Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: Č. obj: Školní rok /2011 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje Komenského 1534, Lysá nad Labem tel: fax:

2 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Zřizovatel: Středočeský kraj IČ: IZO ředitelství školy: Číslo telefonu: Číslo faxu: ová adresa: Internetové stránky: Ředitelka školy: Statutární zástupce ředitelky školy: ICT koordinátor: Výchovný poradce: Metodik primární prevence rizikového chování: Seznam členů školské rady: RNDr. Ivana Dvořáková Mgr. Vlasta Sloupová Ing. Jiří Elicer, CSc. Mgr. Bohuslava Svobodová Mgr. Alena Langová zástupce pedagogického sboru PhDr. Věra Štychová - předsedkyně zástupce nezletilého ţáka Lenka Fišerová zástupce zřizovatele Zbyněk Rýpar Poslední změna zařazení do školského rejstříku: stránka 2 (celkem 46)

3 2. Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 je příspěvkovou organizací zřízenou dne 1. dubna 1995 Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky. Usnesením zastupitelstva kraje ze dne 18. září 2001, podle 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), podle 16 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 23 odst. 1 písm. b) a 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se dnem stal zřizovatelem školy Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5. Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 57 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy. Doplňková činnost Škola můţe pořádat odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorské činnosti a vyučovat v oboru výpočetní techniky, psaní na stroji a cizích jazyků na základě ţivnostenských listů vydaných Městským úřadem Lysá nad Labem pod evidenčními čísly a Materiálně technické podmínky pro výuku Škola je umístěna v budově města Lysá nad Labem, která se skládá z více pavilonů a uţívají ji kromě nás dvě základní školy. Máme pronajaté prostory dvou pavilonů (z toho jeden částečně) a tělocvičnu za symbolickou cenu 24,- Kč ročně. Městský úřad Lysá n. L. škole poskytuje finanční prostředky na běţnou údrţbu pronajatých prostor. Prostředí školy je velice pěkné, budova je zateplená a má nová okna. Počet kmenových a odborných učeben vyhovuje kapacitě školy. Nevýhodou je umístění tří učeben a jednoho kabinetu v odlehlé části budovy v pavilonu základní školy. Vedení OA pokračovalo v přípravě vybudování vestavby v půdním prostoru v pavilonu C, výtahu pro vozíčkáře a samostatného vchodu pro OA včetně šaten. Cílem je mít všechny učebny v jednom pavilonu a uvolnit druhý pavilon pro ZŠ, zjednodušit logistiku uvnitř školní budovy a zpřístupnit OA pro tělesně znevýhodněné ţáky. Tento záměr podporuje náš zřizovatel Středočeský kraj, majitel budovy město Lysá nad Labem i vedení obou základních škol. Vedení OA vypracovalo projektovou ţádost o finanční podporu stavby z ESF z programu ROP Střední Čechy, ta ale nebyla podpořena. Škola má tři učebny vybavené ţákovskými PC (v kaţdé stanic), dvě jazykové učebny a tělocvičnu. Vybavení školy výpočetní technikou je blíţe popsáno v kapitole 12. Nové vybavení V tomto školním roce jsme nepořídili nové vybavení, protoţe se nám nepodařilo získat finanční prostředky. Největším problémem je HW a SW vybavení učeben ICT. Vybavení jedné z nich, která slouţí pro výuku předmětů písemná a elektronická komunikace, statistika a ICT, je natolik zastaralé, ţe jiţ nelze udrţet v chodu. Obnova je nezbytně nutná pro zajištění výuky a pro udrţení stránka 3 (celkem 46)

