PRAVIDLA SOUŽITÍ Domova pro seniory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA SOUŽITÍ Domova pro seniory"

Transkript

1 PRAVIDLA SOUŽITÍ Domova pro seniory Příloha č.3 ÚVOD Pravidla soužití vymezují práva a povinnosti v základních oblastech sociální služby Domov pro seniory (dále jen domov ) v Domově Korýtko, příspěvkové organizaci, sídlem Petruškova 2936/6, Ostrava Zábřeh, PSČ (dále jen poskytovatel ). Pravidla soužití jsou povinni respektovat uživatelé služby, pracovníci a návštěvníci domova. 1. UBYTOVÁNÍ - v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích (od listopadu 2011 postupně rušíme třílůžkové pokoje). Ubytování je poskytováno uživateli v konkrétním pokoji na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí sociální služby. Přestěhování Uživatel služby se může přestěhovat v rámci domova: na základě jeho žádosti (například z důvodu neshod se spolubydlícím), nebo po předchozím projednání s uživatelem služby: o z provozních důvodů (havárie, rekonstrukce, apod.), nebo o v případě zásadní změny úrovně soběstačnosti uživatele, a to na pokoj, který lépe vyhovuje potřebám uživatele Přestěhování koordinuje vedoucí služby příslušného patra po domluvě s uživatelem služby, klíčovým pracovníkem (pracovnicí) a sociální pracovnicí (sociálním pracovníkem) patra. V případě stěhování projednává sociální pracovnice s uživatelem služby dodatek ke smlouvě o poskytnutí sociální služby. Klíče Uživatelé služby mají právo disponovat s klíči od svého pokoje a uzamykatelných prostor. Na vícelůžkovém pokoji si uživatelé služby domlouvají pravidla uzamykání pokoje mezi sebou. Náhradní klíče jsou uloženy v pracovně personálu na příslušném patře. V případě poškození nebo ztráty klíče jsou uživatelé povinni uhradit vyhotovení nového klíče. Vybavení pokoje Po dohodě s vedoucí (vedoucím) služby si mohou uživatelé pokoj vybavit vlastním drobným nábytkem a zařízením, např. televizí, rádiem, ledničkou, křeslem, apod. Je zakázáno používání elektrospotřebiče staršího dva roky, u kterého není provedena revize! Uživatelé služby jsou povinni zajistit si revizi elektrospotřebičů na vlastní náklady. Pokud budou uživatelé používat vlastní rádio nebo televizní přijímač, jsou povinni hradit ze svých prostředků poplatek České televizi a Českému rozhlasu, dle platného zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Péče o majetek Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a společné prostory k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv uživatelů služby spojených s užíváním těchto prostor. Stránka 1 z 10

2 Uživatelé služby jsou povinni užívat pokoj a prostory vyhrazené k ubytování a k užívání řádně, zejména udržovat pořádek, chránit zařízení pokoje a prostor před poškozením, zničením nebo ztrátou. Uživatelé služby nesmí v prostorách domova bez souhlasu poskytovatele provádět změny zásadního rozsahu. O záměru udělat změny mohou uživatelé informovat klíčového pracovníka nebo vedoucí služby. Vedoucí služby se následně dohodne s uživatelem na dalším postupu. Přihlášení k trvalému pobytu Poskytovatel umožní na žádost uživatele přihlášení k trvalému pobytu v domově. Toto přihlášení si zajistí uživatel služby sám nebo s podporou osoby blízké. Sociální pracovnice pouze ve výjimečných případech (např. uživatel nemá osoby blízké nebo s nimi není dlouhodobě v kontaktu, apod.). 2. STRAVOVÁNÍ Stravování se poskytuje v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na potřeby uživatele služby a je nedílnou součástí poskytovaných služeb. Druhy diet, které domov zajišťuje: Racionální (3) Šetřící (2) Diabetická (9) Diabetická šetřící (9/2) Dieta s omezením bílkovin na 60g (6) Dieta bez mléčných výrobků (DF/BLK) Dieta výživná Další diety, které budou zavedeny v případě potřeby uživatele služby: Dieta s omezením tuků Dieta redukční Vegetariánská Způsob stravy si uživatelé služby dohodnou v rámci plánování poskytované sociální služby se sociálním pracovníkem a je zaznamenám v Plánu užívání služby. Jídelníček Poskytovatel zveřejňuje jídelní lístek na jednotlivých patrech a ve vestibulu týden předem. Změna jídelníčku je vyhrazena. Podávání stravy Strava je podávána v jídelnách na jednotlivých patrech nebo na pokojích uživatelů služby. Doba podávání stravy: snídaně 7:45 8:45 hod. oběd 11:30 12:30 hod. večeře 17:30 18:30 hod. Uživatelé služby mohou stravu odebrat dle dohody s personálem mimo uvedené časové rozpětí za dodržení platných hygienických norem. Kromě hlavních jídel se poskytuje v dopoledních hodinách přesnídávka a odpolední svačina (15:00 15:45). Dle typu stravy druhá večeře (20:00 21:00) nebo v průběhu dne nutriční podpora (např. mléčné rýže, nutridrink). Poskytovatel zajišťuje osobě stravu způsobem sjednaným v Plánu užívání služby. Donesené potraviny si mohou uživatelé služby uložit v lednicích na jednotlivých patrech. Doporučujeme potraviny označit jménem, aby nedošlo k záměně. Stránka 2 z 10

