3. Obytné budovy úvod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Obytné budovy úvod"

Transkript

1 3. Obytné budovy úvod 3.1 Charakteristika a terminologie 3.2 lenní obytných budov 3.3 lovk a obytný prostor 3.4 Byt základní jednotka obytných budov Obytné budovy - úvod 1/79

2 3.1 Charakteristika a terminologie Obytné budovy - úvod 2/79

3 Význam bydlení Bydlení je jednou ze základních poteb lovka stejn jako nap. potrava. V našich podmínkách to znamená, že bydlení je jedním ze základních pedpoklad samotného pežití Stavby pro bydlení prošly ve svém vývoji výrazným procesem od prosté ochrany proti povtrnostním vlivm na lovka až po souasnou škálu funkcí, které byt uspokojuje Souasné bydlení musí uspokojit nároky lovka na byt v celé šíi Podle individuálních zálib a poteb osob, které byt obývají, jsou funkce bytu rozlišné Byt musí být navržen a dimenzován tak, aby nepoškozoval psychický a somatický stav lovka Byt musí umožovat optimální vývoj každého jedince Byty pro sociální slabší skupiny nesmí snižovat jejich lidskou dstojnost Obytné budovy - úvod 3/79

4 Definice dle SN Obytné budovy Obytná budova stavba urená pro trvalé bydlení, ve které alespo dv tetiny podlahové plochy pipadají na byty, vetn plochy domovního vybavení ureného pro obyvatele jednotlivých byt (nezapoítávají se plochy spoleného domovního vybavení a domovní komunikace). lení se na bytové a rodinné domy Obytná ást budovy ást budovy jiného úelu, obsahující byty a prostory plnící funkce domovní komunikace a domovního vybavení k tmto bytm Bytový dm stavba pro bydlení, ve které pevažuje funkce bydlení, s tymi a více byty, které jsou pístupné z domovní komunikace se spoleným hlavním vstupem, pípadn hlavnímu vstupy z veejné komunikace Rodinný dm stavba pro bydlení, která svým stavebním uspoádáním odpovídá požadavkm na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostor urena k bydlení; rodinný dm mže mít nejvýše ti samostatné byty, dv nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví Obytné budovy - úvod 4/79

5 Definice dle SN Obytné budovy Byt soubor místností, popípad jednotlivá obytná místnost, které svým stavebn technickým uspoádáním a vybavením spluje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto úelu užívání uren. Stavebn technické uspoádání a vybavení bytu zahrnuje píslušenství, odpovídající požadavku trvalého bydlení a spolené uzavení celého bytu Upravitelný byt Byt zvláštního urení Obytná místnost ást bytu (zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna), která spluje požadavky zvláštního pedpisu (vyhláška.137/1998 Sb.), je urena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahou plochu 8 m 2 ; pokud tvoí jedinou místnost, musí mít podlahovou plochu nejmén 16 m 2 Píslušenství bytu prostory, které doplují obytné místnosti a jsou ureny pro zajištní bytové komunikace, osobní hygieny, vaení a dalších funkcí, nutných pro trvalé užívání bytu Obytné budovy - úvod 5/79

6 3.2 lenní obytných budov Obytné budovy - úvod 6/79

7 lenní obytných budov Podle zpsobu zalenní do urbanistické struktury a zpsobu bydlení rozdlujeme obytné budovy na typologické formy rodinné domy bytové domy domy s bydlením kolektivního charakteru (kolektivní domy) bytové domy s vestavnou obanskou vybaveností (polyfunkní domy) integrované obytné struktury Podle výšky zástavby rozeznáváme obytné budovy nízké (do 4.NP) stedn vysoké (5.NP 8.NP) vysoké (9.NP 15.NP) výškové (16.NP a vícepodlažní) Obytné budovy - úvod 7/79

8 3.3 lovk a obytný prostor Obytné budovy - úvod 8/79

9 Obytný prostor Prostor bytu a jeho jednotlivých ástí má významný vliv na psychický a somatický stav jeho uživatel Byt navrhujeme s ohledem na poet uživatel, jejich profesní a sociální postavení a aktivity vázané na prostory bytu Tato kriteria ovlivují velikost a prostor bytu, jejich vzájemný vztah, dimenzování a velikost hygienických prostor, poet a druh neobytných ploch a prostor bytu Uspoádání bytu je ovlivnno nároky hygienickými, stavebn fyzikálními a spoleenskými V souasnosti je pevážná ást prostoru bytu vnována odpoinku a spaní, stravování, osobní hygien a péi o dti Klidové ásti bytu jsou izolovány od prostor rušnjších Píprava stravy, udržování poádku a istotu jsou neoddlitelnou souástí životního stylu pro tyto innosti je poteba navrhovat potebné plochy a prostory Obytné budovy - úvod 9/79

