Jak vznikají česká ghetta? Martin Šimáček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak vznikají česká ghetta? Martin Šimáček"

Transkript

1 Jak vznikají česká ghetta? Martin Šimáček Ghetta jako skladiště neplatičů Ghetta na okrajích českých měst vznikají téměř výhradně z důvodu tzv. NEPLATIČSTVÍ. Lidé, kteří přestanou platit nájemné, bývají přesidlováni do chudinských ghett na základě soudního vystěhování z nájmu. Jindy se stěhují proto, že dům je privatizován (nebo jen rekonstruován) a majitel postupuje razantně při vyklízení domu. V takovém případě se do ghett často stěhují i lidé, kteří v tomto domě bydlí a platí nájemné, ale mají stejné vnější znaky jako zdejší neplatiči (často se to týká Romů) a zároveň nízké právní povědomí, takže se nedokáží tlaku na vystěhování ubránit. V poslední době se ustálil termín neplatič ve vztahu k lidem, kteří mají dluh na nájemném. Je do značné míry urážející, protože se stává základním označením těchto lidí. Navíc neplatičem lze být téměř čehokoliv (leasingu, spotřebního úvěru, daní, atd.) a v různé výši. Korektnější by bylo mluvit o lidech, kteří mají DLUH NA NÁJEMNÉM. Odsun lidí do ghetta Dlužníci nájemného na základě soudní výpovědi z nájmu BEZ NÁROKU NA BYTOVOU NÁHRADU obvykle buď odcházejí do jiného města či obce za svými rodinami, nebo hledají jiné formy bydlení (ať už ve městě nebo jeho okolí, např. UBYTOVNY), nebo zůstávají bez přístřeší na ulici, případně se nelegálně nabourávají do chátrajících domů. Lidé na základě soudní výpovědi z nájmu s NÁROKEM NA BYTOVOU NÁHRADU často obec nebo majitel bytu přesidluje do provizorních obydlí (např. unimobuněk nebo tzv. Tesco domů) nebo do starých domů na okraj města či za něj, obvykle do tzv. HOLOBYTŮ. (Holobyt není právní termín, jedná se o laické označení nejnižší kategorie bytu.) Vytěsnění na okraj zakládá podmínky pro vznik chudinského ghetta, které se řídí velmi specifickými pravidly. Například o tom, jak zde bude uklizeno, a jaké budou sousedské vztahy, rozhodují ti nejméně adaptabilní a nejagresivnější jedinci. Namísto rozdělení chudého společenství podle osobních schopností jedinců s výhledem na jejich integraci do společnosti naopak v ghettu narůstá společná apatie a neochota měnit svou nevýhodnou životní situaci. Po čase se navíc do ghetta často stahují další chudí obyvatelé, i ti, kteří dříve odešli do jiných měst a obcí. Záhy se dostavuje efekt pobytu v ghettu: STÍRÁNÍ ROZDÍLŮ mezi jeho obyvateli. Degradují i ti, kteří doposud měli aspoň minimální snahu svoji neutěšenou životní situaci řešit. Souvisí to s tím, že pronajímatel - obec často nevypozoruje postupné kroky i dílčí úspěchy jednotlivců (péče o byt a okolí, postupné splácení dluhů, další související kroky jako hledání zaměstnání, bezproblémová docházka dětí do školy, atd.) a nahlíží na lidi v ghettu jako na nerozlišnou skupinu NEPŘIZPŮSOBIVÝCH NEPLATIČŮ. Ti, kteří doposud vyvíjeli aktivitu, na ní de facto prodělali, protože jim nepřinesla žádné výhody. Naopak obec nadále rozhoduje o dalších postupech vůči celé skupině dohromady (přesunování celé skupiny do jiné lokality, různá sankční opatření vůči celé skupině apod.). Rovněž se stává, že pronajímatel nepřihlíží k velikosti dluhu na nájemném a důvodu jeho vzniku - zda se jedná o chronické dlužníky, nebo lidi, jimž vznikl nedoplatek na nájemném v důsledku nenadálého výdaje nebo životní krize. Tyto skutečnosti mnohdy dokáží reflektovat (často nad rámec svých pracovních povinností) pracovníci sociálních, bytových a jiných odborů městského úřadu nebo pracovníci Úřadu práce v dané lokalitě. Je problematické, že tento sociálně citlivý přístup nebývá kladně oceněn, ale vnímán spíše jako nezávazná osobní iniciativa. Ghetto je drahé a omezuje rozvoj okolí Ghetto zamezuje rozvoji obce v té části, ve které je zřízeno. Okolní obyvatelé si stěžují na hluk, nepořádek, popř. I zvýšenou kriminalitu, a oprávněně požadují po obci nápravu. Obec musí vynakládat zvýšené prostředky na ostrahu daného místa, rovněž veškeré investice do obnovy bytového fondu v ghettech se časem znehodnocují obtížnou správou majetku. Ghetta mají navíc tendenci se rozrůstat, jeho obyvatelé jsou až na výjimky závislí na dávkách státní sociální podpory a jsou zcela neproduktivní složkou společnosti. Zároveň přetěžují místní instituce, resp. jejich zaměstnance, což opět zvyšuje náklady obce na jejich provoz. Vymáhat placení nájemného od lidí v ghettu je samozřejmě obtížnější. Tím spíše, že uvnitř ghetta často bují LICHVA, kdy schopnější jedinci ožebračují ty méně schopné o základní finanční prostředky na živobytí. Nejčastější důvody ke vzniku dluhu na nájemném (a následném odsunu lidí do ghetta) Ze soudních statistik vyplývá, že nejčastější důvod k výpovědi z nájmu je nezaplacení aspoň třech měsíčních splátek.

