DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace"

Transkript

1 DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace Rybářská 545/27, Opava IČ: Tel.: , fax: Číslo jednací: RYB X/ SOC S M L O U V A o poskytování sociálních služeb uzavřená mezi I. Smluvní strany (označení smluvních stran) Poskytovatelem služby: Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Sídlo: Opava, Rybářská 545/ IČ: Číslo účtu: /0100 Zastoupený: Ing. Jaromírem Zahelem, CSc., ředitelem (dále jen poskytovatel ) a Uživatelem služby: XXXXXXXXX Xxxxx Trvalé bydliště: Xxxxxx Narozen: XX. XX. XXXX Zastoupený: dále jen uživatel uzavírají podle ustanovení zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o poskytování sociální služby v Domově Bílá Opava, příspěvkové organizaci.

2 II. Předmět smlouvy, druh a forma poskytované služby 2.1 Předmětem smlouvy je poskytování sociální služby v Domově Bílá Opava, příspěvkové organizaci, Rybářská 27, Opava. Rozsah a specifikace poskytování sociální služby je stanovena v této smlouvě a je uzavřena na základě potřeb uživatele a možností poskytovatele, podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále již jen zákon ) a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. 2.2 Druh sociální služby je poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem, které je zařízením s registrací dle ustanovení 50 zákona o sociálních službách. 2.3 Forma poskytované sociální služby je pobytová, pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v domově. 2.4 Tato smlouva upravuje vztahy mezi uživatelem a poskytovatelem služby a stanovuje práva a povinnosti oběma smluvním stranám. III. Místo a čas poskytování sociální služby 3.1 Sjednaná sociální služba dle této smlouvy bude poskytována v domově se zvláštním režimem provozovaném poskytovatelem v Opavě, ulice Rybářská 27, a začíná dnem nástupu do zařízení. 3.2 Sjednanou sociální službu dle této smlouvy poskytovatel zajišťuje 24 hodin denně po dobu platnosti smlouvy. IV. Rozsah poskytování sociální služby 4.1 Poskytnutí ubytování Uživateli je v domově poskytováno ubytování v jedno a více lůžkových pokojích Ubytování zahrnuje úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení Smluvní strany si sjednávají, že uživateli bude poskytováno ubytování ve.. lůžkovém pokoji Výše úhrady za ubytování je uvedeno v článku V., bodu 5.2 této smlouvy. 4.2 Poskytnutí stravy Uživateli je v domově poskytováno celodenní stravování, které standardně zahrnuje 3 hlavní jídla, tj. snídani, oběd, večeři, dle požadavku uživatele i svačinu. Uživateli může být také poskytována strava dietní, diabetická, popřípadě šetřící, kterou dle vyjádření lékaře vyžaduje jeho zdravotní stav Smluvní strany si sjednávají, že bude uživateli poskytována strava.normální, dietní v rozsahu snídaně, oběd, svačina, večeře, diabetická v rozsahu snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, svačina Výše úhrady za poskytnutí stravy je uvedeno v článku V., bodu 5.2 této smlouvy. 2

