Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011"

Transkript

1 Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011 Zápis č. 4/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Březník (VI. - zasedání volebního období 2010/2014) Datum, místo a čas konání: , 18:00 21:30 OÚ v Březníku Přítomní zastupitelé, členové výborů a hosté: (Prezenční listina účastníku zasedání je přílohou č. 2 zápisu) Jméno a příjmení zastupitele Účasten Důvod neúčasti Malach Ladislav, ing. Ano Franěk Jaroslav Ano Fraňková Růžena, PaedDr. Ano Mojžíš Jaroslav, ing Ano Hejlová Zdeňka Ano Pejpek František Ano Sobotková Marie Ano Kříž Zdeněk Ano Staněk Jaroslav Ano Řezaninová Jana, Bc. Ano Šídlo Jiří Ano Celkový počet zastupitelů: 11 Zastupitelstvo je usnášení schopné Jméno a příjmení člena Účast Důvod neúčasti výboru Řezanina František NE Rodinné důvody Pejpek Jan NE Sklenářová Hana NE Celkový počet hostů: 4 Ověřovatelé zápisu: Jméno a příjmení Pejpek František Mojžíš Jaroslav Pořadová čísla usnesení, rekapitulace návaznosti zápisů: Poslední číslo usnesení z předchozího Poslední číslo usnesení z tohoto zápisu zápisu 44/ /2011 Zapisovatelem byl(a) určen(a): Jméno a příjmení Malach Ladislav Zastupitelstvo obce bylo svoláno v souladu s 92 odst. 1 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích. Pozvánka a program jednání byl navržen a vyvěšen na ÚD v Březníku dne a sejmut a elektronicky na stránkách Strana 1 z 9

2 Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011 Schválený program jednání zastupitelstva obce: 1. Schválení programu jednání ZO č. 04/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise. 3. Zpráva o činnosti starosty a kontrola usnesení z minulého ZO (starosta, místostarosta) a. Běžná agenda b. Postup prací VPP c. Situace s VPP na další období 4. Základní škola Výroční zpráva za o činnosti školy za šk. rok 2010/2011, č. j.: 0462/ Informace o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření a. Stav v odstraňování závad b. Dílčí inventury c. Příprava na odpisování majetku 6. Stanovení rozsahu pro provádění rozpočtových opatření a hospodaření obce podle schváleného rozpočtu obce podle zákona o obcích delegovaných na starostu obce ( 102, 2a) a schválení rozpočtového opatření 4/ Zrušení neplatných duplicitních OZV 8. Směny, prodeje a pořízení nemovitostí (starosta) informace o stavu vyřízení a. Pozemky pro Domov bez zámku nebude realizováno b. Budoucí kupní smlouvy c. Č. j.: 0487/2011 Nevrkla Michal 9. Obecní byty, nebytové prostory schválení následujících dokumentů: a. Pravidla pro přidělování bytů směrnice č. 17/2011 b. Bytový pořadník 10. Zpráva kontrolní komise 11. Různé z pošty pro informaci, náměty (starosta, zastupitelé) a. Oznámení zahájení řízení o změně č.1 územního plánu obce Březník, č. j: 0511/2011 b. Oznámení zahájení řízení o vydání souhlasu k dotčení krajinného rázu a zásahu do VKP potok LUH, č. j.: 0502/2011 c. Oznámení o provedené administrativní kontrole, č. j.: 0357/2011 d. Smištíkovi - doručení pravomocného rozhodnutí o odvolání, č. j.: 0432/2011 e. Příprava rozpočtu 2012 f. Informace spol- výboru 12. Diskuze a závěr Strana 2 z 9

