Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011"

Transkript

1 Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011 Zápis č. 4/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Březník (VI. - zasedání volebního období 2010/2014) Datum, místo a čas konání: , 18:00 21:30 OÚ v Březníku Přítomní zastupitelé, členové výborů a hosté: (Prezenční listina účastníku zasedání je přílohou č. 2 zápisu) Jméno a příjmení zastupitele Účasten Důvod neúčasti Malach Ladislav, ing. Ano Franěk Jaroslav Ano Fraňková Růžena, PaedDr. Ano Mojžíš Jaroslav, ing Ano Hejlová Zdeňka Ano Pejpek František Ano Sobotková Marie Ano Kříž Zdeněk Ano Staněk Jaroslav Ano Řezaninová Jana, Bc. Ano Šídlo Jiří Ano Celkový počet zastupitelů: 11 Zastupitelstvo je usnášení schopné Jméno a příjmení člena Účast Důvod neúčasti výboru Řezanina František NE Rodinné důvody Pejpek Jan NE Sklenářová Hana NE Celkový počet hostů: 4 Ověřovatelé zápisu: Jméno a příjmení Pejpek František Mojžíš Jaroslav Pořadová čísla usnesení, rekapitulace návaznosti zápisů: Poslední číslo usnesení z předchozího Poslední číslo usnesení z tohoto zápisu zápisu 44/ /2011 Zapisovatelem byl(a) určen(a): Jméno a příjmení Malach Ladislav Zastupitelstvo obce bylo svoláno v souladu s 92 odst. 1 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích. Pozvánka a program jednání byl navržen a vyvěšen na ÚD v Březníku dne a sejmut a elektronicky na stránkách Strana 1 z 9

2 Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011 Schválený program jednání zastupitelstva obce: 1. Schválení programu jednání ZO č. 04/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise. 3. Zpráva o činnosti starosty a kontrola usnesení z minulého ZO (starosta, místostarosta) a. Běžná agenda b. Postup prací VPP c. Situace s VPP na další období 4. Základní škola Výroční zpráva za o činnosti školy za šk. rok 2010/2011, č. j.: 0462/ Informace o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření a. Stav v odstraňování závad b. Dílčí inventury c. Příprava na odpisování majetku 6. Stanovení rozsahu pro provádění rozpočtových opatření a hospodaření obce podle schváleného rozpočtu obce podle zákona o obcích delegovaných na starostu obce ( 102, 2a) a schválení rozpočtového opatření 4/ Zrušení neplatných duplicitních OZV 8. Směny, prodeje a pořízení nemovitostí (starosta) informace o stavu vyřízení a. Pozemky pro Domov bez zámku nebude realizováno b. Budoucí kupní smlouvy c. Č. j.: 0487/2011 Nevrkla Michal 9. Obecní byty, nebytové prostory schválení následujících dokumentů: a. Pravidla pro přidělování bytů směrnice č. 17/2011 b. Bytový pořadník 10. Zpráva kontrolní komise 11. Různé z pošty pro informaci, náměty (starosta, zastupitelé) a. Oznámení zahájení řízení o změně č.1 územního plánu obce Březník, č. j: 0511/2011 b. Oznámení zahájení řízení o vydání souhlasu k dotčení krajinného rázu a zásahu do VKP potok LUH, č. j.: 0502/2011 c. Oznámení o provedené administrativní kontrole, č. j.: 0357/2011 d. Smištíkovi - doručení pravomocného rozhodnutí o odvolání, č. j.: 0432/2011 e. Příprava rozpočtu 2012 f. Informace spol- výboru 12. Diskuze a závěr Strana 2 z 9

