Exegeze Žalmu 8 Co je člověk, že na něho pamatuješ?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Exegeze Žalmu 8 Co je člověk, že na něho pamatuješ?"

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Seminární práce Exegeze Žalmu 8 Co je člověk, že na něho pamatuješ? Katedra: Katedra Sterého zákona Vedoucí práce: odb.as. Petr Sláma, Th.D. Předmět: RET 1011 Seminář Starého zákona Praha 2011

2 Seminář Starého zákona Syntakticko-strukturální rozpis hebrejského textu v. Hebrejský text Český překlad sl ל מ נ צ ח על ה ג תית מ זמ ור ל ד וד א ד נינ ו מ ע שי א צ ב ע תי ך י ר ח וכ ו כ בים כ ו נ נ תה יה וה 1 Pro předzpěváka žalm Davidův (píseň Davidova)! díla prstů tvých, [totiž] měsíc a hvězdy, MSS jež jsi tam zajistil. SNV א שר מה אנ וש כי ת ז כ ר נ ו בן א דם כי ת פ ק ד נ ו ו ת ח ס רה ו מ עט מ א ל הים ו כב וד ו ה דר ת ע ט רה ו ת מ שי לה ו ב מ ע שי י די ך כל ש תה ת חת ר ג ליו י מים א ד נינ ו Co [je] člověk, NV že na něj pamatuješ? SNV II A syn člověka, NV ו že na něj dohlížíš? SNV A má o málo méně od boha. VV a slávou a velebností korunuješ ho. SNV Činíš jej vládcem v dílech rukou NV svých. יה וה מה א דיר ש מ ך ב כל ה א רץ Všechno kladeš pod nohy jeho: SNV II dle gittejců, Hospodine, Pane náš, MSS jak 2 nádherné [je] jméno Tvé v celé מה א דיר ש מ ך ב כל ה א רץ zemi, II které (kterému) jsi dal svůj א שר ת נה ה ו ד ך על ה ש מ ים majestát SNV nad nebesa. Z úst pacholátek a robátek (kojenců) jsi položil mocné základy kvůli מ פי ע ו ל לים ו י נ קים י ס ד ת עז ל מ ען 3 protivníkům svým, abys zastavil SNV nepřítele a toho, posměvače (kdo se צ ו ר רי ך ל ה ש בית א ו יב ו מ ת נ קם mstí). Ježto vidím nebesa tvá, SNV כי א ר אה ש מי ך צ נה ו א ל פים כ לם ו גם ב המ ות ש די צ פ ור ש מ ים ו ד גי ע בר א רח ות ה ים Brav a skot, dokonce také zvířata polní - ptactvo nebeské a ryby mořské, brodícího se stezkami mořskými. Hospodine, Pane náš, jak nádherné [je] jméno Tvé v celé zemi! apoz. apoz. apoz. MSS

3 1.2. Syntakticko-strukturální rozpis LXX a texty překladů v. Řecký text LXX Český překlad 1 εις το τελος υπερ των ληνων ψαλμος τω δαυιδ κυριε ο κυριος ημων Nakonec nad vinným lisem. Žalm Davidovi. Hospodine, Pane náš, ως θαυμαστον το ονομα σου εν jak podivuhodné [je] jméno tvé παση τη γη ve vší zemi, οτι επηρθη η μεγαλοπρεπεια σου protože byl vyzdvižen majestát υπερανω των ουρανων tvůj vysoko nad nebesa. εκ στοματος νηπιων και z úst nemluvňat a kojenců θηλαζοντων κατηρτισω αινον ενεκα utvoříš chvalozpěv kvůli 2 των εχθρων σου nepřátelům svým, [totiž] zničení nepřátel a του καταλυσαι εχθρον και εκδικητην οτι οψομαι τους ουρανους εργα των mstivých. Protože uvidí nebesa skutky 3 δακτυλων σου prstů tvých, σεληνην και αστερας měsíc a hvězdy, α συ εθεμελιωσας kterés Ty založil. τι εστιν ανθρωπος Co je člověk, 4 οτι μιμνησκη αυτου že na něj vzpomínáš? η υιος ανθρωπου Syn člověka, οτι επισκεπτη αυτον že na něj dohlížíš? ηλαττωσας αυτον βραχυ τι παρ Umenšil jsi ho malinko, co všech 5 αγγελους δοξη και τιμη εστεφανωσας αυτον andělů. Slávou a mocí ověnčil jsi jej. και κατεστησας αυτον επι τα εργα A ustanovil jsi ho nad skutky 6 των χειρων σου rukou svých, παντα υπεταξας υποκατω των všechny [věci] ponížil jsi až pod ποδων αυτου nohy jeho. 7 8 τα πετεινα του ουρανου και τους Ptáky nebeské a ryby mořské, ty ιχθυας της θαλασσης τα přecházející stezkami mořskými. διαπορευομενα τριβους θαλασσων προβατα και βοας πασας ετι δε και Ovce a skot všechen, ještě pak i τα κτηνη του πεδιου dobytek pole. 9 κυριε ο κυριος ημων ως θαυμαστον το ονομα σου εν παση τη γη Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné [je] jméno tvé ve vší zemi. 2

