Screening celiakie v dospělé populaci ve Zlínském kraji. Zdenka Orálková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Screening celiakie v dospělé populaci ve Zlínském kraji. Zdenka Orálková"

Transkript

1 Screening celiakie v dospělé populaci ve Zlínském kraji Zdenka Orálková Bakalářská práce 2014

2

3

4

5

6 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou diagnostiky celiakie u dospělých nemocných. I když se jedná o střevní onemocnění, je tato diagnóza jako příčina různých zdravotních obtíží u dospělých poměrně často opomíjena právě z důvodů jiných potíží než střevních dyspepsií. V teoretické části je popsána charakteristika nemoci, patofyziologie, diagnostika a způsob léčby, kterým je doživotní vyloučení lepku z potravy. Jsou zde rozepsány rizikové skupiny populace a nutnost cíleného screeningu u vybraných osob s různými symptomy a autoimunitními onemocněními. V praktické části je prováděn průzkum metodou dotazníkového šetření, oslovení respondenti jsou léčeni v gastroenterologických ambulancích. Cílem práce je zjistit, jaké zdravotní potíže nemocných vedly k diagnostice celiakie, délku trvání zdravotních potíží před určením diagnózy a jaký vliv mělo určení správné diagnózy a následně zavedení dietních opatření na vybrané aspekty kvality života nemocného. Klíčová slova: celiakie, diagnostika, patofyziologie, rizikové skupiny, screening, bezlepková dieta ABSTRACT This thesis deals with the diagnosis of the celiac disease in adult patients. Although it is an intestinal disease, this diagnosis is as quite often ignored a cause of various health problems in adults specifically because of the other problems than intestinal dyspepsia. The theoretical part of this thesis describes the characteristics of the disease, the pathophysiology, the diagnosis and the treatment, which is a lifelong exclusion of gluten from the diet. There are analysed risk groups of population and the need of screaning targeted at the selected individuals with the different symptoms and the autoimmune diseases. The practical part of the survey is conducted by the questionnaire survey, addressed respondents are treated in the outpatient gastroenterology. The aim is to identify

7 the health problems of patients which led to the diagnosis of the celiac disease, the duration of the health problems before the diagnosis and the impact that a correct diagnosis and the introduction of dietary measures had on the selected aspects of the patient s life. Keywords: celiac disease, diagnosis, pathofysiology, risk groups of population, screening, gluten free diet

8 Poděkování Ráda bych poděkovala své vedoucí práce, paní MUDr. Janě Pelkové, za odborné vedení, ochotu, cenné rady a připomínky, které mi poskytla při vedení mé bakalářské práce. Velké díky paří i všem respondentům, kteří byli ochotní a zúčastnili se mého výzkumu, protože bez nich by praktická část práce nemohla vzniknout. MOTTO: If the dinase could becured, this should be by diet. - Pokud je nemoc léčitelná, mělo by to být stravou. Samuel Gee Prohlašuji, že odevzdaná verze bakalářské/diplomové práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totožné.

9 OBSAH ÚVOD... 9 ČÁST CHARAKTERISTIKA ONEMOCNĚNÍ DEFINICE ONEMOCNĚNÍ HISTORIE NEMOCI PATOFYZIOLOGIE PŘÍZNAKY NEMOCI FORMY CELIAKIE Symptomatická forma Oligosymptomatická forma Silentní forma Latentní forma Potencionální forma Duhringova herpetiformní dermatitida DIAGNOSTIKA CELIAKIE KOMPLIKACE CELIAKIE LÉČBA CELIAKIE A BEZLEPKOVÁ DIETA INFORMAČNÍ ZDROJE CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE Rizikové choroby a skupiny Podezřelé symptomy Přidružené autoimunitní choroby ČÁST CÍLE PRÁCE METODIKA PRÁCE CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉHO VZORKU METODIKA A ORGANIZACE PRÁCE VÝSLEDKY PRŮZKUMU DISKUZE ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH... 82

10 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 9 ÚVOD Celiakie je nemoc, která se stává velkým celosvětovým problémem, protože se jedná o nejčastější potravinovou alergii v populaci. Jedná se o onemocnění autoimunitní, geneticky podmíněné, které je celoživotní. Spouštěčem tohoto onemocnění je konzumace lepku (glutenu), který je obsažen v obilných zrnech. Prevalence této nemoci ve vyspělých zemích se udává 0,5 2 %, v České republice je odhad prevalence 1:200 1:250, tzn , ale diagnostikováno a následně dispenzarizováno je pouze % nemocných. (Věstník MZ ČR, 28. února 2011) Z toho vyplývá, že mnozí nemocní o svém onemocnění neví, protože se nemoc nemanifestuje typickými střevními příznaky, ale různými netypickými projevy, díky nimž jsou léčeni u různých odborných lékařů. Přitom tyto potíže mohou být již symptomy projevující se celiakie. Práci na tohle téma jsem si zvolila proto, že se mě úzce dotýká. Můj přítel se několik let léčil na atopický ekzém, byl neustále unavený i po menší zátěži. Jiné potíže typické pro celiakii neměl, netrpěl střevními potížemi. Po těžší angíně, kdy mu praktická lékařka dělala kontrolní krevní testy, mu byla zjištěna nízká hladina železa v séru. Nasazená léčba byla bez efektu, proto byl odeslán na hematologii, kde bylo vysloveno podezření na celiakii, které se opravdu potvrdilo při vyšetření v gastroenteorologické poradně. Nasazení bezlepkové diety bylo okamžité a přineslo rychlé zmírnění potíží. Je pravdou, že tato dieta je finančně náročnější, ale je to vynahrazeno zlepšením zdravotního stavu. Proto jsem zvolila průzkum u dospělých nemocných, zajímalo mě, na základě jakých potíží byli diagnostikováni a jak dlouho trvalo, než byla diagnóza potvrzena, případně jestli jim byla celiakie zjištěna v rámci screeningu, kdy byla nemoc prvně zjištěna někomu z příbuzných. Práce je rozdělena do dvou částí - v teoretické části práce jsou popsány poznatky o nemoci, její patofyziologie a diagnostika. Dále je v této části popsán Metodický pokyn pro cílený screening celiakie, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, vydaném 28. února 2011.

11 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 10 V praktické části bylo cílem zjistit, jaké potíže vedly k diagnostikování nemoci, jak dlouho trvalo, než byla nemoc diagnostikována, jaký vliv měla neléčená celiakie a následně zavedené dietních opatření na život nemocných. Skupinu respondentů tvořili nemocní dispenzarizovaní v ganstroenteorologických poradnách ve Zlínském kraji a 2 pacientky hematologické ambulance Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, kterým byla celiakie diagnostikována po 18. roce života. Výsledná zjištěná data plánujeme zpracovat jako odborný článek a zaslat jej do časopisu Sestra, který je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

12 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 11 I. TEORETICKÁ ČÁST

13 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 12 1 CHARAKTERISTIKA ONEMOCNĚNÍ 1.1 Definice onemocnění Celiakie (řecký výraz koiliakos polatinštělý coeliakia znamená trpící na střeva ), celiakální sprue (v angličtině střevní onemocnění, které způsobuje poruchu vstřebávání živin ve střevě), glutenová enteropatie neboli glutosenzitivní enteropatie (enteropatie označuje střevní onemocnění jiné etiopatie než jsou záněty nebo nádory) je řazena mezi velmi častá autoimunitní onemocnění. Je to celoživotní geneticky podmíněná choroba, jejíž příčinou je potravinová intolerance. Pro její genetickou predispozici a tím i vrozený podklad hovoří zvýšená celiakie u příbuzných a to, že je celiakie přítomna pouze u jedinců s HLA antigeny DQ2 a DQ8. (Kohout, 2006, s. 324; Červenková, 2006, s. 10). V dnešní době je řazena mezi nejčastější celosvětové potravinové alergie. Celiakie, jako autoimunitní onemocnění, je charakterizována vznikem takové imunitní reakce, při které dochází k napadení a poškození vlastních tkání. Důsledkem takové reakce je v tomto případě typické postižení sliznice tenkého střeva, od něhož se odvíjí celá řada dalších potíží postižených jedinců. Tuto chorobu spouští požití lepku (glutenu) látky, která je obsažena v obilných zrnech, zejména v pšenici, dále pak v žitu a ječmeni. Lepek obsažený v obilovinách je součástí velké části potravin a výrobků nebo jsou jím potraviny při výrobě a zpracování kontaminovány. Imunitní reakci vyvolává soubor aminokyselin alfa-gliadin, což je součást lepku. (Kohout, 2006, s. 324) 1.2 Historie nemoci Celiakie je onemocnění, jež lidstvo provází již dlouhou dobu. Počátky vzniku nemoci se lokalizují do části Turecka, Íránu a Iráku, do tzv. úrodného půlměsíce. Je to dáno přechodem od loveckého a sběračského způsobu života k usazení se na jednom místě a tím k rozvoji zemědělství a pěstování plodin, zejména obilovin. Po změně stravy zavedením obilných produktů do jídelníčku, probíhala celiakie jako velmi těžké, často

