ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU"

Transkript

1 ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU Protokol ze zasedání představenstva a dozorčí rady Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo dne 20. listopadu v Táboře. Přítomni: dle prezenční listiny, 1. Kontrola úkolů uložených na minulém jednání představenstva Znovu oslovit ministra zemědělství s požadavkem na vypracování vodítek pro postup při nepotvrzeném podezření na kontaminaci krmiv uplatňovaný dozorovým orgánem a s požadavkem na stanovisko k výhradám zastoupení ve Stálém výboru splněno Oslovit náměstka ministra pro komodity a vrchní ředitelku Úřadu pro bezpečnost Potravin MZe s požadavkem na podporu zachování jednotky G1 animal nutrition DG SANCO splněno Oznámit rozhodnutí představenstva a dozorčí rady odsunout možný vstup do COCERAL na pozdější dobu splněno Odeslat požadavek na poskytování údajů řediteli ÚKZÚZ Bc. Machovi splněno Projednat s daňovým poradcem vyhnutí se zdanění příjmů v roce 2014 splněno 2. Zpráva dozorčí rady rozbor hospodaření Sdružení k Předseda dozorčí rady přednesl zprávu dozorčí rady k rozboru hospodaření sdružení k Konstatoval, že výdaje i příjmy odpovídají časovému průběhu a neshledal v hospodaření žádné nedostatky. Zpráva je přílohou zápisu. 3. Termíny a místa konání jednání sekce krmiv Výkonný ředitel informoval o stanovených termínech jednání odborné sekce krmiv s tím, že by bylo vhodné alespoň některé z nich organizovat ve spolupráci s klíčovými členskými organizacemi vyrábějícími krmiva, kteří by jednání také hostili. Termíny byly určeny na , 5. 3., , a K organizování jednání se přihlásila firma De Heus s místem konání v Běstovicích. K termínu se předběžně přihlásila firma Primagra Milín. Pro ostatní termíny připadají v úvahu ZZN Pelhřimov, ZS Dynín a AFEED Hustopeče. 4. Vznik platformy zpracovatelů dřívějších potravin v ČR Výkonný ředitel informoval o zájmu FEFAC o vznik platformy zpracovatelů bývalých potravin v zemích, kde má své členské organizace. Na úrovni EU již vznikla asociace sdružující národní asociace EFFPA, která je asociovaným členem FEFAC. Bylo zahájeno jednání s největším zpracovatelem bývalých potravin v ČR firmou Cervus z Olomouce o možnosti vzniku takové asociace v České republice a jejím následném členství v ČMSOZZN, případně o přímém vstupu

