PRAVIDLA SOUŽITÍ Domova pro seniory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA SOUŽITÍ Domova pro seniory"

Transkript

1 PRAVIDLA SOUŽITÍ Domova pro seniory Příloha č.3 ÚVOD Pravidla soužití vymezují práva a povinnosti v základních oblastech sociální služby Domov pro seniory (dále jen domov ) v Domově Korýtko, příspěvkové organizaci, sídlem Petruškova 2936/6, Ostrava Zábřeh, PSČ (dále jen poskytovatel ). Pravidla soužití jsou povinni respektovat uživatelé služby, pracovníci a návštěvníci domova. 1. UBYTOVÁNÍ - v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích (od listopadu 2011 postupně rušíme třílůžkové pokoje). Ubytování je poskytováno uživateli v konkrétním pokoji na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí sociální služby. Přestěhování Uživatel služby se může přestěhovat v rámci domova: na základě jeho žádosti (například z důvodu neshod se spolubydlícím), nebo po předchozím projednání s uživatelem služby: o z provozních důvodů (havárie, rekonstrukce, apod.), nebo o v případě zásadní změny úrovně soběstačnosti uživatele, a to na pokoj, který lépe vyhovuje potřebám uživatele Přestěhování koordinuje vedoucí služby příslušného patra po domluvě s uživatelem služby, klíčovým pracovníkem (pracovnicí) a sociální pracovnicí (sociálním pracovníkem) patra. V případě stěhování projednává sociální pracovnice s uživatelem služby dodatek ke smlouvě o poskytnutí sociální služby. Klíče Uživatelé služby mají právo disponovat s klíči od svého pokoje a uzamykatelných prostor. Na vícelůžkovém pokoji si uživatelé služby domlouvají pravidla uzamykání pokoje mezi sebou. Náhradní klíče jsou uloženy v pracovně personálu na příslušném patře. V případě poškození nebo ztráty klíče jsou uživatelé povinni uhradit vyhotovení nového klíče. Vybavení pokoje Po dohodě s vedoucí (vedoucím) služby si mohou uživatelé pokoj vybavit vlastním drobným nábytkem a zařízením, např. televizí, rádiem, ledničkou, křeslem, apod. Je zakázáno používání elektrospotřebiče staršího dva roky, u kterého není provedena revize! Uživatelé služby jsou povinni zajistit si revizi elektrospotřebičů na vlastní náklady. Pokud budou uživatelé používat vlastní rádio nebo televizní přijímač, jsou povinni hradit ze svých prostředků poplatek České televizi a Českému rozhlasu, dle platného zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Péče o majetek Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a společné prostory k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv uživatelů služby spojených s užíváním těchto prostor. Stránka 1 z 10

2 Uživatelé služby jsou povinni užívat pokoj a prostory vyhrazené k ubytování a k užívání řádně, zejména udržovat pořádek, chránit zařízení pokoje a prostor před poškozením, zničením nebo ztrátou. Uživatelé služby nesmí v prostorách domova bez souhlasu poskytovatele provádět změny zásadního rozsahu. O záměru udělat změny mohou uživatelé informovat klíčového pracovníka nebo vedoucí služby. Vedoucí služby se následně dohodne s uživatelem na dalším postupu. Přihlášení k trvalému pobytu Poskytovatel umožní na žádost uživatele přihlášení k trvalému pobytu v domově. Toto přihlášení si zajistí uživatel služby sám nebo s podporou osoby blízké. Sociální pracovnice pouze ve výjimečných případech (např. uživatel nemá osoby blízké nebo s nimi není dlouhodobě v kontaktu, apod.). 2. STRAVOVÁNÍ Stravování se poskytuje v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na potřeby uživatele služby a je nedílnou součástí poskytovaných služeb. Druhy diet, které domov zajišťuje: Racionální (3) Šetřící (2) Diabetická (9) Diabetická šetřící (9/2) Dieta s omezením bílkovin na 60g (6) Dieta bez mléčných výrobků (DF/BLK) Dieta výživná Další diety, které budou zavedeny v případě potřeby uživatele služby: Dieta s omezením tuků Dieta redukční Vegetariánská Způsob stravy si uživatelé služby dohodnou v rámci plánování poskytované sociální služby se sociálním pracovníkem a je zaznamenám v Plánu užívání služby. Jídelníček Poskytovatel zveřejňuje jídelní lístek na jednotlivých patrech a ve vestibulu týden předem. Změna jídelníčku je vyhrazena. Podávání stravy Strava je podávána v jídelnách na jednotlivých patrech nebo na pokojích uživatelů služby. Doba podávání stravy: snídaně 7:45 8:45 hod. oběd 11:30 12:30 hod. večeře 17:30 18:30 hod. Uživatelé služby mohou stravu odebrat dle dohody s personálem mimo uvedené časové rozpětí za dodržení platných hygienických norem. Kromě hlavních jídel se poskytuje v dopoledních hodinách přesnídávka a odpolední svačina (15:00 15:45). Dle typu stravy druhá večeře (20:00 21:00) nebo v průběhu dne nutriční podpora (např. mléčné rýže, nutridrink). Poskytovatel zajišťuje osobě stravu způsobem sjednaným v Plánu užívání služby. Donesené potraviny si mohou uživatelé služby uložit v lednicích na jednotlivých patrech. Doporučujeme potraviny označit jménem, aby nedošlo k záměně. Stránka 2 z 10

