ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5349-133/2013"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: /2013 o obvyklé ceně ideálního podílu 1/3 na nemovitosti rodinný dům č.p.140 na pozemku p.č.st.143 s příslušenstvím a s pozemky p.č.st.143, p.č.447/2, PK 290/11, PK 499 a PK 500 v obci Tuhaň, katastrální území Tuhaň (kód:771261), okres Mělník Objednavatel posudku: Exekutorský úřad Praha 9 Bryksova 763/ Praha 9 Účel posudku: Zjištění obvyklé ceny nemovitosti EX 02380/ Oceňovací vyhláška: Ocenění je provedeno "cenou obvyklou" ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) s přihlédnutím k vyhlášce Ministerstva financí ČR č.3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších vyhlášek, ve znění vyhlášky č.456/2008 Sb., č.4276/2009 Sb., č.364/2010 Sb., č.387/2011 Sb. a č.450/2012 Sb. s účinností od Oceněno ke dni: 4. září 2013 Posudek vypracoval: Ing.Jan Melš znalec a odhadce Bítovská Praha 4 - Michle Posudek byl vypracován ve 4 vyhotoveních. 3 vyhotovení obdrží žadatel a 1 vyhotovení je uloženo v archívu znalce. Celkem posudek obsahuje 16 stran a přílohy. V Praze, dne 5. září 2013

2 ÚVOD Ocenění je provedeno "cenou obvyklou" ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku): obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. (Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vazby mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.) METODY STANOVENÍ HODNOTY Odhad obvyklé ceny je prováděn zpravidla třemi základními metodami: - metoda nákladového ohodnocení - stanovení nákladů na pořízení nemovitosti v aktuálních cenách (ceny obvyklé místně a časově) a určení jejího opotřebení (technický stav k datu ocenění). - metoda výnosová - určuje schopnost nemovitosti tvořit výnos. - metoda srovnávací - statistické vyhodnocení cen porovnatelných nemovitostí. Pro tento konkrétní případ je vypovídací schopnost ceny zjištěné pouze nákladovým způsobem malá, a proto je v posudku nahrazena cenou zjištěnou (tj. vypočtenou podle platné oceňovací vyhlášky). Pro stanovení výše obvyklého nájemného není k datu ocenění v dané lokalitě dostatek porovnatelných nemovitostí, spoluvlastnický podíl je v daném případě prakticky nepronajatelný. Nemovitost není hodnocena výnosově. Prováděcí vyhlášky k zákonu č.151/1997 Sb. o oceňování majetku (ve znění zákona č.121/3000 Sb.) jsou průběžně novelizovány právě za účelem dosažení relace mezi cenou zjištěnou, stanovenou podle oceňovací vyhlášky a cenou obvyklou. Oceňovací vyhláška, podle které je ocenění zpracováno, postupuje při stanovení ceny zjištěné porovnávacím způsobem. Tvůrce vyhlášky pro stanovení porovnávacích údajů disponuje nejúplnější databází ověřitelných údajů. Pro stanovení obvyklé ceny bude, z důvodů výše uvedených, přihlédnuto k ceně zjištěné, vypočtené podle oceňovací vyhlášky. Obvyklá cena bude zjištěna i se znalostí cen srovnatelných nemovitostí

