rnzrui OCENETi rurnnovfostt, bytov6 jednotkv E.Lzlt2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rnzrui OCENETi rurnnovfostt, bytov6 jednotkv E.Lzlt2"

Transkript

1 rnzrui OCENETi rurnnovfostt, bytov6 jednotkv E.Lzlt2 V HORNi VLTAVICI Bytov6 jednotka i. L2lt2 v bytovdm dom6 i.p. 12 a podilu 4903/58106 na spolein'fch i6stech bytov6ho domu t.p. 12 a na pozemku parc.t. 237, vie v katastr.f z. Horni Vltavice, obci Horni Vltavice,okresPrachatice,vJihoiesk6mkraji, zaps6nonalve.274(bytovdjednotka)alvi.235 (d0m, pozemek) katastr. Pracovist6 Prachatice. ObjednatelocenEni: Ing.PavelVldek,insolvendni sprdvce, Ti. 28.iijna 1.476/LO, 370 OL desk6 Buddjovice Vlastnik : Uielocen6ni: Himmel Jan, Horni Vltavice 1,2,384 9l- Horni Vltavice ZjiStdni trzni ceny nemovitosti pro insolvendni iizeni Datum mistniho Setieni: Ocen6ni vypracoval: lng. Martin Bo5ko Datum, ke kter6mu je ocen6ni vypracov6no: LL V Praza dne: IL.6.20t3

2 Toto ocendni obsahuje celkem 9 stran textu a 9 stran piiloh a je vyhotoveno ve dvou kopiich. L. UVOO Ocendni je provedeno cenou obvyklou ve smyslu definice uveden6 v 5 2 ods. t zfkona I5I/1997 Sb. Obvyklou cenou se pro tyto ddely tohoto zdkona rozumicena, kterd by byla dosazena pii prodeji stejn6ho, piipadnd obdobn6ho majetku nebo poskytovdni stejn6 nebo obdobn6 sluzby v obchodnim styku v tuzemsku ke dni oceneni. Piitom se zvazujivsechny okolnosti, kter6 maji na cenu vliv, avsak do jejiv'i5e se nepromitajivlivy mimoi6dn'ich okolnostitrhu, osobnich pomdr0 prodiivajiciho nebo kupujiciho ani vliv zvliistniobliby. Mimoiddnfmi okolnostmi trhu se rozumi napilklad stav tisn6 prodiivajiciho nebo kupujiciho, d0sledky piirodnich dijinrich kalamit. Osobnlmi pomdry se rozumi zejm6na vztahy majetkov6, rodinn6 dijin6 osobnivztahy mezi proddvajicim a kupujicim. ZvldStni hodnotou se rozumi zvld5tni hodnota piikliidand majetku nebo sluib6 vypl'ivajiciz osobniho vitahu k nim Mistopis Piedmdtn'i bvt i.12/t2 se nachdzi v L.NP bytov6ho domu d.p. 12 v horni diisti obce a katastrdlnim fzemi HorniVltavice.Bytov'i d0mjenapojenna elektiinu,vodovodakanalizaci.okolitvoiizdstavba stejnyimi bytovfmi domy. Celkovd je obec zasazena v malebn6 Sumavsk6 krajin6. Nemd vsak dobie zaji5tdnou infrastrukturu, je sem 5patn6 dopravni spojeni a diky skoro neexistujicivyirob6, sluzbdm a dal5im provoz0m je zde velmi omezena moznost zamdstnanosti. Nedaleko je stdtni hranice s Ndmeckem i Rakouskem. Piistup k nemovitostije zajist6n z obecni komunikace parc.d. 128/5. Parkovdni je mozn6 pied domem. t.z. Udaje o nemovitosti Oceiovand bytovd jednotka i. tzli2je p0vodni byt 2+1 o celkov6 podlahov6 plo5e 4L,4 m2, v p0vodnim stavu. K bytu ndlezisklep o velikosti 6 m2. Byt je umistdn v 1. NP cihlov6ho domu vystavdn6ho v r.1973, kte4i nepro5el Zddnou vfznamnou rekonstrukcia jeho stavebnd technickli stav odpovidd dobd opotiebeni(40let). Md 3 NP a sedlovou stiechu s eternitovou krytinou. D0m je zd n'i, vdetnd piidek, stropy jsou Zelezobetonovti, objekt je podsklepenli. U n6ktenich byt0 byla provedena vrim6na oken. Ocefiovand bytovd jednotka je spi5e v hor5im technick6m stavu, md p0vodni okna i dveie, na podlahdch je PVC a koberce, v koupelnd dlaiba o obklad. Byty jsou vyt6pdny lokiilnim zdrojem na tuhd paliva. Tento byt md jedin6 topidlo v oblivacim pokoji (jidelnd), kterlim se vytdpicel'i byt. TeplS voda je zajistovdna el. kotlem, umist6n'i m v koupeln6. WC je samostatn6. Viechny rozvody jsou privodni. Orientace oken je na v'ichod a je z nich hezkyi vlihled na les.

