Ing. arch. Michal Hadlač, Ing. Milada Kadlecová, RNDr. Milan Polednik, Mgr. Vladimíra Roglová. Institut regionálních informací, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. arch. Michal Hadlač, Ing. Milada Kadlecová, RNDr. Milan Polednik, Mgr. Vladimíra Roglová. Institut regionálních informací, s.r.o."

Transkript

1 Metodika stanovení průměrných tržních cen starších bytů a rodinných domů a stanovení průměrného tržního nájemného starších bytů v krajích a krajských městech ČR Ing. arch. Michal Hadlač, Ing. Milada Kadlecová, RNDr. Milan Polednik, Mgr. Vladimíra Roglová Institut regionálních informací, s.r.o. Metodika zjištění tržních cen starších bytů a rodinných domů byla vypracována v rámci řešení projektu Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit, který je řešen v rámci výzkumného projektu WD VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT BYDLENÍ. 1. Cíl Cílem řešení je zjistit tržní ceny a v případě starších bytů i tržní nájemné. Údaje byly zjišťovány pro tyto jednotky: a) Starší byt Definice: Byt odpovídající dřívější I. kategorii, opotřebení cca 40% v běžné, nikoliv okrajové poloze Velikostní kategorie (m 2 ): 38, 57, 68, 73, 88 Časové rozlišení údajů: Geografické rozlišení: Krajská města Kraje Zjišťované hodnoty: Tržní cena Tržní nájemné b) Starší rodinný dům Definice: Rodinný dům, 136 m 2 užitkové plochy, plocha parcely cca 900 m 2, opotřebení cca 40%, v běžné poloze. Časové rozlišení: 2006 Geografické rozlišení: Krajská města Kraje Zjišťované hodnoty: Tržní cena 2. Postup Pro splnění výše uvedeného cíle byla Institutem regionálních informací, s.r.o., zpracována originální metodika. Ta kombinuje postupy již dříve používané při pořizování a zpracování informací o tržních cenách bytů a o nájemném se speciálně vyvinutými postupy, zaměřenými na zjištění závislostí mezi

2 velikostí bytu, cenou a nájemným, závislostí mezi cenami rodinných domů a bytů a na optimální stanovení hodnot krajských průměrů Stanovení tržní ceny a tržního nájemného staršího bytu Ke stanovení tržních cen bytů a tržního nájemného v krajích a krajských městech byl využit systém monitoringu cen bytů a nájemného (označovaný také jako KISEB Komplexní Informační Systém Ekonomiky Bydlení), který byl založen Institutem regionálních informací, s.r.o. v roce 2000 a který od té doby prochází postupným vývojem. Rozsah vstupů, forma a přesnost výstupů odpovídaly v různých obdobích jak požadavkům uživatelů, tak i finančním možnostem Institutu. I přes věcná a ekonomická omezení lze konstatovat, že obdobný systém, pokrývající cca 90 % trhu s nájemními byty, v ČR dosud neexistuje. Výsledky jsou prezentovány v ročním intervalu vždy po uzávěrce k daného roku. Od 1. března 2004 jsou na stránkách nejčtenějšího internetového portálu idnes pravidelně zveřejňovány vybrané informace o cenách bytů, především měsíční uzávěrky dat za Prahu. Od října roku 2005 zveřejňuje IRI na svých stránkách zrcadla tržního nájemného pro vybraných 335 měst. Aby mohly být výsledky monitoringu využity jako základ pro výpočet finanční dostupnosti bydlení v krajích a v krajských městech ČR, byly převzaty průměrné výsledky za jednotlivá města z monitoringu cen bytů a nájemného v letech a byly provedeny tyto další analýzy a výpočetní operace: Stanovení způsobu výpočtu průměrných hodnot cen a nájemného za kraje a jejich výpočet Stanovení způsobu výpočtu cen a nájemného pro jednotlivé velikostní typy bytů Stanovení průměrných cen rodinných domů pro kraje a krajská města Sběr dat Sběr dat je v rámci monitoringu prováděn z lokálních i celostátních inzertních novin a časopisů, z průzkumů v terénu a z inzertních nabídek na internetu. V jednotlivých letech se z uvedených zdrojů podařilo shromáždit databázi čítající: v roce 2001 v roce 2002 v roce 2003 v roce 2004 v roce 2005 v roce záznamů; záznamů; záznamů; záznamů; záznamů; záznamů o nabídkových cenách bytů a nájemném, které sloužily jako výchozí podklad pro zjištění všech cílových hodnot. Z celkově uváděných záznamů cca 1/3 tvoří údaje o nájemném, zbytek jsou údaje o cenách bytů. Při tvorbě databáze jsou vyloučeny chybné a nevěrohodné údaje, údaje duplicitní a rovněž údaje s extrémními hodnotami. Míra očištění (vyloučení) údajů s informací o nájemném je relativně vyšší než u údajů o cenách.

3 V roce 2007 byl monitoring cen bytů a nájemného díky řešení výzkumu regionálních disparit rozsáhlejší, celkem bylo získáno celkem údajů, z toho se týkalo pronájmů. Tyto údaje budou využity jako nezbytný podklad pro výpočet finanční dostupnosti bydlení v roce 2007, resp. regionálních disparit. Výsledky šetření regionálních rozdílů v cenách bytů a nájemného budou přesnější a budou přesněji odrážet realitu. Celkový počet monitorovaných údajů za roky 2001 až 2007 v databázi KISEB přesáhl záznamů Standardizace Základním principem zpracování cenových údajů je jejich převod na standardní jednotku. Tou je: byt I. kategorie v běžné, nikoliv okrajové poloze průměrné opotřebení bytu cca 40 % o podlahové ploše 68 m 2 Pro výpočet cen a nájemného u bytů jiné velikosti se použil algoritmus, který odráží závislost ceny a nájemného za 1 m 2 podlahové plochy bytu na celkové podlahové ploše bytu. Tento algoritmus byl v rámci řešení projektu Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit aktualizován a byly zjišťovány hodnoty pro 5 velikostních kategorií bytů v letech Územní pokrytí Základní monitoring je prováděn v rozsahu 335 vybraných obcí ČR, jejichž územní pokrytí a podíl v segmentu bydlení vytváří základní předpoklady pro monitorování trhu bydlení se staršími byty. V roce 2001 žilo ve vybraných 335 městech 6,7 mil. obyvatel, tj. cca 2/3 obyvatel ČR. V tomtéž roce se zde, podle definitivních výsledků sčítání lidu, domů a bytů, nacházelo 89 % bytů v bytových domech. Pokud vezmeme v úvahu, že velká, atraktivní města mají i větší pohyb na trhu bydlení, pak je možno říci, že se zde nacházelo více než 90 % reálného trhu se staršími byty. Do roku 2006 se výraznější změny z hlediska podílu vybraných 335 měst na počtu obyvatel, či podílu bytů v bytových domech ve sledovaných ukazatelích nepromítly Očištění dat K získání přiměřeně přesné informace o výši průměrné ceny bytů a průměrného nájemného, které pro dané město plně vychází z údajů monitoringu, je potřeba, aby soubor vstupních údajů za šetřené město obsahoval nejméně 30 věrohodných údajů po vyloučení náhodných či neporovnatelných cen (např. od cen nových bytů, bytů po rekonstrukci, luxusních bytů, bytů s nadstandardním vybavením, s nepřiměřeně odlišnými cenami nabídek apod.). Definování procesu očišťování dat v systému prošlo od r určitými proměnami. Jeho nastavení pak do jisté míry ovlivňuje výsledné hodnoty. Především jsou vylučovány extrémní ceny. Mezní hodnoty, kdy už jsou ceny a nájemné považovány za extrémní, se postupně vyvíjejí, v letech se dolní a horní hranice pohybovaly v rozmezí % průměrné ceny v předchozím období. Vzhledem k značnému růstu cen starších bytů v roce 2007 byla horní hranice v některých obcích posunuta až na hodnotu 200 % průměrné hodnoty v roce Zjištění závislosti cen bytů a tržních nájmů za m 2 na velikosti bytů

