Žádost o přidělení bytu v DPS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o přidělení bytu v DPS"

Transkript

1 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Žádost o přidělení bytu v DPS stávající DPS čp. 899 přístavba DPS čp. 1550, 1551 Žadatel jméno příjmení datum narození stav trvalé bydliště telefonní.číslo byt:vlastní,podnikový,družstevní,obecní druh důchodu výše důchodu Osobní údaje rodinných příslušníků žadatele: Poř.č. jméno příjmení dat.nar. Stav zaměstnání poměr k žad Popis bytu žadatele, ve kterém dosud bydlí: Kategorie poschodí výtah kuchyně ( velikost m ) ano-ne příslušenství k bytu pokoje ( velikost ) Potvrdí vlastník domu (majitel, podnik, stavební bytové družstvo, obecní byty): Datum: Počet příloh: Nehodící se škrtněte! podpis, razítko Vlastnoruční podpis žadatele:

2 Občan(ka) České republiky ověřeno dle OP číslo: Vyjádření odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského ( Obecního ) úřadu žadatele z trvalého bydliště. Poznámka : Stručný popis důvod žádosti : Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé, a že jsem si vědom(a) povinnosti ohlásit odboru sociálních věcí a zdravotnictví jakékoliv změny. Dne: Podpis uchazeče K žádosti je nutno doložit : 1) Kopii posledního důchodového výměru nebo ústřižek stvrzenky o výši důchodu 2) Lékařské vyjádření doporučení 3) Podepsaná Kritéria pro přijetí do DPS

3 Městský úřad, odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve Frýdlantě n.o. Věc: Lékařské vyjádření k žádosti o přidělení bytu v DPS Jméno a příjmení žadatele :... nar :... bytem :... Domy s pečovatelskou službou jsou obytné domy určené pro bydlení starých a zdravotně postižených občanů. Celkový zdravotní stav žadatele musí být takový, že nevyžaduje komplexní péči a umožňuje vést poměrně samostatný způsob života. V DPS nelze, ani výjimečně ubytovat občany trvale ležící, postižené psychózami a jinými psychickými poruchami, pod jejichž vlivem by byl narušován život v DPS ( jako např. psychopatie a rysy nesnášenlivosti s asociálním jednáním, alkoholismus a jiné toxikomanie,a pod ). Pozn. Součástí doporučení žádosti k umístění v DPS je vyjádření lékaře. Tímto Vás žádáme o odborné vyšetření Vašeho pacienta, posouzení jeho zdravotního stavu a doporučení, neb nedoporučení k umístění v DPS. Ve Frýdlantě n.o. dne: Vyřizuje: Čestné prohlášení žadatele Žadatel souhlasí se sdělením lékaře o svém zdravotním stavu a diagnóze onemocnění pro účely přidělení bytu v DPS podpis žadatele v y p l n í l é k a ř LÉKAŘSKÉ VYJÁDŘENÍ K ŽÁDOSTI O PŘIDĚLENÍ BYTU V DPS : Jméno a příjmení žadatele :... nar :... bytem : Je léčen pro diagnózu: 2. Žadatel vyžaduje lékařskou péči: stále - občas - nepravidelně 3. Žadatel JE - NENÍ soběstačný i v případě, kdy není v DPS zabezpečována pečovatelská služba (So, Ne, svátky, noční hodiny) 4. Doporučuji - nedoporučuji 5. Z důvodu : Dne: razítko a podpis lékaře