3 Tabulka v,fm6r podlaii dispozice mistnost 2+'1, uzitnd plocha (m2) zapoditatelnd UP (m2) 1.NP piedsifi ,53 ob.pokoj 1.NP (iidelna) 12,9 12,9 1.NP koupelna 2, NP loinice 1,6,49 1.6,49 1.NP kuchyn6 5,00 5,00 1.NP WC 0,97 O,97 1.PP sklep 5,94 2,97 Celkovd plocha 47,35 Celkovd zapoditatelnd pl. 44,38 Celkovd zapoiitateln6 zaokrouhlens plocha 44 V'im6ry byly pievzaty ze Znaleck6ho posudku a piekontrolovdny pii mistnim Setieni Podklady pro ocen6ni Vri pis z katastru nemovitosti LV i.274 ze dne LL.6.2O!3 V'i pis z katastru nemovitosti LV d. 235 ze dne IL.6.2OI3 Kopie katastr6lni mapy V'isledky mistniho Setieni ze dne Zna leckli posudek z METODY OCENOVAN Metoda ndkladov6 Toto ocendni m0ze brit vhodn6 pro investora, budouciho kupce, kteni se rozhoduje, zda je vti hodndj5i a ekonomicky efektivndj5i koupit jiz existujici nemovitost nebo vybudovat nemovitost novou. Vdcnou hodnotu je nutno stanovit s piihl6dnutim k opotiebeni, skutedn6mu stavebndtechnick6m u stavu a mord Inimu zasta rdni. Vstupnlmi 0daji piistanovenivdcn6 hodnoty jsou: d6lkov6 rozm6ry, zastavdnd plocha, obestavdn'i prostor, pronajmutelnd plocha, stdiistavby, reprodukdni poiizovacicena za mdrnou jednotku a opotiebeni stavby. Pro sprdvn6 stanoveni opotiebeni stavby je nutno navic zndt stav bdzn6 Adriby, technick6 a mordlni opotiebeni, proveden6 opravy a v'i mdny konstrukdnich prvk0 a dobu dalsiho trvdni stavby.

4 2.2. Metoda vfnosov6 Je zaloiena na pochopenivztahu mezi dasovou hodnotou pendz a relativnim rizikem investic. Zdkladem je v'inos z ndjemnfho vztahu snizen'i o rodni niiklady na provoz nemovitosti. Do ndklad0 se musi zapoditat odpisy, rodni tldrzba, sprdva nemovitost, dafi z nemovitosti, pojistdni apod.. Vyhodnoceni se pak provede diferenciovand v ndvaznosti na vfvoj kapitalizadni miry v dan6m segmentu trhu. Vlinosovou hodnotu stanovime na zdklad6 velikosti, spolehlivosti a d6lky trvdnf vlinosu a na zdkladd sta noveni od povidajici ka pita lizadni miry. 2.3.Metoda srovndvaci v Je zalozena na porovndni ocefiovan6 nemovitosti s obdobn'imi, kte16 jii byly v neddvn6 minulosti realizovdny nebo se nabfzeji a jsou za tuto hodnotu obchodovateln6. Srovnatelnou cenou rozumime obecn6 cenu v6ci stanovenou cenovfm porovndnim s obdobn'imi, k datu ocendnivolnd proddvan'imi v6cmi, na zilkladd iady hledisek, jako napi.: druhu a ridelu vdci, koncepce a technickyich parametr0, kvality provedeni, opravitelnosti apod.. 3. OCENENi SNOVruAVAC1 METODOU Vzhledem k (delu stanoveniobvykl6 ceny, jsem pro tento zdm6r zvolil vyihradnd ocendni srovndvaci metodou. JelikoZ v dan6 lokalitd a jejim okoli je zdkladna aktuiilnd nablzenrich porovnateln'ich byt0, a diky dlouhodob6mu p0sobeniv t6to oblasti, ziskan'ich informaci z jii realizovanyich prodej0 a znalosti pomdr0 jsem pro stanoveni trzniceny zvolil priivd metodu srovndvaci Porovndvaci zskladna a cenotvorn6 parametry Porovndvacizdkladna vychdzi z 0daj0 zde p0sobicich realitnich kancelsii, dipiimo z informaci zjist6n'ich od oslovenfch majitel0, piipadn6 ijii realizovan'ich prodejfi. Byly vybriiny srovnateln6 byty v obdobn6 zdstavbd, se stejnou obsluznosti, dopravnia socidlni infrastrukturou a obdobn6 velikosti. Pokud n6ktere parametry nebyly porovnateln6, promitlo se to do stanoveni konedn6 ceny. Pro souhrnn'i piehled o vlastnostech hodnocenrich byt0 byly vybrdny tyto parametry: poloha v lokalitd, velikosti podlahov6 plochy, standard vybavenia kategorie bytu, poloha v dom6 (podlaii), dispozice, orientace, obdoba potenciondlni klientely. V5echny byty jsou v OV a maji podil na spolednrich prostorech a pozemku. U ndktenich nemovitosti jsem redukovaljejich piedpoklddanou prodejni hodnotu dle zku5enosti v t6to lokalit6.

