3. Obytné budovy úvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Obytné budovy úvod"

Transkript

1 3. Obytné budovy úvod 3.1 Charakteristika a terminologie 3.2 lenní obytných budov 3.3 lovk a obytný prostor 3.4 Byt základní jednotka obytných budov Obytné budovy - úvod 1/79

2 3.1 Charakteristika a terminologie Obytné budovy - úvod 2/79

3 Význam bydlení Bydlení je jednou ze základních poteb lovka stejn jako nap. potrava. V našich podmínkách to znamená, že bydlení je jedním ze základních pedpoklad samotného pežití Stavby pro bydlení prošly ve svém vývoji výrazným procesem od prosté ochrany proti povtrnostním vlivm na lovka až po souasnou škálu funkcí, které byt uspokojuje Souasné bydlení musí uspokojit nároky lovka na byt v celé šíi Podle individuálních zálib a poteb osob, které byt obývají, jsou funkce bytu rozlišné Byt musí být navržen a dimenzován tak, aby nepoškozoval psychický a somatický stav lovka Byt musí umožovat optimální vývoj každého jedince Byty pro sociální slabší skupiny nesmí snižovat jejich lidskou dstojnost Obytné budovy - úvod 3/79

4 Definice dle SN Obytné budovy Obytná budova stavba urená pro trvalé bydlení, ve které alespo dv tetiny podlahové plochy pipadají na byty, vetn plochy domovního vybavení ureného pro obyvatele jednotlivých byt (nezapoítávají se plochy spoleného domovního vybavení a domovní komunikace). lení se na bytové a rodinné domy Obytná ást budovy ást budovy jiného úelu, obsahující byty a prostory plnící funkce domovní komunikace a domovního vybavení k tmto bytm Bytový dm stavba pro bydlení, ve které pevažuje funkce bydlení, s tymi a více byty, které jsou pístupné z domovní komunikace se spoleným hlavním vstupem, pípadn hlavnímu vstupy z veejné komunikace Rodinný dm stavba pro bydlení, která svým stavebním uspoádáním odpovídá požadavkm na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostor urena k bydlení; rodinný dm mže mít nejvýše ti samostatné byty, dv nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví Obytné budovy - úvod 4/79

5 Definice dle SN Obytné budovy Byt soubor místností, popípad jednotlivá obytná místnost, které svým stavebn technickým uspoádáním a vybavením spluje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto úelu užívání uren. Stavebn technické uspoádání a vybavení bytu zahrnuje píslušenství, odpovídající požadavku trvalého bydlení a spolené uzavení celého bytu Upravitelný byt Byt zvláštního urení Obytná místnost ást bytu (zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna), která spluje požadavky zvláštního pedpisu (vyhláška.137/1998 Sb.), je urena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahou plochu 8 m 2 ; pokud tvoí jedinou místnost, musí mít podlahovou plochu nejmén 16 m 2 Píslušenství bytu prostory, které doplují obytné místnosti a jsou ureny pro zajištní bytové komunikace, osobní hygieny, vaení a dalších funkcí, nutných pro trvalé užívání bytu Obytné budovy - úvod 5/79

6 3.2 lenní obytných budov Obytné budovy - úvod 6/79

7 lenní obytných budov Podle zpsobu zalenní do urbanistické struktury a zpsobu bydlení rozdlujeme obytné budovy na typologické formy rodinné domy bytové domy domy s bydlením kolektivního charakteru (kolektivní domy) bytové domy s vestavnou obanskou vybaveností (polyfunkní domy) integrované obytné struktury Podle výšky zástavby rozeznáváme obytné budovy nízké (do 4.NP) stedn vysoké (5.NP 8.NP) vysoké (9.NP 15.NP) výškové (16.NP a vícepodlažní) Obytné budovy - úvod 7/79

8 3.3 lovk a obytný prostor Obytné budovy - úvod 8/79

9 Obytný prostor Prostor bytu a jeho jednotlivých ástí má významný vliv na psychický a somatický stav jeho uživatel Byt navrhujeme s ohledem na poet uživatel, jejich profesní a sociální postavení a aktivity vázané na prostory bytu Tato kriteria ovlivují velikost a prostor bytu, jejich vzájemný vztah, dimenzování a velikost hygienických prostor, poet a druh neobytných ploch a prostor bytu Uspoádání bytu je ovlivnno nároky hygienickými, stavebn fyzikálními a spoleenskými V souasnosti je pevážná ást prostoru bytu vnována odpoinku a spaní, stravování, osobní hygien a péi o dti Klidové ásti bytu jsou izolovány od prostor rušnjších Píprava stravy, udržování poádku a istotu jsou neoddlitelnou souástí životního stylu pro tyto innosti je poteba navrhovat potebné plochy a prostory Obytné budovy - úvod 9/79

10 Prostorové poteby lovka v byt Obytné budovy - úvod 10/79

11 Prostorové poteby lovka v byt Obytné budovy - úvod 11/79

12 Prostorové poteby lovka v byt Obytné budovy - úvod 12/79

13 Prostorové poteby lovka v byt Obytné budovy - úvod 13/79

14 Bydlení zaizovací pedmty Obytné budovy - úvod 14/79

15 Bydlení zaizovací pedmty Obytné budovy - úvod 15/79

16 Bydlení zaizovací pedmty Obytné budovy - úvod 16/79

17 Bydlení zaizovací pedmty Obytné budovy - úvod 17/79

18 Mikroklima obytného prostoru Mikroklima ovlivuje myšlení a jednání lovka a je zejména vytváeno: fyzikálními vlastnostmi prostedí chemickou a mikrobiologickou kvalitou ovzduší vlastní inností lovka Tepelné a vlhkostní mikroklima návrh budovy musí respektovat základní podmínky pro zajištní tepelné pohody v obytném prostoru tepelnou pohodu ovlivují tito initelé: teplota vzduchu v místnosti povrchová teplota ploch v místnosti ochlazování nohou rychlost pohybu a rozvrstvení vzduchu vlhkost vzduchu innost a obleení lidí Obytné budovy - úvod 18/79