3 4.3 Poskytnutí péče Uživateli je v domově poskytována péče v těchto základních činnostech uvedených v zákoně o sociálních službách: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, d) aktivizační činnost, e) sociálně terapeutická činnost, f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Smluvní strany si sjednávají, že bude uživateli poskytována péče dle jeho potřeb a požadavků (tj. dle individuálního plánu) v rozsahu takových úkonů, které již z důvodu věku a zdravotního stavu sám nezvládá a potřebuje pomoc jiné osoby Rozsah a průběh požadovaných činností uživatelem při poskytování služby je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy, a která je podkladem pro individuální plánování průběhu sociální služby Smluvní strany si sjednávají, že uživateli bude zajištěn noční dohled ze strany personálu poskytovatele Úhradu za poskytování péče bude uživatel hradit ve výši přiznaného příspěvku na péči, dle ustanovení 73 odstavce 4 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách Uživatel, kterému nebyl příspěvek na péči přiznán, hradí za péči částku ve výši dle ceníku vnitřní směrnice domova Výše úhrady za poskytnutí péče je uvedeno v článku V., bodu 32 této smlouvy 4.4 Zabezpečení zdravotní, ošetřovatelské a rehabilitační péče Poskytovatel zajišťuje zdravotní péči uživatelům formou zvláštní ambulantní péče prostřednictvím smluvního lékaře v budově domova a prostřednictvím jiného zdravotnického zařízení mimo domov Smluvní strany si sjednávají, že uživateli bude poskytována lékařská péče lékařem, kterého zprostředkuje poskytovatel Uživateli bude zajištěna ošetřovatelská péče prostřednictvím zaměstnanců poskytovatele, a to v rozsahu potřeb uživatele Rehabilitační péči poskytovatel nezabezpečuje, pouze na žádost uživatele bude zprostředkován kontakt s organizací poskytující rehabilitační péči. 4.5 Poskytnutí základního sociálního poradenství Poskytovatel bude zajišťovat uživateli základní sociální poradenstvím, spočívající v poskytnutí potřebných informací přispívajících k řešení sociální situace uživatele Sociální služby Smluvní strany si sjednávají, že uživateli bude vyřízena změna trvalého bydliště na adresu: Rybářská 545/27, Opava Smluvní strany si sjednávají, že doklady uživatele (občanský průkaz, průkaz zdravotního pojištění) budou uschovány u vedoucí oddělení přímé péče o uživatele a budou použity v případě hospitalizace nebo vyšetření u odborného lékaře. 3

4 4.7 Poskytnutí dalších služeb Uživatel může využívat další fakultativní služby zajištěné poskytovatelem v budově domova: a) používání mikrovlnné trouby, lednice, varné konvice, b) duchovní služby pro uživatele, c) provoz místního bufetu, d) drobné nákupy, e) dodání léků dle lékařského předpisu, f) zapůjčení televizoru na pokoj, g) kadeřnické, holičské a pedikérské služby dodavatelsky Služby uvedené v bodech a), b), c), d), e) se poskytují na náklady poskytovatele, služby uvedené v bodech f), g), h) se poskytují na náklady uživatele. V. Výše úhrady za poskytované sociální služby a způsob jejího placení 5.1 Za pobytové služby poskytované v domově se zvláštním režimem, hradí uživatel úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Úhrada je stanovena individuálně a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 5.2 Úhrada za pobyt, stravu a péči zahrnuje částku ve výši: úhrada částka v Kč 1. Za ubytování:.lůžkový pokoj/ den 190,00 2. Za stravu/den: diabetickou/den (v rozsahu (snídaně,oběd,večeře+3svačiny) Celkem úhrada za den: (za stravu + ubytování) Celkem úhrada za měsíc podle počtu dnů v měsíci: (za stravu + ubytování) 142,00 272, ,00/31 dnů 8160,00/30 dnů 7888,00/29 dnů 7616,00/28 dnů 3. Za péči za měsíc: ve výši přiznaného příspěvku na péči 5.3 Opatrovník se zavazuje zasílat měsíčně na účet poskytovatele finanční prostředky uživatele k úhradě ubytování a stravy ve výši sjednané ve smlouvě a 15% z příjmů uživatele k úhradě ostatních osobních výdajů, které bude zajišťovat poskytovatel. 4