3 Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011 Zápis a usnesení k jednotlivým bodům zasedání 1 Schválení programu Starosta seznámil účastníky s programem dnešního jednání, tak jak byl zveřejněn na pozvánce č. 4/2011 a současně navrhl jeho doplnění následovně: Za bod č. 6 vložit bod 7. Zrušení neplatných duplicitních OZV Dále pak zrušit body: 5. Rozpočtové opatření 4/2011 a spojit jej s bodem č Přidělení obecních bytů Posunout bod č. 10 posunout jako bod č. 4 O takto doplněném programu (viz strana 2 tohoto zápisu) bylo následně hlasováno veřejně. Příloha č. 1 - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Březník č. 04/2011 Příloha č. 2 - Prezenční listina veřejného zasedání ZO konaného dne Návrh ZO souhlasí, aby se jednání 04/2011 řídilo navrženým programem uvedeným na usnesení straně 2 tohoto zápisu. Výsledek hlasování (A souhlasí, N nesouhlasí, Z zdržel se, X nepřítomen, T tajné hlasování): PRO PRO TI Malach Franěk Fraňková Hejlová Mojžíš Pejpek Sobotková Staněk Kříž Řezaninová Šidlo ZDRŽEL SE (nepřítom en) VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ (pro musí být nejméně 6 členů) A A A A A A A A A A A Schváleno Usnesení č. Text usnesení 45/2011 ZO souhlasí, aby se jednání 04/2011 řídilo navrženým programem uvedeným na straně 2 tohoto zápisu. 2 Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele Starosta přednesl návrh na složení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele a o jejím složení bylo následně hlasováno. Návrh ZO zvolilo návrhovou komisi ve složení: Kříž Zdeněk, Řezaninová Jana, usnesení Výsledek hlasování (A souhlasí, N nesouhlasí, Z zdržel se, X nepřítomen, T tajné hlasování): PRO PRO TI Malach Franěk Fraňková Hejlová Mojžíš Pejpek Sobotková Staněk Kříž Řezaninová Šidlo ZDRŽEL SE (nepřítom en) VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ (pro musí být nejméně 6 členů) A A A A A A A A A A A Schváleno Usnesení č. Text usnesení 46/2011 ZO zvolilo návrhovou komisi ve složení: Kříž Zdeněk, Řezaninová Jana a určilo ověřovatele zápisu Pejpek František a Mojžíš Jaroslav. 3 Zpráva o činnosti starosty a kontrola usnesení z minulého ZO (starosta) Starosta seznámil přítomné se svojí činností od posledního zasedání ZO. Běžná agenda Strana 3 z 9

4 Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011 Konference o jaderné energetice Energetické Třebíčsko v Třebíči Příprava podkladů pro dílčí přezkum Dílčí inventury majetku a účtů Pracovně právní záležitosti Příprava pracovního a veřejného zasedání ZO Kontrola usnesení z minulého zasedání. Z jednotlivých usnesení ZO 03/2011 byly k dořešení úkoly z usnesení č. 39 a 40 a dále pak pokračovat v přípravě smluv na prodeji stavebních míst pro RD2 a RD1 v lokalitě Za branou. Vzhledem k výsledku jednání KV o stavbě domů pro klienty Domova bez zámků se smlouvy nebudou připravovat, smlouvy o BKS budou uzavřeny v průběhu listopadu Položené doplňující dotazy k tomuto bodu byly během diskuze zodpovězeny. ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o své činnosti v období mezi 08-10/ Základní škola Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011, č. j.: 0462/2011 Ředitel školy seznámil přítomné s výroční zprávou o činnosti školy za šk. rok 2010/2011. Zpráva je přístupná na stránkách školy i jako příloha tohoto zápisu. Současně byl diskutován přehled NIV nákladů na provoz školy za rok 2010 a předpoklad vývoje v dalších letech. Vše se odvíjí od naplněnosti normativů. V roce 2011 se výrazně projeví pokles počtu žáků, bylo by vhodné, vedle příspěvků okolních obcí na NIV na žáka, oslovit a požádat (poprosit) podnikatele, živnostníky a občany o finanční dary a na překonání tohoto těžkého období. V roce 2011 ponese obec ze svého rozpočtu (bez příspěvku okolních obcí) cca 1,5 mil, zatím není však uzavřen účetní rok. Pokud by se někdo rozhodl finančně podpořit existenci školy v Březníku, je tady velký prostor pro velkorysé příspěvky. Položené doplňující dotazy k tomuto bodu byly během diskuze zodpovězeny. Příloha č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011, č. j.: 0462/2011 Příloha č. 4 Rozpočet NIV na žáka za rok 2010 ZO bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy za šk. rok 2010/2011, č. j.: 0462/ Informace o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření obce Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, které proběhlo dne na OÚ v Březníku. Zastupitelstvo ukládá starostovi přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání, tak jak mu to ukládá 13 zák. 420/2004 Sb. a podat o tom informaci na příštím zasedání ZO. Současně bylo zastupitelstvo informováno o průběhu dílčích inventur provedených k Další informace byla o změně na pozici účetní. Paní Janatové skončila dne pracovní smlouva, účetnictví převzala dnem paní Fraňková. Starosta obce poděkoval paní Janatové za její práci, zejména pak za období po volbách do ZO a organizační zajištění tohoto období. Paní Janatová se jednání ZO nezúčastnila. Strana 4 z 9

