Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: Č. obj: Školní rok /2011 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje Komenského 1534, Lysá nad Labem tel: fax:

2 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Zřizovatel: Středočeský kraj IČ: IZO ředitelství školy: Číslo telefonu: Číslo faxu: ová adresa: Internetové stránky: Ředitelka školy: Statutární zástupce ředitelky školy: ICT koordinátor: Výchovný poradce: Metodik primární prevence rizikového chování: Seznam členů školské rady: RNDr. Ivana Dvořáková Mgr. Vlasta Sloupová Ing. Jiří Elicer, CSc. Mgr. Bohuslava Svobodová Mgr. Alena Langová zástupce pedagogického sboru PhDr. Věra Štychová - předsedkyně zástupce nezletilého ţáka Lenka Fišerová zástupce zřizovatele Zbyněk Rýpar Poslední změna zařazení do školského rejstříku: stránka 2 (celkem 46)

3 2. Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 je příspěvkovou organizací zřízenou dne 1. dubna 1995 Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky. Usnesením zastupitelstva kraje ze dne 18. září 2001, podle 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), podle 16 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 23 odst. 1 písm. b) a 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se dnem stal zřizovatelem školy Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5. Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 57 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy. Doplňková činnost Škola můţe pořádat odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorské činnosti a vyučovat v oboru výpočetní techniky, psaní na stroji a cizích jazyků na základě ţivnostenských listů vydaných Městským úřadem Lysá nad Labem pod evidenčními čísly a Materiálně technické podmínky pro výuku Škola je umístěna v budově města Lysá nad Labem, která se skládá z více pavilonů a uţívají ji kromě nás dvě základní školy. Máme pronajaté prostory dvou pavilonů (z toho jeden částečně) a tělocvičnu za symbolickou cenu 24,- Kč ročně. Městský úřad Lysá n. L. škole poskytuje finanční prostředky na běţnou údrţbu pronajatých prostor. Prostředí školy je velice pěkné, budova je zateplená a má nová okna. Počet kmenových a odborných učeben vyhovuje kapacitě školy. Nevýhodou je umístění tří učeben a jednoho kabinetu v odlehlé části budovy v pavilonu základní školy. Vedení OA pokračovalo v přípravě vybudování vestavby v půdním prostoru v pavilonu C, výtahu pro vozíčkáře a samostatného vchodu pro OA včetně šaten. Cílem je mít všechny učebny v jednom pavilonu a uvolnit druhý pavilon pro ZŠ, zjednodušit logistiku uvnitř školní budovy a zpřístupnit OA pro tělesně znevýhodněné ţáky. Tento záměr podporuje náš zřizovatel Středočeský kraj, majitel budovy město Lysá nad Labem i vedení obou základních škol. Vedení OA vypracovalo projektovou ţádost o finanční podporu stavby z ESF z programu ROP Střední Čechy, ta ale nebyla podpořena. Škola má tři učebny vybavené ţákovskými PC (v kaţdé stanic), dvě jazykové učebny a tělocvičnu. Vybavení školy výpočetní technikou je blíţe popsáno v kapitole 12. Nové vybavení V tomto školním roce jsme nepořídili nové vybavení, protoţe se nám nepodařilo získat finanční prostředky. Největším problémem je HW a SW vybavení učeben ICT. Vybavení jedné z nich, která slouţí pro výuku předmětů písemná a elektronická komunikace, statistika a ICT, je natolik zastaralé, ţe jiţ nelze udrţet v chodu. Obnova je nezbytně nutná pro zajištění výuky a pro udrţení stránka 3 (celkem 46)

