Zpráva ÚP Praha-východ o situaci na trhu práce k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva ÚP Praha-východ o situaci na trhu práce k 31. 12. 2010"

Transkript

1 Úřad práce Praha-východ náměstí Republiky 3/4, Praha 1 Zpráva ÚP Praha-východ o situaci na trhu práce k Předkládá: Jaroslava Martínková Pověřená zastupováním ředitele Úřadu práce Praha-východ dne 15.února Zpracovala: Ing. Iveta Lacinová Analytik trhu práce

2 OBSAH I. Celková charakteristika okresu I. Úvod specifikace okresu, základní informace + mapka I. Ekonomická, sociální a demografická situace II. Silné stránky okresu III. Slabé stránky okresu II. Zaměstnanost I. Celková zaměstnanost II. Zaměstnanost u nejvýznamnějších zaměstnavatelů a u zaměstnavatelů, kteří zaznamenali nejvýraznější personální pohyb (nárůst, úbytek), včetně mezinárodních a zahraničních společností III. Nezaměstnanost I. Vývoj nezaměstnanosti II. Absolventi škol a mladiství III. Osoby se zdravotním postiţením IV. Situace dalších problémových skupin na TP V. Situace v jednotlivých mikroregionech IV. Cizinci na trhu práce I. Povolení k zaměstnávání cizinců II. Zaměstnávání občanů EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka nebo cizince, který nepotřebuje povolení k zaměstnání na území ČR V. Aktivní politika zaměstnanosti I. Komentář k realizaci (účinnosti) jednotlivých nástrojů APZ II. Realizace APZ v roce III. Rekvalifikace IV. Zkušenosti s realizovanými projekty ESF V. Opatření související s hospodářskou krizí VI. Prognóza vývoje trhu práce v dalším období I. Předpokládaný vývoj trhu práce v okrese Praha-východ II. Dvě varianty moţného vývoje nezaměstnanosti

3 I. Celková charakteristika okresu I. Úvod specifikace okresu, základní informace + mapka Region Praha-východ se rozkládá ve Středočeském kraji, východně od hlavního města Prahy a vytváří jeho blízké okolí. Rozlohou 755 km se řadí v ČR mezi malé regiony, přičemţ není integrovaným zeměpisným a hospodářským celkem. Je tvořen dvěma podoblastmi - na severu Brandýskem a na jihu Říčanskem. Neexistence okresního města je zvláštností regionu. Přirozeným spádovým centrem je Praha, kde také sídlí všechny důleţité úřady, včetně úřadu práce. V posledním desetiletí je stále více patrný odliv zejména střední ekonomické vrstvy obyvatel hlavního města do blízkého okolí Prahy, čímţ se zvyšuje počet obyvatel v produktivním věku. Region Praha-východ měl k obyvatel. Hustotou obyvatel se řadí na přední místo jak ve Středočeském kraji, tak mezi regiony ČR. Region Praha-východ je typický velkou mírou migrace obyvatel. Významným charakteristickým znakem regionu je vysoká vyjíţďka obyvatelstva za prací, jeţ realizuje svojí ekonomickou aktivitu z velké části mimo obec svého trvalého bydliště a orientuje se zejména na blízkou a často atraktivní nabídku volných míst v Praze. Mapa ČR, oranžově zvýrazněn Středočeský kraj, červeně okres Praha-východ - 3 -

4 I. Ekonomická, sociální a demografická situace Příliv obyvatel v produktivním věku, jak je popsáno výše, zapříčiňuje mimo jiné sniţování průměrného věku, který byl k ,5 let. Obyvatel ve věku let bylo k , coţ je 70%. Přirozený přírůstek byl k ,51% a počet přistěhovalých byl k V regionu dochází k výstavbě nových bytových objektů, zejména kolem Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi a Říčan, momentálně však v útlumu z důvodu probíhající ekonomické krize. V roce 2009 bylo dokončeno 1519 nových bytů. Vzhledem k dobré dostupnosti hlavního města a mnoţství logistických, obchodních a výrobních center v okrese je ţivotní úroveň domácností nad průměrem ČR. Od roku 2005 do 2009 se zvýšil čistý roční příjem na osobu o 27%. Tabulka č. 1 Vývoj počtu trvale bydlících obyvatel počet obyvatel celkem: z toho ţeny: z toho věková kategorie: 0-14 let let II. Silné stránky okresu Region Praha-východ těţí především ze sousedství s hlavním městem Prahou, kam je i dobrá dopravní obsluţnost ze všech měst a obcí regionu a velmi mnoho obyvatel, jak jiţ bylo uvedeno, sem i za prací dojíţdí. Dalším jeho pozitivem jsou důleţité dopravní tepny vedoucí do Prahy, kde jsou soustředěna logistická, výrobní a business centra, která nabízejí mnoho pracovních příleţitostí. Jednou ze silných stránek okresu se jeví i značné mnoţství stabilizovaných malých a středních podnikatelů a snaha velkých firem udrţet provoz i v době ekonomické krize