4 Za účelem určení průměrné ceny a nájemného pro byty různých velikostí byla zkoumána závislost mezi výší ceny a nájemného a velikostí podlahové plochy bytu v jednotlivých územně definovaných celcích. Pro zjištění závislosti byl použit soubor z databáze KISEB obsahující údaje za celé území ČR. Z úplného, podle časového hlediska setříděného souboru byly vyloučeny údaje duplicitní a evidentně chybné. Za takové údaje byly považovány záznamy s hodnotami nacházejícími se nad horní nebo pod spodní hranicí průměrných hodnot, upravených o trojnásobek vypočtené směrodatné odchylky. Rovněž údaje za extrémně malé byty, za které byly považovány byty menší než ¼ velikosti standardního bytu, tedy byty s podlahovou plochou 17 m 2 a menší, byly ze souboru vyloučeny. Dále byly vyloučeny byty s podlahovou plochou větší než dvojnásobek zvoleného standardu, tedy s podlahovou plochou 136 m 2 a větší. Závislost byla zkoumána jak pro ceny bytů tak pro tržní nájemné pomocí lineární a mocninné regrese. Jako vhodnější model byla zvolena lineární závislost, pomocí níž byl proveden výsledný přepočet pro zvolené velikosti bytů. Výsledky přepočtu ukazuje následující tabulka. Relativní cenová úroveň starších bytů v ČR pro stanovené velikostní kategorie bytů, vztažená ke standardnímu bytu v letech relativní cenová úroveň pro velikost bytů lineární funkce rok 38 m 2 57m2 68m 2 73m 2 88m ,1901 1,0465 1,0000 0,9835 0, ,2159 1,0528 1,0000 0,9813 0, ,2306 1,0564 1,0000 0,9800 0, ,2327 1,0568 1,0000 0,9798 0, ,2390 1,0583 1,0000 0,9792 0, ,2444 1,0596 1,0000 0,9788 0, ,2490 1,0607 1,0000 0,9784 0,9285 Zdroj: KISEB, vlastní výpočty. Pozn: údaje za roky vypočteny ze skutečných dat, údaje za roky vycházejí z odvozených údajů. Relativní úroveň nájmů starších bytů v ČR pro stanovené velikostní kategorie bytů, vztažená ke standardnímu bytu v letech relativní cenová úroveň pro velikost bytů lineární funkce rok 38 m 2 57m2 68m 2 73m 2 88m ,2621 1,0641 1,0000 0,9773 0, ,2606 1,0637 1,0000 0,9774 0, ,1677 1,0410 1,0000 0,9854 0, ,1735 1,0421 1,0000 0,9850 0, ,1563 1,0377 1,0000 0,9866 0, ,1419 1,0339 1,0000 0,9880 0, ,1295 1,0307 1,0000 0,9891 0,9650 Zdroj: KISEB, vlastní výpočty. Pozn: údaje za roky vypočteny ze skutečných dat, údaje za roky vycházejí z odvozených údajů. V letech byla databáze rozdílně strukturována, závislost není možné vypočíst přímo. Proto byla závislost za tyto roky odvozena pomocí spojnice trendu (mocninná funkce) na základě údajů z dat pro léta Z údajů za celou ČR je možno odvodit tyto závěry. Rozdíly v ceně m 2 staršího bytu se mezi jednotlivými velikostními kategoriemi bytu mezi roky zvyšovaly, zatímco u nájemného tomu bylo právě naopak.

5 Výpočet tržní ceny staršího bytu Výpočet tržní ceny starších bytů je prováděn primárně pro všech vybraných 335 měst v těchto krocích: Zpracování souboru údajů o cenách Zjištění ceny pro standardní byt Očištění od chybných, nevěrohodných údajů a duplicit Postupný výpočet podle geografického modelu Výpočet průměrné ceny u hodnotových pólů (velká města do úrovně okresních měst) Výpočet průměrné ceny u obcí v dosahu těchto pólů (ostatní města do počtu 335) V případě, že je pro vybrané město zapsán dostatečný počet údajů, za který je považováno 30 údajů o ceně nebo nájmu pro standardní byt po očištění, je cena bytu zjištěna statistickým výpočtem průměru ze zapsaných údajů. V případě, že je pro určitou obec nedostatek údajů o cenách či nájmech, pak je cena odvozována pomocí mezisídelního modelu atraktivity bydlení. Takto jsou odvozovány ceny a nájmy i u obcí (měst) kde zcela chybí porovnatelné údaje. S rostoucím počtem vstupních údajů v jednotlivých letech jsou výsledky postupně zpřesňovány. V roce 2003 zcela chyběly údaje o cenách bytů u 72 měst, a o nájemném pro 276 měst. V roce 2006 se počet měst, ve kterých nebyl zapsán žádný záznam o nabídkové ceně, snížil na pouhých 26 měst a pro nájemné se nepodařilo zaznamenat žádný údaj pro 151 měst. Přehled o počtu údajů využitých v jednotlivých letech ke zjištění tržních cen bytů a nájemného ve vybraných 335 městech je uveden v následující tabulce. Použité počty údajů o nabídkových cenách bytů a nájemném pro 335 měst v letech Počet zjištěných údajů za poslední tři roky ceny starších bytů Rok Více než až 29 5 až 14 1 až 4 0 počet obcí (měst) počet obcí (měst) počet obcí (měst) počet obcí (měst) nájmy starších bytů počet obcí (měst) počet obcí (měst) počet obcí (měst) počet obcí (měst) Zdroj: KISEB, vlastní výpočty. Počet zaznamenaných údajů pro výběr 335 měst v jednotlivých letech narůstal. I přesto zůstal i v roce 2006 poměrně značná skupina obcí, pro kterou nebyly zjištěny žádné nabídkové ceny bytů a především nájmy. Zatímco získání srovnatelných cen ve velkých městech (bývalých okresních a větších městech) je poměrně snadné (často je prezentováno v běžném tisku), v menších obcích (městech) je jejich získání mnohem obtížnější. Expertní mezisídelní model atraktivity bydlení vyvinul IRI pro překlenutí nedostatku údajů v jednotlivých městech. Model pomocí základních kritérií umožňuje hodnotit vliv polohy a dalších charakteristik obce na cenu bytu či zvolené standardní nemovitosti pro libovolnou obec (sídlo) ČR. V rámci regionů jsou vyhodnoceny hlavní hodnotové póly z hlediska atraktivity bydlení a síla vazeb okolních měst (obcí) k těmto pólům (na základě dopravní vzdálenosti, kvality dopravního spojení, poměru velikostí obcí, rekreační atraktivity a zvyšujících či omezujících faktorů). Pomocí tohoto modelu byly zjištěny ceny bytů při druhé variantě výpočtu průměrných hodnot za kraje.