3 Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011 Zápis a usnesení k jednotlivým bodům zasedání 1 Schválení programu Starosta seznámil účastníky s programem dnešního jednání, tak jak byl zveřejněn na pozvánce č. 4/2011 a současně navrhl jeho doplnění následovně: Za bod č. 6 vložit bod 7. Zrušení neplatných duplicitních OZV Dále pak zrušit body: 5. Rozpočtové opatření 4/2011 a spojit jej s bodem č Přidělení obecních bytů Posunout bod č. 10 posunout jako bod č. 4 O takto doplněném programu (viz strana 2 tohoto zápisu) bylo následně hlasováno veřejně. Příloha č. 1 - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Březník č. 04/2011 Příloha č. 2 - Prezenční listina veřejného zasedání ZO konaného dne Návrh ZO souhlasí, aby se jednání 04/2011 řídilo navrženým programem uvedeným na usnesení straně 2 tohoto zápisu. Výsledek hlasování (A souhlasí, N nesouhlasí, Z zdržel se, X nepřítomen, T tajné hlasování): PRO PRO TI Malach Franěk Fraňková Hejlová Mojžíš Pejpek Sobotková Staněk Kříž Řezaninová Šidlo ZDRŽEL SE (nepřítom en) VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ (pro musí být nejméně 6 členů) A A A A A A A A A A A Schváleno Usnesení č. Text usnesení 45/2011 ZO souhlasí, aby se jednání 04/2011 řídilo navrženým programem uvedeným na straně 2 tohoto zápisu. 2 Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele Starosta přednesl návrh na složení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele a o jejím složení bylo následně hlasováno. Návrh ZO zvolilo návrhovou komisi ve složení: Kříž Zdeněk, Řezaninová Jana, usnesení Výsledek hlasování (A souhlasí, N nesouhlasí, Z zdržel se, X nepřítomen, T tajné hlasování): PRO PRO TI Malach Franěk Fraňková Hejlová Mojžíš Pejpek Sobotková Staněk Kříž Řezaninová Šidlo ZDRŽEL SE (nepřítom en) VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ (pro musí být nejméně 6 členů) A A A A A A A A A A A Schváleno Usnesení č. Text usnesení 46/2011 ZO zvolilo návrhovou komisi ve složení: Kříž Zdeněk, Řezaninová Jana a určilo ověřovatele zápisu Pejpek František a Mojžíš Jaroslav. 3 Zpráva o činnosti starosty a kontrola usnesení z minulého ZO (starosta) Starosta seznámil přítomné se svojí činností od posledního zasedání ZO. Běžná agenda Strana 3 z 9

4 Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011 Konference o jaderné energetice Energetické Třebíčsko v Třebíči Příprava podkladů pro dílčí přezkum Dílčí inventury majetku a účtů Pracovně právní záležitosti Příprava pracovního a veřejného zasedání ZO Kontrola usnesení z minulého zasedání. Z jednotlivých usnesení ZO 03/2011 byly k dořešení úkoly z usnesení č. 39 a 40 a dále pak pokračovat v přípravě smluv na prodeji stavebních míst pro RD2 a RD1 v lokalitě Za branou. Vzhledem k výsledku jednání KV o stavbě domů pro klienty Domova bez zámků se smlouvy nebudou připravovat, smlouvy o BKS budou uzavřeny v průběhu listopadu Položené doplňující dotazy k tomuto bodu byly během diskuze zodpovězeny. ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o své činnosti v období mezi 08-10/ Základní škola Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011, č. j.: 0462/2011 Ředitel školy seznámil přítomné s výroční zprávou o činnosti školy za šk. rok 2010/2011. Zpráva je přístupná na stránkách školy i jako příloha tohoto zápisu. Současně byl diskutován přehled NIV nákladů na provoz školy za rok 2010 a předpoklad vývoje v dalších letech. Vše se odvíjí od naplněnosti normativů. V roce 2011 se výrazně projeví pokles počtu žáků, bylo by vhodné, vedle příspěvků okolních obcí na NIV na žáka, oslovit a požádat (poprosit) podnikatele, živnostníky a občany o finanční dary a na překonání tohoto těžkého období. V roce 2011 ponese obec ze svého rozpočtu (bez příspěvku okolních obcí) cca 1,5 mil, zatím není však uzavřen účetní rok. Pokud by se někdo rozhodl finančně podpořit existenci školy v Březníku, je tady velký prostor pro velkorysé příspěvky. Položené doplňující dotazy k tomuto bodu byly během diskuze zodpovězeny. Příloha č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011, č. j.: 0462/2011 Příloha č. 4 Rozpočet NIV na žáka za rok 2010 ZO bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy za šk. rok 2010/2011, č. j.: 0462/ Informace o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření obce Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, které proběhlo dne na OÚ v Březníku. Zastupitelstvo ukládá starostovi přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání, tak jak mu to ukládá 13 zák. 420/2004 Sb. a podat o tom informaci na příštím zasedání ZO. Současně bylo zastupitelstvo informováno o průběhu dílčích inventur provedených k Další informace byla o změně na pozici účetní. Paní Janatové skončila dne pracovní smlouva, účetnictví převzala dnem paní Fraňková. Starosta obce poděkoval paní Janatové za její práci, zejména pak za období po volbách do ZO a organizační zajištění tohoto období. Paní Janatová se jednání ZO nezúčastnila. Strana 4 z 9