4 zabezpečení počítačové sítě školy. Na tuto akci jsme získali mimořádnou dotaci od zřizovatele, realizace je naplánována na podzim roku 2011 po obdrţení dotace. Nově jsme začali vyuţívat elektronickou třídní knihu z programu Bakaláři. Inovovali jsme www stránky školy. Vzdělávací program školy, příprava a ověřování školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce Škola poskytuje úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou, formou denního čtyřletého studia realizuje výuku čtyř studijních oborů: M/004 Obchodní akademie podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, č. j / M/002 Ekonomické lyceum podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy dne , č. j / M/02 Obchodní akademie podle školního vzdělávacího programu "Školní vzdělávací program Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor M/02 Obchodní akademie" (Zkrácený název "ŠVP OALy Obchodní akademie"), který je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem M/02 Obchodní akademie, který vydalo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dne , č. j / M/02 Ekonomické lyceum podle školního vzdělávacího programu "Školní vzdělávací program Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor M/02 Ekonomické lyceum" (Zkrácený název "ŠVP OALy Ekonomické lyceum"), který je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem M/02 Ekonomické lyceum, které vydalo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dne , č. j / Ţáci všech oborů studují povinně dva cizí jazyky z nabídky: anglický, německý, francouzský a ruský jazyk. Ve třetím ročníku si letos kaţdý ţák volil jeden tříhodinový seminář z nabídky: aplikovaná ekonomika, marketing, zeměpis cestovního ruchu. Ve čtvrtém ročníku jsme pro všechny ţáky zařadili dvouhodinová ekonomická cvičení a hodinový předmět obchodní korespondence v cizím jazyce (kaţdý ţák hodinu v anglickém a hodinu ve druhém studovaném jazyce). Ţáci tohoto ročníku volili také dvouhodinový seminář z nabídky: matematická cvičení, ICT seminář nebo základy společenských věd a hodinový z nabídky: bankovnictví, ekonomika cestovního ruchu, seminář ze zeměpisu, psychologie nebo rétorika. Ţáci si zvolili pouze matematická cvičení a seminář ICT, seminář ze zeměpisu, daně a rétoriku. Někteří ţáci pokračovali ve studiu ruského jazyka volitelného s časovou dotací dvě hodiny týdně. stránka 4 (celkem 46)

5 Učební plány pro školní rok M/002 Ekonomické lyceum dne , č.j / Název předmětu Zkratka Počet hodin 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura CJL 3 4 Anglický jazyk ANJ 4 3 Cizí jazyk FR/NJ/RUJ 4 3 Obchodní anglický jazyk OKA 0 1 Obchodní cizí jazyk OK 0 1 Dějepis DEJ 2 0 Občanská nauka OBV 1 0 Psychologie PSY 1 0 Společenská kultura SPK 2 0 Matematika MAT 3 3 Fyzika FYZ 0 0 Chemie CHE 0 0 Biologie BIO 0 0 Zeměpis ZEM 0 0 Tělesná výchova TEV 2 2 Informační technologie ICT 2 0 Písemná a elektronická komunikace PEK 0 0 Ekonomika EKO 3 2 Ekonomická cvičení EKC 0 2 Účetnictví UCE 3 3 Právo PRA 0 3 Celkem Aplikovaná ekonomika APE 0 0 Marketing MAR 3 0 Zeměpis cestovního ruchu ZCR 3 0 Volitelný ruský jazyk RUJ 3 2 Matem. sem. MAC 0 2 Základy společenských věd ZSV 0 0 Seminář informační technologie SIT 0 2 Rétorika RET 0 1 Ekonomika cestovního ruchu ECR 0 0 Psychologie PSY 0 1 Bankovnictví BAN 0 0 Celkem 3 3 Úhrn Do 3. ročníku byl vloţen jednohodinový volitelný předmět písemná a elektronická komunikace v rámci ověřování školního vzdělávacího programu. stránka 5 (celkem 46)