5 BytovS jednotka 2+1, ul.smetanova, Vimperk ll Jednd se o zddnou bytovou jednotku o dispozici 2+1 v OV v iiidan6 lokalitd na star6m sidlisti, veskerd obdanskd vybavenost je v mist6. Byt se nach6z( ve 2.NP Topeni kotlem na TP, kterli je umistdn ve vlastnim sklepd. Celkovd uiitnii plocha bytu je 62 m2. Nabidkovd prodejni cena : Realizovand prodejni cena: UZitnii plocha: Cena piepodtend na 1 m2 uzitn6 plochy: , ,- 62m2 L0 500 KUm Bytovd jednotka 2+1, Lenora Jednd se o prostornou, slunnou bytovou jednotku o velkosti 50 m2 a dispozici 2+1 s krdsnfm vrihledem, ve tietim patie cihlov6ho domu. Nepr0chozi pokoje, koupelna s vanou, odd6len6 WC, tistiednitopeni, sklep. Nabidkovd prodejni cena : Redukovand prodejni cena: UZitnd plocha: Cena piepodtend na 1 m2 uzitn6 plochy: , ,- 50 m2 7 OOOKi./m2

6 BytovS jednotka 2+1, Lenora Jednd se o bytovou jednotku v OV o velikosti 58 m2 a dispozici 2+1 v 1.NP cihlov6ho domu. V byt6 je 0stiedni topeni na plyn. Piimo pod bytem je nebytovli prostor se samostatnim vchodem, kteni je jiz v cend nemovitosti, ale md dal5ich L7 m2. Hezk6 a dist6 iiv. prostiedi. Nabidkovd prodejni cena: UZitnd plocha: Cena piepodtend na 1 m2 uzitn6 plochy: ,- 58 m Kd/m2

7 2.2,4. Bytovd jednotka 2+kk, ul. Nov5, Volary Jednd se o bytovou jednotku 2+ kk a velikosti 45 m2 v 5.NP paneloveho domu s lodiii. Velmi dobie dispozidnd uspoi6dan6 pokoje, jinak byt v privodnim stavu k rekonstrukci. D0m mii novd plastovd okna, stoupadky, vftah a zateplenou fasddu. K bytu niilezi sklepni koje. V okolf veikerd obdansk6 vybavenost. Na bid kovii prodejni cena : Redukovand prodejni cena : Uiitnd plocha: Cena piepodtend na 1 m2 uzitn6 plochy: , ,- 45 m Kd/m Bytovd jednotka 2+1, ndm6sti Volary Jednd se byt dispozice 2+L a velikosti 65 m2 ve 2.NP revitalizovan6ho panelov6ho domu, stojiciho pobliz niimdstive Volarech. Orientace bytu je na JY, JZ novd plastovd okna, objekt md zateplenou fasddu. VeSkerd obdanskd vybavenost v okoli. Nabidkovd prodejni cena : Redukovand prodejni cena : UZitnd plocha: Cena piepodtend na 1 m2 uiitn6 plochy: , ,- 65 m2 620OK(./m2

8 Byt uzitnd plocha (m2) dispozidniuspoidddni piedpoklddand cena (Kd) piedp. cena/m2 (Kd/m2) r , s , 2+1, 2+L 2+kk 2+t 6s s s Jednotkovd prodejni cena oceriovanyich jednotek byla zhotovitelem, s piihlednutim ke skutednostem ovlivtiujicf prodej, zejm6na k lokalit6, stavebnd technick6mu stavu, stdii objektu, velikosti, poptdvce realitniho trhu pro zadan6 nemovitosti, stanovena v intervalu ai Kd za metr dtveredni zapoditateln6 celkov6 uiitne plochy bytov6 jednotky Siln6 strsnky ocefi ovan6ho bytu: Obec je umist6na ve velmikrdsn6lokalitd Sumavy, bezprostiednd u Boubinsk6ho lesa a horniho toku Vltavy. Jednd se o jedno z m6la dist'ich a zdravrich lokalit v republice. Bezprob16mov6 pa rkovd ni. Blizkd hranice s Ndmeckem a Rakouskem.

