rnzrui OCENETi rurnnovfostt, bytov6 jednotkv E.Lzlt2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rnzrui OCENETi rurnnovfostt, bytov6 jednotkv E.Lzlt2"

Transkript

1 rnzrui OCENETi rurnnovfostt, bytov6 jednotkv E.Lzlt2 V HORNi VLTAVICI Bytov6 jednotka i. L2lt2 v bytovdm dom6 i.p. 12 a podilu 4903/58106 na spolein'fch i6stech bytov6ho domu t.p. 12 a na pozemku parc.t. 237, vie v katastr.f z. Horni Vltavice, obci Horni Vltavice,okresPrachatice,vJihoiesk6mkraji, zaps6nonalve.274(bytovdjednotka)alvi.235 (d0m, pozemek) katastr. Pracovist6 Prachatice. ObjednatelocenEni: Ing.PavelVldek,insolvendni sprdvce, Ti. 28.iijna 1.476/LO, 370 OL desk6 Buddjovice Vlastnik : Uielocen6ni: Himmel Jan, Horni Vltavice 1,2,384 9l- Horni Vltavice ZjiStdni trzni ceny nemovitosti pro insolvendni iizeni Datum mistniho Setieni: Ocen6ni vypracoval: lng. Martin Bo5ko Datum, ke kter6mu je ocen6ni vypracov6no: LL V Praza dne: IL.6.20t3

2 Toto ocendni obsahuje celkem 9 stran textu a 9 stran piiloh a je vyhotoveno ve dvou kopiich. L. UVOO Ocendni je provedeno cenou obvyklou ve smyslu definice uveden6 v 5 2 ods. t zfkona I5I/1997 Sb. Obvyklou cenou se pro tyto ddely tohoto zdkona rozumicena, kterd by byla dosazena pii prodeji stejn6ho, piipadnd obdobn6ho majetku nebo poskytovdni stejn6 nebo obdobn6 sluzby v obchodnim styku v tuzemsku ke dni oceneni. Piitom se zvazujivsechny okolnosti, kter6 maji na cenu vliv, avsak do jejiv'i5e se nepromitajivlivy mimoi6dn'ich okolnostitrhu, osobnich pomdr0 prodiivajiciho nebo kupujiciho ani vliv zvliistniobliby. Mimoiddnfmi okolnostmi trhu se rozumi napilklad stav tisn6 prodiivajiciho nebo kupujiciho, d0sledky piirodnich dijinrich kalamit. Osobnlmi pomdry se rozumi zejm6na vztahy majetkov6, rodinn6 dijin6 osobnivztahy mezi proddvajicim a kupujicim. ZvldStni hodnotou se rozumi zvld5tni hodnota piikliidand majetku nebo sluib6 vypl'ivajiciz osobniho vitahu k nim Mistopis Piedmdtn'i bvt i.12/t2 se nachdzi v L.NP bytov6ho domu d.p. 12 v horni diisti obce a katastrdlnim fzemi HorniVltavice.Bytov'i d0mjenapojenna elektiinu,vodovodakanalizaci.okolitvoiizdstavba stejnyimi bytovfmi domy. Celkovd je obec zasazena v malebn6 Sumavsk6 krajin6. Nemd vsak dobie zaji5tdnou infrastrukturu, je sem 5patn6 dopravni spojeni a diky skoro neexistujicivyirob6, sluzbdm a dal5im provoz0m je zde velmi omezena moznost zamdstnanosti. Nedaleko je stdtni hranice s Ndmeckem i Rakouskem. Piistup k nemovitostije zajist6n z obecni komunikace parc.d. 128/5. Parkovdni je mozn6 pied domem. t.z. Udaje o nemovitosti Oceiovand bytovd jednotka i. tzli2je p0vodni byt 2+1 o celkov6 podlahov6 plo5e 4L,4 m2, v p0vodnim stavu. K bytu ndlezisklep o velikosti 6 m2. Byt je umistdn v 1. NP cihlov6ho domu vystavdn6ho v r.1973, kte4i nepro5el Zddnou vfznamnou rekonstrukcia jeho stavebnd technickli stav odpovidd dobd opotiebeni(40let). Md 3 NP a sedlovou stiechu s eternitovou krytinou. D0m je zd n'i, vdetnd piidek, stropy jsou Zelezobetonovti, objekt je podsklepenli. U n6ktenich byt0 byla provedena vrim6na oken. Ocefiovand bytovd jednotka je spi5e v hor5im technick6m stavu, md p0vodni okna i dveie, na podlahdch je PVC a koberce, v koupelnd dlaiba o obklad. Byty jsou vyt6pdny lokiilnim zdrojem na tuhd paliva. Tento byt md jedin6 topidlo v oblivacim pokoji (jidelnd), kterlim se vytdpicel'i byt. TeplS voda je zajistovdna el. kotlem, umist6n'i m v koupeln6. WC je samostatn6. Viechny rozvody jsou privodni. Orientace oken je na v'ichod a je z nich hezkyi vlihled na les.

3 Tabulka v,fm6r podlaii dispozice mistnost 2+'1, uzitnd plocha (m2) zapoditatelnd UP (m2) 1.NP piedsifi ,53 ob.pokoj 1.NP (iidelna) 12,9 12,9 1.NP koupelna 2, NP loinice 1,6,49 1.6,49 1.NP kuchyn6 5,00 5,00 1.NP WC 0,97 O,97 1.PP sklep 5,94 2,97 Celkovd plocha 47,35 Celkovd zapoditatelnd pl. 44,38 Celkovd zapoiitateln6 zaokrouhlens plocha 44 V'im6ry byly pievzaty ze Znaleck6ho posudku a piekontrolovdny pii mistnim Setieni Podklady pro ocen6ni Vri pis z katastru nemovitosti LV i.274 ze dne LL.6.2O!3 V'i pis z katastru nemovitosti LV d. 235 ze dne IL.6.2OI3 Kopie katastr6lni mapy V'isledky mistniho Setieni ze dne Zna leckli posudek z METODY OCENOVAN Metoda ndkladov6 Toto ocendni m0ze brit vhodn6 pro investora, budouciho kupce, kteni se rozhoduje, zda je vti hodndj5i a ekonomicky efektivndj5i koupit jiz existujici nemovitost nebo vybudovat nemovitost novou. Vdcnou hodnotu je nutno stanovit s piihl6dnutim k opotiebeni, skutedn6mu stavebndtechnick6m u stavu a mord Inimu zasta rdni. Vstupnlmi 0daji piistanovenivdcn6 hodnoty jsou: d6lkov6 rozm6ry, zastavdnd plocha, obestavdn'i prostor, pronajmutelnd plocha, stdiistavby, reprodukdni poiizovacicena za mdrnou jednotku a opotiebeni stavby. Pro sprdvn6 stanoveni opotiebeni stavby je nutno navic zndt stav bdzn6 Adriby, technick6 a mordlni opotiebeni, proveden6 opravy a v'i mdny konstrukdnich prvk0 a dobu dalsiho trvdni stavby.

