OBSAH. 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu"

Transkript

1 á á Č Č é í í Č í Č Č í É í Ě Ě č ířá É č Ř í čí ť é ě í ě í č í č í č ě í ě í ť í í í áč č

2 ě í ž í Ř á í š ě á Č á á á á í č í á é č í í ě ě Č á ž í í ě é í š á í á č á ě ě ě á é í ě ší á á č í ě ě ě á ů é ě ší á í č í íí í á í á á Č á Č á í č íá é í ě ě Č á č á Č ďá Č ě í á í č í á žá č í č á Č á č ší č íá á á í č š č

3 č í č í ň č í í é ě é ě í á íá á í é é í á á í á í á í í í ž ě á í á í č ě ší é č é é á í á í á í á č í ě í í í é áč í ž í í č á Č á ě Č á ě Č ě í Č Ž ě í í í é á é č

4 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu 3. Popis území 3.1. Charakter lokality 3.2. Cíle kanalizačního řádu 4. Technický popis stokové sítě 4.1. Popis a hydrotechnické údaje 4.2. Hydrologické údaje 4.3. Grafická příloha č Údaje o čistírně odpadních vod 5.1. Kapacita a limity vypouštěného znečištění 5.2. Současné výkonové parametry ČOV 5.3. Řešení dešťových vod 6. Údaje o recipientu 7. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami 8. Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace 9. Měření množství odpadních vod 10. Opatření při poruchách a haváriích a mimořádných událostech 11. Kontrola odpadních vod u sledovaných odběratelů Výčet a informace o sledovaných producentech Rozsah a způsob kontroly odpadních vod Grafická příloha č Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění odp. vod 12. Kontrola dodržování podmínek, stanovených kanalizačním řádem 13. Aktualizace a revize kanalizačního řádu

5 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu: - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33, 34) ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména 16) ve znění novel - vyhláška č. 428/2001 Sb., ( 9, 14, 24, 26) a jejich eventuální novely VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno ( 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle 33, 34 zákona č. 274/2001 Sb., b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace, c) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat, d) Vlastník kanalizace je povinen podle 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen, e) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem, f) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci, g) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách.

6 í č í Á Ří š É É í Ě š č íčí É É í Ě č č íčí É č í í š č ť č í á š ě í í é í ě ě Č á ě í čá í á ě č éč í ě í ě ě č á í ě Č á č íčí Č í Č á á ě č Č č íčí Č á í á Č Č č á áč á á í č á č í á č íá á á č í í ě í š é á í ú á š ě í í

7 2.2. CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě města Čelákovice tak, aby zejména: a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu, b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů, c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu, d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně, f) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě. 3. POPIS ÚZEMÍ 3.1. CHARAKTER LOKALITY Město Čelákovice je situováno cca 25 km severovýchodně od hlavního města Prahy. Je druhým největším městem původního okresu Praha-východ po dvojměstí Brandýs n. Labem Stará Boleslav. Nachází se v přímém povodí největší řeky Labe, kam jsou svedeny i předčištěné odpadní. Jednotná, soustavná kanalizace města Čelákovice slouží ke společnému odvádění odpadních a srážkových vod z území města Čelákovice a oddílná kanalizace slouží ke společnému odvádění odpadních a srážkových vod z příměstských obcí Sedlčánky a Císařská Kuchyně. Ve vlastím městě bylo podle posledních oficiálních údajů Městského úřadu k celkem bydlících obyvatel. Zbývajících bydlí v okrajových příměstských obcích Sedlčánky (706 obyvatel), Císařská Kuchyně (101 obyvatel) a Záluží (313 obyvatel), které jsou spravovány MÚ Čelákovice. Odkanalizována není obec Záluží. Celkem je zde obyvatel. Na kanalizační síť je připojena občanská vybavenost a většina podnikatelských subjektů města. Napojené firmy a podniky však v převážné většině neprodukují specifické průmyslové odpadní vody, ale pouze vody ze sociálního zařízení. Obyvatelé města Čelákovice byli v minulosti převážně zaměstnání v místním průmyslu, kterému dominoval výrobce obráběcích strojů TOS. Po současné recesi tohoto odvětví dojíždí značná část obyvatel za zaměstnáním do Prahy.

