MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA"

Transkript

1 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ a číselné označení)

2 1 (a) Konsolidovaná výsledovka skupiny Ene za rok končící Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb ( výpočet (ii)) Náklady na prodané zboží a služby ( výpočet (iii)) Hrubý zisk Ostatní provozní výnosy a náklady ( ) Zvýšení hodnoty nemovitosti 350 Snížení hodnoty goodwillu (výpočet (i)) ,5 Podíl na zisku přidruženého podniku (výpočet (iv)) 331 1,5 Správní náklady ( výpočet (ii)) ,5 Čisté úrokové náklady ( ) -550 Ostatní finanční výnosy a náklady ( výpočet (v)) Zisk před zdaněním Daň ze zisku Čistý zisk běžného účetního období přiřaditelný nekontrolním podílům (výpočet (vi)) přiřaditelný skupině ,5 Konsolidovaný výkaz o změnách vlastního kapitálu skupiny Ene za rok končící Vlastní Vlastní Základní Kapitálový Fond Nerozdělený kapitál Nekontrolní kapitál kapitál fond na akcie zisk skupiny podíly celkem (výp.(iii)) (výp.(vii)) (výp.(vi)) Počáteční zůstatek k Navýšení kapitálového fondu Opce na akcie (výpočet (iii)) Dividendy Zisk běžného období Konečný zůstatek k Výpočty (pozn.: čísla jsou v tis. Kč pokud není uvedeno jinak, body jsou započítány pouze jednou) Bodové (i) Čistá aktiva podniku Bene a goodwill z akvizice investice v podniku Bene hodnocení K datu akvizice K Základní kapitál Kapitálové fondy Nerozdělený zisk Přecenění nemovitosti ( / 15) Nerealizovaný zisk v zásobách Celkem čistá aktiva podniku Bene v reálné hodnotě Podnik Ene vykazuje ve své konsolidované účetní závěrce pouze goodwill přiřaditelný mateřskému podniku, a proto jsou nekontrolní podíly oceněny ve výši podílu nekontrolních vlastníků na čistých aktivech podniku Bene v reálné hodnotě. Pořízeno 630 tis. akcií z 900 tis. akcií tedy 70 % podíl Pořizovací cena investice (vedlejší náklady nejsou součástí pořizovací ceny) ,5 bodu Nekontrolní podíly (30 % * 8 080) ,5 bodu Čistá aktiva podniku Bene v reálné hodnotě ,5 bodu Goodwill 284 2

3 Snížení hodnoty goodwillu (dopočet) -184 Goodwill k (Pozn. Alternativně je možné goodwill vypočítat následujícím způsobem: Pořizovací cena investice (vedlejší náklady nejsou součástí pořizovací ceny) ,5 bodu Podíl na čistých aktivech podniku Bene v reálné hodnotě (70 % * 8 080) body Goodwill 284) Přecenění finančních investic na reálnou hodnotu a pořízení podílu v podniku Kliky Přecenění investice v dceřiném podniku po pořízení kontrolního podílu je nutné pro účely sestavení konsolidované účetní závěrky zrušit; eliminace investice je prováděna pomocí její původní pořizovací ceny. Obdobně toto platí i pro přecenění investice v přidruženém podniku. Zůstatek fondu z přecenění k představuje rozdíl mezi pořizovací cenou podílu v podniku Bene tis. Kč a jeho reálnou hodnotou k tomuto datu tis. Kč. Informace o reálných hodnotách finančních investic k je tedy pro účely sestavení konsolidované účetní závěrky k irelevantní. Goodwill z pořízení investice v podniku Kliky není nutné počítat. (ii) Tržby s prodeje zboží a služeb Ze zůstatku tržeb je nutné eliminovat prodeje mezi podniky ve skupině, tedy mezi podniky Ene a Bene: Výnosy podniku Ene 640 0,5 bodu Výnosy podniku Bene ,5 bodu Výnosy podniku Ene jsou eliminovány proti Správním nákladům podniku Bene. 0,5 bodu (iii) Náklady na prodané zboží a služby V nákladech na prodané zboží a služby jsou promítnuty odpisy z přecenění nemovitosti na reálnou hodnotu ve výši 80 tis. Kč (výpočet (i)). 0,5 bodu Do nákladů na prodané zboží a služby bude rovněž promítnuta poměrná část nákladů na opce na akcie přislíbené výrobnímu řediteli ve výši 240 tis. Kč [(1 500 * 800) / 5]. Jedná se o náklad podniku Bene, pro který výrobní ředitel pracuje, ale se souvztažným zápisem do vlastního kapitálu podniku Ene, jehož opce na akcie jsou předmětem dohody s daným zaměstnancem. 1 bod Ze zůstatku nákladů na prodané zboží a služby je nutné eliminovat prodeje mezi podniky ve skupině, tedy mezi podniky Ene a Bene, a promítnout změnu nerealizovaného zisku obsaženého v zásobách mezi počátkem a koncem účetního období: Výnosy podniku Bene ,5 bodu Nerealizovaný zisk v zásobách k (410 * 20 %) 82 0,5 bodu Nerealizovaný zisk v zásobách k (520 * 20 %) ,5 bodu Celkem dopad eliminace vzájemných prodejů 1,278 (iv) Podíl na zisku přidruženého podniku Čistý zisk běžného období podniku Kliky za období ,5 bodu Nerealizovaný zisk v zásobách (270 / 3 * 20 % / 120 %) -15 0,5 bodu Upravená poměrná část zisku 945 Podíl podniku Ene 35 % (203 tis. akcií / 580 tis. akcií) 35 % 331 0,5 bodu (v) Ostatní finanční výnosy a náklady Z ostatních finančních výnosů podniku Ene je nutné eliminovat výnos z dividend od podniků Bene tis. Kč (70 % z tis. Kč) a Kliky 175 tis. Kč (35 % z 500 tis. Kč). Dividendy 660 tis. Kč (30 % z tis. Kč), které podnik Bene rozdělil nekontrolním podílům, budou v konsolidovaném Výkazu o změnách vlastního kapitálu vykázané jako snížení nekontrolních podílů. à 1 bod (vi) Nekontrolní podíly Podíl nekontrolních akcionářů na čistém zisku podniku Bene za rok končící : Čistý zisk podniku Bene za rok končící ,5 bodu Odpisy přecenění nemovitosti na reálnou hodnotu (výpočet (i)) -80 0,5 bodu 3

