KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE"

Transkript

1 KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Stanislav Wieser: SLAVKOVSKÝ LES Slavkovský les, území ležící v západoèeském lázeòském trojúhelníku, upoutá návštìvníky nejen kulturními a historickými památkami, ale pøedevším pøírodními zajímavostmi. Zcela po právu byl vyhlášen jako chránìná krajinná oblast, jejíž ochrana smìøuje pøedevším ke zdrojnicím minerálních a léèivých vod. Ale ani milovníci památek nezùstanou ošizeni. Kromì zøíceniny na Andìlské hoøe mohou navštívit napøíklad zámek v Beèovì nad Teplou s povìstným relikviáøem sv. Maura, nebo proslulou tepelskou knihovnu v klášteøe premonstrátù. 1. vyd., 160 s s. bar. pøíloh, formát 120x205 mm, cena váz. 169 Kè 7 / 2006 n 1 n záøí 7 / ZPRAVODAJ ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s. Zdenìk Šmíd: JAK JSME SE NEDALI aneb Kapitoly z dìjin národního úpìní Humornì ladìný pohled na mýty èeské historie a èeského vlastenectví od støedovìku až po souèasnost. Autor se zamýšlí nad tím, jak to vlastnì bylo, úsmìvnì glosuje nejen staré èeské povìsti, ale i písemnì doložené události našich dìjin, a zasvìcenì polemizuje s èeskou historiografickou tradicí, která mnohdy zdùrazòuje v èeských dìjinách prohry, místo aby oslavovala èetná vítìzství na poli váleèném, politickém i kulturním. V Olympii 1. vyd., 208 s., formát 105x175 mm, cena váz. 189 Kè Lyndon Staceyová: NEJVÌTŠÍ ŠANCE Ben Copperfield pracuje jako volný novináø a specializuje se na psaní o koních. Když se dozví, že krátce pøed startem slavného Cheltenhamského Zlatého poháru byl unesen hlavní favorit, nelení, a pustí se do vyšetøování událostí kolem této senzaèní zprávy. S blížícím se datem dostihu pøestává být jasné, zda je unesený kùò dosud naživu. Kde by únosci cenné zvíøe tak dlouho skrývali? A co se jeho majitel snaží ze své minulosti ukrýt pøed policií? Ben na cestì za pravdou pøekonává psychické i fyzické pøekážky, aby pøišel na kloub pøíbìhu o bezohledných ambicích, zlomeném srdci a kolizi se zákony. 1. vyd., 208 s., formát 130x200 mm, cena brož. 199 Kè Knihy si mùžete objednat v distribuèním støedisku nakladatelství OLYMPIA, Vaníèkova 2, blok D, Praha 6-Strahov, tel./fax: , Vydává Nakladatelství Olympia, a. s., ve spolupráci s VV ÈSTV l l Adresa redakce: Klimentská 1, Praha 1, tel , fax l Uzávìrka èísla l Redaktor: Vladimír Civín l Distribuováno zdarma l Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou poštou s.p. OZ Pøeprava pod è.j. 1648/94, ze dne l Za správnost a vìcný obsah èlánkù odpovídají jednotliví autoøi l ISSN Objednávky knižní produkce adresujte expediènímu odd. Nakladatelství Olympia, a. s., Vaníèkova 2, blok D, Praha 6-Strahov, tel./fax: , Foto: archiv redakce

