Náchodský Obora Zámecký kopec zpravodaj èervenec srpen 2007 Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náchodský Obora Zámecký kopec zpravodaj èervenec srpen 2007 Obsah"

Transkript

1 1 èervenec srpen 2007 Více informací o rekonstrukci koupalištì najdete na str. 8. Náchodský zpravodaj èervenec srpen 2007 Obsah Nová obora... 1 Zprávy z radnice... 2, 3 Kronika... 4 Granty. Obèanská poradna... 4 Náchodské školy... 5 Prázdninová výroèí... 6 Recenze, Putování k Port Arturu... 6 Z historie sportu v Náchodì... 7 Nový zákon o soc. službách... 8 Rekonstrukce koupalištì... 8 Náchodský pedagog roku... 9 Kuronské slavnosti, Zámek Náchod... 9 Primátor Ekoutek Navigaèní systém pro øidièe Sport Muzeum, Festival pohádek Zubní pohotovost Den dobrých skutkù ICC Náchod, Církve Galerie, inzerce Knihovna Obora Zámecký kopec Po dlouhých úvahách, diskusích a nìkolika neúspìšných pokusech o využití areálu dožitého bývalého pøírodního divadla a letního kina za náchodským zámkem, byl nakonec pøijat pùvodní zámìr využít dotèený prostor na oboru pro zvìø. Byla tak vzkøíšena myšlenka vystavit v prostoru, kde v dobách historických obora stávala, totéž zaøízení pro chov spárkaté zvìøe (myslivecký název divokých zvíøat, jejichž konèetiny jsou zakonèeny kopýtky zvanými po myslivecku spárky ). Návrh na zøízení obory a zájmového chovu spárkaté zvìøe vypracovaly Lesy mìsta Náchoda, spol. s r. o., a pøedložily jej mìstské radì, která ho usnesením è. 117/3242/06 ze dne schválila. Krátce nato byly zapoèaty pøípravné práce a v poèátku roku bylo rekonstruováno a výraznì zvýšeno pùvodní oplocení areálu pøírodního divadla. Vnitøní oplocený prostor byl upraven tak, aby vyhovoval chovu zvìøe. Z pùvodních staveb bylo ponecháno pouze pøístupové schodištì a zastøešený ochoz nad hledištìm, který bude sloužit jako místo pro zásobník a krmelec na seno a jadrné krmivo. Vznikla tak obùrka pro farmový a zájmový chov spárkaté zvìøe, do které bude postupnì vypuštìno nìkolik kusù daòka skvrnitého a muflona. Toto obsazení bude do budoucna zpestøeno jelenem sikou Dybowského s lanìmi. Takto vzniklý chov, u nìhož pøedpokládáme rozšíøení kladením mláïat, bude sloužit èásteènì jako farmový a pøedevším zájmový, s možností sledování zvìøe veøejností. Vyhlídka k tomu uzpùsobená byla otevøena a zpøístupnìna 28. èervna 2007 (tj. tìsnì pøed prázdninami). Pozorování zvìøe bude umožnìno dennì, kromì asanaèních dnù nebo doby odchytávání zvìøe. Obora Zámecký kopec je zaèlenìna do soustavy oborních chovù na majetku mìsta Náchoda, sloužících jednak jako zdroj živé zvìøe pro další oborní chovy (i mimo ÈR, napø. do Polska), ale pøedevším formou zooparku umožòujícím šetrný vstup a sledování chování zvìøe obèany a návštìvníky Náchoda, samozøejmì i dìtí. Lesy mìsta Náchoda, spol. s r. o., obhospodaøující tyto drobné oborní chovy touto formou pøirozenì navazují na zámecký areál s chovem medvìdù a volnì dále pokraèují ukázkami živé zvìøe v oborách v Montaci a pod Dobrošovem, kde mohou návštìvníci lesa vidìt v bezprostøední blízkosti daòka skvrnitého. Zbudování obory Zámecký kopec si vyžádalo nevelkou investièní èástku do její stavby vloženou. Ta není v dohledné dobì v penìzích návratná, ale umožní pøijatelné a obèany Náchoda akceptovatelné využití této širokou veøejností sledované lokality. Do znaèné míry zvýší její atraktivitu zvláštì pro rodièe s dìtmi, kterým umožní pøístup k jedineènému pøírodnímu dìní. Navíc zalistujeme-li ve starých letopisech, zjistíme, že v dobách historických v tìchto místech stávala opravdová obora, která sloužila pro chov zvìøe a pøinášela slávu náchodskému zámku a jeho držitelùm. Vìøíme, že i v dnešní dobì pøispìje ke zvýšení popularity Náchoda a bude zajímavým zpestøením nejbližšího okolí mìsta. Ing. Josef Hašek

2 Náchodský zpravodaj 2 Zprávy z radnice Rada mìsta Jednání rady mìsta se zúèastnilo sedm radních, pozdìji osm. Èíselný popis u každé zprávy pøedstavuje pomìr hlasù pøi hlasování PRO PRO- TI ZDRŽEL SE. Mìstské støedisko sociálních služeb Marie l RM schválila výroèní zprávu MìSSS Marie za rok 2006 a rozbor hospodaøení za rok lrm vzala na vìdomí evaluaèní zprávu MìSSS Marie a uložila øeditelce MìSSS Marie odstranit v ní uvedené nedostatky do Na konci února byl dokonèen projekt Podpora standardizace v sociálních službách, do kterého se dobrovolnì pøihlásilo i MìSSS Marie. Cílem tohoto projektu bylo nastavit úroveò poskytovaných služeb tak, aby poskytovatelé obstáli pøi provádìní inspekcí podle nového zákona o sociálních službách. Kvalita sociálních služeb se pøi výkonu inspekce ovìøuje pomocí standardù kvality sociální služeb. Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostøednictvím je definována úroveò kvality v oblasti personálního a provozního zabezpeèení služeb a v oblasti vztahù mezi poskytovatelem a uživateli. V praxi to znamená, že každý poskytovatel musí vytvoøit soubor pøibližnì 30 pravidel a metodických pokynù, které musí zamìstnanci znát a uplatòovat pøi výkonu práce. Samotné inspekce budou zahájeny od øíjna t.r. lrm schválila registraci navržených služeb MìSSS Marie (peèovatelská služba, odlehèovací služba a domov pro seniory) a pravidla pro pøijetí do MìSSS Marie. Podrobnosti na Komunitní plánování spoleèný projekt s OPS Hradec Králové lrm schválila Smlouvu o spolupráci v projektu Vzdìlávání zadavatelù a poskytovatelù v problematice komunitního plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji s Obèanským poradenským støediskem Hradec Králové. To vyzvalo mìsta Královéhradeckého kraje k pokraèování ve vzdìlávání v komunitním plánování v navazujícím projektu, který bude financován z evropských fondù. Projekt nevyžaduje finanèní spoluúèast mìsta. Funkci koordinátora bude nadále zajiš ovat p. Kvìtoslav Kábrt. Výroèní zprávy pøíspìvkových organizací lrm vzala na vìdomí výroèní zprávy pøíspìvkových organizací MŠ Náchod, Havlíèkova (Plhov) a Sportovní zaøízení mìsta Náchoda. Mateøská škola, Havlíèkova (Plhov) øeditelka p. Dušková 112 dìtí, 5 tøíd Sportovní zaøízení mìsta Náchoda øeditelka Ing. Justová zimní stadion, krytý plavecký bazén, stadion Hamra, novì Jiráskovo koupalištì mimoøádné akce Den záchrany zdraví pro žáky ZŠ, Náchodská sportovní nedìle investièní akce rekonstrukce objektu ZS (vzduchotechnika, svìtelné ukazatele, oprava podlah, nákup nové rolby, rekonstrukce saun, rekonstrukce zpìtného využití odpadního tepla, sanace nosné konstrukce, pøedláždìní vstupu), Hamra (rekonstrukce travnaté plochy, nákup nového traktoru, 4 ks hliníkových branek), celková rekonstrukce Jiráskova koupalištì Výše úplaty v náchodských mateøských školách, školních družinách a klubech lrm vzala na vìdomí výši úplaty v náchodských MŠ pro školní rok 2007/2008 v èástce 300 Kè mìsíènì a výši úplaty v náchodských školních družinách a klubech pro školní rok 2007/2008. Majetkoprávní úkony obce lrm schválila pokraèování v prodeji objektu èp. 19 Vápenka v k.ú. Stárkov za cenu dle znaleckého posudku inzerátem tøetím osobám lrm souhlasila s uzavøením smlouvy o zøízení vìcného bøemene s panem Josefem Bartonìm-Dobenínem. Ten je vlastníkem pozemkových parcel v k. ú. Pøibyslav a v k. ú. Lipí u Náchoda, na kterých je vybudována stavba cyklostezky. Bøemeno se zøizuje úplatnì na dobu, po kterou bude na této komunikaci vedena znaèená turistická cesta pro cyklisty nebo pìší. Mìsto Náchod uhradí veškeré náklady související s vypracováním geometrického plánu a zápisem vìcného bøemene do katastru nemovitostí lrm souhlasila s uzavøením smlouvy o zøízení vìcného bøemene s obcí Pøibyslav. Jedná se opìt o øešení umístìní znaèené turistické cesty pro cyklisty nebo pìší a mìsto Náchod uhradí veškeré náklady související s vypracováním geometrického plánu a zápisem vìcného bøemene do katastru nemovitostí lrm uložila vyhlásit výbìrové øízení na prodej bytové jednotky 0+1 o výmìøe 26,95 m 2 v Pražské ulici obálkovou metodou s vyvolávací cenou 400 tis. Kè. Prodej bude inzerován v tisku Smlouvy o dílo lrm souhlasila s uzavøením smlouvy o dílo na stavební úpravy kuchynì v budovì školní družiny ZŠ ul. 1. Máje 16 s firmou DELTA, s. r. o., Velké Poøíèí. lrm souhlasila s uzavøením smluv o dílo na opravu tøíd a kabinetù na severní stranì ve 2. NP pavilonu odborných uèeben v ZŠ Komenského ul. v Náchodì s firmou INEX CS, Náchod a na opravu sociálních zaøízení v levé èásti 2. a 3. NP v MŠ Havlíèkova ul. v Náchodì s firmou Miroslav Zítka, Náchod. lrm schválila poøadí pøedložených nabídek na zhotovení stavebních úprav komunikace, chodníkù a veøejného osvìtlení Na Husovì nám. v Náchodì a uzavøení smlouvy o dílo s uchazeèem na 1. místì M Silnice, a. s., Pardubice. lrm schválila poøadí pøedložených nabídek na realizaci stavebních úprav Déèka a uzavøení smlouvy o dílo s uchazeèem na 1. místì INEX CS, a. s., Náchod. Èp. 1, stará radnice odbìrné místo vody a elektrické energie lrm povìøila odbor správy majetku a financování spoleènì se Správou budov Náchod, s. r. o., a s odborem správním vypracovat návrh postupu a úhrad pøi pøedání a pøevzetí odbìrného místa v budovì èp. 1 na Masarykovì námìstí. Výroèní zpráva Lesy mìsta Náchoda spol. s r. o lrm schválila zprávu o èinnosti spoleènosti za rok 2006, roèní úèetní závìrku za rok 2006 bez výhrad, návrh spoleènosti na pøevedení disponibilního zisku, zprávu dozorèí rady, finanèní výhled hospodaøení spoleènosti na rok 2007 a výhled a plán èinnosti spoleènosti na rok lrm zvolila za èleny dozorèí rady Lesù mìsta Náchoda, spol. s r. o., ing. Karla Maršíka, ing. Jaroslava Rohulána a Helenu Bauerovou Zmìny v komisích lrm vzala na vìdomí odstoupení ing. J. Šimurdy z komise pro zámìry mìsta a z finanèního výboru odstoupení p. L. Fiedlera z kulturní komise lrm jmenovala p. Evu Doležalovou èlenkou komise pro zámìry mìsta p. Janu Hlinákovou èlenkou kulturní komise TELEGRAFICKY: lrm souhlasila s uzavøením smlouvy o výpùjèce busty T. G. Masaryka se ZŠ TGM lrm schválila zmìnu topného systému parního na teplovodní v èp. 252 v ul. Èeskoskalické a souhlasila s úhradou vyvolaných nákladù Rada mìsta Jednání rady mìsta se zúèastnilo sedm radních, pozdìji osm. Výroèní zprávy Technické služby Náchod, s. r. o., Správa budov Náchod, s. r. o lrm schválila u obou spoleèností Zprávu o èinnosti spoleènosti za rok 2006, Roèní úèetní závìrku za rok 2006, Návrh spoleènosti na pøevedení disponibilního zisku, Zprávu dozorèí rady, Zprávu o vzta-

