Zápisnica č. 10/MsZ 2014 Z á p i s n i c a č. 10 Z rokovania ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápisnica č. 10/MsZ 2014 Z á p i s n i c a č. 10 Z rokovania ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa"

Transkript

1 Zápisnica č. 10/MsZ 2014 Z á p i s n i c a č. 10 Z rokovania ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa Stránka 1 z 14

2 Z á p i s n i c a č. 10 Z rokovania ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa : Podľa prezenčnej listiny Návrh programu stanovujúceho zasadnutia : 1. Úvodné náležitosti: 1.1. Otvorenie zasadnutia 1.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 1.3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta predsedom mestskej volebnej komisie 1.4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom 1.5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 1.6. Vystúpenie novozvoleného primátora 1.7. Uznesenia ustanovujúceho mestského zastupiteľstva 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 3. Voľba členov pracovných komisií 3.1. mandátová komisia (skrutátori) 3.2. návrhová komisia 4. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva 5. Zriadenie mestskej rady a jej členov 6. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a ďalších členov 7. Určenie platu primátora mesta 8. Schválenie sobášiacich 9. Vyhlásenie volieb na hlavného kontrolóra mesta 10. Diskusia 11. Záver K bodu 1.1 Otvorenie Primátor mesta Ing. Alexander Achberger otvoril rokovanie ustanovujúceho mestského zastupiteľstva o 17,00 hod.. K bodu Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: Ing. Metkeová, A.Hranická, M. Fraňo. K bodu 1.3 Oznámenie výsledkov volieb P. prednostka Ing. Mariana Fiamová informovala, ako predseda mestskej volebnej komisie, o výsledkoch volieb. Poslanci Mestského zastupiteľstva uznesením Číslo uznesenia 2014/4-21schválili počet poslancov Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure na nasledujúce volebné obdobie v počte 11 poslancov v 1 volebnom obvode. Stránka 2 z 14

3 Zároveň schválili uznesením Číslo uznesenia 2014/4-22 plný rozsah výkonu funkcie primátora mesta Svätý Jur na nasledujúce volebné obdobie Primátor mesta určil v zmysle zákona o voľbách 4 volebné okrsky. V každom volebnom okrsku bolo 5 členov a jedna zapisovateľka. Kandidátne listiny predložili 2 politické strany a 1 koalícia štyroch strán a nezávislí kandidáti. Pričom kandidáti na primátora boli štyria a počet kandidátov na poslancov bolo 46 Výsledok vo voľbe primátora je: Meno, priezvisko strana/ NEKA SPOLU Gabura Šimon, Ing. Kresťanskodemokratické hnutie 998 Gahér František, doc. PhDr. CSc. Nezávislý kandidát 666 Oravec Richard, Mgr. Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita 430 Bednár Marek Nezávislý kandidát 248 SPOLU 2342 Výsledok vo voľbe poslancov je: Meno, priezvisko Stĺpec1 SPOLU Fraňo Marian nezávislý kandidát 910 Horváth Štefan, MUDr. nezávislý kandidát 778 Gahér František, doc. PhDr. CSc. nezávislý kandidát 706 Dočolomanský Peter, Ing. PhD. KDH 704 Hranická Andrea, Mgr. SDKÚ-DS,NOVA,OKS,SaS 700 Filo Július, Prof. ThDr. SMER-SD 634 Zeliska Michal, Mgr. KDH 582 Číková Monika, Mgr. nezávislá kandidátka 554 Gróf Ján, JUDr. nezávislý kandidát 542 Pajer Bohumil ml., Ing. nezávislý kandidát 495 Grančič Marián nezávislý kandidát 478 Primátorom mesta Svätý Jur bol zvolený Ing. Šimon Gabura nominant Kresťansko demokratického hnutia K bodu 1.4 Zloženie sľubu primátora p. primátor Ing. Šimon Gabura zložil a podpísal zákonom stanovený sľub. Následne Ing. Alexander Achberger odovzdal novému primátorovi insígnie mesta reťaz i pečať mesta. Bod 1.5 Zloženie sľubu poslancov p. primátor Ing. Gabura prečítal sľub poslancov, zložili sľub podpísaním sa pod sľub. Stránka 3 z 14

4 Bod 1.6 Vystúpenie novozvoleného primátora p. primátor vystúpil s príhovorom, poďakoval sa všetkým za podporu vo voľbách. Bod 1.7 Uznesenia ustanovujúceho mestského zastupiteľstva 1) MsZ berie na vedomie: výsledky voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure 2) vystúpenie novozvoleného primátora mesta Svätý Jur 3) MsZ konštatuje, že Novozvolený primátor mesta Ing. Šimon Gabura zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta 4) MsZ konštatuje že: zvolení mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva: Číková Monika, Mgr. Dočolomanský Peter, Ing. PhD. Filo Július, Prof. ThDr. Fraňo Marian Gahér František, doc. PhDr. CSc. Grančič Marián Gróf Ján, JUDr. Horváth Štefan, MUDr. Hranická Andrea, Mgr. Pajer Bohumil ml., Ing. Zeliska Michal, Mgr. K bodu 2 Schválenie programu Poslanci schválili program Stránka 4 z 14

5 K bodu 3.1 mandátová komisia : Gróf, Grančič 11 (11,0,0) K bodu 3.2 návrhová komisia: Hranická, Dočolomanský 11 (11,0,0) K bodu 4 Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť MsZ Návrh na uznesenie: MsZ poveruje poslanca prof. ThDr. Júliusa Fila, Dr.h.c zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. K bodu 5 Návrh na zriadenie mestskej rady a jej členov Primátor poveril p. Ing. Petra Dočolomanského PhD za zástupcu primátora. MsZ zriaďuje Mestskú radu MsZ volí za člena Mestskej rady : Gahér František, doc. PhDr. CSc MsZ volí za člena Mestskej rady Marian Fraňo Primátor skonštatoval, že zloženie MsR je : zástupca primátora Dočolomanský, Gahér, Fraňo K bodu 5 Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a ďalších členov Návrh na uznesenie: MsZ zriaďuje komisie: a) Komisiu finančného riadenia mesta, projektov a programov b) Komisiu územného rozvoja, výstavby a ochrany kultúrnych pamiatok c) Komisiu sociálnych vecí, rodiny a verejného poriadku d) Komisiu pre šport, kultúru a podnikanie e) Komisiu pre vinohradníctvo, poľnohospodárstvo a životné prostredie Stránka 5 z 14