4 Změna nerealizovaného zisku v zásobách (výpočet (ii)) -22 0,5 bodu Opce na akcie (výpočet (ii)) bod Upravený čistý zisk 918 Podíl nekontrolních akcionářů (30 %) 275 0,5 bodu Podíl nekontrolních akcionářů v rozvaze k : Čistá aktiva podniku Bene k v reálné hodnotě (výpočet (i)) ,5 bodu Podíl nekontrolních akcionářů v rozvaze (30 %) ,5 bodu (vii) Nerozdělený zisk k 31. prosinci 2008 Podnik Ene ,5 bodu Podíl na změně nerozděleného zisku podniku Bene [( ) * 70 %] 699 1,5 bodu Nerozdělený zisk přiřaditelný skupině (b) Dividendy vyplácené dceřiným podnikem mateřskému podniku je nutné při přípravě konsolidované účetní závěrky eliminovat ve výši částky náležející mateřskému podniku; eliminovány jsou výnosy matky proti zvýšení nerozděleného zisku dcery. Zisky, které jsou formou dividend rozděleny, byly konsolidovanou skupinou realizovány v minulých účetních obdobích. V konsolidovaném výkazu o změnách vlastního kapitálu a konsolidovaném výkazu peněžních toků jsou vykázány, kromě dividend vyplácených mateřským podnikem, pouze dividendy vyplácené dceřiným podnikem nekontrolním podílům. Obdobně jsou dividendy vyplácené přidruženým podnikem investorovi při použití ekvivalenční metody eliminovány ve výši částky náležející investorovi; eliminovány jsou výnosy investora proti snížení hodnoty investice v přidruženém podniku vykazovaného ekvivalenční metodou. 2 (a) Výkaz o finanční situaci (rozvaha) podniku Fábr k Bodové hodnocení tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (výpočet (i)) Finanční investice (výpočet (ii)) Odložená daňová pohledávka (výpočet (iii)) Dlouhodobá aktiva Zásoby ( ) Pohledávky z obchodního styku Ostatní pohledávky (výpočet (iv)) Peníze v bance 720 Krátkodobá aktiva Celkem aktiva Kmenové akcie 1 Kč kus Fond - kapitálová část dluhopisu (výpočet (v)) Neuhrazená ztráta ( dividendy výsledovka) Vlastní kapitál Dlouhodobý bankovní úvěr Rezervy (výpočet (vi)) Přeměnitelný dluhopis (výpočet (v)) Dlouhodobé závazky Časově rozlišené úroky (výpočet (vii)) Závazky z obchodního styku Splatná daň ( ) Krátkodobé závazky Celkem vlastní kapitál a závazky

5 ŘEŠENÍ 2 (b) Výsledovka podniku Fábr za rok končící Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží Náklady na prodané výkony (výpočet (ix)) ,5 Hrubý zisk Ostatní provozní náklady ( výpočet (i)) ,5 Správní náklady ( výpočet (i)) ,5 Úrokové náklady (výpočet (x)) ,5 Ostatní finanční výnosy a náklady ( výpočet (ii)) Ztráta před zdaněním Daň ze zisku (výpočet (iii)) Čistá ztráta za účetní období Výpočty (pozn.: čísla jsou v tis. Kč pokud není uvedeno jinak, body jsou započítány pouze jednou) Bodové (i) Pozemky, budovy a zařízení hodnocení Zařízení Pozemek Budova a vybavení Celkem Zůstatková hodnota k Vlastní náklady na pořízení nového stroje ( ) Odpisy budovy (8 360 * 4 %) ,5 Odpisy staršího zařízení a vybavení [( ) * 12 %] Odpisy nového stroje ( * 12 % * 8/12) ,5 Zůstatková hodnota k Celkové odpisy dlouhodobého hmotného majetku tis. Kč je nutné pro účely vykázání ve výsledovce rozdělit v daném poměru takto: procento odpisy Náklady na prodané výkony 70 % Ostatní provozní náklady 20 % Správní náklady 10 % 894 (ii) Finanční investice Finanční investici klasifikovanou jako finanční aktivum přeceňované na reálnou hodnotu přes výsledovku je nutné přecenit na reálnou hodnotu, která k činila tis. Kč (200 * 6 360). Zisk z tohoto přecenění ve výši 32 tis. Kč ( tis. Kč) je vykázán ve výsledovce za rok končící (iii) Daně ze zisku Daňový náklad ve výsledovce se skládá z následujících položek: Splatná daň za rok končící ,5 Zbytek z platby daně za minulé účetní období ( ) 150 0,5 Odložená daň ( viz níže) Zůstatek odložené daňové pohledávky k činí 272 tis. Kč [( výpočet (ii)) * 25 %]. Pohyb odložené daně ve výsledovce je součtem zrušení odloženého daňového závazku k a tvorbou odložené daňové pohledávky k (iv) Ostatní pohledávky Tato položka představuje pohledávku za bankou z titulu nesprávně provedené úhrady ( výpočet (viii)). Pohledávku je možné k vykázat, protože její inkaso je jisté a poté i prokázáno následnou událostí po datu účetní závěrky příjmem peněz od banky. 1 (v) Přeměnitelný dluhopis 5

