V N I T Ř N Í E L E K T R I C K É R O Z V O D Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V N I T Ř N Í E L E K T R I C K É R O Z V O D Y"

Transkript

1 VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky V N I T Ř N Í E L E K T R I C K É R O Z V O D Y 1. Základní ustanovení 2. Části elektrického zařízení v objektu 2.1 Přívodní vedení Hlavní domovní vedení Odbočky k elektroměrům Vedení od elektroměrů k rozvodnicím 2.2 Rozváděče a rozvodnice 2.3 Rozvod za rozváděči a rozvodnicemi Světelné obvody Zásuvkové obvody Obvody pro pevně připojené spotřebiče 3. Instalační zóny Ostrava, květen 2003 Ing. Ctirad Koudelka

2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na: a) bezpečnost osob, zvířat a majetku b) provozní spolehlivost c) přehlednost rozvodu d) snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemísťování elektrických zařízení a strojů e) hospodárnost rozvodu f) vzhled g) zamezení nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu se sdělovacím vedením Při projektování budov musí být pamatováno na stavební úpravy nutné pro provedení elektrických rozvodů. Stavební konstrukce musí umožnit provedení elektrických rozvodů a vývodů v místech, kde tyto rozvody a vývody jsou z hlediska provozu nutné. Se zřetelem k rozsahu elektrického zařízení v bytech a k rozsahu použití elektrické energie se rozlišují tři stupně elektrizace bytů: - stupeň A byty, v nichž se elektrická energie používá k osvětlení a pro domácí elektrické spotřebiče, připojené k elektrickému rozvodu pohyblivým přívodem (na zásuvku) nebo pevně připojené, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kv.a - stupeň B byty s elektrickým vybavením jako mají byty stupně A a v nichž se k vaření a pečení používají elektrické spotřebiče o příkonu nad 3,5 kv.a - stupeň C byty s elektrickým vybavením jako mají byty stupně A nebo B a v nichž se pro vytápění nebo klimatizaci používají elektrické spotřebiče, jejichž spotřeba je měřena u jednotlivých odběratelů Byty se podle normy ČSN Obytné budovy člení podle velikosti do kategorií, které se značí římskými číslicemi I. až VIII., které udávají vždy největší počet osob, pro které je určen. Do tohoto počtu se zahrnují i děti bez ohledu na jejich věk. Jsou-li v bytě určeném pro čtyři, šest nebo osm osob dvě jednolůžkové ložnice, doplňuje se označení velikostní kategorie písmenem d, např. IVd. Byt určité kategorie musí mít současně alespoň: a) nejmenší dovolený počet místností podle tab. 1 b) nejmenší dovolené plochy místností rozhodujících pro určení kategorie bytu podle tab. 2. Velikostní kategorie bytu Nejmenší počet obytných místností I. II. III. IV. IVd. V. VI. VId. VII. VIII. VIIId Tab. 1 Nejmenší počty obytných místností bytu 2

3 Charakteristika funkčního využití místnosti Nejmenší plocha místnosti v m 2 Velikostní kategorie bytu Obývací pokoj bez stolování 16 I., II. 18 III., IV., IVd. 20 V., VI., VId., VII., VIII., VIIId. 16 I., II. Obývací pokoj bez stolování s 1 lůžkem Kuchyně s úplným stolováním 6 I., II. 10 III., IV., IVd. 12 V., VI., VId. 13 VII., VIII., VIIId. Ložnice se 2 lůžky 12 II. až VIIId. Tab. 2 Nejmenší dovolené plochy místností rozhodujících pro určení velikostní kategorie bytu (výběr) 2. ČÁSTI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU Silnoproudý rozvod je součástí elektrického zařízení v celé budově, které je označováno pojmem odběrné zařízení. Elektrické zařízení v objektu (budově) je odběrným elektrickým zařízením, které se skládá z těchto částí (viz obr.): - z přívodního vedení - z rozváděčů nebo rozvodnic - z rozvodu za rozváděči nebo rozvodnicemi 2.1 PŘÍVODNÍ VEDENÍ Přívodní vedení za přípojkou patří k odběrnému zařízení objektu a dělí se obvykle na tyto částí: - hlavní domovní vedení - odbočky od hlavního vedení k elektroměrům - vedení od elektroměrů k rozváděčům nebo rozvodnicím V některých případech mohou jednotlivé části být sloučeny nebo vynechány Hlavní domovní vedení Hlavní domovní vedení je vedení od přípojkové skříně až k odbočce k poslednímu elektroměru. Zřizují proto, aby na ně bylo možno připojit všechny odběry v objektu. V bytových domech a objektech občanské výstavby, kde je to vhodné z hlediska dispozice podlaží, se zřizuje více hlavních domovních vedení. Hlavní domovní vedení se zřizuje s plným počtem fází, aby bylo možno zatížení jednotlivých fází pravidelně prostřídat. V budovách nejvýše se třemi obyvateli (např. rodinné domky) není nutné hlavní domovní 3

4 vedení zřizovat a odbočky k elektroměrům lze provést přímo z přípojkové skříně. Každé hlavní domovní vedení se jistí v přípojkové skříni. Hlavní domovní vedení musí být umístěno a provedeno tak, aby byl ztížen nedovolený odběr, a aby jeho případná výměna byla možná bez stavebních zásahů, například ve stoupací šachtici (jádře), v trubkách, kanálech, lištách a pod. Pro hlavní domovní vedení se užívá izolovaných vodičů nebo kabelů. Elektrická zařízení, jejichž funkce je nutná při evakuaci obyvatelstva nebo při hašení požárů se připojí samostatným vedením přímo z přípojkové skříně tak, aby při odpojení ostatních elektrických zařízení v přípojkové skříni zůstala pod napětím. Jedná se zejména o evakuační výtahy, pohon čerpadel na zvýšení tlaku pro požární hydranty, osvětlení únikových cest typu B a C, umělé větrání chráněných únikových cest a jiná zařízení podle požadavků požární ochrany, napájení rozhlasového a dorozumívacího zařízení a pod. Při výpočtu zatížení hlavního domovního vedení je maximální soudobý příkon jednotlivého bytu P p uvažován jako příkon symbolického spotřebiče o výkonu: pro byt stupně elektrizace A P p = 7,0 kw pro byt stupně elektrizace B P p = 11,0 kw pro byt stupně elektrizace C P p se určuje individuálně dle spotřeby 4