19 Mikroklima obytného prostoru ovzduší, hluk Ovzduší Kvalita vnjšího ovzduší výrazn ovlivuje kvalitu bydlení Ve zneištném ovzduší není možná výmna nezbytná vzduchu v byt za istý vzduch z exteriéru Nevtrané prostory ohrožují tlesné (somatické) funkce lovka Pro lovka v klidu je nutno pivést do místnosti m 3 hygienicky nezávadného vzduchu Proudné vzduchu v místnosti nemá pesáhnout rychlost 0,10-0,15 m. s -1 Vyšší rychlost proudní vzduchu v bytových prostorách psobí negativn na pohodu lovka Hluk Neúmrná intenzita zvuk rušící klid a pohodu v byt je zpsobena hlukem proniká do bytového prostoru stnami a netsnostmi oken, hluností tech.vybavení a inností obyvatel v dom Obytné budovy - úvod 19/79

20 Mikroklima obytného prostoru - osvtlení Osvtlení Denní osvtlení všechny obytné místnosti vetn obytných kuchyní musí být osvtleny pímo denním svtlem z hlediska denního osvtlení musíme splnit požadavky: hloubka místnosti nejvíce 2,5 násobku svtlé výšky místnosti spodní hrana okna parapet nejvýše 900 mm horní hrana okna nadpraží nejmén 2200 mm okno optimáln na osu místnosti maximální vzdálenost od rohu místnosti 1500 mm (výjimku mohou tvoit ložnice) zasklení prhledným nezkreslujícím materiálem Umlé osvtlení pro rzné innosti v byt je teba rzných intenzit osvtlení správnou rovnomrnost osvtlení ovlivuje volba vhodných zdroj (osvtlovacích tles), barevnost povrch a zaizovacích pedmt interiéru a volba struktury povrchu materiálu Obytné budovy - úvod 20/79

21 Mikroklima obytného prostoru - proslunní Proslunní Jedna ze základních podmínek zdravého bydlení Zásadn se posuzuje každý byt jako celek Všechny byty musí být proslunny Byt je proslunn, je-li souet podlahových ploch jeho proslunných obytných místností roven nejmén jedné tetin soutu podlahových ploch všech jeho obytných místností U samostatn stojících rodinných dom, dvojdom a koncových sekcí adových dom má být souet podlahových ploch proslunných obytných místností roven nejmén jedné polovin soutu podlahových ploch všech obytných místností bytu Do soutu podlahových ploch z jedné strany proslunných obytných místností ani do soutu podlahových ploch všech obytných místností bytu se pro tento úel nezapoítávají ásti podlahových ploch obytných místností, které leží za hranicí hloubky místnosti rovné 2,3 násobku její svtlé výšky Obytné budovy - úvod 21/79

22 Mikroklima obytného prostoru Obytná místnost se považuje za proslunnou za podmínek: Pdorysný úhel sluneních paprsk hlavní pímkou roviny okenního otvoru musí být nejmén 25, hlavní pímka roviny je pímka, která je prsenicí této roviny s vodorovnou osou Pímé slunení záení musí po stanovenou donu vnikat do místnosti okenním otvorem nebo otvory, krytými prhlednými a barvy nezkreslujícím materiálem, jejichž celková plocha vypotená ze skladebných rozmr okna je rovna nejmén jedné desetin podlahové plochy místnosti; nejmenší skladebný rozmr osvtlovacího otvoru musí být alespo 900 mm; šíka oken umístných ve sklonné stešní rovin mže být menší, nejmén však 700 mm Slunení záení musí po stanovenou dobu dopadat na kritický bod v rovin vnitního zasklení ve výšce 300 mm nad stedem spodní hrany osvtlovacího otvoru, ale nejmén 1200 mm nad úrovní podlahy posuzované místnosti Obytné budovy - úvod 22/79

23 Mikroklima obytného prostoru - proslunní Obytná místnost se považuje za proslunnou za podmínek: Výška slunce nad horizontem musí být nejmén 5 (dne 1.bezna hod. SE a dne 21.ervna hod. SE) Pi zanedbání oblanosti musí být dne 1.3 a 21.6 doba proslunní nejmén 90 minut. Požadovanou dobu proslunní pro den 1.3. lze nahradit bilancí, pi které je mimo pestupné roky celková doba proslunní ve dnech od 10.2 do 21.3 vetn 3600 minut (jedná se o 40 dní s prmrnou dobou proslunní 90 minut) Venkovní zaízení a pozemky v okolí obytných budov sloužící k rekreaci jejich obyvatel, mají mít alespo polovinu plochy oslunnou nejmén 3 hodiny dne 1.bezna Obytné budovy - úvod 23/79

24 Požadavky SN na proslunní Stanovení kontrolního bodu a úhlu neefektivního dopadu sluneního záení Obytné budovy - úvod 24/79

25 Oslunní prelí domu Teoretický as oslunní prelí domu v závislosti na orientaci ke svtovým stranám dne 1.4. (14.10.) Obytné budovy - úvod 25/79

26 Oslunní prelí domu Teoretický as oslunní prelí domu v závislosti na orientaci ke svtovým stranám dne Obytné budovy - úvod 26/79

27 Oslunní prelí domu Max.pípustný odklon prelí smrem JV pro úinné oslunní Odklon prelí smrem SV pro úinné oslunní Obytné budovy - úvod 27/79

28 Oslunní prelí domu Odklon prelí smrem JV pro úinné oslunní 3 hodin v období biologické úinnosti Obytné budovy - úvod 28/79

29 Barva v prostoru Barevnost povrch interiéru (stny, podlahy, stropy) spolu s barevností nábytku a barvy umlého osvtlení ovlivuje pohodu obytného prostedí Barevnost psobí na psychickou stránku lovka, a to pozitivn i negativn Barvy myjí velký význam pi vytváení svtelné pohody interiéru Vlastností barev je schopnost odrážet svtlo a tímto spoluvytváet úinnost interiéru Píklady odrazivosti nkterých barev na stn: bílá nová 80% bílá starší 75% krémová 70% ržová 42% svtle modrá 45% svtle zelená 50% tmav zelená a rumlková 20% tmav ervená a hndá 16% Obytné budovy - úvod 29/79

