Výroční zpráva za rok 2007 Protidrogová politika Středočeský kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2007 Protidrogová politika Středočeský kraj"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2007 Protidrogová politika Středočeský kraj Středočeský kraj Zpracovala: PhDr. Pavla Doležalová a kolegové Poděkování za spolupráci patří vedoucím pracovních skupin, členům pracovních skupin a krajské protidrogové komisi. Projednáno KPK, RK, ZK Text neprošel jazykovou úpravou

2 Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Obecná charakteristika kraje Institucionální zajištění Krajská protidrogová komise Krajská protidrogová koordinátorka Pracovní skupiny Horizontální spolupráce Vertikální spolupráce Spolupráce s obcemi Středočeský kraj- regionální protidrogoví koordinátoři na obcích 3.st Protidrogové aktivity na obcích s rozšířenou působností Středočeského kraje v roce Finanční zajištění protidrogové politiky Dotační priority Finanční deficity Víceleté financování Výdaje z rozpočtu kraje v roce sociální odbor, odbor zdravotnictví, odbor mládeže a sportu Vývoj výdajů z rozpočtu Úřad vlády Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Primární prevence rizikových projevů chování Školy a školská zařízení- přehled Granty rozdělené odb. školství mládeže a sportu z fin. prostředků MŠMT Podpora specifické primární prevence na školách a ve školských zařízeních Středočeského kraje Programy prevence rizikových projevů chování Programy primární prevence realizované nestátními neziskovými organizacemi certifikovanými MŠMT Situace na drogové scéně epidemiologická data Incidence a prevalence uživatelů drog - žadatelů o léčbu - Střed. Kraj Základní epidemiologická data nealkoholové drogy Oblast opatření a aktivit PČR, preventivních informačních skupin- PIS, vězeňské služby a probační a mediační služby Preventivně informační skupina (PIS) Programy ve vězenství- vězeňská služba (VS) Probační a mediační služby (PMS) ČR pro uživatele drog Drogová kriminalita v obcích Středočeského kraje Síť adiktologických služeb poskytovaných uživatelům drog a osobám ohroženým závislostí Služby v oblasti snižování zdravotních a sociálních rizik -harm reduction přístup

3 7.2 Migrace klientů kontaktní centra a terénní programy v roce Výměnný program v roce 2007 ve Středočeském kraji Služby v oblasti léčby a resocializace Migrace klientů - léčba a resocializace v roce Jiné aktivity v oblasti koordinace protidrogové politiky Nejvýznamnější rozhodnutí krajských orgánů v oblasti protidrogové politiky v uplynulém roce Nejvýznamnější aktivity v oblasti protidrogové politiky v uplynulém roce Krajské strategie, plány, analýzy Závěr Zdroje, literatura

4 Úvod Výroční zpráva poskytuje komplexní informace o realizaci protidrogové politiky ve Středočeském kraji. Popisuje informace z oblasti institucionálního zajištění protidrogové politiky, spolupráce s obcemi a regionálními protidrogovými koordinátory a zobrazuje koordinaci protidrogové politiky z krajské úrovně. Popisuje adiktologické (sociálně zdravotní) služby poskytované klientele ve Středočeském kraji, kapitola věnovaná finančnímu zajištění protidrogové politiky shrnuje informace o dotačních prioritách, finančních deficitech, víceletém financování klíčových programů a finančních výdajích jednotlivých odborů, které se podílí na protidrogové politice v kraji. Další kapitoly poskytují přehled o pilířích protidrogové politiky z oblasti primární prevence, léčby a resocializace, snižování zdravotních a sociálních rizik a represivních opatření.důležité jsou údaje a epidemiologická data, analýzy z drogové scény v kraji, migrace klientů mezi kraji a informace o opatřeních a významných událostech realizovaných ve Středočeském kraji v roce Zpráva upozorňuje na některé trendy, rizika a nabízí i určitá doporučení a odkazy k získání širších informací. Obecná charakteristika kraje Středočeský kraj je největším samostatným územně správním celkem České republiky. Jeho rozloha km2 zabírá téměř 14 % území České republiky. K 31. březnu 2005 žilo ve Středočeském kraji obyvatel. Tento velice různorodý region v centrální části Čech, jedinečný a mnohotvárný, obklopuje hlavní město Prahu. Na rozdíl od ostatních krajů leží jeho sídlo v kraji sousedním, na území Prahy. Na území Středočeského kraje existuje přes 110 mikroregionů, mezi které jsou započítány jak svazky obcí, tak sdružení obcí, které byly založeny podle Občanského zákoníku. Obcí s rozšířenou působností je v kraji 26 a obcí s pověřenými obecními úřady je 55, celkově je ve Středočeském kraji 1148 obcí. 1 Institucionální zajištění Koordinaci protidrogové politiky Středočeského kraje zajišťují především krajská protidrogová koordinátorka, odborné pracovní skupiny a Krajská protidrogová komise. Koordinace protidrogové politiky je vymezena zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, v platném znění. 1.1 Krajská protidrogová komise Krajská protidrogová komise (KPK) je poradním orgánem hejtmana kraje. Je kolektivní, koordinační, poradní a iniciativní orgán smluvních stran ve věci praktického uplatňování protidrogové politiky na místní úrovni. Ve své činnosti se řídí zákony a ostatními právními předpisy a v jejich mezích i usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů. Složení krajské protidrogové komise 1) Ing. Petr Bendl - předseda KPK, hejtman SČK 2) Mgr. Josef Vacek - zástupce předsedy KPK, statutární náměstek hejtmana SČK 3) PhDr. Pavla Doležalová - tajemník KPK, protidrogová koordinátorka SČK 4) Mgr. Danuše Netolická odbor školství SČK 5) Mgr. Radim Gabriel odbor sociálních věcí SČK 6) Ing. Radmila TicháTichá ekonomický odbor SĆK 7) Mjr. Jiří Neumann Policie ČR 8) Dagmar Nohýnková náměstkyně hejtmana SČK 9) Lenka Michálková Dis. odbor zdravotnictví SČK 10) MUDr. Lidmila Hamplová Krajská hygienická stanice SK 4