5 5.4 Smluvní strany si sjednávají, že měsíční úhrada za pobyt, stravu a péči uvedená v bodu 5.2., bude realizována měsíčně bezhotovostním převodem z finančních prostředků uživatele deponovaných na depozitním účtu poskytovatele. 5.5 Úhrada za ubytování, stravu a péči je splatná nejpozději do 10. dne v měsíci, za který platba náleží. 5.6 Úhrady za pobyt, stravu a péči se mění v případě změn ve výše uvedených právních předpisech, vnitřních předpisech poskytovatele, případně jiných změn, které mají vliv na výši úhrad. 5.7 Změny úhrad nastávají ode dne uskutečněné změny (např. z důvodu změny ubytování, změny poskytování stravy, změny výše částky za stravu a ubytování, změny příjmu uživatele se sníženou úhradou, apod.), a to na základě písemných dodatků ke smlouvě, uzavřených mezi uživatelem a poskytovatelem. 5.8 Případné nedoplatky ceny služby budou uživatelem uhrazeny nejpozději v měsíci, následujícím po měsíci, kdy poskytovateli vznikl nárok na uhrazení ceny za poskytované služby. 5.9 Při předem oznámeném pobytu mimo domov hradí uživatel za každý takový den náklady za ubytování a režijní náklady na stravování. Za den pobytu mimo domov se považuje kalendářní den, kdy uživatel pobýval mimo zařízení a neodebral žádné jídlo. Pobyt mimo zařízení z důvodu ošetření nebo umístění ve zdravotnickém zařízení se považuje vždy za předem odhlášený pobyt. Při předem oznámeném pobytu mimo zařízení kratším než kalendářní den, bude poskytnuta uživateli finanční vrátka odpovídající stanovenému podílu odhlášené stravy Úhrada za ubytování při pobytu uživatele mimo zařízení poskytovatele se nevrací Jestliže je uživatel po dobu 14 dnů mimo zařízení a není mu organizací poskytována žádná péče, bude mu poskytnuta vratka poměrné části z přiznaného příspěvku na péči, přičemž za první a poslední den pobytu mimo zařízení se vratka neposkytuje. Toto neplatí pro případ hospitalizace, kde je postupováno v souladu s 14a zák. 108/2006 Sb. v platném znění Vrátky za neodebranou stravu a příspěvek na péči budou uživateli zúčtovány vždy na depozitní účet vedený v domově k poslednímu dni v měsíci, nejpozději však do 16. dne následujícího měsíce. VI. Podmínky poskytování služby Smluvní strany si sjednávají, že sociální služba bude poskytována za těchto podmínek: 6.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli adekvátní péči a podporu uvedenou v této smlouvě, v souladu s posláním, cílem, zásadami, vnitřními předpisy a povinnostmi vyplývajícími pro poskytovatele ze zákona 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 6.2 Uživatel souhlasí s označením veškerého svého ošacení číslem. 6.3 Uživatel se zavazuje včas a bez prodlení provádět úhradu za poskytnutý pobyt, stravu, péči a ostatní služby. 6.4 Uživatel se zavazuje případné nedoplatky ceny poskytované služby uhradit nejpozději v měsíci, následujícím po měsíci, kdy poskytovateli vznikl nárok na uhrazení ceny za služby. 6.5 Uživatel má právo nahlížet do pomocné evidence finančních prostředků, deponovanými u poskytovatele. Má rovněž právo kontrolovat hospodaření se všemi finančními prostředky, které deponoval u poskytovatele. 6.6 Poskytovatel se zavazuje předložit uživateli na vyžádání vyúčtování úhrady, a to nejpozději do 16. dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž poskytovatel vyúčtování předkládá. 5