5 Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011 Položené doplňující dotazy k tomuto bodu byly během diskuze zodpovězeny. K tomuto bodu přijalo zastupitelstvo obce usnesení, tak jak je uvedeno dále. Příloha č. 5 Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Návrh Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření usnesení obce za rok 2011, které proběhlo dne na OÚ v Březníku a ukládá starostovi přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání, tak jak je uvedeno v 13 zák. 420/2004 Sb. a o přijatých opatřeních informovat příští zasedání ZO. Výsledek hlasování (A souhlasí, N nesouhlasí, Z zdržel se, X nepřítomen, T tajné hlasování): PRO PRO TI Malach Franěk Fraňková Hejlová Mojžíš Pejpek Sobotková Staněk Kříž Řezaninová Šidlo ZDRŽEL SE (nepřítom en) VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ (pro musí být nejméně 6 členů) A A A A A A A A A A A Schváleno Usnesení č. Text usnesení 47/2011 Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, které proběhlo dne na OÚ v Březníku a ukládá starostovi přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání, tak jak je uvedeno v 13 zák. 420/2004 Sb. a o přijatých opatřeních informovat příští zasedání ZO. 6 Stanovení rozsahu prováděných rozpočtových opatření delegovaných na starostu obce ( 102, 2a) Na podkladě doporučení při dílčím přezkoumání hospodaření a v souladu s 102, odst. 2 Zákona o obcích, deleguje zastupitelstvo obce pravomoc provádět rozpočtová hospodaření obce na starostu obce takto: Starosta obce je oprávněn přijímat a schvalovat navýšení rozpočtu o přijaté dotace od ostatních subjektů, navýšení rozpočtu v příjmech a výdajích do výše max ,- Kč. ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění. Současně starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4/2011 a požádal je o schválení. Návrh usnesení Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: Starosta obce je oprávněn přijímat a schvalovat navýšení rozpočtu o přijaté dotace od ostatních subjektů, navýšení rozpočtu v příjmech a výdajích do výše max ,- Kč. ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011. Strana 5 z 9

6 Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011 Výsledek hlasování (A souhlasí, N nesouhlasí, Z zdržel se, X nepřítomen, T tajné hlasování): PRO PRO TI Malach Franěk Fraňková Hejlová Mojžíš Pejpek Sobotková Staněk Kříž Řezaninová Šidlo ZDRŽEL SE (nepřítom en) VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ (pro musí být nejméně 6 členů) A A A A A Z Z A A A A Schváleno Usnesení č. Text usnesení 48/2011 Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: Starosta obce je oprávněn přijímat a schvalovat navýšení rozpočtu o přijaté dotace od ostatních subjektů, navýšení rozpočtu v příjmech a výdajích do výše max ,- Kč. ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/ Zrušení neplatných duplicitních OZV Původně se jednalo o OZV č. 1/2009. Tento bod zůstal na programu, nicméně po opětovné kontrole bylo zjištěno, že OZV 1/2009 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství byla již zrušena ve vyhl. 3/2010, takže nebylo o žádném usnesení hlasováno. ZO bere informaci na vědomí 8 Směny, prodeje a pořízení nemovitostí (starosta) informace o stavu vyřízení Směny, prodeje a pořízení nemovitostí (starosta) informace o stavu vyřízení a. Pozemky pro Domov bez zámku nebude realizováno b. Budoucí kupní smlouvy c. Č. j.: 0487/2011 Nevrkla Michal Starosta obce informoval přítomné o jednotlivých řešených případech. Úplnou informaci dostali zastupitelé na pracovní schůzce Smlouvy o BKS budou uzavřeny v průběhu listopadu Položené doplňující dotazy k tomuto bodu byly během diskuze zodpovězeny. Příloha č. 6 Odpověď KV o výsledku výběru lokality, č.j: 443/2011 ZO bere informaci na vědomí 9 Obecní byty, nebytové prostory aktuální situace, další postup (starosta) Obecní byty, nebytové prostory aktuální situace, další postup (starosta) Rekapitulace stavu výpověď 353/2011 Strana 6 z 9

