Z á p i s z 35.zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou,konaného dne v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z 35.zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou,konaného dne 19.7.2010 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou"

Transkript

1 Z á p i s z 35.zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou,konaného dne v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno :9 zastupitelů města. Zapisovatel:Ing.Pavel Štěpánek Ověřovatelé zápisu:vladimír Vodseďálek,Jiří Ďoubalík Návrhová komise :předseda: Petr Srna,,členové: František Matoušek,Ing.Ivan Hanuš Program jednání 35.zasedání ZM: 1/Pozemky. 2/Různé. 3/ Diskuse 4/ Usnesení,závěr. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s předloženým programem jednání ZM včetně doplnění a kdo souhlasí s navrženými orgány 35.zasedání ZM? 1/Pozemky. a/ Problematika směny a odprodeje pozemků v lokalitě podél cesty na Tomášovy vrchy ve Sklenařicích. Z důvodu zabezpečení funkčnosti nové cesty je třeba zajistit majetkové vypořádání,směnu části dotčených pozemků mezi městem a panem Vladimírem Holubem. V souvislosti s nutnými geodetickými pracemi se jeví jako výhodné realizovat i odměření městských pozemků,které jsou vedeny jako cesta,ale které jako cesta již neslouží a jsou využívány majiteli okolních nemovitosti/peterkovi,novotní/. Novotní a Peterkovi již městu předložili několik žádosti o odkup výše uvedených pozemků.zm rozhodlo naposled usnesením č.388/z/23/2009 ze dne žádostem nevyhovět a záměr města o odprodeji části pozemku p.č. 2502/4 v k.ú. Sklenařice nezveřejňovat. Matura-opětovně předložená problematika.situaci na místě prověřil s tajemníkem a nevidí důvod k tomu,aby nebyla realizována směna s panem Holubem a odprodej části pozemků 2502/4 v k.ú. Sklenařice ve prospěch rodiny Peterkovi a rodiny Novotných.Navrhuje zveřejnit záměr města o směně a odprodeji předmětných pozemků v dané lokalitě v k.ú. Sklenařice.Nejdříve se však musí revokovat usnesení ZM č. 388/Z/23/2009 ze dne HLASOVÁNÍ: Kdo je pro,aby bylo zrušeno usnesení ZM č. 388/Z/23/2009 ze dne ? HLASOVÁNÍ: Kdo je pro,aby město Vysoké nad Jizerou zveřejnilo záměr města směnit část pozemku p.č. 2502/4 v k.ú. Sklenařice za část pozemku pana Holuba p.č. 165/7 v k.ú. Sklenařice a kdo je pro, aby byl zveřejněn záměr města odprodat části pozemků p.č. 2502/4 v k.ú. Sklenařice před RD Novotní,Peterkovi? 1

2 - 2 - b/žádost paní Marie Soukupové o možnost spolupodílnictví města na řešení záměny garáží v prostoru u Vysocké boudy ve Vysokém nad Jizerou. V minulosti došlo k záměně garáží Soukupovi Smetanovi/Vodseďálková/.Chyba vznikla pravděpodobně při podání vkladu do KN.Možnost pochybení na straně města,dříve MěNV, je reálná,ale důkazy se nedochovaly. Náprava stavu vyžaduje jisté finanční prostředky a paní Soukupová požádala město o podílnictví tzn.finanční příspěvek. Matura-podotkl,že osobně napravoval několik pochybení z inkriminovaného období roku 1978.,za,které pochopitelně nemohl,proto možnost pochybení ze strany města připouští.současní majitelé směnu garáží vylučují.chtějí si ponechat garáže,které si postavili. Zelinková-vznesla dotaz na výši finanční spoluúčasti ze strany města. Matura-jednalo by se o částku cca 3.000,-Kč.Navrhuje žádosti vyhovět tzn.spoluúčast ½ nákladů to je oněch cca 3.000,-Kč.Viníka pochybení nelze dopátrat. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím,aby se město Vysoké nad Jizerou finančně podílelo ½ úhrady nákladů na dořešení problematiky záměny garáží v majetku M.Soukupová R.Vodseďálková v prostoru u Vysocké boudy ve Vysokém nad Jizerou? PRO 8 PROTI 0 ZDRŽ.HLAS. 1 Zelinková 2/ Různé. a/ Nájemné v bytech města od S problematikou seznámil přítomné pan starosta.město může navýšit regulované nájemné ve svých bytech na cílové sazby: byty standardní.. 29,55 Kč/m2,byty se sníženou kvalitou 26,60 Kč/m2. Případné navýšení by platilo od Možnost navýšení regulovaného nájemného pouze do konce roku Hanuš -navrhuje navýšení: byty standardní.29,-kč/m2 byty se sníženou kvalitou..26,-kč/m2 Navýšení zdůvodnil tím,že se jedná o rozpočtový příjem a možnost navýšení je poslední. Vodseďálek- s navýšením nájemného nesouhlasí.nájemné bylo navýšeno v minulém roce. V bytech standardních o 20% v bytech nestandardních o přes 30%. Podotkl,že sice končí možnost navýšení regulovaného nájemného,ale od roku 2011 by mohlo být tržní nájemné,které bude ve své podstatě dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem. Problematika navýšení nájemného proto není uzavřena.podotkl,že není třeba o této problematice rozhodovat dnes,že je čas do konce roku 2010.Navýšené nájemné lze vyměřit až po 3 měsících od rozhodnutí o navýšení. Navrhuje nájemné na rok 2011 nenavyšovat Matura-souhlasí s panem Vodseďálkem,že možnost navýšení nájemného není konečná v roce