5 11) PhDr. Věra Urbářová - Centrum drogové prevence a krizové. pomoci Magistrát města Kladno 1.2 Krajská protidrogová koordinátorka Krajská protidrogová koordinátorka je zařazena v odboru sociálních věcí s výší úvazku 1,0 jako vedoucí oddělení. prevence a humanitárních činností (na OPHČ jsou zařazeni i koordinátoři pro romskou problematiku, prevenci kriminality, plánování rozvoje sociálních služeb a dotační řízení v sociální oblasti, vč. odborné referentky). Rámcový nástin působnosti krajské protidrogové koordinátorky: Koordinační činnost, zajištění komunikace se sekretariátem RVKPP, s obcemi a poskytovateli služeb, participace na dotačních řízeních státních orgánů, zajištění mapování drogové scény v kraji; analýza potřeb, odpovědnost za přípravu strategických dokumentů kraje pro oblast protidrogové politiky, prezentace aktivit protidrogové politiky v kraji. Koncepční činnost - tvorba protidrogové strategie kraje plán rozvoje služeb na základě tvorby analýzy potřeb (implementace Národní strategie na krajské úrovni), podpora plánování služeb pro osoby ohrožené drogou na místní úrovni, spolupráce s klíčovými institucemi v kraji (poskytovatelé služeb, obce, odbory sociálních věcí a školství krajského úřadu, Policie ČR, Krajská hygienická stanice) Metodická činnost - vzdělávání regionálních koordinátorů na obcích, podpora a spolupráce na Evaluaci efektivity drogových opatření, zajištění vydavatelské činnosti odborné publikace o drogové problematice apod. 1.3 Pracovní skupiny Pracovní skupiny jsou stálým podpůrným odborným článkem Krajské protidrogové komise a protidrogové koordinátorky pro řešení otázek protidrogové politiky v kraji. Stejně jako komise mají statut a jednací řád. Primární prevence: 1) Mgr. Danuše Netolická, Krajský úřad Středočeského kraje odbor školství, vedoucí skupiny 2) PhDr. Věra Urbářová, Centrum drogové prevence Kladno 3) Mgr. Jiří Sixta, Pedagogicko-psychologická poradna Beroun 4) Mgr. Radana Štěpánková, okresní metodik prevence Beroun 5) PhDr. Helena Stejskalová, vedoucí sekce okresních metodiků prevence Kolín 6) Markéta Exnerová, DiS o.s. Semiramis Nymburk Léčba a resocializace: 1) MUDr. Petr Nevšímal, o.p.s. Magdalena, vedoucí skupiny 2) MUDr. Karel Hampl CSc., AT poradna Mělník, nem. Ml.Bol. 3) Lenka Michálková, Krajský úřad Středočeského kraje odbor zdravotnictví 4) MUDr. O.Kasková, AT ambulance Nemocnice Benešov 5) PhDr. Jana Petráková o.s. Šance Harm reduction: 1) Pavel Plaček Dis., K-centrum Nymburk, vedoucí skupiny 2) Josef Šmíd Dis., K-centrum Příbram 3) Hana Slámová, K-centrum Benešov 4) Bc. Petr Steklý, K-centrum Kolín 5) Miroslav Zavadil Dis., K-centrum Ml.Boleslav 5

6 Represivní opatření: aktuální potřeby jsou projednány v rámci KPK s pracovníkem PČR. PČR realizuje svá opatření po své linii, spolupráce se vyvíjí v předávání určitých informací a vzdělávání, především na okresní úrovni ve spolupráci s NNO. 1.4 Horizontální spolupráce Spolupráce Krajské protidrogové komise, krajského školského metodika, odboru sociálních věcí, odboru zdravotnictví, policie a dalších subjektů, je standardní. Koordinátor prevence kriminality a romský koordinátor jsou zařazeni do oddělení prevence a humanitárních činností, kde je vedoucí krajská protidrogová koordinátorka. V rámci odboru sociálních věcí je dle potřeby řešena i drogová problematika dotýkající se plánování rozvoje sociálních služeb a činností oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže. Spolupráce je rozvíjena především v oblasti financování programů zaměřených na rodinu a na poradenství pro rodiče i obce. Jako pozitivní lze hodnotit společná setkání vedoucích jednotlivých pracovních skupin, které doposud není formalizováno, ale stalo se přirozenou součástí práce na zlepšování koordinace i sjednocování se v jednotlivých krocích realizace společných cílů, které je velice významné z hlediska propojenosti a prolínání jednotlivých aktivit a v neposlední řadě také z hlediska vzájemné informovanosti. Konkrétní aktivity sloužící ke koordinaci protidrogové politiky jsou v mnohém inovační a efektivně reagují na podmínky dotvářející se sítě orientované na péči o osoby ohrožené závislostí a jejich rodiny. Jednotlivé kroky jsou zaměřené na celou protidrogovou scénu (místní koordinátory, spolupracující úředníky kraje, konkrétní poskytovatele služeb). Ve zmiňovaných aktivitách je v popředí důraz na kvalitu poskytovaných služeb, lepší vzájemné poznání jednotlivých institucí, organizací a jejich pracovníků, zvýšení kvality spolupráce. Tím vším přispívají ke snadnější koordinaci kroků potřebných k naplnění vytyčených cílů. 1.5 Vertikální spolupráce Spolupráce se sekretariátem RVKPP v roce 2007 se oproti předchozímu roku stabilizovala vlivem personálních změn ve vedení RVKPP. Spolupráce s resorty - MPSV, MZ, MF, MV aj. je na standardní úrovni a mnohdy založená na neformálních vztazích. Efektivní komunikaci a participaci na poli protidrogových opatření lze spatřovat ve spolupráci s poskytovateli sítě služeb ve SK, především s NNO, a to i s NNO působících v jiných krajích. 2 Spolupráce s obcemi Spolupráce s obcemi 3. typu je založena na potřebách obcí samotných, jejich zodpovědnosti a personálních možnostech. Legislativně je pouze doporučeno obcím realizovat protidrogovou politiku a spolupráce s krajem je tak založena na dobrovolnosti (viz. zákon č. 379/2005 Sb.). Legislativní nedostatky a velké množství činností v přenesené působnosti obcím neumožňuje dostatečně se věnovat protidrogové politice, z tohoto důvodu iniciativa na místní úrovni vychází z NNO. Možné zlepšení lze spatřovat v zakomponování protidrogové politiky do komunitních plánů obcí. Na podporu rozvoje kvality protidrogových programů na obcích a pro zlepšení spolupráce a vertikální koordinace je každoročně realizováno vzdělávání místních protidrogových koordinátorů. Program byl zahájen roku 2003 a následně dále rozvíjen. Na základě těchto setkání se operativně řeší protidrogová problematika a jsou prodiskutovávány konkrétní situace na obcích. Účastníci jsou informováni o příkladech dobré praxe a je vytvářen prostor pro sdílení klíčových problémů. Jednotlivé obce si postupně realizují své protidrogové plány (především Mladá Boleslav, Kladno, Brandýs nad Labem, Nymburk, Kolín, Beroun, Říčany a mnohé další), a to jak v rámci komunitního plánování, nebo jako dílčí aktivity, které jsou soustředěny především do oblasti specifické i nespecifické primární prevence. Spolupráce s NNO je velmi různá, spíše se jedná o formální kontakty. Rozšiřují se individuální konzultace koordinátorů z obcí s krajskou koordinátorkou při řešení aktuálních problémů. Rovněž se na krajskou koordinátorku obrací sociální pracovníci, učitelé, policie i rodiče se žádostmi o zprostředkování služeb, často s osobními problémy z oblasti závislostí u jejich blízkých či známých. Lze předpokládat, že Krajský úřad je mimo jiné vnímán jako dostupná instituce ke zprostředkování služeb a poradenství nejen pro obyvatele Středočeského kraje. Informace ke komunitnímu plánováni naleznete zde: 6