2 firmy CERVUS do sdružení. Bylo rozhodnuto o pozvání zástupců firmy Cervus na krmivářskou konferenci. 5. Podmínky dotačního titulu 13D pro pořízení zařízení na tepelné ošetření krmiv Výkonný ředitel informoval o podmínkách dotačního titulu 13. D pro rok 2014, které jsou shodné s podmínkami roku 2013 s tím, že existuje předběžný zájem provozovatelů matečných chovů nosnic odebírat tepelně ošetřené krmivo. Tento dotační titul je možné pro pořízení zařízení pro tepelnou úpravu krmiv také použít. Výše podpory je omezena 25% celkových nákladů, maximálně však na subjekt a projekt. Dotační titul je určen subjektům s více než 250 a méně než 750 zaměstnanci a jejichž roční obrat převyšuje 50 mil., ale není vyšší než 200 mil. 6. Poskytování výsledků úředních kontrol dozorovým orgánem Výkonný ředitel informoval o úspěšném završení jednání s dozorovým orgánem o poskytování výsledků úředních kontrol. Výsledky budou zveřejňovány na webových stránkách dozorového orgánu vždy první týden následující po měsíci, za který jsou výsledky zveřejňovány počínajíce měsícem říjen Členové budou informováni o každém novém zveřejnění. Údaje se budou vztahovat výlučně k právě skončenému měsíci. Formát poskytování údajů může být upravován podle požadavků členů sdružení tak, aby plně pokrýval jejich požadavky. 7. Restrukturalizace sekce ŘJRKK host Ing. Josef Nový V rámci záměru předsedy představenstva restrukturalizovat složení odborných sekcí sdružení bylo přistoupeno k restrukturalizaci poslední ze sekcí, a to sekce Řízení jakosti rostlinných komodit a krmiv. Její vedoucí Ing. Nový byl seznámen s požadavky ředitelů jednotlivých členských organizací na obsazení svých zástupců v sekci. Bylo rozhodnuto stanovit termín konání ustavující schůze rekonstruované sekce na leden příštího roku. 8. Informace o jednání s dozorovým orgánem o vytvoření závazného postupu při zjištění kontaminace krmiv nežádoucími látkami Výkonný ředitel a předseda představenstva informovali o jednání s představiteli dozorového orgánu o vytvoření závazného postupu při zjištění kontaminace krmiv nežádoucími látkami. Na jednání bylo dohodnuto, že dozorový orgán taková vodítka vypracuje a předloží je k dalšímu jednání. Nezávisle na tomto jednání však sdružení obdrželo oficiální odpověď ministerstva zemědělství podepsanou prvním náměstkem Kozákem a koncipovanou Ing. Saksúnem, která označuje existující vodítka dozorového orgánu za dostačující s tím, že jsou interní a není možné s nimi kontrolované subjekty seznamovat. Před jednáním představenstva byla vodítka vypracována. V zásadě se obšírně věnují odběru vzorků a manipulaci s nimi. Neposkytují však žádnou záruku, že nebude odmítáno vydání záložního vzorku pro kontra analýzu, nebo podmiňováno jeho vydání, že nebude zpochybňováno rozhodnutí dozorového orgánu o způsobu nakládání s potenciálně kontaminovaným krmivem a hlavně není vůbec řešena odpovědnost za škody vzniklé kontrolovanému subjektu v případě nepotvrzení pozitivního nálezu. Návrh byl proto upraven a bude zaslán odborné sekci krmiv k posouzení a následně bude konzultován s dozorovým orgánem. 9. Různé - zdanění příjmů z účastnických poplatků za semináře a konference Představenstvo a dozorčí rada byli informováni o změně platných předpisů ve smyslu zdaněním všech příjmů z účastnických poplatků ze seminářů a konferencí organizovaných sdružením počínaje rokem příští jednání představenstva a dozorčí rady , U Zlatého Tygra v Praze Zapsal: Ing. Svoboda, CSc. V Praze, 26. listopadu

3 Usnesení ze zasedání představenstva a dozorčí rady Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo dne 20. listopadu v Táboře. 1. Představenstvo Sdružení bere na vědomí: a) Informace o termínech a místech konání jednání sekce krmiv b) Informace o vzniku platformy zpracovatelů dřívějších potravin v ČR c) Informace o podmínkách dotačního titulu 13D pro pořízení zařízení na tepelné ošetření krmiv d) Informace o poskytování výsledků úředních kontrol dozorovým orgánem e) Informace o jednání s dozorovým orgánem o vytvoření závazného postupu při zjištění kontaminace krmiv nežádoucími látkami f) Informaci o změně platných předpisů ve smyslu zdanění všech příjmů z účastnických poplatků ze seminářů a konferencí od roku Představenstvo Sdružení schvaluje: a) Rozbor hospodaření k b) Pozvat zástupce firmy Cervus na krmivářskou konferenci c) Konání ustavující schůze rekonstruované sekce ŘJRKK v lednu Představenstvo ukládá: J. Svobodovi: a) Projednat s odbornou sekcí krmiv použitelnost formátu a údajů z úředních kontrol krmiv poskytovaných ÚKZÚZ T: b) Projednat s odbornou sekcí krmiv pozměněný návrh vodítek pro postup dozorového orgánu v případě zjištění nadlimitního množství nežádoucí látky v krmivu a zaslat k dalšímu jednání T: c) Projednat se ZZN Pelhřimov, ZS Dynín a AFEED Hustopeče možnost zorganizování jednání odborné sekce krmiv v těchto členských organizacích T: Zapsal: Ing. Svoboda, CSc. V Praze, 26. listopadu