6 63-41-M/004 Obchodní akademie podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, č.j / Název předmětu Zkratka Počet hodin 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura CJL 3 4 Anglický jazyk ANJ 4 4 Cizí jazyk FR/NJ/RUJ 4 4 Obchodní anglický jazyk OKA 0 1 Obchodní cizí jazyk OK Matematika MAT 3 0 Dějepis DEJ 0 0 Občanská nauka OBV 1 0 Tělesná výchova TEV 2 2 Hospodářský zeměpis HOZ 0 0 Informační technologie ICT 2 1 Písemná a elektronická komunikace PEK 3 0 Ekonomika EKO 3 2 Ekonomická cvičení EKC 0 2 Právo PRA 0 3 Účetnictví UCE 4 4 Statistika STA 0 0 Hospodářské výpočty HVY 0 0 Zboţíznalství ZBO 0 0 Celkem Aplikovaná ekonom. APE 3 0 Marketing MAR 3 0 Zeměpis cestovního ruchu ZCR 3 0 Volitelný ruský jazyk RUJ 3 2 Matematický seminář MAC 0 2 Základy společenských věd ZSV 0 2 Seminář informační technologie SIT 0 2 Rétorika RET 0 1 Ekonomika cestovního ruchu ECR 0 1 Psychologie PSY 0 1 Bankovnictví BAN 0 1 Celkem 3 3 Úhrn stránka 6 (celkem 46)

7 78-42 M/02 Ekonomické lyceum Název předmětu Zkratka Počet hodin 1. ročník 2. ročník Český jazyk a literatura CJL 3 3 Anglický jazyk ANJ 4 3 Cizí jazyk FRJ/NEJ/RUJ 4 3 Dějepis DEJ 2 2 Občanská nauka OBN 0 1 Fyzika FYZ 0 2 Chemie CHE 0 1 Biologie BIO 0 1 Přírodovědný základ PŘZ 6 0 Matematika MAT 3 4 Tělesná výchova TEV 2 2 Inform. a komunikační technologie ICT 2 2 Pís. a el. komunikace PEK 2 2 Ekonomika EKO 2 2 Účetnictví UCE 0 2 Zeměpis ZEM 2 2 Celkem M/02 Obchodní akademie Název předmětu Zkratka Počet hodin 1. ročník 2. ročník Český jazyk a literatura CJL 4 3 Anglický jazyk ANJ 4 3 Cizí jazyk FR/NJ/RUJ 4 3 Dějepis DEJ 2 2 Občanská nauka OBN 0 1 Fyzika FYZ 0 0 Chemie CHE 0 1 Biologie BIO 0 0 Přírodovědný základ PŘZ 4 0 Matematika MAT 3 3 Tělesná výchova TEV 2 2 Inf. a komunikační technologie ICT 2 2 Pís. a el. komunikace PEK 2 2 Ekonomika EKO 3 3 Ekonomická cvičení EKC 2 0 Statistika STA 0 2 Účetnictví UCE 0 3 Zeměpis ZEM 0 2 Celkem Poznámka: Cizí jazyk ţáci volili německý nebo francouzský nebo ruský. stránka 7 (celkem 46)

