Jak vznikají česká ghetta? Martin Šimáček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak vznikají česká ghetta? Martin Šimáček"

Transkript

1 Jak vznikají česká ghetta? Martin Šimáček Ghetta jako skladiště neplatičů Ghetta na okrajích českých měst vznikají téměř výhradně z důvodu tzv. NEPLATIČSTVÍ. Lidé, kteří přestanou platit nájemné, bývají přesidlováni do chudinských ghett na základě soudního vystěhování z nájmu. Jindy se stěhují proto, že dům je privatizován (nebo jen rekonstruován) a majitel postupuje razantně při vyklízení domu. V takovém případě se do ghett často stěhují i lidé, kteří v tomto domě bydlí a platí nájemné, ale mají stejné vnější znaky jako zdejší neplatiči (často se to týká Romů) a zároveň nízké právní povědomí, takže se nedokáží tlaku na vystěhování ubránit. V poslední době se ustálil termín neplatič ve vztahu k lidem, kteří mají dluh na nájemném. Je do značné míry urážející, protože se stává základním označením těchto lidí. Navíc neplatičem lze být téměř čehokoliv (leasingu, spotřebního úvěru, daní, atd.) a v různé výši. Korektnější by bylo mluvit o lidech, kteří mají DLUH NA NÁJEMNÉM. Odsun lidí do ghetta Dlužníci nájemného na základě soudní výpovědi z nájmu BEZ NÁROKU NA BYTOVOU NÁHRADU obvykle buď odcházejí do jiného města či obce za svými rodinami, nebo hledají jiné formy bydlení (ať už ve městě nebo jeho okolí, např. UBYTOVNY), nebo zůstávají bez přístřeší na ulici, případně se nelegálně nabourávají do chátrajících domů. Lidé na základě soudní výpovědi z nájmu s NÁROKEM NA BYTOVOU NÁHRADU často obec nebo majitel bytu přesidluje do provizorních obydlí (např. unimobuněk nebo tzv. Tesco domů) nebo do starých domů na okraj města či za něj, obvykle do tzv. HOLOBYTŮ. (Holobyt není právní termín, jedná se o laické označení nejnižší kategorie bytu.) Vytěsnění na okraj zakládá podmínky pro vznik chudinského ghetta, které se řídí velmi specifickými pravidly. Například o tom, jak zde bude uklizeno, a jaké budou sousedské vztahy, rozhodují ti nejméně adaptabilní a nejagresivnější jedinci. Namísto rozdělení chudého společenství podle osobních schopností jedinců s výhledem na jejich integraci do společnosti naopak v ghettu narůstá společná apatie a neochota měnit svou nevýhodnou životní situaci. Po čase se navíc do ghetta často stahují další chudí obyvatelé, i ti, kteří dříve odešli do jiných měst a obcí. Záhy se dostavuje efekt pobytu v ghettu: STÍRÁNÍ ROZDÍLŮ mezi jeho obyvateli. Degradují i ti, kteří doposud měli aspoň minimální snahu svoji neutěšenou životní situaci řešit. Souvisí to s tím, že pronajímatel - obec často nevypozoruje postupné kroky i dílčí úspěchy jednotlivců (péče o byt a okolí, postupné splácení dluhů, další související kroky jako hledání zaměstnání, bezproblémová docházka dětí do školy, atd.) a nahlíží na lidi v ghettu jako na nerozlišnou skupinu NEPŘIZPŮSOBIVÝCH NEPLATIČŮ. Ti, kteří doposud vyvíjeli aktivitu, na ní de facto prodělali, protože jim nepřinesla žádné výhody. Naopak obec nadále rozhoduje o dalších postupech vůči celé skupině dohromady (přesunování celé skupiny do jiné lokality, různá sankční opatření vůči celé skupině apod.). Rovněž se stává, že pronajímatel nepřihlíží k velikosti dluhu na nájemném a důvodu jeho vzniku - zda se jedná o chronické dlužníky, nebo lidi, jimž vznikl nedoplatek na nájemném v důsledku nenadálého výdaje nebo životní krize. Tyto skutečnosti mnohdy dokáží reflektovat (často nad rámec svých pracovních povinností) pracovníci sociálních, bytových a jiných odborů městského úřadu nebo pracovníci Úřadu práce v dané lokalitě. Je problematické, že tento sociálně citlivý přístup nebývá kladně oceněn, ale vnímán spíše jako nezávazná osobní iniciativa. Ghetto je drahé a omezuje rozvoj okolí Ghetto zamezuje rozvoji obce v té části, ve které je zřízeno. Okolní obyvatelé si stěžují na hluk, nepořádek, popř. I zvýšenou kriminalitu, a oprávněně požadují po obci nápravu. Obec musí vynakládat zvýšené prostředky na ostrahu daného místa, rovněž veškeré investice do obnovy bytového fondu v ghettech se časem znehodnocují obtížnou správou majetku. Ghetta mají navíc tendenci se rozrůstat, jeho obyvatelé jsou až na výjimky závislí na dávkách státní sociální podpory a jsou zcela neproduktivní složkou společnosti. Zároveň přetěžují místní instituce, resp. jejich zaměstnance, což opět zvyšuje náklady obce na jejich provoz. Vymáhat placení nájemného od lidí v ghettu je samozřejmě obtížnější. Tím spíše, že uvnitř ghetta často bují LICHVA, kdy schopnější jedinci ožebračují ty méně schopné o základní finanční prostředky na živobytí. Nejčastější důvody ke vzniku dluhu na nájemném (a následném odsunu lidí do ghetta) Ze soudních statistik vyplývá, že nejčastější důvod k výpovědi z nájmu je nezaplacení aspoň třech měsíčních splátek.