2 Existuje několik nejobvyklejších důvodů pro vznik dluhu na nájemném: 1. Jeden ze starších důvodů je nevyřízení státního občanství ČR jednoho ze členů domácnosti. Rodina nemá nárok na výplatu sociálních dávek. 2. Rodina hradí nájemné a služby, ale nemá možnost vytvořit si rezervu na jednorázovou úhradu nedoplatku za vodu a elektřinu. Dá-li přednost zaplacení nedoplatků, aby jí nebyly odpojeny služby, nezbudou jí peníze na zaplacení nájemného. 3. Rodina se zadlužila u lichváře a nyní mu odevzdává značnou část, nebo i většinu sociálních dávek. 4. Rodina byla vystěhována do náhradního ubytování, kde je vyšší nájemné. Nedokáže si však na sociálním odboru vyřídit vyplácení OPRÁVNĚNÝCH ZVÝŠENÝCH NÁKLADŮ NA BYDLENÍ, nebo to udělá pozdě, až když jí již vznikl dluh na nájemném. 5. Byt, ve kterém rodina žije, je vytápěn elektrickou energií a významně tak narůstají náklady na jeho provoz. Rodina nemá prostředky na zavedení dvoutarifního odběru elektřiny, nebo o této alternativě neví. 6. Život v sociálním vyloučení znamená obvykle nižší hygienické i zdravotní standardy v domácnosti. Členové rodin jsou nadprůměrně ohroženi onemocněním, při kterém bude nutné vydat větší množství peněz na zdravotní zákrok. Tyto mimořádné výdaje povedou k nezaplacení nájemného. 7. Mimořádná rodinná událost (úmrtí, svatba, odchod otce od rodiny, přijetí prarodičů do opatrování apod.) rovněž znamená vysoký jednorázový výdaj, jehož splacení rodina upřednostní před zaplacením nájemného. Některé obecnější důvody vzniku dluhu na nájemném: 8. Rodina je zcela apatická v důsledku výše uvedených důvodů, někteří její členové mají psychické obtíže, jindy propadají alkoholismu, gamblerství, silnému kuřáctví či jiným drogám. Rodina v takovém případě často utratí většinu svých peněž v krátké době po výplatě sociálních dávek a dny (týdny) před další výplatou žije zcela bez prostředků. 9. Rodina není schopna hospodařit, rozpoznat priority, které platby je nutno hradit ze záchovných důvodů. Nešetří například při výdajích za jídlo, při výplatě sociálních dávek utrácí i za drahé komodity. Často to souvisí s potřebou dopřát si to, co mají ostatní lidé, koupit dětem, co mají i ty ostatní. Tento přístup se objevuje zejména u rodin dlouhodobě hospodařících na hranici přežití. Podstatnou roli tu hraje bezvýchodnost situace, neschopnost komplexního posouzení problému, opakované zklamání při snaze o změnu vlastního neutěšeného stavu. 10. Rodina žije dlouhodobě s příjmy na hranici životního minima nebo dokonce pod ní. Pokud rodina nezaplatí nájemné, sociální odbor přestane vyplácet tu část doplatku do životního minima, kterou doposud vyplácel jako příspěvek na domácnost. Příjem rodiny tedy klesne pod životní minimum. Životní minimum je přitom ze zákona SPOLEČENSKY UZNANOU MINIMÁLNÍ HRANICÍ PŘÍJMU, POD NÍŽ NASTÁVÁ STAV HMOTNÉ NOUZE. Životní minimum vymezuje výši nezbytných finančních prostředků pro domácnost k DOČASNÉMU ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH POTŘEB jejích členů na velmi skromné úrovni. Kdo také nese vinu za vznik dluhu na nájemném? Jakkoli uvedený výčet svědčí o vině na straně nájemníků, je zřejmé, že město (správce obecního bytového fondu), sociální odbor (s instituty ZVLÁŠTNÍHO PŘÍJEMNCE DÁVKY a OPRÁVNĚNÝCH ZVÝŠENÝCH NÁKLADŮ NA BYDLENÍ) i soukromí majitelé mohli přispět svým jednáním k zamezení nárůstu dluhů na nájemném. Účinné je sledovat prvotní důvod vzniku dluhu. Často se jedná o nevelký problém, který (pokud není řešen) přerůstá v dominantní důvod neplacení nájmu a nabaluje na sebe další důvody, které se postupně prolínají a vedou k chronickému neplatičství. Nezanedbatelnou roli v procesu zadlužení hraje čas: po prvním či druhém nezaplacení nájemného se zdá, že se nic neděje. Poškozený majitel bytu se často ohlásí až ve chvíli, kdy je dluh na nájemném vysoký a chudí lidé již nemají žádnou šanci si obstarat. Odsunutí návrhu na vystěhování na dobu, kdy je dluh již vysoký, je někdy úmyslným krokem majitele. Získává větší jistotu, že nepohodlní nájemníci se z jeho domu budou muset rozhodnutím soudu vystěhovat. V jiných případech správce domu nevyžaduje plnění všech povinností nájemníka od počátku a problémy se postupně rozrůstají do stavu, ve kterém jsou de facto neřešitelné bez razantního zásahu správce. Devastaci bytu často působí také přelidnění domu, nebo zanedbání povinné údržby domu ze strany jeho majitele. Chybí-li například prádelna a sušárny, či dokonce WC a koupelna, znehodnocují obyvatelé dům praním v obytných prostorách,