5 Průřez hlavního domovního vedení se volí s ohledem na očekávané výpočtové zatížení P p (kw), které se určí součinu soudobosti podle počtu bytů β n a ze součtu soudobých příkonů všech bytů připojených na hlavní domovní vedení. Pro výpočet platí: n Pp = Σ Pbi. β n i = 1, kde: ΣP bi součet soudobých příkonů všech bytů připojených na hlavní domovní vedení (kw) n počet všech bytů připojených na hlavní domovní vedení soudobost pro n bytů β n Soudobost β v závislosti na počtu bytů je uvedena v následující tabulce: Počet bytů ve skupině n Soudobost β n Počet bytů ve skupině n Soudobost β n Počet bytů ve skupině n Soudobost β n 2 0, , ,36 3 0, , ,36 4 0, , ,36 5 0, , ,35 6 0, , ,35 7 0, , ,35 8 0, , ,33 9 0, , , , , , , , , , , ,28 Výpočtový proud I p (A) se určí z výpočtového zatížení P p (kw) v trojfázové soustavě ze vzorce: I = p Pp, 3. U.cosϕ s kde: U s je jmenovité sdružené napětí soustavy (V) cosϕ je průměrný účiník spotřebičů; u bytového odběru je možno počítat s účiníkem cosϕ = Odbočky od hlavního domovního vedení k elektroměrům Odbočky k elektroměrům jsou vedení, která odbočují z hlavního domovního vedení, pro připojení elektroměrů nebo elektroměrových rozvodnic. Odbočuje-li se k elektroměrům v odbočných rozvodnicích, nutno rozvodnici osadit tak, aby její spodní okraj byl ve výši nejméně 1,8 m nad podlahou. Tyto rozvodnice se nesmějí osazovat nad schody ani nemají být umístěny v jiném prostředí než normálním. Musejí být upraveny ke spolehlivému zaplombování. 5

6 Jsou-li elektroměry umístěny v bytech nebo u vchodu do bytů, musí se pro každý byt (odběratele) zřídit samostatná odbočka (přívod) z hlavního domovního vedení nebo od přípojkové skříně. Na společný přívod lze připojit dva nebo několik elektroměrů téhož odběratele. Odbočky k elektroměrům se dělají jednofázové nebo trojfázové, přičemž průřezy se volí podle tab. 3. Stupeň elektrizace A B Maximální soudobý příkon bytu P b (kw) 7 11 Odbočka k elektroměru Průřez jader vodičů (mm 2 ) Al Cu Al Cu Trojfázová odbočka Tab. 3 Odbočky k elektroměrům Jednofázové odbočky k elektroměrům lze zřizovat u zařízení do maximálního soudobého příkonu 5,5 kw. Jednofázové odbočky k elektroměrům musí být rovnoměrně rozděleny, aby byly všechny fáze, pokud možno, zatěžovány stejně. Odbočky od hlavního domovního vedení k elektroměrům musí být provedeny a uloženy tak, aby byl ztížen nedovolený odběr a aby bylo možno vodiče bez stavebních zásahů vyměnit. Odbočky lze provést jednožílovými vodiči v trubkách, kanálech, lištách, nebo kabely v dutinách stavebních konstrukcí. Odbočka k elektroměru musí být z celistvých vodičů, má být bez krabic. Nelze-li se obejít bez krabic, musí být krabice upraveny k zaplombování a umístěny jen na místech veřejně přístupných. Krabice se nesmí zakrýt omítkou apod. Je-li nutno se zřetelem k místním poměrům vést odbočky prostorami jiných odběratelů, musí se volit takové provedení a uložení vedení, aby byl ztížen nedovolený odběr. Odbočka k elektroměru delší než 3 m musí být jištěna u hlavního domovního vedení ve stejném podlaží, kde je elektroměr. Pouze odbočky kratší než 3 m lze jistit jističem až před elektroměrem v elektroměrové rozvodnici. Odbočka musí být uložena na nehořlavém podkladu Vedení od elektroměrů k rozvodnicím V bytovém domě se zřizují rozvodnice bytové, rozvodnice společné spotřeby, rozvodnice pro prádelnu, výtah, osvětlení schodiště, osvětlení sklepů, zesilovač pro společnou televizní anténu a jiné. Přívody k rozvodnicím se mají provést tak, aby jejich výměna v případě poruchy byla možná bez stavebních úprav. Tam, kde stavební konstrukce neumožňuje provedení těchto přívodů v trubkách pod omítkou, je možno tyto přívody uložit do elektroinstalačních lišt, popřípadě do konstrukce stropů a podlah. Je-li tento přívod uložen do konstrukce bez možnosti výměny, je nutno počítat s možností uložení náhradního přívodu na povrchu. Tyto přívody se provádí jednofázové nebo trojfázové, přičemž pro ně platí stejné podmínky jako pro přívody k elektroměrům. 2.2 ROZVÁDĚČE A ROZVODNICE 6

7 Další důležitou součástí elektrické instalace v bytovém domě jsou rozváděče a rozvodnice, u panelových domů jsou to elektroinstalační jádra. Elektroměrové rozváděče a elektroinstalační jádra s elektroměry se osazují ve svislé poloze, na místě snadno přístupném, chráněné před mechanickým poškozením a před vnějšími vlivy, zejména před prachem a vlhkostí. Místo umístění elektroměrového rozváděče musí odběratel vždy projednat s dodavatelem elektrické energie. V budovách se mají elektroměrové rozváděče a elektroinstalační jádra umístit na chodbě nebo schodišti, nikoliv však na rameni schodiště. Elektroměry mohou být též umístěny v samostatných místnostech, volně přístupných z vnitřní veřejné komunikace. U těch objektů občanské vybavenosti, ve kterých je více odběratelů (např. obchodní střediska, služby) je možno elektroměry soustředit do jednoho vyhrazeného místa (např. energetické centrum, rozvodna nn apod.) a přístupného z vnitřního veřejného prostoru. U rodinných domů, rekreačních chalup, chat a garáží se elektroměr umisťuje na vnější straně objektu nebo v oplocení pod podmínkou, že elektroměry budou chráněny před vnějšími vlivy. Na elektroměrových rozváděčích a rozvodnicích mohou být namontovány jen elektroměry, sazbový spínač případně přijímač hromadného dálkového ovládání (HDO), jistič před elektroměrem, jistící zařízení sazbového spínače, ovládací relé nebo stykač, ochranná svorkovnice a případně další příslušenství, sloužící výhradně pro účely měření. Další přístroje pro rozvod za elektroměrem se umisťují do samostatného rozváděče nebo rozvodnice. a elektroinstalační jádra elektroměrových rozváděčích musí být upraveny k zaplombování tyto přístroje: - jistič před elektroměrem - svorkovnice elektroměru, sazbového spínače nebo přijímače HDO - ochranná svorkovnice - ovládací relé při skupinovém ovládání akumulačních spotřebičů Střed elektroměru má být ve výši asi 1500 až 1700 mm od podlahy nebo upraveného terénu. Je-li více elektroměrů nad sebou, např. v elektroinstalačním jádře, mohou být středy okének elektroměrů ve výši 700 až 1700 mm. Při soustředění více elektroměrů pro více odběratelů, musí být každý elektroměr a jistič před elektroměrem opatřen trvanlivým označovacím štítkem. Před elektroměrovým rozváděčem nebo jádrem musí být volný prostor alespoň 80 cm s rovnou podlahou. Před elektroměr se musí osadit jistič se stejným počtem pólů jako má elektroměr fází. Jistič se dimenzuje tak, aby neomezoval předpokládaný příkon měřeného odběrného zařízení a aby jeho jmenovitý proud byl alespoň o jeden stupeň vyšší než jmenovitý proud jistícího zařízení v měřené části odběrného zařízení. Minimální jmenovité proudy jističů před elektroměrem pro byty stupně elektrizace A a B jsou uvedeny v následující tabulce. Stupeň elektrizace A B Maximální soudobý příkon bytu P b (kw) 7,0 11,0 Jmenovitý proud trojfázového jističe před elektroměrem (A) U bytů stupně elektrizace C je nutno jistič před elektroměrem dimenzovat podle soudobého příkonu bytu. Jističe se volí z řady 16 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A. Rozváděče za elektroměrem mají být umístěny v suchých místech, kde se není nutno obávat velkých změn teplot, znečisťujících nebo jiných škodlivých výparů, ohně, prachu, špíny a otřesů. Musí se umístit v takovém místě a výšce, kde vzhledem k jejich konstrukci nehrozí 7