4 2.2. Metoda vfnosov6 Je zaloiena na pochopenivztahu mezi dasovou hodnotou pendz a relativnim rizikem investic. Zdkladem je v'inos z ndjemnfho vztahu snizen'i o rodni niiklady na provoz nemovitosti. Do ndklad0 se musi zapoditat odpisy, rodni tldrzba, sprdva nemovitost, dafi z nemovitosti, pojistdni apod.. Vyhodnoceni se pak provede diferenciovand v ndvaznosti na vfvoj kapitalizadni miry v dan6m segmentu trhu. Vlinosovou hodnotu stanovime na zdklad6 velikosti, spolehlivosti a d6lky trvdnf vlinosu a na zdkladd sta noveni od povidajici ka pita lizadni miry. 2.3.Metoda srovndvaci v Je zalozena na porovndni ocefiovan6 nemovitosti s obdobn'imi, kte16 jii byly v neddvn6 minulosti realizovdny nebo se nabfzeji a jsou za tuto hodnotu obchodovateln6. Srovnatelnou cenou rozumime obecn6 cenu v6ci stanovenou cenovfm porovndnim s obdobn'imi, k datu ocendnivolnd proddvan'imi v6cmi, na zilkladd iady hledisek, jako napi.: druhu a ridelu vdci, koncepce a technickyich parametr0, kvality provedeni, opravitelnosti apod.. 3. OCENENi SNOVruAVAC1 METODOU Vzhledem k (delu stanoveniobvykl6 ceny, jsem pro tento zdm6r zvolil vyihradnd ocendni srovndvaci metodou. JelikoZ v dan6 lokalitd a jejim okoli je zdkladna aktuiilnd nablzenrich porovnateln'ich byt0, a diky dlouhodob6mu p0sobeniv t6to oblasti, ziskan'ich informaci z jii realizovanyich prodej0 a znalosti pomdr0 jsem pro stanoveni trzniceny zvolil priivd metodu srovndvaci Porovndvaci zskladna a cenotvorn6 parametry Porovndvacizdkladna vychdzi z 0daj0 zde p0sobicich realitnich kancelsii, dipiimo z informaci zjist6n'ich od oslovenfch majitel0, piipadn6 ijii realizovan'ich prodejfi. Byly vybriiny srovnateln6 byty v obdobn6 zdstavbd, se stejnou obsluznosti, dopravnia socidlni infrastrukturou a obdobn6 velikosti. Pokud n6ktere parametry nebyly porovnateln6, promitlo se to do stanoveni konedn6 ceny. Pro souhrnn'i piehled o vlastnostech hodnocenrich byt0 byly vybrdny tyto parametry: poloha v lokalitd, velikosti podlahov6 plochy, standard vybavenia kategorie bytu, poloha v dom6 (podlaii), dispozice, orientace, obdoba potenciondlni klientely. V5echny byty jsou v OV a maji podil na spolednrich prostorech a pozemku. U ndktenich nemovitosti jsem redukovaljejich piedpoklddanou prodejni hodnotu dle zku5enosti v t6to lokalit6.

5 BytovS jednotka 2+1, ul.smetanova, Vimperk ll Jednd se o zddnou bytovou jednotku o dispozici 2+1 v OV v iiidan6 lokalitd na star6m sidlisti, veskerd obdanskd vybavenost je v mist6. Byt se nach6z( ve 2.NP Topeni kotlem na TP, kterli je umistdn ve vlastnim sklepd. Celkovd uiitnii plocha bytu je 62 m2. Nabidkovd prodejni cena : Realizovand prodejni cena: UZitnii plocha: Cena piepodtend na 1 m2 uzitn6 plochy: , ,- 62m2 L0 500 KUm Bytovd jednotka 2+1, Lenora Jednd se o prostornou, slunnou bytovou jednotku o velkosti 50 m2 a dispozici 2+1 s krdsnfm vrihledem, ve tietim patie cihlov6ho domu. Nepr0chozi pokoje, koupelna s vanou, odd6len6 WC, tistiednitopeni, sklep. Nabidkovd prodejni cena : Redukovand prodejni cena: UZitnd plocha: Cena piepodtend na 1 m2 uzitn6 plochy: , ,- 50 m2 7 OOOKi./m2

6 BytovS jednotka 2+1, Lenora Jednd se o bytovou jednotku v OV o velikosti 58 m2 a dispozici 2+1 v 1.NP cihlov6ho domu. V byt6 je 0stiedni topeni na plyn. Piimo pod bytem je nebytovli prostor se samostatnim vchodem, kteni je jiz v cend nemovitosti, ale md dal5ich L7 m2. Hezk6 a dist6 iiv. prostiedi. Nabidkovd prodejni cena: UZitnd plocha: Cena piepodtend na 1 m2 uzitn6 plochy: ,- 58 m Kd/m2

7 2.2,4. Bytovd jednotka 2+kk, ul. Nov5, Volary Jednd se o bytovou jednotku 2+ kk a velikosti 45 m2 v 5.NP paneloveho domu s lodiii. Velmi dobie dispozidnd uspoi6dan6 pokoje, jinak byt v privodnim stavu k rekonstrukci. D0m mii novd plastovd okna, stoupadky, vftah a zateplenou fasddu. K bytu niilezi sklepni koje. V okolf veikerd obdansk6 vybavenost. Na bid kovii prodejni cena : Redukovand prodejni cena : Uiitnd plocha: Cena piepodtend na 1 m2 uzitn6 plochy: , ,- 45 m Kd/m Bytovd jednotka 2+1, ndm6sti Volary Jednd se byt dispozice 2+L a velikosti 65 m2 ve 2.NP revitalizovan6ho panelov6ho domu, stojiciho pobliz niimdstive Volarech. Orientace bytu je na JY, JZ novd plastovd okna, objekt md zateplenou fasddu. VeSkerd obdanskd vybavenost v okoli. Nabidkovd prodejni cena : Redukovand prodejni cena : UZitnd plocha: Cena piepodtend na 1 m2 uiitn6 plochy: , ,- 65 m2 620OK(./m2

8 Byt uzitnd plocha (m2) dispozidniuspoidddni piedpoklddand cena (Kd) piedp. cena/m2 (Kd/m2) r , s , 2+1, 2+L 2+kk 2+t 6s s s Jednotkovd prodejni cena oceriovanyich jednotek byla zhotovitelem, s piihlednutim ke skutednostem ovlivtiujicf prodej, zejm6na k lokalit6, stavebnd technick6mu stavu, stdii objektu, velikosti, poptdvce realitniho trhu pro zadan6 nemovitosti, stanovena v intervalu ai Kd za metr dtveredni zapoditateln6 celkov6 uiitne plochy bytov6 jednotky Siln6 strsnky ocefi ovan6ho bytu: Obec je umist6na ve velmikrdsn6lokalitd Sumavy, bezprostiednd u Boubinsk6ho lesa a horniho toku Vltavy. Jednd se o jedno z m6la dist'ich a zdravrich lokalit v republice. Bezprob16mov6 pa rkovd ni. Blizkd hranice s Ndmeckem a Rakouskem.

