KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE"

Transkript

1 KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Stanislav Wieser: SLAVKOVSKÝ LES Slavkovský les, území ležící v západoèeském lázeòském trojúhelníku, upoutá návštìvníky nejen kulturními a historickými památkami, ale pøedevším pøírodními zajímavostmi. Zcela po právu byl vyhlášen jako chránìná krajinná oblast, jejíž ochrana smìøuje pøedevším ke zdrojnicím minerálních a léèivých vod. Ale ani milovníci památek nezùstanou ošizeni. Kromì zøíceniny na Andìlské hoøe mohou navštívit napøíklad zámek v Beèovì nad Teplou s povìstným relikviáøem sv. Maura, nebo proslulou tepelskou knihovnu v klášteøe premonstrátù. 1. vyd., 160 s s. bar. pøíloh, formát 120x205 mm, cena váz. 169 Kè 7 / 2006 n 1 n záøí 7 / ZPRAVODAJ ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s. Zdenìk Šmíd: JAK JSME SE NEDALI aneb Kapitoly z dìjin národního úpìní Humornì ladìný pohled na mýty èeské historie a èeského vlastenectví od støedovìku až po souèasnost. Autor se zamýšlí nad tím, jak to vlastnì bylo, úsmìvnì glosuje nejen staré èeské povìsti, ale i písemnì doložené události našich dìjin, a zasvìcenì polemizuje s èeskou historiografickou tradicí, která mnohdy zdùrazòuje v èeských dìjinách prohry, místo aby oslavovala èetná vítìzství na poli váleèném, politickém i kulturním. V Olympii 1. vyd., 208 s., formát 105x175 mm, cena váz. 189 Kè Lyndon Staceyová: NEJVÌTŠÍ ŠANCE Ben Copperfield pracuje jako volný novináø a specializuje se na psaní o koních. Když se dozví, že krátce pøed startem slavného Cheltenhamského Zlatého poháru byl unesen hlavní favorit, nelení, a pustí se do vyšetøování událostí kolem této senzaèní zprávy. S blížícím se datem dostihu pøestává být jasné, zda je unesený kùò dosud naživu. Kde by únosci cenné zvíøe tak dlouho skrývali? A co se jeho majitel snaží ze své minulosti ukrýt pøed policií? Ben na cestì za pravdou pøekonává psychické i fyzické pøekážky, aby pøišel na kloub pøíbìhu o bezohledných ambicích, zlomeném srdci a kolizi se zákony. 1. vyd., 208 s., formát 130x200 mm, cena brož. 199 Kè Knihy si mùžete objednat v distribuèním støedisku nakladatelství OLYMPIA, Vaníèkova 2, blok D, Praha 6-Strahov, tel./fax: , Vydává Nakladatelství Olympia, a. s., ve spolupráci s VV ÈSTV l l Adresa redakce: Klimentská 1, Praha 1, tel , fax l Uzávìrka èísla l Redaktor: Vladimír Civín l Distribuováno zdarma l Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou poštou s.p. OZ Pøeprava pod è.j. 1648/94, ze dne l Za správnost a vìcný obsah èlánkù odpovídají jednotliví autoøi l ISSN Objednávky knižní produkce adresujte expediènímu odd. Nakladatelství Olympia, a. s., Vaníèkova 2, blok D, Praha 6-Strahov, tel./fax: , Foto: archiv redakce

2 n 2 n 7 / 2006 n 3 n l IVO KADERKA NOVÝM NÁMÌSTKEM ODBORU SPORTU A TÌLOVÝCHOVY MŠMT l øiaètyøicetiletý Ivo Kaderka, èlen Výkonného výboru ÈSTV a prezident Èeského tenisového svazu, se stal novým námìstkem odboru sportu a tìlovýchovy Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR. Položili jsme mu nìkolik otázek. n Jak došlo k vašemu jmenování? Musím øíci, že o post námìstka jsem nikterak nebojoval a nepoèítal s ním. Všechno se odehrálo velmi rychle. n Bezpochyby nastupujete s urèitou koncepcí Jsem pøesvìdèen, že moje témìø devítiletá zkušenost z postu prezidenta Èeského tenisového svazu je dostateèná na to, abych vìdìl, co sportovní prostøedí potøebuje. Jako jeden z prioritních cílù jsem si vytkl znovuzískání možnosti osvobození od DPH pro SAZKA a.s. a další loterijní spoleènosti a vrácení penìz do sportu. Chtìl bych se rovnìž pøièinit, aby stát pøispíval na poøadatelství velkých sportovních akcí, které jsou velmi pøínosné po stránce finanèní i reprezentace naší zemì i mìst. n S kým hodláte spolupracovat? Všechny rozumné vìci budu urèitì konzultovat s mnohými lidmi, kteøí danou problematiku ovládají lépe než já. Vím, že pøedchozímu vedení MŠMT vytýkalo sportovní prostøedí hlavnì nedostateènou komunikaci a postup pøi nárokování a rozdìlování investic, což proto bude potøeba urychlenì vyøešit. Stejnì tak budu chtít, aby aktivnì pracovala Rada pro sport a tìlovýchovu MŠMT, v minulosti spíše formální orgán. n Je nová ministrynì Kopicová naklonìna sportu? Paní ministrynì má velmi pozitivní pøístup ke sportu z hlediska potøeb sportovního prostøedí. Urèitì nebude ministryní, která by chtìla šéfovat pøedsedùm sportovních sdružení a sportovních svazù. n Ponecháte si nadále funkce ve sportovním prostøedí, které jste zastával až do svého jmenování? Nechci se vzdát vedení Èeského tenisového svazu, èlenství ve Výkonném výboru ÈSTV i funkce pøedsedy pøedstavenstva Skiareál Špindlerùv Mlýn. Mým prvním krokem bylo, že od renomované advokátní kanceláøe jsem si nechal vypracovat stanovisko, že se nejedná o støet zájmù. n Hodnì se diskutuje o tom, zda se Praha má ucházet o poøadatelství LOH 2016, event Jaký je váš názor? Mùj vztah ke kandidatuøe Prahy je v zásadì pozitivní. Jsem pøesvìdèen, že Praha a Èeská republika má všechny pøedpoklady uspoøádat olympijské hry na vysoké úrovni a urèitì nejsme ménì šikovní než napøíklad Øekové, Italové a další, spíše naopak. Vùbec se neobávám o kvalitu organizátorù ani o bezpeèné zajištìní her. Infrastruktura potøebná pro organizaci OH je souèasnì žádoucí pro hlavní mìsto a jeho okolí. n Rozvoj sportu je založen pøedevším na práci dobrovolných funkcionáøù, kterých ubývá. Jak by mìl stát tyto lidi motivovat? Myslím si, že úbytek funkcionáøù je pøirozeným jevem, který s sebou nese dnešní doba. Na zajištìní životní úrovnì potøebují lidé více energie a èasu, kterého jim potom pøíliš nezbývá. Stát by mìl pomáhat dobrovolným funkcionáøùm hlavnì tím, že bude vytváøet optimální infrastrukturu pro provozování sportu mám na mysli høištì, sportovištì a stadiony. Nezbytná je také samozøejmì co nejlepší spolupráce všech subjektù, které organizují sport v Èeské republice. Vladimír Civín Výsledky jednání orgánù ÈSTV l ÈTYØSEDAÈKOVÁ LANOVKA NAHRADÍ VLEK NA ZADOVSKOU KOBYLU l ýmìna vleku na zadovské sjezdovce Kobyla za ètyøsedaèkovou lanovku za zhruba 48 mil. korun je prvním uskuteèòovaným krokem rozsáhlého projektu modernizace sportovního zaøízení ÈSTV Lyžaøský areál Zadov. Jeví se jako reálné, že lanovka bude uvedena do provozu v období zahájení zimního provozu. S podrobnými informacemi o výstavbì se na své záøijové schùzi seznámil VV ÈSTV, který zároveò schválil postup prací a uložil pøipravit zprávy o další výstavbì na øíjnovou a listopadovou schùzi. VV ÈSTV dále vzal na vìdomí zprávu o financování sdružených subjektù, zprávu o hospodaøení ÈSTV za I. pololetí 2006, návrh na svolání valných hromad akciových spoleèností. Právní poradna VV ÈSTV vzal na vìdomí informace o pøípravì programu investic ÈSTV pro rok 2007, pokyny ke statistickému šetøení èlenské základny za rok 2006 a k aktualizaci údajù pasportu tìlovýchovných zaøízení k 31. prosinci 2006 a informace o kontrolách provedených Revizní komisí ÈSTV. VV ÈSTV schválil pøijetí nových pøidružených svazù Èeské unie sportu v pøetahování lanem, Èeské asociace cheerleaders a Èeské Bowls Asociace a neschválil RC Autoklubu Èeské republiky za pøidruženého èlena ÈSTV. VV ÈSTV projednal návrh øešení mediální prezentace ÈSTV a požadavky Ekonomické rady k plnìní úkolù. -civl POVINNÁ ZMÌNA NÁZVU OBÈANSKÝCH SDRUŽENÍ l úèinností k 3. èervenci 2006 došlo ke zmìnì zákona è. 83/1991 Sb. o sdružování obèanù ( 6 odst. 4). Tato zmìna se dotkla úpravy názvu obèanských sdružení. Podle této nové úpravy musí název obèanského sdružení povinnì obsahovat text obèanské sdružení nebo zkratku o. s.. Tedy název sdružení bude vypadat napø. následovnì: Sportovní klub Dynamo, obèanské sdružení nebo Tìlovýchovná jednota Tøebechovice, o. s. Obèanská sdružení, která byla u Ministerstva vnitra ÈR (MV ÈR) registrována do 3. èervence 2006, a tedy jejich název neobsahuje shora uvedený text, jsou povinna uvést svùj název do souladu se zákonnou úpravou nejpozdìji do tøí let od úèinnosti zmìny zákona. V pøíštích èíslech TP Zpravodaje vás budeme informovat o dalším postupu. Legislativnì právní odbor ÈSTV l UKONÈENÍ ÈINNOSTI TJ/SK l TJ/SK registrovaných u Ministerstva vnitra ÈR (MV ÈR) podle zákona è. 83/1990 Sb., o sdružování obèanù, v platném znìní, mùže dojít k zániku nìkolika zpùsoby. Podle ustanovení 12 odst. 1 citovaného zákona sdružení zaniká dobrovolným rozpuštìním nebo slouèením s jiným sdružením, popø. pravomocným rozhodnutím MV ÈR o jeho rozpuštìní. Pokud jde o dobrovolné ukonèení èinnosti, pak o zániku klubu rozhoduje k tomu kompetentní orgán. Pokud ve stanovách není tato kompetence výslovnì uvedena, rozhoduje valná hromada,