4 K r i t e r i a pro přijetí občanů do domu s částečnou pečovatelskou službou ve Frýdlantě n.o., ul. Pionýrů čp. 899, 1550 a 1551 schválená radou města dne Žadatel musí být poživatelem starobního nebo plného invalidního důchodu. 2. Žádost o přijetí musí být doložena lékařským vyjádřením obvodního (ošetřujícího) lékaře. V případě nutnosti odborného lékaře. 3. Celkový zdravotní stav žadatele musí být takový, aby nevyžadoval komplexní péči a umožňoval vést poměrně samostatný způsob života. 4. Při přijetí do DPS budou upřednostňování občané Frýdlantu n.o. Přednost v umístění v přístavbě DPS budou mít dvojice. Žadatel je občanem Města Frýdlantu n. O. v případě, že je zde trvale přihlášen minimálně jeden rok. 5. Po podání žádosti o přidělení bytu do DPS umožní žadatel pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Frýdlant n.o. a sociální a zdravotní komisi rady města prošetření poměrů v domácnosti. 6. Důchodce s nezletilými dětmi nelze do DPS přijat. 7. Vyplněnou předtištěnou žádost o umístění do DPS s vyjádřením lékaře, potvrzením o důchodě, odevzdá občan-žadatel odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Frýdlant n.o., kde vlastnoručním podpisem stvrdí svůj souhlas s kritériemi pro přijetí do DPS. 8. Celkový seznam žadatelů o umístění do DPS bude pravidelně novými žadateli doplňován, včetně pořadníku, který bude předkládán ke schválení radě města. 9. K přednostnímu umístění budou předkládány komisi sociální a zdravotní žádosti těch občanů, kteří uvolní a předají městu svůj dosavadní obecní byt ve Frýdlantě n.o., dále pak žádosti těch občanů, kteří bydlí v bytech III. a IV. kategorie, dále ti, kteří žijí ve velmi svízelných poměrech, mají zdravotní problémy, a jsou bez rodinného zázemí. 10. Ve sporných případech u žádosti o umístění v DPS, které nebudou odpovídat stanoveným kritériím, nebo o přednostním umístění žadatele, bude rozhodovat rada města na návrh komise sociální a zdravotní rady města, případně za spoluúčasti vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 11. Stanovení nájemného: a) Ve stávající DPS čp. 899: Občan města Frýdlantu n.o. poskytne městu Frýdlant n.o. finanční pomoc na obnovu bytového fondu města při převzetí nájemní smlouvy a bytu v DPS ve výši ,- Kč (za byt 0+1) a ,- Kč (za byt 0+2). Žadatelé z ostatních obcí a měst poskytnou městu Frýdlant n.o. finanční pomoc na obnovu bytového fondu města při převzetí nájemní smlouvy a bytu v DPS ve výši ,- Kč (za byt 0+1) a ,- Kč (za byt 0+2). V případě, že žadatel (občan) uvolní a předá městu svůj dosavadní obecní byt ve Frýdlantě n.o., finanční pomoc neposkytuje.

5 b) V přístavbě DPS čp a 1551: Nájemné je stanoveno ve výši dvojnásobku současného regulovaného nájemného. 12. Při odmítnutí nabídnutého bytu, bude žadatel vyřazen jak z pořadníku žadatelů o byt v DPS, tak i ze seznamu uchazečů a může si znovu podat žádost o přidělení bytu v DPS. 13. Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen /a/ a souhlasím s kritériemi o přidělení bytu v DPS. Datum:... podpis žadatele

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí A. Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Pravidla pro přijímání do Domu s pečovatelskou sluţbou v Praze - Zbraslavi

Pravidla pro přijímání do Domu s pečovatelskou sluţbou v Praze - Zbraslavi Pravidla pro přijímání do Domu s pečovatelskou sluţbou v Praze - Zbraslavi I. Základní pojmy I.1. Ţadatel Žadatelem je fyzická osoba, která podala písemnou žádost o přijetí do domu zvláštního určení, kterým

Více

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Obsah: Str. Díl I Úvod 1 Účel zásad 1 Úvodní ustanovení 1 Díl II Podání žádosti 2 Evidence a řízení o žádostech

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Článek I. Evidence žadatelů

Článek I. Evidence žadatelů Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5. Praha leden

Více

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům MĚSTO KLIMKOVICE Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům (Úplné znění k 2.10.2014, tj. ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a po úpravě Přílohy č. 1) I.