8 mechanické poškození. Spodní okraj má být minimálně 150 cm od podlahy. Pokud se umisťují v prostředí jiném než normálním, je nutno volit provedení (krytí) vyhovující tomuto prostředí. Bytové rozvodnice se umísťují převážně v bytech. Rozváděče mají být z izolantu nebo ocelového plechu. Na rozváděčích se musí zřetelně označit, k čemu jednotlivé obvody slouží. Každý rozváděč se musí dát samostatně vypnout. Tato podmínka neplatí pro rozváděče do 25 A a bytové rozvodnice. Bytová rozvodnice je posledním možným místem pro rozdělení vodiče PEN na samostatný ochranný vodič PE a na samostatný střední vodič N. 2.3 ROZVOD ZA ROZVÁDĚČI A ROZVODNICEMI Rozvody za rozváděči a rozvodnicemi můžeme v bytovém domě rozdělit na rozvody ve veřejně přístupných prostorách, např. na chodbách, na schodišti, ve sklepích, ve strojovně výtahu a na rozvody v bytech. Je-li přívodní vedení třífázové, je nutno jednofázové obvody uspořádat tak, aby všechny fáze byly pokud možno rovnoměrně zatěžovány. Vedení za elektroměrem musí mít takové průřezy, aby nebylo překročeno dovolené zatížení jednotlivých větví při pravděpodobném největším proudu připojených spotřebičů. Vedení za rozvodnicemi nemá procházet místnostmi jiného uživatele. Nelze-li to provést, musí být vedení procházející místnostmi jiného uživatele provedeno v trubkách bez krabic a bez přerušení vodičů, nebo kabely uloženými pod omítkou nebo v podlaze. V bytech stupně elektrizace A se zřizují nejméně obvody dle následující tabulky. V bytech stupně elektrizace B se zřizují obvody jako v bytech stupně elektrizace A a navíc trojfázový obvod pro elektrický sporák. V bytech stupně elektrizace C se zřizují obvody jako v bytech stupně elektrizace A a B a navíc obvod nebo obvody pro vytápění nebo klimatizaci. Minimální počty obvodů v bytech velikostní kategorie Obvod nebo užitné plochy*) I. do 50 m 2 II. až IV. do 75 m 2 V. až VIII. do 100 m 2 do 125 m 2 nad 125 m 2 světelný 1 (0) 1 1 (2) 2 2 zásuvkový 1 2 (1) 3 (2) 3 (2) 4 (3) pro bytové jádro (1) (1) (1) (1) (1) *) V případě, že užitná plocha bytu dané kategorie přesahuje uvedenou plochu, je nutno zřizovat počet obvodů již jako pro kategorii o stupeň vyšší. Počty obvodů uvedené v tabulce v závorkách platí v případě, že elektrické zařízení v bytovém jádru a v kuchyňské sestavě je připojeno na samostatný obvod jištěný pojistkou nebo jističem. Na obvod pro bytové jádro se připojí osvětlení, zásuvky a pevně připojené spotřebiče v bytovém jádru a kuchyňské sestavě, s výjimkou zásuvky pro pračku, elektrického sporáku, případně dalších spotřebičů, které je nutno připojit na samostatný obvod. Další obvody (např. zásobníkový) se v bytech všech stupňů elektrizace zřizují podle potřeby. Pro všechna plánovaná elektrická zařízení s příkonem 2 kw a více se navrhují samostatné obvody, i když se připojují vidlicí do zásuvky. Pro sklepy a půdy přidělené k bytům se navrhují další dodatečné obvody, které se přednostně napájejí z bytové rozvodnice příslušného bytu Světelné obvody 8

