Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně"

Transkript

1 Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Strava Zadání standardů dle SAK číslo definice cíle Nemocnice má vypracován standard podávání stravy pacientům. Strava pro pacienty se podává bezpečným, přesným, včasným a pro pacienty přijatelným způsobem pro každé oddělení a schváleným dietní sestrou. Na všech stupních řízení je přesně definována odpovědnost za objednávání, přípravu, skladování, distribuci a vydávání potravy a výživových produktů. Cílem je zabezpečit vhodnou léčebnou výživu všem pacientům, podpořit tím léčbu daného onemocnění a přispět ke spokojenosti pacientů. Odborný garant/kontaktní osoba: dne: MUDr. Aleš Průcha CKP: dne: Ing. Jan Kadečka Schválil: dne: MUDr. Roman Kraus, MBA ředitel nemocnice název: strava účinnost od: platnost do: doba neurčitá vydání: 2 strana: 1 / 9 zpracoval: MUDr. Aleš Průcha schválil: MUDr. Roman Kraus, MBA ředitel nemocnice

2 1. Úvod Podávání stravy pacientům je nedílnou součástí léčebně preventivní péče, významně ovlivňuje léčebný postup a napomáhá ke snižování nákladů na medikamentózní léčbu. Strava je ordinovaná s ohledem na pacientův věk, kulturní a nutriční nebo výživové preference a pro plánovanou léčbu je pravidelně dostupná. Příprava jídla, skladování a distribuce jsou monitorovány, aby byla zajištěna bezpečnost a soulad se zákony, nařízeními a přijatelnými postupy. 2. Oblast platnosti Standard je platný a závazný pro všechny dále uvedené kategorie zaměstnanců. 3. Pojmy a zkratky 3.1 Pojmy léčebná výživa - výživa, poskytovaná zdravotnickým zařízením svým pacientům typ léčebné výživy a způsob podání - cestou orální, enterální nebo parenterální - určuje lékař podle typu onemocnění, stavu pacienta a cíle, kterého chce pomocí výživy dosáhnout dieta (dietní strava) - léčebná výživa podávána perorální cestou, připravovaná stravovacím provozem enterální výživa - termín pro podávání tekuté výživy - sipping (popíjení), sonda - gastrická, doudenální, jejunální. parenterální výživa - termín pro podávání výživy intravenózně 3.2 Použité zkratky FN Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně NT nutriční tým ARK Anesteziologicko-resuscitační klinika LPP lékařsko preventivní péče ČLS Česká lékařská společnost SP standardní postup 4. Vlastní text Standardní postup - Hodnocení stavu výživy a indikace nutriční podpory Tento SP definuje stanovení vhodné diety u pacienta, který je hospitalizován ve FN. Stanovuje cíle SP, povinnosti lékařů, nutričního terapeuta/asistenta (dietní sestry) a sester všech oborů již při příjmu pacienta na ošetřující jednotku a v průběhu celé hospitalizace. Popisuje postup stanovení vhodné diety, event. nutriční podpory. (Příloha č. 1)

3 5. Související dokumentace standardy ošetřovatelské péče 9 podávání stravy nemocným 16 léčebná výživa 32 nutriční screening prevence malnutrice standardní pracovní postupy 27 podávání stravy nemocným 36 parenternální výživa 142 provádění nutričního screeningu 6. Přílohy Příloha č.1 SP Hodnocení stavu výživy a indikace nutriční podpory 2 kontrolní kritéria 3 záznam o provedení revize