2 n 2 n 7 / 2006 n 3 n l IVO KADERKA NOVÝM NÁMÌSTKEM ODBORU SPORTU A TÌLOVÝCHOVY MŠMT l øiaètyøicetiletý Ivo Kaderka, èlen Výkonného výboru ÈSTV a prezident Èeského tenisového svazu, se stal novým námìstkem odboru sportu a tìlovýchovy Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR. Položili jsme mu nìkolik otázek. n Jak došlo k vašemu jmenování? Musím øíci, že o post námìstka jsem nikterak nebojoval a nepoèítal s ním. Všechno se odehrálo velmi rychle. n Bezpochyby nastupujete s urèitou koncepcí Jsem pøesvìdèen, že moje témìø devítiletá zkušenost z postu prezidenta Èeského tenisového svazu je dostateèná na to, abych vìdìl, co sportovní prostøedí potøebuje. Jako jeden z prioritních cílù jsem si vytkl znovuzískání možnosti osvobození od DPH pro SAZKA a.s. a další loterijní spoleènosti a vrácení penìz do sportu. Chtìl bych se rovnìž pøièinit, aby stát pøispíval na poøadatelství velkých sportovních akcí, které jsou velmi pøínosné po stránce finanèní i reprezentace naší zemì i mìst. n S kým hodláte spolupracovat? Všechny rozumné vìci budu urèitì konzultovat s mnohými lidmi, kteøí danou problematiku ovládají lépe než já. Vím, že pøedchozímu vedení MŠMT vytýkalo sportovní prostøedí hlavnì nedostateènou komunikaci a postup pøi nárokování a rozdìlování investic, což proto bude potøeba urychlenì vyøešit. Stejnì tak budu chtít, aby aktivnì pracovala Rada pro sport a tìlovýchovu MŠMT, v minulosti spíše formální orgán. n Je nová ministrynì Kopicová naklonìna sportu? Paní ministrynì má velmi pozitivní pøístup ke sportu z hlediska potøeb sportovního prostøedí. Urèitì nebude ministryní, která by chtìla šéfovat pøedsedùm sportovních sdružení a sportovních svazù. n Ponecháte si nadále funkce ve sportovním prostøedí, které jste zastával až do svého jmenování? Nechci se vzdát vedení Èeského tenisového svazu, èlenství ve Výkonném výboru ÈSTV i funkce pøedsedy pøedstavenstva Skiareál Špindlerùv Mlýn. Mým prvním krokem bylo, že od renomované advokátní kanceláøe jsem si nechal vypracovat stanovisko, že se nejedná o støet zájmù. n Hodnì se diskutuje o tom, zda se Praha má ucházet o poøadatelství LOH 2016, event Jaký je váš názor? Mùj vztah ke kandidatuøe Prahy je v zásadì pozitivní. Jsem pøesvìdèen, že Praha a Èeská republika má všechny pøedpoklady uspoøádat olympijské hry na vysoké úrovni a urèitì nejsme ménì šikovní než napøíklad Øekové, Italové a další, spíše naopak. Vùbec se neobávám o kvalitu organizátorù ani o bezpeèné zajištìní her. Infrastruktura potøebná pro organizaci OH je souèasnì žádoucí pro hlavní mìsto a jeho okolí. n Rozvoj sportu je založen pøedevším na práci dobrovolných funkcionáøù, kterých ubývá. Jak by mìl stát tyto lidi motivovat? Myslím si, že úbytek funkcionáøù je pøirozeným jevem, který s sebou nese dnešní doba. Na zajištìní životní úrovnì potøebují lidé více energie a èasu, kterého jim potom pøíliš nezbývá. Stát by mìl pomáhat dobrovolným funkcionáøùm hlavnì tím, že bude vytváøet optimální infrastrukturu pro provozování sportu mám na mysli høištì, sportovištì a stadiony. Nezbytná je také samozøejmì co nejlepší spolupráce všech subjektù, které organizují sport v Èeské republice. Vladimír Civín Výsledky jednání orgánù ÈSTV l ÈTYØSEDAÈKOVÁ LANOVKA NAHRADÍ VLEK NA ZADOVSKOU KOBYLU l ýmìna vleku na zadovské sjezdovce Kobyla za ètyøsedaèkovou lanovku za zhruba 48 mil. korun je prvním uskuteèòovaným krokem rozsáhlého projektu modernizace sportovního zaøízení ÈSTV Lyžaøský areál Zadov. Jeví se jako reálné, že lanovka bude uvedena do provozu v období zahájení zimního provozu. S podrobnými informacemi o výstavbì se na své záøijové schùzi seznámil VV ÈSTV, který zároveò schválil postup prací a uložil pøipravit zprávy o další výstavbì na øíjnovou a listopadovou schùzi. VV ÈSTV dále vzal na vìdomí zprávu o financování sdružených subjektù, zprávu o hospodaøení ÈSTV za I. pololetí 2006, návrh na svolání valných hromad akciových spoleèností. Právní poradna VV ÈSTV vzal na vìdomí informace o pøípravì programu investic ÈSTV pro rok 2007, pokyny ke statistickému šetøení èlenské základny za rok 2006 a k aktualizaci údajù pasportu tìlovýchovných zaøízení k 31. prosinci 2006 a informace o kontrolách provedených Revizní komisí ÈSTV. VV ÈSTV schválil pøijetí nových pøidružených svazù Èeské unie sportu v pøetahování lanem, Èeské asociace cheerleaders a Èeské Bowls Asociace a neschválil RC Autoklubu Èeské republiky za pøidruženého èlena ÈSTV. VV ÈSTV projednal návrh øešení mediální prezentace ÈSTV a požadavky Ekonomické rady k plnìní úkolù. -civl POVINNÁ ZMÌNA NÁZVU OBÈANSKÝCH SDRUŽENÍ l úèinností k 3. èervenci 2006 došlo ke zmìnì zákona è. 83/1991 Sb. o sdružování obèanù ( 6 odst. 4). Tato zmìna se dotkla úpravy názvu obèanských sdružení. Podle této nové úpravy musí název obèanského sdružení povinnì obsahovat text obèanské sdružení nebo zkratku o. s.. Tedy název sdružení bude vypadat napø. následovnì: Sportovní klub Dynamo, obèanské sdružení nebo Tìlovýchovná jednota Tøebechovice, o. s. Obèanská sdružení, která byla u Ministerstva vnitra ÈR (MV ÈR) registrována do 3. èervence 2006, a tedy jejich název neobsahuje shora uvedený text, jsou povinna uvést svùj název do souladu se zákonnou úpravou nejpozdìji do tøí let od úèinnosti zmìny zákona. V pøíštích èíslech TP Zpravodaje vás budeme informovat o dalším postupu. Legislativnì právní odbor ÈSTV l UKONÈENÍ ÈINNOSTI TJ/SK l TJ/SK registrovaných u Ministerstva vnitra ÈR (MV ÈR) podle zákona è. 83/1990 Sb., o sdružování obèanù, v platném znìní, mùže dojít k zániku nìkolika zpùsoby. Podle ustanovení 12 odst. 1 citovaného zákona sdružení zaniká dobrovolným rozpuštìním nebo slouèením s jiným sdružením, popø. pravomocným rozhodnutím MV ÈR o jeho rozpuštìní. Pokud jde o dobrovolné ukonèení èinnosti, pak o zániku klubu rozhoduje k tomu kompetentní orgán. Pokud ve stanovách není tato kompetence výslovnì uvedena, rozhoduje valná hromada,

