DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA JEŘABINA příspěvkové organizace. Domov se zvláštním režimem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA JEŘABINA příspěvkové organizace. Domov se zvláštním režimem"

Transkript

1 Adresa sídla: Těchobuz Pacov IČO Tel.: Fax.: DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA JEŘABINA příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem Přílohy: 1. Úhrady za ubytování a stravování 2. Ceník fakultativních služeb 3. Seznam zprostředkovávaných služeb Platnost od

2 Čl. I. Legislativní rámec - Zákon č. 108/ 2006 Sb. O sociálních službách. - Vyhláška č. 505/ 2006 Sb. - Vyhláška č. 504/2006 Sb. - Zákon č. 40/1964 Sb. Čl. II. Cílová skupina, poslání Domova Jeřabina, p.o., principy poskytovaných služeb Cílová skupina: Muži s mentálním postižením a problémovým chováním, které vyžaduje specifickou péči a přizpůsobené prostředí. Věková hranice: 15 x let Vize: Žít skutečný život se všemi jeho výzvami, klady a zápory. Poslání domova: Umožnit klientům domova se zvláštním režimem důstojný život s možností využívat jeho příležitosti s vyloučením nepřiměřených rizik. Cíle poskytovaných služeb: Začlenění, běžný život Kontakt s okolím Účast na veřejném životě, na kulturních akcích, využívání vnějších zdrojů a služeb Podpora přátelských vazeb Příprava na osamostatnění Posilování vlastního rozhodování a zodpovědnosti Rozvoj a upevňování znalostí a dovedností, dosažení maximální samostatnosti (oblasti: sebeobsluha, péče o domácnost, pracovní návyky, péče o zevnějšek, komunikace) Nabídnout pracovní terapii Sebeuplatnění a seberealizace prostřednictvím terapií, volnočasových aktivit Principy poskytovaných služeb: 1. Individuální přístup s důrazem na individuální asistenci 2. Rovnocenné partnerství 3. Zásada přiměřenosti rozsahu pomoci nebo podpory 4. Podpora vlastní volby 5. Respektování soukromí a důstojnosti člověka 6. Uplatňování odborných znalostí a postupů z oborů sociální práce, speciální pedagogiky a psychologie při poskytování sociálních služeb

3 Čl. III. Služby poskytované domovem Služby domov poskytuje na základě zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, 50, Domovy se zvláštním režimem a Vyhlášky č. 505/2006 Sb. Služby se poskytují na základě uzavřené Smlouvy o poskytování sociálních služeb a na základě vypracovaného individuálního plánu poskytování služeb, který je pravidelně aktualizován. Uzavřená smlouva vymezuje základní rámec práv a povinností stran, podrobnou úpravu těchto práv a povinností pak vymezuje Domácí řád, vnitřní předpisy domova a zákonné předpisy, které se vztahují na poskytování sociálních služeb. Tam, kde přesná úprava chybí, není obsažena ani v této smlouvě, řídí se vztahy účastníků z této smlouvy přiměřeně ustanoveními občanského zákona. Poskytované služby: 1. Ubytování Ubytování je poskytováno v bytě v jednom jednolůžkovém a jednom dvoulůžkovém pokoji. K příslušenství bytu patří sociální zařízení pro klienty a pro personál a obývací místnost. Vybavení bytu je uzpůsobeno specifickým potřebám klientů. Úhrady za ubytování jsou stanoveny v příloze tohoto řádu a jsou každoročně aktualizovány. Základní vybavení bytu a dalších prostor využívaných klienty Základní vybavení domácnosti: Domácnosti má tyto základní prostory: Obývací pokoj Ložnice Sociální zařízení Základní vybavení ložnic: Postel Skříň Základní vybavení obývací místnosti: - Sedací souprava - Stůl - Lavice - Televize - Video - Audio - Pracovní kout pro personál Vybavení sociálního zázemí domácnosti: - Umyvadlo - Sprcha - WC