3 n 4 n 7 / 2006 n 5 n resp. nejvyšší orgán. Vzhledem k tomu, že jde o zásadní rozhodnutí o konání valné hromady by mìl být poøízen notáøský zápis. Právní dùsledky je tøeba rozlišovat podle toho, zda k zániku TJ/SK dojde s právním nástupcem (slouèení) nebo bez právního nástupce (rozpuštìní, rozhodnutí ministerstva). Pokud TJ/SK zanikne s právním nástupcem, pak veškerá práva a povinnosti pøecházejí na tohoto nástupce (potøeba uvést v usnesení valné hromady). V pøípadì zániku bez právního nástupce musí zejména dojít ve smyslu 13 zák. è. 83/1990 Sb., k majetkovému vypoøádání. To provede buï orgán sdružení, který rozhodl o jeho rozpuštìní (valná hromada, resp. nejvyšší orgán sdružení), nebo v pøípadì rozhodnutí ministerstva jím urèený likvidátor. Zánik sdružení je vždy tøeba oznámit MV ÈR do 15 dnù od rozhodnutí o zániku, a to jak v pøípadì zániku slouèením, tak v pøípadì zániku dobrovolným rozpuštìním na adresu: Ministerstvo vnitra ÈR Úsek sdružování nám. Hrdinù Praha 4 K oznámení MV ÈR musí být pøedloženy následující dokumenty: 1. Potvrzení finanèního úøadu, že souhlasí s ukonèením èinnosti subjektu. 2. Èestné prohlášení s ovìøenými podpisy (statutární zástupci potvrdí, že došlo k zániku TJ, že jsou vypoøádána majetková práva a závazky, vèetnì prohlášení o eventuelním právním nástupnictví). V pøípadì, že o zániku TJ nerozhodl pøíslušný orgán a TJ již fakticky neexistuje, je potøebné uèinit èestné prohlášení u notáøe a spolu s potvrzením finanèního úøadu oznámit zánik MV ÈR. Legislativnì-právní odbor ÈSTV l AKTUÁLNÍ STAV V PRÁVU TRVALÉHO UŽÍVÁNÍ l rávo trvalého užívání nemovitého majetku státu bylo do zrušení hospodáøského zákoníku jedním z institutù hospodaøení s majetkem státu. Vztahy trvalého užívání byly po roce 1990 zachovány až do 1. ledna 2001, kdy nabyl úèinnosti zákon è. 219/2000 Sb., o majetku Èeské republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Ve shora uvedeném zákonì je rozhodující ustanovení 59, podle kterého se dosavadní vztahy trvalého užívání podle 70 hospodáøského zákoníku k 1. lednu 2001 mìní na výpùjèku na dobu urèitou. Tato doba byla postupnì prodlužována tak, že v souèasném platném znìní zákona je termín výpùjèky do 1. ledna 2007, kdy má podle stávající právní úpravy tato výpùjèka zaniknout. Podle 59 odst. 2 zákona è. 219/2000 Sb., má výpùjèitel pøi splnìní zákonných podmínek pøednostní právo na bezúplatný pøevod užívaného majetku; v ostatních pøípadech, anebo neprojeví-li o takový pøevod zájem, nabídne stát výpùjèiteli jinou smluvní úpravu právního vztahu k dotèenému majetku (tj. prodej, nájem, popø. smluvní výpùjèka). Podle 22 shora uvedeného zákona lze bezúplatnì vìc pøevést pouze ve veøejném zájmu, anebo je-li bezúplatný pøevod hospodárnìjší než jiný zpùsob naložení s vìcí nebo stanoví-li tak zvláštní právní pøedpis. Podmínkou je, že vìc musí být pro stát trvale nepotøebná. Návrh zmìny zákona è. 219/2000 Sb. Pro schùzi vlády je pøipraven Ministerstvem financí Èeské republiky (MF ÈR) návrh novely zákona è. 219/2000 Sb., o majetku Èeské republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Novelou zákona by mìlo dojít ke zmìnì v prodloužení doby výpùjèky o další tøi roky, tedy výpùjèka by v pøípadì schválení novely konèila k 1. lednu 2010! Dùvodem k prodloužení termínu je dle MF ÈR skuteènost, že stále zùstává mnoho pøípadù vztahù výpùjèky nedoøešených. Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových vykazuje otevøených pøípadù a kromì toho existují nedoøešené vìci u MF ÈR a Agentury ochrany pøírody a krajiny Èeské republiky. Pozor na právní názor prezentovaný MF ÈR. Toto tvrdí, že dosud není majetek øádnì identifikován a hlavnì, že zejména TJ/SK odmítají další vztahy k užívanému majetku upravit, resp. odmítají formy úpravy, kterými jsou koupì a nájem. Podle názoru MF ÈR je lhùta zákonné výpùjèky urèena k tomu, aby se v jejím prùbìhu stabilnì upravil majetkoprávní vztah a v pøípadì, že se tak ve lhùtì výpùjèky nestane, výpùjèka zanikne uplynutím stanovené doby bez náhrady a s majetkem stát naloží již bez pøihlédnutí k dosavadnímu výpùjèiteli! To mùže v praxi znamenat, že další užívání majetku mùže být považováno za neoprávnìné, resp. za bezdùvodné obohacení a v krajním pøípadì mùže hrozit i žaloba na vyklizení nemovitosti. Tento právní názor sice nemá oporu v zákonì, ale je to velmi nebezpeèné stanovisko rezortu do jehož kompetence hospodaøení s majetkem Èeské republiky pøísluší! Zákon è. 290/2002 Sb. Pro vztahy trvalého užívání u obèanských sdružení na úseku tìlovýchovy a sportu platí specifická právní úprava podle zákona è. 290/2002 Sb. Dnem 1. ledna 2003 pøešla do vlastnictví obèanských sdružení pùsobících v oblasti tìlovýchovy a sportu z vlastnictví Èeské republiky sportovní zaøízení, u kterých k 1. lednu 2003 trvaly vztahy trvalého užívání, nebo se zmìnily na výpùjèku. Do 31. prosince 2003 mìly pøedávající organizaèní složky státu s nabývajícími TJ/SK sepsat protokol o pøedání a pøevzetí majetku. MF ÈR zastává názor, že znaèná èást majetku státu již do vlastnictví pøešla a dále pøipouští, že ještì existují pøípady nedoøešené, kdy lze pøedpokládat, že majetek ještì bude pøeveden. K tomu je tøeba uvést následující: 1) Podmínkou je, že k 31. prosinci 2002 existoval vztah trvalého užívání. V pøípadì, že pøed tímto termínem bylo trvalé užívání zrušeno nebo bylo napø. zmìnìno na nájem, není podmínka splnìna. 2) Musí se jednat o sportovní zaøízení ve smyslu zákona è. 115/2001 Sb., o podpoøe sportu. Sportovním zaøízení se tak rozumí: objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradnì nebo pøevážnì pro provozování sportu. V charakteristice sportovního zaøízení je nejvìtší názorový rozpor mezi TJ/SK a pøíslušnými úøady, resp. MF ÈR. Jedná se zejména o parkovištì, sklady, restaurace, ubytovny, garáže, apod. Zde narážíme nejvíce na odmítavá stanoviska k realizaci zákona. 3) Rozhodující je dle názoru MF ÈR datum 1. leden 2003, kdy nemovitosti musely sloužit sportovní èinnosti; nestaèí, že jí slouží až po tomto datu! 4) Nemovité vìci musí být po dobu 10 let ode dne jejich nabytí užívány pouze k úèelu, ke kterému byly užívány ke dni pøechodu. Stanou-li se pøed uplynutím této doby pro nabyvatele pro tento úèel nepotøebnými, musí být pøednostnì nabídnuty bezúplatnì do vlastnictví státu. Pokud do dvou mìsícù od jejich doruèení stát písemnou nabídku nepøijme, naloží nabyvatel s tìmito vìcmi již bez omezujících podmínek. Souèasný postoj MF ÈR a Úøadu pro zastupování pro zastupování státu ve vìcech majetkových V souèasné dobì je postoj MF ÈR a Úøadu pro zastupování pro zastupování státu ve vìcech majetkových pro uznání nárokù TJ/SK odmítavý. Výjimku tvoøí pøípady, které jsou formálního rázu. Napø. majetek nebyl doposud øádnì identifikován, dokonèené stavby nebyly vloženy do katastru nemovitostí, nebyl zpracován oddìlovací geometrický plán. Dalším dùvodem jsou nedoøešené právní vztahy, zejména restituèní nároky a otázky trvalého užívání v návaznosti na zákon è. 172/1991 Sb., o pøechodu majetku do vlastnictví obcí (tzv. historický majetek obce). V tìchto pøípadech jsou státní orgány ochotny pøechod majetku realizovat, samozøejmì s podmínkou, že budou doplnìny potøebné náležitosti. Pokud pøi jednání, kdy zastupujeme TJ/SK, vzniknou pochybnosti o úèelu využití nemovitosti k 1. lednu 2003, je závìr úøedníkù jednoznaèný podejte žalobu, a rozhodne soud. K tomu je potøebné uvést následující: 1) Vlastnické právo je nepromlèitelné. Pøesto však se doporuèuje podat žalobu k pøíslušnému okresnímu soudu pøed koncem zákonného ukonèení výpùjèky. Zatím tedy do 31. prosince V pøípadì novely do 31. prosince MF ÈR totiž po marném ubìhnutí lhùty výpùjèky bude další užívání bez smluvního vztahu posuzovat jako bezdùvodné obohacení a bude zvažovat podání návrhu na vyklizení. 2) V pøípadì, že si je TJ/SK jista, že splòuje podmínky pro pøechod majetku do vlastnictví, doporuèuje se postupovat soudní cestou. Ta jistota musí být podložena listinnými