9 2.4. Slab6 strdnky bytu 5patn'i stavebnd technick'yi stav budovy. Velmi 5patnf stav vlastniho bytu, lokslnitopeni na Tp. Nedostatednd m istni infrastruktura s omezenou moznosti zam6stna nosti Rizika Bytovd jednotka je zatizena z6stavnim prdvem smluvnim, zdstavnim prdvem soudcovsk'im, zdstavnim prdvem exekutorskfm a naiizenou exekuci viz. LV i.274. Objekt se nachdzi na ilzemi CHKO Sumava 2.6. Stanoveni trini ceny Viechny porovn6van6 nemovitosti mdly celkovd lepsi parametry (lokalitou, infrastrukturou, stavebn6 technickfm stavem) nez oceiovand nemovitost. Vzhledem ke 5patn6mu stavu, velikosti, kvalit6, lokalitd, situaci na trhu v oblasti obdobn'ich realit, nedostatedn6 infrastruktuie a velmi ma16 poptdvce, navrhuji soudasnou trzni cenu specifikovan6 jednotky pod dolni hranici zjistdn6ho intervalu jednotkov'ich cen srovndvanyich bytov'ich jednotek na Rilm2. Vzhledem k vlimdie zapoditateln6 uzitn6 plochy bytu 44 m2 je vfslednd navrhovand cena 2gg 2OO,- zaokrouhleno na Ki. 3. Z6vEr Souiasnd obvykl6 cena ocehovan6 nemovitosti- specifikovan6 jednotky i.lzlt2v bytov6m dom6 i.p. L2 na pozemku parc.i. 237 vtetnd v5ech soutdsti a piislusenstvi a vietnd piislusnrich spoluvlastnick'ich podilfi na spolein'fch prostordch domu a pozemku parc.t. 237 v5e v katastr.fz. Hornl Vftavice, obec Horni Vltavice, okr. Prachatice, zapsdno na LV E. 274 (bytov6jednotka) a LV i. 235 (d0m a pozemek) stanovend ke dni ocen6ni po zaokrouhleni iini r-Ki lstouy: dv6 st6 tiicet tisic korun iesk,ich) V Praze LI podpis: Ing. Martin

10 Piilohy: Vyipis z katastru nemovitostif.2t4 ze dne II.6.20t3 Vyipis z katastru nemovitostid. 235 ze dne tt.6.20t3 Kopie katastrdlni mapy Pldn piislu5n6 dilsti mdsta Fotodokumentace

11

12

13

14 Publikace dat ISKN Tisk - 0s :734ms, 3 prvkri. Str6nka(,.Izl w,4 w;, http ://sgi.nahlizenidokn.cuzk.czl marushka/print. aspx t

15 Wprs z KAII'AsrRu NEMovrrosrf prokazujici stav evidovanli'k datu L3 74:55:02 Vlastnictvi domu s byty a nebytovjrmi prostory Vyhotoveno ddlkov'im piistupem do katas^tru.neryqu1t9g_t!p1o_06e1 ovdienivfstyp3-z.hformadniho sysldmu veiejn6 sprdvy ve smyslu $ 9 zdk /2000 Sb., ye zndni pozddj9ich piedpisu. okres: c20315 Prachatice obec: Horni vltavice Kat.6zem1: Horni Vltavice Llst vlastnictvi: 235 V kat. :6zemi jsou pozemky vedeny ve dwou 6iselnfch iadach (St. = stavebni parcela) A l/1 a<fnilz :inil opravneny Identifikdtor Podil Vfastnick6 prdvo Himrnel,fan, d.p. L2, Horni Vltavice S,Jt'{ KiiZ destmir a Kii2ov6 Renata, d.p. ]-2t Hornl Vltavice S.lM KiiZ.Taromir a Kii?ovA Marcela, 6.p. 50/ Hornl Vltavice KiiZov6 Kl6rka, 6.p. 72t Horni Vltavice S,JI\4 Mach Ladislav a MachovA Zofie, 6.p. t2t Horni Vltavi-ce MachowA Zofie, 6.p. L2t 3849I Horni Vltavice \ / Yeg'ynakowa Tetyana, 6.p. L2, Horni Vltavice Zaloudek Milan, D6lnick6 dornky II 519/11, Brandfs nad Labem, Brandys nad Labem-Star6 Boles1aw Lill<a Arno5t, d.p. 72t Horni Vltavice S,lM : spofedn6 'inenl manzel-,3 64LL!2 / OL44 5LLL20/ L/7L /O52 49sLO8 / L0 / AOL/ s602/L /L / L2r5/LO /3434 B lvemoyitosti Pozemky Parcefa \/\/mara Im/ l llrtlh nozemku Zprjsob vvuiiti Zptisob ochranv sr zaseav6n5 plocha a n5dvoii Stavby Typ stavby i6st obce, i. budovy Zp&sob vyuziti Zptisob ochrany Horni Vltavice, 6.p. L2 Qydleni c.p. / e. j ednotk L2/IT bvt Snol nvl esf ni-ci t2ltz '12/tg (nn7rrrz7 byt aci ni-6j byt.9r>ol ttttl a.qf ni-ci t2/21 bvt Qnalttrrlaqfnini L2/22 bvt.9nnl ttttl a.cf ni g j t2/23 byt t2/3l Cnnlrrrrl =of ni byt c^^1,,,,1--+^: 4)QtUvIclSLIIJCa " ----,,-c.l uz itl na LV 242 5LLI2O/206 5e522L/t!45 ; KFLZ Renata L L2/O144; Himmel ilan O4Ot/L / 1969,. Mach Machovi ilofle L275 / LO26 ; ZaLoudek Milan / 1969; MachovA Lofj.e / 3434 ; 2i2t*a ArnoEt OLO/L629 ; KlL2ovA KlArka 4 903/s s0/s /seLO6 83s8/ e9ls /58] /58L /58LO / rozs6hl6 chr5n6n6 uzeml_ l\7: n: rna 7 a -ws Fq! vv4v rozs6hl5 chr6n6n6 6zemi st. 237 snol einttrh tsa ef aall r'lamtt z y---',,''u naryanlz 80s0/58106 deetmir a Kiiiov /s l58106 Ladislav a 8208/ /58] /s / PO1J-J na i ar'lnaf na Nemovitosti jsou v uzemnim obvodu, ve kter'm vykonavd Katastralni riiad projihodeskf STIANA.kraj, -Katastrafni I stetni sprevu katastru nemovitosti CR pracovist6 Prachatice, k6d: 306.