4 2. Další prostory domova, které může klient využívat: Základní vybavení jídelny domova: - Jídelní stoly - Jídelní židle - Příborníky Základní vybavení Střediska pro sociálně pracovní trénink Výtvarná dílna: - Pracovní stoly - Židle - Skříně na uložení materiálu Keramická dílna: - pracovní stoly - židle - skříňky na materiál - regály na sušení výrobků Pracovna biblioterapie: - Sedací souprava - Knihovna - Konferenční stolek - Pracovní stoly - PC s připojením na internet - židle Pracovna muzikoterapie: - klávesový nástroj - kytara - Orfeovy nástroje - Bonga - židle - Radiomagnetofon s CD přehrávačem - Relaxační lampy Relaxační místnost: - wellnes křesla polohovací - CD přehrávač - Fontána - Relaxační lampy - Police - Deky 3. Praní prádla Praní a žehlení prádla a ošacení je zajištěno dodavatelskou externí firmou. Drobné opravy zajišťuje domov vlastní pracovnicí.

5 4. Úklid Úklid zajišťuje domov v souladu s hygienickými předpisy komplexním zajištěním úklidu pracovníky úklidu. 5. Stravování Stravování je poskytováno podle zásad racionální výživy s ohledem na potřeby dietního stravování v rozsahu tří hlavních jídel denně centrální kuchyní. V rámci fakultativních služeb poskytuje klientům domov svačiny a druhé večeře. Dietní strava je poskytována vždy na základě ordinace praktického lékaře. Domov je schopen zajistit poskytnutí dietní stravy podle tohoto seznamu diet: Dieta č. 3 normální strava Dieta č. 4. šetřící Dieta č. 5 - bezezbytková Dieta č. 9 - diabetická Dieta č. 8 - redukční Dieta č. - bezlepková Strava je připravována na základě doporučení stravovací komise a schválení jídelního lístku ředitelkou domova. Členy stravovací komise jsou zástupce klientů domova, vedoucí zdravotního úseku, vedoucí úseku bydlení, vedoucí oddělení kuchyně nebo jej zastupující pracovník kuchyně a skladní potravin. Stravovací komise posuzuje nutriční hodnotu potravin, skladbu, pestrost jídel a skladbu dietních jídel. Provoz jídelny: Časové rozložení: Snídaně: 7.30 až 9.00 Oběd: až Večeře: až Obsluha v jídelně: je zajišťována klienty domova, kteří prošli interním kursem číšník servírka, mají vystaveny zdravotní průkazy a je vykonávána na základě pracovně smluvního vztahu mezi klientem a domovem. Za výkon práce náleží klientům odměna. Pracovníci výchovného úseku se v případě obědů a večeří stravují společně s klienty domova a zajišťují podporu klientů při získávání a udržování návyků správného stolování a působí svým příkladem. 6. Pomoc při zvládání běžných úkonů o svoji osobu Tato pomoc je poskytována klientům individuálně dle jejich možností a schopností s důrazem na osobní asistenci. Směřuje k podpoře klienta při zvládání jednotlivých úkonů, s ohledem na jeho možnosti a schopnosti. Poskytuje se v souladu s technikami sociální terapie a metodikami pro tuto činnost přijatými a individuálními plány klientů. 7. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Pomoc při osobní hygieně zajišťuje pracovník přímé péče ve službě. Služba je poskytována dle principů poskytování služeb domova, tedy je poskytována formou podpory klienta v samostatnosti, s ohledem na jeho možnosti a schopnosti. Hygienické pomůcky a prostředky si hradí klient sám. Nákup těchto pomůcek a prostředků zajišťuje pomocí nebo podporou osobní partner klienta. Rozsah a forma plnění této služby je stanovena v individuálních plánech klientů. Domov poskytuje podmínky pro osobní hygienu na principu dodržování a respektování soukromí klienta při těchto úkonech.