9 2.4. Slab6 strdnky bytu 5patn'i stavebnd technick'yi stav budovy. Velmi 5patnf stav vlastniho bytu, lokslnitopeni na Tp. Nedostatednd m istni infrastruktura s omezenou moznosti zam6stna nosti Rizika Bytovd jednotka je zatizena z6stavnim prdvem smluvnim, zdstavnim prdvem soudcovsk'im, zdstavnim prdvem exekutorskfm a naiizenou exekuci viz. LV i.274. Objekt se nachdzi na ilzemi CHKO Sumava 2.6. Stanoveni trini ceny Viechny porovn6van6 nemovitosti mdly celkovd lepsi parametry (lokalitou, infrastrukturou, stavebn6 technickfm stavem) nez oceiovand nemovitost. Vzhledem ke 5patn6mu stavu, velikosti, kvalit6, lokalitd, situaci na trhu v oblasti obdobn'ich realit, nedostatedn6 infrastruktuie a velmi ma16 poptdvce, navrhuji soudasnou trzni cenu specifikovan6 jednotky pod dolni hranici zjistdn6ho intervalu jednotkov'ich cen srovndvanyich bytov'ich jednotek na Rilm2. Vzhledem k vlimdie zapoditateln6 uzitn6 plochy bytu 44 m2 je vfslednd navrhovand cena 2gg 2OO,- zaokrouhleno na Ki. 3. Z6vEr Souiasnd obvykl6 cena ocehovan6 nemovitosti- specifikovan6 jednotky i.lzlt2v bytov6m dom6 i.p. L2 na pozemku parc.i. 237 vtetnd v5ech soutdsti a piislusenstvi a vietnd piislusnrich spoluvlastnick'ich podilfi na spolein'fch prostordch domu a pozemku parc.t. 237 v5e v katastr.fz. Hornl Vftavice, obec Horni Vltavice, okr. Prachatice, zapsdno na LV E. 274 (bytov6jednotka) a LV i. 235 (d0m a pozemek) stanovend ke dni ocen6ni po zaokrouhleni iini r-Ki lstouy: dv6 st6 tiicet tisic korun iesk,ich) V Praze LI podpis: Ing. Martin

10 Piilohy: Vyipis z katastru nemovitostif.2t4 ze dne II.6.20t3 Vyipis z katastru nemovitostid. 235 ze dne tt.6.20t3 Kopie katastrdlni mapy Pldn piislu5n6 dilsti mdsta Fotodokumentace

11

12

13

14 Publikace dat ISKN Tisk - 0s :734ms, 3 prvkri. Str6nka(,.Izl w,4 w;, http ://sgi.nahlizenidokn.cuzk.czl marushka/print. aspx t

15 Wprs z KAII'AsrRu NEMovrrosrf prokazujici stav evidovanli'k datu L3 74:55:02 Vlastnictvi domu s byty a nebytovjrmi prostory Vyhotoveno ddlkov'im piistupem do katas^tru.neryqu1t9g_t!p1o_06e1 ovdienivfstyp3-z.hformadniho sysldmu veiejn6 sprdvy ve smyslu $ 9 zdk /2000 Sb., ye zndni pozddj9ich piedpisu. okres: c20315 Prachatice obec: Horni vltavice Kat.6zem1: Horni Vltavice Llst vlastnictvi: 235 V kat. :6zemi jsou pozemky vedeny ve dwou 6iselnfch iadach (St. = stavebni parcela) A l/1 a<fnilz :inil opravneny Identifikdtor Podil Vfastnick6 prdvo Himrnel,fan, d.p. L2, Horni Vltavice S,Jt'{ KiiZ destmir a Kii2ov6 Renata, d.p. ]-2t Hornl Vltavice S.lM KiiZ.Taromir a Kii?ovA Marcela, 6.p. 50/ Hornl Vltavice KiiZov6 Kl6rka, 6.p. 72t Horni Vltavice S,JI\4 Mach Ladislav a MachovA Zofie, 6.p. t2t Horni Vltavi-ce MachowA Zofie, 6.p. L2t 3849I Horni Vltavice \ / Yeg'ynakowa Tetyana, 6.p. L2, Horni Vltavice Zaloudek Milan, D6lnick6 dornky II 519/11, Brandfs nad Labem, Brandys nad Labem-Star6 Boles1aw Lill<a Arno5t, d.p. 72t Horni Vltavice S,lM : spofedn6 'inenl manzel-,3 64LL!2 / OL44 5LLL20/ L/7L /O52 49sLO8 / L0 / AOL/ s602/L /L / L2r5/LO /3434 B lvemoyitosti Pozemky Parcefa \/\/mara Im/ l llrtlh nozemku Zprjsob vvuiiti Zptisob ochranv sr zaseav6n5 plocha a n5dvoii Stavby Typ stavby i6st obce, i. budovy Zp&sob vyuziti Zptisob ochrany Horni Vltavice, 6.p. L2 Qydleni c.p. / e. j ednotk L2/IT bvt Snol nvl esf ni-ci t2ltz '12/tg (nn7rrrz7 byt aci ni-6j byt.9r>ol ttttl a.qf ni-ci t2/21 bvt Qnalttrrlaqfnini L2/22 bvt.9nnl ttttl a.cf ni g j t2/23 byt t2/3l Cnnlrrrrl =of ni byt c^^1,,,,1--+^: 4)QtUvIclSLIIJCa " ----,,-c.l uz itl na LV 242 5LLI2O/206 5e522L/t!45 ; KFLZ Renata L L2/O144; Himmel ilan O4Ot/L / 1969,. Mach Machovi ilofle L275 / LO26 ; ZaLoudek Milan / 1969; MachovA Lofj.e / 3434 ; 2i2t*a ArnoEt OLO/L629 ; KlL2ovA KlArka 4 903/s s0/s /seLO6 83s8/ e9ls /58] /58L /58LO / rozs6hl6 chr5n6n6 uzeml_ l\7: n: rna 7 a -ws Fq! vv4v rozs6hl5 chr6n6n6 6zemi st. 237 snol einttrh tsa ef aall r'lamtt z y---',,''u naryanlz 80s0/58106 deetmir a Kiiiov /s l58106 Ladislav a 8208/ /58] /s / PO1J-J na i ar'lnaf na Nemovitosti jsou v uzemnim obvodu, ve kter'm vykonavd Katastralni riiad projihodeskf STIANA.kraj, -Katastrafni I stetni sprevu katastru nemovitosti CR pracovist6 Prachatice, k6d: 306.

