Dotace z EU. Co by měl žadatel udělat pro získání peněz z EU? Marketingový mix, etapizace, management lidských zdrojů, projektový tým

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotace z EU. Co by měl žadatel udělat pro získání peněz z EU? 9.3.2010. Marketingový mix, etapizace, management lidských zdrojů, projektový tým"

Transkript

1 Marketingový mix, etapizace, management lidských zdrojů, projektový tým Ing. Aneta Bubeníčková Co by měl žadatel udělat pro získání peněz z EU? Elektronická žádost- systém Benefit Povinné přílohy žádosti Projektová dokumentace Položkový rozpočet Studie proveditelnosti Finanční a ekonomická analýza Tabulka finančního zdraví Fotodokumentace Další náležitosti stanovené ve výzvě Úvěrové smlouvy, závazné úvěrové přísliby Dotace z EU 1

2 Regionální operační program Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Výstavba, technické zhodnocení turistické infrastruktury Zvýšení podílu ekologicky šetrných forem turistiky Rozvoj služeb v cestovním ruchu Efektivní propagace Zkvalitnění informačních služeb Plán výzev na rok Žadatel Kraje, obce, svazky obcí Organizace zřizované obcemi Nestátní neziskové organizace Vzdělávací instituce Malí a střední podnikatelé Oprávnění k podnikání, registrace na FÚ, žádné nedoplatky, splnění náležitostí pro oprávněného žadatele 2

3 Studie proveditelnosti Základní nástroj projektového řízení Posouzení realizovatelnosti Zhodnocení efektivnosti Ověření smysluplnosti Co je tedy studie proveditelnosti? Studie proveditelnosti- účel Zhodnotit všechny realizační alternativy Posoudit realizovatelnost projektu Poskytnout všechny podklady pro investiční rozhodnutí Optimalizace zvoleného řešení Komu je tedy určena? Jaké otázky řeší? Studie proveditelnosti-osnova Dřívější členění 1. Obsah 2. Úvodní informace 3. Zhodnocení projektu 4. Popis podstaty projektu 5. Analýza trhu, odhad poptávky, market. strategie 6. Management projektu 7. Technické a technolog řešení projektu 8. Dopad projektu na životní prostředí 9. Zajištění investičního majetku 10. Řízení pracovního kapitálu 11. Finanční plán a analýza projektu 12. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 13. Analýza a řízení rizik, harmonogram projektu 14. Závěrečné shrnutí Současné členění 1. Základní údaje 2. Informace o žadateli 3. Finanční zdraví 4. Zdůvodnění projektu 5. Analýza konkurence 6. Identifikace položek pro CF- fáze realizace projektu 7. Identifikace položek pro CF- provozní fáze projektu 8. Zajištění financování 9. Finanční cash flow projektu 10. Socio-ekonomické dopady projektu 11. Rizika 12. Obrázková dokumentace 13. Finalizace 3

4 1. Základní údaje 2. Informace o žadateli 3. Finanční zdraví 4

5 4. Zdůvodnění projektu 4. 1 Stručný popis projektu 4.2 Definice problému a způsob jeho odstranění 4.3 Popis technického řešení projektu 4.4 Identifikace cílových skupin 4.5 Způsob ovlivnění cílových skupin, multiplikační efekty 4.6 Marketingový mix 4.4 Identifikace cílových skupin 4.4 Identifikace cílových skupin Nejčastější chyby Obecná specifikace cílové skupiny Chybí uvedení velikosti cílové skupiny Chybí provázanost s projektem Údaje jsou nadhodnocené, nejsou aktuální, nevztahují se k projektu Metodika průzkumu je zvolena špatně Z analýzy nevyplývají argumenty pro realizaci projektu! 5

6 4.5 Způsob ovlivnění cílových skupin, multiplikační efekty Pokud je relevantní, popis dalších relevantních cílových skupin projektu Př: zlepšení zdravotního stylu, zvýšená sportovní aktivita, zvýšení kapacit pro sportovní vyžití, pořádání kulturních-společenských-sportovních akcí, vytvoření 5 pracovních míst atd. Návaznost dalšího projektu?? 4.6 Marketingový mix Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu 4.6 Marketingový mix-produkt Základní složka MM Cokoliv, co slouží k uspokojení lidské potřeby Klasifikace produktů Tři úrovně produktu Atributy- značka, design, obal, sortiment, kvalita Poradenství Značka Prodej- Platební Obal Jádro Design ní podmín- služby ky Kvalita Záruky 6

