Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)"

Transkript

1 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, Tel.: , Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Č. j. Odry. I. Smluvní strany Poskytovatel: Domov Odry, příspěvková organizace se sídlem Hranická 56, Odry, IČ: Bankovní spojení: /0100 KB Odry Zastoupený: ředitelkou Miroslavou Chodurovou (dále jen poskytovatel) a Uživatelka: Paní: Trvalé bydliště: Narozena: (dále jen uživatelka) uzavírají v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, smlouvu o poskytnutí služby sociální péče podle 49 a 91 citovaného zákona. 1

2 II. Předmět smlouvy a druh poskytované služby 1. Předmětem smlouvy je poskytování pobytové služby sociální péče v Domově Odry, příspěvková organizace Domov po seniory. Rozsah poskytované služby je sjednán v této smlouvě a je uzavřena na základě potřeb uživatelky a možností poskytovatele. 2. Tato smlouva upravuje vztahy mezi uživatelkou a poskytovatelem služby. 3. Poskytovatel je oprávněn poskytovat sociální služby na základě rozhodnutí č.j /2007 o registraci sociálních služeb, schváleného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. III. Rozsah poskytování sociální služby 1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživatelce tyto základní činnosti při poskytování sociální služby (dle 49 zákona č. 108/2006 Sb.): a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) aktivizační činnosti, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 2. Poskytovatel je povinen zajistit zdravotní péči osobám, kterým poskytuje pobytové služby podle 34 odst. 1, písm. e): a) prostřednictvím zdravotnických zařízení, b) jde-li o ošetřovatelskou a rehabilitační péči především prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání dle ordinace lékaře. 3. Poskytovatel je povinen zajistit základní sociální poradenství. 2

3 4. Osobním cílem paní.. je.. Tento cíl bude průběžně vyhodnocován a aktualizován (viz. Systém individuálního plánování). IV. Ubytování 1. Uživatelce se poskytuje ubytování ve lůžkovém pokoji. 2. K pokoji náleží: a) předsíň, b) bezbariérové WC a bezbariérový sprchový kout, které je určeno také pro uživatele z vedlejšího pokoje. 3. K základnímu vybavení pokoje náleží: lůžko, noční stolek, šatní skříň, stolek, židle, televizor, police, stropní světlo, obraz, záclona, dorozumívací zařízení. 4. Po dohodě s poskytovatelem si může uživatelka pokoj dovybavit vlastním zařízením nebo je jí dle individuálních potřeb poskytnuto další vybavení (např. křeslo, WC křeslo, lampička, prádelník ). 5. Mimo pokoj a prostory uvedené v odst. 2 může uživatelka užívat společné prostory: jídelnu, knihovnu, kuchyňku, Tančírnu, kuřárnu, zahradu s posezením, společnou koupelnu, po domluvě rehabilitaci. 6. Ubytování zahrnuje: topení, teplou a studenou vodu, elektrickou energii, úklid dle stanoveného harmonogramu, praní a žehlení prádla, drobné opravy ložního a osobního prádla, technickou údržbu pokojů. 7. V případě úmyslné škody způsobené uživatelkou na prostorách ubytování a užívání a na zařízení, bude po uživatelce požadována finanční náhrada ve výši způsobené škody. 8. Poskytovatel je povinen udržovat prostory domova ve stavu způsobilém k řádnému ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv uživatelky spojených s užíváním těchto prostor. 3