3 n 4 n 7 / 2006 n 5 n resp. nejvyšší orgán. Vzhledem k tomu, že jde o zásadní rozhodnutí o konání valné hromady by mìl být poøízen notáøský zápis. Právní dùsledky je tøeba rozlišovat podle toho, zda k zániku TJ/SK dojde s právním nástupcem (slouèení) nebo bez právního nástupce (rozpuštìní, rozhodnutí ministerstva). Pokud TJ/SK zanikne s právním nástupcem, pak veškerá práva a povinnosti pøecházejí na tohoto nástupce (potøeba uvést v usnesení valné hromady). V pøípadì zániku bez právního nástupce musí zejména dojít ve smyslu 13 zák. è. 83/1990 Sb., k majetkovému vypoøádání. To provede buï orgán sdružení, který rozhodl o jeho rozpuštìní (valná hromada, resp. nejvyšší orgán sdružení), nebo v pøípadì rozhodnutí ministerstva jím urèený likvidátor. Zánik sdružení je vždy tøeba oznámit MV ÈR do 15 dnù od rozhodnutí o zániku, a to jak v pøípadì zániku slouèením, tak v pøípadì zániku dobrovolným rozpuštìním na adresu: Ministerstvo vnitra ÈR Úsek sdružování nám. Hrdinù Praha 4 K oznámení MV ÈR musí být pøedloženy následující dokumenty: 1. Potvrzení finanèního úøadu, že souhlasí s ukonèením èinnosti subjektu. 2. Èestné prohlášení s ovìøenými podpisy (statutární zástupci potvrdí, že došlo k zániku TJ, že jsou vypoøádána majetková práva a závazky, vèetnì prohlášení o eventuelním právním nástupnictví). V pøípadì, že o zániku TJ nerozhodl pøíslušný orgán a TJ již fakticky neexistuje, je potøebné uèinit èestné prohlášení u notáøe a spolu s potvrzením finanèního úøadu oznámit zánik MV ÈR. Legislativnì-právní odbor ÈSTV l AKTUÁLNÍ STAV V PRÁVU TRVALÉHO UŽÍVÁNÍ l rávo trvalého užívání nemovitého majetku státu bylo do zrušení hospodáøského zákoníku jedním z institutù hospodaøení s majetkem státu. Vztahy trvalého užívání byly po roce 1990 zachovány až do 1. ledna 2001, kdy nabyl úèinnosti zákon è. 219/2000 Sb., o majetku Èeské republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Ve shora uvedeném zákonì je rozhodující ustanovení 59, podle kterého se dosavadní vztahy trvalého užívání podle 70 hospodáøského zákoníku k 1. lednu 2001 mìní na výpùjèku na dobu urèitou. Tato doba byla postupnì prodlužována tak, že v souèasném platném znìní zákona je termín výpùjèky do 1. ledna 2007, kdy má podle stávající právní úpravy tato výpùjèka zaniknout. Podle 59 odst. 2 zákona è. 219/2000 Sb., má výpùjèitel pøi splnìní zákonných podmínek pøednostní právo na bezúplatný pøevod užívaného majetku; v ostatních pøípadech, anebo neprojeví-li o takový pøevod zájem, nabídne stát výpùjèiteli jinou smluvní úpravu právního vztahu k dotèenému majetku (tj. prodej, nájem, popø. smluvní výpùjèka). Podle 22 shora uvedeného zákona lze bezúplatnì vìc pøevést pouze ve veøejném zájmu, anebo je-li bezúplatný pøevod hospodárnìjší než jiný zpùsob naložení s vìcí nebo stanoví-li tak zvláštní právní pøedpis. Podmínkou je, že vìc musí být pro stát trvale nepotøebná. Návrh zmìny zákona è. 219/2000 Sb. Pro schùzi vlády je pøipraven Ministerstvem financí Èeské republiky (MF ÈR) návrh novely zákona è. 219/2000 Sb., o majetku Èeské republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Novelou zákona by mìlo dojít ke zmìnì v prodloužení doby výpùjèky o další tøi roky, tedy výpùjèka by v pøípadì schválení novely konèila k 1. lednu 2010! Dùvodem k prodloužení termínu je dle MF ÈR skuteènost, že stále zùstává mnoho pøípadù vztahù výpùjèky nedoøešených. Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových vykazuje otevøených pøípadù a kromì toho existují nedoøešené vìci u MF ÈR a Agentury ochrany pøírody a krajiny Èeské republiky. Pozor na právní názor prezentovaný MF ÈR. Toto tvrdí, že dosud není majetek øádnì identifikován a hlavnì, že zejména TJ/SK odmítají další vztahy k užívanému majetku upravit, resp. odmítají formy úpravy, kterými jsou koupì a nájem. Podle názoru MF ÈR je lhùta zákonné výpùjèky urèena k tomu, aby se v jejím prùbìhu stabilnì upravil majetkoprávní vztah a v pøípadì, že se tak ve lhùtì výpùjèky nestane, výpùjèka zanikne