14 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 13 smrtelné onemocnění a to zejména před dosažením reprodukčního věku. Tímto způsobem ustoupila v průběhu určitého počtu generací dominantní linie a zůstala převážně jen linie recesivní a menší penetrací genetické vlohy u heterozygotů. V rostoucím počtu populací docházelo postupně vlivem modifikujících genů k větší variabilitě fenotypu až do současného stavu s převahou mimostřevních forem onemocnění, zejména u dospělých osob (Frič, s. 6). První dochovaný záznam popis dítěte s nafouklým bříškem se objevuje v lékařských záznamech starého Řecka a Egypta. Areteus Kapadoský (2. století př. n. l.) se ve svých pojednáních zmiňuje o chronickém průjmovém onemocnění spojeném s chátráním organizmu (Kohout, 2006, s. 324; Frič, 2008, s. 6). V novodobé historii to byl Samuel Gee, který v roce 1888 poprvé popsal toto onemocnění dětí trpících průjmy, poruchou růstu a podvýživou a který předpokládal, že nemoc způsobuje jídlo, ale nedokázal přesně určit příčinu. Zároveň vyslovil myšlenku, že stejnou chorobou jako děti trpí i dospělí a léčba by měla spočívat v dodržování diety, jež však prozatím neuměl specifikovat.(if the dinase could becured, this should be by diet - Pokud je nemoc léčitelná, mělo by to být stravou) (Frič, 2008, s. 6). Významným lékařem, který se věnoval problematice celiakie, byl pediatr Herter, který v roce 1908 publikoval své poznatky o dětech s celiakií. Herter prosazoval názor, že nemocné děti lépe tolerují tuky než sacharidy. Onemocnění bylo pak dlouhou dobu pojmenováno po tomto odborníkovi v oblasti dětského lékařství - Herterova choroba (Jodl, 1989, s. 11) S. Haass - objevitel a propagátor tzv. banánové diety při léčbě celiakie, kterou uvedl do praxe roku Základem této diety byla konzumace zralých banánů jako zdroje sacharidů při nízkosacharidové dietě. V roce 1938 vydal další publikaci, ve které upozorňoval na zvýšené vylučování tuků stolicí při požití jiných sacharidů v potravě. Naopak sacharidy, které byly obsaženy v banánech, dětští pacienti velmi dobře snášeli (Jodl, 1989, s. 12). Během válečných let došlo k velkému pokroku v léčbě celiakie, k němuž paradoxně přispěla velká chudoba obyvatelstva. Nahrazení pšeničné mouky moukou z cibulek tulipánů mělo za následek výrazné zlepšení zdravotního stavu dětí, které trpěly celiakií. Tyto své poznatky popsal v roce 1945 holandský pediatr W. Dicke. Po skončení války a po návratu k původní stravě se zdravotní stav nemocných dětí opět zhoršil (Kohout, 2006, s. 325).

15 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 14 Výsledky Dickovy práce byly potvrzeny Charlotte Andersonovou z Birminghamu. Ta z pšeničné mouky extrahovala škrob a ostatní složky pšenice. Výzkumy prokázala, že zbývající část obsahující lepek (gluten) je odpovědná za poškozování střevní sliznice u dětí. Od roku 1950 se jako kauzální léčba celiakie zavádí bezlepková dieta (Jodl, 1989, s. 12). 1.3 Patofyziologie Imunitní reakci při onemocnění celiakií vyvolává součást lepku alfa-gliadin, který musí být obsažen v peptidu vznikajícím štěpením. Přesněji řečeno, jde o soubor aminokyselin, které, jsou-li v peptidu obsaženy, dokáží vyvolat imunitní reakci. Na vzniku protilátek proti tkáňové transglutamináze má podíl reakce, kdy je alfa-gliadin štěpen enzymaticky na menší peptidy, které pak dále tvoří vazbu s povrchovými glykoproteiny HLA-DQ2 a HLA- DQ8 a ty jsou spouštěči imunitní reakce ve sliznici tenkého střeva. Štěpení alfa-gliadinu probíhá v žaludku, duodenu a tenkém střevě (Kohout, 2006, s. 324). Tato reakce způsobuje poškození sliznice tenkého střeva, které je pro tuto chorobu typické a je průkazné při histologickém vyšetření. Tyto změny se vyznačují širokou škálou od minimálního postižení střevní sliznice (poškození enterocytů ) až po totální atrofii a vyhlazení střevních klků, hypertrofii Lieberkuhnových krypt a nález infiltrace lymfocytů do submukózy (Kohout, 2006, s. 324). Důsledkem postižení sliznice střeva a probíhajících chorobných změn dochází ke zhoršenému vstřebávání všech živin -malabsorpci. Živiny jsou z organizmu vylučovány stolicí a po určité době se jejich nedostatek v organizmu projevuje spoustou nejrůznějších obtíží. Nevstřebané živiny navíc slouží jako výživa bakteriím osídlujícím střeva a výsledkem je nadměrná plynatost a nadýmání (Německá společnost pro celiakii, 2013, s. 12). Při dodržování bezlepkové diety, která je jediným způsobem léčby tohoto onemocnění, se stav střevní sliznice může po určité době zlepšit, změny na sliznici mohou být reverzibilní. Samozřejmě záleží na stupni postižení a poškození sliznice a na důslednosti při dodržování dietních opatření (Kohout, 2006, s. 324).

16 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Příznaky nemoci Celiakie je choroba, která se může projevit v každém věku, má celou řadu typických a atypických příznaků. V dětském věku jsou dominantní zejména příznaky gastrointestinální, jako jsou bolesti břicha, chronický průjem, celkové tělesné neprospívaní a hubnutí. Děti, které trpí nediagnostikovanou celiakií, mohou mít i spoustu dalších potíží bývají zvýšeně unavené, mohou mít různé psychické potíže (hyperaktivita, neschopnost soustředění), častěji než zdravé děti jsou postihovány opakovanými virózami, často bývají léčeny pro atopický ekzém. U dětí se často první příznaky objevují spolu se zaváděním obilných výrobků a pokrmů do stravy (Frič, 2009, s. 485). Podle Šimůnkové (2007) jsou dnes děti déle kojeny, a pokud jsou obilné pokrmy přidávány do stravy dětí až v druhé polovině prvního roku života a to společně s mateřským mlékem, střevní stěna již není tak zatěžována a reaguje méně bouřlivě na přítomnost lepku. Celiakie proto nemusí být diagnostikována v kojeneckém nebo batolecím věku. Udává se, že nejvyšší záchyt má 2 vrcholy první vrchol je kolem pátého roku života a kolem padesátého roku života je udáván vrchol druhý. U dospělých převažují častěji příznaky atypické, střevní projevy bývají často potlačeny, potíže nemocných jsou zcela individuální. Mezi časté příznaky vedoucí k diagnostice patří zejména sidoropenická anémie způsobená nedostatkem železa, osteoporóza, kožní projevy jako je herpetiformní dermatitida, polyneuropatie, ataxie, psychické potíže jako např. deprese či poruchy chování, amenorhe, infertilita, poruchy reprodukce (Frič, 2009, s. 485). Jedním ze symptomů, které by mohly vést k diagnostice, je izolované zvýšení transamyláz ALT a AST, které nemají zjevnou příčinu a nejsou důsledkem či průvodním jevem další nemoci (např. hepatitidy, poškození jater, cirhózy, virového či bakteriálního onemocnění). (Kollárová a Pektor, 2007, s. 246) 1.5 Formy celiakie Celiakie má jako nemoc natolik rozmanitý obraz daný typickými i atypickými symptomy, že rozlišujeme několik forem této nemoci. Pro diagnostiku určité formy celiakie jsou důležité jak typicky vyjádřené příznaky, tak potvrzení laboratorními testy a histologickým nálezem.

17 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Symptomatická forma Tato forma nemoci se projevuje typickými či atypickými příznaky. Průkazná je pozitivními serologickými testy, je zde průkazné poškození sliznice tenkého střeva (Kohout, 2006, s. 325) Oligosymptomatická forma Příznaky při této formě jsou atypické nebo velmi slabě prezentovány, opět jsou zde pozitivní krevní testy na celiakii a sliznice tenkého střeva rovněž vykazuje známky poškození (Kohout, 2006, s. 325) Silentní forma Tato forma probíhá bezpříznakově, nemocný je zcela bez potíží, opět je zde již postižení sliznice střeva a pozitivní serologické testy (Kohout, 2006, s. 325) Latentní forma Opět probíhá asymptomatologicky, při krevních testech jsou zjištěny zvýšené hladiny protilátek, histologické vyšetření nevykazuje známky postižení střevní sliznice (Kohout, 2006, s. 325) Potencionální forma Tato forma onemocnění probíhá většinou zcela bezpříznakově. Při vyšetření je zjištěna buď přítomnost autoprotilátek, nebo je nalezeno zvýšené množství intraepiteliálních lymfocytů. Imunologická abnormalita se tedy projevuje pouze jedním znakem (Frič, 2008, s. 16) Duhringova herpetiformní dermatitida Zde se jedná o kožní projevy celiakie (jde o rovnocennou formu projevené celiakie), která se manifestuje typickými puchýřky, lokalizovanými zejména ve vlasové části hlavy, nadextenzory končetin, na trupu a hýždích. Laboratorní a histologické výsledky jsou pozitivní stejně jako u symptomatické formy celiakie. Kožní projevy nemoci jsou řešeny sulfony (DDS - sufon, např. Dapson), na jinou formu léčby projevy dermatitidy nereagují, pochopitelně za důsledného dodržování bezlepkové diety (Dvořák, 2005).