5 Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011 Položené doplňující dotazy k tomuto bodu byly během diskuze zodpovězeny. K tomuto bodu přijalo zastupitelstvo obce usnesení, tak jak je uvedeno dále. Příloha č. 5 Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Návrh Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření usnesení obce za rok 2011, které proběhlo dne na OÚ v Březníku a ukládá starostovi přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání, tak jak je uvedeno v 13 zák. 420/2004 Sb. a o přijatých opatřeních informovat příští zasedání ZO. Výsledek hlasování (A souhlasí, N nesouhlasí, Z zdržel se, X nepřítomen, T tajné hlasování): PRO PRO TI Malach Franěk Fraňková Hejlová Mojžíš Pejpek Sobotková Staněk Kříž Řezaninová Šidlo ZDRŽEL SE (nepřítom en) VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ (pro musí být nejméně 6 členů) A A A A A A A A A A A Schváleno Usnesení č. Text usnesení 47/2011 Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, které proběhlo dne na OÚ v Březníku a ukládá starostovi přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání, tak jak je uvedeno v 13 zák. 420/2004 Sb. a o přijatých opatřeních informovat příští zasedání ZO. 6 Stanovení rozsahu prováděných rozpočtových opatření delegovaných na starostu obce ( 102, 2a) Na podkladě doporučení při dílčím přezkoumání hospodaření a v souladu s 102, odst. 2 Zákona o obcích, deleguje zastupitelstvo obce pravomoc provádět rozpočtová hospodaření obce na starostu obce takto: Starosta obce je oprávněn přijímat a schvalovat navýšení rozpočtu o přijaté dotace od ostatních subjektů, navýšení rozpočtu v příjmech a výdajích do výše max ,- Kč. ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění. Současně starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4/2011 a požádal je o schválení. Návrh usnesení Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: Starosta obce je oprávněn přijímat a schvalovat navýšení rozpočtu o přijaté dotace od ostatních subjektů, navýšení rozpočtu v příjmech a výdajích do výše max ,- Kč. ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011. Strana 5 z 9

6 Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011 Výsledek hlasování (A souhlasí, N nesouhlasí, Z zdržel se, X nepřítomen, T tajné hlasování): PRO PRO TI Malach Franěk Fraňková Hejlová Mojžíš Pejpek Sobotková Staněk Kříž Řezaninová Šidlo ZDRŽEL SE (nepřítom en) VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ (pro musí být nejméně 6 členů) A A A A A Z Z A A A A Schváleno Usnesení č. Text usnesení 48/2011 Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: Starosta obce je oprávněn přijímat a schvalovat navýšení rozpočtu o přijaté dotace od ostatních subjektů, navýšení rozpočtu v příjmech a výdajích do výše max ,- Kč. ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/ Zrušení neplatných duplicitních OZV Původně se jednalo o OZV č. 1/2009. Tento bod zůstal na programu, nicméně po opětovné kontrole bylo zjištěno, že OZV 1/2009 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství byla již zrušena ve vyhl. 3/2010, takže nebylo o žádném usnesení hlasováno. ZO bere informaci na vědomí 8 Směny, prodeje a pořízení nemovitostí (starosta) informace o stavu vyřízení Směny, prodeje a pořízení nemovitostí (starosta) informace o stavu vyřízení a. Pozemky pro Domov bez zámku nebude realizováno b. Budoucí kupní smlouvy c. Č. j.: 0487/2011 Nevrkla Michal Starosta obce informoval přítomné o jednotlivých řešených případech. Úplnou informaci dostali zastupitelé na pracovní schůzce Smlouvy o BKS budou uzavřeny v průběhu listopadu Položené doplňující dotazy k tomuto bodu byly během diskuze zodpovězeny. Příloha č. 6 Odpověď KV o výsledku výběru lokality, č.j: 443/2011 ZO bere informaci na vědomí 9 Obecní byty, nebytové prostory aktuální situace, další postup (starosta) Obecní byty, nebytové prostory aktuální situace, další postup (starosta) Rekapitulace stavu výpověď 353/2011 Strana 6 z 9

