Metodické školení lektorů anglického jazyka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické školení lektorů anglického jazyka"

Transkript

1 Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění 1. Základní údaje Název zakázky: Zadavatel: Kontaktní osoba: Metodické školení lektorů anglického jazyka Spring Agency, s.r.o. sídlo: Hlubinská 36/1378, Moravská Ostrava zastoupená Liborem Pášou, jednatelem společnosti IČ: , DIČ: CZ Mgr. Ivana Jalůvková tel: , , 2. Identifikace projektu Název operačního programu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů Priorita: 3.3 Rozvoj celoživotního učení Opatření: Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Název projektu: Zahájení projektu: Ukončení projektu: Délka trvání zakázky: květen 2006 listopad 2007 Školení lektorů anglického jazyka působících v oblasti firemních a institucionálních kurzů 3. Stručný popis projektu Obsahem projektu je realizace 10 vzdělávacích kurzů pro lektory anglického jazyka působících v oblasti firemních a institucionálních kurzů s cílem zvýšení jejich kvalifikace v oblasti metodiky výuky dospělých, výuky odborně zaměřených jazykových kurzů, interaktivní výuky a psychologických aspektů výuky dospělých ve firemních a institucionálních kurzech.

2 4. Vymezení předmětu zakázky Druh zakázky: služba Předmětem zakázky je nákup služeb dodavatele, který zajistí realizaci školení v anglickém jazyce v oblastech: I. MODUL Metodika výuky ve firemních a institucionálních kurzech - Metodika výuky dospělých ve firemních a institucionálních kurzech - Výukové materiály vhodné pro výuku ve firemních a institucionálních kurzech a práce s nimi - Testování a hodnocení ve firemních a institucionálních kurzech (vstupní jazykový audit, průběžné monitorování výuky a závěrečný audit) a hodnocení dle Společného evropského referenčního rámce II. MODUL Odborně zaměřené kurzy - Jak učit odborně zaměřené jazykové kurzy (Business English, English for Europe, angličtina v cestovním ruchu, technická angličtina, ) III. MODUL Interaktivní výuka - Interaktivní výuka, využití internetu pro výuku, zpracovávání a prezentace výukových materiálů v PowerPointu V projektu bude celkově realizováno vzdělávání v těchto hodinových dotacích: Výuka metodiky výuky ve firemních a institucionálních kurzech 400 vyuč. hodin Výuka odborně zaměřených kurzů 480 vyuč. hodin Výuka interaktivní výuky 160 vyuč. hodin Celkem: 1040 vyuč. hodin Školení proběhne v rámci 10 vzdělávacích kurzů. Hodinová dotace jednoho vzdělávacího kurzu: 104 vyuč. hodin v poměru: I. Modul 40 vyuč. hodin II. Modul 48 vyuč. hodin III. Modul 16 vyuč. hodin

3 Časový harmonogram zakázky: Vzdělávací kurz č. 1 květen červenec x pátek, sobota, neděle Vzdělávací kurz č. 2 červenec x pondělí pátek 1 x pondělí - středa Vzdělávací kurz č. 3 srpen x pondělí pátek 1 x pondělí středa Vzdělávací kurz č. 4 září 2006 leden x pátek, sobota, neděle Vzdělávací kurz č. 5 září 2006 leden x pátek, sobota, neděle Vzdělávací kurz č. 6 únor červen x pátek, sobota, neděle Vzdělávací kurz č. 7 únor červen x pátek, sobota, neděle Vzdělávací kurz č. 8 červenec x pondělí pátek 1 x pondělí středa Vzdělávací kurz č. 9 srpen x pondělí pátek 1 x pondělí - středa Vzdělávací kurz č. 10 srpen listopad x pátek, sobota, neděle Termín zahájení školení: květen 2006 Termín ukončení školení: listopad 2007 Celkový počet účastníků školení: 60 Počet účastníků v 1 vzdělávacím kurzu: 6 Místo realizace školení: Spring Agency, s.r.o., Hlubinská 36, Moravská Ostrava Rozvrh hodin: vyuč. hod vyuč. hod vyuč. hod vyuč. hod. celkem denně: 8 vyuč. hod. 5. Vymezení úlohy zadavatele při realizaci zakázky Zadavatel specifikoval požadavky na služby, kontaktní osoba na vyžádání upřesní případné detaily. Zadavatel zajistí prostory pro konání školení, audiovizuální techniku (CD přehrávač, DVD a video přehrávač, dataprojektor), učební materiály a možnost kopírování výukových materiálů.