9 Světelný obvod je určen převážně pro pevné připojení svítidel, popřípadě pro připojení svítidel na zásuvky ovládané spínači. Na tento obvod lze také připojit zásuvky, a to v jedné místnosti nejvýše jednu zásuvku. V každé obytné místnosti a v kuchyni, která není připojena na obvod pro bytové jádro, musí být alespoň jeden vývod připojen na světelný obvod Světelné obvody v bytových domech v občanské výstavbě Vedení světelného obvodu se jistí jističi nebo pojistkami se jmenovitým proudem nejvýše 25 A. Vedení musí mít takový průřez, aby bylo předřazeným jistícím prvkem jištěno proti přetížení i zkratu. V bytech se jistí světelné obvody pojistkou nebo jističem nanejvýš 10 A. Na jeden světelný obvod se smí připojit tolik svítidel, aby součet jejich jmenovitých proudů nepřekročil jmenovitý proud jistícího přístroje obvodu. Jmenovitý proud svítidel se stanoví z maximálního příkonu, pro který jsou svítidla typována. Při jmenovitém napětí sítě 230 V a jisticím prvku 10 A představuje maximální příkon svítidel na jeden světelný obvod hodnotu W. Jmenovitý proud ovládacího přístroje nesmí být menší než součet jmenovitých proudů všech svítidel tímto přístrojem ovládaných. Běžně vyráběné domovní vypínače a přepínače jsou vyráběny pro jmenovitou hodnotu 10 A. Jsou-li do světelného obvodu zařazeny zásuvky ovládané spínači, nesmí být předřazený jisticí prvek na větší jmenovitý proud než je jmenovitý proud spínače a jím ovládané zásuvky. Tam, kde je to z provozních důvodů žádoucí, zřizují se bez zřetele na počet světelných vývodů alespoň dva světelné obvody, aby při poruše na jednom světelném obvodě bylo možno zajistit alespoň orientační osvětlení. Jedná se například o schodiště vysokopodlažních domů, prostorů veřejně přístupných, učebny škol a pod. V prostorách s větším počtem světelných vývodů se doporučuje členit tyto světelné vývody na více samostatně ovládaných skupin k dosažení optimální regulace osvětlení týkající se osvětlenosti, tak úspor elektrické energie. Spínače pro ovládání světelných obvodů mají být obvykle umístěny u vchodových dveří v místnosti ovládaného světelného obvodu na té straně, kde se dveře otvírají, tzn. na straně kliky dveří. Nevyžadují-li to provozní nebo bezpečnostní podmínky a předpisy, mohou být spínače umístěny i jinde, např. v rozvodnici pro ovládání, v místě recepčního ubytovacího zařízení. Spínače mají být ve výši 0,9 až 1,2 m nad podlahou. Kolébkové spínače se osazují tak, aby do polohy zapnuto bylo nutno stlačit kolébku nahoře. Páčkové spínače se osazují tak, aby se zapínaly pohybem páčky nahoru. Toto ustanovení se netýká střídavých a křížových přepínačů. U zařízení, kde se zřizují světelné vývody a svítidla si volí uživatel (např. obytné místnosti v budovách pro bydlení, vybrané kanceláře nebo reprezentační místnosti, kulturní domy a pod.), je nutno, aby v každé místnosti byl alespoň jeden světelný vývod ovládaný spínačem u vstupu do místnosti; tento vývod může být zakončen svítidlovou spojkou (na stropě nebo na zdi) nebo zásuvkou Světelné obvody pro osvětlení společných komunikací Osvětlení společných komunikací, jako jsou schodiště, nástupiště výtahů, chodby se provádí těmito způsoby: a) s jedním obvodem svítidla jsou zapojena na jeden obvod, b) se dvěma obvody svítidla jsou zapojena na dva obvody jedné fáze tak, aby při poruše jednoho obvodu bylo možno zabezpečit orientační osvětlení o intenzitě 2 lx z druhého obvodu, 9

10 c) se dvěma nebo více obvody svítidla jsou zapojena na obvody napájené ze dvou, popřípadě tří fází tak, aby při poruše jednoho obvodu bylo možno zabezpečit orientační osvětlení o intenzitě 2 lx z ostatních obvodů, d) nouzovým osvětlením, které doplňuje jeden ze způsobů osvětlení uvedených v odstavcích a), b) nebo c). Nouzové osvětlení se napájí ze zdroje nezávislého na síti, např. akumulátorová baterie nebo dieselagregát, a zapíná se automaticky, a to: - u způsobu uvedeného v odstavci a) při přerušení napájení obvodu pro osvětlení společných komunikací, - u způsobu uvedeného v odstavci b) a c) při přerušení napájení rozváděče, v němž jsou jištěny obvody pro osvětlení společných komunikací. Na společných komunikacích objektů, kde se zřizuje nouzové osvětlení podle odstavce d), postačí z hlediska bezpečnosti, osvětlení provedené způsobem dle odstavce a). Způsoby osvětlení společných komunikací se určují podle výšky budovy a podle druhu budovy dle následujících dvou tabulek. Osvětlení se zřizuje podle údajů z té tabulky, která předepisuje náročnější způsob osvětlení. Výška budovy 1 ) Budovy pro bydlení Budovy občanské výstavby a obdobního charakteru počet nadzemních výška budovy v způsob osvětlení podle odstavce: podlaží metrech do 4 do 9 a) a) od 5 do 8 nad 9 do 22,5 b) nebo c) 2 ) b) nebo c) 2 ) od 9 do 16 nad 22,5 do 45 c) 3 ) d) 4 ) nad 16 nad 45 d) 4 ) d) 4 ) 1 ) U budov pro bydlení a ubytování s konstrukční výškou vstupního podlaží do 4 m, obytných podlaží budov pro bydlení do 3 m a obytných podlaží budov pro ubytování do 3,3 m se stanoví podle počtu nadzemních podlaží; při větších konstrukčních výškách a pro ostatní budovy občanské výstavby v metrech. Výška budovy se měří od podlahy prvního nadzemního podlaží k podlaze nejvyššího užitného (obytného) podlaží. Podrobnosti viz ČSN a ČSN ) Budovy pro bydlení nebo ubytování realizované před platnosti této změny mohou mít schodiště a chodby osvětlené způsobem podle odstavce a). 3 ) Osvětlení únikových cest typu B a C musí být připojeno jako zařízení, jehož funkce je nutná při evakuaci obyvatelstva nebo při hašení požáru dle ) Nouzové osvětlení se zřizuje alespoň na chráněných únikových cestách dle ČSN

