Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011"

Transkript

1 Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011 Zápis č. 4/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Březník (VI. - zasedání volebního období 2010/2014) Datum, místo a čas konání: , 18:00 21:30 OÚ v Březníku Přítomní zastupitelé, členové výborů a hosté: (Prezenční listina účastníku zasedání je přílohou č. 2 zápisu) Jméno a příjmení zastupitele Účasten Důvod neúčasti Malach Ladislav, ing. Ano Franěk Jaroslav Ano Fraňková Růžena, PaedDr. Ano Mojžíš Jaroslav, ing Ano Hejlová Zdeňka Ano Pejpek František Ano Sobotková Marie Ano Kříž Zdeněk Ano Staněk Jaroslav Ano Řezaninová Jana, Bc. Ano Šídlo Jiří Ano Celkový počet zastupitelů: 11 Zastupitelstvo je usnášení schopné Jméno a příjmení člena Účast Důvod neúčasti výboru Řezanina František NE Rodinné důvody Pejpek Jan NE Sklenářová Hana NE Celkový počet hostů: 4 Ověřovatelé zápisu: Jméno a příjmení Pejpek František Mojžíš Jaroslav Pořadová čísla usnesení, rekapitulace návaznosti zápisů: Poslední číslo usnesení z předchozího Poslední číslo usnesení z tohoto zápisu zápisu 44/ /2011 Zapisovatelem byl(a) určen(a): Jméno a příjmení Malach Ladislav Zastupitelstvo obce bylo svoláno v souladu s 92 odst. 1 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích. Pozvánka a program jednání byl navržen a vyvěšen na ÚD v Březníku dne a sejmut a elektronicky na stránkách Strana 1 z 9

2 Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011 Schválený program jednání zastupitelstva obce: 1. Schválení programu jednání ZO č. 04/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise. 3. Zpráva o činnosti starosty a kontrola usnesení z minulého ZO (starosta, místostarosta) a. Běžná agenda b. Postup prací VPP c. Situace s VPP na další období 4. Základní škola Výroční zpráva za o činnosti školy za šk. rok 2010/2011, č. j.: 0462/ Informace o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření a. Stav v odstraňování závad b. Dílčí inventury c. Příprava na odpisování majetku 6. Stanovení rozsahu pro provádění rozpočtových opatření a hospodaření obce podle schváleného rozpočtu obce podle zákona o obcích delegovaných na starostu obce ( 102, 2a) a schválení rozpočtového opatření 4/ Zrušení neplatných duplicitních OZV 8. Směny, prodeje a pořízení nemovitostí (starosta) informace o stavu vyřízení a. Pozemky pro Domov bez zámku nebude realizováno b. Budoucí kupní smlouvy c. Č. j.: 0487/2011 Nevrkla Michal 9. Obecní byty, nebytové prostory schválení následujících dokumentů: a. Pravidla pro přidělování bytů směrnice č. 17/2011 b. Bytový pořadník 10. Zpráva kontrolní komise 11. Různé z pošty pro informaci, náměty (starosta, zastupitelé) a. Oznámení zahájení řízení o změně č.1 územního plánu obce Březník, č. j: 0511/2011 b. Oznámení zahájení řízení o vydání souhlasu k dotčení krajinného rázu a zásahu do VKP potok LUH, č. j.: 0502/2011 c. Oznámení o provedené administrativní kontrole, č. j.: 0357/2011 d. Smištíkovi - doručení pravomocného rozhodnutí o odvolání, č. j.: 0432/2011 e. Příprava rozpočtu 2012 f. Informace spol- výboru 12. Diskuze a závěr Strana 2 z 9

3 Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011 Zápis a usnesení k jednotlivým bodům zasedání 1 Schválení programu Starosta seznámil účastníky s programem dnešního jednání, tak jak byl zveřejněn na pozvánce č. 4/2011 a současně navrhl jeho doplnění následovně: Za bod č. 6 vložit bod 7. Zrušení neplatných duplicitních OZV Dále pak zrušit body: 5. Rozpočtové opatření 4/2011 a spojit jej s bodem č Přidělení obecních bytů Posunout bod č. 10 posunout jako bod č. 4 O takto doplněném programu (viz strana 2 tohoto zápisu) bylo následně hlasováno veřejně. Příloha č. 1 - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Březník č. 04/2011 Příloha č. 2 - Prezenční listina veřejného zasedání ZO konaného dne Návrh ZO souhlasí, aby se jednání 04/2011 řídilo navrženým programem uvedeným na usnesení straně 2 tohoto zápisu. Výsledek hlasování (A souhlasí, N nesouhlasí, Z zdržel se, X nepřítomen, T tajné hlasování): PRO PRO TI Malach Franěk Fraňková Hejlová Mojžíš Pejpek Sobotková Staněk Kříž Řezaninová Šidlo ZDRŽEL SE (nepřítom en) VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ (pro musí být nejméně 6 členů) A A A A A A A A A A A Schváleno Usnesení č. Text usnesení 45/2011 ZO souhlasí, aby se jednání 04/2011 řídilo navrženým programem uvedeným na straně 2 tohoto zápisu. 2 Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele Starosta přednesl návrh na složení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele a o jejím složení bylo následně hlasováno. Návrh ZO zvolilo návrhovou komisi ve složení: Kříž Zdeněk, Řezaninová Jana, usnesení Výsledek hlasování (A souhlasí, N nesouhlasí, Z zdržel se, X nepřítomen, T tajné hlasování): PRO PRO TI Malach Franěk Fraňková Hejlová Mojžíš Pejpek Sobotková Staněk Kříž Řezaninová Šidlo ZDRŽEL SE (nepřítom en) VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ (pro musí být nejméně 6 členů) A A A A A A A A A A A Schváleno Usnesení č. Text usnesení 46/2011 ZO zvolilo návrhovou komisi ve složení: Kříž Zdeněk, Řezaninová Jana a určilo ověřovatele zápisu Pejpek František a Mojžíš Jaroslav. 3 Zpráva o činnosti starosty a kontrola usnesení z minulého ZO (starosta) Starosta seznámil přítomné se svojí činností od posledního zasedání ZO. Běžná agenda Strana 3 z 9

