PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015"

Transkript

1 PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540, Horažďovice Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jaroslava Šimková Telefon na ředitele , na ředitele zsblatenska*horazdovice.cz (* Jméno školního metodika prevence Telefon Mgr. Šárka Zeithamlová Specializační studium Ano 7. leden 2014, P centrum, Plachého, Plzeň Jméno výchovného poradce Telefon Mgr. Šárka Zeithamlová Specializační studium Ano Pedagogická fakulta UK PRAHA 2002

2 PŘEDSTAVENÍ ZŠ: Jsme městská, úplná ZŠ. Zřizovatelem je město Horažďovice. Počet žáků k je : 359 ZŠ vede p. ředitelka s p. zástupkyní a zástupkyní praktické školy. Počet tříd ve škole je 20 PEDAGOGICKÝ SBOR je složen z: učitelů 1. stupně: stupně :15 speciálních pedagogů : asistenti pedagoga Od ledna 2014 je škola základní a praktická oddělena od ZUŠ. Školní družina má 4 oddělení a každé má svoji vychovatelku. Pro žáky od pátého ročníku funguje školní KLUB, kde i nepřihlášení žáci mohou trávit volné hodiny. Škola čítá celkem pět budov spojené chodbou, a to 1. stupeň a 2 stupeň, ve třetí budově je učebna ICT, jídelna a družina, čtvrtý objekt je tělocvična a v pátém se nachází učebna školních dílen, pracoviště pro přípravu pokrmů cvičná kuchyně a dílna pro mechatroniku. K budově náleží prostory školního pozemku zahrady a školní hřiště. O čistotu se stará tým uklízeček (7 ), a drobné opravy a starost o školní zahradu náleží panu školníkovi. Školní kiosek byl zrušen. Škola praktická má budovu v ulici Blatenská 310 společně se ZUŠ. ZŠ má vypracované : ŠVP, školní řád, MPP, plán ICT a VP, TRAMATOLOGICKÝ PLÁN a KRIZOVÝ plán školy a PREVENTIVNÍ STRATEGIE na pět let je v přípravné fázi. ZŠ má funkční webové stránky, aktuálně doplňovanou nástěnku výchovného poradenství i nástěnku pro prevenci a průběžně kontrolovanou schránku důvěry. RIZIKOVÉ se domnívám, že jsou stále ÚRAZY. Hlášených k pojistné smlouvě je jich stejně jako v minulém školním roce velké množství. KDE SE ÚRAZY NEJČASTĚJI STÁVAJÍ? Je to hlavně tělocvična nebo hřiště. Dále chodba školy či odborné učebny.

3 Každý vyučující se první vyučovací hodiny věnuje bezpečnosti. Žáci jsou poučeni, jak se mají chovat. Ze zápisů v knize úrazů je patrné, že žáci, kteří úraz utrpěli v některých případech na svou bezpečnost příliš nedbali nebo ji podceňili. Je nutný nejen neustálý dohled pedagogů, ale záleží i na změně postojů k ochraně a zabezpečení zdraví u jednotlivých žáků při výuce. Prostory, které mohou žáci o přestávkách využívat jsou díky funkčnímu systému dohledů bezpečně zajištěny. EVALUACE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK ZŠ BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE Prevence probíhala v jednotlivých třídách dle učebního plánu. Cíl prevence byl zvolen třídním učitelem podle potřeby třídy. Třídní učitelé se prevenci v rámci výuky samostatně věnovali, bez zásahu jiné organizace a bez zásahu metodika prevence. Všechny třídní kolektivy pracovaly na tvorbě i dodržování třídních pravidel. 1. stupeň Třídní učitelé v prvních třídách zvolili téma: osobní bezpečí, dopravní výchova, vztahy mezi žáky. Seznámení s problematikou proběhlo hlavně v předmětu PRVOUKA formou besedy. Třídní učitelé ve druhých třídách se věnovali vztahům mezi žáky a vandalizmu. Hlavním předmětem, kde prevence proběhla, byla PRVOUKA a ČESKÝ JAZYK ČTENÍ. Velkou roli zde hrál příběh a vypravování. Třídní učitelé ve třetích třídách zaměřili prevenci na vandalizmus, šikanu a krádeže mezi žáky. Prevence se uskutečnila hlavně v hodinách PRVOUKY. Žáci pracovali v náhodně utvořených skupinách. Ve čtvrtých třídách třídní učitelé prevenci nasměrovali na řešení šikany a kyberšikany mezi žáky. Seznámení proběhlo hlavně v hodinách VLASTIVĚDY, PŘÍRODOVĚDY A ČESKÉHO JAZYKA. Žáci pracovali interaktivní formou, prostřednictvím Dum (Digitálních učebních materiálů ). Prevence v pátých třídách byla třídními učiteli zaměřena na záškoláctví, šikanu a netolizmus. Seznámení proběhlo prostřednictvím výuky VLASTIVĚDY, PŘÍRODOVĚDY A SLOHU. Žáci vyplňovali dotazník, který se týkal klima třídy na webu:

4 Žákům i jejich rodičům byl doporučen pro snadnější vstup na druhý stupeň adaptační pobyt na začátku školního roku Výchovná komise řešila na prvním stupni žáka/ žákyni, který/která opakovaně porušoval/a školní řád. Neadekvátně se choval/a ke spolužákům, učitelům. Rodičům bylo doporučeno kontaktovat SVP (Středisko výchovné péče) v Plzni. Dále komise řešila nedostatečnou hygienu. Po opakovaném jednání došlo k mírnému zlepšení. 2. stupeň : Prevence na druhém stupni prostřednictvím třídních učitelů se nesla v duchu PŘEDCHÁZENÍ ŠIKANĚ A KYBERŠIKANĚ A ŘEŠENÍ VZTAHŮ MEZI ŽÁKY. Prevence v hodinách CHEMIE, PŘÍRODOPISU a OBČANSKÉ VÝCHOVY proběhla dle plánu. V šestých třídách se projevila rivalita mezi chlapci. Proběhl program vedený metodikem PPP Domažlice, který vedl ke zklidnění vztahů. Osmé a deváté třídy se zúčastnily besedy s pracovníky POLICIE ČR a s HASIČI. Žáci získali informace nejen o možnostech povolání, ale hlavně byli seznámeni s praktickými informacemi. Osmé třídy a odpovídající třídy školy praktické vyslechly pěkně připravenou besedu o NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH. Základní rozdělení, účinky, ale také informace o naší legislativě se žáci dozvěděli od p. Průchy. Intervenční zásah (program, který má změnit stávající stav) se konal ve dvou třídách na druhém stupni, účel programu byl splněn. ČŠI na podnět rodičů provedla šetření ve třídě na druhém stupni. Inspekce dospěla k názoru, že z velké části byl podnět oprávněný. Vedení školy a pedagogičtí pracovníci jsou připraveni veškeré problémy řešit, ale je nutné, aby byli o nich informováni. Z tohoto důvodu i v dalším školním roce nabízíme rodičům standardní způsob řešení problémů, tj. rozhovor, návštěva třídního učitele, výchovného poradce, příp. vedení školy. Se vzájemnou důvěrou budeme určitě schopni situace společně řešit. Obrátit se na ČŠI je bezpochyby Vaše právo, ale my ve škole jsme ti, komu jste svěřili své dítě. Výchovná komise na druhém stupni řešila prohřešky vůči školnímu řádu: opakované neadekvátní chování ke spolužákům, vyučujícím, lhaní, krádeže. Komise spolupracovala s OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dětí) i s POLICIÍ ČR. Pedagogičtí pracovníci: V rámci vzdělávání byli všichni pedagogové jak teoreticky, tak prakticky (formou shlédnutí příspěvku a následného rozboru) seznámeni se šikanou. Jejími druhy, rozpoznáním a řešením. Dále všichni pedagogové byli seznámeni s tvorbou pravidel ( 3-5) se žáky. K čemu mají pravidla žáky motivovat a proč je nutné vést žáky k jejich dodržování.

5 Pedagogové vyslechli závěry ze semináře KÁZEŇ VE ŠKOLE. Hlavním cílem jsou právě pravidla, jejich dodržování a také jednotnost pedagogického sboru. Právě jednotnost je slabým místem, na kterou je nutné se zaměřit. Nevýhodou je samozřejmě migrace pedagogických pracovníků. Z tohoto důvodu jsem závěrečnou práci studia školního metodika prevence po dohodě s vedením školy zaměřila na zlepšení klima školy. OBLAST CÍLŮ : 1, VÝCHOVNĚ PŮSOBIT NA ŽÁKY 2, SPOLUPRÁCE S VEDENÍM ŠKOLY 3, SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI PEDAGOGY 4, SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ PRIMÁRNÍ PREVENCÍ 5, AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA RODIČOVSKOU VEŘEJNOST 6, PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY 7, SEZNAM ODBORNÉ A METODICKÉ LITERATURY 8, SEZNAM DVD A VIDEOKAZET 6, EVALUACE MPP za školní rok