7 2.1 Středočeský kraj- regionální protidrogoví koordinátoři na obcích 3.st. Tab.1 Krajská protidrogová koordinátorka PhDr.Pavla Doležalová Obec Jméno telefon Benešov Petra Kočová Beroun Květuše Chramostová Brandýs n.l.-st.boleslav Mgr. Josef Dašek Čáslav Ing. Antonín Hejzlar Černošce není určeno Český Brod Alena Bendová Dobříš Václav Brejcha Hořovice Věra Šedivá Kladno PhDr. Věra Urbářová Kolín Marcela Rusková Kralupy n. Vlt. PhDr. Milena Pencová Kutná Hora Alena Netolická Lysá n. L. Martina Pěkná Mělník Jaroslava Brabcová Mladá Boleslav Jarmila Sáchomská Mnichovo Hradiště Bc. Soňa Košková Neratovice není určeno Nymburk Mgr. Jaroslava Novotná Poděbrady Jiřina Rysová Příbram JUDr. Antonín Hejduk Rakovník Mgr. Kateřina Kučerová Říčany Irena Skaláková, DiS Sedlčany Pavla Piroutková Slaný Miloslava Podráská Vlašim Mgr. Petra Dubová Bouzová Votice Lucie Sedláčková V obcích, kde není koordinátor určen, je třeba se obracet na ved. sociálního či zdravotního odboru. Bližší informace lze nalézt na: 7

8 2.2 Protidrogové aktivity na obcích s rozšířenou působností Středočeského kraje v roce 2007 tab.2 Obec primární prevence léčba a resocializace Harm reduction poskytnutá poskytnutá Poskytnutá částka účel částka účel částka účel Poznámka Benešov ,00 Kč K-centrum Benešov ,00 Kč K-centrum Benešov ,00 Kč K-centrum Benešov účel neuveden 2. ZŠ Beroun ,00 Kč projekt:chceme se dohodnout - Kč - Kč Beroun Brandýs n./ L. - St. Boleslav 5 000,00 Kč Čáslav ,00 Kč 4. ZŠ Beroun - projekt: Seznamovací pobyt žáků 6. ročníků - Kč - Kč - Kč - Kč ,00 Kč o.s. Prostor Kolín - terénní programy - Kč - Kč Centrum terénních programů o.s. Semiramis - projekt Terénní program Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 2007 Černošice - Kč - Kč - Kč Český Brod ,00 Kč o.s. Prostor Kolín - Kč - Kč Dobříš - Kč - Kč - Kč Hořovice ,00 Kč 2. ZŠ Beroun - program primární prevence Chceme se dohodnout - Kč - Kč Město Černošice ze svého rozpočtu žádné protidrogové služby nefinancovalo. Finanční protředky určené na minimalizaci negativních důsledků užívání drog, předcházení kriminalitě, motivaci ke změně životního stylu směrem k abstinenci, snížení předávkování, udržování exponovaných míst v čistotě - sběr odhozených použitých stříkaček, jejich bezpečná likvidace, apod. 8

9 Kladno ,00 Kč Centrum drogové prevence - programy pro školy, semináře pro pedagogy ,00 Kč Centrum drogové prevence - ambulantní poradenství - Kč Kolín ,00 Kč o.s. Prostor - příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů provozu K-centra a terénního programu v roce 2007 ( provozní náklady, platy a zák. pojištění) - Kč - Kč ,00 Kč Semiramis o.s. - primární prevence na základních školách zaměřená na problematiku návykových látek - Kč - Kč Kralupy n./ Vlt ,00 Kč MUDr. Dušan Randák - Rodičovská skupina, poradenská činnost a práce s rodinnými příslušníky uživatelů návykových látek - Kč - Kč Kutná Hora - Kč - Kč ,00 Kč Lysá n. / L ,00 Kč ,00 Kč ZŠ Bedřicha Hrozného ZŠ J. A. Komenského - Kč - Kč - Kč - Kč Občanské sdružení Prostor - realizace projektu "Terénní programy na okresech Kutná Hora a Kolín" terénní práce pro uživatele drog, aktivní vyhledávání rizikových uživatelů, poskytování zdravotnického materiálu, informační servis 9