18 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Diagnostika celiakie Tak jako u diagnostikování každého jiného onemocnění, je i u celiakie důležitá osobní a rodinná anamnéza. Při podezření na celiakii je základním vyšetřením stanovení hladiny sérových protilátek proti tkáňové transglutamináze (transglutamináza je enzym, který je tvořen v enterocytech) a provádí se v řadě IgA. IgA protilátky proti tkáňové transglutamináze (IgAtTG) jsou vysoce senzitivní v % i specifické v % (Pískovcová, 2011, s. 333). Celiakii prakticky vylučuje negativní výsledky vyšetření, naopak pozitivní výsledky je nutné ověřit a potvrdit střevní biopsií, protože falešně pozitivní výsledky se objevují i při chronických jaterních a ledvinných onemocnění, monoklonální gamapatii a dalších autoimunitních onemocnění (Prokopová, 2008, s. 235). Pokud je zjištěn selektivní deficit IgA, který je podstatně častější u nemocných trpící celiakií než v běžné populaci (udává se cca 10 %), je nutné došetření hladiny protilátek AtTGA ve třídě IgG. Problém nastává, pokud pacient delší dobu již dodržuje bezlepkovou dietu, protože v tomto případě nelze toto vyšetření protilátek použít, výsledky by byly zcela neprůkazné (Kohout, 2006, s. 326). Nejdůležitějším vyšetřením při diagnostice celiakie je biopsie střevní sliznice, která je indikována při pozitivitě AtTGA. Díky mikroskopickému vyšetření odebrané sliznice lze potvrdit diagnózu celiakie a také určit stupeň postižení sliznice střeva a tím i určit klinickou formu nemoci. Nejvíce postiženou částí střeva bývá distální duodenum a jejunum, postižení žaludku nebo nález v rektu bývá zcela výjimečné. Diagnostiku celiakie ztěžuje fakt, že při formě latentní a potencionální celiakie se architektonika střevní sliznice nemění a zůstává nepostižena. V tomto případě se diagnóza stanovuje vyšetřením sérových protilátek a stanovením intraepiteliálních lymfocytů. Stejně jako při vyšetření serologickém, třeba je před střevní biopsií konzumovat potraviny obsahující lepek, protože při dodržování bezlepkové diety se struktura střevní sliznice postupně obnovuje. U dospělých nemocných je biopsie střeva prováděna při gastroskopii, kdy jsou vzorky tkáně odebírány z oblasti duodena pod Vaterovou papilou. U dětských pacientů je odběr tkáně prováděn Coombsovou nebo Carreyovou kapslí. Je to kapsle velikosti bonbónu, která je zavedena do oblasti 1. kličky jejuna a zde je proveden odběr sliznice (Kohout, 2006, s. 325).

19 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 18 V dnešní době je na trhu jednoduchý a rychlý test pro detekci protilátek IgA, který je volně dostupný a prodejný v lékárnách a internetových obchodech a nazývá se BiocardCeliac test. Test je určený pro domácí použití, detekuje protilátky proti IgA proti transglutamináze s vysokou spolehlivostí až 96,3 %. K vyšetření stačí pouze 1 kapka kapilární krve ze špičky prstu a samotné vyšetření trvá přibližně 5 minut. Tento test může být významným pomocníkem při diagnostikování celiakie, ovšem konečná diagnóza musí být vždy potvrzena lékařem specialistou (Červenková, s. 17). Protože celiakie se projevuje nejen příznaky gastrointestinálními, měli by lékaři na tuto diagnózu myslet i u nemocných, u kterých převažují chronické potíže, jako jsou poruchy soustředění a dlouhotrvající únava a u kterých je zjištěn nedostatek vitamínů a minerálů, vedoucí k chudokrevnosti a osteoporóze a který nemá jasnou příčinu. 1.7 Komplikace celiakie Nediagnostikovaná a tím pádem neléčená celiakie může mít řadu vážných komplikací, které mohou postihnout i diagnostikované nemocné, kteří nedodržují bezlepkovou dietu. Refrakterní sprue se od celiakie výrazně neliší, příznaky jsou podobné bolesti břicha, průjem, podvýživa. Na rozdíl od celiakie nereaguje na bezlepkovou dietu. Ulcerativní jejunoileitida patří mezi vzácná střevní onemocnění, během něhož vznikají ve střevě postiženém celiakií hluboké vředy, které mohou svým zjizevnatěním způsobit stenózy s tím zúžit průsvit střeva nebo může dojít k perforaci střeva a následnému akutnímu zánětu pobřišnice. Obě tyto onemocnění mohou přecházet v Maligní IgA lymfom. Maligní IgA lymfom vzniká v tenkém střevě, které je již postiženo úplnou atrofií sliznice, jako důsledek neléčené celiakie (Kohout, 2006; s. 326). Dalšími malignitami, které se mohou u nemocných celiaikií vyskytnout, jsou lymfomy ztbuněk, střevní lymfomy (EATL), adenokarcinomy tenkého střeva a squamózní (dlaždicové) karcinomy jícnu a faryngu. Jako závažná prekanceróza je považována pozdě diagnostikovaná celiakie u pacientů nad 50 let (Maňásková, 2010)

20 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Léčba celiakie a bezlepková dieta Jedinou možnou léčbou celiakie je tzv. bezlepková dieta, kterou nemocní již musí dodržovat důsledně a doživotně. Základem této diety je vyloučení potravin obsahující lepek z jídelníčku a nahrazení potravinami bezlepkovými. Jedná se o obilniny jako je pšenice, žito, ječmen a oves, která jsou v bezlepkové dietě zastoupeny kukuřicí, rýží, pohankou či prosem. Mezi další plodiny obsahující lepek patří špalda, dvouzrnka, jednozrnka a kamut, zcela bezlepkovými plodinami jsou rýže, kukuřice, proso jáhly, guinoa, amarant a pohanka (Německá společnost pro celiakii, 2012, s. 13). Dalšími potravinami, které lepek neobsahují, jsou: brambory, sója, luštěniny, ovoce, zelenina, maso, mléko a mléčné výrobky, vejce, ryby, kukuřičný a bramborový škrob. Problémem zůstává, že spousta potravin je kontaminovaných, tzn., že v nich lze nalézt určité malé nebo jen stopové množství lepku, který může i při striktně dodržované dietě způsobit značné komplikace. Často se jedná o potraviny, u kterých bychom přítomnost lepku nehledali kečup, hořčice, paštiky, salámy, masové bujóny, čokolády, bonbóny. Proto je velmi důležitá edukace pacientů při zjištění onemocnění, vysvětlení podstaty nemoci, seznámení se zásadami bezlepkové diety a nutností jejího dodržování. Jedním z prvních úkolů nově diagnostikovaného nemocného (u dětí samozřejmě rodičů) je tedy naučit se číst složení kupovaných potravin (Kohout, 2006, s. 326). Bohužel, neexistuje dodnes jednotná světová norma pro bezlepkové potraviny. V Německu jako bezlepkové potraviny mohou být deklarovány pouze ty potraviny, které obsahují méně než 20 mg/kg (konečného produktu). Jako bezlepková potravina jsou označeny i speciální dietní náhražky, které obsahují deproteinovaný pšeničný škrob a které jsou součástí směsí na pečení chleba. U těchto náhražek je povolená norma mg lepku/kg směsi (Německá společnost pro celiakii, 2012, s ). Austrálie, Nový Zéland a Kanada mají normy daleko přísnější nulový obsah gliadinu. Pokud bude výrobek obsahovat 10 mg/100g sušiny, bude označován jako produkt se sníženým obsahem lepku, ne jako bezlepkový. Stávající česká norma určuje povolené maximum lepku 10mg/100g sušiny nebo 100 ml nápoje (Červenková, 2006, s ). Bezlepkové potraviny jsou výrobcem označeny symbolem přeškrtnutého klasu. V našich podmínkách se již dají koupit ve všech větších supermarketech a prodejnách zdravé

21 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 20 výživy. Pro větší dostupnost produktů a pohodlí spotřebitelů, mají mnohé prodejny a firmy zásilkou službu. Jsou to například: Bezlepka - Eurozóna Kleis Globus I v zahraničí lze bez větších problémů zakoupit bezlepkové potraviny Na Slovensku se bezlepkové potraviny prodávají v lékárnách, V Itálii v lékárnách a obchodním řetězci COOP, V Německu a Rakousku jsou bezlepkové potraviny prodávány ve speciálních obchodech s názvem Reformhaus, ve Švédsku a Finsku lze bezlepkové potraviny koupit i u čerpacích stanic, na nádražích, letišti, dokonce i restaurace McDonalds nabízí bezlepkové menu (Červenková, 2006, s. 58). 1.9 Informační zdroje Pacientům s celiakií je k dispozici spousta webových stránek, kde se mohou informovat o svém onemocnění a které nabízejí spoustu praktických rad, které se týkají nejen bezlepkové diety. Jsou zde i informace o konání celostátních setkáních celiaků, které jsou spojené s přednáškami odborných lékařů, zástupců firem, které se zabývají výrobou a prodejem bezlepkových výrobků. Jsou to například:

22 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 21 2 CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE 2.1 Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví Cílený screening celiakie byl ve Věstníku MZ-ČR, částka 3 publikován text metodického pokynu Cílený screening celiakie, který byl po šestiletém jednání schválen Ministerstvem zdravotnictví. Tento dokument je přínosem zejména z toho důvodu, že diagnostika celiakie v české populaci bývá prováděna nedostatečně často nebo pozdě a to především u dospělých jedinců. Tento stav je dán fenotypem nemoci, kdy zcela chybí příznaky gastrointestinálních potíží nebo jsou zcela nevýrazné. Hlavní výstupy Metodického pokynu zahrnují: časnou diagnostiku, terapii a dispenzarizaci, odhalení mimostřevních forem, zjištění skutečné prevalence celiakie v ČR, prevenci komplikací, omezení a lepší kontrolu přidružených autoimunitních chorob, zlepšení kvality života celiaků a úsporu prostředků zdravotního a sociálního pojištění (Věstník MZ-ČR, S 51-52) V této oblasti má Česká republika oproti dalším evropským zemím určitou výhodu, je totiž první evropskou zemí, v níž byl ministerstvem zdravotnictví vydán podobný dokument. Pozornost problematice celiakie věnuje i Evropská unie, která v rámci 7. Rámcového výzkumného programu pro integrovaný multinárodní program Celiakie monitoring, diagnostika a léčení vyčlenila v roce mil. EUR. (Věstník MZ-ČR, S 51-52) 2.2 Cílený screening celiakie Záměrem cíleného screeningu celiakie je vyhledávání a vyšetření nemocných, kteří dosud nebyli diagnostikováni nebo byli diagnostikováni pozdě. Příčinou nedostatečné nebo pozdní diagnostiky je změněný fenotyp onemocnění, kdy klasické střevní příznaky převládají zejména u malých dětí, zatímco u dospělých nemocných převažují příznaky atypické (mimostřevní) a gastrointestinální potíže nejsou v popředí. Proto je časná a správná diagnostika celiakie a její léčba jedním z cílů cíleného screeningu, neboť závažné důsledky neléčené celiakie značně limitují nemocné jedince a mají velký vliv na kvalitu jejich života. (Věstník MZ-ČR, S 51-52)

23 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 22 Indikací ke screeningovému vyšetření je příslušnost k určité cílové skupině, u které se předpokládá vyšší pravděpodobnost výskytu nemocných s nerozeznanou celiakií. (Věstník MZ-ČR, S 51-52) Rizikové choroby a skupiny příbuzní celiaků 1. stupně (rodiče, sourozenci, děti), při jejich pozitivitě také 2. stupně (prarodiče, strýcové, tety), zejména při výskytu podezřelého symptomu nebo jiné autoimunitní choroby dermatitis herpetiformis(duhring) mikrocytová anemie nereagující na léčbu preparáty železa předčasná osteoporóza terapeuticky rezistentní průjmová forma syndromu dráždivého střeva polyneuropatie a myopatie nejasné etiologie ataxie nejasné etiologie deprese a poruchy chování amenorhea, pozdní menarche infertilita a poruchy reprodukce Downův a Turnerův syndrom (Věstník MZ-ČR, S 51-52) Podezřelé symptomy opožděny psychosomatický vývoj nevysvětlený úbytek tělesné hmotnosti nízké sérové železo výrazné izolované zvýšení sérových aminotransferáz (AST, ALT) izolovaný deficit IgA recidivující aftózní stomatitida hypoplazie zubní skloviny (Věstník MZ-ČR, S 51-52)

24 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Přidružené autoimunitní choroby diabetes mellitus 1. typu autoimunitní thyreoiditida a jiné autoimunitní endokrinopatie autoimunitní hepatitida systémový lupus erythematodes primární sklerozující cholangitida primární biliární cirhóza Sjögrenův syndrom choroby pojiva IgA nefropatie (Věstník MZ-ČR, S 51-52) U osob indikovaných ke screeningu se doporučuje dvoustupňové vyšetření. V prvním stupni se provede stanovení sérových autoprotilátek k tkáňové transglutamináze ve třídě IgA a stanovení celkového IgA (k vyloučení selektivního deficitu). U asi 3 % celiaků je přítomen izolovaný deficit IgA, v takovém případě se vyšetřuje AtTG v třídě IgG. Při pozitivitě protilátek je indikován druhý stupeň screeningu, tj. endoskopicky provedená biopsie sliznice z aborálního duodena. K cílenému screeningu jsou indikovány osoby z definovaných cílových skupin (tabulky 1 3), které konzumují stravu s obsahem lepku. Vyšetření sérových autoprotilátek k tkáňové transglutamináze indikují praktičtí lékaři pro dospělé, pro děti a dorost a příslušní specialisté. (Latta, 2012, s. 222)

25 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 24 II. PRAKTICKÁ ČÁST

26 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 25 3 CÍLE PRÁCE Cíl 1: Zjistit nejčastější zdravotní potíže, které vedou nemocné k návštěvě lékaře a k diagnostikování celiakie. Cíl 2: Zjistit délku trvání zdravotních potíží před určením diagnózy a který odborný lékař nejčastěji jako první naordinoval vyšetření na celiakii. Cíl 3: Zjistit, jaký vliv měla neléčená celiakie a následné určení správné diagnózy a zavedení dietních opatření na vybrané aspekty kvality života nemocných. Cíl 4: Prezentace zjištěných dat formou článku v odborném časopisu pro nelékařské zdravotnické pracovníky Sestra.

27 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 26 4 METODIKA PRÁCE 4.1 Charakteristika zkoumaného vzorku Dotazníkového šetření se zúčastnili respondenti, kteří splnili daná kritéria při určení diagnózy byli starší 18 let a kteří byli léčeni v gastroenteorologických ambulancích Zlínského kraje. 4.2 Metodika a organizace práce Pro vypracování praktické části bakalářské práce jsme ke sběru dat použily formu dotazníku, který je považován za nejrozšířenější nástroj sociologického výzkumu. Jde o předem připravený soubor otázek, který je předem připravený v písemné podobě a vytištěný. Dotazníkovou metodu jsme zvolily z důvodu časové úspory při získávání a shromažďování potřebných dat. (Kutnohorská, 2008, s. 41) Námi sestavený a použitý dotazník ve své úvodní části oslovuje respondenta. Je v ní obsažena žádost o vyplnění dotazníku, důvod prováděného dotazníkového šetření, ujištění o anonymitě respondentů a upozornění na jedno z kritérií věková hranice při diagnostikování starší osmnácti let. Protože dotazníky byly rozdány pouze v gastroenteorologických ambulancích Zlínského kraje a v hematologické ambulanci Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, není v dotazníku uvedené druhé kritérium respondent je léčen v poradnách ve Zlínském kraji. Druhá část dotazníku je tvořena devatenácti otázkami. 13 otázek je uzavřených (otázka č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15 a 16), 5 otázek v dotazníku je polouzavřených (otázka č. 8, 10, 11, 17 a 18), 1 otázka je otevřená (otázka č. 19). Otázky č. 5 a 6 řadíme k otázkám filtračním, další vyplňování dotazníku záleží na zvolené odpovědi. V otázkách č. 1-4 a č. 7 jsou zjišťovány základní údaje respondenta věk, pohlaví, délka trvání nemoci a věk, ve kterém byla celiakie diagnostikována. Otázky č. 8, 9, 10, 11, 12, 13 se týkají diagnostikování nemocných, kteří kladně odpověděli na otázku č. 5. Respondenti, kteří odpověděli na otázku č. 5 záporně a na otázku č. 6 kladně, pokračovali s vyplňováním dotazníku až od otázky č. 14. Otázky č jsou zaměřeny na bezlepkovou dietu. Otázky

28 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 27 číslo 17 a 18 jsou sestaveny pomocí tabulky, kdy respondenti své odpovědi hodnotí formou číselné škály. Poslední otázka číslo 19 je otevřená, kdy se respondenti mohou vyjádřit, jakým způsobem celiakie změnila jejich život a život jejich rodin. Před definitivním rozdáním dotazníků proběhl malý předvýzkum, kdy dotazník vyplnili dva mně blízcí známí, oba celiaci. Po jejich drobných připomínkách a poznámkách byla upravena, za laskavé pomoci a rad vedoucí práce, definitivní verze dotazníku, který byl rozdán ve vybraných gastroenterologických ambulancích a 2 dotazníky byly dány k vyplnění na hematologickou ambulanci Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. 4.3 Výsledky průzkumu Rozdáno bylo 55 dotazníků, ze kterých se vyplněných vrátilo 32. Počet vrácených dotazníků není velký, ale protože respondenti museli splnit určitá kritéria určená při zadání, jsou získané informace o to cennější. Při sesbírávání vyplněných dotazníků bylo personálem poraden potvrzeno, že nikdo z oslovených pacientů/pacientek vyplnění dotazníku neodmítl. Z vrácených dotazníků byly 3 dotazníky vyřazeny z důvodů špatného vyplnění při číselné škále 1 až 3 respondenti použili 4 a 5, což nesplňuje zadání kladené otázky a nesplnění základního kritéria věku při diagnostikování. Průzkum trval 6 týdnů, poté byly vyplněné dotazníky z ambulancí sesbírány. Získaná data byla zpracována pomocí počítačového programu Microsoft Excel. Data byla zpracována do tabulek a grafů, kdy je v tabulkách rozlišena absolutní a relativní. Počet respondentů, kteří odpověděli na otázku je absolutní a relativní udávaná v procentech vyjadřuje podíl absolutní i a celkového počtu respondentů.