8 Úpravy vlastních školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce V tomto školním roce jsme implementovali, evaluovali a inovovali naše školní vzdělávací programy. Tato aktivita byla podpořena projektem "Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem metodicko-materiální zajištění", reg. č. projektu: CZ.1.07./1.1.06/ , který je financován z ESF a rozpočtu ČR. Jeho důleţitou aktivitou, která přinesla zvýšení kvality ŠVP, byla především setkání učitelů partnerských obchodních akademií Středočeského kraje. Postupně se na nich sešli učitelé odborných, společenskovědních a přírodovědných předmětů a samostatně učitelé cizích jazyků. Došlo k předání řady materiálů, ale i zkušeností a nápadů. Dále dochází k rozšíření aktivizačních metod vyučování, napomohly tomu vzájemné hospitace učitelů a semináře pro jednotlivé učitelské sbory. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Úkolem školy je umoţnit ţákům získat všeobecné a odborné vzdělání nutné pro další studium nebo pro výkon obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, tuzemském i mezinárodním obchodu, peněţnictví, cestovním ruchu a dalších sluţbách ve státní a veřejné správě. Profilujícími předměty pro odbornou kvalifikaci absolventů jsou především ekonomika, účetnictví, cizí jazyky, informační technologie a písemná a elektronická komunikace. Na povinný vzdělávací základ navazuje ve 3. a 4. ročníku nabídka volitelných předmětů. Absolvent je veden tak, aby měl základní znalosti z oblasti ekonomiky, účetnictví; měl znalosti z všeobecných předmětů v rozsahu umoţňujícím terciální vzdělávání; aktivně pouţíval dva cizí jazyky; byl vybaven dovednostmi v oblasti informačních a komunikačních technologií. Vzdělávání směřuje k tomu, aby si naši ţáci vytvořili klíčové a odborné kompetence vytyčené RVP pro obory Obchodní akademie a Ekonomické lyceum vydanými MŠMT. Navíc usilujeme o vytvoření specifických kompetencí, tzn. ţe se ţáci učí: vyhledat a uţívat informace v českém i cizím jazyce ze zdrojů informací včetně internetu, příruček, slovníků; sestavit cizojazyčný obchodní dopis a aktivně se účastnit jednoduchého cizojazyčného obchodního jednání; uplatňovat získané jazykové dovednosti a vědomosti při zahraničních výměnných pobytech, zahraničních praxích a dalších mezinárodních aktivitách; vypočítat souborné úlohy v předmětu EKONOMICKÁ CVIČENÍ; vypočítat souvislý účetní příklad; aplikovat teoretické znalosti z odborných předmětů, někteří při fungování reálné firmy; aplikovat teoretické znalosti z odborných předmětů v ekonomickém projektu ve třetím ročníku; prezentovat samostatné či skupinové práce; v týmu sestavit a provést třídní, ročníkový či celoškolský projekt. K prioritám školy patří výuka cizích jazyků. Škola nabízí výběr ze čtyř jazyků angličtina, francouzština, němčina a ruština. Studenti si volí kombinaci dvou cizích jazyků. Povinnou součástí výuky je obchodní korespondence v cizích jazycích. stránka 8 (celkem 46)

9 Výuka cizích jazyků byla v tomto školním roce opět podpořena řadou aktivit, které umoţňují aktivní pouţívání cizího jazyka, a to i s rodilými mluvčími: projekt Comenius s názvem "Má pád Ţelezné opony význam pro dnešek a byla naplněna očekávání roku 1989?", který realizujeme s partnerskými školami Humboldt-Gymnasium Radeberg z Německa a Neatherd High School Dereham z Anglie; projekt Leonardo da Vinci, v rámci něhoţ vycestovalo na odbornou zahraniční stáţ šest ţáků do Francie a deset do Anglie; sehrání simulační hry o EU v Franken Akademii v Lichtenfelsu v SRN. Další informace o škole V letošním školním roce jsme formulovali motto školy: "Vzdělávat se a uspět". Vyjadřuje naši trvalou snahu o to, aby se ţáci naučili i po dokončení středoškolských studií získávat nové poznatky a dovednosti. Učitelé jim jdou příkladem tím, ţe se dále vzdělávají ve svých oborech i v didaktice. Proces je trvalý a nekončící, vţdy je moţné se zdokonalit. Specifikou školy je kromě kvalitního studia jiţ tradičně odborná praxe ţáků v zahraničí. Kromě osvědčených partnerů pro stáţe v Německu a Francii jsme zajistili a jako jediná obchodní akademie ve Středočeském kraji nabízíme praxi ve Velké Británii, navíc je většina nákladů na zahraniční výjezdy financována z projektu Leonardo da Vinci. Ţáci na odborné praxi ve Strasbourgu stránka 9 (celkem 46)

10 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet ţáků/studentů a naplněnost (k ) Druh/typ školy Střední odborná škola/obchodní akademie IZO Nejvyšší povolený počet ţáků/ stud. 1 všechny formy vzděláván; 2 denní forma vzdělávání (denní studium) Skutečný počet ţáků/ stud. 1 Počet ţáků/ stud. v DFV 2 Přepočtený počet ped. prac. Počet ţáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DFV ,67 12,11 Učitelé a pracovníci správy školy V rámci doplňkové činnosti škola uskutečnila tři kurzy. Název kurzu Počet Počet proškolených vyučujících Přípravný kurz matematiky na VŠ 5 1 Přípravný kurz matematiky na SŠ 15 1 Přípravný kurz anglického jazyka 7 1 Celkem 27 3 stránka 10 (celkem 46)