16 \TYPIS Z KATASTRU NEI{OVITOSTi prokazujici stav evi_dovang k datu i4:55:02 Vyhotoveno ddlkoulm piistupem do katastru nemouitosti pro_1det ovdieni visttl.pll.z.informainiho syst1mu veiejn7 spr1vy Okres: C20315 Kat.Ozemi: V kat. rizeni vz smystu S 9 z6k. i. 365/2000 Sb., ve zneni pitzddjsicn iieaiiti. - -' Prachatice Horni Vltavice jsou pozemky vedeny ve Obec: List vfastnictvl: dvou diselnfch iad6ch Horni Vltavice 235 (St. = stavebni- parcela) Typ stavby edst obce, d. budovy Zptisob vyuiiti Zprisob ochrany Na parcele i.p. / spoleinych ddstech PodiL na -1 72/sz byt 2Bo 2B2g/sBLo6 Spoluvlastnlci /1986,. yegynakova Tetyana L2/33 bvt /s87O6 Spoluvlastnlci / /LO2; :Kfril Jaronrir a Kii-iov6 Marcela Lrana ptava - Bez zapisu Omezenl vfastnic ho prava - Bez zapr-su Jin6 zdpisy Typ vztahu Vztah pro o Vlastnictvi jednotek ze dne Pr6vni Li st ina prohl65eni- vlastnika Nablvaci tituly Vztah bonitovanych u Vztah k 66inky vkladu ke dni 20.L2.2OOO. Stavba: Horni Vltavice, 6.p, \2 budovy v9 2393/2OOO POLvzt2/2OOt z-49oooo2/ z-49oooo2/ upozorn6ni: Tento rn/pis z katastru nemovitostl neobsahuje zapisy v 66sti Et1, c/ poznamky w 6Asti D, listiny v d6sti E a po 25.dubnu 2003 wyznadena upozorn6ni (plombu), ie pr6vnj vzeahy k jednotkam, ke spoluw-lastnick;fm podilrim na spolednjrch d6stech.domu, popi. pozemku jsou dotdeny zm6nou. Tyto z6pi.sy jsou uvedeny vzdy na piislu5n6m rnipisu z katistru nemovitosti pro vlastnictvi bytu a nebytow6ho prostoru. Nemovitosti lsou v rtzemnim obvodu, ve kter1m vykondvd statni sprdvu katastru nemovitostl en: Katastr1Tni 6iad pro,tihoiesk! krajt Katastrl.tni praeoviet' praehatiee, k6d.: 306. vr!,vlvvll. ieskl fiiad zen6ndiick! a katastrdlni - SCD Vyhotoveno: j :0g:05 Ilemovjtosti jsou v uzemnt-m, ve kterem vykondv stdtni spr vu katastru nemovatost Katastralni liiad pro Jiho6eskf kraj, Katastralni pracovi. StE Pr:-haf i strana ^^ KOO: JUb. 2

17 Katastr nemovitosti Ovdiuji pod poiadovym dislem KN374/HR/2013, Le tato listina, kter6 v pievedenim vystupu z informadniho syst6mu veiejn6 spr6vy z el podoby do podoby listinn6, skl6dajici se z 2 listu, se doslovnd sh s obsahem vystupu z informadniho syst6mu veiejnd spr6vy v el podobd. Ovdiujici osoba: Hrbkovd Dana Y Praze 2 dne Podpis

18 Okres: C20315 Prachatice Kat.rizemi: Hornl Vltavice V kat. 6zemi jsou pozemky vedeny Wprs z KAEa'sTRU Nsuovrrosri jici stav evidovany k datu :55:02 Vlastnictvi bytu a nebytov6ho prostoru Vyhotoveno ddlkovlm pflstupem do katastru nemovitosti pro rtdel ovdieni vlstupu z informadniho systemu veiejn6 sprdvy ve smyslu 5 I z6k /2000 Sb., ve zndni pozddjsich piedpis(t. Obec: List vlastnictvi: ve dvou Eiselnfch iad5ch Horni- Vltavice 274 (St. = stavebni parcela) L. \/1 zcfnib lint't opravneny Identif ikator POAat Vlastnick6 pravo Himme1,Jan, 6.p. L2t 3849L Horni Vltawice B lvernovitosti Jednotky c'p'/ i v.jvv!lvej\j4yuavp i a/'ln^f t tt Tntotcnh tnttt4 i f i t2/l2 bvt Budova Horni Vltavice, na parcele St, Parcely St. 231 B1,Ilnd prdva - Bez zapisu Omezeni vfastnick1ho prdva Zptisob ochrany rozsahl6 chran6n6 d.p. t2t LV zastav6n6 plocha -Jv 'Przn trzfahtt " /]nrirrnani n-n Povinnost k 6zemi bydleni a n6dvoii 64LLr2/OL44 DaAi 1 anat afnr'tah ddstech domu a pozemku 4903/58LO6 236n2 o Zlstavni pravo smluvni pohled5wka we vjei 67.2OO r- Kd s piislueenstvim. Central system s.r.o., JirAskova Jednotka: l2/t2 2042t BeneSov, ni/r6o: Listina Smlouva o ztizenl z6stavniho pr6va podle ob6,.z. vkladu pr5wa ke dni q tt. o Z6stavni pr6vo smluvni budouci pohled6vky do rniee t21.2oo,- K6. -rntral system s. r. o., iliriskova ilednotka t 12/!2 noaz, 256oL BeneSov, nd/r6o: Listina Smlouva o zlizeni z6stavniho pr6va podle obd.z. vkladu prava ke dni o Naiizenl exekuce v-21l2/2o ze dne 27.O9.20LL. PrAvni tdinky v-27l2/2o v-2112/ ze dne 27.O9.2OLT. Pr6vni fdinky v-27l2/ Himmel ilan, 6.p. L2, Hornl Vltawice, Rd/rdo : 64t:-l2/0:-44 Listina Usnesenl soudu o naiizeni exekuce Okresni soud v Prachaticich ze dne ; uloieno na prac. Prachatice o Exeku6ni ptikaz k prodeji nemowitosti /2O EXE L279/20L2 -L3 z-25o5/ Jednotka: t2/t / Listina Exekudni piikaz k prodeji nemovitjrch v6ci Exekutorskjr rliad Sumperk-Mgr.Marcel Kubis 139-Ex 0t268/20L2 -OL6 ze dne ]-2. Nemovitosti jsou v Dzemnim obvodu, ve kterem vykoneve stetni sprevu katastru nemovitosti CR Katastralni rliad pro,jihodeskli kraj, KatastrAlni pracovist6 Prachatice, k6d: 305, strana 1