Více

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Čl. 1 Ustanovení 1. Tato pravidla upravují podmínky pronajímání bytů v domech v majetku města Karolinky (dále jen městský byt ). 2. Tato

Více

Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Na Výsluní Hořovice

Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Na Výsluní Hořovice MĚSTO HOŘOVICE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Na Výsluní Hořovice Příjmení a jméno

Více

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Jméno a příjmení žadatele:... Rodné číslo:... Stav:... Adresa trvalého bydliště žadatele:... Kontaktní

Více

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou Interní číslo směrnice: IP/3/2014 Řízený výtisk Změna č.: 0 Účinnost od: 1.1.2015

Více

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o.

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Datum podání žádosti a razítko Sociální služby města Kroměříže Rodné číslo žadatele: Evidenční číslo žádosti 1. Žadatel:

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou

Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou Platnost směrnice od: 2.7.2014 Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 1. Úvodní ustanovení a) Tato směrnice upravuje podmínky a

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

ŽÁDOST. o přidělení bytu. Žadatel

ŽÁDOST. o přidělení bytu. Žadatel Příloha č. 1 ŽÁDOST o přidělení bytu (Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem) Žadatel Tel.: Tel.: Manžel/ka, případně jiná osoba, které uzavřením nájemní smlouvy vznikne ze zákona

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 7/2010 SMĚRNICE RM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 7/2010 SMĚRNICE RM MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 Název vnitřního předpisu: HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU MĚSTA Druh vnitřního předpisu: SMĚRNICE RM Číslo:

Více

Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení

Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení Označení dokumentu: S/08/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 10.03.2015 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 10/4 MĚSTO

Více

Rodné číslo... Občanství. Stav (ženatý, vdaná, vdovec, vdova, rozvedený/á). Trvale bytem. Velikost obývaného bytu. Patro Výtah (ano, ne)..

Rodné číslo... Občanství. Stav (ženatý, vdaná, vdovec, vdova, rozvedený/á). Trvale bytem. Velikost obývaného bytu. Patro Výtah (ano, ne).. S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C ŽÁDOST o přidělení bytu zvláštního určení (bezbariérového) nebo upravitelného bytu ŽADATEL Jméno a příjmení. Rodné číslo... Občanství. Stav (ženatý, vdaná, vdovec,

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná Nové Město IČ 42864917 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti v Karviné v Orlové

Více

Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE

Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE Vnitřní směrnice č. 06/2012 Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE 1. Úvodní ustanovení (1) Těmito Zásadami se stanoví pravidla pro poskytování nájmu bytů

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

1. Žadatel /ka roz. jméno, příjmení, titul. 2. Narozen/a den, měsíc, rok místo okres

1. Žadatel /ka roz. jméno, příjmení, titul. 2. Narozen/a den, měsíc, rok místo okres Magistrát města Brna Odbor bytový Malinovského nám.3 601 67 Brno -------------------------------- Žádost o byt zvláštního určení byt v domě s pečovatelskou službou na ulici.. 1. Žadatel /ka roz. jméno,

Více

pro rok 2000 ve znění Dodatku pro rok 2002

pro rok 2000 ve znění Dodatku pro rok 2002 pro rok 2000 ve znění Dodatku pro rok 2002 Ministerstvo pro místní rozvoj březen 2002 Program podpory výstavby domů s pečovatelskou službou pro rok 2000 D O D A T E K pro rok 2002 aktualizace žádostí přijatých

Více

Žádost o umístění do Domova pro seniory a vstupní dotazník pro zájemce o sociální službu

Žádost o umístění do Domova pro seniory a vstupní dotazník pro zájemce o sociální službu G-centrum Mikulov, příspěvková organizace, Republikánské obrany 945/13 692 01 Mikulov gcentrum@gcentrummikulov.cz web: www.gcentrummikulov.cz Datum podání žádosti: (nevyplňujte) Žádost o umístění do Domova

Více

Žádost o sociální službu azylový dům

Žádost o sociální službu azylový dům SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SVITAVY DATUM PŘIJETÍ ŽÁDOSTI: Azylový dům pro muže Číslo žádosti: Máchova alej 16 Žádost přijal: 568 02 Svitavy Podpis pracovníka : tel: 461535925,e-mail: vladimír.stupka@svitavy.cz

Více