7 Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011 Bytový pořadník Údržba bytů Starosta obce seznámil přítomné s aktuální situací s obecními byty. V současné době, po uvolnění bytu po p. Vyskočilovi má obec teoreticky dva volné byty. Jejich technický stav je však nyní takový, že nejsou momentálně schopny dalšího pronajímání. V bytě v čp. 67 se provádí oprava plynové instalace a je třeba nainstalovat plynoměr a je třeba dokončit zapravení oken. Byt čp. 66 je ve velice špatném stavu a bude potřeba jeho celková oprava. Z tohoto důvodu byl zatím vyřazen z dnešního jednání i bod o přidělování bytů a bytovém pořadníku. Starosta obce připravil a na zasedání ZO byla doplněna Směrnice č. 17/2011 o přidělování bytů v majetku obce Březník do nájmu občanům. Následně o ní bylo hlasováno. Evidovaní zájemci o byt budou vyzvání, aby doplnili své žádosti o údaje podle této směrnice, následně sestavený pořadník bude předložen ke schválení ZO. Příloha č. 7 Směrnice č. 17/2011 o přidělování bytů v majetku obce Březník do nájmu Návrh ZO schvaluje směrnici č. 17/2011 o přidělování bytů v majetku obce Březník usnesení do nájmu občanům Výsledek hlasování (A souhlasí, N nesouhlasí, Z zdržel se, X nepřítomen, T tajné hlasování): PRO PRO TI Malach Franěk Fraňková Hejlová Mojžíš Pejpek Sobotková Staněk Kříž Řezaninová Šidlo ZDRŽEL SE (nepřítom en) VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ (pro musí být nejméně 6 členů) A A A A A A A A A A A Schváleno Usnesení č. Text usnesení 49/2011 ZO schvaluje směrnici č. 17/2011 o přidělování bytů v majetku obce Březník do nájmu občanům 10 Zpráva kontrolní komise Zastupitelstvo obce bylo na pracovní schůzce seznámeno se zprávou kontrolního výboru a s odpovědí na jednotlivé body uvedené v tomto protokolu. Starosta obce seznámil přítomné s obsahem těchto odpovědí. Další dotazy k tomuto bodu nebyly uplatněny. Příloha č. 8 Zápis z provedené kontroly KV ze dne Příloha č. 9 Zápis z provedené kontroly KV ze dne s komentářem ZO bere informaci na vědomí 11 Různé z pošty pro informaci, náměty (starosta, zastupitelé) Různé z pošty pro informaci, náměty (starosta, zastupitelé) a. Oznámení zahájení řízení o změně č.1 územního plánu obce Březník, č. j: 0511/2011 veřejné projednání bude na OÚ v Březníku b. Oznámení zahájení řízení o vydání souhlasu k dotčení krajinného rázu a zásahu do VKP potok LUH, č. j.: 0502/2011 c. Oznámení o provedené administrativní kontrole, č. j.: 0357/2011 Strana 7 z 9

8

9 Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2011 Seznam příloh: Příloha č. 1 - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Březník č. 04/2011 Příloha č. 2 - Prezenční listina veřejného zasedání ZO konaného dne Příloha č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za škol. rok 2010/2011, č. j.: 0462/2011 Příloha č. 4 Rozpočet NIV na žáka za rok 2010 Příloha č. 5 Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Příloha č. 6 Odpověď KV o výsledku výběru lokality, č.j: 443/2011 Příloha č. 7 Směrnice č. 17/2011 o přidělování bytů v majetku obce Březník do nájmu Příloha č. 8 Zápis z provedené kontroly KV ze dne Příloha č. 9 Zápis z provedené kontroly KV ze dne s komentářem Strana 9 z 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Obec Březník Rozpočet neinvestičních nákladů na žáky ZŠ v Březníku za rok 2010 Podklad pro fakturaci ONIV podle účetnictví ZŠ a MŠ v Březníku Položka ZŠ ŠJ MŠ Poznámka spotřeba elektrické energie spotřeba plynu spotřeba vody spotřebovaný materiál drobný hmotný majetek opravy a údržba odpisy 0 0 mzdy - výjimka z počtu žáků ostatní služby zisk HV celkem z toho pro ZŠ Dotace z MŠMT Subjekt Počet žáků Normativ Celkem Poznámka ZŠ , ,00 MŠ se nerozpočítává MŠ 0,00 je kryto normativem Výkaz žáků Obec Pololetí Počet žáků Měsíců Člověk*měsíc Březník I Březník II Kralice I Kralice II Kuroslepy I Kuroslepy II Lhotice I Lhotice II Rapotice I Rapotice II celkem odučeno člověk*měsíc za kalendářní rok 736 Odpočty - korekce ONIV: Příspěvek obce Hosp. výsl. roku Celkem , , ,00 Stanovení nákladů k rozdělení Náklad Částka ONIV celkem (ZŠ + ŠJ) ,00 Odpočet dotace MŠMT ,00 Ostatní korekce ,00 Celkem k rozdělení ,00 Náklady na ČL*mes 590,20 Roční náklad na žáka (x12) 7 082,40 K fakturaci za obce podle podílu člověk*měsíc Obec Čl*mes Náklady Březník ,54 Kralice ,71 Lhotice ,78 Rapotice ,99 Kuroslepy ,98 Kontrolní součty ,00 Z podkladů ZŠ a MŠ v Březníku vypracoval: Ing. Ladislav Malach starosta