3 Uživatelé služby si mohou odhlásit stravu dva pracovní dny předem u personálu patra. V případě pozdě odhlášené nebo neodhlášené stravy nelze požadovat vratku za neodebranou stravu. Podněty ke stravě mohou uživatelé služby sdělovat nutriční terapeutce, nebo uvádět do sešitů na jednotlivých patrech, vhozením do schránky důvěry, osobně u personálu domova. 3. HYGIENA, PÉČE O PRÁDLO Uživatelé služby jsou povinni v rámci úrovně své soběstačnosti pečovat o osobní hygienu, čistotu prádla a šatstva a udržovat pořádek na pokoji. Podporu s prováděním hygieny poskytuje uživatelům služby personál dle úrovně soběstačnosti uživatelů a dohody uvedené v Plánu užívání služby. Pro účely holení, stříhání a úpravy vlasů, nehtů, pedikúru je možno využít soukromých placených služeb. Ošacení, prádlo Prádelna domova zajišťuje praní a žehlení osobního i ložního prádla. Aby se předcházelo záměnám prádla, je nezbytné, aby ošacení dávané do prádelny bylo označeno na rubové straně oděvu jménem. Za označení prádla odpovídá uživatel služby! Označení ošacení jménem provádí švadlenka v domově bezplatně. Označení může provést také uživatel sám vyšitím. Za neoznačené věci domov neručí. Oděvy, které je zapotřebí čistit chemicky (např. vlněné kostýmy) doporučujeme nechat vyčistit v čistírně k tomu určené. Dáváte-li do prádelny oděv, který má pro Vás významnou hodnotu, doporučujeme předat jej osobně personálu patra a upozornit na tuto skutečnost! Nezbytné opravy osobního a ložního prádla zabezpečuje domov. Větší úpravy oblečení dle přání provede švadlenka dle platného ceníku. Poskytovatel je povinen zacházet s osobními věcmi uživatelů řádně, předcházet jejich ztrátám a zničení. 4. OSOBNÍ ZÁLEŽITOSTI UŽIVATELŮ SLUŽBY Majetek uživatelů služby Uživatelé jsou povinni chránit svůj majetek uzamčením ve skříních. Uživatelé služby mají možnost nechat si namontovat do nočního stolku osobní trezorek, který si pořídí na vlastní náklady. Za klíče od trezorku si ručí uživatel sám. V případě ztráty klíče je ten, kdo klíč ztratil, povinen na vlastní náklady zajistit výrobu nového klíče. Při důvodném podezření z porušení hygienických předpisů je personál povinen požádat uživatele služby o odstranění závadných věcí (plesnivé pečivo, použitá inkontinence, aj.). Pokud uložené věci ohrožují zdraví a kvalitu života v domově a uživatel služby tyto věci neodstraní, smí pracovníci v přítomnosti a s vědomím uživatele služby závadné věci z pokojů, skříní nebo stolků odstranit. Je zakázáno vstupovat do osobních věcí uživatelů bez přítomnosti uživatele služby! Úschova peněz a cenností Na požádání zajistí úschovu veškerých cenností, vkladních knížek a peněz sociální pracovnice-agenda v přízemí budovy B. Uživatelé služby si mohou uložit hotovost také Stránka 3 z 10