6 f) Komisiu na preberanie oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov g) Komisiu pre sťažnosti na primátora a poslancov MsZ volí predsedov komisií: a) Komisia finančného riadenia mesta, projektov a programov MARIÁN FRAŇO 11/ 10:0:1 b) Komisia územného rozvoja, výstavby a ochrany kultúrnych pamiatok ING. PETER DOČOLOMANSKÝ, CSc. 11/ 10:0:1 c) Komisiuasociálnych vecí, rodiny a verejného poriadku MGR. ANDREA HRANICKÁ 11/ 10:0:1 d) Komisia pre šport, kultúru a podnikanie MGR. MONIKA Číková 11/ 10:0:1 e) Komisia pre vinohradníctvo, poľnohospodárstvo a životné prostredie Marián GRANČIČ 11/ 10:0:1 f) Komisia na preberanie oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov František GAHÉR, doc. PhDr. CSc. 10/ 10,0,0 g) Komisia pre sťažnosti na primátora a poslancov Ján GRÓF JUDr. 11/ 10,0,1 MsZ stanovuje počet členov komisie a) finančného riadenia mesta, projektov a programov 9 11/ 10:0:1 b) územného rozvoja, výstavby a ochrany kultúrnych pamiatok 9 11/ 10:0:1 c) sociálnych vecí, rodiny a verejného poriadku 7 11/ 10:0:1 d) pre šport, kultúru a podnikanie 9 11/ 10:0:1 e) pre vinohradníctvo, poľnohospodárstvo a životné prostredie 11 11/ 10:0:1 f) na preberanie oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov 5 11/11,0,0 g) pre sťažnosti na primátora a poslancov 3 11/11,0,0 MsZ volí členov komisie a) finančného riadenia mesta, projektov a programov Jaroslav Juriga 11/11,0,0 Vlastimil Gejguš 11/11,0,0 Štefan Badinský 11/11,0,0 Anna Beladičová 11/11,0,0 Ľubomír Batka 11/11,0,0 Ján Kročka 11/11,0,0 Juraj Pavelek 11/11,0,0 Monika Oravcová 11/11,0,0 b) územného rozvoja, výstavby a ochrany kultúrnych pamiatok Stránka 6 z 14

7 František Gahér 10/10,0,0 Jozef Srna 11/11,0,0 Lucia Marušicová 11/11,0,0 Juraj Barok 11/11,0,0 Ján Unger 11/10,0,1 Vavrinec Milan 11/5,2,4 nebol schválený Polák Ján 11/6,2,3 Michal Stanovský ml. 11/10,0,1 Peter Hupka 10/9,0,1 c) sociálnych vecí, rodiny a verejného poriadku Július Filo 11/10,0,1 Ján Gróf 11/10,0,1 Štefan Horváth 11/10,0,1 Marta Macháčková 11/11,0,0 Monika Janáčová 10/10,0,0 Martin Achberger 11/11,0,0 d) pre šport, kultúru a podnikanie Michal Zeliska 10/10,0,0 Peter Gabura st. 11/9,0,2 Kamil Pajer 11/10,0,1 Milan Korček ml. 11/11,0,0 Linda Fraňová 11/11,0,0 Miroslav Miklovič 11/11,0,0 Andrej Miklušiščák 11/11,0,0 Eva Rebollo 11/8,0,3 e) pre vinohradníctvo, poľnohospodárstvo a životné prostredie Bohuš Pajer ml. 11/10,0,1 Peter Lipovský 10/8,0,2 Miloš Grančič 11/11,0,0 Ladislav Macháček 11/11,0,0 Július Meszároš 11/11,0,0 Stanislav Barok 11/11,0,0 Marián Bordáč 11/11,0,0 Matej Čičo 11/11,0,0 Vladimír Pažitný ml. 11/11,0,0 Jozef Toman 11/8,0,3 f) preberanie oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov Ján Gróf 11/10,0,1 Štefan Horváth 11/10,0,1 Marian Fraňo 11/10,0,1 Peter Dočolomanský 10/10,0,0 Stránka 7 z 14

8 g) pre sťažnosti na primátora a poslancov Andrea Hranická 11/10,0,1 Štefan Horváth 11/10,0,1 K bodu 7 Určenie platu primátora mesta p. Fraňo navrhol určiť plat primátora podľa zákona, t.z. koeficient x priemerná mzda len vo výške základného platu MsZ schvaľuje plat primátora mesta Svätý Jur v zmysle zákona č. 253/1994 vo výške 2,34 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve bez zvýšenia t.j. vo výške 1929 / mesiac od K bodu 8 schválenie sobášiacich MsZ schvaľuje sobášiacich poslancov MsZ vo volebnom období : Andrea Hranická Peter Dočolomanský Štefan Horváth K bodu 9 Voľba hlavného kontrolóra Primátor Ing. Šimon Gabura informoval prítomných, že v doobedňajších hodinách doručil na mestský úrad list : odstúpenie z funkcie hlavného kontrolóra. Z uvedeného dôvodu, že sa stal primátorom mesta a táto funkcia je nezlučiteľná s funkciou hlavného kontrolóra, je nevyhnutné, aby mesto vypísalo voľbu na obsadenie tejto funkcie MsZ schvaľuje 50% pracovný úväzok hlavného kontrolóra MsZ schvaľuje voľbu hlavného kontrolóra Mesta Svätý Jur na Oznámenie o voľbe hlavného kontrolóra bude zverejnené na úradnej tabuli a web stránke mesta. Kandidáti na hlavného kontrolóra sú povinní odovzdať písomnú prihlášku do do hod. na Mestský úrad Svätý Jur. Prihláška musí obsahovať : - úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, - čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, - profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície, - súhlas so spracovaním osobných údajov na účel vykonania voľby v mestskom zastupiteľstve. Stránka 8 z 14

9 Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Zapísala: Ing. Mariana Fiamová Stránka 9 z 14