7 Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011 Bytový pořadník Údržba bytů Starosta obce seznámil přítomné s aktuální situací s obecními byty. V současné době, po uvolnění bytu po p. Vyskočilovi má obec teoreticky dva volné byty. Jejich technický stav je však nyní takový, že nejsou momentálně schopny dalšího pronajímání. V bytě v čp. 67 se provádí oprava plynové instalace a je třeba nainstalovat plynoměr a je třeba dokončit zapravení oken. Byt čp. 66 je ve velice špatném stavu a bude potřeba jeho celková oprava. Z tohoto důvodu byl zatím vyřazen z dnešního jednání i bod o přidělování bytů a bytovém pořadníku. Starosta obce připravil a na zasedání ZO byla doplněna Směrnice č. 17/2011 o přidělování bytů v majetku obce Březník do nájmu občanům. Následně o ní bylo hlasováno. Evidovaní zájemci o byt budou vyzvání, aby doplnili své žádosti o údaje podle této směrnice, následně sestavený pořadník bude předložen ke schválení ZO. Příloha č. 7 Směrnice č. 17/2011 o přidělování bytů v majetku obce Březník do nájmu Návrh ZO schvaluje směrnici č. 17/2011 o přidělování bytů v majetku obce Březník usnesení do nájmu občanům Výsledek hlasování (A souhlasí, N nesouhlasí, Z zdržel se, X nepřítomen, T tajné hlasování): PRO PRO TI Malach Franěk Fraňková Hejlová Mojžíš Pejpek Sobotková Staněk Kříž Řezaninová Šidlo ZDRŽEL SE (nepřítom en) VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ (pro musí být nejméně 6 členů) A A A A A A A A A A A Schváleno Usnesení č. Text usnesení 49/2011 ZO schvaluje směrnici č. 17/2011 o přidělování bytů v majetku obce Březník do nájmu občanům 10 Zpráva kontrolní komise Zastupitelstvo obce bylo na pracovní schůzce seznámeno se zprávou kontrolního výboru a s odpovědí na jednotlivé body uvedené v tomto protokolu. Starosta obce seznámil přítomné s obsahem těchto odpovědí. Další dotazy k tomuto bodu nebyly uplatněny. Příloha č. 8 Zápis z provedené kontroly KV ze dne Příloha č. 9 Zápis z provedené kontroly KV ze dne s komentářem ZO bere informaci na vědomí 11 Různé z pošty pro informaci, náměty (starosta, zastupitelé) Různé z pošty pro informaci, náměty (starosta, zastupitelé) a. Oznámení zahájení řízení o změně č.1 územního plánu obce Březník, č. j: 0511/2011 veřejné projednání bude na OÚ v Březníku b. Oznámení zahájení řízení o vydání souhlasu k dotčení krajinného rázu a zásahu do VKP potok LUH, č. j.: 0502/2011 c. Oznámení o provedené administrativní kontrole, č. j.: 0357/2011 Strana 7 z 9

8

9 Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011 Seznam příloh: Příloha č. 1 - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Březník č. 04/2011 Příloha č. 2 - Prezenční listina veřejného zasedání ZO konaného dne Příloha č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za škol. rok 2010/2011, č. j.: 0462/2011 Příloha č. 4 Rozpočet NIV na žáka za rok 2010 Příloha č. 5 Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Příloha č. 6 Odpověď KV o výsledku výběru lokality, č.j: 443/2011 Příloha č. 7 Směrnice č. 17/2011 o přidělování bytů v majetku obce Březník do nájmu Příloha č. 8 Zápis z provedené kontroly KV ze dne Příloha č. 9 Zápis z provedené kontroly KV ze dne s komentářem Strana 9 z 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Obec Březník Rozpočet neinvestičních nákladů na žáky ZŠ v Březníku za rok 2010 Podklad pro fakturaci ONIV podle účetnictví ZŠ a MŠ v Březníku Položka ZŠ ŠJ MŠ Poznámka spotřeba elektrické energie spotřeba plynu spotřeba vody spotřebovaný materiál drobný hmotný majetek opravy a údržba odpisy 0 0 mzdy - výjimka z počtu žáků ostatní služby zisk HV celkem z toho pro ZŠ Dotace z MŠMT Subjekt Počet žáků Normativ Celkem Poznámka ZŠ , ,00 MŠ se nerozpočítává MŠ 0,00 je kryto normativem Výkaz žáků Obec Pololetí Počet žáků Měsíců Člověk*měsíc Březník I Březník II Kralice I Kralice II Kuroslepy I Kuroslepy II Lhotice I Lhotice II Rapotice I Rapotice II celkem odučeno člověk*měsíc za kalendářní rok 736 Odpočty - korekce ONIV: Příspěvek obce Hosp. výsl. roku Celkem , , ,00 Stanovení nákladů k rozdělení Náklad Částka ONIV celkem (ZŠ + ŠJ) ,00 Odpočet dotace MŠMT ,00 Ostatní korekce ,00 Celkem k rozdělení ,00 Náklady na ČL*mes 590,20 Roční náklad na žáka (x12) 7 082,40 K fakturaci za obce podle podílu člověk*měsíc Obec Čl*mes Náklady Březník ,54 Kralice ,71 Lhotice ,78 Rapotice ,99 Kuroslepy ,98 Kontrolní součty ,00 Z podkladů ZŠ a MŠ v Březníku vypracoval: Ing. Ladislav Malach starosta