19 \TYPIS Z KAEASTRU NEMOVITOSEI prokazujici stav evidovanf k datu :55:02 Vyhotoveno ddlkovim piistupem do katastru nemovitosti pro hiel ovdfeni vlstupu z informainiho systdmu veiejn6 sprdvy ve smyslu $ 9 zdk. i. 365/2000 Sb., ve zndni pozddjslch piedpisi. Okres: C20315 Prachatice Obec: Horni Vltavice KaL.izemi: Horni Vltavice List vfastnictvlz 274 V kat. 6zemi jsou pozemky vedeny ve dvou 6iselnfch iadach (St. = stavebni parcela) Lfv Trzn trzf v zhtt vplovttettl plu ^nr4rrnzni ^r^ POVinnOSt k z-25o6/20l2-306 o ZAstavni pr6vo soudcovsk6 ve w'.isi ,- Kd s piislu5enetvim. Lendress s.r.o., Simonova 1101/10, ilednotka: 12/72 Z-356L/2O i"py, Praha, Rd/rdo: Listina Usnesenl soudu o nailzeni rnikonu rozhod.ztlzenlm soud.zastavniho prava Okresnl soud v Prachaticlch 3-E!5/ ze dne 14.O3.2OL2. PrAvni moc ke dni L2. z-356l/ _ Z6stavni pr6wo exekutorsk6 ve v1.5i ,- K6 s piislueenstvim. LendreEs s.r.o., Simonova LLOL/LO, ilednotka: L2/L / i"py, Praha, RE/reo Listina Exekudni piikaz o zilzeni exekutorsk6ho zastavniho prawa na nemovitosti Exekutorskli 6iad Sunperk-Mgr.Kubis 139-EX 0\268/20L2-015 ze dne Pr6vni moc ke dni OI2. z-4442/ o ProhlA5enl konkursu podle insolven6nlho z6kona Himmel ilan, 6.p. L2t Horni Z-4831/2OL2-306 vlravice, Rd/rdo : 64LLL2/0L44 Listina Usneseni insolven6nlho soudu o tpadku Krajskf soud v deskfch BudEjovicich KSCB 25- INS13119/2012 -A-10 ze dne 20.06,2OL2.; ulozeno na prac. Prachatice z-483!/20l2-3o6 D Jin6 zdpisy - Bez zapisu F. l,lah$rraai fif,, 1.' - i;^a L ^^AL. lar.lrt zaniqtt Lt-sx.7na o Smlouva o pievodu bytu a nebytov6ho prostoruv4 2446/2000 ze dne 24.Lt.2000.Pr6vni i6inky wkladu ke dni. 20.I Polvz:3/2QOL /2OOL-306 Pro; Himmel Jan, 6.p. L2t 3849L Horni Vltavice ni/tio: 64LLL2/0L44 F Vztah bonitovanlch pfrdnd ekologickych jednotek (BPEJ) k parcetdm - Bez z5.pisu Upozorn6ni: Da15i 6daje o budov6 a pozemclch uvedenfch v 66sti B jsou vidy na piislu5n6m rrfpisu z katastru nernovitosll pro vlastnictvi domu s byty a nebytovr.irni prostory. Nemovitosti jsou v uzemnim obvodu, ve kterem vykondvi statnl sprdvu katastru nemov)tost1 CR Katastr5fni rliad pro Jiho6eskly' krai, KatastrAlnl pracoviste Prachatice, k6d: 305. strana 2

20 Okres: Kat. irzeml : V kat. viprs z KArAsRrt nnuovrrosrf prokazujicl stav evidorrar.i k datu 7 j :55:02 vvhotoveno ddtkov!'m oo"'1.?!l;:fi, t,:r;;:yzy;!#ltrrtr!s\":::i;w!,:riyf:[#:1,r" C20315 Prachatice Horni Vltavice List vfastnictvi: fzemi jsou pozemky vedeny ve dvou diselnfch iadich Obec: svstlmu veiejnl sprlvv Horni Vltavice 274 (St. = Etavebni parcela) Nemovitosti jsou v rtzemnim obvodu, ve kter6m vykondvd stdtni sprdvu katastru nemovitostl in: KatastrAlni iiad pro,jihoiesklr kraj, KatastrAj:ni pracoviitd pr,aehatiee, k6d.: 306. VyhotoviT: Vwhofotrann. 11,0G.2O j-3 15:05:02 eesk! rtiad zendndiicki a katastr6l-n1 - SCD,lnt Katastralni diad pro Jihodeskli kraj, Katastr6lni pracoviste prachatice, k6d: 306. strana 3

21 Katastr nemovitosti Ovdiuji pod poiadovym dislem KN373/HR/2013, Le tato listina,ker pievedenim vystupu z informadniho syst6mu veiejn6 sprilvy z podoby do podoby 1istinn6, skl6dajici se z 3 listu" se doslovnd sho s obsahem vystupu z informadniho syst6mu veiejn6 spr6vy v elektronick podobd. Ov6iujici osoba: Hrbkovf Y Praze 2 dne ,, v- v

Znalecký posudek číslo 1652/142/2008

Znalecký posudek číslo 1652/142/2008 Znalecký posudek číslo 1652/142/2008 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí bytové jednotky č. 63/8 o velikosti 3+1 včetně všech součástí a příslušenství nacházející se v budově č.p. 63 na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 819/289/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 819/289/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 819/289/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 60/3, v budově č.p. 59, 60 na pozemku č. parc. 47, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 59, 60

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1266-350/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 1467/20 situované v bytovém domě č.p. 1467 na pozemku parc.č. st. 2396, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 717/187/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 2115/2, v budově č.p. 2113, 2114, 2115 na pozemku č. parc. 5908, č. parc. 5909, č. parc. 5910, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu

Více

Wprs z KATASTRU NEMovrrosrf

Wprs z KATASTRU NEMovrrosrf Wprs z KATASTRU NEMovrrosrf prokazuji-cl stav evidovanjr k datu 17.07.2013 0B:22:00 deskf Krum1ov Kaplice List vl-astnictvi: 3514 V kat. irzemi jsou pozemky vedeny v jedn6 dlseln6 iad6 A Vlastnik, jlny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 908/112 v budově č.p. 908, na pozemku č.parc. St. 455, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 908 a pozemku

Více

Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2319/179/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2319/179/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2319/179/14 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 84/1 v domě č.p. 84 na st.parc.č. 93/6, spoluvlastnického podílu o velikosti 6906/13821 na společných částech domu č.p. 84 a pozemku st.parc.č.