11 Druh budovy 1 ) Způsob osvětlení dle odstavce: Mateřské školy a jesle (noční provoz) b) Sanatoria, ústavy, lázeňské budovy pro sociální péči, domovy důchodců a podobně b) Nemocnice a ostatní budovy zdravotnických zařízení dle ČSN d) Budovy se shromažďovacími prostory dle ČSN d) 2 ) Ve všech druzích budov s výjimkou budov pro bydlení do 16 nadzemních podlaží; chráněné únikové cesty typu B a C d) 1 ) Osvětlení schodišť a chodeb neuvedených v tabulce musí odpovídat požadavkům ČSN a navazujících norem, pokud pro ně neplatí jiné předpisy. 2 ) Pro osvětlení v divadlech a kulturních domech platí též ČSN Ovládání osvětlení společných komunikací v objektu lze provést jedním z následujících způsobů: a) v budovách, ve kterých toto osvětlení ovládají jednotliví uživatelé, musí být možné ovládání ze všech míst, kde je to z důvodu bezpečného provozu nutné, b) v budovách, ve kterých je osoba pověřená ovládáním tohoto osvětlení, může být ústřední, c) kombinací způsobů uvedených v odstavcích a) a b). Je-li osvětlení společných komunikací ovládáno samočinnými schodišťovými spínači, musí být možnost zapnout trvalé osvětlení, např. vypínači nebo přepínači. Samočinné schodišťové spínače musí mít ovládače se světelnou signalizací jejich umístění, např. s orientační doutnavkou Zásuvkové obvody Zásuvkový obvod je určen převážně pro připojení spotřebičů vidlicí do zásuvek. Na tento obvod lze také pevně připojit spotřebiče do celkového maximálního příkonu 2 kw (např. svítidla, ventilátory, infrazářiče a pod.). Rozložení a výška zásuvek nad podlahou se volí tak, aby se z nich daly spotřebiče co nejvhodněji napájet, aby pohyblivé přívody co nejméně překážely a aby zásuvky nebyly samy při obvyklém užití vystaveny poškození, pokud nejsou před ním zvlášť chráněny. V obytných místnostech mají být zásuvky aspoň 20 cm nad podlahou (měřeno od středu zásuvky). Toto ustanovení neplatí pro zásuvky, které jsou součástí pevného stavebnicového rozvodu montovaného např. u podlahy (elektroinstalační lišty a pod.). Zásuvky nástěnné nemají být namontovány níže než 90 cm nad podlahou. V podlaze smí být zásuvka umístěna jen tehdy, je-li odolná proti mechanickému poškození a mokrému čistění podlah. Zásuvky musí mít ochranný kolík připojený na ochranný vodič. Při použití dvou napěťových soustav musí být zásuvky vždy nezáměnné. Každá napěťová soustava musí mít stejný typ zásuvek v celém zařízení. Vedení zásuvkových obvodů se jistí jističi nebo pojistkami se jmenovitým proudem odpovídajícím nejvýše jmenovitému proudu zásuvky. Jednofázové zásuvky. Na jeden zásuvkový obvod lze připojit nejvýše 10 zásuvkových vývodů, přičemž celkový instalovaný příkon nesmí překročit 3680 W při jištění 16 A a 2300 W při jištění 10 A. Dvojzásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod. 11

12 Zásuvky s dvojitými svorkami se doporučuje připojovat smyčkováním. Dvojzásuvka je určená pro připojení na jeden obvod a nesmí se připojit do dvou různých obvodů a nesmí se přerušit propojení obou zásuvek. Jednofázové zásuvky pro napětí 230 V se vyrábějí pro jmenovitý proud 16 A, průmyslové jednofázové zásuvky pro napětí 230 V se vyrábějí pro jmenovitý proud 16 A, 32 A, 63 A a 125 A. Trojfázové zásuvky. Na jeden trojfázový obvod lze připojit několik trojfázových zásuvek na stejný jmenovitý proud. Trojfázové zásuvky o různém jmenovitém proudu se nesmějí zapojovat do stejného obvodu. Průmyslové trojfázové zásuvky pro napětí 400 V se vyrábí pro jmenovitý proud 16 A, 32 A, 63 A a 125 A Obvody pro pevně připojené spotřebiče Pro pevně připojené jednofázové spotřebiče o příkonu V.A a více se zřizují samostatně jištěné obvody. Pouze spotřebiče do celkového příkonu V.A, nevyžadující jištění (např. ventilátor v bytovém jádru), lze připojit na společný obvod s jiným zařízením. 3. Instalační zóny Vedení se v bytech zásadně ukládají skrytě. Pouze v nebytových prostorách a při dodatečné montáži je možno vedení ukládat na povrchu, např. v lištách. Pro ukládání elektrického vedení ve zdech jsou určeny instalační zóny, jejichž prostorové zobrazení je na následujícím obrázku. 12

13 Popis instalačních zón: - vodorovná horní 15 až 45 cm pod stropem - vodorovná střední 90 až 120 cm nad podlahou (pro místnosti s pracovní plochou u zdi kuchyně, hobby místnosti) Pro zásuvkové obvody kuchyňské linky se doporučuje použití proudových chráničů s rozdílovým proudem I n = 0,03 A. - vodorovná dolní 15 až 45 cm nad podlahou - svislá dveřní, okenní, rohová 10 až 30 cm vedle dveří, oken, rohu místnosti Mimo instalační zóny je možno v odůvodněných případech ukládat vedení, je-li v trubkách a min. 60 mm ve zdi nebo v prefabrikovaných dílech chráněné před poškozením. U dveří se spínače umisťují 105 cm nad podlahou, zásuvky a spínače nad pracovními plochami 115 cm nad podlahou. 13

14

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

ELEKTROINSTALACE #2. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11

ELEKTROINSTALACE #2. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 ELEKTROINSTALACE #2 Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 VNITŘNÍ ELEKTRICKÉ ROZVODY vnitřní el. rozvody je nutné provádět v souladu s ČSN 33 2130 ed.2 pro

Více

ELEKTROINSTALACE #1. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13

ELEKTROINSTALACE #1. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13 ELEKTROINSTALACE #1 Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13 POŽADAVKY NA INSTALACI NN 1. bezpečnost osob, zvířat a majetku 2. provozní spolehlivost 3. přehlednost

Více

Technická zařízení budov 2 ÚLOHA č.10 a 11 ČVUT v Praze, katedra technických zařízení budov SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE BYTOVÝCH JEDNOTEK

Technická zařízení budov 2 ÚLOHA č.10 a 11 ČVUT v Praze, katedra technických zařízení budov SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE BYTOVÝCH JEDNOTEK SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE BYTOVÝCH JEDNOTEK ELEKTROINSTALAČNÍ OBVODY (obecně) Zásuvkové obvody se zřizují pro připojení spotřebičů vidlicí na zásuvky. Na zásuvkové obvody v bytové výstavbě lze podle

Více

1. Základní informace 1

1. Základní informace 1 1. Základní informace 1 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a na něj navazující vyhlášky stanoví v dotýkajících se profese elektro 1 Vybrané činnosti ve výstavbě 1 Osoby, jejichž odborná způsobilost byla ověřena

Více

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E 1. DĚLENÍ ROZVÁDĚČŮ 2. KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ 3. STAVEBNÍ ÚPRAVY Ostrava, listopad

Více

rozvodům televizního a rozhlasového signálu v místech, kde je tento rozvod zřízen nebo se s jeho zřízením počítá.

rozvodům televizního a rozhlasového signálu v místech, kde je tento rozvod zřízen nebo se s jeho zřízením počítá. Vnitřní elektrické rozvody Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz fei.vsb.cz/kat420 Technické vybavení budov Elektrické rozvody Hlavním

Více

Elektrotechnika v praxi 3

Elektrotechnika v praxi 3 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_9_OV_E3.9_ER-úvod Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ročník

Více

ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH

ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH 1. Prostory s vanou nebo sprchou 2. Umývací prostor 3. Ochrana před úrazem

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn 1. ÚVOD PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn V souladu s platným zněním Energetického zákona vydává oaza-krupka, a. s., jako provozovatel lokální

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_A.1.06 Integrovaná střední škola