10 U Z N E S E N I A z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva z Mestské zastupiteľstvo vo Svätom Jure schválilo: Číslo uznesenia 2014/10-1 MsZ berie na vedomie výsledky voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure Číslo uznesenia 2014/10-2 MsZ berie na vedomie vystúpenie novozvoleného primátora mesta Svätý Jur Číslo uznesenia 2014/10-3 MsZ konštatuje, že novozvolený primátor mesta Ing. Šimon Gabura zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta Číslo uznesenia 2014/10-4 MsZ konštatuje že zvolení mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva: Číková Monika, Mgr. Dočolomanský Peter, Ing. PhD. Filo Július, Prof. ThDr. Fraňo Marian Gahér František, doc. PhDr. CSc. Grančič Marián Gróf Ján, JUDr. Horváth Štefan, MUDr. Hranická Andrea, Mgr. Pajer Bohumil ml., Ing. Zeliska Michal, Mgr. Číslo uznesenia 2014/10-5 MsZ schvaľuje program prvého zastupiteľstva Číslo uznesenia 2014/10-6 MsZ volí členov mandátovej komisie : Gróf, Grančič 11 (11,0,0) Stránka 10 z 14

11 Číslo uznesenia 2014/10-7 MsZ volí členov návrhovej komisie: Hranická, Dočolomanský 11 (11,0,0) Číslo uznesenia 2014/10-8 MsZ poveruje poslanca prof. ThDr. Júliusa Fila, Dr.h.c zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Číslo uznesenia 2014/10-9 MsZ zriaďuje Mestskú radu Číslo uznesenia 2014/10-10a MsZ volí za člena Mestskej rady poslanca : Gahér František, doc. PhDr. CSc Číslo uznesenia 2014/10-10b MsZ volí za člena Mestskej rady poslanca: Marian Fraňo Číslo uznesenia 2014/10-11 MsZ zriaďuje komisie a to: a) Komisiu finančného riadenia mesta, projektov a programov b) Komisiu územného rozvoja, výstavby a ochrany kultúrnych pamiatok c) Komisiu sociálnych vecí, rodiny a verejného poriadku d) Komisiu pre šport, kultúru a podnikanie e) Komisiu pre vinohradníctvo, poľnohospodárstvo a životné prostredie f) Komisiu na preberanie oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov g) Komisiu pre sťažnosti na primátora a poslancov Číslo uznesenia 2014/10-12 MsZ volí predsedov komisií: a) Komisia finančného riadenia mesta, projektov a programov MARIÁN FRAŇO 11/ 10:0:1 b) Komisia územného rozvoja, výstavby a ochrany kultúrnych pamiatok ING. PETER DOČOLOMANSKÝ, CSc. 11/ 10:0:1 c) Komisiuasociálnych vecí, rodiny a verejného poriadku MGR. ANDREA HRANICKÁ 11/ 10:0:1 d) Komisia pre šport, kultúru a podnikanie MGR. MONIKA Číková 11/ 10:0:1 Stránka 11 z 14

12 e) Komisia pre vinohradníctvo, poľnohospodárstvo a životné prostredie Marián GRANČIČ 11/ 10:0:1 f) Komisia na preberanie oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov František GAHÉR, doc. PhDr. CSc. 10/ 10,0,0 g) Komisia pre sťažnosti na primátora a poslancov Ján GRÓF JUDr. 11/ 10,0,1 Číslo uznesenia 2014/10-13 MsZ stanovuje počet členov komisie a) finančného riadenia mesta, projektov a programov 9 11/ 10:0:1 b) územného rozvoja, výstavby a ochrany kultúrnych pamiatok 9 11/ 10:0:1 c) sociálnych vecí, rodiny a verejného poriadku 7 11/ 10:0:1 d) pre šport, kultúru a podnikanie 9 11/ 10:0:1 e) pre vinohradníctvo, poľnohospodárstvo a životné prostredie 11 11/ 10:0:1 f) na preberanie oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov 5 11/ 11,0,0 g) pre sťažnosti na primátora a poslancov 3 11/ 11,0,0 Číslo uznesenia 2014/10-14 MsZ volí členov komisie a) finančného riadenia mesta, projektov a programov Jaroslav Juriga 11/11,0,0 Vlastimil Gejguš 11/11,0,0 Štefan Badinský 11/11,0,0 Anna Beladičová 11/11,0,0 Ľubomír Batka 11/11,0,0 Ján Kročka 11/11,0,0 Juraj Pavelek 11/11,0,0 Monika Oravcová 11/11,0,0 b) územného rozvoja, výstavby a ochrany kultúrnych pamiatok František Gahér 10/10,0,0 Jozef Srna 11/11,0,0 Lucia Marušicová 11/11,0,0 Juraj Barok 11/11,0,0 Ján Unger 11/10,0,1 Vavrinec Milan 11/5,2,4 nebol schválený Polák Ján 11/6,2,3 Michal Stanovský ml. 11/10,0,1 Peter Hupka 10/9,0,1 c) sociálnych vecí, rodiny a verejného poriadku Július Filo 11/10,0,1 Ján Gróf 11/10,0,1 Štefan Horváth 11/10,0,1 Marta Macháčková 11/11,0,0 Monika Janáčová 10/10,0,0 Martin Achberger 11/11,0,0 Stránka 12 z 14

13 d) pre šport, kultúru a podnikanie Michal Zeliska 10/10,0,0 Peter Gabura st. 11/9,0,2 Kamil Pajer 11/10,0,1 Milan Korček ml. 11/11,0,0 Linda Fraňová 11/11,0,0 Miroslav Miklovič 11/11,0,0 Andrej Miklušiščák 11/11,0,0 Eva Rebollo 11/8,0,3 e) pre vinohradníctvo, poľnohospodárstvo a životné prostredie Bohuš Pajer ml. 11/10,0,1 Peter Lipovský 10/8,0,2 Miloš Grančič 11/11,0,0 Ladislav Macháček 11/11,0,0 Július Meszároš 11/11,0,0 Stanislav Barok 11/11,0,0 Marián Bordáč 11/11,0,0 Matej Čičo 11/11,0,0 Vladimír Pažitný ml. 11/11,0,0 Jozef Toman 11/8,0,3 f) preberanie oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov Ján Gróf 11/10,0,1 Štefan Horváth 11/10,0,1 Marian Fraňo 11/10,0,1 Peter Dočolomanský 10/10,0,0 g) pre sťažnosti na primátora a poslancov Andrea Hranická 11/10,0,1 Štefan Horváth 11/10,0,1 Číslo uznesenia 2014/10-15 MsZ schvaľuje plat primátora mesta Svätý Jur v zmysle zákona č. 253/1994 vo výške 2,34 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve bez zvýšenia t.j. vo výške 1929 / mesiac od Číslo uznesenia 2014/10-16 MsZ schvaľuje sobášiacich poslancov MsZ vo volebnom období : Andrea Hranická Peter Dočolomanský Štefan Horváth Stránka 13 z 14