3 a neúnosně tak dům zavlhčují, což vede k plesnivění zdí. Už jen velký počet na malém prostoru (čtyř, pěti, ale i šestičlenná rodina v 1+1) má za následek přílišnou vlhkost bytu z důvodu jeho přeplnění. Zaznamenáváme případy, kdy při prodeji domu soukromému majiteli jsou nájemníci často vystaveni tlaku uzavřít novou nájemní smlouvu - většinou na dobu určitou s vyšším nájemným a přísnějšími podmínkami. S příslibem jednorázového finančního příspěvku podepisují, nebo uzavírají dokonce pouze ústně se slibem když bude všechno v pořádku, tak to prodloužíme. Není výjimkou, že někteří lidé jsou v této situaci ze strany nového majitele vystaveni tvrdému nátlaku na hranici vydírání. V mnoha městech lze najít jednotlivé rodiny, ale i celé lokality, ve kterých v bytových domech žijí lidé bez řádné nájemní smlouvy s tichým souhlasem majitele. Tito lidé nemohou žádným způsobem doložit, že platí nájemné bez smlouvy z ruky do ruky a sociálním odborům pak nezbývá, než jim přestat vyplácet doplatky do životního minima určené na výdaje v domácnosti. I tyto skutečnosti mohou být důvodem opuštění bytu, čímž se chudí lidé dostávají do kolotoče hledání nového bydlení, které je v jejich postavení a finanční situaci velmi obtížné. Následující náčrt naznačuje, jak nebezpečné a finančně nákladné je nesprávné počínání města ve vztahu k chudým obyvatelům (neplatičům nájemného zejména). Ghetta jsou drahá pro stát i pro obce Samosprávné orgány jsou mnohdy příliš blízko občanům, než aby obhájily nutná řešení, která jsou sice společensky a z dlouhodobého hlediska finančně výhodná, ale nemají podporu obecní veřejnosti. Mnohdy nemají k dispozici poznatky, ani podporu ze strany státu, aby se s problémem ghett vypořádaly. Jindy nedokáží čelit ekonomickým zájmům lokálních podnikatelů, jejichž podnikatelský záměr počítá s neznalostí společenských norem a práva u sociálně slabých lidí. Dávky sociální péče a státní sociální podpory, které hradí stát, může obec použít k zabránění zadlužení a splácení dluhů. Není-li nájemné řádně placeno, může být stanoven ZVLÁŠTNÍ PŘÍJEMCE DÁVKY. Pokud sociálně slabí lidé bydlí v obecních bytech, státní peníze doputují do městské kasy. Je-li majitelem bytů podnikatel, peníze opouští veřejnou sféru a nejsou k dispozici pro řešení problému chudých obyvatel. Obvykle se jedná o částky v řádech sta tisíců (ve velkých městech miliónů) korun měsíčně. V praxi lze vystopovat i tento extrémní případ: sociálně potřebný člověk je vystěhován z bytu, kde platil regulované nájemné ve výši tisíc korun. Nejlevnější ubytovna, která je v okolí k dispozici, stojí pět tisíc korun na měsíc. Sociální odbor schválí vyplácení dávky ve výši ODŮVODNĚNÝCH ZVÝŠENÝCH NÁKLADŮ (a to v plné výši) a zmíněných pět tisíc korun ze státního rozpočtu nepřichází do městské pokladny, ale do soukromého sektoru. Město se navíc vystavuje nebezpečí dalšího vynakládání prostředků na zajištění azylové pomoci lidem bez přístřeší či k vybudování tzv. holobytů (ghetta), protože ztratilo přímý vliv na problematiku bydlení sociálně slabých lidí. Průměrné náklady na jednoho klienta azylového zařízení na den se pohybují okolo 250,- Kč, což je přes sedm tisíc měsíčně. Pouze nízký příjem či neschopnost platit nájem by proto neměly být důvodem přesunu člověka z obecního bytu do azylového zařízení, byť tato cesta většinou není přímá. Rodina po vypovězení z nájmu nejprve prochází postupným sociálním a ekonomickým propadem, jež často vede k potřebě azylové pomoci. Dopad nevhodné privatizace domu se zadluženými nájemníky na státní a obecní rozpočet