3 NÁLEZ 1. Bližší údaje o nemovitosti Oceňovaná nemovitost se nalézá v katastrálním území Tuhaň (kód: ), obec Tuhaň. Nemovitost je přístupná z místní zpevněné komunikace silnice II. třídy č.331. Oceňovaná nemovitost se nalézá v západní části obce Tuhaň část Červená Píska, která není stavebně spojitá se zbytkem obce, je situována v lokalitě zastavěné převážně rodinnými domky. Dopravní dostupnost obce Tuhaň je dobrá, západním směrem v blízkosti obce prochází silnice první třídy č.9, která spojuje obec s Mělníkem a s Prahou, východním směrem vede silnice druhé třídy č.331, která spojuje města Brandýs nad Labem a Mělník. Obec Tuhaň se nachází přibližně 6 km jižně od okresního města Mělník a cca 25 km severně od hlavního města Prahy. Hromadná dopravní obsluha je na dobré úrovni autobusové linky zajišťují spojení s Prahou, Mělníkem, Brandýsem nad Labem a s ostatními městy a obcemi. Dle malého lexikonu obcí žije v Tuhani 656 stálých obyvatel. V obci jsou k dispozici pouze některé ze základních služeb. Úplná sestava služeb, včetně nadstavbových se nalézá v Mělníce. Nemovitost se sestává ze staveb rodinného domu, garáží, vedlejší stavbou, venkovními úpravami a z pozemků. 2. Podklady pro vypracování posudku Usnesení o ustanovení znalce ze dne č.j. 098 EX 02380/ Výpis z katastru nemovitostí pro katastrální území Tuhaň (kód: ), obec Tuhaň, list vlastnictví č.11, vyhotovený dálkovým přístupem dne Mapa geografického systému ČUZK katastrální území Tuhaň (kód: ) Místní šetření znalce se zaměřením současného stavu dne za účasti spoluvlastníka nemovitosti. Údaje zjištěné na místě a na místně příslušných úřadech. Mapa širších souvislostí. 3. Vlastnictví Podle údajů z katastru nemovitostí jsou jako vlastníci nemovitosti na listu vlastnictví č.11 pro katastrální území Tuhaň (kód: ), obec Tuhaň zapsáni: 1. Miloslav Slezák, identifikátor: /103 Tuhaň č.p Tuhaň podíl 1/3, 2. Miloslav Slezák, identifikátor: /0686 Kostelní Hlavno č.p Kostelní Hlavno podíl 1/3, a 3.Stanislav Slezák, identifikátor: /1277 Bezručova Mělník podíl 1/

4 4. Přílohy posudku Výpis z katastru nemovitostí Mapa geografického systému Mapa širších souvislostí Fotodokumentace Inzertní listy srovnatelných nemovitostí 5. Předmětem ocenění jsou 1) Garáž 2) Rodinný dům č.p.140 3) Stavební pozemek p.č.st.143 4) Zahrada p.č.447/2 5) Pozemek PK 290/11 6) Pozemek PK 499 část I 7) Pozemek PK 499 část II 8) Pozemek PK 499 část III 9) Pozemek PK 500 * * * Předpokládá se, že veškeré informace, které znalec obdržel, jsou správné. Objednatel posudku prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, resp. že znalci nezamlčel žádná fakta, která by mohla závěry znaleckého posouzení jakkoli zkreslit, nebo zpochybnit. Posudek byl vypracován pouze k výše uvedenému účelu. Jeho případné další využití v jakékoli formě nebo kontextu, je možné pouze se souhlasem zpracovatele. * * * - 4 -

5 POSUDEK A OCENĚNÍ CENA ZJIŠTĚNÁ 1. Garáž Oceněno podle 24 vyhlášky. 1.1 Popis Předmětem ocenění je stavba garáže, která tvoří příslušenství rodinného domu č.p.140 realizovaná na pozemku p.č.st.143 v katastrálním území Tuhaň (kód:771261), v obci Tuhaň. Stáří stavby je stanoveno dle dostupných údajů. Garáž je přístupná z místní zpevněné komunikace. Objekt je přízemní nepodsklepená stavba. V posudku jsou uvedeny jednotlivé objemové podíly staveb s určením jejich celkového podílu na jednotlivé konstrukci z hlediska provedení. Stavba je tradiční, realizována klasickými zdícími postupy a užity jsou standardní materiály. Objekt je vystavěn na standardních základech. Střecha je šikmá. Okna jsou jednoduchá. Dveře jsou dřevěné. Vrata kovová dvoukřídlá. Povrch podlah je betonový. Objekt napojen na rozvod elektro. Technický stav objektu je dobrý a odpovídá zvolenému konstrukčnímu systému, pravidelné údržbě, době a účelu užití. 1.2 Charakteristika stavby CZCC: 1274 SKP: Typ: B1 - nepodsklepené Druh konstrukce: Zděná v tloušťce nad 15 cm 1.3 Obestavěný prostor Vrchní stavba 6*3.9*2.7 = m 3 Zastřešení 6*3.9*1/2 = m 3 celkem = m Výpočet Iv - index konstrukce a vybavení (dle přílohy 18, tab.2) Hodnocený znak Pásmo Hodnota Vi 0. Typ stavby 2 B Svislé konstrukce zděné s krovem neumožňující zřízení podkroví 1. Druh stavby Řadová 2. Konstrukce Obvod. zdivo nad 30 cm 3. Technické vybavení Jen el. proud 230 V 4. Příslušenství - venk. úpravy Bez výrazného vlivu na cenu 5. Kriterium jinde neuvedené Bez vlivu na cenu - 5 -