11 4. Obory vzdělání a údaje o ţácích v nich Počet tříd a ţáků SŠ v denní formě studia podle oborů vzdělání (k ) Počet Průměrný Kód a název oboru Počet ţáků tříd počet ţáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou , M/004 Obchodní akademie , M/002 Ekonomické lyceum , M/02 Obchodní akademie , M/02 Ekonomické lyceum ,00 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Obory vzdělání poskytující střední vzdělání Celkem ,75 Poznámka: Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. V průběhu školního roku 2010/2011 přestoupilo na naši školu pět ţáků do ročníku. Důvodem bylo stěhování nebo zjednodušení dojíţdění. Celkem šest ţáků z naší školy přestoupilo na jinou školu, důvodem byl většinou slabý prospěch. Na konci školního roku osm ţáků neprospělo. Školu navštěvovalo celkem 6 ţáků cizí státní příslušnosti. Ţáci jsou ze Středočeského kraje. Ţáci 2. A s třídní učitelkou Mgr. Alenou Langovou stránka 11 (celkem 46)

12 5. Vzdělávání ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků a studentů nadaných Nadaným ţákům se věnujeme individuálně dle jejich nadání či zájmů, podporujeme je v jejich rozvoji a přípravě např. na další studium. Na škole studovalo celkem pět ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, z toho v prvním ročníku dva s tělesným handicapem. Ţáci se sníţenou tělesnou zdatností byli buď uvolněni z tělesné výchovy, nebo zařazeni do zdravotní tělesné výchovy. Tento předmět má dotaci jedna vyučovací hodina týdně. Jeho cílem je naučit vhodné cviky a přesvědčit o nutnosti pravidelného cvičení podle aktuálního zdravotního stavu. Údaje o individuálně integrovaných ţácích a studentech podle druhu zdravotního postiţení (k ) Druh postiţení Počet integrovaných SŠ Mentální postiţení - Sluchové postiţení 1 Zrakové postiţení - Vady řeči - Tělesné postiţení 1 Souběţné postiţení více vadami - Vývojové poruchy učení a chování 3 Autismus - Poznámka: Tři ţáci se vzdělávali podle individuálního vzdělávacího plánu, z toho jeden ze zdravotních důvodů a dva z důvodu vrcholového sportu. stránka 12 (celkem 46)

13 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ Obory a počty přijímaných ţáků: M/02 Ekonomické lyceum v denní formě vzdělávání 30 ţáků M/02 Obchodní akademie v denní formě vzdělávání 30 ţáků Kritéria přijímacího řízení pro oba obory: Podle 60 odst. 3 a 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a Vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění, stanovila ředitelka školy následující kritéria přijímacího řízení pro přijímání do prvního ročníku pro školní rok 2011/12: 1. Přijímací řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek. 2. O přijetí/nepřijetí uchazeče rozhoduje umístění v tabulce, která bude sestavena vzestupně a samostatně pro kaţdý obor. 3. Pořadí uchazečů, které bude východiskem pro přijetí/nepřijetí, bude určeno podle bodového hodnocení kaţdého uchazeče. 4. Bodové hodnocení bude provedeno takto: (a) výchozím počtem bodů bude součet průměrného prospěchu na vysvědčení za I. a II. pololetí 8. ročníku a za I. pololetí 9. ročníku (jednotlivé průměry se zaokrouhlují na dvě desetinná místa), (b) od součtu se odečte 1,5 bodu u ţáka, který přichází z kvarty osmiletého gymnázia. 5. Uchazeč nesmí být klasifikován z ţádného předmětu stupněm nedostatečný. 6. Bude přijato 30 ţáků s nejniţším bodovým hodnocením do kaţdého oboru. 7. Pokud uchazeč na posledním přijímaném místě bude mít stejný bodový zisk jako uchazeč či uchazeči na dalších místech, rozhodne o přijetí/nepřijetí ředitelka školy na základě výstupního hodnocení uchazeče ze ZŠ. Údaje o přijímacím řízení do denního studia na SŠ pro školní rok 2011/2012 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. kolo počet Další kola počet přihl. přij. přihl. přij. Odvolání počet podaných kladně vyříz. Počet tříd M/02 Obchodní akademie M/02Ekonomické lyceum Poznámka: Všichni přijatí ţáci jsou ze Středočeského kraje. stránka 13 (celkem 46)

