V N I T Ř N Í E L E K T R I C K É R O Z V O D Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V N I T Ř N Í E L E K T R I C K É R O Z V O D Y"

Transkript

1 VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky V N I T Ř N Í E L E K T R I C K É R O Z V O D Y 1. Základní ustanovení 2. Části elektrického zařízení v objektu 2.1 Přívodní vedení Hlavní domovní vedení Odbočky k elektroměrům Vedení od elektroměrů k rozvodnicím 2.2 Rozváděče a rozvodnice 2.3 Rozvod za rozváděči a rozvodnicemi Světelné obvody Zásuvkové obvody Obvody pro pevně připojené spotřebiče 3. Instalační zóny Ostrava, květen 2003 Ing. Ctirad Koudelka

2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na: a) bezpečnost osob, zvířat a majetku b) provozní spolehlivost c) přehlednost rozvodu d) snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemísťování elektrických zařízení a strojů e) hospodárnost rozvodu f) vzhled g) zamezení nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu se sdělovacím vedením Při projektování budov musí být pamatováno na stavební úpravy nutné pro provedení elektrických rozvodů. Stavební konstrukce musí umožnit provedení elektrických rozvodů a vývodů v místech, kde tyto rozvody a vývody jsou z hlediska provozu nutné. Se zřetelem k rozsahu elektrického zařízení v bytech a k rozsahu použití elektrické energie se rozlišují tři stupně elektrizace bytů: - stupeň A byty, v nichž se elektrická energie používá k osvětlení a pro domácí elektrické spotřebiče, připojené k elektrickému rozvodu pohyblivým přívodem (na zásuvku) nebo pevně připojené, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kv.a - stupeň B byty s elektrickým vybavením jako mají byty stupně A a v nichž se k vaření a pečení používají elektrické spotřebiče o příkonu nad 3,5 kv.a - stupeň C byty s elektrickým vybavením jako mají byty stupně A nebo B a v nichž se pro vytápění nebo klimatizaci používají elektrické spotřebiče, jejichž spotřeba je měřena u jednotlivých odběratelů Byty se podle normy ČSN Obytné budovy člení podle velikosti do kategorií, které se značí římskými číslicemi I. až VIII., které udávají vždy největší počet osob, pro které je určen. Do tohoto počtu se zahrnují i děti bez ohledu na jejich věk. Jsou-li v bytě určeném pro čtyři, šest nebo osm osob dvě jednolůžkové ložnice, doplňuje se označení velikostní kategorie písmenem d, např. IVd. Byt určité kategorie musí mít současně alespoň: a) nejmenší dovolený počet místností podle tab. 1 b) nejmenší dovolené plochy místností rozhodujících pro určení kategorie bytu podle tab. 2. Velikostní kategorie bytu Nejmenší počet obytných místností I. II. III. IV. IVd. V. VI. VId. VII. VIII. VIIId Tab. 1 Nejmenší počty obytných místností bytu 2

3 Charakteristika funkčního využití místnosti Nejmenší plocha místnosti v m 2 Velikostní kategorie bytu Obývací pokoj bez stolování 16 I., II. 18 III., IV., IVd. 20 V., VI., VId., VII., VIII., VIIId. 16 I., II. Obývací pokoj bez stolování s 1 lůžkem Kuchyně s úplným stolováním 6 I., II. 10 III., IV., IVd. 12 V., VI., VId. 13 VII., VIII., VIIId. Ložnice se 2 lůžky 12 II. až VIIId. Tab. 2 Nejmenší dovolené plochy místností rozhodujících pro určení velikostní kategorie bytu (výběr) 2. ČÁSTI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU Silnoproudý rozvod je součástí elektrického zařízení v celé budově, které je označováno pojmem odběrné zařízení. Elektrické zařízení v objektu (budově) je odběrným elektrickým zařízením, které se skládá z těchto částí (viz obr.): - z přívodního vedení - z rozváděčů nebo rozvodnic - z rozvodu za rozváděči nebo rozvodnicemi 2.1 PŘÍVODNÍ VEDENÍ Přívodní vedení za přípojkou patří k odběrnému zařízení objektu a dělí se obvykle na tyto částí: - hlavní domovní vedení - odbočky od hlavního vedení k elektroměrům - vedení od elektroměrů k rozváděčům nebo rozvodnicím V některých případech mohou jednotlivé části být sloučeny nebo vynechány Hlavní domovní vedení Hlavní domovní vedení je vedení od přípojkové skříně až k odbočce k poslednímu elektroměru. Zřizují proto, aby na ně bylo možno připojit všechny odběry v objektu. V bytových domech a objektech občanské výstavby, kde je to vhodné z hlediska dispozice podlaží, se zřizuje více hlavních domovních vedení. Hlavní domovní vedení se zřizuje s plným počtem fází, aby bylo možno zatížení jednotlivých fází pravidelně prostřídat. V budovách nejvýše se třemi obyvateli (např. rodinné domky) není nutné hlavní domovní 3