uplynutím stanovené doby bez náhrady a s majetkem stát naloží již bez pøihlédnutí k dosavadnímu výpùjèiteli! To mùže v praxi znamenat, že další užívání majetku mùže být považováno za neoprávnìné, resp. za bezdùvodné obohacení a v krajním pøípadì mùže hrozit i žaloba na vyklizení nemovitosti. Tento právní názor sice nemá oporu v zákonì, ale je to velmi nebezpeèné stanovisko rezortu do jehož kompetence hospodaøení s majetkem Èeské republiky pøísluší! Zákon è. 290/2002 Sb. Pro vztahy trvalého užívání u obèanských sdružení na úseku tìlovýchovy a sportu platí specifická právní úprava podle zákona è. 290/2002 Sb. Dnem 1. ledna 2003 pøešla do vlastnictví obèanských sdružení pùsobících v oblasti tìlovýchovy a sportu z vlastnictví Èeské republiky sportovní zaøízení, u kterých k 1. lednu 2003 trvaly vztahy trvalého užívání, nebo se zmìnily na výpùjèku. Do 31. prosince 2003 mìly pøedávající organizaèní složky státu s nabývajícími TJ/SK sepsat protokol o pøedání a pøevzetí majetku. MF ÈR zastává názor, že znaèná èást majetku státu již do vlastnictví pøešla a dále pøipouští, že ještì existují pøípady nedoøešené, kdy lze pøedpokládat, že majetek ještì bude pøeveden. K tomu je tøeba uvést následující: 1) Podmínkou je, že k 31. prosinci 2002 existoval vztah trvalého užívání. V pøípadì, že pøed tímto termínem bylo trvalé užívání zrušeno nebo bylo napø. zmìnìno na nájem, není podmínka splnìna. 2) Musí se jednat o sportovní zaøízení ve smyslu zákona è. 115/2001 Sb., o podpoøe sportu. Sportovním zaøízení se tak rozumí: objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradnì nebo pøevážnì pro provozování sportu. V charakteristice sportovního zaøízení je nejvìtší názorový rozpor mezi TJ/SK a pøíslušnými úøady, resp. MF ÈR. Jedná se zejména o parkovištì, sklady, restaurace, ubytovny, garáže, apod. Zde narážíme nejvíce na odmítavá stanoviska k realizaci zákona. 3) Rozhodující je dle názoru MF ÈR datum 1. leden 2003, kdy nemovitosti musely sloužit sportovní èinnosti; nestaèí, že jí slouží až po tomto datu! 4) Nemovité vìci musí být po dobu 10 let ode dne jejich nabytí užívány pouze k úèelu, ke kterému byly užívány ke dni pøechodu. Stanou-li se pøed uplynutím této doby pro nabyvatele pro tento úèel nepotøebnými, musí být pøednostnì nabídnuty bezúplatnì do vlastnictví státu. Pokud do dvou mìsícù od jejich doruèení stát písemnou nabídku nepøijme, naloží nabyvatel s tìmito vìcmi již bez omezujících podmínek. Souèasný postoj MF ÈR a Úøadu pro zastupování pro zastupování státu ve vìcech majetkových V souèasné dobì je postoj MF ÈR a Úøadu pro zastupování pro zastupování státu ve vìcech majetkových pro uznání nárokù TJ/SK odmítavý. Výjimku tvoøí pøípady, které jsou formálního rázu. Napø. majetek nebyl doposud øádnì identifikován, dokonèené stavby nebyly vloženy do katastru nemovitostí, nebyl zpracován oddìlovací geometrický plán. Dalším dùvodem jsou nedoøešené právní vztahy, zejména restituèní nároky a otázky trvalého užívání v návaznosti na zákon è. 172/1991 Sb., o pøechodu majetku do vlastnictví obcí (tzv. historický majetek obce). V tìchto pøípadech jsou státní orgány ochotny pøechod majetku realizovat, samozøejmì s podmínkou, že budou doplnìny potøebné náležitosti. Pokud pøi jednání, kdy zastupujeme TJ/SK, vzniknou pochybnosti o úèelu využití nemovitosti k 1. lednu 2003, je závìr úøedníkù jednoznaèný podejte žalobu, a rozhodne soud. K tomu je potøebné uvést následující: 1) Vlastnické právo je nepromlèitelné. Pøesto však se doporuèuje podat žalobu k pøíslušnému okresnímu soudu pøed koncem zákonného ukonèení výpùjèky. Zatím tedy do 31. prosince V pøípadì novely do 31. prosince MF ÈR totiž po marném ubìhnutí lhùty výpùjèky bude další užívání bez smluvního vztahu posuzovat jako bezdùvodné obohacení a bude zvažovat podání návrhu na vyklizení. 2) V pøípadì, že si je TJ/SK jista, že splòuje podmínky pro pøechod majetku do vlastnictví, doporuèuje se postupovat soudní cestou. Ta jistota musí být podložena listinnými

