SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012"

Transkript

1 SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012 Spolupracující agentura: Štruncáky s.r.o. Štruncovy sady Plzeň IČ: /dále jen agentura/ a Podnájemce: /dále jen prodejce/ Uzavírají tuto smlouvu o podnájmu a pronájmu dle ustanovení 663 a následně občanského zákoníku. I. PŘEDMĚT NÁJMU Podnájem prodejní plochy při akci: Městské slavnosti Stříbro 2012 Datum podnájmu: Místo konání: bývalá kasárna AČR Stříbro Rozměr plochy: Sortiment prodeje: Celková cena podnájmu: (slovy: ) II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY a) Poplatek za podnájem prodejní plochy Prodejce uhradí v hotovosti. Poplatek je splatný nejpozději dne V případě neuhrazení poplatku se stává smlouva s okamžitou platností neplatnou. b) Přesné umístění stánků bude na základě ústní dohody s koordinátorem akce určeno a zakresleno do mapy. Každý Prodejce obdrží tzv. KÓD PRODEJCE a pod tímto kódem bude v mapě zakresleno jeho prodejní místo. Tento kód bude

2 zapsán do Povolení k prodeji, které bude předáno při úhradě částky za podnájem. Mapa prodejních ploch je přílohou č. 1 této smlouvy. c) Příjezd Prodejce a instalace prodejních stánků je možná od Každý prodejce je povinen respektovat omezení vjezdu a pohybu vozidel, veškeré specifikace a omezení jsou nedílnou součástí této smlouvy v příloze č. 2 Poučení prodejce/ vystavovatele. d) Elektrická energie není součástí podnájmu. V prostoru konání akce Městské slavnosti Stříbro není možnost napojit se na místní elektrický rozvod. Každý Prodejce si elektřinu musí zajistit sám. e) Prodejci jsou povinni dodržovat požární, hygienické a ekologické předpisy a uhradit škody vzniklé jejich nedodržováním či vlastním zaviněním. Prodejce musí mít u sebe doklad totožnosti, doklady živnostenského oprávnění, u potravinářského zboží zdravotní průkaz, doklady o způsobilosti prodávaného zboží (jméno, IČO, místo podnikání), zboží označeno cenovkami a řádnými popisy v českém jazyce. Prodejci nesmí svým chováním ohrožovat bezpečnost návštěvníků akce Městské slavnosti Stříbro Prodejci musí zajistit svůj prodejní stánek takovým způsobem, aby nemohl svou konstrukcí popř. povětrnostními vlivy ohrozit návštěvníky akce. Za veškeré škody vzniklé činností Prodejce ručí každý Prodejce sám. f) Agentura předá po podpisu této smlouvy a úhradě částky za podnájem a vratné kauce Povolení k vjezdu a Povolení k prodeji s KÓDEM PRODEJCE. g) Prodejce je povinen umístit před svůj stánek pytel na odpadky pro potřeby návštěvníků akce Městské slavnosti Stříbro 2012 a tyto pytle průběžně po naplnění měnit. Zavázané pytle s odpadem nechá prodejce po ukončení prodeje na pronajaté ploše. Likvidace odpadů je zajištěna. Každý prodejce ručí za pořádek v okolí pronajatého stánku. h) Pro akci Městské slavnosti Stříbro 2012 je určen sortiment nealko nápojů, piva a masných výrobků. Každý Prodejce je povinen odebrat tento sortiment přesně specifikovaný v příloze č. 3 této smlouvy ve velkoobchodě zřízeném v místě konání akce. Prodejci je zakázáno přivézt do prostoru konání akce jakékoliv množství nealko nápojů, piva či masa a masných výrobků uvedených v jednotlivých ceníkách. Agentura si vyhrazuje nárok na provedení kontroly vozidel vjíždějících do prostoru konání akce. Nedodržení tohoto bodu smlouvy bude vnímáno jako hrubé porušení této smlouvy. i) V případě zrušení pronájmu ze strany prodejce musí být o tomto pořadatel informován nejdéle do Po tomto datu má agentura nárok účtovat penále 100% stanoveného nájmu. V případě nemoci či jakékoliv situace znemožňující zúčastnit se této akce je prodejce povinen si za sebe najít odpovídající náhradu a nenáleží mu žádná finanční kompenzace. III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ V případě porušování některých podmínek (viz. výše uvedené) nebo jiného narušování hladkého průběhu akce Městské slavnosti Stříbro 2012 může být toto jednání vyhodnoceno jako hrubé porušení této smlouvy může vést k ukončení činnosti Prodejce

