Členové rady : Hosté

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Členové rady : Hosté"

Transkript

1 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 15 /2008 konané dne v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v hodin Přítomni Ing. Karel Pačiska, Bc. Josef Vojta, Ing. Bohumil Kotlán, MUDr. Aleš Ptáček, Mgr. Miroslav Novák, MUDr. Pavel Lukša, MUDr. Miluše Sáblíková Členové rady : S poradním hlasem : JUDr. Eva Špatková Hosté : Ing. Blanka Svobodová, Ing. Jana Jurošová Omluveni : Nesplněné usnesení (termín plnění) : Námitky členů rady proti zápisu č. 14/2008 : POŘAD SCHŮZE 1 / 15 / 2008 Rozdělení finančních prostředků z 3.kola grantu mládeže pro rok / 15 / 2008 Odměny ředitelů škol 3 / 15 / 2008 Vratka dotace - Návštěvnické centrum a informační systém cestovního ruchu 4 / 15 / 2008 Návrh na jmenování inventarizační a likvidační komise 5 / 15 / 2008 Areál sportu s.r.o.- nákup klimatizační jednotky za účelem odvlhčení strojovny bazénu na koupališti 6 / 15 / 2008 KD - odložené jednání o navýšení příspěvku na 2008 a nová smlouva s provozovatelem KD 7 / 15 / 2008 Čerpání rozpočtu za 3. čtvrtletí / 15 / 2008 Rozpočtová opatření 9 / 15 / 2008 Návrh rozpočtu na rok / 15 / 2008 Financování investic / 15 / 2008 Žádost o snížení nájmu 12 / 15 / 2008 Financování kanalizačních přípojek v místních částech 13 / 15 / 2008 Snížení provozního příspěvku pro MŠ za účelem nákupu investice-pračky 14 / 15 / 2008 Žádost o mimořádné přidělení bytu zaměstnanci MěÚ Blance Maděrové 15 / 15 / 2008 Žádost Tenisového klubu o použití znaku města USNESENÍ: 1/15/2008 : Rozdělení finančních prostředků z 3. kola grantu mládeže pro rok 2008 Popis : Komise sportu a mládeže vyhlásila 3. kolo pro rozdělení fin. prostředků z grantu mládeže. Na svém jednání dne rozdělila zbývající částku ,- Kč pro rok Komise obdržela 3 žádosti. Junák požadoval příspěvek na nákup stanu na letní tábory, které pořádá. komise přidělila částku 7.700,- Kč. Lenka Macháčková podala žádost o příspěvek na realizaci koncertu smyčcového Orchestru N. Kyjovského s rockovou skupinou Arzenál, který se bude konat

2 v listopadu v KD. V minulém a letošním roce proběhly tyto koncerty 3 a vždy s velkým úspěchem a zájmem veřejnosti. Listopadový koncert by měl tento projekt ukončit. Komise přidělila této žádosti částku ,- Kč. Gymnázium Bystřice n. P. požadovalo příspěvek na zhotovení ročenky k 55. výročí založení školy. Komise se jednohlasně shodla na tom, že tato žádost nesplňuje naplnění výzvy grantového programu nemá přímý dopad na mládež. V další řadě nezastává názor, že by měly organizace každých 5 let tisknou nějaké brožury. Komise této žádosti nepřidělila žádné fin. prostředky. Usnesení : Rada města Bystřice n. P. schvaluje návrh komise sportu a mládeže na rozdělení příspěvků z grantu aktivit zaměřených na mládež pro Junáky ve výši 7.700,- Kč na nákup stanu a pro Lenku Macháčkovou ve výši ,- Kč na realizaci koncertu. Hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1 nepřítomna MUDr. Sáblíková Zodpovídá : Ing. Blanka Svobodová tajemník komise sportu a mládeže 2/15/2008 : Odměny ředitelů škol Popis : Dle 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce lze poskytnout odměnu za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu. Dle školského zákona tuto odměnu a další platové náležitosti statutárních orgánů škol a školských zařízení ředitelů škol a školských zařízení se svěřuje tomu, kdo statutární orgán do funkce jmenuje, tedy zřizovateli. V letošním roce poskytlo MŠMT 0,5 mld Kč do školství na rozvojový program Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce. Tyto prostředky byly KÚ přerozděleny na školy na hlavu ve výši asi 3.000,- Kč včetně odvodů. Rozděleny by měly být dle následujících kriterií a vykazovány účetně zvlášť od ostatních prostředků. Kritéria: 1. míra účasti na tvorbě, inovaci a evaluaci škol. vzdělávacího programu nebo koordinaci těchto činností, 2. míra účasti na tvorbě, koordinaci nebo řízení vzděl. projektů vedoucích k dosahování klíčových kompetencí dětí, žáků a studentů 3. uplatnění moderních a efektivních metod ve výchovně vzdělávacím procesu Dle příloh, ve kterých ředitelé dokládají naplnění těchto kriterií navrhuji odměnu ve výši: Mgr. Jaroslav Sláma 5.000,- Kč Mgr. Alexandra Gabrielová 5.000,- Kč Mgr. Vlasta Moncmanová 4.000,- Kč Usnesení : Rada města Bystřice n. P. v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje navržené odměny ředitelům školských zařízení v Bystřici n. P. v upravené verzi ve výši 6.000,- Kč pro Mgr. Jaroslava Slámu a Mgr. Alexandru. Gabrielovou a ve výši 5.000,- Kč pro Mgr. Vlastu Moncmanovou. Hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1 nepřítomna MUDr. Sáblíková Zodpovídá : Ing. Blanka Svobodová. 3/15/2008 : Vratka dotace - Návštěvnické centrum a informační systém cest. ruchu Popis : Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo na financování projektu ze strukturálních

