DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA JEŘABINA příspěvkové organizace. Domov se zvláštním režimem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA JEŘABINA příspěvkové organizace. Domov se zvláštním režimem"

Transkript

1 Adresa sídla: Těchobuz Pacov IČO Tel.: Fax.: DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA JEŘABINA příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem Přílohy: 1. Úhrady za ubytování a stravování 2. Ceník fakultativních služeb 3. Seznam zprostředkovávaných služeb Platnost od

2 Čl. I. Legislativní rámec - Zákon č. 108/ 2006 Sb. O sociálních službách. - Vyhláška č. 505/ 2006 Sb. - Vyhláška č. 504/2006 Sb. - Zákon č. 40/1964 Sb. Čl. II. Cílová skupina, poslání Domova Jeřabina, p.o., principy poskytovaných služeb Cílová skupina: Muži s mentálním postižením a problémovým chováním, které vyžaduje specifickou péči a přizpůsobené prostředí. Věková hranice: 15 x let Vize: Žít skutečný život se všemi jeho výzvami, klady a zápory. Poslání domova: Umožnit klientům domova se zvláštním režimem důstojný život s možností využívat jeho příležitosti s vyloučením nepřiměřených rizik. Cíle poskytovaných služeb: Začlenění, běžný život Kontakt s okolím Účast na veřejném životě, na kulturních akcích, využívání vnějších zdrojů a služeb Podpora přátelských vazeb Příprava na osamostatnění Posilování vlastního rozhodování a zodpovědnosti Rozvoj a upevňování znalostí a dovedností, dosažení maximální samostatnosti (oblasti: sebeobsluha, péče o domácnost, pracovní návyky, péče o zevnějšek, komunikace) Nabídnout pracovní terapii Sebeuplatnění a seberealizace prostřednictvím terapií, volnočasových aktivit Principy poskytovaných služeb: 1. Individuální přístup s důrazem na individuální asistenci 2. Rovnocenné partnerství 3. Zásada přiměřenosti rozsahu pomoci nebo podpory 4. Podpora vlastní volby 5. Respektování soukromí a důstojnosti člověka 6. Uplatňování odborných znalostí a postupů z oborů sociální práce, speciální pedagogiky a psychologie při poskytování sociálních služeb

3 Čl. III. Služby poskytované domovem Služby domov poskytuje na základě zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, 50, Domovy se zvláštním režimem a Vyhlášky č. 505/2006 Sb. Služby se poskytují na základě uzavřené Smlouvy o poskytování sociálních služeb a na základě vypracovaného individuálního plánu poskytování služeb, který je pravidelně aktualizován. Uzavřená smlouva vymezuje základní rámec práv a povinností stran, podrobnou úpravu těchto práv a povinností pak vymezuje Domácí řád, vnitřní předpisy domova a zákonné předpisy, které se vztahují na poskytování sociálních služeb. Tam, kde přesná úprava chybí, není obsažena ani v této smlouvě, řídí se vztahy účastníků z této smlouvy přiměřeně ustanoveními občanského zákona. Poskytované služby: 1. Ubytování Ubytování je poskytováno v bytě v jednom jednolůžkovém a jednom dvoulůžkovém pokoji. K příslušenství bytu patří sociální zařízení pro klienty a pro personál a obývací místnost. Vybavení bytu je uzpůsobeno specifickým potřebám klientů. Úhrady za ubytování jsou stanoveny v příloze tohoto řádu a jsou každoročně aktualizovány. Základní vybavení bytu a dalších prostor využívaných klienty Základní vybavení domácnosti: Domácnosti má tyto základní prostory: Obývací pokoj Ložnice Sociální zařízení Základní vybavení ložnic: Postel Skříň Základní vybavení obývací místnosti: - Sedací souprava - Stůl - Lavice - Televize - Video - Audio - Pracovní kout pro personál Vybavení sociálního zázemí domácnosti: - Umyvadlo - Sprcha - WC