4 vedení zřizovat a odbočky k elektroměrům lze provést přímo z přípojkové skříně. Každé hlavní domovní vedení se jistí v přípojkové skříni. Hlavní domovní vedení musí být umístěno a provedeno tak, aby byl ztížen nedovolený odběr, a aby jeho případná výměna byla možná bez stavebních zásahů, například ve stoupací šachtici (jádře), v trubkách, kanálech, lištách a pod. Pro hlavní domovní vedení se užívá izolovaných vodičů nebo kabelů. Elektrická zařízení, jejichž funkce je nutná při evakuaci obyvatelstva nebo při hašení požárů se připojí samostatným vedením přímo z přípojkové skříně tak, aby při odpojení ostatních elektrických zařízení v přípojkové skříni zůstala pod napětím. Jedná se zejména o evakuační výtahy, pohon čerpadel na zvýšení tlaku pro požární hydranty, osvětlení únikových cest typu B a C, umělé větrání chráněných únikových cest a jiná zařízení podle požadavků požární ochrany, napájení rozhlasového a dorozumívacího zařízení a pod. Při výpočtu zatížení hlavního domovního vedení je maximální soudobý příkon jednotlivého bytu P p uvažován jako příkon symbolického spotřebiče o výkonu: pro byt stupně elektrizace A P p = 7,0 kw pro byt stupně elektrizace B P p = 11,0 kw pro byt stupně elektrizace C P p se určuje individuálně dle spotřeby 4

5 Průřez hlavního domovního vedení se volí s ohledem na očekávané výpočtové zatížení P p (kw), které se určí součinu soudobosti podle počtu bytů β n a ze součtu soudobých příkonů všech bytů připojených na hlavní domovní vedení. Pro výpočet platí: n Pp = Σ Pbi. β n i = 1, kde: ΣP bi součet soudobých příkonů všech bytů připojených na hlavní domovní vedení (kw) n počet všech bytů připojených na hlavní domovní vedení soudobost pro n bytů β n Soudobost β v závislosti na počtu bytů je uvedena v následující tabulce: Počet bytů ve skupině n Soudobost β n Počet bytů ve skupině n Soudobost β n Počet bytů ve skupině n Soudobost β n 2 0, , ,36 3 0, , ,36 4 0, , ,36 5 0, , ,35 6 0, , ,35 7 0, , ,35 8 0, , ,33 9 0, , , , , , , , , , , ,28 Výpočtový proud I p (A) se určí z výpočtového zatížení P p (kw) v trojfázové soustavě ze vzorce: I = p Pp, 3. U.cosϕ s kde: U s je jmenovité sdružené napětí soustavy (V) cosϕ je průměrný účiník spotřebičů; u bytového odběru je možno počítat s účiníkem cosϕ = Odbočky od hlavního domovního vedení k elektroměrům Odbočky k elektroměrům jsou vedení, která odbočují z hlavního domovního vedení, pro připojení elektroměrů nebo elektroměrových rozvodnic. Odbočuje-li se k elektroměrům v odbočných rozvodnicích, nutno rozvodnici osadit tak, aby její spodní okraj byl ve výši nejméně 1,8 m nad podlahou. Tyto rozvodnice se nesmějí osazovat nad schody ani nemají být umístěny v jiném prostředí než normálním. Musejí být upraveny ke spolehlivému zaplombování. 5

6 Jsou-li elektroměry umístěny v bytech nebo u vchodu do bytů, musí se pro každý byt (odběratele) zřídit samostatná odbočka (přívod) z hlavního domovního vedení nebo od přípojkové skříně. Na společný přívod lze připojit dva nebo několik elektroměrů téhož odběratele. Odbočky k elektroměrům se dělají jednofázové nebo trojfázové, přičemž průřezy se volí podle tab. 3. Stupeň elektrizace A B Maximální soudobý příkon bytu P b (kw) 7 11 Odbočka k elektroměru Průřez jader vodičů (mm 2 ) Al Cu Al Cu Trojfázová odbočka Tab. 3 Odbočky k elektroměrům Jednofázové odbočky k elektroměrům lze zřizovat u zařízení do maximálního soudobého příkonu 5,5 kw. Jednofázové odbočky k elektroměrům musí být rovnoměrně rozděleny, aby byly všechny fáze, pokud možno, zatěžovány stejně. Odbočky od hlavního domovního vedení k elektroměrům musí být provedeny a uloženy tak, aby byl ztížen nedovolený odběr a aby bylo možno vodiče bez stavebních zásahů vyměnit. Odbočky lze provést jednožílovými vodiči v trubkách, kanálech, lištách, nebo kabely v dutinách stavebních konstrukcí. Odbočka k elektroměru musí být z celistvých vodičů, má být bez krabic. Nelze-li se obejít bez krabic, musí být krabice upraveny k zaplombování a umístěny jen na místech veřejně přístupných. Krabice se nesmí zakrýt omítkou apod. Je-li nutno se zřetelem k místním poměrům vést odbočky prostorami jiných odběratelů, musí se volit takové provedení a uložení vedení, aby byl ztížen nedovolený odběr. Odbočka k elektroměru delší než 3 m musí být jištěna u hlavního domovního vedení ve stejném podlaží, kde je elektroměr. Pouze odbočky kratší než 3 m lze jistit jističem až před elektroměrem v elektroměrové rozvodnici. Odbočka musí být uložena na nehořlavém podkladu Vedení od elektroměrů k rozvodnicím V bytovém domě se zřizují rozvodnice bytové, rozvodnice společné spotřeby, rozvodnice pro prádelnu, výtah, osvětlení schodiště, osvětlení sklepů, zesilovač pro společnou televizní anténu a jiné. Přívody k rozvodnicím se mají provést tak, aby jejich výměna v případě poruchy byla možná bez stavebních úprav. Tam, kde stavební konstrukce neumožňuje provedení těchto přívodů v trubkách pod omítkou, je možno tyto přívody uložit do elektroinstalačních lišt, popřípadě do konstrukce stropů a podlah. Je-li tento přívod uložen do konstrukce bez možnosti výměny, je nutno počítat s možností uložení náhradního přívodu na povrchu. Tyto přívody se provádí jednofázové nebo trojfázové, přičemž pro ně platí stejné podmínky jako pro přívody k elektroměrům. 2.2 ROZVÁDĚČE A ROZVODNICE 6