5 III. Slabé stránky okresu nedostatečná dopravní obsluţnost mezi jednotlivými městy a obcemi regionu; velká hustota obyvatelstva; struktura evidovaných uchazečů o zaměstnání dlouhodobě neodpovídá potřebám trhu práce; absolutní nedostatek pomocných pracovních sil ve velkých logistických a výrobních firmách, z čehoţ pramení i značné mnoţství zaměstnávaných cizinců a občanů EU; příčinou je ve většině případů třísměnný provoz a s tím souvisí výše uvedená nedostatečná dopravní obsluţnost a současně i skutečnost, ţe mnoho uchazečů (hlavně z důvodů zdravotních či z důvodů péče o děti do 15 let) nemůţe pracovat v noci. II. Zaměstnanost I. Celková zaměstnanost Okres Praha-východ se mění z původně průmyslového regionu na region s převaţující zaměstnaností v komerčně obchodních oblastech vč. logistických center. To převáţně způsobují nově vznikající a rozvíjející se obchodní zóny v zázemí Prahy (územní regiony Praha-východ a Praha-západ), kde i nadále vyrůstají v blízkosti dálnic (D1, D8, D11) a rychlostních komunikací (R10) nové velkoobchody, velkokapacitní skladové prostory a moderní výrobní, zpracovatelské a skladové haly. Tabulka č.2 Vývoj počtu zaměstnavatelů Zaměstnavatelé stav k zaměstnavatelé se stavem nad 25 zaměstnanců zaměstnavatelé v drobném a středním podnikání (se stavem do 25 zaměstnanců) celkový počet zaměstnavatelů Tabulka č.3 Vývoj počtu zaměstnanců a OSVČ Zaměstnanci a OSVČ stav k zaměstnanci u firem se stavem nad 25 zaměstananců zaměstnanci u drobných a středních firem (se stavem do 25 zaměstnanců) osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) celková zaměstnanost (zaměstnanost u firem všech velikostních kategorií + OSVČ)

6 II. Zaměstnanost u nejvýznamnějších zaměstnavatelů a u zaměstnavatelů, kteří zaznamenali nejvýraznější personální pohyb (nárůst, úbytek), včetně mezinárodních a zahraničních společností Mezi největší zaměstnavatele patří průmyslové podniky a zpracovatelské podniky, které se nacházejí především v severní části regionu Continental Automotive Czech Republic s.r.o. v Brandýse nad Labem, AERO Vodochody a.s.,trw-car s.r.o. Hlavenec a HOPI s.r.o. v Jaţlovicích. Tabulky č.4 Vývoj počtu zaměstnanců Úplný a přesný název zaměstnavatele: Continental Automotive Czech Republic s.r.o. sídlo: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav předmět činnosti: elektronické přístroje pro vozidla různých značek počet zaměstnanců v okrese: v roce v roce země zahraničního partnera Spolková republika Německo komentář: stručná charakteristika největší zaměstnavatel v okrese, kvůli finanční krizi včetně vývoje za sledované období dochází od poloviny roku 2008 k propouštění Úplný a přesný název zaměstnavatele: TRW-Carr s.r.o. sídlo: Hlavenec předmět činnosti: výroba bezbečnostních pásů do vozidel počet zaměstnanců v okrese: v roce v roce země zahraničního partnera Spolková republika Německo komentář: stručná charakteristika významný zaměstnavatel s dlouhodobě včetně vývoje za sledované období stagnujícím počtem zaměstnanců Úplný a přesný název zaměstnavatele: sídlo: AERO Vodochody a.s. Odolena voda výroba letadel, leteckých motorů a kosmických lodí předmět činnosti: počet zaměstnanců v okrese: v roce v roce země zahraničního partnera komentář: stručná charakteristika včetně vývoje za sledované období významný zaměstnavatel v rámci ČR s vlastním vzdělávacím zařízením, dlouhodobý pokles stavu zaměstnanců - 6 -

7 Úplný a přesný název zaměstnavatele: HOPI s.r.o. sídlo: Jaţlovice předmět činnosti: logistika a skladování zboţí počet zaměstnanců v okrese: v roce v roce země zahraničního partnera Spolková republika Německo komentář: stručná charakteristika nejvýznamnější zaměstnavatel na poli logistiky včetně vývoje za sledované období a skladování zboţí v okrese III. Nezaměstnanost I. Vývoj nezaměstnanosti Počet nezaměstnaných dosáhl maxima v měsíci prosinci, kdy bylo v evidenci 3409 uchazečů o zaměstnání (dále jen UoZ), coţ je o 550 UoZ více neţ ve sledovaném období loňského roku. Od ledna aţ do prosince byla tato sledovaná veličina velmi proměnlivá (viz tabulka č. 1 či graf č. 1.1 a 1.2). Počet ţen celkem Počet muţů celkem Počet uchazečů celkem Tabulka č.5: Přehled vývoje celkového počtu uchazečů v evidenci v průběhu roku 2010 Leden Únor Březen Duben Květen Červe n Červene c Srpen Září Říjen Listopad Prosinec * červené zabarvení značí nejvyšší hodnotu za sledované období Z výše uvedených údajů je patrné, ţe oproti předchozímu období se počet UoZ ke konci roku nijak výrazně nezvyšoval. V průměru bylo ve sledovaném období v evidenci 3132 uchazečů o zaměstnání, z toho 1588 muţů a 1544 ţen