4 Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011 Konference o jaderné energetice Energetické Třebíčsko v Třebíči Příprava podkladů pro dílčí přezkum Dílčí inventury majetku a účtů Pracovně právní záležitosti Příprava pracovního a veřejného zasedání ZO Kontrola usnesení z minulého zasedání. Z jednotlivých usnesení ZO 03/2011 byly k dořešení úkoly z usnesení č. 39 a 40 a dále pak pokračovat v přípravě smluv na prodeji stavebních míst pro RD2 a RD1 v lokalitě Za branou. Vzhledem k výsledku jednání KV o stavbě domů pro klienty Domova bez zámků se smlouvy nebudou připravovat, smlouvy o BKS budou uzavřeny v průběhu listopadu Položené doplňující dotazy k tomuto bodu byly během diskuze zodpovězeny. ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o své činnosti v období mezi 08-10/ Základní škola Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011, č. j.: 0462/2011 Ředitel školy seznámil přítomné s výroční zprávou o činnosti školy za šk. rok 2010/2011. Zpráva je přístupná na stránkách školy i jako příloha tohoto zápisu. Současně byl diskutován přehled NIV nákladů na provoz školy za rok 2010 a předpoklad vývoje v dalších letech. Vše se odvíjí od naplněnosti normativů. V roce 2011 se výrazně projeví pokles počtu žáků, bylo by vhodné, vedle příspěvků okolních obcí na NIV na žáka, oslovit a požádat (poprosit) podnikatele, živnostníky a občany o finanční dary a na překonání tohoto těžkého období. V roce 2011 ponese obec ze svého rozpočtu (bez příspěvku okolních obcí) cca 1,5 mil, zatím není však uzavřen účetní rok. Pokud by se někdo rozhodl finančně podpořit existenci školy v Březníku, je tady velký prostor pro velkorysé příspěvky. Položené doplňující dotazy k tomuto bodu byly během diskuze zodpovězeny. Příloha č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011, č. j.: 0462/2011 Příloha č. 4 Rozpočet NIV na žáka za rok 2010 ZO bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy za šk. rok 2010/2011, č. j.: 0462/ Informace o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření obce Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, které proběhlo dne na OÚ v Březníku. Zastupitelstvo ukládá starostovi přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání, tak jak mu to ukládá 13 zák. 420/2004 Sb. a podat o tom informaci na příštím zasedání ZO. Současně bylo zastupitelstvo informováno o průběhu dílčích inventur provedených k Další informace byla o změně na pozici účetní. Paní Janatové skončila dne pracovní smlouva, účetnictví převzala dnem paní Fraňková. Starosta obce poděkoval paní Janatové za její práci, zejména pak za období po volbách do ZO a organizační zajištění tohoto období. Paní Janatová se jednání ZO nezúčastnila. Strana 4 z 9

5 Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011 Položené doplňující dotazy k tomuto bodu byly během diskuze zodpovězeny. K tomuto bodu přijalo zastupitelstvo obce usnesení, tak jak je uvedeno dále. Příloha č. 5 Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Návrh Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření usnesení obce za rok 2011, které proběhlo dne na OÚ v Březníku a ukládá starostovi přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání, tak jak je uvedeno v 13 zák. 420/2004 Sb. a o přijatých opatřeních informovat příští zasedání ZO. Výsledek hlasování (A souhlasí, N nesouhlasí, Z zdržel se, X nepřítomen, T tajné hlasování): PRO PRO TI Malach Franěk Fraňková Hejlová Mojžíš Pejpek Sobotková Staněk Kříž Řezaninová Šidlo ZDRŽEL SE (nepřítom en) VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ (pro musí být nejméně 6 členů) A A A A A A A A A A A Schváleno Usnesení č. Text usnesení 47/2011 Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, které proběhlo dne na OÚ v Březníku a ukládá starostovi přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání, tak jak je uvedeno v 13 zák. 420/2004 Sb. a o přijatých opatřeních informovat příští zasedání ZO. 6 Stanovení rozsahu prováděných rozpočtových opatření delegovaných na starostu obce ( 102, 2a) Na podkladě doporučení při dílčím přezkoumání hospodaření a v souladu s 102, odst. 2 Zákona o obcích, deleguje zastupitelstvo obce pravomoc provádět rozpočtová hospodaření obce na starostu obce takto: Starosta obce je oprávněn přijímat a schvalovat navýšení rozpočtu o přijaté dotace od ostatních subjektů, navýšení rozpočtu v příjmech a výdajích do výše max ,- Kč. ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění. Současně starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4/2011 a požádal je o schválení. Návrh usnesení Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: Starosta obce je oprávněn přijímat a schvalovat navýšení rozpočtu o přijaté dotace od ostatních subjektů, navýšení rozpočtu v příjmech a výdajích do výše max ,- Kč. ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011. Strana 5 z 9