3 3 èervenec srpen 2007 zích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou (propojené osoby) dle Obchodního zákoníku v roce 2006 a Plán èinnosti spoleènosti na rok Majetkoprávní úkony obce lrm souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy na pronájem èásti pozemkové parcely p. è v k. ú. Náchod o výmìøe 96 m 2, která je souèástí ulice Bratøí Trèkù a je ve vlastnictví mìsta Náchoda. Žadatelé uvedený pozemek užívají jako zahrádku lrm souhlasila s uzavøením nájemních smluv se spoluvlastníky domu èp. 40 v Kladské ulici na pronájem pozemkové parcely p. è. 586/2 v Bìlovsi pro zøízení zahrádky a umístìní staveb lrm souhlasila s uzavøením smlouvy o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene se spoleèností ÈEZ-Distribuce, a. s., Dìèín. Budoucí vìcné bøemeno spoèívá v umístìní kabelového vedení pod povrchem pozemkových parcel v ulici Rybáøské v Náchodì lrm uložila vyhlásit prodej bytové jednotky v Janáèkovì ulici èp Jedná se o byt I. kat., 2+1, výmìra 67,06 m 2. Prodej bude uskuteènìn obálkovou metodou s vyvolávací cenou 700 tis. Kè a inzerováním v tisku. Výsledek výbìrového øízení bude pøedložen radì mìsta k doporuèení a následnì ZM ke schválení Nákup mobilní kamery lrm schválila objednávku na dodávku mobilní kamery vèetnì bezdrátového pøenosu a montáže od firmy JJ Trend, s. r. o., Kramolna. Nákupem mobilní kamery chce mìsto zamezit množícím se pøípadùm vandalství ve mìstì (napø. zdevastovaný plot okolo nádraží ÈD v ulici Kladské). Jedná se o kameru, která by se umístila do míst, která jsou terèem útokù vandalù a po zklidnìní situace a pøípadném zadržení pachatelù by se pøemístila dle potøeby na jiné krizové místo ve mìstì. Pøenos signálu z kamery by byl zajištìn bezdrátovým pøenosem pøímo na služebnu Mìstské policie Náchod v Hurdálkovì ulici do místnosti stálé služby. Kamera by snímala pouze nastavenou oblast a nesnímala by žádné automatické obchùzky, èímž se zvýši pravdìpodobnost zadržení pachatelù vandalství. Doèasná dopravní opatøení v Náchodì lrm souhlasila s pøedloženým návrhem a uložila zajistit dokonèení studie pøístupu na sídlištì u nemocnice pøes Myslbekùv most. Jedná se o úpravu køižovatky ulic Pražské a Jugoslávské (u Bartonì), prùjezd prùmyslovou zónou a nový Myslbekùv most. Dále pak novou komunikací tzv. Matysákem na køižovatku u horní nemocnice, ulicí Bartoòovou a Purkyòovou k mostu u pivovaru. Tím by došlo k uvolnìní dalšího proudu pro místní dopravu ve smìru Bìloves. Smlouvy o poskytnutí dotací v rámci programù prevence kriminality l RM schválila smlouvy o dotacích z rozpoètu mìsta Náchoda na rok 2007: ZŠ Komenského adaptaèní týdenní pobyt žákù 6. tøíd Kè ZŠ TGM tøídenní pobyt kolektivù 6. tøíd Kè SRPDŠ Gymnázium tøídenní pobyt žákù 1. roèníkù Kè Déèko program Léto náchodských dìtí Kè Déèko vzdìlávací víkendy pro dobrovolníky pracující s dìtmi Kè Dokoøán zakoupení dataprojektoru a plátna Kè Hasièi Lipí oplocení høištì Lipí Kè Smlouvy o dílo lrm souhlasila s výbìrem zhotovitelù a s uzavøením smluv o dílo: na doplnìní 210 m 2 podlah zimního stadionu v Náchodì pryžovou podlahovou krytinou s panem Petrem Wickem, Èeská Skalice na výmìnu vstupních hliníkových dveøí ochozu na krytém plaveckém bazénu v Náchodì se spoleèností Proplast K, s. r. o., Nové Mìsto nad Metují na údržbu fotbalového trávníku Hamra v Náchodì se spoleèností PHILIPP, Sportovní trávníky, a. s., Praha 10-Vršovice na opravu ohøevu TÚV na krytém plaveckém bazénu v Náchodì se spoleèností R.O.K. 93, s. r. o., Trutnov Cyklostezka Bražec lávka Ostrovy lrm souhlasila s pøedloženým návrhem zadání veøejné zakázky Cyklostezka Bražec lávka Ostrovy a s uzavøením Mandátní smlouvy na zajištìní výbìru zhotovitele s ing. Janem Tomkem. Výbìr zhotovitele veøejné zakázky ul. Èeskoskalická lrm souhlasila s pøedloženým návrhem zadání veøejné zakázky Stavební úpravy komunikace ulice Èeskoskalická, Náchod a s uzavøením smlouvy o dílo s uchazeèem na 1. místì firmou STRA- BAG, a. s., Hradec Králové. lrm souhlasila s pøedloženým návrhem zadání veøejné zakázky Veøejné osvìtlení ul. Èeskoskalická v Náchodì a s uzavøením smlouvy o dílo s uchazeèem na 1. místì firmou TELKABEL, s. r. o., Náchod. TELEGRAFICKY: lrm schválila umístìní lezecké stìny v tìlocviènì ZŠ Komenského lrm souhlasila s použitím znaku mìsta Klubem vojenských dùchodcù regionu Náchod a na dresu sportovcù Ufo racing team Mìsto Náchod prodá obálkovou metodou Pražská 783, volný byt, èíslo 783/4, 0+1 o výmìøe 28,20 m 2, vyvolávací cena Kè. Nabídku v uzavøené obálce oznaète