4 u vedoucí/ho služby přímo na patře. Domov ručí jen za takto uschované cennosti a peníze. Uložené peněžní částky si mohou uživatelé služby vybírat u sociální pracovnice v přízemí budovy B nebo u vedoucí/ho služby. Depozitní účet slouží k úschově finančních prostředků k běžné spotřebě. Nenahrazuje bankovní účet nebo jinou formu spoření. V případě větších finančních částek jedná sociální pracovnice s uživatelem o možnostech uložení těchto financí např. v bance (vkladní knížky, spořicí účty, aj.). Osobní doklady (např. občanské průkazy a průkazy zdravotních pojišťoven) mohou být uschovány u vedoucí služby příslušného patra. Vedoucí služby nebo vedoucí směny je povinna na požádání uživatele služby osobní doklady vydat. 5. ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotní péči v domově zabezpečuje odborný ošetřovatelský personál v souladu s léčebným režimem, který doporučí lékař. Dbejte doporučení lékaře a ošetřovatelského personálu! V případě podezření na infekční onemocnění je uživatel služby povinen dodržovat lékařem stanovený režim (např. nepohybovat se po společných prostorách) do doby přeložení na odborné zdravotnické zařízení nebo vyléčení. Uživatel služby má možnost vybrat si svého ošetřujícího lékaře mimo domov. Návštěvy tohoto lékaře si zajišťuje uživatel služby sám, či s pomocí osob blízkých. Vznikne-li podezření, že zdravotní stav uživatele služby vylučuje poskytování služby domova, je uživatel povinen na žádost vedoucí úseku odborné ošetřovatelské péče nechat posoudit svůj zdravotní stav lékařem. 6. PRACOVNÍ ČINNOST Uživatelé služby se mohou dobrovolně podílet na práci v domově dle úrovně soběstačnosti, svých zájmů a schopností. Zapojení do pracovních činností koordinuje klíčový pracovník v rámci individuálního plánování. 7. POBYTY MIMO DOMOV Uživatelé služby mohou domov opouštět dle vlastních potřeb. Doporučujeme informovat pracovníky patra, že odcházíte. Za účelem včasného odhlášení ze stravy je doporučeno pobyty mimo domov nad 24 hod. (např. návštěvy příbuzných) nahlásit vedoucí směny patra alespoň 2 pracovní dny předem. Je doporučeno sdělit kam uživatel odchází a přibližný čas návratu, nebo zanechat kontakt. Po dobu pobytu v nemocnici je uživatelům služby místo v domově zachováno, strava je odhlášena automaticky vedoucím služby. Osobní věci uživatele je povinen personál řádně zajistit uzamčením proti ztrátě. 8. NOČNÍ KLID V době od 22:00 do 6:00 hod. je v domově stanoven noční klid. V této době není dovolen hlučný hovor, křik, hlasitý poslech rádia, televize apod. V době nočního klidu se používá pouze tlumené osvětlení. Uživatel služby nesmí být rušen s výjimkou nutnosti podání léku, lékařské či individuální ošetřovatelské péče. Stránka 4 z 10

5 9. BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST ZA ZPŮSOBENOU ŠKODU Zacházení s otevřeným ohněm, kouření Je zakázáno zacházet s otevřeným ohněm mimo vyhrazených prostor pro kouření, rozdělávat oheň v blízkosti budov. Kouření v jiných než vyhrazených prostorách domova je zakázáno! Vzhledem k bezpečnosti domova je dovoleno kouření pouze: - ve vymezeném prostoru terasy, pokud tím nejsou omezováni ostatní uživatelé služby - v kuřárně suterénu domova - v prostoru pod schodištěm před vstupem do budovy Používání elektrospotřebičů Je zakázáno používat elektrospotřebiče, u kterých není provedena elektrorevize. Uživatelům služeb ani pracovníkům není dovoleno používání elektrických spirál a vařičů, přímotopů a jiných z hlediska požární ochrany nebezpečných přístrojů. Ochrana majetku domova, odpovědnost za škodu Uživatelé služby i pracovníci jsou povinni šetřit majetek domova i majetek uživatelů. Uživatel služby nebo jiná osoba, která se oprávněně zdržuje u uživatele, odpovídá za škodu, kterou zaviněně způsobil/a na majetku domova, na majetku nebo zdraví spoluuživatelů služby, zaměstnanců nebo jiných přítomných osob. Uživatel služby je v případě ztráty majetku mu prokazatelně svěřeného povinen škodu uhradit. (např. je-li uživateli svěřen klíč od pokoje) Uživatel služby nebo osoba, která se oprávněně zdržuje u uživatele, jsou povinni upozornit zaměstnance na škodu, která vznikla nebo která hrozí a kterou je třeba odvrátit. Uživatelé jsou povinni šetrně nakládat s energiemi vodné, topení, elektrická energie apod. Při mimořádných událostech se řídí pokyny službu konajícího personálu (viz poplachové směrnice). V případě poruchy elektrického osvětlení je zajištěno osvětlení náhradní. Uživatelům služby i pracovníkům domova není dovoleno v domově přechovávat zbraně, hygienicky závadné předměty a potraviny, narkotika, jakož i jiné věci v nadměrném množství (prázdné lahve, sklenice, noviny, apod.). Nadměrné množství je chápáno jako množství, které ohrožuje život nebo zdraví uživatele, nebo ostatních uživatelů služby (např. riziko pádu, nehygienické podmínky) nebo je větší než umožňuje ubytovací prostor. 10. VZÁJEMNÉ VZTAHY Základní podmínkou soužití v domově je slušné a zdvořilé chování uživatelů k sobě navzájem, i k zaměstnancům domova. Pro dodržování základních etických norem jsme společně vytvořili Etický kodex Etický kodex domova je vyvěšen na informačních tabulích domova a tvoří nedílnou součást vnitřních pravidel domova. 11. NÁVŠTĚVY Není-li uživatel služby v pokoji, je zakázáno vstupovat na pokoj uživatele služby bez jeho souhlasu! Stránka 5 z 10