3 - 3 - Zelinková-vznesla dotaz na výši finančního přínosu do rozpočtu města.jelikož navýšení nájemného navrhuje předseda FV tak se rozpočet města nějakým způsobem posílí.navrhuje,aby se do příštího ZM zajistili informace o finančním přínosu. Matura- podotkl,že není čas otálet.pokud má někdo záměr navýšit nájemné,musí rozhodnout dnes. Hanuš-regulované nájemné je problematické.v žádném případě neodráží úroveň nákladů na bydlení.domnívá se,že i případný přechod na tržní nájemné bude vycházet z výše předešlého regulovaného nájemného.proto jeho návrh. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím,aby se v roce 2010 nenavyšovalo nájemné v bytech města? PRO 3 PROTI 6 ZDRŽ.HLAS. 0 Matura,Srna, Vodseďálek HLASOVÁNÍ: Kdo je pro.aby se nájemné v bytech města navýšilo od dle návrhu ing.hanuše tzn. standardní kategorie bytů.29,-kč/m2,byty se níženou kvalitou..26,m-kč/m2? PRO 6 PROTI 3 ZDRŽ.HLAS. 0 Matura,Srna, Vodseďálek b/žádost pana L.Preisslera o vyvložkování komína v jeho bytě v č.p.8 ve Vysokém nad Jizerou. Matura--poukázal na nezbytnost zdravého výsledku hospodaření města v tomto roce z důvodu požadavku banky,v souvislosti s jednáním o úvěru na realizaci akce Vysoké nad Jizerou.splašková kanalizace a ČOV Je třeba vytvořit rozpočtovou rezervu.podotkl,že některým lidem bylo v minulosti při podobných žádostech vyhověno,ale pan Preissler se dostal do špatného časového pásma.v bytě pana Preisslera je plně funkční elektrické akumulační vytápění.nejde o havarijní stav. Jedná se pouze o přání uživatele bytu,aby měl jiný systém vytápění. Navrhuje,aby si žadatel zajistil vyvložkování komína na vlastní náklady,pokud se domnívá,že ho vyjde topení dřevem levněji než akumulačky,když bude muset palivové dřevo nakupovat. Vodseďálek-vznesl dotaz,zda má město v nájemní smlouvě ošetřeno,že komín z bytu pana Preisslera je nefunkční. Matura-stoprocentně ano,jelikož všechny komíny v č.p. 8 byly nefunkční,.. HLASOVÁNÍ: Kdo je pro,aby město Vysoké nad Jizerou nehradilo ze svých prostředků případné vložkování komína z bytu pana L.Preisslera v č.p. 8 ve Vysokém nad Jizerou?Možnost vyvložkování na vlastní náklady žadatele se nevylučuje 3

