ZPRAVODAJ č. 21 (březen 2014)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ č. 21 (březen 2014)"

Transkript

1 ZPRAVODAJ č. 21 (březen 2014)

2 Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod našeho sdružení. 1. Aktuálně připravované akce 1.1. Velikonoční dílna pro děti a náhradní rodiče V sobotu se v době od 9.00 do hodin na pracovišti o. s. ISIS, Horní náměstí 21, Olomouc, uskuteční velikonoční dílna pro děti a náhradní rodiče. Program s přihláškou bude všem rodinám rozeslán elektronickou poštou. Vzhledem k omezené kapacitě se velikonoční dílny mohou účastnit jen přihlášení zájemci Svépomocné skupiny Středa ( hod.) vede PhDr. Jiří Smejkal Středa ( hod.) vede Mgr. Žaneta Smejkalová Středa ( hod.) vede PhDr. Jiří Smejkal Počet míst je omezen, určeno jen pro přihlášené pěstouny. Hlídání dětí bude po dobu akce zajištěno, je nutné přihlášení Skupiny psychosociálních aktivit pro děti skupinka 1: (15:00 16:30) skupinka 2: (16:45 18:15) skupinka 3: (16:30 18:00) Na aktivity je nutno děti přihlásit a dodržovat příchod v uvedený čas. 2. Vzdělávací blok pro dospívající V rámci vzdělávání byla našemu o. s. nabídnuta možnost realizace modelových situací v oblasti finanční gramotnosti. Jedná se o vzdělávací blok určený pro dospívající a mladé dospěláky, v rámci kterého by byla realizována modelová simulace života rodiny se zaměřením na optimalizaci hospodaření v konkrétních životních situacích. Předpokládaná délka vzdělávacího bloku je 6 hodin. Žádáme případné zájemce o sdělení zájmu na V závislosti na zájem by bylo následně přistoupeno k případné realizaci. 3. Jarní, víkendový pobyt 2014 V rámci jednání Výboru bylo řešeno zajištění jarního pobytu a byly stanoveny následující podmínky:

3 Místo a termín konání : Jarní pobyt se uskuteční ve dnech 23. až 25. května 2014 v zařízení SOLA GRATIA Bystřice pod Hostýnem. Odjezd autobusu z Olomouce se uskuteční v 16:00 hodin od Dětského domova v Olomouci se zastávkou u letadla (parkoviště u BILLY). Pobyt začíná večeří dne a končit bude obědem dne Vzdělávací program: V rámci vzdělávacího programu jarního cyklu poradensko-vzdělávacího pobytu budou předmětem vzdělávání následující témata: 1. blok: Čím žijí naše rodiny svépomocná skupina /pátek/ 2. blok: Jak podávat dítěti informace o vlastních rodičích vhodným způsobem. /sobota/ Specifika rolí babičky, dědečka, tety, strýce nároky na zvládání dvojrole. 3. blok: Prožitkový seminář/technika posílení rodičovských dovedností /sobota/ 4. blok: Aktuality v sociálně právní ochraně dětí a náhradní rodinné péči /sobota/ aneb co je dobré vědět a co přináší dohody o výkonu pěstounské péče 5. blok: Kdyby to bylo tak jednoduché. Co nám může pomoci? /sobota/ - proč je dobré umět dítě povzbudit, stanovit hranice, být důsledný 6. blok: Lži a krádeže u dětí a dospívajících /neděle/ - proč děti lžou, jak reagovat na lži, předcházení krádežím, jak postupovat, když už ke krádeži dojde Lektoři: Mgr. Žaneta Smejkalová PhDr. Jiří Smejkal Délka bloku: 1-2 hodiny /1 vzdělávací hodina = 45 minut/ Vzdělávací bloky pro rodiče 1 až 6 jsou hodnoceny vždy 1 nebo 2 kreditními body v závislosti na délce absolvovaného bloku. Body se započítávají do 24 hodin povinného vzdělávání pěstounů, jak je dáno zákonem č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Po dobu vzdělávacích bloků souběžně probíhá odborný program pro děti. Změna témat vzdělávacích bloků vyhrazena