6 Částku získanou z emise přeměnitelného dluhopisu je nutné rozdělit na závazkovou a kapitálovou část. Finanční závazek je vypočítán jako současná hodnota budoucích výdajů z tohoto dluhopisu za předpokladu jeho vykoupení, a kapitálová část je pak dopočítána do celkové částky příjmu z emise. Budoucí Diskontní Současná výdaj faktor hodnota Roční kupon (úroky z jistiny nominální sazbou ) 624 3, ,5 Jistina dluhopisu , ,5 Finanční závazek celkem Kapitálová část přeměnitelného dluhopisu Celkový příjem z emise Časové rozlišení kuponu k činí 104 tis. Kč (624 * 2/12). Zůstatek dlouhodobého závazku z přeměnitelného dluhopisu k je tis. Kč ( výpočet (ix) 104). 1 (vi) Rezervy Současná hodnota budoucího výdaje na odstranění škod na životním prostředí k činí tis. Kč (2 300 * 508). Zůstatek rezervy je tedy nutné navýšit o vliv změny času ve výši 75 tis. Kč ( ). Pozn. Alternativně by navýšení rezervy bylo 7 % z počátečního zůstatku, tedy 77 tis. Kč (7 % * 1 093). Rozdíl je způsoben zaokrouhlením daného diskontního faktoru (vii) Časově rozlišené úroky Doúčtované úroky z bankovního úvěru (výpočet (ix)) Kupon přeměnitelného dluhopisu (výpočet (v)) (viii) Náklady na prodané výkony Pořízené zboží a ostatní náklady na prodané výkony ze zadání Rozdíl mezi počátečním a konečným zůstatkem zásob ( ) ,5 Manko zásob ( výpočet (i)) 560 0,5 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (výpočet (i)) Inkaso dříve odepsané pohledávky , (ix) Úrokové náklady Úrokové náklady ze zadání 916 Navýšení dlouhodobé rezervy o vliv změny času (výpočet (vi)) 75 1 Doúčtování úroku z úvěru ( * 8 % * 8/12 916) Úroky z přeměnitelného dluhopisu ( * 8 % * 2/12 výpočet (v)) 175 1, V souladu s IFRS je nutné jednotlivé transakce a položky ošetřit následujícím způsobem, který je v určitých případech odlišný od jejich ošetření asistentkou finančního ředitele podniku Domine: Bodové hodnocení (i) Postup navržený asistentkou finančního ředitele podniku Domine, tedy nevykázání přislíbených opcí na akcie a pouze jejich zveřejnění v příloze k účetní závěrce, je nesprávný. Tato transakce spadá do působnosti standardu IFRS 2 Úhrady vázané na akcie, jde o transakci s úhradou vázanou na akcie k vypořádání kapitálovými nástroji podniku. V případě, kdy má podnik povinnost dodat protistraně své kapitálové nástroje, vykáže podnik tuto povinnost v souladu s definicemi Koncepčního rámce v rámci vlastního kapitálu, spolu se souvisejícími náklady na zaměstnance. 2,5 Pro výpočet hodnoty přislíbených opcí a jejich vykázání v účetní závěrce podniku Domine není nutné znát přesný počet opcí, které nakonec budou uděleny, ani reálnou hodnotu či tržní cenu akcií podniku Domine k datu jejich budoucího udělení. Částky vykazované v účetních závěrkách podniku po požadovanou dobu trvání zaměstnání budou založeny na odhadech počtu oprávněných zaměstnanců k , doby 8 let trvání jejich zaměstnaneckého poměru a na reálné hodnotě opcí k datu jejich příslibu. Reálná hodnota opcí na akcie bude použita pro výpočet vykázaných částek z toho důvodu, že 6