8 Celkový počet trvale obydlených domů ve městě byl ke dni vydání tohoto kanalizačního řádu: Čelákovice 1.982, Záluží 128, Sedlčánky 364 a Císařská Kuchyně 47. Rozsah kanalizačního území činí 359 ha v nadmořské výšce 171,5 198 m n.m. Řeka Labe je významným vodním tokem ve smyslu vyhlášky MZe-ČR č.178/2012 Sb. Zásobení pitnou vodou je realizováno výhradně z vodovodu pro veřejnou potřebu. V používání je i několik lokálních podzemních zdrojů (studní místního zásobování), které slouží převážně jako zdroje užitkové vody, event. pro zalévání zahrádek. Na vodovod je napojeno obyvatel. V období roku 2013 představovalo množství pitné vody fakturované - tj. odebrané z vodovodu průměrně m3/d. Ve stejném období pak představovalo množství odpadních vod fakturovaných - tj. odvedených kanalizací průměrně m3/d (včetně fakturovaných srážkových vod), bez fakturovaných vod srážkových m3/den ODPADNÍ VODY V městské aglomeraci vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace: a) v bytovém fondu ( obyvatelstvo ), b) při výrobní činnosti průmyslová výroba, podniky, provozovny ( průmysl ), c) v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti ( městská vybavenost ), d) srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací), e) jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území). Odpadní vody z bytového fondu ( obyvatelstvo ) - jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od obyvatel, bydlících trvale na území města Čelákovice, obcí Sedlčánky a Císařská Kuchyně a napojených přímo na stokovou síť. Poznámka: Znečištění produkované od dojíždějících občanů je zahrnuto ve sféře průmyslu a městské vybavenosti. Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti ( průmyslu ) - jsou (kromě srážkových vod) obecně dvojího druhu: - vody splaškové (ze sociálních zařízení podniků), - vody technologické (z vlastního výrobního procesu).

9 Podniky vykazují poměrně velkou variabilitu ve výrobních činnostech a sortimentu výroby; v současné době nevznikají technologické odpadní vody trvale u žádné z uvedených firem. Odpadní vody vznikají zejména v podnicích: 1 - TOS Čelákovice, a.s. 2 - TOS-MET slévárna Čelákovice, a.s. 3 - TRŽICKÝ, v.o.s. 4 - DEMOAUTOPLAST, s.r.o. 5 - FV PLAST, a.s. 6 - KOVOHUTÉ HOLDING DT, a.s. nejsou napojeny na městskou kanalizaci 7 - FERMATA, a.s. Čelákovice 8 - RINA, spol. s r.o. Čelákovice 9 - ČS PHM BENZINA a.s ČS PHM EVAPP s.r.o Kuchyně EKOLANDIA Sedláčkova 48 Odpadní vody z městské vybavenosti jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností služeb, obchodu a školství. Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do sféry městské vybavenosti zahrnují zejména: Podniky služeb, školy, zdravotní ordinace, úřady, pošty, obchody (TESCO, PENNY, BILLA) Základní škola + Gymnázium J. A. Komenského 414/ Základní škola Kostelní ul Základní umělecká škola Jana Zacha Vašátkova ul Střední odborná škola + ubytovna - U Učiliště 1379/ Vzdělávací zařízení (CMC + ZŠ + VOŠ, SOŠ a ZŠ MILLS + MŠ) nám. 5. května 2/ Zdravotnické zařízení Staňkovského ul Mateřská škola Rumunská 1477/ Mateřská škola Přístavní 333/18 20 Mateřská škola J. A. Komenského 1586 Tyto odpadní vody neovlivňují stabilně významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti.