6 8. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Vzdělávací činnost je realizována pedagogickými pracovníky v rámci biblioterapie. Vytváření pracovních návyků a aktivizace klienta je realizováno ve Středisku sociálně pracovního tréninku. Všechny výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti jsou plánovány a realizovány tak, aby se do nich mohli zapojit všichni klienti, dle svého zájmu. V případě potřeby je poskytnuta klientu osobní asistence při skupinových aktivitách, nebo je mu vypracován individuální program. Práce nebo aktivizace v rozsahu SSPT může být realizována jednak na pracovišti SSPT, jednak přímo na domácnosti klienta, dle jeho potřeb. Způsob je zaznamenán v IPPS klienta. Účast na jednotlivých aktivitách si rozhoduje klient sám, a to pomocí piktogramů, kterými si s individuální podporou pracovníků v domácnosti staví svůj režim dne a to na dobu tak dlouhou, jakou je on sám ochoten a schopen akceptovat. Současně je brán ohled na střídání doby aktivity a doby odpočinku, podle potřeb klienta za účelem prevence rizikového jednání. 9. Dílny střediska sociálně pracovního tréninku: Cíloví uživatelé: Všichni klienti domova Cíl: Aktivizace klienta, nabídka prožitkových programů Rozvoj osobnosti klienta Seberealizace klienta Prevence problémového chování - Keramická dílna - výroba drobných předmětů z keramiky - Výtvarná dílna - práce s různým výtvarným materiálem a technikami - Biblioterapie - práce s knihami a denním tiskem, práce s výpočetní technikou, redakční práce - Muzikoterapie - relaxace, rytmika, seberealizace v dramatické tvorbě - Zooterapie - práce se zvířaty, hippoterapie, canisterapie, kontaktní terapie, účast na aktivitách ČSCH Pacov Pravidla práce na pracovištích střediska sociálně pracovního tréninku: Provozní doba: Činnost pracoviště je v souladu s Individuálními plány klientů. 10. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím spočívá ve snaze předcházet sociálnímu vyloučení klientů. Cílem je rozvoj citového života klientů, navazování nových kontaktů, vytváření přátelských vztahů, obnovení, udržování a posilování kontaktů s vlastní rodinou, přáteli. Zprostředkování je uskutečňováno využíváním návštěv kulturních, společenských a sportovních akcí, aktivní účastí klientů na akcích pořádaných domovem pro veřejnost, spoluprací s dalšími zařízeními poskytujícími sociální služby u nás i v zahraničí, spoluprací s dobrovolníky, s universitami, poskytováním podpory při komunikaci s rodinou apod. Kontakt se společenským prostředím je vždy přizpůsoben specifickým potřebám klienta. Klientům je poskytována podpora a pomoc při využívání dostupných služeb a informačních zdrojů, např. kadeřník, pedikér, nákupy ve městě, využívání veřejné dopravy nebo doprava služebním automobilem, návštěva zdravotnických zařízení.

7 11. Sociálně terapeutické činnosti Sociálně terapeutické činnosti vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, které podporují sociální začleňování. Jejich cílem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování sebeobslužných návyků a prakticky využitelných dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie posílení schopnosti zvládnout různé situace vlastními silami, zvýšení sociální adaptability a zlepšení komunikace. Probíhají na domácnosti i na pracovišti SSPT a nejsou výrazně vyčleněny z běžného života klientů. Nácvik sebeobslužnosti a soběstačnosti probíhá v rámci běžného dne klienta v běžných životních situacích v souladu s individuálním plánem poskytovaných služeb. Metodiky pro tuto činnost vytváří tým pedagogických pracovníků v úzké spolupráci se sociální pracovnicí. Podnět k vytvoření nebo přepracování metodiky, nebo zpracování individuální metodiky podává osobní partner klienta na základě individuálního plánu klienta. 12. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Klientům je poskytována pomoc při prosazování jejich práv a zájmů podle individuálních potřeb a oprávněných požadavků( např. podpora a pomoc při vyřizování úředních záležitostí spojených s dědickým řízením apod.) Ochranou práv klientů se zabývá zejména sociální pracovnice, která soustavně monitoruje na základě vypracované a schválené metodiky, zda nejsou porušována práva klientů a podává návrhy a podněty k řešení možných porušení. V těchto případech úzce spolupracuje s úsekem ředitelky a konkrétní záležitosti řeší v jeho týmu. Domov má zpracovány postupy pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod. Rovněž jsou zpracovány postupy pro situace, kdy k takovému porušení práv skutečně dojde. Tyto vnitřní předpisy a písemně zpracované postupy jsou uloženy v originále u ředitelky domova a v kopiích na každém pracovišti domova. Předpisy jsou k nahlédnutí klientovi či jeho zástupci nebo opatrovníkovi, na žádost mu budou předloženy, umožněno prostudování těchto předpisů ve vhodné místnosti a podáno potřebné vysvětlení. 13. Pravidla pro podávání, přijímání a vyřizování stížností Pravidla pro podávání, přijímání a vyřizování stížností jsou stanovena vnitřní směrnicí domova. 14. Sociálně právní poradenství Sociálně právní poradenství je zaměřeno na poskytování informací směřujících k řešení nepříznivé životní situace prostřednictvím sociálních služeb, na poskytování informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných možných formách pomoci. Poskytuje informace výhradně sociálně právního charakteru. Dále je zaměřeno na pomoc a podporu při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při vyplňování formulářů, žádostí, tiskopisů apod. V domově jej zajišťuje sociální pracovnice. Dbá na to, aby se klient podílel na vyřizování svých záležitostí aktivně, s respektem k jeho hranicím možností a schopností. 15. Pedagogická činnost V domově pracuje vychovatel - speciální pedagog. Formy pedagogické činnosti:

8 1. Přímá práce s klienty je soustředěna na vzdělávání, edukaci a reedukaci klienta, udržování vědomostí již získaných, případně rozšiřování a získávání nových. 2. Metodické vedení ostatních pracovníků v přímé péči: spočívá v tvorbě metodik pro sociálně terapeutickou činnost. Dále v nácviku sebeobslužnosti a soběstačnosti klientů v oblasti sociální terapie, toto v úzké spolupráci se sociální pracovnicí a v zavádění těchto metodik do praxe formou instruktáže a následně pak intervize pro podporu správného používání metodik v praxi. 3. Podílení se na tvorbě krizových plánů, opatření proti střetům zájmů, opatření proti porušování práv klientů a to prací v širších týmech. 4. Podílení se na vytváření individuálních plánů klientů v souladu s poznatky speciální pedagogiky a realizace těch bodů, které se dotýkají jejich oblasti. 16. Ošetřovatelská péče Ošetřovatelská péče v domově je zajišťována všeobecnými sestrami s Oprávněním pro výkon práce nelékařské zdravotnické péče bez odborného dohledu. Úkolem ošetřovatelské péče je odborný dohled na zdravotní stav klientů, provádění ošetřovatelských úkonů, vedení zdravotnické dokumentace klienta, zprostředkovávání lékařské péče u smluvních i externích lékařů včetně specialistů, zabezpečování kompenzačních pomůcek a sledování bio-psychosociálních potřeb klientů a zajištění, aby se péče o zdraví stala součástí individuálních plánů poskytovaných služeb, s podmínkou ochrany citlivých dat. 17. Lékařská péče Je zajišťována dvěma formami: 1. Smluvními lékaři zařízení - praktický lékař - psychiatr 2. Externími lékaři a zdravotnickými zařízeními V případě, že klient, nebo jeho zákonný zástupce nevyužije nabídky lékařské péče smluvním lékařem domova, je povinen si zajistit dopravu, případně mu je povinen ji zajistit jeho zákonný zástupce, event. je povinen zajistit doprovod klienta k ošetření k jím zvolenému lékaři, nebo může využít nabídky fakultativní služby Doprava klienta na vyžádané místo. 18. Individuální plánování služby Sociální služby se poskytují na základě vypracovaných individuálních plánů poskytovaných služeb (dále IPPS). Pravidla pro plánování a přehodnocování rozsahu a způsobu poskytovaných služeb upravuje vnitřní směrnice domova. V IPPS je zakotveno, jaké služby a jakým způsobem jsou klientu poskytovány. V případě zdravotnických a sociálněprávních služeb v souladu s pravidly na ochranu citlivých dat. 19. Osobní partner klienta Osobní partner klienta je vždy pracovník v sociální péči z domácnosti, na které klient žije. Osobní partner je klientu po dohodě přidělen. Klient, nebo jeho zákonný zástupce může požádat o změnu osobního partnera. Domov je povinen této žádosti vyhovět, pokud komise, jejímiž členy jsou : - ředitelka domova, - vedoucí úseků přímé péče - sociální pracovnice vyhodnotí důvod ke změně jako natolik závažný, že by znemožňoval oboustrannou spolupráci osobního partnera a klienta. Pokud dojde ke změně osobního partnera, uskuteční se tato vždy k 1. dni následujícího měsíce po podání žádosti. Žádost může být písemná i ústní.