4 Příspěvek účastníka: Na základě dosavadního průběhu grantových řízení výbor stanovil příspěvek účastníka ve výši: - dospělá osoba v NR 800,- - dítě v NR*) 400,- - dítě v NR v předškolním věku 200,- - dítě mimo NR **) 800,- - dospělá osoba mimo NR**) 1.400,- *) dítětem v náhradní rodině (NR) se rozumí i osoba do 26 let, připravující se na své budoucí povolání. **) dítětem nebo dospělou osobou mimo NR se rozumí osoba, která není členem NR (např. synovec, vnučka, teta, babička, strýc, atd.). Možnost účasti osob mimo NR na pobytech ISIS je závislá na volné kapacitě ubytovacího zařízení. Členové náhradních rodin mají při zařazení na poradenskovzdělávací pobyt přednost. Náhradní rodinou se rozumí maximálně dvě dospělé osoby, jimž bylo dítě (děti) svěřeno do náhradní péče, a děti (osvojené, v pěstounské péči nebo biologické) žijící s těmito osobami ve společné domácnosti. Přihlášky: Závazné přihlášky na jarní pobyt zasílejte elektronickou poštou na adresu nebo písemně běžnou poštou na adresu: ISIS Olomouc, Horní náměstí 21, Olomouc. Přihlášky je nutno doručit nejpozději do Telefonické přihlášky nebudou brány na zřetel. Přihlášky doručené v pozdějším termínu budou zohledněny jen v případě volné kapacity. V případě většího zájmu, než je kapacita zařízení, rozhoduje termín doručení přihlášky, proto své přihlášky posílejte pouze na uvedené kontakty. Závazná přihláška zasílaná mailem musí obsahovat údaje o všech účastnících (jak dospělých, tak i dětech), a to: Příjmení Jméno Datum narození *) uvede se jedna z variant Dětská Dieta Doprava Místo porce nástupu ANO/NE*) (jaká) BUS/vlastní *) V případě dopravy autobusem doplňte, prosím, místo nástupu (u Dětského domova nebo u letadla ), aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám. Při odeslání běžnou poštou použijte formulář, který je přílohou tohoto zpravodaje. Je-li požadována zvláštní strava (např. žlučníková dieta, vegetariánská strava, atd.), uveďte tento požadavek ve sloupci dieta. Výbor se bude snažit tomuto požadavku vyhovět. Upozorňujeme všechny účastníky, že při nástupu do autobusu nebo po příjezdu do místa konání pobytu (v případě vlastní dopravy) bude nutno předat organizátorům potvrzení o bezinfekčnosti, podepsané osobou pečující o svěřené dítě. Bez tohoto potvrzení nebude možné účast na pobytu povolit. Formulář potvrzení je přílohou č. 2 zpravodaje.

5 Zároveň výbor upozorňuje na platná Organizační pravidla pro účastníky akcí pořádaných ISIS občanským sdružením pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci. Pravidla jsou dostupná na stránkách OS ISIS (www.isis-olomouc.cz). Tento projekt je uskutečňován za finanční podpory MPSV, Statutárního města Olomouc, Nadačního fondu Větrník a sponzorů z řad právnických a fyzických osob. 4. Transformace občanských sdružení Dnem nabyl účinnosti nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) a přinesl změny týkající se fungování občanských sdružení. Hlavní změnou je, že byla občanská sdružení transformována na Spolky. Zrušena byla pouze právní forma občanské sdružení, nikoliv samotné organizace, ty fungují dál jako nově vzniklá právní forma Spolek. Tedy ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám je již nyní podle tohoto zákona Spolkem a jako ostatní organizace tohoto typu má povinnost do konce roku 2015 zohlednit změnu právní formy ve svém názvu. Označení občanské sdružení může být v názvu organizace ponecháno, pokud organizace používá zavedený název již dlouho a je pro ni příznačný. Přesto musí název obsahovat navíc slova spolek, zapsaný spolek nebo alespoň zkratku z. s.. Nové jsou i nároky na uspořádání a fungování Spolků, ty jsou oproti předešlé právní úpravě občanských sdružení značně složitější a mnohdy vyžadují rozsáhlé zásahy do stanov organizace. Přestože má ISIS zpracovány stanovy precizně a z velké části v souladu s novými požadavky, nevyhneme se drobným úpravám ani my. Stanovy je nutné uvést do souladu s požadavky nového občanského zákoníku do konce roku Přísnější úprava fungování Spolků by měla přinést vyšší důvěryhodnost této právní formy mezi ostatními organizacemi. Upravené stanovy však nebudou mít žádný zásadní vliv na další chod ISIS, jeho členové změnu v podstatě ani nepocítí. Ukazatelem, že se něco změnilo, bude především drobný zásah do názvu sdružení. Upravené stanovy včetně pozměněného názvu organizace budou předloženy členům ISIS ke schválení při nejbližším Valném shromáždění. 5. Souhlas s použitím osobních údajů a obrazových záznamů V souvislosti s platnou legislativou je třeba zajistit souhlas všech uživatelů služeb ISIS s použitím osobních údajů a obrazových záznamů, abychom se nedostali do kolize s platnými normami. Dovolujeme si proto všechny náhradní rodiny v působnosti ISIS požádat o doplnění souhlasu uvedeného v příloze 3 tohoto zpravodaje a doručení na pracoviště ISIS, Horní nám. 21, Olomouc. Účastníci pobytu mohou tento souhlas odevzdat na pobytu. Děkujeme. Těšíme se na viděnou. S pozdravem Radek Schlesinger za Výbor OS ISIS

