Výroční zpráva za rok 2007 Protidrogová politika Středočeský kraj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2007 Protidrogová politika Středočeský kraj"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2007 Protidrogová politika Středočeský kraj Středočeský kraj Zpracovala: PhDr. Pavla Doležalová a kolegové Poděkování za spolupráci patří vedoucím pracovních skupin, členům pracovních skupin a krajské protidrogové komisi. Projednáno KPK, RK, ZK Text neprošel jazykovou úpravou

2 Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Obecná charakteristika kraje Institucionální zajištění Krajská protidrogová komise Krajská protidrogová koordinátorka Pracovní skupiny Horizontální spolupráce Vertikální spolupráce Spolupráce s obcemi Středočeský kraj- regionální protidrogoví koordinátoři na obcích 3.st Protidrogové aktivity na obcích s rozšířenou působností Středočeského kraje v roce Finanční zajištění protidrogové politiky Dotační priority Finanční deficity Víceleté financování Výdaje z rozpočtu kraje v roce sociální odbor, odbor zdravotnictví, odbor mládeže a sportu Vývoj výdajů z rozpočtu Úřad vlády Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Primární prevence rizikových projevů chování Školy a školská zařízení- přehled Granty rozdělené odb. školství mládeže a sportu z fin. prostředků MŠMT Podpora specifické primární prevence na školách a ve školských zařízeních Středočeského kraje Programy prevence rizikových projevů chování Programy primární prevence realizované nestátními neziskovými organizacemi certifikovanými MŠMT Situace na drogové scéně epidemiologická data Incidence a prevalence uživatelů drog - žadatelů o léčbu - Střed. Kraj Základní epidemiologická data nealkoholové drogy Oblast opatření a aktivit PČR, preventivních informačních skupin- PIS, vězeňské služby a probační a mediační služby Preventivně informační skupina (PIS) Programy ve vězenství- vězeňská služba (VS) Probační a mediační služby (PMS) ČR pro uživatele drog Drogová kriminalita v obcích Středočeského kraje Síť adiktologických služeb poskytovaných uživatelům drog a osobám ohroženým závislostí Služby v oblasti snižování zdravotních a sociálních rizik -harm reduction přístup

3 7.2 Migrace klientů kontaktní centra a terénní programy v roce Výměnný program v roce 2007 ve Středočeském kraji Služby v oblasti léčby a resocializace Migrace klientů - léčba a resocializace v roce Jiné aktivity v oblasti koordinace protidrogové politiky Nejvýznamnější rozhodnutí krajských orgánů v oblasti protidrogové politiky v uplynulém roce Nejvýznamnější aktivity v oblasti protidrogové politiky v uplynulém roce Krajské strategie, plány, analýzy Závěr Zdroje, literatura

4 Úvod Výroční zpráva poskytuje komplexní informace o realizaci protidrogové politiky ve Středočeském kraji. Popisuje informace z oblasti institucionálního zajištění protidrogové politiky, spolupráce s obcemi a regionálními protidrogovými koordinátory a zobrazuje koordinaci protidrogové politiky z krajské úrovně. Popisuje adiktologické (sociálně zdravotní) služby poskytované klientele ve Středočeském kraji, kapitola věnovaná finančnímu zajištění protidrogové politiky shrnuje informace o dotačních prioritách, finančních deficitech, víceletém financování klíčových programů a finančních výdajích jednotlivých odborů, které se podílí na protidrogové politice v kraji. Další kapitoly poskytují přehled o pilířích protidrogové politiky z oblasti primární prevence, léčby a resocializace, snižování zdravotních a sociálních rizik a represivních opatření.důležité jsou údaje a epidemiologická data, analýzy z drogové scény v kraji, migrace klientů mezi kraji a informace o opatřeních a významných událostech realizovaných ve Středočeském kraji v roce Zpráva upozorňuje na některé trendy, rizika a nabízí i určitá doporučení a odkazy k získání širších informací. Obecná charakteristika kraje Středočeský kraj je největším samostatným územně správním celkem České republiky. Jeho rozloha km2 zabírá téměř 14 % území České republiky. K 31. březnu 2005 žilo ve Středočeském kraji obyvatel. Tento velice různorodý region v centrální části Čech, jedinečný a mnohotvárný, obklopuje hlavní město Prahu. Na rozdíl od ostatních krajů leží jeho sídlo v kraji sousedním, na území Prahy. Na území Středočeského kraje existuje přes 110 mikroregionů, mezi které jsou započítány jak svazky obcí, tak sdružení obcí, které byly založeny podle Občanského zákoníku. Obcí s rozšířenou působností je v kraji 26 a obcí s pověřenými obecními úřady je 55, celkově je ve Středočeském kraji 1148 obcí. 1 Institucionální zajištění Koordinaci protidrogové politiky Středočeského kraje zajišťují především krajská protidrogová koordinátorka, odborné pracovní skupiny a Krajská protidrogová komise. Koordinace protidrogové politiky je vymezena zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, v platném znění. 1.1 Krajská protidrogová komise Krajská protidrogová komise (KPK) je poradním orgánem hejtmana kraje. Je kolektivní, koordinační, poradní a iniciativní orgán smluvních stran ve věci praktického uplatňování protidrogové politiky na místní úrovni. Ve své činnosti se řídí zákony a ostatními právními předpisy a v jejich mezích i usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů. Složení krajské protidrogové komise 1) Ing. Petr Bendl - předseda KPK, hejtman SČK 2) Mgr. Josef Vacek - zástupce předsedy KPK, statutární náměstek hejtmana SČK 3) PhDr. Pavla Doležalová - tajemník KPK, protidrogová koordinátorka SČK 4) Mgr. Danuše Netolická odbor školství SČK 5) Mgr. Radim Gabriel odbor sociálních věcí SČK 6) Ing. Radmila TicháTichá ekonomický odbor SĆK 7) Mjr. Jiří Neumann Policie ČR 8) Dagmar Nohýnková náměstkyně hejtmana SČK 9) Lenka Michálková Dis. odbor zdravotnictví SČK 10) MUDr. Lidmila Hamplová Krajská hygienická stanice SK 4