10 Prostorové poteby lovka v byt Obytné budovy - úvod 10/79

11 Prostorové poteby lovka v byt Obytné budovy - úvod 11/79

12 Prostorové poteby lovka v byt Obytné budovy - úvod 12/79

13 Prostorové poteby lovka v byt Obytné budovy - úvod 13/79

14 Bydlení zaizovací pedmty Obytné budovy - úvod 14/79

15 Bydlení zaizovací pedmty Obytné budovy - úvod 15/79

16 Bydlení zaizovací pedmty Obytné budovy - úvod 16/79

17 Bydlení zaizovací pedmty Obytné budovy - úvod 17/79

18 Mikroklima obytného prostoru Mikroklima ovlivuje myšlení a jednání lovka a je zejména vytváeno: fyzikálními vlastnostmi prostedí chemickou a mikrobiologickou kvalitou ovzduší vlastní inností lovka Tepelné a vlhkostní mikroklima návrh budovy musí respektovat základní podmínky pro zajištní tepelné pohody v obytném prostoru tepelnou pohodu ovlivují tito initelé: teplota vzduchu v místnosti povrchová teplota ploch v místnosti ochlazování nohou rychlost pohybu a rozvrstvení vzduchu vlhkost vzduchu innost a obleení lidí Obytné budovy - úvod 18/79

19 Mikroklima obytného prostoru ovzduší, hluk Ovzduší Kvalita vnjšího ovzduší výrazn ovlivuje kvalitu bydlení Ve zneištném ovzduší není možná výmna nezbytná vzduchu v byt za istý vzduch z exteriéru Nevtrané prostory ohrožují tlesné (somatické) funkce lovka Pro lovka v klidu je nutno pivést do místnosti m 3 hygienicky nezávadného vzduchu Proudné vzduchu v místnosti nemá pesáhnout rychlost 0,10-0,15 m. s -1 Vyšší rychlost proudní vzduchu v bytových prostorách psobí negativn na pohodu lovka Hluk Neúmrná intenzita zvuk rušící klid a pohodu v byt je zpsobena hlukem proniká do bytového prostoru stnami a netsnostmi oken, hluností tech.vybavení a inností obyvatel v dom Obytné budovy - úvod 19/79

20 Mikroklima obytného prostoru - osvtlení Osvtlení Denní osvtlení všechny obytné místnosti vetn obytných kuchyní musí být osvtleny pímo denním svtlem z hlediska denního osvtlení musíme splnit požadavky: hloubka místnosti nejvíce 2,5 násobku svtlé výšky místnosti spodní hrana okna parapet nejvýše 900 mm horní hrana okna nadpraží nejmén 2200 mm okno optimáln na osu místnosti maximální vzdálenost od rohu místnosti 1500 mm (výjimku mohou tvoit ložnice) zasklení prhledným nezkreslujícím materiálem Umlé osvtlení pro rzné innosti v byt je teba rzných intenzit osvtlení správnou rovnomrnost osvtlení ovlivuje volba vhodných zdroj (osvtlovacích tles), barevnost povrch a zaizovacích pedmt interiéru a volba struktury povrchu materiálu Obytné budovy - úvod 20/79

21 Mikroklima obytného prostoru - proslunní Proslunní Jedna ze základních podmínek zdravého bydlení Zásadn se posuzuje každý byt jako celek Všechny byty musí být proslunny Byt je proslunn, je-li souet podlahových ploch jeho proslunných obytných místností roven nejmén jedné tetin soutu podlahových ploch všech jeho obytných místností U samostatn stojících rodinných dom, dvojdom a koncových sekcí adových dom má být souet podlahových ploch proslunných obytných místností roven nejmén jedné polovin soutu podlahových ploch všech obytných místností bytu Do soutu podlahových ploch z jedné strany proslunných obytných místností ani do soutu podlahových ploch všech obytných místností bytu se pro tento úel nezapoítávají ásti podlahových ploch obytných místností, které leží za hranicí hloubky místnosti rovné 2,3 násobku její svtlé výšky Obytné budovy - úvod 21/79