4 3

5 4

6 Seminář Starého zákona Textová kritika a zhodnocení různočtení Po verších: 1. Namísto 2. " čte LXX εις το τελος υπερ των ληνων, tedy nikoli ל מ נ צ ח על ה ג תית pro předzpěváka na gáttský způsob, ale nakonec nad vinným lisem. θαυμαστον, je v původním hebrejském textu porušeno. LXX čte ως א שר ת נה totiž jak vznešené, kdežto Symmachův překlad má ος εταξας a jeden hebrejský rukopis má ת תנה. Podle hebrejského textu má být vyzdvižen majestát Božího jména, zatímco dle LXX přímo Hospodinův. 3. Podle hebrejského textu se z úst dětí buduje mocný val, dle LXX Boží sláva, což čte i Pešita. 4. V LXX jsou nad nebesa skutky Hospodinovy ו ת ח ס רה ו מ עט čte.6 Hebrejský text מ א ל הים, zatímco LXX ηλαττωσας αυτον βραχυ τι παρ αγγελους, tedy buď je člověk menší než bůh anebo než všichni andělé א רח ות י מים Jako u verše 2. je singulár, kdežto LXX čte plurál. Jednotlivá různočtení, zvláště v nadpisku žalmu, 6. verši Bůh, anebo andělé a 9. verši plurál, anebo singulár mají zásadní vliv na smysl textu a budou muset být osvětlena v následující exegezi Osnova textu verš 1. - Nadpisek Žalmu část 1a. - způsob zpěvu (LXX příležitost ke zpěvu) část 1b. - nástroj (LXX místo zpěvu) 5

7 část 1c. - formální autor, jemuž je píseň připsána verš 2a. - refrén žalmu (zpívají všichni) verš 2b. až strofa oslava Hospodina (zpívá předzpěvák, anebo lid a pak předzpěvák) část 2b. až 3. - oslava Božího jména (lid nebo předzpěvák) část 4. - oslava Božího stvoření nebes (předzpěvák) verš 5. až strofa, silně antropologická (předzpěvák) část 5. - zásadní antropologická otázka (paralelismus!) část 6. - omezení člověka část 7. - poslání a velikost člověka část 8. až 9. - co vše je člověku poddáno (paralelismus!) verš 10. refrén jako v 2a. (všichni) 2.2. Stavba oddílu Z výše nastíněné osnovy je stavba Žalmu pěkně vidět, žalm neužívá téměř žádné básnické figury, je však ohraničen refrénem (2a. a 10.), pak jsou vysledovatelné dvě strofy: první (2b. - 4.) mluví o Hospodinu, přičemž mírně paralelně navazuje na refrén; druhá ( ) mluví o člověku, přičemž je lemována dvěma paralelismy (5. a ) Žánr a Sitz im Leben Tento Žalm je hymnickým chvalozpěvem, jenž velebí Boží majestát či vznešenost, jež se odráží ve stvoření. Vesmír i člověk dle tohoto Žalmu dosvědčuje slávu Boží. Žalm sám byl nejspíše používán v rámci židovského kultu 1. Úvodní slova 1. verše ל מ נ צ ח se v žalmových nadpisech vyskytují poměrně často (55x), dokonce i v Abakukovi 3, 19: ל מ נ צ ח ב נ גי נו תי " - přednímu zpěváku na můj negimot (na strunný nástroj). LXX si úvodní slova přeložila jako εις το τελος tedy nakonec (ve Vulgátě někdy in finem ), což by mohlo odkazovat k tomu, že textu se užívalo jako závěru Bohoslužby (jakési písně k odchodu) či jako zakončení určitého liturgického obřadu. Druhé bližší určení prvního verše je podobně nejistý, kořen n-c-ch se vyskytuje vícekrát v rozličných významech např. V Ezd 3, 8 či 1.Par 15, 21; a to ve významech vést, stát v čele či dirigovat, ovšem též hrát na hudební nástroj. 1 Hodil by se ke slavnosti stánků!, dle CRAIGIE, P. C., Word Biblical Commentary (WBC), vol. 19, Psalms 1-50, Word Books Publisher, Dallas,