7 4.6 Marketingový mix- produkt Životní cyklus výrobku Fáze zavádění Fáze růstu Fáze zralosti Fáze úpadku 4.6 Marketingový mix- produkt Analýza portfolia Hvězda Dojná kráva Otazník Starý pes 4.6 Marketingový mix- produkt Vývoj nových produktů Kdy má být produkt uveden na trh? Kde má být uveden? Které skupině spotřebitelů je určen? Jak má být uveden? 7

8 4.6 Marketingový mix- cena Cena jako složka marketingového mixu je pro podnik jediným zdrojem zisku Představuje sumu peněz, které je kupující ochoten prodávajícímu poskytnout jako protihodnotu za právo používat určitý výrobek nebo službu Plní dvojí funkci Alokační Informační 4.6 Marketingový mix- cena Způsoby stanovení cen Nákladově orientovaná cena (fixní + variabilní) Orientovaná konkurenci Cena dle hodnoty vnímané zákazníkem Cena orientovaná na poptávku Smluvní cena Konkurzní cena 4.6 Marketingový mix- cena Strategie stanovení ceny Penetrační cenová strategie Strategie skimming Strategie stanovení cen ve výrobních řadách Strategie psychologické ceny Strategie diskriminační ceny 8

9 4.6 Marketingový mix- cena Formy cen Velkoobchodní cena Maloobchodní cena Rabatová politika Dodatečná sleva, kterou může zákazník získat za podmínek stanovených dodavatelem Hotovostní a množstevní rabaty 4.6 Marketingový mix- distribuce Hlavním úkolem tohoto P je určení distribučního místa tak, by zákazník obdržel výrobek či službu tehdy, když si hodlá koupit Snahou- co v nejkratší lhůtě a na konkrétním místě Význam: konkurenční výhody, určení nákladů Rozeznáváme Převaha na straně výrobce Převaha na straně prodejců 4.6 Marketingový mix- distribuce Fyzická distribuce Změna vlastnických práv Doprovodná a podpůrná činnost (propagace) Služby- nehmotný charakter Služby předávány přímo: organizace sama přebírá veškerou odpovědnost nepřímo: část odpovědnosti přenesena 9

10 4.6 Marketingový mixmarketingová komunikace Poslední skupina marketingových nástrojů Poměrně často se setkáváme i s pojmem propagace Zahrnuje: reklamu, podporu prodeje, public relations, přímý marketing, osobní prodej Rozlišujeme 2 komunikační strategie: VÝROBCE VELKOOBCHOD MALOOBCHOD SPOTŘEBITEL VÝROBCE VELKOOBCHOD MALOOBCHOD SPOTŘEBITEL 4.6 Marketingový mixmarketingová komunikace Reklama forma placené neosobní prezentace zaváděcí, přesvědčovací, připomínací, srovnávací Druh media Přednosti Nedostatky Noviny Efektivita, široký okruh čtenářů Krátká životnost Časopisy Specifický okruh, široký dosah Dlouhý termín zveřejnění Rádio Pružnost, rozčlenění zákazníků Pouze poslech, krátká doba Televize Kombinace obraz a zvuku, široký okruh posluchačů Nákladnost Venkovní reklama Relativně trvalá, ovlivňuje všechny Místní dosah, možné poškození Internet Pružnost a rychlost Nutnost připojení 4.6 Marketingový mixmarketingová komunikace Podpora prodeje Časově omezený program s cílem zvýšit objem prodeje Vyžaduje aktivní spoluúčast zákazníků Práce s veřejností Komunikace s vnitřním prostředím podniku Komunikace s vnějším prostředím podniku Osobní prodej Přímý marketing 10

11 4.6 Marketingový mixnejčastější chyby Produkt Není jasně specifikován Chybí uvedení doplňkových služeb Cena Ceny nejsou přesně definovány Chybí časová jednotka Cena je neodpovídající 4.6 Marketingový mixnejčastější chyby (2) Distribuce (místo) Komplikovaná dostupnost Nulová podpůrná činnost Patří i provozní doba, rezervace Propagace Nevhodné zaměření Definice jen obecně Zaměnění s povinnou publicitou Marketingový mix- shrnutí Vypracujte marketingový mix pro nově zamýšlené kongresové centrum nacházející se v atraktivní oblasti 11