6 6.7 Poskytovatel se zavazuje převzít do úschovy cenné věci a finanční prostředky na žádost uživatele a vést řádnou evidenci takto svěřených prostředků a cenností v souladu s vnitřním předpisem poskytovatele. Poskytovatel není odpovědný za finanční hotovost a cennosti na pokoji uživatele, které nebudou uloženy v depozitním trezoru poskytovatele. 6.8 Smluvní strany si sjednávají, že poskytovatel (resp. jím pověření zaměstnanci) bude přijímat jakékoliv finanční prostředky uživatele a bude je ukládat na depozitní účet vedený v domově. 6.9 Smluvní strany si sjednávají, že poskytovatel (resp. jím pověření zaměstnanci) má právo disponovat s peněžními prostředky uživatele uloženými na příslušném depozitním účtu a to v tom smyslu, že z těchto příjmů bude hrazena bezhotovostním převodem úhrada za pobyt, stravu a péči dle uzavřené smlouvy a jejich dodatků. Dále ze zůstatku příjmu na základě příslušných podkladů budou zúčtovány poplatky za léky, regulační poplatky, hygienické potřeby, poplatky za služby (např. holič, kadeřnice, pedikúra a jiné služby) a drobné nákupy dle potřeb uživatele Ochrana osobních údajů Uživatel souhlasí, aby poskytovatel zpracovával jeho data obsažená v žádosti o přijetí pro účely spojené s poskytováním služeb Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel shromažďoval a zpracovával osobní a citlivé údaje uživatele, a to za účelem tvorby individuálního plánu uživatele, za účelem podávání informací o sociální situaci orgánům státní a veřejné správy dle příslušného zákona Zajišťování jednorázového nákupu uživateli v hodnotě Kč 1000,- a vyšší, bude poskytovatel provádět pouze s předchozím písemným souhlasem opatrovníka Poskytovatel se zavazuje předložit opatrovníkovi dle jeho požadavků vyúčtování zaslaných finančních prostředků uživatele, vedených na depozitním účtu v domově. VII. Ostatní ujednání práva a povinnosti uživatele 7.1 Uživatel má právo si vyzvednout finanční částku (cenné věci) u poskytovatele ve stanovených provozních hodinách. 7.2 Uživatel má právo podávat návrhy na zlepšování kvality sociální služby. 7.3 Uživatel má právo stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby. 7.4 Uživatel má povinnost užívat ke kouření pouze vyhrazených prostor a dodržovat zákaz kouření v ostatních prostorách objektu. 7.5 Uživatel je povinen dodržovat domovní řád poskytovatele, s kterým byl seznámen před uzavřením této smlouvy. 7.6 Uživatel je povinen řídit se pokyny zaměstnanců při nouzových a havarijních situacích, které mohou nastat v souvislosti s poskytováním sociální služby. 7.7 Uživatel je povinen zdržet se pobytu na jídelnách a v jiných společných prostorech, pokud je k tomu vyzván personálem poskytovatele, a to především při výskytu epidemiologického onemocnění. 7.8 Používá-li uživatel vlastní kompenzační nebo rehabilitační pomůcky, hradí opravu v případě jejich poškození nebo nefunkčnosti své pomůcky, z vlastních prostředků. 7.9 Uživatel je povinen šetřit energiemi (voda, plyn, elektřina) a vybavením poskytovatele (úmyslně nepoškozovat a neznehodnocovat). 6

7 7.10 Uživatel je povinen při prokázání úmyslného poškození nebo znehodnocení majetku poskytovatele uhradit odpovídající částku jako náhradu poskytovateli Uživatel je povinen zajistit si na vlastní náklady hygienické a toaletní prostředky Uživatel má povinnost zdržet se vytváření nadměrného hluku, kterým by mohl rušit své okolí a ostatní uživatele, a to především v době nočního klidu od do 6.00 hodin Uživatel je povinen zdržet se návštěvy jiných pokojů bez souhlasu jejich obyvatel, aby nedocházelo k narušování soukromí dalších uživatelů Uživatel je povinen doložit poskytovateli výši svého příjmu v případě, že jeho příjem nebude dostatečný na plnou úhradu a bude nutné stanovit sníženou úhradu. VIII. Postup při nedodržování dohodnutých podmínek 8.1 Pokud uživatel nedodržuje podmínky smlouvy, případně jiným způsobem narušuje soužití mezi uživateli, bude postupováno zařízením takto: a) upozornění ředitelem zařízení, b) písemné upozornění nebo výzva k dodržování dohodnutých podmínek, c) návrh na ukončení pobytu. IX. Trvání smlouvy, způsob a podmínky ukončení smlouvy 9.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, která začíná dnem nástupu uživatele do zařízení, tj Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, zánikem některé ze smluvních stran, výpovědí některé ze smluvních stran. 9.3 Uživatel je kdykoliv oprávněn písemně vypovědět smlouvu bez udání důvodu a tím ukončit poskytování sociální služby. 9.4 Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: a) uživatel závažným způsobem porušuje uzavřenou smlouvu a poskytovatel již vyčerpal veškeré způsoby nápravy; b) uživatel i po opětovném upozornění závažným a hrubým způsobem narušuje soužití uživatelů a porušuje povinnosti vyplývající z vnitřních pravidel poskytovatele; c) uživatel ani na písemnou výzvu poskytovatele nezaplatí stanovenou úhradu za ubytování, stravu a poskytovanou péči ve lhůtě stanovené ve výzvě; d) u uživatele došlo k takové změně zdravotního stavu, která vyžaduje poskytování péče jiné služby. 9.5 Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. 9.6 Výpovědní lhůta pro případy vypovězení smlouvy uživatelem činí 7 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď písemně doručená poskytovateli. 9.7 Výpovědní doba pro případy vypovězení smlouvy poskytovatelem činí jeden kalendářní měsíc a začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď písemně doručená uživateli. 7