6 Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011 Výsledek hlasování (A souhlasí, N nesouhlasí, Z zdržel se, X nepřítomen, T tajné hlasování): PRO PRO TI Malach Franěk Fraňková Hejlová Mojžíš Pejpek Sobotková Staněk Kříž Řezaninová Šidlo ZDRŽEL SE (nepřítom en) VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ (pro musí být nejméně 6 členů) A A A A A Z Z A A A A Schváleno Usnesení č. Text usnesení 48/2011 Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: Starosta obce je oprávněn přijímat a schvalovat navýšení rozpočtu o přijaté dotace od ostatních subjektů, navýšení rozpočtu v příjmech a výdajích do výše max ,- Kč. ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/ Zrušení neplatných duplicitních OZV Původně se jednalo o OZV č. 1/2009. Tento bod zůstal na programu, nicméně po opětovné kontrole bylo zjištěno, že OZV 1/2009 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství byla již zrušena ve vyhl. 3/2010, takže nebylo o žádném usnesení hlasováno. ZO bere informaci na vědomí 8 Směny, prodeje a pořízení nemovitostí (starosta) informace o stavu vyřízení Směny, prodeje a pořízení nemovitostí (starosta) informace o stavu vyřízení a. Pozemky pro Domov bez zámku nebude realizováno b. Budoucí kupní smlouvy c. Č. j.: 0487/2011 Nevrkla Michal Starosta obce informoval přítomné o jednotlivých řešených případech. Úplnou informaci dostali zastupitelé na pracovní schůzce Smlouvy o BKS budou uzavřeny v průběhu listopadu Položené doplňující dotazy k tomuto bodu byly během diskuze zodpovězeny. Příloha č. 6 Odpověď KV o výsledku výběru lokality, č.j: 443/2011 ZO bere informaci na vědomí 9 Obecní byty, nebytové prostory aktuální situace, další postup (starosta) Obecní byty, nebytové prostory aktuální situace, další postup (starosta) Rekapitulace stavu výpověď 353/2011 Strana 6 z 9

7 Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011 Bytový pořadník Údržba bytů Starosta obce seznámil přítomné s aktuální situací s obecními byty. V současné době, po uvolnění bytu po p. Vyskočilovi má obec teoreticky dva volné byty. Jejich technický stav je však nyní takový, že nejsou momentálně schopny dalšího pronajímání. V bytě v čp. 67 se provádí oprava plynové instalace a je třeba nainstalovat plynoměr a je třeba dokončit zapravení oken. Byt čp. 66 je ve velice špatném stavu a bude potřeba jeho celková oprava. Z tohoto důvodu byl zatím vyřazen z dnešního jednání i bod o přidělování bytů a bytovém pořadníku. Starosta obce připravil a na zasedání ZO byla doplněna Směrnice č. 17/2011 o přidělování bytů v majetku obce Březník do nájmu občanům. Následně o ní bylo hlasováno. Evidovaní zájemci o byt budou vyzvání, aby doplnili své žádosti o údaje podle této směrnice, následně sestavený pořadník bude předložen ke schválení ZO. Příloha č. 7 Směrnice č. 17/2011 o přidělování bytů v majetku obce Březník do nájmu Návrh ZO schvaluje směrnici č. 17/2011 o přidělování bytů v majetku obce Březník usnesení do nájmu občanům Výsledek hlasování (A souhlasí, N nesouhlasí, Z zdržel se, X nepřítomen, T tajné hlasování): PRO PRO TI Malach Franěk Fraňková Hejlová Mojžíš Pejpek Sobotková Staněk Kříž Řezaninová Šidlo ZDRŽEL SE (nepřítom en) VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ (pro musí být nejméně 6 členů) A A A A A A A A A A A Schváleno Usnesení č. Text usnesení 49/2011 ZO schvaluje směrnici č. 17/2011 o přidělování bytů v majetku obce Březník do nájmu občanům 10 Zpráva kontrolní komise Zastupitelstvo obce bylo na pracovní schůzce seznámeno se zprávou kontrolního výboru a s odpovědí na jednotlivé body uvedené v tomto protokolu. Starosta obce seznámil přítomné s obsahem těchto odpovědí. Další dotazy k tomuto bodu nebyly uplatněny. Příloha č. 8 Zápis z provedené kontroly KV ze dne Příloha č. 9 Zápis z provedené kontroly KV ze dne s komentářem ZO bere informaci na vědomí 11 Různé z pošty pro informaci, náměty (starosta, zastupitelé) Různé z pošty pro informaci, náměty (starosta, zastupitelé) a. Oznámení zahájení řízení o změně č.1 územního plánu obce Březník, č. j: 0511/2011 veřejné projednání bude na OÚ v Březníku b. Oznámení zahájení řízení o vydání souhlasu k dotčení krajinného rázu a zásahu do VKP potok LUH, č. j.: 0502/2011 c. Oznámení o provedené administrativní kontrole, č. j.: 0357/2011 Strana 7 z 9