22 Mikroklima obytného prostoru Obytná místnost se považuje za proslunnou za podmínek: Pdorysný úhel sluneních paprsk hlavní pímkou roviny okenního otvoru musí být nejmén 25, hlavní pímka roviny je pímka, která je prsenicí této roviny s vodorovnou osou Pímé slunení záení musí po stanovenou donu vnikat do místnosti okenním otvorem nebo otvory, krytými prhlednými a barvy nezkreslujícím materiálem, jejichž celková plocha vypotená ze skladebných rozmr okna je rovna nejmén jedné desetin podlahové plochy místnosti; nejmenší skladebný rozmr osvtlovacího otvoru musí být alespo 900 mm; šíka oken umístných ve sklonné stešní rovin mže být menší, nejmén však 700 mm Slunení záení musí po stanovenou dobu dopadat na kritický bod v rovin vnitního zasklení ve výšce 300 mm nad stedem spodní hrany osvtlovacího otvoru, ale nejmén 1200 mm nad úrovní podlahy posuzované místnosti Obytné budovy - úvod 22/79

23 Mikroklima obytného prostoru - proslunní Obytná místnost se považuje za proslunnou za podmínek: Výška slunce nad horizontem musí být nejmén 5 (dne 1.bezna hod. SE a dne 21.ervna hod. SE) Pi zanedbání oblanosti musí být dne 1.3 a 21.6 doba proslunní nejmén 90 minut. Požadovanou dobu proslunní pro den 1.3. lze nahradit bilancí, pi které je mimo pestupné roky celková doba proslunní ve dnech od 10.2 do 21.3 vetn 3600 minut (jedná se o 40 dní s prmrnou dobou proslunní 90 minut) Venkovní zaízení a pozemky v okolí obytných budov sloužící k rekreaci jejich obyvatel, mají mít alespo polovinu plochy oslunnou nejmén 3 hodiny dne 1.bezna Obytné budovy - úvod 23/79

24 Požadavky SN na proslunní Stanovení kontrolního bodu a úhlu neefektivního dopadu sluneního záení Obytné budovy - úvod 24/79

25 Oslunní prelí domu Teoretický as oslunní prelí domu v závislosti na orientaci ke svtovým stranám dne 1.4. (14.10.) Obytné budovy - úvod 25/79

26 Oslunní prelí domu Teoretický as oslunní prelí domu v závislosti na orientaci ke svtovým stranám dne Obytné budovy - úvod 26/79

27 Oslunní prelí domu Max.pípustný odklon prelí smrem JV pro úinné oslunní Odklon prelí smrem SV pro úinné oslunní Obytné budovy - úvod 27/79

28 Oslunní prelí domu Odklon prelí smrem JV pro úinné oslunní 3 hodin v období biologické úinnosti Obytné budovy - úvod 28/79

29 Barva v prostoru Barevnost povrch interiéru (stny, podlahy, stropy) spolu s barevností nábytku a barvy umlého osvtlení ovlivuje pohodu obytného prostedí Barevnost psobí na psychickou stránku lovka, a to pozitivn i negativn Barvy myjí velký význam pi vytváení svtelné pohody interiéru Vlastností barev je schopnost odrážet svtlo a tímto spoluvytváet úinnost interiéru Píklady odrazivosti nkterých barev na stn: bílá nová 80% bílá starší 75% krémová 70% ržová 42% svtle modrá 45% svtle zelená 50% tmav zelená a rumlková 20% tmav ervená a hndá 16% Obytné budovy - úvod 29/79

30 3.4 Byt základní jednotka obytných budov Charakteristika Funkce bytu druhy inností, zónování Dispozice bytu dispoziní prvky, zónování Druhovost byt velikostní hledisko, formy byt, promnlivost byt Zaíditelnost byt Bytový standard Obytné budovy - úvod 30/79

31 Charakteristika bytu SN Obytné budovy charakterizuje byt jako: soubor místností, popípad jednotlivá obytná místnost, které svým stavebn technickým uspoádáním a vybavením spluje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto úelu užívání uren. Stavebn technické uspoádání a vybavení bytu zahrnuje píslušenství, odpovídající požadavku trvalého bydlení a spolené uzavení celého bytu Poskytuje ochranu ped nepohodou, zabezpeuje soukromí rodiny a jejím jednotlivým lenm možnost odpoinku, spánku, vzdlávání, spoleenského a rodinného života, pípravy a konzumace jídel, uskladnní rzných pedmt, osobní hygieny a hygieny prostedí. Místnosti s hlavní funkcí obytná místnost Místnosti s vedlejší funkcí píslušenství Pomocné prostory domovní vybavení Komunikaní prostory Obytné budovy - úvod 31/79

32 Charakteristika bytu obytná místnost SN Obytné budovy charakterizuje obytnou místnost: ást bytu (zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna), která spluje požadavky zvláštního pedpisu (vyhláška.137/1998 Sb.), je urena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahou plochu 8 m 2 ; pokud tvoí jedinou místnost musí mít podlahovou plochu nejmén 16 m 2 Musí být pímo osvtlená a vtraná okny, kterou je možno dostaten vytápt Nesmí být bezprostedn pístupná z domovní komunikace a pokud je urená pro spaní, nesmí sloužit jako jediný prchod do další místnosti i píslušenství bytu Nemá být trvale urena ke spaní víc jak dvou osob Hloubka obytných místnosti osvtlených pouze z užší strany max.2,5 násobku svtlé výšky, resp. 2,3 násobku Obytné budovy - úvod 32/79