4 zabezpečení počítačové sítě školy. Na tuto akci jsme získali mimořádnou dotaci od zřizovatele, realizace je naplánována na podzim roku 2011 po obdrţení dotace. Nově jsme začali vyuţívat elektronickou třídní knihu z programu Bakaláři. Inovovali jsme www stránky školy. Vzdělávací program školy, příprava a ověřování školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce Škola poskytuje úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou, formou denního čtyřletého studia realizuje výuku čtyř studijních oborů: M/004 Obchodní akademie podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, č. j / M/002 Ekonomické lyceum podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy dne , č. j / M/02 Obchodní akademie podle školního vzdělávacího programu "Školní vzdělávací program Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor M/02 Obchodní akademie" (Zkrácený název "ŠVP OALy Obchodní akademie"), který je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem M/02 Obchodní akademie, který vydalo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dne , č. j / M/02 Ekonomické lyceum podle školního vzdělávacího programu "Školní vzdělávací program Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor M/02 Ekonomické lyceum" (Zkrácený název "ŠVP OALy Ekonomické lyceum"), který je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem M/02 Ekonomické lyceum, které vydalo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dne , č. j / Ţáci všech oborů studují povinně dva cizí jazyky z nabídky: anglický, německý, francouzský a ruský jazyk. Ve třetím ročníku si letos kaţdý ţák volil jeden tříhodinový seminář z nabídky: aplikovaná ekonomika, marketing, zeměpis cestovního ruchu. Ve čtvrtém ročníku jsme pro všechny ţáky zařadili dvouhodinová ekonomická cvičení a hodinový předmět obchodní korespondence v cizím jazyce (kaţdý ţák hodinu v anglickém a hodinu ve druhém studovaném jazyce). Ţáci tohoto ročníku volili také dvouhodinový seminář z nabídky: matematická cvičení, ICT seminář nebo základy společenských věd a hodinový z nabídky: bankovnictví, ekonomika cestovního ruchu, seminář ze zeměpisu, psychologie nebo rétorika. Ţáci si zvolili pouze matematická cvičení a seminář ICT, seminář ze zeměpisu, daně a rétoriku. Někteří ţáci pokračovali ve studiu ruského jazyka volitelného s časovou dotací dvě hodiny týdně. stránka 4 (celkem 46)

5 Učební plány pro školní rok M/002 Ekonomické lyceum dne , č.j / Název předmětu Zkratka Počet hodin 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura CJL 3 4 Anglický jazyk ANJ 4 3 Cizí jazyk FR/NJ/RUJ 4 3 Obchodní anglický jazyk OKA 0 1 Obchodní cizí jazyk OK 0 1 Dějepis DEJ 2 0 Občanská nauka OBV 1 0 Psychologie PSY 1 0 Společenská kultura SPK 2 0 Matematika MAT 3 3 Fyzika FYZ 0 0 Chemie CHE 0 0 Biologie BIO 0 0 Zeměpis ZEM 0 0 Tělesná výchova TEV 2 2 Informační technologie ICT 2 0 Písemná a elektronická komunikace PEK 0 0 Ekonomika EKO 3 2 Ekonomická cvičení EKC 0 2 Účetnictví UCE 3 3 Právo PRA 0 3 Celkem Aplikovaná ekonomika APE 0 0 Marketing MAR 3 0 Zeměpis cestovního ruchu ZCR 3 0 Volitelný ruský jazyk RUJ 3 2 Matem. sem. MAC 0 2 Základy společenských věd ZSV 0 0 Seminář informační technologie SIT 0 2 Rétorika RET 0 1 Ekonomika cestovního ruchu ECR 0 0 Psychologie PSY 0 1 Bankovnictví BAN 0 0 Celkem 3 3 Úhrn Do 3. ročníku byl vloţen jednohodinový volitelný předmět písemná a elektronická komunikace v rámci ověřování školního vzdělávacího programu. stránka 5 (celkem 46)

6 63-41-M/004 Obchodní akademie podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, č.j / Název předmětu Zkratka Počet hodin 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura CJL 3 4 Anglický jazyk ANJ 4 4 Cizí jazyk FR/NJ/RUJ 4 4 Obchodní anglický jazyk OKA 0 1 Obchodní cizí jazyk OK Matematika MAT 3 0 Dějepis DEJ 0 0 Občanská nauka OBV 1 0 Tělesná výchova TEV 2 2 Hospodářský zeměpis HOZ 0 0 Informační technologie ICT 2 1 Písemná a elektronická komunikace PEK 3 0 Ekonomika EKO 3 2 Ekonomická cvičení EKC 0 2 Právo PRA 0 3 Účetnictví UCE 4 4 Statistika STA 0 0 Hospodářské výpočty HVY 0 0 Zboţíznalství ZBO 0 0 Celkem Aplikovaná ekonom. APE 3 0 Marketing MAR 3 0 Zeměpis cestovního ruchu ZCR 3 0 Volitelný ruský jazyk RUJ 3 2 Matematický seminář MAC 0 2 Základy společenských věd ZSV 0 2 Seminář informační technologie SIT 0 2 Rétorika RET 0 1 Ekonomika cestovního ruchu ECR 0 1 Psychologie PSY 0 1 Bankovnictví BAN 0 1 Celkem 3 3 Úhrn stránka 6 (celkem 46)