8 Graf č.1: Vývoj muţů a ţen v evidenci uchazečů o zaměstnání v průběhu roku 2010 Graf č.2: Vývoj celkového počtu uchazečů o zaměstnání v průběhu roku 2010 Z tabulky č. 2 je zřejmý vývoj počtu nově hlášených uchazečů o zaměstnání. V průměru se měsíčně evidovalo 558 nových uchazečů. Největší počet byl tradičně zaznamenán v měsíci lednu (692 UoZ) a září, kdy se hlásilo 693 uchazečů celkem, z toho 316 muţů a 377 ţen (tento vyšší nárůst nově - 8 -

9 hlášených UoZ je zapříčiněn mimo jiné i příchodem absolventů, kterým se během prázdnin nepodařilo sehnat odpovídající zaměstnání). Naopak nejslabšími měsíci byly květen a červen, kdy se shodně evidovalo 486 UoZ. V průběhu celého roku se evidovalo celkem 6695 uchazečů o zaměstnání. Tabulka č.6: Nově hlášení uchazeči v jednotlivých měsících roku 2010 Leden Únor Březen Duben Květen Červe n Červene c Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Nově hlášené ţeny Nově hlášení muţi Počet nově hlášených uchazečů celkem * červené zabarvení značí nejvyšší hodnotu za sledované období Průběh této veličiny je graficky znázorněn v grafu č. 2. Graf č.3: Průběh vývoje nově hlášených uchazečů o zaměstnání v roce 2010 V průběhu roku 2010 bylo v průměru vyřazeno 511 uchazečů o zaměstnání, z toho 263 muţů a 248 ţen. Největší počet vyřazených uchazečů bylo zaznamenáno v měsíci září, a to 683. Jednou z mnoha příčin je nástup absolventů ke studiu na vysoké školy a obnova pracovních poměrů na dobu určitou (většinou do konce školního roku - např. u pedagogických pracovníků)

10 Tabulka č.7: Vyřazení uchazeči o zaměstnání z evidence úřadu práce v průběhu roku 2010 Červe Červene Leden Únor Březen Duben Květen Srpen Září Říjen Listopad Prosinec n c Vyřazené ţeny Vyřazení muţi Počet vyřazených uchazečů celkem * červené zabarvení značí nejvyšší hodnotu za sledované období Grafické znázornění této veličiny ve sledovaném období poskytuje graf č. 3. Graf č.3: Vývoj počtu vyřazených uchazečů o zaměstnání z evidence ÚP v průběhu roku 2010 Vývoj absolventů se příliš nelišil od předchozích let. Od ledna do června sledovaná veličina postupně klesala. Dramatický vzrůst zaznamenal podle očekávání měsíc září, kdy absolventi řeší svoji nezaměstnanost evidencí na úřadu práce. Jedná se o absolventy výučních oborů z oblasti strojírenství, potravinářství, elektrotechniky, gastronomie, obchodu, osobních a provozních sluţeb a zpracování dřeva. Dále to jsou středoškolsky vzdělaní uchazeči v oborech podnikání, ekonomie, managementu a administrativě. Zde tito UoZ naráţejí nejen na chybějící praxi, která je od potenciálních zaměstnavatelů často poţadována, ale také na přesycenost trhu administrativními pracovníky. Někteří absolventi mají také nereálné představy, týkající se jejich profesního a finančního zařazení

11 Tabulka č.8: Vývoj počtu absolventů v evidenci v průběhu roku 2010 Leden Únor Březen Duben Květen Červe n Červene c Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Absolventi ţeny Absolventi muţi Počet absolventů v evidenci celkem * červené zabarvení značí nejvyšší hodnotu za sledované období Grafické znázornění této veličiny je patrné z grafu č. 4. Graf č. 4: Vývoj počtu absolventů v evidenci v průběhu roku 2010 Míra nezaměstnanosti územního obvodu Praha-východ patří k nejniţším v České republice. Z níţe uvedené tabulky je zřejmé, ţe nejvyšší nárůst vykazovala v prosinci, nejniţší pak byla v lednu. Tento vývoj úzce souvisí s dopady hospodářské krize, která měla za následek i hromadné propouštění takových pracovníků, kteří setrvávali na jedné pracovní pozici i několik let. Tabulka č.9: Míra nezaměstnanosti v průběhu roku 2010 Červe Červene Leden Únor Březen Duben Květen Srpen Září Říjen Listopad Prosinec n c Ţeny v % 4,30 4,46 4,22 4,56 4,57 4,60 4,97 4,99 4,95 4,83 4,85 5,18 Muţi v % 3,37 3,59 3,50 3,39 3,28 3,21 3,25 3,20 3,18 3,08 3,16 3,47 Míra nezaměstnano 3,76 3,95 3,80 3,86 3,80 3,77 3,94 3,90 3,89 3,78 3,84 4,17 sti v % * červené zabarvení značí nejvyšší hodnotu za sledované období