22

23

24

25

26

27

28

29 Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě Ověřuji pod pořadovým číslem , že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu. Zjišťovací prvek: bez zjišťovacího prvku Ověřující osoba: Lenka Matysová Vystavil: Kraj Vysočina V Jihlavě dne

30 Hospodaření s byty Směrnice o přidělování bytů v majetku obce Březník do nájmu občanům Směrnice č. 18 Říjen 2011 Účinnost od Vypracoval: Ing. Ladislav Malach, starosta obce Schváleno zastupitelstvem obce dne: , jako usnení č...

31 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Touto směrnici se ve smyslu Občanského zákoníku stanoví pravidla pro pronájem bytů, které jsou ve vlastnictví obce Březník. 2. Za byt se pro účely této směrnice považuje místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, mohou k tomu účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky nacházející se v domech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví obce Březník. 3. Obec Březník disponuje těmito byty: Označení Adresa Kategorie, popis Poznámka 66/1 Březník čp kk Vchod vlevo 66/2 Březník čp kk Vchod vpravo 67 Březník čp kk 97 Březník čp kk Bližší informace jsou v evidenci majetku obce Březník. 4. Za bytový pořadník se pro účely této směrnice považuje seznam žadatelů o byt, sestavený z podaných a zaevidovaných žádosti o byt. Bytový pořadník se sestavuje pro jednotlivé kategorie bytů (1 +kk, 2 +k, apod.). V tomto pořadníků jsou žadatelé seřazeni chronologicky sestupně podle termínu podaní a je jim přiřazeno bodové zvýhodnění resp. penalizace odrážející jejich bytovou naléhavost. Čl. 2 Podání žádosti o byt a bytový pořadník 1. Žádost o byt může podat žadatel starší 18 let, způsobilý k právním úkonům. 2. Žádost o přidělení bytové jednotky v obecním zájmu může podat také obec Březník. 3. Žadatel podává žádost na předtištěném formuláři, viz příloha č. 1. Žadatel je povinen vyplnit formulář v plném rozsahu a pravdivě a pravdivost uvedených údajů potvrdit svým podpisem. 4. Žádosti jsou platné vždy do kalendářního roku. Pokud žadatel trvá na své žádosti i na další rok, musí toto trvání písemně potvrdit a to nejpozději do toho roku. Změní-li se v tomto mezidobí žadatelovy osobní poměry oproti poměrům uvedeným v původní žádosti, je žadatel povinen uvést taktéž tyto nové údaje. 5. Žadatel je povinen nahlásit veškeré změny skutečností uváděných v žádosti o byt ke kterým došlo a to nejpozději do 30 dnů od jejich vzniku. 6. Do bytového pořadníku nebudou zařazeny žádosti jež nesplní formální náležitosti předepsané touto směrnicí. 7. Ve výjimečných a obzvláště tíživých situacích nebo v případě, že se jedná o přidělení bytové jednotky v obecním zájmu, může zastupitelstvo obce rozhodnout o přijetí žádosti o byt i občana, který nesplňuje podmínky uvedené v předchozích odstavcích čl. 2. 2

32 8. Bytový pořadník je zveřejňován na úřední desce obce Březník po dobu 15 dnů po každé aktualizaci. Dále je trvale přístupný na stránkách obce Březník v části Obecní byty a v kanceláři OÚ Březník. 9. V dalším posuzování se za žadatele považuje osoba žadatele a jeho společně posuzované osoby (dále jen žadatel) Čl. 4 Bodového hodnocení a vyřazení žádosti z bytového pořadníku 1. Žadateli, na podkladě ověřených údajů z žádosti, náleží následující bodové zvýhodnění: Za délku trvalého pobytu žadatele v obci Březník nad 5 let 1 bod Za počet členů domácnosti nad 3 členy 1 bod Za zdravotní stav žadatele případně, členů jeho rodiny 1 bod 2. Žadateli, na podkladě ověřených údajů z žádosti, náleží následující bodové znevýhodnění: Za platební nekázeň u předchozího pronajímatele 2 body 3. Celkové bodové zvýhodnění se počítá jako součet kladných a záporných hodnocení. 4. Bodové zvýhodnění vyšší jak dva kladné body může posunout žadatele o jedno místo dopředu. O jeho využití rozhodne zastupitelstvo obce. 5. Zastupitelstvo obce může z pořadníku vyloučit žadatele s hrubou platební nekázní u dřívějších pronajímatelů. 6. Do bytového pořadníku nebudou zařazeny žádosti žadatele, který má vůči obci Březník neuhrazené pohledávky a závazky. 7. Do bytového pořadníku nebudou zařazeny žádosti žadatele, jenž užívá a nebo má k dispozici vlastní byt nebo dům. 8. Byt nebude přidělen žadateli jenž se ke dni podpisu nájemní smlouvy nepřihlásí k trvalému pobytu v obci Březník. Čl. 5 Závěrečná a přechodná ustanovení 1. Žádosti podané před účinností těchto pravidel budou nadále v platnosti, pokud budou po přešetření splňovat její podmínky, případně budou doplněny žadatelem do 30ti dní od podání výzvy k jejich doplnění. V Březníku dne Ing. Ladislav Malach starosta obce 3