v levém hor. rohu nápisem: Výbìrové øízení byt 783/4 neotvírat. Prohlídka bytu 9. a vždy v 9.00 hod. Pražská 783, volný byt, èíslo , 1+1 o výmìøe 45,80 m 2 vyvolávací cena Kè. Nabídku v uzavøené obálce oznaète v levém hor. rohu nápisem: Výbìrové øízení byt 783/15 neotvírat. Prohlídka bytu 9. a vždy v 9.30 hod. Janáèkova 802, volný byt, èíslo 802/10, 2+1 o výmìøe 67,06 m 2 vyvolávací cena Kè. Nabídku v uzavøené obálce oznaète v levém hor. rohu nápisem: Výbìrové øízení byt 802/10 neotvírat. Prohlídka bytu 9. a vždy v hod. Raisova 676, volný byt, èíslo 676/13, 0+1 o výmìøe 29,40 m 2 vyvolávací cena Kè. Nabídku v uzavøené obálce oznaète v levém hor. rohu nápisem: Výbìrové øízení byt 676/13 neotvírat. Prohlídka bytu 9. a vždy v hod. Nabídky adresujte na MìÚ Náchod, odbor správy majetku a financování. Uzávìrka pøihlášek ve hodin. Informace na tel , Prodej pouze prvnímu v poøadí pøi jeho odstoupení se øízení ruší a opakuje. Rekonstrukce Husova námìstí v Náchodì Mìsto Náchod bude provádìt v termínu od do stavební úpravu komunikace, chodníkù a veøejného osvìtlení na Husovì námìstí v Náchodì. Stavební úprava bude spoèívat v úpravì komunikace v celkové délce 315 m s vymezeným parkováním, chodníky po obvodu námìstí, rovnìž bude provedeno nové odvodnìní komunikace do stávající kanalizace, zpevnìné plochy pro kontejnery, nové veøejné osvìtlení a mìstský rozhlas. Upozoròujeme obèany, že bìhem stavebních prací v této lokalitì bude veškerá cílová doprava odklonìna.

4 Náchodský zpravodaj 4 Kronika Byli oddáni v kvìtnu Miroslav Vodehnal, Náchod Lenka Dudáèková, Náchod Martin Brumlich, Hronov Romana Cinková, Hronov Milan Celba, Èervený Kostelec Zuzana Gruberová, Èervený Kostelec David Kobr, Náchod Andrea Hanušová, Náchod Narodili se v kvìtnu Šárka Heüchelová Karolína Teichmanová Èeská republika dosud nepøijala zákon, který by upravoval oblast rovného zacházení a ochrany pøed diskriminací. Pomoci pøi pøípravì legislativy má i nový projekt Obèanského poradenského støediska, o. p. s. Posílení služeb obèanské poradny v oblasti diskriminace v zamìstnání. Cílem projektu je zvýšit informovanost zamìstnancù i zamìstnavatelù o problematice diskriminace, získání údajù o stávající praxi a hledání nové formy antidiskriminaèního nástroje. Zacházení zamìstnavatelù se zamìstnanci považujeme v èeské spoleènosti za velký problém, øíká Adéla Kudynová, manažerka projektu. Na Obèanskou poradnu se obracejí lidé, kteøí se setkali s evidentními projevy diskriminace nejen pøi pøijímání do zamìstnání, ale i v pracovním pomìru. Tìmto lidem bychom chtìli prostøednictvím našeho projektu pomoci. Od února tohoto roku mohou zamìstnanci, kteøí se stali obìtí diskriminace, využít služeb nìkteré ze ètyø poraden Obèanského poradenského støediska, o. p. s. v Hradci Králové, Jièínì, Trutnovì a Náchodì. Vyškolení poradci zdarma pomohou obìtem diskriminace pøi hledání možností obrany proti chování zamìstnavatele. Poradenství však není zdaleka jedinou aktivitou, která je v rámci projektu realizována. V prùbìhu projektu by se mìlo uskuteènit na 45 pøednášek pøímo u zamìstnavatelù, bìhem kterých lektoøi seznámí zamìstnance nejen s jejich právy podle nového zákoníku práce, ale i jejich povinnostmi. V tomto vidíme velký pøínos Vojtìch Dostál Michal Skalický Valerie Svobodová Eliška Nemešová Lucie Dostálová Kateøina Ungerová Kristýna Peroutková Matyáš Dang Martin Holomek Matìj Laštovic Lada Zelbová Šárka Andršová Justýna Janeèková Barbora Homolková Tereza Bohuòková Tobiáš Škoda Ondøej Èerný Adam Šimek Kateøina Bauerová Nový projekt pomáhá v boji proti diskriminaci v zamìstnání i pro zamìstnavatele, kteøí umožní konání pøednášky ve své firmì. Vyjasnìním si vzájemných pracovnì-právních vztahù stoupá loajalita zamìstnancù i jejich pracovní výkon. Tímto zpùsobem je možné pøedcházet mnoha nejasnostem a sporùm. Vysvìtluje Radek Veis, kontaktní pracovník pro styk se zamìstnavateli. Na základì podkladù sebraných v prùbìhu realizace projektu vznikne metodika antidiskriminaèního auditu zamìøená na dodržování nediskriminaèních postupù pøi výbìrových øízeních, dodržování právních pøedpisù a diskriminaèních projevù ve firemní kultuøe. Zájemci z øad zamìstnavatelù mohou podstoupit pilotní audit, který provìøí vlastní situaci v zamìstnanecké politice s možností následného zlepšení vnitøních vztahù a firemní kultury. Získané poznatky z praxe budou pøedány kompetentním osobám a poslouží tak jako podklady pro pøípravu nového antidiskriminaèního zákona. Na realizaci tohoto projektu byly získány prostøedky z Evropské unie z programu Transition Facility. Základní informace o realizátorovi projektu: Obèanské poradenské støedisko je obecnì prospìšnou spoleèností, která v souèasné dobì realizuje ètyøi základní programy: Obèanská poradna, Dobrovolnictví absolventù, Komunitní plánování sociálních služeb, Centrum pro neziskové organizace. Více informací naleznete na Podání žádostí o nadaèní pøíspìvek (grant) II. kolo v