33 Charakteristika bytu obytná místnost Minimální svtlé výšky obytné místnosti: bžné podlaží podkroví bytový dm 2,60 m 2,30 m (2,55 m) rodinný dm 2,50 m 2,30 m Místnosti se zkosenými stropy musí mít výšku 2300 mm min. nad polovinou podlahové plochy je vymezena pomyslnou rovinou kolmou k rovin podlahy, protínající rovinu zkoseného stropu ve výšce 1300 mm nad podlahou Spodní hrana stešních oken umístna nejvíce 1100 mm nad podlahou Tvar místnost, velikost a umístní oken, dveí musí umožnit vybavení místnosti potebným nábytkem dle SN Zaíditelnost byt Obytné budovy - úvod 33/79

34 Charakteristika bytu obytná místnost Výškové uspoádání podkroví obytných budov Obytné budovy - úvod 34/79

35 Charakteristika bytu píslušenství SN Obytné budovy charakterizuje píslušenství jako: prostory, které doplují obytné místnosti a jsou ureny pro zajištní bytové komunikace, osobní hygieny, vaení a dalších funkcí, nutných pro trvalé užívání bytu Neslouží výhradn k bydlení Pro jednotlivé velikostní skupiny a formy odpovídá píslušný poet a skladba píslušenství bytu V každém byt musí být navrženo píslušenství: vstupní pro vaení pro uskladnní potravin pro osobní hygienu pro umístní záchodové mísy pro uložení úklidových pedmt Obytné budovy - úvod 35/79

36 Funkce bytu Byt je souhrn prostorových celk, jejichž úelem je plnit funkce bydlení Funkce byt, bydlení a vedení domácnosti zahrnuje velmi složitou soustavu dílích funkcí jejich rozsah, nápl a vzájemné vztahy jsou promnné nejen historicky, v závislostech na spoleenském vývoji nebo míst, ale i podle individuálních poteb obyvatel Byt je tvoen (jako finální výrobek) jednotou tí hmotných komponent: provozn dispoziním ešením investorským vybavením mobilním vybavením, zejména nábytkovým Jednota tchto komponent vytváí souhrn užitných hodnot, schopných uspokojit poteby obyvatel, které souhrnn nazýváme bydlením Žádná z tchto složek není schopna existovat sama o sob a jejich trojjedinost lze sledovat zptn až do nejprimitivnjších stadií vývoje bydlení Obytné budovy - úvod 36/79

37 Funkce bytu druhy inností v byt Základní funkce bydlení: odpoinek osobní hygiena styk (len rodiny, mimo rodinu) pracovní innost výroba jídel konzumace jídel odstraování neistoty údržba skladování doprava (horizontální, vertikální) v bytovém dom Obecn bydlení má ti základní funkce: funkci biologickou funkci hospodáskou funkci spoleenskou Obytné budovy - úvod 37/79

38 Funkce bytu druhy inností v byt Funkce bytu Obytné budovy - úvod 38/79

39 Funkce bytu druhy inností v byt Základní funkce bydlení Obytné budovy - úvod 39/79

40 Funkce bytu druhy inností v byt Dispoziní a prostorové uspoádání inností v byt Obytné budovy - úvod 40/79

41 Funkce bytu zónování Provozní vazby bytových místností a prostor lze podle jejich inností zalenit do jednotlivých funkn provozních zón Podle toho, v kterém denním ase se uritá innost uskuteuje, dlíme dispozici na: denní zónu noní zónu Do denní zóny adíme vstupní komunikace, obývací pokoj, pracovnu, jídelnu, hygienické zaízení, hospodáské vybavení Denní zóna je spolenou zónou a dlí se na ásti spoleenské a hospodáské Do noní zóny adíme ložnice, koupelny, šatny Noní zóna je zónou soukromou V dalším dlení dispozice mžeme byt rozdlit na zónu rodi a zónu dtí Obytné budovy - úvod 41/79