8 Třetí určení ה ג תית על (též Ž 81 a 84) je zase nejasné, buď jde o filištínské město Gát, pak by šlo o nějaký gátský hudební nástroj nebo gátský nápěv 2 ; LXX však vidí jako slovní základ gat, tedy lis na vinné hrozny, čímž by naše píseň byla kulticko-pracovní písní k vinobraní. Na základě 4. verše, který opisuje noční oblohu by se mohlo usoudit, že píseň se zpívala za shromáždění konaných večer nebo v noci. O takových shromážděních máme zprávy např, u Iz 30, 29. (Religionistika potvrzuje, že noční slavnosti většinou souvisí s kultem plodnosti.) 3 Jelikož ve verších a pak 10., z nichž 2. a 10. jsou zároveň jakýmsi refrénem, a ve verších zase jednotlivec, lze se domnívat, že píseň byla zpívána střídavě sólistou a sborem, který opakoval též zmíněný refrén Dějiny formy Dobu vzniku žalmu nelze přesně a spolehlivě určit, může souviset s Deuteroizaiášem, kde se opěvuje Boží stvořitelské působení anebo zase s Preisterschriftem, na základě 7. verše, kde se mluví o obětních zvířatech Exegeze po verších (s přihlédnutím ke komentářům) 2: Žalm začíná oslovením Hospodina, jakožto můj Pán, což je oslovení, jehož se užívalo jako královské titulatury (tak např. 1. Kr 1, 11), avšak i v souvislosti s Hospodinem (takto Ž 97, 5). V hebrejské tradici nese oslovení zároveň souhrn všech činů oslovovaného, vždyť ten, kdo vykoná něco velikého si udělá jméno (Gn 11, 4). Boží jméno s sebou nese i další Boží atributy jako jsou: nádhera, sláva, moc či majestát. Universum, celek světa, země i nebe i to, co je nad nebesy, totiž odráží Hospodinovu slávu a moc, jak se v něm Hospodin sebezjevuje. Slůvko נה ת - dal pak odkazuje k tomu, že tato Boží činnost, Jeho sebezjevování, se děje neustále, je procesem. (Protiklad vůči statickému chápání Hospodina!) 3: Zmínka verše o nemluvňátkách a kojencích nemá v celém SZ paralelu; alegorický výklad, že jde o Izrael kněze a levity nemá v textu žádnou oporu (Talmud). Je zajímavé, že se zde objevují právě děti, neboť ty byly v myšlení antického člověka těsně nad domácími zvířaty (Aristotelés). Jakoby se Hospodinova velebnost, jež přesahuje nebesa dotýkala též těch 2 Gittit - a) hudební nástroj pojmenovaná po místě; b) nota či melodie; c) nějaký fastival dle WBC 3 KRAUS, Hans-Joachim, Psalmen I., Neukirchen Verlag des Erziehungsvereins, Neukirchen-Vluyn, , str. 66n. 4 Ibid., str