2 Existuje několik nejobvyklejších důvodů pro vznik dluhu na nájemném: 1. Jeden ze starších důvodů je nevyřízení státního občanství ČR jednoho ze členů domácnosti. Rodina nemá nárok na výplatu sociálních dávek. 2. Rodina hradí nájemné a služby, ale nemá možnost vytvořit si rezervu na jednorázovou úhradu nedoplatku za vodu a elektřinu. Dá-li přednost zaplacení nedoplatků, aby jí nebyly odpojeny služby, nezbudou jí peníze na zaplacení nájemného. 3. Rodina se zadlužila u lichváře a nyní mu odevzdává značnou část, nebo i většinu sociálních dávek. 4. Rodina byla vystěhována do náhradního ubytování, kde je vyšší nájemné. Nedokáže si však na sociálním odboru vyřídit vyplácení OPRÁVNĚNÝCH ZVÝŠENÝCH NÁKLADŮ NA BYDLENÍ, nebo to udělá pozdě, až když jí již vznikl dluh na nájemném. 5. Byt, ve kterém rodina žije, je vytápěn elektrickou energií a významně tak narůstají náklady na jeho provoz. Rodina nemá prostředky na zavedení dvoutarifního odběru elektřiny, nebo o této alternativě neví. 6. Život v sociálním vyloučení znamená obvykle nižší hygienické i zdravotní standardy v domácnosti. Členové rodin jsou nadprůměrně ohroženi onemocněním, při kterém bude nutné vydat větší množství peněz na zdravotní zákrok. Tyto mimořádné výdaje povedou k nezaplacení nájemného. 7. Mimořádná rodinná událost (úmrtí, svatba, odchod otce od rodiny, přijetí prarodičů do opatrování apod.) rovněž znamená vysoký jednorázový výdaj, jehož splacení rodina upřednostní před zaplacením nájemného. Některé obecnější důvody vzniku dluhu na nájemném: 8. Rodina je zcela apatická v důsledku výše uvedených důvodů, někteří její členové mají psychické obtíže, jindy propadají alkoholismu, gamblerství, silnému kuřáctví či jiným drogám. Rodina v takovém případě často utratí většinu svých peněž v krátké době po výplatě sociálních dávek a dny (týdny) před další výplatou žije zcela bez prostředků. 9. Rodina není schopna hospodařit, rozpoznat priority, které platby je nutno hradit ze záchovných důvodů. Nešetří například při výdajích za jídlo, při výplatě sociálních dávek utrácí i za drahé komodity. Často to souvisí s potřebou dopřát si to, co mají ostatní lidé, koupit dětem, co mají i ty ostatní. Tento přístup se objevuje zejména u rodin dlouhodobě hospodařících na hranici přežití. Podstatnou roli tu hraje bezvýchodnost situace, neschopnost komplexního posouzení problému, opakované zklamání při snaze o změnu vlastního neutěšeného stavu. 10. Rodina žije dlouhodobě s příjmy na hranici životního minima nebo dokonce pod ní. Pokud rodina nezaplatí nájemné, sociální odbor přestane vyplácet tu část doplatku do životního minima, kterou doposud vyplácel jako příspěvek na domácnost. Příjem rodiny tedy klesne pod životní minimum. Životní minimum je přitom ze zákona SPOLEČENSKY UZNANOU MINIMÁLNÍ HRANICÍ PŘÍJMU, POD NÍŽ NASTÁVÁ STAV HMOTNÉ NOUZE. Životní minimum vymezuje výši nezbytných finančních prostředků pro domácnost k DOČASNÉMU ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH POTŘEB jejích členů na velmi skromné úrovni. Kdo také nese vinu za vznik dluhu na nájemném? Jakkoli uvedený výčet svědčí o vině na straně nájemníků, je zřejmé, že město (správce obecního bytového fondu), sociální odbor (s instituty ZVLÁŠTNÍHO PŘÍJEMNCE DÁVKY a OPRÁVNĚNÝCH ZVÝŠENÝCH NÁKLADŮ NA BYDLENÍ) i soukromí majitelé mohli přispět svým jednáním k zamezení nárůstu dluhů na nájemném. Účinné je sledovat prvotní důvod vzniku dluhu. Často se jedná o nevelký problém, který (pokud není řešen) přerůstá v dominantní důvod neplacení nájmu a nabaluje na sebe další důvody, které se postupně prolínají a vedou k chronickému neplatičství. Nezanedbatelnou roli v procesu zadlužení hraje čas: po prvním či druhém nezaplacení nájemného se zdá, že se nic neděje. Poškozený majitel bytu se často ohlásí až ve chvíli, kdy je dluh na nájemném vysoký a chudí lidé již nemají žádnou šanci si obstarat. Odsunutí návrhu na vystěhování na dobu, kdy je dluh již vysoký, je někdy úmyslným krokem majitele. Získává větší jistotu, že nepohodlní nájemníci se z jeho domu budou muset rozhodnutím soudu vystěhovat. V jiných případech správce domu nevyžaduje plnění všech povinností nájemníka od počátku a problémy se postupně rozrůstají do stavu, ve kterém jsou de facto neřešitelné bez razantního zásahu správce. Devastaci bytu často působí také přelidnění domu, nebo zanedbání povinné údržby domu ze strany jeho majitele. Chybí-li například prádelna a sušárny, či dokonce WC a koupelna, znehodnocují obyvatelé dům praním v obytných prostorách,