4 n 6 n dùkazy, jedinì tak lze pøedpokládat úspìch v soudním øízení. 3) V ostatních pøípadech se doporuèuje uzavøít ještì pøed skonèením zákonné výpùjèky dlouhodobou smlouvu o výpùjèce se státem. Možnost je využít zákona è. 219/2000 Sb., zejména ustanovení 22 a 59 a násl. a požádat o bezplatný pøevod majetku na TJ/SK. Zejména by se mìlo jednat o pøípady, kdy úøad pøevedl na TJ/SK jen èást majetku (pùvodnì v trvalém užívání) a další odmítl z dùvodu, že tento nelze považovat za sportovní zaøízení. Bude se jednat napø. o rùzné skladovací prostory, bufety na stadionech, apod. Doporuèuje se ještì pøed podáním žaloby podat pøíslušnému úøadu návrh na pøehodnocení situace a smírné øešení vìci s odkazem obecnì na zákon è. Sport a zdraví 115/2001 Sb., o podpoøe sportu, a dále uvést specifické dùvody, kdy prokazatelnì zaøízení slouží veøejnì prospìšné èinnosti, zájmùm obèanù a zejména pak mládeži. Závìrem lze konstatovat, že majetek pùvodnì v trvalém užívání doposud není v mnoha pøípadech doøešen, právní úprava se znovu otevírá vzhledem k navržené novelizaci zákona. Nyní nelze oèekávat zásadní zmìnu pøístupu MF ÈR a Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových, nebo interní metodika to neumožòuje a jednotlivé pøípady je nutno posuzovat zcela samostatnì s ohledem na dùkazní situaci na stranì TJ/SK. l BÌH PRO ZDRAVÍ RODIÈÙ S DÌTMI l JUDr. Karel Poupì Legislativnì-právní odbor ÈSTV 7 / 2006 n 7 n ropagace pohybové aktivity celých rodin a cvièení rodièù s dìtmi má u nás již pomìrnì dlouhou tradici i podporu, a už se jednalo o organizované cvièební hodiny v tìlocviènì, na høišti èi cvièení na spartakiádì. I v jiných zemích se této tematice vìnuje pozornost a vymýšlejí se nové a nové možnosti v rùzných sportech, napø. v plavání, cyklistice apod. Rodièe mohou nejlépe vést své dìti od nejútlejšího vìku ke zdravému životnímu stylu a pøitom v tomto smìru dìlat nìco i pro sebe. Za jednu z nejzdravìjších aktivit se považuje pìší turistika (walking) a rekreaèní bìh pro zdraví (jogging). Vìdecké studie prokázaly, že jogging má podstatný vliv na odstraòování stresù, napø. zimního stresu, a zlepšování psychické pohody, zvláštì u žen. Pro dobu, kdy ještì malé dìti nemohou aktivnì chodit èi bìhat s rodièi, doporuèuje švýcarská autorka Monika Grafová ve svém èlánku Maminka se potí, dì átko sedí (viz èasopis Fit for life) maminkám nebo tatínkùm sportovat, aniž by se od svých dìtí odlouèili. Popisuje výhody walkingu, joggingu a dnes i inline-skatingu s dìtmi, které se pøitom vezou ve zvláštním sportovním koèárku se tøemi koly. Je to vhodné øešení pro všestranné sportovní rodièe, kteøí bìhem sportovního poèínání neradi ponechávají své dìti v péèi opatrovníkù nebo kolektivních zaøízení. Pro tichý a plynulý provoz se doporuèují kola co nejvìtší. Díky nim se vozítko nepøeklopí, odpérují se nárazy a mùže se vyvinout i znaèná rychlost. Profil pneumatik mùže být rùznorodý, na jiný povrch než asfalt jsou však nejlepší pneumatiky s hrubým povrchem, které se udrží i na snìhu. Bezpeènost dítìte je zajištìna bezpeènostními popruhy a brzdnými systémy, modely mohou být vybaveny i ruèním øemenem, který dovoluje obèasný volný pohyb rukou. Tato varianta bìhu se hodí pro rodièe s dìtmi od pìti mìsícù do pìti až šesti let, pozdìji je lepší kombinovat jogging dospìlých s jízdou dítìte na kole apod. Pùvodní myšlenka joggingu s dìtmi pochází ze Spojených státù v 80. letech, kde se také originální joggingový koèárek zrodil. Od 90. let se nabídka modelù rozšíøila, a to i v Evropì. Poptávka se pak zvýšila pøi rozšíøení inlineskatingu a na trhu se objevila rùzná ménì èi více komfortní vozítka. Pro dìti pohodlnìjší jsou èalounìné plochy k sezení, pùsobící v zimì jako izolace, a nastavitelné opìrky zad, umožòující pøíjemnìjší polohu k eventuálnímu spánku, zvláštì u nejmenších. -bjl PLÁN ZDRAVÍ PRO VŠECHNY V 21. STOLETÍ V ROCE ÈTYØI l øíjnu 2002 pøijala Vláda ÈR velkolepý plán Zdraví pro všechny v 21. století (zkrácenì Zdraví 21). Témìø 130 stránkový dokument pøedložilo ministerstvo zdravotnictví a byl vytvoøen širokým týmem odborníkù zdravotnických, ale i jiných profesí. Smyslem práce bylo navrhnout zásadní dokument o dlouhodobé zdravotní strategii ÈR. Uplatòováním programu Zdraví 21 v praxi má v horizontu nìkolika let dohnat Èeská republika vyspìlé zemì v úrovni zdravotního stavu lidí. Z prùzkumù zveøejnìných v dokumentu totiž vyplývá, že Èechùm se sice prodlužuje lidský vìk nejrychleji v Evropì, ale stále umírají asi o ètyøi roky døíve než lidé ve vyspìlých zemích. Pøes pokles úmrtí na nemoci srdce a cév v posledních letech pøevyšují dosud tyto choroby v ÈR svou èetností obdobné ukazatele v zemích Evropské unie a pøedstavují hlavní pøíèinu úmrtí (pøes 50 % ze všech úmrtí). Èeši stále hodnì kouøí, nejedí dost zdravì a málo se hýbou. Snížení tìlesné aktivity a nezdravé stravovací návyky vedou k vyššímu poètu obézních osob mezi mladými lidmi. Obezita mnohdy pøetrvává do dospìlosti, takže v evropském kontextu jsou Èeši národem tlouštíkù. Dokládají to statistiky Organizace pro hospodáøskou spolupráci a rozvoj (OECD), podle nichž je Èeská republika mezi deseti zemìmi, kde více než polovina dospìlé populace splòuje definici nadváhy nebo obezity. Dìti a mládež málo sportují. Nadmìrná tìlesná hmotnost se stává nejvìtším zdravotním rizikem. Odpovìdnost za plnìní plánu Zdraví 21 nese vláda a jednotlivá ministerstva, pøedpokládá se spolupráce mìst, obcí, krajù. Z usnesení vlády vyplývá, že ministr zdravotnictví má jednou roènì informovat o plnìní úkolù vyplývajících z tohoto programu. Požádali jsme Ministerstvo zdravotnictví ÈR, které shromažïuje podklady z jednotlivých ministerstev, o dosavadní shrnutí výsledkù plnìní a monitorování programu Zdraví 21 v oblasti pohybové aktivity obyvatelstva. Jedním z nejvýznamnìjších finanèních nástrojù, který každoroènì napomáhá k realizaci aktivit èinìných v rámci obecnì podpory zdraví obyvatelstva je dotaèní program MZ ÈR Národní program zdraví projekty podpory zdraví. Každoroènì jsou prostøednictvím tohoto programu finanènì podporovány projekty, které se vìnují rùzným aspektùm zdravého životního stylu, vèetnì pohybové aktivity. V tomto roce tak napø. bude mimo jiné realizována celorepubliková kampaò Pøijmi a vydej, jejímž hlavním organizátorem je Státní zdravotní ústav v Praze. Kvùli vzrùstající prevalenci nadváhy a obezity v populaci ÈR byla v roce 2005 pøi MZ ÈR ustavena mezirezortní Národní rada pro obezitu, která v souèasné dobì pøipravuje národní strategii prevence nadváhy a obezity v ÈR. Strategie je národní variantou Globální strategie pro výživu, pohybovou aktivitu a zdraví, kterou v roce 2004 schválilo Svìtové zdravotnické shromáždìní. K celoplošné propagaci zdravého životního stylu MZ ÈR v bøeznu 2006 vydalo Výživová doporuèení pro obyvatelstvo ÈR, která struènou a názornou formou shrnují základní požadavky na správnou výživu a dostatek pohybové aktivity. Významnou úlohu v realizaci konkrétních aktivit, jež smìøují k podpoøe zdraví obyvatelstva a primární prevenci onemocnìní, což zahrnuje i podporu vhodných pohybových aktivit, sehrávají také zdravotní ústavy. Tato zdravotnická zaøízení se v oblasti zdravého životního stylu orientují pøedevším na individuální a skupinové poradenství, ale zabývají se i dalšími formami výchovy ke zdraví. V neposlední øadì má nezastupitelnou úlohu také samotná obèanská spoleènost a veškeré nestátní organizace zabývající se propagací zdravého pohybu, kam nepochybnì patøí i ÈSTV. Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy zodpovídá pøedevším za plnìní tìch cílù Zdraví 21, které se týkají pohybové aktivity a zdravé výživy dìtí a mládeže. MŠMT ve zprávì o plnìní programu mj. uvádí: Z významných projektù se MŠMT podílí napø. na èinnosti Národní rady pro obezitu, podporuje projekt školní mléko. V roce 2003 vydalo MŠMT ve spolupráci s VÚP metodickou pøíruèku pro uèitele Výchova ke zdraví Poruchy pøíjmu potravy, která byla distribuována prostøednictvím pedagogického centra. Je souèasnì k dispozici na webových stránkách MŠMT (www.msmt.cz). Podpora sportovních pohybových aktivit obyvatelstva se realizuje prostøednictvím Národního programu rozvoje sportu pro všechny a programù na jeho podporu. Je smìrována