3 fondů v roce 2006 částku ,- Kč, v roce 2008 proběhla veřejnosprávní kontrola, kde bylo zjištěno, že příjemce dotace porušil Podmínky rozhodnutí dle rozhodnutí nebyly ve výběrovém řízení uvedeny platební podmínky. Což nemělo na výsledky výběrového řízení žádný vliv. Ministerstvo neřeší míru porušení podmínek, ministerstvo při jakémkoli pochybení žádá vratku dotace v plné výši. Proti platbě není možno použít jakýchkoliv opravných prostředků. Jestliže nedojde k vrácení dotace, ministerstvo závazek postoupí místně příslušnému finančnímu úřadu, finanční úřad znovu provede kontrolu, posoudí míru porušení podmínek dotace a současně s tím dopady na výběrové řízení. Po posouzení vyměří platbu v té chvíli daň, max. ve výši dotace a současně penále, a to od doby porušení podmínek. Proti tomuto rozhodnutí lze postupovat dle zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, čili podat žádost o prominutí atd. Usnesení : Rada města schvaluje postup v případě vratky dotace. Hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1 nepřítomna MUDr. Sáblíková Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová Termín : /15/2008 : Návrh na jmenování inventarizační a likvidační komise Popis : Finanční odbor předkládá návrh na složení hlavní inventarizační (HIK)a zároveň likvidační komise (LIK) pro uskutečnění inventarizace majetku a závazků za rok 2008 dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Usnesení : Rada města souhlasí se složením navržené inventarizační komise. Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová Termín : /15/2008 : Areál sportu s.r.o. nákup klimatizační jednotky za účelem odvlhčení strojovny bazénu na koupališti Popis : Ing. Zdeněk Mašík požádal o převedení části finančních prostředků, které byly na základě rozhodnutí zastupitelstva poskytnuty z rozpočtu města na krytí provozních nákladů Areálu sportu s.r.o., které by chtěl Areál sportu s.r.o. použít k nákupu klimatizační jednotky. Jedná se o částku Kč. Usnesení : Rada města souhlasí se snížením provozního příspěvku ve výši Kč a současně souhlasí s nákupem investice klimatizační jednotky Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová Termín : /15/2008 Kulturní dům odložené jednání o navýšení příspěvku na rok 2008 a nová smlouva s provozovatelem KD Popis: Na minulém jednání rady jsme řešili navýšení příspěvku na kulturu o 200 tis. Kč, o které požádal pan Špaček. Byla jsem pověřena zjištěním situace v obdobných městech a v příloze předkládám výsledky. Je zřejmé, že ve většině měst je provozování kultury zajištěno příspěvkovými organizacemi. Současně předkládáme návrh smlouvy na provoz kulturního domu na rok 2009, kdy je smlouva koncipována jiným způsobem, vychází z předpokladu provozních nákladů a dále z dotace na konání jednotlivých pořadů. Celková částka příspěvku je ve výši tis. Kč. Usnesení Rada města schvaluje zvýšení příspěvku na provoz Kulturního domu na rok 2008 o 150 tis. Kč, rada města schvaluje navrženou smlouvu na provoz kulturního domu