4 Příloha č.1 Standardní postup - Hodnocení stavu výživy a indikace nutriční podpory Definice Každému pacientovi, který je hospitalizován ve FN, je nutno zajistit takovou výživu, která je adekvátní jeho klinickému stavu i stravovacím zvyklostem. Následující postup se ale netýká pacientů hospitalizovaných na ARK a těch, jejichž hospitalizace nepřesáhne tři dny. Cíl Naordinovat každému pacientovi odpovídající dietu Zajistit adekvátní výživu u všech hospitalizovaných pacientů Zjistit u pacienta riziko malnutrice Určit eventuální problémy spojené s podáváním standardní diety Zlepšit stav výživy u skupiny pacientů přijatých v malnutrici Sledovat příjem jednotlivých složek výživy Zajistit umělou výživu u pacientů, kteří nemohou přijímat potravu Kompetence ošetřující lékař dietolog a lékař nutričního týmu nutriční terapeut - dietní sestra nutriční asistent pod odborným dohledem sestra všech oborů nebo porodní asistentka bez odborného dohledu sestra všech oborů nebo porodní asistentka pod odborným dohledem Provedení a kritické body 1. Koncepce nutričního týmu FN 1.1 Definice Nutriční tým ( dále jen NT) se skládá z lékařských a nelékařských pracovníků. Náplní jeho práce je aktivní vyhledávání pacientů v malnutrici a malnutricí ohrožených, kteří jsou hospitalizováni na lůžkách Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, a následná nutriční intervence u těchto nemocných. NT ustavuje ředitel FN. NT je odpovědný za konziliární službu a event. rozpis parenterální a enterální výživy na všech pracovištích FN, na ARK je preskripce parenterální a enterální výživy v kompetenci specialisty v oboru ARO s atestací II. stupně. 1.2 Složení NT Vedoucím NT FN u sv. Anny a současně ústavním dietologem je lékař s II. atestací v oboru vnitřního lékařství, chirurgie nebo anestesiologie, specialista v oboru parenterální a enterální výživy s platnou funkční licencí SKVIMP ČLS. Pro svou práci má vyčleněn pracovní úvazek v rozsahu 0,2.

5 Lékař NT ( zástupce vedoucího NT) je lékař s II. atestací v oboru vnitřního lékařství, chirurgie nebo anestesiologie, specialista v oboru parenterální a enterální výživy s platnou funkční licencí SKVIMP ČLS. Pro svou práci má vyčleněn pracovní úvazek v rozsahu 0,2. Nutriční terapeuti NT jsou nelékařští pracovníci s vysokoškolským vzděláním nebo vyšší odbornou školou zaměření na výživu nemocných s úvazkem 0,2. Farmaceut NT je doktor nebo magistr farmacie, který vykonává dohled nad farmakoekonomikou nutriční péče o nemocné, úvazek 0,2. Dalšími členy zapojenými do práce NT jsou lékaři jednotlivých pracovišť FN, na jejichž odděleních bude podpůrná výživa aplikována. 1.3 Podřízenost a odpovědnost NT FN je přímo podřízen náměstkovi pro LPP FN, pracovně však jeho členové zůstávaji zařazeni na svém mateřském pracovišti. Vedoucí lékař NT odpovídá za veškerou činnost NT. Vedoucí lékař NT je odborně nadřízen všem ostatním členům NT. Další odpovědnosti jsou definovány v uvedených standardech ošetřovatelské péče a náplních činností. 1.4 Cíle NT zlepšení péče o pacienty, kteří jsou hospitalizováni ve FN snížení množství komplikací a následné zkrácení doby hospitalizace snížení celkových nákladů na léčbu spolupodílet se na získání akreditace pro FN 1.5 Způsob práce NT Nutriční screening při příjmu pacientů, resp. již hospitalizovaných pacientů, provádějí všeobecné sestry, které jsou pro tuto činnost proškoleny. Tvorba celonemocničních doporučení pro poskytování umělé klinické výživy se zvláštním důrazem na podávání enterální výživy všude tam, kde zůstává zažívací trakt funkční, event. lze alespoň částečně použít pro nutrici nemocného. Maximální omezení podpůrné parenterální výživy formou multi bottle. Pravidelné kontroly efektu nutriční intervence jak na úrovni nutričních terapeutů, tak na úrovni lékařů NT. Zajištění lékařských nutričních konzilií a specializované konziliární dietologické péče o nutričně nejsložitější pacienty Zajištění komplexní péče o nemocné s domácí umělou výživou Průběžné sledování farmakoekonomiky nutriční podpory Pravidelná schůzky NT, kde bude probíhat průběžně edukace členů NT s následnými výstupy pro činnost NT i ostatního zdravotnického personálu FN v otázkách výživy nemocných.