7 Další důležitou součástí elektrické instalace v bytovém domě jsou rozváděče a rozvodnice, u panelových domů jsou to elektroinstalační jádra. Elektroměrové rozváděče a elektroinstalační jádra s elektroměry se osazují ve svislé poloze, na místě snadno přístupném, chráněné před mechanickým poškozením a před vnějšími vlivy, zejména před prachem a vlhkostí. Místo umístění elektroměrového rozváděče musí odběratel vždy projednat s dodavatelem elektrické energie. V budovách se mají elektroměrové rozváděče a elektroinstalační jádra umístit na chodbě nebo schodišti, nikoliv však na rameni schodiště. Elektroměry mohou být též umístěny v samostatných místnostech, volně přístupných z vnitřní veřejné komunikace. U těch objektů občanské vybavenosti, ve kterých je více odběratelů (např. obchodní střediska, služby) je možno elektroměry soustředit do jednoho vyhrazeného místa (např. energetické centrum, rozvodna nn apod.) a přístupného z vnitřního veřejného prostoru. U rodinných domů, rekreačních chalup, chat a garáží se elektroměr umisťuje na vnější straně objektu nebo v oplocení pod podmínkou, že elektroměry budou chráněny před vnějšími vlivy. Na elektroměrových rozváděčích a rozvodnicích mohou být namontovány jen elektroměry, sazbový spínač případně přijímač hromadného dálkového ovládání (HDO), jistič před elektroměrem, jistící zařízení sazbového spínače, ovládací relé nebo stykač, ochranná svorkovnice a případně další příslušenství, sloužící výhradně pro účely měření. Další přístroje pro rozvod za elektroměrem se umisťují do samostatného rozváděče nebo rozvodnice. a elektroinstalační jádra elektroměrových rozváděčích musí být upraveny k zaplombování tyto přístroje: - jistič před elektroměrem - svorkovnice elektroměru, sazbového spínače nebo přijímače HDO - ochranná svorkovnice - ovládací relé při skupinovém ovládání akumulačních spotřebičů Střed elektroměru má být ve výši asi 1500 až 1700 mm od podlahy nebo upraveného terénu. Je-li více elektroměrů nad sebou, např. v elektroinstalačním jádře, mohou být středy okének elektroměrů ve výši 700 až 1700 mm. Při soustředění více elektroměrů pro více odběratelů, musí být každý elektroměr a jistič před elektroměrem opatřen trvanlivým označovacím štítkem. Před elektroměrovým rozváděčem nebo jádrem musí být volný prostor alespoň 80 cm s rovnou podlahou. Před elektroměr se musí osadit jistič se stejným počtem pólů jako má elektroměr fází. Jistič se dimenzuje tak, aby neomezoval předpokládaný příkon měřeného odběrného zařízení a aby jeho jmenovitý proud byl alespoň o jeden stupeň vyšší než jmenovitý proud jistícího zařízení v měřené části odběrného zařízení. Minimální jmenovité proudy jističů před elektroměrem pro byty stupně elektrizace A a B jsou uvedeny v následující tabulce. Stupeň elektrizace A B Maximální soudobý příkon bytu P b (kw) 7,0 11,0 Jmenovitý proud trojfázového jističe před elektroměrem (A) U bytů stupně elektrizace C je nutno jistič před elektroměrem dimenzovat podle soudobého příkonu bytu. Jističe se volí z řady 16 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A. Rozváděče za elektroměrem mají být umístěny v suchých místech, kde se není nutno obávat velkých změn teplot, znečisťujících nebo jiných škodlivých výparů, ohně, prachu, špíny a otřesů. Musí se umístit v takovém místě a výšce, kde vzhledem k jejich konstrukci nehrozí 7