7 78-42 M/02 Ekonomické lyceum Název předmětu Zkratka Počet hodin 1. ročník 2. ročník Český jazyk a literatura CJL 3 3 Anglický jazyk ANJ 4 3 Cizí jazyk FRJ/NEJ/RUJ 4 3 Dějepis DEJ 2 2 Občanská nauka OBN 0 1 Fyzika FYZ 0 2 Chemie CHE 0 1 Biologie BIO 0 1 Přírodovědný základ PŘZ 6 0 Matematika MAT 3 4 Tělesná výchova TEV 2 2 Inform. a komunikační technologie ICT 2 2 Pís. a el. komunikace PEK 2 2 Ekonomika EKO 2 2 Účetnictví UCE 0 2 Zeměpis ZEM 2 2 Celkem M/02 Obchodní akademie Název předmětu Zkratka Počet hodin 1. ročník 2. ročník Český jazyk a literatura CJL 4 3 Anglický jazyk ANJ 4 3 Cizí jazyk FR/NJ/RUJ 4 3 Dějepis DEJ 2 2 Občanská nauka OBN 0 1 Fyzika FYZ 0 0 Chemie CHE 0 1 Biologie BIO 0 0 Přírodovědný základ PŘZ 4 0 Matematika MAT 3 3 Tělesná výchova TEV 2 2 Inf. a komunikační technologie ICT 2 2 Pís. a el. komunikace PEK 2 2 Ekonomika EKO 3 3 Ekonomická cvičení EKC 2 0 Statistika STA 0 2 Účetnictví UCE 0 3 Zeměpis ZEM 0 2 Celkem Poznámka: Cizí jazyk ţáci volili německý nebo francouzský nebo ruský. stránka 7 (celkem 46)

8 Úpravy vlastních školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce V tomto školním roce jsme implementovali, evaluovali a inovovali naše školní vzdělávací programy. Tato aktivita byla podpořena projektem "Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem metodicko-materiální zajištění", reg. č. projektu: CZ.1.07./1.1.06/ , který je financován z ESF a rozpočtu ČR. Jeho důleţitou aktivitou, která přinesla zvýšení kvality ŠVP, byla především setkání učitelů partnerských obchodních akademií Středočeského kraje. Postupně se na nich sešli učitelé odborných, společenskovědních a přírodovědných předmětů a samostatně učitelé cizích jazyků. Došlo k předání řady materiálů, ale i zkušeností a nápadů. Dále dochází k rozšíření aktivizačních metod vyučování, napomohly tomu vzájemné hospitace učitelů a semináře pro jednotlivé učitelské sbory. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Úkolem školy je umoţnit ţákům získat všeobecné a odborné vzdělání nutné pro další studium nebo pro výkon obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, tuzemském i mezinárodním obchodu, peněţnictví, cestovním ruchu a dalších sluţbách ve státní a veřejné správě. Profilujícími předměty pro odbornou kvalifikaci absolventů jsou především ekonomika, účetnictví, cizí jazyky, informační technologie a písemná a elektronická komunikace. Na povinný vzdělávací základ navazuje ve 3. a 4. ročníku nabídka volitelných předmětů. Absolvent je veden tak, aby měl základní znalosti z oblasti ekonomiky, účetnictví; měl znalosti z všeobecných předmětů v rozsahu umoţňujícím terciální vzdělávání; aktivně pouţíval dva cizí jazyky; byl vybaven dovednostmi v oblasti informačních a komunikačních technologií. Vzdělávání směřuje k tomu, aby si naši ţáci vytvořili klíčové a odborné kompetence vytyčené RVP pro obory Obchodní akademie a Ekonomické lyceum vydanými MŠMT. Navíc usilujeme o vytvoření specifických kompetencí, tzn. ţe se ţáci učí: vyhledat a uţívat informace v českém i cizím jazyce ze zdrojů informací včetně internetu, příruček, slovníků; sestavit cizojazyčný obchodní dopis a aktivně se účastnit jednoduchého cizojazyčného obchodního jednání; uplatňovat získané jazykové dovednosti a vědomosti při zahraničních výměnných pobytech, zahraničních praxích a dalších mezinárodních aktivitách; vypočítat souborné úlohy v předmětu EKONOMICKÁ CVIČENÍ; vypočítat souvislý účetní příklad; aplikovat teoretické znalosti z odborných předmětů, někteří při fungování reálné firmy; aplikovat teoretické znalosti z odborných předmětů v ekonomickém projektu ve třetím ročníku; prezentovat samostatné či skupinové práce; v týmu sestavit a provést třídní, ročníkový či celoškolský projekt. K prioritám školy patří výuka cizích jazyků. Škola nabízí výběr ze čtyř jazyků angličtina, francouzština, němčina a ruština. Studenti si volí kombinaci dvou cizích jazyků. Povinnou součástí výuky je obchodní korespondence v cizích jazycích. stránka 8 (celkem 46)