3 a neúnosně tak dům zavlhčují, což vede k plesnivění zdí. Už jen velký počet na malém prostoru (čtyř, pěti, ale i šestičlenná rodina v 1+1) má za následek přílišnou vlhkost bytu z důvodu jeho přeplnění. Zaznamenáváme případy, kdy při prodeji domu soukromému majiteli jsou nájemníci často vystaveni tlaku uzavřít novou nájemní smlouvu - většinou na dobu určitou s vyšším nájemným a přísnějšími podmínkami. S příslibem jednorázového finančního příspěvku podepisují, nebo uzavírají dokonce pouze ústně se slibem když bude všechno v pořádku, tak to prodloužíme. Není výjimkou, že někteří lidé jsou v této situaci ze strany nového majitele vystaveni tvrdému nátlaku na hranici vydírání. V mnoha městech lze najít jednotlivé rodiny, ale i celé lokality, ve kterých v bytových domech žijí lidé bez řádné nájemní smlouvy s tichým souhlasem majitele. Tito lidé nemohou žádným způsobem doložit, že platí nájemné bez smlouvy z ruky do ruky a sociálním odborům pak nezbývá, než jim přestat vyplácet doplatky do životního minima určené na výdaje v domácnosti. I tyto skutečnosti mohou být důvodem opuštění bytu, čímž se chudí lidé dostávají do kolotoče hledání nového bydlení, které je v jejich postavení a finanční situaci velmi obtížné. Následující náčrt naznačuje, jak nebezpečné a finančně nákladné je nesprávné počínání města ve vztahu k chudým obyvatelům (neplatičům nájemného zejména). Ghetta jsou drahá pro stát i pro obce Samosprávné orgány jsou mnohdy příliš blízko občanům, než aby obhájily nutná řešení, která jsou sice společensky a z dlouhodobého hlediska finančně výhodná, ale nemají podporu obecní veřejnosti. Mnohdy nemají k dispozici poznatky, ani podporu ze strany státu, aby se s problémem ghett vypořádaly. Jindy nedokáží čelit ekonomickým zájmům lokálních podnikatelů, jejichž podnikatelský záměr počítá s neznalostí společenských norem a práva u sociálně slabých lidí. Dávky sociální péče a státní sociální podpory, které hradí stát, může obec použít k zabránění zadlužení a splácení dluhů. Není-li nájemné řádně placeno, může být stanoven ZVLÁŠTNÍ PŘÍJEMCE DÁVKY. Pokud sociálně slabí lidé bydlí v obecních bytech, státní peníze doputují do městské kasy. Je-li majitelem bytů podnikatel, peníze opouští veřejnou sféru a nejsou k dispozici pro řešení problému chudých obyvatel. Obvykle se jedná o částky v řádech sta tisíců (ve velkých městech miliónů) korun měsíčně. V praxi lze vystopovat i tento extrémní případ: sociálně potřebný člověk je vystěhován z bytu, kde platil regulované nájemné ve výši tisíc korun. Nejlevnější ubytovna, která je v okolí k dispozici, stojí pět tisíc korun na měsíc. Sociální odbor schválí vyplácení dávky ve výši ODŮVODNĚNÝCH ZVÝŠENÝCH NÁKLADŮ (a to v plné výši) a zmíněných pět tisíc korun ze státního rozpočtu nepřichází do městské pokladny, ale do soukromého sektoru. Město se navíc vystavuje nebezpečí dalšího vynakládání prostředků na zajištění azylové pomoci lidem bez přístřeší či k vybudování tzv. holobytů (ghetta), protože ztratilo přímý vliv na problematiku bydlení sociálně slabých lidí. Průměrné náklady na jednoho klienta azylového zařízení na den se pohybují okolo 250,- Kč, což je přes sedm tisíc měsíčně. Pouze nízký příjem či neschopnost platit nájem by proto neměly být důvodem přesunu člověka z obecního bytu do azylového zařízení, byť tato cesta většinou není přímá. Rodina po vypovězení z nájmu nejprve prochází postupným sociálním a ekonomickým propadem, jež často vede k potřebě azylové pomoci. Dopad nevhodné privatizace domu se zadluženými nájemníky na státní a obecní rozpočet