8 mechanické poškození. Spodní okraj má být minimálně 150 cm od podlahy. Pokud se umisťují v prostředí jiném než normálním, je nutno volit provedení (krytí) vyhovující tomuto prostředí. Bytové rozvodnice se umísťují převážně v bytech. Rozváděče mají být z izolantu nebo ocelového plechu. Na rozváděčích se musí zřetelně označit, k čemu jednotlivé obvody slouží. Každý rozváděč se musí dát samostatně vypnout. Tato podmínka neplatí pro rozváděče do 25 A a bytové rozvodnice. Bytová rozvodnice je posledním možným místem pro rozdělení vodiče PEN na samostatný ochranný vodič PE a na samostatný střední vodič N. 2.3 ROZVOD ZA ROZVÁDĚČI A ROZVODNICEMI Rozvody za rozváděči a rozvodnicemi můžeme v bytovém domě rozdělit na rozvody ve veřejně přístupných prostorách, např. na chodbách, na schodišti, ve sklepích, ve strojovně výtahu a na rozvody v bytech. Je-li přívodní vedení třífázové, je nutno jednofázové obvody uspořádat tak, aby všechny fáze byly pokud možno rovnoměrně zatěžovány. Vedení za elektroměrem musí mít takové průřezy, aby nebylo překročeno dovolené zatížení jednotlivých větví při pravděpodobném největším proudu připojených spotřebičů. Vedení za rozvodnicemi nemá procházet místnostmi jiného uživatele. Nelze-li to provést, musí být vedení procházející místnostmi jiného uživatele provedeno v trubkách bez krabic a bez přerušení vodičů, nebo kabely uloženými pod omítkou nebo v podlaze. V bytech stupně elektrizace A se zřizují nejméně obvody dle následující tabulky. V bytech stupně elektrizace B se zřizují obvody jako v bytech stupně elektrizace A a navíc trojfázový obvod pro elektrický sporák. V bytech stupně elektrizace C se zřizují obvody jako v bytech stupně elektrizace A a B a navíc obvod nebo obvody pro vytápění nebo klimatizaci. Minimální počty obvodů v bytech velikostní kategorie Obvod nebo užitné plochy*) I. do 50 m 2 II. až IV. do 75 m 2 V. až VIII. do 100 m 2 do 125 m 2 nad 125 m 2 světelný 1 (0) 1 1 (2) 2 2 zásuvkový 1 2 (1) 3 (2) 3 (2) 4 (3) pro bytové jádro (1) (1) (1) (1) (1) *) V případě, že užitná plocha bytu dané kategorie přesahuje uvedenou plochu, je nutno zřizovat počet obvodů již jako pro kategorii o stupeň vyšší. Počty obvodů uvedené v tabulce v závorkách platí v případě, že elektrické zařízení v bytovém jádru a v kuchyňské sestavě je připojeno na samostatný obvod jištěný pojistkou nebo jističem. Na obvod pro bytové jádro se připojí osvětlení, zásuvky a pevně připojené spotřebiče v bytovém jádru a kuchyňské sestavě, s výjimkou zásuvky pro pračku, elektrického sporáku, případně dalších spotřebičů, které je nutno připojit na samostatný obvod. Další obvody (např. zásobníkový) se v bytech všech stupňů elektrizace zřizují podle potřeby. Pro všechna plánovaná elektrická zařízení s příkonem 2 kw a více se navrhují samostatné obvody, i když se připojují vidlicí do zásuvky. Pro sklepy a půdy přidělené k bytům se navrhují další dodatečné obvody, které se přednostně napájejí z bytové rozvodnice příslušného bytu Světelné obvody 8

9 Světelný obvod je určen převážně pro pevné připojení svítidel, popřípadě pro připojení svítidel na zásuvky ovládané spínači. Na tento obvod lze také připojit zásuvky, a to v jedné místnosti nejvýše jednu zásuvku. V každé obytné místnosti a v kuchyni, která není připojena na obvod pro bytové jádro, musí být alespoň jeden vývod připojen na světelný obvod Světelné obvody v bytových domech v občanské výstavbě Vedení světelného obvodu se jistí jističi nebo pojistkami se jmenovitým proudem nejvýše 25 A. Vedení musí mít takový průřez, aby bylo předřazeným jistícím prvkem jištěno proti přetížení i zkratu. V bytech se jistí světelné obvody pojistkou nebo jističem nanejvýš 10 A. Na jeden světelný obvod se smí připojit tolik svítidel, aby součet jejich jmenovitých proudů nepřekročil jmenovitý proud jistícího přístroje obvodu. Jmenovitý proud svítidel se stanoví z maximálního příkonu, pro který jsou svítidla typována. Při jmenovitém napětí sítě 230 V a jisticím prvku 10 A představuje maximální příkon svítidel na jeden světelný obvod hodnotu W. Jmenovitý proud ovládacího přístroje nesmí být menší než součet jmenovitých proudů všech svítidel tímto přístrojem ovládaných. Běžně vyráběné domovní vypínače a přepínače jsou vyráběny pro jmenovitou hodnotu 10 A. Jsou-li do světelného obvodu zařazeny zásuvky ovládané spínači, nesmí být předřazený jisticí prvek na větší jmenovitý proud než je jmenovitý proud spínače a jím ovládané zásuvky. Tam, kde je to z provozních důvodů žádoucí, zřizují se bez zřetele na počet světelných vývodů alespoň dva světelné obvody, aby při poruše na jednom světelném obvodě bylo možno zajistit alespoň orientační osvětlení. Jedná se například o schodiště vysokopodlažních domů, prostorů veřejně přístupných, učebny škol a pod. V prostorách s větším počtem světelných vývodů se doporučuje členit tyto světelné vývody na více samostatně ovládaných skupin k dosažení optimální regulace osvětlení týkající se osvětlenosti, tak úspor elektrické energie. Spínače pro ovládání světelných obvodů mají být obvykle umístěny u vchodových dveří v místnosti ovládaného světelného obvodu na té straně, kde se dveře otvírají, tzn. na straně kliky dveří. Nevyžadují-li to provozní nebo bezpečnostní podmínky a předpisy, mohou být spínače umístěny i jinde, např. v rozvodnici pro ovládání, v místě recepčního ubytovacího zařízení. Spínače mají být ve výši 0,9 až 1,2 m nad podlahou. Kolébkové spínače se osazují tak, aby do polohy zapnuto bylo nutno stlačit kolébku nahoře. Páčkové spínače se osazují tak, aby se zapínaly pohybem páčky nahoru. Toto ustanovení se netýká střídavých a křížových přepínačů. U zařízení, kde se zřizují světelné vývody a svítidla si volí uživatel (např. obytné místnosti v budovách pro bydlení, vybrané kanceláře nebo reprezentační místnosti, kulturní domy a pod.), je nutno, aby v každé místnosti byl alespoň jeden světelný vývod ovládaný spínačem u vstupu do místnosti; tento vývod může být zakončen svítidlovou spojkou (na stropě nebo na zdi) nebo zásuvkou Světelné obvody pro osvětlení společných komunikací Osvětlení společných komunikací, jako jsou schodiště, nástupiště výtahů, chodby se provádí těmito způsoby: a) s jedním obvodem svítidla jsou zapojena na jeden obvod, b) se dvěma obvody svítidla jsou zapojena na dva obvody jedné fáze tak, aby při poruše jednoho obvodu bylo možno zabezpečit orientační osvětlení o intenzitě 2 lx z druhého obvodu, 9