4 Nákup zdevastovaného domu zatíženého dluhy nájemníků za nízkou cenu v atraktivní lokalitě může být výhodný podnikatelský krok. Veřejnost jej navíc mnohdy ocení, protože podnikatel dům rekonstruuje a zvelebuje a zároveň řeší a stabilizuje často dlouho neřešenou situaci v místě a okolí chudinské enklávy. Zabývá se zpravidla pouze svým podnikatelským záměrem, nikoliv nájemníky dlužníky, kteří jsou vesměs odkázáni řešit vystěhování sami podle svých dosažitelných možností. Vytěsnění po koupi domů probíhají bez kontroly města či veřejnosti až do okamžiku, kdy se transparentně projeví na jiném místě. Chudí lidé se stěhují do jiných částí města, řízeně či samovolně vznikají místa sociálního vyloučení - ghetta. Někdy se vytěsnění lidé uchylují na veřejná prostranství - k nádražím, do parků apod. Je zřejmé, že tento problém jsou město a stát následně nuceni řešit na vlastní náklady. Podnikatelské záměry jsou samozřejmě rozdílné. Nicméně v mnoha městech lze zaznamenat extrémní praktiky vydělávání na sociální exkluzi. Lidé vystěhování na ulici obecně hůře shání náhradní bydlení. Jsou-li navíc romského původu, pak je šance získat nájem v přijatelné výši téměř nulová. Toho využívají někteří podnikatelé. Zakoupí dům, který udržují na hranici obyvatelnosti. Stanovují vysoké nájemné. Ubytování nabízí k dispozici hned a bez omezení. Své služby inzerují přímo v lokalitě, kde právě dochází k vystěhovávání. Tímto způsobem si zajišťují nájemníky, kteří ovšem nejsou s to platit vysoké komerční nájemné dlouhodobě a brzy takové byty opouští. Tento druh podnikání silně podporuje fluktuaci chudých obyvatel i jejich další sociální propad. Toto neustálé přesídlování je navíc nevýhodné pro úřady, které nedokáží sledovat pohyb chudých lidí v regionu, a ztěžuje se jim tak výkon jejich práce. Obdobná je situace kolem některých ubytoven. V nich navíc často platí přísné podmínky ubytování, takže tu obvykle nemůže být ubytována rodina s více dětmi, a nebo musí být rozdělena a některé děti bydlet například u prarodičů. Dlouhodobě špatné bytové zázemí a fluktuace chudých rodin s dětmi (v nejhorším případě končící bydlením ve zmíněných ubytovnách či dokonce bez stálého místa pobytu) drasticky snižuje schopnost rodičů poskytnout dětem adekvátní zázemí. Pracovníci OSPODu (Oddělení sociálně právní ochrany dětí) je mohou shledat nezpůsobilými pečovat o své děti (a to pouze ze sociálních důvodů) a navrhnout jejich odebrání do ústavní péče (celých 56 % dětí je odebráno právě z těchto důvodů). To je jednak nevýhodné pro rodinu, jednak zejména finančně pro stát. Náklady na ústavní péči o jedno dítě se pohybují okolo čtvrt milionu za rok. Odebrat děti jedné rodině na dlouhou dobu znamená extra výdaje pro státní rozpočet v řádech milionů korun. Přílohy Holobyty jako nástroj etnické segregace? 2002: Ing. Petr Víšek, výkonný ředitel Socioklubu Analýza problematiky holobytů ve vztahu k romské komunitě ukázala na závažný sociální a politický problém (s řadou navazujících souvislostí), který lze charakterizovat jako vytěsňování sociálně slabé (ohrožené, zranitelné) části romské minority z bytů do náhradního ubytování, do krátkodobého přístřeší popř. bez náhrady, na okraj měst a jejich soustřeďování do enkláv a ghett. Celý text... Orientační vyčíslení nákladů rozpadu modelové rodiny na státní rozpočet 2005: Mgr. Michal Kojan, společnost Člověk v tísni Průměrné náklady na ústavní výchovu jednoho dítěte v Česku činí ,- Kč ročně. Náklady státu na poskytnutí životního minima jednomu dítěti jsou přibližně ,- Kč ročně, na zajištění vzdělání zhruba ,- Kč ročně. Náklady státu na jedno dítě mimo ústavní výchovu jsou tedy zhruba ,- Kč ročně. Rozdíl těchto částek je ,- Kč u jednoho dítěte ročně. Celý text... Metodický postup při sociální práci se skupinou neplatičů nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu (ceny služeb a energií). 2000: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Účelem tohoto metodického materiálu není nahrazení postupů, které v případě neplatičů nájemného přicházejí podle stávající legislativní úpravy v úvahu, ale hledání cest, jak vzniku dluhů na nájemném předcházet a pokud tyto dluhy vzniknou, jak je prostřednictvím možností, které dávají systémy sociální péče a státní sociální podpory, snižovat či zcela uhradit. Stáhni celý text ve formátu PDF (110 kb)

