Zpráva ÚP Praha-východ o situaci na trhu práce k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva ÚP Praha-východ o situaci na trhu práce k 31. 12. 2010"

Transkript

1 Úřad práce Praha-východ náměstí Republiky 3/4, Praha 1 Zpráva ÚP Praha-východ o situaci na trhu práce k Předkládá: Jaroslava Martínková Pověřená zastupováním ředitele Úřadu práce Praha-východ dne 15.února Zpracovala: Ing. Iveta Lacinová Analytik trhu práce

2 OBSAH I. Celková charakteristika okresu I. Úvod specifikace okresu, základní informace + mapka I. Ekonomická, sociální a demografická situace II. Silné stránky okresu III. Slabé stránky okresu II. Zaměstnanost I. Celková zaměstnanost II. Zaměstnanost u nejvýznamnějších zaměstnavatelů a u zaměstnavatelů, kteří zaznamenali nejvýraznější personální pohyb (nárůst, úbytek), včetně mezinárodních a zahraničních společností III. Nezaměstnanost I. Vývoj nezaměstnanosti II. Absolventi škol a mladiství III. Osoby se zdravotním postiţením IV. Situace dalších problémových skupin na TP V. Situace v jednotlivých mikroregionech IV. Cizinci na trhu práce I. Povolení k zaměstnávání cizinců II. Zaměstnávání občanů EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka nebo cizince, který nepotřebuje povolení k zaměstnání na území ČR V. Aktivní politika zaměstnanosti I. Komentář k realizaci (účinnosti) jednotlivých nástrojů APZ II. Realizace APZ v roce III. Rekvalifikace IV. Zkušenosti s realizovanými projekty ESF V. Opatření související s hospodářskou krizí VI. Prognóza vývoje trhu práce v dalším období I. Předpokládaný vývoj trhu práce v okrese Praha-východ II. Dvě varianty moţného vývoje nezaměstnanosti

3 I. Celková charakteristika okresu I. Úvod specifikace okresu, základní informace + mapka Region Praha-východ se rozkládá ve Středočeském kraji, východně od hlavního města Prahy a vytváří jeho blízké okolí. Rozlohou 755 km se řadí v ČR mezi malé regiony, přičemţ není integrovaným zeměpisným a hospodářským celkem. Je tvořen dvěma podoblastmi - na severu Brandýskem a na jihu Říčanskem. Neexistence okresního města je zvláštností regionu. Přirozeným spádovým centrem je Praha, kde také sídlí všechny důleţité úřady, včetně úřadu práce. V posledním desetiletí je stále více patrný odliv zejména střední ekonomické vrstvy obyvatel hlavního města do blízkého okolí Prahy, čímţ se zvyšuje počet obyvatel v produktivním věku. Region Praha-východ měl k obyvatel. Hustotou obyvatel se řadí na přední místo jak ve Středočeském kraji, tak mezi regiony ČR. Region Praha-východ je typický velkou mírou migrace obyvatel. Významným charakteristickým znakem regionu je vysoká vyjíţďka obyvatelstva za prací, jeţ realizuje svojí ekonomickou aktivitu z velké části mimo obec svého trvalého bydliště a orientuje se zejména na blízkou a často atraktivní nabídku volných míst v Praze. Mapa ČR, oranžově zvýrazněn Středočeský kraj, červeně okres Praha-východ - 3 -

4 I. Ekonomická, sociální a demografická situace Příliv obyvatel v produktivním věku, jak je popsáno výše, zapříčiňuje mimo jiné sniţování průměrného věku, který byl k ,5 let. Obyvatel ve věku let bylo k , coţ je 70%. Přirozený přírůstek byl k ,51% a počet přistěhovalých byl k V regionu dochází k výstavbě nových bytových objektů, zejména kolem Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi a Říčan, momentálně však v útlumu z důvodu probíhající ekonomické krize. V roce 2009 bylo dokončeno 1519 nových bytů. Vzhledem k dobré dostupnosti hlavního města a mnoţství logistických, obchodních a výrobních center v okrese je ţivotní úroveň domácností nad průměrem ČR. Od roku 2005 do 2009 se zvýšil čistý roční příjem na osobu o 27%. Tabulka č. 1 Vývoj počtu trvale bydlících obyvatel počet obyvatel celkem: z toho ţeny: z toho věková kategorie: 0-14 let let II. Silné stránky okresu Region Praha-východ těţí především ze sousedství s hlavním městem Prahou, kam je i dobrá dopravní obsluţnost ze všech měst a obcí regionu a velmi mnoho obyvatel, jak jiţ bylo uvedeno, sem i za prací dojíţdí. Dalším jeho pozitivem jsou důleţité dopravní tepny vedoucí do Prahy, kde jsou soustředěna logistická, výrobní a business centra, která nabízejí mnoho pracovních příleţitostí. Jednou ze silných stránek okresu se jeví i značné mnoţství stabilizovaných malých a středních podnikatelů a snaha velkých firem udrţet provoz i v době ekonomické krize