4 Příloha: ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU Zápis č. 3/2013 z jednání dozorčí rady Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se uskutečnilo dne v Táboře. Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Rozbor hospodaření k příloha Rozpočet 2013 a čerpání k Kontrola pokladních dokladů 3. Různé ad 1) Rozbor hospodaření za I. III. čtvrtletí 2013 Na straně příjmů byla plánovaná částka Kč k plněna na 106 %, tj ,54 Kč. Očekávané příjmy z členských příspěvků jsou plněny na 100 % a bankovní úrok na 176 %. Položky v příjmové části, které nebyly uvedeny v rozpočtu 2013: vložné na krmivářskou konferenci: vybráno Kč vložné na školení: 750 Kč refundace nákladů na služební cesty do Bruselu Agrární komorou: Kč. Na straně výdajů byla plánovaná částka Kč k čerpána z 55 %, a to ve výši ,12 Kč. Nákladové položky nejsou z hlediska časového plnění překročeny. Úspory byly dosaženy hlavně v položkách: služby (zatím nebyla uhrazena faktura za služby od Potravinářské komory ve výši Kč v jednání) dohody o provedení práce (vyšší čerpání bude až v prosinci) FEFAC cestovné z důvodu úspor nebyly propláceny náklady na Kongres v Krakově Rozdíl mezi zdroji a výdaji k : ,42 Kč, tj. -371% oproti Kč (plán na rok 2013) 4

5 ad 2) Kontrola pokladních dokladů Dozorčí rada provedla kontrolu účetních a pokladních dokladů. Při kontrole nebylo zjištěno zjevných závad a nedostatků. Stav PKL a bankovních kont k PKL 3 354,00 KB běžný účet ,71 KB spořící účet ,89 Sberbank běžný účet ,60 Sberbank - termínovaný účet ,00 celkem ,20 Závazky činí ,25 Kč (mzdy, faktury dodavatelé), pohledávky (zálohová Fa noviny Zemědělec) 775,00 Kč. ad 3) Různé: S daňovým poradcem byly konzultovány změny v souvislosti s platností nového Občanského zákoníku od , které budou předloženy na jednání představenstva. V Praze dne Zapsal: Ing. Antonín Doleček 5

6 ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZZN Rozpočet na rok 2013 a skutečné příjmy a náklady k ROZPOČET STAV ČERPÁNÍ 2013 k % PŘÍJMY: Oček. příjmy z čl. příspěvků , Bankovní úroky , , Vložné konf. krmiv ,00 Vložné seminář Milín 750,00 PK ČR-refundace cestov. FEFAC AK ČR-refundace cestov. COPA COGECA ,00 ZDROJE CELKEM , NÁKLADY: Spotřeba materiálu ,77 71 Služby (nájem, pošta, telefony, internet, tisk ) ,26 28 Bankovní poplatky ,00 52 Mzdy ,00 68 Sociální pojištění 25% ,00 68 Zdravotní pojištění 9% ,00 68 Zákonné pojištění 5, ,00 76 Dohody o provedení práce ,00 14 Cestovné (diety, ubytování, jízdné) ,00 65 Příspěvek na stravování ,69 72 Členský příspěvek AK ČR, PK ČR ,00 77 Akce s občerstvením: VH, představenstvo, sekce, ost ,00 40 odborné konference, semináře ,00 53 DHIM + software FEFAC - Prezidium,Výbory.. (cestovné, noclehy,diety) ,10 43 FEFAC - Členský příspěvek ( Eur x 26 Kč) ,30 76 VÝDAJE CELKEM ,12 55 zdroje-výdaje , Stav kont k ,20 Závazky ,25 pohledávky 775,00 Zůstatek k ,95 6