6 SKLADBA AKTIVIT PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY ŽÁCI: ROČNÍK : ve výuce (prvouka, přírodověda, vlastivěda) - naučit rozpoznat patologické jevy a těmto se umět vyhnout - rozvíjet pozitivní sebehodnocení - umět se svěřit - umět pomoci ostatním - rozpoznat rizika v silniční dopravě - umět se bránit (nebát se svěřit) vůči šikaně a kyberšikaně - získat základní informace o návykových látkách - naučit se odmítat návykové látky - vést k zodpovědnosti za zdraví své i vrstevníků formou: BESED, PŘEDNÁŠEK, PR. CVIČENÍ orientace dle nabídky a dohody: POLICIE ČR, OKRESNÍ METODIČKA Jan Hendrichová ( PPP Domažlice), AKTIVITY POD MŠ, PORTÁL ZÁCHRANNÝ KRUH bezpečnost na internetu, dopravní výchova : prevence kouření pro ročník : dotazníková šetření pro žáky z pátých tříd. Šetření se týká klima třídy a identifikace rizikových oblastí u dospívajících. Třídní učitelé na prvním stupni zvolili témata, která budou probíraná v rámci výuky. Jedná se o prevenci šikany. Vyučující budou pracovat na budování pozitivních vztahů a postupné vytváření a následné upevňování spolupráce mezi žáky. Třídní učitelé pátých tříd kromě vztahů se zaměří též na kyberšikanu a mezilidské vztahy. Žádné organizace nemají v plánu oslovit. Třídní učitelé na druhém stupni se v rámci třídnických hodin zaměří na vztahy mezi žáky. Pozornost bude věnována i prevenci vandalismu. Vstup PPP není naplánován.

7 ŽÁCI: ROČNÍK: ve výuce (chemie, přírodopisu, občanské výchovy) - cílem je minimalizovat na škole výskyt sociálně patologických jevů - rozpoznat druhy návykových látek, jejich účinky na lidský organizmus znát rizika užívání návykových látek - nácvik umění návykovou látku odmítnout - umět se orientovat v zákonech ČR v souvislosti s návykovými látkami - pomoci při vzniklém problému - prevence užívání alkoholu, kouření - prevence šikany a kyberšikany, vandalismu - důsledky gamblerství - vést k zodpovědnosti vůči vlastnímu zdraví i zdraví spolužáků, k ochraně před sexuálním zneužitím, ochraně reprodukčního zdraví, sebepojetí : formou BESED, PŘEDNÁŠEK, PR. CVIČENÍ - orientace dle nabídky a dohody: PPP Domažlice-okresní metodik Jana Hendrichová - POLICIE ČR- prevence soc. patologických jevů, centrum lékařské prevence, MUDr.Lenka Luhanová- prevence škodlivých návyků, úrazů, portál ZÁCHRANNÝ KRUH, centrum prevence Plzeň,, Jiří Hraba prevence SEBEOBRANY, Jitka Kultová ( NIŽ ) SZŠ Klatovy- prevence AIDS, akce pod MŠ dle nabídky, portál: bezpečné chování na internetu - akce pod organizací člověk v tísni a zásobník DVD k problematice rizikového chování : dotazníková šetření pro žáky druhého stupně. Šetření se týká klima třídy a identifikace rizikových oblastí u dospívajících. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ŽÁKŮ zájmové kroužky v DDM v ZuŠ, nepovinné předměty v ZŠ - kroužky, výlety, exkurze

8 VEDENÍ ŠKOLY - spolupracovat na zadaných aktivitách, včas odevzdávat zpracované materiály, informovat o chystaných akcích i jeho průběhu PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI - informovanost pracovníků školy o skladbě MPP, zdrojích odborné pomoci, výměna informací - pedagogičtí pracovníci se vzdělávají v oblasti primární prevence a různých forem rizikového chování žáků, spolupracují na zlepšování pozitivního klima školy - učitelé spolupracují na tvorbě MPP, evaluaci MPP,dlouhodobé školní strategie SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI: tyto byly jmenovány u cílových skupin žáků INFORMACE RODIČŮM: - zajistit informační servis: adresář poskytovatelů služeb s ohledem na problematiku zvládání sociálně nežádoucího chování - zpřístupnit dotazníkové šetření - průběžně aktualizovat www stránky ZŠ - zajistit distribuci informačních materiálů a písemná sdělení rodičům ZÁKONY: č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění č. 109/2002 Sb. preventivně výchovná péče č. 167/1998 Sb.- návykové látky č. 379/2005 Sb. ochrana před škodami působenými n. l. č. 135/2006 Sb.- ochrana před domácím násilím č. 108/2006 Sb. o sociálních službách č. 359/1999 Sb. sociálně právní ochrana dětí č. 257/2000 Sb. o probační a mediační služby č. 132/1982 Sb. zákon o rodině (změny a doplňky) č. 218/2003 Sb. soudnictví ve věcech mládeže č. 140/1961 Sb. trestní zákon