10 4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ 4.1. POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE Jednotná (v úsecích tlakové kanalizace oddílná), soustavná kanalizace města Čelákovic slouží ke společnému odvádění odpadních i srážkových vod z převážné části území města Čelákovice a oddílná kanalizace z příměstských obcí Sedlčánky a Císařská Kuchyně. Jednotná stoková síť, zakončená čistírnou odpadních vod, byla ve městě Čelákovice vybudována převážně na přelomu padesátých a šedesátých let s tím, že byly využity úseky kanalizace, které byly již do té doby vybudovány. Nejstarší úseky pocházejí z třicátých let. Stoky jsou vybudovány z trub železobetonových (od Js 300) a z trub kameninových (do Js 300). Nově jsou budovány i úseky tlakové kanalizace z polyetylenu (PE). Celková délka kanalizační sítě činí 40,59 km v nadmořské výšce 171,5-198 m n. m. a odvodňuje kanalizační území o rozloze 359 ha. Domovních přípojek je k datu zpracování kanalizačního řádu evidováno v celkové délce 23 km. Jednotná (místy oddílná) stoková síť se skládá z hlavního povodí kmenové stoky A a z dílčího povodí kanalizačního sběrače stoky B. Sběrač stoky B je zakončen čerpací stanicí odpadních vod, ze které jsou vody čerpány výtlačným potrubím do kmenové stoky A. Kmenová stoka A je ukončena mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod, ze které jsou vyčištěné odpadní vody vypouštěny do recipientu - řeky Labe. Na kanalizační síti je 6 dešťových oddělovačů (V 01A V 06A) s odlehčením vyústěným do Labe nebo Čelákovického potoka, 5 čerpacích stanic odpadních vod v Čelákovicích, 4 čerpací stanice odpadních vod v Sedlčánkách a 1 čerpací stanice odpadní vody v Císařské Kuchyni. Stoková síť kmenové stoky A se skládá z hlavních sběračů AB až AY, z příslušných sběračů nižších řádů a uličních stok. Vzhledem ke skutečnosti, že kmenová stoka má v převážné části minimální spád a komunikace, ležící za železniční tratí nejsou bezprašné, dochází při srážkách ke splavování vysokého podílu usaditelných látek a tím i k zanášení stoky. V oblasti ulice Třebízského je vybudovaná tlaková kanalizace (PE 2 v délce 0,450 km), Třebízského potom gravitace (PVC 90). V povodí stoky A jsou situovány 3 čerpací stanice odpadních vod v Čelákovicích (ČSOV 02, ČSOV 03 a ČSOV 04). Na stoku B jsou napojeny uliční sběrače. Výtlačné potrubí z čerpací stanice OV 1 Jiřina, kterým jsou čerpány odpadní vody do kmenové stoky, A je dlouhé 0,52 km. V povodí stoky B je situována i čerpací stanice odpadní vody - ČSOV 05 v Čelákovicích. Rovněž v tomto sběrači, ze stejných důvodů jako v kmenové stoce A, dochází k většímu zanášení, než v jiných úsecích.

11 V oblasti Jiřina je vybudována a provozována oddílná tlaková kanalizace (PE 90 v délce 0,529 km přípojky 5/4 ), dále pak gravitace do ČSOV. V roce 2004 došlo k připojení splaškové kanalizace obce Sedlčánky a Císařské Kuchyně. V této oblasti byly vybudovány 4 čerpací stanice odpadních vod ( ČSOV 01 Sedlčánky, ČSOV 02 Sedlčánky, ČSOV 03 Sedlčánky, ČSOV 04 Sedlčánky), které mají výtlak zaústěný do nejbližší gravitační stoky. Hlavní gravitační stoka v ulici Komenského končí na čerpací stanici odpadních vod 05 v Sedlčánkách Komenského, kde rovněž končí gravitační stoka Císařské Kuchyně. Odvodnění komunikací z oblasti města Čelákovice je přes dešťové vpusti do jednotlivých stok. Majitelem a správcem dešťových vpustí na místních komunikacích je město Čelákovice. Odlehčovací komory: Seznam odlehčení odpadních vod z dešťových oddělovačů do recipientu: označení umístění vyústění V 01 A Na Stráni Labe V 02 A ul.rybářská Čelákovický potok V 03 A Na Hrádku mlýnský náhon (Labe) V 04 A V Nedaninách mlýnský náhon (Labe) V 05 A Jiřina Labe V 06 A nám. 5.května Čelákovický potok V 07 A u čistírny odp. vod Labe Odlehčovací a vypínací komora V O7 A je situována na přítokové jednotné kanalizaci, za příjezdovou komunikaci vedle vlastní ČOV a podrobnější popis je uveden v provozním řádu ČOV. Další objekty : Přečerpávání odpadních vod v Čelákovicích: ČSOV 01 Čelákovice Jiřina s bezpečnostním přepadem (povodí stoky B): Zděný nadzemní objekt s čerpací jímkou a košem pro záchyt hrubých nečistot. Osazena 2 čerpadla 100 GFHU (na 1 čerpadlo provozní hodnoty Q = 25 l/s; H max = 23 m; P = 6,5 kw) Přenos stavů (hladiny max. min. a poruchy) pomocí TSLC 422 na dispečink odpadních vod VaK Ml. Boleslav (ČOV II Podlázky).