4 9. Uživatelka je povinna řádně užívat všechny prostory v areálu poskytovatele a v těchto prostorách nesmí uživatelka bez souhlasu poskytovatele provádět žádné změny. V. Stravování 1. V zařízení je uživatelce poskytováno celodenní stravování, které zahrnuje tři hlavní a jedno vedlejší jídlo (snídaně, oběd, večeře, svačina) denně. Po dohodě bude uživatelka odebírat jen 3 hlavní jídla (snídaně, oběd, večeře) denně. 2. Dle individuálních potřeb uživatelky je uživatelce poskytována strava dietní (diabetická nebo žlučníková). Uživatelka má možnost poradit se ohledně svého stravování (diety) s lékařem. 3. Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle vnitřních pravidel poskytovatele. 4. Uživatelka má možnost za úhradu si individuálně objednat poskytování II. večeře jako fakultativní službu. Cena je stanovena v ceníku fakultativních služeb. VI. Péče 1. Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat uživatelce, která je příjemcem příspěvku na péči, dle jejich potřeb, přání, momentálního zdravotního stavu a na základě požadavku uživatelky základní činnosti uvedené v časovém snímku služby, který je součástí individuálního plánu uživatelky. 2. Měsíční úhrada uživatelky za tuto poskytnutou péči je ve výši přiznaného příspěvku na péči. 3. Ke změně rozsahu poskytovaných úkonů péče může dojít na základě požadavku uživatelky, ve spolupráci s patronem v souvislosti s vyhodnocováním individuálního plánu uživatelky nebo z důvodu změny zdravotního stavu uživatelky. 4

5 VII. Fakultativní činnosti 1. Poskytovatel dále poskytuje fakultativní činnosti nad rámec základních činností uvedených v článku III. odst. 1 této smlouvy, dle vnitřní směrnice Ceník služeb. VIII. Místo a čas poskytování sociální služby 1. Služba sjednána dle článku IV. Ubytování této smlouvy se poskytuje v Domově pro seniory provozovaném poskytovatelem v Domově Odry, příspěvková organizace, Hranická ulice č. p., v objektu. 2. Služba sjednána v článku IV. Ubytování je poskytována 24 hodin denně, a to každý den po dobu platnosti smlouvy. Praní, žehlení prádla vč. drobných oprav a úklid pokojů se provádí v pracovní dny pondělí pátek (mimo svátků) od 6.00 hod. do hod., příprava a výdej stravy se provádí denně od 6.00 hod. do hod.. Konkrétní dobu úklidu a výdeje stravy je možno stanovit v individuálním plánu. Základní činnosti dle článku III odst. 1 písm. c-h) se poskytují dle dohodnutého časového snímku služby, který je součásti individuálního plánu uživatelky. 3. Sjednané služby v této smlouvě jsou uživatelce poskytovány celoročně a začínají dnem. IX. Výše úhrady a způsob jejího placení 1. Stanovená úhrada zahrnuje platbu za ubytování a stravování s platností od. 2. Úhrada za ubytování v užívaném pokoji činí Kč. denně. 3. Úhrada za stravu činí Kč 122,10 denně, z čehož činí Kč 61,10 náklady na suroviny a Kč 61,-- provozní náklady na přípravu stravy. 4. Uživatelce po úhradě za ubytování a stravu musí zůstat alespoň 15% jejího příjmu (příjmem se rozumí zejména důchod) podle ustanovení 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 5

6 5. Uživatelka je povinna zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle 73 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 6. Uživatelka je povinna doložit výši přiznaného příspěvku na péči (pokud tento příspěvek pobírá). 7. Úhrada za pobyt a stravu bude hrazena uživatelkou: - př. hotově do pokladny poskytovatele a následně převodem na účet poskytovatele č. ú /0100 hromadným výplatním seznamem ČSSZ Praha 8. Úhrada za péči bude hrazena: - př. převodem na účet poskytovatele č. ú /0100 ve výši přiznaného příspěvku na péči 9. Úhrady za ubytování a stravu jsou splatné do konce kalendářního měsíce, za který platba náleží. Změny ve výši úhrad nastávají prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, ve kterém došlo ke změně skutečností, které mají vliv na stanovení úhrady (musí být vždy ošetřeno dodatkem ke smlouvě). 10. Stanovená výše úhrady za ubytování a stravu Text Úhrada (v Kč) za 1 den 28 dní 29 dní 30 dní 31 dní Strava suroviny snídaně 13,20 369,60 382,80 396,-- 409,20 Strava suroviny oběd 28,70 803,60 832,30 861,-- 889,70 Strava suroviny večeře 19,20 537,60 556,80 576,-- 595,20 Strava suroviny svačina 7,90 221,20 229,10 237,-- 244,90 Strava provozní náklady 61, , , , ,-- Ubytování Úhrada za ubytování a stravu celkem

