DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace"

Transkript

1 DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace Rybářská 545/27, Opava IČ: Tel.: , fax: Číslo jednací: RYB X/ SOC S M L O U V A o poskytování sociálních služeb uzavřená mezi I. Smluvní strany (označení smluvních stran) Poskytovatelem služby: Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Sídlo: Opava, Rybářská 545/ IČ: Číslo účtu: /0100 Zastoupený: Ing. Jaromírem Zahelem, CSc., ředitelem (dále jen poskytovatel ) a Uživatelem služby: XXXXXXXXX Xxxxx Trvalé bydliště: Xxxxxx Narozen: XX. XX. XXXX Zastoupený: dále jen uživatel uzavírají podle ustanovení zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o poskytování sociální služby v Domově Bílá Opava, příspěvkové organizaci.

2 II. Předmět smlouvy, druh a forma poskytované služby 2.1 Předmětem smlouvy je poskytování sociální služby v Domově Bílá Opava, příspěvkové organizaci, Rybářská 27, Opava. Rozsah a specifikace poskytování sociální služby je stanovena v této smlouvě a je uzavřena na základě potřeb uživatele a možností poskytovatele, podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále již jen zákon ) a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. 2.2 Druh sociální služby je poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem, které je zařízením s registrací dle ustanovení 50 zákona o sociálních službách. 2.3 Forma poskytované sociální služby je pobytová, pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v domově. 2.4 Tato smlouva upravuje vztahy mezi uživatelem a poskytovatelem služby a stanovuje práva a povinnosti oběma smluvním stranám. III. Místo a čas poskytování sociální služby 3.1 Sjednaná sociální služba dle této smlouvy bude poskytována v domově se zvláštním režimem provozovaném poskytovatelem v Opavě, ulice Rybářská 27, a začíná dnem nástupu do zařízení. 3.2 Sjednanou sociální službu dle této smlouvy poskytovatel zajišťuje 24 hodin denně po dobu platnosti smlouvy. IV. Rozsah poskytování sociální služby 4.1 Poskytnutí ubytování Uživateli je v domově poskytováno ubytování v jedno a více lůžkových pokojích Ubytování zahrnuje úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení Smluvní strany si sjednávají, že uživateli bude poskytováno ubytování ve.. lůžkovém pokoji Výše úhrady za ubytování je uvedeno v článku V., bodu 5.2 této smlouvy. 4.2 Poskytnutí stravy Uživateli je v domově poskytováno celodenní stravování, které standardně zahrnuje 3 hlavní jídla, tj. snídani, oběd, večeři, dle požadavku uživatele i svačinu. Uživateli může být také poskytována strava dietní, diabetická, popřípadě šetřící, kterou dle vyjádření lékaře vyžaduje jeho zdravotní stav Smluvní strany si sjednávají, že bude uživateli poskytována strava.normální, dietní v rozsahu snídaně, oběd, svačina, večeře, diabetická v rozsahu snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, svačina Výše úhrady za poskytnutí stravy je uvedeno v článku V., bodu 5.2 této smlouvy. 2