22

23

24

25

26

27

28

29 Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě Ověřuji pod pořadovým číslem , že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu. Zjišťovací prvek: bez zjišťovacího prvku Ověřující osoba: Lenka Matysová Vystavil: Kraj Vysočina V Jihlavě dne

30 Hospodaření s byty Směrnice o přidělování bytů v majetku obce Březník do nájmu občanům Směrnice č. 18 Říjen 2011 Účinnost od Vypracoval: Ing. Ladislav Malach, starosta obce Schváleno zastupitelstvem obce dne: , jako usnení č...

31 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Touto směrnici se ve smyslu Občanského zákoníku stanoví pravidla pro pronájem bytů, které jsou ve vlastnictví obce Březník. 2. Za byt se pro účely této směrnice považuje místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, mohou k tomu účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky nacházející se v domech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví obce Březník. 3. Obec Březník disponuje těmito byty: Označení Adresa Kategorie, popis Poznámka 66/1 Březník čp kk Vchod vlevo 66/2 Březník čp kk Vchod vpravo 67 Březník čp kk 97 Březník čp kk Bližší informace jsou v evidenci majetku obce Březník. 4. Za bytový pořadník se pro účely této směrnice považuje seznam žadatelů o byt, sestavený z podaných a zaevidovaných žádosti o byt. Bytový pořadník se sestavuje pro jednotlivé kategorie bytů (1 +kk, 2 +k, apod.). V tomto pořadníků jsou žadatelé seřazeni chronologicky sestupně podle termínu podaní a je jim přiřazeno bodové zvýhodnění resp. penalizace odrážející jejich bytovou naléhavost. Čl. 2 Podání žádosti o byt a bytový pořadník 1. Žádost o byt může podat žadatel starší 18 let, způsobilý k právním úkonům. 2. Žádost o přidělení bytové jednotky v obecním zájmu může podat také obec Březník. 3. Žadatel podává žádost na předtištěném formuláři, viz příloha č. 1. Žadatel je povinen vyplnit formulář v plném rozsahu a pravdivě a pravdivost uvedených údajů potvrdit svým podpisem. 4. Žádosti jsou platné vždy do kalendářního roku. Pokud žadatel trvá na své žádosti i na další rok, musí toto trvání písemně potvrdit a to nejpozději do toho roku. Změní-li se v tomto mezidobí žadatelovy osobní poměry oproti poměrům uvedeným v původní žádosti, je žadatel povinen uvést taktéž tyto nové údaje. 5. Žadatel je povinen nahlásit veškeré změny skutečností uváděných v žádosti o byt ke kterým došlo a to nejpozději do 30 dnů od jejich vzniku. 6. Do bytového pořadníku nebudou zařazeny žádosti jež nesplní formální náležitosti předepsané touto směrnicí. 7. Ve výjimečných a obzvláště tíživých situacích nebo v případě, že se jedná o přidělení bytové jednotky v obecním zájmu, může zastupitelstvo obce rozhodnout o přijetí žádosti o byt i občana, který nesplňuje podmínky uvedené v předchozích odstavcích čl. 2. 2

32 8. Bytový pořadník je zveřejňován na úřední desce obce Březník po dobu 15 dnů po každé aktualizaci. Dále je trvale přístupný na stránkách obce Březník v části Obecní byty a v kanceláři OÚ Březník. 9. V dalším posuzování se za žadatele považuje osoba žadatele a jeho společně posuzované osoby (dále jen žadatel) Čl. 4 Bodového hodnocení a vyřazení žádosti z bytového pořadníku 1. Žadateli, na podkladě ověřených údajů z žádosti, náleží následující bodové zvýhodnění: Za délku trvalého pobytu žadatele v obci Březník nad 5 let 1 bod Za počet členů domácnosti nad 3 členy 1 bod Za zdravotní stav žadatele případně, členů jeho rodiny 1 bod 2. Žadateli, na podkladě ověřených údajů z žádosti, náleží následující bodové znevýhodnění: Za platební nekázeň u předchozího pronajímatele 2 body 3. Celkové bodové zvýhodnění se počítá jako součet kladných a záporných hodnocení. 4. Bodové zvýhodnění vyšší jak dva kladné body může posunout žadatele o jedno místo dopředu. O jeho využití rozhodne zastupitelstvo obce. 5. Zastupitelstvo obce může z pořadníku vyloučit žadatele s hrubou platební nekázní u dřívějších pronajímatelů. 6. Do bytového pořadníku nebudou zařazeny žádosti žadatele, který má vůči obci Březník neuhrazené pohledávky a závazky. 7. Do bytového pořadníku nebudou zařazeny žádosti žadatele, jenž užívá a nebo má k dispozici vlastní byt nebo dům. 8. Byt nebude přidělen žadateli jenž se ke dni podpisu nájemní smlouvy nepřihlásí k trvalému pobytu v obci Březník. Čl. 5 Závěrečná a přechodná ustanovení 1. Žádosti podané před účinností těchto pravidel budou nadále v platnosti, pokud budou po přešetření splňovat její podmínky, případně budou doplněny žadatelem do 30ti dní od podání výzvy k jejich doplnění. V Březníku dne Ing. Ladislav Malach starosta obce 3