3 Uživatelé služby si mohou odhlásit stravu dva pracovní dny předem u personálu patra. V případě pozdě odhlášené nebo neodhlášené stravy nelze požadovat vratku za neodebranou stravu. Podněty ke stravě mohou uživatelé služby sdělovat nutriční terapeutce, nebo uvádět do sešitů na jednotlivých patrech, vhozením do schránky důvěry, osobně u personálu domova. 3. HYGIENA, PÉČE O PRÁDLO Uživatelé služby jsou povinni v rámci úrovně své soběstačnosti pečovat o osobní hygienu, čistotu prádla a šatstva a udržovat pořádek na pokoji. Podporu s prováděním hygieny poskytuje uživatelům služby personál dle úrovně soběstačnosti uživatelů a dohody uvedené v Plánu užívání služby. Pro účely holení, stříhání a úpravy vlasů, nehtů, pedikúru je možno využít soukromých placených služeb. Ošacení, prádlo Prádelna domova zajišťuje praní a žehlení osobního i ložního prádla. Aby se předcházelo záměnám prádla, je nezbytné, aby ošacení dávané do prádelny bylo označeno na rubové straně oděvu jménem. Za označení prádla odpovídá uživatel služby! Označení ošacení jménem provádí švadlenka v domově bezplatně. Označení může provést také uživatel sám vyšitím. Za neoznačené věci domov neručí. Oděvy, které je zapotřebí čistit chemicky (např. vlněné kostýmy) doporučujeme nechat vyčistit v čistírně k tomu určené. Dáváte-li do prádelny oděv, který má pro Vás významnou hodnotu, doporučujeme předat jej osobně personálu patra a upozornit na tuto skutečnost! Nezbytné opravy osobního a ložního prádla zabezpečuje domov. Větší úpravy oblečení dle přání provede švadlenka dle platného ceníku. Poskytovatel je povinen zacházet s osobními věcmi uživatelů řádně, předcházet jejich ztrátám a zničení. 4. OSOBNÍ ZÁLEŽITOSTI UŽIVATELŮ SLUŽBY Majetek uživatelů služby Uživatelé jsou povinni chránit svůj majetek uzamčením ve skříních. Uživatelé služby mají možnost nechat si namontovat do nočního stolku osobní trezorek, který si pořídí na vlastní náklady. Za klíče od trezorku si ručí uživatel sám. V případě ztráty klíče je ten, kdo klíč ztratil, povinen na vlastní náklady zajistit výrobu nového klíče. Při důvodném podezření z porušení hygienických předpisů je personál povinen požádat uživatele služby o odstranění závadných věcí (plesnivé pečivo, použitá inkontinence, aj.). Pokud uložené věci ohrožují zdraví a kvalitu života v domově a uživatel služby tyto věci neodstraní, smí pracovníci v přítomnosti a s vědomím uživatele služby závadné věci z pokojů, skříní nebo stolků odstranit. Je zakázáno vstupovat do osobních věcí uživatelů bez přítomnosti uživatele služby! Úschova peněz a cenností Na požádání zajistí úschovu veškerých cenností, vkladních knížek a peněz sociální pracovnice-agenda v přízemí budovy B. Uživatelé služby si mohou uložit hotovost také Stránka 3 z 10