5 III. Slabé stránky okresu nedostatečná dopravní obsluţnost mezi jednotlivými městy a obcemi regionu; velká hustota obyvatelstva; struktura evidovaných uchazečů o zaměstnání dlouhodobě neodpovídá potřebám trhu práce; absolutní nedostatek pomocných pracovních sil ve velkých logistických a výrobních firmách, z čehoţ pramení i značné mnoţství zaměstnávaných cizinců a občanů EU; příčinou je ve většině případů třísměnný provoz a s tím souvisí výše uvedená nedostatečná dopravní obsluţnost a současně i skutečnost, ţe mnoho uchazečů (hlavně z důvodů zdravotních či z důvodů péče o děti do 15 let) nemůţe pracovat v noci. II. Zaměstnanost I. Celková zaměstnanost Okres Praha-východ se mění z původně průmyslového regionu na region s převaţující zaměstnaností v komerčně obchodních oblastech vč. logistických center. To převáţně způsobují nově vznikající a rozvíjející se obchodní zóny v zázemí Prahy (územní regiony Praha-východ a Praha-západ), kde i nadále vyrůstají v blízkosti dálnic (D1, D8, D11) a rychlostních komunikací (R10) nové velkoobchody, velkokapacitní skladové prostory a moderní výrobní, zpracovatelské a skladové haly. Tabulka č.2 Vývoj počtu zaměstnavatelů Zaměstnavatelé stav k zaměstnavatelé se stavem nad 25 zaměstnanců zaměstnavatelé v drobném a středním podnikání (se stavem do 25 zaměstnanců) celkový počet zaměstnavatelů Tabulka č.3 Vývoj počtu zaměstnanců a OSVČ Zaměstnanci a OSVČ stav k zaměstnanci u firem se stavem nad 25 zaměstananců zaměstnanci u drobných a středních firem (se stavem do 25 zaměstnanců) osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) celková zaměstnanost (zaměstnanost u firem všech velikostních kategorií + OSVČ)

6 II. Zaměstnanost u nejvýznamnějších zaměstnavatelů a u zaměstnavatelů, kteří zaznamenali nejvýraznější personální pohyb (nárůst, úbytek), včetně mezinárodních a zahraničních společností Mezi největší zaměstnavatele patří průmyslové podniky a zpracovatelské podniky, které se nacházejí především v severní části regionu Continental Automotive Czech Republic s.r.o. v Brandýse nad Labem, AERO Vodochody a.s.,trw-car s.r.o. Hlavenec a HOPI s.r.o. v Jaţlovicích. Tabulky č.4 Vývoj počtu zaměstnanců Úplný a přesný název zaměstnavatele: Continental Automotive Czech Republic s.r.o. sídlo: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav předmět činnosti: elektronické přístroje pro vozidla různých značek počet zaměstnanců v okrese: v roce v roce země zahraničního partnera Spolková republika Německo komentář: stručná charakteristika největší zaměstnavatel v okrese, kvůli finanční krizi včetně vývoje za sledované období dochází od poloviny roku 2008 k propouštění Úplný a přesný název zaměstnavatele: TRW-Carr s.r.o. sídlo: Hlavenec předmět činnosti: výroba bezbečnostních pásů do vozidel počet zaměstnanců v okrese: v roce v roce země zahraničního partnera Spolková republika Německo komentář: stručná charakteristika významný zaměstnavatel s dlouhodobě včetně vývoje za sledované období stagnujícím počtem zaměstnanců Úplný a přesný název zaměstnavatele: sídlo: AERO Vodochody a.s. Odolena voda výroba letadel, leteckých motorů a kosmických lodí předmět činnosti: počet zaměstnanců v okrese: v roce v roce země zahraničního partnera komentář: stručná charakteristika včetně vývoje za sledované období významný zaměstnavatel v rámci ČR s vlastním vzdělávacím zařízením, dlouhodobý pokles stavu zaměstnanců - 6 -

7 Úplný a přesný název zaměstnavatele: HOPI s.r.o. sídlo: Jaţlovice předmět činnosti: logistika a skladování zboţí počet zaměstnanců v okrese: v roce v roce země zahraničního partnera Spolková republika Německo komentář: stručná charakteristika nejvýznamnější zaměstnavatel na poli logistiky včetně vývoje za sledované období a skladování zboţí v okrese III. Nezaměstnanost I. Vývoj nezaměstnanosti Počet nezaměstnaných dosáhl maxima v měsíci prosinci, kdy bylo v evidenci 3409 uchazečů o zaměstnání (dále jen UoZ), coţ je o 550 UoZ více neţ ve sledovaném období loňského roku. Od ledna aţ do prosince byla tato sledovaná veličina velmi proměnlivá (viz tabulka č. 1 či graf č. 1.1 a 1.2). Počet ţen celkem Počet muţů celkem Počet uchazečů celkem Tabulka č.5: Přehled vývoje celkového počtu uchazečů v evidenci v průběhu roku 2010 Leden Únor Březen Duben Květen Červe n Červene c Srpen Září Říjen Listopad Prosinec * červené zabarvení značí nejvyšší hodnotu za sledované období Z výše uvedených údajů je patrné, ţe oproti předchozímu období se počet UoZ ke konci roku nijak výrazně nezvyšoval. V průměru bylo ve sledovaném období v evidenci 3132 uchazečů o zaměstnání, z toho 1588 muţů a 1544 ţen

8 Graf č.1: Vývoj muţů a ţen v evidenci uchazečů o zaměstnání v průběhu roku 2010 Graf č.2: Vývoj celkového počtu uchazečů o zaměstnání v průběhu roku 2010 Z tabulky č. 2 je zřejmý vývoj počtu nově hlášených uchazečů o zaměstnání. V průměru se měsíčně evidovalo 558 nových uchazečů. Největší počet byl tradičně zaznamenán v měsíci lednu (692 UoZ) a září, kdy se hlásilo 693 uchazečů celkem, z toho 316 muţů a 377 ţen (tento vyšší nárůst nově - 8 -

