Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků"

Transkript

1 Rámcová pojistná smlouva č Kooperativa, pojišť ovna, a.s. se sídlem v Praze 1, Templová 747 IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne v oddíle B, vložka 1897 (dále jen pojistitel ) zastoupený: Romanem Leštinou, ředitelem Agentury Střední Čechy Ing. Ivou Zemanovou, vedoucí obchodního oddělení Agentury Střední Čechy a Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků sídlo: Praha 1, Těšnov 5 IČ: registrované u MV ČR dne , č. j. II/S-OVS/ /97-R Bank. spojení: Komerční banka, a. s. číslo účtu: /0100 tel.: zastoupené: Ing. Karlem Rybákem, předsedou sdružení JUDr. Františkem Léblem, místopředsedou sdružení (dále jen pojistník - Sdružení ) uzavřely podle ustanovení 788 a násl. občanského zákoníku tuto Rámcovou pojistnou smlouvu, která spolu se všeobecnými pojistnými podmínkami pojistitele (dále jen VPP ) a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

2 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Pojištěným ve smyslu této Rámcové pojistné smlouvy jsou vlastníci nebo spoluvlastníci (právnické či fyzické osoby) bytových domů, bytů, nebytových prostor a společných částí domu, kteří jsou členy Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků (dále jen Sdružení ). Výše uvedené subjekty jsou v dalším textu této Rámcové pojistné smlouvy včetně příloh uvedeny pod pojmem pojištěný. 2. Podmínkou pro sjednání pojištění dle této Rámcové pojistné smlouvy je: a) pojištěný je členem Sdružení, b) sídlo a majetek výše uvedených subjektů (dále jen pojištěného) se nacházejí na území České republiky, pokud není ve výkazu o pojištění konkrétně uvedeno a potvrzeno jinak. 3. Předmětem činnosti pojištěného je zejména zajišťování správy, provozu a údržby bytového fondu. 4. Pojištění se sjednává pro tyto předměty pojištění: - soubor obytných budov a staveb včetně stavebních součástí a příslušenství - soubor ostatních budov a staveb, které nemají charakter obytného domu včetně stavebních součástí a příslušenství - specificky vybrané technologie - vlastní nedokončená stavební výroba vedená v účetní evidenci pojištěného, která je prováděna v rámci výstavby a údržby bytového fondu. Nedokončená stavební výroba nesouvisející s výstavbou a údržbou bytového fondu je pojištěna pouze tehdy, nepřesahuje-li její objem 25 % celkového objemu nedokončené stavební výroby - soubor zásob - soubor ostatních vlastních věcí movitých - vlastní cennosti a peníze - vlastní písemnosti a dokumentace - hasicí přístroje a veškeré hasicí vybavení domu 5. Pojištění se nevztahuje na: - movitý majetek pojištěného, který není veden v účetní evidenci pojištěného (např. zařízení domácnosti). - pozemky, porosty a pozemní komunikace. 6. Místa pojištění jsou uvedena v Přihlášce k Rámcové pojistné smlouvě, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této Rámcové pojistné smlouvy. Jakékoliv změny v Přihlášce k Rámcové pojistné smlouvě musí být řešeny písemně formou dodatků. 7. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této Rámcové pojistné smlouvy uvedeno jinak. 8. Pojistné částky jsou stanoveny pojištěným. 9. Pro toto pojištění platí následující pojistné podmínky pojistitele: VPP č obecná část a dále zvláštní části VPP č živelní pojištění č pojištění pro případ odcizení č pojištění odpovědnosti za škodu 2 číslo pojistné smlouvy:

3 A. SMLUVNĚ POVINNÉ DRUHY POJIŠTĚNÍ Článek II. Rozsah pojištění, pojištěné věci, pojistné částky, franšízy 1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ Živelní pojištění je upraveno VPP 102 a VPP 150. Rozsah pojištění je dále vymezen v následujících smluvních ujednáních. Živelní pojištění se sjednává v rozsahu: 1.1 základní živelní pojištění (dále jen požár ), které se vztahuje na poškození nebo zničení pojištěné věci: - požárem - výbuchem - úderem blesku - nárazem letadla nebo jeho zřícením, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc 1.2 doplňkové živelní pojištění, které se vztahuje na poškození nebo zničené pojištěné věci: - bouřlivým větrem nebo krupobitím (dále jen vítr ) - sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo námrazy (dále jen sesuv ) - vodou z vodovodních zařízení a médiem vytékajícím z hasicích zařízení (dále jen vodovod ). Je-li proti tomuto nebezpečí pojištěna budova, vzniká právo na plnění také při: poškození přívodního potrubí vodovodního zařízení, odváděcího potrubí, potrubí či těles topných nebo solárních systémů, jestliže k němu došlo přetlakem kapaliny nebo páry nebo zamrznutím vody v nich, poškození kotlů vytápěcích systémů, armatur a zařízení připojených na potrubí, jestliže byly poškozeny nebo zničeny zamrznutím vody v nich s výjimkou škod, ke kterým došlo nesprávnou obsluhou Pojištění se také vztahuje na případ poškození, zničení, odcizení nebo ztráty pojištěných věcí, kterým pojištěný subjekt prokazatelně nemohl zabránit a které vznikly v přímé souvislosti s pojistnou událostí, pokud byla škoda na pojištěné věci způsobena živelní událostí. Za poškození nebo zničení pojištěných věcí v přímé souvislosti s úderem blesku se považují škody vzniklé v přímé souvislosti s viditelnými destrukčními účinky blesku na budovu nebo stavbu, ve které byly v době vzniku pojistné události uloženy. Předměty pojištění: a) Pojišťuje se soubor obytných budov a staveb včetně stavebních součástí a příslušenství. Pojištění se vztahuje i na nebytové a společné prostory obytných budov a staveb. Tab. č. 1 - Minimální pojistné částky pro bytové jednotky (dle počtu obyvatel v obci) Počet obyvatel nad 100 tisíc do 100 tisíc Kategorie bytu (m 2 ) * ) varianta I varianta II. 1. do 50 m ,- Kč ,- Kč 2. od m ,- Kč ,- Kč 3. od m 2 1, ,- Kč ,- Kč 4. od m 2 1, ,- Kč 1, ,- Kč 5. od 80 m 2 a více 1, ,- Kč 1, ,- Kč 6. vestavěné garáže ,- Kč ,- Kč *) Jedná se o užitnou plochu bytové jednotky Výše uvedené pojistné částky jsou stanoveny jako hodnoty doporučené minimální. b) Pojišťuje se soubor ostatních budov a staveb, které nemají charakter obytného domu (např. správní budovy, sklady, dílny, garáže, kotelny umístěné mimo pojištěný objekt) včetně stavebních součástí a příslušenství. Pojistné částky jsou stanoveny pojištěným. 3 číslo pojistné smlouvy:

4 c) Pojišťují se specificky vybrané technologie (např. čistírna odpadních vod) Pojistné částky jsou stanoveny pojištěným pro každou vybranou technologii zvlášť. Do Přihlášky k Rámcové pojistné smlouvě se uvedou názvy, místa pojištění, pojistné částky popř. inventární čísla. Součet jednotlivých pojistných částek tvoří agregovanou pojistnou částku, která je podkladem pro výpočet pojistného. d) Pojišťuje se vlastní nedokončená stavební výroba vedená v účetní evidenci pojištěného subjektu a zařízení staveniště ve vlastnictví pojištěného subjektu (týkající se výstavby, údržby bytového fondu). e) Pojišťuje se soubor zásob. Pojistné částky jsou stanoveny pojištěným. Ujednává se: Pro případ poškození nebo zničení zásob uložených v přízemních nebo suterénních prostorech způsobeného některou z událostí vymezenou riziky povodeň, vodovod právo na plnění vzniká, jestliže tyto byly v době pojistné události uloženy na tvrdém podkladu ve výšce min. 30 cm nad podlahou.toto ujednání se však netýká zásob uložených na paletách. f) Pojišťuje se soubor ostatních vlastních věcí movitých. Pojistné částky jsou stanoveny pojištěným. g) Sjednává se dodatkové pojištění vlastních cenností a peněz. Pojistné částky jsou stanoveny pojištěným. h) Sjednává se dodatkové pojištění vlastních písemností a dokumentace (plánů, dokumentace, kartoték, výkresů, nosičů dat a záznamů na nich). Pojistné částky jsou stanoveny pojištěným. Maximální výše pojistné částky činí ,- Kč. Živelní pojištění uvedené pod body a) - h) se sjednává se spoluúčastí ve výši: varianta 1.000,- Kč varianta 5.000,- Kč varianta ,- Kč varianta pojištění sjednáno s integrální franšízou 1.500,- Kč. Ujednává se: Výše uvedená integrální franšíza a spoluúčast se vztahují k místu pojištění. 2. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU Pojištění odpovědnosti za škodu je upraveno VPP 102 a VPP 602. Rozsah pojištění je dále vymezen v následujících smluvních ujednáních Pojišťuje se odpovědnost pojištěného za škodu vyplývající z vlastnictví, držby nebo správy bytového domu, jeho společných částí nebo bytových a nebytových jednotek vzniklou jinému v souvislosti s oprávněně provozovanými činnostmi pojištěných (dle Článku I, bod 3), jestliže pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. Základní pojištění se dále vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou osobě při výkonu civilní služby. Pojistná částka činí 5, ,- Kč. Odchylně od VPP 602 čl. IV. odst. 2 písm. f) se pojištění vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním vztahu (povinnosti členů družstev) nebo v přímé souvislosti s nimi. Limit plnění (horní hranice plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost) pro pojištění odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním vztahu činí ,- Kč. 4 číslo pojistné smlouvy:

5 2.2. Pojistnou částku je možno sjednat i vyšší, maximálně však 20, ,- Kč. V případě sjednání jiné výše pojistné částky se základní sazba upraví níže uvedeným způsobem (viz článek VI, oddíl A bod 2) Pojištění se sjednává se spoluúčastí na každé škodní události ve výši: varianta 1.000,- Kč. varianta 5.000,- Kč. B. SMLUVNĚ NEPOVINNÉ DRUHY POJIŠTĚNÍ Smluvně nepovinné druhy pojištění je možno sjednat pouze tehdy, je-li sjednáno smluvně povinné pojištění v oddílu A bod 1. a DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ RIZIKO POVODEŇ Živelní pojištění je upraveno VPP 102 a VPP 150. Rozsah pojištění je dále vymezen v následujících smluvních ujednáních. Sjednává se doplňkové živelní pojištění, které se vztahuje na poškození nebo zničené pojištěné věci povodní nebo záplavou (dále jen povodeň ) Doplňkové pojištění pro riziko povodeň se sjednává jako nepovinné pro tyto předměty pojištění: a) soubor obytných budov a staveb včetně stavebních součástí a příslušenství b) souboru ostatních budov a staveb, které nemají charakter obytného domu c) specificky vybrané technologie d) vlastní nedokončená stavební výroba e) soubor zásob f) souboru ostatních vlastních věcí movitých g) soubor vlastních cenností a peněz h) vlastní písemnosti a dokumentace Doplňkové živelní pojištění riziko povodeň se sjednává se spoluúčastí na každé pojistné události ve výši: - hodnota pojišťovaného majetku do 500, ,- Kč spoluúčast činí ,- Kč - hodnota pojišťovaného majetku nad 500, ,- Kč spoluúčast činí ,- Kč. 2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ Pojištění pro případ odcizení je upraveno VPP 102 a VPP 200. Rozsah pojištění je dále vymezen v následujících smluvních ujednáních. Sjednává se základní pojištění v rozsahu odcizení. a) Pojišťuje se soubor stavebních součástí a příslušenství vlastních budov (s výjimkou hasicích přístrojů a veškerého hasicího zařízení domu). Pojistné částky jsou stanoveny pojištěným pro každou budovu zvlášť. Do seznamu budov se uvedou názvy pojišťovaných stavebních součástí, jejich inv. čísla, místa pojištění a pojistné částky. Součet jednotlivých pojistných částek tvoří agregovanou pojistnou částku, která je podkladem pro výpočet pojistného. Ujednává se, že pojistitel je povinen plnit za odcizení věcí tvořících příslušenství vlastních budov jen tehdy, byly-li pachatelem překonány překážky chránící tyto věci před odcizením (např. uzamčené vstupní dveře do prostoru střechy, sušárny, prádelny apod.). b) Pojišťuje se soubor zásob. Pojistné částky jsou stanoveny pojištěným. c) Pojišťuje se soubor ostatních vlastních věcí movitých. Pojistné částky jsou stanoveny pojištěným. Pojištění pro případ odcizení uvedené pod body a), b), c) se sjednává se spoluúčastí ve výši: varianta 1.000,- Kč. varianta 5.000,- Kč. d) Sjednává se pojištění vlastních cenností a peněz. 5 číslo pojistné smlouvy:

6 Pojistná částka je stanovena pojištěným. Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1.000,- Kč. e) Sjednává se pojištění vlastních písemností a dokumentace (plánů, dokumentace, kartoték, výkresů, nosičů dat a záznamů na nich). Pojistná částka je stanovena pojištěným (maximální výše činí ,- Kč). Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1.000,- Kč. f) Sjednává se pojištění peněz přepravovaných pověřenou osobou (dále jen posel ). Pojistná částka je stanovena pojištěným. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. Peníze budou pro přepravu zabezpečeny způsobem uvedeným v příloze č. 2 Limity a způsoby zabezpečení, která tvoří nedílnou součást této Rámcové pojistné smlouvy. Z pojištění peněz přepravovaných poslem vzniká právo na plnění pouze tehdy, byl-li pojištěný subjekt nebo jiná osoba pověřená převzetím peněžní zásilky při přepravě hodnot jí svěřených z místa převzetí do místa určení oloupena o tyto hodnoty. Přeprava se uskuteční z místa pojištění určenou trasou do peněžního ústavu, pošty nebo z nich do místa pojištění a přeprava nebude až do místa určení přerušena. Osoba přepravující peníze se považuje za posla jen tehdy, je-li starší 18 let, fyzicky a duševně způsobilá a není pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Pojištění se vztahuje i na případy kdy pachatel bezprostředně před nebo po přepravě zásilky použije proti pojištěnému, jeho pracovníkovi nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí nebo hrozbu bezprostředního násilí. Pojištění se vztahuje i na odcizení nebo ztrátu přepravovaných peněz, kdy byl posel následkem dopravní nebo jiné nehody zbaven možnosti svěřené peníze a ceniny opatrovat. Z pojištění jsou vyloučeny škody, které vzniknou zpronevěrou poslem. Ujednává se pro body a) f): Z pojištění pro případ odcizení vzniká právo na plnění pouze tehdy, byly-li tyto předměty pojištění v době pojistné události zabezpečeny způsobem uvedeným v příloze č. 2 Limity a způsoby zabezpečení, která tvoří nedílnou součást této Rámcové pojistné smlouvy. Pokud porušení této povinnosti mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, poskytne pojistitel plnění, které je omezeno limitem odpovídajícím skutečnému způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době pojistné události, pokud není individuálně v Přihlášce k Rámcové pojistné smlouvě ujednán jiný způsob zabezpečení. Při nesplnění nejnižšího limitu pro zabezpečení pojistitel odmítne vyplatit pojistné plnění. g) Sjednává se pojištění hasicích přístrojů a veškerého hasicího vybavení domu, vč. rizika poškození úložných skříněk v souvislosti s odcizením hasicího přístroje. Pojistná částka činí ,- Kč. Pojištění se sjednává na první riziko a se spoluúčastí uvedenou v článku VI., oddílu B. bodě 2. písm. g) Rámcové pojistné smlouvy. Právo na plnění pojištěnému vzniká tehdy, jestliže bylo hasicí zařízení domu řádně zabezpečeno: - hydrantové skříně uzamčeny, klíček je uložen v malé prosklené skříňce nebo opatřeny plombou, - hasicí přístroje musí být uloženy v uzamčených prosklených nebo neprosklených skříňkách, jejichž klíček je uložen v malé prosklené skříňce, nebo jsou opatřeny plombou. 3. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ VANDALISMU V souvislosti s pojištěním pro případ odcizení se sjednává doplňkové pojištění pro riziko vandalismus pro pojištěné věci uvedené v čl. II. oddílu A. bod 1. písm. a) až h) a v oddílu B. bodě 2. písm. g). Rámcové pojistné smlouvy. Podmínkou vzniku práva na plnění je, že škoda byla šetřena policií. Pojištění se nevztahuje na pojistné události způsobené barevným postřikem, poškrábáním, nápisy a pomalováním. Pojistná částka je stanovena ve výši agregované pojistné částky pojištěných věcí uvedených v Rámcové pojistné smlouvě v oddíle A, bodě 1. písm. a) - h), a v v oddíle B, bodě 2. písm. g). Pojištění se sjednává na první riziko a se spoluúčastí ve výši 10 %, minimálně 1.000,- Kč. 4. POJIŠTĚNÍ STROJŮ 6 číslo pojistné smlouvy:

7 Na žádost pojištěného bude toto pojištění sjednáno s místní oblastní agenturou pojistitele podle konkrétních potřeb pojištěného subjektu. Při uzavření tohoto druhu pojištění se poskytuje sleva pojištěnému zahrnutému v Rámcové pojistné smlouvě ve výši 25 % ze základní sazby. 5. POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Na žádost pojištěného subjektu bude toto pojištění sjednáno s místní oblastní agenturou pojistitele dle platného sazebníku pojistitele, dle konkrétních potřeb pojištěného. 6. POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI Na žádost pojištěného bude toto pojištění sjednáno v kanceláři Sdružení nebo s místní oblastní agenturou pojistitele dle platného sazebníku pojistitele, dle konkrétních požadavků pojištěného. Při uzavření tohoto druhu pojištění se poskytuje sleva pojištěnému, zahrnutému v této Rámcové pojistné smlouvě, ve výši 10 % z předepsaného pojistného. Její poskytnutí uplatní pojištěný při uzavírání konkrétní pojistné smlouvy. Článek III. Hlášení pojistných událostí a jejich likvidace Vznik pojistné události nahlásí pojištěný subjekt bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu: Kooperativa, pojišťovna, a. s. Agentura Střední Čechy Na Žertvách Praha 8 tel.: fax: Článek IV. Plnění pojistitele 1. Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle VPP a smluvních ujednání uvedených v této Rámcové pojistné smlouvě. 2. Dojde-li ke zničení, odcizení nebo ztrátě movité věci, pro kterou bylo sjednáno pojištění na novou cenu a u níž částka vyjadřující míru opotřebení a jiného znehodnocení z doby před pojistnou událostí byla nižší než 30 % částky odpovídající nákladům na znovuzřízení, vyplatí pojistitel částku odpovídající nákladům na znovuzřízení věci v době bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o cenu případných využitelných zbytků. V ostatních případech pojistitel poskytne plnění dle čl. XII. odst. 2 bod a) VPP 102. Toto ujednání se nevztahuje na pojištění strojů a pojištění elektroniky. 3. Pojistitel dále uhradí až do 1 % z pojistné částky budovy, maximálně však ,- Kč, jestliže je poškozeno nebo zničeno oplocení související s pojištěným objektem, pokud vzniklé škody byly způsobeny pojistnou událostí, na kterou bylo sjednáno živelní pojištění budovy. Toto ujednání se nevztahuje na oplocení, které je pojištěno jako samostatný předmět pojištění. 4. Nad rámec Rámcové pojistné smlouvy pojistitel uhradí výpadek nájemného (tzn. veškeré měsíční platby spojené s užíváním bytu), ke kterému došlo v důsledku nemožnosti obývat bytové jednotky poškozené nebo zničené pojistnou událostí. Výše tohoto plnění je omezena částkou odpovídající šestinásobku měsíčního nájemného ke dni pojistné události za poškozené nebo zničené bytové jednotky. 5. Ujednává se, že pojistné plnění ze všech druhů pojištění (specifikovaných zvláštními částmi VPP) za všechny pojistné události vzniklé z příčiny povodeň nebo záplava, nastalé během jednoho pojistného roku je omezeno limitem plnění ve výši 8 % z agregované pojistné částky pojišťovaného majetku každého pojištěného subjektu (dle Přihlášky k pojištění). 7 číslo pojistné smlouvy:

8 6. Ujednává se, že pojistné plnění ze všech druhů pojištění (specifikovaných zvláštními částmi VPP) za všechny pojistné události vzniklé z příčiny vítr nebo sesuv, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem na celou jednotlivou Přihlášku k Rámcové pojistné smlouvě takto: Hodnota majetku (mil. Kč) Limit plnění na (mil. Kč) do 100 vč. 10 nad 100 do 500 vč. 20 nad 500 do vč. 50 nad Článek V. Výklad pojmů Za škodní průběh se pro účely tohoto pojištění považuje procentuální poměr pojistného plnění ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu pojistného roku k ročnímu předpisu pojistného. Agregovanou pojistnou částku tvoří součet pojistných částek jednotlivých věcí tvořících soubor. Za budovy se pro účely tohoto pojištění považují objekty nemovitého charakteru (včetně stavebních součástí a příslušenství), které jsou převážně uzavřeny obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi a které jsou určeny k tomu, aby chránily lidi nebo věci před působením vnějších vlivů. Za příslušenství budovy nebo stavby se pro účely tohoto pojištění považují věci, které se nacházejí v budově nebo stavbě, věci připevněné na vnějších částech budovy nebo stavby. Jde o věci, které jsou určeny k tomu, aby byly s budovou nebo stavbou trvale užívány a jsou zpravidla k budově nebo stavbě odmontovatelně připojeny (např. televizní antény, satelity, domácí vodárny, bojlery, hasicí přístroje a veškeré hasicí vybavení domu). Dále se jedná o zařízení společných prádelen (pračky, ždímačky, sušáky, mandly a stoly), kuchyňské plynové nebo elektrické sporáky a kuchyňské linky, vedené v evidenci majetku jednotlivého družstva. Došlo-li k jejich poškození, pojistitel poskytne náklady na jejich opravu, a to až do výše časové ceny. Došlo-li k jejich zničení, pojistitel poskytne úhradu v časové ceně. Za stavební součásti a příslušenství budovy se pro toto pojištění nepovažují čistírny odpadních vod. Stavba je obecně širší pojem než budova. Za stavby se pro účely tohoto pojištění považují objekty zpravidla nemovitého charakteru (včetně stavebních součástí a příslušenství), které se od budov odlišují tím, že jsou zpravidla nezastřešeny (např. oplocení,, nádrže, čističky odpadních vod) Za stavební součásti budovy nebo stavby se pro účely tohoto pojištění považují věci, které k ní podle povahy patří a nemohou být odděleny bez toho, aby se tím budova nebo stavba znehodnotila. Zpravidla jde o věci, které jsou k budově nebo stavbě pevně připojeny (např. vestavěný nábytek, obklady stěn a stropů, příčky, dveře, okna, instalace, malby stěn, tapety). Dále se jedná o zařízení společných kotelen, výměníků, ale i etážových kotlů a přímotopů v bytech, vedené v evidenci majetku pojištěného, kde jsou jediným zdrojem tepla. Dojde-li k poškození, poskytne pojistitel přiměřené náklady na jejich opravu. Jsou-li zničeny, má jejich vlastník právo na náhradu do výše nové ceny stejného nebo adekvátního provedení Za ostatní vlastní věci movité se pro účely tohoto pojištění považují všechny vlastní věci movité běžného charakteru, s výjimkou zásob. Za věci movité běžného charakteru se pro účely pojištění nepovažují: cennosti, věci zvláštní hodnoty, písemnosti, dokumenty, nosiče dat, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky, cizí věci převzaté, motorová a přípojná vozidla s přidělenou SPZ. Za zásoby se pro účely tohoto pojištění nepovažují: drahé kovy, mince a další předměty z drahých kovů, perly, drahokamy a předměty z nich vyrobené, stříbro předměty z něj vyrobené a dále věci zvláštní hodnoty (věci umělecké hodnoty, věci historické hodnoty a starožitnosti). Za cennosti se pro účely tohoto pojištění považují: 8 číslo pojistné smlouvy:

9 peníze, kterými jsou platné tuzemské a zahraniční bankovky a mince, drahé kovy, mince a další předměty z drahých kovů, perly, drahokamy a předměty z nich vyrobené, šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry a ceniny (např. poštovní známky, kolky, lístky a kupóny MHD). Za motorová vozidla se pro účely tohoto pojištění považují osobní a nákladní motorová vozidla s přidělenou SPZ, jakož i návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s přidělenou SPZ. Za požár se pro účely této Rámcové pojistné smlouvy považuje požár, výbuch, úder blesku, náraz letadla nebo jeho zřícení, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc. požárem se rozumí oheň, který vznikne mimo určené ohniště, nebo který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil, nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. Musí mít dostatečnou vlastní energii a teplotu, aby se přenášel z předmětu na předmět a zachvacoval je s prudkostí vzmáhajícího se živlu, hrozícího nabýt zhoubného rozsahu. Za požár se nepovažují účinky užitkového ohně a sálavého tepla, ani žhnutí a doutnání s omezeným přístupem vzduchu; úderem blesku se rozumí bezprostřední působení energie blesku nebo teploty jeho výboje na pojištěné věci; výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par. Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá. Za sesuv se pro účely této Rámcové pojistné smlouvy považuje sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení a je-li pojištěnou věcí budova, též tíha sněhu nebo námrazy. sesouváním půdy se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením zemské tíže nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu; zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem zemské kůry, dosahující alespoň 5. stupně mezinárodní stupnice MCS, udávající makroseismické účinky zemětřesení, a to v místě pojistné události (nikoli v epicentru); zřícením skal nebo zemin se rozumí pohyb skalních bloků, částí hornin nebo masy zeminy. Za vítr se pro účely této Rámcové pojistné smlouvy považuje bouřlivý vítr nebo krupobití. bouřlivým větrem se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu a je definován osmým stupněm Beaufortovy anemometrické stupnice jako vítr o rychlosti km/hod (tj. 17,2 20,6 m/s). Pro účely této Rámcové pojistné smlouvy se za bouřlivý vítr považuje i vítr o rychlosti vyšší. Za povodeň se pro účely této Rámcové pojistné smlouvy považuje povodeň nebo záplava. povodní se rozumí zaplavení větších či menších územních celků vodou, která se vylila z břehů a hrází vodních toků, přehrad a rybníků, nebo tyto břehy a hráze protrhla. Příčinou povodně může být náhlé a neočekávané zmenšení průtočného profilu toku nebo původního objemu nádrže; záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění. Za vodovod se pro účely této Rámcové pojistné smlouvy považuje poškození pojištěné věci vodou z vodovodního zařízení a mediem vytékajícím z hasících zařízení. Je-li proti tomuto nebezpečí pojištěna budova též poškozením přívodního potrubí vodovodního zařízení, odváděcího potrubí, potrubí nebo těles topných nebo solárních systémů, jestliže k němu došlo přetlakem kapaliny nebo páry nebo zamrznutím vody v nich, či poškozením kotlů vytápěcích systémů, armatur a zařízení připojených na potrubí, jestliže byly poškozeny nebo zničeny zamrznutím vody v nich s výjimkou škod, ke kterým došlo nesprávnou obsluhou. Článek VI. Pojistné a jeho placení Sazby a podklady pro výpočet pojistného A. SMLUVNĚ POVINNÉ DRUHY POJIŠTĚNÍ 1. Živelní pojištění v rozsahu požár, vítr, sesuv, vodovod Roční sazba v (promile) z agregované pojistné částky: a) soubor obytných budov a staveb včetně stavebních součástí a příslušenství b) souboru ostatních budov a staveb, které nemají charakter obytného domu, včetně stavebních součástí a příslušenství c) specificky vybrané technologie 9 číslo pojistné smlouvy:

10 d) vlastní nedokončené stavební výroby a zařízení staveniště e) souboru zásob f) souboru ostatních vlastních věcí movitých spoluúčast sazba 1.000,- Kč 0, ,- Kč 0, ,- Kč 0,226 integrální franšíza sazba 1.500,- Kč 0,239 Roční sazba v (promile) z pojistné částky: g) vlastních peněz a cenin h) písemností a dokumentace spoluúčast sazba 1.000,- Kč 0, ,- Kč 0, ,- Kč 0,90 integrální franšíza sazba 1.500,- Kč 0,95 2. Pojištění odpovědnosti za škodu Roční sazba v (promile) z agregované pojistné částky obytných budov a staveb, ostatních budov a staveb a nedokončené stavební výroby včetně staveniště. spoluúčast sazba 1.000,- Kč 0, ,- Kč 0,068 Výše uvedené sazby jsou stanoveny pro základní pojistnou částku ve výši 5, ,- Kč. V případě sjednání vyšší pojistné částky se základní sazba upraví následujícím způsobem: Pojistná částka 10, ,- Kč přirážka 40 % k základní sazbě. Pojistná částka 20, ,- Kč přirážka 70 % k základní sazbě. B. SMLUVNĚ NEPOVINNÉ DRUHY POJIŠTĚNÍ 1. Doplňkové živelní pojištění - riziko povodeň Roční sazba v (promile) z agregované pojistné částky smluvně povinného živelního pojištění. Míra rizika Sazba pro riziko povodeň v M malá 0,42 S/a střední 0,78 S/b střední 1,12 V vysoká nepojistitelné Doplňkové živelní pojištění riziko povodeň se sjednává se spoluúčastí na každé pojistné události ve výši: - hodnota pojišťovaného majetku do 500, ,- Kč spoluúčast činí ,- Kč - hodnota pojišťovaného majetku nad 500, ,- Kč spoluúčast činí ,- Kč. 2. Pojištění pro případ odcizení Roční sazba v (promile) z agregované pojistné částky: 10 číslo pojistné smlouvy:

11 a) souboru stavebních součástí a příslušenství vlastních budov, b) souboru zásob, c) souboru vlastních věcí movitých. Jednotlivá místa v České republice jsou v příloze č. 3 Seznam míst podle výskytu trestné činnosti zařazena do tří pásmových tarifů. Příslušná výše sazby se stanoví zařazením místa pojištění do konkrétní rizikové oblasti. spoluúčast pásm. tarif I. pásm. tarif II. pásm. tarif III ,- Kč 7,98 6,98 5, ,- Kč 7,60 6,65 5,70 d) Roční sazba v (promile) z pojistné částky peněz a cenností. spoluúčast sazba 1.000,- Kč 13,3 e) Roční sazba v (promile) z pojistné částky vlastních písemností a dokumentace. spoluúčast sazba 1.000,- Kč 13,3 f) 10 (promile) ročně z pojistné částky vlastních peněz a cenin přepravovaných poslem. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. g) Výše pojistného pro případ odcizení hasicích přístrojů a veškerého hasicího vybavení domu je stanovena dle jejich celkového počtu kusů: počet spoluúčast roční pojistné do 5 ks včetně ,- Kč do 10 ks ,- Kč do 15 ks ,- Kč do 25 ks 500,- Kč 3.000,- Kč do 50 ks 500,- Kč 6.000,- Kč do 100 ks 500,- Kč 9.000,- Kč do 150 ks 500,- Kč ,- Kč do 200 ks 500,- Kč ,- Kč do 250 ks 500,- Kč ,- Kč 3. Doplňkové pojištění pro riziko vandalismus Roční sazba v (promile) pro doplňkové pojištění pro riziko vandalismus. spoluúčast Sazba 10 %, min.1.000,- Kč 0,01 z agregované pojistné částky pojištěných věcí uvedených v čl. II. oddílu A. bodě 1. písm. a) až h) a v oddílu B. bodě 2. písm. g) Rámcové pojistné smlouvy. C. MNOŽSTEVNÍ SLEVY A SPLATNOST POJISTNÉHO 1. U pojištěných subjektů, kde pojistné bude činit více než ,- Kč, bude poskytnuta množstevní sleva z pojistného, kterou si jednotlivé pojištěné subjekty odečtou od vypočteného pojistného: pojistné Sleva nad ,- Kč 3 % nad ,- Kč 4 % nad ,- Kč 5 % 2. Pojistné, které hradí za všechny pojištěné pod touto Rámcovou pojistnou smlouvou Sdružení, je splatné v následujících čtvrtletních splátkách: - za 1. čtvrtletí nejpozději do každého kalendářního roku, tzn. 2004, 2005 a číslo pojistné smlouvy:

12 - za 2. čtvrtletí nejpozději do každého kalendářního roku, tzn. 2004, 2005 a za 3. čtvrtletí nejpozději do každého kalendářního roku, tzn. 2004, 2005 a za 4. čtvrtletí nejpozději do každého kalendářního roku, tzn. 2004, 2005 a 2006 Pojistné bude placeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele /0100, konstantní symbol 3558, variabilní symbol , vedeného u Komerční banky, a. s. Praha 1. Pojistné se považuje za uhrazené okamžikem připsání na účet pojistitele. Ujednává se, že se pojistitel zříká sankce za pozdní úhradu splátky pojistného, uhradí-li dlužník (Sdružení) celou dlužnou částku nejpozději do 10 dnů po lhůtě splatnosti splátky. Článek VII. Ujednání o bonifikaci Pod podmínkou, že pojistník ve lhůtě šesti měsíců od skončení pojistného roku, resp. vyhodnocovaného období, uplatní nárok, vrátí pojistitel při splnění dále uvedených podmínek, část pojistného pojistníkovi zpět (dále jen bonifikaci). Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení předepsaného pojistného v daném pojistném roce resp. za vyhodnocované období. Nárok nevznikne při ukončení platnosti Rámcové pojistné smlouvy před uplynutím celého pojistného roku resp. doby dané platnou Rámcovou pojistnou smlouvou. Základem pro stanovení výše bonifikace je přijaté pojistné za pojistný (upisovací) rok resp. vyhodnocované období, včetně dodatků a dosažený škodní průběh. Škodní průběh je poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době poskytnutí bonifikace nevyplacené) a přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k roku účinnosti Rámcové pojistné smlouvy. Pro výpočet škodního průběhu se do vyplaceného pojistného plnění započítávají přijaté regresy. Vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné se započítává postupně do příslušných dalších let, přičemž hranicí mezi jednotlivými roky je datum výročí účinnosti Rámcové pojistné smlouvy. Rozhodující pro přiřazení vyplaceného plnění do jednotlivých pojistných let (upisovacích roků) je datum vzniku pojistné události. Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodního průběhu Rámcové pojistné smlouvy. Bude-li skutečné škodní procento Rámcové pojistné smlouvy nižší než procento smluvně stanovené, přizná pojistitel bonifikaci následovně: Škodní průběh do 25 % výše bonifikace 5 % do 20 % výše bonifikace 10 % do 15 % výše bonifikace 15 % do 10 % výše bonifikace 20 % do 5 % výše bonifikace 25 % Překročí-li však škodní průběh v pojistném roce 55 %, nevznikne nárok na vyplacení bonifikace ani v roce následujícím, i kdyby pro ni jinak byly splněny předpoklady. Pojistitel, na základě písemné žádosti pojistníka, vyhodnotí předchozí škodní průběh za uplynulý pojistný rok, resp. za vyhodnocované období, nejpozději do šesti měsíců od ukončení pojistného roku resp. vyhodnocovaného období nejdříve však k datu následujícího pojistného období a bonifikaci poukáže pojistníkovi jednorázově, nejpozději však k téhož roku. Konkrétní výplatu bonifikace provede pojistitel v termínu do dvou měsíců od jejího přiznání, nejdříve však tři měsíce po ukončení pojistného roku resp. vyhodnocovaného období. Dále se ujednává, že je-li pojistiteli po výplatě bonifikace oznámena pojistná událost, která by rušila nárok na bonifikaci, nebo měnila její výši, sníží pojistitel následnou výplatu bonifikace ve výši přeplacené bonifikace. Pokud je následná výše bonifikace nižší než přeplacená částka bonifikace, přeplacenou výši bonifikace vrátí pojištěný na účet pojistitele do tří měsíců od data, kdy k tomu byl pojistitelem poprvé vyzván. Článek VIII. Závěrečná ustanovení 1. Pojištění nabývá účinnosti dne číslo pojistné smlouvy:

13 2. Pojištění zaniká uplynutím dne Pro pojištění podle této Rámcové pojistné smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, ustanovení VPP, smluvní ujednání uvedená v této Rámcové pojistné smlouvě, příloha č. l - Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě, příloha č. 2 - Limity a způsoby zabezpečení pojištěných věcí a příloha č. 3 - Seznam míst podle výskytu trestné činnosti v České republice. 4. Tuto Rámcovou pojistnou smlouvu může ve smyslu 800 odstavce 2 občanského zákoníku vypovědět každý z účastníků do dvou měsíců od uzavření smlouvy. 5. Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této Rámcové pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy. 6. Veškeré změny a dodatky Rámcové pojistné smlouvy budou provedeny písemnou formou a budou podepsány zúčastněnými stranami. 7. Pojištěný pověřil zprostředkovatele: FRAZANA, družstvo (IČ: ) vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této Rámcové pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto zplnomocněného makléře, který je oprávněn přijímat smluvně závazná oznámení, prohlášení a rozhodnutí smluvních partnerů. 8. Tato Rámcová pojistná smlouva obsahuje třináct stran textu a přílohy č. 1, 2 a Stejnopis této Rámcové pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření Rámcové pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu občanského zákoníku. V Praze dne číslo pojistné smlouvy:

14 Příloha č. 1 PŘIHLÁŠKA K RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ č pojištěný: adresa: PSČ, město: evid.číslo pojištěného IČ: č. účtu: jednající: tel/fax: Pojištěný se přihlašuje závazně k pojištění Rámcovou pojistnou smlouvou č účinností od V rozsahu uvedeném v Rámcové pojistné smlouvě se sjednávají tyto druhy pojištění: Smluvně povinné druhy pojištění ano/ne A/1 Živelní pojištění bez rizika "povodeň" ano A/2 Pojištění odpovědnosti za škodu ano Smluvně nepovinné druhy pojištění B/1 Pojištění pro riziko "povodeň" ano ne B/2 Pojištění pro případ "odcizení" ano ne B/3 Pojištění pro riziko "vandalismus" ano ne V dne V Praze dne. podpis pojištěného razítko a podpis razítko a podpis (dle výpisu z Obch.rejstříku) zástupce SMBD zástupce pojišťovny 14 číslo pojistné smlouvy:

15 A/1 Živel - pojistné částky a) soubor obytných budov a staveb včetně stavebních součástí a příslušenství Pojištění se vztahuje i na nebytové a společné prostory počet obyvatel nad 100 tis. počet BJ PČ (Kč) PČ minim./zvolená kategorie bytu (m2) var. I. 1. do 50m Kč 2. od 50 do 60m Kč 3. od 60 do 70m Kč 4. od 70 do 80m Kč 5. od 80m Kč 6. vestavěné garáže Kč agregovaná PČ počet obyvatel do 100 tis. počet BJ PČ (Kč) PČ minim./zvolená kategorie bytu (m2) var. II. 1. do 50m Kč 2. od 50 do 60m Kč 3. od 60 do 70m Kč 4. od 70 do 80m Kč 5. od 80m Kč 6. vestavěné garáže Kč agregovaná PČ Místo pojištění (adresa a čp.): b) soubor ostatních budov a staveb, které nemají charakter obytného domu včetně stavebních součástí a příslušenství druh objektu místo pojištění PČ (Kč) agregovaná PČ 15 číslo pojistné smlouvy:

16 c) specificky vybrané technologie (např. čističky odpad.vod) d) vlastní nedokončená stavební výroba e) soubor zásob f) soubor vlastních věcí movitých písm. např.c) specifikace místo pojištění PČ (Kč) agregovaná PČ APČ - sdružený živel celkem (bod A/1.a - f) sazba ( ) pojistné spoluúčast 1 000,- 0,246 spoluúčast 5 000,- 0,234 spoluúčast ,- 0,226 integrální franšíza 1 500,- 0,239 g) vlastní cennosti a peníze h) vlastní písemnosti a dokumentace (max. výše PČ činí ,- Kč) písm. např.g) specifikace místo pojištění PČ (Kč) agregovaná PČ APČ - živel celkem (bod A/1.g - h) sazba ( ) pojistné spoluúčast 1 000,- 0,98 spoluúčast 5 000,- 0,93 spoluúčast ,- 0,90 integrální franšíza 1 500,- 0,95 16 číslo pojistné smlouvy:

17 A/2 Odpovědnost za škodu APČ obytných budov a staveb (bod A/1a) APČ ostatních budov a staveb (boda/1b) APČ nedokončená staveb.výroba (bod A/1d) agregovaná pojistná částka Níže uvedené sazby jsou stanoveny pro základní pojistnou částku ve výši ,- Kč sazba ( ) pojistné spoluúčast 1 000,- 0,145 spoluúčast 5 000,- 0,068 Pojistná částka ,- Kč - přirážka 40% k základní sazbě Pojistná částka ,- Kč - přirážka 70% k základní sazbě B/1 Pojištění pro riziko "povodeň" hodnota majetku do 500 mil.kč hodnota majetku nad 500 mil.kč limit plnění na poj.sml. (%z APČ) 8% spoluúčast ,- Kč ,-Kč APČ - živel celkem bod A/1 a)-h) míra rizika sazba ( ) pojistné M - malá 0,21 S/a - střední 0,39 S/b - střední 0,56 V - vysoká nepojistitelné B/2 Pojištění pro případ odcizení a) soubor stavebních součástí a příslušenství vlastních budov b) soubor zásob c) soubor ostatních vlastních věcí movitých písm. specifikace místo pojištění PČ (Kč) např.c) agregovaná PČ 17 číslo pojistné smlouvy:

18 spoluúčast pásm.tarif sazba ( ) pojistné spoluúčast pásm.tarif sazba ( ) pojistné 1 000,- I. 7, ,- I. 7, ,- II. 6, ,- II. 6, ,- III. 5, ,- III. 5,70 d) vlastní cennosti a peníze e) vlastní písemnosti a dokumentace (max.výše PČ činí ,-Kč) písm. např.d) specifikace místo pojištění PČ (Kč) agregovaná PČ sazba ( ) pojistné spoluúčast 1 000,- Kč 13,3 f) peníze přepravované pověřenou osobou sazba místo pojištění ( ) PČ (Kč) pojistné 10 k B/2 bod a)-f) - ujednání "Podmínky způsobu zabezpečení poj.věcí" (viz příloha 2) g) hasicí přístroje a veškeré hasicí vybavení domu Pojištění se sjednává na 1.riziko místo pojištění počet spoluúčast pojistné max. PČ činí ,- Kč do 5 bez 500 Kč do 10 bez Kč do 15 bez Kč do Kč Kč do Kč Kč do Kč Kč do Kč Kč do Kč Kč do Kč Kč 18 číslo pojistné smlouvy:

19 B/3 Pojištění pro případ vandalismu Maximální PČ činí ,- Kč Pojištění se sjednává na 1.riziko APČ všech souborů nemovitého a movitého majetku včetně hasicích přístrojů (A/1 a)-h) + B/2 g) spoluúčast sazba ( ) pojistné 10% min ,- Kč 0,01 Celkové roční pojistné Pojistné A/1 Živelní pojištění A/2 Odpovědnost B/1 Povodeň B/2 Odcizení B/3 Vandalismus Celkové roční pojistné poskytnutá sleva při platbě pojistného nad ,- (3%) poskytnutá sleva při platbě pojistného nad ,- (4%) poskytnutá sleva při platbě pojistného nad ,- (5%) Předpis celkového ročního pojistného Poměrná platba pojistného od Poznámky pojištěného Propozice k uzavření pojistné smlouvy: vyplněnou přihlášku k RPS - dvakrát přihlášku podepisuje za právní subjekt statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku pro právní úkon v písemné formě (u družstva obvykle dva členové, zpravidla předseda nebo místopředseda a další člen představenstva) fotokopie (neověřená) výpisu z obchodního rejstříku platba pojistného bude hrazena na základě vystavené faktury SMBD 19 číslo pojistné smlouvy:

20 Příloha č. 2 k Rámcové pojistné smlouvě č Limity a způsoby zabezpečení A/ Movité věci umístěné v uzavřeném prostoru Limit plnění v Kč A1 do A2 do Způsob zabezpečení uzavřeného prostoru Vstupní dveře musí být plné, které vykazují odolnost jako dveře vnitřní o síle 40mm. Stejné vlastnosti musí mít i vrata vjezdů a vstupů. Dveře a vrata musí být opatřeny bezpečnostní cylindrickou vložkou v kombinaci s bezpečnostním kováním. Tyto komponenty musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy 3 (dále jen "BT 3") ČSN P ENV Vstupní dveře musí být plné, které vykazují odolnost jako dveře vnitřní o síle 40mm. Stejné vlastnosti musí mít i vrata vjezdů a vstupů. Dveře jsou opatřeny zábranami proti vysazení a vyražení. Dvoukřídlé dveře musí být zabezpečeny proti vyháčkování. Stejné vlastnosti musí splňovat vrata vjezdů a vstupů. Dveře a vrata musí být opatřeny jedním bezpečnostním uzamykacím systémem v BT 3 ČSN P ENV Prosklené plochy (okna) jejichž dolní část je umístěna níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo od nejnižší snadno přístupné konstrukce jsou opatřeny funkční bezpečnostní roletou, bezpečnostním zasklením nebo mříží. A3 do 1, A4 do 2, A5 nad 2, Vstupní dveře musí být bezpečnostní s více bodovým ukotvením v BT 3 ČSN P ENV Dvoukřídlé dveře musí být zabezpečeny proti vyháčkování. Stejné vlastnosti musí splňovat vrata vjezdů a vstupů. Dveře a vrata musí být opatřeny dvěma bezpečnostními uzamykacími systémy v BT 3 ČSN P ENV 1627 nebo tříbodovým rozvorovým zámkem stejné BT. Zárubně dveří jsou zabezpečeny proti roztažení. Prosklené plochy (okna) jejichž dolní část je umístěna níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo od nejnižší snadno přístupné konstrukce jsou opatřeny funkční bezpečnostní roletou, bezpečnostním zasklením nebo mříží. Vstupní dveře musí být bezpečnostní s více bodovým ukotvením v BT 4 ČSN P ENV Dvoukřídlé dveře musí být zabezpečeny proti vyháčkování. Stejné vlastnosti musí splňovat vrata vjezdů a vstupů. Dveře a vrata musí být opatřeny tříbodovým rozvorovým zámkem v BT 4 ČSN P ENV. Zárubně dveří jsou zabezpečeny proti roztažení. Prosklené plochy (okna, zasklené lodžie) jsou opatřeny funkční bezpečnostní roletou, bezpečnostním zasklením nebo mříží. Okna, balkónové, lodžiové a terasové dveře musí být z vnitřní strany vybaveny uzamykatelnou klikou s bezpečnostní cylindrickou vložkou v BT 3 ČSN P ENV EZS musí být minimálně 3.stupně normy ČSN EN , v rozsahu plášťové a prostorové ochrany s vyvedením poplachového signálu na zvukovou a světelnou signalizaci umístěnou na obvodovém zdivu budovy nejméně ve výšce 3 m nad zemí. Vstupní dveře musí být bezpečnostní s více bodovým ukotvením v BT 4 ČSN P ENV Dvoukřídlé dveře musí být zabezpečeny proti vyháčkování. Stejné vlastnosti musí splňovat vrata vjezdů a vstupů. Dveře a vrata musí být opatřeny minimálně pětibodovým rozvorovým zámkem v BT 4 ČSN P ENV. Zárubně dveří jsou zabezpečeny proti roztažení. Prosklené plochy (okna, zasklené lodžie) jsou opatřeny funkční bezpečnostní roletou, bezpečnostním zasklením nebo mříží. Okna, balkónové, lodžiové a terasové dveře musí být z vnitřní strany vybaveny uzamykatelnou klikou s bezpečnostní cylindrickou vložkou v BT 3 ČSN P ENV EZS musí být minimálně 3.stupně normy ČSN EN , v rozsahu plášťové a prostorové ochrany s vyvedením na PCO Policie ČR nebo bezpečnostní agentury se smluvně garantovanou dobou dojezdu do 15 min. 20 číslo pojistné smlouvy:

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu "A" v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu A v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 77261351 typu "A" v aktuálním znění platném od 213 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 (pro bytová družstva/společenství ků jednotek s počtem nad 5 pojištěných bytových

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

1. Majetkové pojištění

1. Majetkové pojištění k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. Příloha č. 2 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti pro Město Železný Brod OBCHODNÍ

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 49032170-15 Stav k datu 8. 5. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 56766493-28 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění rekreačních domácností

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění rekreačních domácností M-600/12 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění rekreačních domácností Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Pojištěnými jsou všechny osoby žijící ve společné domácnosti s pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě,

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik & Kooperativa poj I S t o V N A A. S. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik Kooperativa, pojištovna, a. s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSC 11001, Ceská republika lc

Více

8) Za pojistnou událost vzniklou na cennostech a věcech zvláštní hodnoty vyplatí pojistitel plnění v obvyklé ceně.

8) Za pojistnou událost vzniklou na cennostech a věcech zvláštní hodnoty vyplatí pojistitel plnění v obvyklé ceně. 4) Pojištění se dále týká pojistných událostí na anténních systémech (včetně satelitních), které byly v době vzniku škody připevněny: a) na vnější svislé stěně bytového domu, resp. na místě, které není

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Přehled doložek pro pojištění hospodářských rizik obsažených DPP P- 520/05

Přehled doložek pro pojištění hospodářských rizik obsažených DPP P- 520/05 Přehled doložek pro pojištění hospodářských rizik obsažených DPP P- 520/05 Živelní pojištění Označení Název Užití DZ1 Lehké stavby, dřevostavby Výluka vždy, je li sjednáno živelní pojištění souboru staveb

Více

Pojistná smlouva. Město Česká Lípa. číslo xxx xxxxxx x. Návrh pojistné smlouvy. Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva. Město Česká Lípa. číslo xxx xxxxxx x. Návrh pojistné smlouvy. Úsek pojištění hospodářských rizik Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva číslo xxx xxxxxx x Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení zabezpečení

Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení zabezpečení Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení SPZAB2014 T019/14 Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení 1 Článek 2: Krádež vloupáním z uzamčeného prostoru Oddíl 1. Předepsaný způsob a limity pojistného plnění

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432

Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432 Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432 o pojištění domácností s asistencí Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika IČ: 618598869 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení P-200/14 OBSAH Článek 1 Předmět pojištění............................................ 1 Článek 2 Pojistná nebezpečí...........................................

Více

Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019

Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 (obsahující úplné znění Rámcové pojistné smlouvy) uzavřené mezi: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Technické podmínky. Pojištění majetku Městské části Praha 1. Specifikace požadavků na pojištění zadavatele. Pojistná smlouva na pojištění majetku

Technické podmínky. Pojištění majetku Městské části Praha 1. Specifikace požadavků na pojištění zadavatele. Pojistná smlouva na pojištění majetku Technické podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu - 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem Pojištění majetku Městské části Praha 1 Specifikace

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Pojistná smlouva č. 7720008523 Centrum pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva č. 7720008523 Centrum pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva č. 7720008523 Centrum pojištění hospodářských rizik Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 110 01, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 (obsahující úplné znění Rámcové pojistné smlouvy) uzavřené mezi: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

NABÍDKA NA POJIŠTĚNÍ podnikatelských rizik TREND 7 POJISTNÍK SVJ Milánská IČ: se sídlem:,, Česká republika Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla. Prostředky elektronické komunikace: Vyloučení

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND P - 500/ 07 DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND ĆÁST 1. Článek I. Společná ustanovení (1) Pro účely tohoto pojištění se za cennosti dále považují i cenné věci. (2) Pro

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností M-500/12 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností ČÁST 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Pojištěnými jsou všechny osoby žijící ve společné domácnosti s pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě, jde o osoby,

Více

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 o pojištění rodinných domů a bytových jednotek Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika IČ: 618598869 zapsaná v obchodním

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění nemovitosti, jež sjednává Allianz pojišťovna, a. s., jsou stanoveny ve

Více

130 / 14 / 1 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ 1 / 7 130 / 14 / 1

130 / 14 / 1 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ 1 / 7 130 / 14 / 1 130 / 14 / 1 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ Tyto zvláštní pojistné podmínky (dále jen ZPP ) jsou součástí Všeobecných pojistných podmínek (dále jen VPP ). Článek I. Úvodní

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DPZ PP -201 5 T009/15 ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení 1. Škodové pojištění živelního přerušení provozu se řídí Všeobecnými pojistnými

Více

Cestovním pojištění č. 7110000701

Cestovním pojištění č. 7110000701 sjednal: Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ: 532 18, Česká republika IČ: 45534306,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními. Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 53937749-12 Stav k datu 1. 6. 2015 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 53937749-12 X 1 664 04 MOKRÁ ČESKÁ REPUBLIKA Z-VPPN74/N

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností M-500/14 OBSAH ČÁST 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...................................... 1 Článek 1 Okruh pojištěných...........................................

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Pojistná smlouva č. XXXXXXXXXXXXXXXX Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva č. XXXXXXXXXXXXXXXX Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva č. XXXXXXXXXXXXXXXX Úsek pojištění hospodářských rizik Příloha č. 11 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika IČ:

Více

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s.

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojistná smlouva Dotazník NEM 05 VPP pro pojištění bytových domů VPP M-200/05 Složenka Sazba Tiskopisy Poj. podmínky

Více

Doplňkové pojistné podmínky pojištění domácností DPPD 2014

Doplňkové pojistné podmínky pojištění domácností DPPD 2014 Doplňkové pojistné podmínky pojištění domácností DPPD 2014 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ DPPD 2014 sjednává pojistitel, Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1. Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

Průvodce pojištěním podnikatelů

Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Trend OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ŽIVNOSTNÍKŮ SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ Pokud potřebujete ještě jiné pojištění, připravíme pro Vaši firmu individuální

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21 Praha 8 186 00 SMĚRNICE Číslo: S/7413-17 Verze: 1 Název: Pojištění podnikatelských rizik START Plus Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácnosti

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácnosti ZPP DOM - O / 14 / 1 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácnosti Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Pojištění domácnosti je upraveno těmito Zvláštními pojistnými podmínkami ( dále jen ZPP DOM-O ),

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ TRVALE OBÝVANÉ DOMÁCNOSTI

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ TRVALE OBÝVANÉ DOMÁCNOSTI Pro pojištění trvale obývané domácnosti platí příslušná ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů VPP MOB 1/15 (dále jen "všeobecné pojistné podmínky"), tyto

Více