42 Funkce bytu zónování Základní schéma zónování Obytné budovy - úvod 42/79

43 Funkce bytu zónování Zónování bytu a rodinného domu horizontální vertikální Obytné budovy - úvod 43/79

44 Dispozice bytu dispoziní prvky Z dispoziních prvk se skládají prostory, místnosti a celé objekty Jednou z hlavních podmínek vytváení správných skladebných prvk je urení jejich rozmr znalost proporcí lovka a jeho nárok na prostor ve stoje, v sed, leže, pi chzi Kvalitní bytová dispozice vzniká vhodnou volbou druhu místností a jejich funkní náplní Spojování jednotlivých provozních prostor a jejich vzájemným azením vytváíme dispozice byt Dispozice bytu vyžaduje, aby provoz bytu byl efektivní, plynulý a pravidelný Dispozice bytu musí sledovat vývojové trendy bydlení, i když nerozlun souvisí s tradicí Tradice má velký vliv na formu bydlení, a tudíž na formu dispozice bytu Nutnost harmonicky slouit tradiní požadavky s požadavky novými kladenými na moderní dispozici bytu Obytné budovy - úvod 44/79

45 Dispozice bytu orientace ke svt.stranám Diagram sluneního svitu bhem roního období Obytné budovy - úvod 45/79

46 Dispozice bytu orientace ke svt.stranám Diagram orientace obytných místností Obytné budovy - úvod 46/79

47 Dispozice bytu orientace ke svt.stranám Orientace ke svtovým stranám s píkladem ešením provozu Obytné budovy - úvod 47/79

48 Dispozice bytu orientace ke svt.stranám Píklad dispozice jednopodlažního bytu s respektováním svt.stran a provozu Obytné budovy - úvod 48/79

49 Dispozice bytu provozní vztahy Provozem nazýváme lidskou innost, která probíhá v uritém prostoru, pro tento úel vytvoeném Každá innost vyžaduje uritý provozní prostor, který bývá doplován prostorem provozním Provoz celých provozních komplex budov oznaujeme jako celkový provoz (nap.provoz rodinného i bytového domu) Každý byt má svj vlastní speciální provoz, každá místnost a prostor jednotlivých byt má dílí provoz Komunální vybavenost bytového domu (prádelna apod.) mají provoz doplkový Každý provoz bytu probíhá v životním prostoru Špatn navržený a zaízený provozní prostor zpsobuje mnohé nesnáze zbytené zacházení, ohýbání, kížení pracovního pohybu, zbytené délky komunikací apod. Dobrý provoz musí respektovat souhrn všech inností funkcí, životní styl a návyky lidí Obytné budovy - úvod 49/79

50 Dispozice bytu provozní vztahy Problematika bydlení se základní filozofickou myšlenkou naplnní hygienických požadavk ve stavební architektue a urbanismu se stává ústední otázkou funkcionalismu Hlavní draz je kladen na hygienické a sociální zásady, nové materiály a technologie, zásady standardizace, ekonomie a zevšeobecnní zpsob a forem bydlení Obytná architektura je chápána jako reforma všech složek, které s bydlením souvisejí, a proto se na základ przkum a nejrznjších dat se sestavují požadavky, které znamenají základ vdy o bydlení Cílem je ešit byt nikoli pouze jako skupinu prostorových jednotek, ale jako domov V této oblasti jedním z prvních eských architekt, který se zabýval otázkou teorie bydlení, funkcí a provozem, byl významný eský teoretik architektury Karel Honzík V tomto období funkcionalismus je zavedena vdecká typologie a provozní analýza Obytné budovy - úvod 50/79

51 Dispozice bytu provozní vztahy Základní požadavky dobrého provozu: vstupní prostory a obývací pokoj provozní propojení kuchyn a jídelny neprchodnost ložnice rodi oddlení ložnic dtí rzných pohlaví provozní spojení ložnic a lázní, WC apod. Obytné budovy - úvod 51/79

52 Dispozice bytu provozní vztahy Provozní vztahy Obytné budovy - úvod 52/79

53 Dispozice bytu diagram vztah Po zpracování programu pistupujeme k ešení zásadního rozložení jednotlivých provoz, provozních celk, komunikací v dispoziním ešení Ke grafickému zpracování tchto provozních vztah se zpracovává grafické schéma provozu, grafické schéma je podrobnjší grafické znázornní provozu Na grafu jsou znázornny jednotlivé funkní skupiny, místnosti a prostory ve vzájemné vazb a pohyb provozu a jeho smr Nkdy schématicky znázorujeme velikost jednotlivých místností a prostor, jejich vstupy, prchodnost apod. Na grafu jsou provozy místností a prostory situovány již ke svtovým stranám nebo píjezdovým komunikacím apod. Pomocí tvaru a velikosti jednotlivých políek (obdélník a kruh) lze snadno vyznait hlavní a vedlejší pomocné provozy Grafické schéma je pomocným orientaním návodem pi vlastním architektonickém ešení dispozice Obytné budovy - úvod 53/79