6 6. Stavebně- technický stav Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou (hodnota 1.05 vynásobena koef. s= pro stáří 40 let) Celkem 0.07 (posl.položka se do sumy nezapočítává) Iv = (1 + SUMA(Vi)) x V6 = ( ) x = Výpočet ceny objektu ( 24 vyhlášky) Index. prům. cena za m 3 obestavěného prostoru = Kč 3.173,- Koeficienty: I: index cenového porovnání x I = It x Ip x Iv = x x Index trhu (It) a polohy (Ip) byl použit podle stavby, ke které tvoří garáž příslušenství. Cena upravená uvedenými koeficienty = Kč 2.328,98 Cena za celý obestavěný prostor m 3 = Kč ,17 Garáž Cena celkem Kč ,- 2. Rodinný dům č.p.140 Oceněno podle 26a vyhlášky. 2.1 Popis Předmětem ocenění je stavba rodinného domu č.p.140 realizovaná na pozemku p.č.st.143 v katastrálním území Tuhaň (kód:771261), v obci Tuhaň. Stáří stavby rodinného domu je stanoveno dle dostupných údajů. Rodinný dům je přístupný z místní zpevněné komunikace. Objekt je částečně podsklepený, přízemní s půdním prostorem. V posudku jsou uvedeny jednotlivé objemové podíly staveb s určením jejich celkového podílu na jednotlivé konstrukci z hlediska provedení. Stavba rodinného domu je tradiční, realizována klasickými zdícími postupy a užity jsou standardní materiály. Objekt je vystavěn na pasových základech. Střecha je sedlová, s dřevěnou konstrukcí a krytinou z pálených tašek. Klempířské konstrukce provedeny ve standardní úpravě z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová. Dveře jsou dřevěné. Rodinný dům je dispozičně řešen následovně: v 1.NP je koupelna, záchod, kuchyň, 3 pokoje, chodba a zádveří. Povrchové úpravy podlah jsou převážně keramické a z povlakových krytin PVC, koberce. V koupelně a kuchyni je keramický obklad. Vytápění je centrální kombinovaným plynovým kotlem, ohřev TUV je stejným zdrojem. Rodinný dům je napojen na rozvod elektro, veřejný vodovod, plyn a je odkanalizován do kanalizačního řadu. Technický stav objektu je dobrý a odpovídá zvolenému konstrukčnímu systému, pravidelné údržbě, době a účelu užití. Nemovitost je oplocena v přední části zděnou zídkou s kovovými vraty a vrátky, v ostatních částech oplocení tvoří kovový pletivový plot s kovovými sloupky a podezdívkou. Oplocení je v dobrém stavu. Součástí ocenění rodinného domu je i nepodsklepená vedlejší stavba, která je zděná s pultovou dřevěnou střechou, krytina je z tašek, dveře a okna jsou dřevěné, půdorys je o - 6 -