12 Graf č.5: Vývoj míry nezaměstnanosti v průběhu roku 2010 Dle délky evidence je na Úřadě práce Praha-východ nejvíce uchazečů do 3 měsíců evidence (téměř 45%) a do 6 měsíců evidence (26%). Tento pozitivní trend je stejný jako v minulém roce. Důvodem je především bezproblémová dopravní dostupnost do hlavního města Prahy, kde je nabídka pracovních příleţitostí vyšší neţ v ostatních regionech. UoZ tak během roku vystřídají i několik zaměstnání, čímţ se velmi sniţuje dlouhodobá nezaměstnanost. Díky tomuto vývoji dochází na úřadě práce,ve srovnání s celkovým počtem uchazečů, k vyplácení podpor v nezaměstnanosti ve vyšším měřítku. Uchazečům o zaměstnání s dlouhodobou evidencí (nad 5 měsíců), je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání. Tabulka č.10: Struktura uchazečů o zaměstnání dle délky evidence k Délka evidence k k celkem z toho ţeny celkem z toho ţeny do 3 měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců více neţ 24 měsíců celkem * červené zabarvení značí nejvyšší hodnotu za sledované období Grafické znázornění dané veličiny je patrné z grafu č

13 Graf č.6: Struktura uchazečů dle délky evidence k Věková struktura uchazečů je jiţ méně pozitivní (viz tabulka č. 7). Oproti loňskému roku, kde převaţovali UoZ ve věku let, převládají v tomto roce nezaměstnaní ve věku let (14%). Důvodem jejich nezaměstnanosti je především nezájem ze strany zaměstnavatelů a také zdravotní problémy, které tyto uchazeče na trhu práce velmi handicapují. Tento trend je víceméně stejný jako v loňském roce. Jedním z důvodů je všeobecné stárnutí populace v České republice a prodluţování věku odchodu do důchodu. U ţen je nejpočetněji zastoupena skupina ve věku let (14%). Jsou to převáţně matky po ukončení mateřské dovolené, jejichţ situace je na trhu práce velmi obtíţná. UoZ ve věku let (13%) zaujímají druhou nejpočetnější skupinu, která se bohuţel pro nedostatek praxe rovněţ potýká s problémy s včasným umístěním se na trhu práce. Těmto specifickým skupinám UoZ je úřadem práce věnována zvýšená péče, a to jak v oblasti poradenských aktivit, tak v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. Tabulka č.11: Struktura uchazečů dle věku k Věk Uchazeči k celkem z toho ţeny do 19 let let let let let let let let let let a více let 0 0 celkem * červené zabarvení značí nejvyšší hodnotu za sledované období

14 Grafické znázornění této veličiny je patrné z grafu č. 7. Graf č. 7: Věková struktura uchazečů o zaměstnání k V regionu Praha-východ je většina nezaměstnaných se středním odborným vzděláním (vyučení-37%), s úplným středním vzděláním (s maturitou 24%) a se základním vzděláním (14%). Ač je na trhu práce velká poptávka po výučních oborech, přesto v evidenci uchazeči s tímto vzděláním převládají. Důvodem jsou zdravotní omezení, která nedovolují UoZ vykonávat fyzicky náročnější zaměstnání, chybějící praxe v oboru, věk atd. Dalším problémem se jeví i nízká motivace ke zvyšování či rozšiřování jejich odborné kvalifikace. Tabulka č. 12: Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání k Vzdělání Uchazeči k celkem z toho ţeny bez vzdělání 0 0 neúplné základní vzdělání 6 2 základní vzdělání+praktická škola niţší střední vzdělání 7 7 niţší střední odborné vzdělání střední odborné vzdělání (vyučen) střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity a bez vyučení ÚSV vzdělání ÚSO vzdělání (vyučení s maturitou) ÚSO vzdělání s maturitou (bez vyučení) vyšší odborné vzdělání bakalářské vzdělání vysokoškolské vzdělání doktorské vzdělání (vědecká výchova) 6 3 celkem * červené zabarvení značí nejvyšší hodnotu za sledované období