30 3.4 Byt základní jednotka obytných budov Charakteristika Funkce bytu druhy inností, zónování Dispozice bytu dispoziní prvky, zónování Druhovost byt velikostní hledisko, formy byt, promnlivost byt Zaíditelnost byt Bytový standard Obytné budovy - úvod 30/79

31 Charakteristika bytu SN Obytné budovy charakterizuje byt jako: soubor místností, popípad jednotlivá obytná místnost, které svým stavebn technickým uspoádáním a vybavením spluje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto úelu užívání uren. Stavebn technické uspoádání a vybavení bytu zahrnuje píslušenství, odpovídající požadavku trvalého bydlení a spolené uzavení celého bytu Poskytuje ochranu ped nepohodou, zabezpeuje soukromí rodiny a jejím jednotlivým lenm možnost odpoinku, spánku, vzdlávání, spoleenského a rodinného života, pípravy a konzumace jídel, uskladnní rzných pedmt, osobní hygieny a hygieny prostedí. Místnosti s hlavní funkcí obytná místnost Místnosti s vedlejší funkcí píslušenství Pomocné prostory domovní vybavení Komunikaní prostory Obytné budovy - úvod 31/79

32 Charakteristika bytu obytná místnost SN Obytné budovy charakterizuje obytnou místnost: ást bytu (zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna), která spluje požadavky zvláštního pedpisu (vyhláška.137/1998 Sb.), je urena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahou plochu 8 m 2 ; pokud tvoí jedinou místnost musí mít podlahovou plochu nejmén 16 m 2 Musí být pímo osvtlená a vtraná okny, kterou je možno dostaten vytápt Nesmí být bezprostedn pístupná z domovní komunikace a pokud je urená pro spaní, nesmí sloužit jako jediný prchod do další místnosti i píslušenství bytu Nemá být trvale urena ke spaní víc jak dvou osob Hloubka obytných místnosti osvtlených pouze z užší strany max.2,5 násobku svtlé výšky, resp. 2,3 násobku Obytné budovy - úvod 32/79

33 Charakteristika bytu obytná místnost Minimální svtlé výšky obytné místnosti: bžné podlaží podkroví bytový dm 2,60 m 2,30 m (2,55 m) rodinný dm 2,50 m 2,30 m Místnosti se zkosenými stropy musí mít výšku 2300 mm min. nad polovinou podlahové plochy je vymezena pomyslnou rovinou kolmou k rovin podlahy, protínající rovinu zkoseného stropu ve výšce 1300 mm nad podlahou Spodní hrana stešních oken umístna nejvíce 1100 mm nad podlahou Tvar místnost, velikost a umístní oken, dveí musí umožnit vybavení místnosti potebným nábytkem dle SN Zaíditelnost byt Obytné budovy - úvod 33/79

34 Charakteristika bytu obytná místnost Výškové uspoádání podkroví obytných budov Obytné budovy - úvod 34/79

35 Charakteristika bytu píslušenství SN Obytné budovy charakterizuje píslušenství jako: prostory, které doplují obytné místnosti a jsou ureny pro zajištní bytové komunikace, osobní hygieny, vaení a dalších funkcí, nutných pro trvalé užívání bytu Neslouží výhradn k bydlení Pro jednotlivé velikostní skupiny a formy odpovídá píslušný poet a skladba píslušenství bytu V každém byt musí být navrženo píslušenství: vstupní pro vaení pro uskladnní potravin pro osobní hygienu pro umístní záchodové mísy pro uložení úklidových pedmt Obytné budovy - úvod 35/79

36 Funkce bytu Byt je souhrn prostorových celk, jejichž úelem je plnit funkce bydlení Funkce byt, bydlení a vedení domácnosti zahrnuje velmi složitou soustavu dílích funkcí jejich rozsah, nápl a vzájemné vztahy jsou promnné nejen historicky, v závislostech na spoleenském vývoji nebo míst, ale i podle individuálních poteb obyvatel Byt je tvoen (jako finální výrobek) jednotou tí hmotných komponent: provozn dispoziním ešením investorským vybavením mobilním vybavením, zejména nábytkovým Jednota tchto komponent vytváí souhrn užitných hodnot, schopných uspokojit poteby obyvatel, které souhrnn nazýváme bydlením Žádná z tchto složek není schopna existovat sama o sob a jejich trojjedinost lze sledovat zptn až do nejprimitivnjších stadií vývoje bydlení Obytné budovy - úvod 36/79

37 Funkce bytu druhy inností v byt Základní funkce bydlení: odpoinek osobní hygiena styk (len rodiny, mimo rodinu) pracovní innost výroba jídel konzumace jídel odstraování neistoty údržba skladování doprava (horizontální, vertikální) v bytovém dom Obecn bydlení má ti základní funkce: funkci biologickou funkci hospodáskou funkci spoleenskou Obytné budovy - úvod 37/79

38 Funkce bytu druhy inností v byt Funkce bytu Obytné budovy - úvod 38/79

39 Funkce bytu druhy inností v byt Základní funkce bydlení Obytné budovy - úvod 39/79

40 Funkce bytu druhy inností v byt Dispoziní a prostorové uspoádání inností v byt Obytné budovy - úvod 40/79

41 Funkce bytu zónování Provozní vazby bytových místností a prostor lze podle jejich inností zalenit do jednotlivých funkn provozních zón Podle toho, v kterém denním ase se uritá innost uskuteuje, dlíme dispozici na: denní zónu noní zónu Do denní zóny adíme vstupní komunikace, obývací pokoj, pracovnu, jídelnu, hygienické zaízení, hospodáské vybavení Denní zóna je spolenou zónou a dlí se na ásti spoleenské a hospodáské Do noní zóny adíme ložnice, koupelny, šatny Noní zóna je zónou soukromou V dalším dlení dispozice mžeme byt rozdlit na zónu rodi a zónu dtí Obytné budovy - úvod 41/79