54 Dispozice bytu diagram vztah Grafické znázornní provozu bytu Obytné budovy - úvod 54/79

55 Dispozice bytu diagram vztah Grafické znázornní provozu bytu Obytné budovy - úvod 55/79

56 Dispozice bytu diagram vztah Diagram prostorových vztah Dispozin provozní vztahy lze znázornit na vztahovém diagramu. Je sestaven v síovém grafu, kde svisle pod sebou jsou seazeny jednotlivé provozní místnosti a prostory. V polích diagonální šachovnice názorn zjistíme provozní vztahy jednotlivých místností a prostor Obytné budovy - úvod 56/79

57 Druhovost byt Byty lze tídit podle rzných hledisek, kterými se typologie zabývá Významnými hledisky jsou: hledisko velikostní velikostní kategorie formy byt hlediska odvozena z prostorov dispoziního uspoádání byt, ze socioprofesní píslušnosti a majetkoprávních vztah uživatel, které mají vliv na ešení rzných forem byt Velikostní kategorie Velikostní ešení byt vyplývá z poteby bydlení rzn velkých rodin Do 05/2004 SN urovala velikostní kategorii dle potu osob, pro které byl byt uren Nová norma z 06/2004 velikostní ešení uruje podle potu obytných místností Obytné budovy - úvod 57/79

58 Druhovost byt kategorie bytu Základ.skup. Malé Velké Vel.kat I. II. IV. IV.d V. VI. VI.d VII. VIII. VIII.d Poet osob Stední III Min.poet obyt.míst pavlaové a chodbové BD sekní adové BD, bodové, vžové BD s terasami, mezonetové domy, rodinné domy Velikostní kategorie byt dle SN Obytné budovy (01/1989) Obytné budovy - úvod 58/79

59 Druhovost byt kategorie bytu Funkní využití obytné místnosti Obývací pokoj bez stolování Obývací pokoj se stolováním Obývací pokoj bez stolování a 1 lžkem Obývací pokoj se stolováním a 1 lžkem Min. pl. 16 m 2 byt s 1 a 2 obytnými místnostmi 18 m 2 byt s 3 a 4 obytnými místnostmi 20 m 2 byt s více než 4 obytnými místnostmi 16 m 2 byt s 1 a 2 obytnými místnostmi 21 m 2 byt s 3 a 4 obytnými místnostmi 24 m 2 byt s více než 4 obytnými místnostmi 16 m 2 byt s 1 a 2 obytnými místnostmi 20 m 2 byt s 3 obytnými místnostmi 18 m 2 Charakteristika bytu byt s 1 a 2 obytnými místnostmi Velikostní kategorie byt nová SN Obytné budovy (06/2004) velikostní ešení bytu uruje podle potu obytných místností Obytné budovy - úvod 59/79

60 Druhovost byt kategorie bytu Podle rozsahu základního píslušenství se byty také rozdlují do ty kategorií, ve smyslu vyhlášky.176/1993 Sb.: I. kategorie všechny obytné místnosti jsou vytápny ÚT a mají základní píslušenství II. kategorie bez ÚT se základním píslušenstvím s ÚT a ásteným základním píslušenstvím III. kategorie bez ÚT s ásteným základním píslušenstvím s ÚT bez základního píslušenství IV. kategorie Bez ÚT a bez základního píslušenství Obytné budovy - úvod 60/79

61 Druhovost byt formy byt Formy byt hlediska Prostorov dispoziní ešení Funkní zónování, oddlování a sluování funkcí Umístní podle druhu obytné budovy Socioprofesní píslušnost uživatele Majetkoprávní vztah uživatele k bytu Zpsob užívání Obytné budovy - úvod 61/79

62 Druhovost byt formy byt Prostorov dispoziní ešení Jednopodlažní byt byt umístn v jednom podlaží s dispoziním uspoádáním chodbovým nebo halovým chodbový dispoziní typ bytu komunikaní páteí je chodba, z níž jsou pístupny tém všechny další prostory bytu halový dispoziní typ bytu centrum dispozice zpravidla halový obytný pokoj, z nhož jsou tém pístupny všechny další hlavní místnosti bytu Obytné budovy - úvod 62/79

63 Druhovost byt formy byt Pedsíový typ bytu Halový typ bytu Obytné budovy - úvod 63/79

64 Druhovost byt formy byt Pedsíový typ bytu Halový typ bytu Píklad dispozic podlaží bytových dom rzných forem byt Obytné budovy - úvod 64/79

65 Druhovost byt formy byt Prostorov dispoziní ešení Byt vícepodlažní nebo víceúrovový prostory bytu jsou rozdleny do dvou i více podlaží mezonetový typ bytu dvoupodlažní, ešený v rámci bytového domu. Prostory zpravidla rozloženy do zón (zóna spoleenská a zóna klidová). Komunikaním jádrem je schodišt v pedsíni i halovém obývacím pokoji vícepodlažní nebo víceúrovový typ bytu zpravidla v rodinném dom Píklad mezonetového bytu Obytné budovy - úvod 65/79