9 nejnepatrnějších. Ti, kdo se teprve mají naučit mluvit, tudíž chválit Boha, přece již Boží slávu zrcadlí. NZ cituje tato slova v souvislosti s očištěním chrámu u Mt 21, 12nn, když Ježíš uzdravil slepého a děti volali Hosana Synu Davidovu! Na místě je také otázka, kdo jsou nepřátelé, o nichž žalmista mluví. Pohané či odboj uvnitř Izraele? 4-5: Pohled na nebeskou oblohu (4.) dovádí k otázkám (5.), těmito verši začíná zpěv jednotlivce. Nebeská tělesa jsou tu dílem Božího stvoření; pohled na oblohu hvězdné nebe nade mnou vede člověka k otázkám po smyslu vlastní existence. Člověk je tu viděn jako slabí, což ostře kontrastuje s Boží milostí a péčí o něj, 6-7: Verše jsou v souhlasu s Gn 1: verš 6. mluví o podobnosti člověka Bohu (v. 27) a 7. pak o podřízení všeho člověku (v ). LXX maskuje lidskou podobnost Bohu z dogmatických důvodů za podobnost andělům. 8-9: Jde o podrobný výčet toho, co vše Bůh poddal člověku, přičemž v závěru 9. verše zní narážka na mýtického pra-netvora. LXX proto čte plurál (demythologisace!) V závěru se opakuje hymnus. 5. Jak a co dí komentáře? WBC Máme zde co činit s žalmem chvály či, dle Westermanna, žalmem stvoření, přičemž není jisté, byl-li žalm užíván v rámci židovského kultu, spíše se má za to, že nikoli. Pokud jde o autorství, nejsme s to s jistotou určit dobu vzniku žalmu. Nápadná je obsahová paralela s Gn 1. Dále je tu paralela u Joba Jb 7,17. Co je člověk, že mu přikládáš význam, že se jím zabýváš v srdci Vzhledem k hypotéze, že teologie stvoření se plně rozvinula až během exilu anebo po něm, jde spíše o poexilní žalm. V 7. verši se objevuje problém s časy nejprve imperfektum následují perfekta návrh chápat obé jakožto minulý čas, což ostatně činívají i české překlady. Hlavním motivem je Boží jméno, čímž není míněn toliko Bůh sám, ale i jeho sebe-zjevení. Jméno a vznešenost jsou poetická synonyma. Dále je zde kontrast mezi dvojicemi: nemluvňata a kojenci a nepřítel a mstitel. Symbolická nevinnost a nesoběstačnost nemluvňat je zde postavena proti síle nepřátel. Nepřátelé symbolizují lidské nerespektování Božího jména ve světě, kdežto nemluvňata ty, kdo rozpoznali svou malost a v kontextu velikosti světa se podřizují Božímu zjevení. (Ti co nesou Boží jméno Aronovské požehnání Nu 6,24-26.) Síla a postavení člověka nejsou jeho přirozenou vlastností, jsou mu darovány Bohem, jeho 8

10 Stvořitelem. Žalmista vykresluje frustrací z velikosti a neuchopitelnosti světa. V tomto duchu se pak táže, co je člověk - nic, ovšem sám si dává pozitivní odpověď. Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu. Snad aluzi na Boží obraz v člověku. Jméno Boží formuje lidskou realitu. Bruggenam, W. The Message of the Psalms, a theological commentary. Minneapolis: Azgsburg Publishing House, Píseň stvoření - žalm orientace, jde tu o artikulaci víry ve stvoření. Člověk zde vystupuje jako Boží regent, jenž vládne nad svěřeným mu Božím stvořením, tudíž ve stvoření zastává klíčovou úlohu. Ve verších se popisuje role člověka: a) ve vztahu k nebeským bytostem (v. 5) - člověk je korunován slávou a důstojností Božské atributy, čímž si zaslouží poctu od andělů, stejně jako Bůh; b) ve vztahu k ostatním živým bytostem na zemi rovněž Boží atribut. Žalmistův svět je dobrý a bezpečný, spojení s Gn 1,1-2,3, kde je překonán Chaos, žalmista oslavuje dobrý řád. V obou textech člověk stojí na klíčovém místě v Božím řádu světa. Žalm oslavuje královskou osobnost, snad náleží ke královským žalmům. (Ž 72 a docela Ž 144) Ž 8 je použit v Jb 7,17-21 Jobovi však Boží péče vadí, ba je břemenem. NZ interpretuje žalm christologicky Ježíš Kristus jako ten, kdo vládne naděvším (Žid 2,6-8). Chvála a autorita jdou ruku v ruce. Chvála Božího jména je tedy rámcem pro lidské autority ve světě. Tyto aspekty se nesmí od sebe oddělovat. Autorita bez chvály Stvořitele je nepřátelská vůči Bohu, Chvála bez lidské autority a odpovědnosti člověka za svěřený úkol mu je zřeknutím se Božího úkolu. ICC Žalm pochází z perského období, čerpaje z Gn 1, rozhodně ne naopak. Stvoření zde však probíhá jinak, Božími prsty, nikoli slovem. Žalm se více podobá druhé zprávě o stvoření, čemuž odpovídá i jeho řeč o člověku. Jde o večerní hymnus žádná reference na období nebo osobu. Zřejmě určen pro veřejné chvály ve společenství. 9