12 5. Analýza konkurence Proč analyzovat konkurenci?? Co byste měli vědět o konkurenci? Očekávané reakce konkurenta Laxní konkurent Vybíravý konkurent Konkurent- tygr Stochastický konkurent 5. Analýza konkurence 5.1 Zájmové území projektu Mapa regionu soudržnosti Možnosti: Obec Region Kraj NUTS II 5.2 Analýza konkurenceobdobná zařízení v regionu 12

13 5.2 Analýza konkurenceobdobná zařízení v regionu Budování informačního systému 1. Stanovíme, co chceme zjistit, jak a kým 2. Shromažďování dat 3. Analýza dat 4. Distribuování informací 5.2 Analýza konkurenceobdobná zařízení v regionu Kterou konkurenci lze atakovat a které je třeba se vyhnout? Kategorie konkurentů: Silní versus slabí Těsní versus vzdálení Dobří versus špatní 5.3 Analýza konkurencevýznamné konkurenční výhody Konkurenční výhoda Otevírá cestu k zákazníkům Dává rozhodující náskok Odlišuje vás od podobných firem Existují dva základní typy konkurenční výhody Mít všechny výhody je recept pro strategickou průměrnost a podprůměrnou výkonnost Příklady: Nízká cena Unikátní zboží či služby Odbornost, specializace Tradice, dobré jméno Věrnostní program Individuální přístup Certifikace Sortiment služeb 13

14 5.4 Analýza konkurence- veřejná podpora Na výběr: Projekt zakládající veřejnou podporu Projekt nezakládající veřejnou podporu Kdo je pro mě cílová skupina? Jde o zákazníky jiných poskytovatelů? Může projekt ohrozit konkurenci? Jaký má vliv můj projekt na zákazníky z jiných zemí EU? Může dojít k poškození obchodu mezi členskými státy? 6. Identifikace položek pro finanční C-F- fáze realizace Způsobilost výdajů- obecná pravidla způsobilý výdaj musí být vynaložen v souladu s cíli příslušné oblasti podpory v rámci OP způsobilý výdaj musí být řádně doložen účetním dokladem je nezbytný pro realizaci projektu přiměřený a vynaložený v souladu s principem hospodárnosti vynaložen v průběhu projektu způsobilý výdaj je přímo a výhradně spojen s realizací projektu a je součástí jeho rozpočtu musí představovat skutečné výdaje musí být řádně zaplacen a zaplacení musí být doloženo 6.1 Investiční výdaje projektu Způsobilé investiční výdaje dlouhodobý nehmotný majetek (výdaje na projektovou dokumentaci, stavební práce, ocenitelná práva, licence) dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, stroje) 14

15 6.2 Zbytková hodnota Předpokládanou zbytkovou hodnotou je účetní jednotkou odhadovaná částka, kterou může pravděpodobně získat v okamžiku předpokládaného vyřazení, tj. např. při prodeji, po odečtení nákladů s vyřazením souvisejících. 6.3 Neinvestiční výdaje projektu Nákup materiálu, výdaje na služby (nájemné budov, strojů, výběrová řízení), výdaje na publicitu, nezbytné poradenství, právní služby, výdaje na výběrové řízení 6.4 Příjmy z realizace projektu Pozor! Zadávají se pouze příjmy spojené s realizací projektu, nikoliv příjmy z následného provozu objektu 15

16 7. Identifikace položek pro finanční CF- provozní fáze 7.1 Příjmy a výdaje z produkce 7.2 Počet zaměstnanců a mzdové výdaje Zadává se počet zaměstnanců, kteří se budou podílet na zajištění provozu Odvody 35% na zaměstnavatele 8. Financování 8.1 Úvěrové financování Zadáváme objem a parametry úvěrů (typ úvěru, úroková sazba, doba splatnosti) Tři typy úvěrů: jednorázově splacený úvěr konstantní anuita konstantní splátka jistiny Pozitiva a negativa 16