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU Protokol ze zasedání představenstva a dozorčí rady Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo

Více

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU P r o t o k o l ze zasedání představenstva a dozorčí rady Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 31.8.2007 od 19.00 hod v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 31.8.2007 od 19.00 hod v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 31.8.2007 od 19.00 hod v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 13 občanů, 5 hostů. Veřejné

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ 6 Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví ZÁSADY HOSPODAŘENÍ PRO ZO OSŢ ZAMĚŘENÉ NA JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ (metodika) Schválená Ústředím OSŢ

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Česká vodíková technologická platforma

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Česká vodíková technologická platforma Stanovy zájmového sdružení právnických osob Česká vodíková technologická platforma 1 - Název a sídlo platformy 1. Název v české řeči zní Česká vodíková technologická platforma, v anglické řeči se používá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JIKORD s.r.o. za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JIKORD s.r.o. za rok 2014 Příloha č. 1 návrhu č. 467/RK/15 JIKORD s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JIKORD s.r.o. za rok 2014 České Budějovice, březen 2015 jikord@jikord.cz 0 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní informace...

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo zemědělství (dále také MZe ).

Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo zemědělství (dále také MZe ). Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/38 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva zemědělství za rok 2013 Kontrolní akce

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

II. Státní fond dopravní infrastruktury. Výroční zpráva. o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2007

II. Státní fond dopravní infrastruktury. Výroční zpráva. o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2007 II. Státní fond dopravní infrastruktury Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2007 únor 2008 Obsah materiálu Výroční zprávy za rok 2007 Souhrnné údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD BŘEZEN 2015 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 132/15-NKU150/85/15 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad Předkládá:

Více

Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam.

Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam. Hanušovice, 10.3.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl předseda Ing. František

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Příručka pro příjemce grantu

Příručka pro příjemce grantu Příloha VII Příručka pro příjemce grantu Phare 2003 RLZ CZ2003/005-601.08.02 CZ2003/005-601.08.03 Květen 2006 Příručka pro příjemce grantu Strana: 1/39 Obsah: Příloha VII...1 1. Základní definice a zkratky...4

Více

Česká asociace telekomunikací. Organizační řád

Česká asociace telekomunikací. Organizační řád Česká asociace telekomunikací Organizační řád Organizační řád byl projednán a schválen Valnou hromadou ČAT dne 17.4.2004 Čl. 1 - Účel Organizačního řádu ČAT 1) Účelem tohoto řádu je stanovit základní organizační

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2008 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 783 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2008 Výroční zpráva

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

2. Zpráva o činnosti svazu za období od posledního zasedání předsednictva

2. Zpráva o činnosti svazu za období od posledního zasedání předsednictva Zápis z jednání předsednictva a dozorčí rady Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů konaného dne 21. 5. 2015 v Trutnově (Penzionu U Pěti Buků) Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Vinohradník

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Českého svazu včelařů, o. s. k 31. prosinci 2011 Předkládá: Ing. Rudolf Peleška, tajemník ČSV, o. s.

Zpráva o činnosti a hospodaření Českého svazu včelařů, o. s. k 31. prosinci 2011 Předkládá: Ing. Rudolf Peleška, tajemník ČSV, o. s. Zpráva o činnosti a hospodaření Českého svazu včelařů, o. s. k 31. prosinci 2011 Předkládá: Ing. Rudolf Peleška, tajemník ČSV, o. s. Zpracovali: pracovníci sekretariátu RV ČSV, o. s. V Praze, březen 2012

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství Věstník NKÚ, kontrolní závěry 187 12/15 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2011, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva zemědělství za rok 2011 Kontrolní akce

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více