4 - 4 - c/dopis tajemníka MěÚ zastupitelům města k problematice projednávané na minulém zasedání ZM. -Problematika vypsání výběrového řízení na obsazení pracovního místa ekonom města. Tajemník přiznává pochybení ve formě vypsání.nemělo jít o výběrové řízení,ale o veřejnou výzvu.mělo se postupovat dle zákona č. 312/2002 Sb.Ve vypsaném VŘ nebyly uvedeny všechny požadavky,národnost,číslo občanského průkazu,platová třída.tajemník se omluvil a přislíbil nápravu stavu.poděkoval Mgr.Havelkovi za jeho nezištné upozornění na věc. Obrací se na zastupitelé města,aby zrušili jmenovanou výběrovou komisi,jelikož ze zákona rozhoduje o přijetí zaměstnance na základě veřejné výzvy vedoucí úřadu v tomto případě tajemník.je třeba zrušit usnesení ZM č. 531/Z/33/2010. Hanuš-podotkl,že se jedná o bouři ve sklenici vody.nedomnívá se,že vypsaným výběrovým řízením došlo k nějakému zásadnímu pochybení,ale pokud je deklarovaný postup tajemníka nezbytný z hlediska úřední byrokracie pak s ním souhlasí. Havelka-podotkl,že základní paragrafy zákona o úřednících by měl znát vedoucí úřadu.pokud chceme,aby nejposlednější občan dodržoval vyhlášku města,jako předpis nejnižší právní síly,tak musíme trvat na dodržování zákona. Hanuš-nedomnívá se,že by někoho nabádal k porušování zákona,. Zelinková-město v této problematice vystupuje jako zaměstnavatel a v současné době je poptávka po pracovních místech z oblast ekonomických oborů poměrně velká. Domnívá se,že z pohledu veřejnosti by bylo lepší,kdyby uchazeče vybrala komise a ne jedinec,i když je to dle zákona.navrhuje doplnit ve výběrovém řízení formální nedostatky a post ekonoma-účetní města zajistit uchazečem,který byl vybrán pověřenou komisí. Štěpánek-vzhledem k vyhrocení situace navrhuje plně respektovat zákon.podotkl,že nemá potřebu vysvětlovat nadřízenému orgánu zvolený postup, byť dobře míněný,ale v rozporu se zněním zákona,jelikož nadřízené orgány budou dozajista informovány o dění. Vypsáním VŘ sledoval právě onen aspekt,že se při výběru může opřít i o názory spolupracovníků.nemá však žádný problém rozhodnout o uchazeči z pozice své funkce. Navrhuje,že převezme osobní odpovědnost s uzavřením pracovního poměru a při svém rozhodování se opře o názor pověřené komise,jako poradního orgánu tajemníka v duchu přísloví o nažraném vlkovi a celé koze. Matura-navrhuje ponechat v platnosti výběrové řízení,když si to zastupitelstvo přeje.domnívá se,že je to dost pádný důvod. Souhlasí s názorem ing.zelinkové.vř doplnit o formality a následně rozhodnou před komisí.doposud forma výběrových řízení nikomu nevadila. Štěpánek-podotkl,že by pan starosta měl své připomínky směřovat k panu Havelkovi a ne k němu.zdůraznil, že je třeba,aby i zastupitelé dodržovali zákony. Vodseďálek-souhlasí s názorem Štěpánka.Má-li rozhodnout vedoucí úřadu,ať rozhodne ve spolupráci se svým poradním orgánem-komisí. 4