10 Mělník ,00 Kč Mladá Boleslav ,00 Kč Mnichovo Hradiště 5 000,- Kč blok seminářů pro ZŠ města Semiramis o.s. - programy ve školách přednášky ve škole - zajištěno odborným lektorem ,00 Kč Semiramis o.s. - činnost KC - Kč - Kč - Kč ,- Kč (Mgr. Michaela Veselá), 3.300,- Kč (JULES&Jim o.s. Praha), 4.800,- Kč (CPP Mladá Boleslav), 600,- Kč CEVAP Praha) město Mladá Boleslav podporuje primární prevenci ve školách, klubech, oddílech, přispívá na volnočasové aktivity těchto organizací a spolků. Většina financí jde z Nadačního fondu Nová šance, jehož účelem je protidrogová prevence na všech úrovních. Význačně podporuje činnost občanského sdružení Semiramis Další přednášky jsou velmi dobře zajištěny ve spolupráci s městskou policií, drogy, kouření.., strážníci ochotně a dobře tyto přednášky a besedy zajišťují. Na sekundární ani terciární prevenci se žádné finance v loňském roce neposkytly. V letošním roce ale toto bude také zajištěno, jsou přislíbeny finance, hlavně na terénní program. Neratovice - Kč - Kč - Kč Nymburk ,00 Kč K-centrum Nymburk - Kč - Kč Poděbrady - Kč - Kč ,00 Kč Semiramis o.s., Nymburk 10

11 Příbram - Kč - Kč - Kč Rakovník ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Masarykova obchodní akademie - adaptační kurs 1. ZŠ Rakovník - kohezivní kurs Integrovaná SŚ technická - adaptační kurs Integrovaná SŠ - adaptační kurs 2. ZŠ Rakovník - výjezdní školení peer aktivistů - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč Město Příbram přispělo v roce 2007 na provoz K-centra Příbram částkou Kč, která sloužila pouze k částečnému pokrytí nájmu za prostory a vodného a stočného ,00 Kč Gymnázium Rakovník - adaptační kurs - Kč - Kč ,00 Kč Střední zemědělská škola - adaptační kurs - Kč - Kč ,00 Kč Klub Nedrog - projekt Cejch - Kč - Kč Říčany ,00 Kč v rámci městského grantového systému (oblast prevence SPJ dětí a mládeže) - projekt: TJ Rugby Říčany - Sport bez předsudků - Kč - Kč ,00 Kč ZŠ a Praktická škola v Říčanech - protidrogová prevence, přednášky, besedy - Kč - Kč 11

12 57 000,00 Kč příspěvek města na kamerový městský dohlížecí systém v blízkosti rugbyového hřiště - Kč - Kč Sedlčany - Kč - Kč - Kč Slaný - Kč - Kč - Kč Vlašim ,00 Kč K-centrum Benešov - Kč - Kč nebyl určen konkrétní účel Votice Magdaléna o.p.s., K- Magdaléna o.p.s., K ,00 Kč centrum benešov, 3 000,00 Kč centrum Benešov, exkurze v KCB rodičovské poradenství, psychoterapie 4 000,00 Kč celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Magdaléna o.p.s., K- centrum Benešov, výměnný program Celkové výdaje v roce 2007 za jednotlivé oblasti: primární prevence: ,00 Kč léčba a resocializace: ,00 Kč harm reduction: ,00 Kč Celkem: ,00 Kč Obce ve Středočeském kraji poskytly celkem za r. 2007: ,00 Kč. Tato částka je téměř o polovinu nižší než částka poskytnutá v roce 2006, kdy bylo poskytnuto ,00 Kč. Tato skutečnost je rizikovým faktorem pro zabezpečování dostupnosti programů pro osoby ohrožené drogami a jejich rodinné příslušníky. Snížení dostupnosti péče má vliv na veřejné zdravé komunity a s tím spojená rizika zvýšeného výskytu odhozených jehel a stříkaček, nárůstu hepatitid a dalších infekčních onemocnění. Pro porovnání v roce 2006 bylo obcemi vynaloženo na primární prevenci: ,00 Kč, na léčbu a resocializaci: ,00 Kč a na přístup harm reduction: ,00 Kč. 12