9 hlášených UoZ je zapříčiněn mimo jiné i příchodem absolventů, kterým se během prázdnin nepodařilo sehnat odpovídající zaměstnání). Naopak nejslabšími měsíci byly květen a červen, kdy se shodně evidovalo 486 UoZ. V průběhu celého roku se evidovalo celkem 6695 uchazečů o zaměstnání. Tabulka č.6: Nově hlášení uchazeči v jednotlivých měsících roku 2010 Leden Únor Březen Duben Květen Červe n Červene c Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Nově hlášené ţeny Nově hlášení muţi Počet nově hlášených uchazečů celkem * červené zabarvení značí nejvyšší hodnotu za sledované období Průběh této veličiny je graficky znázorněn v grafu č. 2. Graf č.3: Průběh vývoje nově hlášených uchazečů o zaměstnání v roce 2010 V průběhu roku 2010 bylo v průměru vyřazeno 511 uchazečů o zaměstnání, z toho 263 muţů a 248 ţen. Největší počet vyřazených uchazečů bylo zaznamenáno v měsíci září, a to 683. Jednou z mnoha příčin je nástup absolventů ke studiu na vysoké školy a obnova pracovních poměrů na dobu určitou (většinou do konce školního roku - např. u pedagogických pracovníků)

10 Tabulka č.7: Vyřazení uchazeči o zaměstnání z evidence úřadu práce v průběhu roku 2010 Červe Červene Leden Únor Březen Duben Květen Srpen Září Říjen Listopad Prosinec n c Vyřazené ţeny Vyřazení muţi Počet vyřazených uchazečů celkem * červené zabarvení značí nejvyšší hodnotu za sledované období Grafické znázornění této veličiny ve sledovaném období poskytuje graf č. 3. Graf č.3: Vývoj počtu vyřazených uchazečů o zaměstnání z evidence ÚP v průběhu roku 2010 Vývoj absolventů se příliš nelišil od předchozích let. Od ledna do června sledovaná veličina postupně klesala. Dramatický vzrůst zaznamenal podle očekávání měsíc září, kdy absolventi řeší svoji nezaměstnanost evidencí na úřadu práce. Jedná se o absolventy výučních oborů z oblasti strojírenství, potravinářství, elektrotechniky, gastronomie, obchodu, osobních a provozních sluţeb a zpracování dřeva. Dále to jsou středoškolsky vzdělaní uchazeči v oborech podnikání, ekonomie, managementu a administrativě. Zde tito UoZ naráţejí nejen na chybějící praxi, která je od potenciálních zaměstnavatelů často poţadována, ale také na přesycenost trhu administrativními pracovníky. Někteří absolventi mají také nereálné představy, týkající se jejich profesního a finančního zařazení

11 Tabulka č.8: Vývoj počtu absolventů v evidenci v průběhu roku 2010 Leden Únor Březen Duben Květen Červe n Červene c Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Absolventi ţeny Absolventi muţi Počet absolventů v evidenci celkem * červené zabarvení značí nejvyšší hodnotu za sledované období Grafické znázornění této veličiny je patrné z grafu č. 4. Graf č. 4: Vývoj počtu absolventů v evidenci v průběhu roku 2010 Míra nezaměstnanosti územního obvodu Praha-východ patří k nejniţším v České republice. Z níţe uvedené tabulky je zřejmé, ţe nejvyšší nárůst vykazovala v prosinci, nejniţší pak byla v lednu. Tento vývoj úzce souvisí s dopady hospodářské krize, která měla za následek i hromadné propouštění takových pracovníků, kteří setrvávali na jedné pracovní pozici i několik let. Tabulka č.9: Míra nezaměstnanosti v průběhu roku 2010 Červe Červene Leden Únor Březen Duben Květen Srpen Září Říjen Listopad Prosinec n c Ţeny v % 4,30 4,46 4,22 4,56 4,57 4,60 4,97 4,99 4,95 4,83 4,85 5,18 Muţi v % 3,37 3,59 3,50 3,39 3,28 3,21 3,25 3,20 3,18 3,08 3,16 3,47 Míra nezaměstnano 3,76 3,95 3,80 3,86 3,80 3,77 3,94 3,90 3,89 3,78 3,84 4,17 sti v % * červené zabarvení značí nejvyšší hodnotu za sledované období

12 Graf č.5: Vývoj míry nezaměstnanosti v průběhu roku 2010 Dle délky evidence je na Úřadě práce Praha-východ nejvíce uchazečů do 3 měsíců evidence (téměř 45%) a do 6 měsíců evidence (26%). Tento pozitivní trend je stejný jako v minulém roce. Důvodem je především bezproblémová dopravní dostupnost do hlavního města Prahy, kde je nabídka pracovních příleţitostí vyšší neţ v ostatních regionech. UoZ tak během roku vystřídají i několik zaměstnání, čímţ se velmi sniţuje dlouhodobá nezaměstnanost. Díky tomuto vývoji dochází na úřadě práce,ve srovnání s celkovým počtem uchazečů, k vyplácení podpor v nezaměstnanosti ve vyšším měřítku. Uchazečům o zaměstnání s dlouhodobou evidencí (nad 5 měsíců), je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání. Tabulka č.10: Struktura uchazečů o zaměstnání dle délky evidence k Délka evidence k k celkem z toho ţeny celkem z toho ţeny do 3 měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců více neţ 24 měsíců celkem * červené zabarvení značí nejvyšší hodnotu za sledované období Grafické znázornění dané veličiny je patrné z grafu č