6 Návštěvy v domově jsou možné každý den. V případě provádění hygieny na pokoji využijte k setkání se svým blízkým společenského prostoru (vestibul, kavárna). Respektujte intimitu a soukromí! Návštěvy v době nočního klidu (22:00 6:00) jsou umožněny pouze po dohodě s vedoucí směny příslušného patra - v tomto případě jsou návštěvníci povinni zapsat se do knihy návštěv na recepci a oznámit svůj příchod službu konajícímu personálu. V případě nařízení karantény hygienickou službou musí být dodržován zákaz návštěv (například v období chřipkové epidemie, apod.). Písemný zákaz bude vyvěšen na hlavních dveřích. Odnášíte-li z domova osobní věci uživatele služby, které mají vyšší hodnotu (cennosti, elektrospotřebiče, ošacení, apod.), informujte personál z důvodu předcházení nedorozuměním. 12. SHROMAŽĎOVANÉ ÚDAJE Poskytovatel vede o poskytované službě záznamy. Každý uživatel služby má právo na poskytnutí informací shromážděných ve své zdravotní i sociální dokumentaci. Uživatel služby může povolit nahlížení do své dokumentace a poskytování informací o své osobě třetím osobám. Udělení souhlasu musí být zaznamenáno v sociální dokumentaci pracovníkem a je-li to možné, stvrzeno podpisem uživatele. 13. STÍŽNOSTI, NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY Uživatelé služby, osoby blízké nebo návštěvy mají právo podávat náměty, podněty, připomínky nebo stížnosti k poskytované sociální službě (i anonymně), a to ústně nebo písemně u personálu na jednotlivých patrech, sociálních pracovnic, všeobecných sester, pracovníků provozu, vedoucích pracovníků, ředitele, u domovní ombudsmanky nebo vhozením do schránky důvěry na patře nebo ve vestibulu. Poskytovatel je povinen informovat osobu o způsobu řešení podnětu nebo připomínky. V případě řešení stížnosti je poskytovatel povinen osobu písemně vyrozumět do 30ti kalendářních dní od data doručení stížnosti (vybrání ze schránky důvěry). Mimo domov si lze stěžovat u nadřízených, nebo nezávislých orgánů a institucí. 14. VÝBOR OBYVATEL Výbor obyvatel představují volení zástupci z řad obyvatel, kteří jednají jménem obyvatel na společných schůzkách s ředitelem domova a vedoucími pracovníky. Členové výboru obyvatel: zastupují obyvatele předávají obyvatelům informace o dění v domově mohou být svědky při výplatě důchodu Stránka 6 z 10

7 15. OSTATNÍ USTANOVENÍ Porušování pravidel soužití bude řešeno v rámci kompetencí jednotlivých pracovníků, přičemž je dodržena posloupnost organizační struktury, tj. 1) upozornění pracovníkem v přímé péči (klíčový nebo sociální pracovník/pracovnice nebo všeobecná sestra): Vysvětlí osobě jaké chování a jednání je neslučitelné s Pravidly soužití. Poučí ho o následcích, které by pro něho mohlo mít další porušování vnitřních pravidel. Jedná-li se o uživatele služby, zapíše pracovník výstupy do sociální dokumentace uživatele a informuje klíčového pracovníka. Klíčový pracovník je povinen spolupracovat se sociálním pracovníkem a zhodnotit možné příčiny takového chování a s těmito pracovat při plánování poskytované služby Jedná-li se o pracovníka, informuje jeho nadřízeného. Při opětovném porušení téhož pravidla následuje 2) upozornění vedoucí služby příslušného patra; vedoucí služby sdělí osobě, která se opakovaně provinila proti pravidlům soužití, možné následky a sdělí, jaké chování či jednání je žádoucí; o upozornění provede zápis 3) V případě, že osoba nereflektuje osobní pohovor, následuje současně ústní a písemné upozornění na nepřípustnost takového chování: vedoucí služby a dle kompetencí: vedoucí úseku odborných sociálních služeb, vedoucí úseku odborné ošetřovatelské péče, vedoucí provozu, personální nebo ředitel. 4) Nereflektuje-li osoba i nadále vnitřní pravidla organizace, vypoví poskytovatel smlouvu o poskytnutí sociální služby s tímto uživatelem nebo budou vyvozeny pracovně právní důsledky pro zaměstnance. Za závažné porušování vnitřních pravidel se považuje neoprávněné a hrubé napadání (slovní i fyzické) ostatních uživatelů služby nebo personálu domova, případně návštěvníků domova, šikana nebo jiné nevhodné a nežádoucí chování, které je v rozporu s dobrými mravy nebo stanoveným Etickým kodexem domova. V domově jsou zakázány agresivní projevy chování, zejména agresivita spojena s užíváním alkoholu nebo drog. Tyto situace jsou řešeny zákonnou cestou (přivolání policie, záchytka, přestupkové oddělení) a výlohy těchto zásahů plně hradí původci výtržností. Pokud škoda nebo újma na zdraví (ale i újma morální) svým rozsahem a charakterem naplňuje skutkovou podstatu trestného činu, přestupku, bude řešena na podnět ředitele nebo jeho zástupce či poškozené osoby v trestním nebo přestupkovém řízení. Bližší nebo upřesňující informace k pravidlům soužití poskytuje pravidelně a vždy v případě potřeby s uživatelem klíčový pracovník, vedoucí služby, sociální pracovník. A dále jsou informace uživateli služby vždy poskytnuty na žádost klíčovým nebo sociálním pracovníkem. Pravidla soužití jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí sociální služby, tvoří přílohu č. 3. V Ostravě dne Mgr. Marek Kyjovský ředitel Stránka 7 z 10