33 Příloha č. 1 Místo pro podací razítko: Obec Březník Březník 247 ŽÁDOST O BYT (uveďte označení dle směrnice) Jméno a příjmení žadatele:... Datum narození:.. Adresa trvalého pobytu:. Kontaktní adresa (pokud je rozdílná od místa trvalého pobytu): Současné zaměstnání (uveďte adresu a pozici):... Délka trvalého pobytu žadatele v obci Březník: Posuzovaná osoba Od data Do data Celkem měsíců Seznam členů žadatelovy rodiny (jména společně posuzovaných osob, pro které je byt žádán a jejich vztah k žadateli): Jméno a příjmení Datum narození Adresa trvalého pobytu Vztah k žadateli Zaměstnání (trvalý příjem Ano/Ne) 4

34 Současné bytové poměry žadatele: (vyberte jednu z možností a uveďte doplňující údaje kontakty pro ověření údajů) vlastní dům: podnájem: u rodičů: u jiných příbuzných: ubytovna: jiné: Zdravotní stav žadatele případně, členů jeho rodiny, kteří žijí s žadatelem ve společné domácnosti: držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P (doložit kopií nebo předložit k nahlédnutí) přiznaný plný invalidní důchod (doložit kopií nebo předložit k nahlédnutí) Zdůvodnění žádosti a doplňující údaje: (uveďte také platební morálku u dřívějších pronajímatelů, dlužnou částku ke dni podání žádosti, dále uveďte požadavek na rozměr a vybavení bytu) Prohlašuji tímto, že jsem se seznámil se zněním Směrnice města obce Březník o přidělování bytů v majetku obce Březník do nájmu občanům a že jsem do tohoto dotazníku uvedl(a) pravdivé a úplné údaje. Současně dávám souhlas obci Březník, aby si ověřil mnou uváděné údaje o platební morálce na uvedených adresách. Datum a podpis:... 5

35 Místo pro podací razítko: Obec Březník Březník 247 ŽÁDOST O BYT (uveďte označení dle směrnice) Jméno a příjmení žadatele:... Datum narození:..... Adresa trvalého pobytu:... Kontaktní adresa (pokud je rozdílná od místa trvalého pobytu):... Současné zaměstnání (uveďte adresu a pozici):... Délka trvalého pobytu žadatele v obci Březník: Posuzovaná osoba Od data Do data Celkem měsíců Seznam členů žadatelovy rodiny (jména společně posuzovaných osob, pro které je byt žádán a jejich vztah k žadateli): Jméno a příjmení Datum narození Adresa trvalého pobytu Vztah k žadateli Zaměstnání (trvalý příjem Ano/Ne)

36 Současné bytové poměry žadatele: (vyberte jednu z možností a uveďte doplňující údaje kontakty pro ověření údajů) vlastní dům: podnájem: u rodičů: u jiných příbuzných: ubytovna: jiné: Zdravotní stav žadatele případně, členů jeho rodiny, kteří žijí s žadatelem ve společné domácnosti: držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P (doložit kopií nebo předložit k nahlédnutí) přiznaný plný invalidní důchod (doložit kopií nebo předložit k nahlédnutí) Zdůvodnění žádosti a doplňující údaje: (uveďte také platební morálku u dřívějších pronajímatelů, dlužnou částku ke dni podání žádosti, dále uveďte požadavek na rozměr a vybavení bytu) Prohlašuji tímto, že jsem se seznámil se zněním Směrnice města obce Březník o přidělování bytů v majetku obce Březník do nájmu občanům a že jsem do tohoto dotazníku uvedl(a) pravdivé a úplné údaje. Současně dávám souhlas obci Březník, aby si ověřil mnou uváděné údaje o platební morálce na uvedených adresách. Počet příloh žádosti:. Datum a podpis:...