17 9.1 Finanční cash-flow 9.2 Vyhodnocení finanční rentability zhodnocení projektu z ekonomicko- finančního hlediska: vyhodnocení finanční rentability projektu za pomocí hodnotících ukazatelů zhodnocení jeho finanční udržitelnosti (analýza toho, zda je projekt v provozní části ekonomicky soběstačný nebo vyžaduje vložení dodatečných peněžních prostředků) porovnat jednotlivé projekty mezi sebou 9.2 Vyhodnocení finanční rentability Pojem diskontování Diskont procento, kterou převádíme peněžní toky na současnou hodnotu; diskont je určen buď váženými náklady na kapitál nebo např. mírou výnosnosti nejlepší možné alternativy (budeme s ní porovnávat IRR) nebo je to dáno explicitně 5 % Výsledné ukazatele hodnocení efektivity: Současná hodnota (PV) Čistá současná hodnota (NPV) Vnitřní výnosové procento (IRR) Index rentability (NPV/I) Doba návratnosti (DN) 17

18 9.2 Vyhodnocení finanční rentability Parametry (1) Současná hodnota - součet všech budoucích toků plynoucí z investice převedených na současnou hodnotu Čistá současná hodnota- je součet současné hodnoty budoucích hotovostních toků plynoucích z investice a hotovostním toku v nultém roce 9.2 Vyhodnocení finanční rentability Parametry (2) Vnitřní výnosové procento (IRR)- je taková výše diskontní sazby, při níž bude současná hodnota NPV toků z investice rovna nule Doba návratnosti (DN)- je počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se hotovostní toky vyrovnaly počáteční investici 9.2 Vyhodnocení finanční rentability 18

19 9.2 Vyhodnocení finanční rentability- příklad Rok 0 Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok 6 Rok 7 Rok Investiční náklady Příjmy Výdaje Cash flow Diskont 1,000 1,050 1,103 1,158 1,216 1,276 1,340 1,407 1,477 Diskont. Cash flow ,0 2267,6 2159,6 2056,8 1958,8 1865,5 1776,7 1692,1 PV (8 let) 16158,0 NPV (8 let) 6158,0 IRR 18,62% n CFt NPV I t t 0 (1 r) Doba návratnosti prostá Doba návratnosti reálná 4 5 I Doba návratnosti CFt 10. Socio-ekonomické dopady Podstatou této záložky je kvantifikace hlavních dopadů a jejich převedení na hotovostní toky Aplikace bude zobrazovat pouze relevantní dopady U jednotlivých dopadů je zadávána též jejich míra a počet v jednotlivých letech Pozor na údaje!! Cestovní ruch- platí přírůstková metoda 10. Socio-ekonomické dopady Jednotlivé socio-ekonomické dopady Rozvoj zaměstnanosti v regionu (pracovní místo) Přírůstek domácích jednodenních návštěvníků Přírůstek zahraničních jednodenních návštěvníků Přírůstek přenocování turistů Přírůstek kongresových návštěvníků Přírůstek lázeňských návštěvníků Přírůstek návštěvníků díky novým službám 19

20 11. Analýza rizika Riziko- neoddělitelnou součástí řízení projektu Základní náplní je identifikace rizik a stanovení rizikového faktoru Rizikový faktor- intenzita a pravděpodobnost výskytu takovéto situace Identifikace těchto veličin- zkušenost, zralost, intuice, expertní posudky a posouzení Zhodnocení, minimalizace, přijetí opatření 11. Analýza rizika Druhy rizik Nedostatky v projektové dokumentaci Navýšení cen vstupů Živelné pohromy Výběr nekvalitního dodavatele Nedostatek finančních prostředků Nekvalitní projektový tým Nevyřešené vlastnické vztahy Neobdržení dotace Nedodržení podmínek ROP Nedostatek poptávky po službách Rizikový faktor Závažnost Neznatelné Drobné Významné Velmi významné Nepřijatelné Pravděpodobnost Téměř nemožné Běžně možné Hraničící s jistotou 12. Obrázková dokumentace Obrázky k danému projektu 20

21 13. Finalizace Projektové řízení Zajištěno prostřednictvím skupin procesů Iniciační Plánovací Prováděcí Sledování a řízení Uzavírání rizeni-projektu.cz Projektový tým- proč? Jedinec Odkázán sám na sebe Nekritičnost Sebeuspokojení Nedokončení práce Týmová práce Mohou společně udělat více práce a rychleji Jeden druhému pomáhá Kontrola Povzbuzování 21