5 n 8 n 7 / 2006 n 9 n jak do oblasti organizovaných forem podpory sportu, tak i neorganizovaných. Na podporu organizovaných forem byly v roce 2004 vyhlášeny tøi programy, na které bylo vynaloženo tis. Kè, vèetnì zdravotnì postižených a údržby a provozu sportovních zaøízení. Z celkových finanèních prostøedkù uvolòovaných státem ze státního rozpoètu pro NNO v oblasti sportu v roce 2004 šlo 43,86 % do oblasti sportu z ústøedních orgánù, 31,90 % z rozpoètu krajù a 49,84 % z rozpoètu obcí. Sledování tìlesné zdatnosti mládeže a výskytu onemocnìní pohybového aparátu se plošnì nerealizuje. Dílèí sondy se provádìjí v rámci výzkumù vysokých škol. Pokud se chcete podrobnìji seznámit s oficiálními statistickými údaji o pohybové aktivitì obyvatelstva ÈR, doporuèujeme nahlédnout napø. na webové stránky Ústavu zdravotnických informací a statistiky ÈR (www.uzis.cz publikace Svìtové šetøení o zdraví v Èeské republice 2003). Vladimír Civín Informace ze sportovního prostøedí l PÙLSTOLETÍ SAZKY l pátek 15. záøí uplynulo padesát let od zahájení èinnosti akciové spoleènosti SAZKA. Za tuto dobu odvedla spoleènost více než 25 miliard korun na veøejnì prospìšné úèely, pøedevším ve sportu a v tìlovýchovì a souèasnì vyplatila pøes 65 miliard korun sázejícím na výhrách. Jak dále zaznìlo na tiskové konferenci, podíl SAZKY na celkových tržbách sázkového a loterijního prùmyslu loni pøedstavoval pøibližnì osm procent, zatímco její podíl na odvodech celého odvìtví na veøejnìprospìšné úèely pøekroèil ve stejném období 55 procent. Jen za posledních deset let SAZKA odvedla na tyto úèely pøes 10 miliard korun, z tohoto v letech 2001 až 2005 o 2,1 miliardy více, než by ve stejném období vyplývalo ze zákona. Zatímco v roce 1957 tržby SAZKY pøedstavovaly 652 milionù korun, loni spoleènost vytvoøila celkové výnosy pøes 9,34 miliardy. Tržby ze sázkové a z loterijní èinnosti v roce 2005 dosáhly 7,253 miliardy, po zdanìní témìø 1,555 miliardy a odvod výtìžku na veøejnì prospìšné úèely pøibližnì 1,29 miliardy korun. SAZKA, a.s., se bìhem své existence stala neodmyslitelnou souèástí spoleèenského a ekonomického života Èeské republiky. Díky finanèním prostøedkùm vytváøeným akciovou spoleèností SAZKA je umožnìn provoz mnoha sportovních zaøízení a odvìtví, která by bez èinnosti SAZKA, a.s., nemohla existovat. Tím, že SAZKA, a.s., finanènì pomáhá sportu, snižuje i výdaje státního rozpoètu do tohoto odvìtví. Takto uspoøené prostøedky mohou být pøerozdìleny do jiných sfér státního zájmu. Výroèí si SAZKA a.s. pøipomnìla øadou akcií, napøíklad páteèním zábavným galaveèerem v Sazka Arenì, mimoøádnými sázkovými hrami a soutìžemi. -red- Pro školení a semináøe je pøipraveno nìkolik školících místností o kapacitì od 12 do 100 osob. Personál hotelu Sport-Centrum Brandýs nad Labem je pøipraven splnit i ty nejnároènìjší požadavky ve sportovní pøípravì, regeneraci èi školení sportovcù, rozhodèích a trenérù. Gastronomický úsek je schopen reagovat na požadavky klientù a pøipravit speciální jídelníèek. Nemalou výhodou zaøízení je individuální pøístup k hostùm a snadná dostupnost z Prahy (12 km, autobusové spojení z Prahy-Èerného Mostu smìr Hradec Králové). Podrobnìjší informace najdete na webových stránkách -zi- l ATLETICKÝ ŽÁKOVSKÝ TROJBOJ LIBERECKÉHO KRAJE l rajské sdružení ÈSTV Libereckého kraje ve spolupráci s regionálními organizacemi ÈSTV v okresech Libereckého kraje a za podpory Libereckého kraje uspoøádalo 1. roèník Atletického trojboje pro žáky tøíd základních škol v Libereckém kraji. Akce se konala pod patronací námìstka hejtmana pro školství, mládež a tìlovýchovu a sport Mgr. Petra Doležala. Velká a dlouhodobá akce mìla nìkolik stupòù prvním byla dvì základní kola na školách, dalším pak v nìkterých okresech okrsková kola, pøes okresní kola (12. èervna Liberec, 14. èervna Jablonec n. N., 15. èervna Jilemnice a 19. èervna Èeská Lípa) až po krajské finále, které se konalo 22. èervna 2006 na stadionu Ludvíka Daòka v Turnovì. Vlastní finále se uskuteènilo za sluneèného poèasí a za skvìlé organizace domácího atletického klubu AC Syner Turnov. Na 150 nejlepších dìtí z celého kraje s vervou bojovalo nejen o umístìní, ale i o krásné medaile, které vìnovalo Krajské sdružení ÈSTV Libereckého kraje, poháry (vìnoval Liberecký kraj) a trièka (vìnovala Všeobecná zdravotní pojiš ovna Libereckého kraje). Velice úspìšná akce, které se v základních kolech zúèastnilo více než 2000 dìtí, byla zakonèena slavnostním pøedáním cen. -bv/civ- l SPORTCENTRUM V BRANDÝSE NAD LABEM PROCHÁZÍ MODERNIZACÍ l zásadním zmìnám došlo bìhem letošního roku v zaøízení ÈSTV Sport-Centrum v Brandýse nad Labem, které slouží k pøípravì a regeneraci širokého spektra sportovcù a v nemalé míøe je také využíváno ke školením, semináøùm a kongresùm. Hotel má kapacitu 115 lùžek v kategorii ***. Nabízí novì rekonstruované hotelové pokoje pro jednu až tøi osoby s vlastním sociálním zaøízením a televizorem, novì upravenou jídelnu, pìtadvacetimetrový plavecký bazén, regeneraèní zaøízení se saunou, perlièkovým bazénem, masážními vanami a soláriem. Souèástí regeneraèního zaøízení je i ordinace sportovního a rehabilitaèního lékaøe. Ke sportovní pøípravì a zápasùm slouží sportovní hala a tìlocvièna, posilovna, støelecký tunel a venkovní sportovištì vèetnì, tenisového kurtu s umìlou trávou a pøilehlé fotbalové høištì.