6 Výsledné tržní ceny bytů byly zjišťovány ve dvou kategoriích: a) Průměrné ceny bytů pro jednotlivé kraje b) Průměrné ceny bytů pro krajská města ad a) Průměrné ceny bytů pro krajská města byly přímo převzaty z výsledků monitoringu dle výše uvedeného postupu. ad b) Postup výpočtu průměrných cen za kraje byl ověřován na datech platných pro rok 2006 a to dvěma variantami postupy 1. varianta výpočet váženého průměru z cen bytů za města v kraji ze souboru šetřených 335 měst; 2. varianta výpočet váženého průměru z cen bytů za všechny obce v kraji, kdy průměrné ceny bytů za jednotlivé obce byly dopočteny pomocí expertního mezisídelního modelu atraktivity bydlení. Hodnoty rozdílu cen bytů mezi oběma postupy výpočtu při použití váhy počet obyvatel se nacházely v rozmezí 3,6 % a 19 %. Hodnoty rozdílu cen bytů mezi oběma postupy, kdy jako váha byl použit počet bytů v bytových domech v jednotlivých městech, se pohybovaly mezi 0,5 % a 6,8 %. Pro výsledný výpočet váženého průměru byl proto jako váha použit počet bytů v bytových domech, a to i z toho důvodu, že při použití váhy počet obyvatel by se do výpočtu více promítaly nízké ceny bytů u obcí, kde je počet bytů v bytových domech zastoupen zanedbatelně nebo zcela chybí, tudíž by se výsledky více odchýlily od reality. Na základě zjištěných rozdílů v jednotlivých krajích byl vypočten korekční koeficient, tj. rozdíl mezi oběma variantami výpočtu tržní ceny bytu (tabulka). Průměrná tržní cena standardního bytu za kraje v roce 2006 výpočet korekčního koeficientu Kraj Tržní cena standardního bytu v Kč 1. varianta výpočtu 2. varianta výpočtu Korekční koeficient Jihočeský ,932 Jihomoravský ,964 Karlovarský ,934 Královéhradecký ,936 Liberecký ,005 Moravskoslezský ,983 Olomoucký ,949 Pardubický ,949 Plzeňský ,935 Středočeský ,976 Ústecký ,981 Vysočina ,959 Zlínský ,971 ČR bez Prahy ,968 ČR ,953 Zdroj: KISEB, vlastní výpočty. Monitoringem zjištěné průměrné ceny bytů za kraje byly upraveny i pro roky pomocí zjištěného korekčního koeficientu na ceny odpovídající 2. variantě výpočtu. O snížení průměrných cen pomocí korekčního koeficientu bylo rozhodnuto vzhledem k tomu, že mezi monitorovanými 335 městy jsou zahrnuty především větší obce a města, chybí v něm malé obce, kde se rovněž nachází

7 bytový fond. Tímto přepočtem se průměrná cena bytu pro jednotlivé kraje více přibližuje reálné tržní ceně. V posledním kroku byly z tržních cen standardních bytů za krajská města a kraje dopočteny ceny za zvolené velikostní typy bytů podle zjištěné lineární závislosti (viz výše). Pro jednotlivé kraje byla vypočítána směrodatná odchylka, která ukazuje na rozptyl cen v rámci každého kraje. Největší směrodatná odchylka byla zjištěna ve Středočeském kraji, kde je vysoká územní diferenciace cen bytů, naopak nejmenší směrodatná odchylka a tedy nejmenší cenové rozdíly v jednotlivých obcích byly zjištěny v kraji Jihočeském Zjištění tržního nájemného staršího bytu Obvyklým nájemným (také označované jako tržní) je chápáno nájemné ve smyslu zákona o cenách (č.151/1997 Sb.), nikoliv nájemné obvyklé = nejčastější např. odvozované z regulovaných nebo věcně usměrňovaných cen, které nejsou uzavřeny za běžných tržních podmínek. Obvyklé ceny je možno považovat za ceny tržní. Nabídkové nájmy z běžné inzerce jsou specifickou skupinou cen v běžných tržních podmínkách, jednostranně vychýlenou směrem nahoru ve srovnání s cenami realizovanými (skutečně sjednávanými). V roce 2003 zpracovával Institut regionálních informací ve spolupráci s Občanským sdružením majitelů domů dotazníkové šetření o skutečně sjednávané výši nájemného v hlavním městě Praze. Porovnáním výsledků z dotazníkového šetření a zjištěného nájemného z nabídkové inzerce byla zjištěna skutečná výše rozdílu mezi tržním a nabídkovým nájemným pro hl. město Prahu, který v roce 2003 činil 15 % pod průměrem nabídkových cen. Tato skutečnost byla ověřena opakovanými šetřeními provedenými i v letech , kdy bylo na souborech cca 200 údajů o skutečně dosaženém tržním nájemném a jejím porovnáním s databází KISEB z nabídkové inzerce ve shodném území a čase prokázáno 15% nadhodnocení nabídkových cen z realitní inzerce. Proto byly pro účely tohoto výzkumu výsledky KISEB pro všechny roky upraveny redukovány o 15 %. Tržní nájemné bylo zjišťováno stejně jako tržní ceny bytů v prvé řadě pro standardní byt a to pro dvě kategorie: a) Průměrné tržní nájemné bytů za krajská města b) Průměrné tržní nájemné bytů za jednotlivé kraje ad a) Průměrné tržní nájemné bytů za krajská města Zjištěné průměrné tržní nájemné standardních bytů za krajská města bylo přímo zjištěno ze souboru tržních nájmů, získaných v rámci monitoringu analogicky jako u cen bytů tam, kde bylo alespoň 30 potřebných údajů o nájemném pro dané město a časové období. Ke zjištění tržního nájemného z bytu pro krajská a další monitorovaná města, za která nebyl k dispozici dostatečně velký soubor údajů pro statistický výpočet průměru za sledované období, byla použita nepřímá metoda pomocí ukazatelů obvyklé výnosnosti (kapitalizace) cen bytů. S využitím zjištěných tržních cen bytů dle výše uvedeného postupu, bylo odvozeno tržní nájemné pro standardní byt ve všech monitorovaných městech. Byla využita ověřená skutečnost, že obvyklá cena bytu a obvyklá cena nájemného jsou vzájemně silně spjaty. Tato skutečnost má odraz v občanském zákoníku ( 671 občanského zákoníku, podle něhož výše nájemného mj. odvisí od ceny pronajaté věci). Pro roky 2003, 2004, 2005 a 2006 byly z monitoringu publikovány údaje o nabídkovém nájemném jako kombinace modelového výpočtu (zjištění cen bytů v jednotlivých městech s využitím expertního mezisídelního modelu atraktivity bydlení) a přímého odvození tržních nájmů za města, kde bylo k dispozici více než 30 údajů o nabídkovém nájemném. Porovnáním zjištěných průměrných cen bytů se zjištěnou průměrnou výší nájemného byly vypočteny aktuální hrubé míry výnosnosti (míry kapitalizace) pro dané období; v našem případě byly porovnávány průměrné hodnoty z celého