13 Graf č.6: Struktura uchazečů dle délky evidence k Věková struktura uchazečů je jiţ méně pozitivní (viz tabulka č. 7). Oproti loňskému roku, kde převaţovali UoZ ve věku let, převládají v tomto roce nezaměstnaní ve věku let (14%). Důvodem jejich nezaměstnanosti je především nezájem ze strany zaměstnavatelů a také zdravotní problémy, které tyto uchazeče na trhu práce velmi handicapují. Tento trend je víceméně stejný jako v loňském roce. Jedním z důvodů je všeobecné stárnutí populace v České republice a prodluţování věku odchodu do důchodu. U ţen je nejpočetněji zastoupena skupina ve věku let (14%). Jsou to převáţně matky po ukončení mateřské dovolené, jejichţ situace je na trhu práce velmi obtíţná. UoZ ve věku let (13%) zaujímají druhou nejpočetnější skupinu, která se bohuţel pro nedostatek praxe rovněţ potýká s problémy s včasným umístěním se na trhu práce. Těmto specifickým skupinám UoZ je úřadem práce věnována zvýšená péče, a to jak v oblasti poradenských aktivit, tak v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. Tabulka č.11: Struktura uchazečů dle věku k Věk Uchazeči k celkem z toho ţeny do 19 let let let let let let let let let let a více let 0 0 celkem * červené zabarvení značí nejvyšší hodnotu za sledované období

14 Grafické znázornění této veličiny je patrné z grafu č. 7. Graf č. 7: Věková struktura uchazečů o zaměstnání k V regionu Praha-východ je většina nezaměstnaných se středním odborným vzděláním (vyučení-37%), s úplným středním vzděláním (s maturitou 24%) a se základním vzděláním (14%). Ač je na trhu práce velká poptávka po výučních oborech, přesto v evidenci uchazeči s tímto vzděláním převládají. Důvodem jsou zdravotní omezení, která nedovolují UoZ vykonávat fyzicky náročnější zaměstnání, chybějící praxe v oboru, věk atd. Dalším problémem se jeví i nízká motivace ke zvyšování či rozšiřování jejich odborné kvalifikace. Tabulka č. 12: Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání k Vzdělání Uchazeči k celkem z toho ţeny bez vzdělání 0 0 neúplné základní vzdělání 6 2 základní vzdělání+praktická škola niţší střední vzdělání 7 7 niţší střední odborné vzdělání střední odborné vzdělání (vyučen) střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity a bez vyučení ÚSV vzdělání ÚSO vzdělání (vyučení s maturitou) ÚSO vzdělání s maturitou (bez vyučení) vyšší odborné vzdělání bakalářské vzdělání vysokoškolské vzdělání doktorské vzdělání (vědecká výchova) 6 3 celkem * červené zabarvení značí nejvyšší hodnotu za sledované období

15 Graf č. 8: Vzdělanostní struktura uchazečů k II. Absolventi škol a mladiství Absolventi Platný zákon o zaměstnanosti stanoví, ţe zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání je poskytována fyzickým osobám do 20 let věku. Definice absolventa jako uchazeče o zaměstnání evidovaného na ÚP podle místa jeho trvalého bydliště, u kterého doba od úspěšného ukončení jeho studia nepřekročila 2 roky, je platná od UoZ, kteří ukončili střední odborné vzdělání (vyučen) a vyučení s maturitou, se evidují nejčastěji po ukončení oborů z oblasti strojírenství, potravinářství, gastronomie, obchodu, sluţeb a podnikání. Dále jsou nejvíce zastoupeni uchazeči s ÚSO s maturitou, kteří absolvovali studium v oblasti ekonomiky a administrativy. Nejčastější příčinou jejich obtíţné umístitelnosti na trhu práce je především chybějící praxe a nereálné představy v souvislosti s jejich pracovním umístěním a finančním ohodnocením. Absolventi VŠ V průběhu roku 2010 se na úřadě práce zaevidovalo celkem 88 uchazečů, kteří dosáhli vysokoškolského vzdělání. U většiny z nich nepřesáhla délka evidence 3 měsíce a k jejímu ukončení došlo nejčastěji z důvodu nalezení pracovního místa samotnými uchazeči. Kromě nabídky ÚP vyuţívají tito uchazeči také sluţeb internetu či personálních agentur