4 2. Další prostory domova, které může klient využívat: Základní vybavení jídelny domova: - Jídelní stoly - Jídelní židle - Příborníky Základní vybavení Střediska pro sociálně pracovní trénink Výtvarná dílna: - Pracovní stoly - Židle - Skříně na uložení materiálu Keramická dílna: - pracovní stoly - židle - skříňky na materiál - regály na sušení výrobků Pracovna biblioterapie: - Sedací souprava - Knihovna - Konferenční stolek - Pracovní stoly - PC s připojením na internet - židle Pracovna muzikoterapie: - klávesový nástroj - kytara - Orfeovy nástroje - Bonga - židle - Radiomagnetofon s CD přehrávačem - Relaxační lampy Relaxační místnost: - wellnes křesla polohovací - CD přehrávač - Fontána - Relaxační lampy - Police - Deky 3. Praní prádla Praní a žehlení prádla a ošacení je zajištěno dodavatelskou externí firmou. Drobné opravy zajišťuje domov vlastní pracovnicí.

5 4. Úklid Úklid zajišťuje domov v souladu s hygienickými předpisy komplexním zajištěním úklidu pracovníky úklidu. 5. Stravování Stravování je poskytováno podle zásad racionální výživy s ohledem na potřeby dietního stravování v rozsahu tří hlavních jídel denně centrální kuchyní. V rámci fakultativních služeb poskytuje klientům domov svačiny a druhé večeře. Dietní strava je poskytována vždy na základě ordinace praktického lékaře. Domov je schopen zajistit poskytnutí dietní stravy podle tohoto seznamu diet: Dieta č. 3 normální strava Dieta č. 4. šetřící Dieta č. 5 - bezezbytková Dieta č. 9 - diabetická Dieta č. 8 - redukční Dieta č. - bezlepková Strava je připravována na základě doporučení stravovací komise a schválení jídelního lístku ředitelkou domova. Členy stravovací komise jsou zástupce klientů domova, vedoucí zdravotního úseku, vedoucí úseku bydlení, vedoucí oddělení kuchyně nebo jej zastupující pracovník kuchyně a skladní potravin. Stravovací komise posuzuje nutriční hodnotu potravin, skladbu, pestrost jídel a skladbu dietních jídel. Provoz jídelny: Časové rozložení: Snídaně: 7.30 až 9.00 Oběd: až Večeře: až Obsluha v jídelně: je zajišťována klienty domova, kteří prošli interním kursem číšník servírka, mají vystaveny zdravotní průkazy a je vykonávána na základě pracovně smluvního vztahu mezi klientem a domovem. Za výkon práce náleží klientům odměna. Pracovníci výchovného úseku se v případě obědů a večeří stravují společně s klienty domova a zajišťují podporu klientů při získávání a udržování návyků správného stolování a působí svým příkladem. 6. Pomoc při zvládání běžných úkonů o svoji osobu Tato pomoc je poskytována klientům individuálně dle jejich možností a schopností s důrazem na osobní asistenci. Směřuje k podpoře klienta při zvládání jednotlivých úkonů, s ohledem na jeho možnosti a schopnosti. Poskytuje se v souladu s technikami sociální terapie a metodikami pro tuto činnost přijatými a individuálními plány klientů. 7. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Pomoc při osobní hygieně zajišťuje pracovník přímé péče ve službě. Služba je poskytována dle principů poskytování služeb domova, tedy je poskytována formou podpory klienta v samostatnosti, s ohledem na jeho možnosti a schopnosti. Hygienické pomůcky a prostředky si hradí klient sám. Nákup těchto pomůcek a prostředků zajišťuje pomocí nebo podporou osobní partner klienta. Rozsah a forma plnění této služby je stanovena v individuálních plánech klientů. Domov poskytuje podmínky pro osobní hygienu na principu dodržování a respektování soukromí klienta při těchto úkonech.