oblasti kultury a sportu rok 2007 Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda vyhlašuje termín podání pøihlášek o nadaèní pøíspìvky (granty) v oblasti kultury a sportu. Nadaèní pøíspìvek (grant) je urèen pro fyzické a právnické osoby. V oblasti sportu se týká pouze mìsta Náchoda, oblast kultury mùže mít i regionální pùsobnost. Vyplnìné žádosti na pøedepsaném formuláøi zašlete na adresu: Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda, odbor školství, kultury a sportu, Masarykovo námìstí 40, Náchod. Termín podání II. kolo do Formuláø žádosti vèetnì zásad o poskytování nadaèních pøíspìvkù obdržíte na kontaktní adrese nebo na internetových stránkách mìsta Náchoda Kontaktní adresa: Mìstský úøad Náchod, odbor školství, kultury a sportu, Masarykovo námìstí 40, Náchod tel.: Rekordní výtìžek 7. sluníèkového dne! Rok 2007 byl pro nadaèní fond Rozum a Cit opravdu úspìšný díky veøejné sbírce Sluníèkový den se podaøilo vybrat rekordních Kè! Sbírka se konala celkem v sedmdesáti mìstech po celé Èeské republice zapojilo se do ní pøes 1400 støedoškolských studentù a tøi skautské oddíly, kteøí prodávali keramická nebo magnetická sluníèka v ulicích. Dále nám pomohly vybírat mateøské a základní školy, které nabídly sluníèka svým studentùm. Chceme tímto moc podìkovat všem, kteøí se sbírky zúèastnili, pomohli ji koordinovat nebo si zakoupili sluníèko. V Náchodì se zapojila škola SSŠ podnikatelská Náchod, velký dík tedy patøí pøedevším nadšeným studentùm a studentkám, kteøí dokázali vybrat skvìlých 7557,50 Kè. Výtìžek podpoøí èinnost pìstounských rodin a pomùže opuštìným dìtem z dìtských domovù získat nejen nový opravdový domov, ale pøedevším rodinu. Mezi nejèastìjší projekty, které podporujeme, patøí: nákup zdravotních pomùcek pro pøijaté dìti, zajištìní asistence èi finanèní pomoc pøi rekonstrukci nebo rozšiøování obydlí. Více se dozvíte na

5 5 èervenec srpen 2007 BAJKOWA KUDOWA V rámci Kulturního mostu mezi mìsty Náchodem a Kudowou Zdroj dostala nabídku i naše škola ZŠ TGM Náchod, aby podpoøila tento projekt a vystoupila na 1. roèníku polsko-èeského festivalu bajek. Èlenové našeho dramatického kroužku zahráli zpívanou pohádku Lotrando a Zubejda v nedìli v krásném prostøedí parku zdrojowym. I pøes nepøízeò poèasí mìli naši herci velký ohlas. Festivalu se úèastnilo sedm souborù, z toho tøi èeské a ètyøi polské. Mgr. Bohuslava Provazníková Více informací najdete na str. 13 SOMMERCAMP 2007 aneb setkání žákù tøí partnerských škol ZŠ v Náchodì, v Komenského ulici, Dollard College z nizozemského Woldendorpu a hostitelské školy Europaschule z Halberstadtu. Již devátým rokem zpracováváme se žáky 8. a 9. tøíd aktuální témata týkající se našeho života. Tentokrát jsme ve dnech za spolupráce mìstského podniku v Halberstadtu porovnávali evropské možnosti alternativních zdrojù energie. Pøi prezentaci byl pøítomen také ministr hospodáøství spolkové zemì Sasko-Anthaltsko. Poznali jsme pøi exkurzích, jak pracuje pøeèerpávací stanice na pøehradì Rappbodetalsperre a vìtrnou elektrárnu. Zúèastnili jsme se kromì jiných spoleèných aktivit i mezinárodního turnaje v sálové kopané. Ze sedmi družstev získali chlapci mohutnì podporovaní našimi dìvèaty 3. místo a nejlepším hráèem turnaje byl vyhlášen náš žák Milan Kováèik. Urèitì nezapomeneme na chvíle spoleènì prožité s našimi pøáteli z Woldendorpu a Halberstadtu. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je používat cizí jazyk skuteènì v praxi. A když nestaèila slovní zásoba, pøišly na øadu ruce a nohy. Zjistili jsme, že mladí lidé v tìchto evropských zemích mají podobné starosti a radosti jako u nás. Tìšíme se už na další setkání, které se uskuteèní v Nizozemsku. Tématem bude tentokrát UMÌNÍ. Za všechny zúèastnìné Venuše Zelená Pomoc mateøským školkám Spoleènost DM drogerie markt spustila kampaò na oslavu 15 let pùsobení na èeském trhu. Ta je spojena s podporou mateøských škol a potrvá pøibližnì od zaèátku kvìtna do konce prázdnin. Každá z více než stovky prodejen již pøed zahájením kampanì navázala spolupráci s jednou mateøskou školou ve svém okolí, které pøislíbila finanèní dar v podobì poukázky na nákup hraèek v minimální hodnotì 20 tisíc korun, nicménì celková výše se bude mj. odvíjet od pøíspìvkù získaných z prodeje vybraných výrobkù, z nichž bude odvádìna 1 Kè na tento projekt (zaøazeno cca 200 výrobkù napøíè sortimentem). Vybrané školky (v Náchodì se jedná o MŠ Myslbekova) budou moci za vybraný obnos nakoupit hraèky u nejvìtšího distributora hraèek v ÈR Global Express. Pro všechny zákazníky je navíc pøipravena atraktivní spotøebitelská soutìž o 150 nákupù zdarma týdnì s názvem Nakupte, pomozte & vyhrajte! Linda Maletínská Malí školáci slavili Konec roku je èas, kdy prvòáèci doèítají svoji úplnì první knihu, tedy Slabikáø. A pøi této pøíležitosti se na ZŠ T. G. Masaryka v Náchodì konala již tradièní akce s názvem Slavnost Slabikáøe. Žáèci v aule školy pøedvádìli své znalosti a dovednosti