10 c) se dvěma nebo více obvody svítidla jsou zapojena na obvody napájené ze dvou, popřípadě tří fází tak, aby při poruše jednoho obvodu bylo možno zabezpečit orientační osvětlení o intenzitě 2 lx z ostatních obvodů, d) nouzovým osvětlením, které doplňuje jeden ze způsobů osvětlení uvedených v odstavcích a), b) nebo c). Nouzové osvětlení se napájí ze zdroje nezávislého na síti, např. akumulátorová baterie nebo dieselagregát, a zapíná se automaticky, a to: - u způsobu uvedeného v odstavci a) při přerušení napájení obvodu pro osvětlení společných komunikací, - u způsobu uvedeného v odstavci b) a c) při přerušení napájení rozváděče, v němž jsou jištěny obvody pro osvětlení společných komunikací. Na společných komunikacích objektů, kde se zřizuje nouzové osvětlení podle odstavce d), postačí z hlediska bezpečnosti, osvětlení provedené způsobem dle odstavce a). Způsoby osvětlení společných komunikací se určují podle výšky budovy a podle druhu budovy dle následujících dvou tabulek. Osvětlení se zřizuje podle údajů z té tabulky, která předepisuje náročnější způsob osvětlení. Výška budovy 1 ) Budovy pro bydlení Budovy občanské výstavby a obdobního charakteru počet nadzemních výška budovy v způsob osvětlení podle odstavce: podlaží metrech do 4 do 9 a) a) od 5 do 8 nad 9 do 22,5 b) nebo c) 2 ) b) nebo c) 2 ) od 9 do 16 nad 22,5 do 45 c) 3 ) d) 4 ) nad 16 nad 45 d) 4 ) d) 4 ) 1 ) U budov pro bydlení a ubytování s konstrukční výškou vstupního podlaží do 4 m, obytných podlaží budov pro bydlení do 3 m a obytných podlaží budov pro ubytování do 3,3 m se stanoví podle počtu nadzemních podlaží; při větších konstrukčních výškách a pro ostatní budovy občanské výstavby v metrech. Výška budovy se měří od podlahy prvního nadzemního podlaží k podlaze nejvyššího užitného (obytného) podlaží. Podrobnosti viz ČSN a ČSN ) Budovy pro bydlení nebo ubytování realizované před platnosti této změny mohou mít schodiště a chodby osvětlené způsobem podle odstavce a). 3 ) Osvětlení únikových cest typu B a C musí být připojeno jako zařízení, jehož funkce je nutná při evakuaci obyvatelstva nebo při hašení požáru dle ) Nouzové osvětlení se zřizuje alespoň na chráněných únikových cestách dle ČSN

11 Druh budovy 1 ) Způsob osvětlení dle odstavce: Mateřské školy a jesle (noční provoz) b) Sanatoria, ústavy, lázeňské budovy pro sociální péči, domovy důchodců a podobně b) Nemocnice a ostatní budovy zdravotnických zařízení dle ČSN d) Budovy se shromažďovacími prostory dle ČSN d) 2 ) Ve všech druzích budov s výjimkou budov pro bydlení do 16 nadzemních podlaží; chráněné únikové cesty typu B a C d) 1 ) Osvětlení schodišť a chodeb neuvedených v tabulce musí odpovídat požadavkům ČSN a navazujících norem, pokud pro ně neplatí jiné předpisy. 2 ) Pro osvětlení v divadlech a kulturních domech platí též ČSN Ovládání osvětlení společných komunikací v objektu lze provést jedním z následujících způsobů: a) v budovách, ve kterých toto osvětlení ovládají jednotliví uživatelé, musí být možné ovládání ze všech míst, kde je to z důvodu bezpečného provozu nutné, b) v budovách, ve kterých je osoba pověřená ovládáním tohoto osvětlení, může být ústřední, c) kombinací způsobů uvedených v odstavcích a) a b). Je-li osvětlení společných komunikací ovládáno samočinnými schodišťovými spínači, musí být možnost zapnout trvalé osvětlení, např. vypínači nebo přepínači. Samočinné schodišťové spínače musí mít ovládače se světelnou signalizací jejich umístění, např. s orientační doutnavkou Zásuvkové obvody Zásuvkový obvod je určen převážně pro připojení spotřebičů vidlicí do zásuvek. Na tento obvod lze také pevně připojit spotřebiče do celkového maximálního příkonu 2 kw (např. svítidla, ventilátory, infrazářiče a pod.). Rozložení a výška zásuvek nad podlahou se volí tak, aby se z nich daly spotřebiče co nejvhodněji napájet, aby pohyblivé přívody co nejméně překážely a aby zásuvky nebyly samy při obvyklém užití vystaveny poškození, pokud nejsou před ním zvlášť chráněny. V obytných místnostech mají být zásuvky aspoň 20 cm nad podlahou (měřeno od středu zásuvky). Toto ustanovení neplatí pro zásuvky, které jsou součástí pevného stavebnicového rozvodu montovaného např. u podlahy (elektroinstalační lišty a pod.). Zásuvky nástěnné nemají být namontovány níže než 90 cm nad podlahou. V podlaze smí být zásuvka umístěna jen tehdy, je-li odolná proti mechanickému poškození a mokrému čistění podlah. Zásuvky musí mít ochranný kolík připojený na ochranný vodič. Při použití dvou napěťových soustav musí být zásuvky vždy nezáměnné. Každá napěťová soustava musí mít stejný typ zásuvek v celém zařízení. Vedení zásuvkových obvodů se jistí jističi nebo pojistkami se jmenovitým proudem odpovídajícím nejvýše jmenovitému proudu zásuvky. Jednofázové zásuvky. Na jeden zásuvkový obvod lze připojit nejvýše 10 zásuvkových vývodů, přičemž celkový instalovaný příkon nesmí překročit 3680 W při jištění 16 A a 2300 W při jištění 10 A. Dvojzásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod. 11