5 Změny v sociální potřebnosti od 1. ledna 2004 (mj. řádné plnění školní docházky). 2004: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Nově se za sociálně potřebného nepovažuje rodič, který neplní povinnosti zákonného zástupce nezaopatřeného dítěte spojené s řádným plněním povinné školní docházky podle zvláštního právního předpisu, pokud dítě je pro účely sociální potřebnosti společně posuzovanou osobou. (Komentář č. 3/2003 MPSV k tomuto zákonu doporučuje, aby byl pro tyto účely stanoven limit na více než deset neomluvených hodin.) Stáhni celý text ve formátu PDF (182 kb) Prohlášení ke stavu systému náhradní péče a péče o dítě a rodinu. 2004: Doc. PhDr. Jiří Kovařík, Mgr. Hana Pazlarová, PhDr. Věduna Bubleová, Středisko náhradní rodinné péče. Závěry projektu Práva ohrožených a znevýhodněných dětí, který realizovalo Středisko náhradní rodinné péče za podpory Nadace rozvoje občanské společnosti, se v mnohém shodují s vyjádřením ženevského výboru OSN, který loni hodnotil zprávu o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice. Stáhni celý text ve formátu PDF (212 kb) Dlouhodobá nezaměstnanost a její důsledky. 2004: Ing. Vladimír Plesník, Mgr. Zuzana Faldynová, Bohdana Richterová, Ing. Dana Komárková, REINTEGRA. (3. kapitola z knihy Integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob se zdravotním postižením zpět do pracovního procesu) Vývoj nezaměstnanosti v ČR vykazuje neustále se zvyšující podíl dlouhodobě nezaměstnaných v celkovém objemu nezaměstnaných. V roce 2000 překročil tento podíl hranici 50%. Z pracovního trhu jsou vyloučeny celé skupiny zaměstnanců s určitým typem vzdělání a nízkou kvalifikací. Tito lidé ovšem nejsou podle výzkumů v nevýhodě jenom vzhledem k dosaženému stupni vzdělání, ale i obtížnějším zvládáním nezaměstnanosti. Stáhni celý text ve formátu PDF (107 kb) vytiskni zavři okno

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

1. Prevence vzniku dluhu na nájemném a na službách s bydlením souvisejících.

1. Prevence vzniku dluhu na nájemném a na službách s bydlením souvisejících. Metodický postup při sociální práci se skupinou neplatičů nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu (ceny služeb a energií). Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, komentář