29 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Vyhodnocení průzkumu Otázka číslo 1: Věk respondenta Tabulka 1: Věk respondentů Odpověď Absolutní Relativní let 7 24,14 % let 6 20,69 % let 11 37,93 % let 3 10,34 % 60 let a více 2 6,90 % Celkem ,00 % let let let let 60 let a více Graf 1: Věk respondentů Největší skupinu oslovených respondentů tvořili lidé ve věkové skupině let (37,93 %), další skupinou jsou respondenti ve věku let (24,14 %), následuje věková kategorie let (20,69 %). Nejmenší skupinky tvoří nemocní ve věku let (10,34 %) a ve věku 60 a více let (6,9 %)

30 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 29 Otázka číslo 2: Pohlaví respondentů Tabulka 2: Pohlaví respondentů Odpověď Absolutní Relativní Muž 5 17,24 % Žena 24 82,76 % Celkem ,00 % 5 Muž Žena 24 Graf 2: Pohlaví respondentů Z celkového počtu 29 odpovídajících respondentů tvořily ženy 82,76 % a muži 17,24 %.

31 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 30 Otázka číslo 3: Celiakii mám zjištěnu Tabulka 3: Doba trvání nemoci Odpověď Absolutní Relativní Nově - do 1 roku 8 27,59 % 1-3 roky 10 34,48 % 4-6 let 3 10,34 % 7-10 let 5 17,24 % Více než 10 let 3 10,34 % Celkem ,00 % nově - do 1 roku 1-3 roky 4-6 let 7-10 let Více než 10 let 10 Graf 3: Doba trvání nemoci Podle zjištěných dat většina respondentů (34,48 %) uvedla, že se léčí 3-5 let, následuje skupina respondentů, kterým byla celiakie zjištěna nově - tj. do 1 roku (27,59 %). Menší část tvoří nemocní, kteří byli diagnostikování před 7-10 lety. Stejně početné jsou 2 skupinky respondentů (10,34 %), kterým byla nemoc diagnostikována před 4-6 lety nebo před více než 10 lety.

32 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 31 Otázka číslo 4: Celiakie mi by byla zjištěna, když mi bylo: Tabulka 4: Věk při diagnostikování nemoci Odpověď Absolutní Relativní let 8 27,59 % let 11 37,93 % let 6 20,69 % let 3 10,34 % 60 let a více 1 3,45 % Celkem ,00 % let let let let 60 let a více 11 Graf 4: Věk při diagnostikování nemoci Na otázku, v kolika letech byla celiakie diagnostikovaná, odpovědělo nejvíce respondentů let - 37,93 %, let uvedlo 27,59 %. Skupina, která uvedla věk při diagnostikování nemoci let je zastoupena 20,69 %, ve věku let bylo diagnostikováno 10,34 % respondentů a 3,45 % připadá na věkovou skupinu 60 let a více.

33 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 32 Otázka číslo 5: Byla Vám celiakie diagnostikována na základě vašich potíží? Tabulka 5: Diagnostikování na základě potíží Odpověď Absolutní Relativní Ano 26 89,66 % Ne 3 10,34 % Celkem ,00 % 3 Ano Ne 26 Graf 5: Diagnostikování na základě potíží Z uvedené tabulky a grafu vyplývá, že 89,66 % respondentů bylo diagnostikováno na základě vlastních zdravotních potíží, 10,34 % respondentů uvádí, že nebyli diagnostikováni na základě zdravotních potíží.

34 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 33 Otázka číslo 6: Byla Vám celiakie diagnostikována v rámci screeningu? Tabulka 6: Diagnostikování na základě screeningu Odpověď Absolutní Relativní Ano 3 10,34 % Ne 26 89,66 % Celkem ,00 % 3 Ano Ne 26 Graf 6: Diagnostikování na základě screeningu Tato otázka se řadí mezi kontrolní 10,34 % respondentů potvrzuje, že nebyli diagnostikováni na základě vlastních potíží, ale v rámci cíleného screeningu, 89,66 % respondentů uvádí, že nebyli diagnostikováni v rámci cíleného screeningu a tím potvrzují svoji odpověď na otázku č. 5.

35 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 34 Otázka číslo 7: Jaká doba uplynula od počátečních prvních potíží a nespecifických příznaků (únava nechutenství apod.) do první návštěvy lékaře? Tabulka 7: Doba trvání počátečních příznaků do návštěvy lékaře Odpověď Absolutní Relativní do 6 měsíců 4 15,38 % 6-12 měsíců 6 23,08 % 1-2 roky 4 15,38 % 2-5 let 7 26,92 % více než 5 let 5 19,23 % Celkem ,00 % do 6 měsíců 6-12 měsíců 1-2 roky 2-5 let více než 5 let 4 Graf 7: Doba trvání počátečních příznaků do návštěvy lékaře Na tuto otázku odpovídali pouze respondenti, kteří odpověděli kladně na otázku č ,9 % respondentů uvedlo, že doba od počátečních prvních nespecifických příznaků až do první návštěvy lékaře trvala 2-5 let, 23,08 % uvedlo 6-12 měsíců. Více než 5 let přiznalo 19,23 % a 2 stejně početné skupinky 15,35 % uvedly trvání příznaků do 6 měsíců a 1-2 roky než se rozhodli navštívit lékaře.

36 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 35 Otázka číslo 8: Jaké zdravotní potíže Vás přiměly navštívit lékaře? Tabulka 8: Nejčastější zdravotní potíže před diagnostikováním nemoci Odpověď Absolutní Relativní Poruchy trávení 9 16,67 % Střevní potíže 14 25,93 % Úbytek váhy 7 12,96 % Dlouhotrvající pocit únavy 12 22,22 % Psychické potíže 6 11,11 % Alergie 2 3,70 % Anémie 2 3,70 % Dušnost 1 1,85 % Trvalý kašel, rýma 1 1,85 % Celkem ,00 % Poruchy trávení Střevní potíže Úbytek váhy Dlouhotrvající pocit únavy Psychické potíže 7 Alergie Graf 8: Nejčastější zdravotní potíže před diagnostikováním nemoci Protože při odpovědi mohli respondenti volit i několik odpovědí, počet všech odpovědí vyjadřuje absolutní v našem případě 54 odpovědí. 25,93 % jako jedny z prvotních příznaků a potíží, které je přiměly navštívit lékaře uvedlo střevní potíže, 22,22 % dlouhodobý pocit únavy, 16,67 % poruchy trávení a 12,96 % úbytek váhy. Další respondenty přivedly k lékaři psychické potíže 11,11 %,alergie a anémie 3,7 % a shodně 1,85 % odpovědí udávaly dušnost a trvalou rýmu.

37 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 36 Otázka číslo 9: Jaká doba uplynula od první návštěvy lékaře, než u Vás byla diagnostikována celiakie? Tabulka 9: Doba od první návštěvy lékaře do diagnostikování nemoci Odpověď Absolutní Relativní do 6 měsíců 12 46,15 % 6-12 měsíců 4 15,38 % 1-2 roky 2 7,69 % 2-5 let 2 7,69 % více než 5 let 6 23,08 % Celkem ,00 % do 6 měsíců 6-12 měsíců 1-2 roky 2-5 let více než 5 let 4 Graf 9: Doba od první návštěvy lékaře do diagnostikování nemoci Z tabulky je na první pohled patrné, že většina respondentů 46,15 %, byla diagnostikována do 6 měsíců od první návštěvy lékaře, % uvádí, že diagnostika jejich onemocnění trvala déle než 5 let, 15,38 % respondentů bylo diagnostikováno od 6-12 měsíců. 7,69 % uvádí doku k určení diagnózy 1-2roky a 2-5 let čekalo na správnou diagnózu 7,69 %.

38 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 37 Otázka číslo 10: Kolik odborných lékařů specialistů jste navštívil/a z důvodu Vašich nespecifických potíží? Tabulka 10: Počet lékařů, které respondenti navštívili, Odpověď než byla nemoc diagnostikována Absolutní Relativní Jednoho 1 3,85 % Dva 8 30,77 % Tři 7 26,92 % Čtyři 2 7,69 % Pět 5 19,23 % Šest 2 7,69 % Sedm 1 3,85 % Celkem ,00 % Jednoho 5 8 Dva Tři Čtyři Pět 2 Šest Sedm 7 Graf 10: Počet lékařů, které respondenti navštívili, než byla nemoc diagnostikována Z odpovědí všech respondentů vyplývá, že pouze 1 lékaře navštěvoval 1 respondent (3,85 %), 2 lékaře navštěvovalo 8 respondentů (30,77 %), u 3 lékařů se léčilo 7 dotázaných (26,92 %). Ke 4 lékařům docházeli 2 respondenti (7,69 %) a stejný počet dotázaných se léčil současně u 6 lékařů, 5 respondentů (19,23 %) bylo vyšetřováno u 5 odborných lékařů a 1 respondent (3,85 %) uvedl, že než mu byla celiakie diagnostikována, léčil se u 7 lékařů.

39 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 38 Otázka číslo 11: Uveďte, který lékař u vás naordinoval vyšetření krevních testů, které naznačily, že Vaše zdravotní potíže může způsobovat celiakie? Tabulka 11: Lékař, který první naordinoval vyšetření Odpověď krevních testů Absolutní Relativní Praktický lékař 5 19,23 % Diabetolog 1 3,85 % Gastroenterolog 6 23,08 % Internista 3 11,54 % Kožní lékař 0 0,00 % Gynekolog 2 7,69 % Endokrinolog 0 0,00 % Alergolog 3 11,54 % Psychiatr 0 0,00 % Hematolog 6 23,08 % Celkem ,00 % Praktický lékař Diabetolog 1 Gastroenterolog Internista Gynekolog 6 Alergolog 2 Hematolog 3 Graf 11: Lékař, který první naordinoval vyšetření krevních testů 23,08 % respondentů uvedlo, že jako první naordinoval krevní testy gastroenteorog, u 19,23 % praktický lékař, internistu a hematologa uvedlo shodně 11,54 % respondentů, gynekologa jako prvního lékaře označilo 7,69 % dotázaných a v 1 případě - 3,85 % navrhl krevní odběry diabetolog.