4 Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 Termín /15/2008 Čerpání rozpočtu za 3. čtvrtletí 2008 Popis: Ke dni jsou příjmy rozpočtu po konsolidaci tis. Kč, což je 69 % UR a výdaje jsou po konsolidaci ve výši tis. Kč, což je 70,3 % UR, saldo příjmů a výdajů je tis. Kč. Lze říci, že příjmová strana rozpočtu je plněna v souladu s předpoklady, jen daňové příjmy vzhledem k hospodářskému vývoji mohou klesat, protože plnění výnosu z DPH nelze jednoznačně stanovit. Výdaje jsou čerpány podle schváleného rozpočtu a žádná položka nebyla přečerpána. Usnesení Rada města souhlasí s plněním rozpočtu za III. čtvrtletí 2008 Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 8/15/2008 Rozpočtová opatření Popis: Návrh na rozpočtová opatření výdajová č a příjmová č v roce 2008 Usnesení Rada města schvaluje rozpočtová opatření výdajová č a příjmová č dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení. Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 9/15/2008 Návrh rozpočtu na rok 2009 Popis: Finanční odbor předkládá radě města Návrh rozpočtu na rok Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný, příjmy předpokládáme ve výši tis. Kč, výdaje ve výši tis. Kč, financování je ve výši tis. Kč. Rada města a finanční výbor navrhují zvýšení poplatku za svoz, třídění a likvidaci odpadů s účinností od ze 450,- Kč na 500,- Kč na osobu. Usnesení Rada města bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2009 a ukládá vedoucí odboru financí a OŽÚ aktualizovat rozpočet dle návrhu financování. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit zvýšení poplatků za svoz, třídění a likvidaci odpadu s účinností od na 500,- Kč za osobu Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 10/15/2008 Financování investic Popis: Finanční odbor předkládá radě města Návrh na financování investic, a to pro názornost ve variantě, kdy bychom převážnou část investic financovali úvěrem, dále variantu, kdy bychom pro financování použili veškeré volné disponibilní zdroje a dále variantu, kdy použijeme své zdroje ze 70 % - zachovali bychom si rezervu ve výši 15 mil. a na zbytek nutných investic bychom použili úvěr, který by byl umořován tak, jak by byly rozpočty dalších let schopny unést. Třetí varianta se jeví jako nejrozumnější a navíc vzhledem k hospodářské situaci, kdy není jasné, jak hospodářský vývoj ovlivní tzv. cenu peněz a jak se budou nadále vyvíjet rozpočtované příjmy, které jsou obrazem příjmů rozpočtu státu. Navíc je nutné změnit rizikové investice města a to investice v podílových fondech KB Peněžní trh plus a Sporoinvest výši asi nevíme, kde fondy investují a navíc jsou přímo závislé na burze. Je nutný prodej ihned.