42 Funkce bytu zónování Základní schéma zónování Obytné budovy - úvod 42/79

43 Funkce bytu zónování Zónování bytu a rodinného domu horizontální vertikální Obytné budovy - úvod 43/79

44 Dispozice bytu dispoziní prvky Z dispoziních prvk se skládají prostory, místnosti a celé objekty Jednou z hlavních podmínek vytváení správných skladebných prvk je urení jejich rozmr znalost proporcí lovka a jeho nárok na prostor ve stoje, v sed, leže, pi chzi Kvalitní bytová dispozice vzniká vhodnou volbou druhu místností a jejich funkní náplní Spojování jednotlivých provozních prostor a jejich vzájemným azením vytváíme dispozice byt Dispozice bytu vyžaduje, aby provoz bytu byl efektivní, plynulý a pravidelný Dispozice bytu musí sledovat vývojové trendy bydlení, i když nerozlun souvisí s tradicí Tradice má velký vliv na formu bydlení, a tudíž na formu dispozice bytu Nutnost harmonicky slouit tradiní požadavky s požadavky novými kladenými na moderní dispozici bytu Obytné budovy - úvod 44/79

45 Dispozice bytu orientace ke svt.stranám Diagram sluneního svitu bhem roního období Obytné budovy - úvod 45/79

46 Dispozice bytu orientace ke svt.stranám Diagram orientace obytných místností Obytné budovy - úvod 46/79

47 Dispozice bytu orientace ke svt.stranám Orientace ke svtovým stranám s píkladem ešením provozu Obytné budovy - úvod 47/79

48 Dispozice bytu orientace ke svt.stranám Píklad dispozice jednopodlažního bytu s respektováním svt.stran a provozu Obytné budovy - úvod 48/79

49 Dispozice bytu provozní vztahy Provozem nazýváme lidskou innost, která probíhá v uritém prostoru, pro tento úel vytvoeném Každá innost vyžaduje uritý provozní prostor, který bývá doplován prostorem provozním Provoz celých provozních komplex budov oznaujeme jako celkový provoz (nap.provoz rodinného i bytového domu) Každý byt má svj vlastní speciální provoz, každá místnost a prostor jednotlivých byt má dílí provoz Komunální vybavenost bytového domu (prádelna apod.) mají provoz doplkový Každý provoz bytu probíhá v životním prostoru Špatn navržený a zaízený provozní prostor zpsobuje mnohé nesnáze zbytené zacházení, ohýbání, kížení pracovního pohybu, zbytené délky komunikací apod. Dobrý provoz musí respektovat souhrn všech inností funkcí, životní styl a návyky lidí Obytné budovy - úvod 49/79

50 Dispozice bytu provozní vztahy Problematika bydlení se základní filozofickou myšlenkou naplnní hygienických požadavk ve stavební architektue a urbanismu se stává ústední otázkou funkcionalismu Hlavní draz je kladen na hygienické a sociální zásady, nové materiály a technologie, zásady standardizace, ekonomie a zevšeobecnní zpsob a forem bydlení Obytná architektura je chápána jako reforma všech složek, které s bydlením souvisejí, a proto se na základ przkum a nejrznjších dat se sestavují požadavky, které znamenají základ vdy o bydlení Cílem je ešit byt nikoli pouze jako skupinu prostorových jednotek, ale jako domov V této oblasti jedním z prvních eských architekt, který se zabýval otázkou teorie bydlení, funkcí a provozem, byl významný eský teoretik architektury Karel Honzík V tomto období funkcionalismus je zavedena vdecká typologie a provozní analýza Obytné budovy - úvod 50/79

51 Dispozice bytu provozní vztahy Základní požadavky dobrého provozu: vstupní prostory a obývací pokoj provozní propojení kuchyn a jídelny neprchodnost ložnice rodi oddlení ložnic dtí rzných pohlaví provozní spojení ložnic a lázní, WC apod. Obytné budovy - úvod 51/79

52 Dispozice bytu provozní vztahy Provozní vztahy Obytné budovy - úvod 52/79

53 Dispozice bytu diagram vztah Po zpracování programu pistupujeme k ešení zásadního rozložení jednotlivých provoz, provozních celk, komunikací v dispoziním ešení Ke grafickému zpracování tchto provozních vztah se zpracovává grafické schéma provozu, grafické schéma je podrobnjší grafické znázornní provozu Na grafu jsou znázornny jednotlivé funkní skupiny, místnosti a prostory ve vzájemné vazb a pohyb provozu a jeho smr Nkdy schématicky znázorujeme velikost jednotlivých místností a prostor, jejich vstupy, prchodnost apod. Na grafu jsou provozy místností a prostory situovány již ke svtovým stranám nebo píjezdovým komunikacím apod. Pomocí tvaru a velikosti jednotlivých políek (obdélník a kruh) lze snadno vyznait hlavní a vedlejší pomocné provozy Grafické schéma je pomocným orientaním návodem pi vlastním architektonickém ešení dispozice Obytné budovy - úvod 53/79

54 Dispozice bytu diagram vztah Grafické znázornní provozu bytu Obytné budovy - úvod 54/79

55 Dispozice bytu diagram vztah Grafické znázornní provozu bytu Obytné budovy - úvod 55/79

56 Dispozice bytu diagram vztah Diagram prostorových vztah Dispozin provozní vztahy lze znázornit na vztahovém diagramu. Je sestaven v síovém grafu, kde svisle pod sebou jsou seazeny jednotlivé provozní místnosti a prostory. V polích diagonální šachovnice názorn zjistíme provozní vztahy jednotlivých místností a prostor Obytné budovy - úvod 56/79

57 Druhovost byt Byty lze tídit podle rzných hledisek, kterými se typologie zabývá Významnými hledisky jsou: hledisko velikostní velikostní kategorie formy byt hlediska odvozena z prostorov dispoziního uspoádání byt, ze socioprofesní píslušnosti a majetkoprávních vztah uživatel, které mají vliv na ešení rzných forem byt Velikostní kategorie Velikostní ešení byt vyplývá z poteby bydlení rzn velkých rodin Do 05/2004 SN urovala velikostní kategorii dle potu osob, pro které byl byt uren Nová norma z 06/2004 velikostní ešení uruje podle potu obytných místností Obytné budovy - úvod 57/79