13 3 Finanční zajištění protidrogové politiky Kromě standardního finančního zajištění, které se týká především rozpočtových a příspěvkových organizací zřizovaných státem, krajem nebo obcemi (sociální oblast, zdravotnictví, školství), jsou v oblasti protidrogové politiky Středočeského kraje významnými subjekty také nestátní neziskové organizace (většinou občanská sdružení nebo obecně prospěšné společnosti). Jejich činnost je financována částečně z grantů jednotlivých resortů a nejvíce z kraje. Finanční podíl jednotlivých obcí, které si služby nakupují od NNO (jedná se především o primární prevenci a terénní programy) se v tomto roce výrazně snížil. Grantová řízení jsou založena na principu vícezdrojového financování za účelem rozvoje sociální politiky Středočeského kraje pro různé typy služeb. Sociální odbor zpracovává granty v oblasti protidrogové politiky, které jsou financovány z Humanitárního fondu ( dále jen HF) Středočeského kraje pro sociální oblast a jsou zařazeny pod sociální odbor, ale jedná se o adiktologické služby (mezioborové a multidisciplinární). Obor zdravotnictví (dofinancování zdravotních služeb, především ambulance AT, kterým nehradí pojišťovny určité výkony) z humanitárního fondu pro zdravotní oblast poskytuje granty na adiktologickou péči v oblasti zdravotnictví. Granty, které jsou poskytovány z Humanitárního fondu SK na protidrogové projekty se vyznačují systémovostí, potřebnými nároky na žadatele a jsou v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění a zákonem č. 379/2005 Sb. O přidělení grantu z HF SK pro sociální oblast může požádat právnická i fyzická osoba, nestátní neziskové organizace s působností ve Středočeském kraji v oblasti protidrogové politiky. Granty se neposkytují nadacím a nadačním fondům. Grantová řízení vyhlašuje na základě usnesení Rady kraje hejtman. Žádosti jsou hodnoceny odborníky adiktology, formálně posuzovány na odd. prevence a humanitárních činností a následně se vyjadřuje Krajská protidrogová komise a Komise pro sociální věci, která dostává souhrn za celou sociální oblast. Pro HF SK v sociální oblasti jsou každoročně inovovány Zásady grantového řízení SK v sociální oblasti (systém financování z krajského rozpočtu). Pro Humanitární fond SK ve zdravotní oblasti doposud Zásady nebyly inovovány a vyžadují revizi a sjednocení těchto dvou dokumentů, jež jsou vytvářeny na odboru zdravotnictví a odboru sociálních věcí. Je třeba zamezit možné duplicitě a neefektivnímu vynakládání finančních prostředků na projekty ve zdravotní oblasti, které nejsou vymezeny jako priority pro kraj. Sociální odbor upravuje Zásady tak, že reaguje na trendy, změny v legislativě a zaměřuje se na potřeby klientů využívajících adiktologických služeb ve Středočeském kraji. Ovšem Zásady pro zdravotní oblast nebyly od roku 2002 aktualizovány a tudíž grantové řízení není v souladu s koncepčními dokumenty kraje a slabým místem je i odbornost posuzování zdravotních grantů (neexistují odborné posudky, rozhoduje pouze zdravotní komise, která nemá potřebný přehled o potřebách klientů a obsahu koncepčních dokumentů schválených ZK, finanční rozpočty grantů jsou jen stručně rozepsány, při posuzování grantů pro léčbu závislostí zde není zastoupen jediný odborník, protidrogový koordinátor ani odborná pracovnice z odboru zdravotnictví, která je členkou Krajské protidrogové komise).na tyto nedostatky, nesoulady, nekoncepčnost a neodbornost bylo upozorněno a bude nezbytné o těchto slabých místech dále jednat a přehodnotit grantové řízení z HF SK pro zdravotní oblast. Bližší informace na: Granty, které poskytuje odbor školství, mládeže a sportu nemají stejná pravidla a podmínky poskytování grantů jsou jednodušší. Formuláře nejsou sjednocené a ani do budoucna toto nelze předpokládat, neboť v rámci HF je zpracováváno několik stovek grantů za rok oproti odborů školství mládeže a sportu, které zpracovávají několik desítek grantů ročně. Ovšem i granty na protidrogovou prevenci je třeba více zprůhlednit a vymezit důsledná pravidla poskytování grantů a jasné oddělení specifické a nespecifické prevence. 3.1 Dotační priority Dotačními prioritami je síť služeb zabezpečovaných ve Středočeském kraji organizacemi se sídlem ve Středočeském kraji. Tyto poskytovatelé služeb jsou definováni v Koncepci základní sítě zdravotně sociálních služeb pro závislé ve Středočeském kraji a tvoří klíčové organizace v systému sociálně zdravotních služeb pro uživatele návykových látek a jejich rodiny.. 13

14 3.2 Finanční deficity V oblasti primární prevence SK nemá dlouhodobě vyčleněny žádné finanční prostředky ze svého rozpočtu pro poskytovatele služeb, čímž jsou výrazně znevýhodněny především poskytovatelé služeb z řad nestátních neziskových organizací (dále jen NNO), neboť na svou činnost a existenci získávají finanční zdroje z různých míst. MŠMT neposkytuje finance na platy pracovníka NNO, poskytuje finance jen na projekty, které jsou realizovány i v jiném kraji, což je nejasně odůvodněný požadavek. MŠMT v grantovém systému. poskytuje kraji nedostatečné finanční prostředky na programy do škol a školských zařízení (jedná se o cca 10,- Kč, na žáka), které kraj přerozděluje a jen nepatrné procento z těchto prostředků bylo vyčleněno na programy NNO (v r již nebude možno financovat granty NNO). RVKPP poskytla finanční prostředky pouze jedné NNO ve SK (stejně jako v předchozím roce) a to v nedostatečné míře. I když se ve Středočeském kraji problematika rizikových jevů chování vč. zneužívání legálních a nelegálních drog na školách a školských zařízeních zvyšuje, kraj tuto problematiku nemá doposud vyřešenou. Tato oblast spadá do kompetencí odboru školství a na KPK bývá tato situace dlouhodobě diskutována, doposud ale bez konkrétních řešení. Významným posunem bylo schválení Koncepce PP Radou SK( tuto Koncepci vypracovala krajská školská koordinátorka a NNO - materiál prošel odborným připomínkovým řízením) ovšem bez návaznosti na finanční prostředky z rozpočtu kraje, neboť měl být zřízen Fond prevence. Možnost něco systémově ovlivňovat nebo vytvářet systémová opatření v boji proti narůstající konzumaci alkoholu a tabáku u dětí a mládeže ve Střed. kraji je prakticky na bodě nula. I když poptávka po programech NNO ze strany škol ve Středočeském kraji roste a je součástí Minimálních preventivních programů (MPM), NNO nejsou schopny kapacitně a včas vykrýt potřeby zájemců ze strany škol.(jedná se pouze o výsek prevence rizikových jevů chování na školách ze širokého spektra dalších preventivních činností a poradenství pro pedagogy, většinou po dobu několika let na jedné škole nebo jde o jednorázové akce zasazené do jiných preventivních aktivit školy, nejedná se o nahrazení práce pedagogů, ale o efektivní spolupráci). V současné době není v možnostech NNO zabezpečit veškeré požadavky zvláště škol v menších obcích. Tuto situaci by mohla vyřešit finanční podpora kraje pro již existujících pět center prevence NNO a další poskytovatele PP. Ovšem bez systémového řešení a zodpovědnosti představitelů kraje za prevenci před alarmujícím nárůstem rizikového chování a užívání legálních drog dětmi a mládeží ve Středočeském kraji, lze předjímat zhoršování situace a nárůst finančních prostředků v oblasti léčby závislých osob. Předpokládáme, že kraj bude upřednostňovat certifikované programy PP a tím by byla šance, aby v rámci PP na školách byly realizovány a financovány jen programy poskytovatelů, kteří splňují kritéria standardů kvality služeb. Rizikové a nestabilní je financování programů, které vykazují známku kvality (získaly certifikát kvality služeb) z obcí, často podmíněné laickými přístupy, předsudky a nepřijetím zodpovědnosti za spoluúčast na financování s dalšími donátory. 3.3 Víceleté financování Na základě usnesení Zastupitelstva SK č /2006/ZK ze dne byla schválena Koncepce základní sítě zdravotně sociálních služeb pro závislé ve Středočeském kraji. Cílem koncepce je zajištění dostupnosti základních léčebně preventivních a resocializačních služeb pro občany Středočeského kraje (nezbytná akutní péče, kontinuita léčebného procesu, integrace služeb, zmírnění sociálně zdravotních škod, snížení kriminality). K zajištění dostupnosti těchto základních léčebně preventivních a resocializačních služeb v souladu se schválenou koncepcí je nezbytné tuto oblast řešit 4-letým financováním sociálních služeb pro závislé. V tomto 4-letém financování sociálních služeb pro závislé byly zahrnuty 4 nestátní neziskové organizace, které zabezpečují základní sociální síť služeb pro závislé na návykových látkách ve Středočeském kraji ( o.s. Semiramis Nymburk, o.s. Prostor Kolín, Resocializační institut Kladno, Magdaléna o.p.s. Mníšek pod Brdy). Tyto organizace mají sídlo ve SK a všechny tyto organizace obdržely Certifikát kvality služeb Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky na základě vládního usnesení. Tyto organizace působí ve Středočeském kraji dlouhodobě, více jak 5 let. Středočeský kraj má tyto organizace po ekonomické stránce prověřené. Tyto organizace čerpají finanční prostředky z různých zdrojů z resortních zdrojů, obcí, nadací aj., rovněž jsou úspěšnými žadateli fin. prostředků ze zdrojů EU. Středočeský kraj se podílí zhruba 1/3 až 14