8 !!! NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE!!! HOŘÍ Křič HOŘÍ! Zmáčkni zvonek! Řekni pracovnici! Buď u pracovnice! Dbej slov pracovnice a hasiče! TEČE VODA! Zavolej TEČE VODA! Zmáčkni zvonek! Řekni pracovnici! Buď u pracovnice! Dbej slov pracovnice! Stránka 8 z 10

9 !!! NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE!!! Nemůžeš ven? Bouchej na dveře! Volej POMOC! Přivolej pracovnici! Zmáčkni zvonek! Zatáhni za provázek! Je Ti špatně? Upadl někdo? Stala se nehoda? Zmáčkni zvonek! Volej POMOC! Přivolej pracovnici! Zmáčkni zvonek! Zatáhni za provázek! Stránka 9 z 10

10 ETICKÝ KODEX Kodex chování uživatelů služby, personálu a návštěv Jsme k sobě vzájemně tolerantní. Jsme k sobě ohleduplní. Jsme taktní. Jsme vůči sobě pozorní, pomáháme si, jsme solidární. Jsme trpěliví. Respektujeme se navzájem. Dodržujeme zásady slušného chování, zdravíme se. Nejsme hluční. Dodržujeme kulturu stravování na veřejných místech. Jsme pořádní. Udržujeme čistotu těla i čistotu kolem sebe. Udržujeme pořádek v domově a jeho bezprostředním okolí. Nevyhazujeme věci z oken! Nerozlišujeme se! Nejsou rozdíly mezi námi. S uživateli služby, pracovníky domova i návštěvníky mluvíme slušně. O vybavení Domova se staráme, neničíme jej. Nezneužíváme ochotu pracovníků, ostatních uživatelů služeb Domova, ani návštěvníků. Jsme-li s něčím nespokojeni, informujeme personál. Jsme-li spokojeni, chválíme. Vyvarujeme se urážek. Nemanipulujeme s věcmi druhého bez jeho vědomí! Snažíme se dodržovat dohodnuté. Chování odporující výše zmíněným pravidlům není přijatelné. Prokonzultováno na schůzkách s uživateli služby a pracovníky prosinec 2009 Zapsala Ing. Kristýna Slaná, VÚOSS V Ostravě prosinec 2010 Mgr. Marek Kyjovský Ředitel Stránka 10 z 10

Služba: Domov pro seniory PRAVIDLA SOUŽITÍ ZKRÁCENÁ VERZE. Únor 2011 Aktualizace srpen 2012

Služba: Domov pro seniory PRAVIDLA SOUŽITÍ ZKRÁCENÁ VERZE. Únor 2011 Aktualizace srpen 2012 Služba: Domov pro seniory PRAVIDLA SOUŽITÍ ZKRÁCENÁ VERZE Únor 2011 Aktualizace srpen 2012 PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY Každému uživateli je přidělen jeden pracovník z přímé péče tzv. klíčový pracovník. Klíčový pracovník

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ Domova pro seniory

PRAVIDLA SOUŽITÍ Domova pro seniory PRAVIDLA SOUŽITÍ Domova pro seniory ÚVOD... 1 1. PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY... 1 2. UBYTOVÁNÍ... 1 PŘESTĚHOVÁNÍ... 1 KLÍČE... 2 VYBAVENÍ POKOJE... 2 PÉČE O MAJETEK... 2 PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU... 3 3. STRAVOVÁNÍ...

Více

NAŠE PRAVIDLA. Domova se zvláštním režimem

NAŠE PRAVIDLA. Domova se zvláštním režimem NAŠE PRAVIDLA Domova se zvláštním režimem Závaznost: Sociální pracovnice, PSS, SZP, vedoucí služby Zodpovědná osoba: Vedoucí služby Spoluúčast na tvorbě metodického postupu: zaměstnanci ÚOSS, PSS, vedoucí

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování Domácí řád Tento domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života v našem Domově. Je závazný pro všechny uživatele i zaměstnance Domova. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE Eimova 1020, 572 01 Polička, tel.: 461 722 700, 732 340 882, e-mail: ddpolicka@tiscali.cz, IČO: 7506 1457 Domácí řád Domov důchodců v Poličce Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje

Více

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S.K.Neumanna 842/2 43191 Vejprty Služba je poskytována na adrese. Chráněné bydlení Vejprty Vysoká 936/11 Vejprty

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD Tento Domácí řád je zkrácenou verzí, obsahující vypsané nejdůležitější body a slouží pro snadnou a rychlou orientaci. K této verzi je vždy předána i úplná verze. ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY.