4 n 6 n dùkazy, jedinì tak lze pøedpokládat úspìch v soudním øízení. 3) V ostatních pøípadech se doporuèuje uzavøít ještì pøed skonèením zákonné výpùjèky dlouhodobou smlouvu o výpùjèce se státem. Možnost je využít zákona è. 219/2000 Sb., zejména ustanovení 22 a 59 a násl. a požádat o bezplatný pøevod majetku na TJ/SK. Zejména by se mìlo jednat o pøípady, kdy úøad pøevedl na TJ/SK jen èást majetku (pùvodnì v trvalém užívání) a další odmítl z dùvodu, že tento nelze považovat za sportovní zaøízení. Bude se jednat napø. o rùzné skladovací prostory, bufety na stadionech, apod. Doporuèuje se ještì pøed podáním žaloby podat pøíslušnému úøadu návrh na pøehodnocení situace a smírné øešení vìci s odkazem obecnì na zákon è. Sport a zdraví 115/2001 Sb., o podpoøe sportu, a dále uvést specifické dùvody, kdy prokazatelnì zaøízení slouží veøejnì prospìšné èinnosti, zájmùm obèanù a zejména pak mládeži. Závìrem lze konstatovat, že majetek pùvodnì v trvalém užívání doposud není v mnoha pøípadech doøešen, právní úprava se znovu otevírá vzhledem k navržené novelizaci zákona. Nyní nelze oèekávat zásadní zmìnu pøístupu MF ÈR a Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových, nebo interní metodika to neumožòuje a jednotlivé pøípady je nutno posuzovat zcela samostatnì s ohledem na dùkazní situaci na stranì TJ/SK. l BÌH PRO ZDRAVÍ RODIÈÙ S DÌTMI l JUDr. Karel Poupì Legislativnì-právní odbor ÈSTV 7 / 2006 n 7 n ropagace pohybové aktivity celých rodin a cvièení rodièù s dìtmi má u nás již pomìrnì dlouhou tradici i podporu, a už se jednalo o organizované cvièební hodiny v tìlocviènì, na høišti èi cvièení na spartakiádì. I v jiných zemích se této tematice vìnuje pozornost a vymýšlejí se nové a nové možnosti v rùzných sportech, napø. v plavání, cyklistice apod. Rodièe mohou nejlépe vést své dìti od nejútlejšího vìku ke zdravému životnímu stylu a pøitom v tomto smìru dìlat nìco i pro sebe. Za jednu z nejzdravìjších aktivit se považuje pìší turistika (walking) a rekreaèní bìh pro zdraví (jogging). Vìdecké studie prokázaly, že jogging má podstatný vliv na odstraòování stresù, napø. zimního stresu, a zlepšování psychické pohody, zvláštì u žen. Pro dobu, kdy ještì malé dìti nemohou aktivnì chodit èi bìhat s rodièi, doporuèuje švýcarská autorka Monika Grafová ve svém èlánku Maminka se potí, dì átko sedí (viz èasopis Fit for life) maminkám nebo tatínkùm sportovat, aniž by se od svých dìtí odlouèili. Popisuje výhody walkingu, joggingu a dnes i inline-skatingu s dìtmi, které se pøitom vezou ve zvláštním sportovním koèárku se tøemi koly. Je to vhodné øešení pro všestranné sportovní rodièe, kteøí bìhem sportovního poèínání neradi ponechávají své dìti v péèi opatrovníkù nebo kolektivních zaøízení. Pro tichý a plynulý provoz se doporuèují kola co nejvìtší. Díky nim se vozítko nepøeklopí, odpérují se nárazy a mùže se vyvinout i znaèná rychlost. Profil pneumatik mùže být rùznorodý, na jiný povrch než asfalt jsou však nejlepší pneumatiky s hrubým povrchem, které se udrží i na snìhu. Bezpeènost dítìte je zajištìna bezpeènostními popruhy a brzdnými systémy, modely mohou být vybaveny i ruèním øemenem, který dovoluje obèasný volný pohyb rukou. Tato varianta bìhu se hodí pro rodièe s dìtmi od pìti mìsícù do pìti až šesti let, pozdìji je lepší kombinovat jogging dospìlých s jízdou dítìte na kole apod. Pùvodní myšlenka joggingu s dìtmi pochází ze Spojených státù v 80. letech, kde se také originální joggingový koèárek zrodil. Od 90. let se nabídka modelù rozšíøila, a to i v Evropì. Poptávka se pak zvýšila pøi rozšíøení inlineskatingu a na trhu se objevila rùzná ménì èi více komfortní vozítka. Pro dìti pohodlnìjší jsou èalounìné plochy k sezení, pùsobící v zimì jako izolace, a nastavitelné opìrky zad, umožòující pøíjemnìjší polohu k eventuálnímu spánku, zvláštì u nejmenších. -bjl PLÁN ZDRAVÍ PRO VŠECHNY V 21. STOLETÍ V ROCE ÈTYØI l øíjnu 2002 pøijala Vláda ÈR velkolepý plán Zdraví pro všechny v 21. století (zkrácenì Zdraví 21). Témìø 130 stránkový dokument pøedložilo ministerstvo zdravotnictví a byl vytvoøen širokým týmem odborníkù zdravotnických, ale i jiných