22 Projektový tým Projektový tým je výkonným článkem projektu Pro každý projekt- projektový tým (velikost 7) Je potřeba zajistit: Aby všichni souhlasili s práci v týmu Vedoucí týmu byl respektován všemi členy Vedoucí týmu byl respektován vedením instituce Byla zajištěna možnost fungování celého týmu, tak i jednotlivce Často se zvažuje vyváženost týmu Projektový tým Výběr dle zásad: Jaké znalosti a dovednosti potřebujeme pro splnění cílů projektu? Jaké lidi potřebujeme a proč? Jaká úroveň řízení lidí pode zapotřebí? Kde sehnat požadované lidi? Zdroje pro sestavení týmu Vlastní lidé, osoby z jiných útvarů Externí konzultanti Vybraní a zaškolení noví pracovníci Manažer projektu Funkce Plánovač Organizátor Vedoucí Koordinátor Vyjednavač Kontrolor Dovednosti Manažerské schopnosti Komunikace Řízení týmové práce Vztah k pracovníkům Řešení krizových situací Globální přehled 22

23 Děkuji za pozornost! reasonsoflife.files.wordpress.com 23

Dotace z EU. Plán výzev na rok 2010. Žadatel. Co by měl žadatel udělat pro získání peněz z EU?

Dotace z EU. Plán výzev na rok 2010. Žadatel. Co by měl žadatel udělat pro získání peněz z EU? Co by měl žadatel udělat pro získání peněz z EU? Marketingový mix, etapizace, management lidských zdrojů, projektový tým Elektronická žádost- systém Benefit Povinné přílohy žádosti Projektová dokumentace

Více

OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS 2 JIHOVÝCHOD. Osnova studie proveditelnosti ROP NUTS 2 Jihovýchod

OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS 2 JIHOVÝCHOD. Osnova studie proveditelnosti ROP NUTS 2 Jihovýchod OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS 2 JIHOVÝCHOD Kopie elektronická Datum: 12. 12. 2007 Č. verze: 1.1 Strana 1 / 12 Stručný návod pro zpracování STUDIE PROVEDITELNOSTI si

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj Studie proveditelnosti (Feasibility Study) metodická příručka Ing. Patrik Sieber Verze 1.3 duben 2004 Tato metodická příručka vznikla ve spolupráci s oponenty Ing. Rostislav

Více

ecba Server 1.0 Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2010, verze 1.0.7.100220802 www.ecba.cz ecba s.r.o., 2008, www.ecba.cz, verze 1.0.1.

ecba Server 1.0 Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2010, verze 1.0.7.100220802 www.ecba.cz ecba s.r.o., 2008, www.ecba.cz, verze 1.0.1. ecba Server 1.0 Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2010, verze 1.0.7.100220802 www.ecba.cz ecba s.r.o., 2008, www.ecba.cz, verze 1.0.1.080527a Obsah ÚVOD... 3 Systémové požadavky... 3 Upozornění... 3 Struktura

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.2

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.2 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.2 Verze 1.2 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 2. 10. 2013 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V21 IPRM Zlín 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 57 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Ing. Lenka Koudelková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU

Více

MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI I. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI I. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI I. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti I. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran: 73

Více

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA. Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA. Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza Úvod Studie proveditelnosti, její finanční a ekonomická část,

Více

Projekt. Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství na téma finance, procesy a trhy (opatření I.3.1) Podkladové materiály ke školení TRHY 0.

Projekt. Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství na téma finance, procesy a trhy (opatření I.3.1) Podkladové materiály ke školení TRHY 0. Projekt Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství na téma finance, procesy a trhy (opatření I.3.1) Podkladové materiály ke školení TRHY 0.0 Tento projekt Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství na téma

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 20. 10. 2009 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP)

Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) Marketing Pojem Marketing Marketing lze zúžit na úroveň fyzického prodeje, nebo reklamní a propagační aktivity

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ROZVOJE FIRMY ENTREPRENEURIAL INTENTION OF BUSINESS DEVELOPMENT

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ROZVOJE FIRMY ENTREPRENEURIAL INTENTION OF BUSINESS DEVELOPMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ROZVOJE FIRMY ENTREPRENEURIAL

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval:, o.p.s.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 LUCIE RYŠAVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 LUCIE RYŠAVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 LUCIE RYŠAVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I Oceňování podniku I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Jiří Oubrecht 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více

Podnikatelský plán Mobilní kavárny DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Kateřina Bácová. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví

Podnikatelský plán Mobilní kavárny DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Kateřina Bácová. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Podnikatelský plán Mobilní kavárny DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Bácová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 41 V 226 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více