Více

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Krajský úřad Ústeckého kraje, krajská konference Sociální nerovnost Každá společnost se vyznačuje sociálním

Více

Rodina s dětmi a sociální bydlení

Rodina s dětmi a sociální bydlení Rodina s dětmi a sociální bydlení Mgr. Bc. Hana Zaplatílková seminář pro pracovníky OSPOD Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Mgr. Hana Zaplatílková, 13., 19. října 2015 Copyright

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Role samospráv v pomoci dětem ohroženým sociálním vyloučením

Role samospráv v pomoci dětem ohroženým sociálním vyloučením Role samospráv v pomoci dětem ohroženým sociálním vyloučením Ivana Matoušková, Třebíč, 20. 9. 2012 Obsah příspěvku proces transformace systému péče o ohrožené děti v ČR, cíl transformace závěry rozsudků

Více

Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje. Mgr. Kamila Lišková

Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje. Mgr. Kamila Lišková Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje Mgr. Kamila Lišková Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti neboli Gabalova analýza

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti k

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti k Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2009 K 31.12.2009 dochází u odboru sociálních věcí a zdravotnictví ke snížení celkové výše pohledávek o odpis pohledávek z dlužného příspěvku na výživu,

Více

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky 7 Příloha č. 1 V příloze č. 1 jsou vypsány jenom vybrané sociální dávky. Z jednotlivých systémů jsou podrobněji rozebírány pouze

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Metodický pokyn č. 11/2007

Metodický pokyn č. 11/2007 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociální politiky Č. j.: 2007/83197/21 V Praze dne 9. ledna 2008 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 11/2007 ke sjednocení správních

Více

Přehled cílů a opatření za pracovní skupinu. Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením

Přehled cílů a opatření za pracovní skupinu. Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Přehled cílů a za pracovní skupinu Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Cíl Opatření 2.1

Více

Nájemní bydlení jak dál?

Nájemní bydlení jak dál? Nájemní bydlení jak dál? Ing. Mgr. Martin LUX, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i Jilská1 110 00 Praha 1 martin.lux@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Východiska SFRB a podpora výstavby nájemních bytů

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků

Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků Sociální vyloučení osoba, rodina, domácnost, společenství

Více

Systémový přístup pro ukončování bezdomovectví. Štěpán Ripka, Ph. D. Platforma pro sociální bydlení

Systémový přístup pro ukončování bezdomovectví. Štěpán Ripka, Ph. D. Platforma pro sociální bydlení Systémový přístup pro ukončování bezdomovectví Štěpán Ripka, Ph. D. Platforma pro sociální bydlení Konceptuální vymezení Bydlení Romů Neplatičství Holobyty Ubytovny Sociální bydlení Bezdomovectví Obecní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 40/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 40/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 40/0 Návrh poslanců Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera,

Více

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou)

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Sociální komise, 13.3.2014 Schváleno Radou města Hodonína dne

Více

Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení

Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení Martina Mikeszová Sociologický ústav AV ČR, v.v.i Struktura prezentace Lidé ohrožení sociálním

Více

Výkon veřejného opatrovnictví z pohledu veřejného ochránce práv. Mgr. et Mgr. Romana Jakešová

Výkon veřejného opatrovnictví z pohledu veřejného ochránce práv. Mgr. et Mgr. Romana Jakešová Výkon veřejného opatrovnictví z pohledu veřejného ochránce práv Mgr. et Mgr. Romana Jakešová 30. 9.2015 Působnost veřejného ochráncepráv 1 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv Veřejný

Více

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko = LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko Poskytnutí individuální, důstojné a koncepční podpory, pomoci či doprovázení rodinám, matkám či otcům a jejich

Více

Pracovní list Předlužení

Pracovní list Předlužení Pracovní list Předlužení Úkol č. 1: Jaký je vztah mezi pojmy : Dluhová past Zadlužení Předlužení Úkol č. 2: Půjčování peněz je podnikání jehož výnosem je úrok. Mohou takto podnikat pouze banky? Jaké jsou

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 957/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 957/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 957/0 Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a další

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Osoby ohrožené sociálním vyloučením Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav Trvalé bydliště

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

RNDr. Tomislav Šimeček

RNDr. Tomislav Šimeček Tisková konference Praha, 9.4. 2009 RNDr. Tomislav Šimeček předseda Občanského Sdružení Majitelů Domů, bytů a ostatních nemovitostí v České republice Témata 1. Návrh novely zákona 107/2006 Sb. na prodloužení

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Co znamená Armáda spásy v ČR? Co znamená Armáda spásy v ČR? Komunitní centra poskytují jak registrované služby, tak volnočasové