5 - 5 - Havelka-podotkl,že pravděpodobně došlo k nedorozumění. Výběrové řízení může být,ale výběrovou komisi nejmenuje zastupitelstvo města,ale vedoucí úřadutajemník.v případě veřejné výzvy je výběr v kompetenci vedoucího úřadu. Ďoubalík- podpořil návrh Štěpánka a Vodseďálka Zelinková-opět zdůraznila potřebu výběru komisí.hlavně s ohledem na veřejné mínění.podotkla,že obsazení místa v muzeu ve Vysokém nad Jizerou bylo také realizováno formou výběrové komise.post ekonoma města je dle jejího mínění prestižnější. Vodseďálek-je třeba se držet zákona. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím,aby bylo zrušeno usnesení ZM č. 531/Z/33/2010 ze dne ? PRO 8 PROTI 1 ZDRŽ.HLAS. 0 Matura -Problematika dopravního zrcadla v prostoru náměstí ve Vysokém nad Jizerou. S kritikou natočení předmětného zrcadla vystoupil na ZM 2x pan Bc.Nechanický. Zaměstnanci města provedli měření a zjistili bezproblémovou funkčnost zrcadla pokud se najíždí od Tříče v přímém směru do křižovatky a nestáčí se v rozporu s dopravními předpisy vlevo k chodníku před ZŠ. Matura-přiklonění dopravy blíže k chodníku před ZŠ by vytvářelo nebezpečnou dopravní situaci.je třeba dodržovat dopravní předpisy.se zrcadlem se pohnulo pouze o několik milimetrů.podotkl,že zrcadlo je a bylo funkční i dříve.více se nechce k problematice vyjadřovat. -Problematika silničního radaru.s kritikou stavu vystoupil na jednání ZM pan Bárta. Radar byl po důrazné urgenci neprodleně nainstalován. -Problematika úpravy rozpočtu města na rok Tajemník navrhuje nutnost rozpočtových změn ve prospěch zdravého hospodářského výsledku města s ohledem na potřebu získání úvěru od banky pro realizaci investiční akce Vysoké nad Jizerou splašková kanalizace a ČOV. Matura-osobně se domnívá,že úpravy rozpočtu jsou zbytečné.podotkl,že se dohodlo šetření.tuto záležitost by si mělo případně řešit až nové zastupitelstvo města.změny nyní považuje za nesmysl. Hanuš-úsporný režim byl snad již nastaven.při jeho dodržování nevidí důvod k zásahům do rozpočtu. Štěpánek- změny by měly být realizovány nyní.někdy na počátku listopadu,až se sejde nové ZM,tak se již nic neuspoří. 5

6 - 6 - Matura- nedoporučuje v žádném případě změny.zdůraznil,že PO města MŠ a ZŠ budou požadovat naopak navýšení prostředků. Hanuš- s příjmovou složkou rozpočtu město nepohne.navrhuje změny nerealizovat. HLASOVÁNÍ:Kdo souhlasí s návrhem ing.hanuše,aby nebyly realizovány změny rozpočtu města na rok 2010? PRO 8 PROTI 1 ZDRŽ.HLAS. 0 Zelinková d/ Dopis JUDr.Měchury. Jednatel společnosti Šachty SKI realitní s.r.o.,judr.měchura vydal záporné stanovisko ke stavebními řízení na investiční akci Vysoké nad Jizerou splašková kanalizace a ČOV Jako vlastník dotčeného pozemku p.č. 1141/4 v k.ú. Vysoké nad Jizerou zásadně nesouhlasí s řešením trasy. V případě,že by město Vysoké nad Jizerou převzalo do majetku a správy komunikace v areálu nové výstavby Šachty SKI realitní s.r.o. ve Vysokém nad Jizerou bylo by vydáno souhlasné stanovisko. Matura-seznámil přítomné s problematikou. Podotkl,že existují pouze dvě varianty řešení. Varianty 1/převzetí dotčených komunikací v areálu Šachty SKI do majetku a správy dle požadavku JUDr.Měchury. Var.2/ Vyřadit kanalizační sběrač v této lokalitě z žádosti o stavební povolení a tento úsek realizovat následně. Vyblokování daného úseku dle Var.2 by nemělo mít dopad na celou investiční akci.k napojení dojde později,ale nebude již možné použít dotační prostředky. Čech-doporučuje vznést písemný dotaz k JUDr.Měchurovi,jak hodlá splnit podmínku ve svém stavebním povolení,že po dokončení nové ČOV Tříč bude celý areál Šachty Ski realitní přepojen právě na tuto ČOV,když neumožní včas připravit kanalizační sběrač? Matura-znění stavebního povolení detailně nezná.příslib k napojení byl vydán.podotkl,že vlastní napojení však bude muset realizovat ve své režii. Čech navrhuje jednat. Štěpánek-je třeba rozhodnou na dnešním zasedání.město je v časové tísni.je třeba podat žádost o stavební povolení. Kučera-navrhuje předmětný pozemek v majetku JUDr.Měchury vyřadit z projektu, Matura-navrhuje vyhovět žádosti JUDr.Měchury a převzít komunikace v areálu Šachty SKI realitní s.r.o.ve Vysokém nad Jizerou do svého majetku a správy. Svůj návrh odůvodnil skutečností, že v předmětných komunikacích jsou rozvody Vak sítí,které město již převzalo.dle jeho mínění je sice přístup k opravě případných poruch ošetřen zákonem,ale může být problematický. 6