4 6. Vymezení úlohy realizátora a způsob provádění zakázky Realizátor navrhne a dodá služby dle stanovených podmínek. 7. Kvalifikační požadavky na realizátora Základní I. Uchazeč předloží oprávnění k podnikání aktuální výpis společnosti z obchodního rejstříku či jiné evidence (originál nebo úředně ověřenou kopii ne starší 90 dní) II. Uchazeč prokáže odbornou způsobilost - údaje o vzdělání a kvalifikaci lektorů a osob, které budou zodpovědné za plnění smlouvy (strukturovaný životopis) Specifické Uchazeč uvede nejvýznamnější zakázky za posledních 5 let (seznam zakázek s uvedením kontaktních údajů na osobu, u níž lze uvedenou referenci ověřit). 8. Nabídková cena Limitní cena zakázky: 600,- Kč / vyuč. hodinu (tj. 45 minut) bez DPH. Celková cena nepřesáhne částku ,- Kč (bez DPH). V nabídce bude uvedena cena za jednu vyučovací hodinu a celková cena. Vše bez DPH. Cena za 1 vyučovací hodinu je souhrnnou cenou pokrývající náklady realizátora na mzdy lektorů, cestovní náhrady, popř. ubytování a diety. V průběhu realizace zakázky se nepřipouští zvýšení ceny. 9. Platební podmínky Zadavatel bude hradit cenu na základě faktury, vystavené realizátorem vždy po ukončení kalendářního měsíce. Součástí faktury bude výkaz provedených prací, přílohou faktury budou prezenční listiny. Faktury budou zadavateli zasílány ve trojím vyhotovení, splatnost faktur bude 30 dní od data jejich doručení zadavateli. Pokud faktura nebude obsahovat veškeré údaje dle smlouvy včetně příloh, bude realizátorovi vrácena a splatnost faktury poběží znovu po jejím opětovném doručení.

5 10. Další zadávací podmínky - Realizátor umožní zadavateli provedení kontroly kvality a průběhu školení. - Realizátor musí dodržovat zásady administrace platné pro účastníky projektů ze Strukturálních fondů, včetně archivace dokumentace související s realizací zakázky po dobu 10 let od ukončení realizace zakázky. - Možnost předložit nabídku společně s dalšími realizátory - Možnost zajistit plnění zakázky prostřednictvím dalších dodavatelů maximálně do výše 40% rozpočtu zakázky 11. Formální požadavky pro zpracování nabídky, způsob doručení nabídky zadavateli I. Nabídka bude předložena v jednom originále a jedné kopii v písemné formě a v uzavřené obálce. II. Uzavřená obálka musí být opatřena: názvem zakázky a nápisem neotvírat. III. Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat. IV. Nabídka bude v českém jazyce. V. Nabídka bude obsahovat: a) podrobný popis jednotlivých modulů, návrh jejich obsahu b) jména lektorů, kteří budou výuku zajišťovat s uvedením jejich odborné způsobilosti a praxe c) cenovou nabídku d) kvalifikační požadavky na realizátora (viz čl. 7) e) návrh smlouvy Termín uveřejnění výzvy: Termín pro podání nabídky: Adresa pro podání nabídky: Způsob doručení nabídky: do hod. Spring Agency, s.r.o., Hlubinská 36, Moravská Ostrava osobně nebo poštou 12. Průběh zadávacího řízení Zadávací dokumentace bude vyvěšena na nebo je možno ji získat na požádání v tištěné formě přímo u kontaktní osoby. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. Zadavatel nebude vracet podané nabídky ani nebude uchazečům poskytovat náhradu nákladů spojených s podáním nabídky.

6 Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit zakázku mezi více zájemců a vyzvat kteréhokoli zájemce k upřesnění nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu odmítnout všechny podané nabídky, případně výběrové řízení zrušit nebo změnit výzvu. 13. Kritéria hodnocení nabídky Kritéria hodnocení formální správnosti: do etapy hodnocení obsahové stránky nabídky budou připuštěny pouze ty nabídky, které budou splňovat všechny náležitosti uvedené v čl. 11. Kritéria hodnocení obsahové stránky nabídky: Hodnotící kritéria Váha Kvalita nabízených služeb (hodnocení obsahu 40% modulů) Kvalita realizačního týmu (kvalita odborného 40% lektorského zajištění, reference) Cena 20% Hodnocení nabídek bude prováděno podle jejich ekonomické výhodnosti bodovací metodou v souladu s výše uvedenými kritérii seřazenými v sestupném pořadí podle jejich významu. 14. Složení hodnotitelské komise Hodnocení projektu bude provedeno tříčlennou komisí ve složení: - manažer projektu - manažer vzdělávání - externí konzultant

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení: Vzdělávání pracovníků společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. trénink manažerských a komunikačních dovedností TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Identifikace zadavatele název: VÍTKOVICE TOURS s.r.o., cestovní kancelář IČ: 44743840 DIČ: CZ44743840 sídlo: Mírové nám. 3d-519, 703 00 Ostrava - Vítkovice osoba oprávněna jednat

Více

České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost. Zadávací dokumentace

České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost. Zadávací dokumentace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost Zadávací dokumentace Počítačové kurzy 1 1. Zadavatel Obchodní firma / název:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel. Česká společnost pro větrnou energii

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel. Česká společnost pro větrnou energii ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii Zadavatel Název zadavatele: Česká společnost pro větrnou energii Sídlo zadavatele: Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1 IČ: 60448571

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název zakázky Výukové kurzy zaměřené na komunikaci a prodej 2 Registrační číslo projektu CZ.04.3.07/4.3.01.3/3129 Zadavatel o Obchodní firma / název: Intercatering o Právní forma:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro pedagogy

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro pedagogy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro pedagogy Identifikační údaje Název zakázky: Jazykové vzdělávání Názvy projektu: Otevři svou mysl

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Kurzy angličtiny 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele CCFT Services, s.r.o. Sídlo IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozšiř si odbornost! Zajištění lektorských služeb. Střední odborná škola Otrokovice

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozšiř si odbornost! Zajištění lektorských služeb. Střední odborná škola Otrokovice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO IT kurzy 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Výuka angličtiny v imi Partner, a.s. Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti imi Partner, a.s. ke zvýšení jejich kvalifikace, profesních dovedností a adaptability.

Více