9 Výuka cizích jazyků byla v tomto školním roce opět podpořena řadou aktivit, které umoţňují aktivní pouţívání cizího jazyka, a to i s rodilými mluvčími: projekt Comenius s názvem "Má pád Ţelezné opony význam pro dnešek a byla naplněna očekávání roku 1989?", který realizujeme s partnerskými školami Humboldt-Gymnasium Radeberg z Německa a Neatherd High School Dereham z Anglie; projekt Leonardo da Vinci, v rámci něhoţ vycestovalo na odbornou zahraniční stáţ šest ţáků do Francie a deset do Anglie; sehrání simulační hry o EU v Franken Akademii v Lichtenfelsu v SRN. Další informace o škole V letošním školním roce jsme formulovali motto školy: "Vzdělávat se a uspět". Vyjadřuje naši trvalou snahu o to, aby se ţáci naučili i po dokončení středoškolských studií získávat nové poznatky a dovednosti. Učitelé jim jdou příkladem tím, ţe se dále vzdělávají ve svých oborech i v didaktice. Proces je trvalý a nekončící, vţdy je moţné se zdokonalit. Specifikou školy je kromě kvalitního studia jiţ tradičně odborná praxe ţáků v zahraničí. Kromě osvědčených partnerů pro stáţe v Německu a Francii jsme zajistili a jako jediná obchodní akademie ve Středočeském kraji nabízíme praxi ve Velké Británii, navíc je většina nákladů na zahraniční výjezdy financována z projektu Leonardo da Vinci. Ţáci na odborné praxi ve Strasbourgu stránka 9 (celkem 46)

10 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet ţáků/studentů a naplněnost (k ) Druh/typ školy Střední odborná škola/obchodní akademie IZO Nejvyšší povolený počet ţáků/ stud. 1 všechny formy vzděláván; 2 denní forma vzdělávání (denní studium) Skutečný počet ţáků/ stud. 1 Počet ţáků/ stud. v DFV 2 Přepočtený počet ped. prac. Počet ţáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DFV ,67 12,11 Učitelé a pracovníci správy školy V rámci doplňkové činnosti škola uskutečnila tři kurzy. Název kurzu Počet Počet proškolených vyučujících Přípravný kurz matematiky na VŠ 5 1 Přípravný kurz matematiky na SŠ 15 1 Přípravný kurz anglického jazyka 7 1 Celkem 27 3 stránka 10 (celkem 46)

11 4. Obory vzdělání a údaje o ţácích v nich Počet tříd a ţáků SŠ v denní formě studia podle oborů vzdělání (k ) Počet Průměrný Kód a název oboru Počet ţáků tříd počet ţáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou , M/004 Obchodní akademie , M/002 Ekonomické lyceum , M/02 Obchodní akademie , M/02 Ekonomické lyceum ,00 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Obory vzdělání poskytující střední vzdělání Celkem ,75 Poznámka: Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. V průběhu školního roku 2010/2011 přestoupilo na naši školu pět ţáků do ročníku. Důvodem bylo stěhování nebo zjednodušení dojíţdění. Celkem šest ţáků z naší školy přestoupilo na jinou školu, důvodem byl většinou slabý prospěch. Na konci školního roku osm ţáků neprospělo. Školu navštěvovalo celkem 6 ţáků cizí státní příslušnosti. Ţáci jsou ze Středočeského kraje. Ţáci 2. A s třídní učitelkou Mgr. Alenou Langovou stránka 11 (celkem 46)