66 Druhovost byt formy byt Hledisko funkního zónování, oddlování a sluování funkcí Forma bytu je málo diferencována hlavním obývacím prostorem je obývací pokoj s kuchyským koutem soustedny funkce bydlení, stolování, vaení a drobné domácí práce forma bytu má snížené nároky na vaení a vyžaduje kvalitní technické zaízení vhodné pro malé velikostní kategorie (souasný trend velkých BJ) Forma bytu, v nmž stolování sloueno s vaením z obývacího pokoje vylouen jídelní stl, možno zde umístit lžko funkce bydlení pemístna do kuchyn, ložnice pístupny z pedsín forma bytu je prostorov velmi úsporná, v obytných místnostech mohou být lžka a v kuchyni se sousteuje vtšina funkcí vhodné pro stední kategorie Obytné budovy - úvod 66/79

67 Druhovost byt formy byt Forma bytu s pracovní kuchyní, samostatnou jídelnou a obývacím pokojem obdobná provozní charakteristika jako u bytu se sloueným stolováním s vaením, ale funkce vaení, stolování a bydlení jsou lépe diferencovány ložnice oddlené a mají samostatný vstup z chodby výhodné pro vyšší kategorie Forma bytu s kuchyní s píležitostním stolováním jídelní stl umístn v obývacím pokoji nebo jídeln obývací pokoj kumuluje funkci bydlení (pop. i spaní) a stolování je v samostatné jídeln Forma bytu pedstavuje dokonalou diferenciaci funkcí obývací pokoj bez lžek a sluuje jen funkci bydlení, pop. stolování vhodné pro vyšší kategorie Obytné budovy - úvod 67/79

68 Druhovost byt formy byt Hledisko umístní podle druhu obytné budovy Byty v nižších podlaží zpravidla ešeny pro vícelenné rodiny vyšší velikostní kategorie bytu nebo pro dchodce a zdravotn postižené uživatele Byty ve vyšších podlaží ešeny z vtší ásti pro malé a stední velikostní kategorie bezpenostní úpravy z hlediska technického, požární bezpenosti, psychického psobení (vyšší parapety, vhodné uspoádání zábradlí apod.) Byty v rodinných domech mají pednosti výhody, ale i nevýhody specifické odlišnosti zejména rodinných dom na venkov pro zemdlce Obytné budovy - úvod 68/79

69 Druhovost byt formy byt Hledisko pechodnosti a stálosti užívání Trvalý byt primární byt plní základní funkci bydlení rodin nebo jednotlivc Pechodný byt sekundární byt, který mže mít uživatele primárního bytu navíc z rzných dvod forma individuálního rekreaního bydlení pohotovostní byt (služební) byt v peovatelské služb Obytné budovy - úvod 69/79

70 Druhovost byt promnlivost byt Pi neustále zmn v potu i velikostní skladb domácnosti se mní požadavek na byty Prmrná velikost domácnosti se po obsazení byt rychle zvtšuje Roste poet domácností generaním vývojem dlením domácnosti Z toho vyplývá požadavek na výstavbu byt s promnlivou plošnou velikostí Metoda promnlivosti bytu uruje optimální dispoziní ešení bytu transformací na jiné dispoziní varianty Ideálním ešením je promnlivost dosažením variabilitou a elesticitou Variabilita bytu metoda dispoziní tvorby bytu, která pomocí pemístitelných píek a stnového nábytku umožuje zvyšovat nebo snižovat poet místností a prostor pi zachování obytné plochy bytu Elasticita bytu velikostní zmna bytu se realizuje pomocí elastických dispozic byt Zásada spoívá ve spojení (provozn) dvojice pružných byt (sousedících), nap.ze tí byt ti byty rzných velikostních kategorií Obytné budovy - úvod 70/79

71 Zaíditelnost byt Zaíditelnost byt ešení každého bytu, pdorysný tvar jeho místností, poloha oken, dveí, topných a otopných tles apod. musí umožovat funkn správné umístní základního zaízení bytu Každý byt musí být ešen tak, aby mohl být vybaven základním zaízením pro urený poet osob Jednotlivé požadavky jsou pedmtem SN Zaíditelnost byt Názvosloví SN Zaíditelnost byt Základní zaízení bytu souhrn nezbytného nábytku a ostatních zaizovacích pedmt pro pedpokládaný poet osob Doplkové zaízení bytu nábytek a jiné zaizovací pedmty doplující základní vybavení bytu Zabudované zaízení bytu zaízení bytu pevn instalované v byt (vestavné skín, pevné kuchyské zaízení apod.) Úložný prostor bytu souhrn objemu úložného nábytku a komor, sloužících k uskladnní pedmt osobní poteby a pedmt domácnosti Obytné budovy - úvod 71/79