5 11) PhDr. Věra Urbářová - Centrum drogové prevence a krizové. pomoci Magistrát města Kladno 1.2 Krajská protidrogová koordinátorka Krajská protidrogová koordinátorka je zařazena v odboru sociálních věcí s výší úvazku 1,0 jako vedoucí oddělení. prevence a humanitárních činností (na OPHČ jsou zařazeni i koordinátoři pro romskou problematiku, prevenci kriminality, plánování rozvoje sociálních služeb a dotační řízení v sociální oblasti, vč. odborné referentky). Rámcový nástin působnosti krajské protidrogové koordinátorky: Koordinační činnost, zajištění komunikace se sekretariátem RVKPP, s obcemi a poskytovateli služeb, participace na dotačních řízeních státních orgánů, zajištění mapování drogové scény v kraji; analýza potřeb, odpovědnost za přípravu strategických dokumentů kraje pro oblast protidrogové politiky, prezentace aktivit protidrogové politiky v kraji. Koncepční činnost - tvorba protidrogové strategie kraje plán rozvoje služeb na základě tvorby analýzy potřeb (implementace Národní strategie na krajské úrovni), podpora plánování služeb pro osoby ohrožené drogou na místní úrovni, spolupráce s klíčovými institucemi v kraji (poskytovatelé služeb, obce, odbory sociálních věcí a školství krajského úřadu, Policie ČR, Krajská hygienická stanice) Metodická činnost - vzdělávání regionálních koordinátorů na obcích, podpora a spolupráce na Evaluaci efektivity drogových opatření, zajištění vydavatelské činnosti odborné publikace o drogové problematice apod. 1.3 Pracovní skupiny Pracovní skupiny jsou stálým podpůrným odborným článkem Krajské protidrogové komise a protidrogové koordinátorky pro řešení otázek protidrogové politiky v kraji. Stejně jako komise mají statut a jednací řád. Primární prevence: 1) Mgr. Danuše Netolická, Krajský úřad Středočeského kraje odbor školství, vedoucí skupiny 2) PhDr. Věra Urbářová, Centrum drogové prevence Kladno 3) Mgr. Jiří Sixta, Pedagogicko-psychologická poradna Beroun 4) Mgr. Radana Štěpánková, okresní metodik prevence Beroun 5) PhDr. Helena Stejskalová, vedoucí sekce okresních metodiků prevence Kolín 6) Markéta Exnerová, DiS o.s. Semiramis Nymburk Léčba a resocializace: 1) MUDr. Petr Nevšímal, o.p.s. Magdalena, vedoucí skupiny 2) MUDr. Karel Hampl CSc., AT poradna Mělník, nem. Ml.Bol. 3) Lenka Michálková, Krajský úřad Středočeského kraje odbor zdravotnictví 4) MUDr. O.Kasková, AT ambulance Nemocnice Benešov 5) PhDr. Jana Petráková o.s. Šance Harm reduction: 1) Pavel Plaček Dis., K-centrum Nymburk, vedoucí skupiny 2) Josef Šmíd Dis., K-centrum Příbram 3) Hana Slámová, K-centrum Benešov 4) Bc. Petr Steklý, K-centrum Kolín 5) Miroslav Zavadil Dis., K-centrum Ml.Boleslav 5