12 5. Vzdělávání ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků a studentů nadaných Nadaným ţákům se věnujeme individuálně dle jejich nadání či zájmů, podporujeme je v jejich rozvoji a přípravě např. na další studium. Na škole studovalo celkem pět ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, z toho v prvním ročníku dva s tělesným handicapem. Ţáci se sníţenou tělesnou zdatností byli buď uvolněni z tělesné výchovy, nebo zařazeni do zdravotní tělesné výchovy. Tento předmět má dotaci jedna vyučovací hodina týdně. Jeho cílem je naučit vhodné cviky a přesvědčit o nutnosti pravidelného cvičení podle aktuálního zdravotního stavu. Údaje o individuálně integrovaných ţácích a studentech podle druhu zdravotního postiţení (k ) Druh postiţení Počet integrovaných SŠ Mentální postiţení - Sluchové postiţení 1 Zrakové postiţení - Vady řeči - Tělesné postiţení 1 Souběţné postiţení více vadami - Vývojové poruchy učení a chování 3 Autismus - Poznámka: Tři ţáci se vzdělávali podle individuálního vzdělávacího plánu, z toho jeden ze zdravotních důvodů a dva z důvodu vrcholového sportu. stránka 12 (celkem 46)

13 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ Obory a počty přijímaných ţáků: M/02 Ekonomické lyceum v denní formě vzdělávání 30 ţáků M/02 Obchodní akademie v denní formě vzdělávání 30 ţáků Kritéria přijímacího řízení pro oba obory: Podle 60 odst. 3 a 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a Vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění, stanovila ředitelka školy následující kritéria přijímacího řízení pro přijímání do prvního ročníku pro školní rok 2011/12: 1. Přijímací řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek. 2. O přijetí/nepřijetí uchazeče rozhoduje umístění v tabulce, která bude sestavena vzestupně a samostatně pro kaţdý obor. 3. Pořadí uchazečů, které bude východiskem pro přijetí/nepřijetí, bude určeno podle bodového hodnocení kaţdého uchazeče. 4. Bodové hodnocení bude provedeno takto: (a) výchozím počtem bodů bude součet průměrného prospěchu na vysvědčení za I. a II. pololetí 8. ročníku a za I. pololetí 9. ročníku (jednotlivé průměry se zaokrouhlují na dvě desetinná místa), (b) od součtu se odečte 1,5 bodu u ţáka, který přichází z kvarty osmiletého gymnázia. 5. Uchazeč nesmí být klasifikován z ţádného předmětu stupněm nedostatečný. 6. Bude přijato 30 ţáků s nejniţším bodovým hodnocením do kaţdého oboru. 7. Pokud uchazeč na posledním přijímaném místě bude mít stejný bodový zisk jako uchazeč či uchazeči na dalších místech, rozhodne o přijetí/nepřijetí ředitelka školy na základě výstupního hodnocení uchazeče ze ZŠ. Údaje o přijímacím řízení do denního studia na SŠ pro školní rok 2011/2012 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. kolo počet Další kola počet přihl. přij. přihl. přij. Odvolání počet podaných kladně vyříz. Počet tříd M/02 Obchodní akademie M/02Ekonomické lyceum Poznámka: Všichni přijatí ţáci jsou ze Středočeského kraje. stránka 13 (celkem 46)