4 u vedoucí/ho služby přímo na patře. Domov ručí jen za takto uschované cennosti a peníze. Uložené peněžní částky si mohou uživatelé služby vybírat u sociální pracovnice v přízemí budovy B nebo u vedoucí/ho služby. Depozitní účet slouží k úschově finančních prostředků k běžné spotřebě. Nenahrazuje bankovní účet nebo jinou formu spoření. V případě větších finančních částek jedná sociální pracovnice s uživatelem o možnostech uložení těchto financí např. v bance (vkladní knížky, spořicí účty, aj.). Osobní doklady (např. občanské průkazy a průkazy zdravotních pojišťoven) mohou být uschovány u vedoucí služby příslušného patra. Vedoucí služby nebo vedoucí směny je povinna na požádání uživatele služby osobní doklady vydat. 5. ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotní péči v domově zabezpečuje odborný ošetřovatelský personál v souladu s léčebným režimem, který doporučí lékař. Dbejte doporučení lékaře a ošetřovatelského personálu! V případě podezření na infekční onemocnění je uživatel služby povinen dodržovat lékařem stanovený režim (např. nepohybovat se po společných prostorách) do doby přeložení na odborné zdravotnické zařízení nebo vyléčení. Uživatel služby má možnost vybrat si svého ošetřujícího lékaře mimo domov. Návštěvy tohoto lékaře si zajišťuje uživatel služby sám, či s pomocí osob blízkých. Vznikne-li podezření, že zdravotní stav uživatele služby vylučuje poskytování služby domova, je uživatel povinen na žádost vedoucí úseku odborné ošetřovatelské péče nechat posoudit svůj zdravotní stav lékařem. 6. PRACOVNÍ ČINNOST Uživatelé služby se mohou dobrovolně podílet na práci v domově dle úrovně soběstačnosti, svých zájmů a schopností. Zapojení do pracovních činností koordinuje klíčový pracovník v rámci individuálního plánování. 7. POBYTY MIMO DOMOV Uživatelé služby mohou domov opouštět dle vlastních potřeb. Doporučujeme informovat pracovníky patra, že odcházíte. Za účelem včasného odhlášení ze stravy je doporučeno pobyty mimo domov nad 24 hod. (např. návštěvy příbuzných) nahlásit vedoucí směny patra alespoň 2 pracovní dny předem. Je doporučeno sdělit kam uživatel odchází a přibližný čas návratu, nebo zanechat kontakt. Po dobu pobytu v nemocnici je uživatelům služby místo v domově zachováno, strava je odhlášena automaticky vedoucím služby. Osobní věci uživatele je povinen personál řádně zajistit uzamčením proti ztrátě. 8. NOČNÍ KLID V době od 22:00 do 6:00 hod. je v domově stanoven noční klid. V této době není dovolen hlučný hovor, křik, hlasitý poslech rádia, televize apod. V době nočního klidu se používá pouze tlumené osvětlení. Uživatel služby nesmí být rušen s výjimkou nutnosti podání léku, lékařské či individuální ošetřovatelské péče. Stránka 4 z 10