6 2. Posouzení stavu pacienta U každého pacienta přijatého do FN je přijímacím lékařem bezprostředně posouzen klinický a nutriční stav, který je zapsán do zdravotnické dokumentace. Při závažné nutriční poruše konzultuje optimalizaci výživy s příslušným odpovědným lékařem na klinice, event. S ústavním dietologem, nutriční terapeutkou nebo s pracovištěm koordinujícím výživu v těžkých nutričních stavech. 3. Příjem stravy Pokud je pacient schopen přijímat potravu ústy, avšak existuje riziko nedostatečné výživy, je nutné sledování pacienta nutričním terapeutem/asistentem. Bilancování stravy se provádí vždy při souběhu umělé výživy enterální i parenterální s příjmem potravy. Kritické body: Má pacient závažná zdravotní omezení, která mu neumožňují dostatečnou výživu déle než tři dny? Došlo během dvou měsíců před přijetím pacienta k nechtěnému úbytku hmotnosti o více než 10%? Prodělává pacient závažné onemocnění nebo operační výkon? Pokud je kladná odpověď alespoň na dvě otázky, pak je k pacientovi přivolán nutriční terapeut/asistent, který zajistí pacientovi modifikaci některé z diet nebo mu propočítá individuální dietu, která bude vyhovovat potřebám a možnostem pacienta. Pokud není možné zajistit výživu pacienta běžným způsobem - dietou, konzultuje nutriční terapeut/asistent člena nutričního týmu. 4. Umělá výživa Při přijetí je ošetřujícím lékařem stanoveno riziko vzniku podvýživy u každého pacienta. Pokud je zřejmé, že pacient není a nebude během tří dnů schopen přijímat dostatečné množství výživy v přirozené stravě, pak lékař zajistí vyšetření pacienta lékařem nutričního týmu a ten zajistí rozpis enterální nebo parenterální výživy. Kritické body: Pacient nemůže přijímat potravu v adekvátním množství ústy? Trvá, nebo je reálná pravděpodobnost, že pacient nemůže přijímat potravu déle než tři dny? Pokud je odpověď na obě otázky kladná, je nutno konzultovat lékaře nutričního týmu. Lékař nutričního týmu doporučí pacientovi umělou výživu podle jeho potřeb a schopnosti přijímat výživu (enterální výživa, parenterální výživa). Pacienti jsou živeni umělou výživou (parenterální nebo enterální) až do doby, kdy jsou schopni adekvátního příjmu pomocí postupného přechodu ke standardní dietě.

7 Příloha 2: Kontrolní kritéria Jsou definována též v uvedených standardech ošetřovatelské péče č. METODA KONTROLNÍ KRITÉRIA Kontrolu provádí 1. kontrola v odpovídá podaná strava pacientovi předepsané dietě v dekurzu pověřený zaměstnanec sledování u pacienta 2. kontrola v souhlasí počet objednaných diet s počtem hospitalizovaných pacientů 3. sledování u pacienta je podána strava diabetikovi v souladu s aplikací inzulínu 4. sledování u dostávají diabetici I. typu druhou večeři pacienta, rozhovor s 5. sledování u pacienta, kontrola průvodky 6. sledování procesu ve stravovacím provozu před výdejem stravy je strava podaná pacientovi do 3 hodin od konečné úpravy ve stravovacím provozu (je dáno vyhláškou) je před výdejem pokrmů nutričním terapeutem/asistentem přeměřena pomocí kalibrovaného teploměru teplota pokrmů připravených na výdej 7. kontrola receptur je dodržování technologických postupů při přípravě stravy popsáno v recepturách 8. sledování procesu je prováděna vedoucím směny a vedoucím výroby ve stravovacím provozu vizuální kontrola dodržení technologie při přípravě 9. kontrola v sledování u pacienta, rozhovor s jednotlivých pokrmů je objednána vhodná forma stravy pro pacienty dle zdravotního stavu (poruchy polykání, žvýkání) 10. sledování u pacienta je prováděno krmení nesoběstačných pacientů správným způsobem 11. sledování u je u ležících pacientů provedena hygienická pacienta, rozhovor s očista rukou před podáním stravy 12. sledování u pacienta, rozhovor s 13. rozhovor s nutričním terapeutem/asistente m 14. dotazníková metoda, rozhovor s je upraveno jídlo před ležícím (krájení masa, příloh) je na zdravotnickém pracovišti supervize nutričního terapeuta/asistenta je prováděno šetření spokojenosti pacientů se stravou