16 \TYPIS Z KATASTRU NEI{OVITOSTi prokazujici stav evi_dovang k datu i4:55:02 Vyhotoveno ddlkoulm piistupem do katastru nemouitosti pro_1det ovdieni visttl.pll.z.informainiho syst1mu veiejn7 spr1vy Okres: C20315 Kat.Ozemi: V kat. rizeni vz smystu S 9 z6k. i. 365/2000 Sb., ve zneni pitzddjsicn iieaiiti. - -' Prachatice Horni Vltavice jsou pozemky vedeny ve Obec: List vfastnictvl: dvou diselnfch iad6ch Horni Vltavice 235 (St. = stavebni- parcela) Typ stavby edst obce, d. budovy Zptisob vyuiiti Zprisob ochrany Na parcele i.p. / spoleinych ddstech PodiL na -1 72/sz byt 2Bo 2B2g/sBLo6 Spoluvlastnlci /1986,. yegynakova Tetyana L2/33 bvt /s87O6 Spoluvlastnlci / /LO2; :Kfril Jaronrir a Kii-iov6 Marcela Lrana ptava - Bez zapisu Omezenl vfastnic ho prava - Bez zapr-su Jin6 zdpisy Typ vztahu Vztah pro o Vlastnictvi jednotek ze dne Pr6vni Li st ina prohl65eni- vlastnika Nablvaci tituly Vztah bonitovanych u Vztah k 66inky vkladu ke dni 20.L2.2OOO. Stavba: Horni Vltavice, 6.p, \2 budovy v9 2393/2OOO POLvzt2/2OOt z-49oooo2/ z-49oooo2/ upozorn6ni: Tento rn/pis z katastru nemovitostl neobsahuje zapisy v 66sti Et1, c/ poznamky w 6Asti D, listiny v d6sti E a po 25.dubnu 2003 wyznadena upozorn6ni (plombu), ie pr6vnj vzeahy k jednotkam, ke spoluw-lastnick;fm podilrim na spolednjrch d6stech.domu, popi. pozemku jsou dotdeny zm6nou. Tyto z6pi.sy jsou uvedeny vzdy na piislu5n6m rnipisu z katistru nemovitosti pro vlastnictvi bytu a nebytow6ho prostoru. Nemovitosti lsou v rtzemnim obvodu, ve kter1m vykondvd statni sprdvu katastru nemovitostl en: Katastr1Tni 6iad pro,tihoiesk! krajt Katastrl.tni praeoviet' praehatiee, k6d.: 306. vr!,vlvvll. ieskl fiiad zen6ndiick! a katastrdlni - SCD Vyhotoveno: j :0g:05 Ilemovjtosti jsou v uzemnt-m, ve kterem vykondv stdtni spr vu katastru nemovatost Katastralni liiad pro Jiho6eskf kraj, Katastralni pracovi. StE Pr:-haf i strana ^^ KOO: JUb. 2

17 Katastr nemovitosti Ovdiuji pod poiadovym dislem KN374/HR/2013, Le tato listina, kter6 v pievedenim vystupu z informadniho syst6mu veiejn6 spr6vy z el podoby do podoby listinn6, skl6dajici se z 2 listu, se doslovnd sh s obsahem vystupu z informadniho syst6mu veiejnd spr6vy v el podobd. Ovdiujici osoba: Hrbkovd Dana Y Praze 2 dne Podpis