33 Příloha č. 1 Místo pro podací razítko: Obec Březník Březník 247 ŽÁDOST O BYT (uveďte označení dle směrnice) Jméno a příjmení žadatele:... Datum narození:.. Adresa trvalého pobytu:. Kontaktní adresa (pokud je rozdílná od místa trvalého pobytu): Současné zaměstnání (uveďte adresu a pozici):... Délka trvalého pobytu žadatele v obci Březník: Posuzovaná osoba Od data Do data Celkem měsíců Seznam členů žadatelovy rodiny (jména společně posuzovaných osob, pro které je byt žádán a jejich vztah k žadateli): Jméno a příjmení Datum narození Adresa trvalého pobytu Vztah k žadateli Zaměstnání (trvalý příjem Ano/Ne) 4

34 Současné bytové poměry žadatele: (vyberte jednu z možností a uveďte doplňující údaje kontakty pro ověření údajů) vlastní dům: podnájem: u rodičů: u jiných příbuzných: ubytovna: jiné: Zdravotní stav žadatele případně, členů jeho rodiny, kteří žijí s žadatelem ve společné domácnosti: držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P (doložit kopií nebo předložit k nahlédnutí) přiznaný plný invalidní důchod (doložit kopií nebo předložit k nahlédnutí) Zdůvodnění žádosti a doplňující údaje: (uveďte také platební morálku u dřívějších pronajímatelů, dlužnou částku ke dni podání žádosti, dále uveďte požadavek na rozměr a vybavení bytu) Prohlašuji tímto, že jsem se seznámil se zněním Směrnice města obce Březník o přidělování bytů v majetku obce Březník do nájmu občanům a že jsem do tohoto dotazníku uvedl(a) pravdivé a úplné údaje. Současně dávám souhlas obci Březník, aby si ověřil mnou uváděné údaje o platební morálce na uvedených adresách. Datum a podpis:... 5

35 Místo pro podací razítko: Obec Březník Březník 247 ŽÁDOST O BYT (uveďte označení dle směrnice) Jméno a příjmení žadatele:... Datum narození:..... Adresa trvalého pobytu:... Kontaktní adresa (pokud je rozdílná od místa trvalého pobytu):... Současné zaměstnání (uveďte adresu a pozici):... Délka trvalého pobytu žadatele v obci Březník: Posuzovaná osoba Od data Do data Celkem měsíců Seznam členů žadatelovy rodiny (jména společně posuzovaných osob, pro které je byt žádán a jejich vztah k žadateli): Jméno a příjmení Datum narození Adresa trvalého pobytu Vztah k žadateli Zaměstnání (trvalý příjem Ano/Ne)

36 Současné bytové poměry žadatele: (vyberte jednu z možností a uveďte doplňující údaje kontakty pro ověření údajů) vlastní dům: podnájem: u rodičů: u jiných příbuzných: ubytovna: jiné: Zdravotní stav žadatele případně, členů jeho rodiny, kteří žijí s žadatelem ve společné domácnosti: držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P (doložit kopií nebo předložit k nahlédnutí) přiznaný plný invalidní důchod (doložit kopií nebo předložit k nahlédnutí) Zdůvodnění žádosti a doplňující údaje: (uveďte také platební morálku u dřívějších pronajímatelů, dlužnou částku ke dni podání žádosti, dále uveďte požadavek na rozměr a vybavení bytu) Prohlašuji tímto, že jsem se seznámil se zněním Směrnice města obce Březník o přidělování bytů v majetku obce Březník do nájmu občanům a že jsem do tohoto dotazníku uvedl(a) pravdivé a úplné údaje. Současně dávám souhlas obci Březník, aby si ověřil mnou uváděné údaje o platební morálce na uvedených adresách. Počet příloh žádosti:. Datum a podpis:...