7 podle pravidel IFRS 2 není možné spolehlivě ocenit reálnou hodnotu služeb poskytovaných zaměstnanci výměnou za přislíbené opce. 3 Pro výpočet částek vykázaných v souvislosti s přislíbenými zaměstnaneckými opcemi na akcie není správné použít tržní ceny akcií podniku, a to ani k datu příslibu opcí, ani k následným datům účetních závěrek. Stejně tak není správné přeceňovat zůstatek fondu na akcie ve vlastním kapitálu, a tím i související náklad na zaměstnance, podle změny reálné hodnoty opcí v průběhu trvání požadované doby trvání zaměstnání. Jediná proměnná při výpočtu zůstatku fondu na akcie a souvisejícího nákladu je odhadovaný počet zaměstnanců, kterým nakonec budou opce na akcie uděleny. 3 Zůstatek fondu na akcie k bude tedy tis. Kč [(25 5) * 200 * 200 * / 8]. Tento fond bude vykázán v rámci vlastního kapitálu podniku Domine, ale odděleně od základního kapitálu. 1,5 Stejnou částku podnik vykáže jako náklad na zaměstnance ve výsledovce za rok končící (ii) V případě, kdy je zaměstnancům uděleno právo na peněžitou odměnu, jejíž výše je odvislá od ceny akcií, není postup vykazování a oceňování stejný jako ve výše uvedeném případě. 0,5 Jedná se totiž podle pravidel standardu IFRS 2 Úhrady vázané na akcie o transakci s úhradou vázanou na akcie k vypořádání penězi, a ne kapitálovými nástroji podniku. V případě, kdy má podnik povinnost uhradit protistraně peněžní prostředky, vzniká podniku v souladu s definicemi Koncepčního rámce závazek. 1,5 Podnik vypočítá vždy k datu účetní závěrky aktuální výši závazku vůči zaměstnancům s použitím aktuální reálné hodnoty práva na peněžitou hodnotu. Závazek vůči zaměstnancům do data je pak vypočítán jako poměrná část celkového závazku, kdy poměrem je počet období do data k cekovému počtu období, po které zaměstnancům vzniká nárok na peněžitou odměnu. Na rozdíl od úhrad vázaných na akcie k vypořádání kapitálovými nástroji je tedy tento závazek vždy při přípravě účetní závěrky přeceňován s použitím aktuálních reálných hodnot. V reálné hodnotě odměny je již promítnuta časové hodnota peněz, a proto tento závazek není diskontován a následně úročen 2,5 Rozdíl mezi výší závazku k datu minulé účetní závěrky a k datu běžné účetní závěrky je vykázán jako náklad běžného období ve výsledovce, případně je kapitalizován dle pravidel IFRS. 0,5 Ve výkazu o finanční situaci (rozvaze) je rovněž nutné závazek klasifikovat jako krátkodobý či dlouhodobý v souladu s jeho odhadovanou splatností. 1 (iii) Ošetření dotace na pořízení nového zařízení pro recyklaci separovaných odpadů navržený asistentkou finančního ředitele podniku Domine je nesprávné. Tato dotace na pořízení aktiva je v působnosti standardu IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory, který neumožňuje jednorázové vykázání takovéto dotace do výsledovce při pořízení aktiva. 1,5 Standard IAS 20 dává v případě dotace na pořízení aktiva příjemci dotace na výběr ze dvou způsobů účetního ošetření dotace. Prvním způsobem je promítnutí dotace jako snížení pořizovací ceny dotovaného aktiva proti příjmu peněz / poptávce za poskytovatelem dotace. Dotaci pak podnik promítne do výsledovky po dobu použitelnosti aktiva prostřednictvím snížených odpisů dotovaného aktiva, tedy jako snížení nákladů. 1 Druhým způsobem je vykázání dotace jako výnos příštích období, který je následně rozpouštěn do výsledovky jako výnos po dobu použitelnosti dotovaného aktiva. Oba způsoby mají tedy v podstatě identický dopad na výsledek hospodaření podniku za jednotlivá účetní období, odlišné jsou zůstatkové hodnoty aktiv a závazků ve výkazu o finanční situaci (rozvaze) k datům účetních závěrek po dobu použitelnosti dotovaného aktiva. 1 Snížení pořizovací ceny dotovaného aktiva (čísla výpočtů jsou v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak) Pořizovací cena zařízení pro recyklaci separovaných odpadů je tis. Kč (9 300 * 55 %). Odpisy tohoto aktiva vykázané jako provozní náklad ve výsledovce za rok končící jsou 213 tis. Kč (5 115 / 12 * 6/12). Zůstatková účetní hodnota aktiva, vykázaného v rámci dlouhodobých aktiv ve výkazu o finanční situaci (rozvaze) k je tis. Kč ( ). 1,5 Vykázání dotace jako výnosy příštího období (čísla výpočtů jsou v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak) Přijatá dotace je vykázána jako výnosy příštích období ve výši tis. Kč (9 300 * 45 %). Poměrná část časově rozlišených výnosů, rozpuštěná v rámci provozních výnosů za rok končící činí 174 tis. Kč (4 185 / 12 * 6/12). Zůstatková hodnota výnosů příštích období ve výkazu o finanční situaci (rozvaze) k je 349 tis. Kč v rámci krátkodobých závazků (4 185 / 12) a tis. Kč v rámci dlouhodobých závazků ( ). Zůstatková účetní hodnota dotovaného aktiva ve 7