14 Vyhodnocení přijímacího řízení v roce 2011 O obor Ekonomické lyceum byl původně menší zájem, ale jednalo se především o váţné uchazeče, kteří odevzdali zápisový lístek a na školu nastoupili. Počty ţáků v obou oborech se od května do srpna 2011 měnily, protoţe ţáci odevzdávali zápisové lístky a opět si je vyzvedávali a také měnili obor. V tabulce je uveden konečný počet. Na školu nastoupilo několik členů Veslařského klubu Lysá nad Labem. Projevila se tu předchozí dobrá spolupráce učitelů a vedení školy s trenéry klubu. 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání Prospěch a docházka ţáků všech ročníků celkem, včetně závěrečných ročníků (k ) Prospěch a docházka ţáků všech ročníků Počet ţáků Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Ţáci celkem 211 Prospěli s vyznamenáním 9 Prospěli 194 Neprospěli 8 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch ţáků 2,419 Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených 71,133 Počet ţáků hodnocených slovně: a) ve všech předmětech 0 b) pouze ve vybraných předmětech 0 Opravné a doplňovací zkoušky se konaly v červnu (ţák 4. ročníku) a v srpnu. Neprospělo celkem osm ţáků, z toho dva budou opakovat ročník. Kód a název oboru Výsledky maturitních zkoušek (k ) Ţáci konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenání m Prospěli Neprospěli Maturitní zkouška M/004 Obchodní akademie M/002 Ekonomické lyceum Z celkového počtu 51 ţáků čtvrtých ročníků maturovalo v květnu 47, z toho jeden neprospěl. Všichni ţáci, kteří psali písemné práce společné části maturitní zkoušky, uspěli. V září konali celou maturitní zkoušku dva ţáci, jeden prospěl, jeden neprospěl. Jedna ţákyně konala dvě dílčí opravné maturitní zkoušky, u obou prospěla. stránka 14 (celkem 46)

15 8. Hodnocení chování ţáků Chování ţáků (k ) Hodnocení chování Druh/typ školy velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Střední škola/obchodní akademie Poznámka: Sníţená známka z chování byla udělena za hrubá porušení školního řádu. 9. Absolventi a jejich další uplatnění Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu (absolventi SŠ s dosaţeným středním vzděláním s maturitní zkouškou k ) Druh/typ školy M/004 Obchodní akademie M/002 Ekonomické lyceum Střední škola Obchodní akademie Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na ţádnou školu Poznámka: Někteří absolventi podali více přihlášek. 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2009/2010 Z nich počet nezaměstnaných duben M/004 Obchodní akademie M/002 Ekonomické lyceum 30 0 Celkem 52 0 stránka 15 (celkem 46)