37

38 Vyjádření k zápisu kontrolního výboru ze dne (vyjádření je vepsáno k jednotlivým bodům zápisu) Text zápisu: Zápis z provedené kontroly kontrolního výboru Dne byla provedena kontrola dle zk.č.320/2001sb. o finanční kontrole. Doklady předložené ke kontrole: 1) usnesení ZO z roku 2011 Doklady ke kontrole předložila paní Věra Janatová, úřednice obce. Kontrolou bylo zjištěno: Byl zkontrolován stav financování opravy Křížovy stodoly, který ke dni kontroly činil Kč. Nebyl předložen projekt podle kterého tato akce probíhá. Odpověď: Na demolici Křížovi stodoly byl na základě ohlášení vydán Souhlas, č.j: 2429/08/Výst/Ko. V projektu bylo konstatováno, že o dalším využití rozhodne zastupitelstvo. Technický stav zbývajících částí opěrné zdi a štítu u stávajícího RD se za tuto dobu, díky zatékání vody, stal havarijním. V květnu 2010 bylo na místě samém provedeno místní šetření a na jeho základě bylo zpracováno technické řešení které spočívá ve zpevnění rozpadlých opěrných zdí (odstranění havarijního stavu) a vybudování ploch pro kontejnerové stání resp. parkoviště, viz výkresová dokumentace z května 2010, zpracoval Ing. Bok. Projednáno bylo na ZO dne Realizace zahájena v roce 2011, viz ZO ze dne Realizace opěrných zdí probíhá s využitím pracovníků VPP a operativním nákupu materiálu a drobných služeb od místních dodavatelů a to v souladu se směrnicí č O zadávání zakázek malého rozsahu. Na veřejné schůzi ze dne bylo konstatováno správa kontrolní výboru se závěrem, že bude rozpracována na příštím pracovním zastupitelstvu a následně projednána v dalším veřejném zasedání. Na schůzi ze dne nedošlo k projednání. Odpověď: Program jednání ZO č. 3/2011 byl schválen bez připomínek. Kontrolou bylo zjištěno, že byla uzavřena smlouva č.7/2011 ze dne o provedení auditu lesního podniku vlastníkům lesa na dodržování zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích. Předmětem této smlouvy je zpracování poradenské služby přihlášení k čerpání dotace na poradenství MZeČR (SZIF,ZA) pro období V den kontroly není známo, jak bylo podle smlouvy postupováno. Kontrolní komise neeviduje dotaci dle předmětu smlouvy. Odpověď: Smlouva byla uzavřena, žádost o dotaci byl a podána, proběhla administrativní kontrola podané žádosti (0357/2011) o přidělení dotace nebylo zatím rozhodnuto. Způsob zajištění je v souladu se směrnicí č O zadávání zakázek malého rozsahu. Kontrolou bylo zjištěno, že byl vyvezen kontejner odpadu ze dvora firmy Cereateam na náklady obce. Dosud nebylo přefakturováno. Odpověď: Přefakturováno bylo dne , fa č , 2920,- Kć Dle ustanovení ZO měla být vypracována smlouva o smlouvě budoucí s paní Patočkovou na stavební pozemek Za branou č. RD2. Do dne kontroly nebyla smlouva sepsána. Odpověď: O postupu v uzavírání této smlouvy bylo zastupitelstvo informováno na ZO č. 3/2011 dne jako bod č. 7, zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí. Zastupitelé dostali, mj., zápis pro informaci do mailu. Předpoklad je, že smlouva bude uzavřena do půli listopadu.