8

9 Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011 Seznam příloh: Příloha č. 1 - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Březník č. 04/2011 Příloha č. 2 - Prezenční listina veřejného zasedání ZO konaného dne Příloha č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za škol. rok 2010/2011, č. j.: 0462/2011 Příloha č. 4 Rozpočet NIV na žáka za rok 2010 Příloha č. 5 Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Příloha č. 6 Odpověď KV o výsledku výběru lokality, č.j: 443/2011 Příloha č. 7 Směrnice č. 17/2011 o přidělování bytů v majetku obce Březník do nájmu Příloha č. 8 Zápis z provedené kontroly KV ze dne Příloha č. 9 Zápis z provedené kontroly KV ze dne s komentářem Strana 9 z 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Obec Březník Rozpočet neinvestičních nákladů na žáky ZŠ v Březníku za rok 2010 Podklad pro fakturaci ONIV podle účetnictví ZŠ a MŠ v Březníku Položka ZŠ ŠJ MŠ Poznámka spotřeba elektrické energie spotřeba plynu spotřeba vody spotřebovaný materiál drobný hmotný majetek opravy a údržba odpisy 0 0 mzdy - výjimka z počtu žáků ostatní služby zisk HV celkem z toho pro ZŠ Dotace z MŠMT Subjekt Počet žáků Normativ Celkem Poznámka ZŠ , ,00 MŠ se nerozpočítává MŠ 0,00 je kryto normativem Výkaz žáků Obec Pololetí Počet žáků Měsíců Člověk*měsíc Březník I Březník II Kralice I Kralice II Kuroslepy I Kuroslepy II Lhotice I Lhotice II Rapotice I Rapotice II celkem odučeno člověk*měsíc za kalendářní rok 736 Odpočty - korekce ONIV: Příspěvek obce Hosp. výsl. roku Celkem , , ,00 Stanovení nákladů k rozdělení Náklad Částka ONIV celkem (ZŠ + ŠJ) ,00 Odpočet dotace MŠMT ,00 Ostatní korekce ,00 Celkem k rozdělení ,00 Náklady na ČL*mes 590,20 Roční náklad na žáka (x12) 7 082,40 K fakturaci za obce podle podílu člověk*měsíc Obec Čl*mes Náklady Březník ,54 Kralice ,71 Lhotice ,78 Rapotice ,99 Kuroslepy ,98 Kontrolní součty ,00 Z podkladů ZŠ a MŠ v Březníku vypracoval: Ing. Ladislav Malach starosta

22

23

24

25

26

27

28

29 Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě Ověřuji pod pořadovým číslem , že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu. Zjišťovací prvek: bez zjišťovacího prvku Ověřující osoba: Lenka Matysová Vystavil: Kraj Vysočina V Jihlavě dne

30 Hospodaření s byty Směrnice o přidělování bytů v majetku obce Březník do nájmu občanům Směrnice č. 18 Říjen 2011 Účinnost od Vypracoval: Ing. Ladislav Malach, starosta obce Schváleno zastupitelstvem obce dne: , jako usnení č...

31 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Touto směrnici se ve smyslu Občanského zákoníku stanoví pravidla pro pronájem bytů, které jsou ve vlastnictví obce Březník. 2. Za byt se pro účely této směrnice považuje místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, mohou k tomu účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky nacházející se v domech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví obce Březník. 3. Obec Březník disponuje těmito byty: Označení Adresa Kategorie, popis Poznámka 66/1 Březník čp kk Vchod vlevo 66/2 Březník čp kk Vchod vpravo 67 Březník čp kk 97 Březník čp kk Bližší informace jsou v evidenci majetku obce Březník. 4. Za bytový pořadník se pro účely této směrnice považuje seznam žadatelů o byt, sestavený z podaných a zaevidovaných žádosti o byt. Bytový pořadník se sestavuje pro jednotlivé kategorie bytů (1 +kk, 2 +k, apod.). V tomto pořadníků jsou žadatelé seřazeni chronologicky sestupně podle termínu podaní a je jim přiřazeno bodové zvýhodnění resp. penalizace odrážející jejich bytovou naléhavost. Čl. 2 Podání žádosti o byt a bytový pořadník 1. Žádost o byt může podat žadatel starší 18 let, způsobilý k právním úkonům. 2. Žádost o přidělení bytové jednotky v obecním zájmu může podat také obec Březník. 3. Žadatel podává žádost na předtištěném formuláři, viz příloha č. 1. Žadatel je povinen vyplnit formulář v plném rozsahu a pravdivě a pravdivost uvedených údajů potvrdit svým podpisem. 4. Žádosti jsou platné vždy do kalendářního roku. Pokud žadatel trvá na své žádosti i na další rok, musí toto trvání písemně potvrdit a to nejpozději do toho roku. Změní-li se v tomto mezidobí žadatelovy osobní poměry oproti poměrům uvedeným v původní žádosti, je žadatel povinen uvést taktéž tyto nové údaje. 5. Žadatel je povinen nahlásit veškeré změny skutečností uváděných v žádosti o byt ke kterým došlo a to nejpozději do 30 dnů od jejich vzniku. 6. Do bytového pořadníku nebudou zařazeny žádosti jež nesplní formální náležitosti předepsané touto směrnicí. 7. Ve výjimečných a obzvláště tíživých situacích nebo v případě, že se jedná o přidělení bytové jednotky v obecním zájmu, může zastupitelstvo obce rozhodnout o přijetí žádosti o byt i občana, který nesplňuje podmínky uvedené v předchozích odstavcích čl. 2. 2