7 rozměrech 8,1 m x 2,3 m. Vedlejší stavba není napojena na žádné IS. Technický stav objektu je dobrý. 2.2 Charakteristika stavby CZCC: 111 SKP: Typ: A - nepodsklepený Druh konstrukce: Zděná 2.3 Obestavěný prostor Spodní stavba 2.0*4.0*1.9 = m 3 Vrchní stavba 14.0*6.0* *5.0*2.6 = m 3 Zastřešení 14.0*6.0*2.4/2 = m 3 celkem = m Podlaží Označení Rozměry zastavěné plochy Zastavěná Výška plocha podlaží 1.NP 14.0* * m 2 1.PP 2.0* m Vybavení stavby Pol. Konstrukce a vybavení Podíl Úroveň vybavení Obj.podíl části n 9. Vnější obklady chybí % *1.852 Neuvedené položky mají vybavení standardní a neovlivňují výpočet koeficientu K4. K4 = 1 + (0.54 * n) = 1 + (0.54 * ) = Výpočet It - index trhu (dle přílohy 18a, tab.1) Hodnocený znak Pásmo Hodnota Ti 1. Situace na dílčím trhu s nemovitostmi Poptávka výrazně nižší než nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí Stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) 3. Vliv právních vztahů na prodejnost Negativní více spoluvlastníků Celkem It = 1 + SUMA(Ti) = =

8 2.7 Výpočet Ip - index polohy (dle přílohy 18a, tab.4) Hodnocený znak Pásmo Hodnota Pi 1. Význam obce z hlediska zeměpisného, kulturní Bez většího významu 2. Poloha nemovitosti v obci Část obce je mimo souvisle zast. území obce 3. Okolní zástavba a životní prostředí v okolí Objekty pro bydlení 4. Obchod, služby, kultura v obci Více obchodů nebo služeb, pohostinské a kulturní zařízení 5. Školství a sport v obci Žádná základní škola 6. Zdravotní zařízení v obci Žádné zdravotnické zařízení 7. Veřejná doprava Omezené dopravní spojení 8. Obyvatelstvo Bezproblémové okolí 9. Nezaměstnanost v obci a okolí Průměrná nezaměstnanost 10. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti Bez vlivu 11. Vlivy neuvedené Bez dalších vlivů Celkem Ip = 1 + SUMA(Pi) = = Výpočet Iv - index konstrukce a vybavení (dle přílohy 20a, tab.2) Hodnocený znak Pásmo Hodnota Vi 0. Typ stavby a) 1 A Podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1.NP - se šikmou střechou 1. Druh stavby Samostatný rodinný dům 2. Provedení obvodových stěn b) Zdivo cihelné 3. Tloušťka obvod. stěn cm 4. Podlažnost c) Hodnota více jak 1 do 2 včetně Výpočet: celková zastavěná plocha všech podlaží m 2 / zastavěná plocha 1.NP m 2 = podlažnost Napojení na sítě (přípojky) Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn 6. Způsob vytápění stavby Ústřední, etážové, dálkové 7. Zákl. příslušenství v RD d) Úplné - standardní provedení - 8 -

9 8. Ostatní vybavení v RD Bez dalšího vybavení 9. Venkovní úpravy Standardního rozsahu a provedení 10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD Standardní příslušenství - vedlejší stavby celkem do 25 m Pozemky ve funkčním celku se stavbou m 2 celkem 12. Kriterium jinde neuvedené Bez vlivu na cenu 13. Stavebně- technický stav Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou (hodnota 1.05 vynásobena koef. s= pro stáří 85 let) Celkem 0.14 (posl.položka se do sumy nezapočítává) Iv = (1 + SUMA(Vi)) x V13 = ( ) x = Výpočet ceny objektu ( 26a vyhlášky) Index. prům. cena za m 3 obestavěného prostoru = Kč 5.006,- Koeficienty: I: index cenového porovnání x I = It x Ip x Iv = x x Cena upravená uvedenými koeficienty = Kč 2.933,52 Cena za celý obestavěný prostor m 3 = Kč ,75 Rodinný dům č.p.140 Cena celkem Kč ,- 3. Stavební pozemek p.č.st.143 Oceněno podle 28, 28a vyhlášky. 3.1 Popis Pozemek p.č.st.143, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 378 m 2, katastrální území Tuhaň (kód:771261). Na pozemku je realizovaný rodinný dům č.p Úprava ceny pozemku Výhodnost polohy pozemku na území obce v ostatních obcích (-30% až +125%) -30% Možnost napojení na rozvod plynu (až +10%) 10% - 9 -