8 výkazu o finanční situaci (rozvaze) k je tis. Kč ( ) a odpisy tohoto aktiva ve výsledovce za rok končící jsou vykázané ve výši 388 tis. Kč (9 300 / 12 * 6/12). 2,5 Dotace na nákup jarního osiva a ekologického hnojiva je naopak v působnosti standardu IAS 41 Zemědělství, a účetní postup zvolený asistentkou finančního ředitele podniku Domine je správný. 1 Dotace související se zemědělskou činností jsou v souladu s pravidly standardu IAS 41 rozděleny na dotace podléhající podmínkám, a dotace nepodmíněné. Nepodmíněné dotace jsou vykázány jako provozní výnos do výsledovky v okamžiku, kdy na ně podnik získá nárok. Podmíněné dotace jsou pak vykázány jako výnos ve výsledovce v okamžiku, kdy podnik splní související podmínku. 1,5 4. První skutečnost V tomto případě je potřeba zjistit, jestli bude nutné v konsolidované účetní závěrce Pekelce vykázat znehodnocení goodwillu z pořízení podílu v podniku Kolo. Zůstatková hodnota goodwillu z pořízení podniku Kolo k byla tis. Kč ( * 70 %) 1 Jelikož není možné přidělit tento goodwill jedné penězotvorné jednotce podniku Kolo, ani jej rozdělit a přiřadit více penězotvorným jednotkám dceřiného podniku, je nutné případné snížení hodnoty zjistit ve dvou krocích. Prvním krokem je zjištění možného znehodnocení na úrovni samostatných penězotvorných jednotek bez goodwillu. PJ X PJ Y PJ Z tis. Kč tis. Kč tis. Kč Nehmotná aktiva Pozemky, budovy a zařízení Krátkodobá aktiva Zpětně získatelná částka Ztráta ze snížení hodnoty ,5 Tato ztráta bude promítnuta proti jednotlivým položkám aktiv penězotvorné jednotky Y následujícím způsobem: Aktiva penězotvorných Alokovaná Zůstatková hodnota jednotek celkem ztráta aktiv po ztrátě tis. Kč tis. Kč tis. Kč Nehmotná aktiva [45 * 12/(12+76)] ,5 Pozemky, budovy a zařízení [45 * 76/(12+76)] ,5 Krátkodobá aktiva (neznehodnocena) , V druhém kroku je zjištěno další možné znehodnocení tak, že k zůstatkové účetní hodnotě aktiv všech tří penězotvorných jednotek po první alokaci ztráty připočítána zůstatková účetní hodnota goodwillu z pořízení podniku Kolo. Pro výpočet znehodnocení je však nutné navýšit goodwill na jeho teoretickou 100% hodnotu tis. Kč ( / 70 %), což by nebylo nutné v případě, kdyby podnik Pekelce vykazoval plný goodwill z pořízení podílu v podniku Kolo. 1 Aktiva penězotvorných Alokovaná Zůstatková hodnota jednotek celkem ztráta aktiv po ztrátě tis. Kč tis. Kč tis. Kč Nehmotná aktiva Pozemky, budovy a zařízení Goodwill Krátkodobá aktiva , Krátkodobá aktiva nejsou znehodnocena, ztráta je tedy opět promítnuta pouze proti dlouhodobým aktivům penězotvorných jednotek. Nejprve je ztráta promítnuta proti goodwillu, a až zbývající část ztráty je rozpočítána poměrně na ostatní dlouhodobá aktiva penězotvorných jednotek následujícím způsobem: 0,5 - Nehmotná aktiva * / ( ) = tis. Kč 8