12 ČSOV 02 Čelákovice Třebízského bez odlehčení (povodí stoky AF): Podzemní jímka BMTO-Liberec. Osazena 2 čerpadla JUNG typ UAK 35/2A2/3 (na 1 čerpadlo provozní hodnoty Q = 18 l/s; H max = 5,39 m; P = 3,2 kw) Přenos stavů (hladiny max. min. a poruchy) pomocí TSLC 422 na dispečink odpadních vod VaK Ml. Boleslav (ČOV II Podlázky). ČSOV 03 Čelákovice Přerovská cesta I bez odlehčení (povodí stoky AO): Podzemní jímka BMTO-Liberec. Osazena 2 čerpadla JUNG typ UAK 15/4 B3 (na 1 čerpadlo provozní hodnoty Q = 15,8 l/s; H max = 5,45 m; P = 1,8 kw) Přenos stavů (hladiny max. min. a poruchy) pomocí TSLC 422 na dispečink odpadních vod VaK Ml. Boleslav (ČOV II Podlázky). ČSOV 04 Čelákovice Nedaniny bez odlehčení (povodí stoky A/AJ): Podzemní jímka BMTO-Liberec. Osazena 2 čerpadla JUNG typ UAK 25/2 M/4 (na 1 čerpadlo provozní hodnoty Q = 4,86 l/s; H max = 7 m; P = 2,2 kw) Přenos stavů (hladiny max. min. a poruchy) pomocí TSLC 422 na dispečink odpadních vod VaK Ml. Boleslav (ČOV II Podlázky). ČSOV 05 Čelákovice Přerovská cesta II bez odlehčení Podzemní jímka. Osazena 2 čerpadla JUNG typ UAK 15/4 B3 (na 1 čerpadlo provozní hodnoty Q = 14 l/s; H max = 5,7 m; P = 1,8 kw) Přenos stavů (hladiny max. min. a poruchy) pomocí TSLC 422 na dispečink odpadních vod VaK Ml. Boleslav (ČOV II Podlázky). Přečerpávání odpadních vod v Sedlčánkách: ČSOV 01 Sedlčánky U přívozu bez odlehčení Podzemní jímka. Osazena 2 čerpadla JUNG typ UFK 25/2M (na 1 čerpadlo provozní hodnoty Q = 1,13 l/s; H max = 15,4 m; P = 2,7 kw) Přenos stavů (hladiny max. min. a poruchy) pomocí TSLC 422 na dispečink odpadních vod VaK Ml. Boleslav (ČOV II Podlázky). ČSOV 02 Sedlčánky Družstevní bez odlehčení Podzemní jímka. Osazena 2 čerpadla JUNG typ UAK 08 (na 1 čerpadlo provozní hodnoty Q = 0,9 l/s; H max = 9,8 m; P = 1,6 kw) Přenos stavů (hladiny max. min. a poruchy) pomocí TSLC 422 na dispečink odpadních vod VaK Ml. Boleslav (ČOV II Podlázky).

13 ČSOV 03 Sedlčánky Za školou bez odlehčení Podzemní jímka. Osazena 2 čerpadla JUNG typ UFK 25/2M (na 1 čerpadlo provozní hodnoty Q = 1,13 l/s; H max = 15,1 m; P = 2,7 kw) Přenos stavů (hladiny max. min. a poruchy) pomocí TSLC 422 na dispečink odpadních vod VaK Ml. Boleslav (ČOV II Podlázky). ČSOV 04 Sedlčánky Smetanova bez odlehčení Podzemní jímka. Osazena 2 čerpadla JUNG typ UFK 25/2M + UAK 08/2 M/2 (na 1 čerpadlo provozní hodnoty Q = 0,9 l/s; H max = 12,3 m; P = 1,6 kw) Přenos stavů (hladiny max. min. a poruchy) pomocí TSLC 422 na dispečink odpadních vod VaK Ml. Boleslav (ČOV II Podlázky). ČSOV 05 Sedlčánky - Císařská Kuchyně Komenského s bezpečnostním přepadem. Podzemní jímka. Vlastní objekt oplocen. Osazena 2 čerpadla Hidrostal COCQ-MH10D+CEY12-GSEQ+NAB1-10 (na 1 čerpadlo provozní hodnoty Q = 8,5 l/s; H max = 28 m; P = 7 kw) Přenos stavů (hladiny max. min., chody čerpadel, průtok a poruchy) pomocí MGX na dispečink odpadních vod VaK Ml. Boleslav (ČOV II Podlázky). Měření průtoku indukčním průtokoměrem K obsluze a kontrole stokového systému slouží zejména revizní vstupní šachty. Podrobné informace o jejich rozmístění a parametrech jsou uvedeny v provozním řádu kanalizace. Podrobnější údaje o stokové síti a o čerpacích stanicích odpadních vod jsou uvedeny v technicko-provozní dokumentaci, uložené u provozovatele těchto zařízení HYDROLOGICKÉ ÚDAJE : Pro město Čelákovice je směrodatná intenzita přívalového deště (t = 15 min., p = 0,5) 114 (l/s.ha). Průměrný srážkový úhrn je 519 mm/rok, průměrný (celoplošný) odtokový koeficient intravilánu je 0,35. Údaje převzaty z PP II. etapy stokové sítě Čelákovice Pražský projektový ústav Praha 7 07/1958; srážkový úhrn ČHMÚ Praha-Komořany r Množství odebírané a vypouštěné vody Celkový počet trvale bydlících obyvatel ve městě (odkanalizované území) je v současnosti , z toho je na veřejnou kanalizaci napojeno Celkově jsou všichni současní uživatelé veřejné kanalizační sítě připojeni prostřednictvím přípojek o celkové délce 23 km.