profesí. Smyslem práce bylo navrhnout zásadní dokument o dlouhodobé zdravotní strategii ÈR. Uplatòováním programu Zdraví 21 v praxi má v horizontu nìkolika let dohnat Èeská republika vyspìlé zemì v úrovni zdravotního stavu lidí. Z prùzkumù zveøejnìných v dokumentu totiž vyplývá, že Èechùm se sice prodlužuje lidský vìk nejrychleji v Evropì, ale stále umírají asi o ètyøi roky døíve než lidé ve vyspìlých zemích. Pøes pokles úmrtí na nemoci srdce a cév v posledních letech pøevyšují dosud tyto choroby v ÈR svou èetností obdobné ukazatele v zemích Evropské unie a pøedstavují hlavní pøíèinu úmrtí (pøes 50 % ze všech úmrtí). Èeši stále hodnì kouøí, nejedí dost zdravì a málo se hýbou. Snížení tìlesné aktivity a nezdravé stravovací návyky vedou k vyššímu poètu obézních osob mezi mladými lidmi. Obezita mnohdy pøetrvává do dospìlosti, takže v evropském kontextu jsou Èeši národem tlouštíkù. Dokládají to statistiky Organizace pro hospodáøskou spolupráci a rozvoj (OECD), podle nichž je Èeská republika mezi deseti zemìmi, kde více než polovina dospìlé populace splòuje definici nadváhy nebo obezity. Dìti a mládež málo sportují. Nadmìrná tìlesná hmotnost se stává nejvìtším zdravotním rizikem. Odpovìdnost za plnìní plánu Zdraví 21 nese vláda a jednotlivá ministerstva, pøedpokládá se spolupráce mìst, obcí, krajù. Z usnesení vlády vyplývá, že ministr zdravotnictví má jednou roènì informovat o plnìní úkolù vyplývajících z tohoto programu. Požádali jsme Ministerstvo zdravotnictví ÈR, které shromažïuje podklady z jednotlivých ministerstev, o dosavadní shrnutí výsledkù plnìní a monitorování programu Zdraví 21 v oblasti pohybové aktivity obyvatelstva. Jedním z nejvýznamnìjších finanèních nástrojù, který každoroènì napomáhá k realizaci aktivit èinìných v rámci obecnì podpory zdraví obyvatelstva je dotaèní program MZ ÈR Národní program zdraví projekty podpory zdraví. Každoroènì jsou prostøednictvím tohoto programu finanènì podporovány projekty, které se vìnují rùzným aspektùm zdravého životního stylu, vèetnì pohybové aktivity. V tomto roce tak napø. bude mimo jiné realizována celorepubliková kampaò Pøijmi a vydej, jejímž hlavním organizátorem je Státní zdravotní ústav v Praze. Kvùli vzrùstající prevalenci nadváhy a obezity v populaci ÈR byla v roce 2005 pøi MZ ÈR ustavena mezirezortní Národní rada pro obezitu, která v souèasné dobì pøipravuje národní strategii prevence nadváhy a obezity v ÈR. Strategie je národní variantou Globální strategie pro výživu, pohybovou aktivitu a zdraví, kterou v roce 2004 schválilo Svìtové zdravotnické shromáždìní. K celoplošné propagaci zdravého životního stylu MZ ÈR v bøeznu 2006 vydalo Výživová doporuèení pro obyvatelstvo ÈR, která struènou a názornou formou shrnují základní požadavky na správnou výživu a dostatek pohybové aktivity. Významnou úlohu v realizaci konkrétních aktivit, jež smìøují k podpoøe zdraví obyvatelstva a primární prevenci onemocnìní, což zahrnuje i podporu vhodných pohybových aktivit, sehrávají také zdravotní ústavy. Tato zdravotnická zaøízení se v oblasti zdravého životního stylu orientují pøedevším na individuální a skupinové poradenství, ale zabývají se i dalšími formami výchovy ke zdraví. V neposlední øadì má nezastupitelnou úlohu také samotná obèanská spoleènost a veškeré nestátní organizace zabývající se propagací zdravého pohybu, kam nepochybnì patøí i ÈSTV. Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy zodpovídá pøedevším za plnìní tìch cílù Zdraví 21, které se týkají pohybové aktivity a zdravé výživy dìtí a mládeže. MŠMT ve zprávì o plnìní programu mj. uvádí: Z významných projektù se MŠMT podílí napø. na èinnosti Národní rady pro obezitu, podporuje projekt školní mléko. V roce 2003 vydalo MŠMT ve spolupráci s VÚP metodickou pøíruèku pro uèitele Výchova ke zdraví Poruchy pøíjmu potravy, která byla distribuována prostøednictvím pedagogického centra. Je souèasnì k dispozici na webových stránkách MŠMT (www.msmt.cz). Podpora sportovních pohybových aktivit obyvatelstva se realizuje prostøednictvím Národního programu rozvoje sportu pro všechny a programù na jeho podporu. Je smìrována