6 n 10 n Okénko do sportovních svazù l STRAKONICE VLÁDNOU DOMÁCÍMU VODNÍMU PÓLU l rázdninové vydání elektronického mìsíèníku Antidopingového výbor ÈR (ADV ÈR) obsahuje napøíklad informace o stavu pøíprav Zákona o dostupnosti dopingových látek a pøijetí Antidopingové úmluvy UNESCO. ADV ÈR rovnìž zveøejòuje statistiku dopingových kontrol, které provedl v prvním pololetí letošního roku. Elektronický zpravodaj vychází od ledna letošního roku a k nahlédnutí je na adrese -red- souèasné dobì se dá øíci, že nejlepší vodní pólo v ÈR se hraje ve Strakonicích. Dokladem je skuteènost, že v letošní sezonì oddíl Fezko Strakonice vybojoval zlaté medaile v pøevážné vìtšinì soutìží poøádaných Èeským svazem vodního póla, tj. 1. liga mužù, 1. liga žen, 1. liga dorostencù, 1. liga dorostenek, Pøebor ÈR žákù a Pøebor ÈR žákyò. Mistrovský titul mužù Fezka Strakonice nebyl žádným pøekvapením, nebo hráèi obhajovali prvenství z loòského roku. Úèastnili se v soutìži LENu Euro League v Istanbulu a v letošním roce se pøihlásili do Euro League znovu, tentokrát se budou snažit postoupit z pøedkola, které se koná øíjna øíjna v Kranji. Velkou senzací však byla výhra žen Fezka Strakonice, protože po celou dobu základní èásti byl velkým favoritem na titul tým Steppu Praha, který i v semifinálových utkáních byl jasnì nejlepší. Zatímco Strakonice se držely na 3. místì až za Slavií Hradec Králové. Strakonické družstvo však mìlo zkušené hráèky v zahranièí, posílilo se o nì na finále, a tím asi zaskoèilo soupeøe. Strakonice nedaly Steppu nejmenší šanci k výhøe. Ve finálové sérii s pøehledem porazily Stepp 3:0 na zápasy se skóre 36:16. Mezi další neèekané výsledky letošní sezony patøí bezpochyby i družstvo mužù Steppu Praha. V pøedchozí sezonì postoupilo z druhé do první ligy a velice slušnì se zde jako nováèek prezentovalo. Stalo se kvalitním soupeøem pro všechny úèastníky I. ligy a po semifinálových zápasech postoupilo do bojù o 3. místo se Slavií Praha. Bazén v pražském Podolí už dlouho nezažil tak napínavá utkání. Slávia nakonec vyhrála až na skóre 16 : 15, protože série na zápasy skonèila 2:2. O mimoøádné vyrovnanosti svìdèí výsledky jednotlivých zápasù na Slávii 9:7, 7:8, v Podolí 6:7, 7:6. Na reprezentaèním poli bylo hlavním cílem vystoupení juniorských kategorií. V kvalifikaci na ME juniorù, která se uskuteènila v kvìtnu v Insbrucku, obsadil èeský tým ve skupinì tøetí místo a o jednu pøíèku mu tak postup unikl. S postupujícími celky Nìmeckem a Slovinskem prohráli èeští pólisté 7:11, resp. 4:12. Lépe se nevedlo ani juniorkám, které kvùli nižšímu poètu pøihlášených družstev nemusely podstoupit kvalifikaci a zúèastnily se pøímo závìreèného turnaje v Kiriši ruské baštì vodního póla. Ve skupinì skonèily èeské reprezentantky na 5. místì, což znamenalo boj o koneèné místo. V nìm naše mladé pólistky nestaèily na Slovensko, aèkoliv v minulosti s ním mìly aktivní bilanci. Ženy absolvovaly kvalifikaci na mistrovství Evropy skupiny A a ani jim se pøíliš nedaøilo, když ve skupinì porazily pouze Ukrajinu a podlehly postupujícím Øecku a Španìlsku. V pøíštím roce bude pøíprava zamìøena na mistrovství Evropy skupiny B, které se koná v èervnu pøíštího roku v Praze, a na záøijovou olympijskou kvalifikaci. Svìtové vodní pólo, stejnì jako mnoho dalších sportù, upravuje pravidla s prvoøadým zámìrem zatraktivnit sport pro diváky a média. Od loòského roku se zápasy hrají na 4x8 minut z pùvodních 4x7 minut, pøestávka po první a tøetí ètvrtinì je dvì minuty, po druhé ètvrtinì pìt minut. Došlo k nìkterým dalším omezením pøi bránìní proto, aby v utkáních padalo co nejvíce branek. -jš/civ- 7 / 2006 n 11 n l DO ÈSTV PØIBYLY NOVÉ SVAZY l ýkonný výbor ÈSTV na své záøijové schùzi schválil pøijetí tøí nových pøidružených èlenù. Jsou to Èeská unie sportu v pøetahování lanem (ÈUSPL), Èeská asociace cheerleaders (ÈACH) a Èeská Bowls Asociace (ÈBA). ÈUSPL má v souèasné dobì 285 èlenù. Tento sport byl až do roku 1920 na programu olympijských her a od roku 1981 je souèástí programu Svìtových her neolympijských sportù. Unie chce postupnì vybudovat èlenskou základnu a soutìže pro širokou veøejnost. V pøíštím roce se v tomto sportu uskuteèní mistrovství ÈR. ÈACH sdružuje v souèasné dobì celkem 701 èlenù ve 21 klubech. Cheerleanding je provozován jako doprovodný program sportovních utkání, ale taktéž samostatnì na cheerleandingových soutìžích. ÈACH zabezpeèuje pøípravu národní reprezentace, která se zúèastòuje mezinárodních soutìží. Letos se uskuteènilo 5. mistrovství cheerleadingu ÈR. ÈBA je zaregistrována teprve od ledna letošního roku a v souèasnosti má 156 èlenù. Bowls je sport, který pochází z Anglie a je rozšíøený zejména v anglicky mluvících zemích. Jeho zaèátky sahají do dávných dob. Hra je blízká u nás již známým sportùm jako je bowling, pétanque nebo curling. VV ÈSTV neschválil pøijetí RC Autoklubu ÈR za pøidruženého èlena. -civ- Sdìlení l Ohlasy l Zajímavosti Dotaz: V TP Zpravodaji jsem si pøeèetl zprávu z Valné hromady ÈSTV. Zaujal mne odstavec o poètech èlenù organizace. Ono zvýšení èlenské základny asi není úplná pravda. Èasto se uvádìjí i èlenové odstìhovaní, odstoupivší a mrtví. Takhle se získávají finanèní prostøedky. Spoléhá se, že žádná kontrola neexistuje, ani pøi oznámení na OV ÈSTV. Jedním z usnesení Valné hromady ÈSTV v roce 2005 byl úkol pro Revizní komisi ÈSTV provést analýzu vývoje èlenské základy ÈSTV a následnì kontrolu ve vybraných regionálních sdruženích ÈSTV. Jak nám potvrdil František Hanilec, sekretáø Revizní komise ÈSTV, v souladu s tímto usnesením provádí Revizní komise ÈSTV soubìžnì s finanèními kontrolami v regionálních sdruženích i kontroly èlenské základny. Statistiku èlenù ÈSTV zpracovává dlouhodobì vyvíjený software pod názvem Informaèní systém ÈSTV. Ten provádí každoroènì pøi zpracování statistických dat èlenské základny celou øadu testù, které do znaèné míry eliminují všechny pokusy o umìlé zvýšení èlenské základny v TJ/SK. Jsou to zejména testy na správnost rodného èísla, které eliminují nahlášení tzv. mrtvých duší, testy duplicity èlena v jedné TJ/SK a testy na duplicitu v rámci jednoho sportovního odvìtví. Záleží také na dùslednosti zpracovavatelù dat. Pøíkladem pro ostatní regionální sdružení mùže být Okresní sdružení ÈSTV Tábor. Pøi extrémním nárùstu èlenù je pøíslušná TJ vyzvána k podání vysvìtlení. Není-li dostaèující, provede si regionální sdružení vlastní kontrolu a v pøípadì, že se nepodaøí nárùst èlenù zdùvodnit, neobdrží TJ na uvedený poèet èlenù finanèní prostøedky. l INFORMAÈNÍ BULLETIN ANTIDOPINGOVÉHO VÝBORU ÈR l