15 Graf č. 8: Vzdělanostní struktura uchazečů k II. Absolventi škol a mladiství Absolventi Platný zákon o zaměstnanosti stanoví, ţe zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání je poskytována fyzickým osobám do 20 let věku. Definice absolventa jako uchazeče o zaměstnání evidovaného na ÚP podle místa jeho trvalého bydliště, u kterého doba od úspěšného ukončení jeho studia nepřekročila 2 roky, je platná od UoZ, kteří ukončili střední odborné vzdělání (vyučen) a vyučení s maturitou, se evidují nejčastěji po ukončení oborů z oblasti strojírenství, potravinářství, gastronomie, obchodu, sluţeb a podnikání. Dále jsou nejvíce zastoupeni uchazeči s ÚSO s maturitou, kteří absolvovali studium v oblasti ekonomiky a administrativy. Nejčastější příčinou jejich obtíţné umístitelnosti na trhu práce je především chybějící praxe a nereálné představy v souvislosti s jejich pracovním umístěním a finančním ohodnocením. Absolventi VŠ V průběhu roku 2010 se na úřadě práce zaevidovalo celkem 88 uchazečů, kteří dosáhli vysokoškolského vzdělání. U většiny z nich nepřesáhla délka evidence 3 měsíce a k jejímu ukončení došlo nejčastěji z důvodu nalezení pracovního místa samotnými uchazeči. Kromě nabídky ÚP vyuţívají tito uchazeči také sluţeb internetu či personálních agentur

16 Největší problémy nacházíme u těch, kteří absolvovali studium s humanitním zaměřením, a to díky velké konkurenci v tomto oboru. Nejvyšší poptávka zaměstnavatelů po této specifické skupině uchazečů je v oblasti obchodu a prodeje, bankovnictví a finančních sluţeb, ekonomice a podnikových financích. Někteří absolventi řeší svoji nezaměstnanost zahájením OSVČ či odjezdem do zahraničí za nabytím jazykových dovedností. Velkým problémem z hlediska včasného uplatnění se na trhu práce je také nedostatek pracovních zkušeností. V tomto případě je moţné umístit uchazeče na základě některých z forem APZ. Mladiství V průběhu roku 2010 se zaevidovalo celkem 30 mladistvých uchazečů. Tito uchazeči přicházejí na úřad práce zejména po nedokončení či přerušení učebního oboru nebo střední školy. Jejich umístitelnost na trhu práce je téměř nemoţná, a to zejména v souvislosti s určitými omezeními, které musí zaměstnavatel dodrţovat, jestliţe se rozhodne mladistvého zaměstnat. Tato omezení jsou upřesněna v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce ( ). V současné době je dalším faktorem obtíţné uplatnitelnosti i celosvětová hospodářská krize, která zapříčinila niţší počet pracovních míst. Většina uchazečů ukončí svá studia nejčastěji ze dvou důvodů. Prvním z nich je nevhodně zvolený obor po absolvování základní školy, druhým pak výchovné problémy, které jim nedovolují ve studiu pokračovat. Jestliţe mají tito uchazeči i nadále zájem doplnit si své vzdělání, mohou vyuţít sluţeb Informačního poradenského střediska (IPS), kde jsou jim nabízeny tzv. profesní testy, které jsou zaměřeny na volbu povolání. Díky této moţnosti získají ucelené informace o moţnostech dalšího vzdělávání a s pomocí úřadu práce jsou dále směřováni do konkrétních škol. Ti, kteří neprojevují zájem o další studium, mohou vyuţít tzv. skupinových poradenství, která mají za cíl prohloubení jejich znalostí a tím můţe být usnadněn i případný nástup do zaměstnání. Nejčastějšími problémy mladistvých je nízká míra odpovědnosti k plnění úkolů, nedostatečná motivace a podpora ze strany rodičů k dalšímu sebevzdělání či nereálné představy v souvislosti s uplatněním se na trhu práce (vysoké výdělky, kvalifikovaná pracovní místa aj.). Hlavním cílem setkání těchto uchazečů s úřadem práce je prověření jejich motivace ohledně dalšího studia a ujasnění si moţných důsledků v souvislosti s dosaţeným vzděláním. Dále se také učí určitým sociálním dovednostem (tvorba osobní dokumentace, příprava na pohovor aj.), které by měly později přispět k nalezení vhodného pracovního místa. III. Osoby se zdravotním postižením Počet uchazečů o zaměstnání se zdravotním postiţením (osoba zdravotně znevýhodněná, invalidní v I. a II. stupni, invalidní ve III. stupni podle 39 odst