11 Kraus Komentář je typickým dílem německé bohoslovecké školy a s pořádkem sobě vlastním podrobně rozebírá snad všechny dílčí aspekty Žalmu, na ukázku: 1-2: Označení Pane náš je typickým označení krále královský žalm. Pánovník Izraele je Pánem celého stvoření (tak Ž 24) Jméno Panovníka Izraele se tu pak představuje ve vší své majestátní velikosti. 3: "Z chvály úst..." Význam této chvály: 1. Konec vší anarchie v Božím stvořitelském díle. 2. Modlitba dětí jako preludium k tomu, co se teprve naplní Mt 21, 16. 4: Mluvčí je jediný a verš připomíná orientální hymny na hvězdy; přitom je to Hospodin, kdo stvořil nebesa. 5: Člověk má v Bohu hlubinu svého lidského bytí. 6. Celková exegetická teze Žalm je trefným shrnutím židovské theologie, která se nezaměřuje především na výpovědi o Bohu in stricto sensu, ale na výpovědi o Bohu, který se zjevuje či stává člověku, který chodí s Bohem. Člověk si Boží velikost, vlastně majestát Božího jména toho, co z Boha vůbec lze poznat když se dívá na Boží stvoření. Tehdy si člověk uvědomí dvojí, jak malý je vůči Bohu, ale zároveň jak významnou roli hraje ve všem Božím stvoření, které má odpovědně (!) správcovat, neboť je mu poddáno v tom se totiž rovněž zjevuje majestát Božího jména. 7. V Novém zákoně a) Mt 21,16: V kontextu očištění chrámu, kdy velekněží a zákoníci kritizují, že děti volají Hosana, synu Davidovu, Ježíš reaguje: Nečetli jste: 'Z úst nemluvňátek připravil sis chválu'? b) Žd 2,6-8: V kontextu vysvětlování smyslu Kristova ponížení jsou citovány verše, dle LXX: Co je člověk ( ) pod jeho nohy. (v. 5-7) c) 1Kor 15,27: Při vysvětlování smyslu Kristova vzkříšení a toho, že musí kralovat citován v. 7. d) Ef 1,22: V rámci hymnu o Kristově vzkříšení citován v. 7. e) Ř 1,20: Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho dílo, nemají výmluvu! Snad aluze na celý Žalm. 8. Střípky k dějinám výkladu a působení 10

12 Sv. Augustin - exposition of psalms, psalm 8 1: Vinným lisem je dle Augustýna církev. Nemusí se však jednat jen o lis, ale též o mlat, každopádně je úloha církve vymačkat to nejlepší (lis) či čistit, oddělit zrno od plev (mlat). Lidé jsou vybírání a oddělováni skrze služebníky Božích. V pravý čas (eschatologie) bude zrno shromážděno do sýpek (svatí) a plevel bude spálen (peklo). Podobně to může být s Božím slovem, které je hrozen. Hrozen se může dostat k ústům, podobně jako slovo se může dostat k uším, ale aby se dostalo do paměti a do srdce je zapotřebí lisu. Ten pak lisuje víno, které můžeme pít jakožto krev Kristovu. Lisu může být rovněž rozuměno jako mučednictví, když na církev dolehne pronásledování. 2: Jak je vznešené jeho jméno? Má se namysli vyvýšení. Boží vystoupení. 3: Nemluvňata poukazuje na Pavla, který píše Korintským, že jim nemohl dát pevné jídlo ale toliko mléko. Nepřátele jsou všichni, kdo odmítli uvěřit v neznáme věci a zaslíbení, tedy heretici a filosofové. 4: Hvězdy co jsi tam upevnil. čteme, že Zákon byl napsán Božím prstem. Prstu lze rozumět jako Duchu svatému, nebo jako Božím služebníkům naplněný, týmž svatým Duchem. Těmi přece bylo sestaveno Písmo, jež je nazýváno nebem. To je i řečeno v souvislosti s Mojžíšem Ex 8,19. Je také řečeno, že nebe se svine jako kniha. Tudíž: Porozumím Písmu, které jsi napsal Duchem skrze své služebníky. Prizmatem 2 verše, celý význam je, že bylo vyhlášeno Písmo. Hvězdy a měsíc církev, stojí za tím idea obecné církve, přičemž každou místní církev drží jedna autorita. 5: Rozlišení člověk a syn člověka je cílené. Ne každý člověk je syn člověka, jen někteří. Člověk je pozemský, syn člověka je nebeský nový člověk, který nastupuje na místo toho starého, a to se děje v bolesti a slzách. Takový nový člověk je ještě nemluvně a potřebuje duchovní mléko, jak píše Apoštol. 6: První takový člověk byl Kristus, jehož ponížení a sestoupení značí to, že byl jen o málo omezen než andělé. Ale jeho vyvýšení je popsáno hned v následujícím verši. Korunuješ ho I andělé jsou dílo Božích rukou. To vše je mu kladeno pod nohy 7: Ovcemi a osli (!) rozumíme svaté duše. Martin Luther, Kleinere Arbeiten über Psalmen ( ), Psalm VIII. 5 5 Arbeiten zu den Summarien Ps. WA 31/I, ; Exegetische studien zu den Psalmen WA 31/I,