3 4.3 Poskytnutí péče Uživateli je v domově poskytována péče v těchto základních činnostech uvedených v zákoně o sociálních službách: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, d) aktivizační činnost, e) sociálně terapeutická činnost, f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Smluvní strany si sjednávají, že bude uživateli poskytována péče dle jeho potřeb a požadavků (tj. dle individuálního plánu) v rozsahu takových úkonů, které již z důvodu věku a zdravotního stavu sám nezvládá a potřebuje pomoc jiné osoby Rozsah a průběh požadovaných činností uživatelem při poskytování služby je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy, a která je podkladem pro individuální plánování průběhu sociální služby Smluvní strany si sjednávají, že uživateli bude zajištěn noční dohled ze strany personálu poskytovatele Úhradu za poskytování péče bude uživatel hradit ve výši přiznaného příspěvku na péči, dle ustanovení 73 odstavce 4 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách Uživatel, kterému nebyl příspěvek na péči přiznán, hradí za péči částku ve výši dle ceníku vnitřní směrnice domova Výše úhrady za poskytnutí péče je uvedeno v článku V., bodu 32 této smlouvy 4.4 Zabezpečení zdravotní, ošetřovatelské a rehabilitační péče Poskytovatel zajišťuje zdravotní péči uživatelům formou zvláštní ambulantní péče prostřednictvím smluvního lékaře v budově domova a prostřednictvím jiného zdravotnického zařízení mimo domov Smluvní strany si sjednávají, že uživateli bude poskytována lékařská péče lékařem, kterého zprostředkuje poskytovatel Uživateli bude zajištěna ošetřovatelská péče prostřednictvím zaměstnanců poskytovatele, a to v rozsahu potřeb uživatele Rehabilitační péči poskytovatel nezabezpečuje, pouze na žádost uživatele bude zprostředkován kontakt s organizací poskytující rehabilitační péči. 4.5 Poskytnutí základního sociálního poradenství Poskytovatel bude zajišťovat uživateli základní sociální poradenstvím, spočívající v poskytnutí potřebných informací přispívajících k řešení sociální situace uživatele Sociální služby Smluvní strany si sjednávají, že uživateli bude vyřízena změna trvalého bydliště na adresu: Rybářská 545/27, Opava Smluvní strany si sjednávají, že doklady uživatele (občanský průkaz, průkaz zdravotního pojištění) budou uschovány u vedoucí oddělení přímé péče o uživatele a budou použity v případě hospitalizace nebo vyšetření u odborného lékaře. 3

4 4.7 Poskytnutí dalších služeb Uživatel může využívat další fakultativní služby zajištěné poskytovatelem v budově domova: a) používání mikrovlnné trouby, lednice, varné konvice, b) duchovní služby pro uživatele, c) provoz místního bufetu, d) drobné nákupy, e) dodání léků dle lékařského předpisu, f) zapůjčení televizoru na pokoj, g) kadeřnické, holičské a pedikérské služby dodavatelsky Služby uvedené v bodech a), b), c), d), e) se poskytují na náklady poskytovatele, služby uvedené v bodech f), g), h) se poskytují na náklady uživatele. V. Výše úhrady za poskytované sociální služby a způsob jejího placení 5.1 Za pobytové služby poskytované v domově se zvláštním režimem, hradí uživatel úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Úhrada je stanovena individuálně a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 5.2 Úhrada za pobyt, stravu a péči zahrnuje částku ve výši: úhrada částka v Kč 1. Za ubytování:.lůžkový pokoj/ den 190,00 2. Za stravu/den: diabetickou/den (v rozsahu (snídaně,oběd,večeře+3svačiny) Celkem úhrada za den: (za stravu + ubytování) Celkem úhrada za měsíc podle počtu dnů v měsíci: (za stravu + ubytování) 142,00 272, ,00/31 dnů 8160,00/30 dnů 7888,00/29 dnů 7616,00/28 dnů 3. Za péči za měsíc: ve výši přiznaného příspěvku na péči 5.3 Opatrovník se zavazuje zasílat měsíčně na účet poskytovatele finanční prostředky uživatele k úhradě ubytování a stravy ve výši sjednané ve smlouvě a 15% z příjmů uživatele k úhradě ostatních osobních výdajů, které bude zajišťovat poskytovatel. 4