8 X. Způsob a podmínky, za kterých lze smlouvu měnit 10.1 Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze oboustranně podepsanými chronologicky číslovanými písemnými dodatky k této smlouvě, jinak jsou neplatné Písemné dodatky jsou nedílnou součástí této smlouvy. XI. Závěrečná ustanovení 11.1 Smluvní strany uzavřely tuto smlouvu o poskytnutí služeb v souladu s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., a občanského zákoníku v platném znění Uživatel a poskytovatel prohlašují, že smlouvu uzavírají dobrovolně a přijímají veškerá práva a závazky z ní vyplývající. Smlouva vyjadřuje pravou a svobodnou vůli smluvních stran a není uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze stran Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších změn a doplnění, či jinými platnými zákonnými předpisy, které se týkají poskytování sociálních služeb Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu, je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží uživatel, druhý poskytovatel Uživatel nemůže práva z této smlouvy postoupit na jinou osobu Uživatel prohlašuje, že se před nástupem dostatečně a bez nátlaku seznámil s obsahem této smlouvy a vnitřními předpisy organizace, tj. Domovním řádem, Individuálním plánováním služby, Pravidly pro podávání a vyřizování stížnosti a Postupem při nouzových a havarijních situacích Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu a účelu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. V Opavě dne: Za uživatele Za poskytovatele Příloha: č. 1. Rozsah požadovaných činností při poskytování sociálních služeb v Domově Bílá Opava č. 2. Protokol o seznámení se s vnitřními předpisy poskytovatele 8