14 Vyhodnocení přijímacího řízení v roce 2011 O obor Ekonomické lyceum byl původně menší zájem, ale jednalo se především o váţné uchazeče, kteří odevzdali zápisový lístek a na školu nastoupili. Počty ţáků v obou oborech se od května do srpna 2011 měnily, protoţe ţáci odevzdávali zápisové lístky a opět si je vyzvedávali a také měnili obor. V tabulce je uveden konečný počet. Na školu nastoupilo několik členů Veslařského klubu Lysá nad Labem. Projevila se tu předchozí dobrá spolupráce učitelů a vedení školy s trenéry klubu. 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání Prospěch a docházka ţáků všech ročníků celkem, včetně závěrečných ročníků (k ) Prospěch a docházka ţáků všech ročníků Počet ţáků Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Ţáci celkem 211 Prospěli s vyznamenáním 9 Prospěli 194 Neprospěli 8 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch ţáků 2,419 Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených 71,133 Počet ţáků hodnocených slovně: a) ve všech předmětech 0 b) pouze ve vybraných předmětech 0 Opravné a doplňovací zkoušky se konaly v červnu (ţák 4. ročníku) a v srpnu. Neprospělo celkem osm ţáků, z toho dva budou opakovat ročník. Kód a název oboru Výsledky maturitních zkoušek (k ) Ţáci konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenání m Prospěli Neprospěli Maturitní zkouška M/004 Obchodní akademie M/002 Ekonomické lyceum Z celkového počtu 51 ţáků čtvrtých ročníků maturovalo v květnu 47, z toho jeden neprospěl. Všichni ţáci, kteří psali písemné práce společné části maturitní zkoušky, uspěli. V září konali celou maturitní zkoušku dva ţáci, jeden prospěl, jeden neprospěl. Jedna ţákyně konala dvě dílčí opravné maturitní zkoušky, u obou prospěla. stránka 14 (celkem 46)

15 8. Hodnocení chování ţáků Chování ţáků (k ) Hodnocení chování Druh/typ školy velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Střední škola/obchodní akademie Poznámka: Sníţená známka z chování byla udělena za hrubá porušení školního řádu. 9. Absolventi a jejich další uplatnění Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu (absolventi SŠ s dosaţeným středním vzděláním s maturitní zkouškou k ) Druh/typ školy M/004 Obchodní akademie M/002 Ekonomické lyceum Střední škola Obchodní akademie Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na ţádnou školu Poznámka: Někteří absolventi podali více přihlášek. 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2009/2010 Z nich počet nezaměstnaných duben M/004 Obchodní akademie M/002 Ekonomické lyceum 30 0 Celkem 52 0 stránka 15 (celkem 46)

16 11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole Jazyk Ţáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k ) Počet ţáků Počet skupin Počty ţáků ve skupině minimálně maximálně průměr Anglický ,38 Německý ,50 Ruský ,00 Francouzský ,25 Učitelé cizích jazyků rozloţení kvalifikace (k ) Jazyk Počet Kvalifikace vyučujících Rodilí učitelů pedagogická mluvčí celkem částečná ţádná i odborná Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Ruský jazyk Výuka jazyků je na dobré úrovni. Všichni učitelé dobře znají cizí jazyk a výborně zvládají vyučovací metody výuky. Dále se zdokonalují v jazykových dovednostech při akcích, které pořádáme pravidelně spolu s německými a francouzskými školami, od letošního roku nově i s anglickou školou. Všichni jsou hodnotitelé společné části státní maturity. Jazyková výuka je doplněna aktivitami (viz str. 3 a dále) s partnerskými školami: Neatherd High School Dereham, Anglie Humboldt-Gymnasium Radeberg, Německo Maria-Ward-Gymnasium Bamberg, Německo Ecole Commerciale Privée, Francie Během tohoto roku jsme realizovali projekt zahraničních odborných stáţí mobility programu Leonardo da Vinci Pro zkušenosti do Velké Británie a do Francie. Celkem 16 ţáků vycestovalo na zahraniční odbornou praxi, jejíţ náklady byly hrazeny převáţnou měrou ze zdrojů EU uvedeného programu. Naši ţáci tak jiţ pravidelně vyjíţdějí na odbornou praxi do zahraničí, coţ má přímý dopad na jazykové dovednosti stáţistů a druhotný vliv na celou jazykovou skupinu a výuku cizích jazyků ve škole. Po velkém úsilí se nám v tomto roce podařilo nově vycestovat do Velké Británie, o kterou byl u ţáků velký zájem. V tomto školním roce jsme pokračovali v realizaci projektu Comenius "Má pád Ţelezné opony význam pro dnešek a byla naplněna očekávání roku 1989?" spolu s partnerskými školami Humboldt-Gymnasium Radeberg z Německa a Neatherd High School Dereham z Anglie. Více o projektu je uvedeno v kapitole 15. stránka 16 (celkem 46)