Více

Sociální práce s rodinou 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D

Sociální práce s rodinou 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D Sociální práce s rodinou 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D Co nás dnes čeká? Podpora rodiny v oblasti bydlení Podpora rodiny při výchově dětí Ohrožená romská rodina Bydlení Kvalita bydlení je

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

ZÁKON. ze dne kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON. ze dne kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne. 2013 kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V 33 zákona č. 111/2006 Sb., o

Více

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE Případová studie Komplexní program na podporu zahájení podnikání Studie je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Příspěvek pro Konferenci Progresívne, cenovo dostupné bývanie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoja Slovenskej republiky Informace o plnění úkolu Návrh komplexního řešení sociálního bydlení

Více

Vláda schválila změnu systému sociálních dávek

Vláda schválila změnu systému sociálních dávek Tisková zpráva Praha 20. 7. 2005 Vláda schválila změnu systému sociálních dávek Od 1. července 2006 by se měl změnit systém dávek sociální péče, vázaných na sociální potřebnost. Rozhodla o tom vláda. Ministři

Více

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení DC008 Hlavní cíl: snížit počet typů domácností

Více

O B E C C H A L O U P K Y

O B E C C H A L O U P K Y O B E C C H A L O U P K Y Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 ze dne 28.12.2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

MPSV dokončilo práce na změně sociálního systému

MPSV dokončilo práce na změně sociálního systému Tisková zpráva Datum: 16. 5. 2005 MPSV dokončilo práce na změně sociálního systému Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) dokončilo v rámci vnitřního připomínkového řízení práce na návrzích zákonů

Více

Mgr. Naďa Botková - Seminář Jak financovat své studium na VŠ I. stipendia, státní dávky a výživné, ) DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (SSP)

Mgr. Naďa Botková - Seminář Jak financovat své studium na VŠ I. stipendia, státní dávky a výživné, ) DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (SSP) 1) DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (SSP) Upraveny v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Aktuální znění dostupná na adrese www.portal.gov.cz. Odpovědným úřadem pro příjem a vyřizování žádostí

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Sociální bydlení a senioři

Sociální bydlení a senioři Sociální bydlení a senioři Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi Současná situace v oblasti sociálního bydlení Koncepci připravilo MPSV jako hlavní gestor, spolugestorem

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Senioři Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav Trvalé bydliště Trvale hlášen od Zaměstnání

Více

PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Zákon o sociálních službách č. 108/2006Sb., o sociálních službách Změna zákona, odstranění nefunkčního a diskriminujícího způsobu posuzování a jeho negativního dopadu na osoby s postižením

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Statistika chudoby v České republice:

Statistika chudoby v České republice: Statistika chudoby v České republice: Kritický pohled na evropské ukazatele Martina Mysíková, Jiří Večerník 18. SLOVENSKÁ ŠTATISTICKÁ KONFERENCIA, KOŠICE 23.-25.6.2016 2 Data EU-SILC (European Union-Statistics

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

Pravidla. Hlava 2 Čl. II Podmínky pro přijímání osob do DPS

Pravidla. Hlava 2 Čl. II Podmínky pro přijímání osob do DPS Pravidla pro příjem žádostí o nájem bytu a pro uzavírání smluv o nájmu bytů zvláštního určení v majetku obce Velké Březno. Hlava 1 Čl. I Obecná ustanovení Tato pravidla v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v Přednáška č.6 II. pilíř sociálního zabezpečení (ČR) - Státní sociální podpora Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

Možnosti zapojení finančních nástrojů do podpory sociálního bydlení Zpracováno ve spolupráci s generálním zmocněncem pro inovativní finanční nástroje

Možnosti zapojení finančních nástrojů do podpory sociálního bydlení Zpracováno ve spolupráci s generálním zmocněncem pro inovativní finanční nástroje Možnosti zapojení finančních nástrojů do podpory sociálního bydlení Zpracováno ve spolupráci s generálním zmocněncem pro inovativní finanční nástroje 4. 11. 2013 Agenda Cílem prezentace je: Na základě

Více

Domácí rozpočet Příjmy a výdaje

Domácí rozpočet Příjmy a výdaje Domácí rozpočet Příjmy a výdaje HOR_62_INOVACE_8.ZSV.9 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 16. 11. 2012 Základy společenský věd 8. ročník; Domácí rozpočet. Příjmy a výdaje 1 Výukový materiál je připraven

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Zdravotně handicapovaní (TP,ZTP,ZTP/P, invalidní důchod 3. stupně) Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM STARTOVACÍHO BYTU