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY. DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY Obsah Článek 1 Základní ustanovení 2 Článek 2 Ubytování 2 Článek 3 Doba

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

Vydal: Mgr. Lenka Olivová, PVK Datum vydání: Revize č. 0 Změna č.: 0 Strana: 1 / 9. Domácí řád

Vydal: Mgr. Lenka Olivová, PVK Datum vydání: Revize č. 0 Změna č.: 0 Strana: 1 / 9. Domácí řád 1 / 9 Domácí řád Obsahuje vnitřní pravidla pro poskytování sociální služby v DS Tovačov Datum platnosti: 01. 02. 2016 Vydání číslo: 1 Výtisk číslo: 1 Nahrazuje: Ř 03 Domácí řád ze dne 1. 9. 2014 Funkce

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Domov pro seniory u Pražské brány

Domov pro seniory u Pražské brány Domov pro seniory u Pražské brány Pražská 95, Kouřim, 281 61 tel. 321783493, 321784177 e-mail: domov@kourim-radnice.cz Čl. 1 Úvodní ustanovení Domov pro seniory u Pražské brány poskytuje svým klientům

Více

Domácí řád Domov pro seniory

Domácí řád Domov pro seniory Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov pro seniory Posláním zařízení je poskytovat pobytovou službu seniorům, jejichž

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11, České Budějovice NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2011 Návštěvní řád: Upravuje pravidla chování

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

DOMÁCÍ ŘÁD (vnitřní pravidla A) Domova pro seniory Velké Březno DOMOV PRO SENIORY

DOMÁCÍ ŘÁD (vnitřní pravidla A) Domova pro seniory Velké Březno DOMOV PRO SENIORY 1 DOMÁCÍ ŘÁD (vnitřní pravidla A) Domova pro seniory Velké Březno DOMOV PRO SENIORY Úvod Tento domácí řád upravuje pravidla bydlení v Domově pro seniory Velké Březno a vymezuje práva a povinnosti všech

Více

Domov pro seniory Iris. Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Domov pro seniory Iris. Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Domov pro seniory Iris Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace D o m á c í ř á d Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 1. Úvod a cílová skupina Interní předpis č.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

Domácí řád Domov se zvláštním režimem

Domácí řád Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov se zvláštním režimem Posláním zařízení je poskytovat sociální a ošetřovatelskou

Více

D O M Á C Í Ř Á D. Uživatelé se stravují v hlavní jídelně v přízemí ÚSP Hrabyně nebo v jídelně příslušného patra, eventuelně na pokoji.

D O M Á C Í Ř Á D. Uživatelé se stravují v hlavní jídelně v přízemí ÚSP Hrabyně nebo v jídelně příslušného patra, eventuelně na pokoji. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád upravuje práva a povinnosti uživatelů související se životem v Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni (dále jen Poskytovatel nebo Zařízení ). STRAVOVÁNÍ Poskytovatel

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 7 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov)

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov) Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045, 251 01 Říčany IČ: 712 29 078 e-mail: reditel@domovpks.cz, http://www.domovpks.cz tel.: 323 632 423 1.3. Domácí řád Domova Pod

Více

Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova 2781 Detašované pracoviště: Domov pro seniory Vážany, Lesní 299/54 DOMÁCÍ ŘÁD

Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova 2781 Detašované pracoviště: Domov pro seniory Vážany, Lesní 299/54 DOMÁCÍ ŘÁD Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova 2781 Detašované pracoviště: Domov pro seniory Vážany, Lesní 299/54 DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Oddělení se zvláštním režimem je součástí

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace Informace o společném soužití uživatelů 1 Vymezení organizace Název organizace: Domov pod lípou poskytovatel sociálních služeb Domov pod lípou poskytuje sociální službu dětem, mládeži, dospělým od 3 30

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Ubytování... 3 3. Stravování... 3 4. Sociální a zdravotní

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

popis realizace poskytování sociálních služeb.

popis realizace poskytování sociálních služeb. popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služba je poskytována formou komplexní v Sociální služby jsou poskytovány formou (dále jen DD PS): zájemcem o službu nebo s jeho zákonným zástupcem.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Domácí řád Domova pro seniory Písečná

Domácí řád Domova pro seniory Písečná Domácí řád Domova pro seniory Písečná V Domově pro seniory Písečná (dále DpS Písečná) je obyvatelům poskytováno ubytování, strava, nezbytné služby a zdravotní péče. Spokojeného života v domově lze dosáhnout

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov se zvláštním režimem Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád zjednodušená verze Název: Platnost od: 1. 9. 2014

Více

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám. 2/2, Brno. Domácí řád

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám. 2/2, Brno. Domácí řád 1 Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám. 2/2, 643 00 Brno Domácí řád Článek I. Úvod 1. Domácí řád (dále jen DŘ) je vydán v souladu s platnými právními

Více

D O M Á C Í Ř Á D Platný od 1.4.2010

D O M Á C Í Ř Á D Platný od 1.4.2010 D O M Á C Í Ř Á D Platný od 1.4.2010 Poslání, cíle a cílová skupina Posláním Domova Na Terasách Rataje je zajistit důstojné žití klientů se sníženou soběstačností v podmínkách blížích se běžnému způsobu