17 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Ve škole jsou tři počítačové učebny. Dvě z nich slouţí především pro výuku informačních technologií a písemné a elektronické komunikace. Třetí slouţí převáţně pro výuku odborných předmětů účetnictví, statistiky, aplikované ekonomie, ale i pro výuku ostatních předmětů včetně všeobecně vzdělávacích matematiky, českého jazyka, fyziky, chemie, biologie, práva. Současné vybavení především jedné učebny (17 PC stanic) je natolik zastaralé, ţe jiţ nelze udrţet v chodu. Na nezbytně nutnou obnovu máme schválenou dotaci od zřizovatele. Vyuţíváme celkem devět dataprojektorů a čtyři interaktivní tabule. Tato prezentační technika je vyuţívána v počítačových učebnách, v kmenových učebnách, v jazykové učebně a jeden dataprojektor je mobilní. Kabinety, sborovna a kancelář školy jsou vybaveny počítači, které jsou propojeny do sítě. Většina z nich má přístup na internet. Některé PC uţ pro velké stáří nevyhovují, nelze zajistit jejich bezpečný chod. Zcela nevyhovující jsou PC v učebně 208, zřizovatel nám přidělil účelovou dotaci na nákup nového IT vybavení pro tuto učebnu v červnu Pracovním prostředím ţáka a pedagoga je Windows Vista nebo XP, Office 2007, Starší počítače jsou vyuţity jako terminály pro W2008 terminal server. Škola je připojena k internetu mikrovlnným spojem, rychlost připojení je 3Mbit/s. Poskytovatelem připojení je firma Licanet. Spoj funguje bez problémů několik let. Škola má tři serverové počítače. Pomocí nich je zajištěno předávání informací mezi vedením školy, učiteli a ţáky. Učitelé mají zřízeny schránky pro ukládání informací a schránky pro odevzdávání ţákovských prací, pro informace určené pouze učitelům a vedení školy je zřízena speciální schránka. Pro předávání informací slouţí také ové schránky zřízené pod veřejně dostupnými poskytovateli a nově i zřízené adresy ve formátu: Škola má své www-stránky (www.oalysa.cz) a ovou adresu Spravovala je Ing. Jana Tomková, učitelka školy, aktualizaci prováděla ve spolupráci s vedením školy a učiteli. stránka 17 (celkem 46)

18 13. Údaje o pracovnících Celkem fyzický/přepočtený I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků Nepedagogických fyzický/přepočtený Pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických způsobilost pedagog. a odborná Počet ţáků na přepočtený počet pedagogických pracovníků 25/21,92 5/4,25 20/17, ,11 Poznámka: Přepočtený znamená počet pracovníků přepočtený na úvazek 21 hodin za týden. Dvě osoby jsou na část úvazku (pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci). II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag Nad 60 Z toho Průměrný věk Do 30 let pracovníků let let let let důchodci Celkem ,75 z toho ţen ,76 III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaţeného vzdělání (k ) vysokoškolské - magisterské a vyšší Počet ped. pracovníků dosaţené vzdělání vysokoškolské - bakalářské vyšší odborné střední základní IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více neţ 30 let Personální změny ve školním roce Na školu nastoupila absolventka pedagogické fakulty. Během školního roku odešla jedna učitelka na vlastní ţádost z důvodu nabídky pracovního místa v místě bydliště. stránka 18 (celkem 46)

19 V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací s příslušném oboru vzdělání (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Francouzský jazyk Informační technologie Dějepis Zeměpis 6 6 Občanská nauka 4 4 Matematika Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Účetnictví Tělesná výchova Zdravotní tělesná výchova 1 1 Statistika 3 3 Fyzika 2 2 Chemie 2 2 Biologie 2 0 Přírodovědný základ 10 6 Právo 6 6 Aplikovaná ekonomie 6 6 Marketing 3 3 Seminář informačních technologií 4 4 Matematická cvičení 2 2 Psychologie 1 1 Společenská kultura 2 2 Ekonomická cvičení 8 8 Obchodní korespondence v anglickém jazyce 3 3 Obchodní korespondence v něm., fran., ruském jazyce 4 4 Rétorika 1 1 Daně 1 1 Celkem stránka 19 (celkem 46)