32 8. Bytový pořadník je zveřejňován na úřední desce obce Březník po dobu 15 dnů po každé aktualizaci. Dále je trvale přístupný na stránkách obce Březník v části Obecní byty a v kanceláři OÚ Březník. 9. V dalším posuzování se za žadatele považuje osoba žadatele a jeho společně posuzované osoby (dále jen žadatel) Čl. 4 Bodového hodnocení a vyřazení žádosti z bytového pořadníku 1. Žadateli, na podkladě ověřených údajů z žádosti, náleží následující bodové zvýhodnění: Za délku trvalého pobytu žadatele v obci Březník nad 5 let 1 bod Za počet členů domácnosti nad 3 členy 1 bod Za zdravotní stav žadatele případně, členů jeho rodiny 1 bod 2. Žadateli, na podkladě ověřených údajů z žádosti, náleží následující bodové znevýhodnění: Za platební nekázeň u předchozího pronajímatele 2 body 3. Celkové bodové zvýhodnění se počítá jako součet kladných a záporných hodnocení. 4. Bodové zvýhodnění vyšší jak dva kladné body může posunout žadatele o jedno místo dopředu. O jeho využití rozhodne zastupitelstvo obce. 5. Zastupitelstvo obce může z pořadníku vyloučit žadatele s hrubou platební nekázní u dřívějších pronajímatelů. 6. Do bytového pořadníku nebudou zařazeny žádosti žadatele, který má vůči obci Březník neuhrazené pohledávky a závazky. 7. Do bytového pořadníku nebudou zařazeny žádosti žadatele, jenž užívá a nebo má k dispozici vlastní byt nebo dům. 8. Byt nebude přidělen žadateli jenž se ke dni podpisu nájemní smlouvy nepřihlásí k trvalému pobytu v obci Březník. Čl. 5 Závěrečná a přechodná ustanovení 1. Žádosti podané před účinností těchto pravidel budou nadále v platnosti, pokud budou po přešetření splňovat její podmínky, případně budou doplněny žadatelem do 30ti dní od podání výzvy k jejich doplnění. V Březníku dne Ing. Ladislav Malach starosta obce 3

33 Příloha č. 1 Místo pro podací razítko: Obec Březník Březník 247 ŽÁDOST O BYT (uveďte označení dle směrnice) Jméno a příjmení žadatele:... Datum narození:.. Adresa trvalého pobytu:. Kontaktní adresa (pokud je rozdílná od místa trvalého pobytu): Současné zaměstnání (uveďte adresu a pozici):... Délka trvalého pobytu žadatele v obci Březník: Posuzovaná osoba Od data Do data Celkem měsíců Seznam členů žadatelovy rodiny (jména společně posuzovaných osob, pro které je byt žádán a jejich vztah k žadateli): Jméno a příjmení Datum narození Adresa trvalého pobytu Vztah k žadateli Zaměstnání (trvalý příjem Ano/Ne) 4

34 Současné bytové poměry žadatele: (vyberte jednu z možností a uveďte doplňující údaje kontakty pro ověření údajů) vlastní dům: podnájem: u rodičů: u jiných příbuzných: ubytovna: jiné: Zdravotní stav žadatele případně, členů jeho rodiny, kteří žijí s žadatelem ve společné domácnosti: držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P (doložit kopií nebo předložit k nahlédnutí) přiznaný plný invalidní důchod (doložit kopií nebo předložit k nahlédnutí) Zdůvodnění žádosti a doplňující údaje: (uveďte také platební morálku u dřívějších pronajímatelů, dlužnou částku ke dni podání žádosti, dále uveďte požadavek na rozměr a vybavení bytu) Prohlašuji tímto, že jsem se seznámil se zněním Směrnice města obce Březník o přidělování bytů v majetku obce Březník do nájmu občanům a že jsem do tohoto dotazníku uvedl(a) pravdivé a úplné údaje. Současně dávám souhlas obci Březník, aby si ověřil mnou uváděné údaje o platební morálce na uvedených adresách. Datum a podpis:... 5

35 Místo pro podací razítko: Obec Březník Březník 247 ŽÁDOST O BYT (uveďte označení dle směrnice) Jméno a příjmení žadatele:... Datum narození:..... Adresa trvalého pobytu:... Kontaktní adresa (pokud je rozdílná od místa trvalého pobytu):... Současné zaměstnání (uveďte adresu a pozici):... Délka trvalého pobytu žadatele v obci Březník: Posuzovaná osoba Od data Do data Celkem měsíců Seznam členů žadatelovy rodiny (jména společně posuzovaných osob, pro které je byt žádán a jejich vztah k žadateli): Jméno a příjmení Datum narození Adresa trvalého pobytu Vztah k žadateli Zaměstnání (trvalý příjem Ano/Ne)

36 Současné bytové poměry žadatele: (vyberte jednu z možností a uveďte doplňující údaje kontakty pro ověření údajů) vlastní dům: podnájem: u rodičů: u jiných příbuzných: ubytovna: jiné: Zdravotní stav žadatele případně, členů jeho rodiny, kteří žijí s žadatelem ve společné domácnosti: držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P (doložit kopií nebo předložit k nahlédnutí) přiznaný plný invalidní důchod (doložit kopií nebo předložit k nahlédnutí) Zdůvodnění žádosti a doplňující údaje: (uveďte také platební morálku u dřívějších pronajímatelů, dlužnou částku ke dni podání žádosti, dále uveďte požadavek na rozměr a vybavení bytu) Prohlašuji tímto, že jsem se seznámil se zněním Směrnice města obce Březník o přidělování bytů v majetku obce Březník do nájmu občanům a že jsem do tohoto dotazníku uvedl(a) pravdivé a úplné údaje. Současně dávám souhlas obci Březník, aby si ověřil mnou uváděné údaje o platební morálce na uvedených adresách. Počet příloh žádosti:. Datum a podpis:...