37

38 Vyjádření k zápisu kontrolního výboru ze dne (vyjádření je vepsáno k jednotlivým bodům zápisu) Text zápisu: Zápis z provedené kontroly kontrolního výboru Dne byla provedena kontrola dle zk.č.320/2001sb. o finanční kontrole. Doklady předložené ke kontrole: 1) usnesení ZO z roku 2011 Doklady ke kontrole předložila paní Věra Janatová, úřednice obce. Kontrolou bylo zjištěno: Byl zkontrolován stav financování opravy Křížovy stodoly, který ke dni kontroly činil Kč. Nebyl předložen projekt podle kterého tato akce probíhá. Odpověď: Na demolici Křížovi stodoly byl na základě ohlášení vydán Souhlas, č.j: 2429/08/Výst/Ko. V projektu bylo konstatováno, že o dalším využití rozhodne zastupitelstvo. Technický stav zbývajících částí opěrné zdi a štítu u stávajícího RD se za tuto dobu, díky zatékání vody, stal havarijním. V květnu 2010 bylo na místě samém provedeno místní šetření a na jeho základě bylo zpracováno technické řešení které spočívá ve zpevnění rozpadlých opěrných zdí (odstranění havarijního stavu) a vybudování ploch pro kontejnerové stání resp. parkoviště, viz výkresová dokumentace z května 2010, zpracoval Ing. Bok. Projednáno bylo na ZO dne Realizace zahájena v roce 2011, viz ZO ze dne Realizace opěrných zdí probíhá s využitím pracovníků VPP a operativním nákupu materiálu a drobných služeb od místních dodavatelů a to v souladu se směrnicí č O zadávání zakázek malého rozsahu. Na veřejné schůzi ze dne bylo konstatováno správa kontrolní výboru se závěrem, že bude rozpracována na příštím pracovním zastupitelstvu a následně projednána v dalším veřejném zasedání. Na schůzi ze dne nedošlo k projednání. Odpověď: Program jednání ZO č. 3/2011 byl schválen bez připomínek. Kontrolou bylo zjištěno, že byla uzavřena smlouva č.7/2011 ze dne o provedení auditu lesního podniku vlastníkům lesa na dodržování zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích. Předmětem této smlouvy je zpracování poradenské služby přihlášení k čerpání dotace na poradenství MZeČR (SZIF,ZA) pro období V den kontroly není známo, jak bylo podle smlouvy postupováno. Kontrolní komise neeviduje dotaci dle předmětu smlouvy. Odpověď: Smlouva byla uzavřena, žádost o dotaci byl a podána, proběhla administrativní kontrola podané žádosti (0357/2011) o přidělení dotace nebylo zatím rozhodnuto. Způsob zajištění je v souladu se směrnicí č O zadávání zakázek malého rozsahu. Kontrolou bylo zjištěno, že byl vyvezen kontejner odpadu ze dvora firmy Cereateam na náklady obce. Dosud nebylo přefakturováno. Odpověď: Přefakturováno bylo dne , fa č , 2920,- Kć Dle ustanovení ZO měla být vypracována smlouva o smlouvě budoucí s paní Patočkovou na stavební pozemek Za branou č. RD2. Do dne kontroly nebyla smlouva sepsána. Odpověď: O postupu v uzavírání této smlouvy bylo zastupitelstvo informováno na ZO č. 3/2011 dne jako bod č. 7, zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí. Zastupitelé dostali, mj., zápis pro informaci do mailu. Předpoklad je, že smlouva bude uzavřena do půli listopadu.