6 8. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Vzdělávací činnost je realizována pedagogickými pracovníky v rámci biblioterapie. Vytváření pracovních návyků a aktivizace klienta je realizováno ve Středisku sociálně pracovního tréninku. Všechny výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti jsou plánovány a realizovány tak, aby se do nich mohli zapojit všichni klienti, dle svého zájmu. V případě potřeby je poskytnuta klientu osobní asistence při skupinových aktivitách, nebo je mu vypracován individuální program. Práce nebo aktivizace v rozsahu SSPT může být realizována jednak na pracovišti SSPT, jednak přímo na domácnosti klienta, dle jeho potřeb. Způsob je zaznamenán v IPPS klienta. Účast na jednotlivých aktivitách si rozhoduje klient sám, a to pomocí piktogramů, kterými si s individuální podporou pracovníků v domácnosti staví svůj režim dne a to na dobu tak dlouhou, jakou je on sám ochoten a schopen akceptovat. Současně je brán ohled na střídání doby aktivity a doby odpočinku, podle potřeb klienta za účelem prevence rizikového jednání. 9. Dílny střediska sociálně pracovního tréninku: Cíloví uživatelé: Všichni klienti domova Cíl: Aktivizace klienta, nabídka prožitkových programů Rozvoj osobnosti klienta Seberealizace klienta Prevence problémového chování - Keramická dílna - výroba drobných předmětů z keramiky - Výtvarná dílna - práce s různým výtvarným materiálem a technikami - Biblioterapie - práce s knihami a denním tiskem, práce s výpočetní technikou, redakční práce - Muzikoterapie - relaxace, rytmika, seberealizace v dramatické tvorbě - Zooterapie - práce se zvířaty, hippoterapie, canisterapie, kontaktní terapie, účast na aktivitách ČSCH Pacov Pravidla práce na pracovištích střediska sociálně pracovního tréninku: Provozní doba: Činnost pracoviště je v souladu s Individuálními plány klientů. 10. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím spočívá ve snaze předcházet sociálnímu vyloučení klientů. Cílem je rozvoj citového života klientů, navazování nových kontaktů, vytváření přátelských vztahů, obnovení, udržování a posilování kontaktů s vlastní rodinou, přáteli. Zprostředkování je uskutečňováno využíváním návštěv kulturních, společenských a sportovních akcí, aktivní účastí klientů na akcích pořádaných domovem pro veřejnost, spoluprací s dalšími zařízeními poskytujícími sociální služby u nás i v zahraničí, spoluprací s dobrovolníky, s universitami, poskytováním podpory při komunikaci s rodinou apod. Kontakt se společenským prostředím je vždy přizpůsoben specifickým potřebám klienta. Klientům je poskytována podpora a pomoc při využívání dostupných služeb a informačních zdrojů, např. kadeřník, pedikér, nákupy ve městě, využívání veřejné dopravy nebo doprava služebním automobilem, návštěva zdravotnických zařízení.

7 11. Sociálně terapeutické činnosti Sociálně terapeutické činnosti vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, které podporují sociální začleňování. Jejich cílem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování sebeobslužných návyků a prakticky využitelných dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie posílení schopnosti zvládnout různé situace vlastními silami, zvýšení sociální adaptability a zlepšení komunikace. Probíhají na domácnosti i na pracovišti SSPT a nejsou výrazně vyčleněny z běžného života klientů. Nácvik sebeobslužnosti a soběstačnosti probíhá v rámci běžného dne klienta v běžných životních situacích v souladu s individuálním plánem poskytovaných služeb. Metodiky pro tuto činnost vytváří tým pedagogických pracovníků v úzké spolupráci se sociální pracovnicí. Podnět k vytvoření nebo přepracování metodiky, nebo zpracování individuální metodiky podává osobní partner klienta na základě individuálního plánu klienta. 12. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Klientům je poskytována pomoc při prosazování jejich práv a zájmů podle individuálních potřeb a oprávněných požadavků( např. podpora a pomoc při vyřizování úředních záležitostí spojených s dědickým řízením apod.) Ochranou práv klientů se zabývá zejména sociální pracovnice, která soustavně monitoruje na základě vypracované a schválené metodiky, zda nejsou porušována práva klientů a podává návrhy a podněty k řešení možných porušení. V těchto případech úzce spolupracuje s úsekem ředitelky a konkrétní záležitosti řeší v jeho týmu. Domov má zpracovány postupy pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod. Rovněž jsou zpracovány postupy pro situace, kdy k takovému porušení práv skutečně dojde. Tyto vnitřní předpisy a písemně zpracované postupy jsou uloženy v originále u ředitelky domova a v kopiích na každém pracovišti domova. Předpisy jsou k nahlédnutí klientovi či jeho zástupci nebo opatrovníkovi, na žádost mu budou předloženy, umožněno prostudování těchto předpisů ve vhodné místnosti a podáno potřebné vysvětlení. 13. Pravidla pro podávání, přijímání a vyřizování stížností Pravidla pro podávání, přijímání a vyřizování stížností jsou stanovena vnitřní směrnicí domova. 14. Sociálně právní poradenství Sociálně právní poradenství je zaměřeno na poskytování informací směřujících k řešení nepříznivé životní situace prostřednictvím sociálních služeb, na poskytování informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných možných formách pomoci. Poskytuje informace výhradně sociálně právního charakteru. Dále je zaměřeno na pomoc a podporu při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při vyplňování formulářů, žádostí, tiskopisů apod. V domově jej zajišťuje sociální pracovnice. Dbá na to, aby se klient podílel na vyřizování svých záležitostí aktivně, s respektem k jeho hranicím možností a schopností. 15. Pedagogická činnost V domově pracuje vychovatel - speciální pedagog. Formy pedagogické činnosti:

8 1. Přímá práce s klienty je soustředěna na vzdělávání, edukaci a reedukaci klienta, udržování vědomostí již získaných, případně rozšiřování a získávání nových. 2. Metodické vedení ostatních pracovníků v přímé péči: spočívá v tvorbě metodik pro sociálně terapeutickou činnost. Dále v nácviku sebeobslužnosti a soběstačnosti klientů v oblasti sociální terapie, toto v úzké spolupráci se sociální pracovnicí a v zavádění těchto metodik do praxe formou instruktáže a následně pak intervize pro podporu správného používání metodik v praxi. 3. Podílení se na tvorbě krizových plánů, opatření proti střetům zájmů, opatření proti porušování práv klientů a to prací v širších týmech. 4. Podílení se na vytváření individuálních plánů klientů v souladu s poznatky speciální pedagogiky a realizace těch bodů, které se dotýkají jejich oblasti. 16. Ošetřovatelská péče Ošetřovatelská péče v domově je zajišťována všeobecnými sestrami s Oprávněním pro výkon práce nelékařské zdravotnické péče bez odborného dohledu. Úkolem ošetřovatelské péče je odborný dohled na zdravotní stav klientů, provádění ošetřovatelských úkonů, vedení zdravotnické dokumentace klienta, zprostředkovávání lékařské péče u smluvních i externích lékařů včetně specialistů, zabezpečování kompenzačních pomůcek a sledování bio-psychosociálních potřeb klientů a zajištění, aby se péče o zdraví stala součástí individuálních plánů poskytovaných služeb, s podmínkou ochrany citlivých dat. 17. Lékařská péče Je zajišťována dvěma formami: 1. Smluvními lékaři zařízení - praktický lékař - psychiatr 2. Externími lékaři a zdravotnickými zařízeními V případě, že klient, nebo jeho zákonný zástupce nevyužije nabídky lékařské péče smluvním lékařem domova, je povinen si zajistit dopravu, případně mu je povinen ji zajistit jeho zákonný zástupce, event. je povinen zajistit doprovod klienta k ošetření k jím zvolenému lékaři, nebo může využít nabídky fakultativní služby Doprava klienta na vyžádané místo. 18. Individuální plánování služby Sociální služby se poskytují na základě vypracovaných individuálních plánů poskytovaných služeb (dále IPPS). Pravidla pro plánování a přehodnocování rozsahu a způsobu poskytovaných služeb upravuje vnitřní směrnice domova. V IPPS je zakotveno, jaké služby a jakým způsobem jsou klientu poskytovány. V případě zdravotnických a sociálněprávních služeb v souladu s pravidly na ochranu citlivých dat. 19. Osobní partner klienta Osobní partner klienta je vždy pracovník v sociální péči z domácnosti, na které klient žije. Osobní partner je klientu po dohodě přidělen. Klient, nebo jeho zákonný zástupce může požádat o změnu osobního partnera. Domov je povinen této žádosti vyhovět, pokud komise, jejímiž členy jsou : - ředitelka domova, - vedoucí úseků přímé péče - sociální pracovnice vyhodnotí důvod ke změně jako natolik závažný, že by znemožňoval oboustrannou spolupráci osobního partnera a klienta. Pokud dojde ke změně osobního partnera, uskuteční se tato vždy k 1. dni následujícího měsíce po podání žádosti. Žádost může být písemná i ústní.