37

38 Vyjádření k zápisu kontrolního výboru ze dne (vyjádření je vepsáno k jednotlivým bodům zápisu) Text zápisu: Zápis z provedené kontroly kontrolního výboru Dne byla provedena kontrola dle zk.č.320/2001sb. o finanční kontrole. Doklady předložené ke kontrole: 1) usnesení ZO z roku 2011 Doklady ke kontrole předložila paní Věra Janatová, úřednice obce. Kontrolou bylo zjištěno: Byl zkontrolován stav financování opravy Křížovy stodoly, který ke dni kontroly činil Kč. Nebyl předložen projekt podle kterého tato akce probíhá. Odpověď: Na demolici Křížovi stodoly byl na základě ohlášení vydán Souhlas, č.j: 2429/08/Výst/Ko. V projektu bylo konstatováno, že o dalším využití rozhodne zastupitelstvo. Technický stav zbývajících částí opěrné zdi a štítu u stávajícího RD se za tuto dobu, díky zatékání vody, stal havarijním. V květnu 2010 bylo na místě samém provedeno místní šetření a na jeho základě bylo zpracováno technické řešení které spočívá ve zpevnění rozpadlých opěrných zdí (odstranění havarijního stavu) a vybudování ploch pro kontejnerové stání resp. parkoviště, viz výkresová dokumentace z května 2010, zpracoval Ing. Bok. Projednáno bylo na ZO dne Realizace zahájena v roce 2011, viz ZO ze dne Realizace opěrných zdí probíhá s využitím pracovníků VPP a operativním nákupu materiálu a drobných služeb od místních dodavatelů a to v souladu se směrnicí č O zadávání zakázek malého rozsahu. Na veřejné schůzi ze dne bylo konstatováno správa kontrolní výboru se závěrem, že bude rozpracována na příštím pracovním zastupitelstvu a následně projednána v dalším veřejném zasedání. Na schůzi ze dne nedošlo k projednání. Odpověď: Program jednání ZO č. 3/2011 byl schválen bez připomínek. Kontrolou bylo zjištěno, že byla uzavřena smlouva č.7/2011 ze dne o provedení auditu lesního podniku vlastníkům lesa na dodržování zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích. Předmětem této smlouvy je zpracování poradenské služby přihlášení k čerpání dotace na poradenství MZeČR (SZIF,ZA) pro období V den kontroly není známo, jak bylo podle smlouvy postupováno. Kontrolní komise neeviduje dotaci dle předmětu smlouvy. Odpověď: Smlouva byla uzavřena, žádost o dotaci byl a podána, proběhla administrativní kontrola podané žádosti (0357/2011) o přidělení dotace nebylo zatím rozhodnuto. Způsob zajištění je v souladu se směrnicí č O zadávání zakázek malého rozsahu. Kontrolou bylo zjištěno, že byl vyvezen kontejner odpadu ze dvora firmy Cereateam na náklady obce. Dosud nebylo přefakturováno. Odpověď: Přefakturováno bylo dne , fa č , 2920,- Kć Dle ustanovení ZO měla být vypracována smlouva o smlouvě budoucí s paní Patočkovou na stavební pozemek Za branou č. RD2. Do dne kontroly nebyla smlouva sepsána. Odpověď: O postupu v uzavírání této smlouvy bylo zastupitelstvo informováno na ZO č. 3/2011 dne jako bod č. 7, zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí. Zastupitelé dostali, mj., zápis pro informaci do mailu. Předpoklad je, že smlouva bude uzavřena do půli listopadu.