3 na akci Městské slavnosti Stříbro 2012 bez nároku na jakékoliv odškodnění či vrácení úhrady za podnájem. Tímto není dotčen jiný postih dle příslušných právních předpisů. Dodržování povinností prodejců podle této smlouvy, která je zároveň i provozním řádem akce Městské slavnosti Stříbro 2012 je oprávněna Agentura a pověřené osoby kontrolovat dodržování všech pravidel prodeje. Tyto osoby budou označeny na viditelném místě vždy jako KOORDINÁTOR STÁNKOVÉHO PRODEJE - CATERING. Tato smlouva vstupuje v platnost okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. Veškeré dodatky k této smlouvě musí být v písemné podobě a očíslované. Tyto dodatky nabývají platnosti dnem jejich podpisu oběma smluvními stranami. Obě strany se zavazují, že nebudou poskytovat údaje uvedené v této smlouvě třetí osobě. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že tato smlouva nebyla uzavřena pod nátlakem ani za jinak nevýhodných podmínek. V Plzni dne Za Agenturu Za Prodejce

4 PŘÍLOHA SMLOUVY O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012 POUČENÍ PRODEJCE/VYSTAVOVATELE PRODEJCE/ VYSTAVOVATEL BERE NA VĚDOMÍ - Že se jedná o prostor, na jehož území platí právní předpisy ČR včetně pravidel silničního provozu - Že má předem určenou prodejní místo, které je dané velikostí plochy a určeno příslušným členem organizačního týmu - Že pohyb vozidel je vyloučen v pátek v době od 14,00 hod. do 23,00 hod. a v sobotu v době od 7,30 hod. do 01,00 hod. - Že v den konání hlavního programu akce počínaje 7,30 hod. bude celý areál pro příjezd zásobování uzavřen a nikdo již nebude vpuštěn. Pokud zmešká čas uzavření areálu byť i z důvodu vyšší moci, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv škod a nákladů, které mu v důsledku tohoto vznikly - Že nájemce ani třetí osoby nezajišťují ostrahu poskytnuté plochy PRODEJCE/ VYSTAVOVATEL SE ZAVAZUJE - Respektovat pokyny příslušníků organizačního týmu - Dodržovat zdravotně hygienické, ekologické, protipožární i bezpečnostní předpisy - Používat výrobky a zařízení odpovídající platným českým normám, elektrická zařízení s platnou revizí ne starší 6 měsíců - Neprodávat zbraně jakéhokoliv druhu, pyrotechniku a zboží, které by bylo v rozporu s právními předpisy - V případě potřeby strpět omezení či přerušení svého provozu na dobu nezbytně nutnou - V souladu s právními předpisy označit svoji dočasnou provozovnu - Pro vjezd do areálu a jeho opuštění využívat jen komunikace k tomu určené - Navážet zboží a opustit areál pouze v době vyhrazené pro tuto činnost - Uhradit v plné výši náklady vzniklé v důsledku jim způsobených porušení a škod; rovněž uhradit pokuty, které mu byly uloženy za tato způsobená porušení či škody i náklady na nutnou asanaci - Umožnit vstup příslušníkům organizačního štábu neprodleně havárie a škody vzniklé při provozní činnosti - Neumisťovat reklamy a jiná označení mimo místo určené příslušníkem organizačního týmu akce Městské slavnosti Stříbro Dbát na udržování pořádku i v okolí prodejního místa - Udržovat podnajaté prostory a další potřeby v pořádku s péčí řádného hospodáře - Veškeré škody vzniklé z vlastní činnosti neprodleně odstranit uvedením do původního stavu, není-li to možné pak nahradit jiným plněním - Uvést podnajaté prostory do původního stavu - Označit řádně svoje zásobovací vozidlo Povolením ke vjezdu

5 PŘÍLOHA SMLOUVY O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012 č. 2 SPECIFIKACE SORTIMENTU VELKOOBCHOD PIVO: Pivo alkoholické Nealko pivo NEALKO NÁPOJE: Pepsi PET 0,5l balení 24 ks Pepsi light PET 0,5l balení 12 ks Mirinda PET 0,5l balení 12 ks 7UP PET 0,5l balení 12 ks Lipton Ice tea citron PET 0,5l balení 12 ks Lipton Ice tea broskev PET 0,5l balení 12 ks Lipton Ice tea green apple PET 0,5l - balení 12 ks Toma Natura neperlivá PET 0,5l balení 12 ks Toma Natura jemně perlivá PET 0,5l balení 12 ks Toma Natura neperlivá PET 0,7l balení 12 ks Toma Pomeranč 12% krabička 0,25l balení 27 ks Toma Jablko 12% krabička 0,25l balení 27 ks Toma Jahoda 12% krabička 0,25l balení 27 ks UZENINY: Dle přiloženého ceníku dodavatele v plném rozsahu

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu: dále jen

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

Smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále jen jako Smlouva )

Smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále jen jako Smlouva ) SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako zákon o nájmu

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ uzavřená podle ustanovení 2215 a 2302 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění novel.