9 Kompetence osobního partnera klienta garantuje individuální přístup ke klientu, zjišťuje jeho potřeby, přání, problémy, podílí se na tvorbě IPPS sleduje plnění IPPS, upozorňuje ostatní pracovníky, jejich nadřízené nebo sociální pracovnici na nedostatky a problémy podává podnět k aktualizacím IPPS podporuje a pomáhá klientovi vyřizovat jeho osobní záležitosti, obstarávání a péči o jeho osobní věci garantuje dodržování lidských práv klienta. Čl. IV. Pravidla stanovující práva a povinnosti klientů Domova Jeřabina, p.o. a Domova Jeřabina, p.o. a opatření při jejich porušování 20. Režim dne klientů Režim dne klientů je v maximální míře přizpůsobován běžnému způsobu života a potřebám klientů. Klade důraz na jednotlivé fáze dne klienta v takové podobě, aby se režim dne v domově co nejvíce podobal režimu dne běžného života. Ranní vstávání: Je zcela na volbě klienta, kdy bude vstávat, s tím, že mu bude snídaně odložena. Noční klid: Noční klid je stanoven na dobu od do 6.00 hodiny. V době nočního klidu jsou klienti domova povinni chovat se tak, aby nerušili ostatní v době spánku. V případě porušování nočního klidu klientem může pracovník domova zakročit vhodnými prostředky. Postup je zakotven ve vnitřní směrnici Pravidla postupu v krizových a nouzových situacích. 21. Pohyb klientů mimo domov Pohyb klientů mimo domov je zajištěn dostatečným počtem personálu tak, aby mohly být realizovány vycházky s individuálním doprovodem. Vycházky bez doprovodu personálu nejsou v tomto případě možné z důvodu nutnosti zajištění bezpečnosti a asistence. 24. Návštěvy klientů Klient má právo přijímat návštěvy kdykoliv během dne, mimo dobu nočního klidu. Doporučujeme návštěvy u klientů hlásit nejméně den předem, z důvodu předcházení situacím, kdy klient při příchodu návštěvy není v zařízení, ale zúčastňuje se některé z aktivit mimo domov. Pracovník ve službě zajistí klientu při návštěvě, dle možností provozu domova soukromí. Návštěvník je povinen respektovat soukromí ostatních klientů domova. V domově je možno navštívit klienta i na dobu delší, maximálně na dobu 5-ti dnů. Pokud má návštěvník zájem, je mu stravování při delším pobytu jak jeden den zajištěno v centrální kuchyni a úhradu za tyto služby hradí návštěvník v pokladně domova před ukončením návštěvy. Cena stravování je stanovena Ve vnitřní směrnici K závodnímu stravování.