6 Příloha č. 1 Závazná přihláška účasti na pobytu v termínu od 23. do Příjmení Jméno Datum narození Dětská Dieta Doprava Místo porce nástupu ANO/NE*) (jaká) BUS/vlastní **) Poznámka :.... V.. dne.. (podpis oprávněné osoby) *) uveďte pouze jednu z variant **) při přepravě autobusem uveďte místo nástupu (DD nebo u letadla). Příloha č. 2 Potvrzení o bezinfekčnosti Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti... narozenému... bytem... změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik a ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí nebo parazitní infekcí. Dítě je schopno zúčastnit se pobytu pořádaného OS ISIS v zařízení SOLA GRATIA v Bystřici pod Hostýnem od do Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. V... dne...*). (podpis osoby pečující o dítě) *) datum podpisu se musí shodovat s nástupem na pobyt, nezasílejte spolu s přihláškou!!!

7 Příloha č. 3 ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám U Sportovní haly 1a, Olomouc SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ V souladu s ustanovením 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen Zákon ) uděluji tímto ISIS občanskému sdružení pro pomoc náhradním rodinám, IČ: , se sídlem U Sportovní haly 1a, PSČ , Olomouc - Lazce (dále jen OS ISIS ), dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů a všech obrazových záznamů (fotografie, videozáznamy, atd.) v níže uvedeném rozsahu a na účel tam uvedený, po dobu existence OS ISIS a dále po dobu po kterou trvá, dle platné právní úpravy, povinnost uchovávat dokumentaci OS ISIS po jeho zániku. Rozsah uděleného souhlasu se vztahuje na: - všechny údaje potřebné v souvislosti s evidencí v rámci OS ISIS. - obrazové záznamy z akcí pořádaných ISIS za účelem prezentace ISIS na veřejnosti, případně pro potřeby dokladování poskytovatelům finanční podpory ISIS, - všechny údaje a obrazové záznamy všech členů náhradní rodiny. Zároveň souhlasím, aby osobní údaje potřebné na dosažení účelu zpracování osobních údajů byly kopírovány, skenovány anebo jinak zaznamenávány v informačním systému vedeném OS ISIS pro potřeby zpracování v informačním systému, kterého jsou přílohou, za účelem a v rozsahu potřebném k dosažení účelu zpracování osobních údajů OS ISIS. Poskytovatel osobních údajů prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámí o. s. ISIS. Tento souhlas se vztahuje na (nutno uvést jméno, příjmení a datum narození všech členů náhradní rodiny): Identifikace osoby oprávněné k podpisu za náhradní rodinu*): Jméno, příjmení a titul: Datum narození: Adresa trvalého bydliště (ulice, město, PSČ): V. dne Poučení: Podpis oprávněných osob - oprávněnými osobami jsou osoby, kterým bylo svěřeno dítě (děti) do péče. - udělený souhlas lze kdykoliv odvolat písemným podáním doručeným do sídla OS ISIS. - poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a OS ISIS nemá právní nárok na jejich získávání. - poskytovatel má právo na informace, výpis, opravu jeho osobních údajů vedených v informačním systému. - ochrana osobních údajů poskytovatele se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění. *) v případě, že dítě (děti) bylo svěřeno do společné péče manželů, musí být uvedeny i níže podepsány obě osoby.

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Č.j. 8.6/12 Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 1 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah 1. Obecná ustanovení...

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku.