Více

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace EL1. Seznam příloh, technická zpráva, výpis materiálu.......5 EL2. Půdorys 1.PP......3 EL3. Půdorys 1.NP......4 EL4. Půdorys 2.NP......3

Více

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice Investor : Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 508 01 Hořice Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Elektroinstalace

Více

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení 1) Jaké hodnoty jmenovitých napětí veřejných distribučních sítí nn 400V/230V AC jsou určeny pro ČR s přechodným obdobím

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA EL TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Investor : Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice Mírové náměstí 1 703 39, Ostrava- Vítkovice Akce : Oprava bytu č.3 na ulici Rudná

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ

SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ Domov mládeže Gorkého 35 E23/12 Rekonstrukce elektroinstalace - DPS SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Domově mládeže na Gorkého 35 s provede rekonstrukce elektroinstalace. Ta je

Více

Koeficient soudobosti (náročnosti)

Koeficient soudobosti (náročnosti) Zápočet Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání zadaného projektu dvougeneračního domu (včetně technické zprávy obsahující i cenovou nabídku a soupis materiálu) a aktivní účast na prezentaci. Prezentace

Více

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

Více

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V 1. Jako prostředek základní ochrany v instalacích za normálních podmínek je možné použít: (ČSN 33 2000-4-41, příloha A) A ochrana polohou a izolací B izolací živých částí a přepážky nebo kryty C ochrana

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

Elektrické instalace za přípojkou (ČSN 33 2130 ed.3 a související technické normy + vyhláška č. 268/2009 Sb. )

Elektrické instalace za přípojkou (ČSN 33 2130 ed.3 a související technické normy + vyhláška č. 268/2009 Sb. ) Elektrické instalace za přípojkou (ČSN 33 2130 ed.3 a související technické normy + vyhláška č. 268/2009 Sb. ) Ve spolupráci s ČENES připravil Ing. Karel Dvořáček Požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. - o technických

Více

REKONSTRUKCE PRODEJNY

REKONSTRUKCE PRODEJNY Akce: REKONSTRUKCE PRODEJNY Myslíkova 5/209, Praha 1 Číslo zakázky: 11-52 F.1.4g.1.01 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4g Elektroinstalace Generální projektant: Ing. Jindřich Kaas

Více

Část. 11 Stavební a topografické instalační výkresy a schémata

Část. 11 Stavební a topografické instalační výkresy a schémata Číslo Značka Název Část. 11 Stavební a topografické instalační výkresy a schémata Odd. 2 - Specifické typy elektráren a elektrických stanic 11-02-01 Vodní elektrárna 11-02-03 Tepelná elektrárna (uhelná,

Více

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2013287

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2013287 TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2013287 Zakázka : Odběratel: Oprava elektroinstalace společných prostor domu na HS 437, ul. ul.pískovec č.p. 896;897, 471 14 Kamenický Šenov OSBD,Česká Lípa Barvířská č.p.738 Datum:

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

PROJEKT: MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, Č.P. 102 BRNIŠTĚ

PROJEKT: MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, Č.P. 102 BRNIŠTĚ PROJEKT: MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, Č.P. 102 BRNIŠTĚ část D.1.4 ELEKTRICKÁ INSTALACE Obsahuje: Technická zpráva E1 Dispozice el. instalace M 1:50 E2 Rozvaděč RM1 V1 Výpočet tepelného výkonu ZODP.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

15/2.2 SILOVÉ ROZVODY VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BYTOVÉHO DOMU

15/2.2 SILOVÉ ROZVODY VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BYTOVÉHO DOMU ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE část 15, díl 2, kapitola 2, str. 1 15/2.2 SILOVÉ ROZVODY VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BYTOVÉHO DOMU Pro kompletní vnitřní sítě byl používán systém TN C (sdružená funkce

Více

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Úraz elektrickým proudem 11 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 12 Vyproštění postiženého 12 Zjištění zdravotního stavu 12 Neodkladná

Více

ÚVOD : POUŽITÉ PODKLADY: Stavební výkresy v měřítku 1:100 Předpisy a normy ČSN Prohlídka na místě stavby Požadavky uživatele TECHNICKÉ ÚDAJE:

ÚVOD : POUŽITÉ PODKLADY: Stavební výkresy v měřítku 1:100 Předpisy a normy ČSN Prohlídka na místě stavby Požadavky uživatele TECHNICKÉ ÚDAJE: ÚVOD : Projekt pro stavební povolení řeší opravu elektroinstalace silnoproudu pro objekt 1.ZŠ Most pavilon tělocvičny. Jedná se o část tělocvičny, včetně připojených prostor. Projekt řeší instalaci osvětlení

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : Ing. Bohuslav

Více

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE STAVBA : OPRAVA BYTU Č.8 (2.NP) ul. DEHTOVÁ Č.1450/9, OSTRAVA-VÍTKOVICE PROJEKTOVÁ ČÁST

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA EL TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Investor : Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice Mírové náměstí 1 703 39, Ostrava- Vítkovice Akce : Oprava bytu č.1 na ulici Rudná

Více

SVĚTELNÁ DOMOVNÍ INSTALACE

SVĚTELNÁ DOMOVNÍ INSTALACE Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a elektrotechniky, VŠB TU Ostrava SVĚTELNÁ DOMOVNÍ INSTALACE Návod do měření Ing. Ctirad Koudelka Srpen 2001 Úkol měření: Praktické ověření základních

Více

Technické podmínky připojení k Lokální distribuční soustavě železnice, část 1 obchodní měření

Technické podmínky připojení k Lokální distribuční soustavě železnice, část 1 obchodní měření Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční energetiky Hradec Králové Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové Technické podmínky připojení k Lokální distribuční soustavě železnice,

Více

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod. Projekt pro provedení stavby. DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod. Projekt pro provedení stavby. DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice, včetně výměny zdroje vytápění, č. p. 39 na parcele č. 461 Část: F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod

Více

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924 ELEKTROINSTALACE A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace projekt pro provedení stavby elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky fy MCA Atelier s.r.o. Projekt řeší opravy bytu v uvedeném objektu.

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY KAUČUK, a.s. (společná část) Příloha 6 Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě V Praze, leden 2003 PŘÍLOHA 6 PPLDS: Zásady pro připojení

Více

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 Datum revize: 24.6.2013-1.7.2013 Revizní technik: Martin Šťastný Keblov 65 ev.č.osvědčení 2094/2/11/R-EZ-E2/A ev.č.