4 Nákup zdevastovaného domu zatíženého dluhy nájemníků za nízkou cenu v atraktivní lokalitě může být výhodný podnikatelský krok. Veřejnost jej navíc mnohdy ocení, protože podnikatel dům rekonstruuje a zvelebuje a zároveň řeší a stabilizuje často dlouho neřešenou situaci v místě a okolí chudinské enklávy. Zabývá se zpravidla pouze svým podnikatelským záměrem, nikoliv nájemníky dlužníky, kteří jsou vesměs odkázáni řešit vystěhování sami podle svých dosažitelných možností. Vytěsnění po koupi domů probíhají bez kontroly města či veřejnosti až do okamžiku, kdy se transparentně projeví na jiném místě. Chudí lidé se stěhují do jiných částí města, řízeně či samovolně vznikají místa sociálního vyloučení - ghetta. Někdy se vytěsnění lidé uchylují na veřejná prostranství - k nádražím, do parků apod. Je zřejmé, že tento problém jsou město a stát následně nuceni řešit na vlastní náklady. Podnikatelské záměry jsou samozřejmě rozdílné. Nicméně v mnoha městech lze zaznamenat extrémní praktiky vydělávání na sociální exkluzi. Lidé vystěhování na ulici obecně hůře shání náhradní bydlení. Jsou-li navíc romského původu, pak je šance získat nájem v přijatelné výši téměř nulová. Toho využívají někteří podnikatelé. Zakoupí dům, který udržují na hranici obyvatelnosti. Stanovují vysoké nájemné. Ubytování nabízí k dispozici hned a bez omezení. Své služby inzerují přímo v lokalitě, kde právě dochází k vystěhovávání. Tímto způsobem si zajišťují nájemníky, kteří ovšem nejsou s to platit vysoké komerční nájemné dlouhodobě a brzy takové byty opouští. Tento druh podnikání silně podporuje fluktuaci chudých obyvatel i jejich další sociální propad. Toto neustálé přesídlování je navíc nevýhodné pro úřady, které nedokáží sledovat pohyb chudých lidí v regionu, a ztěžuje se jim tak výkon jejich práce. Obdobná je situace kolem některých ubytoven. V nich navíc často platí přísné podmínky ubytování, takže tu obvykle nemůže být ubytována rodina s více dětmi, a nebo musí být rozdělena a některé děti bydlet například u prarodičů. Dlouhodobě špatné bytové zázemí a fluktuace chudých rodin s dětmi (v nejhorším případě končící bydlením ve zmíněných ubytovnách či dokonce bez stálého místa pobytu) drasticky snižuje schopnost rodičů poskytnout dětem adekvátní zázemí. Pracovníci OSPODu (Oddělení sociálně právní ochrany dětí) je mohou shledat nezpůsobilými pečovat o své děti (a to pouze ze sociálních důvodů) a navrhnout jejich odebrání do ústavní péče (celých 56 % dětí je odebráno právě z těchto důvodů). To je jednak nevýhodné pro rodinu, jednak zejména finančně pro stát. Náklady na ústavní péči o jedno dítě se pohybují okolo čtvrt milionu za rok. Odebrat děti jedné rodině na dlouhou dobu znamená extra výdaje pro státní rozpočet v řádech milionů korun. Přílohy Holobyty jako nástroj etnické segregace? 2002: Ing. Petr Víšek, výkonný ředitel Socioklubu Analýza problematiky holobytů ve vztahu k romské komunitě ukázala na závažný sociální a politický problém (s řadou navazujících souvislostí), který lze charakterizovat jako vytěsňování sociálně slabé (ohrožené, zranitelné) části romské minority z bytů do náhradního ubytování, do krátkodobého přístřeší popř. bez náhrady, na okraj měst a jejich soustřeďování do enkláv a ghett. Celý text... Orientační vyčíslení nákladů rozpadu modelové rodiny na státní rozpočet 2005: Mgr. Michal Kojan, společnost Člověk v tísni Průměrné náklady na ústavní výchovu jednoho dítěte v Česku činí ,- Kč ročně. Náklady státu na poskytnutí životního minima jednomu dítěti jsou přibližně ,- Kč ročně, na zajištění vzdělání zhruba ,- Kč ročně. Náklady státu na jedno dítě mimo ústavní výchovu jsou tedy zhruba ,- Kč ročně. Rozdíl těchto částek je ,- Kč u jednoho dítěte ročně. Celý text... Metodický postup při sociální práci se skupinou neplatičů nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu (ceny služeb a energií). 2000: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Účelem tohoto metodického materiálu není nahrazení postupů, které v případě neplatičů nájemného přicházejí podle stávající legislativní úpravy v úvahu, ale hledání cest, jak vzniku dluhů na nájemném předcházet a pokud tyto dluhy vzniknou, jak je prostřednictvím možností, které dávají systémy sociální péče a státní sociální podpory, snižovat či zcela uhradit. Stáhni celý text ve formátu PDF (110 kb)