72 SN Zaíditelnost byt Základní zaízení bytu podle velikostní kategorie bytu dle SN Zaíditelnost byt Obytné budovy - úvod 72/79

73 SN Zaíditelnost byt Skladebné pdorysné rozmry základního zaízení bytu dle SN Zaíditelnost byt Obytné budovy - úvod 73/79

74 SN Zaíditelnost byt Rozvržení úložného prostoru dle SN Zaíditelnost byt Obytné budovy - úvod 74/79

75 SN Zaíditelnost byt Nejmenší dovolené šíky prchod v byt dle SN Zaíditelnost byt Obytné budovy - úvod 75/79

76 SN Zaíditelnost byt Nejmenší dovolené šíky prchod v byt dle SN Zaíditelnost byt Obytné budovy - úvod 76/79

7. Bytové domy II. Bytové domy II. 1/59

7. Bytové domy II. Bytové domy II. 1/59 7. Bytové domy II. Schodišové bytové domy BD s horizontálními komunikacemi (pavlaové, chodbové) BD s terasami Prostorové obytné struktury BD s bydlením kolektivního charakteru (kolektivní domy, hotelové

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech 1 Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE RD s pozemky a polohou drobná vestavná obanská bytové domy 3 a více PN B,Bz Bydlení isté neumožující významnjší podíl jiných inností vybavenost (obchod, služby, drobná

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . ZP-6561

ZNALECKÝ POSUDEK . ZP-6561 ZNALECKÝ POSUDEK. ZP-6561 o cen obvyklé nemovité vci - bytové jednotky. 509/3 v dom.p. 509, ul. V Rybníkách, Tluná, vetn ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 7196/36869 na spolených ástech domu

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Znalecký posudek. 100/2012

Znalecký posudek. 100/2012 1 Znalecký posudek. 100/2012 Pro zjištní obvyklé ceny Nemovitost: Poliklinika O, p. 3066, v k.ú. a obec Teplice, na pozemkové parcele pp. 3456/10 Objednatel posudku: Krajská zdravotní a.s., Sociální pée

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 099/2009-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 099/2009-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 099/2009-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 22. ervna

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012 ZNALECKÝ POSUDEK o cen a tržní hodnot bytové jednotky.447/506 v bytovém dom Smetanova 447 vetn spoluvlastnického podílu na spolených ástech a pozemku st. 732/1 v obci Opatovice nad Labem, katastrální území

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Farmáská bioplynová statice Utzenaich, Rakousko.

Farmáská bioplynová statice Utzenaich, Rakousko. Farmáská bioplynová statice Utzenaich, Rakousko. Tuto bioplynovou stanici (BPS) jsme navštívili v rámci exkurze, kterou poádalo obanské sdružení Energy Centre eské Budjovice 3.11.2005. Dále citované údaje

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 4431/2013 NEMOVITOST: 1/2 domu.p. 54 s píslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Stedoeský, okres Kolín, obec Vitice, k.ú. Chotýš Adresa nemovitosti: Chotýš 54, 281 06

Více

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek 17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek Polovodie se od kov liší pedevším tím, že mají vtší rezistivitu (10-2.m až 10 9.m) (kovy 10-8.m až 10-6.m). Tato rezistivita u polovodi

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností GENETIKA A ŠLECHTNÍ Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní OBECNÁ GENETIKA Genetika nauka o ddinosti a promnlivosti živých organism Ddinost schopnost organism penést znaky a vlastnosti na potomstvo

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo I. Základní ustanovení l. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo pijalo název: ---------------- ORLOVAN, mstské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Vzd lávací program Cestování bez bariér. 5. Volno asové aktivity v p ístupném cestovním ruchu. P íru ka u itele. Kolektiv autor projektu

Vzd lávací program Cestování bez bariér. 5. Volno asové aktivity v p ístupném cestovním ruchu. P íru ka u itele. Kolektiv autor projektu Vzdlávací program Cestování bez bariér 5. Volnoasové aktivity v pístupném cestovním ruchu Píruka uitele Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Charakteristika vzdlávacího

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Fyzika stavebních látek

Fyzika stavebních látek Fyzika stavebních látek 5. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.1.101 POŽADAVKY

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKT ÍZENÍ EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Roník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 ástka 8 OBSAH ást I 8. Pokyn editele editelství služby dopravní policie ze dne 27. dubna

Více