18 Okres: C20315 Prachatice Kat.rizemi: Hornl Vltavice V kat. 6zemi jsou pozemky vedeny Wprs z KAEa'sTRU Nsuovrrosri jici stav evidovany k datu :55:02 Vlastnictvi bytu a nebytov6ho prostoru Vyhotoveno ddlkovlm pflstupem do katastru nemovitosti pro rtdel ovdieni vlstupu z informadniho systemu veiejn6 sprdvy ve smyslu 5 I z6k /2000 Sb., ve zndni pozddjsich piedpis(t. Obec: List vlastnictvi: ve dvou Eiselnfch iad5ch Horni- Vltavice 274 (St. = stavebni parcela) L. \/1 zcfnib lint't opravneny Identif ikator POAat Vlastnick6 pravo Himme1,Jan, 6.p. L2t 3849L Horni Vltawice B lvernovitosti Jednotky c'p'/ i v.jvv!lvej\j4yuavp i a/'ln^f t tt Tntotcnh tnttt4 i f i t2/l2 bvt Budova Horni Vltavice, na parcele St, Parcely St. 231 B1,Ilnd prdva - Bez zapisu Omezeni vfastnick1ho prdva Zptisob ochrany rozsahl6 chran6n6 d.p. t2t LV zastav6n6 plocha -Jv 'Przn trzfahtt " /]nrirrnani n-n Povinnost k 6zemi bydleni a n6dvoii 64LLr2/OL44 DaAi 1 anat afnr'tah ddstech domu a pozemku 4903/58LO6 236n2 o Zlstavni pravo smluvni pohled5wka we vjei 67.2OO r- Kd s piislueenstvim. Central system s.r.o., JirAskova Jednotka: l2/t2 2042t BeneSov, ni/r6o: Listina Smlouva o ztizenl z6stavniho pr6va podle ob6,.z. vkladu pr5wa ke dni q tt. o Z6stavni pr6vo smluvni budouci pohled6vky do rniee t21.2oo,- K6. -rntral system s. r. o., iliriskova ilednotka t 12/!2 noaz, 256oL BeneSov, nd/r6o: Listina Smlouva o zlizeni z6stavniho pr6va podle obd.z. vkladu prava ke dni o Naiizenl exekuce v-21l2/2o ze dne 27.O9.20LL. PrAvni tdinky v-27l2/2o v-2112/ ze dne 27.O9.2OLT. Pr6vni fdinky v-27l2/ Himmel ilan, 6.p. L2, Hornl Vltawice, Rd/rdo : 64t:-l2/0:-44 Listina Usnesenl soudu o naiizeni exekuce Okresni soud v Prachaticich ze dne ; uloieno na prac. Prachatice o Exeku6ni ptikaz k prodeji nemowitosti /2O EXE L279/20L2 -L3 z-25o5/ Jednotka: t2/t / Listina Exekudni piikaz k prodeji nemovitjrch v6ci Exekutorskjr rliad Sumperk-Mgr.Marcel Kubis 139-Ex 0t268/20L2 -OL6 ze dne ]-2. Nemovitosti jsou v Dzemnim obvodu, ve kterem vykoneve stetni sprevu katastru nemovitosti CR Katastralni rliad pro,jihodeskli kraj, KatastrAlni pracovist6 Prachatice, k6d: 305, strana 1