14 Číslo uznesenia 2014/10-16 MsZ schvaľuje 50% pracovný úväzok hlavného kontrolóra Číslo uznesenia 2014/10-17 MsZ schvaľuje voľbu hlavného kontrolóra Mesta Svätý Jur na Oznámenie o voľbe hlavného kontrolóra bude zverejnené na úradnej tabuli a web stránke mesta. Kandidáti na hlavného kontrolóra sú povinní odovzdať písomnú prihlášku do do hod. na Mestský úrad Svätý Jur. Prihláška musí obsahovať : - úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, - čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, - profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície, - súhlas so spracovaním osobných údajov na účel vykonania voľby v mestskom zastupiteľstve. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Overovatelia zápisnice: Mgr. Andrea Hranická... Marian Fraňo... Primátor mesta : Ing. Šimon Gabura... Prednostka MsÚ: Ing. Mariana Fiamová... Stránka 14 z 14

Uznesenie č. 01/ U/14 zo dňa

Uznesenie č. 01/ U/14 zo dňa U Z N E S E N I A z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Žiranoch dňa 05.12.2014 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Oznámenie výsledkov volieb

Více

Obecné zastupiteľstvo: 3. K oboznámeniu výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a

Obecné zastupiteľstvo: 3. K oboznámeniu výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa konalo dňa 11.12.2014 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti obecného úradu v Nededzi. Obecné zastupiteľstvo: 3. K oboznámeniu

Více

Dňa 10. decembra 2014 sa konalo prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke volebného obdobia v kancelárii starostu obce.

Dňa 10. decembra 2014 sa konalo prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke volebného obdobia v kancelárii starostu obce. 1 Z Á P I S N I C A z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke na volebné obdobie 2014-2018, ktoré sa konalo dňa 10. 12. 2014 v kancelárii starostu obce Prítomní : Novozvolení poslanci :

Více

Z Á P I S N I C A z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa v MKS v Turanoch

Z Á P I S N I C A z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa v MKS v Turanoch Z Á P I S N I C A z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.12.2014 v MKS v Turanoch Prítomní : starosta obce - Ing. Miroslav Blahušiak poslanci OZ : Ing. Ivan Jesenský, Alena

Více

Z Á P I S N I C A z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolnej Marikovej

Z Á P I S N I C A z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolnej Marikovej Z Á P I S N I C A z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolnej Marikovej konaného dňa 12.12.2014 v budove obecného úradu v kancelárii starostu obce. Prítomní: viď prezenčná listina 1. Ustanovujúce

Více

Z á p i s n i c a z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčkach, konaného dňa

Z á p i s n i c a z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčkach, konaného dňa Z á p i s n i c a z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčkach, konaného dňa 02.01.2015 - Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov

Více

Uznesenie z prvého ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa

Uznesenie z prvého ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa Uznesenie z prvého ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 08.12.2014 č. 1/2014 k výsledkom voľby primátora mesta a volieb do Mestského zastupiteľstva v Kolárove 1.výsledky voľby

Více

Z á p i s n i c a. z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa , v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove.

Z á p i s n i c a. z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa , v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove. Z á p i s n i c a z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa 27. 12. 2010, v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove. Prítomní : podľa prezenčnej listiny Program : 1. Otvorenie zasadnutia

Více

Uznesenia. Uznesenie č /2014

Uznesenia. Uznesenie č /2014 Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, zo dňa 11.12.2014 Uznesenie č....16.../2014 a) b e r i e n a v e d o m i e 1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného

Více

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie)

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) Materiál na 04. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 05.05.2015 Voľba miestneho kontrolóra

Více

OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, Lietava

OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, Lietava OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, 013 18 Lietava Číslo: 155/Cho/2014 Z á p i s n i c a Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Podhorie konaného dňa 19.2.2014 o 17.00 hod. v zasadačke obecného

Více

Zápisnica č. 1 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Omšenie konaného dňa podľa priloženej prezenčnej listiny

Zápisnica č. 1 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Omšenie konaného dňa podľa priloženej prezenčnej listiny Prítomní: Zápisnica č. 1 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Omšenie konaného dňa 21. 12. 2010 podľa priloženej prezenčnej listiny Zasadnutie otvoril a viedol doterajší starosta Jozef Marček,

Více

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach. Zápisnica

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach. Zápisnica Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach Zápisnica z 1. ustanovujúceho, riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 21.12.2010 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach ktoré sa konalo dňa Prítomní:

Více

2. Overovateľov zápisnice v zložení: JUDr. Danica Džačková Bc. Bohuš Jenčík. 3. Za zapisovateľku bola určená Ing. Eva Nagyová

2. Overovateľov zápisnice v zložení: JUDr. Danica Džačková Bc. Bohuš Jenčík. 3. Za zapisovateľku bola určená Ing. Eva Nagyová U z n e s e n i e č. 1/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lastomír konaného dňa 11.02.2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠARIŠSKÝCH MICHAĽANOCH. Z II. ZASADNUTIA zo dňa

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠARIŠSKÝCH MICHAĽANOCH. Z II. ZASADNUTIA zo dňa OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠARIŠSKÝCH MICHAĽANOCH Z II. ZASADNUTIA zo dňa 18.02.2011 Uznesenie číslo II 1/2011 Program II. zasadnutia obecného zastupiteľstva

Více

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia o becného zastupiteľstva obce Dulovce zo dňa

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia o becného zastupiteľstva obce Dulovce zo dňa Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia o becného zastupiteľstva obce Dulovce zo dňa 12. 12. 2014 Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia

Více

OBEC VLACHY, Obecný úrad Vlachy Tel.: 044/ , IČO , DIČ Zápisnica č.