14 Při současném, celkovém množství z vodovodu pro veřejnou potřebu odebírané pitné vody fakturované (domácnosti r. 2013) - tj. průměrně m3/d, představuje specifický odběr na 1 připojeného obyvatele 91 l/d. Při současném, celkovém množství kanalizací odváděných odpadních vod fakturovaných (domácnosti r. 2013) - tj. průměrně 996 m3/d, představuje specifická produkce na 1 připojeného obyvatele 92 l/d GRAFICKÁ PŘÍLOHA č. 1 Grafická příloha č. 1 obsahuje základní situační údaje o kanalizaci a významných zdrojů odpadních vod. 5. ÚDAJE O ČISTÍRNĚ MĚSTSKÝCH ODPADNÍCH VOD Čistírna odpadních vod města Čelákovice byla postavena v roce 1960 (biofiltry) jako mechanicko-biologická čistírna a rekonstruovaná v létech na systém D-N (oběhová aktivace). V roce 2012 proběhla další rekonstrukce a intenzifikace ČOV a po zkušebním provozu byla v roce 2013 uvedena do trvalého provozu. Technologická linka ČOV Čelákovice zahrnuje stupeň mechanického předčištění odpadních vod, biologický stupeň čištění a kalové hospodářství pro aerobní stabilizaci a následné odvodnění vyprodukovaného přebytečného aktivovaného kalu. Odpadní vody jsou jednotnou kanalizační stokou přiváděny do areálu ČOV. Před areálem ČOV je umístěna odlehčovací a vypínací komora zajišťující odlehčení srážkových a případné úplné zastavení nátoku odpadních vod do areálu. V areálu ČOV jsou odpadní vody přiváděny na stupeň mechanického předčištění. Mechanické předčištění odpadních vod představuje záchyt velmi hrubých nečistot na ručně stíraných česlích, záchyt shrabků na následných velmi jemných automaticky čištěných česlích a separaci písku ve vírovém lapáku písku. Shrabky zachycené na velmi jemných česlích jsou propírány a odvodňovány ve šnekovém lisu, písek je veden do šnekového separátoru. Mechanicky předčištěné vody jsou za stupněm hrubého předčištění přiváděny do jímky čerpací stanice, odkud jsou zdvihány do rozdělovacího objektu před aktivačními nádržemi. Do rozdělovacího objektu je zároveň zaústěn výtlak proudu vratného kalu z čerpací stanice vratného a přebytečného kalu.

15 Aktivační proces je realizován jako trojice paralelně protékaných oběhových aktivačních nádrží. Aktivační proces je dimenzován pro ustavení procesu biologické nitrifikace a denitrifikace. Aktivační proces je doplněn procesem zvýšené eliminace sloučenin fosforu jejich simultánním chemickým srážením. Srážedlo (železitá sůl) je dávkováno do rozdělovacího objektu před aktivačními nádržemi. Vyčištěná odpadní voda je od aktivovaného kalu separována ve dvojici kruhových horizontálně protékaných dosazovacích nádrží. Usazený aktivovaný kal je ze dna každé z nádrží odtahován separátním čerpadlem a veden jako vratný kal do rozdělovacího objektu před aktivačními nádržemi, nebo jako přebytečný kal do stupně kalového hospodářství. Vyčištěná odpadní voda odtéká z hladiny dosazovacích nádrží přes měrný objekt do recipientu, kterým je řeka Labe. Nakládání s vyprodukovaným přebytečným aktivovaným kalem je založeno na jeho gravitačním zahuštění a následné aerobní stabilizaci. Aerobně stabilizovaný kal je odvodňován za přídavku organického flokulantu na instalovaném sítopásovém lisu a po odvodnění odvážen k další řízené likvidaci. Povolení k nakládání s vodami k vypouštění odpadních vod a uvedení ČOV do trvalého provozu bylo vydáno: dne č. j.: /2013/KUSK vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Platnost povolení k nakládání s vodami je časově omezeno do KAPACITA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD A LIMITY VYPOUŠTĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ Základní projektové kapacitní parametry : (viz také Tabulka č. 1 v příloze) - počet EO průměrný denní přítok odp. vod Q m 3 /den 105,8 m 3 /h 29,4 l/s - denní (výpočtový) přítok Q d m 3 /den 207 m 3 /h 75 l/s - maximální dešťový přítok na ČOV Q max 136 l/s - maximální přítok do biologického stupně Q max,b 136 l/s