7 11. Výpočet měsíční skutečné (snížení) výše úhrady za ubytování a stravu Text Částka v Kč Za 28 dní Za 29 dní Za 30 dní Za 31 dní Příjem (důchod) uživatelky Předepsaná úhrada Zůstatek příjmu po úhradě 15% příjmu minimální K výplatě: K výplatě: K výplatě: K výplatě: zůstatek Snížená úhrada Předepsaná úhrada je nižší o Doplatek úhrady (doplácí dcera paní) Předepsaná úhrada je tedy nižší o 12. Úhrada za kalendářní měsíc se stanoví tak, že součet denních částek za stravu a ubytování dle odst. 2 a 3 čl. IX. této smlouvy se násobí skutečným počtem kalendářních dnů v měsíci, za který náleží. Měsíční úhrada je tedy stanovena dle skutečného počtu dní v měsíci, tzn.: za 28 dní v měsíci únoru, za 29 dní v měsíci únoru v přestupném roce, za 30 dní v měsících duben, červen, září, listopad, za 31 dní v měsících leden, březen, květen, červenec, srpen, říjen, prosinec Vratky za stravu při předem oznámeném pobytu uživatelky mimo zařízení poskytovatele budou uživatelce vyplaceny v hotovosti až po uzávěrce daného měsíce, nejpozději do 7. dne následujícího měsíce včetně. Stravou se v tomto případě rozumí cena surovin bez provozních nákladů. Při odhlašování ze stravy se postupuje dle vnitřní směrnice, která je uživatelům k dispozici na nástěnkách budov. 14. Při celoměsíčním pobytu uživatelky mimo zařízení budou vratky za stravu vyplaceny za skutečný počet dnů v daném měsíci, ve kterém byl uživatel mimo zařízení. 7

8 15. Vratky za péči se vrací jen za podmínek uvedených ve vnitřní směrnici č. 6 Směrnice k úhradám za péči a vratka příspěvku na péči (PnP), která je uživatelům k dispozici na nástěnkách budov. 16. Ke změnám ve výši úhrad může dojít v případě změn v platných právních předpisech, případně kritérií (např. změna pokoje, změna v rozsahu odebraného jídla, změna rozsahu poskytované péče) či změnami jiných okolností, které mají vliv na výši plateb za ubytování, stravování a péči (ceny maximálně do výše stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění). X. Ostatní ujednání práva a povinnosti uživatelky, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb 1. Práva a povinnosti uživatelky: a) uživatelka má právo být před uzavřením této smlouvy seznámena se všemi podmínkami poskytování služby sociální péče, b) právo uživatelky nahlédnout do osobní dokumentace, c) právo na respektování důstojnosti a soukromí uživatelky, d) povinnost uhradit způsobenou škodu na zařízení a věcech poskytovatele, kterou způsobila z nedbalosti nebo úmyslně, e) povinnost umožnit poskytovateli kontrolu pokoje a úložných prostor z důvodu zajištění hygienické a požární bezpečnosti, při inventarizaci. f) uživatelka má právo podávat stížnosti a připomínky poskytovateli dle vnitřních směrnic, g) právo na ochranu osobních údajů, h) povinnost dodržovat Informace o pobytu v Domově Odry, i) povinnost řádně a v termínu hradit stanovenou úhradu za ubytování, stravu a péči. 2. Veškerá práva a povinnosti uživatelky jsou zveřejněna ve vnitřních předpisech poskytovatele. 8