6 Represivní opatření: aktuální potřeby jsou projednány v rámci KPK s pracovníkem PČR. PČR realizuje svá opatření po své linii, spolupráce se vyvíjí v předávání určitých informací a vzdělávání, především na okresní úrovni ve spolupráci s NNO. 1.4 Horizontální spolupráce Spolupráce Krajské protidrogové komise, krajského školského metodika, odboru sociálních věcí, odboru zdravotnictví, policie a dalších subjektů, je standardní. Koordinátor prevence kriminality a romský koordinátor jsou zařazeni do oddělení prevence a humanitárních činností, kde je vedoucí krajská protidrogová koordinátorka. V rámci odboru sociálních věcí je dle potřeby řešena i drogová problematika dotýkající se plánování rozvoje sociálních služeb a činností oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže. Spolupráce je rozvíjena především v oblasti financování programů zaměřených na rodinu a na poradenství pro rodiče i obce. Jako pozitivní lze hodnotit společná setkání vedoucích jednotlivých pracovních skupin, které doposud není formalizováno, ale stalo se přirozenou součástí práce na zlepšování koordinace i sjednocování se v jednotlivých krocích realizace společných cílů, které je velice významné z hlediska propojenosti a prolínání jednotlivých aktivit a v neposlední řadě také z hlediska vzájemné informovanosti. Konkrétní aktivity sloužící ke koordinaci protidrogové politiky jsou v mnohém inovační a efektivně reagují na podmínky dotvářející se sítě orientované na péči o osoby ohrožené závislostí a jejich rodiny. Jednotlivé kroky jsou zaměřené na celou protidrogovou scénu (místní koordinátory, spolupracující úředníky kraje, konkrétní poskytovatele služeb). Ve zmiňovaných aktivitách je v popředí důraz na kvalitu poskytovaných služeb, lepší vzájemné poznání jednotlivých institucí, organizací a jejich pracovníků, zvýšení kvality spolupráce. Tím vším přispívají ke snadnější koordinaci kroků potřebných k naplnění vytyčených cílů. 1.5 Vertikální spolupráce Spolupráce se sekretariátem RVKPP v roce 2007 se oproti předchozímu roku stabilizovala vlivem personálních změn ve vedení RVKPP. Spolupráce s resorty - MPSV, MZ, MF, MV aj. je na standardní úrovni a mnohdy založená na neformálních vztazích. Efektivní komunikaci a participaci na poli protidrogových opatření lze spatřovat ve spolupráci s poskytovateli sítě služeb ve SK, především s NNO, a to i s NNO působících v jiných krajích. 2 Spolupráce s obcemi Spolupráce s obcemi 3. typu je založena na potřebách obcí samotných, jejich zodpovědnosti a personálních možnostech. Legislativně je pouze doporučeno obcím realizovat protidrogovou politiku a spolupráce s krajem je tak založena na dobrovolnosti (viz. zákon č. 379/2005 Sb.). Legislativní nedostatky a velké množství činností v přenesené působnosti obcím neumožňuje dostatečně se věnovat protidrogové politice, z tohoto důvodu iniciativa na místní úrovni vychází z NNO. Možné zlepšení lze spatřovat v zakomponování protidrogové politiky do komunitních plánů obcí. Na podporu rozvoje kvality protidrogových programů na obcích a pro zlepšení spolupráce a vertikální koordinace je každoročně realizováno vzdělávání místních protidrogových koordinátorů. Program byl zahájen roku 2003 a následně dále rozvíjen. Na základě těchto setkání se operativně řeší protidrogová problematika a jsou prodiskutovávány konkrétní situace na obcích. Účastníci jsou informováni o příkladech dobré praxe a je vytvářen prostor pro sdílení klíčových problémů. Jednotlivé obce si postupně realizují své protidrogové plány (především Mladá Boleslav, Kladno, Brandýs nad Labem, Nymburk, Kolín, Beroun, Říčany a mnohé další), a to jak v rámci komunitního plánování, nebo jako dílčí aktivity, které jsou soustředěny především do oblasti specifické i nespecifické primární prevence. Spolupráce s NNO je velmi různá, spíše se jedná o formální kontakty. Rozšiřují se individuální konzultace koordinátorů z obcí s krajskou koordinátorkou při řešení aktuálních problémů. Rovněž se na krajskou koordinátorku obrací sociální pracovníci, učitelé, policie i rodiče se žádostmi o zprostředkování služeb, často s osobními problémy z oblasti závislostí u jejich blízkých či známých. Lze předpokládat, že Krajský úřad je mimo jiné vnímán jako dostupná instituce ke zprostředkování služeb a poradenství nejen pro obyvatele Středočeského kraje. Informace ke komunitnímu plánováni naleznete zde: 6

7 2.1 Středočeský kraj- regionální protidrogoví koordinátoři na obcích 3.st. Tab.1 Krajská protidrogová koordinátorka PhDr.Pavla Doležalová Obec Jméno telefon Benešov Petra Kočová Beroun Květuše Chramostová Brandýs n.l.-st.boleslav Mgr. Josef Dašek Čáslav Ing. Antonín Hejzlar Černošce není určeno Český Brod Alena Bendová Dobříš Václav Brejcha Hořovice Věra Šedivá Kladno PhDr. Věra Urbářová Kolín Marcela Rusková Kralupy n. Vlt. PhDr. Milena Pencová Kutná Hora Alena Netolická Lysá n. L. Martina Pěkná Mělník Jaroslava Brabcová Mladá Boleslav Jarmila Sáchomská Mnichovo Hradiště Bc. Soňa Košková Neratovice není určeno Nymburk Mgr. Jaroslava Novotná Poděbrady Jiřina Rysová Příbram JUDr. Antonín Hejduk Rakovník Mgr. Kateřina Kučerová Říčany Irena Skaláková, DiS Sedlčany Pavla Piroutková Slaný Miloslava Podráská Vlašim Mgr. Petra Dubová Bouzová Votice Lucie Sedláčková V obcích, kde není koordinátor určen, je třeba se obracet na ved. sociálního či zdravotního odboru. Bližší informace lze nalézt na: 7

8 2.2 Protidrogové aktivity na obcích s rozšířenou působností Středočeského kraje v roce 2007 tab.2 Obec primární prevence léčba a resocializace Harm reduction poskytnutá poskytnutá Poskytnutá částka účel částka účel částka účel Poznámka Benešov ,00 Kč K-centrum Benešov ,00 Kč K-centrum Benešov ,00 Kč K-centrum Benešov účel neuveden 2. ZŠ Beroun ,00 Kč projekt:chceme se dohodnout - Kč - Kč Beroun Brandýs n./ L. - St. Boleslav 5 000,00 Kč Čáslav ,00 Kč 4. ZŠ Beroun - projekt: Seznamovací pobyt žáků 6. ročníků - Kč - Kč - Kč - Kč ,00 Kč o.s. Prostor Kolín - terénní programy - Kč - Kč Centrum terénních programů o.s. Semiramis - projekt Terénní program Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 2007 Černošice - Kč - Kč - Kč Český Brod ,00 Kč o.s. Prostor Kolín - Kč - Kč Dobříš - Kč - Kč - Kč Hořovice ,00 Kč 2. ZŠ Beroun - program primární prevence Chceme se dohodnout - Kč - Kč Město Černošice ze svého rozpočtu žádné protidrogové služby nefinancovalo. Finanční protředky určené na minimalizaci negativních důsledků užívání drog, předcházení kriminalitě, motivaci ke změně životního stylu směrem k abstinenci, snížení předávkování, udržování exponovaných míst v čistotě - sběr odhozených použitých stříkaček, jejich bezpečná likvidace, apod. 8