5 Změny v sociální potřebnosti od 1. ledna 2004 (mj. řádné plnění školní docházky). 2004: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Nově se za sociálně potřebného nepovažuje rodič, který neplní povinnosti zákonného zástupce nezaopatřeného dítěte spojené s řádným plněním povinné školní docházky podle zvláštního právního předpisu, pokud dítě je pro účely sociální potřebnosti společně posuzovanou osobou. (Komentář č. 3/2003 MPSV k tomuto zákonu doporučuje, aby byl pro tyto účely stanoven limit na více než deset neomluvených hodin.) Stáhni celý text ve formátu PDF (182 kb) Prohlášení ke stavu systému náhradní péče a péče o dítě a rodinu. 2004: Doc. PhDr. Jiří Kovařík, Mgr. Hana Pazlarová, PhDr. Věduna Bubleová, Středisko náhradní rodinné péče. Závěry projektu Práva ohrožených a znevýhodněných dětí, který realizovalo Středisko náhradní rodinné péče za podpory Nadace rozvoje občanské společnosti, se v mnohém shodují s vyjádřením ženevského výboru OSN, který loni hodnotil zprávu o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice. Stáhni celý text ve formátu PDF (212 kb) Dlouhodobá nezaměstnanost a její důsledky. 2004: Ing. Vladimír Plesník, Mgr. Zuzana Faldynová, Bohdana Richterová, Ing. Dana Komárková, REINTEGRA. (3. kapitola z knihy Integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob se zdravotním postižením zpět do pracovního procesu) Vývoj nezaměstnanosti v ČR vykazuje neustále se zvyšující podíl dlouhodobě nezaměstnaných v celkovém objemu nezaměstnaných. V roce 2000 překročil tento podíl hranici 50%. Z pracovního trhu jsou vyloučeny celé skupiny zaměstnanců s určitým typem vzdělání a nízkou kvalifikací. Tito lidé ovšem nejsou podle výzkumů v nevýhodě jenom vzhledem k dosaženému stupni vzdělání, ale i obtížnějším zvládáním nezaměstnanosti. Stáhni celý text ve formátu PDF (107 kb) vytiskni zavři okno