58 Druhovost byt kategorie bytu Základ.skup. Malé Velké Vel.kat I. II. IV. IV.d V. VI. VI.d VII. VIII. VIII.d Poet osob Stední III Min.poet obyt.míst pavlaové a chodbové BD sekní adové BD, bodové, vžové BD s terasami, mezonetové domy, rodinné domy Velikostní kategorie byt dle SN Obytné budovy (01/1989) Obytné budovy - úvod 58/79

59 Druhovost byt kategorie bytu Funkní využití obytné místnosti Obývací pokoj bez stolování Obývací pokoj se stolováním Obývací pokoj bez stolování a 1 lžkem Obývací pokoj se stolováním a 1 lžkem Min. pl. 16 m 2 byt s 1 a 2 obytnými místnostmi 18 m 2 byt s 3 a 4 obytnými místnostmi 20 m 2 byt s více než 4 obytnými místnostmi 16 m 2 byt s 1 a 2 obytnými místnostmi 21 m 2 byt s 3 a 4 obytnými místnostmi 24 m 2 byt s více než 4 obytnými místnostmi 16 m 2 byt s 1 a 2 obytnými místnostmi 20 m 2 byt s 3 obytnými místnostmi 18 m 2 Charakteristika bytu byt s 1 a 2 obytnými místnostmi Velikostní kategorie byt nová SN Obytné budovy (06/2004) velikostní ešení bytu uruje podle potu obytných místností Obytné budovy - úvod 59/79

60 Druhovost byt kategorie bytu Podle rozsahu základního píslušenství se byty také rozdlují do ty kategorií, ve smyslu vyhlášky.176/1993 Sb.: I. kategorie všechny obytné místnosti jsou vytápny ÚT a mají základní píslušenství II. kategorie bez ÚT se základním píslušenstvím s ÚT a ásteným základním píslušenstvím III. kategorie bez ÚT s ásteným základním píslušenstvím s ÚT bez základního píslušenství IV. kategorie Bez ÚT a bez základního píslušenství Obytné budovy - úvod 60/79

61 Druhovost byt formy byt Formy byt hlediska Prostorov dispoziní ešení Funkní zónování, oddlování a sluování funkcí Umístní podle druhu obytné budovy Socioprofesní píslušnost uživatele Majetkoprávní vztah uživatele k bytu Zpsob užívání Obytné budovy - úvod 61/79

62 Druhovost byt formy byt Prostorov dispoziní ešení Jednopodlažní byt byt umístn v jednom podlaží s dispoziním uspoádáním chodbovým nebo halovým chodbový dispoziní typ bytu komunikaní páteí je chodba, z níž jsou pístupny tém všechny další prostory bytu halový dispoziní typ bytu centrum dispozice zpravidla halový obytný pokoj, z nhož jsou tém pístupny všechny další hlavní místnosti bytu Obytné budovy - úvod 62/79

63 Druhovost byt formy byt Pedsíový typ bytu Halový typ bytu Obytné budovy - úvod 63/79

64 Druhovost byt formy byt Pedsíový typ bytu Halový typ bytu Píklad dispozic podlaží bytových dom rzných forem byt Obytné budovy - úvod 64/79

65 Druhovost byt formy byt Prostorov dispoziní ešení Byt vícepodlažní nebo víceúrovový prostory bytu jsou rozdleny do dvou i více podlaží mezonetový typ bytu dvoupodlažní, ešený v rámci bytového domu. Prostory zpravidla rozloženy do zón (zóna spoleenská a zóna klidová). Komunikaním jádrem je schodišt v pedsíni i halovém obývacím pokoji vícepodlažní nebo víceúrovový typ bytu zpravidla v rodinném dom Píklad mezonetového bytu Obytné budovy - úvod 65/79

66 Druhovost byt formy byt Hledisko funkního zónování, oddlování a sluování funkcí Forma bytu je málo diferencována hlavním obývacím prostorem je obývací pokoj s kuchyským koutem soustedny funkce bydlení, stolování, vaení a drobné domácí práce forma bytu má snížené nároky na vaení a vyžaduje kvalitní technické zaízení vhodné pro malé velikostní kategorie (souasný trend velkých BJ) Forma bytu, v nmž stolování sloueno s vaením z obývacího pokoje vylouen jídelní stl, možno zde umístit lžko funkce bydlení pemístna do kuchyn, ložnice pístupny z pedsín forma bytu je prostorov velmi úsporná, v obytných místnostech mohou být lžka a v kuchyni se sousteuje vtšina funkcí vhodné pro stední kategorie Obytné budovy - úvod 66/79

67 Druhovost byt formy byt Forma bytu s pracovní kuchyní, samostatnou jídelnou a obývacím pokojem obdobná provozní charakteristika jako u bytu se sloueným stolováním s vaením, ale funkce vaení, stolování a bydlení jsou lépe diferencovány ložnice oddlené a mají samostatný vstup z chodby výhodné pro vyšší kategorie Forma bytu s kuchyní s píležitostním stolováním jídelní stl umístn v obývacím pokoji nebo jídeln obývací pokoj kumuluje funkci bydlení (pop. i spaní) a stolování je v samostatné jídeln Forma bytu pedstavuje dokonalou diferenciaci funkcí obývací pokoj bez lžek a sluuje jen funkci bydlení, pop. stolování vhodné pro vyšší kategorie Obytné budovy - úvod 67/79

68 Druhovost byt formy byt Hledisko umístní podle druhu obytné budovy Byty v nižších podlaží zpravidla ešeny pro vícelenné rodiny vyšší velikostní kategorie bytu nebo pro dchodce a zdravotn postižené uživatele Byty ve vyšších podlaží ešeny z vtší ásti pro malé a stední velikostní kategorie bezpenostní úpravy z hlediska technického, požární bezpenosti, psychického psobení (vyšší parapety, vhodné uspoádání zábradlí apod.) Byty v rodinných domech mají pednosti výhody, ale i nevýhody specifické odlišnosti zejména rodinných dom na venkov pro zemdlce Obytné budovy - úvod 68/79

69 Druhovost byt formy byt Hledisko pechodnosti a stálosti užívání Trvalý byt primární byt plní základní funkci bydlení rodin nebo jednotlivc Pechodný byt sekundární byt, který mže mít uživatele primárního bytu navíc z rzných dvod forma individuálního rekreaního bydlení pohotovostní byt (služební) byt v peovatelské služb Obytné budovy - úvod 69/79