17 písm. f) zák. č. 155/1995 Sb.,) se v roce 2010 oproti roku 2009 zvýšil, především z důvodu přetrvávání hospodářské krize. Doba evidence uchazečů se zdravotním postiţením je stále dlouhodobějšího charakteru, o čemţ svědčí 168 uzavřených individuálních akčních plánů. Důvodem jsou např. úroveň vzdělání, věk nad 50 let (počet uchazečů v této skupině se opět zvýšil), zdravotní postiţení, vysoká nemocnost a nedostatečná dopravní infrastruktura mezi jednotlivými obcemi okresu či směnné provozy. Většina uchazečů vykazuje základní vzdělání nebo vyučení, neovládá cizí jazyky ani základní obsluhu výpočetní techniky. V souvislosti s vyšším věkem se také zhoršuje jejich zdravotní stav. Jedná se především o postiţení pohybového aparátu (svalové a kosterní nemoci jako např. různé typy artróz, artritid, dále např. svalové dystrofie apod.) a postiţení tzv. civilizačními chorobami (srdeční a cévní onemocnění, hypertenze, diabetes, nádorová onemocnění, poruchy zraku a sluchu, astma, alergie atd.). Z demografického hlediska se počet uchazečů o zaměstnání starších 50 let neustále zvyšuje. Tito uchazeči, především starší 55 let, jsou méně motivovaní k různým aktivitám, které by zvýšily jejich uplatnitelnost na trhu práce. Mnozí z nich v průběhu evidence ţádají o přiznání invalidity III. stupně, předčasného nebo řádného starobního důchodu. Zvýšená pozornost osobám se zdravotním postiţením je na Úřadě práce Praha východ věnována zařazováním těchto uchazečů do individuálního poradenství pro OZP, a skupinového poradenství - Info OZP, Jak hledat práci, Tvorby osobní dokumentace, Přípravy na pohovor, Motivačních kurzů, Bilanční diagnostiky, Individuálních akčních plánů, dále kontaktováním agentur podporovaného zaměstnávání, zařazováním do rekvalifikačních kurzů a projektů ESF. Úřad práce Praha východ významně spolupracuje s o.s. FORMIKA a RYTMUS, kde vyuţíváme programu Podporované zaměstnávání pro osoby se zdravotním postiţením. Dále je určen i pro uchazeče se zdravotním omezením, resp. bez statutu OZP. Dosaţené výsledky v umístění těchto uchazečů i v získání potřebných dovedností při hledání zaměstnání jsou více neţ dostačující. V rámci ESF OP LZZ probíhal projekt Poradenské činnosti a rekvalifikace podporující zvýšení zaměstnanosti, v jejichţ rámci úřad práce poskytoval také Regionální individuální projekty (RIP) např. IT nad 40 let, Chci řešit svoji dlouhodobou nezaměstnanost apod. V rámci chráněných pracovních dílen prozatím působí na okrese Praha-východ jediná, a to Jůnův statek v obci Sedlec, kterou provozuje občanské sdruţení Fokus Praha. K umisťování uchazečů o zaměstnání se zdravotním postiţením vyuţívá úřad práce i dalších forem APZ, jako je SÚPM nebo VPP. Celkem OZP k : 368 Tabulka č. 13: Přehled sluţeb pro OZP za rok 2010 Info OZP Job klub Jak hledat práci Počet OZP Tvorba osobní dokumentace Příprava na pohovor

18 Počet OZP Individuální poradenství pro OZP Poradenství pro volbu povolání a vzdělávání Program Podporované zaměstnávání a doplňující sluţby /FORMIKA, RYTMUS/ Prezenta ční schůzky ESF Popis vybraných poradenských sluţeb, které jsou OZP vyuţívány: Individuální poradenství Poradenství pro volbu povolání a vzdělávání /testová diagnostika pro určení profesní orientace s následným výběrem vhodného vzdělávání/ Individuální poradenství pro OZP /individuální podpora při vyhledávání vhodného zaměstnání vycházející ze specifických potřeb klienta se zdravotním postižením, nácvik dovedností pro hledání práce, pracovní rehabilitace apod./ Individuální profesní poradenství /individuální podpora při vyhledávání vhodného zaměstnání vycházející ze specifických potřeb jednotlivého klienta, nácvik dovedností pro hledání práce/ Skupinové poradenství Jak hledat práci /nácvik způsobů vyhledávání vhodného zaměstnání, efektivní a neefektivní zdroje/ Tvorba osobní dokumentace /nácvik dovedností pro sepsání životopisu, žádosti, motivačního dopisu/ Příprava na pohovor /osvojení si potřebných komunikačních dovedností a prezentace při přijímacím pohovoru/ Pracovně právní minimum /poučení ohledně uzavření a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů/ Jak začít s podnikáním /předání základních informací potřebných pro zahájení samostatné výdělečné činnosti/

19 IV. Situace dalších problémových skupin na TP Matky s malými dětmi Podle 33 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti se fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku řadí mezi uchazeče, kterým úřad práce poskytuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Zaměstnavatelé nemají příliš velký zájem zaměstnávat tuto specifickou skupinu uchazeček, protoţe se obávají častější absence (pro nemoc dítěte apod.). Dalším problémem se jeví nedostatek volných pracovních míst v místě bydliště nebo s pracovní dobou, která by se slučovala s provozní dobou předškolního zařízení či druţiny. Matky, zejména samoţivitelky, si z tohoto důvodu nemohou vybírat taková místa, kde je směnný provoz nebo dvanáctihodinová pracovní doba, i kdyţ by splňovaly potřebnou kvalifikaci. Ztíţenou uplatnitelnost mají také uchazečky, které doma pobývaly i několik let, zvláště pak, kdyţ pečovaly o dvě a více dětí. Po několikaleté pauze se jiţ nedokáţí přizpůsobit poţadavkům na trhu práce, i kdyţ se jejich dosaţená kvalifikace jeví jako dostačující. Největším problémem se ukazuje nedostatečná znalost cizích jazyků a ovládaní PC. Jedna z moţností, jak tento handicap odstranit, je poskytnutí rekvalifikace, po jejímţ absolvování by měl být návrat do zaměstnání jednodušší. Této skupině UoZ je také pomáháno formou jednorázových skupinových setkání na úřadě práce, během kterých mají moţnost naučit se správně sestavit ţivotopis, prezentovat se u pohovoru nebo si i ověřit, zdali vyhledávají volná pracovní místa všemi dostačujícími způsoby. Úřad práce můţe také pomoci k umístění uchazeček formou APZ. Fyzické osoby starší 50 let věku Podle 33 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti se fyzické osoby starší 50 let věku také řadí mezi uchazeče, kterým úřad práce poskytuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Hlavním důvodem, proč zaměstnavatelé dávají přednost mladší generaci, je jejich větší flexibilita, rychlejší učení se novým věcem a cizojazyčná vybavenost. Dalším problémem těchto uchazečů jsou nedostatečné dovednosti v oblasti informačních technologií. Tento nedostatek je řešen Regionálními individuálními projekty a Národními individuálními projekty. Fyzické osoby, které jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců Poslední rizikovou skupinou jsou fyzické osoby, které jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetrţitě déle neţ 5 měsíců. Pro tyto uchazeče byl vytvořen tzv. Individuální akční plán, jehoţ obsahem je zejména stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení moţnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. Při určování