9 Kladno ,00 Kč Centrum drogové prevence - programy pro školy, semináře pro pedagogy ,00 Kč Centrum drogové prevence - ambulantní poradenství - Kč Kolín ,00 Kč o.s. Prostor - příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů provozu K-centra a terénního programu v roce 2007 ( provozní náklady, platy a zák. pojištění) - Kč - Kč ,00 Kč Semiramis o.s. - primární prevence na základních školách zaměřená na problematiku návykových látek - Kč - Kč Kralupy n./ Vlt ,00 Kč MUDr. Dušan Randák - Rodičovská skupina, poradenská činnost a práce s rodinnými příslušníky uživatelů návykových látek - Kč - Kč Kutná Hora - Kč - Kč ,00 Kč Lysá n. / L ,00 Kč ,00 Kč ZŠ Bedřicha Hrozného ZŠ J. A. Komenského - Kč - Kč - Kč - Kč Občanské sdružení Prostor - realizace projektu "Terénní programy na okresech Kutná Hora a Kolín" terénní práce pro uživatele drog, aktivní vyhledávání rizikových uživatelů, poskytování zdravotnického materiálu, informační servis 9

10 Mělník ,00 Kč Mladá Boleslav ,00 Kč Mnichovo Hradiště 5 000,- Kč blok seminářů pro ZŠ města Semiramis o.s. - programy ve školách přednášky ve škole - zajištěno odborným lektorem ,00 Kč Semiramis o.s. - činnost KC - Kč - Kč - Kč ,- Kč (Mgr. Michaela Veselá), 3.300,- Kč (JULES&Jim o.s. Praha), 4.800,- Kč (CPP Mladá Boleslav), 600,- Kč CEVAP Praha) město Mladá Boleslav podporuje primární prevenci ve školách, klubech, oddílech, přispívá na volnočasové aktivity těchto organizací a spolků. Většina financí jde z Nadačního fondu Nová šance, jehož účelem je protidrogová prevence na všech úrovních. Význačně podporuje činnost občanského sdružení Semiramis Další přednášky jsou velmi dobře zajištěny ve spolupráci s městskou policií, drogy, kouření.., strážníci ochotně a dobře tyto přednášky a besedy zajišťují. Na sekundární ani terciární prevenci se žádné finance v loňském roce neposkytly. V letošním roce ale toto bude také zajištěno, jsou přislíbeny finance, hlavně na terénní program. Neratovice - Kč - Kč - Kč Nymburk ,00 Kč K-centrum Nymburk - Kč - Kč Poděbrady - Kč - Kč ,00 Kč Semiramis o.s., Nymburk 10

11 Příbram - Kč - Kč - Kč Rakovník ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Masarykova obchodní akademie - adaptační kurs 1. ZŠ Rakovník - kohezivní kurs Integrovaná SŚ technická - adaptační kurs Integrovaná SŠ - adaptační kurs 2. ZŠ Rakovník - výjezdní školení peer aktivistů - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč Město Příbram přispělo v roce 2007 na provoz K-centra Příbram částkou Kč, která sloužila pouze k částečnému pokrytí nájmu za prostory a vodného a stočného ,00 Kč Gymnázium Rakovník - adaptační kurs - Kč - Kč ,00 Kč Střední zemědělská škola - adaptační kurs - Kč - Kč ,00 Kč Klub Nedrog - projekt Cejch - Kč - Kč Říčany ,00 Kč v rámci městského grantového systému (oblast prevence SPJ dětí a mládeže) - projekt: TJ Rugby Říčany - Sport bez předsudků - Kč - Kč ,00 Kč ZŠ a Praktická škola v Říčanech - protidrogová prevence, přednášky, besedy - Kč - Kč 11

12 57 000,00 Kč příspěvek města na kamerový městský dohlížecí systém v blízkosti rugbyového hřiště - Kč - Kč Sedlčany - Kč - Kč - Kč Slaný - Kč - Kč - Kč Vlašim ,00 Kč K-centrum Benešov - Kč - Kč nebyl určen konkrétní účel Votice Magdaléna o.p.s., K- Magdaléna o.p.s., K ,00 Kč centrum benešov, 3 000,00 Kč centrum Benešov, exkurze v KCB rodičovské poradenství, psychoterapie 4 000,00 Kč celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Magdaléna o.p.s., K- centrum Benešov, výměnný program Celkové výdaje v roce 2007 za jednotlivé oblasti: primární prevence: ,00 Kč léčba a resocializace: ,00 Kč harm reduction: ,00 Kč Celkem: ,00 Kč Obce ve Středočeském kraji poskytly celkem za r. 2007: ,00 Kč. Tato částka je téměř o polovinu nižší než částka poskytnutá v roce 2006, kdy bylo poskytnuto ,00 Kč. Tato skutečnost je rizikovým faktorem pro zabezpečování dostupnosti programů pro osoby ohrožené drogami a jejich rodinné příslušníky. Snížení dostupnosti péče má vliv na veřejné zdravé komunity a s tím spojená rizika zvýšeného výskytu odhozených jehel a stříkaček, nárůstu hepatitid a dalších infekčních onemocnění. Pro porovnání v roce 2006 bylo obcemi vynaloženo na primární prevenci: ,00 Kč, na léčbu a resocializaci: ,00 Kč a na přístup harm reduction: ,00 Kč. 12