39 Náklady na svoz bioodpadu probíhá v současné době na náklady obce bez příspěvku občanů. Kontrolní komise doporučuje prověřit praxi v okolních obcích. Odpověď: Biodpoad je se součástí komunálního odpadu a občané na jeho likvidaci přispívají v souladu s vyhláškami OZV č. 1/2010 resp. 2/2010. Cena je stanovena na 500Kč/poplatník resp. 250 pro slevu. V rozpočtu obce je na likvidaci komunálního odpadu, par plánovaná částka 340 tis. Plnění rozpočtu k je 268 tis. Obec Březník má v současné době uzavřenu smlouvu na likvidaci biodpadu s firmou s CMC za násl. podmínek: Praxe v okolních obcích: Mohelno zajišťuje samo vlastní technikou na svých skládkách. Rapotice přešli k jinému dodavateli služeb, bio likvidují cca 1/rok. Na ostatní odpad udělali výb. řízení a snížili náklady na 1 popelnici. Vícenice zajišťují sami Ostatní nezjišťováno. Obec v současné době nedisponuje vhodnou technikou a jinou konkurenční nabídku nemá a ani nepoptávala. Produkce biodpadu v roce 2010 byla 178 Na schůzi ZO z dne byla projednána oprava hřbitovní zdi, následně nebyl nalezen závěr řešení havarijního stavu zdi. Odpověď: Skutečně byla pouze provizorně vyřešena havarijní situace. Do rozpočtu na rok 2012 je potřeba zařadit opravu hřbitovní zdi resp. zpracovat jiné řešení a to jak uvnitř kůlny, tak i venkovní zeď mezi farskou zahradou a hřbitovem. Kontrolnímu výboru byly předloženy informace o předání úřadu paní Fraňkové, která nastoupila po MD a paní Janatová. Bylo shledáno, že účetnictví je nadále zpracováváno paní Janatovou na základě smlouvy na dobu určitou k s pravděpodobným prodloužením do Paní Fraňková zabezpečuje administrativní chod úřadu se zaučením účetnictví do Odpověď: Paní Janatové končí pracovní poměr dnem Dále s ní pracovní poměr nebyl prodloužen, účetnictví od přebírá paní Fraňková. Prověřit, zda firma Cereateam Třebíč, která má provozovnu v Březníku, nemá zájem trvalé sídlo přehlásit do obce výhoda pro obec v daňových odvodech. Odpověď: Zatím nebylo v tomto smyslu jednáno, připravujeme. Březník dne Odpověď připravil: Ladislav Malach, starosta Jaroslav Franěk, místostarosta

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům MĚSTO KLIMKOVICE Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům (Úplné znění k 2.10.2014, tj. ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a po úpravě Přílohy č. 1) I.

Více

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hvozdná 210 763 11 Želechovice nad Dřevnicí datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.3.2013 Ing. Jaroslav Císař KUSP 42625/2012

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 31.8.2007 od 19.00 hod v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 31.8.2007 od 19.00 hod v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 31.8.2007 od 19.00 hod v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 13 občanů, 5 hostů. Veřejné

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

U s n e s e n í ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 5. 12. 2013 v 17.30 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích

U s n e s e n í ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 5. 12. 2013 v 17.30 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 5. 12. 2013 v 17.30 hod., str. 1/2 U s n e s e n í ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 5. 12. 2013 v 17.30 hod.

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 platné od 1. října 2007 (se změnami od 31. května 2010 a 20. března 2012, s úpravou podle zák. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW (DÁLE JEN DRUŽSTVO) OBSAH 1. ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY... 3 1.1. ČLÁNEK 1... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 1.2. ČLÁNEK 2... 3 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA... 3 1.3. ČLÁNEK 3... 3 PŘEDMĚT

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STANOVY Bytového družstva Fantova 1785-1787 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY

STANOVY Bytového družstva Fantova 1785-1787 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY STANOVY Bytového družstva Fantova 1785-1787 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353 S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353 Praha 3.3.2002 2 Obsah: I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů...4 II. Obchodní jméno a sídlo...4 III. Účel založení Družstva a předmět

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první Základní ustanovení čl. I Obchodní jméno a sídlo družstva 1) Obchodní jméno družstva: Bytové družstvo Vackov, družstvo 2) Sídlo družstva: Na Rovnosti 18, čp. 2694,

Více

Zpráva č. 91/2011/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2010

Zpráva č. 91/2011/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2010 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6.4.2011 Ing. Dana Vaňková KUZL 85438/2010 KŘ KUSP 85438/2010

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

STANOVY Bytového družstva Vajdova 1029-1030, Praha 15 I. Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Vajdova 1029-1030, Praha 15 I. Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Vajdova 1029-1030, Praha 15 I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní jméno a sídlo družstva Obchodní jméno: Bytové družstvo Vajdova 1029-1030, Praha 15 se sídlem: Vajdova č.p.

Více

STANOVY. Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. I Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků (dále jen společenství") je korporací, právnickou

Více

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA. Bytové družstvo INSTART

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA. Bytové družstvo INSTART STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA IČ: 00549380 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl Dr., vložka 417, se dnem zápisu 23. 11. 1990 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Základní ustanovení

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p.: 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505 zapsaných

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0092/12/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 19. 2. 2013 na základě zákona

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA POKROK

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA POKROK STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA POKROK Úplné znění stanov včetně změn schválených na shromáždění delegátů dne 21.6.2014 OBSAH: ČÁST I Družstvo Čl. 1 Založení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více