39 Náklady na svoz bioodpadu probíhá v současné době na náklady obce bez příspěvku občanů. Kontrolní komise doporučuje prověřit praxi v okolních obcích. Odpověď: Biodpoad je se součástí komunálního odpadu a občané na jeho likvidaci přispívají v souladu s vyhláškami OZV č. 1/2010 resp. 2/2010. Cena je stanovena na 500Kč/poplatník resp. 250 pro slevu. V rozpočtu obce je na likvidaci komunálního odpadu, par plánovaná částka 340 tis. Plnění rozpočtu k je 268 tis. Obec Březník má v současné době uzavřenu smlouvu na likvidaci biodpadu s firmou s CMC za násl. podmínek: Praxe v okolních obcích: Mohelno zajišťuje samo vlastní technikou na svých skládkách. Rapotice přešli k jinému dodavateli služeb, bio likvidují cca 1/rok. Na ostatní odpad udělali výb. řízení a snížili náklady na 1 popelnici. Vícenice zajišťují sami Ostatní nezjišťováno. Obec v současné době nedisponuje vhodnou technikou a jinou konkurenční nabídku nemá a ani nepoptávala. Produkce biodpadu v roce 2010 byla 178 Na schůzi ZO z dne byla projednána oprava hřbitovní zdi, následně nebyl nalezen závěr řešení havarijního stavu zdi. Odpověď: Skutečně byla pouze provizorně vyřešena havarijní situace. Do rozpočtu na rok 2012 je potřeba zařadit opravu hřbitovní zdi resp. zpracovat jiné řešení a to jak uvnitř kůlny, tak i venkovní zeď mezi farskou zahradou a hřbitovem. Kontrolnímu výboru byly předloženy informace o předání úřadu paní Fraňkové, která nastoupila po MD a paní Janatová. Bylo shledáno, že účetnictví je nadále zpracováváno paní Janatovou na základě smlouvy na dobu určitou k s pravděpodobným prodloužením do Paní Fraňková zabezpečuje administrativní chod úřadu se zaučením účetnictví do Odpověď: Paní Janatové končí pracovní poměr dnem Dále s ní pracovní poměr nebyl prodloužen, účetnictví od přebírá paní Fraňková. Prověřit, zda firma Cereateam Třebíč, která má provozovnu v Březníku, nemá zájem trvalé sídlo přehlásit do obce výhoda pro obec v daňových odvodech. Odpověď: Zatím nebylo v tomto smyslu jednáno, připravujeme. Březník dne Odpověď připravil: Ladislav Malach, starosta Jaroslav Franěk, místostarosta

Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2013 ze dne

Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2013 ze dne Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2013 ze dne 18. 9. 2013 Zápis č. 4/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Březník (XVIII. - zasedání volebního období 2010/2014) Datum, místo a čas konání: 18. 9.

Více

Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 05/2011 Zápis č. 5/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Březník (VII. - zasedání volebního období 2010/2014) Datum, místo a čas konání: 12. 12. 2011, 18:30 21:30 OÚ

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou

Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou Zastupitelstvo Obce Osek nad Bečvou se usneslo na svém 3. zasedání dne 5. 2. 2015 usnesením č. UZ/03/11/2015

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 12 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 12 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 12 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5.11. 2015 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Ing. Jan Koudelka, Vlastimil

Více

Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 11/2015 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne , od hodin.

Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 11/2015 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne , od hodin. Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 11/2015 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne 2.12.2015, od 17.30 hodin. Bod 1 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 19. 10. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne 12. 2. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 10. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 23. 12. 2015 od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 3/2011

Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 3/2011 Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 3/2011 Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Březník (V. - zasedání volebního období 2010/2014) Datum, místo a čas konání: 29. 8. 2011, 18:00 22:00 OÚ v Březníku

Více

Zápis č. 21 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne

Zápis č. 21 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Zápis č. 21 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 25. 11. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 21:30 hodin Přítomni:

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12.6.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 19:30 František Bouček,

Více

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům MĚSTO KLIMKOVICE Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům (Úplné znění k 2.10.2014, tj. ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a po úpravě Přílohy č. 1) I.

Více

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Místo konání: Budova obecního úřadu Zahájení zasedání dne 15. 11. 2013 v 19 hod. Počet přítomných členů : Bc. Josef Náhlík, Josef Náhlík,

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 02/2013 ze dne

Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 02/2013 ze dne Zápis č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Březník (XV. - zasedání volebního období 2010/2014) Datum, místo a čas konání: 22. 05. 2013, 18:00 22:15 OÚ v Březníku Přítomní zastupitelé, členové výborů

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 7. 11. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 30. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 21:00 hodin Přítomni:

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 4 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 23.9. 2015, zasedací místnost OÚ Borová č.p.

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 4 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 23.9. 2015, zasedací místnost OÚ Borová č.p. OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 4 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 23.9. 2015, zasedací místnost OÚ Borová č.p. 100 Zahájeno v 19:08 hodin, ukončeno v 19:45 hod. Jednání vedla

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce HORNÍ SMRŽOV, okres Blansko

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce HORNÍ SMRŽOV, okres Blansko Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 52045/2012 OKP Č. j.: JMK 52045/2012 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Starosta (dále jen předsedající ) Martin Hájek zahájil 18. zasedání Zastupitelstva obce (dále jen OZ) v18. hodin a všechny

Více

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

1. Zahájení zasedání zastupitelstva OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice ouzernoseky@iol.cz Zápis č. 18/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 1.srpna 2013 od 18.00 hod. zasedací místnost Obecního úřadu Velké

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 31. 8. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále též

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 24. 8. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Jaroslava Šlapanská, Petr Brázda, Ing. Hana Zárubová (zapisovatelka)

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 03/2013 ze dne 31. 7. 2013

Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 03/2013 ze dne 31. 7. 2013 Zápis č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Březník (XV. - zasedání volebního období 2010/2014) Datum, místo a čas konání: 31. 7. 2013, 18:00 22:15 OÚ v Březníku Přítomní zastupitelé, členové výborů

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z á p i s z 3. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 21. prosince 2015 v hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 3. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 21. prosince 2015 v hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 3. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 21. prosince 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Martin Dvořák,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 15. 12. 2016 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil

Více

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Bečice Zastupitelstvo obce Bečice 391 75 Malšice www.becice.cz IČ: 00512524 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ. z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, konaného dne

USNESENÍ. z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, konaného dne 1 USNESENÍ z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, konaného dne 21. 6. 2016 USNESENÍ Č. 137/2016 Zahajovací část Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou schvaluje program zasedání

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE 2.12.2016 Datum a čas konání: 2.12.2016 18.30 hod. Místo konání: obecní úřad Nevratice Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Jitka

Více

Zápis č. 11/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne

Zápis č. 11/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne /2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 7. 10. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:40

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 28. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná

Zápis z 28. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná Přítomni: Zápis z 28. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná Ladislav Vlach, Jiří Kotrba, Tomáš Kertis, Lukáš Tichý, Josef Mareš, Miroslav Zíka, Ing. Pavel Martinec viz prezenční listina Ověřovateli

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Usnesení: č.1/2014 Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce jednohlasně.