70 Druhovost byt promnlivost byt Pi neustále zmn v potu i velikostní skladb domácnosti se mní požadavek na byty Prmrná velikost domácnosti se po obsazení byt rychle zvtšuje Roste poet domácností generaním vývojem dlením domácnosti Z toho vyplývá požadavek na výstavbu byt s promnlivou plošnou velikostí Metoda promnlivosti bytu uruje optimální dispoziní ešení bytu transformací na jiné dispoziní varianty Ideálním ešením je promnlivost dosažením variabilitou a elesticitou Variabilita bytu metoda dispoziní tvorby bytu, která pomocí pemístitelných píek a stnového nábytku umožuje zvyšovat nebo snižovat poet místností a prostor pi zachování obytné plochy bytu Elasticita bytu velikostní zmna bytu se realizuje pomocí elastických dispozic byt Zásada spoívá ve spojení (provozn) dvojice pružných byt (sousedících), nap.ze tí byt ti byty rzných velikostních kategorií Obytné budovy - úvod 70/79

71 Zaíditelnost byt Zaíditelnost byt ešení každého bytu, pdorysný tvar jeho místností, poloha oken, dveí, topných a otopných tles apod. musí umožovat funkn správné umístní základního zaízení bytu Každý byt musí být ešen tak, aby mohl být vybaven základním zaízením pro urený poet osob Jednotlivé požadavky jsou pedmtem SN Zaíditelnost byt Názvosloví SN Zaíditelnost byt Základní zaízení bytu souhrn nezbytného nábytku a ostatních zaizovacích pedmt pro pedpokládaný poet osob Doplkové zaízení bytu nábytek a jiné zaizovací pedmty doplující základní vybavení bytu Zabudované zaízení bytu zaízení bytu pevn instalované v byt (vestavné skín, pevné kuchyské zaízení apod.) Úložný prostor bytu souhrn objemu úložného nábytku a komor, sloužících k uskladnní pedmt osobní poteby a pedmt domácnosti Obytné budovy - úvod 71/79

72 SN Zaíditelnost byt Základní zaízení bytu podle velikostní kategorie bytu dle SN Zaíditelnost byt Obytné budovy - úvod 72/79

73 SN Zaíditelnost byt Skladebné pdorysné rozmry základního zaízení bytu dle SN Zaíditelnost byt Obytné budovy - úvod 73/79

74 SN Zaíditelnost byt Rozvržení úložného prostoru dle SN Zaíditelnost byt Obytné budovy - úvod 74/79

75 SN Zaíditelnost byt Nejmenší dovolené šíky prchod v byt dle SN Zaíditelnost byt Obytné budovy - úvod 75/79

76 SN Zaíditelnost byt Nejmenší dovolené šíky prchod v byt dle SN Zaíditelnost byt Obytné budovy - úvod 76/79

4. Byt. Místnosti a provozní prostory v byt Obytné místnosti P íslušenství Dopl kové prostory Vstupní a komunika ní prostory.

4. Byt. Místnosti a provozní prostory v byt Obytné místnosti P íslušenství Dopl kové prostory Vstupní a komunika ní prostory. 4. Byt Místnosti a provozní prostory v byt Obytné místnosti Píslušenství Doplkové prostory Vstupní a komunikaní prostory Byt 1/73 Obytné místnosti obývací pokoj Centrální místnost v byt umístna v denní

Více

5. Rodinné domy. Rodinné domy 1/56

5. Rodinné domy. Rodinné domy 1/56 5. Rodinné domy 5.1 Charakteristika, výhody, nevýhody, tídní 5.2 Odstupové vzdálenosti RD 5.3 Domovní vybavení RD 5.4 Zástavba rodinnými domy izolovaná sdružená skupinová Rodinné domy 1/56 5.1 Charakteristika,

Více

7. Bytové domy II. Bytové domy II. 1/59

7. Bytové domy II. Bytové domy II. 1/59 7. Bytové domy II. Schodišové bytové domy BD s horizontálními komunikacemi (pavlaové, chodbové) BD s terasami Prostorové obytné struktury BD s bydlením kolektivního charakteru (kolektivní domy, hotelové

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29 6. Bytové domy I. 6.1 Charakteristika, výhody, nevýhody 6.2 Odstupové vzdálenosti a tídní BD 6.3 Funkní lenní a prostory bytového domu vstupní prostory domovní komunikace domovní vybavení venkovní doplkové

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ TYPOLOGIE úvod TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ Typologie nauka o navrhování budov Cíl typologie vytvořit příjemné prostředí pro práci a odpočinek v budově Při navrhování objektu musíme respektovat požadavky:

Více

Školící stedisko Sonneborn

Školící stedisko Sonneborn Školící stedisko Sonneborn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Architekt: Ostermann, Hamburk Nedaleko msta Gotha v Thüringenu

Více

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Protokol k prkazu energetické náronosti budovy str. 1 / 13 Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Úel zpracování prkazu Nová budova Prodej budovy nebo její ásti Budova užívaná orgánem veejné moci

Více

Hodnocení pracovního prostedí MUDr A. Lajíková, CSc.