5 5.4 Smluvní strany si sjednávají, že měsíční úhrada za pobyt, stravu a péči uvedená v bodu 5.2., bude realizována měsíčně bezhotovostním převodem z finančních prostředků uživatele deponovaných na depozitním účtu poskytovatele. 5.5 Úhrada za ubytování, stravu a péči je splatná nejpozději do 10. dne v měsíci, za který platba náleží. 5.6 Úhrady za pobyt, stravu a péči se mění v případě změn ve výše uvedených právních předpisech, vnitřních předpisech poskytovatele, případně jiných změn, které mají vliv na výši úhrad. 5.7 Změny úhrad nastávají ode dne uskutečněné změny (např. z důvodu změny ubytování, změny poskytování stravy, změny výše částky za stravu a ubytování, změny příjmu uživatele se sníženou úhradou, apod.), a to na základě písemných dodatků ke smlouvě, uzavřených mezi uživatelem a poskytovatelem. 5.8 Případné nedoplatky ceny služby budou uživatelem uhrazeny nejpozději v měsíci, následujícím po měsíci, kdy poskytovateli vznikl nárok na uhrazení ceny za poskytované služby. 5.9 Při předem oznámeném pobytu mimo domov hradí uživatel za každý takový den náklady za ubytování a režijní náklady na stravování. Za den pobytu mimo domov se považuje kalendářní den, kdy uživatel pobýval mimo zařízení a neodebral žádné jídlo. Pobyt mimo zařízení z důvodu ošetření nebo umístění ve zdravotnickém zařízení se považuje vždy za předem odhlášený pobyt. Při předem oznámeném pobytu mimo zařízení kratším než kalendářní den, bude poskytnuta uživateli finanční vrátka odpovídající stanovenému podílu odhlášené stravy Úhrada za ubytování při pobytu uživatele mimo zařízení poskytovatele se nevrací Jestliže je uživatel po dobu 14 dnů mimo zařízení a není mu organizací poskytována žádná péče, bude mu poskytnuta vratka poměrné části z přiznaného příspěvku na péči, přičemž za první a poslední den pobytu mimo zařízení se vratka neposkytuje. Toto neplatí pro případ hospitalizace, kde je postupováno v souladu s 14a zák. 108/2006 Sb. v platném znění Vrátky za neodebranou stravu a příspěvek na péči budou uživateli zúčtovány vždy na depozitní účet vedený v domově k poslednímu dni v měsíci, nejpozději však do 16. dne následujícího měsíce. VI. Podmínky poskytování služby Smluvní strany si sjednávají, že sociální služba bude poskytována za těchto podmínek: 6.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli adekvátní péči a podporu uvedenou v této smlouvě, v souladu s posláním, cílem, zásadami, vnitřními předpisy a povinnostmi vyplývajícími pro poskytovatele ze zákona 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 6.2 Uživatel souhlasí s označením veškerého svého ošacení číslem. 6.3 Uživatel se zavazuje včas a bez prodlení provádět úhradu za poskytnutý pobyt, stravu, péči a ostatní služby. 6.4 Uživatel se zavazuje případné nedoplatky ceny poskytované služby uhradit nejpozději v měsíci, následujícím po měsíci, kdy poskytovateli vznikl nárok na uhrazení ceny za služby. 6.5 Uživatel má právo nahlížet do pomocné evidence finančních prostředků, deponovanými u poskytovatele. Má rovněž právo kontrolovat hospodaření se všemi finančními prostředky, které deponoval u poskytovatele. 6.6 Poskytovatel se zavazuje předložit uživateli na vyžádání vyúčtování úhrady, a to nejpozději do 16. dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž poskytovatel vyúčtování předkládá. 5