9 Kompetence osobního partnera klienta garantuje individuální přístup ke klientu, zjišťuje jeho potřeby, přání, problémy, podílí se na tvorbě IPPS sleduje plnění IPPS, upozorňuje ostatní pracovníky, jejich nadřízené nebo sociální pracovnici na nedostatky a problémy podává podnět k aktualizacím IPPS podporuje a pomáhá klientovi vyřizovat jeho osobní záležitosti, obstarávání a péči o jeho osobní věci garantuje dodržování lidských práv klienta. Čl. IV. Pravidla stanovující práva a povinnosti klientů Domova Jeřabina, p.o. a Domova Jeřabina, p.o. a opatření při jejich porušování 20. Režim dne klientů Režim dne klientů je v maximální míře přizpůsobován běžnému způsobu života a potřebám klientů. Klade důraz na jednotlivé fáze dne klienta v takové podobě, aby se režim dne v domově co nejvíce podobal režimu dne běžného života. Ranní vstávání: Je zcela na volbě klienta, kdy bude vstávat, s tím, že mu bude snídaně odložena. Noční klid: Noční klid je stanoven na dobu od do 6.00 hodiny. V době nočního klidu jsou klienti domova povinni chovat se tak, aby nerušili ostatní v době spánku. V případě porušování nočního klidu klientem může pracovník domova zakročit vhodnými prostředky. Postup je zakotven ve vnitřní směrnici Pravidla postupu v krizových a nouzových situacích. 21. Pohyb klientů mimo domov Pohyb klientů mimo domov je zajištěn dostatečným počtem personálu tak, aby mohly být realizovány vycházky s individuálním doprovodem. Vycházky bez doprovodu personálu nejsou v tomto případě možné z důvodu nutnosti zajištění bezpečnosti a asistence. 24. Návštěvy klientů Klient má právo přijímat návštěvy kdykoliv během dne, mimo dobu nočního klidu. Doporučujeme návštěvy u klientů hlásit nejméně den předem, z důvodu předcházení situacím, kdy klient při příchodu návštěvy není v zařízení, ale zúčastňuje se některé z aktivit mimo domov. Pracovník ve službě zajistí klientu při návštěvě, dle možností provozu domova soukromí. Návštěvník je povinen respektovat soukromí ostatních klientů domova. V domově je možno navštívit klienta i na dobu delší, maximálně na dobu 5-ti dnů. Pokud má návštěvník zájem, je mu stravování při delším pobytu jak jeden den zajištěno v centrální kuchyni a úhradu za tyto služby hradí návštěvník v pokladně domova před ukončením návštěvy. Cena stravování je stanovena Ve vnitřní směrnici K závodnímu stravování.