10 Ubytování je poskytováno v hostinském pokoji domova a je poskytováno zdarma. V případě, že osoba, která uskutečňuje návštěvu klienta projevuje chování, které jeví známky toho, že je pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek, nebo se chová agresivně, nebo nerespektuje soukromí ostatních klientů, nebo jinak porušuje obecně platná pravidla společenského chování, je pracovník ve službě oprávněn takovou osobu vyzvat k opuštění prostor domova, případně přivolat Policii ČR. 25. Dočasný pobyt mimo domov Dočasný pobyt mimo domov hlásí klient nebo jeho zákonný zástupce, nebo osoba, ke které klient odjíždí, pracovníku ve službě na domácnosti, ve které klient žije. Pracovník sepíše dle údajů uvedených klientem nebo jeho zákonným zástupcem Oznámení o pobytu mimo domov, zajistí odhlášení stravy v kuchyni a předání oznámení sociální pracovnici. Oznámení musí být sepsáno nejpozději 1 den před plánovaným odchodem do 8.00 hod. V případě víkendů a svátků pak nejpozději poslední pracovní den do 8.00 hod. Hospitalizace ve zdravotnickém zařízení se vždy považuje za řádně předem oznámený pobyt mimo domov. Při dočasném pobytu mimo domov se klientovi za neodebranou stravu ve výši celé ceny potravin (dále jen stravovací jednotky) nebo její poměrné části, pokud je pobyt kratší než jeden kalendářní den, sníží úhrada pouze tehdy, když klient uhradí úhradu za stravu a bydlení v plné výši. V případě, že klient má neuhrazené položky za stravné a ubytování a za dobu pobytu mimo domov mu činí částka zůstatku příjmu více než 15 % příjmu, je povinen uhradit položku neuhrazeno nebo její část, a to ve výši rozdílu zůstatku z příjmu více než 15 % příjmu, vyplývajících ze zákona. Stravovací jednotka je stanovena v příloze tohoto řádu v Ceníku poskytovaných služeb a každoročně se aktualizuje. Příspěvek na péči se při dočasném pobytu klienta mimo domov nevrací. 26. Protidiskriminační opatření V domově nesmí být žádný klient diskriminován kvůli národnosti, státní příslušnosti, vyznání, pohlaví, sexuální orientaci, rasovému nebo etnickému původu, sociálního původu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, politického či jiného smýšlení. Dále musí být ke každému klientu přistupováno individuálně a to tak, aby nedocházelo k přímé či nepřímé diskriminaci z důvodu jeho osobnostních rysů nebo stupni mentálního, nebo zdravotního postižení. Stejné povinnosti má i klient, a to jak k ostatním klientům, tak i k personálu. Sledování, zda v organizaci k možné diskriminaci nedochází, provádí všichni pracovníci úseku ředitelky, podávají příslušné podněty a činí kroky k odstranění nedostatků dle platných vnitřních předpisů. 27. Používání omezujících prostředků: Používání opatření omezující pohyb klienta je stanoveno ve směrnici Pravidla k používání opatření omezující volný pohyb. Při zvládání problémového chování klienta je pracovník domova povinen postupovat v souladu s ust. 89 zákona č. 108/2006 Sb. a v souladu s obecně závaznými platnými předpisy zejména dle zákona č. 141/1961 Sb. (trestní řád), zákona č. 140/1961 Sb. (trestní zákon), zákona č. 200/1990 Sb. (zákon o přestupcích).

11 28. Vlastní majetek klienta Oblečení a ostatní prádlo, které si klient přinese do domova při nástupu musí být označeno jménem klienta, nebo může klient využít fakultativní službu značení prádla. Rovněž všechno později přinesené, darované nebo nakoupené ošacení musí být označeno. Klient si nadále může v domově pořizovat movité věci: Drobné kusy nábytku, které nejsou součástí základního vybavení ložnic(např. křeslo, němý sluha, psací stolek apod.), za podmínky, že množstvím nebo velikostí nebude omezovat spolubydlícího. Elektrické přístroje (video, televizor, radiomagnetofon, lampa, holicí strojek apod.) za podmínky, že uhradí poplatky za spotřebovanou energii a každoroční revize (dle ceníku fakultativních služeb) a televizní a rozhlasové poplatky. Další drobné předměty, určené k jeho potřebě Klient si nemůže v domově pořizovat vlastní zvířata. Pořízený majetek musí klient mít uložen ve své ložnici, není možné jej umísťovat do společných prostor domácnosti. Tento majetek zůstává ve vlastnictví klienta a je evidován v souladu s vnitřní směrnicí O operativní evidenci peněžních a věcných depozit. U klientů zbavených způsobilosti k právním úkonům, ať již zcela nebo částečně, rozhoduje o manipulaci s penězi a cennostmi soudem ustanovený zákonný zástupce, případně zařízení samo na základě a v rozsahu udělené plné moci zákonným zástupcem. O hospodaření se svěřenými prostředky nesvéprávných klientů se 1x ročně podává zpráva příslušnému opatrovnickému soudu nebo zákonnému zástupci, jestliže ten o to požádá. 29. Ochrana osobních a citlivých dat Domov shromažďuje, zpracovává a ukládá osobní a citlivá data podléhající ochraně podle zákona č.101/2000sb. o svých zaměstnancích a klientech. Za osobní údaj se považuje jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů tj.takového, jehož identitu lze přímo nebo nepřímo zjistit zejména na základě čísla, kódu, nebo jednoho či více prvků specifických pro osobu. Za citlivý údaj se považuje údaj o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv jeho biometrický či genetický údaj. Domov je oprávněn shromažďovat a jinak zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu. Data mohou být zpracovávána jen po dobu, která je pro daný účel nezbytná. Zpracovávat data je možné pouze se souhlasem subjektu údajů. Zpracovávat data bez souhlasu subjektů údajů, lze pouze v případech, které vymezují zákonné předpisy. Při zpracování osobních a citlivých údajů domov dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu o zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektů údajů. Zpřístupnění dat oprávněným zaměstnancům: Zdravotní dokumentace klientů: lékař, všeobecná sestra Dokumentace osobních a citlivých údajů klientů: sociální pracovnice, ředitelka, účetní při nakládání s věcnými a finančními depozity klientů Osobní dokumentace zaměstnanců : mzdová účetní, personalistka, ředitelka Pravidla ukládání, archivace a skartace dokumentace upravuje Spisový a skartační řád Domova Jeřabina, p.o.