5 9. BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST ZA ZPŮSOBENOU ŠKODU Zacházení s otevřeným ohněm, kouření Je zakázáno zacházet s otevřeným ohněm mimo vyhrazených prostor pro kouření, rozdělávat oheň v blízkosti budov. Kouření v jiných než vyhrazených prostorách domova je zakázáno! Vzhledem k bezpečnosti domova je dovoleno kouření pouze: - ve vymezeném prostoru terasy, pokud tím nejsou omezováni ostatní uživatelé služby - v kuřárně suterénu domova - v prostoru pod schodištěm před vstupem do budovy Používání elektrospotřebičů Je zakázáno používat elektrospotřebiče, u kterých není provedena elektrorevize. Uživatelům služeb ani pracovníkům není dovoleno používání elektrických spirál a vařičů, přímotopů a jiných z hlediska požární ochrany nebezpečných přístrojů. Ochrana majetku domova, odpovědnost za škodu Uživatelé služby i pracovníci jsou povinni šetřit majetek domova i majetek uživatelů. Uživatel služby nebo jiná osoba, která se oprávněně zdržuje u uživatele, odpovídá za škodu, kterou zaviněně způsobil/a na majetku domova, na majetku nebo zdraví spoluuživatelů služby, zaměstnanců nebo jiných přítomných osob. Uživatel služby je v případě ztráty majetku mu prokazatelně svěřeného povinen škodu uhradit. (např. je-li uživateli svěřen klíč od pokoje) Uživatel služby nebo osoba, která se oprávněně zdržuje u uživatele, jsou povinni upozornit zaměstnance na škodu, která vznikla nebo která hrozí a kterou je třeba odvrátit. Uživatelé jsou povinni šetrně nakládat s energiemi vodné, topení, elektrická energie apod. Při mimořádných událostech se řídí pokyny službu konajícího personálu (viz poplachové směrnice). V případě poruchy elektrického osvětlení je zajištěno osvětlení náhradní. Uživatelům služby i pracovníkům domova není dovoleno v domově přechovávat zbraně, hygienicky závadné předměty a potraviny, narkotika, jakož i jiné věci v nadměrném množství (prázdné lahve, sklenice, noviny, apod.). Nadměrné množství je chápáno jako množství, které ohrožuje život nebo zdraví uživatele, nebo ostatních uživatelů služby (např. riziko pádu, nehygienické podmínky) nebo je větší než umožňuje ubytovací prostor. 10. VZÁJEMNÉ VZTAHY Základní podmínkou soužití v domově je slušné a zdvořilé chování uživatelů k sobě navzájem, i k zaměstnancům domova. Pro dodržování základních etických norem jsme společně vytvořili Etický kodex Etický kodex domova je vyvěšen na informačních tabulích domova a tvoří nedílnou součást vnitřních pravidel domova. 11. NÁVŠTĚVY Není-li uživatel služby v pokoji, je zakázáno vstupovat na pokoj uživatele služby bez jeho souhlasu! Stránka 5 z 10

6 Návštěvy v domově jsou možné každý den. V případě provádění hygieny na pokoji využijte k setkání se svým blízkým společenského prostoru (vestibul, kavárna). Respektujte intimitu a soukromí! Návštěvy v době nočního klidu (22:00 6:00) jsou umožněny pouze po dohodě s vedoucí směny příslušného patra - v tomto případě jsou návštěvníci povinni zapsat se do knihy návštěv na recepci a oznámit svůj příchod službu konajícímu personálu. V případě nařízení karantény hygienickou službou musí být dodržován zákaz návštěv (například v období chřipkové epidemie, apod.). Písemný zákaz bude vyvěšen na hlavních dveřích. Odnášíte-li z domova osobní věci uživatele služby, které mají vyšší hodnotu (cennosti, elektrospotřebiče, ošacení, apod.), informujte personál z důvodu předcházení nedorozuměním. 12. SHROMAŽĎOVANÉ ÚDAJE Poskytovatel vede o poskytované službě záznamy. Každý uživatel služby má právo na poskytnutí informací shromážděných ve své zdravotní i sociální dokumentaci. Uživatel služby může povolit nahlížení do své dokumentace a poskytování informací o své osobě třetím osobám. Udělení souhlasu musí být zaznamenáno v sociální dokumentaci pracovníkem a je-li to možné, stvrzeno podpisem uživatele. 13. STÍŽNOSTI, NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY Uživatelé služby, osoby blízké nebo návštěvy mají právo podávat náměty, podněty, připomínky nebo stížnosti k poskytované sociální službě (i anonymně), a to ústně nebo písemně u personálu na jednotlivých patrech, sociálních pracovnic, všeobecných sester, pracovníků provozu, vedoucích pracovníků, ředitele, u domovní ombudsmanky nebo vhozením do schránky důvěry na patře nebo ve vestibulu. Poskytovatel je povinen informovat osobu o způsobu řešení podnětu nebo připomínky. V případě řešení stížnosti je poskytovatel povinen osobu písemně vyrozumět do 30ti kalendářních dní od data doručení stížnosti (vybrání ze schránky důvěry). Mimo domov si lze stěžovat u nadřízených, nebo nezávislých orgánů a institucí. 14. VÝBOR OBYVATEL Výbor obyvatel představují volení zástupci z řad obyvatel, kteří jednají jménem obyvatel na společných schůzkách s ředitelem domova a vedoucími pracovníky. Členové výboru obyvatel: zastupují obyvatele předávají obyvatelům informace o dění v domově mohou být svědky při výplatě důchodu Stránka 6 z 10