5 Usnesení Dále riziková investice v Atlantic AM tis. Kč společnost vstupuje na burzu, proběhl nákup akcií Unipetrolu, zde lze předpokládat, že hodnota neklesne, navrhuji, v případě přerušení obchodování( hodnota akcie klesne pod 130 % jištěné hodnoty) ihned přerušit investování s spol Atlantic Další investice tis.mimořádného připojištění s ČPP ukončil ke , kdy končí pojistná smlouva, ČPP nabídla úročení na další období 3,5 %, to není nejvyšší možné úročení, navíc částka pojištění není kryta zákonem. Způsoby financování budou projednány na FV dne Finanční výbor na svém zasedání dne navrhl čtvrtou variantu financování investic tak, že z vlastních zdrojů by město financovalo 42 mil. Kč a 23, 787 mil. Kč by financovalo z úvěru. Rada města souhlasí s financováním investic v souladu s návrhem finančního výboru dle varianty 4) za použitím 42 mil. Kč z vlastních zdrojů a 23, 787 mil. Kč z úvěru. Rada města doporučuje urychlený prodej podílových listů KB Peněžní trh plus a Sporoinvest. Rada města doporučuje v případě přerušení obchodování (hodnota akcie klesne pod 130 % jištěné hodnoty) ihned přerušit investování se spol. Atlantic. Rada města doporučuje neuzavírat další mimořádně životní připojištění s ČPP. Rada města doporučuje veškeré volné prostředky uložit na termínované vklady na dobu dle nutnosti použití investic a u finančního ústavu, který dle výběrového řízení nabídl nejvyšší úrokové sazby. Rada města doporučuje neprodávat akcie JMP. Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval:0 11/15/2008 : Žádost o snížení nájmu Popis : V souvislosti s přestavbou nemovitosti p. Kobzy (Perník- Kozlovna) dochází k omezení přístupu do naší nemovitosti, kterou má pronajatou p. Smejkal, jako prodejnu zeleniny. Vzhledem k delší době těchto stavebních činností, p Smejkal obchod uzavřel a nyní nás žádá, že až doby rozhodnutí o dalším osudu této budovy (pokud se dohodneme s p. Kobzou a s Jednotou na její demolici) by užíval tyto prostory jako sklad za poloviční nájemné. Usnesení : Rada města souhlasí se snížením nájemného za pronájem nebytových prostor na ulici Jívové bez čísla popisného pro pana Martina Smejkala na polovinu od do Zodpovídá : Ing. Ivan Buchta 12/15/2008 : Financování kanalizačních přípojek v místních částech Popis : V současnosti probíhají projekční práce na kanalizacích prvních dvou místních částí a to Domanínka a Domanína. Přestože se v této chvíli projektují hlavní řády a na přípojky je čas, je nutno už nyní deklarovat principy, jak se budou v budoucnu přípojky financovat. Jednak proto, že se občané zajímají a ptají a my potřebujeme odpovídat. Ale hlavně proto, že někteří vlastníci pozemků, přes které má jít hlavní řád, podmiňují svůj souhlas jasným slovem na téma přípojka. Snažili jsme se nevymýšlet vymyšlené, a proto jsme se ptali projektanta a okolních obcí, kde se v nedávné době dělaly nové obecní kanalizace, na jejich doporučení. Níže popsaný princip je výsledkem jejich zkušeností. Město nechá zároveň s dokumentací pro stavební povolení na hlavní řady zpracovat i

6 dokumentaci jednotlivých přípojek na své náklady. A pomůže jednotlivým stavebníkům přípojek vyřídit povolení. Město dále zafinancuje tzv. veřejnou část přípojky, tj. tu část, která vede po obecním resp. po veřejném pozemku tedy lidově řečeno po plot. Zbylou část přípojky za plotem na soukromém už hradí občan majitel připojované nemovitosti. Dále je dobrým zvykem alespoň částečně řešit nespravedlnost spočívající třeba i v násobně dlouhé přípojce. Toto navrhujeme opět v souladu se zvyklostmi odjinud řešit formou příspěvku na materiál v případě, že přípojka je delší než nějaká definovaná hranice. V Domaníně k tomu ještě přibude problém s tím, že některé přípojky nebudou moci být kvůli výškovým poměrům gravitační, nýbrž budou tlakové a tudíž dražší. I pro ten případ navrhujeme příspěvek. Výše těch příspěvků na tlakovou kanalizaci a na dlouhou přípojku není dnes možné specifikovat, navrhnout ji budeme schopni až poté, co budeme znát konkrétní délky a ceny nyní jde o schválení principu jako takového. Usnesení : Rada města schvaluje následující principy pro financování kanalizačních přípojek v místních částech : 1. Město zafinancuje projekt přípojek 2. Město zafinancuje veřejnou část přípojek 3. Vlastník připojované nemovitosti zafinancuje zbylou část přípojky 4. Město poskytne vlastníku připojované nemovitosti příspěvek v případě, že délka jím placené části přípojky překročí definovanou hranici 5. Město poskytne vlastníku připojované nemovitosti příspěvek v případě, že bude nucen budovat přípojku tlakovou. Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař Termín : během realizace stavby 13/15/2008 Snížení provozního příspěvku pro MŠ za účelem nákupu investice - pračky Popis: Dne předložila paní ředitelka MŠ Mgr. Vlasta Moncmanová svoji žádost na nákup pračky v částce asi Kč s tím, že poskytnuté prostředky městem na činnost přesáhnou potřeby MŠ, tudíž lze snížit provozní příspěvek a tuto částku a město do majetku pořídí investici - pračku Usnesení Rada města souhlasí se snížením provozního příspěvku pro MŠ a ušetřené prostředky použít na nákup investice pračky. Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0 14/15/2008 : Žádost o mimořádné přidělení bytu zaměstnanci MěÚ Blance Maděrové Popis : Paní Blanka Maděrová, zaměstnankyně odboru bytového hospodářství MěÚ Bystřice nad Pernštejnem požádala zaměstnavatele Město Bystřice nad Pernštejnem o mimořádné přidělení bytu 2+1 v Bystřici nad Pernštejnem. V současné době bydlí v městském bytě s manželem a třemi dětmi. Paní Blanka Maděrová splňuje podmínky pro přidělení bytu zaměstnanci /minimální doba trvání pracovního poměru v délce 6 měsíců/. Důvodem žádosti o přidělení bytu je nutnost řešit rodinnou situaci. Paní Maděrová pracuje u města téměř 1 rok, je v práci spolehlivá, pracovní poměr má uzavřený na dobu neurčitou, a proto doporučuji radě města přidělit jí byt o velikosti 2+1 za tržní nájemné. Usnesení : Rada Města Bystřice nad Pernštejnem přiděluje mimořádně byt o velikosti 2+1 zaměstnankyni MěÚ Bystřice nad Pernštejnem paní Blance Maděrové za tržní nájemné na dobu určitou.