16 11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole Jazyk Ţáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k ) Počet ţáků Počet skupin Počty ţáků ve skupině minimálně maximálně průměr Anglický ,38 Německý ,50 Ruský ,00 Francouzský ,25 Učitelé cizích jazyků rozloţení kvalifikace (k ) Jazyk Počet Kvalifikace vyučujících Rodilí učitelů pedagogická mluvčí celkem částečná ţádná i odborná Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Ruský jazyk Výuka jazyků je na dobré úrovni. Všichni učitelé dobře znají cizí jazyk a výborně zvládají vyučovací metody výuky. Dále se zdokonalují v jazykových dovednostech při akcích, které pořádáme pravidelně spolu s německými a francouzskými školami, od letošního roku nově i s anglickou školou. Všichni jsou hodnotitelé společné části státní maturity. Jazyková výuka je doplněna aktivitami (viz str. 3 a dále) s partnerskými školami: Neatherd High School Dereham, Anglie Humboldt-Gymnasium Radeberg, Německo Maria-Ward-Gymnasium Bamberg, Německo Ecole Commerciale Privée, Francie Během tohoto roku jsme realizovali projekt zahraničních odborných stáţí mobility programu Leonardo da Vinci Pro zkušenosti do Velké Británie a do Francie. Celkem 16 ţáků vycestovalo na zahraniční odbornou praxi, jejíţ náklady byly hrazeny převáţnou měrou ze zdrojů EU uvedeného programu. Naši ţáci tak jiţ pravidelně vyjíţdějí na odbornou praxi do zahraničí, coţ má přímý dopad na jazykové dovednosti stáţistů a druhotný vliv na celou jazykovou skupinu a výuku cizích jazyků ve škole. Po velkém úsilí se nám v tomto roce podařilo nově vycestovat do Velké Británie, o kterou byl u ţáků velký zájem. V tomto školním roce jsme pokračovali v realizaci projektu Comenius "Má pád Ţelezné opony význam pro dnešek a byla naplněna očekávání roku 1989?" spolu s partnerskými školami Humboldt-Gymnasium Radeberg z Německa a Neatherd High School Dereham z Anglie. Více o projektu je uvedeno v kapitole 15. stránka 16 (celkem 46)

17 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Ve škole jsou tři počítačové učebny. Dvě z nich slouţí především pro výuku informačních technologií a písemné a elektronické komunikace. Třetí slouţí převáţně pro výuku odborných předmětů účetnictví, statistiky, aplikované ekonomie, ale i pro výuku ostatních předmětů včetně všeobecně vzdělávacích matematiky, českého jazyka, fyziky, chemie, biologie, práva. Současné vybavení především jedné učebny (17 PC stanic) je natolik zastaralé, ţe jiţ nelze udrţet v chodu. Na nezbytně nutnou obnovu máme schválenou dotaci od zřizovatele. Vyuţíváme celkem devět dataprojektorů a čtyři interaktivní tabule. Tato prezentační technika je vyuţívána v počítačových učebnách, v kmenových učebnách, v jazykové učebně a jeden dataprojektor je mobilní. Kabinety, sborovna a kancelář školy jsou vybaveny počítači, které jsou propojeny do sítě. Většina z nich má přístup na internet. Některé PC uţ pro velké stáří nevyhovují, nelze zajistit jejich bezpečný chod. Zcela nevyhovující jsou PC v učebně 208, zřizovatel nám přidělil účelovou dotaci na nákup nového IT vybavení pro tuto učebnu v červnu Pracovním prostředím ţáka a pedagoga je Windows Vista nebo XP, Office 2007, Starší počítače jsou vyuţity jako terminály pro W2008 terminal server. Škola je připojena k internetu mikrovlnným spojem, rychlost připojení je 3Mbit/s. Poskytovatelem připojení je firma Licanet. Spoj funguje bez problémů několik let. Škola má tři serverové počítače. Pomocí nich je zajištěno předávání informací mezi vedením školy, učiteli a ţáky. Učitelé mají zřízeny schránky pro ukládání informací a schránky pro odevzdávání ţákovských prací, pro informace určené pouze učitelům a vedení školy je zřízena speciální schránka. Pro předávání informací slouţí také ové schránky zřízené pod veřejně dostupnými poskytovateli a nově i zřízené adresy ve formátu: Škola má své www-stránky (www.oalysa.cz) a ovou adresu Spravovala je Ing. Jana Tomková, učitelka školy, aktualizaci prováděla ve spolupráci s vedením školy a učiteli. stránka 17 (celkem 46)

18 13. Údaje o pracovnících Celkem fyzický/přepočtený I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků Nepedagogických fyzický/přepočtený Pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických způsobilost pedagog. a odborná Počet ţáků na přepočtený počet pedagogických pracovníků 25/21,92 5/4,25 20/17, ,11 Poznámka: Přepočtený znamená počet pracovníků přepočtený na úvazek 21 hodin za týden. Dvě osoby jsou na část úvazku (pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci). II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag Nad 60 Z toho Průměrný věk Do 30 let pracovníků let let let let důchodci Celkem ,75 z toho ţen ,76 III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaţeného vzdělání (k ) vysokoškolské - magisterské a vyšší Počet ped. pracovníků dosaţené vzdělání vysokoškolské - bakalářské vyšší odborné střední základní IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více neţ 30 let Personální změny ve školním roce Na školu nastoupila absolventka pedagogické fakulty. Během školního roku odešla jedna učitelka na vlastní ţádost z důvodu nabídky pracovního místa v místě bydliště. stránka 18 (celkem 46)