12 Zásuvky s dvojitými svorkami se doporučuje připojovat smyčkováním. Dvojzásuvka je určená pro připojení na jeden obvod a nesmí se připojit do dvou různých obvodů a nesmí se přerušit propojení obou zásuvek. Jednofázové zásuvky pro napětí 230 V se vyrábějí pro jmenovitý proud 16 A, průmyslové jednofázové zásuvky pro napětí 230 V se vyrábějí pro jmenovitý proud 16 A, 32 A, 63 A a 125 A. Trojfázové zásuvky. Na jeden trojfázový obvod lze připojit několik trojfázových zásuvek na stejný jmenovitý proud. Trojfázové zásuvky o různém jmenovitém proudu se nesmějí zapojovat do stejného obvodu. Průmyslové trojfázové zásuvky pro napětí 400 V se vyrábí pro jmenovitý proud 16 A, 32 A, 63 A a 125 A Obvody pro pevně připojené spotřebiče Pro pevně připojené jednofázové spotřebiče o příkonu V.A a více se zřizují samostatně jištěné obvody. Pouze spotřebiče do celkového příkonu V.A, nevyžadující jištění (např. ventilátor v bytovém jádru), lze připojit na společný obvod s jiným zařízením. 3. Instalační zóny Vedení se v bytech zásadně ukládají skrytě. Pouze v nebytových prostorách a při dodatečné montáži je možno vedení ukládat na povrchu, např. v lištách. Pro ukládání elektrického vedení ve zdech jsou určeny instalační zóny, jejichž prostorové zobrazení je na následujícím obrázku. 12

13 Popis instalačních zón: - vodorovná horní 15 až 45 cm pod stropem - vodorovná střední 90 až 120 cm nad podlahou (pro místnosti s pracovní plochou u zdi kuchyně, hobby místnosti) Pro zásuvkové obvody kuchyňské linky se doporučuje použití proudových chráničů s rozdílovým proudem I n = 0,03 A. - vodorovná dolní 15 až 45 cm nad podlahou - svislá dveřní, okenní, rohová 10 až 30 cm vedle dveří, oken, rohu místnosti Mimo instalační zóny je možno v odůvodněných případech ukládat vedení, je-li v trubkách a min. 60 mm ve zdi nebo v prefabrikovaných dílech chráněné před poškozením. U dveří se spínače umisťují 105 cm nad podlahou, zásuvky a spínače nad pracovními plochami 115 cm nad podlahou. 13

14

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

1. Základní informace 1

1. Základní informace 1 1. Základní informace 1 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a na něj navazující vyhlášky stanoví v dotýkajících se profese elektro 1 Vybrané činnosti ve výstavbě 1 Osoby, jejichž odborná způsobilost byla ověřena

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

Elektrické instalace za přípojkou (ČSN 33 2130 ed.3 a související technické normy + vyhláška č. 268/2009 Sb. )

Elektrické instalace za přípojkou (ČSN 33 2130 ed.3 a související technické normy + vyhláška č. 268/2009 Sb. ) Elektrické instalace za přípojkou (ČSN 33 2130 ed.3 a související technické normy + vyhláška č. 268/2009 Sb. ) Ve spolupráci s ČENES připravil Ing. Karel Dvořáček Požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. - o technických

Více

15/2.2 SILOVÉ ROZVODY VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BYTOVÉHO DOMU

15/2.2 SILOVÉ ROZVODY VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BYTOVÉHO DOMU ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE část 15, díl 2, kapitola 2, str. 1 15/2.2 SILOVÉ ROZVODY VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BYTOVÉHO DOMU Pro kompletní vnitřní sítě byl používán systém TN C (sdružená funkce

Více

Technické podmínky připojení k Lokální distribuční soustavě železnice, část 1 obchodní měření

Technické podmínky připojení k Lokální distribuční soustavě železnice, část 1 obchodní měření Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční energetiky Hradec Králové Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové Technické podmínky připojení k Lokální distribuční soustavě železnice,

Více

Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov

Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov Perspektivy bydlení IV - bezpečnost, komfort, úspory Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov Připravil: Ing. Karel Dvořáček ČSN 33 2130 ed. 2:2009 - Elektrické