13 1: Gittit je buď hudební nástroj a nebo název města Gith. 2: Evangelium (Boží jméno) v budoucnu naplní celou zemi, nastane tak na konci časů Boží království, jehož hlavou je Kristus, vždyť i v listu židům se píše, že uzří všechny národy země tvé skutky. 3: I děti mohou mít víru, vždyť právě je podle Matoušova evangelia Ježíš volá k sobě. Z úst, tedy Božím slovem, těchto maličkých, kteří jsou reformovaní křesťané, bude přemožen ďábel. Luther rovněž poukazuje na to, že chce mít dětinskou víru i o Svátosti, že, když se řekne je, myslí se tím toto je skutečně mé tělo. 4: Protože hřích může dosáhnout až do nebe, musí být Boží sláva nad nebesa, přičemž měsíc je církev a hvězdy jsou apoštolé a proroci. To vše bude upevněno v budoucnu, 5: Co je člověk? vztaženo na Krista a jeho ponížení, v utrpení a kříži. Že na něho pamatuješ, je pak Boží přiznání se ke Kristu. Kristus je tu dán do protikladu s Adamem zároveň nový Adam. 6: Kristu je všechno podřízeno. Slova žalmu také říkají, že Kristus je Bůh. Tři slovesa korunuješ, dáváš mu vládu a pod nohy kladeš vidí Luther jako tři stupně Kristova oslavení: vzkříšení, nanebevstoupení a usednutí po pravici. 7: Oproti království Kristovu, které dosahuje nebes je tu ještě staré pozemské království Adamova propadlé hříchu, to je v Kristu obnoveno. Jindy vidí ovce a skot jako rozličné Kristovi místní církve. Pavel VI. Člověk..., střed tohoto díla, se nám jeví jako cosi nesmírného. Ukazuje se nám jako božský, ne sám v sobě, nýbrž ve svém původu a ve svém určení. A tedy čest člověku, čest jeho důstojnosti, jeho duchu a jeho životu. Těmito slovy v červenci roku 1969 svěřoval Pavel VI. americkým kosmonautům před jejich letem na měsíc text 8. žalmu, který byl zde nyní přednesen, aby vstoupil do vesmírných prostorů (Insegnamenti VII (1969), s ). 6 Otto Herman Pesch theologická antropologie Snad první katolická (theologická vůbec) antropologie po rahnerovském obratu k člověku, stojí na 5. verši 8. Žalmu: Co je člověk, že na něho pamatuješ! Prvně se rozříká ono co je člověk, zde lze aplikovat mnoho vědeckých přístupů (lékařská antropologie, sociologická 6 [online] [18.července 2011] 12