19 V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací s příslušném oboru vzdělání (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Francouzský jazyk Informační technologie Dějepis Zeměpis 6 6 Občanská nauka 4 4 Matematika Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Účetnictví Tělesná výchova Zdravotní tělesná výchova 1 1 Statistika 3 3 Fyzika 2 2 Chemie 2 2 Biologie 2 0 Přírodovědný základ 10 6 Právo 6 6 Aplikovaná ekonomie 6 6 Marketing 3 3 Seminář informačních technologií 4 4 Matematická cvičení 2 2 Psychologie 1 1 Společenská kultura 2 2 Ekonomická cvičení 8 8 Obchodní korespondence v anglickém jazyce 3 3 Obchodní korespondence v něm., fran., ruském jazyce 4 4 Rétorika 1 1 Daně 1 1 Celkem stránka 19 (celkem 46)

20 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Nikdo z učitelů si v tomto roce nedoplňoval. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Všichni učitelé českého a cizích jazyků dokončili úspěšně školení pro hodnotitele společné části maturitní zkoušky a získali osvědčení pro hodnocení písemné i ústní zkoušky. Učitelé odborných předmětů získali osvědčení pro zadavatele maturitních písemných prací. Jedna učitelka získala osvědčení pro výkon školního komisaře. Během roku se učitelé zúčastnili vzdělávacích seminářů NAEP, během nichţ získali poznatky k realizaci projektů Comenius, Leonardo da Vinci a SVES. Studium k prohlubování odborné kvalifikace a) Počet akcí Učitelé a zaměstnanci správy školy se zúčastnili celkem 33 seminářů. b) Vzdělávací instituce, zaměření akcí NAEP - projekty Leonardo, Comenius NIDV - hodnotitelé, zadavatelé, komisař PPP Nymburk - seminář metodiků prevence KU SK - šablony pro SŠ Mikáč, KU SK - školská legislativa VISK Nymburk -Teambuilding (více v kap. 16 Programy a projekty) VISK Nymburk - instruktor školního lyţování Středisko DVPP Nymburk - tvorba MPP MFF UK KDM - jak připravit učitele matematiky Fraus, AV media - konference Vzdělání 21 K-centrum - ţákovské projekty v ekonomice Nakladatelství Klett - nová učebnice direkt Firma Cígler - Software Money pro ţáky Centrum dohody - Moderní trendy v řízení škol Počítačová škola GOPAS Praha - Typografie VEMA - nový mzdový program VMware - Virtualization forum 2010 MŠMT, Ţidovské muzeum - jak vyučovat o holokaustu VISK Nymburk - Problematika specifických poruch učení na střední škole a příprava podmínek pro konání maturitní zkoušky pro ţáky se SVP c) Samostudium Učitelé se vzdělávali pro implementaci ŠVP, uţívání interaktivních tabulí a státní maturitu. stránka 20 (celkem 46)

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Běţné třídy Speciální třídy. z toho Celkem. Celkem dívky

Běţné třídy Speciální třídy. z toho Celkem. Celkem dívky v tom v tom MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80 V ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 204/205 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, BENEŠOV, ČERNOLESKÁ 997 Stránka z 80 OBSAH. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2009/2010 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKT DUMIN VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1. 6. 2012 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole. Souhrnné informace

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 V závislosti na 60, odst. 2, 3 a 4, 93 a 94 zákona č. 561/2004

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICKÝ KRAJ Jana Pernicová členka Rady Pardubického kraje Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICE, ŘÍJEN 2011 Úvod Všem středním školám

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více