7 - 7 Čech poukázal na složitost a nákladnost zimní údržby řešeného prostoru. HLASOVÁNÍ:Kdo je pro,aby město Vysoké nad Jizerou vyhovělo žádosti JUDr.Měchury a převzalo veškeré pozemní komunikace v areálu Šachty SKI realitní s.r.o. ve Vysokém nad Jizerou do své správy a majetku? PRO 1 PROTI 8 ZDRŽ.HLAS. 0 Matura HLASOVÁNÍ: Kdo je pro,aby město pozemní komunikace v areálu fi.šachty SKI realitní s.r.o ve Vysokém nad Jizerou nepřevzalo do své správy a majetku a kdo je pro,aby byl pozemek p.č. 1141/4 v k.ú. Vysoké nad Jizerou v majetku firmy Šachty SKI realitní s.r.o.,vyřazen z žádosti o stavební povolení na inv.akci Vysoké nad Jizerou splašková kanalizace a ČOV? PRO 8 PROTI 1 ZDRŽ.HLAS. 0 Matura e/žádost manželů Košatkových o odkoupení nebo pronájem pozemku p.č. 179/3 v k.ú. Vysoké nad Jizerou.Jedná se o pozemek přiléhající k objektu č.p. 123 ve Vysokém nad Jizerou. Matura-navrhuje zveřejnit záměr města o odprodeji nebo pronájmu. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím,aby město Vysoké nad Jizerou zveřejnilo záměr odprodat nebo pronajmout pozemek p.č. 179/3 v k.ú. Vysoké nad Jizerou? f/ Na vědomí.tisková zpráva z KRNAPu k problematice používání zábavní pyrotechniky.na území parku se k výzvě,aby obce regulovaly prostřednictvím OZV používání zábavní pyrotechniky připojila pouze Pec pod Sněžkou.Ostatních 28 obcí na výzvu vůbec nereagovalo g/ Informace starosty. Řešení problematiky duplicitního vlastnictví k pozemkům/kauza město- Havlovi,Hanák,Večerník, x oprávnění restituenti/.pan starosta navrhuje zaslat dopis právním zástupcům restituentů a požádat je o jednání k případné směně pozemků. 3/Diskuse. Bárta- vznesl kritiku na stav pomocných silničních pozemků ve správě KSSLK a to s ohledem na stav vegetace na těchto pozemcích. Neposečená tráva vytváří mimo jiné nebezpečné dopravní situace.katastrofální stav je hlavně na území Sklenařice a Tříče. Matura- seznámil přítomné se svými zkušenostmi při řešení problematiky stavu pozemní komunikace ve směru na Stanový.Podotkl,že absolvoval řadu osobních jednání se starostkou ze Zlaté Olešnice, napsal několik dopisů, sám se nechal několikrát pozvat na kraj,napsal skutečně ostrý dopis, obdržel příslib nápravy od pana Seppa a nakonec se nestalo vůbec nic,žádná náprava stavu. 7

8 - 8 - Čech-podotkl,že v této problematice také jednal a bylo mu sděleno,že prioritní jsou silnice vyšší kategorie, Štěpánek- problém nevidí pouze ve včasném posečení pomocných silničních pozemků,ale také v jejich úklidu od odpadků. Navrhuje, aby zastupitelstvo odsouhlasilo sepsání a odeslání dopisu na KSSLK ohledně podání vysvětlení k této problematice HLASOVÁNÍ: Kdo je pro,aby město Vysoké nad Jizerou oslovilo písemně KSSLK a požadovalo vysvětlení ke kritizované údržbě pomocných silničních pozemků na svém správním území? Štěpánek-vyzval přítomné zastupitelé města,aby se v případě jejich zájmů přihlásili do poradního orgánu tajemníka MěÚ /komise/, pro výběr a obsazení pracovního místa u města ve funkci účetní ekonom města. 4/Usnesení,závěr. Jednání bylo ukončeno v hod. Zápis vyhotoven a vyvěšen Vypracoval: Ing.Pavel Štěpánek. Ověřovatelé zápisu: Vladimír Vodseďálek Jiří Ďoubalík 8

Z á p i s z 12. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 30. 01. 2012 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Z á p i s z 12. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 30. 01. 2012 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s z 12. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 30. 01. 2012 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů města