10 3.3 Výpočet ceny stavebního pozemku ( 28, 28a vyhlášky) Základní cena za m 2 stavebního pozemku = Kč 35,- (35 + ( ) x ) x 1.00 Po započtení % přir.a srážek p.1 (tab.1) = Kč 24,50 Po započtení 10.00% dalších přirážek a srážek = Kč 26,95 Koeficienty: Ki: změna cen staveb (dle přílohy č.38) x Kp: prodejnosti (dle přílohy č.39) x Cena upravená uvedenými koeficienty = Kč 111,22 Cena za celou výměru m 2 = Kč ,70 Stavební pozemek p.č.st.143 Cena celkem Kč ,- 4. Zahrada p.č.447/2 Oceněno podle 28, 28a vyhlášky. 4.1 Popis Pozemek p.č.447/2, zahrada, o výměře 302 m 2, katastrální území Tuhaň (kód:771261). Pozemek tvoří funkční celek s pozemkem stavebním. 4.2 Úprava ceny pozemku Výhodnost polohy pozemku na území obce v ostatních obcích (-30% až +125%) -30% Možnost napojení na rozvod plynu (až +10%) 10% 4.3 Výpočet ceny stavebního pozemku ( 28, 28a vyhlášky) Základní cena za m 2 stavebního pozemku = Kč 35,- (35 + ( ) x ) x 1.00 Po započtení % přir.a srážek p.1 (tab.1) = Kč 24,50 Po započtení 10.00% dalších přirážek a srážek = Kč 26,95 Koeficienty: Ki: změna cen staveb (dle přílohy č.38) x Kp: prodejnosti (dle přílohy č.39) x Cena upravená uvedenými koeficienty = Kč 111,22 Po vynásobení koeficientem 0.40 = Kč 44,49 Cena za celou výměru m 2 = Kč ,91 Zahrada p.č.447/2 Cena celkem Kč ,- 5. Pozemek PK 290/11 Oceněno podle 29 vyhlášky. 5.1 Popis Pozemek ve zjednodušené evidenci PK 290/11, výměra 1434 m 2, katastrální území Tuhaň (kód:771261). BPEJ je Pozemek je dle vyjádření spolumajitele zemědělský, tak je i oceněn

11 5.2 Úprava ceny pozemku Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních neb v jejich okolí ve všech katastrálních územích, jejichž kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti od nejblíže položeného bodu na hranici území obce: Obce s počtem 2-5 tis. obyvatel - sousední katastrální území (20%) 20% 5.3 Výpočet ceny zeměděl.pozemku ( 29 vyhlášky) Základní cena za m 2 zem.pozemku (BPEJ=10401) = Kč 5,26 Cena za celou výměru m 2 = Kč 7.542,84 Koeficient prodejnosti Kp (dle přílohy č.39) x Po započtení 20.00% všech přirážek a srážek = Kč 9.051,41 Pozemek PK 290/11 Cena celkem Kč 9.051,- 6. Pozemek PK 499 část I Oceněno podle 29 vyhlášky. 6.1 Popis Pozemek ve zjednodušené evidenci PK 499, výměra m 2, katastrální území Tuhaň (kód:771261). Bonita je: - BPEJ: 10401, výměra 2574 m 2, - BPEJ: 11941, výměra 5454 m 2, - BPEJ: 12110, výměra 2701 m 2. Skutečné užití je dle vyjádření spolumajitele zemědělský, tak je i oceněn. 6.2 Úprava ceny pozemku Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních neb v jejich okolí ve všech katastrálních územích, jejichž kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti od nejblíže položeného bodu na hranici území obce: Obce s počtem 2-5 tis. obyvatel - sousední katastrální území (20%) 20% 6.3 Výpočet ceny zeměděl.pozemku ( 29 vyhlášky) Základní cena za m 2 zem.pozemku (BPEJ=10401) = Kč 5,26 Cena za celou výměru m 2 = Kč ,24 Koeficient prodejnosti Kp (dle přílohy č.39) x Po započtení 20.00% všech přirážek a srážek = Kč ,09 Pozemek PK 499 část I Cena celkem Kč ,