8 souboru údajů o tržních cenách bytů se souborem údajů o nabídkovém nájemného za všechna města, kde byl dostatečný počet údajů. V letech takto zjištěná míra hrubých ročních výnosů (míra kapitalizace) představovala 7 %, v roce 2006 se zjištěná míra kapitalizace snížila na 6 %. Pro roky byla za míru kapitalizaci zvolena hodnota 9 %, která dle názoru IRI vyjadřovala v té době hrubou míru kapitalizace. Takto zjištěné míry kapitalizace byly použity pro výpočet tržního nájemného v obcích, ve kterých byl po očištění dat počet záznamů nižší než 30, a to dle následujícího vzorce: nn = ncb*kap/12 +Fn/68 (v Kč/m 2 /měsíc) kde kap = zjištěná průměrná míra kapitalizace; Fn = fixní složka nákladů na pronájem bytu (1000,- Kč), pro roky upravena na 1550,- Kč; nn = nabídkové nájemné staršího bytu v Kč/m 2 /měsíc (standard IRI); ncb= místně obvyklá nabídková cena v Kč/m2 bytu (standard IRI). ad b) Postup výpočtu průměrných cen za kraje byl ověřován na datech platných pro rok 2006 a to dvěma variantními postupy: 1. varianta výpočet váženého průměru z údajů o tržním nájemném bytů za města v kraji ze souboru šetřených 335 měst; 2. varianta výpočet váženého průměru z údajů o tržním nájemném bytů za všechny obce v kraji, kdy průměrné ceny bytů za jednotlivé obce byly dopočteny pomocí expertního mezisídelního modelu atraktivity bydlení. Pro porovnání výpočtů průměrného tržního nájemného v jednotlivých krajích bylo postupováno analogicky jako při zjišťování tržních cen bytů. Stejně jako v případě výpočtu cen bytů byl pro rok 2006 ověřován i postup zjištění tržního nájemného za jednotlivé kraje pomocí dvou rozdílných postupů. V první variantě výpočtu bylo vypočteno průměrné tržní nájemné za jednotlivé kraje jako vážený průměr tržních nájmů standardních bytů ve sledovaných městech z celkových 335 měst v příslušném kraji, kdy jako váha byl použit počet bytů v bytových domech v jednotlivých městech. Ve druhé variantě výpočtu byl použit vážený průměr tržních nájmů bytů ve všech obcích v kraji, kdy jako váha byl použit počet bytů v bytových domech ve všech obcích. Rozdíly v průměrných nájmech bytů pomocí váženého průměru, kde jako váha byl použit počet bytů v bytových domech, se nacházely mezi 2,5 % a 9 %. Rozdíly mezi hodnotami průměrných tržních nájmů zjištěných pomocí váženého průměru, kdy jako váha byl použit počet obyvatel, se nacházely mezi 9,4 % a 23,8 %.

9 Průměrné tržní nájemné standardního bytu v jednotlivých krajích Kraj Tržní nájemné [Kč/m 2 /měs.] 1. varianta výpočtu 2. varianta výpočtu Korekční koeficient Jihočeský ,911 Jihomoravský ,943 Karlovarský ,910 Královéhradecký ,930 Liberecký ,928 Moravskoslezský ,975 Olomoucký ,929 Pardubický ,937 Plzeňský ,926 Středočeský ,926 Ústecký ,958 Vysočina ,940 Zlínský ,954 ČR bez Prahy ,944 ČR , Výpočet hodnot dle velikostních typů bytů Průměrné hodnoty tržních cen bytů a tržního nájemného v krajských městech a v krajích byly vypočteny primárně pro standardní byt o podlahové ploše 68 m 2. Pro stanovení finanční dostupnosti bydlení bylo nutné stanovit hodnoty i pro různé velikosti bytů, byly vybrány velikosti bytů: 38, 57, 68, 73 a 88 m 2. Při standardizaci cen v rámci monitoringu je používán algoritmus pro přepočet ceny a nájemného dle velikosti bytu. Tento algoritmus byl v rámci řešení úkolu nově prověřen. Odlišnost cen a nájemného v závislosti na velikosti bytu má svoji základní dlouhodobou příčinu v rozdílných nákladech na pořízení m 2 bytu. U menších bytů připadá na přepočtený m 2 větší podíl dražší užitkové plochy zejména koupelen a kuchyní, jednotlivé přípojky s podobnými náklady u malých i velkých bytů se přepočítávají na rozdílnou plochu, atd. V minulosti našly tyto nákladové rozdíly odraz v různých technicko hospodářských ukazatelích bytové výstavby. Tyto objektivní nákladové rozdíly se navíc prohlubují v případě pronájmu bytů (náklady nájemní správy a rizik dvojnásobně většího bytu nejsou dvojnásobně vyšší). V běžné tržní praxi se k těmto faktorům přičítají další vlivy, tj. např. zvýšená poptávka po malých bytech od poloviny devadesátých let minulého století apod Stanovení tržní ceny staršího rodinného domu Ceny rodinných domů, neboli zjištění úrovně jejich obvyklých cen, je potřebnou součástí podkladů pro analýzu územní diferenciace ekonomických podmínek bydlení v ČR. Zjišťování obvyklých cen rodinných domů v ČR je obtížné z mnoha důvodů. Přímé šetření obvyklých cen rodinných domů dosud nebylo předmětem KISEB. Zejména s ohledem na omezené prostředky byl použit alternativní postup odvození obvyklých cen rodinných domů Zvolený metodický postup Z hlediska cen rodinných domů se vychází z předpokladu, že hodnoty prodejnosti všech forem bydlení jsou na místních trzích dlouhodobě velmi podobné, popř. stejné. Tj. pokud jsou v obci drahé