14 antropologie, kulturní antropologie), od nichž se pak odliší ta theologická, v níž se postupně proberou všechny aspekty lidského života, aby se došlo k tomu, že člověk sám o sobě je omezený, že se mu s přibývajícím roky života uzavírají životní cesty, až smrt nakonec nenechá otevřenou ani jedinou, co tu zbývá? Že na něho pamatuješ, je pak mocná Boží odpověď, trvalá důstojnost člověka a člověku Bohem darovaná naděje! 7 9. Užití v liturgii a bohoslužebném životě církve a) římskokatolická církev Je zajímavé, že Žalm není ani jednou použit v Českém misálu, tedy, že jím není inspirována žádná preface a že není užit ani jako mešní antifona na začátku či při přijímání. Lekcionář užívá tento žalm jako responsoriální pro: čtvrtek ve velikonočním oktávu spolu se Sk 3,11-26, což je Petrovo kázání; středu 1. týdne v liturgickém mezidobí spolu s Žid 2,14-18, ujmutí se potomků, a Mk 1, 29-39, uzdravování nemocných; úterý 5. týdne v mezidobí spolu s Gn 1,20-24, což má logiku obé o stvoření; sobotu 28. týdne v mezidobí s Ef 1,12-23, Kristus hlava církve - hymnus, což má opět logiku v obou vyvýšení Krista. Breviář: sobota 2. týdne jako 3. žalm v ranních chválách spolu s Ž 91 (chvála Boha stvořitele) a Dt 32,1-12 (Boží dobrodiní) na základě společného motivu Boží velikosti; sobota 4. týdne v modlitbě během dne jako 3. žalm spolu s Ž 91 a Ez 36,24-28 (obnovení lidu); pondělí v oktávu Velikonoc jako 1. žalm spolu s Ž 18; na svátek Povýšení svatého kříže v modlitbě se čtením jako 2. žalm spolu s Ž 2 a Ž 96, chce se vyjádřit Kristova velikost a ponížení; na Svátek sv. Michala v nešporách jako 1. žalm spolu s Ž 138 a Kol 1,12-20 zmínka o andělech; na svátek Všech svatých v modlitbě se čtením jako 1. žalm spolu s Ž 15 a Ž 16 chce se ukázat, jak velký může být člověk. b) evangelické církve Jako žalmová kolekta (vstupní modlitba) na Nový rok v Agendě ČCE II., str. 306 motiv Boží velikosti a pamatování na člověk a zároveň lidské omezenosti až pomíjejícnosti. Reihe Gottesdienst (1978) doplňuje žalm ke starocírkevním perikopám pro svátek Zjevení Páně motiv velikosti Krista. Saské perikopy text uvádějí jako možnost pro 2. neděli po Zjevení Páně. Slezský evangelický kancionál jako žalm dne (verše ) pro 1. ledna Nový rok a svátek Jména Ježíš. 7 PESCH, Otto Hermann, Frei sein aus Gnade : theologische Anthropologie, Herder, Freiburg im Breisgau,

15 Žalmový lekcionář staré Agendy a. v. pro 12. neděli po Trojici. c) hudební zpracování Slezský evangelický kancionál: píseň 613. Svítá: ohlas v písních 75, 76 (žalm v interpretaci Slávka Klecandera a Oborohu) a 77 (Kačmar). Evangelická zpěvník: píseň Ž 8 Vstříc tobě celá země plesá (Ženeva 1542/51 Batelka). 10. Homiletická teze a homiletické užití textu Na základě textu 8. Žalmu lze dobře postavit antropologické kázání o úkolu člověka, že člověk je prvně obdarován Bohem, a to vše proto, aby šířil slávu Božího jména; člověk sice sám sebe rozpoznává jakožto omezeného a konečného, ovšem tato konečnost je děsivá pouze pro člověka, který neví, že to vše, co jej upomíná na vlastní malost je svěřené mu Boží dílo. Možno zdůraznit lidskou odpovědnost za celé stvoření. Ideálním případem člověka, jenž žije podle slov žalmu pak je Ježíš Kristus. Kázání na text si lze dobře představit v těchto kontextech: 1. v rámci lectio continua na žalmy; 2. jako kázání na Nový rok, což sugerují i evangelické bohoslužebné knihy; 3. v římském katolicismu na svátky, které akcentují Kristovo lidství a Krista jako ideální vzor: Krista krále, Všech svatých antropologicky laděné evangelické kázání s notnou dávkou antropologického pesimismu; 5. pokud bych chtěl zdůraznit roli přírody jako Božího stvoření a upozornit na theologii naturalis; 6. eko-kázání o tom, jak bychom měli spravovat zemi, nikoli na ní vládnout. 14

Marek žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou)

Marek žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou) EVANGELIA Proč čtyři? Čtěte Iz. 9:6-7, 32,1 Iz. 42, 1-7, 52: 13-15 Gen. 3:15, Iz. 7,14-16, 9,6 Iz. 9,6, 40,:3-5 Obrazy Krista ve čtyřech evangeliích Král Služebník Člověk - Bůh Matouš - Příchod zaslíbeného

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE FARNÍČEK Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2016 46//2016 Stále znovu se v církvi objevuje otázka, zda Ježíš skutečně zvítězil nad zlem, když sledujeme množství zla šířeného ve světě. Dnešní slavnost

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY BRNO KOUNICOVA 14.11.2011 NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ, POSLEDNÍ NEDĚLE CÍRK.ROKU A Slavnost Ježíše Krista Krále PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY Vedení shromáždění: Petr Raus Text kázání: Matouš 25,31-46 Sobectví

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

OBSAH. Předmluva 17.