OBEC VLACHY, Obecný úrad Vlachy Tel.: 044/ , IČO , DIČ Zápisnica č. OBEC VLACHY, Obecný úrad 032 13 Vlachy Tel.: 044/55 93 121, obecvlachy@citycom.sk IČO 315 877, DIČ 2020598497 -- Zápisnica č.18/2010/06r z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlachy,

Více

I. Základné úlohy ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

I. Základné úlohy ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Metodický návod Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-OKMVS2-2010/025897 zo 16. novembra 2010 pre obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev Ministerstvo vnútra Slovenskej

Více

Zápisnica. Napísaná na 1. Ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mojzesove. Dňa

Zápisnica. Napísaná na 1. Ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mojzesove. Dňa Zápisnica Napísaná na 1. Ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mojzesove Dňa 27. 12. 2010 Prítomní: boli podpísaní na prezenčných listinách, ktoré tvoria súčasť tejto zápisnice Rokovanie 1.

Více

Z Á P I S N I C A. z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12. decembra 2014 o hod.

Z Á P I S N I C A. z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12. decembra 2014 o hod. Z Á P I S N I C A z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12. decembra 2014 o 17.00 hod. Program: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 3. Schválenie

Více

Z á p i s n i c a. z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach konaného v obradnej miestnosti obecného úradu Dechtice

Z á p i s n i c a. z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach konaného v obradnej miestnosti obecného úradu Dechtice Z á p i s n i c a z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach konaného 22.12.2010 v obradnej miestnosti obecného úradu Dechtice Počet poslancov: 9 Starosta obce: Karol Zachar Počet prítomných

Více

1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce

1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce U Z N E S E N I A z ustanovujúceho zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Malý Slavkov, zo dňa 14. 12. 2014 o 14.00 hod. Obecné zastupiteľstva na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 1. Informácie

Více

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutočnilo 15. decembra 2014.

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutočnilo 15. decembra 2014. z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutočnilo 15. decembra 2014. 1. Otvorenie Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach otvoril a viedol

Více

Kód volebného obvodu 307. Obvodná volebná komisia zistila tieto výsledky hlasovania: Počet volebných okrskov 133

Kód volebného obvodu 307. Obvodná volebná komisia zistila tieto výsledky hlasovania: Počet volebných okrskov 133 volebného obvodu 307 O D P I S Z á p i s n i c e Obvodnej volebnej komisie o výsledku ania vo volebnom obvode číslo 7 vo voľbách do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja konaných 09.11.2013 Obvodná

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín , 020 72 Mojtín 242, IČO 00 137 543 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín Na rokovanie Obecného zastupiteľstva

Více

Z Á P I S N I C A Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, konaného dňa 11. decembra 2014

Z Á P I S N I C A Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, konaného dňa 11. decembra 2014 OBEC ŠTITÁRE, PRI PRAMENI 125/14, 951 01 ŠTITÁRE Z Á P I S N I C A Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, konaného dňa 11. decembra 2014 Miesto konania: Spoločenský dom Štitáre Pracovnú časť

Více

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017 Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Více

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 28. novembra 2014

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 28. novembra 2014 Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 28. novembra 2014 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov

Více

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ - Komunálne voľby 2014

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ - Komunálne voľby 2014 VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ - Komunálne voľby 2014 Vyhlásenie volieb Predseda NR SR Rozhodnutím 191/2014 Z. z. zo dňa 7. júla vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a deň ich konania určil na sobotu

Více

ZÁPISNICA č. 1/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa

ZÁPISNICA č. 1/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa ZÁPISNICA č. 1/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.01.2017 Prítomní: : JUDr. Marcela Halaganová starostka obce Mgr. Zuzana Bolibruchová Ing. Peter Buffa Ľubomír Fürberger Karol Kosa

Více

Z Á P I S N I C A. P r o g r a m

Z Á P I S N I C A. P r o g r a m Z Á P I S N I C A z 1. ustanovujúceho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 6. decembra 2014 o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Ohradoch. P r í t o m n í : podľa pripojenej prezenčnej

Více

OBEC K a ľ a v a,okres Spišská Nová Ves. Z Á P I S N I C A zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa

OBEC K a ľ a v a,okres Spišská Nová Ves. Z Á P I S N I C A zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa OBEC K a ľ a v a,okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa 03.12.2015 K bodu 1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej OZ/ otvoril a viedol

Více

U Z N E S E N I A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Gyňov. zo dňa (uznesenia č )

U Z N E S E N I A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Gyňov. zo dňa (uznesenia č ) U Z N E S E N I A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Gyňov zo dňa 12.06.2015 (uznesenia č. 31-46 ) Obecné zastupiteľstvo na obecnom zasadnutí prerokovalo: 1. Návrh zmeny programu 2. Schválenie

Více

Obecný úrad B R E S T O V A N Y. Z á p i s n i c a z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch, konaného dňa

Obecný úrad B R E S T O V A N Y. Z á p i s n i c a z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch, konaného dňa Obecný úrad B R E S T O V A N Y Z á p i s n i c a z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch, konaného dňa 15. 12. 2014 Prítomní : podľa prezenčnej listiny Neprítomní : Hostia :

Více

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chtelnici zo dňa

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chtelnici zo dňa Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chtelnici zo dňa 20.12.2010 Vydané dňa 24. 12. 2010 Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chtelnici zo dňa 20.12.2010 Zápisnica z ustanovujúceho

Více

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Domaniži, konaného dňa

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Domaniži, konaného dňa Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Domaniži, konaného dňa 2.1. 2015 Prítomní: František Matušík, novozvolený starosta obce Jozef Gálik, starosta obce novozvolení poslanci OZ:

Více

P O Z V Á N K A POZÝVAM VÁS NA USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, KTORÉ SA USKUTOČNÍ DŇA. 15. decembra 2014

P O Z V Á N K A POZÝVAM VÁS NA USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, KTORÉ SA USKUTOČNÍ DŇA. 15. decembra 2014 P O Z V Á N K A POZÝVAM VÁS NA USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, KTORÉ SA USKUTOČNÍ DŇA 15. decembra 2014 O 17.00 HOD. V ZASADAČKE NOVÉHO OBECNÉHO ÚRADU. ÚČASŤ NA ZASADNUTÍ JE NUTNÁ. Program