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ uzavřená podle ustanovení 2215 a 2302 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění novel. SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ uzavřená podle ustanovení 2215 a 2302 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění novel. Nájemce: CHETES s.r.o., se sídlem Cheb, Pelhřimovská 2268/1,

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO]

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO] SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ mezi Obytná zóna Sylván a.s. a [BUDE DOPLNĚNO] 1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu nebytových prostor: Článek I.

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu nebytových prostor: Článek I. Smlouva č. NPÚ 381 2012 Národní památkový ústav Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, Územní odborné pracoviště v Ostravě, Korejská 12, PSč 702 00 Ostrava-Přívoz

Více

Příloha nájemní smlouvy. Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Příloha nájemní smlouvy. Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha nájemní smlouvy Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. SMLUVNÍ STRANY Tyto platební, kontraktační a technické podmínky jsou nedílnou součástí Nájemní smlouvy (dále také Smlouva ), sjednané

Více

Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p.o. vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen Obz ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ

Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p.o. vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen Obz ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p.o. vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen Obz ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ Pronájem restauračního zařízení Občerstvení u Kamzíka

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění Pronajímatel: KORDIS JMK, spol. s r.o. IČ: 262 98 465 DIČ: CZ26298465 sídlem v Brně, Nové sady 946/30, PSČ 602 00

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích.

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích 1. Zadavatel: Obec Malenice, IČO 00251461, DIČ CZ00251461, Na

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/.

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. TREND PARK s.r.o. Prštné 526 760 01 Zlín IČ: 02763974, DIČ: CZ02763974 Číslo účtu: 8600 8600 / 2700 vedený u UniCredit Bank dále jen jako Pronajímatel a

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor, zařízení a poskytování dalších služeb

Smlouva o podnájmu nebytových prostor, zařízení a poskytování dalších služeb Smlouva o podnájmu nebytových prostor, zařízení a poskytování dalších služeb Smluvní strany: 1) Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o. p. s., se sídlem: České Budějovice, Na Zlaté stoce

Více

OBEC MODRÁ VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM OBJEKTU RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ - BUFETU V ARCHEOSKANZENU MODRÁ

OBEC MODRÁ VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM OBJEKTU RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ - BUFETU V ARCHEOSKANZENU MODRÁ OBEC MODRÁ VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM OBJEKTU RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ - BUFETU V ARCHEOSKANZENU MODRÁ PODMÍNKY výběrového řízení: 1) Vyhlašovatel Obec Modrá Modrá 170 68706 Velehrad IC: 00 362

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

SMLOUVU O NÁJMU NEBYTOVÉHO PROSTORU

SMLOUVU O NÁJMU NEBYTOVÉHO PROSTORU ČLÁNEK I. SMLUVNÍ STRANY UNIFIN s.r.o. IČ: 62741811, DIČ: CZ-62741811 Místo podnikáni: Liberec 6., Dr. M. Horákové 12/82, PSČ 46006 Zastoupená jednatelem: Vítem Kubátem (dále jen pronajímatel) A «Firma»

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Smlouva o dílo. č. smlouvy zhotovitele. č. smlouvy objednatele. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění.

Smlouva o dílo. č. smlouvy zhotovitele. č. smlouvy objednatele. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění. Smlouva o dílo č. smlouvy zhotovitele.. č. smlouvy objednatele uzavřená podle 536 a násl. obchodního zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Název a adresa: Město Stříbro se

Více

SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA

SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA na akci I. výstava mladých králíků a mladé drůbeže z okresů MORAVY a Pronajímatel (dále pořadatel) SLEZSKA 6. - 8. 9. 2013 Dvůr Nové Zámky s.r.o., se sídlem Mladeč Nové Zámky 3, 784

Více

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 Smluvní strany: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Zapsána v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE Účastníky smluvního vztahu (smluvní strany) jsou: I. Účastníci smluvního vztahu a) CK PRO, se sídlem Na Bučance 3, Praha 4, IČ: 61024511 (dále jen

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno

Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno Stránka 1 z 8 Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno I. Základní ustanovení 1. Předmětem a účelem těchto Základních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), pro uzavírání kupních smluv společností

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Smlouva o dílo ( V Z O R )

Smlouva o dílo ( V Z O R ) Smlouva o dílo ( V Z O R ) číslo objednatele [ ] číslo zhotovitele [ ] uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle 2586 a násl. občanského zákoníku 1. Účastníci smlouvy 1.1 Objednatel : STATUTÁRNÍ MĚSTO

Více