6 6.7 Poskytovatel se zavazuje převzít do úschovy cenné věci a finanční prostředky na žádost uživatele a vést řádnou evidenci takto svěřených prostředků a cenností v souladu s vnitřním předpisem poskytovatele. Poskytovatel není odpovědný za finanční hotovost a cennosti na pokoji uživatele, které nebudou uloženy v depozitním trezoru poskytovatele. 6.8 Smluvní strany si sjednávají, že poskytovatel (resp. jím pověření zaměstnanci) bude přijímat jakékoliv finanční prostředky uživatele a bude je ukládat na depozitní účet vedený v domově. 6.9 Smluvní strany si sjednávají, že poskytovatel (resp. jím pověření zaměstnanci) má právo disponovat s peněžními prostředky uživatele uloženými na příslušném depozitním účtu a to v tom smyslu, že z těchto příjmů bude hrazena bezhotovostním převodem úhrada za pobyt, stravu a péči dle uzavřené smlouvy a jejich dodatků. Dále ze zůstatku příjmu na základě příslušných podkladů budou zúčtovány poplatky za léky, regulační poplatky, hygienické potřeby, poplatky za služby (např. holič, kadeřnice, pedikúra a jiné služby) a drobné nákupy dle potřeb uživatele Ochrana osobních údajů Uživatel souhlasí, aby poskytovatel zpracovával jeho data obsažená v žádosti o přijetí pro účely spojené s poskytováním služeb Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel shromažďoval a zpracovával osobní a citlivé údaje uživatele, a to za účelem tvorby individuálního plánu uživatele, za účelem podávání informací o sociální situaci orgánům státní a veřejné správy dle příslušného zákona Zajišťování jednorázového nákupu uživateli v hodnotě Kč 1000,- a vyšší, bude poskytovatel provádět pouze s předchozím písemným souhlasem opatrovníka Poskytovatel se zavazuje předložit opatrovníkovi dle jeho požadavků vyúčtování zaslaných finančních prostředků uživatele, vedených na depozitním účtu v domově. VII. Ostatní ujednání práva a povinnosti uživatele 7.1 Uživatel má právo si vyzvednout finanční částku (cenné věci) u poskytovatele ve stanovených provozních hodinách. 7.2 Uživatel má právo podávat návrhy na zlepšování kvality sociální služby. 7.3 Uživatel má právo stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby. 7.4 Uživatel má povinnost užívat ke kouření pouze vyhrazených prostor a dodržovat zákaz kouření v ostatních prostorách objektu. 7.5 Uživatel je povinen dodržovat domovní řád poskytovatele, s kterým byl seznámen před uzavřením této smlouvy. 7.6 Uživatel je povinen řídit se pokyny zaměstnanců při nouzových a havarijních situacích, které mohou nastat v souvislosti s poskytováním sociální služby. 7.7 Uživatel je povinen zdržet se pobytu na jídelnách a v jiných společných prostorech, pokud je k tomu vyzván personálem poskytovatele, a to především při výskytu epidemiologického onemocnění. 7.8 Používá-li uživatel vlastní kompenzační nebo rehabilitační pomůcky, hradí opravu v případě jejich poškození nebo nefunkčnosti své pomůcky, z vlastních prostředků. 7.9 Uživatel je povinen šetřit energiemi (voda, plyn, elektřina) a vybavením poskytovatele (úmyslně nepoškozovat a neznehodnocovat). 6

7 7.10 Uživatel je povinen při prokázání úmyslného poškození nebo znehodnocení majetku poskytovatele uhradit odpovídající částku jako náhradu poskytovateli Uživatel je povinen zajistit si na vlastní náklady hygienické a toaletní prostředky Uživatel má povinnost zdržet se vytváření nadměrného hluku, kterým by mohl rušit své okolí a ostatní uživatele, a to především v době nočního klidu od do 6.00 hodin Uživatel je povinen zdržet se návštěvy jiných pokojů bez souhlasu jejich obyvatel, aby nedocházelo k narušování soukromí dalších uživatelů Uživatel je povinen doložit poskytovateli výši svého příjmu v případě, že jeho příjem nebude dostatečný na plnou úhradu a bude nutné stanovit sníženou úhradu. VIII. Postup při nedodržování dohodnutých podmínek 8.1 Pokud uživatel nedodržuje podmínky smlouvy, případně jiným způsobem narušuje soužití mezi uživateli, bude postupováno zařízením takto: a) upozornění ředitelem zařízení, b) písemné upozornění nebo výzva k dodržování dohodnutých podmínek, c) návrh na ukončení pobytu. IX. Trvání smlouvy, způsob a podmínky ukončení smlouvy 9.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, která začíná dnem nástupu uživatele do zařízení, tj Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, zánikem některé ze smluvních stran, výpovědí některé ze smluvních stran. 9.3 Uživatel je kdykoliv oprávněn písemně vypovědět smlouvu bez udání důvodu a tím ukončit poskytování sociální služby. 9.4 Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: a) uživatel závažným způsobem porušuje uzavřenou smlouvu a poskytovatel již vyčerpal veškeré způsoby nápravy; b) uživatel i po opětovném upozornění závažným a hrubým způsobem narušuje soužití uživatelů a porušuje povinnosti vyplývající z vnitřních pravidel poskytovatele; c) uživatel ani na písemnou výzvu poskytovatele nezaplatí stanovenou úhradu za ubytování, stravu a poskytovanou péči ve lhůtě stanovené ve výzvě; d) u uživatele došlo k takové změně zdravotního stavu, která vyžaduje poskytování péče jiné služby. 9.5 Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. 9.6 Výpovědní lhůta pro případy vypovězení smlouvy uživatelem činí 7 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď písemně doručená poskytovateli. 9.7 Výpovědní doba pro případy vypovězení smlouvy poskytovatelem činí jeden kalendářní měsíc a začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď písemně doručená uživateli. 7