12 7. Pozemek PK 499 část II Oceněno podle 29 vyhlášky. 7.1 Popis Pozemek ve zjednodušené evidenci PK 499, výměra m 2, katastrální území Tuhaň (kód:771261). Bonita je: - BPEJ: 10401, výměra 2574 m 2, - BPEJ: 11941, výměra 5454 m 2, - BPEJ: 12110, výměra 2701 m 2. Skutečné užití je dle vyjádření spolumajitele zemědělský, tak je i oceněn. 7.2 Úprava ceny pozemku Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních neb v jejich okolí ve všech katastrálních územích, jejichž kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti od nejblíže položeného bodu na hranici území obce: Obce s počtem 2-5 tis. obyvatel - sousední katastrální území (20%) 20% 7.3 Výpočet ceny zeměděl.pozemku ( 29 vyhlášky) Základní cena za m 2 zem.pozemku (BPEJ=11941) = Kč 5,48 Cena za celou výměru m 2 = Kč ,92 Koeficient prodejnosti Kp (dle přílohy č.39) x Po započtení 20.00% všech přirážek a srážek = Kč ,50 Pozemek PK 499 část II Cena celkem Kč ,- 8. Pozemek PK 499 část III Oceněno podle 29 vyhlášky Popis Pozemek ve zjednodušené evidenci PK 499, výměra m 2, katastrální území Tuhaň (kód:771261). Bonita je: - BPEJ: 10401, výměra 2574 m 2, - BPEJ: 11941, výměra 5454 m 2, - BPEJ: 12110, výměra 2701 m 2. Skutečné užití je dle vyjádření spolumajitele zemědělský, tak je i oceněn. 8.2 Úprava ceny pozemku Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních neb v jejich okolí ve všech katastrálních územích, jejichž kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti od nejblíže položeného bodu na hranici území obce: Obce s počtem 2-5 tis. obyvatel - sousední katastrální území (20%) 20%

13 8.3 Výpočet ceny zeměděl.pozemku ( 29 vyhlášky) Základní cena za m 2 zem.pozemku (BPEJ=12110) = Kč 3,51 Cena za celou výměru m 2 = Kč 9.480,51 Koeficient prodejnosti Kp (dle přílohy č.39) x Po započtení 20.00% všech přirážek a srážek = Kč ,61 Pozemek PK 499 část III Cena celkem Kč ,- 9. Pozemek PK 500 Oceněno podle 29 vyhlášky. 9.1 Popis Pozemek ve zjednodušené evidenci PK 500, výměra 83 m 2, katastrální území Tuhaň (kód:771261). BPEJ je Skutečné užití je dle vyjádření spolumajitele zemědělský, tak je i oceněn. 9.2 Úprava ceny pozemku Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních neb v jejich okolí ve všech katastrálních územích, jejichž kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti od nejblíže položeného bodu na hranici území obce: Obce s počtem 2-5 tis. obyvatel - sousední katastrální území (20%) 20% 9.3 Výpočet ceny zeměděl.pozemku ( 29 vyhlášky) Základní cena za m 2 zem.pozemku (BPEJ=11941) = Kč 5,48 Cena za celou výměru m 2 = Kč 454,84 Koeficient prodejnosti Kp (dle přílohy č.39) x Po započtení 20.00% všech přirážek a srážek = Kč 545,81 Pozemek PK 500 Cena celkem Kč 546,- ZJIŠTĚNÁ CENA REKAPITULACE 1) Garáž Kč ,- 2) Rodinný dům č.p.140 Kč ,- 3) Stavební pozemek p.č.st.143 Kč ,- 4) Zahrada p.č.447/2 Kč ,- 5) Pozemek PK 290/11 Kč 9.051,- 6) Pozemek PK 499 část I Kč ,- 7) Pozemek PK 499 část II Kč ,- 8) Pozemek PK 499 část III Kč ,- 9) Pozemek PK 500 Kč 546,- Zjištěná výsledná cena Kč ,