Hodnocení pracovního prostedí MUDr A. Lajíková, CSc. Hodnocení pracovního prostedí MUDr A. Lajíková, CSc. Pracovišt (ást pracovního prostoru vymezená uritému pracovníkovi nebo skupin pracovník pro hlavní nebo vedlejší pracovní innost) - uzavené - polootevené

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

VILLA MATĚJSKÁ, PRAHA 6

VILLA MATĚJSKÁ, PRAHA 6 VILLA MATĚJSKÁ, PRAHA 6 Vliv stavby na proslunění bytů v domě č. p. 2699, ul. Matějská Říjen 2009 Mgr. Dana Klepalová, Růžičkova 32, 250 73 Radonice Tel. 606 924 638, e-mail: Villa Matějská, Praha 6 Říjen

Více

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.40, Holany DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 96/6 KU Holany

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.40, Holany DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 96/6 KU Holany 1 STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.40, Holany DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 96/6 KU Holany PRVODNÍ, SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA K STAVEBNÍMU POVOLENÍ OBJEDNATEL: OSBD eská Lípa,

Více

137/1998 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva pro místní rozvoj. ze dne 9. ervna 1998. o obecných technických požadavcích na výstavbu

137/1998 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva pro místní rozvoj. ze dne 9. ervna 1998. o obecných technických požadavcích na výstavbu 137/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 9. ervna 1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 143 odst. 1 písm. k) zákona. 50/1976

Více

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC Chaloupky - zadání - Poizovatel územní studie: stský úad Žár nad Sázavou odbor regionálního rozvoje a územního plánování Datum: záí 2010 1. Vymezení ešeného území ešené území je vymezeno

Více

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637 1 STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637 PRVODNÍ, SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA K STAVEBNÍMU POVOLENÍ OBJEDNATEL:

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Bezen 2008 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. Architektonické a stavebn technické ešení

Více

VILA 2C ULICE 1.14 1.13 1.10. Účel místnosti. Plocha (m2) 1.09 1.08 1.06 1.07 -0,020 1.02 +0,000 1.01 +1,425

VILA 2C ULICE 1.14 1.13 1.10. Účel místnosti. Plocha (m2) 1.09 1.08 1.06 1.07 -0,020 1.02 +0,000 1.01 +1,425 půdorys 1.NP vrata vstupní branka ULICE 1.14 240 l 240 l 1.13 12 870 11 020 1 850 1.10 5 600 1.11 terasa 1 4 030 5 600 6 960 možnost umístění bazénu 1.06 1.09 1.04 1.07 1.02 1.03 1.12 terasa 2 1.08 +0,000

Více

Píprava teplé vody. Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav

Píprava teplé vody. Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav Pednáška 7 Píprava teplé vody Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav Ohev Píprava teplé vody pímý (ohev s pemnou energie v zaízení ohívae) nepímý (ohev s pedáváním tepla z teplonosné látky)

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Bytový dům Bechyňova atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Blok zakončující Engelem navrženou

Více

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT Pedávací stanice Soustava centralizovaného zásobování teplem (SCZT) soustava tvoená ústedními zdroji tepla (základními a špikovými, tepelnými sítmi, pedávacími stanicemi a vnitním zaízením). Centralizované

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY

POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY Vypracoval: Ing. Vít Kocourek 1. Všeobecné

Více

KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ ÚVOD 2.+ 3.+ 4. ROČNÍK J.SVOBODOVÁ,

KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ ÚVOD 2.+ 3.+ 4. ROČNÍK J.SVOBODOVÁ, KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ ÚVOD 2.+ 3.+ 4. ROČNÍK J.SVOBODOVÁ, ING TECHNICKÁ NORMALIZACE TECHNICKÁ NORMALIZACE JE ČINNOST, KTERÁ ZABEZPEČUJE, URČUJE A UPLATŇUJE ZÁKONNÝM ZPŮSOBEM NEJVÝHODNĚJŠÍ ŘEŠENÍ URČITÝCH

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více

Studie oslunění a denního osvětlení. půdní vestavba objektu Tusarova 32, Praha 7

Studie oslunění a denního osvětlení. půdní vestavba objektu Tusarova 32, Praha 7 Studie oslunění a denního osvětlení půdní vestavba objektu Tusarova 3, Praha 7 Vypracovali : Petr Polanecký, Martin Stárka Datum:. května 014 1 předmět studie Předmětem této studie je posouzení oslunění

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Dimenzování komín ABSOLUT Výchozí hodnoty

Dimenzování komín ABSOLUT Výchozí hodnoty Výchozí hodnoty Správný návrh prezu - bezvadná funkce Výchozí hodnoty pro diagramy Správná dimenze komínového prduchu je základním pedpokladem bezvadné funkce pipojeného spotebie paliv. Je také zárukou

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Montážní systém illbruck i3

Montážní systém illbruck i3 Montážní systém illbruck i3 Naše firma neustále sleduje moderní produkty a technologie týkající se výplní stavebních otvor a souasn se je snažíme v co nejvyšší míe uplatovat i v praxi. Nejvtším problémem,

Více

&'( % &#$# )#$-$#%#$* )#$#$+%+* )#$#$,%,*

&'( % &#$# )#$-$#%#$* )#$#$+%+* )#$#$,%,* !"!#$#"% &'( % &#$#"% &#$# )# )#$#$#%#$* )#$#$+%+* )#$#$,%,* )##$-%-* )#$#$. )#$#$/0 )#$#$12 )#$#$3)4 )#$#$5) )#$#$#6) )#$#$##) )#$#$#+7#*48' )#$#$#,7+ )#$#$#-7,*9 )#$#$#.7-*4" )#$#$#/7. )#$#$#17/*42 )#$#$#3#22

Více

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský.

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský. Poznámky/Notes: Dokumentace slouží pouze pro účely stvebního řízení,nejedná se o prováděcí dokumentaci zhotovitel stavby a jejích částí doloží dílenskou dokumentaci, materiálové listy a statické posouzení

Více

1.PP 1.NP 2.NP. NUVO I Užitná plocha všech podlaží včetně garážového stání 135,3 Plocha balkonů a teras 14,0 Zastavěná plocha všech podlaží 199,7

1.PP 1.NP 2.NP. NUVO I Užitná plocha všech podlaží včetně garážového stání 135,3 Plocha balkonů a teras 14,0 Zastavěná plocha všech podlaží 199,7 NUVO i Jedná se o typový funkcionalistický rodinný dům menší velikostní kategorie, nepodsklepený s třemi podlažími. V objektu je situována jedna obytná jednotka. Objekt je navržen svojí dispozicí pro mírně

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad

Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad Staroklánovická 260, 190 16 Praha 916, tel. 281 012 911, fax 281 971 531.j.: Výst/10323/2005/Ko V Praze, 14.3.2006 Vyizuje: Ing. Helena Kopecká,

Více

VE EJNÉ KNIHOVNY 1986

VE EJNÉ KNIHOVNY 1986 VÝSTAVBA KULTURNÍCH ZAÍZENÍ TYPIZANÍ SMRNICE STAVEBNÍHO OBJEKTU TSM SO VEEJNÉ KNIHOVNY 1986 íslo 2 Ministerstvo kultury SR Typizaní smrnice stavebního objektu /TSmSo/ VEEJNÉ KNIHOVNY Vypracoval: Projektová

Více

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech 1 Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE RD s pozemky a polohou drobná vestavná obanská bytové domy 3 a více PN B,Bz Bydlení isté neumožující významnjší podíl jiných inností vybavenost (obchod, služby, drobná

Více

AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TEL.: 491 433 158; FAX: 491 487 785 PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY AST ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN KONSTRUKNÍ EŠENÍ AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Ing.