10 Ubytování je poskytováno v hostinském pokoji domova a je poskytováno zdarma. V případě, že osoba, která uskutečňuje návštěvu klienta projevuje chování, které jeví známky toho, že je pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek, nebo se chová agresivně, nebo nerespektuje soukromí ostatních klientů, nebo jinak porušuje obecně platná pravidla společenského chování, je pracovník ve službě oprávněn takovou osobu vyzvat k opuštění prostor domova, případně přivolat Policii ČR. 25. Dočasný pobyt mimo domov Dočasný pobyt mimo domov hlásí klient nebo jeho zákonný zástupce, nebo osoba, ke které klient odjíždí, pracovníku ve službě na domácnosti, ve které klient žije. Pracovník sepíše dle údajů uvedených klientem nebo jeho zákonným zástupcem Oznámení o pobytu mimo domov, zajistí odhlášení stravy v kuchyni a předání oznámení sociální pracovnici. Oznámení musí být sepsáno nejpozději 1 den před plánovaným odchodem do 8.00 hod. V případě víkendů a svátků pak nejpozději poslední pracovní den do 8.00 hod. Hospitalizace ve zdravotnickém zařízení se vždy považuje za řádně předem oznámený pobyt mimo domov. Při dočasném pobytu mimo domov se klientovi za neodebranou stravu ve výši celé ceny potravin (dále jen stravovací jednotky) nebo její poměrné části, pokud je pobyt kratší než jeden kalendářní den, sníží úhrada pouze tehdy, když klient uhradí úhradu za stravu a bydlení v plné výši. V případě, že klient má neuhrazené položky za stravné a ubytování a za dobu pobytu mimo domov mu činí částka zůstatku příjmu více než 15 % příjmu, je povinen uhradit položku neuhrazeno nebo její část, a to ve výši rozdílu zůstatku z příjmu více než 15 % příjmu, vyplývajících ze zákona. Stravovací jednotka je stanovena v příloze tohoto řádu v Ceníku poskytovaných služeb a každoročně se aktualizuje. Příspěvek na péči se při dočasném pobytu klienta mimo domov nevrací. 26. Protidiskriminační opatření V domově nesmí být žádný klient diskriminován kvůli národnosti, státní příslušnosti, vyznání, pohlaví, sexuální orientaci, rasovému nebo etnickému původu, sociálního původu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, politického či jiného smýšlení. Dále musí být ke každému klientu přistupováno individuálně a to tak, aby nedocházelo k přímé či nepřímé diskriminaci z důvodu jeho osobnostních rysů nebo stupni mentálního, nebo zdravotního postižení. Stejné povinnosti má i klient, a to jak k ostatním klientům, tak i k personálu. Sledování, zda v organizaci k možné diskriminaci nedochází, provádí všichni pracovníci úseku ředitelky, podávají příslušné podněty a činí kroky k odstranění nedostatků dle platných vnitřních předpisů. 27. Používání omezujících prostředků: Používání opatření omezující pohyb klienta je stanoveno ve směrnici Pravidla k používání opatření omezující volný pohyb. Při zvládání problémového chování klienta je pracovník domova povinen postupovat v souladu s ust. 89 zákona č. 108/2006 Sb. a v souladu s obecně závaznými platnými předpisy zejména dle zákona č. 141/1961 Sb. (trestní řád), zákona č. 140/1961 Sb. (trestní zákon), zákona č. 200/1990 Sb. (zákon o přestupcích).

11 28. Vlastní majetek klienta Oblečení a ostatní prádlo, které si klient přinese do domova při nástupu musí být označeno jménem klienta, nebo může klient využít fakultativní službu značení prádla. Rovněž všechno později přinesené, darované nebo nakoupené ošacení musí být označeno. Klient si nadále může v domově pořizovat movité věci: Drobné kusy nábytku, které nejsou součástí základního vybavení ložnic(např. křeslo, němý sluha, psací stolek apod.), za podmínky, že množstvím nebo velikostí nebude omezovat spolubydlícího. Elektrické přístroje (video, televizor, radiomagnetofon, lampa, holicí strojek apod.) za podmínky, že uhradí poplatky za spotřebovanou energii a každoroční revize (dle ceníku fakultativních služeb) a televizní a rozhlasové poplatky. Další drobné předměty, určené k jeho potřebě Klient si nemůže v domově pořizovat vlastní zvířata. Pořízený majetek musí klient mít uložen ve své ložnici, není možné jej umísťovat do společných prostor domácnosti. Tento majetek zůstává ve vlastnictví klienta a je evidován v souladu s vnitřní směrnicí O operativní evidenci peněžních a věcných depozit. U klientů zbavených způsobilosti k právním úkonům, ať již zcela nebo částečně, rozhoduje o manipulaci s penězi a cennostmi soudem ustanovený zákonný zástupce, případně zařízení samo na základě a v rozsahu udělené plné moci zákonným zástupcem. O hospodaření se svěřenými prostředky nesvéprávných klientů se 1x ročně podává zpráva příslušnému opatrovnickému soudu nebo zákonnému zástupci, jestliže ten o to požádá. 29. Ochrana osobních a citlivých dat Domov shromažďuje, zpracovává a ukládá osobní a citlivá data podléhající ochraně podle zákona č.101/2000sb. o svých zaměstnancích a klientech. Za osobní údaj se považuje jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů tj.takového, jehož identitu lze přímo nebo nepřímo zjistit zejména na základě čísla, kódu, nebo jednoho či více prvků specifických pro osobu. Za citlivý údaj se považuje údaj o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv jeho biometrický či genetický údaj. Domov je oprávněn shromažďovat a jinak zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu. Data mohou být zpracovávána jen po dobu, která je pro daný účel nezbytná. Zpracovávat data je možné pouze se souhlasem subjektu údajů. Zpracovávat data bez souhlasu subjektů údajů, lze pouze v případech, které vymezují zákonné předpisy. Při zpracování osobních a citlivých údajů domov dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu o zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektů údajů. Zpřístupnění dat oprávněným zaměstnancům: Zdravotní dokumentace klientů: lékař, všeobecná sestra Dokumentace osobních a citlivých údajů klientů: sociální pracovnice, ředitelka, účetní při nakládání s věcnými a finančními depozity klientů Osobní dokumentace zaměstnanců : mzdová účetní, personalistka, ředitelka Pravidla ukládání, archivace a skartace dokumentace upravuje Spisový a skartační řád Domova Jeřabina, p.o.