Více

Z á p i s z 9. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 17. 9. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 9. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 17. 9. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 9. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 7. 9. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listinu přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů

Více

Z á p i s. 1/Hospodaření města za rok 2004 2/Rozpočet města na rok 2005 3/Pozemky 4/Obecně závazné vyhlášky 5/Různé 6/Diskuse 7/Usnesení,závěr

Z á p i s. 1/Hospodaření města za rok 2004 2/Rozpočet města na rok 2005 3/Pozemky 4/Obecně závazné vyhlášky 5/Různé 6/Diskuse 7/Usnesení,závěr Z á p i s ze 17. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 28.2.2005 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz.listina přítomných. Přítomno 9 zastupitelů

Více

ROZPRAVA: Matura-navrhuje, aby předmětné pozemky byly nadále inzerovány k odprodeji (Větrník, internet apod.)

ROZPRAVA: Matura-navrhuje, aby předmětné pozemky byly nadále inzerovány k odprodeji (Větrník, internet apod.) Z á p i s Z 19. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 16.5.2005 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných Přítomno 7 zastupitelů

Více

Z á p i s z 11. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 14. 12. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Z á p i s z 11. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 14. 12. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s z 11. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 14. 12. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů města

Více

Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek.

Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek. Z á p i s Z 5. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 19.2.2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů

Více

Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listinu přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů

Více

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

(dostavil se člen zastupitelstva Mgr. Rouzek, 16:33 hod., počet členů 20)

(dostavil se člen zastupitelstva Mgr. Rouzek, 16:33 hod., počet členů 20) Město Pohořelice Zápis z XVIII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27.2.2013 Účast zastupitelů: 19 při zahájení, 21 celkem Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin Host:

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

MĚSTO VYSOKÉ NAD JIZEROU

MĚSTO VYSOKÉ NAD JIZEROU MĚSTO VYSOKÉ NAD JIZEROU Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 23. února 2015 od 18:00 hodin v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou přítomno: omluveni:

Více

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009 Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 9. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé:

Více

Zápis z 12. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 9. 5. 2012 v 17.00 hod. v hale městského úřadu v České Skalici

Zápis z 12. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 9. 5. 2012 v 17.00 hod. v hale městského úřadu v České Skalici Zápis z 12. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 9. 5. 2012 v 17.00 hod. v hale městského úřadu v České Skalici Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Ing. Hladík, Bc. Bašová, Ing. Švorčík Neomluveni:

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20.3.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: MUDr. Bouchal, Mgr. Tlačil 34. zasedání

Více

Na zasedání zastupitelstva se dostavila PaedDr. Věra Hlavsová a počet přítomných zastupitelů se zvýšil na 12 členů. Ad 2) Kontrola úkolů

Na zasedání zastupitelstva se dostavila PaedDr. Věra Hlavsová a počet přítomných zastupitelů se zvýšil na 12 členů. Ad 2) Kontrola úkolů Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného dne 27. 9. 2007 v 15:30 hodin na Městském úřadě v Adamově Přítomni: Jiří Němec starosta, Miroslav Čuma místostarosta, Mária Koudelová, Hana Marková,

Více

JEDNÁNÍ. Přítomno: 20 zastupitelů, listina přítomných je založena u originálu zápisu pan Faltys byl z jednání omluven

JEDNÁNÍ. Přítomno: 20 zastupitelů, listina přítomných je založena u originálu zápisu pan Faltys byl z jednání omluven Zápis č. 1/3/2007 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 29. 1. 2007 ve sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 20 zastupitelů, listina přítomných

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis. 20. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 11.06.2013

Zápis. 20. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 11.06.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Zápis 20. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 11.06.2013 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluveno Členové ZM 41 39 2 0 Vedoucí odborů MMK

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Pavel Michek

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Pavel Michek Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13.4.2015 v 17.00 hod v Riedlově vile v Desné II. Přítomní: Chladová Hana, Kořínek Jaroslav, Ing. Michek Pavel, Neumann Viktor, Novák Vratislav,

Více

ZÁPIS č. 1/2004. Do pracovního předsednictva byli navrženi a jednomyslně schváleni: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 1/2004. Do pracovního předsednictva byli navrženi a jednomyslně schváleni: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 1/2004 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 2. 2. 2004 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 19 členů zastupitelstva města, listina přítomných je založena

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více