16 Největší problémy nacházíme u těch, kteří absolvovali studium s humanitním zaměřením, a to díky velké konkurenci v tomto oboru. Nejvyšší poptávka zaměstnavatelů po této specifické skupině uchazečů je v oblasti obchodu a prodeje, bankovnictví a finančních sluţeb, ekonomice a podnikových financích. Někteří absolventi řeší svoji nezaměstnanost zahájením OSVČ či odjezdem do zahraničí za nabytím jazykových dovedností. Velkým problémem z hlediska včasného uplatnění se na trhu práce je také nedostatek pracovních zkušeností. V tomto případě je moţné umístit uchazeče na základě některých z forem APZ. Mladiství V průběhu roku 2010 se zaevidovalo celkem 30 mladistvých uchazečů. Tito uchazeči přicházejí na úřad práce zejména po nedokončení či přerušení učebního oboru nebo střední školy. Jejich umístitelnost na trhu práce je téměř nemoţná, a to zejména v souvislosti s určitými omezeními, které musí zaměstnavatel dodrţovat, jestliţe se rozhodne mladistvého zaměstnat. Tato omezení jsou upřesněna v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce ( ). V současné době je dalším faktorem obtíţné uplatnitelnosti i celosvětová hospodářská krize, která zapříčinila niţší počet pracovních míst. Většina uchazečů ukončí svá studia nejčastěji ze dvou důvodů. Prvním z nich je nevhodně zvolený obor po absolvování základní školy, druhým pak výchovné problémy, které jim nedovolují ve studiu pokračovat. Jestliţe mají tito uchazeči i nadále zájem doplnit si své vzdělání, mohou vyuţít sluţeb Informačního poradenského střediska (IPS), kde jsou jim nabízeny tzv. profesní testy, které jsou zaměřeny na volbu povolání. Díky této moţnosti získají ucelené informace o moţnostech dalšího vzdělávání a s pomocí úřadu práce jsou dále směřováni do konkrétních škol. Ti, kteří neprojevují zájem o další studium, mohou vyuţít tzv. skupinových poradenství, která mají za cíl prohloubení jejich znalostí a tím můţe být usnadněn i případný nástup do zaměstnání. Nejčastějšími problémy mladistvých je nízká míra odpovědnosti k plnění úkolů, nedostatečná motivace a podpora ze strany rodičů k dalšímu sebevzdělání či nereálné představy v souvislosti s uplatněním se na trhu práce (vysoké výdělky, kvalifikovaná pracovní místa aj.). Hlavním cílem setkání těchto uchazečů s úřadem práce je prověření jejich motivace ohledně dalšího studia a ujasnění si moţných důsledků v souvislosti s dosaţeným vzděláním. Dále se také učí určitým sociálním dovednostem (tvorba osobní dokumentace, příprava na pohovor aj.), které by měly později přispět k nalezení vhodného pracovního místa. III. Osoby se zdravotním postižením Počet uchazečů o zaměstnání se zdravotním postiţením (osoba zdravotně znevýhodněná, invalidní v I. a II. stupni, invalidní ve III. stupni podle 39 odst

17 písm. f) zák. č. 155/1995 Sb.,) se v roce 2010 oproti roku 2009 zvýšil, především z důvodu přetrvávání hospodářské krize. Doba evidence uchazečů se zdravotním postiţením je stále dlouhodobějšího charakteru, o čemţ svědčí 168 uzavřených individuálních akčních plánů. Důvodem jsou např. úroveň vzdělání, věk nad 50 let (počet uchazečů v této skupině se opět zvýšil), zdravotní postiţení, vysoká nemocnost a nedostatečná dopravní infrastruktura mezi jednotlivými obcemi okresu či směnné provozy. Většina uchazečů vykazuje základní vzdělání nebo vyučení, neovládá cizí jazyky ani základní obsluhu výpočetní techniky. V souvislosti s vyšším věkem se také zhoršuje jejich zdravotní stav. Jedná se především o postiţení pohybového aparátu (svalové a kosterní nemoci jako např. různé typy artróz, artritid, dále např. svalové dystrofie apod.) a postiţení tzv. civilizačními chorobami (srdeční a cévní onemocnění, hypertenze, diabetes, nádorová onemocnění, poruchy zraku a sluchu, astma, alergie atd.). Z demografického hlediska se počet uchazečů o zaměstnání starších 50 let neustále zvyšuje. Tito uchazeči, především starší 55 let, jsou méně motivovaní k různým aktivitám, které by zvýšily jejich uplatnitelnost na trhu práce. Mnozí z nich v průběhu evidence ţádají o přiznání invalidity III. stupně, předčasného nebo řádného starobního důchodu. Zvýšená pozornost osobám se zdravotním postiţením je na Úřadě práce Praha východ věnována zařazováním těchto uchazečů do individuálního poradenství pro OZP, a skupinového poradenství - Info OZP, Jak hledat práci, Tvorby osobní dokumentace, Přípravy na pohovor, Motivačních kurzů, Bilanční diagnostiky, Individuálních akčních plánů, dále kontaktováním agentur podporovaného zaměstnávání, zařazováním do rekvalifikačních kurzů a projektů ESF. Úřad práce Praha východ významně spolupracuje s o.s. FORMIKA a RYTMUS, kde vyuţíváme programu Podporované zaměstnávání pro osoby se zdravotním postiţením. Dále je určen i pro uchazeče se zdravotním omezením, resp. bez statutu OZP. Dosaţené výsledky v umístění těchto uchazečů i v získání potřebných dovedností při hledání zaměstnání jsou více neţ dostačující. V rámci ESF OP LZZ probíhal projekt Poradenské činnosti a rekvalifikace podporující zvýšení zaměstnanosti, v jejichţ rámci úřad práce poskytoval také Regionální individuální projekty (RIP) např. IT nad 40 let, Chci řešit svoji dlouhodobou nezaměstnanost apod. V rámci chráněných pracovních dílen prozatím působí na okrese Praha-východ jediná, a to Jůnův statek v obci Sedlec, kterou provozuje občanské sdruţení Fokus Praha. K umisťování uchazečů o zaměstnání se zdravotním postiţením vyuţívá úřad práce i dalších forem APZ, jako je SÚPM nebo VPP. Celkem OZP k : 368 Tabulka č. 13: Přehled sluţeb pro OZP za rok 2010 Info OZP Job klub Jak hledat práci Počet OZP Tvorba osobní dokumentace Příprava na pohovor