Více

viprs z KATAsTRU NEMovrrosri

viprs z KATAsTRU NEMovrrosri -*at.ozemi z 679798 Ledenice V kat. 6zemi jsou pozenky vedeny A \/1a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4138-88-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4138-88-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4138-88-2015 Zjištění obvyklé ceny nemovitosti - bytu č. 1195/3 v bytovém domě č.p. 1194, 1195, 1196 a 1197, Chomutovská ul., Kadaň, katastrální území Kadaň, okres Chomutov, kraj Ústecký

Více

Komercni banka, a.s., Na pfikope Stavba: Stodulky, c.p. 514 V-40797/2004-101 969/33, Praha 1, Stare Mesto, Parcela: 587 V-40797/2004-101

Komercni banka, a.s., Na pfikope Stavba: Stodulky, c.p. 514 V-40797/2004-101 969/33, Praha 1, Stare Mesto, Parcela: 587 V-40797/2004-101 % VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI ^brokazujici stav evidovany k datu 27.01.2012 09:35:02 VS: \/y/7i5 yfexo didlk«\kfw pnstupem do katastru pro u6ei ovei'eni vystupu z informadniho systemu vefejne to/ ve smyslu

Více

OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Ing. Milan Indra oceňování nemovitostí ZNALECKÝ POSUDEK č. 1828 150 / 15 zjištění obvyklé ceny nemovitosti a ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených v katastrálním území Vyškov, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-33/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-33/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-33/2013 o obvyklé ceně nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. Předmět posudku:

Více

ZNALECKY POSUDEK. c. 5868-01"8/2012. 74i3td:ni riiedni ceny nemovitosti pro daiovd fdely.

ZNALECKY POSUDEK. c. 5868-018/2012. 74i3td:ni riiedni ceny nemovitosti pro daiovd fdely. ZNALECKY POSUDEK c. 5868-01"8/2012 o cend nemovitostf ve mdstd Vy5kovo mfstni i6sti Lhota, pozemkri parc.i. 49 - zastavilnf plocha a'n"6dvoiiripare;i. 50/1 -zastavdnf plochaa nidvoff a parc.i. 53 -zahradla,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3947/12 O ceně nemovitosti: Bytu č. 347/6, spolu s podílem na společných částech budovy a na pozemku, v katastrálním území Říčany-Radošovice, obec Říčany, okres Praha-východ. Objednatel

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 845/31/10

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 845/31/10 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 741/211/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 62/9, v budově č.p. 62, bytový dům, na pozemku č. parc. St. 192, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 868-395/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 868-395/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 868-395/2012 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 2353/5 situované v bytovém domě č.p. 2353 na pozemku parc.č. 1398/2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1487-73/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1487-73/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1487-73/2014 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 745/9 situované v bytovém domě č.p. 745 na pozemku parc.č. 1989/4, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek č. 15/04/91

Znalecký posudek č. 15/04/91 Znalecký posudek č. 15/04/91 O ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 663/10, v budově č.p. 663, příslušející k části obce Ráj, na pozemku p.č. 501/60 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 501/454

Více

Znalecký posudek číslo 1650/140/2008

Znalecký posudek číslo 1650/140/2008 Znalecký posudek číslo 1650/140/2008 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí bytové jednotky č. 91/5 o velikosti 2+1 včetně všech součástí a příslušenství nacházející se v budově č.p. 91 na pozemku

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1124-208/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1124-208/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1124-208/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 528/11 situované v bytovém domě č.p. 528 na pozemku parc.č. 793/68 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3769/389/2015 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 155, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 384, 313 a 317 v kat. území Krásno nad Teplou, obec Krásno, okres Sokolov. Objednatel posudku:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 622/093/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 622/093/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 622/093/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 3581/6, v budově č.p. 3580, 3581, 3595 na pozemcích č. parc. 337, 338, 339 vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3815/25/2016 o obvyklé ceně bytu č. 1088/10 včetně podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. 1077/1, 1077/2 a 1077/3 v kat. území Nová Ulice, obec Olomouc, okres Olomouc.

Více

Listina Usneseni soudu b nafizeni exekuce Okresni soud Mlada Boleslav -17Nc2630/2009 -

Listina Usneseni soudu b nafizeni exekuce Okresni soud Mlada Boleslav -17Nc2630/2009 - vypis z KATASTRU NEMOVITOSTI?! cwoltazujici stav evidovany k datu 27.08.2012 14:55:02. dilkd^m ^.^ */ pflstupem do katastru nemovitostl pro u6el ov tenl vystupu z informadniho syst mu veirejn6 sprdvy ve

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 2712/167/2012

Znalecký posudek č. 2712/167/2012 Znalecký posudek č. 2712/167/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1105/1 s podílem na společných částech domu č.p.1105,1106,1107, 1108 a pozemků parc.č. 227/7,227/48,227/49,227/50 vše v k.ú.stará Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Praha-západ Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Praha-západ Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3073/213/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 493, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 588 a 373/30, v kat. území Hostinné, obec Hostinné, okres Trutnov. Objednatel posudku: JUDr.

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2042 / 84-02 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2042 / 84-02 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2042 / 84-02 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Stanovení obvyklé

Více

Identifikator. Podil 320816/758 620924/0092 615812/1772 620924/0092

Identifikator. Podil 320816/758 620924/0092 615812/1772 620924/0092 VY.PIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI prokazujici stav evidovany k datu 14,02,2014 09:23:13 Vyhotoveno beztiplatne dalkovym pfistupem pro ticel: Insolvecni nzeni, c.j.: 26 INS 37330/2013 pro Tamara Kropacova,

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3465/85/2015 o obvyklé ceně bytu č. 286/3 včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. 981/20 v katastrálním území Chlumec u Chabařovic, obec Chlumec, okres Ústí nad Labem.

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3482/102/2015 o obvyklé ceně bytu č. 374/6 včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. 529 v katastrálním území Harrachov, obec Harrachov, okres Semily. Objednatel posudku:

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3701/321/2015 o obvyklé ceně bytu č. 783/1 včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. 5751/1 v kat. území Liberec, obec Liberec, okres Liberec. Objednatel posudku: JUDr.