7 n 12 n l ŠKOLENÍ TRENÉRÙ LICENCE B NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE ÈSTV l yšší odborná škola ÈSTV, s.r.o., (VOŠ ÈSTV) pøipravila v Praze na Strahovì v termínu od 5. do 8. øíjna 2006 školení trenérù licence B (II. tøída) ve vìdeckém základu sportovního tréninku. Posluchaèi, kterých se pøihlásilo sedmnáct, naèerpali bìhem 35 vyuèujících hodin poznatky z pedagogiky, anatomie a fyziologie, biomechaniky, teorie a didaktiky sportu, psychologie, první pomoci, úrazové zábrany a regenerace. Na toto školení lze navázat specializací v rozsahu 115 hod., kterou zajistí pøíslušný sportovní svaz samostatnì, èi ve spolupráci s VOŠ ÈSTV. Na základì úspìšnì absolvovaného kurzu, složení zkoušek a obhájení absolventské práce, obdrží úèastníci potvrzení umožòující vykonávat pøíslušnou trenérskou práci, ale mohou i žádat o živnostenské povolení pro oblast poskytování sportovních služeb. Pro úèastníky bez maturity je kurz rozšíøen o 50 hodin výuky všeobecnì vzdìlávacího základu, který zajiš uje VOŠ ÈSTV v termínu mezi vìdeckým základem a specializací. Cena pro úèastníky s maturitou je 750,- Kè, pro úèastníky bez maturity 1950,- Kè. VOŠ ÈSTV pøipravuje školení trenérù i v budoucnu. Prostøednictvím TP Zpravodaje obdržíte vèas pøesné termíny. VOŠ ÈSTV je v omezené míøe schopna zajistit ubytování a stravování úèastníkù. PaedDr. Vladimír Bek, øeditel VOŠ ÈSTV s.r.o. l PØEHLED VYBRANÝCH AKCÍ SPORTOVNÍCH SVAZÙ NA ØÍJEN l Cefta cup olympijských nadìjí ve sp. gymnastice ME v duatlonu Rimini MÈR tøíèlenných štafet v extrémních sportech MSJ v akrobatickém rock and rollu Petrohrad Finále extraligy v baseballu ÈR San Marino, kvalifikace ME fotbalistù Liberec MS v silnièním bìhu Debrecín MS družstev ve sportovním aerobiku Rotterdam MÈR v judu bez rozdílu vah Praha Irsko ÈR, kvalifikace ME fotbalistù MS v karare Tampere MS v jachtingu tøída Mistral Èen-Èeng MS družstev ve sportovní gymnastice Aarhus MÈR ve vzpírání Praha Pøespolní bìh EAA Pardubice Tenisový turnaj mužù Madrid MS v jachtingu tøída Soling Annapolis GP v moderní gymnastice Berlín MS v kuželkách Skopje Gymnaestráda Ostrava MÈR v judu Liberec MS mužù v kulturistice Ostrava Tenisový turnaj mužù Paøíž MS volejbalistek Tokio 7 / 2006 n 13 n l PØEHLED AKCÍ ÈSTV SPORT PRO VŠECHNY NA ØÍJEN l Termín Název akce Poøadatel Pøímý kontakt Juniorský boxerský turnaj Permoníèek Slezan Frýdek Místek Atletické pìtiutkání Atletika Jihlava Jáchymovský Tolar turistika TJ Slovan Karlovy Vary Porubský ètyømaraton TJ Liga 100 Ostrava Turnaj pro veøejnost ve stolním tenisu TJ Mittal Ostrava Pojïte s námi turistika TJ Bohuslavice Turnaj v ricochetu TJ Loko Trutnov Telnický lesní bìh SKP Sever Ústí nad Labem Dìtský sportovní den TJ Tatran Ústí nad Labem Moravská vinaøská stezka OS ÈSTV Hodonín Pochod slováckými vinohrady OS ÈSTV Hodonín Atletická hodinovka Spartak Slatiòany Smíšený halový turnaj ve volejbalu Spartak Slatiòany Atletická støeda SKP Olympia Kutná Hora Miøejovický vyhnívák cyklistika SKP Styl Litomìøice Litomìøický kalich trampolíny SK GT Litomìøice Opárenský okruh triatlon Triatlon Litomìøice Olympiáda škol v or. bìhu OB Roudnice nad Labem Plavecká štafeta mìst ÈAC Roudnice nad Labem Hronov Náchod silnièní bìh OS ÈSTV Náchod VC Plznì v plavání SK Radbuza O pohár Sedloòova silnièní bìh Sokol Sedloòov Slovácký bìh mìstem Sl. Sl. Uherské Hradištì Dokumenty l Sbírka smìrnic POKYN PØEDSEDY ÈSTV ze dne ke statistickému šetøení stavu èlenské základny v ÈSTV za rok 2006 Èl. I. Tento pokyn pøedsedy ÈSTV je vydáván na základì zmocnìní VV ÈSTV ze dne 13. záøí 2006 usnesení è. 06/03/041 (podle èl. 1 odst. 4 a èl. 2 Smìrnice ÈSTV è. 2/1999 Sb. ÈSTV o statistickém zjiš ování a šetøení v ÈSTV a v jeho èlenských TJ/SK a svazech). Slouží k zajištìní sbìru nezbytných údajù o èlenské základnì v TJ a SK, v regionálních organizacích a sportovních svazech sdružených v ÈSTV k 31. prosinci 2006 *. * Pokyn je v souladu se zákonem è. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù v platném znìní. Obèanská sdružení jsou povinna zajistit souhlas èlena spolku ke zpracování osobních údajù v rámci èinnosti TJ/SK. Souhlas je prakticky udìlen okamžikem, kdy fyzická osoba dobrovolnì poskytla obèanskému sdružení osobní údaje, napø. formou uvedenou na pøihlášce. Doporuèuje se, aby z dùvodu jednoznaèné prùkaznosti byl souhlas uveden na pøihlášce do TJ/SK. Pro úplnost se pøipomíná informaèní povinnost TJ/SK podle 11 zákona o ochranì osobních údajù vùèi èlenùm spolku o tom, že jsou shromažïovány jejich osobní údaje pro úèely èinnosti spolku. Tato informace nemusí být podána jednotlivcùm písemnì, staèí když bude sdìlena pøi jednání èlenské schùzi v rámci zprávy o èinnosti spolku a stvrzena podpisem na prezenèní listinì. Rovnìž lze øešit uvedením této informace na pøihlášce do TJ/SK.