13 3 Finanční zajištění protidrogové politiky Kromě standardního finančního zajištění, které se týká především rozpočtových a příspěvkových organizací zřizovaných státem, krajem nebo obcemi (sociální oblast, zdravotnictví, školství), jsou v oblasti protidrogové politiky Středočeského kraje významnými subjekty také nestátní neziskové organizace (většinou občanská sdružení nebo obecně prospěšné společnosti). Jejich činnost je financována částečně z grantů jednotlivých resortů a nejvíce z kraje. Finanční podíl jednotlivých obcí, které si služby nakupují od NNO (jedná se především o primární prevenci a terénní programy) se v tomto roce výrazně snížil. Grantová řízení jsou založena na principu vícezdrojového financování za účelem rozvoje sociální politiky Středočeského kraje pro různé typy služeb. Sociální odbor zpracovává granty v oblasti protidrogové politiky, které jsou financovány z Humanitárního fondu ( dále jen HF) Středočeského kraje pro sociální oblast a jsou zařazeny pod sociální odbor, ale jedná se o adiktologické služby (mezioborové a multidisciplinární). Obor zdravotnictví (dofinancování zdravotních služeb, především ambulance AT, kterým nehradí pojišťovny určité výkony) z humanitárního fondu pro zdravotní oblast poskytuje granty na adiktologickou péči v oblasti zdravotnictví. Granty, které jsou poskytovány z Humanitárního fondu SK na protidrogové projekty se vyznačují systémovostí, potřebnými nároky na žadatele a jsou v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění a zákonem č. 379/2005 Sb. O přidělení grantu z HF SK pro sociální oblast může požádat právnická i fyzická osoba, nestátní neziskové organizace s působností ve Středočeském kraji v oblasti protidrogové politiky. Granty se neposkytují nadacím a nadačním fondům. Grantová řízení vyhlašuje na základě usnesení Rady kraje hejtman. Žádosti jsou hodnoceny odborníky adiktology, formálně posuzovány na odd. prevence a humanitárních činností a následně se vyjadřuje Krajská protidrogová komise a Komise pro sociální věci, která dostává souhrn za celou sociální oblast. Pro HF SK v sociální oblasti jsou každoročně inovovány Zásady grantového řízení SK v sociální oblasti (systém financování z krajského rozpočtu). Pro Humanitární fond SK ve zdravotní oblasti doposud Zásady nebyly inovovány a vyžadují revizi a sjednocení těchto dvou dokumentů, jež jsou vytvářeny na odboru zdravotnictví a odboru sociálních věcí. Je třeba zamezit možné duplicitě a neefektivnímu vynakládání finančních prostředků na projekty ve zdravotní oblasti, které nejsou vymezeny jako priority pro kraj. Sociální odbor upravuje Zásady tak, že reaguje na trendy, změny v legislativě a zaměřuje se na potřeby klientů využívajících adiktologických služeb ve Středočeském kraji. Ovšem Zásady pro zdravotní oblast nebyly od roku 2002 aktualizovány a tudíž grantové řízení není v souladu s koncepčními dokumenty kraje a slabým místem je i odbornost posuzování zdravotních grantů (neexistují odborné posudky, rozhoduje pouze zdravotní komise, která nemá potřebný přehled o potřebách klientů a obsahu koncepčních dokumentů schválených ZK, finanční rozpočty grantů jsou jen stručně rozepsány, při posuzování grantů pro léčbu závislostí zde není zastoupen jediný odborník, protidrogový koordinátor ani odborná pracovnice z odboru zdravotnictví, která je členkou Krajské protidrogové komise).na tyto nedostatky, nesoulady, nekoncepčnost a neodbornost bylo upozorněno a bude nezbytné o těchto slabých místech dále jednat a přehodnotit grantové řízení z HF SK pro zdravotní oblast. Bližší informace na: Granty, které poskytuje odbor školství, mládeže a sportu nemají stejná pravidla a podmínky poskytování grantů jsou jednodušší. Formuláře nejsou sjednocené a ani do budoucna toto nelze předpokládat, neboť v rámci HF je zpracováváno několik stovek grantů za rok oproti odborů školství mládeže a sportu, které zpracovávají několik desítek grantů ročně. Ovšem i granty na protidrogovou prevenci je třeba více zprůhlednit a vymezit důsledná pravidla poskytování grantů a jasné oddělení specifické a nespecifické prevence. 3.1 Dotační priority Dotačními prioritami je síť služeb zabezpečovaných ve Středočeském kraji organizacemi se sídlem ve Středočeském kraji. Tyto poskytovatelé služeb jsou definováni v Koncepci základní sítě zdravotně sociálních služeb pro závislé ve Středočeském kraji a tvoří klíčové organizace v systému sociálně zdravotních služeb pro uživatele návykových látek a jejich rodiny.. 13