14 REKAPITULACE OBVYKLÁ CENA Předmětem ocenění je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na nemovitosti, RD s příslušenstvím v obci Tuhaň. RD je oceněn dle 26a oceňovací vyhlášky. Objekt se nalézá v západní části obce Tuhaň stavebně nesrostlé části Červená Píska. Faktory, které negativně ovlivňují obvyklou cenu nemovitosti, jsou rozkolísaný trh s nemovitostmi v lokalitě, převis nabídky, lokalita Červená Píska, která je s obcí Tuhaň stavebně nesrostlá a zejména podílové vlastnictví nemovitosti. Pozitivním faktorem je dobrý stav nemovitosti. RD je oceněn cenou zjištěnou, vypočtenou podle platného oceňovací vyhlášky porovnávacím způsobem 26a. Prováděcí vyhlášky k zákonu č.151/1997 Sb. o oceňování majetku (ve znění zákona č.121/3000 Sb.) jsou průběžně novelizovány právě za účelem dosažení relace mezi cenou zjištěnou, stanovenou podle oceňovací vyhlášky a cenou obvyklou. Oceňovací vyhláška, postupuje při stanovení ceny porovnávacím způsobem, přičemž tvůrce vyhlášky pro stanovení údajů pro tento způsob výpočtu disponuje nejúplnější databází ověřitelných údajů. Ve veřejně přístupných zdrojích lze najít nemovitosti, které jsou srovnatelné jen v některých z rozhodujících parametrů, při tom řada inzerátů je vkládána opakovaně (tedy opět jako novinka), s již sníženou, často opakovaně sníženou, inzerovanou cenou (zatíženou o odměny makléřů a mnohdy ještě o právní pomoc ). Z tohoto postupu inzerentů lze odvodit řadu skutečností, zejména pak nereálně vysoko nastavenou cenu k jednání. Za předpokladu, že tyto inzerované nemovitosti nejsou zatíženy věcným břemenem nebo jiným omezujícím právem, pak podle názoru znalec je jejich obvyklá cena v úrovni ceny zjištěné. Stanovení hodnoty na základě výnosové metody, kdy je nemovitost prakticky nepronajatelná vzhledem podílovému vlastnictví, pro tento účel ocenění dle názoru znalce nedostatečně zobrazuje cenu obvyklou dané nemovitosti. Nemovitost není proto hodnocena výnosově. Z výše uvedeného je pro stanovení obvyklé ceny přihlédnuto k ceně zjištěné. 1) Cena zjištěná Kč ,- Úkolem znalcem je stanovit obvyklou cenu ideálního spoluvlastnického podílu na nemovitosti ve výši 1/3. Se znalostí komplikací s prodejem ideálního spoluvlastnického podílu, dále po konzultaci s realitními makléři lze konstatovat, že obvyklá cena ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 se pohybuje zpravidla v intervalu 20% 33% v závislosti na atraktivitě nemovitosti. Pro tento konkrétní případ znalec odhaduje, že obvyklá cena spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 na nemovitosti činí přibližně 25 % z celkové ceny nemovitosti

15 Po provedené analýze všech dostupných informací znalec odhaduje, že obvyklá cena oceňovaného ideálního podílu 1/3 na nemovitosti rodinný dům č.p.140 na pozemku p.č.st.143 s příslušenstvím a s pozemky p.č.st.143, p.č.447/2, PK 290/11, PK 499 a PK 500 v obci Tuhaň, katastrální území Tuhaň (kód:771261), okres Mělník je: ,- Kč Slovy: čtyři sta dvacet tisíc Kč Uvedená obvyklá cena nemovitosti předpokládá absenci neodstranitelných právních vad. Rizika: - riziko překročení hygienických limitů koncentrace radonových plynů je nízké - objekt je realizován v zastavěném území, bez rizika - objekt se nenachází v území, kde je nutné uvažovat s možností přírodních katastrof - Na nemovitosti neváznou žádná práva, ani závady, které by měly vliv na cenu obvyklou. Na nemovitosti neváznou žádná práva, ani závady, které by prodejem z dražby nezanikly. - v části C výpisu z KN je zapsáno omezení vlastnického práva (exekuční příkaz k prodeji nemovitosti ke spoluvlastnickému podílu 1/3) Úkoly pro znalce vyplývající z usnesení: 1. Cena zjištěná dle platné oceňovací vyhlášky: Nemovitosti: ,- Kč. Podílu 1/3 na nemovitosti: ,- Kč. 2. Cena obvyklá, za níž je nemovitost v dražbě prodejná: Spoluvlastnický podílu 1/3 na nemovitosti: ,- Kč. 3. Na nemovitosti neváznou žádné závady, věcná břemena a práva, která by dražbou nezanikla. Prohlašuji, že při provedení znaleckého posudku jsem osobou nezávislou. V Praze, dne 5. září vypracoval