Více

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním

Více

Elektro, MaR zdroje tepla. Obecní kotelna Rabčice 029 45 Rabčice. Obec Rabčice. Projekt pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA

Elektro, MaR zdroje tepla. Obecní kotelna Rabčice 029 45 Rabčice. Obec Rabčice. Projekt pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Rabčice - rekonštrukcia obecnej

Více

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie D Domácnosti. distribuce elektřiny E.ON Distribuce, a.s.

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie D Domácnosti. distribuce elektřiny E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice E.ON Zákaznická linka ZDARMA T 800 77 33 22 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 info@eon.cz www.eon.cz

Více

Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov

Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov Perspektivy bydlení IV - bezpečnost, komfort, úspory Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov Připravil: Ing. Karel Dvořáček ČSN 33 2130 ed. 2:2009 - Elektrické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice STUPEŇ: DATUM: 9/2014

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice STUPEŇ: DATUM: 9/2014 STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY - MEKTEC NA POZEMKU P.Č.1815/1 A 1815/5, V K.Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 4 D.2 PRODEJNÍ SKLAD LEVNÉ ELEKTRO D.2.4.g ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNICKY VČETNĚ BLESKOSVODŮ

Více

D. P. S. Soudobý příkon (kw)

D. P. S. Soudobý příkon (kw) STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KNĚŽSKÁ 24, ČESKÉ BUDĚJOVICE D.1.4.g Zařízení silnoproudé elektroinstalace D.1.4.h Zařízení slaboproudé elektroinstalace T E C H N I C K Á D. P. S. Z P R Á V A Projekt řeší na úrovni

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s. Strana 1 (celkem 20) Obsah 1 ÚVOD...3 2 POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ...3 3 HLAVNÍ DOMOVNÍ

Více

platnost od 1. 1. 2015

platnost od 1. 1. 2015 Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků připojených k elektrické síti nízkého napětí v lokálních distribučních soustavách společnosti Erianta Energy, a.s. platnost od 1.

Více

ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE. Výchozí revize č 5008-E

ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE. Výchozí revize č 5008-E ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE Výchozí revize č 08-E Datum zahájení revize: 4.prosince 2008 Podle normy: ČSN 33 10 Datum ukončení revize: 5.prosince 2008 ČSN 33 2000-6-61 d.2 Datum vypracováni revize:

Více

Technická zpráva JP-O Zprovoznění kuchyně objekt MV ČR Barbora, Praha 5

Technická zpráva JP-O Zprovoznění kuchyně objekt MV ČR Barbora, Praha 5 Technická zpráva JP-O Zprovoznění kuchyně objekt MV ČR Barbora, Praha 5 Základní technické údaje Napětí: 3 x 230/400 V; 50 Hz; AC Příkon: Technologie kuchyně P i = 360 kw; P p = 270 kw Stavební elektroinstalace

Více

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY ING. JOSEF KNOT - ELEKTRO Projektování v elektrotechnice IČO 120 77 143 Mánesova ul. 1580 470 01 Česká Lípa 487 870 411 elektro knotcl.net OPRAVA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ V BYTOVÉM DOMĚ ČESKÁ LÍPA, NA

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. 32_J06_1_13 ŠVP Specialista prodeje elektrotechnického

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 OBSAH: 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Bleskosvod 5. Závěrem SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.Úvodní údaje Identifikační údaje - akce: CHOTĚBOŘ

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547 Sídlo: Amforová 1925/7, 155 00 Praha 5 List/listů: 1/16 Kancelář: Uruguayská 5, 120 00 Praha 2 Tel./fax: (+420) 222 521 437 E-mail: gryf.elektro@seznam.cz PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s.

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. Přehled sazeb a cen E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice Zákaznická linka T 840 111 333 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 distribuce

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1.0 Účel a předmět stavby 2.0 Přehled výchozích podkladů 2.1 Seznam norem 2.2 Seznam zkratek 3.0 Členění stavby 4.0 Vliv stavby na životní prostředí 5.0 Bezpečnost práce 6.0 Silnoproudé

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace Akce: Stavební opravy kuchyně mateřské školy Dyjákovice, č. p. 310, parc. č. 1196, k. ú. Dyjákovice - vnitřní el. instalace Investor: Obec Dyjákovice Projektant: ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo TECHNICKÁ

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Navrhněte vnitřní plynovod pro rodinný

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Elektro, MaR zdroje tepla

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Elektro, MaR zdroje tepla HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne

Více

Výstup č. 30 Způsoby elektroinstalací v průmyslu

Výstup č. 30 Způsoby elektroinstalací v průmyslu Silnoproudá zařízení a elektroenergetika Výstup č. 30 Způsoby elektroinstalací v průmyslu Všeobecné zásady kladení kabelů Je nutno dbát na to, aby prostředí v němž se kabely nachází nepůsobilo na ně nepříznivě.

Více

SPÍNAČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ 2. SPECIÁLNÍ VYPÍNAČE A PŘEPÍNAČE

SPÍNAČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ 2. SPECIÁLNÍ VYPÍNAČE A PŘEPÍNAČE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ELEKTROINSTALACE, DUM č. 02

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce: MV ČR, PELLÉOVA 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce: MV ČR, PELLÉOVA 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce: MV ČR, PELLÉOVA 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM

Více

SPÍNAČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ 1. ZÁKLADNÍ VYPÍNAČE

SPÍNAČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ 1. ZÁKLADNÍ VYPÍNAČE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ELEKTROINSTALACE, DUM č. 1 Spínače

Více

Patrový rozváděč měření RE 0 (přízemí) vybavení a zapojení dle v.č. 01415-002 kpl 1 0,00 0,00

Patrový rozváděč měření RE 0 (přízemí) vybavení a zapojení dle v.č. 01415-002 kpl 1 0,00 0,00 Soupis materiálu Zak.č. 014/15, Oprava elektroinstalace, Poděbradská 540-547, 198 00 Praha 9 Specifikace byla vypracována na základě projektové dokumentace zak. č. 014/15 ze dne 25. 6. 2015, která je její

Více

Elektroměrové rozváděče RE

Elektroměrové rozváděče RE Elektroměrové rozváděče RE 2005 1 Použití: Elektroměrové rozváděče řady RE slouží k osazení jedno a třífázových elektroměrů a jsou určeny pro zazdění do venkovních pilířů a pevné zdi, popřípadě na povrchovou

Více

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje 1. Všeobecný popis Technická dokumentace řeší elektrickou instalaci silových, sdělovacích obvodů, hromosvodu a uzemnění pro rekonstrukci bytových domů č.p. 637 a 638 v ulici Přemysla Otakara a domu č.p.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2014 Učební texty pro kurz ELEKTRIKÁŘ 1 OBSAH: 1. VŠEOBECNÉ A KONSTRUKČNÍ PŘEDPISY... 5 1.1. Rozdělení

Více

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s.