8 X. Způsob a podmínky, za kterých lze smlouvu měnit 10.1 Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze oboustranně podepsanými chronologicky číslovanými písemnými dodatky k této smlouvě, jinak jsou neplatné Písemné dodatky jsou nedílnou součástí této smlouvy. XI. Závěrečná ustanovení 11.1 Smluvní strany uzavřely tuto smlouvu o poskytnutí služeb v souladu s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., a občanského zákoníku v platném znění Uživatel a poskytovatel prohlašují, že smlouvu uzavírají dobrovolně a přijímají veškerá práva a závazky z ní vyplývající. Smlouva vyjadřuje pravou a svobodnou vůli smluvních stran a není uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze stran Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších změn a doplnění, či jinými platnými zákonnými předpisy, které se týkají poskytování sociálních služeb Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu, je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží uživatel, druhý poskytovatel Uživatel nemůže práva z této smlouvy postoupit na jinou osobu Uživatel prohlašuje, že se před nástupem dostatečně a bez nátlaku seznámil s obsahem této smlouvy a vnitřními předpisy organizace, tj. Domovním řádem, Individuálním plánováním služby, Pravidly pro podávání a vyřizování stížnosti a Postupem při nouzových a havarijních situacích Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu a účelu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. V Opavě dne: Za uživatele Za poskytovatele Příloha: č. 1. Rozsah požadovaných činností při poskytování sociálních služeb v Domově Bílá Opava č. 2. Protokol o seznámení se s vnitřními předpisy poskytovatele 8

9 Příloha č. 1 smlouvy č. RYB X/ SOC Rozsah a průběh požadovaných činností při poskytování sociální služby v Domově Bílá Opava ke dni uzavření smlouvy Jméno a příjmení uživatele: nar.: 1. Poskytnutí ubytování Rozsah Průběh Ubytování požaduje X dvoulůžkový pokoj Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení požaduje X v celém rozsahu, četnost dle osobní a provozní potřeby, včetně úpravy lůžka 2. Poskytnutí stravy Rozsah Průběh Zajištění celodenní stravy požaduje X 3 hlavní jídla + 3 svačiny, zajistit v době stanovené pro podávání stravy Zajištění dietního stravování požaduje X podávání diabetické stravy požaduje X včetně úpravy stravy dle potřeby, vaření Pomoc při podávání jídla a pití kávy dle potřeby a denně zajistit dostatek tekutin 3. Pomoc při péči o vlastní osobu Rozsah Průběh Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních požaduje X denně ranní a večerní příprava oděvů, pomůcek oblékání, úklid oděvů Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změny poloh 9 požaduje požaduje X dle potřeby Pomoc při prostorové orientaci, samostatném požaduje X doprovod v areálu domova po dobu seznámení se s novým prostředím, pohybu v prostoru případně i mimo domov 4. Pomoc při osobní hygieně Rozsah Průběh požaduje X denně pomoc při ranní a večerní Pomoc při úkonech osobní hygieny hygieně, koupání zajistit dle potřeby, nejméně 1x týdně požaduje X 1 x týdně umývání vlasů, stříhání nehtů Pomoc při základní péči o vlasy a nehty dle potřeby požaduje X při potřebě doprovod na WC, zajistit Pomoc při použití WC křeslo WC na pokoj, připravit inkontinenční pomůcky 5. Zprostředkování kontaktu se společenským Rozsah Průběh prostředím požaduje X zajistit kadeřnické a pedikérské služby Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných dle potřeby, podávat informace o služeb a informačních zdrojů dalších službách Pomoc obnovit a upevnit kontakt s rodinou a při aktivitách k začleňování X požaduje X pomoc při seznámení a navázání kontaktu s ostatními uživateli 6. Sociálně terapeutické činnosti Rozsah Průběh Rozvoj, udržení osobních a sociálních schopností, dovedností k začleňování požaduje X dle své potřeby a přání pobývat ve společnosti ostatních uživatelů 7. Aktivizační činnosti Rozsah Průběh požaduje X průběžně podávat informace o Volnočasové a zájmové aktivity volnočasových aktivitách, pomoc s účasti na akcích dle zájmu Pomoc při obnovení a upevnění kontaktu požaduje X při setkávání s rodinou a jinou blízkou