19 \TYPIS Z KAEASTRU NEMOVITOSEI prokazujici stav evidovanf k datu :55:02 Vyhotoveno ddlkovim piistupem do katastru nemovitosti pro hiel ovdfeni vlstupu z informainiho systdmu veiejn6 sprdvy ve smyslu $ 9 zdk. i. 365/2000 Sb., ve zndni pozddjslch piedpisi. Okres: C20315 Prachatice Obec: Horni Vltavice KaL.izemi: Horni Vltavice List vfastnictvlz 274 V kat. 6zemi jsou pozemky vedeny ve dvou 6iselnfch iadach (St. = stavebni parcela) Lfv Trzn trzf v zhtt vplovttettl plu ^nr4rrnzni ^r^ POVinnOSt k z-25o6/20l2-306 o ZAstavni pr6vo soudcovsk6 ve w'.isi ,- Kd s piislu5enetvim. Lendress s.r.o., Simonova 1101/10, ilednotka: 12/72 Z-356L/2O i"py, Praha, Rd/rdo: Listina Usnesenl soudu o nailzeni rnikonu rozhod.ztlzenlm soud.zastavniho prava Okresnl soud v Prachaticlch 3-E!5/ ze dne 14.O3.2OL2. PrAvni moc ke dni L2. z-356l/ _ Z6stavni pr6wo exekutorsk6 ve v1.5i ,- K6 s piislueenstvim. LendreEs s.r.o., Simonova LLOL/LO, ilednotka: L2/L / i"py, Praha, RE/reo Listina Exekudni piikaz o zilzeni exekutorsk6ho zastavniho prawa na nemovitosti Exekutorskli 6iad Sunperk-Mgr.Kubis 139-EX 0\268/20L2-015 ze dne Pr6vni moc ke dni OI2. z-4442/ o ProhlA5enl konkursu podle insolven6nlho z6kona Himmel ilan, 6.p. L2t Horni Z-4831/2OL2-306 vlravice, Rd/rdo : 64LLL2/0L44 Listina Usneseni insolven6nlho soudu o tpadku Krajskf soud v deskfch BudEjovicich KSCB 25- INS13119/2012 -A-10 ze dne 20.06,2OL2.; ulozeno na prac. Prachatice z-483!/20l2-3o6 D Jin6 zdpisy - Bez zapisu F. l,lah$rraai fif,, 1.' - i;^a L ^^AL. lar.lrt zaniqtt Lt-sx.7na o Smlouva o pievodu bytu a nebytov6ho prostoruv4 2446/2000 ze dne 24.Lt.2000.Pr6vni i6inky wkladu ke dni. 20.I Polvz:3/2QOL /2OOL-306 Pro; Himmel Jan, 6.p. L2t 3849L Horni Vltavice ni/tio: 64LLL2/0L44 F Vztah bonitovanlch pfrdnd ekologickych jednotek (BPEJ) k parcetdm - Bez z5.pisu Upozorn6ni: Da15i 6daje o budov6 a pozemclch uvedenfch v 66sti B jsou vidy na piislu5n6m rrfpisu z katastru nernovitosll pro vlastnictvi domu s byty a nebytovr.irni prostory. Nemovitosti jsou v uzemnim obvodu, ve kterem vykondvi statnl sprdvu katastru nemov)tost1 CR Katastr5fni rliad pro Jiho6eskly' krai, KatastrAlnl pracoviste Prachatice, k6d: 305. strana 2

20 Okres: Kat. irzeml : V kat. viprs z KArAsRrt nnuovrrosrf prokazujicl stav evidorrar.i k datu 7 j :55:02 vvhotoveno ddtkov!'m oo"'1.?!l;:fi, t,:r;;:yzy;!#ltrrtr!s\":::i;w!,:riyf:[#:1,r" C20315 Prachatice Horni Vltavice List vfastnictvi: fzemi jsou pozemky vedeny ve dvou diselnfch iadich Obec: svstlmu veiejnl sprlvv Horni Vltavice 274 (St. = Etavebni parcela) Nemovitosti jsou v rtzemnim obvodu, ve kter6m vykondvd stdtni sprdvu katastru nemovitostl in: KatastrAlni iiad pro,jihoiesklr kraj, KatastrAj:ni pracoviitd pr,aehatiee, k6d.: 306. VyhotoviT: Vwhofotrann. 11,0G.2O j-3 15:05:02 eesk! rtiad zendndiicki a katastr6l-n1 - SCD,lnt Katastralni diad pro Jihodeskli kraj, Katastr6lni pracoviste prachatice, k6d: 306. strana 3

21 Katastr nemovitosti Ovdiuji pod poiadovym dislem KN373/HR/2013, Le tato listina,ker pievedenim vystupu z informadniho syst6mu veiejn6 sprilvy z podoby do podoby 1istinn6, skl6dajici se z 3 listu" se doslovnd sho s obsahem vystupu z informadniho syst6mu veiejn6 spr6vy v elektronick podobd. Ov6iujici osoba: Hrbkovf Y Praze 2 dne ,, v- v

hodnoti nemovitosti - rodinn6ho domu 6.p. 9 na pozemkt parc.6. St. 18, parc.i. 4111 veetn6 vsech k.f. HruSka, obec HruSka, okres Prost6jov,zapsino

hodnoti nemovitosti - rodinn6ho domu 6.p. 9 na pozemkt parc.6. St. 18, parc.i. 4111 veetn6 vsech k.f. HruSka, obec HruSka, okres Prost6jov,zapsino Znaf eck'i posudek dislo 915-11110 o obvykl6, obecn6, tr2ni pozemku parc.6. St. 18 a soudisti a piislusenstvi v na LV d. 102. hodnoti nemovitosti - rodinn6ho domu 6.p. 9 na pozemkt parc.6. St. 18, parc.i.

Více

Znaleckv posudek. JUDr. lveta Glogrov6 Exekutorskf Iiad Praha 4 Vinohradsk5 1 188/58 130 00 Praha 3

Znaleckv posudek. JUDr. lveta Glogrov6 Exekutorskf Iiad Praha 4 Vinohradsk5 1 188/58 130 00 Praha 3 .,'l {?,... Znaleckv posudek ri. 825-130/2013 e.j.126 EX187t10 O obvykle cen6 nemovitostiobjektu bydlenid.p. 106 na St.68 s pilslusenstvlm a pozemky na St. 68 o plose 204 m2, zastav6n6 plocha a n6dvoii,

Více

ZNALECKY POSUDEK. i. 5798-033-2015 ? I. I t. fiel posudku : zn lec z oboru stavebnictvi. Vladimir KARL Hrniiisk6 268 570 01 Litomyll te.