10 byty, jsou zde i drahé rodinné domy. Z krátkodobého hlediska může dojít k odchylkám např. vlivem privatizace bytového fondu pod obvyklými cenami, rychle je však obnovována dynamická rovnováha v celém propojeném systému bydlení. Základem pro zjištění vývoje obvyklých cen rodinných domů byla databáze obvyklých cen starších bytů a odvozených koeficientů prodejnosti těchto bytů ve vybraných 335 městech v ČR. Koeficienty prodejnosti bytů jsou definovány jako poměr obvyklé ceny a reprodukční ceny nemovitosti (tj. obvyklé ceny staršího bytu a jeho reprodukční ceny). Reprodukční ceny vycházejí z nákladových položek oceňovací vyhlášky MF ČR, tj. vyhlášky č. 617/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. Diferenciace stavebních prací za okresy ČR je stanovena odborným odhadem. Hodnoty prodejnosti jsou nejvyšší v Praze (v posledních letech větší než 2), v mnoha městech jsou však stále menší než 1. Z reprodukčních cen rodinných domů vypočtených dle vyhlášky byly tedy při znalosti koeficientů prodejnosti odvozeny obvyklé ceny rodinných domů. Výše uvedená metodika byla ověřena u čtyř velkých měst ČR (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň) podle údajů zjištěných v polovině roku Pro uvedená města byly vyhodnoceny nabídkové ceny rodinných domů a nájmů v rodinných domech. Jako určité omezení při získávání dat se především u Plzně a Ostravy projevil reálný nedostatek údajů, mnohem častěji než u nabídek bytů se nabídky rodinných domů opakují, jsou mnohem méně porovnatelné, evidentně jsou zaměňovány užitkové, zastavěné a celkové plochy pozemku včetně dalších obdobných problémů. Počet použitelných údajů je nízký a ani u Prahy neumožňuje dostatečně přesné vyhodnocení za jednotlivé části Prahy, pokud chceme zachovat adekvátní počet výchozích údajů. Nabídky rodinných domů byly zjišťovány v realitním tisku a na internetu. Při šetření z nabídkové inzerce rodinných domů bylo nutno vzít v úvahu skutečnost, že nabízené RD se v jednotlivých městech výrazně liší z hlediska velikosti i kvality, výrazněji než je tomu v případě starších bytů. Kvalita RD byla u jednotlivých nabídek odborně odhadnuta, hodnocena bodově 1 5. Následně byla provedena oprava zjištěných průměrných nabídkových cen bytů podle kvality pro jednotlivá města, přičemž průměrná kvalitativní úroveň rodinných domů v Praze je považována za 100 %. Současně byla zaznamenána skutečnost, že užitkové plochy rodinných domů v nabídkové inzerci jsou výrazně vyšší, než je obecně v ČR deklarováno (např. ze sčítání lidu domů a bytů 96,67 m 2 celkové plochy/byt v trvale obydleném RD, při 1,16 trvale obydlených bytech/rd je pak průměrná celková plocha 112m 2 /RD, možné je ještě dále uvažovat opravu za tzv. neobydlené byty v rodinných domech), ale i nové výstavby v posledních letech kolem 150 m 2 /RD, proto byl proveden přepočet počtů pokojů RD na užitkovou plochu (počty pokojů jsou v nabídkách také častěji deklarovány na rozdíl od užitkové plochy RD). Výsledky byly následně znovu opraveny s ohledem na takto zjištěné užitkové plochy (použití průměrných ploch ze sčítání by generovalo extrémně vysoké ceny za m 2 užitkové plochy RD). Problém při měření průměrných užitkových ploch rodinných domů je tak jedním ze základních poznatků; v novém sčítání lidu a domů by měl být u rodinných domů zařazen dotaz zpřesňující plochu RD). Odvozené ceny rodinných domů jsou uváděny pro zvolený standard 136 m 2 užitkové plochy, plochu parcely cca 900 m 2, opotřebení cca 40 %, v běžné poloze. Běžnou polohou se rozumí poloha na okraji městské zástavby a navazujících nejbližších satelitních sídel, bez urbanistických závad

11 (blízkost zatížené komunikace, omezující sousedství atd.). Z tohoto standardu je pak možno dále odvozovat expertním způsobem ceny pro jednotlivé polohy v sídelní struktuře, pro různou kvalitu rodinných domů apod. Nabídkové ceny RD přímo zjištěné šetřením jsou po úpravách obecně vyšší než ceny RD vypočtené z reprodukčních cen a koeficientů prodejnosti, a to přibližně mezi 7 % a 11 %. Zjištěný koeficient korelace v jednotlivých krocích (viz následující tabulka) dokumentuje především zpřesnění výsledků v závislosti na úpravách šetřených cen. Pokud považujeme obecně za průměrnou úroveň opotřebení RD v Praze cca %, pak převod na srovnatelný standard IRI (opotřebení 40 %) by posunul poměr cen o několik procentních bodů výše nad ceny KISEB, tj. celkem cca o 15 %. Z vyhodnocení dat bylo potvrzeno, že rozdíl mezi skutečnými tržními a nabídkovými cenami se i u této skupiny nemovitostí nachází na úrovni 15 %. Jde o rozdíl, který je uznáván systémem KISEB jako rozdíl mezi nabídkovými a obvyklými cenami starších bytů a nájemného v ČR. V následující tabulce jsou uvedeny průměrné ceny za m 2 užitkové plochy zjištěné z provedených šetření ve vybraných čtyřech městech včetně zjištěného koeficientu korelace po jednotlivých úpravách. Zároveň jsou uvedeny ceny odvozené z koeficientů prodejnosti starších bytů a jejich porovnání s cenami rodinných domů zjištěnými provedeným šetřením. Porovnání výsledků šetření cen rodinných domů a odvozených cen RD s využitím KISEB rok 2007 Cena RD v Kč/m 2 užitkové plochy údaje z provedeného šetření cen RD Údaje z KISEB Porovnání průměrné ceny z šetření a ceny standardního bytu dle KISEB Vybrané město z výchozích po opravě po opravě údajů plochy RD kvality RD IRI 2007 Ostrava ,1129 Plzeň ,0783 Brno ,0780 Praha ,0815 koeficient korelace 0,9415 0,9851 0,9996 Zdroj: KISEB, vlastní výpočty. Výsledky šetření cen starších rodinných domů ve čtyřech městech potvrzují možnost použití odvozených cen rodinných domů pro přiměřeně přesné zjištění obvyklých cen rodinných domů v ČR. Výpočet tržní ceny rodinného domu byl pro každé ze 335 měst proveden na základě tohoto vztahu: crd=rrd*kpb kde: rrd = reprodukční cena rodinného domu; kpb = koeficient prodejnosti bytu. Výsledné ceny byly stanoveny za krajská města a zpracovány jako krajské průměry s ohledem na procentní míru zastoupení bytů v rodinných domech v obcích kraje a jejich průměrnou diferenciaci ceny.