9 Příloha č. 1 smlouvy č. RYB X/ SOC Rozsah a průběh požadovaných činností při poskytování sociální služby v Domově Bílá Opava ke dni uzavření smlouvy Jméno a příjmení uživatele: nar.: 1. Poskytnutí ubytování Rozsah Průběh Ubytování požaduje X dvoulůžkový pokoj Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení požaduje X v celém rozsahu, četnost dle osobní a provozní potřeby, včetně úpravy lůžka 2. Poskytnutí stravy Rozsah Průběh Zajištění celodenní stravy požaduje X 3 hlavní jídla + 3 svačiny, zajistit v době stanovené pro podávání stravy Zajištění dietního stravování požaduje X podávání diabetické stravy požaduje X včetně úpravy stravy dle potřeby, vaření Pomoc při podávání jídla a pití kávy dle potřeby a denně zajistit dostatek tekutin 3. Pomoc při péči o vlastní osobu Rozsah Průběh Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních požaduje X denně ranní a večerní příprava oděvů, pomůcek oblékání, úklid oděvů Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změny poloh 9 požaduje požaduje X dle potřeby Pomoc při prostorové orientaci, samostatném požaduje X doprovod v areálu domova po dobu seznámení se s novým prostředím, pohybu v prostoru případně i mimo domov 4. Pomoc při osobní hygieně Rozsah Průběh požaduje X denně pomoc při ranní a večerní Pomoc při úkonech osobní hygieny hygieně, koupání zajistit dle potřeby, nejméně 1x týdně požaduje X 1 x týdně umývání vlasů, stříhání nehtů Pomoc při základní péči o vlasy a nehty dle potřeby požaduje X při potřebě doprovod na WC, zajistit Pomoc při použití WC křeslo WC na pokoj, připravit inkontinenční pomůcky 5. Zprostředkování kontaktu se společenským Rozsah Průběh prostředím požaduje X zajistit kadeřnické a pedikérské služby Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných dle potřeby, podávat informace o služeb a informačních zdrojů dalších službách Pomoc obnovit a upevnit kontakt s rodinou a při aktivitách k začleňování X požaduje X pomoc při seznámení a navázání kontaktu s ostatními uživateli 6. Sociálně terapeutické činnosti Rozsah Průběh Rozvoj, udržení osobních a sociálních schopností, dovedností k začleňování požaduje X dle své potřeby a přání pobývat ve společnosti ostatních uživatelů 7. Aktivizační činnosti Rozsah Průběh požaduje X průběžně podávat informace o Volnočasové a zájmové aktivity volnočasových aktivitách, pomoc s účasti na akcích dle zájmu Pomoc při obnovení a upevnění kontaktu požaduje X při setkávání s rodinou a jinou blízkou

10 s přirozeným sociálním prostředím Nácvik, upevnění motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí Vyřizování, obstarávání osobních záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů osobou vytvořit podmínky pro možnost setkáváni požaduje X denně podporu k udržení nejvyšší možné míry samostatnosti v jídle, v hygieně, v chůzi požaduje Rozsah X Průběh pomoc při jednání s úřady a institucemi dle potřeby CÍL UŽIVATELE: Případné změny v rozsahu a průběhu požadovaných činností při poskytování sociální služby budou sjednávány v rámci individuálního plánování. V Opavě dne: Podpis sociální pracovnice: Podpis uživatele: 10

11 Příloha č. 2 smlouvy č. RYB X/ SOC PROTOKOL O SEZNÁMENÍ SE S VNITŘNÍMI PŘEDPISY POSKYTOVATELE Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s následujícími vnitřními předpisy poskytovatele: 1. Domovní řád 2. Individuální plánování průběhu sociální služby (SQ 5) 3. Pravidla pro podávání stížností (SQ 7) 4. Nouzové a havarijní situace (SQ 14) a byl mi předán soubor informací o poskytované službě v Domově Bílá Opava. V Opavě dne:.. Podpis sociálního pracovníka.. podpis uživatel 11

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 51 a 91 citovaného zákona

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená mezi SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY poskytovatelem sociální služby: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Lipník 110, 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Zastoupený

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM adresa: Domov se zvláštním režimem Bolevec

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Domov pro seniory Pohoda, příspěvková organizace s právní subjektivitou se sídlem Budějovická 159, 384 11 Netolice, IČ 70947571, zastoupená

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č..

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci: 1. Denní centrum Žirafa provozovatel: Nejste sami (spolek) se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 48 a 91 citovaného zákona

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

Smlouva o poskytnutí osobní asistence V Z O R Smlouva o poskytnutí osobní asistence Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště......, rodné číslo., v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Níže uvedeného dne a roku uzavřeli: Pan: Mgr. Koverdynská Marie narozená: 2.5.1937 rodné číslo: 375502/017 bydliště: Na Štěbetce

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient,

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, a 2) Domov pro seniory

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042 Domovy sociálních služeb Litvínov příspěvková organizace Zátiší 177 435 42 Litvínov-Janov 476 765 117 (fax), 476 742 030 608 117 204,e-mail: dss@dsslitvinov.cz detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov

Více

V Z O R S M L O U V Y

V Z O R S M L O U V Y V Z O R S M L O U V Y o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhlášky č.505/2006 Sb. v alternativní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory xxxx 1) Uživatel sociálních služeb, pan (paní)....,