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3394/14/2015 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 493, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 509 a 717/10, v kat. území Velký Osek, obec Velký Osek, okres Kolín. Objednatel posudku: Účel

Více

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 3057/125/13 pro potřeby insolventního řízení Předmět ocenění: RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD

Více

Dodatek č.1 aktualizace ZNALECKÉHO POSUDKU č. 489-30-14

Dodatek č.1 aktualizace ZNALECKÉHO POSUDKU č. 489-30-14 Dodatek č.1 aktualizace ZNALECKÉHO POSUDKU č. 489-30-14 o ceně obvyklé: - jednotky č. 1049/6, kterou je byt, včetně podílu o velikosti 628/3665 na bytovém domě č. p. 1049 a na pozemku p. č. 1373/1, včetně

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 71/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 71/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 71/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1081/12 v bytovém domě č.p. 1081 na pozemku parc.č. 420/2, vč. podílu o velikosti 3331/44596 na společných

Více

Znalecký posudek č. 250-03-2016

Znalecký posudek č. 250-03-2016 Znalecký posudek č. 250-03-2016 o obvyklé ceně nemovité věci pozemku parcelní číslo St. 7/1 (součástí je stavba: Vrbička č.p.13, bydlení), rodinného domu č.p. 13, pozemku parcelní číslo St. 7/2 včetně

Více

Znalecký posudek č. 72-3409/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 72-3409/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 72-3409/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 3128/508 v domě č.p. 3128

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2642-599/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2642-599/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2642-599/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci bytové jednotky č. 1492/42, umístěné v domě č.p. 1492 na pozemku parc.č. 962 a spoluvlastnického podílu ve výši 669/54748 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 544-86/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 544-86/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 544-86/2015 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky číslo 1641/69, nacházející se v 8. NP bytového domu s číslem popisným 1641, v ulici Brandlova, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0761-197/2014 NEMOVITÁ VĚC: Podíl 1/4 rodinného domu Mochov č.p. 202 včetně příslušenství a pozemků Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Praha-východ, obec

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 630/47 v bytovém domě č.p. 630 na pozemku parc.č. St. 559/3, vč. podílu o velikosti 137/10000 na společných

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3468/88/2015 o obvyklé ceně bytu č. 704/52 včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. 1224 v katastrálním území Stará Role, obec Karlovy Vary, okres Karlovy Vary. Objednatel

Více

Znalecký posudek číslo 1944/165/2009

Znalecký posudek číslo 1944/165/2009 Znalecký posudek číslo 1944/165/2009 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí bytové jednotky č. 251/12 o velikosti 2+1 včetně všech součástí a příslušenství nacházející se v budově č.p. 251 postavené

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3699/319/2015 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 12, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 7 a 16 v kat. území Sychrov u Ledče nad Sázavou, obec Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod.

Více

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI pr(^kzujici stav avidovany k datu 07.08.2013 09:15:02 Vlastnictvi bytu a nebytoveho prostoru

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI pr(^kzujici stav avidovany k datu 07.08.2013 09:15:02 Vlastnictvi bytu a nebytoveho prostoru pr(^kzujici stav avidovany k datu 07.08.2013 09:15:02 Vlastnictvi bytu a nebytoveho prostoru Vyhotoveno dalkovym pf/stupem do katastru pro u6el ov^fenl vystupu z informadnlho syst6mu vefejn^ sprdvy : /

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3238/158/2014 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 360, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 219 a 240, v kat. území Králíky, obec Králíky, okres Ústí nad Orlicí. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2730-25/15 o ceně pozemku st.p.č. 76, rodinného domu č.p. 20 na st.p.č. 76, pozemky 171, 896/21, 896/22 obec Mohelnice, kú Řepová, okr. Šumperk. Pohled J kuchyně Objednavatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 96-3433/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 96-3433/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 96-3433/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 2795/99 v domě č.p. 2795

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Podle stavu ke dni: 5.5.2014

ZNALECKÝ POSUDEK. Podle stavu ke dni: 5.5.2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3150/70/2014 o obvyklé ceně bytu č. 503/2 včetně podílu na společných částech domu č.p. 500 až 503 v katastrálním území Vokovice, městská část Praha 6, hlavní město Praha. Objednatel

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 90/2013 D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 90/2013 D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207 se sídlem: Tomíčkova 2287/9, Chodov, 148 00 Praha 4 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl: C vložka: 190366 (dále jen dražebník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4188/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 953, včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin

Více

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI rokazujici stav evidovany k datu 19.10.2011 10:15:00

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI rokazujici stav evidovany k datu 19.10.2011 10:15:00 -2- VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI rokazujici stav evidovany k datu 19.10.2011 10:15:00 o d^^j^m pnstupem do katastru nemovitosti pro ucel overeni vystupu z informadniiio systemu ver'ejne spravy ve smyslu

Více

Znalecký posudek č. 3029/139/2014

Znalecký posudek č. 3029/139/2014 Znalecký posudek č. 3029/139/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.791/1 s podílem na společných částech domu č.p.791 a pozemku parc.č. st.876 v k.ú.nejdek, obec Nejdek, okres Karlovy Vary. Objednatel

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3448/68/2015 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 57, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 20 a 21, v kat. území Semice nad Labem, obec Semice, okres Nymburk. Objednatel posudku: Účel

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3572/192/2015 o obvyklé ceně bytu č. 67/2 včetně podílu na společných částech domu, vystavěném na pozemku parc.č. 68 v kat. území Bukovina u Hradce, obec Černilov, okres Hradec Králové.

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 3685-19 / 2015

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 3685-19 / 2015 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 3685-19 / 2015 Typ nemovitosti Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Účel ocenění Exekuce Č.j.160EX

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 690/125/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 690/125/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 690/125/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 52 na pozemku č. parc. St. 50/1 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 50/1, k.ú. Tálín, obec Tálín, zapsáno na LV č. 372 u Katastrálního

Více

Znalecký posudek č. 88-3133/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 88-3133/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 88-3133/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 3862/12 v domě č.p. 3862

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.4094/143/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č.4094/143/2015 Okres:Kutná hora Obec :Čáslav ZNALECKÝ POSUDEK č.4094/143/2015 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu 3+1 v 7.nadzemním podlaží v osobním vlastnictví v typovém panelovém domě č.p.1525,1526,1527 v ulici R.