ZNALECKY POSUDEK. i. 5798-033-2015 ? I. I t. fiel posudku : zn lec z oboru stavebnictvi. Vladimir KARL Hrniiisk6 268 570 01 Litomyll te. zn lec z oboru stavebnictvi a ekonomiky ceny a odhady nemovitosti a ocefiovini Vladimir KARL Hrniiisk6 268 570 01 Litomyll te. 461 612 670 K kancel6i: Litomy51, Smetanovo nam. 2\,tel.461 612 670 nebo 602

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2027-613/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 32/3, umístěné v domě č.p. 32 na pozemku parc.č. 220 (LV 222) a spoluvlastnickém podílu o velikosti 7705/30985

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4391-537/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4391-537/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 954/18, včetně spoluvlastnického podílu id. 7955/159827 na společných částech domu a pozemku parc.č. 1716/33. Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4174-320/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4174-320/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek þ. 3665/2012

Znalecký posudek þ. 3665/2012 Znalecký posudek þ. 3665/2012 o cenč nemovitosti - 1/4 bytové jednotky þ. 1160/47 v domč þ.p. 1160 na pozemku þ. parc. 2422 v kat. úz. Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín, vþetnč spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1714-56/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1714-56/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1714-56/15 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Bytová jednotka č. 373/7, v bytovém domě č.p. 373, včetně spoluvlastnického podílu id. 96/1000 na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 495-2/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 495-2/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 495-2/2013 o ceně bytové jednotky číslo 1103/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 11792 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, katastrální území a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 o ceně nemovitostí bytové jednotky č. 1234/3 v budově č. p. 1234 na pozemku parc. č. st. 2312, vedené na LV č. 3393, včetně podílu 546/10000 na společných částech domu a pozemku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5258-1404/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5258-1404/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek. č. 1665-80 / 12. Mírové náměstí 2 400 01 Ústí nad Labem

Znalecký posudek. č. 1665-80 / 12. Mírové náměstí 2 400 01 Ústí nad Labem Znalecký posudek č. 1665-80 / 12 stanovení (odhad) obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na nemovitosti byt č. 598/1 vč. spoluvlastnického podílu ve výši 589/4020 na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 1394-25/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 1394-25/2014 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1394-25/2014 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1448/10 v bytovém domě č.p. 1448 na pozemku p.č. 951/2 (ve vl. Bránické mezivrší a.s., Litoměřická 834/19d,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2070-51/13 o ceně bytu č. 2463/6 ulice Benešovo náměstí, v části obce Zelené Předměstí v budově označené čp. 2461, čp. 2462, čp. 2463 a čp. 2462 se stp.č. 5018, stp.č. 5019, stp.č.

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

hfzz (?//, -,fr ZNALECK'f POSUDEK i. 5710t76t2013

hfzz (?//, -,fr ZNALECK'f POSUDEK i. 5710t76t2013 hfzz (?//, -,fr ZNALECK'f POUDEK i. 5710t76t2013 O cen6 bytov6 jednotky dfslo 156417 v katastr6lnim uzemi Vla5im, vdetn6 podflu na spolednfch d6stech objektu. oud6stf ocen6ni je i podil na zastaven6m pozemku.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4516/277/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4516/277/13 č.vyhotovení : 2 Č.j.: 260/2013-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4516/277/13 o ceně nemovitosti - bytové jednotky číslo 586/553 umístěné v v bytovém domě čp. 586 s příslušenstvím, včetně spoluvl.podílu o velikosti

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2048-5/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2048-5/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2048-5/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 377/1 jehož součástí je rodinný dům č.p. 198 a pozemků parc.č.375/1, parc.č. 375/4, parc.č. 376 a příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Líšeň, obec Brno, okres Brno-město, na ulici Horníkova č. or. 2: bytu č. 2059/9 v bytovém domě č. p. 2059 na pozemku parc. č. 5970,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2256-213/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 677/2 jehož součástí je bytový dům č.p. 367, součástí a příslušenství, katastrální území a obec Stonava, okres

Více

ZNALECKY POSUDEK E. 1325-06412014

ZNALECKY POSUDEK E. 1325-06412014 { ZNALECKY OUDEK E. 1325-06412014 nemovitd v6ci, kterou piedstavuje bytov6 jednotka o dispozici 1+1, d. 6412, vd. spoluvlastnick6ho podilu o velikosti 43617057 na spolednfch drlstech domu a pozemku t.

Více

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice,

Více