15 1/2 z celkových nákladů na službu. Finanční zdroje z resortů organizace dostávají nejdříve ve druhém čtvrtletí roku a v prvním čtvrtletí nejsou finančně zabezpečeny. Středočeský kraj se snaží tyto organizace finančně podpořit již v průběhu března, ale zůstává zde finanční propad na začátku roku. Aby byla zajištěna dostupnost a kontinuita služeb již od počátku daného kalendářního roku, byly těmto organizacím přiděleny finanční prostředky ve výši 80% grantu přiděleného v roce 2006 a zálohová platba ve výši 50% této schválené výše podpory byla vyplacena již v průběhu ledna daného kalendářního roku. Dle platných Zásad grantového řízení z Humanitárního fondu SK v oblasti sociální jsou organizace povinny předkládat ve stanoveném termínu vyúčtování přiděleného grantu za uplynulý rok. Pokud organizace poskytující protidrogové služby ve SK, které jsou v síti služeb ve SK, nepředloží toto vyúčtování a závěrečnou zprávu za uplynulý kalendářní rok v termínu do daného kalendářního roku, jsou povinny tuto zálohovou platbu vrátit na účet Středočeského kraje. Poskytovatelé protidrogových služeb, kterým byly vyplaceny zálohové platby jsou povinni se řídit platnými podmínkami pro poskytnutí, čerpání, kontrolu a vyúčtování finančních prostředků, které stanovuje smlouva o poskytnutí finanční zálohy z Humanitárního fondu SK. Zbývající finanční prostředky (doplatek do celkové oprávněné částky na daný kalendářní rok) byl vyplacen po dokončení grantového řízení z Humanitárního fondu SK na příslušný kalendářní rok na základě smlouvy o poskytnutí finančního doplatku, kdy tyto schvalují volené orgány SK na základě předložených projektů a jejich dodatků na léta Materiál k předfinancování byl projednán Radou Středočeského kraje dne

16 3.4 Výdaje z rozpočtu kraje v roce sociální odbor, odbor zdravotnictví, odbor mládeže a sportu tab.3 Výdaje dle odborů Popis Výše (v Kč) Odbor sociálních věcí Sociální oblast Humanitárního fondu adiktologické služby Odbor sociálních věcí Sociální oblast Humanitárního fondu adiktologické služby Odbor sociálních věcí protidrogová politika Odbor zdravotnictví - Záchytky Odbor zdravotnictví AT ordinace* Odhad podílu na vrub nelegálních drog protidrog. politika- granty (neinvestice) ,- 60% neleg. drogy, 40% legální drogy protidrog. politika- granty (investice) Koordinace-evaluace, studie,vzdělávání, konference Příbram Kolín Mělnická zdravotní a.s.( ON Ml. Bol. nem. Mělník) (MUDr. Karel Hampl, CSc ,- 60% neleg. drogy, 40% legální drogy ,- Závislosti na všech NL100% , , ,- cca 80% leg. drogy alkohol, 20% kombinace legal. a nelegal. drog cca 80% leg. drogy alkohol, 20% kombinace legal. a nelegal. drog Odbor zdravotnictví AT ordinace* Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov AT ordinace MUDr. Olga Kasková ,- cca 80% leg. drogy alkohol, 20% kombinace legal. a nelegal. drog Odbor zdravotnictví AT ordinace* ON Kladno, a.s., nemocnice SČK AT ordinace MUDr. Jana Matěchová ,- cca 80% leg. drogy alkohol, 20% kombinace legal. a nelegal. drog Odbor zdravotnictví AT ordinace* Odbor zdravotnictví AT ordinace* Nem. Kutná Hora AT ordinace MUDr. Petr Riesel, CSc. Oblastní nemocnice Příbram, a.s. AT ordinace MUDr. Jan Titlbach Odbor zdravotnictví AT ordinace* Magdalena o.p.s AT ordinace MUDr. Petr Nevšímal Odbor Mládeže a sportu Specifická primární prevence Vzdělávání - kurzy, semináře, konference atd.(z rozpočtu Střed. kraje)- tyto prostředky nejsou určeny na granty (viz tab. č.9) , ,- 0,- cca 80% leg. drogy alkohol, 20% kombinace legal. a nelegal. drog cca 80% leg. drogy alkohol, 20% kombinace legal. a nelegal. drog cca 80% leg. drogy alkohol, 20% kombinace legal. a nelegal. drog ,- Rizikové projevy chování 100% 16