16 - látkové zatížení BSK 5 628,4 kg/den 247,4 mg/l CHSK Cr kg/den 554,8 mg/l NL 692,9 kg/den 272,8 mg/l N-NH 4 101,9 kg/den 40,1 mg/l N-celk 145 kg/den 57,1 mg/l P-celk 27,5 kg/den 10,8 mg/l - kvalita odtok BSK 5 m 6 mg/l CHSK Cr 35 mg/l NL 25 mg/l N-NH 4 1 mg/l N-celk 8 mg/l P-celk 1,5 mg/l Povolené hodnoty vypouštěného znečištění v jednotlivých ukazatelích, stanovené rozhodnutím vodoprávního úřadu jsou uvedeny v tabulce č. 1. Tabulka č.1: (včetně Tabulka č.1 v příloze) Povolené limity množství odpadní vody: Q prům. l/s Q max. l/s m 3 /měs. m 3 /rok Povolené limity kvality: ukazatel p mg/l m mg/l t/rok BSK CHSK Cr NL N-celk průměr ,5 P-celk průměr 1,5 3 1,65 Provoz čistírny je řízen samostatným provozním řádem. Podrobnější údaje o čistírně odpadních vod jsou uvedeny v technicko-provozní dokumentaci, uložené u provozovatele tohoto zařízení.

17 5.2. SOUČASNÉ VÝKONOVÉ PARAMETRY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V současné době je na čistírnu odpadních vod připojeno fyzických, ve městě trvale bydlících obyvatel. Současné znečištění na přítoku do čistírny reprezentuje ekvivalentních obyvatel (EO je definovaný produkcí znečištění 60g BSK5 za den). Průměrně dosahovaná účinnost čištění v ukazateli BSK5 dosahuje 98,5%. Limity vypouštěného znečištění dané rozhodnutím vodoprávního úřadu nejsou překračovány. Hodnoty kvality koncentrační i bilanční jsou dodržovány. Do čistírny odpadních vod přitéká přiměřené množství balastních vod. Podrobné údaje o množství, jakosti a bilanci znečištění jsou uvedeny v tabulce č ŘEŠENÍ DEŠŤOVÝCH VOD Odvodnění komunikací z oblasti města Čelákovice je přes dešťové vpusti do jednotlivých stok. Majitelem a správcem dešťových vpustí na místních komunikacích je město Čelákovice. Srážkové vody ze střech budov a soukromých pozemků, určených k podnikání v lokalitě Čelákovice jsou podle přílohy č. 16 vyhlášky MzeČR č.428/2001 Sb. propočítávány a účtovány ke zpoplatnění jednotlivým producentům (rozvedeno v hospodářských smlouvách). Soupis odlehčovacích komor je součástí kapitoly ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU Název recipientu : Labe Kategorie podle vyhlášky č. 178/2012 Sb. : Významný vodní tok Číslo hydrologického profilu : Identifikační číslo vypouštění odpadních vod: Profil levý břeh, ř. km. : 871,000 Q 355 : 15,1 m 3 /s Q průměrný : 72,6 m 3 /s Kvalita při Q 355 : BSK5 = 3,646 mg/l (profil Lysá n.l.) CHSK(Cr) = 21,667 mg/l NL = 21,083 mg/l + N-NH 4 = 0,317 mg/l P celk. = 0,207 mg/l Správce toku : Povodí Labe s.p., Hradec Králové

18 7. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI Do stokové sítě nesmí vniknout následující látky, které nejsou odpadními vodami: a/ radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, popřípadě obyvatelstva, nebo způsobující nadměrný zápach, b/ narušující materiál stokové sítě nebo čistírny odpadních vod, c/ způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě, nebo ohrožující provoz čistírny odpadních vod, d/ hořlavé, výbušné, popřípadě látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé, nebo otravné směsi, e/ jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, vyvíjejí jedovaté látky, f/ pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny, g/ silážní šťávy, průmyslová hnojiva, jejich tekuté složky, prasečí kejda Dále nesmí do stokové sítě vniknout: a/ uhlovodíky (C10-C40) zbytkové znečištění lehkými kapalinami v množství přesahujícím 10 mg v jednom litru vody, b/ tuky z výrob a vyvařoven v množství přesahujícím 50 mg v jednom litru vody, c/ potravinový odpad a zbytky jídel z kuchyňských drtičů. Zákon o vodách č.254/2001 Sb. v 39 stanoví povinnosti při zacházení se závadnými látkami, které nejsou odpadními vodami. Jejich seznam tvoří přílohu č.1 zákona o vodách. Vyhláška Mze ČR č.428/2001 Sb. potom v 24 f) stanoví, že tento seznam musí být obsahem kanalizačních řádů.