8 n 14 n 7 / 2006 n 15 n Èl. II. 1. Základem pro zpracování statistiky èlenské základny v ÈSTV za rok 2006 jsou jmenné seznamy èlenù TJ a SK sdružených v regionálních sdruženích ÈSTV v rozsahu údajù dle Smìrnice ÈSTV è.2/1997 Sbírky ÈSTV o evidenci èlenské základny v ÈSTV. Do statistiky lze zahrnout pouze èleny TJ a SK, které mají vlastní stanovy, identifikaèní èíslo (IÈ) a registraèní èíslo pøidìlené pøíslušným regionálním sdružením. Ve jmenných seznamech se uvádí: rodné èíslo, kód odvìtví sportu dle pøíslušného èíselníku a èinnostní charakteristika (dále viz pøílohy). 2. Republikové sportovní svazy sdružené v ÈSTV mohou pøehledy èlenù ÈSTV zpracované podle jednotlivých odvìtví doplnit o jmenné seznamy zahrnující jejich èleny, kteøí nejsou èleny TJ/SK sdružených v regionálních organizacích ÈSTV. Jedná se o osoby bez klubové pøíslušnosti (napø. pøímé èlenství sportovce ve svazu), nebo o èleny ve SK èi TJ, kteøí jsou podle stanov pøíslušného svazu èleny svazu, ale jejich klub èi jednota není registrována u regionálního sdružení. Seznamy však není možno doplnit o èleny tìch spolkù, které jsou (kromì ÈSTV) akcionáøi SAZ- KY (SSSÈR, AÈR, ÈOS, ÈASPV, ATJSK, Orel, ÈSS). 3. V pøípadì, že èlen TJ/SK odmítne udìlit souhlas s využitím svého rodného èísla, nebude vykazován ve statistikách v rámci šetøení stavu èlenské základny v ÈSTV. Takové èleny je možno evidovat v rámci TJ/SK pro její využití. Èl. III. Každá TJ/SK sdružená v regionální organizaci ÈSTV provede na základì pokynù pøíslušného regionálního sdružení zpøesnìní evidence svých èlenù, zahrnující její aktuální stav ve všech oddílech a odborech k a pøedá je v elektronické èi tiskové podobì regionálnímu sdružení ÈSTV nejpozdìji do termínu stanoveného pøíslušným regionálním sdružením. Regionální organizace musí mít k dispozici aktuální doklad o stavu èlenské základny svých jednotlivých TJ/SK i v pøípadì, že v dané TJ/SK nedošlo k pohybu poètu èlenù od pøedcházejícího sbìru dat. a) Pøi použití elektronické databáze se údaje opravují a doplòují dle uživatelské pøíruèky pro úroveò TJ/SK, která je souèástí aktualizovaného softwaru IS ÈSTV a je k dispozici na všech regionálních (okresních) sdruženích. b) Pro nové tiskové pøehledy èlenù se používají formuláøe Èlenské záznamy TJ/SK (viz. pøíloha è. 5 ). Èl. IV. Pokyny ke správnému vyplòování a uvádìní údajù o èlenech ÈSTV jsou uvedeny v pøíloze è. 1. Èl. V. 1. Republikové sportovní svazy sdružené v ÈSTV, které se rozhodly využít možnosti doplnìní statistiky o další své èleny ve smyslu èl. II, bod 2 tohoto pokynu, zajiš ují doplòující evidenci svých èlenù prostøednictvím orgánù republikových sportovních svazù. Jimi zpracovaná data jsou pøedávána VV ÈSTV výhradnì v elektronické formì s využitím softwaru, který je pro republikové sportovní svazy k dispozici, nebo ve formì souboru excelovského typu (*.xls), jehož strukturu na požádání zašle pracovištì informaèních technologií ÈSTV Záznam èlenù svazu za rok 2006, uvedený v pøíloze è. 6, slouží pouze pro ruèní pøenos dat z TJ/SK na sportovní svaz. 2. Sestavy sportovních svazù, doplòující územní statistiku èlenù ÈSTV, musí být vyplnìny z hlediska požadovaných údajù kompletnì, jinak nebudou pro doplnìní statistiky použity. Údaje o jednotlivých èlenech sportovního odvìtví se uvedou totožnì dle návodu obsaženém v pøíloze è. 1 tohoto pokynu. Dále se vždy vyplòuje: U jmenných seznamù èlenù ostatních klubù : název klubu; èíslo a datum registrace u MV ÈR; kód odvìtví (dle seznamu kódù sportovních odvìtví viz. pøíloha è. 2); kód okresu (dle kódu okresu viz pøíloha è. 3); kód poøadí (pøidìluje zpracovatelský svaz dle jím stanoveného poøadí v ÈR); IÈ (døíve IÈO) klubu; kód støešní organizace (uvádí se kód dle pøílohy è. 4 v pøípadì, že klub je souèástí jiného obèanského sdružení než ÈSTV). U jmenných seznamù individuálních èlenù svazu: pouze kód sportovního odvìtví; Èl. VI. Fyzické a právnické osoby, které se na všech úrovních Informaèního systému ÈSTV podílejí na tvorbì, sbìru a zpracování nebo provozování dat IS ÈSTV jsou povinny podávat pravdivé údaje a nakládat s nimi jen ve prospìch podpory a ochrany spolkové a sportovní èinnosti, jak jsou vymezeny Stanovami ÈSTV. V tomto smyslu dbají o to, aby údaje IS ÈSTV nemohly být zneužity ke komerèním úèelùm v rozporu se zájmy ÈSTV a sdružených subjektù èi k poškozování osobnostních práv èlenù ÈSTV. Èl. VII. a) Regionální sdružení ÈSTV pøevedou do své databáze údaje o èlenské základnì, které obdržela v elektronické èi tiskové formì od TJ a SK a v souhrnné podobì je zašlou Výkonnému výboru ÈSTV do 16. února 2007, výhradnì v elektronické formì na ovou adresu p. Ing. Jindøicha Langra, pracovištì informaèních technologií ÈSTV, (tel ); b) Svazy sdružené v ÈSTV zajistí, aby údaje doplòující evidenci a statistiku jejich èlenské základny v ÈSTV po linii svazù byly pøedány VV ÈSTV, Ing. Langrovi do 16. února 2007, výhradnì v elektronické podobì, buï na disketách zpracované s pomocí softwaru, který je pro tyto úèely k dispozici, nebo pøes soubor typu EXCEL dle pøedepsaného vzoru, který lze získat u Ing. Langra, c) ÈSTV provede kontrolu dat získaných po územní i svazové linii a zjištìné nesrovnalosti zašle do 2. bøezna 2007 k opravì a upøesnìní regionálním sdružením ÈSTV, resp. svazùm, d) Regionální sdružení ÈSTV a svazy provedou opravy do 14. bøezna 2007, e) ÈSTV vydá oficiální statistiku do 21. bøezna 2007, kterou obdrží: krajská sdružení ÈSTV v krajských sestavách o poètech èlenù ÈSTV v jednotlivých krajích ÈR, vèetnì doplòkù republikových svazù dle èl. II, odst. 2; všechna regionální sdružení ÈSTV; sportovní svazy sdružené v ÈSTV; delegáti 18. valné hromady ÈSTV. Èl. VIII. 1. Informaèní, poradenskou a výkladovou souèinnost k realizaci tìchto pokynù zabezpeèuje Odbor sportu VV ÈSTV z hlediska problematiky softwaru a elektronické komunikace pracovištì informaèních technologií ÈSTV 2. Nedílnými souèástmi tìchto pokynù jsou: Ÿ Pøíloha è. 1 Pokyny k vyplòování statistických údajù a sestav o èlenech ÈSTV; Ÿ Pøíloha è. 2 Seznam kódù sportovních odvìtví; Ÿ Pøíloha è. 3 Seznam kódù (èíselník) regionálních (okresních ) sdružení; Ÿ Pøíloha è. 4 Seznam kódù (èíselník) obèanských sdružení ve sportu; Ÿ Pøíloha è. 5 Vzor formuláøe pro základní sbìr dat o èlenech ÈSTV v TJ/SK sdružených v rámci regionálních organizací Èlenské záznamy TJ/SK ; Ÿ Pøíloha è. 6 Vzor formuláøe pro doplòující seznamy èlenù sportovních svazù sdružených v ÈSTV Záznam èlenù svazu ; 3. Tento pokyn ruší Pokyn pøedsedy ÈSTV è. 6/2005 ke statistickému šetøení stavu èlenské základny v ÈSTV za rok 2005 ze dne Tento pokyn nabývá úèinnosti dne