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Do 1. ledna 2006 neexistoval v eské republice orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. zem lské rodinné farmy SV TNOV

ÚZEMNÍ STUDIE. zem lské rodinné farmy SV TNOV ING. ARCH. JAN PSOTA, S T U D I O P, NÁDRAŽNÍ 52, 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: m.psotova@iol.cz I: 10116435 ÚZEMNÍ STUDIE zemlské rodinné farmy SVTNOV Místo stavby : k.ú. Svtnov

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Pr kaz energetické náro nosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Pr kaz energetické náro nosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Prkaz energetické náronosti budovy Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikaní údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné íslo, PS): Praha 5, Geologická ul., Barrandov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . ZP-5047

ZNALECKÝ POSUDEK . ZP-5047 ZNALECKÝ POSUDEK. ZP-5047 o cen obvyklé nemovitosti - bytové jednotky. 1745/3 v dom.p. 1745, ul. Pražská, Cheb, vetn podílu o velikosti 5785/43313 na spolených ástech domu a na pozemku parc..st. 2028,

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA (k.ú. Rotava a Smolná) istopis územního plánu Závazná ást ÚP Poizovatel: Msto Rotava starosta: Mgr. Jií Holan Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant: Ing. arch.

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

8. Bytové domy III. 8.1 Bytové domy s vestav nou ob anskou vybaveností 8.2 Stavební soustavy panelových dom. Bytové domy III. 1/88

8. Bytové domy III. 8.1 Bytové domy s vestav nou ob anskou vybaveností 8.2 Stavební soustavy panelových dom. Bytové domy III. 1/88 8. Bytové domy III. 8.1 Bytové domy s vestavnou obanskou vybaveností 8.2 Stavební soustavy panelových dom Bytové domy III. 1/88 8.1 BD s vestavnou obanskou vybaveností Umístní OV v bytových domech Integrace

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikaní údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné íslo, PS): Úel budovy: RD.46 p.. 1740/65, k.ú. Brandýs Nad Labem Rodinný

Více

Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí

Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. ČVUT Praha fakulta stavební ooakanka@centrum.cz Normy na denní osvětlení ČSN 730580-1 Denní osvětlení

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

Zkušebna nábytku akreditovaná zkušební laborato 1030.2

Zkušebna nábytku akreditovaná zkušební laborato 1030.2 Zkušebna nábytku akreditovaná zkušební laborato 1030.2 Zkušebna nábytku, akreditovaná laborato 1030.2 psobí na Lesnické a devaské fakult MZLU v Brn jako samostatný ústav. Vedení MZLU ani fakulty nezasahuje

Více

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz T E A M D E WIENERBERGER CHALLENGE SI G N Návrh domu Specifikace zadání Soutěžící vypracují během 8 hodin studii a model rodinného domku na základě zadaných parametrů. Dále bude zpracován vybraný detail

Více

I. Užíváni bytu. .Pravidla pro užívání bytu a spolených ástí a zaízení domu Blická 2829/20

I. Užíváni bytu. .Pravidla pro užívání bytu a spolených ástí a zaízení domu Blická 2829/20 Blická 2829/20, 141 00 Praha 4 Zábhlice Pronájem byt a nebytových prostor vetn poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených. IO: 62580078 DI: 004-62580078 Kontaktní tel.: 272 765 263 El.pošta:

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

SEZNAM PÍLOH. 1. Seznam píloh a technická zpráva 3 A4. 2. Pdorys 1.NP nový stav 2 A4. 3. Pdorys podkroví nový stav 2 A4. 4. Výkaz výmr 2 A4 05.

SEZNAM PÍLOH. 1. Seznam píloh a technická zpráva 3 A4. 2. Pdorys 1.NP nový stav 2 A4. 3. Pdorys podkroví nový stav 2 A4. 4. Výkaz výmr 2 A4 05. Stavební úpravy rodinného domu Adamcová Lada, Mgr. Adamec Tomáš 9.kvtna 6, 273 51, Pletený Újezd Díl 400 - Vytápní Dokumentace pro oznámení stavby Seznam píloh a technická zpráva SEZNAM PÍLOH 1. Seznam

Více

F 2.4 ELEKTROINSTALACE

F 2.4 ELEKTROINSTALACE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.4 ELEKTROINSTALACE Vypracoval: ing. Vít Kocourek List: 1 / List:7 A.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní LOGISTIKA SKLADOVACÍ SYSTÉMY Jméno: Jií Hauzer Tída: FS S2B4 Datum:15.12.2005-1 - SKLADOVACÍ SYSTÉMY Sklad byl dlouho považován za pouhý pasivní, podízený

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2 Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2 Zastavěná plocha 271 m 2 Zpevněné plochy 145 m 2 Plocha bazén 24 m 2 Plocha zeleně 615 m 2 0 2 5 10 Koeficient

Více

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2.1. Úvod P i proud ní skute ných tekutin vznikají následkem viskozity t ecí odpory, tj. síly, které p sobí proti pohybu ástic

Více

369/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

369/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 369/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. íjna 2001 o obecných technických požadavcích zabezpeujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Ministerstvo

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

St edoškolská odborná innost 2004/2005

St edoškolská odborná innost 2004/2005 St edoškolská odborná innost 20042005 Obor 11 - Stavebnictví architektura a design interiér Zástavba ulice Pražská Havlí k v Brod Autor: Milan Drbálek SPŠ stavební SOU stavební a OU Kubišova 1214 T ebí

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více