40 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 39 Otázka číslo 12: Vyskytuje se celiakie u Vás v rodině? Tabulka 12: Výskyt celiakie v rodině Odpověď Absolutní Relativní Ano 7 26,92 % Ne 10 38,46 % Nevím 9 34,62 % Celkem ,00 % 9 7 Ano Ne Nevím 10 Graf 12: Výskyt celiakie v rodině Na dotaz o výskytu celiakie v rodině odpovědělo 10 respondentů záporně (38,46 %), 9 dotázaných (34,62 %) neví o tom, že by se celiakie v rodině vyskytovala. 7 respondentů(26,92 %) uvedlo, že v rodině se celiakie vyskytuje.

41 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 40 Otázka číslo 13: Byli po diagnostikování vaší nemoci vyšetřeni i vaši příbuzní (děti, rodiče, sourozenci)? Tabulka 13: Vyšetření příbuzných Odpověď Absolutní Relativní Ano 9 34,62 % Ne 16 61,54 % Nevím 1 3,85 % Celkem ,00 % 1 9 Ano Ne Nevím 16 Graf 13: Vyšetření příbuzných Z grafu je jednoznačně patrné, že největší skupinu dotázaných tvoří respondenti - 61,54 %, kteří uvedli, že po zjištění jejich nemoci nebyl vyšetřen nikdo z jejich příbuzných, v 9 případech (34,62 %) byli vyšetřeni nejbližší příbuzní (děti, rodiče, sourozenci). Pouze 1 respondent (3,85 %) uvedl, že si není vědom, že by někdo z příbuzných podstoupil vyšetření na celiakii.

42 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 41 Otázka číslo 14: Byl/a jste po diagnostikování celiakie seznámen/a lékařem s podstatou onemocnění, projevy a průběhem celiakie a byla Vám dostatečně vysvětlena nutnost dodržovat dietní opatření bezlepkovou dietu? Tabulka 14: Seznámení lékařem s podstatou Odpověď nemoci a bezlepkovou dietou Absolutní Relativní Ano 26 89,66 % Ne 3 10,34 % Celkem ,00 % 3 Ano Ne 26 Graf 14: Seznámení lékařem s podstatou nemoci a bezlepkovou dietou Ze získaných odpovědí vyplývá, že 89,66 % respondentů bylo seznámeno při diagnostikování své nemoci s podstatou a projevy celiakie a byli seznámeni s bezlepkovou dietou a nutnosti jejího dodržování, 10,34 % respondentů uvedlo, že nedostali žádné informace o své nemoci a bezlepkové dietě.

43 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 42 Otázka číslo 15: Bezlepkovou dietu dodržuji Tabulka 15: Dodržování bezlepkové diety Odpověď Absolutní Relativní Dodržuji 21 72,41 % Poruším výjimečně 7 24,14 % Porušuji často 1 3,45 % Nedodržuji 0 0,00 % Celkem ,00 % 1 7 Dodržuji Poruším vyjímečně Porušuji často 21 Graf 15: Dodržování bezlepkové diety Na otázku, zda respondenti dodržují předepsanou bezlepkovou dietu, 72,41 % odpovědělo, že ano, výjimečně dietu porušuje 24,14 % a často porušuje dietu 3,45 %.

44 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 43 Otázka číslo 16: Došlo ke zmírnění či vymizení Vašich zdravotních potíží při dodržování bezlepkové diety? Tabulka 16: Změna zdravotního stavu při dodržování diety Odpověď Absolutní Relativní Vymizely 7 24,14 % Podstatně se zmírnily 19 65,52 % Nepociťuji výrazné zlepšení 3 10,34 % Celkem ,00 % 3 7 Vymizely Podstatně se zmírnily Nepociťuji výrazné zlepšení 19 Graf 16: Změna zdravotního stavu při dodržování diety Po zavedení bezlepkové diety uvedlo 65,52 % respondentů (19) podstatné zmírnění zdravotních potíží, 24,14 % odpovídajících (7) odpovědělo, že jejich potíže zcela vymizely a 10,34 % (3) uvedlo, že žádné výrazné zlepšení nezaznamenalo.

45 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 44 Otázka číslo 17: Měla neléčená celiakie a s ní spojené zdravotní potíže vliv na Váš soukromý a intimní život? 1 - Nepociťoval/a jsem v této oblasti žádné omezení 2 - Cítil/a jsem určité omezení 3 - Potíže mi zcela znemožnily vykonávat určité činnosti Únava: Tabulka 17a1: Únava a sexuální život Odpověď Absolutní Relativní ,83% ,48% ,69% Celkem ,00% Graf 17a1: Únava a sexuální život Z výsledků je patrné, že únava měla velký negativní vliv na sexuální život u 20,69 % (6) respondentů, určité omezení cítilo 34,48 % (10) a 44,83 % (13) uvedlo, že únava na jejich sexuální život vliv neměla. Tabulka 18a2: Únava a společenský život Odpověď Absolutní Relativní ,03% ,93% ,03% Celkem ,00%

46 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Graf 18a2: Únava a společenský život Omezení únavou ve společenském udalo 11 respondentů (37,93 %), 9 respondentů (31,03 %) uvedlo, že je únava ve společenském životě nijak neomezovala a stejný počet respondentů se cítilo únavou natolik omezení, že se společenským stykům zcela vyhýbali. Tabulka 19a3: Únava a koníčky Odpověď Absolutní Relativní ,83% ,93% ,24% Celkem ,00% Graf 19a3: Únava a koníčky 13 respondentů (44,83 %) uvedlo, že únava neměla žádný vliv na trávení času svými zájmy koníčky, 11 respondentů (37,93 %) udalo, že své koníčky museli díky únavě omezit a17,24 % dotázaných (5) se cítilo natolik unaveno, že se koníčkům přestalo věnovat úplně.

47 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 46 Tabulka 20a4: Únava a omezení v zaměstnání Odpověď Absolutní Relativní ,38% ,03% ,59% Celkem ,00% Graf 20a4: Únava a omezení v zaměstnání Pocit únavy neomezoval v zaměstnání 41,38 % (12) dotázaných, 31,03 % (9) cítilo určité omezení a ve 27,59 % (8) udávali respondenti díky únavě a ztrátě energie velké potíže. Tabulka 21a5: Únava a volnočasové aktivity Odpověď Absolutní Relativní ,93% ,59% ,48% Celkem ,00% Graf 21a5: Únava a volnočasové aktivity

48 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 47 Dostatek energie na volnočasové aktivity uvedlo 11 dotázaných (37,93 %), 8 respondentů (27,59 %) své aktivity omezilo a 10 dotázaných (34,48 %) se cítilo natolik unaveně, že jim nezbývala energie na aktivní vyplnění volného času. Střevní problémy: Tabulka 22b1: Střevní problémy a sexuální život Odpověď Absolutní Relativní ,72% ,03% ,24% Celkem ,00% Graf 22b1: Střevní problémy a sexuální život Střevní potíže negativně ovlivnily sexuální život u 5 dotázaných (17,24 %), 9 dotázaných (31,03 %) udalo určitá omezení a 15 respondentů (51,72 %) se necítilo v sexuálním životě nijak omezení střevními potížemi. Tabulka 23b2: Střevní problémy a společenský život Odpověď Absolutní Relativní ,48% ,38% ,14% Celkem ,00%

49 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Graf 23b2: Střevní problémy a společenský život 12 respondentů uvedlo, že díky střevním potížím omezilo svůj společenský život, 10 dotázaných (34,48 %) svůj společenský život neomezilo a 7 respondentů (24,14 %) omezily střevní potíže natolik, že se pobytu ve společnosti vyhýbali. Tabulka 24b3: Střevní problémy a koníčky Odpověď Absolutní Relativní ,52% ,14% ,34% Celkem ,00% Graf 24b3: Střevní problémy a koníčky Ze všech odpovídajících respondentů jich 19 (65,52 %) uvedlo, že střevní potíže na jejich koníčky vliv neměly, 7 dotázaných (24,14 %) své koníčky omezili a 3 dotázaným (10,34 %) střevní potíže znemožnily koníčky vykonávat.

50 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 49 Tabulka 25b4: Střevní problémy a omezení Odpověď v zaměstnání Absolutní Relativní ,62% ,69% ,69% Celkem ,00% Graf 25b4: Střevní problémy a omezení v zaměstnání Potíže v zaměstnání způsobené střevními potížemi uvedlo 6 respondentů (20,69 %) a stejný počet dotázaných uvedlo až znemožnění vykonávání jejich práce, 17 respondentů (58,62 %) omezení v zaměstnání způsobené střevními potížemi popírá. Tabulka 26b5: Střevní problémy a volnočasové Odpověď aktivity Absolutní Relativní ,83% ,93% ,24% Celkem ,00%

51 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Graf 26b5: Střevní problémy a volnočasové aktivity Střevní potíže ve volnočasových aktivitách neomezilo 13 respondentů (44,83 %), 11 dotázaných (37,93 %) cítilo určité omezení a 5 dotázaných (17,24 %) se cítilo střevními potížemi velmi omezení při svých aktivitách. Deprese: Tabulka 27c1: Deprese a sexuální život Odpověď Absolutní Relativní ,62% ,59% ,79% Celkem ,00% Graf 27c1: Deprese a sexuální život Deprese jako důvod omezení sexuálního života odmítlo 17 respondentů (58,62 %), 8 dotázaných (27,59 %) uvedlo, že horší psychický stav měl vliv na jejich sexuální život a 4 dotázaní (13,79 %) uvedli deprese jako důvod odmítání sexuálních styků.