7 Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková Zpracoval Přílohy : JUDr. Eva Špatková : žádost Blanky Maděrové 15/15/2008 : Žádost Tenisového klubu o použití znaku města Popis : Tenisový klub Bystřice nad Pernštejnem požádal radu města o udělení souhlasu s použitím znaku města na reklamní vlaječky klubu. Usnesení : Rada Města Bystřice nad Pernštejnem souhlasí s použitím znaku města na reklamní vlaječky Tenisového klubu Bystřice nad Pernštejnem. Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková Příští zasedání rady se bude konat dne : V Bystřici nad Pernštejnem dne Bc. Josef Vojta místostarosta města Ing. Karel Pačiska starosta města

Členové rady : Hosté Omluveni

Členové rady : Hosté Omluveni M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 5 /2010 konané dne 30.3.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 3 / 2014 konané dne 4.3.2014 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

č. 18 /2014 konaného dne 19.03.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem

č. 18 /2014 konaného dne 19.03.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 18 /2014 konaného dne 19.03.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici

Více

č. 2 /2014 konaného dne 17.12.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem

č. 2 /2014 konaného dne 17.12.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 2 /2014 konaného dne 17.12.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 11 / 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 11 / 2013 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 11 / 2013 konané dne 3.9.2013 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 8 / 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 8 / 2015 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 8 / 2015 konané dne 16.6.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

3/6/2015 : Oprava střechy na ZUŠ. 4/6/2015 : Vícepráce rekonstrukce sociálních zařízení na MŠ Čtyřlístek

3/6/2015 : Oprava střechy na ZUŠ. 4/6/2015 : Vícepráce rekonstrukce sociálních zařízení na MŠ Čtyřlístek M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 6 / 2015 konané dne 28.4.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 2 / 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 2 / 2014 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 / 2014 konané dne 7.2.2014 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 6 /2008 konané dne 29.04.2008 v zasedací místnosti na MěÚ v Bystřici n.p. v 16.00 hodin Přítomni

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 16 /2008 konané dne 11.11.2008 v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v 16.00 hodin

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 8 / 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 8 / 2013 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m Přítomni ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 8 / 2013 konané dne 11.6.2013 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 15:00 hodin

Více

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 12 /2009 konané dne 24.6.2009 v 16:00 hodin, v malém sále Kulturného domu v Bystřici

Více

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 1 / 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 1 / 2015 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 1 / 2015 konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 2 / 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 2 / 2015 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 2 / 2015 konané dne 10.2.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Kotilová, dr. Bouchal. 23.

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

USNESENÍ: 1/4/2014 : Žádost Diama s.p., OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro svého

USNESENÍ: 1/4/2014 : Žádost Diama s.p., OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro svého M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 4 / 2014 konané dne 25.3.2014 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 11 / 2015 konané dne 4.8.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 Z Á P I S z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 15. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více