12 3. Závěry Uvedený metodický postup nyní umožňuje s dostatečnou přesností zjistit požadované hodnoty tržních cen bytů a RD a nájemného za zvolené územní členění a za velikostní typy bytů i v dalších letech, čímž je možné i nadále pružně reagovat na vývoj trhu s nemovitostmi. V následujícím roce bude mnohem přesněji moci být zjištěna finanční dostupnost bydlení aktuální v roce 2007 v potřebném územním členění, neboť pro uvedený rok byl již průzkum cen bytů a nájemného KISEB uzavřen, stejně tak bude postupováno i v dalších letech trvání projektu. 4. Použitá literatura 1. Anděl, J Matematická statistika. Praha: SNTL. 2. Vyhláška MF č. 617/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 3. Meloun, Militký: Statistické zpracování experimentálních dat PLUS. 4. Bradáč, A., J. Fiala: Nemovitosti (Oceňování a právní vztahy) Praha: Linde Praha. 5. Tlapáková, E., P. Karfík, Monitoring tržního nájemného v Praze v roce Praha: MMR. 6. Tlapáková, E., P. Karfík, Monitoring tržního nájemného v Praze v roce Praha: MMR. 7. Kadlecová, M., M. Hadlač, M. Polednik Monitoring tržního nájemného v Praze v roce Brno: Institut regionálních informací, s.r.o. 8. Kadlecová, M., M. Hadlač, M. Polednik Přehled aktuálního nabídkového nájemného v roce 2003 ve vybraných 335 městech ČR. Brno: Institut regionálních informací, s.r.o. 9. Tlapáková, E., M. Kadlecová, M. Polednik Monitoring tržního nájemného v Praze v roce Brno: Institut regionálních informací, s.r.o. 10. Kadlecová, M., M. Hadlač, M. Polednik Přehled aktuálního nabídkového nájemného v roce 2004 ve vybraných 335 městech ČR. Brno: Institut regionálních informací, s.r.o. 11. Tlapáková, E., M. Kadlecová, M. Polednik Monitoring tržního nájemného v Praze v roce Brno: Institut regionálních informací, s.r.o. 12. Kadlecová, M., M. Hadlač, M. Polednik Přehled aktuálního nabídkového nájemného v roce 2005 ve vybraných 335 městech ČR. Brno: Institut regionálních informací, s.r.o. 13. Tlapáková, E., M. Kadlecová, M. Polednik Monitoring tržního nájemného v Praze v roce Brno: Institut regionálních informací, s.r.o. 14. Kadlecová, M., M. Hadlač, M. Polednik Přehled aktuálního nabídkového nájemného v roce 2006 ve vybraných 335 městech ČR. Brno: Institut regionálních informací, s.r.o.

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit WD - VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT - BYDLENÍ CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH

Více

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ HODNOTOVÉ VZTAHY V ÚZEMÍ SYSTÉM HODNOTOVÝCH MAP POZEMKŮ ZASTAVĚNÝCH A K ZASTAVĚNÍ URČENÝCH TRŽNÍ CENY STANDARDNÍCH BYTŮ A NÁJEMNÉ VE VYBRANÝCH 335 MĚSTECH ČR PROJEKT WD-05-07-3 VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH

Více

HODNOTOVÁ MAPA POZEMKŮ NA PŘÍKLADU MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

HODNOTOVÁ MAPA POZEMKŮ NA PŘÍKLADU MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ HODNOTOVÁ MAPA POZEMKŮ NA PŘÍKLADU MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ? Milada Kadlecová, Milan Polednik (IRI) VÝZKUM TRHU S POZEMKY V ČR 1990 1994 (cenové mapy měst Šumperk a Uherské Hradiště) 1994 (vydání publikace

Více

VÝVOJ CEN BYTŮ A NÁJEMNÉHO V KRAJÍCH A KRAJSKÝCH MĚSTECH ČR

VÝVOJ CEN BYTŮ A NÁJEMNÉHO V KRAJÍCH A KRAJSKÝCH MĚSTECH ČR VÝVOJ CEN BYTŮ A NÁJEMNÉHO V ÍCH A SKÝCH MĚSTECH ČR JAKO VÝZNAMNÝ PODKLAD PRO ZJIŠTĚNÍ DISPARIT VE FINANČNÍ DOSTUPNOSTI BYDLENÍ A JEJICH VÝVOJ V LETECH 2000-2008 MILADA KADLECOVÁ Trh s nemovitostmi pro

Více

Vývoj cen bytů a tržních nájmů 2000-2008

Vývoj cen bytů a tržních nájmů 2000-2008 Vývoj cen bytů a tržních nájmů 2000-2008 Projekt Regionální disparity v dostupnosti bydlení Milada Kadlecová, Michal Hadlač, Milan Polednik, Petra Sedláková seznámení s problematikou PRŮMĚRNÉ TRŽNÍ CENY

Více

www.mmr.cz/mapanajemneho

www.mmr.cz/mapanajemneho MAPA NÁJEMNÉHO Poskytnutí služeb sběru, zpracování a poskytování dat o obvyklém nájemném na části území České republiky Milada Kadlecová www.mmr.cz/mapanajemneho Vybrané údaje o řešeném území (údaje dle

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení

Regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení 2008 Regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení Petra Sedláková Abstrakt: Cílem příspěvku je informovat o projektu podporovaném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR "Regionální disparity v dostupnosti

Více

Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení

Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Regionální disparity jejich pojetí,

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Dílčí cíl 006 (FAST) Zmapování vývoje i aktuálních regionálních disparit (na

Více

www.mmr.cz/mapanajemneho

www.mmr.cz/mapanajemneho MAPA NÁJEMNÉHO METODIKA Milada Kadlecová www.mmr.cz/mapanajemneho Zdroje pro zpracování mapy nájemného Východiska - podmínky zadavatele Řešené území vybrané obce Faktory ovlivňující výši nájemného Zdroje

Více

AKTIVITA A 10104 Prognózy potřeby bytů a nové bytové výstavby v současných podmínkách ekonomické recese na úrovni ČR a jednotlivých krajů

AKTIVITA A 10104 Prognózy potřeby bytů a nové bytové výstavby v současných podmínkách ekonomické recese na úrovni ČR a jednotlivých krajů Koordinační schůzka k projektu WD-05-7-3 Hnanice, 21.9. 23.9. 2011 AKTIVITA A 10104 Prognózy potřeby bytů a nové bytové výstavby v současných podmínkách ekonomické recese na úrovni ČR a jednotlivých krajů