Více

UZNESENIA č /2016 zo 14. zasadnutia OZ v Trebejove zo dňa

UZNESENIA č /2016 zo 14. zasadnutia OZ v Trebejove zo dňa UZNESENIA č. 124-131/2016 zo 14. zasadnutia OZ v Trebejove zo dňa 17.5.2016 Obecné zastupiteľstvo v Trebejove príjma nasledovné uznesenia Uznesenie č. 124/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Trebejov u r č

Více

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ S P R Á V A

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ S P R Á V A MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI Materiál číslo Z2016_128 S P R Á V A pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši Bod rokovania: Dátum rokovania MsZ:

Více

OBECNÝ ÚRAD, JOVSA 73, tel.: 056 / , .:

OBECNÝ ÚRAD, JOVSA 73, tel.: 056 / ,  .: O B E C J O V S A OBECNÝ ÚRAD, 072 32 JOVSA 73, tel.: 056 / 698 33 80, e-mail.: jovsa@jovsa.sk Z Á P I S N I C A napísaná z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Jovse, konaného dňa 15.12.2014 so začiatkom

Více

UZNESENIA č /2015 z 4. zasadnutia OZ v Lenartove zo dňa

UZNESENIA č /2015 z 4. zasadnutia OZ v Lenartove zo dňa UZNESENIA č. 32 51/2015 z 4. zasadnutia OZ v Lenartove Prítomní: podľa prezenčnej listiny č. 4/2015 Obecné zastupiteľstvo v Lenartove prijíma nasledovné uznesenia Uznesenie č. 32/2014 K bodu 1. Otvorenie

Více

Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch konaného dňa

Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch konaného dňa Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch konaného dňa 25.2.2015 Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny. PROGRAM: 1) Otvorenie zasadnutia 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov

Více

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2014 - ustanovujúce K bodu programu ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE Materiál

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA. Akademický senát Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, Bratislava I

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA. Akademický senát Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, Bratislava I UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA Akademický senát Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava I Uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO P R A V I D L Á odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava

Více

Z Á P I S N I C A z 9. rokovania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove, dňa =====================================================

Z Á P I S N I C A z 9. rokovania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove, dňa ===================================================== Z Á P I S N I C A z 9. rokovania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove, dňa 26.1.2012 ===================================================== Prítomní: Dušan Slivka starosta obce Bc. Dáša Baniaková, Peter

Více

Obec Dobrá Voda obecné zastupiteľstvo, Dobrá Voda 121

Obec Dobrá Voda obecné zastupiteľstvo, Dobrá Voda 121 Obec Dobrá Voda obecné zastupiteľstvo, 919 54 Dobrá Voda 121 Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode, ktoré sa konalo dňa 21.12.2016 o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného

Více

UZNESENIE č. 3/2015 zo zasadnutia 3. obecného zastupiteľstva v Nižnom Kručove UZNESENIE č. 4/2015. k bodu č.2. k bodu č.

UZNESENIE č. 3/2015 zo zasadnutia 3. obecného zastupiteľstva v Nižnom Kručove UZNESENIE č. 4/2015. k bodu č.2. k bodu č. UZNESENIE č. 3/2015 k bodu č.2 A: U R Č U J E : 1. Za zapisovateľa zápisnice p. Zuzanu Marcinčinovú. B: S C H V A Ľ U J E : 1. Za overovateľov zápisnice p. Pavol Kalman a Pavel Gedor. UZNESENIE č. 4/2015

Více

UZNESENIE z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30. mája 2014

UZNESENIE z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30. mája 2014 Obecné zastupiteľstvo Tekovské Lužany UZNESENIE z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30. mája 2014 Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Lužanoch na svojom 27. zasadnutí prerokovalo: 1.

Více

UZNESENIE. zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bábe. konaného dňa UZNESENIE č. 49/2015

UZNESENIE. zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bábe. konaného dňa UZNESENIE č. 49/2015 UZNESENIE zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bábe konaného dňa 19.08.2015 Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia UZNESENIE č. 49/2015 K bodu: Určenie zapisovateľa a overovateľov

Více

OBEC ALEKŠINCE. V Alekšinciach, dňa 23. apríla Vypracoval: Ing. Anton Kušnír

OBEC ALEKŠINCE. V Alekšinciach, dňa 23. apríla Vypracoval: Ing. Anton Kušnír OBEC ALEKŠINCE Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva neposlancov v Alekšinciach V Alekšinciach, dňa 23. apríla 2013. Vypracoval:

Více

Súpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lovinobani, konaného

Súpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lovinobani, konaného Súpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lovinobani, konaného 26. 03. 2014. 1. k schváleniu overovateľov zápisnice a návrhovej komisie zostavovateľov uznesení Uznesenie č. 15/2014 Za overovateľov

Více

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Veľká Paka č. 18/2017 zo dňa

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Veľká Paka č. 18/2017 zo dňa Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Veľká Paka č. 18/2017 zo dňa 02.03.2017 Obecné zastupiteľstvo na svojom osemnástom zasadnutí prerokovalo: 1. Voľba návrhovej komisie 2. Kontrola plnenia

Více

O B E C B R A C O V C E - OBECNÝ ÚRAD, OKR.MICHALOVCE Z Á P I S N I C A

O B E C B R A C O V C E - OBECNÝ ÚRAD, OKR.MICHALOVCE Z Á P I S N I C A O B E C B R A C O V C E - OBECNÝ ÚRAD, 072 05 OKR.MICHALOVCE Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bracovciach, ktoré sa konalo dňa: 4.apríla 2014 o 17,30 hod. v malej zasadačke OcÚ.