8 15. sledování procesu na zdr. pracovišti 16. kontrola v 17. kontrola v 18. sledování dokumentace na strav. provoze 19. sledování procesu na zdr. pracovišti 20. sledování ve stravovacím provozu 21. kontrola dokumentace na stravovacím provoze 22. kontrola v 23. sledování na zdr. pracovišti 24. sledování na zdr. pracovišti kontrola dodržování hygienických požadavků při výdeji stravy na zdravotnickém pracovišti: a) má personál jednorázové rukavice při přímé manipulaci s jídlem b) jsou používány kalibrované naběračky při výdeji stravy pro diabetiky c) mají pacienti zvlášť vyčleněnou lednici na donesené jídlo je připravený čaj uchováván ve vhodné nádobě s víkem (např. termoska) je strava pro pacienty objednávána dle časového harmonogramu je správně odhlašována strava při propuštění/propustce pacienta je plnění potravinového limitu (dodržování stanovených nákladů na stravovací jednotku) manipulace s chlazenou stravou na zdravotnickém pracovišti: a) je chlazená strava ukládána do lednice o teplotě 4-5 st. C. b) je chlazená strava ohřívána v originálním balení c) je chlazená strava ohřívána v mikrovlné troubě je chlazená strava podávána pouze v den expedice souhlasí počet přijatých nádob ze stravovacího provozu s počtem odevzdaných nádob do stravovacího provozu je prováděna kontrola kvality na stravovacím provoze: a) interní externí je vedena na stravovacím provoze dlouhodobá evidence stížností a nežádoucích příhod je na zdravotnickém pracovišti vyvěšen jídelní lístek jsou jídelní stoly označeny jménem pacienta a jeho dietou pověřený zaměstnanec

9 25. dotazem na zdr. pracovišti kontrola činnosti nutričního týmu 26. kontrola v 27. kontrola v a) pracuje v nemocnici nutriční tým je vedena evidence konzilií je monitorován počet umělých výživ podávaných v nemocnici jsou pacienti váženi alespoň 1x týdně během pobytu v nemocnici pověřený zaměstnanec Příloha č.3: Záznam o provedení revize AS Název AS Odborný garant strava MUDr. Aleš Průcha Číslo revize Datum provedení revize Výsledek revize Podpis odborného garanta návrh na změnu příloha 1, čl. definice MUDr. Průcha 2 beze změn návrh na změnu návrh na zrušení * 3 beze změn návrh na změnu návrh na zrušení * 4 beze změn návrh na změnu návrh na zrušení * 5 beze změn návrh na změnu návrh na zrušení * * Výsledek revize zakroužkujte.

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

Výživa pacientů/klientů ve zdravotnických a pobytových zařízeních sociální péče

Výživa pacientů/klientů ve zdravotnických a pobytových zařízeních sociální péče Strana 1 z 12 Název: Výživa pacientů/klientů ve zdravotnických a pobytových zařízeních sociální péče Platnost od: 5. 11. 2007 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- REVIZE: Datum Platnost 17. 11. 2011

Více

Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů

Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Cíl... 3 3. Cílová skupina... 3 4. Popis praxe... 4 5. Přínos... 6 6. Personální

Více

D O M Á C Í Ř Á D. Organizace : Dětské centrum Jihočeského kraje o.p.s. Radomyšlská 336. 386 29 Strakonice. Sociální pohoda, o.p.s.

D O M Á C Í Ř Á D. Organizace : Dětské centrum Jihočeského kraje o.p.s. Radomyšlská 336. 386 29 Strakonice. Sociální pohoda, o.p.s. Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334 FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, D O M Á C Í Ř Á D Organizace : Dětské centrum Jihočeského

Více

KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR

KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR Autoři Gregorová J., Bačová J., Langmaierová K., Murínová I., Netíková I., Kozáková Š., Maříková M., Netočný J. KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR KONCEPCE

Více

Dietní systém FN Brno

Dietní systém FN Brno Směrnice Předkládá: Přezkoumal: Schválil: Doc.MUDr.Miroslav Tomíška CSc. Prim. MUDr. Ivo Burget MUDr. Jan Burian Vedoucí NPT a ústavní dietolog Náměstek LPP pro interní obory Ředitel FN Brno Datum: 1.4.2005

Více

METODIKA I PRÁCE NA ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMACIE OPTIMALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA

METODIKA I PRÁCE NA ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMACIE OPTIMALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA METODIKA I PRÁCE NA ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMACIE OPTIMALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA METODIKA I PRÁCE NA ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMACIE OPTIMALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA METODIKA I PRÁCE NA ODDĚLENÍ KLINICKÉ

Více

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech, dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den 00024, poskytovateli

Více

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech (včetně LDN), dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den

Více

KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ Nemocnice Sušice o.p.s. Pod Nemocnicí 116/III Sušice 342 01 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ 2012 1. Úvod Ošetřovatelství má nezastupitelné postavení v péči o zdraví člověka. Ošetřovatelskou

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

Modernizace a inovace podmínek pro měření kvality

Modernizace a inovace podmínek pro měření kvality Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona Modernizace

Více

ORGANIZAČNĚ PROVOZNÍ ŘÁD MENZY

ORGANIZAČNĚ PROVOZNÍ ŘÁD MENZY ORGANIZAČNĚ PROVOZNÍ ŘÁD MENZY Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Koleje a menzy, Studentská 800/15, 370 05 České Budějovice http://kam.jcu.cz Organizačně provozní řád zpracoval dne: 9.8.2006

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

Metodika vedení odborné praxe pro obor sociální činnost

Metodika vedení odborné praxe pro obor sociální činnost Metodika vedení odborné praxe pro obor sociální činnost Mgr. Gabriela Poláková, 2012 Obsah PŘEDMLUVA... 3 ÚVOD... 4 Odborné praktické vzdělávání v oboru sociální činnost... 5 1. Organizace vzdělávání oboru

Více

SNL/DOS/SOP/027/VERZE 03 Výživa a podávání stravy nemocným Dieta 0S čajová (0S) Indikace: nemožnost příjmu per os ( parenterální výživa). Nutričně definovaná strava (NTS) Indikace: pro klienty s rizikem

Více

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková 1 Základní terminologie Sociální službou je činnost nebo soubor činností

Více

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok Strana 1 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY Oddělení laboratorní hematologie Nemocnice Břeclav, Přílohy: 1.Seznam vyšetření + seznam akreditovaných vyšetření 2. Seznam akreditovaných vyšetření

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Standardy domácí paliativní péče Podklady pro práci týmů domácí paliativní péče

Standardy domácí paliativní péče Podklady pro práci týmů domácí paliativní péče Standardy domácí paliativní péče Podklady pro práci týmů domácí paliativní péče Projekt Paliativní péče v České republice Standardy domácí paliativní péče Podklady pro práci týmů domácí paliativní péče

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

Organizační řád Domova důchodců v Českém Dubu, příspěvkové organizace

Organizační řád Domova důchodců v Českém Dubu, příspěvkové organizace Organizační řád Domova důchodců v Českém Dubu, příspěvkové organizace (1.6.2011) 1 O S N O V A Článek č. I. Úvodní ustanovení str. 3 Článek č. II. Základní údaje a postavení zařízení str. 3 Článek č. III.

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

4.1.6. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. P

4.1.6. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. P Příručka kvality HTO, ON Příbram,a.s. OBSAH 1. Úvod 2. Rozsah platnosti 3. Terminologie, definice a zkratky 3.1. Terminologie a definice 3.2. Zkratky 4. Požadavky managmentu 4.1 Organizace a řízení 4.1.1.

Více

ZAOSTŘENO NA DROGY 6. obsah. Souhrn. Vstup adiktologických služeb do systému zdravotnictví

ZAOSTŘENO NA DROGY 6. obsah. Souhrn. Vstup adiktologických služeb do systému zdravotnictví ZAOSTŘENO NA DROGY 6 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Vstup adiktologických služeb do systému zdravotnictví Praktický návod registrace a provozu adiktologické služby jako zdravotnického

Více

Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních vč. návrhu propojení systémů zdravotní a sociální péče

Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních vč. návrhu propojení systémů zdravotní a sociální péče Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních vč. návrhu propojení systémů zdravotní a sociální péče Blanka Misconiová Iva Merhautová Ladislav Průša VÚPSV Praha prosinec 2003 Obsah

Více

Městský úřad Sokolov

Městský úřad Sokolov Městský úřad Sokolov Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Název projektu: Systematizace sociální práce OSPOD Sokolov Registrační

Více