5 n 8 n 7 / 2006 n 9 n jak do oblasti organizovaných forem podpory sportu, tak i neorganizovaných. Na podporu organizovaných forem byly v roce 2004 vyhlášeny tøi programy, na které bylo vynaloženo tis. Kè, vèetnì zdravotnì postižených a údržby a provozu sportovních zaøízení. Z celkových finanèních prostøedkù uvolòovaných státem ze státního rozpoètu pro NNO v oblasti sportu v roce 2004 šlo 43,86 % do oblasti sportu z ústøedních orgánù, 31,90 % z rozpoètu krajù a 49,84 % z rozpoètu obcí. Sledování tìlesné zdatnosti mládeže a výskytu onemocnìní pohybového aparátu se plošnì nerealizuje. Dílèí sondy se provádìjí v rámci výzkumù vysokých škol. Pokud se chcete podrobnìji seznámit s oficiálními statistickými údaji o pohybové aktivitì obyvatelstva ÈR, doporuèujeme nahlédnout napø. na webové stránky Ústavu zdravotnických informací a statistiky ÈR (www.uzis.cz publikace Svìtové šetøení o zdraví v Èeské republice 2003). Vladimír Civín Informace ze sportovního prostøedí l PÙLSTOLETÍ SAZKY l pátek 15. záøí uplynulo padesát let od zahájení èinnosti akciové spoleènosti SAZKA. Za tuto dobu odvedla spoleènost více než 25 miliard korun na veøejnì prospìšné úèely, pøedevším ve sportu a v tìlovýchovì a souèasnì vyplatila pøes 65 miliard korun sázejícím na výhrách. Jak dále zaznìlo na tiskové konferenci, podíl SAZKY na celkových tržbách sázkového a loterijního prùmyslu loni pøedstavoval pøibližnì osm procent, zatímco její podíl na odvodech celého odvìtví na veøejnìprospìšné úèely pøekroèil ve stejném období 55 procent. Jen za posledních deset let SAZKA odvedla na tyto úèely pøes 10 miliard korun, z tohoto v letech 2001 až 2005 o 2,1 miliardy více, než by ve stejném období vyplývalo ze zákona. Zatímco v roce 1957 tržby SAZKY pøedstavovaly 652 milionù korun, loni spoleènost vytvoøila celkové výnosy pøes 9,34 miliardy. Tržby ze sázkové a z loterijní èinnosti v roce 2005 dosáhly 7,253 miliardy, po zdanìní témìø 1,555 miliardy a odvod výtìžku na veøejnì prospìšné úèely pøibližnì 1,29 miliardy korun. SAZKA, a.s., se bìhem své existence stala neodmyslitelnou souèástí spoleèenského a ekonomického života Èeské republiky. Díky finanèním prostøedkùm vytváøeným akciovou spoleèností SAZKA je umožnìn provoz mnoha sportovních zaøízení a odvìtví, která by bez èinnosti SAZKA, a.s., nemohla existovat. Tím, že SAZKA, a.s., finanènì pomáhá sportu, snižuje i výdaje státního rozpoètu do tohoto odvìtví. Takto uspoøené prostøedky mohou být pøerozdìleny do jiných sfér státního zájmu. Výroèí si SAZKA a.s. pøipomnìla øadou akcií, napøíklad páteèním zábavným galaveèerem v Sazka Arenì, mimoøádnými sázkovými hrami a soutìžemi. -red- Pro školení a semináøe je pøipraveno nìkolik školících místností o kapacitì od 12 do 100 osob. Personál hotelu Sport-Centrum Brandýs nad Labem je pøipraven splnit i ty nejnároènìjší požadavky ve sportovní pøípravì, regeneraci èi školení sportovcù, rozhodèích a trenérù. Gastronomický úsek je schopen reagovat na požadavky klientù a pøipravit speciální jídelníèek. Nemalou výhodou zaøízení je individuální pøístup k hostùm a snadná dostupnost z Prahy (12 km, autobusové spojení z Prahy-Èerného Mostu smìr Hradec Králové). Podrobnìjší informace najdete na webových stránkách -zi- l ATLETICKÝ ŽÁKOVSKÝ TROJBOJ LIBERECKÉHO KRAJE l rajské sdružení ÈSTV Libereckého kraje ve spolupráci s regionálními organizacemi ÈSTV v okresech Libereckého kraje a za podpory Libereckého kraje uspoøádalo 1. roèník Atletického trojboje pro žáky tøíd základních škol v Libereckém kraji. Akce se konala pod patronací námìstka hejtmana pro školství, mládež a tìlovýchovu a sport Mgr. Petra Doležala. Velká a dlouhodobá akce mìla nìkolik stupòù prvním byla dvì základní kola na školách, dalším pak v nìkterých okresech okrsková kola, pøes okresní kola (12. èervna Liberec, 14. èervna Jablonec n. N., 15. èervna Jilemnice a 19. èervna Èeská Lípa) až po krajské finále, které se konalo 22. èervna 2006 na stadionu Ludvíka Daòka v Turnovì. Vlastní finále se uskuteènilo za sluneèného poèasí a za skvìlé organizace domácího atletického klubu AC Syner Turnov. Na 150 nejlepších dìtí z celého kraje s vervou bojovalo nejen o umístìní, ale i o krásné medaile, které vìnovalo Krajské sdružení ÈSTV Libereckého kraje, poháry (vìnoval Liberecký kraj) a trièka (vìnovala Všeobecná zdravotní pojiš ovna Libereckého kraje). Velice úspìšná akce, které se v základních kolech zúèastnilo více než 2000 dìtí, byla zakonèena slavnostním pøedáním cen. -bv/civ- l SPORTCENTRUM V BRANDÝSE NAD LABEM PROCHÁZÍ MODERNIZACÍ l zásadním zmìnám došlo bìhem letošního roku v zaøízení ÈSTV Sport-Centrum v Brandýse nad Labem, které slouží k pøípravì a regeneraci širokého spektra sportovcù a v nemalé míøe je také využíváno ke školením, semináøùm a kongresùm. Hotel má kapacitu 115 lùžek v kategorii ***. Nabízí novì rekonstruované hotelové pokoje pro jednu až tøi osoby s vlastním sociálním zaøízením a televizorem, novì upravenou jídelnu, pìtadvacetimetrový plavecký bazén, regeneraèní zaøízení se saunou, perlièkovým bazénem, masážními vanami a soláriem. Souèástí regeneraèního zaøízení je i ordinace sportovního a rehabilitaèního lékaøe. Ke sportovní pøípravì a zápasùm slouží sportovní hala a tìlocvièna, posilovna, støelecký tunel a venkovní sportovištì vèetnì, tenisového kurtu s umìlou trávou a pøilehlé fotbalové høištì.