rodièùm, prarodièùm, dìtem a uèitelkám z mateøských škol i ostatním návštìvníkùm. Paní uèitelky Ivana Lojdová a Ivana Nováková s dìtmi nacvièily pásmo básnièek o písmenkách, nìkolik písnièek, hrálo se na hudební nástroje a nechybìla ani Den dìtí ve škole na Babí Jako každý rok, tak i letos se 1. èervna v základní škole na Babí slavil Den dìtí. Žáci školy mìli možnost vyzkoušet si své dovednosti v rozmanitých soutìžích, jako napøíklad lovení píš alky z vody bez pomoci rukou, poznávání pøedmìtù se zavázanýma oèima pouze pomocí hmatu, atd. Za zvládnutí tìchto a dalších úkolù èekala na dìti sladká odmìna. Celé odpoledne provázela dobrá nálada a š astné oblièeje dìtí byly odmìnou pro paní vychovatelky, které zábavné odpoledne pro dìti pøipravily. BM * * * pohádka. Tentokrát si naši malí herci zahráli na Paleèka a jeho kamarády. Letos jsme akci zpestøili o šerpování prvòáèkù, což byl takový úplnì nový prvek, prozradila zástupkynì Iva Prouzová. Paní Jitka Poláková, která má v první tøídì syna, uvedla, že chlapec udìlal bìhem roku veliký pokrok a to jak ve ètení, tak i celkovì. Vystoupení dìtí se jí moc líbilo. Slavnost Slabikáøe mìla úspìch, a tak dík patøí samozøejmì všem prvnáèkùm, ale hlavnì trpìlivým uèitelkám, bez kterých by podobných akcí nebylo. Mgr. Vlasta Drobná, ZŠ TGM Náchod Kuželkáøi oslavili padesát let Vyvrcholením letošní opìt úspìšné sezony kuželkáøského klubu SKK Primátor Náchod byla v èervnu oslava padesáti let organizovaného kuželkáøského sportu v Náchodì. V prostorách náchodské kuželny se sešlo nìkolik generací hráèù a hráèek, kteøí oblékali dres oddílu, pozdìji klubu. Mnozí se potkali vùbec poprvé, ale jak už to mezi kuželkáøi bývá tradicí, velice brzy našli spoleènou øeè. Více z historie kuželkáøského sportu najdete v pøíštím èísle. * * *

6 Náchodský zpravodaj 6 Recenze na sborník Památníku národního písemnictví k výroèí prof. Èerného Rodným krajem è. 34 Na zaèátku èervna vyšlo už 34. èíslo regionálního vlastivìdného sborníku Rodným krajem. Našeho mìsta se v nìm týká hned úvodní èlánek Lydie Baštecké vìnovaný stému výroèí úmrtí Jana Karla Hrašeho. Citují se v nìm i dobové kronikáøské zápisy a je doplnìn jednou malou ukázkou z Hrašeho tvorby. Sta Alexandra Skalického st. Kultura mìš anského prostøedí v Náchodì 16. století je vskutku fundovaný odborný text, vycházející z podrobného studia památek a dokladù Putování k Port Arturu doputovalo do Náchoda V èervnovém èísle ohlášená kniha autora Tomáše Mazala Putování k Port Arthuru, která je zejména pro Náchoïáky zajímavým a ètivým cestopisem po stopách dìjù a hrdinù románu Zbabìlci Josefa Soutìžíme s Èeským rozhlasem Hradec Králové Tøi oøíšky od Elišky aneb za krásami Hradce Králové Víte, že oblast v okolí souèasného Hradce Králové byla obydlena již v dobì prehistorické? ve tøináctém století byl postaven nový gotický královský hrad, kde èasto pøebývali Pøemyslovci? Václav II. ustanovil Hradec za èást vìna èeským královnám? Pokud tohle všechno víte, pak se urèitì rádi zapojíte do soutìže Èeského rozhlasu Hradec Králové, která startuje od pondìlí 2. èervence. Kromì toho, že vám pøiblížíme bohatou historii mìsta a zavedeme vás do míst, kam se návštìvník nikdy nedostane, budete mít ještì šanci vyhrát zajímavé ceny. z té doby. Zaujme i pouèí každého, kdo má zájem o minulost našeho mìsta. Ve sborníku jsou rovnomìrnì zastoupeny i další èásti kraje Aloise Jiráska, Boženy Nìmcové a bratøí Èapkù. Zajímavé i ètivé jsou osobní vzpomínky Karla Tylše na Jana Masaryka, ale i další texty. V pøíloze Dìti rodnému kraji jsou tentokrát dìtské ilustrace inspirované veèerníèkovskými pohádkami. Sborníèek doporuèujeme Vašemu zájmu. Èíslo za pouhých 30 Kè lze získat v Informaèním centru, knihovnì i v knihkupectví. (AF) Škvoreckého, je již od pátku 22. èervna 2007 k dostání v Knihkupectví Horová Maur v Palackého ulici v Náchodì za cenu 259 Kè. Pilotní výtisk knihy, jak dokumentuje pøiložená fotografie, pøedal autor slavnostnì èlence redakce Náchodského zpravodaje Lydii Baštecké nad Náchodem u pomníku Moravanù, padlých ve válce 1866, pøi zahájení oficiálního letošního putování pozvaných hostù novináøù, literátù a pøíznivcù Josefa Škvoreckého i jeho rodného mìsta. Pøipraveny jsou pro vás fotoaparáty, mp3 pøehrávaèe a rekreaèní pobyty. Staèí, když budete pozornì poslouchat Èeský rozhlas Hradec Králové a správnì odpovíte na otázky, které ve vysílání zazní bìhem odpoledního vysílání. Nápovìdu už ale uslyšíte bìhem dne. Pokud chcete vyhrát zajímavé ceny, pak se vám tedy vyplatí poslouchat Èeský rozhlas Hradec Králové po celý den. A kde nás naladíte? Na frekvencích 90.5 pro východní Èechy, 95.3 pro Královéhradecko a 96.5 pro Rychnovsko FM a nebo na internetu hradec Další podrobnosti o soutìži se dozvíte jak z našeho vysílání, tak i na našich webových stránkách. Prázdninová výroèí Na pøipadá 20. výroèí úmrtí univ. prof. dr. Václava Èerného, významného literárního vìdce a kritika, rodáka z Jizbice. V roce 