52 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 51 Tabulka 28c2: Deprese a společenský život Odpověď Absolutní Relativní ,62% ,03% ,34% Celkem ,00% Graf 28c2: Deprese a společenský život Společenský život bez jakéhokoliv omezení udalo 17 respondentů (58,62 %), 9 dotázaných (31,03 %) uvedlo, že kvůli depresím omezilo společenské kontakty a 3 respondenti (10,34 %) měli potíže natolik výrazné, že se společnosti vyhýbali. Tabulka 29c3: Deprese a koníčky Odpověď Absolutní Relativní ,72% ,38% 3 2 6,90% Celkem ,00%

53 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Graf 29c3: Deprese a koníčky Deprese neovlivnily 15 respondentů (51,72 %) ve věnování se svým koníčkům, 12 respondentů (41,38 %) své koníčky omezili a 2 respondenti (6,90 %) se kvůli špatnému psychickému stavu svých koníčků vzdali. Tabulka 30c4: Deprese a omezení v zaměstnání Odpověď Absolutní Relativní ,62% ,03% ,34% Celkem ,00% Graf 30c4: Deprese a omezení v zaměstnání Potíže v zaměstnání, které by měly souvislost se zhoršeným psychickým stavem popírá 17 dotázaných (58,62 %), 9 dotázaných (31,03 %) udalo pocit omezení v zaměstnání a 3 respondenti (10,34 %) udávalo velké potíže v zaměstnání až nemožnost práci vykonávat.

54 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 53 Tabulka 31c5: Deprese a volnočasové aktivity Odpověď Absolutní Relativní ,17% ,48% ,34% Celkem ,00% Graf 31c5: Deprese a volnočasové aktivity Deprese a špatný psychický stav výrazně ovlivnily 3 respondenty (10,34 %), 10 respondentů (55,17 %) uvedlo omezení svých volnočasových aktivit a 16 odpovídajících (55,17 %) se necítili ovlivněny psychickým stavem., neměli v této oblasti žádné potíže.

55 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 54 Otázka číslo 18: Došlo v této oblasti ke změně/zlepšení po nasazení diety? 1 - došlo k výraznému zlepšení 2 - cítím mírné zlepšení 3 - necítím žádnou změnu Únava Tabulka 32a1: Únava a sexuální život Odpověď Absolutní Relativní ,72% ,48% ,79% Celkem ,00% Graf 32a1: Únava a sexuální život Po nasazení bezlepkové diety 4 respondenti (13,79 %) uvádí, že jsou stále unaveni natolik, že to má značný dopad na jejich sexuální život, 10 respondentů cítí mírné zlepšení (34,48 %) a 15 dotázaných (34,48 %) uvádí výrazné zlepšení v této oblasti. Tabulka 33a2: Únava a společenský život Odpověď Absolutní Relativní ,62% ,48% 3 2 6,90% Celkem ,00%

56 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Graf 33a2: Únava a společenský život Výrazné zlepšení v oblasti společenského života popisuje 17 dotázaných (58,62 %), 10 respondentů udává častější návštěvy společenských akcí (34,48 %) a 2 respondenti se cítí únavou i po nasazení diety natolik omezeni, že do společnosti nechodí vůbec. Tabulka 34a3: Únava a koníčky Odpověď Absolutní Relativní ,97% ,14% 3 2 6,90% Celkem ,00% Graf 34a3: Únava a koníčky 20 respondentů (68,97 %) udává, že se díky zmírnění únavy může více věnovat svým koníčkům, 7 respondentů (24,14 %) v této oblasti cítí menší změnu a 2 respondenti (6,9 %) se kvůli únavě ke svým zájmům nevrátili.

57 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 56 Tabulka 35a4: Únava a omezení v zaměstnání Odpověď Absolutní Relativní ,62% ,48% 3 2 6,90% Celkem ,00% Graf 35a4: Únava a omezení v zaměstnání V práci se po zavedení bezlepkové diety a zmírněním únavy cítí lépe 17 respondentů (58,62 %), mírné zlepšení udává 10 z dotázaných (34,48 %) a stále stejné potíže udávají 2 oslovení respondenti (6,90 %). Tabulka 36a5: Únava a volnočasové aktivity Odpověď Absolutní Relativní ,52% ,14% ,34% Celkem ,00%

58 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Graf 36a5: Únava a volnočasové aktivity Volná čas tráví díky menší únavě 19 dotázaných (65,52 %), 7 respondentů cítí mírné zlepšení a přetrvávající únava omezuje ve volnočasových aktivitách 3 respondenty (10,34). Střevní problémy: Tabulka 37b1: Střevní problémy a sexuální život Odpověď Absolutní Relativní ,97% ,24% ,79% Celkem ,00% Graf 37b1: Střevní problémy a sexuální život I přes dodržovanou bezlepkovou dietu necítí žádnou změnu 4 respondenti (13,79 %), zlepšení sexuálního života udává 5 dotázaných (17,24 %) a 20 respondentů (68,97 %) přiznává pozitivní dopad v této oblasti.

59 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 58 Tabulka 38b2: Střevní problémy a společenský život Odpověď Absolutní Relativní ,07% ,69% ,24% Celkem ,00% Graf 38b2: Střevní problémy a společenský život 5 respondentů (17,24 %) nemá pocit, že po nasazení bezlepkové diety došlo k výraznějšímu vlivu střevních potíží na jejich společenský život, 6 dotázaných (20.69 %) udává zlepšení a 18 dotázaných (62,07 %) přiznává výrazné zlepšení střevních potíží a tím i zlepšení společenského života. Tabulka 39b3: Střevní problémy a koníčky Odpověď Absolutní Relativní ,97% ,34% ,69% Celkem ,00%

60 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Graf 39b3: Střevní problémy a koníčky 20 dotázaných (68,97 %) uvedlo, že díky menším střevním se mohou více věnovat svým koníčkům, 3 dotázaní (10,34 %) udává pouze mírné zlepšení a 6 dotázaných (20,69 %) necítí v této oblasti žádnou změnu. Tabulka 40b4: Střevní problémy a omezení v zaměstnání Odpověď Absolutní Relativní ,07% ,69% ,24% Celkem ,00% Graf 40b4: Střevní problémy a omezení v zaměstnání Výraznou změnu k lepšímu týkající se omezení v zaměstnání udává 18 respondentů (62,07 %) 6 dotázaných (20,69 %) udává mírné zlepšení a 5 respondentů (17,24 %) nevnímá žádnou změnu.

61 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 60 Tabulka 41b5: Střevní problémy a volnočasové aktivity Odpověď Absolutní Relativní ,52% ,79% ,69% Celkem ,00% Graf 41b5: Střevní problémy a volnočasové aktivity Díky dodržování bezlepkové diety a tím úpravě střevních potíží 19 dotázaných (65,52 %) udává výrazné zmenšení omezení při trávení volného času, 4 dotázaní (13,79 %) uvedli mírné zlepšení v této oblasti a 6 dotázaných (20,69 %) necítí žádnou změnu. Deprese: Tabulka 42c1: Deprese a sexuální život Odpověď Absolutní Relativní ,28% ,03% ,69% Celkem ,00%

62 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Graf 42c1: Deprese a sexuální život Výrazné zmírnění depresí a tím i zlepšení sexuálního života uvedlo 14 dotázaných (48,28 %), 9 dotázaných (31,03 %) uvádí zlepšení potíží a 6 respondentů (20,69 %) se cítí stejně. Tabulka 43c2: Deprese a společenský život Odpověď Absolutní Relativní ,17% ,03% ,79% Celkem ,00% Graf 43c2: Deprese a společenský život Zlepšení společenského života díky výrazně zmírněným depresím uvedlo 16 respondentů (55,17 %), 9 dotázaných (31,03 %) udává mírné zlepšení a společenský život beze změn udávají 4 dotázaní (13,79 %).

63 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 62 Tabulka 44c3: Deprese a koníčky Odpověď Absolutní Relativní ,07% ,69% ,24% Celkem ,00% Graf 44c3: Deprese a koníčky 5 respondentů (17,24 %) uvádí, že jejich psychický stav zůstal beze změn, na koníčky vliv neměl, 6 dotázaných (20,69 %) uvedlo větší zájem o koníčky z důvodů větší psychické pohody a 18 respondentů (62,07 %) udalo výrazné zvýšení zájmu o své koníčky. Tabulka 45c4: Deprese a omezení v zaměstnání Odpověď Absolutní Relativní ,52% ,69% ,79% Celkem ,00%

64 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Graf 45c4: Deprese a omezení v zaměstnání Z důvodu zmírnění depresí se v práci cítilo výrazně lépe 19 respondentů (65,52 %), 6 respondentů (20,69 %) uvedlo mírné zlepšení a 4 dotázaní (13,79 %) žádné změny nevnímali. Tabulka 46c5: Deprese a volnočasové aktivity Odpověď Absolutní Relativní ,07% ,69% ,24% Celkem ,00% Graf 46c5: Deprese a volnočasové aktivity Zmírnění depresí a tím zlepšení prožívání volného času udalo 18 respondentů (62,07 %), mírné zlepšení pocítilo 6 respondentů (20,69 %) a 5 z dotázaných udává stav stejný jako před nasazením diety.