14 3.2 Finanční deficity V oblasti primární prevence SK nemá dlouhodobě vyčleněny žádné finanční prostředky ze svého rozpočtu pro poskytovatele služeb, čímž jsou výrazně znevýhodněny především poskytovatelé služeb z řad nestátních neziskových organizací (dále jen NNO), neboť na svou činnost a existenci získávají finanční zdroje z různých míst. MŠMT neposkytuje finance na platy pracovníka NNO, poskytuje finance jen na projekty, které jsou realizovány i v jiném kraji, což je nejasně odůvodněný požadavek. MŠMT v grantovém systému. poskytuje kraji nedostatečné finanční prostředky na programy do škol a školských zařízení (jedná se o cca 10,- Kč, na žáka), které kraj přerozděluje a jen nepatrné procento z těchto prostředků bylo vyčleněno na programy NNO (v r již nebude možno financovat granty NNO). RVKPP poskytla finanční prostředky pouze jedné NNO ve SK (stejně jako v předchozím roce) a to v nedostatečné míře. I když se ve Středočeském kraji problematika rizikových jevů chování vč. zneužívání legálních a nelegálních drog na školách a školských zařízeních zvyšuje, kraj tuto problematiku nemá doposud vyřešenou. Tato oblast spadá do kompetencí odboru školství a na KPK bývá tato situace dlouhodobě diskutována, doposud ale bez konkrétních řešení. Významným posunem bylo schválení Koncepce PP Radou SK( tuto Koncepci vypracovala krajská školská koordinátorka a NNO - materiál prošel odborným připomínkovým řízením) ovšem bez návaznosti na finanční prostředky z rozpočtu kraje, neboť měl být zřízen Fond prevence. Možnost něco systémově ovlivňovat nebo vytvářet systémová opatření v boji proti narůstající konzumaci alkoholu a tabáku u dětí a mládeže ve Střed. kraji je prakticky na bodě nula. I když poptávka po programech NNO ze strany škol ve Středočeském kraji roste a je součástí Minimálních preventivních programů (MPM), NNO nejsou schopny kapacitně a včas vykrýt potřeby zájemců ze strany škol.(jedná se pouze o výsek prevence rizikových jevů chování na školách ze širokého spektra dalších preventivních činností a poradenství pro pedagogy, většinou po dobu několika let na jedné škole nebo jde o jednorázové akce zasazené do jiných preventivních aktivit školy, nejedná se o nahrazení práce pedagogů, ale o efektivní spolupráci). V současné době není v možnostech NNO zabezpečit veškeré požadavky zvláště škol v menších obcích. Tuto situaci by mohla vyřešit finanční podpora kraje pro již existujících pět center prevence NNO a další poskytovatele PP. Ovšem bez systémového řešení a zodpovědnosti představitelů kraje za prevenci před alarmujícím nárůstem rizikového chování a užívání legálních drog dětmi a mládeží ve Středočeském kraji, lze předjímat zhoršování situace a nárůst finančních prostředků v oblasti léčby závislých osob. Předpokládáme, že kraj bude upřednostňovat certifikované programy PP a tím by byla šance, aby v rámci PP na školách byly realizovány a financovány jen programy poskytovatelů, kteří splňují kritéria standardů kvality služeb. Rizikové a nestabilní je financování programů, které vykazují známku kvality (získaly certifikát kvality služeb) z obcí, často podmíněné laickými přístupy, předsudky a nepřijetím zodpovědnosti za spoluúčast na financování s dalšími donátory. 3.3 Víceleté financování Na základě usnesení Zastupitelstva SK č /2006/ZK ze dne byla schválena Koncepce základní sítě zdravotně sociálních služeb pro závislé ve Středočeském kraji. Cílem koncepce je zajištění dostupnosti základních léčebně preventivních a resocializačních služeb pro občany Středočeského kraje (nezbytná akutní péče, kontinuita léčebného procesu, integrace služeb, zmírnění sociálně zdravotních škod, snížení kriminality). K zajištění dostupnosti těchto základních léčebně preventivních a resocializačních služeb v souladu se schválenou koncepcí je nezbytné tuto oblast řešit 4-letým financováním sociálních služeb pro závislé. V tomto 4-letém financování sociálních služeb pro závislé byly zahrnuty 4 nestátní neziskové organizace, které zabezpečují základní sociální síť služeb pro závislé na návykových látkách ve Středočeském kraji ( o.s. Semiramis Nymburk, o.s. Prostor Kolín, Resocializační institut Kladno, Magdaléna o.p.s. Mníšek pod Brdy). Tyto organizace mají sídlo ve SK a všechny tyto organizace obdržely Certifikát kvality služeb Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky na základě vládního usnesení. Tyto organizace působí ve Středočeském kraji dlouhodobě, více jak 5 let. Středočeský kraj má tyto organizace po ekonomické stránce prověřené. Tyto organizace čerpají finanční prostředky z různých zdrojů z resortních zdrojů, obcí, nadací aj., rovněž jsou úspěšnými žadateli fin. prostředků ze zdrojů EU. Středočeský kraj se podílí zhruba 1/3 až 14

15 1/2 z celkových nákladů na službu. Finanční zdroje z resortů organizace dostávají nejdříve ve druhém čtvrtletí roku a v prvním čtvrtletí nejsou finančně zabezpečeny. Středočeský kraj se snaží tyto organizace finančně podpořit již v průběhu března, ale zůstává zde finanční propad na začátku roku. Aby byla zajištěna dostupnost a kontinuita služeb již od počátku daného kalendářního roku, byly těmto organizacím přiděleny finanční prostředky ve výši 80% grantu přiděleného v roce 2006 a zálohová platba ve výši 50% této schválené výše podpory byla vyplacena již v průběhu ledna daného kalendářního roku. Dle platných Zásad grantového řízení z Humanitárního fondu SK v oblasti sociální jsou organizace povinny předkládat ve stanoveném termínu vyúčtování přiděleného grantu za uplynulý rok. Pokud organizace poskytující protidrogové služby ve SK, které jsou v síti služeb ve SK, nepředloží toto vyúčtování a závěrečnou zprávu za uplynulý kalendářní rok v termínu do daného kalendářního roku, jsou povinny tuto zálohovou platbu vrátit na účet Středočeského kraje. Poskytovatelé protidrogových služeb, kterým byly vyplaceny zálohové platby jsou povinni se řídit platnými podmínkami pro poskytnutí, čerpání, kontrolu a vyúčtování finančních prostředků, které stanovuje smlouva o poskytnutí finanční zálohy z Humanitárního fondu SK. Zbývající finanční prostředky (doplatek do celkové oprávněné částky na daný kalendářní rok) byl vyplacen po dokončení grantového řízení z Humanitárního fondu SK na příslušný kalendářní rok na základě smlouvy o poskytnutí finančního doplatku, kdy tyto schvalují volené orgány SK na základě předložených projektů a jejich dodatků na léta Materiál k předfinancování byl projednán Radou Středočeského kraje dne