20 obsahu individuálního akčního plánu se vychází z dosaţené kvalifikace, zdravotního stavu, moţností a schopností uchazeče o zaměstnání. V souvislosti s plněním individuálního akčního plánu obdrţí kaţdý uchazeč od svého zprostředkovatele(ky) dotazník Zájem o aktivity v rámci IAP, ve kterém je přehled všech sluţeb a programů, kterých mohou v rámci zlepšení svých schopností a moţností tito uchazeči bezplatně vyuţít. Dále uchazeč o zaměstnání v rámci IAP: sděluje vlastní představu o svém budoucím uplatnění na trhu práce a uvádí konkrétní aktivity směřující k jeho naplnění sleduje poptávku a nabídku pracovních příleţitostí, aktivně si vyhledává vhodné pracovní uplatnění a o výsledku informuje úřad práce neprodleně informuje o překáţkách, které brání v naplňování záměrů a cílů tohoto IAP je průběţně v aktivním kontaktu s úřadem práce V. Situace v jednotlivých mikroregionech Tabulka č.14 Charakteristika mikroregionů k počet uchazečů MN v % Název mikroregionu počet obyvatel EAO celkem dosaţitelní z celk. počtu z dosaţitelných uchaz. Brandýs nad Labem ,16 5,01 Mratín ,00 8,70 Čelákovice ,54 6,26 Říčany ,61 5,41 Kamenice ,86 5,51 Senohraby ,25 5,99 Úvaly ,22 6,01 Odolena Voda ,60 6,43 Kostelec n.č.l ,68 6,53 IV. Cizinci na trhu práce I. Povolení k zaměstnávání cizinců Na Úřadu práce Praha-východ bylo vydáno ke dni celkem 1912 platných rozhodnutí k povolení zaměstnání cizince. Povolení byla udělena ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění

Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji

Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Kuchařová EKMAN FIN, Finance Vedoucí práce:

Více

Analýza stavu a vývoje trhu práce v Kraji Vysočina za rok 2011

Analýza stavu a vývoje trhu práce v Kraji Vysočina za rok 2011 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Jihlavě Brtnická 21, 586 01 Jihlava : 950 123 111 : jihlava@ji.mpsv.cz www : http://portal.mpsv.cz/sz/local/ji_info Analýza stavu a vývoje trhu práce v Kraji

Více

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A N A L Ý Z A Projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 68/2013 Vy Vývoj na trhu práce v ČR a Jihomoravském kraji v aktuálním kontextu práce s dospělými osobami MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO

Více

UPLATŇOVÁNÍ NÁSTROJŮ AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI ÚŘADEM PRÁCE V PÍSKU

UPLATŇOVÁNÍ NÁSTROJŮ AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI ÚŘADEM PRÁCE V PÍSKU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce UPLATŇOVÁNÍ NÁSTROJŮ AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI ÚŘADEM PRÁCE V PÍSKU Bc. Soňa Jiroutová Plzeň 2012 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem

Více

Analýza rizik a vzdělávání žen po rodičovské dovolené na Úřadu práce ve Zlíně. Hana Khainová

Analýza rizik a vzdělávání žen po rodičovské dovolené na Úřadu práce ve Zlíně. Hana Khainová Analýza rizik a vzdělávání žen po rodičovské dovolené na Úřadu práce ve Zlíně Hana Khainová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na rizika a vzdělávání ţen po mateřské dovolené

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR Actual problems of employment policy in the Czech Republic Lucie Yagci Auingerová Plzeň

Více

Úřad práce v Jihlavě. Brtnická 21, 586 01 Jihlava. w : http://portal.mpsv.cz/sz/local/ji_info. : 567 128 111 : jihlava@ji.mpsv.cz