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s. Strana 1 (celkem 20) Obsah 1 ÚVOD...3 2 POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ...3 3 HLAVNÍ DOMOVNÍ

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí

Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí platnost od 1. 4. 2011 Obsah 1. Úvod 2 2. Pojmy, definice, zkratky

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

X4/2009 mimořádné vydání Media4u Magazine

X4/2009 mimořádné vydání Media4u Magazine X4/2009 mimořádné vydání Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3

Více

Podniková norma PRE, PREdi a PREm TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ČÁST A OBCHODNÍ MĚŘENÍ

Podniková norma PRE, PREdi a PREm TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ČÁST A OBCHODNÍ MĚŘENÍ Strana: 1/20 Zpracoval: Tomáš Šlapák M 51 100 Měření C, S, Jiří Janda S 25 100 Měření a odečty Schválil: 22. 2. 2013 Petr Karkoška vedoucí sekce G 46 000 Zákaznické služby, 17. 5. 2013 Milan Hampl ředitel

Více

BTL-3000 Series Litea 10 50

BTL-3000 Series Litea 10 50 BTL-3000 Series Litea 10 50 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 103JZ14/04/2011CZ OBSAH 1 MANIPULACE A PŘENÁŠENÍ...2 1.1 Manipulace a přenášení schodiště stavby...2 1.2 Manipulace a přenášení - půdorys stavby...3 2

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. Platnost od 1. 6. 2015 ČEZ Distribuce, a. s. www.cezdistribuce.cz

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

s ohledem na důležitost dodávek el. energie rozděluje provozy, technologická zařízení a spotřebiče do tří stupňů: a) dodávky 1.

s ohledem na důležitost dodávek el. energie rozděluje provozy, technologická zařízení a spotřebiče do tří stupňů: a) dodávky 1. Elektroinstalace v průmyslových budovách průmyslové budovy (prostory) => prostory určené pro průmyslové účely (mezi tyto prostory neřadíme kanceláře, šatny, umývárny a WC, pokud jsou v samostatných částech

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Podniková norma PRE, PREdi a PREm TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ČÁST A OBCHODNÍ MĚŘENÍ

Podniková norma PRE, PREdi a PREm TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ČÁST A OBCHODNÍ MĚŘENÍ Strana: 1/20 Zpracoval: Tomáš Šlapák M 51 100, Jiří Janda S 25 100 Schválil: 30. 4. 2010 Václav Dušák vedoucí sekce G 42 000 B2C, 30. 4. 2010 Milan Hampl ředitel PREdi, 30. 4. 2010 Aleš Staněk ředitel

Více

platnost od 1. 6. 2013 E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice

platnost od 1. 6. 2013 E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice Zákaznická linka T 840 111 333 Poruchová služba nonstop T 800 22 55 77 www.eon.cz www.eon-distribuce.cz Požadavky na umístění, provedení

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č.

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č. 98 Opotřebení staveb Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

1. ÚVOD... 6 1.1 Vývoj užívání moderních elektrických spotřebičů pro domácnost v tuzemské praxi... 6 1.2 Základní kritéria pro výběr elektrických

1. ÚVOD... 6 1.1 Vývoj užívání moderních elektrických spotřebičů pro domácnost v tuzemské praxi... 6 1.2 Základní kritéria pro výběr elektrických OBSAH strana 1. ÚVOD... 6 1.1 Vývoj užívání moderních elektrických spotřebičů pro domácnost v tuzemské praxi... 6 1.2 Základní kritéria pro výběr elektrických spotřebičů pro domácnost a příprava bytů pro

Více

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 1. 2. 3. 4. Rozpočet včetně montáže a zapojení, ceny bez DPH ZŠ BRNO, BAKALOVO NÁBŘEŽÍ 8, NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDOVY SOP 01 BUDOVA ŠKOLY Zadávací

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Topologie sběrnicových vedení Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009

Více

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU I. ÚČEL: Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany a vytvoření organizačního systému pro plnění

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_DRUHY PROSTOR_E1-3 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami Charakteristika jednotlivých typů ubytovacích zařízení Charakteristiky jednotlivých typů mají za cíl přesněji definovat rozsah služeb pro jednotlivé typy ubytovacích zařízení. Charakteristika vychází z

Více

ROZPOČET - REKAPITULACE

ROZPOČET - REKAPITULACE Osvětlení víceúčelového hřiště v Nikolčicích ROZPOČET - REKAPITULACE NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE SVÍTIDLA VČ. MONTÁŽE DODÁVKA ZEMNÍ PRÁCE HZS CELKEM BEZ DPH Rozpočet nezahrnuje případné zadláždění a konečnou

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

Revize Kdo je odpovědný za provádění revizí?