16 3.4 Výdaje z rozpočtu kraje v roce sociální odbor, odbor zdravotnictví, odbor mládeže a sportu tab.3 Výdaje dle odborů Popis Výše (v Kč) Odbor sociálních věcí Sociální oblast Humanitárního fondu adiktologické služby Odbor sociálních věcí Sociální oblast Humanitárního fondu adiktologické služby Odbor sociálních věcí protidrogová politika Odbor zdravotnictví - Záchytky Odbor zdravotnictví AT ordinace* Odhad podílu na vrub nelegálních drog protidrog. politika- granty (neinvestice) ,- 60% neleg. drogy, 40% legální drogy protidrog. politika- granty (investice) Koordinace-evaluace, studie,vzdělávání, konference Příbram Kolín Mělnická zdravotní a.s.( ON Ml. Bol. nem. Mělník) (MUDr. Karel Hampl, CSc ,- 60% neleg. drogy, 40% legální drogy ,- Závislosti na všech NL100% , , ,- cca 80% leg. drogy alkohol, 20% kombinace legal. a nelegal. drog cca 80% leg. drogy alkohol, 20% kombinace legal. a nelegal. drog Odbor zdravotnictví AT ordinace* Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov AT ordinace MUDr. Olga Kasková ,- cca 80% leg. drogy alkohol, 20% kombinace legal. a nelegal. drog Odbor zdravotnictví AT ordinace* ON Kladno, a.s., nemocnice SČK AT ordinace MUDr. Jana Matěchová ,- cca 80% leg. drogy alkohol, 20% kombinace legal. a nelegal. drog Odbor zdravotnictví AT ordinace* Odbor zdravotnictví AT ordinace* Nem. Kutná Hora AT ordinace MUDr. Petr Riesel, CSc. Oblastní nemocnice Příbram, a.s. AT ordinace MUDr. Jan Titlbach Odbor zdravotnictví AT ordinace* Magdalena o.p.s AT ordinace MUDr. Petr Nevšímal Odbor Mládeže a sportu Specifická primární prevence Vzdělávání - kurzy, semináře, konference atd.(z rozpočtu Střed. kraje)- tyto prostředky nejsou určeny na granty (viz tab. č.9) , ,- 0,- cca 80% leg. drogy alkohol, 20% kombinace legal. a nelegal. drog cca 80% leg. drogy alkohol, 20% kombinace legal. a nelegal. drog cca 80% leg. drogy alkohol, 20% kombinace legal. a nelegal. drog ,- Rizikové projevy chování 100% 16

17 * Smlouvy o zajištění činností spojených s poskytováním zdravotní péče, nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění (AT ordinace) 17

18 Humanitární fond SK pro sociální oblast Poskytování sociálních služeb podporuje Středočeský kraj prostřednictvím integrovaného grantového řízení. Humanitární fond Středočeského kraje vznikl za účelem vytváření moderního systému sociálních služeb. Poskytování dotací se řídí platnými Zásadami grantového řízení Středočeského kraje v oblasti sociální (systém financování z krajského rozpočtu). Jednotlivé programy podpory jsou zaměřeny zejména na služby sociální, na specifické programy v oblasti protidrogové politiky, politiky prevence kriminality a na podporu služeb zabývajících se romskou problematikou. Z Humanitárního fondu nejsou přidělovány dotace nadacím a nadačním fondům a nemohou být rovněž přiděleny organizacím, které zřizuje Středočeský kraj. V roce 2007 bylo z Humanitárního fondu Středočeského kraje pro sociální oblast přerozděleno celkem mil. Kč na realizaci 105 projektů Tab.4. Program podpory Přidělené dotace Počet podpořených soc. služeb Sociální služby Rodina Protidrogové služby vč. investic ( viz. níže) 19 Prevence kriminality Romská problematika investice Celkem Vývoj výdajů z rozpočtu Úřad vlády Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (ÚV-RVKPP je jedním z významných státních zdrojů financování protidrogové politiky mimo MPSV, MZ, MŠMT). tab.5 Fin. prostředky z RVKPP na roky : Organizace v síti služeb ve SK po sníž. rozpočtu 2008 o.p.s. Magdaléna TK Magdaléna o.s. Šance Šance krok do života o.s. Semiramis Centrum drog. sl. ve vězeňství-jiřice a.s. nem. Ml.Boleslav AT ordinacesociální práce 0 0 zřizovatel a.s o.s. Semiramis K-centrum Nymburk o.s. Prostor K-centrum Kolín Nezískali pr. nebyl podán ACH Praha K-centrum Příbram certifikát 0 0 K-centrum o.s. Semiramis Ml.Boleslav o.s. Semiramis Centrum TP o.s. Prostor Centrum TP Nezískali pr. nebyl podán ACH Praha TP Příbram 0 0 certifikát 0 0 o.s. Šance TP reg. Kladno o.s. Semiramis Centrum PP o.s. Prostor PP- nespec. prev Celkem Více informací lze nalézt na: 18