12 30. Mlčenlivost Zaměstnanci domova, kteří zpracovávají nebo přicházejí do styku s osobními či citlivými údaji subjektů, mají povinnost mlčenlivosti.(dle zákona 101/2000Sb.) Zaměstnanci domova musí zachovávat mlčenlivost o všech informacích, se kterými přijdou během své práce do styku, a které by mohly poškodit funkci, činnost, pověst a dobré jméno domova. Porušení povinnosti zachovávat mlčenlivosti ze strany zaměstnanců domova bude zaměstnavatelem kvalifikováno jako závažné porušení pracovní kázně s možností skončení pracovního poměru výpovědí podle 52 písm.g) ZP, v závažných případech i okamžitým zrušením v souladu s 55, odst. 1, písm. b) ZP. Dojde li k porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost, může tímto zaměstnanec domova spáchán správní delikt a být postižen dle 106 zákona č. 108/2006 Sb. v mimořádně závažných případech může být takovéto jednání kvalifikováno jako trestný čin. Vznikne li domovu či klientovi škoda v souvislosti s takovým jednáním, je zaměstnanec povinen tuto škodu uhradit podle platné úpravy ZP. Povinnost mlčenlivosti trvá po celou dobu pracovního poměru s Domovem Jeřabina, p.o. i po jeho skončení. Zbavit zaměstnance povinnosti mlčenlivosti může pouze ten, v jehož zájmu je mu tato povinnost uložena, tedy pouze klient nebo jeho zákonný zástupce v případě, že je klient zbaven či omezen ke způsobilosti k právním úkonům. Údaje o klientovi mohou být poskytnuty jiným subjektům jen v případech, kde to výslovně stanoví zákon (např. zákon č. 99/1964 Sb. v platném znění - 128, 124, zákon č. 140/1961 Sb. - 8 event. další). 31. Zprostředkovávání služeb Domov zprostředkovává některé další služby, které není schopen sám poskytnout u externích firem. Seznam zprostředkovávaných služeb je přílohou tohoto řádu a je aktualizován. Za zprostředkování těchto služeb není klientům účtována úhrada. Cenu za samotné odebrané služby si hradí klient sám. 32. Fakultativní služby Domov poskytuje některé fakultativní služby, které má klient zájem odebírat. Fakultativní služby, které klient odebírá musí být uvedeny v IPPS klienta. Seznam fakultativních služeb a jejich ceník je přílohou tohoto řádu a je každoročně aktualizován. Čl. VI. Platba do pokladny V některých, předem dohodnutých případech lze provést platbu za poskytnuté služby přímo do pokladny Domova Jeřabina, p.o. Platby jsou prováděny hotovostně oproti stvrzence.

13 Čl. VII. Závěrečná ustanovení Tento Domácí řád je závazný pro všechny pracovníky a klienty Domova Jeřabina, p.o. a vstupuje v platnost dne Současně tímto dnem končí platnost Domácího řádu ze dne , včetně všech jeho dodatků a příloh. V Těchobuzi dne schválila: Bc. Simona Tomanová ředitelka Domova Jeřabina

14 PŘÍLOHA DOMÁCÍHO ŘÁDU DZR č.3/2012 Seznam zprostředkovávaných služeb v roce 2012 V roce 2012 domov zprostředkovává tyto služby: Pedikúra Kadeřník Opravy obuvi Opravy prádla většího rozsahu Zprostředkování služby je bezplatnou službou poskytovanou domovem. Cenu za samotné služby si klient hradí sám. V Těchobuzi dne schválila : Bc. Simona Tomanová ředitelka Domova Jeřabina

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013 Adresa sídla: Těchobuz 1 395 01 Pacov IČO 00511676 Tel.: 565 443 926 Fax.: 565 382 325 info@domovjerabina.cz www.domovjerabina.cz DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Směrnice č.