17 * Smlouvy o zajištění činností spojených s poskytováním zdravotní péče, nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění (AT ordinace) 17

18 Humanitární fond SK pro sociální oblast Poskytování sociálních služeb podporuje Středočeský kraj prostřednictvím integrovaného grantového řízení. Humanitární fond Středočeského kraje vznikl za účelem vytváření moderního systému sociálních služeb. Poskytování dotací se řídí platnými Zásadami grantového řízení Středočeského kraje v oblasti sociální (systém financování z krajského rozpočtu). Jednotlivé programy podpory jsou zaměřeny zejména na služby sociální, na specifické programy v oblasti protidrogové politiky, politiky prevence kriminality a na podporu služeb zabývajících se romskou problematikou. Z Humanitárního fondu nejsou přidělovány dotace nadacím a nadačním fondům a nemohou být rovněž přiděleny organizacím, které zřizuje Středočeský kraj. V roce 2007 bylo z Humanitárního fondu Středočeského kraje pro sociální oblast přerozděleno celkem mil. Kč na realizaci 105 projektů Tab.4. Program podpory Přidělené dotace Počet podpořených soc. služeb Sociální služby Rodina Protidrogové služby vč. investic ( viz. níže) 19 Prevence kriminality Romská problematika investice Celkem Vývoj výdajů z rozpočtu Úřad vlády Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (ÚV-RVKPP je jedním z významných státních zdrojů financování protidrogové politiky mimo MPSV, MZ, MŠMT). tab.5 Fin. prostředky z RVKPP na roky : Organizace v síti služeb ve SK po sníž. rozpočtu 2008 o.p.s. Magdaléna TK Magdaléna o.s. Šance Šance krok do života o.s. Semiramis Centrum drog. sl. ve vězeňství-jiřice a.s. nem. Ml.Boleslav AT ordinacesociální práce 0 0 zřizovatel a.s o.s. Semiramis K-centrum Nymburk o.s. Prostor K-centrum Kolín Nezískali pr. nebyl podán ACH Praha K-centrum Příbram certifikát 0 0 K-centrum o.s. Semiramis Ml.Boleslav o.s. Semiramis Centrum TP o.s. Prostor Centrum TP Nezískali pr. nebyl podán ACH Praha TP Příbram 0 0 certifikát 0 0 o.s. Šance TP reg. Kladno o.s. Semiramis Centrum PP o.s. Prostor PP- nespec. prev Celkem Více informací lze nalézt na: 18

19 4 Primární prevence rizikových projevů chování Středočeský kraj byl k zřizovatelem 195 škol a školských zařízení. Kraj je zřizovatelem 108 středních škol (včetně středních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením a vyšších odborných škol), 45 škol samostatně zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujících předškolní a základní vzdělávání, 18 základních uměleckých škol, 9 dětských domovů, 11 středisek volného času, 1 zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisek služeb školám, 1 školního statku, pedagogicko-psychologické poradny a domova mládeže. Ve Středočeském kraji bylo na konci školního roku 2006/2007 obcemi zřizováno podle počtu ředitelství celkem 949 škol a školských zařízení. Obce zřizovaly nejvíce základních škol (470) a mateřských škol (385). Obcemi byly zřizovány samostatně také školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (11 základních škol a 1 mateřská škola). Tyto školy byly zřízeny i při dalších třech běžných základních školách. 32 samostatných základních uměleckých škol zajišťovalo umělecké vzdělávání, jedna základní umělecká škola byla součástí Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Stochov. Střední vzdělávání bylo poskytováno Obchodní akademií Neveklov (střední vzdělávání nabízela i Waldorfská škola Příbram gymnázium a střední odborné učiliště). Obce zřizovaly 10 středisek volného času a 39 zařízení školního stravování. Školy a školská zařízení- přehled tab. 6 Počet škol a školských zařízení (ředitelství) podle zřizovatelů k školy školská zařízení zřizovatel ředitelství kraj obec církev soukromý MŠMT celkem Mateřská škola Základní škola Střední škola 108* Vyšší odborná škola Základní umělecká škola Speciální škola 2) Dětský domov Dětský domov se školou Výchovný ústav Diagnostický ústav Pedagogicko-psychologická poradna Středisko volného času Domov mládeže Školní statek Středisko praktického vyučování Školní jídelna ZPDVPP a Středisko služeb školám Pozn. * včetně 12 VOŠ Středočeský kraj