Více

Znalecký posudek číslo 1/9/15

Znalecký posudek číslo 1/9/15 Kraj : Liberecký Č.j.: 080 EX 1991/14-25 Oblast : Liberecký Obec : Višňová Katastr. území : Víska u Frýdlantu Znalecký posudek číslo 1/9/15 Věc: Ocenění nemovitosti sestávající z rodinného domu vč. příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3707/327/2015 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 1199, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 2007/17 a 2007/21, v kat. území Holice v Čechách, obec Holice, okres Pardubice. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5937-80/ 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5937-80/ 2015 Ing. Bohuslav Štencl oceňování nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 5937-80/ 2015 o ceně nemovité věci- Objednavatel posudku: Účel posudku: Posudek vypracoval: rodinného domu č. p. 239, s příslušenstvím

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 203-3758/13 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 203-3758/13 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 203-3758/13 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/6

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2243-200/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2243-200/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2243-200/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 2781/14, umístěné v domě č.p. 2781,2782 na pozemku parc.č.5189/200,5189/201 a spoluvlastnického podílu na

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6271/191 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6271/191 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6271/191 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 893/20 V budově č. p.: 893 Na pozemku

Více

Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor. Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 49/2012

Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor. Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 49/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 49/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 234/6 v bytovém domě č.p. 234, 235 na pozemku parc.č. St. 256/1, St. 256/2, vč. podílu na společných částech

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3720/340/2015 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 106, s příslušenstvím a pozemkem parc. č. 134 v kat. území Všetuly, obec Holešov, okres Kroměříž. Objednatel posudku: JUDr. Milan Makarius,

Více

Znalecký posudek č. 8-2748/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 8-2748/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 8-2748/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 2017/15 v domě č.p. 2017

Více

Znalecký posudek podklad pro stanovení nejnižšího podání o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1432-059 / 2012

Znalecký posudek podklad pro stanovení nejnižšího podání o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1432-059 / 2012 Znalecký posudek podklad pro stanovení nejnižšího podání o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1432-059 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 3/2 VEL. 2 + 1 S PŘÍSL. VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 3 NA ST. P.Č. 81, VČETNĚ SPOL. PODÍLU 2960/10000 NA STAVEBNÍ PARCELE

Více

Znalecký posudek. 3630/2012

Znalecký posudek. 3630/2012 Znalecký posudek. 3630/2012 o cen obvyklé - 1/2 domu.p. 246 umíst ného na pozemku parc.. St. 251 a 1/2 pozemku parc.. St. 251 v kat. úz. Cvikov, obec Cvikov, okres eská Lípa, ve vlastnictví Dostálové Kristiny.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2090-47/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2090-47/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2090-47/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 1390 jehož součástí je rodinný dům č.p. 411 a pozemků parc.č.1391 a parc.č. 1392 a příslušenství, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1343-34/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1343-34/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1343-34/2012 o obvyklé ceně nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. Předmět posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4560 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 361/4 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 361 na pozemku parc. č. st. 389/1 včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 406 / 167 / 2012

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 406 / 167 / 2012 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 406 / 167 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Bytová

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1024-108/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1024-108/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1024-108/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 1491/17 situované v bytovém domě č.p. 1491 a 1492 na pozemku parc.č. st. 1995/1 a parc.č. st. 1995/2 včetně spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.408-218 / 14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.408-218 / 14 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.408-218 / 14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č.933/2 v budově č.p.933, včetně spoluvlastnických podílů ve výši 794/3705 na společných částech domu a na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město Palackého nám. 28 301 00 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město Palackého nám. 28 301 00 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 736/15/2011 O ceně bytové jednotky č. 258/2 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 739/11147 na společných částech a prostorách domu č.p. 258 a dále na pozemkup.č. St. 306 (zast. plocha

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1998-584/2014. Zjištění ceny obvyklé nemovité věci pro exekuční řízení č.j. 143 EX 00036/11

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1998-584/2014. Zjištění ceny obvyklé nemovité věci pro exekuční řízení č.j. 143 EX 00036/11 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1998-584/2014 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 96 na parcele č. st. 311/2, včetně pozemků p.č. st. 311/2 a p.č. 701/4, součástí a příslušenství ( LVč. 114), v k.ú. a

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3632/252/2015 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 760, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 713/1, 713/2 a 123/55, v kat. území Rozdělov, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 753/223/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 753/223/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 753/223/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 80 na pozemku č. parc. 155 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 155, č. parc. 161/1, k. ú. Místo, obec Místo, zapsáno na LV č. 346 u

Více

Znalecký posudek č. 2252-24 - 16 STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITÝCH VĚCÍ

Znalecký posudek č. 2252-24 - 16 STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITÝCH VĚCÍ Znalecký posudek č. 2252-24 - 16 STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITÝCH VĚCÍ Nemovité věci: - pozemek parcelní číslo St. 419 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 440 m2, na kterém stojí stavba: Kamenice, č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 533/027/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 533/027/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 533/027/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 89, na pozemku. parc. St. 133 v. p íslušenství a pozemk. parc. St. 133, PK 208, PK 209, PK 458, PK 873/1, PK 1299/1, PK 1299/2 k.ú. Labuty,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6846-194/2012 o ceně obvyklé bytové jednotky č.313/6 situované v budově č.p.313, postavené na pozemku parc.č.126, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.313

Více

ZNALECKÝ POSUDEK stanovení ceny obvyklé

ZNALECKÝ POSUDEK stanovení ceny obvyklé ZNALECKÝ POSUDEK stanovení ceny obvyklé č. 103/103/2015 O ceně pozemku parcela: St. 128 o výměře 721m 2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Kluky, č. p. 119, bydlení, Stavba stojí na pozemku

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2035 / 77-02 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2035 / 77-02 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2035 / 77-02 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Stanovení obvyklé

Více

Znalecký posudek č. 289/34/2014

Znalecký posudek č. 289/34/2014 Znalecký posudek č. 289/34/2014 Ceny obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 1/2 na nemovitosti: bytové jednotce č. 661/2 včetně příslušenství nacházející se v budově č.p.661, 662 vystavěné na pozemku

Více

Znalecký posudek. 3567/2012

Znalecký posudek. 3567/2012 Znalecký posudek. 3567/2012 o cen obvyklé - bytové jednotky. 1201/4 v dom.p. 1199, 1200, 1201 a 1202 umíst ném na pozemku parc.. 1933, parc.. 1934, parc.. 1935 a parc.. 1936 v kat. úz. Kada, obec Kada,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 2933/117/2015 ve věci stanovení obvyklé ceny. nemovitých věcí zapsaných na LV č. 16711 bytová jednotka č.

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 2933/117/2015 ve věci stanovení obvyklé ceny. nemovitých věcí zapsaných na LV č. 16711 bytová jednotka č. Ostopovice 26. 10. 2015 k č.j. 166 EX 31/15-46 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 2933/117/2015 ve věci stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí zapsaných na LV č. 16711 bytová jednotka č. 3620/13 v budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.436-246 / 14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.436-246 / 14 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.436-246 / 14 o obvyklé ceně nemovitých věcí bytové jednotky č.493/5 v budově č.p.493, 494 včetně spoluvlastnických podílů ve výši 746/10861 na společných částech domu a na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

Znalecký posudek č. 116/325/2012

Znalecký posudek č. 116/325/2012 Znalecký posudek č. 116/325/2012 O ceně bytové jednotky č. 36/2 o velikosti 2+1 s příslušenstvím v 1. nadzemním podlaţí dvoupodlaţního zděného atypického bytového domu čp. 36 v obci Kohoutov a ocenění

Více