12 30. Mlčenlivost Zaměstnanci domova, kteří zpracovávají nebo přicházejí do styku s osobními či citlivými údaji subjektů, mají povinnost mlčenlivosti.(dle zákona 101/2000Sb.) Zaměstnanci domova musí zachovávat mlčenlivost o všech informacích, se kterými přijdou během své práce do styku, a které by mohly poškodit funkci, činnost, pověst a dobré jméno domova. Porušení povinnosti zachovávat mlčenlivosti ze strany zaměstnanců domova bude zaměstnavatelem kvalifikováno jako závažné porušení pracovní kázně s možností skončení pracovního poměru výpovědí podle 52 písm.g) ZP, v závažných případech i okamžitým zrušením v souladu s 55, odst. 1, písm. b) ZP. Dojde li k porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost, může tímto zaměstnanec domova spáchán správní delikt a být postižen dle 106 zákona č. 108/2006 Sb. v mimořádně závažných případech může být takovéto jednání kvalifikováno jako trestný čin. Vznikne li domovu či klientovi škoda v souvislosti s takovým jednáním, je zaměstnanec povinen tuto škodu uhradit podle platné úpravy ZP. Povinnost mlčenlivosti trvá po celou dobu pracovního poměru s Domovem Jeřabina, p.o. i po jeho skončení. Zbavit zaměstnance povinnosti mlčenlivosti může pouze ten, v jehož zájmu je mu tato povinnost uložena, tedy pouze klient nebo jeho zákonný zástupce v případě, že je klient zbaven či omezen ke způsobilosti k právním úkonům. Údaje o klientovi mohou být poskytnuty jiným subjektům jen v případech, kde to výslovně stanoví zákon (např. zákon č. 99/1964 Sb. v platném znění - 128, 124, zákon č. 140/1961 Sb. - 8 event. další). 31. Zprostředkovávání služeb Domov zprostředkovává některé další služby, které není schopen sám poskytnout u externích firem. Seznam zprostředkovávaných služeb je přílohou tohoto řádu a je aktualizován. Za zprostředkování těchto služeb není klientům účtována úhrada. Cenu za samotné odebrané služby si hradí klient sám. 32. Fakultativní služby Domov poskytuje některé fakultativní služby, které má klient zájem odebírat. Fakultativní služby, které klient odebírá musí být uvedeny v IPPS klienta. Seznam fakultativních služeb a jejich ceník je přílohou tohoto řádu a je každoročně aktualizován. Čl. VI. Platba do pokladny V některých, předem dohodnutých případech lze provést platbu za poskytnuté služby přímo do pokladny Domova Jeřabina, p.o. Platby jsou prováděny hotovostně oproti stvrzence.

13 Čl. VII. Závěrečná ustanovení Tento Domácí řád je závazný pro všechny pracovníky a klienty Domova Jeřabina, p.o. a vstupuje v platnost dne Současně tímto dnem končí platnost Domácího řádu ze dne , včetně všech jeho dodatků a příloh. V Těchobuzi dne schválila: Bc. Simona Tomanová ředitelka Domova Jeřabina

14 PŘÍLOHA DOMÁCÍHO ŘÁDU DZR č.3/2012 Seznam zprostředkovávaných služeb v roce 2012 V roce 2012 domov zprostředkovává tyto služby: Pedikúra Kadeřník Opravy obuvi Opravy prádla většího rozsahu Zprostředkování služby je bezplatnou službou poskytovanou domovem. Cenu za samotné služby si klient hradí sám. V Těchobuzi dne schválila : Bc. Simona Tomanová ředitelka Domova Jeřabina