OBSAH. Předmluva 17. OBSAH Předmluva 17 1 UVEDENÍ 21 1.1 K dějinám disciplíny 22 1.2 K významu literárního úvodu jako vědeckého podoboru 32 1.3 Předběžné hermeneutické úvahy: Funkce jazyka 33 1.3.1 Jazyk jako organizování

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o Bible Disciplína devítiboje o Bibli vás uvede do poznávání úžasného Pána Boha, Jeho slov a zajímavých příběhů božího lidu. Také vám dá základní poznání této knihy a jejích částí. A jako vítaný bonus vám

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

28. neděle v mezidobí. Cyklus A Mt 22,1-14

28. neděle v mezidobí. Cyklus A Mt 22,1-14 28. neděle v mezidobí Cyklus A Mt 22,1-14 Čtení z knihy proroka Joela. Oblékněte si smuteční roucha a plačte, kněží, naříkejte, služebníci oltáře, vstupte (do chrámu) a nocujte v žínicích, služebníci

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_09 Sada: II. Ověření ve výuce: Třída: 8.a Datum: 20.9.

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod NEŠPORY MARIÁNSKÉ doprovod 2 800 ÚVODNÍ VERŠ Bo Kněz: po že, spěš mi na po moc! Lid: Slyš na vo še lá ní! Kněz: Sláva Otci i Synu, * i Du sva chu té mu, Lid: jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a

Více

1 40 dní s Biblí 40 DNÍ S BIBLÍ 2012 EZDRÁŠ NEHEMIÁŠ OBNOVA BOŽÍHO LIDU

1 40 dní s Biblí 40 DNÍ S BIBLÍ 2012 EZDRÁŠ NEHEMIÁŠ OBNOVA BOŽÍHO LIDU 1 40 dní s Biblí 40 DNÍ S BIBLÍ 2012 EZDRÁŠ NEHEMIÁŠ OBNOVA BOŽÍHO LIDU 40 DNÍ S BIBLÍ Datum SZ NZ 29. 2. Ezd 1,1-11 Mt 1,1-25 1. 3. Ezd 2,1-35 Mt 2,1-23 2. 3. Ezd 2,36-58 Mt 3,1-17 3. 3. Ezd 2,59 70 Mt

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE Uvedení do první modlitby dne Denní modlitba církve začíná každý den uvedením do první modlitby toho dne. Toto uvedení do první modlitby se tedy říká buď před začátkem

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Texty na tento týden 2Pt 3,10 14; Žalm 24,1; Ga 2,15; Ž 100; Gn 1,26 28

Texty na tento týden 2Pt 3,10 14; Žalm 24,1; Ga 2,15; Ž 100; Gn 1,26 28 Týden od 19. do 25. února 8 Texty na tento týden 2Pt 3,10 14; Žalm 24,1; Ga 2,15; Ž 100; Gn 1,26 28 Základní verš Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. (Gn 2,15)

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola ORDO Eucharistie Těšín, Piaseczno 2010-2011 - 1 - - 2 - SLAVENÍ EUCHARISTIE MODLITBA NAD DARY Děkujeme ti, Otče náš, za svatou vinnou révu

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144)

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144) 1. NEDĚLE PO TROJICI SVATÉ TÉMA: Písma svědčí o Mně Heslo týdne: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. (L 10,16) Žalm týdne: Ž 34,2-11 Píseň týdne: 683/1 Pán Bůh je láska, dal svého Syna

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Abychom mohli vést a řídit práci Křesťanského sboru Pyšely (KSP) řádným a biblickým způsobem, stanovujeme a přijímáme jako domácí (viz. čl IV bod 1) následující články.

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ PRO ZÁKLADNÍ ZNALOST STARÉHO ZÁKONA (Seznam sestavil Jean Louis Ska ve spolupráci s ostatními profesory Papežského biblického institutu.) Pentateuch Genesis Gen 1-3 (stvoření

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době

Více