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona I n f o r m a c e o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona 1. Právní rámec problematiky Právo trvalého užívání nemovitého majetku státu

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG ELEKTRONICKÝ PODPIS pøehled právní úpravy, komentáø k provádìcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmù kolektiv autorù Nakladatelství ANAG Obsah OBSAH 1. Úvodní slovo autorù...

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3.

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. ~ SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 4. Rozvah

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

KNIŽNÍ NOVINKA Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKA Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKA Z OLYMPIE NOVINKA! DICK FRANCIS znovu píše! Nikdy neøíkej nikdy, tak by se dal charakterizovat návrat spisovatele Dicka Francise do literatury. Po celých šest let, od roku 2000, kdy vyšel

Více

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce CZ.1.07/2.2.00/07.0264 Prùvodce odbornou studentskou praxí pro studenty fakulty managementu v otázkách a odpovìdích Proè bych mìl absolvovat studentskou odbornou praxi? Studentská odborná praxe je zaøazena

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE Č. 3/2014

AKTUÁLNÍ INFORMACE Č. 3/2014 Regionální sdružení České unie sportu v Opavě Vodárenská 2736/18, 747 05 Opava Registrace u MV ČR: VS/1-22270/93-R ze dne 08.11.1993 IČ: 00436062 www.cusopava.cz e-mail: cus@cusopava.cz tel.: +420 553

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

Sportovní granty 2014 2. etapa

Sportovní granty 2014 2. etapa Sportovní granty 2014 2. etapa Kategorie III. a IV. - příspěvek na účast na sportovní akci (výrazná reprezentace města), příspěvek na sportovní akce pořádané na území města Česká i mimo území města Česká,

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Dokumenty informace recenze

Dokumenty informace recenze Dokumenty informace recenze V rubrice Dokumenty uveøejòujeme pøeklad nových stanov IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), které byly schváleny na konferenci v Jeruzalémì

Více