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr.

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. DOMÁCÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Domácí řád Domova seniorů Drachtinka, příspěvková organizace se sídlem v Hlinsku, Erbenova 1631 (dále také DsD ) vychází ze zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Vydání: 10 Ze dne: 1. 7. 2014 Platnost od: 1. 7. 2014 Výtisk č.: 1 Název dokumentu: Domácí řád DATUM: 1. 7. 2014 SCHVÁLIL:

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Výroční zpráva podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. za rok 2011.

Výroční zpráva podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. za rok 2011. Výroční zpráva podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. za rok 2011. Domov Jeřabina, příspěvková organizace Těchobuz 1 395 01 Pacov IČ: 00511676 DIČ: CZ00511676 Zřizovatel: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Kapacita

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 1. 2015 do : Aktualizace č.: 8 Strana:

Více

D O M Á C Í Ř Á D. Organizace : Dětské centrum Jihočeského kraje o.p.s. Radomyšlská 336. 386 29 Strakonice. Sociální pohoda, o.p.s.

D O M Á C Í Ř Á D. Organizace : Dětské centrum Jihočeského kraje o.p.s. Radomyšlská 336. 386 29 Strakonice. Sociální pohoda, o.p.s. Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334 FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, D O M Á C Í Ř Á D Organizace : Dětské centrum Jihočeského

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň Bolevec, 323 00 Plzeň

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň Bolevec, 323 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň DOMÁCÍ ŘÁD Domov se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň

Více

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno 9 756 23 Jablůnka

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno 9 756 23 Jablůnka Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno 9 756 23 Jablůnka Domácí řád Počet stran: 12 Účinnost od 1.9.2013 Zpracoval Schválil

Více

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Standard číslo 1 POSLÁNÍ, CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Poslání pečovatelské služby Posláním

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Těrlicko

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Těrlicko Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Těrlicko V N I T Ř N Í Ř Á D Obsah: Úvod 3 1 Charakteristika a struktura zařízení 3 1.1 Název, sídlo, telefonní číslo,číslo faxu, elektronická adresa

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská. D o m á c í ř á d. Informace o službě Domácí řád

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská. D o m á c í ř á d. Informace o službě Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská D o m á c í ř á d Obsah: Informace o službě Domácí řád 0 INFORMACE O SLUŽBĚ Adresa: Telefon: Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory Domácí řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách - Domově pro seniory Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. č../2014 (dále jen Smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: Pan (paní): Narozen (narozena): Bydliště: (

Více

- 1 - Pro plynulé zajištění organizace a funkce dětského domova v Mariánských Lázních. vydává

- 1 - Pro plynulé zajištění organizace a funkce dětského domova v Mariánských Lázních. vydává - 1 - Pro plynulé zajištění organizace a funkce dětského domova v Mariánských Lázních vydává ředitelka Dětského domova v Mariánských Lázních v souladu se Zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením Všeobecné podmínky poskytování sociálních

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Město STŘÍBRO Pečovatelská služba Masarykovo nám.1, 349 01 Stříbro, www.mustribro.cz. Standardy kvality Pečovatelské služby města Stříbro

Město STŘÍBRO Pečovatelská služba Masarykovo nám.1, 349 01 Stříbro, www.mustribro.cz. Standardy kvality Pečovatelské služby města Stříbro 1 Standardy kvality Pečovatelské služby města Stříbro Slovník pojmů: Uživatel: osoba, které je poskytována sociální služba Poskytovatel: právnická či fyzická osoba, která má oprávnění poskytovat sociální

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Příloha č. 1 Metodický pokyn 4/1 SEN Smlouva o poskytnutí sociální služby VZOR Domov Březiny, příspěvková organizace Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald Smlouva o poskytnutí sociální služby č. 001/2015 uzavřená

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 - Hodkovičky V N I T Ř N Í Ř Á D Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. Obsah 1. Charakteristika a struktura

Více