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

5 / 2008 n 1 n. kvìten 5 / 2008. www.cstv.cz. ZPRAVODAJ ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s. Foto: archiv redakce

5 / 2008 n 1 n. kvìten 5 / 2008. www.cstv.cz. ZPRAVODAJ ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s. Foto: archiv redakce 5 / 2008 n 1 n kvìten 5 / 2008 www.cstv.cz ZPRAVODAJ ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s. Foto: archiv redakce n 2 n 5 / 2008 n 3 n l PØEDSTAVUJEME: REGIONÁLNÍ SDRUŽENÍ ÈSTV BØECLAV l tomto èísle TP Zpravodaje

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Edice Wellness Eva Blahušová: BUDOKON jóga / bojová umìní / relaxace Budokon v pøekladu z japonštiny Cesta duchovního bojovníka je nový typ cvièení, které vytvoøil Cameron Shayne.

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Dennis Lehane: SBOHEM, BABY Bostonští soukromí detektivové Patrick Kenzie a Angela Gennaro usilovnì pátrají po zmizelé ètyøleté holèièce. Pak se ztratí další dítì... a detektivové

Více

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII Dick Francis: AŽ ZA HROB Dotisk 2. vyd., 240 s., cena brož. 299 Kè Samotáøský podivín Alexander Kinloch žije ve zchátralé pastoušce na úboèí skotského pohoøí, kde maluje obrazy.

Více

NA PRÁZDNINY S KNIHOU Z OLYMPIE

NA PRÁZDNINY S KNIHOU Z OLYMPIE NA PRÁZDNINY S KNIHOU Z OLYMPIE Fantasy thriller Simon Mawer: JIDÁŠOVO EVANGELIUM Thriller, love story, bohatá a oslòující novela plná myšlenek. Uspìla a pøesvìdèila. A také pøekvapila... Pøekvapila tématem,

Více

Pracovní jednání zástupcù odborových

Pracovní jednání zástupcù odborových 1 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè 7. 2. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Kolektivní vyjednávání str. 3 až 5 l Pracovní jednání zástupcù OS

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

Unikátní smlouva podepsána!

Unikátní smlouva podepsána! 5 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 10. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ 5 6 8 9 NOZ Co nese nicotnost právních jednání Danì Kdy je sleva na vyživované vnouèe Vzdìlávání Distanèní kurs marketingové

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

Nová cesta pro Evropu

Nová cesta pro Evropu 8 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 21. dubna 2014 CENA: 6 KÈ 2 6 Starobní 7 8 VI. sjezd ÈMKOS Delegáti vyberou nového pøedsedu konfederace dùchod V jakém pøípadì lze penzi ještì navýšit

Více

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2 6 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUžEB ROÈNÍK 12 CENA 5 Kè 1. 12. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Podniková kolektivní smlouva Èeské pošty, s.p. na léta 2006-2010

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI 2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI VIII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz DUBEN 2005 Prodej budovy bývalého Katastrálního úøadu Zastupitelstvo mìsta na svém posledním zasedání v únoru

Více

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání / Bøezen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 12 DESET LET MÌSTA ŠENOVA Paní Zima se nás letos rozhodla potrestat a takøka naším územím jen proletìla a nám

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Uèební texty. pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù. Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska

Uèební texty. pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù. Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska Uèební texty pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska Studijní materiál pro pøípravu vedoucích a instruktorù kolektivù mladých hasièù k získání kvalifikace

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

Tvrdá souèasnost legendy z Hlinska Kovák navštívil bývalou spoleènost ETA

Tvrdá souèasnost legendy z Hlinska Kovák navštívil bývalou spoleènost ETA 40 4 Hyundai/Kia 8 9 Hmotná 10 v Praze Výmìna zkušeností i spoleèné akce Zdraví Poskytování pracovnì-lékaøských služeb nouze Kdy vzniká nárok na pomoc TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 2. prosince

Více

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl Vážení pøátelé, milí studenti! Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své brány, aby zahájila nový akademický rok. U této pøíležitosti moji pøedchùdci informovali akademickou obec o splnìní

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. ledna 2014 CENA: 6 KÈ 3 4 6 10 Tipy Naše anketa Co vše oèekáváme od roku 2014 Seriál Jaké zmìny pøinese nový obèanský zákoník Oddlužení Pomáhají èlenùm

Více

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní ZRCADLO ZRCADLO9 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Franz Jentschke èestným obèanem Králík

Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Franz Jentschke èestným obèanem Králík Králický zpravodaj 05/2004-1 Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Franz Jentschke èestným obèanem Králík Zastupitelstvo mìsta Králíky se na svém zasedání dne 13.4.2004 rozhodlo udìlit

Více

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE 6 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ 2 4 Pracovní 5 9 Kurzarbeit Proè to u nás zatím nefunguje úrazy Loni v práci pøišlo o život 108 lidí Starobní dùchody Co vše

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 130 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Kvìten 2013 Aktuálnì z bloku starosty Obec zrealizuje investièní zámìry všech stran v obci Dle našich pøedpokladù k navýšení pøíjmù obce se již v 1. ètvrtletí t.r. ukazuje

Více