16 ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne , č.j.spr. 347/92, pro základní obor ekonomika a obor stavebnictví. Znalecký posudek je ve znaleckém deníku zapsán pod pořadovým číslem /2013. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace. Ing. Jan Melš znalec a odhadce Bítovská Praha 4 Michle tel

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11 o obvyklé ceně nemovitosti - spoluvlastnického podílu id. 1/2 rodinného domu čp. 259 včetně příslušenství a pozemku parc.č. st. 483 v k.ú. a obci Liběchov, okres Mělník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinný dům č.p. 3247 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 32242 katastrální území : Boršov u Kyjova obec : Kyjov_ okres : Hodonín a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4516/277/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4516/277/13 č.vyhotovení : 2 Č.j.: 260/2013-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4516/277/13 o ceně nemovitosti - bytové jednotky číslo 586/553 umístěné v v bytovém domě čp. 586 s příslušenstvím, včetně spoluvl.podílu o velikosti

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4211/076/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4211/076/13 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4211/076/13 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 3/134 umístěné v bytovém domě č.p. 3 s příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 723/73858

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4520/281/13 Č.j.: 229/2013- N o ceně rodinného domu č.p. 1368, postaveného na pozemku parc.č. 340/4 s příslušenstvím a s pozemky parc.č. 340/4, parc.č. 340/6 a

Více

Znalecký posudek č. 5425-182/14

Znalecký posudek č. 5425-182/14 Znalecký posudek č. 5425-82/4 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 450, jehož součástí je stavba rekreační chaty č.e. 5, v obci Blížejov, katastrální území Chotiměř u Blížejova, zapsané u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4563/324/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4563/324/13 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4563/324/13 o ceně nemovitosti - bytové jednotky číslo 370/6 umístěné v bytovém domě čp. 370, který je součástí komplexu budov č.p. 370 a 371 postavených na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. a Hlobílková Tatiana Rejvíz 1 793 76 Zlaté Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. a Hlobílková Tatiana Rejvíz 1 793 76 Zlaté Hory ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12719-424/10 o ceně bytové jednotky č.715/17 umístěné v domě čp.715 na parc.č.1307, ul.wolkerova, katastrální území Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory, okres Jeseník, včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4605/366/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4605/366/13 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4605/366/13 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 3366/59 umístěné v bytovém domě čp. 3366 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 79/18833 ke společným částem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9090-590/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9090-590/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10183-1683/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10183-1683/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 1394-25/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 1394-25/2014 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1394-25/2014 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1448/10 v bytovém domě č.p. 1448 na pozemku p.č. 951/2 (ve vl. Bránické mezivrší a.s., Litoměřická 834/19d,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13741-181/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha - Břevnov

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13741-181/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha - Břevnov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13741-181/13 o ceně byt.jednotky č.1677/3 umístěné v domě čp.1677, katastrální území Znojmo - město, obec a okres Znojmo, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 90, vedlejší stavby venkovní úpravy a trvalé porosty. Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Prackovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 495-2/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 495-2/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 495-2/2013 o ceně bytové jednotky číslo 1103/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 11792 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, katastrální území a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 o ceně nemovitostí v katastrálním území Sedlec u Mikulova, obec Sedlec, okres Břeclav: rodinného domu č.p. 80 na pozemku parc. č. 8, s pozemkem parc. č. 8, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2070-51/13 o ceně bytu č. 2463/6 ulice Benešovo náměstí, v části obce Zelené Předměstí v budově označené čp. 2461, čp. 2462, čp. 2463 a čp. 2462 se stp.č. 5018, stp.č. 5019, stp.č.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10136-1636/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10136-1636/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více