9 č. 141/1961 Sb. trestní řízení soudní(trestní řád) č. 200/1990 Sb. přestupky č. 283/1991 Sb. o Policii ČR č. 553/1991 Sb. obecní policie č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních SEZNAM DVD A VIDEOKAZET K PROBLEMATICE č.47 TS-RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA v učebně Př. Č.48 SEXUÁLNÍ VÝCHOVA MULTI EDU v učebně Př. Č. 49 DROGY SMRTÍCÍ NEBEZPEČÍ- multiedu v učebně Př. Č. 74. ZÁKLADY RODINNÉ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVY v učebně přírodopisu Č. 240 AIDS výukové materiály v učebně Př. videokazety SZÚ :MLÁDEŽ a HIV/AIDS film MEZI NIMI: problematika HIV/AIDS film MEZI STĚNAMI : problematika šikany píseň UDG HVĚZDÁŘ : problematika poruch přijmu potravy mentální anorexie film SAMI: problematika poruch příjmu potravy:http://www.filmsami.cz/ ZAJISTIT EVALUACI A DOKUMENTACI MPP za šk. rok ! ZODPOVÍDÁ: Mgr. Šárka Zeithamlová metodik prevence. ŘEDITELKA ZŠ: Mgr. Jaroslava Šimková

10

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2013/2014

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2013/2014 Úvod Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 2016 ZŠ A ZUŠ STRÁNÍ RUBANICE 877, STRÁNÍ 687 65 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 2016 ŘEDITELKA Mgr. Iva Stupková ŠKOLNÍ PREVENTISTKA Mgr. Jana Jančová OBSAH: 1/Úvod 2/Charakteristika školy 3/Cíl MPP 4/Současný

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň

Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň Vypracovala: Mgr. Ilona Šturchová 1. Úvod V České republice všeobecně je zaznamenáván nárůst rizikového chování a zneužívání

Více

Minimální preventivní program. Program primární prevence rizikového chování 2014/2015. Základní škola Milín

Minimální preventivní program. Program primární prevence rizikového chování 2014/2015. Základní škola Milín Minimální preventivní program Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Základní škola Milín Ředitel školy Školní metodik prevence Mgr. Jana Pižlová Mgr. Monika Levíčková V Milíně dne 1. září

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 2015 Úvod Hlavní cíl Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 3.1 Charakteristika školy 3.2 Vedení školy, školní metodik prevence, preventivní tým 3.3 Vnitřní informační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 Název a adresa školy, pro Základní škola Litvínovská 500, Litvínovská 500, 190 00

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovaný dle platných dokumentů z oblasti primární prevence. NAŠE ZDRAVÁ ŠKOLA - Příloha ŠVP ZV - Školní rok 2014/2015 Školní metodik

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2013-2014 Úvod Hlavní cíl Dílčí cíle Vymezení cílové skupiny Vlastní program školy Koordinace aktivit Analýza současného stavu Tradice školy, školní prostředí Aktivity školy

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok 2015/2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, Kosmonosy 293 06 Jméno a příjmení ředitele

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2012/2013

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2012/2013 Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2012/2013 Naše škola stojí blízko centra města Vyškova, které je postaveno uprostřed Moravské brány nedaleko od Brna.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 - 1 - Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Navazuje na školní vzdělávací program Škola pro děti - škola plná života.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Generála Janouška Generála Janouška 1006, 198 00 Praha 9 - Černý Most Školní rok: 2012-2013 Zpracovaly: Ing. Marie Kučerová, Mgr. Zdeňka Moškvanová(Školní metodici prevence)

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, Chabařovice Školní rok: 2012/2013 Zaměření minimálního preventivního

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008

ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Linecká Linecká ulice 43, 381 01 Český Krumlov Jméno a příjmení ředitele Mgr. A.

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více