18 Počet OZP Individuální poradenství pro OZP Poradenství pro volbu povolání a vzdělávání Program Podporované zaměstnávání a doplňující sluţby /FORMIKA, RYTMUS/ Prezenta ční schůzky ESF Popis vybraných poradenských sluţeb, které jsou OZP vyuţívány: Individuální poradenství Poradenství pro volbu povolání a vzdělávání /testová diagnostika pro určení profesní orientace s následným výběrem vhodného vzdělávání/ Individuální poradenství pro OZP /individuální podpora při vyhledávání vhodného zaměstnání vycházející ze specifických potřeb klienta se zdravotním postižením, nácvik dovedností pro hledání práce, pracovní rehabilitace apod./ Individuální profesní poradenství /individuální podpora při vyhledávání vhodného zaměstnání vycházející ze specifických potřeb jednotlivého klienta, nácvik dovedností pro hledání práce/ Skupinové poradenství Jak hledat práci /nácvik způsobů vyhledávání vhodného zaměstnání, efektivní a neefektivní zdroje/ Tvorba osobní dokumentace /nácvik dovedností pro sepsání životopisu, žádosti, motivačního dopisu/ Příprava na pohovor /osvojení si potřebných komunikačních dovedností a prezentace při přijímacím pohovoru/ Pracovně právní minimum /poučení ohledně uzavření a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů/ Jak začít s podnikáním /předání základních informací potřebných pro zahájení samostatné výdělečné činnosti/

19 IV. Situace dalších problémových skupin na TP Matky s malými dětmi Podle 33 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti se fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku řadí mezi uchazeče, kterým úřad práce poskytuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Zaměstnavatelé nemají příliš velký zájem zaměstnávat tuto specifickou skupinu uchazeček, protoţe se obávají častější absence (pro nemoc dítěte apod.). Dalším problémem se jeví nedostatek volných pracovních míst v místě bydliště nebo s pracovní dobou, která by se slučovala s provozní dobou předškolního zařízení či druţiny. Matky, zejména samoţivitelky, si z tohoto důvodu nemohou vybírat taková místa, kde je směnný provoz nebo dvanáctihodinová pracovní doba, i kdyţ by splňovaly potřebnou kvalifikaci. Ztíţenou uplatnitelnost mají také uchazečky, které doma pobývaly i několik let, zvláště pak, kdyţ pečovaly o dvě a více dětí. Po několikaleté pauze se jiţ nedokáţí přizpůsobit poţadavkům na trhu práce, i kdyţ se jejich dosaţená kvalifikace jeví jako dostačující. Největším problémem se ukazuje nedostatečná znalost cizích jazyků a ovládaní PC. Jedna z moţností, jak tento handicap odstranit, je poskytnutí rekvalifikace, po jejímţ absolvování by měl být návrat do zaměstnání jednodušší. Této skupině UoZ je také pomáháno formou jednorázových skupinových setkání na úřadě práce, během kterých mají moţnost naučit se správně sestavit ţivotopis, prezentovat se u pohovoru nebo si i ověřit, zdali vyhledávají volná pracovní místa všemi dostačujícími způsoby. Úřad práce můţe také pomoci k umístění uchazeček formou APZ. Fyzické osoby starší 50 let věku Podle 33 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti se fyzické osoby starší 50 let věku také řadí mezi uchazeče, kterým úřad práce poskytuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Hlavním důvodem, proč zaměstnavatelé dávají přednost mladší generaci, je jejich větší flexibilita, rychlejší učení se novým věcem a cizojazyčná vybavenost. Dalším problémem těchto uchazečů jsou nedostatečné dovednosti v oblasti informačních technologií. Tento nedostatek je řešen Regionálními individuálními projekty a Národními individuálními projekty. Fyzické osoby, které jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců Poslední rizikovou skupinou jsou fyzické osoby, které jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetrţitě déle neţ 5 měsíců. Pro tyto uchazeče byl vytvořen tzv. Individuální akční plán, jehoţ obsahem je zejména stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení moţnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. Při určování

20 obsahu individuálního akčního plánu se vychází z dosaţené kvalifikace, zdravotního stavu, moţností a schopností uchazeče o zaměstnání. V souvislosti s plněním individuálního akčního plánu obdrţí kaţdý uchazeč od svého zprostředkovatele(ky) dotazník Zájem o aktivity v rámci IAP, ve kterém je přehled všech sluţeb a programů, kterých mohou v rámci zlepšení svých schopností a moţností tito uchazeči bezplatně vyuţít. Dále uchazeč o zaměstnání v rámci IAP: sděluje vlastní představu o svém budoucím uplatnění na trhu práce a uvádí konkrétní aktivity směřující k jeho naplnění sleduje poptávku a nabídku pracovních příleţitostí, aktivně si vyhledává vhodné pracovní uplatnění a o výsledku informuje úřad práce neprodleně informuje o překáţkách, které brání v naplňování záměrů a cílů tohoto IAP je průběţně v aktivním kontaktu s úřadem práce V. Situace v jednotlivých mikroregionech Tabulka č.14 Charakteristika mikroregionů k počet uchazečů MN v % Název mikroregionu počet obyvatel EAO celkem dosaţitelní z celk. počtu z dosaţitelných uchaz. Brandýs nad Labem ,16 5,01 Mratín ,00 8,70 Čelákovice ,54 6,26 Říčany ,61 5,41 Kamenice ,86 5,51 Senohraby ,25 5,99 Úvaly ,22 6,01 Odolena Voda ,60 6,43 Kostelec n.č.l ,68 6,53 IV. Cizinci na trhu práce I. Povolení k zaměstnávání cizinců Na Úřadu práce Praha-východ bylo vydáno ke dni celkem 1912 platných rozhodnutí k povolení zaměstnání cizince. Povolení byla udělena ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