39 Náklady na svoz bioodpadu probíhá v současné době na náklady obce bez příspěvku občanů. Kontrolní komise doporučuje prověřit praxi v okolních obcích. Odpověď: Biodpoad je se součástí komunálního odpadu a občané na jeho likvidaci přispívají v souladu s vyhláškami OZV č. 1/2010 resp. 2/2010. Cena je stanovena na 500Kč/poplatník resp. 250 pro slevu. V rozpočtu obce je na likvidaci komunálního odpadu, par plánovaná částka 340 tis. Plnění rozpočtu k je 268 tis. Obec Březník má v současné době uzavřenu smlouvu na likvidaci biodpadu s firmou s CMC za násl. podmínek: Praxe v okolních obcích: Mohelno zajišťuje samo vlastní technikou na svých skládkách. Rapotice přešli k jinému dodavateli služeb, bio likvidují cca 1/rok. Na ostatní odpad udělali výb. řízení a snížili náklady na 1 popelnici. Vícenice zajišťují sami Ostatní nezjišťováno. Obec v současné době nedisponuje vhodnou technikou a jinou konkurenční nabídku nemá a ani nepoptávala. Produkce biodpadu v roce 2010 byla 178 Na schůzi ZO z dne byla projednána oprava hřbitovní zdi, následně nebyl nalezen závěr řešení havarijního stavu zdi. Odpověď: Skutečně byla pouze provizorně vyřešena havarijní situace. Do rozpočtu na rok 2012 je potřeba zařadit opravu hřbitovní zdi resp. zpracovat jiné řešení a to jak uvnitř kůlny, tak i venkovní zeď mezi farskou zahradou a hřbitovem. Kontrolnímu výboru byly předloženy informace o předání úřadu paní Fraňkové, která nastoupila po MD a paní Janatová. Bylo shledáno, že účetnictví je nadále zpracováváno paní Janatovou na základě smlouvy na dobu určitou k s pravděpodobným prodloužením do Paní Fraňková zabezpečuje administrativní chod úřadu se zaučením účetnictví do Odpověď: Paní Janatové končí pracovní poměr dnem Dále s ní pracovní poměr nebyl prodloužen, účetnictví od přebírá paní Fraňková. Prověřit, zda firma Cereateam Třebíč, která má provozovnu v Březníku, nemá zájem trvalé sídlo přehlásit do obce výhoda pro obec v daňových odvodech. Odpověď: Zatím nebylo v tomto smyslu jednáno, připravujeme. Březník dne Odpověď připravil: Ladislav Malach, starosta Jaroslav Franěk, místostarosta

Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 05/2011 Zápis č. 5/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Březník (VII. - zasedání volebního období 2010/2014) Datum, místo a čas konání: 12. 12. 2011, 18:30 21:30 OÚ

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Místo konání: Budova obecního úřadu Zahájení zasedání dne 15. 11. 2013 v 19 hod. Počet přítomných členů : Bc. Josef Náhlík, Josef Náhlík,

Více

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Starosta (dále jen předsedající ) Martin Hájek zahájil 18. zasedání Zastupitelstva obce (dále jen OZ) v18. hodin a všechny

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Bečice Zastupitelstvo obce Bečice 391 75 Malšice www.becice.cz IČ: 00512524 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 3/2011

Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 3/2011 Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 3/2011 Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Březník (V. - zasedání volebního období 2010/2014) Datum, místo a čas konání: 29. 8. 2011, 18:00 22:00 OÚ v Březníku

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Zápis z 28. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná

Zápis z 28. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná Přítomni: Zápis z 28. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná Ladislav Vlach, Jiří Kotrba, Tomáš Kertis, Lukáš Tichý, Josef Mareš, Miroslav Zíka, Ing. Pavel Martinec viz prezenční listina Ověřovateli

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 4 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 23.9. 2015, zasedací místnost OÚ Borová č.p.

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 4 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 23.9. 2015, zasedací místnost OÚ Borová č.p. OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 4 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 23.9. 2015, zasedací místnost OÚ Borová č.p. 100 Zahájeno v 19:08 hodin, ukončeno v 19:45 hod. Jednání vedla

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům MĚSTO KLIMKOVICE Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům (Úplné znění k 2.10.2014, tj. ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a po úpravě Přílohy č. 1) I.

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 03/2013 ze dne 31. 7. 2013

Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 03/2013 ze dne 31. 7. 2013 Zápis č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Březník (XV. - zasedání volebního období 2010/2014) Datum, místo a čas konání: 31. 7. 2013, 18:00 22:15 OÚ v Březníku Přítomní zastupitelé, členové výborů

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov Přijatá radou obce dne 30.11.2015 vydaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,Občanský zákoník, v platném znění (dále

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Opatření Programu rozvoje kraje 3.4.1. Příprava územně - plánovací dokumentace

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Matoušek, Stehlík, Karlová Omluveni: Zapisovatel : ing.urbášková

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 3/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 17.5.2011 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá, Ing.

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0 OBEC ČERNOUČEK Zápis z 03-15 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 29.5.2015. Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 1/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 12.2.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 7 členů

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

/ Krajský úřad Jihomoravského kraje

/ Krajský úřad Jihomoravského kraje / Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 69702/2014 OKP Č. j.: JMK 69702/2014 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 městyse LUKOV, okres Znojmo

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 městyse LUKOV, okres Znojmo Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 70604/2014 OKP Č. j.: JMK 70604/2014 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 28. 12. 2011 usnesením č. 160/2011/16) Část

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší (příchod

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. prosince 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. prosince 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. prosince 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Stanislav Kahuda Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 25. února 2009, č. usn. 20/2009/8) Část

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více