19 4 Primární prevence rizikových projevů chování Středočeský kraj byl k zřizovatelem 195 škol a školských zařízení. Kraj je zřizovatelem 108 středních škol (včetně středních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením a vyšších odborných škol), 45 škol samostatně zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujících předškolní a základní vzdělávání, 18 základních uměleckých škol, 9 dětských domovů, 11 středisek volného času, 1 zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisek služeb školám, 1 školního statku, pedagogicko-psychologické poradny a domova mládeže. Ve Středočeském kraji bylo na konci školního roku 2006/2007 obcemi zřizováno podle počtu ředitelství celkem 949 škol a školských zařízení. Obce zřizovaly nejvíce základních škol (470) a mateřských škol (385). Obcemi byly zřizovány samostatně také školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (11 základních škol a 1 mateřská škola). Tyto školy byly zřízeny i při dalších třech běžných základních školách. 32 samostatných základních uměleckých škol zajišťovalo umělecké vzdělávání, jedna základní umělecká škola byla součástí Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Stochov. Střední vzdělávání bylo poskytováno Obchodní akademií Neveklov (střední vzdělávání nabízela i Waldorfská škola Příbram gymnázium a střední odborné učiliště). Obce zřizovaly 10 středisek volného času a 39 zařízení školního stravování. Školy a školská zařízení- přehled tab. 6 Počet škol a školských zařízení (ředitelství) podle zřizovatelů k školy školská zařízení zřizovatel ředitelství kraj obec církev soukromý MŠMT celkem Mateřská škola Základní škola Střední škola 108* Vyšší odborná škola Základní umělecká škola Speciální škola 2) Dětský domov Dětský domov se školou Výchovný ústav Diagnostický ústav Pedagogicko-psychologická poradna Středisko volného času Domov mládeže Školní statek Středisko praktického vyučování Školní jídelna ZPDVPP a Středisko služeb školám Pozn. * včetně 12 VOŠ Středočeský kraj

20 4.1 Granty rozdělené odb. školství mládeže a sportu z fin. prostředků MŠMT tab. 7 č. Realizátor Název projektu Cílová skupina Charakteristika aktivit 1 Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Brunnerova 1011/3 Nevědomost ubližuje - aneb vzdělávání "nejen" pedagogů k prevenci sociálně patologických jevů Osoby se zdravotním postižením Záměrem projektu je: 1.) seznamovat pedagogy, výchovné poradce a zaměstnance pedagogických poraden s PAS (poruhou autistického spektra) s obecnými znaky chování dítěte s PAS formou 4 celodenních přednášek, 2.) uspořádat přednášky pro žáky, v jejichž kolektivu je žák s PAS. Cílem je předejít možným sociálně patologickým jevům a pomoci vytvořit pozitivní sociální klima ve školách 2 Aisis, o.s., Gorkého 499, Kladno Mladý záchranář Mládež do 15 let, mládež nad 15 let Cílem projektu je přispět k osvojování zdravého životního stylu a podpora rozvoje dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání form sebedetrukce, projevů agresivity a porušování zákona. Projekt se zaměřuje na seznámení cílové skupiny s činností v nenadálých životních situacích formou celoročních, pravidelně se opakujících jednodenních, dvoudenních, třídenních a víkendových akcí a týdenního kempu. 3 4 Občanské sdružení Cesta integrace, Riegrova 164, Říčany Občanské sdružení Prostor, Kutnohorská 17, Kolín Rozšíření preventivních aktivit škol v říčanském regionu Dlouhodobá primární prevence na školách na okresech Kolín a Kutná Hora Mládež do 15 let, dospělí Mládež do 15 let, mládež nad 15 let Projekt obsahuje aktivity zaměřené na žáky v oblasti šikany, zaměřené na prevenci užívání legálních i nelegálních drog (pro žáky) a prevenci sociálně patologickách jevů (pro pedagogy). Sdružení chce formou přednášek ve vytipovaných třídách a pedagogům umožnit rozvoj preventivních aktivit i mimoříčanským školám. Ideou projektu je pokračování v naplňování dlouhodobé koncepce zařízení a strategického plánu rozvoje organizace. Konkrétně si projekt klade za cíl zabezpečit pevný tým primární prevence, získat certifikaci programu, vypracovat koncepci práce s externisty, poskytovat dlouhodobé primární prevence alespoň 8 školám a poskytování jednorázové prevence alespoň na 20 školách, budování návaznosti primární prevence na ostatní služby poskytované zařízením a zlepšení image primární prevence 20

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování Termín: 15.10. 2010 14. 1. 2012 Východiska: Při realizaci kurzu vycházíme z myšlenky, že základem kvalitní a

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Financování protidrogové politiky v krajích navrhované změny zákona 379/2005 Sb.

Financování protidrogové politiky v krajích navrhované změny zákona 379/2005 Sb. Financování protidrogové politiky v krajích navrhované změny zákona 379/2005 Sb. Adiktologická konference Jihočeského kraje 18.10.2012 Červená nad Vltavou Financování protidrogové politiky na regionální

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program Selektivní prevence Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program je určen pro žáky 3. až 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Historie programu

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování Prevence rizikového chování Aktuality z MŠMT a ZK Zlín, 22. října 2015 Šárka Kostková Obsah prezentace Novinky - národní úroveň organizace legislativa certifikace dotace Web Novinky - krajská úroveň dokumenty

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

Primární prevence: Workshop s Popelkou. Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A.

Primární prevence: Workshop s Popelkou. Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. Primární prevence: Workshop s Popelkou Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. AT Konference 2013 Workshop s Popelkou Co je primární prevence??

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 I. Metodik prevence: - Mgr. Jana Učňová - kancelář výchovného poradce, 3. patro ZŠ a MŠ pracoviště Petrov nad Desnou - tel.: 583 550

Více

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Č í s l o P r o j e k t u Organizace Název projektu Celkové

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015 V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014 Program prevence kriminality pro rok 2015 Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 Dokument prevence kriminality na

Více