Analýza vývoje trhu práce v okrese Praha-východ za rok 2009

Analýza vývoje trhu práce v okrese Praha-východ za rok 2009 Úřad práce Praha-východ náměstí Republiky 3/4, 110 00 Praha 1 Analýza vývoje trhu práce v okrese Praha-východ za rok 2009 Předkládá: Ing. Milan Tůma Ředitel Úřadu práce Praha-východ dne 15.února 2010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Úřad práce v Chebu. oddělení trhu práce

Úřad práce v Chebu. oddělení trhu práce Úřad práce v Chebu oddělení trhu práce Zpráva o situaci na trhu práce na okrese Cheb za rok 2010 OBSAH 1. Celková charakteristika okresu.1 1.1 Specifikace a základní informace...1 1.2 Ekonomická, sociální

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Březen 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Duben 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Prosinec 2013 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Únor 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Prosinec 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Únor 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Leden 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Srpen 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Červen 2014 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 6. 2014

Více

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 K 31. 3. 2013 podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 let k obyvatelstvu stejného věku (který

Více

Aktuální situace na trhu práce v ČR a v Plzeňském kraji

Aktuální situace na trhu práce v ČR a v Plzeňském kraji Aktuální situace na trhu práce v ČR a v Plzeňském kraji Září 2015 Ing. Magdalena Čadová magdalena.cadova@pm.mpsv.cz Úřad práce ČR krajská pobočka v Plzni Podíl nezaměstnaných v ČR Podíl nezaměstnaných

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Červen 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 6. 2015

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele

Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele provasvjmk.rcv.czhttp ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa programu: 2. Aktivní politika trhu práce

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Statistický zpravodaj

Statistický zpravodaj Strana č. Statistický zpravodaj Prosinec 21 Bílá Voda Javorník Základní údaje okresu Jeseník Celkový počet obyvatel 42 237(údaj ČSÚ k 31.12.21) Počet EAO 21 765 (údaj ČSÚ k 1.3.21) Celková výměra okresu

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Červenec 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 31. 7.

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 214 Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

I. Nezaměstnanost v okrese Pelhřimov k 31. 10. 2015

I. Nezaměstnanost v okrese Pelhřimov k 31. 10. 2015 I. Nezaměstnanost v okrese Pelhřimov k 3. 0. 05 K 3. 0. 05 evidovalo kontaktní pracoviště Pelhřimov 4 osob, což je o 7 osob méně než ke konci předchozího měsíce. K 3. 0. 05 evidovalo kontaktní pracoviště

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Červen 2011 Graf: Procentní podíl uchazečů o zaměstnání ve věku nad 50

Více

Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ

Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ Zdroj dat: Statistiky Úřadu práce ČR a MPSV ČR Zpracoval: Ing. Jiří Šabata, ředitel krajské pobočky v Olomouci Vývoj zaměstnanosti Monitoring zaměstnavatelů (nad

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Prosinec 2011 Graf: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v měsících listopad

Více

ÚŘAD PRÁCE V PLZNI ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE V PLZNI ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE V PLZNI ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Únor 2010 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST...3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI...3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI...4 1. 3 UCHAZEČI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM...6

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Květen 2011 Graf: Meziměsíční změna počtu uchazečů v letech 2007-2011 1200

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj. Podíl nezaměstnaných osob v % ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Olomoucký kraj Červenec 2013 10,0 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v srpnu 2013. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v srpnu 2013. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Tel.: 950 175 415 724 034 416 Zlín, 9.9.2013 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v srpnu 2013 Vývoj nezaměstnanosti v

Více

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 Mgr. Pavel Lehovec Program situace na trhu práce nezaměstnanost absolventů a mladistvých Informační a poradenské středisko (IPS) distribuce Atlasů

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Říjen 2011 Graf: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v měsících září a říjen

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Září 2011 Graf: Počty evidovaných absolventů škol a mladistvých od roku

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Listopad 2011 Graf: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v měsících říjen

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Srpen 2011 Graf: Počty vyřazených uchazečů o zaměstnání v letech 2009-2011

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Jednání poradního sboru 16. 1. 2014. Krajská pobočka v Ústí nad Labem

Jednání poradního sboru 16. 1. 2014. Krajská pobočka v Ústí nad Labem Jednání poradního sboru 16. 1. 2014 Krajská pobočka v Ústí nad Labem Mgr. Vlastislav Hlaváč, 16. 1. 2014 Nezaměstnanost - Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věku 15-64 let k 31. 12. 2013 činil 11,47

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovali: Mgr. Petr Jirásek RNDr. Eva Toušková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Kolik stojí vzdělávání? Praha, 20.11. 2013