19 A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné: 1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí. 2. Organofosforové sloučeniny. 3. Organocínové sloučeniny. 4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem. 5. Rtuť a její sloučeniny. 6. Kadmium a jeho sloučeniny. 7. Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu. 8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. B. Nebezpečné látky: 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: 1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad 2. měď 7. arzen 12. baryum 17. kobalt 3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium 4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur 5. olovo 10. titan 15. uran 20. stříbro 2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. 4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky. 5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu. 6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu. 7. Fluoridy. 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. 9. Kyanidy. 10. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty. Podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ( 16) je nutné povolení vodoprávního úřadu v případě vypuštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace.

20 8. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE 1) Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené v tabulce č. 3 (pokud vodoprávní úřad nestanoví v samostatném povolení hodnoty vyšší): Ukazatel Symbol Maximální koncentrační limit (mg/l) v 2 hodinovém (směsném) vzorku reakce vody ph 6,0-9,0 teplota T 40 C biochemická spotřeba kyslíku BSK chemická spotřeba kyslíku CHSK Cr nerozpuštěné látky NL rozpuštěné anorg. soli RAS dusík amoniakální + N-NH 4 45 dusík celkový N celk. 60 fosfor celkový P celk. 10 sírany (sulfáty) 2- SO chloridy Cl tenzidy aniontové PAL-A 10 tenzidy aniontové PAL-A pro komerční prádelny 25 fenoly jednosytné FN 1 5 AOX AOX 0,05 kyanidy celkové CN - 0,2 extrahovatelné látky EL 100 uhlovodíky C10-C40 C10-C40 10 rtuť Hg 0,01 měď Cu 0,2 nikl Ni 0,1 chrom celkový Cr celk. 0,3 chrom šestimocný Cr 6+ 0,05 olovo Pb 0,1 arsen As 0,05 zinek Zn 1,0 kadmium Cd 0,01 vanad V 0,05 kobalt Co 0,01 selen Se 0,01 stříbro Ag 0,1 molybden Mo 0,01 salmonella sp. (vody z infekčních zdravotnických a obdobných zařízení) negativní

21 Uvedené koncentrační limity se ve smyslu 24 odst. g), vyhlášky č. 428/2001 Sb. netýkají splaškových odpadních vod. 2) Do kanalizace je zakázáno vypouštět odpadní vody nad rámec koncentračních a bilančních limitů (maxim), pokud není vypouštění povoleno samostatným rozhodnutím vodoprávního úřadu. 3) Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) podle odstavce 1), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz 10 zákona č. 274/2001 Sb. a 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.). Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle zákona č. 274/2001 Sb. 9. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Průmysl a městská vybavenost objemová produkce odpadních vod průtok bude zjišťován u vybraných odběratelů z údajů měřících zařízení odběratelů. U ostatních bude stanovován z údajů fakturované vody a počítán s použitím údajů o srážkovém úhrnu a o odkanalizovaných plochách. Další podrobné informace jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách na odvádění odpadních vod. Měřící zařízení ke zjišťování okamžitého a kumulativního průtoku technologických odpadních vod se u producentů tohoto kanalizačního řádu města Čelákovice nevyžaduje. Objemový přítok do čistírny odpadních vod je zjišťován z přímého měření, z údajů výstupního měřidla průtoků, umístěného ve výtokovém objektu, který tvoří Parshallův žlab P4 a ultrazvukový průtokoměr Fiedler M2001-Qu s ultrazvukovým snímačem US Obyvatelstvo (místní) - objemová produkce splaškových odpadních vod bude zjišťována z údajů stočného.

KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010)

KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010) Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010) (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech

Více

červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU:

červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU: K AN ALIZ AČ NÍ Ř Á D STOKOVÉ SÍTĚ M ARIÁNSKÉ LÁZNĚ červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU: OBSAH Obsah... 2 Titulní list kanalizačního řádu... 3 1. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu... 4 1.1. Vybrané povinnosti

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti)

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti) KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí (volné výusti) (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE

Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana 25 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE červen 2009

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PELHŘIMOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PELHŘIMOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PELHŘIMOV (zpracován podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Březen 2004

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011 Počet stran: 1/25 K A N A L I Z A Č N Í Ř Á D stokové sítě obce Červenec 2011 Zhotovitel : 1.SčV, a. s. provoz Příbram Nová Hospoda 93 Příbram IX 261 01 (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: stokové sítě města Beroun a města Králův Dvůr po dokončených stavbách projektů Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun a Kanalizace obce Hýskov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD Letohrad Kanalizační řád stokové sítě Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD (podle zákona

Více

KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ listopad 2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU, DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ Kanalizační řád

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města Strážnice POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (www.vak-hod.cz). Obsahuje

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

Kanalizační řád. Bílenice, Kadešice Rozsedly

Kanalizační řád. Bílenice, Kadešice Rozsedly Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu sídel obce Žihobce Bílenice, Kadešice Rozsedly Vypracovaný podle ustanovení 14 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

Kanalizační řád Hlučín. Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA. HLUČÍN Aktualizace. Prosinec/2011. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.

Kanalizační řád Hlučín. Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA. HLUČÍN Aktualizace. Prosinec/2011. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA HLUČÍN Aktualizace Prosinec/2011 Hlučín Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 1 OBSAH 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Vlastník kanalizace : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Přítkovská 16%&, (1) )0 Teplice Identifikační

Více

SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUBICE

SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUBICE Vybrané části z kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUICE Provozovatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice IČ: 60108631 Pardubice

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém města MO zakončený čistírnou odpadních vod

KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém města MO zakončený čistírnou odpadních vod MO KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém města MO zakončený čistírnou odpadních vod MO KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém města MO zakončený čistírnou odpadních vod Vlastník kanalizace

Více

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

KANALIZANÍ ÁD. STOKOVÉ SÍT obce HORNÍ POAPLY

KANALIZANÍ ÁD. STOKOVÉ SÍT obce HORNÍ POAPLY Stedoeské vodárny, a.s. U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno KANALIZANÍ ÁD STOKOVÉ SÍT obce HORNÍ POAPLY ervenec 2007 OBSAH OBSAH... 2 1. TITULNÍ LIST KANALIZANÍHO ÁDU... 3 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZANÍHO

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města/obce a připojených částí červenec 2010 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Název lokality Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Název města Kanalizační

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Splaškové kanalizace v obci Březina. Dne: 31.1.2012 Správce a provozovatel splaškové kanalizace: Obec Březina

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Splaškové kanalizace v obci Březina. Dne: 31.1.2012 Správce a provozovatel splaškové kanalizace: Obec Březina KANALIZAČNÍ ŘÁD Splaškové kanalizace v obci Březina Vypracoval: Petr Vobejda Dne: 31.1.2012 Správce a provozovatel splaškové kanalizace: Obec Březina 1. Identifikační údaje Místo: Katastrální území: Vlastník

Více

Obecný kanalizační řád

Obecný kanalizační řád Obecný kanalizační řád Kanalizační řád (dále jen KŘ) je dokument, kterým jsou stanoveny podmínky a pravidla pro připojování producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci. V rámci podmínek připojení jsou

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Paseky nad Jizerou. splaškové kanalizace v obci. 1 Kanalizační řád

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Paseky nad Jizerou. splaškové kanalizace v obci. 1 Kanalizační řád KANALIZAČNÍ ŘÁD splaškové kanalizace v obci Paseky nad Jizerou 1 OBSAH 1. Titulní list 3 2. Úvodní ustanovení 4 2.1 Platnost kanalizačního řádu 4 2.2 Schválení kanalizačního řádu 4 2.3 Uložení kanalizačního

Více

PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD

PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD TP-8EO PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD pro rodinné domy s připojením 2 8 osob Typ TP 8 EO Čtěte pozorně a uschovejte pro případ další potřeby / Záruční podmínky Dodavatel:...... Odběratel:......

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

PROVOZOVÁNÍ A BEZPEČNOST STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

PROVOZOVÁNÍ A BEZPEČNOST STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

VZOROVÝ PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOTAL 4

VZOROVÝ PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOTAL 4 VZOROVÝ PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOTAL 4 Návod na použití domovní čistírny pro rodinné domy Obsah 1. Úvodní informace 4 2. Technologie BIOTAL 5 3. Účinnost čištění 6 4. Popis zařízení 6 5. Technické

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA. Nádražní 28/3114, Ostrava Moravská Ostrava

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA. Nádražní 28/3114, Ostrava Moravská Ostrava Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČO: 45193673 DIČ: 388-45193673 Zapsáno v OR KS v Ostravě, spisová značka B 348 KB Ostrava č.ú.: 5302-761/0100

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více