7 15. OSTATNÍ USTANOVENÍ Porušování pravidel soužití bude řešeno v rámci kompetencí jednotlivých pracovníků, přičemž je dodržena posloupnost organizační struktury, tj. 1) upozornění pracovníkem v přímé péči (klíčový nebo sociální pracovník/pracovnice nebo všeobecná sestra): Vysvětlí osobě jaké chování a jednání je neslučitelné s Pravidly soužití. Poučí ho o následcích, které by pro něho mohlo mít další porušování vnitřních pravidel. Jedná-li se o uživatele služby, zapíše pracovník výstupy do sociální dokumentace uživatele a informuje klíčového pracovníka. Klíčový pracovník je povinen spolupracovat se sociálním pracovníkem a zhodnotit možné příčiny takového chování a s těmito pracovat při plánování poskytované služby Jedná-li se o pracovníka, informuje jeho nadřízeného. Při opětovném porušení téhož pravidla následuje 2) upozornění vedoucí služby příslušného patra; vedoucí služby sdělí osobě, která se opakovaně provinila proti pravidlům soužití, možné následky a sdělí, jaké chování či jednání je žádoucí; o upozornění provede zápis 3) V případě, že osoba nereflektuje osobní pohovor, následuje současně ústní a písemné upozornění na nepřípustnost takového chování: vedoucí služby a dle kompetencí: vedoucí úseku odborných sociálních služeb, vedoucí úseku odborné ošetřovatelské péče, vedoucí provozu, personální nebo ředitel. 4) Nereflektuje-li osoba i nadále vnitřní pravidla organizace, vypoví poskytovatel smlouvu o poskytnutí sociální služby s tímto uživatelem nebo budou vyvozeny pracovně právní důsledky pro zaměstnance. Za závažné porušování vnitřních pravidel se považuje neoprávněné a hrubé napadání (slovní i fyzické) ostatních uživatelů služby nebo personálu domova, případně návštěvníků domova, šikana nebo jiné nevhodné a nežádoucí chování, které je v rozporu s dobrými mravy nebo stanoveným Etickým kodexem domova. V domově jsou zakázány agresivní projevy chování, zejména agresivita spojena s užíváním alkoholu nebo drog. Tyto situace jsou řešeny zákonnou cestou (přivolání policie, záchytka, přestupkové oddělení) a výlohy těchto zásahů plně hradí původci výtržností. Pokud škoda nebo újma na zdraví (ale i újma morální) svým rozsahem a charakterem naplňuje skutkovou podstatu trestného činu, přestupku, bude řešena na podnět ředitele nebo jeho zástupce či poškozené osoby v trestním nebo přestupkovém řízení. Bližší nebo upřesňující informace k pravidlům soužití poskytuje pravidelně a vždy v případě potřeby s uživatelem klíčový pracovník, vedoucí služby, sociální pracovník. A dále jsou informace uživateli služby vždy poskytnuty na žádost klíčovým nebo sociálním pracovníkem. Pravidla soužití jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí sociální služby, tvoří přílohu č. 3. V Ostravě dne Mgr. Marek Kyjovský ředitel Stránka 7 z 10

8 !!! NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE!!! HOŘÍ Křič HOŘÍ! Zmáčkni zvonek! Řekni pracovnici! Buď u pracovnice! Dbej slov pracovnice a hasiče! TEČE VODA! Zavolej TEČE VODA! Zmáčkni zvonek! Řekni pracovnici! Buď u pracovnice! Dbej slov pracovnice! Stránka 8 z 10

9 !!! NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE!!! Nemůžeš ven? Bouchej na dveře! Volej POMOC! Přivolej pracovnici! Zmáčkni zvonek! Zatáhni za provázek! Je Ti špatně? Upadl někdo? Stala se nehoda? Zmáčkni zvonek! Volej POMOC! Přivolej pracovnici! Zmáčkni zvonek! Zatáhni za provázek! Stránka 9 z 10