9 - Pozemky, budovy a zařízení * / ( ) = tis. Kč V konsolidované výsledovce za rok končící ale bude vykázána ztráta ze snížení hodnoty penězotvorných jednotek a goodwillu v celkové výši tis. Kč ( * 70 % ), protože podnik Pekelce ve své konsolidované závěrce vykazuje pouze goodwill přiřaditelný mateřskému podniku. V konsolidovaném výkazu o finanční situaci (rozvaha) bude vykázána zůstatková účetní hodnota dlouhodobých aktiv tis. Kč a krátkodobých aktiv tis. Kč. Goodwill bude v plné výši odúčtován. 1 Druhá skutečnost Definice rezervy dle standardu IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva říká, že rezerva je závazek s nejasným časovým určením nebo výší. Závazek je pak v koncepčním rámci definován jako současná povinnost vyplývající z minulé události, v důsledku které se podnik bude muset vzdát zdrojů, které jsou pro něj nositeli ekonomického prospěchu. 1 Jelikož podnik Pekelce nemá povinnost úpravu dodávek provést ve smyslu IFRS, kdy současná povinnost znamená, že podnik nemá jinou reálnou (legální) možnost než danému závazku dostát, není možné tvořit rezervu na tyto úpravy. Podnik Pekelce by se této povinnosti mohl vyhnout například tím, že by neupravené dodávky prodal, a pro své potřeby pořídil dodávky již upravené. Je však pravděpodobné, že podniku bude vyměřeno penále za nedodržení zákonné povinnosti. 1 Z toho důvodu je nutné vytvořit k rezervu na toto penále ve výši 563 tis. Kč (150 * 15 tis. Kč * 3/12). Tuto rezervu pak bude nutné poměrným způsobem navyšovat do té doby, než budou úpravy dodávek provedeny, případně dokud se podnik Pekelce povinnosti upravit dodávky nezbaví jiným způsobem. 1 V účetní závěrce za rok končící bude tato rezerva vykázána v rámci krátkodobých závazků ve výkazu o finanční situaci (rozvaha), její tvorba bude vykázána jako náklad běžného období ve Výkazu o úplném zisku (výsledovce). 1 Třetí skutečnost V tomto případě se dle popisu skutečnosti jedná o zajištění peněžních toků ve smyslu pravidel standardu IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování. 1 V souladu s pravidly tohoto standardu je zajišťovací nástroj vždy k datu účetní závěrky přeceněn na reálnou hodnotu. V případě zajištění peněžních toků, které je vysoce efektivní, a pokud podnik použije zajišťovací účetnictví za splnění všech podmínek předepsaných standardem, je změna reálné hodnoty tohoto zajišťovacího nástroje vykázána ve vlastním kapitálu. 1 V případě, že popsaná skutečnost představuje vysoce efektivní zajištění peněžních toků, je kladná (MD) reálná hodnota derivátu ve výši 490 tis. Kč (9 940 tis. Kč tis. Kč) vykázána proti tvorbě fondu ve vlastním kapitálu (D). 1,5 V případě, kdyby zajištění peněžních toků nebylo vysoce účinné, tedy pokud by, zjednodušeně řečeno, změna reálné hodnoty zajišťovacího nástroje nekompenzovala změnu reálné hodnoty zajišťovaných peněžních toků v rámci povoleného rozsahu 80 % 125 %, byla by změna reálné hodnoty zajišťovacího nástroje mimo povolený rozsah promítnuta přes výsledovku jako zisk běžného období. Obdobně by podnik postupoval v případě, kdyby použití zajišťovacího účetnictví nebylo možné pro nesplnění podmínek předepsaných výše uvedeným standardem; pak by celá částka 490 tis. Kč byla promítnuta jako zisk běžného období ve výsledovce. 1,5 Čtvrtá skutečnost Standard IAS 17 Leasingy požaduje, aby v okamžiku sjednání leasingu bylo určeno, zda se jedná o finanční nebo operativní pronájem. V případě pronájmu pozemku je nutnou podmínkou pro klasifikaci finanční leasing převod vlastnictví pronajatého pozemku z pronajímatele na nájemce do konci doby trvání pronájmu. Jelikož v tomto případě vlastnictví na nájemce nepřechází, je pozemek pronajat na operativní pronájem. 1 Na druhou stranu v případě budovy se jedná o finanční pronájem; doba trvání pronájmu 40 let odpovídá odhadované době použitelnosti budovy, reálná hodnota nemovitosti přibližně odpovídá současné hodnotě minimálních leasingových splátek a podnik Pelce jako nájemce je zodpovědný za opravy a údržbu pronajaté nemovitosti po celou dobu trvání pronájmu. Neodkoupení budovy do konce trvání pronájmu není v tomto případě na zábranu klasifikace pronájmu tohoto aktiva jako finanční leasing. 1,5 Pro účely vykazování je tedy nutné rozdělit pronájem nemovitosti na dvě části na pronájem budovy a pozemku. Rozdělení nájemného je provedeno v poměru reálných hodnot jednotlivých součástí nemovitosti, který je 65 % budova a 35 % pozemek. 1 Pořizovací cena budovy je tis. Kč ( * 65 %), roční odpisy jsou 504 tis. Kč ( / 40). Zůstatková účetní hodnota budovy ve výkazu o finanční situaci (rozvaze) podniku Pelce k je 9

10 tis. Kč ( ). Odpisy 504 tis. Kč budou vykázány jako náklad ve výsledovce za rok končící Pronajatá budova je vykázána jako dlouhodobé aktivum podniku Pelce k proti závazku z leasingu ve výši tis. Kč. Úroky z tohoto závazku za rok končící ve výši 685 tis. Kč ( * 3,4 %) budou vykázány jako finanční náklad ve výsledovce za rok končící Zůstatek závazku ve výkazu o finanční situaci (rozvaze) k v celkové výši tis. Kč [ * 65 % + úrok 568 splátka 780 (1 200 * 65 %)], bude rozdělen na krátkodobý závazek 219 tis. Kč ( * 3,4 %) a dlouhodobý závazek tis. Kč. 2,5 Jelikož pronájem pozemku je klasifikován jako operativní leasing, bude poměrná část splátky za pozemek ve výši 466 tis. Kč (1 200 * 35 % * 35 % : 40) vykázána jako náklad běžného období ve výsledovce. Zbývající část časově rozlišené první splátky k činí tis. Kč ( * 35 % 46) 1,5 5 (a) (i) Výpočet goodwillu z pořízení podniku Elce Bodové hodnocení tis. Kč Pořizovací cena podílu Reálná hodnota nekontrolního podílu (3 000 akcií * Kč) ,5 Čistá aktiva podniku Elce v reálné hodnotě ,5 Goodwill Výpočty (údaje v tis. Kč pokud není uvedeno jinak, body jsou započítány pouze jednou): Pořizovací cena podílu se skládá z následujících položek: Uhrazené peníze (1 200 Kč * akcií) 0,5 Budoucí úhrada (800 Kč * akcií / 1,08 2, závazek vůči bývalým akcionářům není úročen, proto je nutné budoucí úhradu odúročit na současnou hodnotu k datu akvizice) 1 Emise akcií při pořízení ( akcií / 3 * Kč, použita tržní cena akcií podniku Pelce k datu akvizice) 1 Budoucí emise akcií ( akcií / 6 * Kč, emise je pravděpodobná, proto je hodnota těchto akcií promítnuta do pořizovací ceny investice, použita tržní cena akcií podniku Pelce k datu akvizice) 1 Vedlejší náklady pořízení 0 (podle pravidel standardu IFRS 3 Podnikové kombinace jsou náklady na poradenství a ostatní vlastní náklady vykázány jako náklad období ve výsledovce, náklady na emisi nových akcií jsou promítnuty jako snížení vlastního kapitálu) 1, Čistá aktiva podniku Elce k datu akvizice jsou vypočítána následujícím způsobem: Účetní hodnota čistých aktiv ,5 Přecenění nemovitosti ( ) 0,5 Smlouvy se zákazníky (smlouvy se zákazníky splňují kritérium pro vykázání standardu IFRS 3 Podnikové kombinace spolehlivé stanovení reálné hodnoty) 1 Tým expertů 0 (podle pravidel IFRS 3 a Koncepčního rámce není možné vykázat jako aktivum zaměstnance, manažery ani jiné podobné osoby) 1 Probíhající soudní spor -750 (v souladu s pravidly standardu IFRS 3 Podnikové kombinace jsou podmíněné závazky k datu kombinace oceněny reálnou hodnotou, do této reálné hodnoty je promítnuta i pravděpodobnost případné budoucí úhrady daného závazku) 1,5 10