BYDLENÍ. 1. Úvod. Eva Košatková, IQ Roma servis, o.s.

BYDLENÍ. 1. Úvod. Eva Košatková, IQ Roma servis, o.s. BYDLENÍ Eva Košatková, IQ Roma servis, o.s. 1. Úvod Bydlení je jednou z dimenzí, kterou významně ovlivňuje stav sociálního vyloučení. Cílem této kapitoly je představit vám situaci sociálně vyloučených

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY UBYTOVEN NA ÚZEMÍ SMO V KRÁTKODOBÉM A DLOUHODOBÉM HORIZONTU

ANALÝZA A ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY UBYTOVEN NA ÚZEMÍ SMO V KRÁTKODOBÉM A DLOUHODOBÉM HORIZONTU ANALÝZA A ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY UBYTOVEN NA ÚZEMÍ SMO V KRÁTKODOBÉM A DLOUHODOBÉM HORIZONTU 2013 Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. ACCENDO Centrum pro vědu

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více

NÁVRH KONCEPCE PŘÍSTUPU STÁTU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DEPRIVOVANÝCH ČÁSTÍ MĚST OBÝVANÝCH PŘEVÁŽNĚ OBČANY ROMSKÉHO ETNIKA

NÁVRH KONCEPCE PŘÍSTUPU STÁTU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DEPRIVOVANÝCH ČÁSTÍ MĚST OBÝVANÝCH PŘEVÁŽNĚ OBČANY ROMSKÉHO ETNIKA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH KONCEPCE PŘÍSTUPU STÁTU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DEPRIVOVANÝCH ČÁSTÍ MĚST OBÝVANÝCH PŘEVÁŽNĚ OBČANY ROMSKÉHO ETNIKA Pracovní verze Praha září 2008 1 Obsah Úvod I. Upadající

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA

KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA S o c i á l n í v y l o u č e n í v L i b e r c i, Plzni a Ústí nad Labem a b Miroslav Brož, Petra Kintlová a Ladislav Toušek Financováno ze zdrojů Evropské unie - program Transition

Více

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Karel Čada kcada@centrum.cz Kateřina Ptáčková ptackova.katerina@gmail.com

Více

Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj. Byt na půl cesty Vstupní byt MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO 2006

Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj. Byt na půl cesty Vstupní byt MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO 2006 PODPOROVANÉ BYTY Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj 2003 2005 Byt na půl cesty Vstupní byt MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO 2006 PODPOROVANÉ BYTY Dotační titul Ministerstva

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově

Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově Zpracovaný Expertním týmem č. II v rámci projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Pro Krajský úřad Plzeňského kraje zpracoval: Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Plzeň. prosinec 2011