10 ETICKÝ KODEX Kodex chování uživatelů služby, personálu a návštěv Jsme k sobě vzájemně tolerantní. Jsme k sobě ohleduplní. Jsme taktní. Jsme vůči sobě pozorní, pomáháme si, jsme solidární. Jsme trpěliví. Respektujeme se navzájem. Dodržujeme zásady slušného chování, zdravíme se. Nejsme hluční. Dodržujeme kulturu stravování na veřejných místech. Jsme pořádní. Udržujeme čistotu těla i čistotu kolem sebe. Udržujeme pořádek v domově a jeho bezprostředním okolí. Nevyhazujeme věci z oken! Nerozlišujeme se! Nejsou rozdíly mezi námi. S uživateli služby, pracovníky domova i návštěvníky mluvíme slušně. O vybavení Domova se staráme, neničíme jej. Nezneužíváme ochotu pracovníků, ostatních uživatelů služeb Domova, ani návštěvníků. Jsme-li s něčím nespokojeni, informujeme personál. Jsme-li spokojeni, chválíme. Vyvarujeme se urážek. Nemanipulujeme s věcmi druhého bez jeho vědomí! Snažíme se dodržovat dohodnuté. Chování odporující výše zmíněným pravidlům není přijatelné. Prokonzultováno na schůzkách s uživateli služby a pracovníky prosinec 2009 Zapsala Ing. Kristýna Slaná, VÚOSS V Ostravě prosinec 2010 Mgr. Marek Kyjovský Ředitel Stránka 10 z 10

Služba: Domov pro seniory PRAVIDLA SOUŽITÍ ZKRÁCENÁ VERZE. Únor 2011 Aktualizace srpen 2012

Služba: Domov pro seniory PRAVIDLA SOUŽITÍ ZKRÁCENÁ VERZE. Únor 2011 Aktualizace srpen 2012 Služba: Domov pro seniory PRAVIDLA SOUŽITÍ ZKRÁCENÁ VERZE Únor 2011 Aktualizace srpen 2012 PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY Každému uživateli je přidělen jeden pracovník z přímé péče tzv. klíčový pracovník. Klíčový pracovník

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Domov pro seniory Iris. Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Domov pro seniory Iris. Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Domov pro seniory Iris Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace D o m á c í ř á d Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 1. Úvod a cílová skupina Interní předpis č.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE. Detašované pracoviště Český Krumlov

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE. Detašované pracoviště Český Krumlov DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE Detašované pracoviště Český Krumlov Obsah: Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8 Článek 9 Článek 10 Článek 11 Článek 12 Článek 13

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 1. 2015 do : Aktualizace č.: 8 Strana:

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno 9 756 23 Jablůnka

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno 9 756 23 Jablůnka Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno 9 756 23 Jablůnka Domácí řád Počet stran: 12 Účinnost od 1.9.2013 Zpracoval Schválil

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí

Více

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace Informace o společném soužití uživatelů 1 Vymezení organizace Název organizace: Domov pod lípou poskytovatel sociálních služeb Domov pod lípou poskytuje sociální službu dětem, mládeži, dospělým od 3 30

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr.

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. DOMÁCÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Domácí řád Domova seniorů Drachtinka, příspěvková organizace se sídlem v Hlinsku, Erbenova 1631 (dále také DsD ) vychází ze zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách

Více

Domov pro seniory SENIOR B

Domov pro seniory SENIOR B SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory SENIOR B Přílohy Příloha

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Pravidla soužití v Domově pro seniory Vrbno

Pravidla soužití v Domově pro seniory Vrbno DOMOV PRO SENIORY VRBNO, příspěvková organizace 793 26 Vrbno pod Pradědem Mnichov 262, IČ 70645710 Tel.: 554 751823, 752227 e-mail socialnikancelar@dd-vrbno.cz Pravidla soužití v Domově pro seniory Vrbno

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. na sociálních lůžkách Nemocnice Sušice o.p.s. ÚVOD

VNITŘNÍ PRAVIDLA. na sociálních lůžkách Nemocnice Sušice o.p.s. ÚVOD VNITŘNÍ PRAVIDLA na sociálních lůžkách Nemocnice Sušice o.p.s. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1.1.2011 Schválil: MUDr.Jiří Šedivý, ředitel Nemocnice Sušice o.p.s. ÚVOD 1/ Vnitřní pravidla upravují

Více

Domácí řád. DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01

Domácí řád. DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Domácí řád DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV. Úschova cenných věcí V. Stravování

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování sociální služby VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Centrum sociálních služeb Znojmo,

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

SMĚRNICE č. 2/2014. Domovní řád

SMĚRNICE č. 2/2014. Domovní řád Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD Domova se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem v Jiříkově (dále jen Domov) poskytuje občanům (dále jen

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345

Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345 Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345 DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 Účel domovního řádu Domovní řád obsahuje zásady pro klidné a ohleduplné soužití

Více

Domácí řád. Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek

Domácí řád. Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek Domácí řád Účinnost : 1. února 2015 Zpracoval: Mgr. Dana Kusá Mgr. Michaela Balejová Mgr. Monika Lipovská Bc.

Více