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA JEŘABINA příspěvkové organizace. Domov pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací služba

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA JEŘABINA příspěvkové organizace. Domov pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací služba Adresa sídla: Těchobuz 1 395 01 Pacov IČO 00511676 Tel.: 565 443 926 Fax.: 565 382 325 info@domovjerabina.cz www.domovjerabina.cz DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA JEŘABINA příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013 Adresa sídla: Těchobuz 1 395 01 Pacov IČO 00511676 Tel.: 565 443 926 Fax.: 565 382 325 info@domovjerabina.cz www.domovjerabina.cz DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Směrnice č.

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Výroční zpráva podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. za rok 2011.

Výroční zpráva podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. za rok 2011. Výroční zpráva podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. za rok 2011. Domov Jeřabina, příspěvková organizace Těchobuz 1 395 01 Pacov IČ: 00511676 DIČ: CZ00511676 Zřizovatel: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Kapacita

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti

SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti (platný od 1. 6. 2008; aktualizace k 1. 9. 2008; 1. 1. 2009; 1. 7. 2009; 1. 8. 2009; 1.11.2009;1.1.2011;1. 4. 2011; 1.1.2012;1.2.2012; 1.4.2012 )

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE VI / Dokumentace o poskytování

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD. Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností

SAZEBNÍK ÚHRAD. Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností SAZEBNÍK ÚHRAD Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností (platný od 1. 6. 2008; v platném znění aktualizace k 1.3. 2014) Úhradu nákladů za poskytování základních činností za poskytovanou

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň datum narození: trvalý pobyt: číslo jednací: zastoupená Mgr. Markétou Štychovou,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku Smolkov IČO 71196978, Tel/fax 553 773 233, E-mail : ddsmolkov@hajveslezsku.cz S M Ě R N I C E Věc: CENÍK SLUŽEB Registrační

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY alternativní, zjednodušená forma + Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb uzavíráme smlouvu PODEPSAT

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Popis realizace. sociální služby. Platné od 1. 1. 2016. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Popis realizace. sociální služby. Platné od 1. 1. 2016. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Popis realizace sociální služby Platné od 1. 1. 2016 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Jindřichův

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013 Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMĚRNICE č. 5/ 2013 PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Přílohy: 1. Informace o zájemci o poskytovanou

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os).

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os). SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Odlehčovací služba CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba

Více

Výroční zpráva podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. za rok 2010.

Výroční zpráva podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. za rok 2010. Výroční zpráva podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. za rok 2010. Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz příspěvková organizace Těchobuz 1 395 01 Pacov IČ: 00511676 DIČ: CZ00511676 Zřizovatel: Kraj

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Výroční zpráva podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. za rok 2012

Výroční zpráva podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. za rok 2012 Výroční zpráva podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. za rok 2012 Kontakt a informace: tel.č.: 565 443 926 fax: 565 382 325 e-mail: info@domovjerabina.cz ID datové schránky: ky4s5dp. Adresa sídla: Domov Jeřabina,

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní bydliště: narozena: (v textu této smlouvy dále jen "Klient") zastoupen

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1. Poslání Posláním Denního centra služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením (dále jen Denní centrum nebo poskytovatel ) je nabídnout

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní).. bydliště:. narozen (a): (v textu této smlouvy dále jen "Klient")

Více

Pan (paní): Datum narození:. Adresa trvalého pobytu:... (dále jen uživatel ) Případně zastoupený opatrovníkem: Panem/paní:... Datum narození:...

Pan (paní): Datum narození:. Adresa trvalého pobytu:... (dále jen uživatel ) Případně zastoupený opatrovníkem: Panem/paní:... Datum narození:... FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním

Více

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák.

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Domov důchodců Jablonecké

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE

CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE Čl. I Obecná ustanovení 1) Platba za poskytování sociální služby CHB Letovice je stanovena ve smyslu tohoto ceníku. Celková platba za službu CHB Letovice se skládá z platby

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více