Usnesení: č.1/2014 Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce jednohlasně. Zápis č.5/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Šípy, které se konalo dne 19.12.2014 v pohostinství v Šípech -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Z á p i s č. 6 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 19,00 hod. Program : 1. Schválení programu

Z á p i s č. 6 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 19,00 hod. Program : 1. Schválení programu Z á p i s č. 6 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Chleby konaného dne23.11.2015 od 19,00 hod. Přítomni: Charbuský P.,Hartych Z., Pešek P. Šišková A.,T.Barták Hosté : Charbuská P. a účetní p. Dudková

Více

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů). Obec ani v tomto roce nezapojila mimorozpočtové zdroje.

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů). Obec ani v tomto roce nezapojila mimorozpočtové zdroje. Závěrečný účet 2015 obce Kladruby - návrh který bude projednán dne 23.06.2015 na zasedání zastupitelstva obce na Obecním úřadě v Kladrubech Ukazatel rozpočtu 2014 2015 v tis.kč upr. rozpočet skutečnost

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

Pravidla č. 3. čl. I Předmět úpravy. čl. II Vyhlášení volného bytu SPO. čl. III. Žádost o byt SPO

Pravidla č. 3. čl. I Předmět úpravy. čl. II Vyhlášení volného bytu SPO. čl. III. Žádost o byt SPO Pravidla č. 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová pro sociálně potřebné občany čl. I Předmět úpravy 1. Předmětem pravidel je stanovení podmínek a způsobu posuzování žádostí o uzavření

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne , od 18:00 hodin. 6/2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne , od 18:00 hodin. 6/2016 Městys LOUČEŇ Nymburská 345, 289 37 Loučeň IČ: 00239399 tel./fax 325 585 283, ID 6sgbyaf, e-mail: ou.loucen@tiscali.cz Bankovní spojení: ČSOB Praha č. účtu 110987141/0300 Zápis ze zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Matoušek, Stehlík, Karlová Omluveni: Zapisovatel : ing.urbášková

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zasedání č. 25/2013 Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne 21.2.2013, od 18:00 hodin Zasedání

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2016 konaného dne zasedání veřejné ( jednání č. 26)

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2016 konaného dne zasedání veřejné ( jednání č. 26) Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2016 konaného dne 27.5.2016 - zasedání veřejné ( jednání č. 26) -Přítomni: L. Daenemarková, V.Holá, R.Šorsák, M.Žižka = členové Zastupitelstva Obce

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve 20.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva ředitelka PO Základní škola a Mateřská

Více

4 (p. Brokl Oto, Dohnal Josef, Hegr Miroslav, Chadima Bedřich, Nespěšný Milan)

4 (p. Brokl Oto, Dohnal Josef, Hegr Miroslav, Chadima Bedřich, Nespěšný Milan) OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3 /2016 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného v pondělí dne 6.6.2016, sokolovna Borová, č.p.90 Zahájeno v 19:05 hodin, ukončeno v 20:35 hod. Jednání vedla starostka obce

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne Materiál číslo: 32 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Ing. Svoboda František - předseda výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:30 hodin dne

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:30 hodin dne OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:30 hodin dne 08. 06. 2016 Přítomni: Šulcková, Malý,

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

ZÁPIS č. 03/10 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 03/10 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: dle presenční listiny František Badin - starosta obce Ing. Miroslav Světlík Miroslava Pouchlá, Lubomír Němec Navržený program: 1. Zahájení - organizační

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Skryje č. 3/2015, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce Skryje č. 3/2015, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce Skryje č. 3/2015, které se konalo 25.6.2015 od 19.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Tomáš Jelínek, Jaroslav Jedlička, Marta Kratinová Hájková,

Více

Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům

Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům Hlinska do nájmu občanům č. 01/2016/R Rada města Hlinska v y d á v á SMĚRNICI MĚSTSKÉHO ÚŘADU č. 01/2016/R Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům Vypracoval: Bc. Martin

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice

Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 27. 1. 2017 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 21:30 hodin

Více

Pravidla pro nájem v bytech

Pravidla pro nájem v bytech Město Moravský Beroun Vydání/změna: 1/0 List číslo: 1 / 7 Směrnice č. 17/2014 Pravidla pro nájem v bytech Datum Zpracovatel Jaroslav Župka, referent odboru správy majetku a komunálních služeb 18.09.2014

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 10.11.2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 9 Hosté: 7 Program:

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov Přijatá radou obce dne 30.11.2015 vydaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,Občanský zákoník, v platném znění (dále

Více

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.3.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Srubec. konaného dne

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Srubec. konaného dne 1 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Srubec konaného dne 10. 11. 2015 místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Srubec přítomní zastupitelé: paní Lenka Malá, paní Martina Rossmannová,

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více