1995 byla v Náchodì významná konference o jeho životì a díle. Dne zemøel básník Fráòa Šrámek, o pìt let pozdìji, na zaèátku èervence 1957 zaèala první Šrámkova Sobotka. Dne oslaví 85. narozeniny spisovatelka Marie Kubátová, žijící ve Vrchlabí. Naposledy pøed pìti lety v záøí jsme s ní besedovali i u nás. Dne dovrší pìtašedesátku PhDr. Ladislav Hladký, CSc., významný regionální historik, autor mnoha odborných studií a publikací, dva dny po nìm pìtasedmdesátku ing. Jindøich Bradna, emeritní øeditel náchodské obchodní akademie a pøedseda výboru Komorní hudby, organizující náchodský hudební život. Stejné výroèí oslaví 5. srpna výtvarník Jiøí Zhibo. Významnou výstavu jeho grafického díla mùžeme zhlédnout na námìstí v muzeu. Všem tøem pøejeme hodnì sil i zdraví do další práce pro náš region. Dne se narodil jeden z prvních profesorù zdejší reálky a pak gymnázia Jaroslav Franke, èinný i literárnì. Jako básník a pøekladatel používal podle svého rodištì pseudonymu Skalický. Uèil zde od roku 1897 do roku 1931, zemøel v Olešnici v Orlických horách, jeho bývalí žáci mu tam nechali zøídit dùstojný náhrobek. Nedožité 90. narozeniny náchodské akademické malíøky Anny Sládkové pøipadají na 16. èervenec, již 15 let uplyne od smrti profesora náchodského gymnázia, historika a výtvarníka Milana Jareše. Dne by se dožil 70 let malíø Ivo Švorèík. Již pìt let uplyne od úmrtí malíøe a vtipného vypravìèe Vladimíra Komárka, s nímž jsme se setkali v Náchodì nìkolikrát, s jeho dílem se mùžeme naštìstí setkávat i nadále. V náchodské nemocnici zemøel nìkolik dní po svých 75. narozeninách básník a pøekladatel, øádový knìz P. Sigismund Bouška. Na týž den pøipadá 110. výroèí narození náchodského knihovníka, spisovatele a kulturního pracovníka dr. Václava Fryèka. V roce 1998 o nìm vydala zdejší knihovna významnou publikaci. Na poslední den v srpnu pak pøipadá 105. výroèí smrti uèitele a sbormistra Antonína Pinkavy. Výraznì se podílel na založení pìveckého sboru Hron a na prvních 40 letech jeho èinnosti. Jako vùbec první byl pøi pøíležitosti svých 60. narozenin v roce 1898 jmenován èestným èlenem Hronu. Pøed 110 lety, , se v Náchodì narodil Oldøich Èepelka, øeditel hudební školy, dobrý hudebník a kapelník byla v Náchodì slavná svatba, profesor gymnázia Miloslav Nesládek si bral svou žákyni, dceru starosty Èížka Marii. (AF)

7 7 èervenec srpen 2007 Z historie sportu v Náchodì * * * * * * Èást 7 Plavání Slavnostní otevøení plovárny na Metuji roku 1916 Lázeòské koupalištì v Bìlovsi ve 30. letech Bazén mìstských lázní v budovì Mìstské spoøitelny ve 30. letech Propagaèní obrázek Koupalištì Jiráskova kraje z doby tìsnì po válce Již v letošním pøedèasném létì to èasto láká k vodì a navíc bylo v pátek po více než roèní pauze znovu otevøeno náchodské koupalištì, takže téma plavání je do letního dvojèísla více než aktuální. Aby se však mohlo plavat závodnì a mohl se rozvíjet talent disponovaných jedincù, bylo nutno v místì nejprve vytvoøit podmínky pro veøejné koupání a plavání. Pokud necháme stranou lázeò sloužící výhradnì k oèistì tìla, zaznamenáme vùbec první zmínku o koupadle v roce 1865 a kde jinde než na Metuji. Tehdy Josef Taufmann, truhláøský mistr z è. 12 na Parkánech, podal k okresnímu úøadu písemnou žádost, respektive pokornou prosbu o koupel na øece Metuji kvùli pøání zdejší obecnosti. Byla to spíše petice, protože ji spolupodepsalo 52 náchodských obèanù, o jejím výsledku nás však úøední prameny neinformují. Každopádnì pokud byla koupel zøízena, nemìla dlouhého trvání, protože v èervnu 1877 se øeditelství náchodských mìš anských škol obrátilo na obecní zastupitelstvo se žádostí o zøízení vhodného koupadla pro školní mládež. Okamžitì bylo vybráno a urèeno místo plac pod velkým mlýnem. Mlynáø Václav Lokvenc však nebyl pøi jednání o pøíslušné finanèní odmìnì zrovna skromný, a tak se zástupci mìsta zaèali souèasnì poohlížet po jiném vhodném místì a dokonce pro tento úèel zøídili komisi. Podmínky pro koupání v øece se zlepšily až v souvislosti s její regulací. Tehdy byla vybudována u jezu v dnešní ulici Elišky Krásnohorské oficiální plovárna, tehdejší terminologií mìstské koupadlo. V rozšíøeném novém øeèišti Metuje nad jezem vzniklo mìlké koupalištì pro neplavce, zatímco plavci si užívali hlubší èást v samostatném øeèišti. Na pøilehlém oploceném pozemku byly postaveny døevìné šatny a vyhrazeno místo pro slunìní. Slavnostní otevøení se konalo v srpnu Souèasnì býval èilý ruch na lázeòském koupališti v Bìlovsi u mlýna a pokud to šlo, koupalo se na rybnících Figurách a Velkém rybníku na Plhovì. Zásadním zlomem v úrovni koupání a plavání v Náchodì bylo vybudování moderního koupalištì s èistièkou vody v polovinì tøicátých let 20. století. Náchodskýpodnikatel Stanislav Holubec a projekèní firma Hartmann a Goldschmied postavili na Plhovì pod hrází velkého rybníka, v místech bývalého Podborního mlýna, koupalištì s velkým bazénem pro plavce a menším pro dìti, šatnami a restaurací. Okolní