20 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Nikdo z učitelů si v tomto roce nedoplňoval. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Všichni učitelé českého a cizích jazyků dokončili úspěšně školení pro hodnotitele společné části maturitní zkoušky a získali osvědčení pro hodnocení písemné i ústní zkoušky. Učitelé odborných předmětů získali osvědčení pro zadavatele maturitních písemných prací. Jedna učitelka získala osvědčení pro výkon školního komisaře. Během roku se učitelé zúčastnili vzdělávacích seminářů NAEP, během nichţ získali poznatky k realizaci projektů Comenius, Leonardo da Vinci a SVES. Studium k prohlubování odborné kvalifikace a) Počet akcí Učitelé a zaměstnanci správy školy se zúčastnili celkem 33 seminářů. b) Vzdělávací instituce, zaměření akcí NAEP - projekty Leonardo, Comenius NIDV - hodnotitelé, zadavatelé, komisař PPP Nymburk - seminář metodiků prevence KU SK - šablony pro SŠ Mikáč, KU SK - školská legislativa VISK Nymburk -Teambuilding (více v kap. 16 Programy a projekty) VISK Nymburk - instruktor školního lyţování Středisko DVPP Nymburk - tvorba MPP MFF UK KDM - jak připravit učitele matematiky Fraus, AV media - konference Vzdělání 21 K-centrum - ţákovské projekty v ekonomice Nakladatelství Klett - nová učebnice direkt Firma Cígler - Software Money pro ţáky Centrum dohody - Moderní trendy v řízení škol Počítačová škola GOPAS Praha - Typografie VEMA - nový mzdový program VMware - Virtualization forum 2010 MŠMT, Ţidovské muzeum - jak vyučovat o holokaustu VISK Nymburk - Problematika specifických poruch učení na střední škole a příprava podmínek pro konání maturitní zkoušky pro ţáky se SVP c) Samostudium Učitelé se vzdělávali pro implementaci ŠVP, uţívání interaktivních tabulí a státní maturitu. stránka 20 (celkem 46)

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2008/2009 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2011/2012 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2009/2010 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 54 Školní vzdělávací program IČ: 6444646 Č. obj: 0808 obor Ekonomické lyceum 78-4-M/0 Obchodní akademie Lysá nad Labem příspěvková organizace Středočeského

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 54 Školní vzdělávací program IČ: 6444646 Č. obj: 0808 obor Obchodní akademie 6-4-M/0 Obchodní akademie Lysá nad Labem příspěvková organizace Středočeského

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok / VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK / pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 SOŠ STAVEBNÍ A SOU STAVEBNÍ KOLÍN, PRAŢSKÁ 112, 280 02 KOLÍN II

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 SOŠ STAVEBNÍ A SOU STAVEBNÍ KOLÍN, PRAŢSKÁ 112, 280 02 KOLÍN II VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 SOŠ STAVEBNÍ A SOU STAVEBNÍ KOLÍN, PRAŢSKÁ 112, 280 02 KOLÍN II Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy:

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy: Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 6 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich... 7 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz. Výroční zpráva

Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz. Výroční zpráva Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 18 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010 2011. Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno

Výroční zpráva za školní rok 2010 2011. Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno Výroční zpráva za školní rok 2010 2011 Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno Titulní a úvodní strana výroční zprávy za školní rok 1910 1911 www.gymnasiumkladno.cz Obsah 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce /4 čj.: /4 GYMNÁZIUM KARLA ČAPKA Dobříš, Školní 5, 68, IČO . Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 5 Adresa: Školní 5.

Více

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 ÚVOD Vedení Obchodní akademie v souladu s ustanovením 10

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název: Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370 Adresa: U Letiště 370, Odolena Voda 250 70 Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2009 2010 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2012/2013 čj.: 342/2013 GYMNÁZIUM KARLA ČAPKA 263 80 Dobříš, Školní 1530, IČO 31100331 1. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za období 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za období 2009/2010 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za období 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Střední průmyslové

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Strana 1 (celkem 45) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

Více

GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŢ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŢ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŢ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 5. ÚDAJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012/2013 Obsah Úvodní slovo ředitele školy...

Více