Kolik stojí vzdělávání? Praha, 20.11. 2013 Kolik stojí vzdělávání? Praha, 20.11. 2013 Situace na trhu práce Počet evidovaných nezaměstnaných, volných pracovních míst a podíl nezaměstnaných *) ke konci sledovaného měsíce měrná leden únor březen

Více

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Úřad práce České republiky krajská pobočka v Příbrami Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Březen 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace

Více

Podpora dalšího vzdělávání a rekvalifikace prostřednictvím Úřadu práce ČR současný stav a výhled

Podpora dalšího vzdělávání a rekvalifikace prostřednictvím Úřadu práce ČR současný stav a výhled Podpora dalšího vzdělávání a rekvalifikace prostřednictvím Úřadu práce ČR současný stav a výhled 15.12.2015 Mgr. Miriam Majdyšová Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 30. 11. 2015 KM UH VS ZL Kraj Uchazeči

Více

Krajská pobočka v Ostravě ANALÝZA. stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2011 a předpokládaný vývoj v 1. pololetí 2012.

Krajská pobočka v Ostravě ANALÝZA. stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2011 a předpokládaný vývoj v 1. pololetí 2012. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Ostravě Praděd 1492 m.n.m. ANALÝZA stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2011 a předpokládaný vývoj v 1. pololetí 2012 Osoblaha Město Albrechtice

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Červenec 2011 Graf: Počty nově hlášených uchazečů o zaměstnání v letech

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Jeseník.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Jeseník. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Jeseník Červenec 2011 Graf č. 1: Meziměsíční změna počtu uchazečů v letech 2007

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2015 Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad 2015 prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE A GRAFY. Odborné sociální poradenství pomoc při integraci na trh práce

STATISTICKÉ ÚDAJE A GRAFY. Odborné sociální poradenství pomoc při integraci na trh práce STATISTICKÉ ÚDAJE A GRAFY NÁZEV PROJEKTU: Odborné sociální poradenství pomoc při integraci na trh práce V tomto dokumentu se můžete seznámit s některými statistickými údaji, které se podařilo vysledovat

Více

Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji

Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji Krajská pobočka ÚP ČR v Českých Budějovicích 21. října 2015 2 Situace na trhu práce podíl

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2015 Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 11.11.2015

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 11.11.2015 IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 11.11.2015 Mgr. Pavel Lehovec Program situace na trhu práce nezaměstnanost absolventů a mladistvých Informační a poradenské středisko (IPS) distribuce Atlasů

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 Nárůst nezaměstnanosti, ke kterému v letošním roce dochází od července, pokračoval i v říjnu. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v říjnu

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov ÚŘAD PRÁCE JAKO PARTNER Uvažujete o zahájení podnikání? Jak Vám může

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2015 Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ANALÝZA VÝVOJE NA TRHU PRÁCE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI ROK 2011

ANALÝZA VÝVOJE NA TRHU PRÁCE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI ROK 2011 Ú Ř A D P R Á C E Č E S K É R E P U B L I K Y K R A J S K Á P O B O Č K A V P Ř Í B R A M I ANALÝZA VÝVOJE NA TRHU PRÁCE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI ROK 2011 Zpracovalo: oddělení trhu práce Příbram, březen 2012

Více

Ú Ř A D P R Á C E V P Ř Í B R A M I ANALÝZA TRHU PRÁCE V KRAJI ZA ROK 2010

Ú Ř A D P R Á C E V P Ř Í B R A M I ANALÝZA TRHU PRÁCE V KRAJI ZA ROK 2010 Ú Ř A D P R Á C E V P Ř Í B R A M I ANALÝZA TRHU PRÁCE V KRAJI ZA ROK 2010 Zpracovalo: oddělení trhu práce Příbram, březen 2011 Předkládá: JUDr. Jiří Kubeša ředitel Úřadu práce v Příbrami Anotace Na základě

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000 Praha, 9. 4. 2015 K 31. 3. 2015 evidoval (ÚP ČR) celkem 525 315 uchazečů o zaměstnání. To je o 22 802 méně než v únoru a o 83

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Úřad práce České republiky krajská pobočka v Příbrami Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Prosinec 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Praha, 7. 11. 2012 - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

konference Zaměstnanost 2014 Kulturní centrum Svoboda Cheb 2.10.2014

konference Zaměstnanost 2014 Kulturní centrum Svoboda Cheb 2.10.2014 Kontaktní pracoviště Cheb konference Zaměstnanost 2014 Kulturní centrum Svoboda Cheb 2.10.2014 Bc. Natalie Bláhová, vedoucí referátu trhu práce Cheb Situace na trhu práce v okrese Cheb k 31.8.2014 bylo

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.7.2012

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.7.2012 Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.7.2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Uchazeči celkem 5 813 6 276 7 213 8 136 27 438 - z toho ženy 2 995 3 409 3 613 4 476 14 493 Uchazeči dosažitelní 5 502 6 168

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy

PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy KONFERENCE PRACOVNÍ MIGRANTI V Č R V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE - současná situace a její implikace pro sociální a migrační politiku PARDUBICE 12.5.29 PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy MILADA HORÁKOVÁ VUPSV-Praha

Více

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE 11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE Cílem této kapitoly je vysvětlení, případně zopakování, základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a úřady práce. Po prostudování

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS

Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS Seminář Zdravotní stav obyvatel ČR, Lékařský dům, 19. října 211 Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2 18 16 14

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více