10 s přirozeným sociálním prostředím Nácvik, upevnění motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí Vyřizování, obstarávání osobních záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů osobou vytvořit podmínky pro možnost setkáváni požaduje X denně podporu k udržení nejvyšší možné míry samostatnosti v jídle, v hygieně, v chůzi požaduje Rozsah X Průběh pomoc při jednání s úřady a institucemi dle potřeby CÍL UŽIVATELE: Případné změny v rozsahu a průběhu požadovaných činností při poskytování sociální služby budou sjednávány v rámci individuálního plánování. V Opavě dne: Podpis sociální pracovnice: Podpis uživatele: 10

11 Příloha č. 2 smlouvy č. RYB X/ SOC PROTOKOL O SEZNÁMENÍ SE S VNITŘNÍMI PŘEDPISY POSKYTOVATELE Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s následujícími vnitřními předpisy poskytovatele: 1. Domovní řád 2. Individuální plánování průběhu sociální služby (SQ 5) 3. Pravidla pro podávání stížností (SQ 7) 4. Nouzové a havarijní situace (SQ 14) a byl mi předán soubor informací o poskytované službě v Domově Bílá Opava. V Opavě dne:.. Podpis sociálního pracovníka.. podpis uživatel 11

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín IČ: 71295046 Tel.: 595020571 e-mail: recepce@ddhlucin.cz www.ddhlucin.cz Číslo jednací: HLU-./VIC-.. S M L O U V A o poskytování

Více

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042 Domovy sociálních služeb Litvínov příspěvková organizace Zátiší 177 435 42 Litvínov-Janov 476 765 117 (fax), 476 742 030 608 117 204,e-mail: dss@dsslitvinov.cz detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Číslo smlouvy:... Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Lukov, p. o., služba Domov pro seniory I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace Hradská

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Příloha č. 1 Metodický pokyn 4/1 SEN Smlouva o poskytnutí sociální služby VZOR Domov Březiny, příspěvková organizace Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald Smlouva o poskytnutí sociální služby č. 001/2015 uzavřená

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory xxxx 1) Uživatel sociálních služeb, pan (paní)....,

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č /ze dne. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým ředitelem

Více

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č..

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient,

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, a 2) Domov pro seniory

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen smlouva)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen smlouva) Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen smlouva) DOMOV PRO

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o.

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. I. Označení smluvních stran Níže uvedeného dne a roku u z a v ř e l i: Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Více

Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne

Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. č../2014 (dále jen Smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: Pan (paní): Narozen (narozena): Bydliště: (

Více

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271 smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služba, identifikátor služby: 6466123 Smlouva o poskytnutí sociální služby vychází ze zákona o sociálních službách. Ve smlouvě se poskytovatel a uživatel

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram www.senioripribram.cz Brodská 100, Příbram VIII, 261 01 Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram (dále jen Smlouva) Číslo Smlouvy: tato smlouva je

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, 472 775 615, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 ddst@ddst.cz www.ddst.cz ID

Více