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. októbra 2011 N á v r h na odvolanie a vymenovanie riaditeľa

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E Mestské zastupiteľstvo Trenčín, 30.06.2014 V Trenčíne N á v r h VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Predkladá: JUDr. Rastislav Kudla poslanec

Více

Obecný úrad Bobot. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote

Obecný úrad Bobot. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote 24.9.2010 Obsah 1. Obsah...1 2. Otvorenie...2 3. Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku...3 4. Schválenie finančného príspevku

Více

FAMT Prešov, Reimanova 9, Prešov Z Á P I S N I C A. z členskej schôdze FAMT Prešov

FAMT Prešov, Reimanova 9, Prešov Z Á P I S N I C A. z členskej schôdze FAMT Prešov Z Á P I S N I C A z členskej schôdze FAMT Prešov Dátum konania: 09.10.2012 Miesto konania: Obchodná akadémia Prešov, Volgogradská 3 Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 3. Správa

Více

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY ŠTATÚT RADY ŠKOLY V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) a v súlade

Více

ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa Ocú Boleráz

ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa Ocú Boleráz ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 03.04. 2012 Ocú Boleráz Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 Počet prítomných poslancov: 8 Ospravedlnená: Mgr. Belicová,

Více

Členská schôdza bola zvolaná vedením TJ Tatran Ľubica. 2.Informovanie o plnení uznesenia prijatom na poslednej členskej schôdzi konanej

Členská schôdza bola zvolaná vedením TJ Tatran Ľubica. 2.Informovanie o plnení uznesenia prijatom na poslednej členskej schôdzi konanej TJ Tatran Ľubica, Športová 58, 05971, IČO 00892165. 1 Zápisnica z členskej schôdze TJ Tatran Ľubica konanej dňa 23.6.2016 na štadione Alojza Cveka v Ľubici. Členská schôdza bola zvolaná vedením TJ Tatran

Více

INFORMÁCIE k voľbám do samosprávnych orgánov pre politické strany, politické hnutia, koalície a nezávislých kandidátov

INFORMÁCIE k voľbám do samosprávnych orgánov pre politické strany, politické hnutia, koalície a nezávislých kandidátov INFORMÁCIE k voľbám do samosprávnych orgánov 15.11.2014 pre politické strany, politické hnutia, koalície a nezávislých kandidátov Spracoval : Mgr. Zamkovský Matej - ved. organizačného a právneho oddelenia

Více

Z á p i s n i c a. z 28. zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Častkove.

Z á p i s n i c a. z 28. zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Častkove. Z á p i s n i c a z 28. zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa 16.10.2014 o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Častkove. Na 28. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli

Více

MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI

MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI Materiál na zasadnutie MsZ Číslo materiálu: 12 v Hlohovci, dňa 12.12.2013 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 123/2012 o úhradách za sociálnu

Více

Z á p i s n i c a. 16. februára 2011 (streda) o 10:00 hod. v Mýte pod Ďumbierom v Hoteli Mýto

Z á p i s n i c a. 16. februára 2011 (streda) o 10:00 hod. v Mýte pod Ďumbierom v Hoteli Mýto Zápisnica 21 / 2011 02-16 Z á p i s n i c a zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie horských sídiel Slovenska, ktoré sa uskutočnilo dňa: 16. februára 2011 (streda) o 10:00 hod. v Mýte pod Ďumbierom v Hoteli

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1994 Vyhlásené: 19. 9. 1994 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 253 ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ

Více

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : 8.12.2016 bod číslo: 10 10. Návrh VZN č. 11 /2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

Více

Uznesenie z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré konalo dňa 25. marca 2008 v zasadačke MsKS Sládkovičovo

Uznesenie z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré konalo dňa 25. marca 2008 v zasadačke MsKS Sládkovičovo Uznesenie z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré konalo dňa 25. marca 2008 v zasadačke MsKS Sládkovičovo Uznesenie č. 179/MsZ 2008 Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 15. 12. 2011 N á v r h na schválenie prípadu hodného osobitného

Více

OBEC LADOMIROVÁ Ladomirová 33, Ladomirová

OBEC LADOMIROVÁ Ladomirová 33, Ladomirová Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ladomirová zo dňa 11.08.2016 Rokovanie 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ladomirovej zvolal starosta obce v zmysle 13 ods. 4 zák. č. 369/1990

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej Obecné zastupiteľstvo obce Svinná na základe 11 ods.4 písm. k ) ) v spojení s 25 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre katastrálne územie obce Svinná

Více

ZÁPISNICA výberovej komisie pre výber uchádzačov na pozíciu "Mzdový účtovníklmzdová účtovníčka Mesta Zvolen" dňa

ZÁPISNICA výberovej komisie pre výber uchádzačov na pozíciu Mzdový účtovníklmzdová účtovníčka Mesta Zvolen dňa I MESTO ZVOLEN ZÁPISNICA výberovej komisie pre výber uchádzačov na pozíciu "Mzdový účtovníklmzdová účtovníčka Mesta Zvolen" dňa 13.02.2017 Dátum a miesto konania: 13.02.2017, na MsÚ Zvolen. Zasadnutie

Více

Obec Veľké Orvište VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 9 / 2015

Obec Veľké Orvište VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 9 / 2015 1 Obec Veľké Orvište VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 9 / 2015 ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, HLAVNÉHO KONTROLÓRA, ČLENOV KOMISIÍ A REDAKČNEJ RADY Obec Veľké Orvište v súlade so zákonom

Více

POSLANCI A PREDSEDOVIA KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

POSLANCI A PREDSEDOVIA KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA POSLANCI A PREDSEDOVIA KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Nitra 13.11. 2015 Číslo materiálu: 451 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh plánov práce komisií

Více

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Zápisnica zo zasadnutia AS FSEV dňa 28.02. 2016 Program:. 1. Otvorenie 2. Schválenie programu 3. Voľba zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice 4. Zriadenie stálych komisií AS FSEV UK a voľba ich predsedov/níčok

Více

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY. v Košiciach Šaci. 15. novembra 2014

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY. v Košiciach Šaci. 15. novembra 2014 VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Miestneho zastupiteľstva v Košiciach Šaci 15. novembra 2014 Miestna volebná komisia v Košiciach Šaci podľa 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov

Více

UZNESENIA MESTSKEJ RADY

UZNESENIA MESTSKEJ RADY Zoznam uznesení 1. Informácia o úverovej angažovanosti mesta Prievidza 2. Plán organizačného zabezpečenia zimnej údržby miestnych komunikácií v meste Prievidza 3. Informácia o vyhlásení súťaže: Výtvarno-priestorové

Více

Z á p i s n i c a. Poslanci: Botková Mária, Ing. Vlha Marek, Ing. Viliam Sagan, Vyskoč Milan, Kamil Tomovič