11 Reorganizace podniku 0 (nebyla plánována vedením podniku Elce již před akvizicí, proto rezerva nemůže být podle pravidel IFRS 3 Podnikové kombinace k datu akvizice vykázána) (ii) Výpočet konsolidovaného nerozděleného zisku skupiny Pekelce k Bodové hodnocení tis. Kč tis. Kč Nerozdělený zisk Pekelce ,5 Dividendy od podniku Elce (2 000 * 80 %) 1 Náklady na emisi akcií 170 nemají být vykázány jako náklady ve výsledovce běžného období, ale jako snížení vlastního kapitálu 1,5 Úroky z odložené platby -549 (8 230 * 8 % * 10/12) 1 Podíl na upraveném zisku podniku Elce Nárůst nerozděleného zisku po akvizici ( * 10/12) 1 Odpisy přecenění budovy -333 (výpočet) 2 Odpisy nehmotného aktiva smlouvy (8 000 / 4 roky) 1 Změna reálné hodnoty soudního sporu 130 ( ) 1, * 80 % = ,5 Konsolidovaný nerozdělený zisk celkem Výpočty (údaje v tis. Kč pokud není uvedeno jinak, body jsou započítány pouze jednou): Zůstatková účetní hodnota nemovitosti k datu akvizice Z toho budova ( * 10/40) Reálná hodnota budovy k datu akvizice Přecenění budovy na reálnou hodnotu Poměrná část odpisů za rok končící ( / 30 * 10/12) (b) Vážený pane řediteli, V odpovědi na Váš dotaz níže uvádím požadovaný přehled pravidel týkajících se problematiky goodwillu z podnikové kombinace v souladu s pravidly Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Goodwill z podnikové kombinace je sice obvykle považován za nehmotné aktivum, spadá ale do působnosti standardu IFRS 3 Podnikové kombinace, a ne standardu IAS 38 Nehmotná aktiva. V účetní závěrce je pak goodwill vykazován jako dlouhodobé aktivum. Plný goodwill je prvotně vykázán v pořizovací ceně vypočítané dle pravidel IFRS 3 jako pořizovací cena investice plus reálná hodnota nekontrolního podílu v pořízeném podniku k datu akvizice minus čistá aktiva pořízeného podniku v reálné hodnotě. Alternativně je možné vykázat pouze goodwill přiřaditelný mateřskému podniku, který je vypočítán jako rozdíl mezi pořizovací cenou investice a pořízeným podílem na čistých aktivech v reálné hodnotě. Goodwill je považován za aktivum s neurčitelnou dobou použitelnosti, a proto není odepisován. Není možné jej ani následně přecenit. Je však nutné posuzovat toto aktivum na možnou ztrátu ze snížení hodnoty podle pravidel standardu IAS 36 Snížení hodnoty aktiv, a to každý rok ve stejnou dobu. Goodwill sám o sobě nevytváří žádné peněžní toky, ani není možné toto aktivum samo o sobě prodat. Proto je nutné pro účely zjištění jeho znehodnocení goodwill přiřadit k jedné nebo více souvisejících penězotvorných jednotek, ve smyslu definice IAS 36. Případná ztráta ze snížení hodnoty goodwillu je vykázána ve výsledovce jako náklad období, kdy je toto znehodnocení zjištěno. Na rozdíl od jiných aktiv pak není možné dříve vykázanou ztrátu ze snížení hodnoty následně zrušit. V případě dalších dotazů mne neváhejte kontaktovat. S pozdravem XYZ 11

12 Bodovací schéma Body 1 (a) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body 25 Maximum 22 (b) 0,5 bodu za každý relevantní bod Maximum 3 Maximum za otázku 25 2 (a) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body 17 Maximum 14 (b) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body 13 Maximum 11 Maximum za otázku 25 3 (i) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body 11 Maximum 10 (ii) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body a maximum 6 (iii) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body 10 Maximum 9 Maximum za otázku 25 4 První skutečnost Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body 9 Maximum 7 Druhá skutečnost Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body a maximum 4 Třetí skutečnost Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body a maximum 5 Čtvrtá skutečnost Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body 10 Maximum 9 Maximum za otázku 25 5 (a) (i) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body 12 Maximum 10 (ii) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body 10 Maximum 9 (b) 1 bod za každý relevantní bod Maximum 6 Maximum za otázku 25 12

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 5. 2013 Bodové hodnocení tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (20 650 + 4 650 + 200 + 500 50 výp. (i)) 25 950 1,5 Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

43 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2009

43 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2009 43 ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2009 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik Ene dne 1. 1. 2008 pořídil 630 tisíc akcií podniku Bene, za které podnik Ene uhradil dřívějším akcionářům