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2016 1. 1 Poslání, cílová skupina, cíle Posláním Odlehčovacích služeb (dále jen OS) v Mariánských Lázních je poskytnout dočasné sociální

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Vnitřní řád pobytové sociální služby

Vnitřní řád pobytové sociální služby Vnitřní řád pobytové sociální služby Posláním pobytové sociální služby v Nemocnici Valašské Meziříčí a. s. je zajistit uživatelům odbornou péči a podporu v jejich nečekané, nepříznivé zdravotní a sociální

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE V souladu se školským zákonem č. 561/2004 123, a v souladu s vyhláškou 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových

Více

Domácí řád DOZP. Čl. 1 Základní ustanovení

Domácí řád DOZP. Čl. 1 Základní ustanovení Domácí řád DOZP Čl. 1 Základní ustanovení Tento Domácí řád DOZP je zpracován na základě zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění. Domácí řád

Více

Seniorcentrum POHODA Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Ruská 292/2A, Dubí 3 - Pozorka DOMÁCÍ ŘÁD OBSAH

Seniorcentrum POHODA Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Ruská 292/2A, Dubí 3 - Pozorka DOMÁCÍ ŘÁD OBSAH Seniorcentrum POHODA Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Ruská 292/2A, 417 03 Dubí 3 - Pozorka Tel.: +420 471 212 009, +420 777 66 55 59 E-mail: info@seniorcentrum-pohoda.cz WWW: www.seniorcentrum-pohoda.cz

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM Dům pokojného stáří sv. Ludmily V Aleji 434 403 17 Chabařovice tel. + 420-475225185 IČ: 44225512 člověk nám není lhostejný Člověk nám není lhostejný DOMÁCÍ ŘÁD Dům pokojného

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Alternativní forma pro Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda

DOMÁCÍ ŘÁD. Alternativní forma pro Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bank. spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz Ředitel:

Více

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, 323 00 Plzeň Zdroj: Petr Jehlík pro Plzeňský architektonický manuál Poskytované služby Ubytování Dvoulůžkový

Více

ĚSTSKÉ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ĚSTSKÉ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB vydává pro provozovnu DOMOV DŮCHODCŮ STARÁ ROLE tento DOMÁCÍ ŘÁD Článek I. Úvod Umisťování a přijímání občanů do Domova důchodců (DD) se řídí příslušnými obecně závaznými

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace poskytuje sociální službu domov pro seniory a domov se zvláštním režimem na adrese,. Sociální služby jsou poskytované

Více

I. Přijetí a ubytování nového klienta

I. Přijetí a ubytování nového klienta DOZP Pramen, příspěvková organizace IČ: 711 753 26 Mnichov 142, 353 01 Mariánské Lázně Tel.: 354 692 134, e-mail: pramen.mnichov@tiscali.cz VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 3: PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN (dříve

Více

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov.

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. Domácí řád Domova pro seniory čl. 1 Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. čl. 2 Chování uživatelů Uživatel dodržuje ve

Více

Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory

Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory Domov Příbor, p. o. telefon: 556 720 043 mobil: 604 236 518 socialni@domovpribor.cz www.domovpribor.cz 1 Vážený uživateli, vítáme Vás v Domově

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička Domácí řád Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička 1 Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy při poskytování sociální služby domovy pro seniory Domova

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají.

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Domácí řád Domova pro seniory Písečná Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Obsah Účel domácího řádu 3 Poslání a cíle služby 3 Práva klientů 4 Stížnosti. 4 Povinnosti klientů 5 Odpovědnost

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bankovní spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz

Více

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar..., bydliště.., rodné číslo..

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Čl. 2 Ubytování

DOMÁCÍ ŘÁD. Čl. 2 Ubytování DOMÁCÍ ŘÁD Čl. 1 Úvod Tento řád upravuje pravidla bydlení v Domově pro seniory Velké Březno, příspěvkové organizaci (dále domov ) a vymezuje práva a povinnosti všech klientů. Cílem řádu je vytvořit takové

Více

Domácí řád sociálních služeb

Domácí řád sociálních služeb Vnitřní předpis číslo 6/2008 Platnost od 1.7.2008 Název předpisu Organizace Domácí řád sociálních služeb Adresa pracoviště Cheb, Na Vyhlídce 20 Odpovědná osoba Plnění kontroluje IČO: 18233392, sídlo: Cheb,

Více

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Pravidla kolektivního soužití - CHB Čísl: Ř5 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh: 0 Verze: 2 Pravidla kolektivního

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Pravidla kolektivního soužití - DOZP Čísl: Ř5 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh: 0 Verze: 2 Interní řád č.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel Smlouva o poskytnutí sociální služby 1) pan/paní: nar.: rodné číslo: bytem: zastoupena: sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i a 2) Domov se zvláštním režimem se sídlem: Čelakovského

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Domov pro seniory SKALKA v Chebu,