Informační listy Státního ústavu pro kontrolu léčiv určené široké laické veřejnosti

Informační listy Státního ústavu pro kontrolu léčiv určené široké laické veřejnosti Informační listy Státního ústavu pro kontrolu léčiv určené široké laické veřejnosti Celiakie Celiakie (celiakální sprue), je dědičné autoimunitní onemocnění (takto zvýrazněná slova jsou vysvětlena ve slovníčku)

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113. Absolventská práce. 2011 Kristýna Krilová

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113. Absolventská práce. 2011 Kristýna Krilová Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 Absolventská práce 2011 Kristýna Krilová Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Bc. Katarína Petrášková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Bc. Katarína Petrášková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Bc. Katarína Petrášková Vyhodnocení dostupnosti základních potravin pro osoby s poruchami stravování (celiakie) Diplomová práce 2015 Vyhodnocení dostupnosti

Více

Celosvětově významné práce, věnované problematice malabsorpčního syndromu a celiakie, publikovali i čeští autoři, prof. Lojda a prof. Frič (3, 7).

Celosvětově významné práce, věnované problematice malabsorpčního syndromu a celiakie, publikovali i čeští autoři, prof. Lojda a prof. Frič (3, 7). CELIAKIE CO MÁ VĚDĚT AMBULANTNÍ INTERNISTA MUDr. Lucie Prokopová Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno Celiakie (celiakální sprue, gluten-senzitivní enteropatie, netropická sprue) je celoživotní

Více

CO JE CELIAKIE? KDE SE LEPEK VYSKYTUJE? CO JE AUTOIMUNITA? JAK CELIAKIE VZNIKÁ? LZE POVAŽOVAT CELIAKII ZA ALERGII?

CO JE CELIAKIE? KDE SE LEPEK VYSKYTUJE? CO JE AUTOIMUNITA? JAK CELIAKIE VZNIKÁ? LZE POVAŽOVAT CELIAKII ZA ALERGII? CELIAKIE STOP CO JE CELIAKIE? Celiakie je dědičné autoimunitní onemocnění dětí i dospělých způsobené trvalou nesnášenlivostí lepku neboli glutenu. Požití lepku vyvolává u postižených osob tvorbu protilátek

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Celiakie. Diplomovaný farmaceutický asistent. Mgr. Miroslava Zachariášová

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Celiakie. Diplomovaný farmaceutický asistent. Mgr. Miroslava Zachariášová Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Celiakie Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: Mgr. Miroslava Zachariášová Vypracovala: Eva Zíková Čelákovice 2010 Čestné prohlášení

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Aneta Matunová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Příprava edukačního plánu pro pacienty s Crohnovou chorobou Aneta

Více

Kvalita života pacientů s Crohnovou chorobou. Pavla Štéblová

Kvalita života pacientů s Crohnovou chorobou. Pavla Štéblová Kvalita života pacientů s Crohnovou chorobou Pavla Štéblová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Název bakalářské práce je Kvalita života pacientů s Crohnovou chorobou. Práce je rozdělena na teoretickou

Více

Potřeba seberealizace matek dětí s cystickou fibrózou a možnosti jejího naplnění. Romana Mauričová

Potřeba seberealizace matek dětí s cystickou fibrózou a možnosti jejího naplnění. Romana Mauričová Potřeba seberealizace matek dětí s cystickou fibrózou a možnosti jejího naplnění Romana Mauričová Bakalářská práce 2013/2014 * ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na matky pečující o dítě s cystickou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Alice Kolaříková Trendy v dietologii Bakalářská práce 2015 Trendy v dietologii Bakalářská práce Alice Kolaříková, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol.

Více

BEZLEPKOVÁ DIETA - ZAČÍNÁME první v cyklu čtyř setkání Kurzu bezlepkového vaření

BEZLEPKOVÁ DIETA - ZAČÍNÁME první v cyklu čtyř setkání Kurzu bezlepkového vaření BEZLEPKOVÁ DIETA - ZAČÍNÁME první v cyklu čtyř setkání Kurzu bezlepkového vaření Pár slov úvodem Klub zdraví Chotěboř 7. 2. 2013 Nikdo z nás, kdo neměl problémy s alergií na potraviny - ať už u sebe, příbuzných,

Více

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí Eva Klimentová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zánětlivého onemocnění trávicího ústrojí.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Diplomová práce Bc. Marie Tošovská Informovanost osob starších 40 let o možnostech prevence kolorektálního karcinomu

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI II.

MEDICÍNA PRO PRAXI II. Medicína PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-092-6 Ročník 12 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI II. kongres praktických lékařů a sester v Ostravě 5. 6. února 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava

Více

Diabetes mellitus a sdruţená autoimunitní onemocnění

Diabetes mellitus a sdruţená autoimunitní onemocnění Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň, Karlovarská 99 Obor: Diplomovaný farmaceutický asistent Diabetes mellitus a sdruţená autoimunitní onemocnění Vypracoval: Petra Setunská

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Marcela Mayerová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Marcela Mayerová Studijní

Více

Obtíže gastrointestinálního traktu v graviditě

Obtíže gastrointestinálního traktu v graviditě Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obtíže gastrointestinálního traktu v graviditě bakalářská práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor: Lucie Blahotová, DiS.

Více

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: B7505 Vychovatelství Studijní obor: 7505R004 Pedagogika volného času Možnosti

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Bc. Lukáš Rendl Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Kvalita života pacientů

Více

Specifika ošetřovatelské péče ve stravování u dlouhodobě dialyzovaných pacientů

Specifika ošetřovatelské péče ve stravování u dlouhodobě dialyzovaných pacientů Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra Ošetřovatelství Bakalářská práce Specifika ošetřovatelské péče ve stravování u dlouhodobě dialyzovaných pacientů Vypracoval:

Více

Editorial. Vážení čtenáři,

Editorial. Vážení čtenáři, Editorial Vážení čtenáři, za hlavní téma podzimního čísla jsme se rozhodli zvolit nemoci trávicího systému. Tyto nemoci jsou totiž v celém vyspělém světě na vzestupu a bohužel ani Česká republika není

Více

Informovanost sester o dárcovství kostní dřeně. Dagmar Lamaczová

Informovanost sester o dárcovství kostní dřeně. Dagmar Lamaczová Informovanost sester o dárcovství kostní dřeně Dagmar Lamaczová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zjistit informovanost sester o dárcovství kostní dřeně. V teoretické části se

Více

Chronicky nemocné dítě na základní škole

Chronicky nemocné dítě na základní škole Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská práce Chronicky nemocné dítě na základní škole Vypracovala: Pavla Haršániová Vedoucí práce: PaedDr.

Více

Demence a informovanost veřejnosti o této chorobě. Marie Valníčková

Demence a informovanost veřejnosti o této chorobě. Marie Valníčková Demence a informovanost veřejnosti o této chorobě Marie Valníčková Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o problematice demence. Teoretická část je zaměřena na stáří a jeho aktuální

Více

Úroveň znalostí laické veřejnosti o diagnóze deprese. Lenka Lecianová

Úroveň znalostí laické veřejnosti o diagnóze deprese. Lenka Lecianová Úroveň znalostí laické veřejnosti o diagnóze deprese Lenka Lecianová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení úrovně znalostí laické veřejnosti o depresi. Je rozdělena

Více

Středoškolská technika 2015 CROHNOVA CHOROBA

Středoškolská technika 2015 CROHNOVA CHOROBA Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT CROHNOVA CHOROBA Markéta Šťáhlavská Gymnázium Kladno Nám. E. Beneše 1573, Kladno, 272 01 Poděkování Děkuji vedoucím

Více

Psychosociální dopad akutní leukémie na život pacienta. Zdenka Klapilová

Psychosociální dopad akutní leukémie na život pacienta. Zdenka Klapilová Psychosociální dopad akutní leukémie na život pacienta Zdenka Klapilová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je Psychosociální dopad akutní leukémie na život pacienta. Práce se skládá

Více

Informovanost primární péče o nádoru varlat u mužů v aktivním věku. Iveta Junghansová

Informovanost primární péče o nádoru varlat u mužů v aktivním věku. Iveta Junghansová Informovanost primární péče o nádoru varlat u mužů v aktivním věku Iveta Junghansová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tématem mé práce je Informovanost primární péče o nádoru varlat u mužů v aktivním

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Ekaterina Zasypkina

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Ekaterina Zasypkina VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Ekaterina Zasypkina Funkční stravování pro seniory Diplomová práce 2014 Funkční stravování pro seniory Diplomová práce Ekaterina Zasypkina Vysoká škola hotelová

Více

OSTEOLOGICK BULLETIN âasopis vûnovan problematice skeletu

OSTEOLOGICK BULLETIN âasopis vûnovan problematice skeletu OBSAH REDAKâNÍ RADA éfredaktor: OSTEOLOGICK BULLETIN âasopis vûnovan problematice skeletu UÏ í rada: Doc. MUDr. Milan Bayer, CSc., Praha Doc. MUDr. tûpán Kutílek, CSc., Pardubice MUDr. Jan Rosa, Praha

Více