Revize Kdo je odpovědný za provádění revizí? Revize Kdo je odpovědný provádění revizí? Za provedení výchozí revize nového nebo rekonstruovaného elektrického řízení je po vyhlášky č.20/1979 Sb., kde se určují vyhrazená elektrická řízení a stanoví

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Úvod 1. Rozdělení náhradních zdrojů 2. Stejnosměrné náhradní zdroje 3. Střídavé náhradní

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Technické parametry: - hmotnost: 1020±20g - rozměry (šxvxh): 153 x 107 x 62 mm - provozní teplota: -5 C +40 C při relativní

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE 1. 1. URČENÍ Nabíjecí automatika - AKUMATIC 04 R se od AKUMATICU 04 liší jen provedením. Je také určen k nabíjení teplovodních

Více

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ BYTOVÝCH DOMŮ STAVBY 150 B.J. KARLOVY VARY - DRAHOVICE I. STANDARD VYBAVENÍ DŮM A A ) SPOLEČNÉ PROSTORY : SPOLEČNÉ GARÁŽE - 8 stání v 1.NP, nevytápěné s přirozeným větráním

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání Stykače a relé Pro tiché a spolehlivé ovládání Kompaktní typy: Nové stykače a relé pro bytovou a komerční výstavbu Modernější, výkonnější a ještě snadněji montovatelné takto lze charakterizovat tři nové

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA č.1 I. VLASTNÍK DOMU ROZESTAVĚNÉ BUDOVY Ing.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

Příloha č. 1 podrobný technický popis. Rekonstrukce elektroinstalace meteorologického radiolokátoru Skalky

Příloha č. 1 podrobný technický popis. Rekonstrukce elektroinstalace meteorologického radiolokátoru Skalky Příloha č. 1 podrobný technický popis Rekonstrukce elektroinstalace meteorologického radiolokátoru Skalky Obecný popis zakázky: Kompletní rekonstrukce elektroinstalace objektu meteorologického radiolokátoru

Více

10. Specifika rekonstrukcí elektrických rozvodů v panelových domech

10. Specifika rekonstrukcí elektrických rozvodů v panelových domech . Specifika rekonstrukcí elektrických rozvodů v panelových domech K celkové představě o důvodech, způsobech, rozsazích a možnostech této činnosti je třeba si uvědomit několik základních faktů, které rovněž

Více

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin.

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.301 BUDOVY PRO

Více

Podniková norma PREdi ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ SÍTÍ NN

Podniková norma PREdi ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ SÍTÍ NN Strana: 1/23 Zpracoval: Ing. Vladimír Sváda S 24 100 Koncepce, rozvoj a plánování RZ Schválil: Vydal: 8. 9. 2006 Ing. Karel Urban vedoucí sekce S 24 000 Řízení aktiv sítě 22. 9. 2006 Rozhodnutím č. 64/2006

Více

Všeobecné požadavky pro navrhování a instalaci výtahů

Všeobecné požadavky pro navrhování a instalaci výtahů OBSAH OBSAH... 1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO NAVRHOVÁNÍ A INSTALACI VÝTAHŮ... 2 POŽADAVKY NA VÝTAHY PRO Y SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU... 4 POŽADAVKY NA EVAKUAČNÍ VÝTAHY... 4 VELIKOSTI PRŮŘEZU VODIČŮ PŘÍVODU

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6 LED svítidlo výklopné LED výklopné svítidlo pro použití v interéru s elektronickým předřadníkem (transformátorem) v plastovém stříbrném plášti. Dodává se bez připojovacího kabelu a montážního materiálu.

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN www.moeller.cz Výkonové jističe Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání a rozvod elektrické energie. Katalog 2009 2010 Platnost od 1. 3. 2009 Výkonové jističe NZM Výkonové jističe LZM Vypínače N, PN, LN

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU Část 5, Díl 2, Kapitola 3, str. 1 5/2.3 POZEMNÍ STAVBY I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ Těžce pohybově Všechny vchody pro veřejnost musí být bezbariérově přístupné. U změn staveb,

Více

- Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace mat. a prací ( slepý rozpočet )

- Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace mat. a prací ( slepý rozpočet ) Obsah dokumentace : - Technická zpráva - Schéma rozvaděče MaR část 1 - Schéma rozvaděče MaR část 2 - Schéma rozvaděče MaR část 3 - Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace

Více

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo.

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo. NETIC info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz Katalog Domov na dlani Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz T: +420 720 367 377 T: +420 720 367 004 V22.1CZ Obsah 1 Řídící

Více

BREMA SK s.r.o. Podhradská cesta 4, 038 52 Sučany tel.: +421 434 444 200 fax: +421 434 444 201 brema@brema.sk www.brema.sk

BREMA SK s.r.o. Podhradská cesta 4, 038 52 Sučany tel.: +421 434 444 200 fax: +421 434 444 201 brema@brema.sk www.brema.sk ROZVÁDĚČE NN Výrobní a montážní společnost BREMA, spol. s r.o. za dobu své existence získala významné postavení na trhu v oborech elektromontážních prací, výroby rozváděčů, měření a regulace, klimatizace

Více

TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE

TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE Prezentace v rámci EU projektu EL-EFF REGION: Efektivnější využívání elektřiny v osmi evropských regionech Přednášející: Ing. Josef Šťastný, energetický

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.1.101 POŽADAVKY

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 684 Vzor č. 33 (1/13) PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY o vymezení jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. Obsah: A) Popis budovy B) Vymezení jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Úprava práv k

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením

TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením TECHNICKÝ LIST POPIS VÝROBKU: Tepelně hladinové generátory: - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením Jedná se o elektrické zařízení, které dokáže vyrobit elektrickou energii na základě rozdílu tepelných

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

1 Vymezení základních pojmů ( 4)

1 Vymezení základních pojmů ( 4) Informace k uplatňování zákona o DPH ve věci sazeb daně u staveb pro bydlení a staveb pro sociální bydlení po 1. 1. 2008, podle právního stavu k 15. 2. 2009 1 Vymezení základních pojmů ( 4)... 1 2 Sazby

Více