Domov pro seniory SKALKA v Chebu, Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Americká 2176/ 52, 350 02 Cheb IČ: 711 75 245 tel.: 724 989 891 reditel@domovskalka.cz DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY SKALKA V CHEBU, příspěvkové

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Čl. 2 Ubytování

DOMÁCÍ ŘÁD. Čl. 2 Ubytování DOMÁCÍ ŘÁD Čl. 1 Úvod Tento řád upravuje pravidla bydlení v Domově pro seniory Velké Březno, příspěvkové organizaci (dále domov ) a vymezuje práva a povinnosti všech klientů. Cílem řádu je vytvořit takové

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Všestudy 23, 277 46 Veltrusy IČO 712 09 212, tel. 315 781 149, 315 695 376 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Více

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, p. o. Úvodní ustanovení 1. Domácí řád je závazný pro všechny zaměstnance a klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA

PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Zpracoval: Kolektiv pracovníků Centra sociálních služeb Bohumín,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití

DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV ZJEDNODUŠENÁ OBRÁZKOVÁ VERZE 1 ÚVOD Domácí řád upravuje podmínky soužití klientů v domově, jejich práva a povinnosti,

Více

Domácí řád Strana 1 z 12 S-04. Domácí řád. Stručný obsah. Domácí řád upravuje život uživatelů služby DpS Třebíč, Koutkova - Kubešova.

Domácí řád Strana 1 z 12 S-04. Domácí řád. Stručný obsah. Domácí řád upravuje život uživatelů služby DpS Třebíč, Koutkova - Kubešova. Domácí řád Strana 1 z 12 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje život uživatelů služby DpS Třebíč, Koutkova - Kubešova. Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval, ověřil správnost: Mgr., Bc. Božena Fáberová

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace 798 03 Plumlov, Soběsuky 95. vydává s účinnosti od 1.1.2007

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace 798 03 Plumlov, Soběsuky 95. vydává s účinnosti od 1.1.2007 Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace 798 03 Plumlov, Soběsuky 95 vydává s účinnosti od 1.1.2007 DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Soběsuky Je závazným dokumentem zařízení, obsahuje zásady pro

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Návštěvní řád. Domova pro seniory Sedmikráska a Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, 323 00 Plzeň

Návštěvní řád. Domova pro seniory Sedmikráska a Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, 323 00 Plzeň Návštěvní řád Domova pro seniory Sedmikráska a Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, Evidenční číslo: NŘ DS Sedmikráska a DZR Čtyřlístek Zpracoval: Jméno

Více

Vnitřní pravidla. Domova pro osoby se zdravotním postižením

Vnitřní pravidla. Domova pro osoby se zdravotním postižením Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p.o. vydává Vnitřní pravidla Domova pro osoby se zdravotním postižením v Újezdci č.14, 339 01 Klatovy Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí prostřednictvím

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování sociální služby VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. poskytuje

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Charita Český Těšín, Charitní dům pro seniory Hnojník 2, Hnojník

DOMÁCÍ ŘÁD. Charita Český Těšín, Charitní dům pro seniory Hnojník 2, Hnojník DOMÁCÍ ŘÁD Charita Český Těšín, Charitní dům pro seniory Hnojník 2, 739 53 Hnojník Charitní dům pro seniory OBSAH 1. Práva obyvatel domova.... 3 2. Ubytování.... 4 3. Poskytování osobního vybavení.. 5

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec. Metodika č.

DOMÁCÍ ŘÁD. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec. Metodika č. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec DOMÁCÍ ŘÁD Metodika č. 7 ÚVOD Zvláštní ambulantní péče v Žatci svými službami poskytuje péči a

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace. Vnitřní řád ŠJ

Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace. Vnitřní řád ŠJ Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace Vnitřní řád ŠJ Č. j.: 20 / 2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 2.1.4 Skartační znak: A 5 Změny: OBSAH: 1. Úvodní ustanovení

Více

I. Úvod. Domovní řád je závazný pro všechny klienty, zaměstnance a další osoby vstupující do zařízení.

I. Úvod. Domovní řád je závazný pro všechny klienty, zaměstnance a další osoby vstupující do zařízení. Směrnice číslo: 01/2015 DS Název vnitřního dokumentu: DOMOVNÍ ŘÁD počet stran: 11 počet příloh: 8 Schváleno dne: 19. 2.2015 Účinnost od: 1. 3.2015 Schválil: Mgr. Michaela Žáčková - ředitelka Zrušeno dne:

Více

DOMOV BÍLÁ OPAVA DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVA BÍLÁ OPAVA

DOMOV BÍLÁ OPAVA DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVA BÍLÁ OPAVA DOMOV BÍLÁ OPAVA příspěvková organizace OPAVA, Rybářská 27 IČ: 00016772 --------------------------------------------------------- Předpis č. Ř 2/2011 DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVA BÍLÁ OPAVA OPAVA, říjen 2011 Ing.

Více

Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany

Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany Služba Domov pro seniory K zajištění klidného a spokojeného života uživatelů služeb Domova pro seniory je vydán v souladu

Více