Úřad práce v Jihlavě. Brtnická 21, 586 01 Jihlava. w : http://portal.mpsv.cz/sz/local/ji_info. : 567 128 111 : jihlava@ji.mpsv.cz Úřad práce v Jihlavě Brtnická 21, 586 01 Jihlava : 567 128 111 : jihlava@ji.mpsv.cz w : http://portal.mpsv.cz/sz/local/ji_info Analýza stavu a vývoje trhu práce v kraji Vysočina za rok 2009 Obsah: I. CELKOVÁ

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Nezaměstnanost absolventů na Náchodsku. Kateřina Kopsová

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Nezaměstnanost absolventů na Náchodsku. Kateřina Kopsová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Nezaměstnanost absolventů na Náchodsku Kateřina Kopsová Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

ANALÝZA Zpracování podkladů pro definování vzdělávacích potřeb v dalším vzdělávání/vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji

ANALÝZA Zpracování podkladů pro definování vzdělávacích potřeb v dalším vzdělávání/vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji ANALÝZA Zpracování podkladů pro definování vzdělávacích potřeb v dalším vzdělávání/vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji (projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 16/2013-Vy) Zpracoval: Ing.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Činnost úřadu práce a nezaměstnanost v Mikroregionu Novoměstsko Lucie Gregorová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Činnost úřadu práce a nezaměstnanost v Mikroregionu Novoměstsko Lucie Gregorová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Činnost úřadu práce a nezaměstnanost v Mikroregionu Novoměstsko Lucie Gregorová Bakalářská práce 2008 Ráda bych poděkovala panu PhDr. Miloši Charbuskému,

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Pavlo Chepurnyi Trh práce v sektoru služeb v Praze a Středočeském kraji Bakalářská práce 2014 Trh práce v sektoru služeb v Praze a Středočeském kraji Bakalářská

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

MOŢNOSTI ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SE ZAMĚŘENÍM NA ZNOJEMSKO

MOŢNOSTI ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SE ZAMĚŘENÍM NA ZNOJEMSKO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních sluţeb MOŢNOSTI ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V JIHOMORAVSKÉM

Více

Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020

Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020 Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020 Schváleno usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 196/2011/ZK-23 ze dne 31. 5. 2011. Zveřejněno na WWW.kraj-jihocesky.cz, sekce

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Lenka VOJTOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Lenka VOJTOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Lenka VOJTOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická Nezaměstnanost na Skutečsku a dopady nezaměstnanosti na jedince Lenka Vojtová Bakalářská

Více

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010 Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Personální zajištění integrace romské menšiny na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost_ září 2007

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost_ září 2007 _ září 2007 1 _ září 2007 Obsah Úvod... 1 I. Současná ekonomická a sociální analýza v oblasti vzdělávání... 5 Normativní rámec vzdělávání v ČR...5 Demografická struktura populace ČR ve vztahu k vzdělávání...5

Více

Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji 2011-2016

Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji 2011-2016 Individuální projekt Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji www.socialniprojekty.cz Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji 2011-2016

Více

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2009

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2009 Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2009 Obsah: 1. Úvod 2. Personální zajištění integrace romské menšiny na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Problematika nezaměstnanosti mladistvých

Problematika nezaměstnanosti mladistvých Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Problematika nezaměstnanosti mladistvých Bakalářská práce Autor: Klára Konečná Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Šárka

Více

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing.

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing. Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti Ing. Anna Bartošová Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk

Více

Bakalářská práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Bakalářská práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA A VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI Bakalářská práce 2010 Ondřej Moudrý JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH

Více

Analýza nabídky dalšího vzdělávání

Analýza nabídky dalšího vzdělávání V E Ř E J N Á Z A K Á Z K A J E S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M F O N D E M P R O R E G I O N Á L N Í R O Z V O J, E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O

Více

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Diplomová práce Autor: Bc.Karolína Francová Finance, FHÚS Vedoucí práce:

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 20271/2010-20 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) březen 2011 Úvod OBSAH I. ROZVOJ SPOLEČNOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ I.1 Mezinárodní

Více

ZPRÁVA VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE O SITUACI V MORAVSKOSLEZSKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI. Listopad 2014

ZPRÁVA VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE O SITUACI V MORAVSKOSLEZSKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI. Listopad 2014 ZPRÁVA VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE O SITUACI V MORAVSKOSLEZSKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI Listopad 2014 Zpracoval: Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., Ing. Jana Dronská, Gabriela Nekolová, Dis., Ing. Radka Šplíchalová 0 Obsah:

Více

Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku

Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. David Beňák Vypracovala: Alena Kmochová Čelákovice 2011 1 Čestné

Více

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 III. Ministerstvo práce a sociálních věcí Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 Obsah 1. Manažerské shrnutí... 1 1.1 Vymezení hlavních problémů... 1 1.2 Cílový stav... 2 1.3 Zajištění realizace

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Sociální prevence nezaměstnanosti v okresu Prachatice se zaměřením na grantový projekt "Perspektiva propojení práce a péče o děti" Téma práce:

Více