9 3. Uživatelka prohlašuje, že byla seznámena s vnitřními předpisy zařízení (viz. příloha č. 3), v němž se poskytuje služba sociální péče podle této smlouvy. Uživatelka prohlašuje, že těmto předpisům porozuměla. Uživatelka se zavazuje a je povinna tyto předpisy dodržovat. 4. Práva a povinnosti poskytovatele: a) zachovávat mlčenlivost o údajích o uživatelce, o kterých se dozvěděl za poskytování služby, b) chránit uživatelku před diskriminací a jakoukoliv formou zneužívání, c) chránit osobní svobodu a soukromí uživatelky, d) informovat uživatelku o změnách ve vnitřních předpisech, e) pomáhat uživatelce plánovat průběh poskytované služby dle jejich cílů, potřeb a schopností a možností domova, f) vést záznamy o průběhu poskytované služby a hodnotit ji za účasti uživatelky, g) právo vydávat vnitřní předpisy v souladu s platnými právními předpisy, které upravují další podmínky poskytování služby, h) právo omezit návštěvy z vážných epidemiologických a provozních důvodů. 5. Bližší informace o právech a povinnostech jsou obsaženy v samostatné vnitřní směrnici Vnitřní pravidla pro ochranu práv uživatelů. XI. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 1. Uživatelka je oprávněna smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď danou uživatelkou činí 7 dnů, nedohodne-li se s poskytovatelem jinak. Lhůta začíná běžet od 1. dne následujícího po dni doručení výpovědi. Výpověď musí být podána písemně. 2. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 2 měsíce a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato písemná výpověď uživatelce doručena. 3. Poskytovatel může odstoupit od smlouvy z těchto důvodů: a) pokud uživatelka nebo její opatrovník nedodržuje podmínky smlouvy, případně jiným způsobem narušuje soužití mezi uživateli, 9

10 b) u uživatelky došlo ke změnám potřeb, které není zařízení schopno zajistit, c) pokud uživatelka neplatí stanovenou úhradu za ubytování, stravu a péči v zařízení, d) změna zdravotního stavu, která vylučuje poskytování pobytové služby. 4. Při nedodržování podmínek smlouvy uživatelkou bude postupováno zařízením následně: a) domluva ředitele, b) písemné napomenutí nebo výzva k dodržování dohodnutých podmínek, c) návrh na ukončení pobytu v zařízení. 5. Platnost smlouvy končí úmrtím uživatelky nebo odchodem uživatelky z naší služby. 6. Ke dni ukončení pobytu je uživatelka povinna uhradit veškeré vzniklé nedoplatky spojené s pobytem v zařízení. XII. Doba platnosti smlouvy 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 2. Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami na dobu neurčitou. 3. Osoba nemůže práva z této smlouvy postoupit na jinou osobu. XIII. Závěrečná ustanovení 1. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 2. Změny této smlouvy a příloh mohou být provedeny jen oboustranně podepsanými písemnými dodatky (v případě změny výše úhrady, změny v rozsahu poskytované péče, na žádost uživatelky). 10

11 3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 4. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. V Odrách dne..... uživatelka.... Ředitelka zařízení Přílohy: Příloha č. 1 - Prohlášení uživatelky Příloha č. 2 Souhlas uživatelky s poskytováním osobních údajů Příloha č. 3 Seznámení s vnitřními předpisy poskytovatele 11

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Dvůr Králové nad Labem Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Pan nar. bydliště v textu této smlouvy dále jen "uživatel" zastoupen

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 podle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov,

Více

V Z O R S M L O U V Y

V Z O R S M L O U V Y V Z O R S M L O U V Y o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhlášky č.505/2006 Sb. v alternativní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Centrum sociálních služeb Hrabyně 747 67, Hrabyně 3/202 IČ: 70630551 Tel.: 553 607 800, 724 149 070 Fax: 553 775 071 Email: info@csshrabyne.cz SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient,

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, a 2) Domov pro seniory

Více

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění,

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, XX/RRRR Domov pro seniory Dobřichovice zřizovatel hlavní město Praha Brunšov 365, 252 31 Všenory tel.: 257 712 194, 257 712 135, fax: 257 711 166 IČ: 708 758 80, bankovní spojení: PPF Banka, č. účtu 2001580034/6000

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory xxxx 1) Uživatel sociálních služeb, pan (paní)....,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci /dále jen smlouva/

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci /dále jen smlouva/ Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci /dále jen smlouva/ uzavřená, v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 49

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory 1. Pan:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory č.j. XX/XX/201X/XX Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXXX narozena X.X.19XX, r.č. bydliště Domov důchodců

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více