20 4.1 Granty rozdělené odb. školství mládeže a sportu z fin. prostředků MŠMT tab. 7 č. Realizátor Název projektu Cílová skupina Charakteristika aktivit 1 Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Brunnerova 1011/3 Nevědomost ubližuje - aneb vzdělávání "nejen" pedagogů k prevenci sociálně patologických jevů Osoby se zdravotním postižením Záměrem projektu je: 1.) seznamovat pedagogy, výchovné poradce a zaměstnance pedagogických poraden s PAS (poruhou autistického spektra) s obecnými znaky chování dítěte s PAS formou 4 celodenních přednášek, 2.) uspořádat přednášky pro žáky, v jejichž kolektivu je žák s PAS. Cílem je předejít možným sociálně patologickým jevům a pomoci vytvořit pozitivní sociální klima ve školách 2 Aisis, o.s., Gorkého 499, Kladno Mladý záchranář Mládež do 15 let, mládež nad 15 let Cílem projektu je přispět k osvojování zdravého životního stylu a podpora rozvoje dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání form sebedetrukce, projevů agresivity a porušování zákona. Projekt se zaměřuje na seznámení cílové skupiny s činností v nenadálých životních situacích formou celoročních, pravidelně se opakujících jednodenních, dvoudenních, třídenních a víkendových akcí a týdenního kempu. 3 4 Občanské sdružení Cesta integrace, Riegrova 164, Říčany Občanské sdružení Prostor, Kutnohorská 17, Kolín Rozšíření preventivních aktivit škol v říčanském regionu Dlouhodobá primární prevence na školách na okresech Kolín a Kutná Hora Mládež do 15 let, dospělí Mládež do 15 let, mládež nad 15 let Projekt obsahuje aktivity zaměřené na žáky v oblasti šikany, zaměřené na prevenci užívání legálních i nelegálních drog (pro žáky) a prevenci sociálně patologickách jevů (pro pedagogy). Sdružení chce formou přednášek ve vytipovaných třídách a pedagogům umožnit rozvoj preventivních aktivit i mimoříčanským školám. Ideou projektu je pokračování v naplňování dlouhodobé koncepce zařízení a strategického plánu rozvoje organizace. Konkrétně si projekt klade za cíl zabezpečit pevný tým primární prevence, získat certifikaci programu, vypracovat koncepci práce s externisty, poskytovat dlouhodobé primární prevence alespoň 8 školám a poskytování jednorázové prevence alespoň na 20 školách, budování návaznosti primární prevence na ostatní služby poskytované zařízením a zlepšení image primární prevence 20

Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013) Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013) Obsah Úvod... 3 1 Demografický popis kraje... 3 1.1 Demografická situace a vývoj...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Institucionální analýza Královéhradeckého kraje

Institucionální analýza Královéhradeckého kraje Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí Institucionální analýza Královéhradeckého kraje Příloha č. 1 ke Koncepci prevence kriminality Královéhradeckého kraje Obsah Obsah... 2 Institucionální

Více

STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V PŮSOBNOSTI ODBORU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU VE ZLÍNSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2010-2012

STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V PŮSOBNOSTI ODBORU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU VE ZLÍNSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2010-2012 STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V PŮSOBNOSTI ODBORU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU VE ZLÍNSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2010-2012 ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU KRAJSKÉHO ÚŘADU ZLÍNSKÉHO KRAJE

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

Krajský plán primární prevence rizikového chování v Jihočeském kraji na období 2012-2015

Krajský plán primární prevence rizikového chování v Jihočeském kraji na období 2012-2015 Krajský plán primární prevence rizikového chování v Jihočeském kraji na období 2012-2015 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Krajský úřad Jihočeského kraje, 2012 OBSAH Úvod 3 1. Základní demografické

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020 STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020 Obsah Úvod... 3 1. Vyhodnocení Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období 2012-2014... 5 2. Klíčové subjekty a

Více

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2005-2008 Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005-1- Obsah 1ÚVOD...3

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č. 2

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č. 2 Evaluace protidrogových opatření a programů realizovaných ve Středočeském kraji ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č. 2 Název: ANALÝZA INSTITUCIONÁLNÍHO KONTEXTU POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY KRAJE

Více

...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 DOKONČENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA. 13. Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních (Gesce IPPP, odbor 24)

...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 DOKONČENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA. 13. Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních (Gesce IPPP, odbor 24) ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015-2020

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Moravskoslezský kraj Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor sociálních věcí Obsah 1 Úvod... 5 2 Systém protidrogové politiky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010 ; KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 2010 tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ 2013-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje... 3 1.1 Základní údaje o městě... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KUTNÁ HORA NA LÉTA 2012-2015

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KUTNÁ HORA NA LÉTA 2012-2015 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KUTNÁ HORA NA LÉTA 2012-2015 Úvod... 4 1. Kriminalita její zdroje a formy... 8 2. Koncepce prevence kriminality na období 2012-2015... 10 2.1. Systém prevence kriminality

Více

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (2013 2016) OBSAH ÚVOD... 3 1 DEMOGRAFICKÝ POPIS KRAJE... 4 1.1 PLZEŇSKÝ KRAJ A VEŘEJNÁ SPRÁVA... 7 1.2 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI V PLZEŇSKÉM KRAJI...

Více

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Závěrečné práce absolventů jednoročního výcviku Primární prevence drogových a jiných závislostí pro školní metodiky a další pracovníky primární protidrogové prevence

Více

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY!

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! OBSAH Úvodní slovo 3 Veřejný závazek Laxus o. s. a Semiramis o. s. 4 Základní informace o Laxus o. s. a Semiramis o. s. 5 Centrum primární prevence 6-9 Projekt Vzdělávání

Více

O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH

O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 I.1 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HL. M. PRAHY... 7 I.1.1 Vzdělanostní struktura,

Více

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný - oblast primární prevence 1 Předmluva... 3 2 Strategické dokumenty Olomouckého

Více

ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7

ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 I.1 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HL. M. PRAHY... 8 I.1.1 Vzdělanostní struktura,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta ekonomicko správní

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta ekonomicko správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko správní Ústav veřejné správy a práva PRIMÁRNÍ PREVENCE EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Jitka Hrdinová Vedoucí práce: Josef Dublinský

Více

Koncepce protidrogové politiky a prevence kriminality městské části Praha 2 na období 2015 až 2018

Koncepce protidrogové politiky a prevence kriminality městské části Praha 2 na období 2015 až 2018 Úřad městské části Praha 2 Oddělení krizového řízení a bezpečnosti Koncepce protidrogové politiky a prevence kriminality městské části Praha 2 na období 2015 až 2018 Zpracovala: Mgr. Terezie Paterová Koordinátorka

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2012 Kraj: Královéhradecký Zpracovala: Mgr. Michaela Klementová, Krajský protidrogový koordinátor Projednala a vzala na

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek Závěrečná verze č. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Praha 200 OBSAH ÚVOD... 4 ZÁKLADNÍ

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Klinika adiktologie

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více