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku. Základní škola Kravaře, Komenského 14 ŠKOLA V PŘÍRODĚ Vypracoval: Mgr. Tomáš Dorazil Účinnost ode dne: 22.5. 2003 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást

Více

Směrnice Škola v přírodě Číslo jednací, Spisový znak skartační znak 9 /2015 A.1. A10

Směrnice Škola v přírodě Číslo jednací, Spisový znak skartační znak 9 /2015 A.1. A10 Základní škola Mšeno, příspěvková organizace se sídlem Boleslavská 360, 27735 Mšeno Směrnice Škola v přírodě Číslo jednací, Spisový znak skartační znak 9 /2015 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Spisový znak ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 14. ŠKOLA V PŘÍRODĚ ZSJN/510/2009 A.1. Skartační znak A.10 Vypracoval: Schválil:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Č.j.: DDSJFM/1420/2014 Ve Frýdku-Místku dne 19.12.2014 VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA s účinností od 1.1.2015 Vnitřní řád dětského domova

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace se sídlem Slovanská alej 13, 326 00, Plzeň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 21. ŠKOLA V PŘÍRODĚ Vypracoval: Mgr. Libuše Pechová Schválil:

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku)

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Obsah 1. Co je náhradní rodinná péče?...2 2. Pěstounská péče na přechodnou dobu...4 3. Jak

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Dotační program Rodina

Dotační program Rodina Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 18/2015 Dotační program Rodina Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti

Více

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Č. j. G vnitř 17/13. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Školní řád. razítko školy. Účinnost: 1. 9. 2013 Podpis ředitelky školy: Počet stran: 42

Č. j. G vnitř 17/13. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Školní řád. razítko školy. Účinnost: 1. 9. 2013 Podpis ředitelky školy: Počet stran: 42 Č. j. G vnitř 17/13 Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Školní řád razítko školy Účinnost: 1. 9. 2013 Podpis ředitelky školy: Počet stran: 42 Obsah Obsah... 2 Základní ustanovení... 3 Práva a povinnosti

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

Všeobecné smluvní podmínky pro účast v kurzech osobního rozvoje

Všeobecné smluvní podmínky pro účast v kurzech osobního rozvoje Všeobecné smluvní podmínky pro účast v kurzech osobního rozvoje I. Rozsah a platnost Všeobecných smluvních podmínek 1. Vydavatelem těchto Všeobecných smluvních podmínek je MUDr. Robert Kačeňák, se sídlem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č. 1 Č.j.: 13/12-MŠ Vypracoval: Schválil: / Mgr. Magda Michalová,

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 42

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 42 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 42 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Č.j.: Vypracovaly: Schválila: S 121/2011- Ma PaedDr. Miroslava Křupalová, zástupkyně ředitelky

Více

METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji

METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji Stránka 2 METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji Metodika transformace NNO vznikla za laskavé podpory Karlovarského kraje. Autorem Metodiky transformace je JUDr. Lenka Deverová a ANNA KK, o. s.

Více

UZAVŘENÁ MEZI ZAMĚSTNAVATELEM. Valeo Compressor Europe, s.r.o., Humpolec, Central Trade Park 1571, IČ 26504685 A ZÁKLADNÍ ORGANIZACÍ

UZAVŘENÁ MEZI ZAMĚSTNAVATELEM. Valeo Compressor Europe, s.r.o., Humpolec, Central Trade Park 1571, IČ 26504685 A ZÁKLADNÍ ORGANIZACÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA UZAVŘENÁ MEZI ZAMĚSTNAVATELEM Valeo Compressor Europe, s.r.o., Humpolec, Central Trade Park 1571, IČ 26504685 A ZÁKLADNÍ ORGANIZACÍ OS KOVO Zexel Valeo se sídlem, Central Trade Park

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE BRNO

V N I T Ř N Í Ř Á D STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE BRNO STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 V N I T Ř N Í Ř Á D STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE BRNO web : www.svpbrno.cz email: svpbrno@svpbrno.cz telefony : ambulantní oddělení 543 216 685, 722 952 499

Více

1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s

1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s 1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s max. počtem 9 zaměstnanců podmínka pro mikropodniky)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9 Vnitřní pracovní řád Střední školy stavební Třebíč Kubišova 1214/9 Střední škola stavební Třebíč Kubišova 1214/9 (dále jen škola nebo školy ) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

Více

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security Raiffeisenbank a. s. Jen pro vnitřní potřebu Pracovní řád Ev.číslo normy: A-12-001 Datum účinnosti: 13.2.2012 Datum platnosti: 13.2.2012 Nahrazuje: A-08-018 Určeno pro: All Bank Zpracovatel: Součinnost:

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více