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice E.ON Zákaznická linka ZDARMA T 800 77 33 22 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 info@eon.cz www.eon.cz

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů. Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 2. Měření funkce proudových chráničů. ing. Jan Vaňuš leden 2008 Měření funkce proudových chráničů. Úkol měření: 1.

Více

TECHNOLOGIE TLAKOVÉ KANALIZACE PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE

TECHNOLOGIE TLAKOVÉ KANALIZACE PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE TECHNOLOGIE TLAKOVÉ KANALIZACE PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE 1. Úvod Dokumentace řeší elektrickou instalaci tlakové kanalizace (připojení na síť nn, silové napojení kalového čerpadla, umístění ovládací automatiky

Více

Určeno pro studenty předmětu 420-4004/01 - Elektrická zařízení a rozvody v budovách ( EZRB )

Určeno pro studenty předmětu 420-4004/01 - Elektrická zařízení a rozvody v budovách ( EZRB ) Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Lektor: Ing. Tomáš Mlčák, Ph. D. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Srpen 2013, Ostrava-Poruba Elektrická zařízení

Více

Odběrná zařízení v distribuční soustavě NN - odběratelské rozváděče NN-

Odběrná zařízení v distribuční soustavě NN - odběratelské rozváděče NN- ECR-TNS-AO-64 7400.00 Odběrná zařízení v distribuční soustavě NN - odběratelské e NN- Technická norma společnosti E.ON Česká republika, a.s. Zpracovatel: Schválil: František Kojan / 981-3255, tým Standardizace

Více

ČKD Kutná Hora, a.s.. Karlov 197 284 49 Kutná Hora http://www.ckdkh.cz tel.: 327 506 107, ČKD Kutná Hora, a.s.

ČKD Kutná Hora, a.s.. Karlov 197 284 49 Kutná Hora http://www.ckdkh.cz tel.: 327 506 107, ČKD Kutná Hora, a.s. ČKD Kutná Hora, a.s. ČKD Kutná Hora, a.s.. Karlov 197 284 49 Kutná Hora http://www.ckdkh.cz tel.: 327 506 107, PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí

Více

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTU

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTU Pardubice-oprava soc.zařízení ubytoven B,E Věznice Pardubice Elektroinstalace silnoproudu PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTU Obsah projektu A. Technická zpráva : A.1 - Identifikační údaje stavby A.2 - Vymezení rozsahu

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN 1. ÚVOD V souladu s platným zněním Energetického zákona vydává oazaenergo, a. s., jako provozovatel lokální distribuční soustavy (dále jen PLDS) v rámci své působnosti, Připojovací podmínky pro osazení

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: umístění plynoměrů

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: umístění plynoměrů Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: umístění plynoměrů Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1256_umístění_plynoměrů_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 PRÁVNÍ RÁMEC ( požární kodex ) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (ve znění 186/2006 Sb.)

Více

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ (DLE ČSN EN 60204-1) ELEKTRICKÉ POHONY Obsah 1. Všeobecně o normě ČSN EN 60204-1 2. Připojení

Více

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Jde o prohlášení Převodce (Nový domov SBD) o tom co je převedeno na Nabyvatele (člen SBD), do jeho vlastnictví

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

SVĚTELNÁ DOMOVNÍ INSTALACE

SVĚTELNÁ DOMOVNÍ INSTALACE Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava SVĚTELNÁ DOMOVNÍ INSTALACE Návod na měření Říjen 2011 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. 1 Úkol měření: Praktické ověření základních zapojení

Více

Tisk: 17.10.2014 Strana 1 z 4

Tisk: 17.10.2014 Strana 1 z 4 1. 15,00 2. 0,00 3. 1 Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače 6. Zásuvka 230V/50Hz - 16A, 2P+T - jednoduchá, clonky ks 59,00 0,00 0,00 7. Zásuvka 230V/50Hz - 16A, 2P+T, IP44, jednoduchá, clonky ks 12,00

Více

Mi-rozváděče & Služby. Mi-rozváděče. do 630 A, IP 54-65

Mi-rozváděče & Služby. Mi-rozváděče. do 630 A, IP 54-65 & do 630 A, IP 54-65 115 & Obsah Stavba systému strany 118-119 Přehled programu strany 120-125 Mi-prázdné rozvodnice s průhledným víkem strany 126-127 s neprůhledným víkem strany 128-129 Mi-rozvodnice

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 1 2 Předmět řešení... 1 3 Energetická bilance... 1 4 Technické řešení... 2 5 Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Identifikační údaje stavby 1 3. Identifikační údaje investora 1 4. Identifikační údaje projektanta 1 5. Rozsah projektu 2 6. Projektové podklady 3 7. Hlavní technické údaje 3 8. Popis

Více

E L E K T R O I N S T A L A C E. Rekonstrukce elektroinstalace v učebně č. 509 Gymnázium, Mikulášské nám. 23, Plzeň

E L E K T R O I N S T A L A C E. Rekonstrukce elektroinstalace v učebně č. 509 Gymnázium, Mikulášské nám. 23, Plzeň zodpovědný projektant : stavebník: akce : část : Ing. arch. Václav Mastný vypracoval / kreslil : Ing. Ladislav Pilný Gymnázium Mikulášské náměstí 23, 326 00 Plzeň Rekonstrukce elektroinstalace v učebně

Více

Středoškolská technika 2015

Středoškolská technika 2015 Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Bytový rozváděč Král Jaromír, Valenta Jakub Střední průmyslová škola stavební a, příspěvková orgnizace Čelakovského

Více

Kabely v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra č.23/2008 splňující požární odolnost a zajištění funkce dle kategorie B2ca, s1, d0.

Kabely v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra č.23/2008 splňující požární odolnost a zajištění funkce dle kategorie B2ca, s1, d0. ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD profese P.Č. Popis MJ Množství celkem Jednotková cena Cena celkem Elektroinstalace silnoproud, hromosvod, přípojka NN, náhradní zdroje - ceny bez DPH 1.000 SVÍTIDLA - dodávka,

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy domu Kněžská 24, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370

Více

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.: Strana 3314 Sbírka zákonů č. 268 / 2011 Částka 95 268 VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

BTL-3000 THETA STAVEBNÍ PŘ IPRAVENOST

BTL-3000 THETA STAVEBNÍ PŘ IPRAVENOST BTL-3000 THETA STAVEBNÍ PŘ IPRAVENOST OBSAH 1 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST...3 1.1 Vodoinstalace...3 1.2 Elektroinstalace...3 1.3 Instalační podklady...4 2 FAXOVÝ FORMULÁŘ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI...6 strana 2

Více