Pro Krajský úřad Plzeňského kraje zpracoval: Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Plzeň. prosinec 2011 Monitoring aktuální situace v sociálně vyloučených lokalitách Plzeňského kraje (nymizovaná verze neuvedeny údaje vedoucí k identifikaci adres a osob) Pro Krajský úřad Plzeňského kraje zpracoval: Člověk

Více

Šetření skupin akutně ohrožených sociálním vyloučením v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji Závěrečná zpráva z aktivity A1001

Šetření skupin akutně ohrožených sociálním vyloučením v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji Závěrečná zpráva z aktivity A1001 Šetření skupin akutně ohrožených sociálním vyloučením v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji Závěrečná zpráva z aktivity A1001 Autor: Mgr. Martina Mikeszová Na přípravě a realizaci

Více

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR POLICISTA v multikulturním prostředí informační manuál POLICIE ČR POLICISTA V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Lenka Budilová, Tomáš Hirt (a kol.) INFORMAČNÍ MANUÁL PRO POLICII ČR Co je multikulturní společnost

Více

PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH

PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH III./1. PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity by chtěla v dalších letech věnovat větší důraz popisu stavu v konkrétních lokalitách, kdy je jejím záměrem posilovat

Více

Úvod do terénní sociální práce. Úvod Roman Krištof...1. Sociální vyloučení Mgr. Štěpán Moravec...3. Chudoba - globální problém Ing. Karel Novák...

Úvod do terénní sociální práce. Úvod Roman Krištof...1. Sociální vyloučení Mgr. Štěpán Moravec...3. Chudoba - globální problém Ing. Karel Novák... Úvod do terénní sociální práce Úvod Roman Krištof...1 Sociální vyloučení Mgr. Štěpán Moravec...3 Chudoba - globální problém Ing. Karel Novák...7 Sídelní etnická segregace, její rizika a důsledky pro obce

Více

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Připomínky k Agentuře pro sociální začleňování Lýdia Poláčková Připomínky jsou vepsány do tohoto materiálu zelenou kurzívou na str. 24 25. III. AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Obsah

Více

Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR

Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Autoři: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Mgr. Martina Mikeszová Ing. Petr Sunega Na studii

Více

IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015

IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015 IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015 V Praze Srpen 2011 Předkladatel: Mgr. Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Odpovědný zpracovatel: Martin Šimáček, ředitel

Více

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla v rámci projektu podpořeného OP LZZ s názvem Efektivnější pomoc obětem

Více

SOCIÁLNÍ PAST II EXEKUCE ZPRÁVA O SITUACI V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH MĚSTA CHOMUTOVA S DŮRAZEM NA EXEKUČNÍ PRAXI

SOCIÁLNÍ PAST II EXEKUCE ZPRÁVA O SITUACI V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH MĚSTA CHOMUTOVA S DŮRAZEM NA EXEKUČNÍ PRAXI III. SOCIÁLNÍ PAST II EXEKUCE ZPRÁVA O SITUACI V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH MĚSTA CHOMUTOVA S DŮRAZEM NA EXEKUČNÍ PRAXI Obsah Praha, Chomutov, duben 2009 1. Úvodem 4 2. Město Chomutov - sociálně ekonomická

Více

Efektivnější pomoc osobám v hmotné nouzi a doporučení pro změnu zákona

Efektivnější pomoc osobám v hmotné nouzi a doporučení pro změnu zákona UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Efektivnější pomoc osobám v hmotné nouzi a doporučení pro změnu zákona BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Šluknovsko DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Praha, prosinec 2009 www.gac.cz Tato výzkumná zpráva vznikla na základě výzkumného projektu Dlouhodobý monitoring situace romských

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PUBLIC SERVICE. Bakalářská diplomová práce

VEŘEJNÁ SLUŽBA. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PUBLIC SERVICE. Bakalářská diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky VEŘEJNÁ SLUŽBA PUBLIC SERVICE Bakalářská diplomová práce Blanka Zahradníková Vedoucí bakalářské diplomové práce: PhDr.

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Obor: Sociální a humanitární práce Jana Kijovská Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 III. Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, červenec 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci

Více

SITUAČNÍ ANALÝZA Město Litoměřice

SITUAČNÍ ANALÝZA Město Litoměřice Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. SITUAČNÍ ANALÝZA Město Litoměřice Situační analýza sociálně slabých rodin ohrožených

Více

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM

Více