Více

SMLOUVA č. o poskytnutí služby sociální péče PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

SMLOUVA č. o poskytnutí služby sociální péče PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SMLOUVA č. o poskytnutí služby sociální péče PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ust. 40 a ust. 91 zák.č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění prováděcích předpisů (dále

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli: Pan/paní

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní), nar..,

Více

Smlouva o poskytování služby

Smlouva o poskytování služby Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1) Pan (paní): Bydliště: Zastoupen(a) opatrovníkem: v textu této smlouvy dále jen uživatel služby a 2) Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Londýnská

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Jméno a příjmení: zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne, paní/panem.trvalé bydliště zástupcem členem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou (dále jen

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Jméno a příjmení: trvalé bydliště: datum narození: v textu této smlouvy dále jen Uživatel a Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 2) Česká společnost

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc IČO: 75004372 tel.:585 111 334 bank. spojení: KB Olomouc Číslo organizace: 1638 fax:585 311 959 č.ú.: 27-4231600247/0100

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 podle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory ( číslo Smlouvy...) Níže uvedeno dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní), nar, rodné číslo.., bydliště Domov pro seniory Koryčany, Kyjovská

Více

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění,

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, XX/RRRR Domov pro seniory Dobřichovice zřizovatel hlavní město Praha Brunšov 365, 252 31 Všenory tel.: 257 712 194, 257 712 135, fax: 257 711 166 IČ: 708 758 80, bankovní spojení: PPF Banka, č. účtu 2001580034/6000

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271 smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služba, identifikátor služby: 6466123 Smlouva o poskytnutí sociální služby vychází ze zákona o sociálních službách. Ve smlouvě se poskytovatel a uživatel

Více

Budeme Vám oporou. uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách tuto

Budeme Vám oporou. uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách tuto 1) Centrum Rožmitál pod Třemšínem, Na Spravedlnosti 589, 26242 Rožmitál pod Třemšínem IČO: 42727219 zastoupené: ředitelem Ing. Lubošem Halenkovským (dále jen "Poskytovatel") 2) pan/paní nar. bytem (dále

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014 Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou: Poskytovatel: Diakonie ČCE Středisko Světlo ve Vrchlabí se sídlem: Pražská 858, Vrchlabí,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX uzavřená dle 91 a 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v pobytovém zařízení sociálních služeb domov se zvláštním režimem pod číslem.

Smlouva o poskytnutí sociální služby v pobytovém zařízení sociálních služeb domov se zvláštním režimem pod číslem. Domov Kunšov s.r.o. se sídlem Eškova 413, 262 23 Jince, provozovna Albrechtice u Drahonic - Samota 16, 389 01 Vodňany, IČO : 016 27 392 Smlouva o poskytnutí sociální služby v pobytovém zařízení sociálních

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň datum narození: trvalý pobyt: číslo jednací: zastoupená Mgr. Markétou Štychovou,

Více

VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu

VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE telefonní číslo: druh mobilního přístroje: xxxxxxx xxxxxxxx Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Agentura domácí péče LADARA o.p.s. se sídlem:

Více

Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s.

Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s. Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s. uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy..

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Centrum sociálních služeb Hrabyně 747 67, Hrabyně 3/202 IČ: 70630551 Tel.: 553 607 800, 724 149 070 Fax: 553 775 071 Email: info@csshrabyne.cz SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově na Dómském pahorku

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově na Dómském pahorku FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Domov na Dómském pahorku domov pro seniory, týdenní stacionář Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice Tel: 417 770 011, 417 770 013, fax: 417 770 021, e-mail: ds@fchltm.cz, web:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y smluvní strany 1) Domov pro seniory Krč, příspěvková organizace se sídlem Praha 4 - Krč, Sulická

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, 472 775 615, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 ddst@ddst.cz www.ddst.cz ID

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro osoby se zdravotní postižením

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č /ze dne. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým ředitelem

Více