Z á p i s n i c a. Poslanci: Botková Mária, Ing. Vlha Marek, Ing. Viliam Sagan, Vyskoč Milan, Kamil Tomovič Z á p i s n i c a napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach, ktoré sa konalo dňa 6.4.2016 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Radošovciach Prítomní: Miroslav Remenár, starosta

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

TE / /OSM/2014

TE / /OSM/2014 TE - 1803/2014 43192/OSM/2014 Ladislav Hájas FARMER, IČO : 17 599 598, miesto podnikania Ľaliová ul. 11, 945 01 Komárno, žiada o predaj resp. prenájom pozemku parcely registra C č. 12862 o výmere 75272

Více

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach. Zápisnica

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach. Zápisnica Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 26.5.2011 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Více

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Štefanov nad Oravou

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Štefanov nad Oravou Obec Štefanov nad Oravou Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Štefanov nad Oravou zo dňa 21. 02. 2014 č. spisu: 62/2014 UZNESENIE Č. 1/2014 ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 3 Obecné

Více

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 24. júna 2014 Materiál číslo: 529 /2014 Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 148 a 149 k.ú.

Více

OBEC Krásna Ves zastúpená starostom obce Ing. Milanom Došekom Obecný úrad, Krásna Ves 142

OBEC Krásna Ves zastúpená starostom obce Ing. Milanom Došekom Obecný úrad, Krásna Ves 142 Bod č. 4 na rokovanie obecného zastupiteľstva Kontrola plnenia uznesení OZ Ing. Jana Kubicová HK obce Ing. Jana Kubicová berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva predloženú Ing.

Více

U Z N E S E N I A. uznesenie

U Z N E S E N I A. uznesenie (1-9) U Z N E S E N I A zo slávnostného ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupitestva mesta Trnava, ktoré sa uskutonilo da 21. decembra 2006 v aule MTF STU, na Paulínskej ulici v Trnave 1 k informatívnej

Více

Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly - ZUŠ Františka Veselého, Stropkov. Ing. Gabriela Maruščáková, hlavná kontrolórka

Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly - ZUŠ Františka Veselého, Stropkov. Ing. Gabriela Maruščáková, hlavná kontrolórka MESTO STROPKOV Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Stropkove 14.zasadnutie, konané dňa 29.6.2016 k bodu programu rokovania č. 10 Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly - ZUŠ Františka

Více

Uznesenia. zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Teplička nad Váhom, konaného dňa

Uznesenia. zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Teplička nad Váhom, konaného dňa Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Teplička nad Váhom, konaného dňa 10.2.2016 po prerokovaní prijalo nasledovné uznesenia: K bodu 1. Otvorenie schválenie programu zasadnutia Uznesenie

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka. Materiál na rokovanie mimoriadneho miestneho zastupiteľstva dňa

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka. Materiál na rokovanie mimoriadneho miestneho zastupiteľstva dňa Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie mimoriadneho miestneho zastupiteľstva dňa 24. 08. 2010 Materiál číslo: 574/2010 Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave,

Více

Z Á P I S N I C A. napísaná zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pobedime, konaného dňa 26. mája 2015 o hodine v zasadacej miestnosti OcÚ.

Z Á P I S N I C A. napísaná zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pobedime, konaného dňa 26. mája 2015 o hodine v zasadacej miestnosti OcÚ. Z Á P I S N I C A napísaná zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pobedime, konaného dňa 26. mája 2015 o 17.00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ. P r í t o m n í : Bc. Martin Lednický, starosta obce,

Více

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30.03.2017 Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod

Více

O b e c K o r ň a. U z n e s e n i e. Obecného zastupiteľstva Korňa, zo dňa číslo 228/2016

O b e c K o r ň a. U z n e s e n i e. Obecného zastupiteľstva Korňa, zo dňa číslo 228/2016 Obecného zastupiteľstva Korňa, zo dňa 30.9.2016 číslo 228/2016 K schváleniu overovateľov zápisnice, zapisovateľa, návrhovej komisie a programu rokovania overovateľov zápisnice, zapisovateľa, návrhovú komisiu

Více

Ing. Miroslav Macák, starosta obce Slovenská Ľupča

Ing. Miroslav Macák, starosta obce Slovenská Ľupča Ing. Miroslav Macák, starosta obce Slovenská Ľupča V Slovenskej Ľupči 3. máj 2011 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Slovenská Ľupča ktoré sa uskutoční: dňa 10. mája 2011

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

Spôsob vybavenia odložené. 18 podľa 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku 1 odmietnuté pri predbežnom prerokovaní

Spôsob vybavenia odložené. 18 podľa 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku 1 odmietnuté pri predbežnom prerokovaní Prehľad o spôsobe vybavenia sťažností na voľby do orgánov územnej samosprávy (do orgánov samosprávy obcí starosta a obecné zastupiteľstvo) konané 8. a 9. decembra 998 A. Voľby konané v riadnom termíne

Více

ZÁPISNICA. zasadnutia Obecného zastupitel'stva v Nižnom Krucove konaného dna v zasadacke OCÚNižný Krucov

ZÁPISNICA. zasadnutia Obecného zastupitel'stva v Nižnom Krucove konaného dna v zasadacke OCÚNižný Krucov ZÁPISNICA z 3. Prítomní: Program: zasadnutia Obecného zastupitel'stva v Nižnom Krucove konaného dna 25.3. 2015 v zasadacke OCÚNižný Krucov podla prezencnej listiny, zaciatok o 17.00 hod. 1. Otvorenie zasadnutia.

Více

ŠTATÚT Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán

ŠTATÚT Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Príloha k uzneseniu NR SR č. 1881 z 1. júla 2015 ŠTATÚT Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Čl. 1 Základné ustanovenia Tento štatút upravuje v súlade s 13 ods. 12 zákona

Více

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004,

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004, 291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a

Více

Smernica o obsadzovaní voľných pracovných miest v rámci Mesta Martin (úplné znenie vrátane Dodatkov č.1 a č. 2)

Smernica o obsadzovaní voľných pracovných miest v rámci Mesta Martin (úplné znenie vrátane Dodatkov č.1 a č. 2) Smernica o obsadzovaní voľných pracovných miest v rámci Mesta Martin (úplné znenie vrátane Dodatkov č.1 a č. 2) Smernica integrovaného manažérskeho systému SM-IMS-074 Meno Funkcia Podpis Dátum Spracoval:

Více