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

190 (ii) (iii) Výnosy podniku Mazec Výnosy podniku Borec jsou eliminovány proti Distribučním nákladům podniku Mazec. Ze zůstatku nákladů na prod

190 (ii) (iii) Výnosy podniku Mazec Výnosy podniku Borec jsou eliminovány proti Distribučním nákladům podniku Mazec. Ze zůstatku nákladů na prod 189 IFRS specialista písemná zkouška 1 (a) Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Borec za rok končící 31.12.2009 tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (238 900 + 154 320 2 300 450 výpočet (i))

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. PŘÍLOHA K PŘEDMĚTOVÉ OSNOVĚ IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011

191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011 191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011 1 (a) Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa za rok končící 31. 10. 2011 tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (227 650 + 237 450 1 450 výpočet

Více

1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 12. 2011 Bodové hodnocení

1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 12. 2011 Bodové hodnocení 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 12. 2011 Bodové hodnocení Aktiva tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (16 480 + 14 200 + 800 (výpočet (i) + 1 480 (výpočet (i)) 32 960 1,5

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, A.S. 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 3. 2011 Bodové hodnocení tis. kč Pozemky, budovy a zařízení (9 640 + 6 370 + 5 820 / 3 + 1 600 563 výpočet (i)) 18 987 2,5 Dlouhodobý nehmotný

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením)

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) Str. 49 Ilustrace 1 Alternativní způsob výpočtu: Počet Podíl na účetním období Přepočtený počet Počet akcií před emisí

Více

35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 K 1. lednu 2008 podnik Liška pořídil 630 000 akcií podniku Králík od dřívějších akcionářů tohoto podniku,

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Liška za rok končící 31. 12. 2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (7 680 + 4 970 + 70 10 výpočet (i))

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. 1 (a) Konsolidovaná rozvaha skupiny Babočka k 30.6.2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (8 540 + 12 870 + 2 106 výpočet (ii)) 23 516 Dlouhodobý nehmotný majetek (660 + 210) 870 Dlouhodobá aktiva 24

Více

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i)

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i) Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 (a) Společnost Alfa dne 1. 4. 2012 pořídila 60% podíl ve společnosti Beta. Pořizovací cena této investice se skládá z 12 500 tis. Kč splatných

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Společnost Alfa pořídila dne 1. 4. 2013 15% podíl ve společnosti Beta za 1 700 tis. Kč. Následně společnost Alfa dne 31. 10. 2013 pořídila dalších 45 % akcií společnosti Beta, za které uhradila 7 500

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik Babočka dne 31.10.2004 pořídil 1 040 tisíc akcií podniku Bělásek, za které podnik Babočka zaplatil 5 900 tis. Kč a vynaložil náklady

Více

1 Beta Gama Alfa Beta Gama Čistý zisk běžného účetního období Čistý úplný výsledek běžného účetního období

1 Beta Gama Alfa Beta Gama Čistý zisk běžného účetního období Čistý úplný výsledek běžného účetního období 1 Společnost Alfa dne 30. 4. 2011 pořídila 600 tisíc akcií společnosti Beta, za které dřívějším akcionářům této společnosti uhradila 5 400 tis. Kč bankovním převodem a emitovala akcie v úhrnné nominální

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik TinTin dne 31.8.2006 pořídil 750 tisíc akcií podniku Béďa, za které podnik TinTin uhradil dřívějším akcionářům tohoto podniku 5 600 tis.

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2011 Alfa Beta

Výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2011 Alfa Beta Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Společnost Alfa dne 1. 1. 2010 pořídila 45% podíl ve společnosti Beta za 3 500. Následně dne 1. 7. 2010 společnost Alfa pořídila dalších 15

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

IAS/IFRS KONSOLIDACE 2013 PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

IAS/IFRS KONSOLIDACE 2013 PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ praktické aplikace KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Ing. Alice Šrámková ICÚ, a.s., dodatek k publikaci Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (vyd. ICÚ, 2009),

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 13 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA ČÍSLO ADEPTA Celkem bodů HODNOCENÍ Hodnocení zkoušky prospěl(a)

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH v ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 13 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista ČÍSLO ADEPTA Celkem bodů HODNOCENÍ Hodnocení zkoušky prospěl(a)

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Základní údaje. Název emitenta. Jihočeské papírny, a.s., Větřní. Emitent. Adresa sídla. Papírenská čp. 2, Větřní. Jméno. Aleš Chytrý.

Základní údaje. Název emitenta. Jihočeské papírny, a.s., Větřní. Emitent. Adresa sídla. Papírenská čp. 2, Větřní. Jméno. Aleš Chytrý. Základní údaje Název emitenta Jihočeské papírny, a.s., Větřní Emitent IČ 12297 Adresa sídla Papírenská čp. 2, Větřní Jméno Aleš Chytrý Kontaktní osoba Funkce finanční ředitel E-mail ales.chytry@jip.cz

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK.

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK. Rozvaha nekonsolidovaná k 31.3.26 v tisících CZK Aktuální období Minulé období Aktiva Nehmotný majetek Majetkové podíly v dceřiných a přidružených společnostech a společných podnicích Finanční aktiva Finanční

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 256 319 081 Oprávky a opravné položky -185 517-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 133 739

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 347 624 346 203 Oprávky a opravné položky -210 665-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 959

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 353 027 346 203 Oprávky a opravné položky -214 218-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 138 809

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více