Více

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 Předmětem ocenění je stanovení návrhu ceny obvyklé areálu Státního archivu, který je situován v katastrálním území Žlutice, obec Žlutice, okres Karlovy Vary. Objednatel: Státní

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Znalecký posudek č. 2008/316

Znalecký posudek č. 2008/316 Znalecký posudek č. 2008/316 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 538, v katastrálním území Vrahovice, obec, okres, kraj Olomoucký. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 02/2015

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 02/2015 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 02/2015 Předmětem ocenění je stanovení návrhu ceny obvyklé areálu Státního archivu, který je situován v katastrálním území Blovice, obec Blovice, okres Plzeň - jih. Objednatel: Státní

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Stavební REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Projekt

Více

Znalecký posudek č. 517/2012

Znalecký posudek č. 517/2012 Znalecký posudek č. 517/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1462/46 v objektu čp.1462, ulice Vršovická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

ZÁVISLOST NÁJEMNÉHO NA OBVYKLÉ CENĚ BYTU V OBDOBÍ 2002 2006

ZÁVISLOST NÁJEMNÉHO NA OBVYKLÉ CENĚ BYTU V OBDOBÍ 2002 2006 ZÁVISLOST NÁJEMNÉHO NA OBVYKLÉ CENĚ BYTU V OBDOBÍ 6 Barbora Dokládalová 1 Abstrakt Cílem této studie bylo zjistit tzv. pohyb závislosti nájemného [Kč/m /rok] na obvyklé ceně bytu [Kč/m ] v letech, 4, 6

Více

Znalecký posudek č. 498/2012

Znalecký posudek č. 498/2012 Znalecký posudek č. 498/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1410/38 v objektu čp. 1410, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Znalecký posudek č. 2010/219

Znalecký posudek č. 2010/219 Znalecký posudek č. 2010/219 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 1568, v katastrálním území Bezměrov, obec Bezměrov, okres Kroměříž, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr.

Více

Fakulta stavební VŠB TUO

Fakulta stavební VŠB TUO Fakulta stavební VŠB TUO Hodnocení existujících nástrojů státu, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Renata Zdařilová

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství. aktivita A0705 Příprava faktografických údajů

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství. aktivita A0705 Příprava faktografických údajů aktivita A0705 Příprava faktografických údajů 1 1. Indikátory fyzické dostupnosti - údaje týkající se SLBD 2001 - údaje týkající se SLBD 1991 - údaje 2002-2006 2 Seznam atributů 2001,1991 1.Počet bytů

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA OH V ČR Současný stav hodnocení OH z hlediska nákladovosti nebo celé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4560 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 361/4 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 361 na pozemku parc. č. st. 389/1 včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 1/1, 2, 7/2 vše v katastrálním území Dolní Marklovice, obec Petrovice u Karviné, okres Karviná, zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

Aktuální informace k vývoji tržních cen bytů a tržních nájmů v roce 2008

Aktuální informace k vývoji tržních cen bytů a tržních nájmů v roce 2008 Aktuální informace k vývoji tržních cen bytů a tržních nájmů v roce Projekt Regionální disparity v dostupnosti bydlení Milada Kadlecová, Michal Hadlač, Milan Poledník, Petra Sedláková STRUKTURA PREZENTACE

Více

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz 2-2/04/2009 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI TRŽNÍ ODHAD HODNOTY NEMOVITOSTI: Adresa nemovitostí: Katastrální údaje: pozemky v katastrálním území Dolní Břežany Dolní Břežany centrální část k.ú. Dolní Břežany VLASTNÍK:

Více

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU konference Regenerace ových domů DYNAMIKA PROMĚN BYDLENÍ BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU Ing.Renata ZDAŘILOVÁ, Ph.D., Ing.Martin FERKO Katedra městského inženýrství Fakulta stavební VŠB Technická

Více

- str. 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Předmětem znaleckého posudku je stanovení obvyklé a administrativní ceny pozemků č. parc. st. 1769/1 (celá výměra) a č. parc. 984/57 (1 m2 příslušný geometrický plán

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 O obvyklé ceně podílu 1/8 nemovitosti - pozemků parc.č. 1989/7, 1990/15, 1990/16, 1990/31, 1990/33, 1997/3 vše v katastrálním území Sadská, obec Sadská,

Více

Administrativní pracovník, referent Administrativa

Administrativní pracovník, referent Administrativa Administrativní pracovník, referent Administrativa COPYRIGHT 2010 PROFESIA Obsah Úvod Struktura celého vzorku Výsledky Všeobecné Poskytování finančních a nefinančních benefitů Metodika průzkumu platů Autor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2092-101/2013 bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3500/09

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4027/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 372 pro katastrální území a obec Pravonín, okres Benešov. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor Novodvorská

Více

Znalecký posudek č. 2009/213 Pozemek, parcela č. 1284/13, v katastrálním území Přemyslovice, obec Přemyslovice, okres Prostějov, kraj Olomoucký. Ocenění nemovitosti za účelem provedení exekuce majetku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. ZNALECKÝ POSUDEK č. 272-3012/10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 2009/136 Pozemek, parcela č. 1029, v katastrálním území Kyjovice ve Slezsku, obec Kyjovice, okres Opava, kraj Moravskoslezský. Ocenění nemovitosti za účelem provedení exekuce majetku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2126-135/2013 1/2 bytu č.419/9 v bytovém domě čp.409-420,713,714 ; ul.jablonecká, v Praze 9, v kat.území: Střížkov (část domu v k.ú.prosek). Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 49-2789 / 10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. Frýdek-Místek Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková

Více

Znalecký posudek č. 684/2013

Znalecký posudek č. 684/2013 Znalecký posudek č. 684/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1286/11 v objektu čp.1286, ulice Vršovická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 o obvyklé ceně pozemku komunikace parc. č. 533 včetně součástí a příslušenství, jde o ulici Průmyslovou v obci Dolní Břežany, Katastrální území Dolní Břežany, kraj Středočeský.