ŽÁDOST O PRONÁJEM STARTOVACÍHO BYTU Formulář žádosti o pronájem startovacího bytu Město Třebíč Městský úřad Třebíč odbor správy majetku a investic města Masarykovo nám. 116 674 01 T Ř E B Í Č Datum: Část 1 Osobní údaje 1. Žadatel: Adresa

Více

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Zákon o státní sociální podpoře Díl třetí 57 (1) Dávky uvedené v 2 písm. a) bodech 1 a 2, 2 písm. b) bodu 1 se vyplácejí měsíčně,

Více

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Poslání AGENTURY podpora obcím v procesu sociálního začleňování podpora subjektů na místní úrovni nadresortní přístup propojování veřejné správy a neziskového

Více

Bytová koncepce města Holýšova na roky

Bytová koncepce města Holýšova na roky Bytová koncepce města Holýšova na roky 2016 2019 Červen 2016 Zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, místostarosta, 29. 5. 2016 Stránka 1 z 10 Obsah: Úvod - důvod zpracování bytové koncepce - legislativní rámec

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? ČNB Praha čtvrtek 18.dubna

Více

VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI

VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI 88 90 ZOR 96 a násl. ZOR Zdeňka Králíčková, 2007 1 2 Literatura Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo. 3. vyd. Brno: Doplněk, 2006. Hrušáková,

Více

Počet osob s PnB 222.815 osob, s DnB 74.206 osob a počet se neustále zvyšuje. Výše průměrné dávky PnB 3.200 Kč, DnB 3.603 Kč.

Počet osob s PnB 222.815 osob, s DnB 74.206 osob a počet se neustále zvyšuje. Výše průměrné dávky PnB 3.200 Kč, DnB 3.603 Kč. 1 Dle analýz ČSÚ vychází, že nízkopříjmové skupiny mají vyšší nájemné než střední a vysoko-příjmové domácnosti až o 2.500 Kč Počet osob s PnB 222.815 osob, s DnB 74.206 osob a počet se neustále zvyšuje.

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ZÁŘÍ 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ZÁŘÍ 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ZÁŘÍ 2014 ZÁŘIJOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA Novela občanského zákoníku uvolnila ruce nájemníkům u podnájmů zůstala pravidla přísná

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI ZOR 96 a násl. ZOR

VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI ZOR 96 a násl. ZOR VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI 88 90 ZOR 96 a násl. ZOR Zdeňka Králíčková, 2008 Literatura Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo. 3. vyd. Brno: Doplněk, 2006. Hrušáková, M.

Více

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR Regulace nájemného a vstup České republiky do EU L. Havlíček, MF ČR Bytová politika EU V EU není jednotná bytová politika EU ani její orgány nemají přímé kompetence v oblasti bytové politiky Nepřímé vlivy

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková OSOBNÍ FINANCE Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Již 16 evropských států v současnosti zajišťuje výživné na děti

Již 16 evropských států v současnosti zajišťuje výživné na děti Blok č. 4 výživné Základní data Již 16 evropských států v současnosti zajišťuje výživné na děti Česká republika mezi ně nepatří Ačkoli v právním řádu bylo, ovšem oslabovalo až zákony č. 111/2006 Sb. a

Více

Senior a chudoba. Mgr. P. Zimmelová, Ph.D. Kulatý stůl - RPSS ČB České Budějovice 22.10.2012

Senior a chudoba. Mgr. P. Zimmelová, Ph.D. Kulatý stůl - RPSS ČB České Budějovice 22.10.2012 Senior a chudoba Mgr. P. Zimmelová, Ph.D. Kulatý stůl - RPSS ČB České Budějovice 22.10.2012 Definice chudoba znamená nemajetnost nedostatečný příjem, nedostatečné zdraví a vzdělání, nelidské podmínky práce

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků S e n á t n í n á v r h ZÁKON ze dne o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Mgr. Martina Baranová ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. E-mail: martina.baranova@accendo.cz Tel.: + 420 603 520 577 Web: www.accendo.cz

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Školní rok: 2016/2017 Obor: Sociální činnost 75-41-M/01 denní forma studia MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. CERTIFIKOVANÁ METODIKA Oddělení socioekonomie bydlení OBSAH PREZENTACE Certifikovaná metodika - obsah Postup přípravy certifikované metodiky harmonogram Požadavky na certifikovanou metodiku: Struktura

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Jméno a příjmení žadatele:... Rodné číslo:... Stav:... Adresa trvalého bydliště žadatele:... Kontaktní

Více