Více

Znalecký posudek číslo 4502-42/14

Znalecký posudek číslo 4502-42/14 Znalecký posudek číslo 4502-42/14 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 21 Olomouc Katastrální území: Topolany u Olomouce Okres: Olomouc O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. ZP-1445

Znalecký posudek č. ZP-1445 Znalecký posudek č. ZP-1445 o ceně obvyklé na pozemku parc. č. 455/15 ( zahrada ) v kat. území Ševětín, obec Ševětín, okres České Budějovice, zapsáno na LV 1281. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek

Více

PŘÍLOHA D POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

PŘÍLOHA D POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro zjištění obvyklé ceny nemovitostí (dále jen Postup) pro účely realizace

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3544/164/2015

ZNALECKÝ POSUDEK 3544/164/2015 ZNALECKÝ POSUDEK 3544/164/2015 O obvyklé ceně nemovitosti -pozemků parc.č. 2070 a 2071 zapsaných na LV 2072 v katastrálním území Horní Počernice a obci, okres město Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2448/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 466/30 v objektu čp. 466, ulice Tupolevova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3541/161/2015

ZNALECKÝ POSUDEK 3541/161/2015 ZNALECKÝ POSUDEK 3541/161/2015 O obvyklé ceně pozemku parc. č. 1945/1 zapsaného na LV 2980, v katastrálním území a obci, okres Praha-západ Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha-západ, Pan JUDr. Milan

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1255-16-2010 Předmětem ocenění je: stavební pozemek č. 795/19 v katastrálním území Zbizuby, obec Zbizuby, okres Kutná Hora. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 116-3453/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

Znalecký posudek č. 649/2010

Znalecký posudek č. 649/2010 Znalecký posudek č. 649/2010 o ceně obvyklé pozemku parc.č. 644/3 - zahrada s příslušenstvím ( travní porost, oplocení, stromy ), k.ú Horní Kamenice, obec Česká Kamenice, okres Děčín. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2011/191

Znalecký posudek č. 2011/191 Znalecký posudek č. 2011/191 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitosti zapsané na LV č. 2104 pro katastrální území, parcele č. 2533/1 v katastrálním území Horní Suchá, obec,

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

Znalecký posudek č. 818

Znalecký posudek č. 818 Znalecký posudek č. 818 o ceně obvyklé pozemek parc.č. 430/9 ( orná půda ) v kat. území Jeviněves, obec Jeviněves, okres Mělník, zapsáno na LV 304. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2354/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2354/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2354/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1192/13 v objektu čp. 1192/18, ulice Bajkalská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6897/63-2014 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 104/4 a 104/5, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Vendolí, obec Vendolí, okres Svitavy Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 222-3267/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK 1 Aktualizace č. 1 Kapitola /strana Str. 3 Přílohy 1-14 Změny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6183-035/1/2011 o ceně obvyklé spol.podílu ve výši ideální ½ na pozemku parc.č. 715/1 v kat.území a obci Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav, kraj Středočeský. Ocenění vypracoval: Ing.

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 6294-269.1 / 2014

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 6294-269.1 / 2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 6294-269.1 / 2014 NEMOVITOST: Pozemky, Pozemky Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Bílá Třemešná, k.ú. Bílá Třemešná Adresa nemovitosti: Bílá Třemešná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. ZP-1917

Znalecký posudek č. ZP-1917 Znalecký posudek č. ZP-1917 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 3/4 na pozemku parc. č. 899/5 ( trvalý travní porost ) a pozemky ve zjednodušené evidenci č. 980, 981, 1059, 1060, 1061, 1062/2,

Více

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena č. 1430-0164/2013 o ceně rodinného domu č.p 24 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.225/1 v k.ú. Zbytiny, obci Zbytiny, okres Prachatice. LV 194. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/7883/2013 o stanovení obvyklé ceny domu čp. 555 s příslušenstvím a pozemkem v kat. území Kostelec nad Černými lesy, obec Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10-2750 / 10 o obvyklé ceně pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původního Pozemkového katastru (PK) parc.č. 287, 317, 2814, 2815, 2831, 2860, 2929 a 3346 v k.ú. Police u Valašského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Ing. Bohuslav Štencl. oceňování nemovitého majetku. č. 5013 23/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. Ing. Bohuslav Štencl. oceňování nemovitého majetku. č. 5013 23/2010 Ing. Bohuslav Štencl oceňování nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 5013 23/2010 zjištění tržní ceny nemovitosti - pozemku p.č. 926 zahrady, LV č. 4260, v obci Klobouky u Brna, k.ú. Klobouky u Brna,

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

Znalecký posudek č. 806

Znalecký posudek č. 806 Znalecký posudek č. 806 o ceně obvyklé na pozemcích parc. č. 1011/14 ( trvalý travní porost ) a pozemek parc. č. 1469/12 ( ostatní plocha ) v kat. území Krč u Protivína, obec Protivín, okres Písek, zapsáno

Více

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 592/07

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 592/07 Znalecký posudek č. o ceně obvyklé na pozemcích parc. č. 548/3 ( lesní pozemek ) a pozemek ve zjednodušené evidenci parc.č. 548/3 v kat. území Stěžov, obec Milín, okres Příbram, zapsáno na LV 281. Objednatel

Více

Zvýšení variability bytového fondu Nástroje ke zvýšení finanční a fyzické dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i Ing. Milada Kadlecová, Ing. arch. Helena Vařejková, Institut regionálních informací,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2656/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2656/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2656/2013 O ceně nemovitosti - obvyklá hodnota bytové jednotky č. 1585/612 v objektu čp. 1585/8, ulice V Přístavu, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6812/161-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6812/161-2013 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6812/161-2013 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 538 a čk. 553 zapsané v LV č. 357 v k.ú. Lažany, obec Lažany, okres Blansko, včetně součástí Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. 2014/027

Znalecký posudek č. 2014/027 Znalecký posudek č. 2014/027 o ceně nemovitosti, parcely č. 7201/35 v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský, zapsané na LV č. 161 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 368-10/15 O ceně pozemků p.č. 2349/9, 2349/10, 2349/11 a 2370/2 v k.ú.opava-předměstí, obec Opava, kraj Moravskoslezský Objednatel znaleckého posudku: Statutární město Opava Horní náměstí

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 195-3366-2013

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 195-3366-2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 195-3366-2013 NEMOVITOST: bytová jednotka, bytová jednotka Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Vinohrady Adresa nemovitosti: Švédská 1145/7,

Více

URBANISTICKÁ KALKULAČKA URBANKA

URBANISTICKÁ KALKULAČKA URBANKA URBANISTICKÁ KALKULAČKA URBANKA NÁSTROJ PRO OPTIMALIZACI ROZSAHU ROZVOJOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ V ÚZEMNÍCH PLÁNECH OBCÍ RNDr. Milan Polednik, Ing. Milada Kadlecová, Ing. arch. Michal Hadlač VÝVOJ BYDLENÍ

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1145-229/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1145-229/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1145-229/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 886/2 situované v bytovém domě č.p. 886 na pozemku parc.č. 710/2 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 928/15183 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3947/12 O ceně nemovitosti: Bytu č. 347/6, spolu s podílem na společných částech budovy a na pozemku, v katastrálním území Říčany-Radošovice, obec Říčany, okres Praha-východ. Objednatel

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3309/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2598 pro katastrální území Šumná u Litvínova, obec Litvínov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 919/79/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 919/79/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 919/79/14 O ceně bytové jednotky č. 2811/5 o velikosti 3 + 1 vč. podílu na pozemku a společných částech domu, která se nachází v bytovém domě na ulici Bratranců Veverkových č.p. 2811/12

Více