rozlehlé pozemky sloužily ke slunìní, odpoèinku a sportovním hrám. Areál byl oplocen a nazván v duchu tehdejší mentality Koupalištì Jiráskova kraje. Stejnì moderní byly veøejné mìstské láznì, zøízené v nové budovì Mìstské spoøitelny na námìstí, v jejím zadním traktu s vchodem z Hrašeho ulice. V lázních byl nejen krytý plavecký bazén s pøihøívanou vodou, ale i parní a vanové láznì, svého èasu velmi intenzívnì využívané. A tak plhovské koupalištì a bazén ve spoøitelnì umožnily rozvoj plavectví jako organizovaného sportu. První dochované materiály jsou z roku1928, kdy plavecké závody, poøádané lehkoatletickým odborem SK Náchod na mìstské plovárnì vydaøily se nad oèekávání dobøe, dík dobrému arangementu a zajímavým bojùm v jednotlivých èíslech závodù. V roce 1930 se zase uskuteènilo mistrovství bazénu Mìstské spoøitelny, mimoto plavecké závody SK Náchod pokraèovaly v dalších roènících. Rozhodujícím byl pøíchod plaveckého cvièitele AC Sparty Praha Pavla Gráfa v roce 1936 do Náchoda. Zvýšila se technická úroveò plavcù a rozšíøila se èlenská základna, Gráf založil také vlastní cenu pro nejlepšího dorostence. Na plhovském koupališti se pøed válkou konávaly Plavecké pøebory Jiráskova kraje. Ve váleèném roce 1940 vznikl v Náchodì závod, který se zde plave dodnes pøebor O modrou stuhu Jiráskova kraje. Prvnímu roèníku pøihlíželo 800 divákù a v èestném výboru figurovaly pøední osobnosti mìsta Cyril Bartoò-Dobenín, MUDr. Jaroslav Eichler, Jaromír Kudrnáè, Josef Lepš, Antonín Taichman a další. V roce 1946 se slouèily plavecké oddíly SK Náchod a Sokola a v roce 1950 byl ustaven sportovní oddíl plavání pøi náchodské TJ Sokol. V roce 1982 byla zahájena I. etapa výstavby krytého plaveckého bazénu na Hamrech a od jeho dokonèení se všechny tréninky i závody odehrávají tam. Roku 1988 vznikl plavecký oddíl Delfín Náchod, soustøedìný na pøípravu závodních plavcù, i Støedisko plavecké výuky. Vedle novodobé éry již mezinárodních závodù O modrou stuhu, kdy se plave o pohár starosty mìsta Náchoda, byl v roce 1999 ve spolupráci se Spoleèností DUHA Trutnov nastartován i nový projekt plaveckých závodù pro postižené dìti. Sportovní plavání v Náchodì je úspìšné a perspektivní. Na závìr nesmíme opomenout obrovský úspìch èlenky oddílu Dálkového plavání a sportovního otužování Výtahy Náchod Dany Zboøilové, která14. srpna 2001 úspìšnì pøekonala kanál La-Manche. Mgr. Lydia Baštecká

8 Náchodský zpravodaj 8 Nový Zákon o sociálních službách v praxi Nabytím úèinnosti nového zákona o sociálních službách dostala spoleènost nelehké úkoly. Poskytovatelùm služeb pøipadla povinnost uvést zákon do praxe a uživatelùm služeb zbývá zákon pochopit a pøijmout. Úkoly jsou to nesmírnì obtížné pro obì strany a nedaøí se je zcela splnit ani po pùl roce. V Mìstském støedisku sociálních služeb Marie v Náchodì (MìSSS) budou ke zaregistrovány tøi typy služeb tak, jak bylo urèeno zøizovatelem, tedy MìÚ v Náchodì. Zøizovatel provedl výbìr typù služeb podle znìní zákona 108/06 Sb. tak, aby svým seniorùm nabídl co nejširší možnost volby. Mohou se tedy rozhodnout, který typ služby jim nejlépe pomùže naplnit jejich osobní cíle. Terénní peèovatelská služba je dùležitým èlánkem støediska, protože je urèena vìtšinì žadatelù o sociální služby. Tato služba zajiš uje péèi potøebným obèanùm v jejich domácím prostøedí, a tak jim umožòuje, aby mohli zùstat co nejdéle ve svých domovech. Pro každého èlovìka je velmi dùležité, aby žil v pøirozeném prostøedí. K uspokojení této potøeby žít ve své rodinì, slouží i druhý typ služby a tím je tzv. Odlehèovací služba. Tento typ služby je urèen tìm seniorùm, kteøí žijí v domácím prostøedí a jejich peèovatel z øad rodiny nebo pøátel nutnì potøebuje zaøídit své záležitosti. Senior se proto mùže obrátit na MìSSS a požádat o odlehèovací službu, kdy mùže po dobu nejdéle tøí mìsícù pobývat v Domovì pro seniory Marie. Rodina si v této dobì obstará své záležitosti. Je zapotøebí tuto službu vèas naplánovat, protože støedisko má k dispozici pro tuto službu pouze ètyøi lùžka a je nutné vytváøet poøadí k uspokojení zájemcù o službu. Pøijímání žadatelù se dìje podle pøedem stanovených pravidel. Tøetí typ služeb, který bude støediskem zaregistrován, je Domov pro seniory Marie. Tento typ služby je podstatnì nákladnìjší než terénní služba. Je urèen pro ty seniory, jejichž situace vyžaduje vìtší rozsah péèe druhých osob. Zákon pro tuto službu stanovuje jednak typ budovy, ve které smí být služba provozována, a také druh a poèet personálu, který tuto službu vykonává. Aby zøizovatel vyhovìl právì tìmto zákonným podmínkám, vybral k poskytování tìchto služeb budovu Marie v Bartoòovì ulici. V budovách Harmonie I a Harmonie II v Rybáøské ulici mohou být podle nové- Rekonstrukce Jiráskova koupalištì Hlavním pøedmìtem tohoto díla bylo provedení nových železobetonových, bazénových van, rozvodù bazénové vody, zpevnìných ploch ochozù a dodávka nové technologie úpravy bazénové vody, aby rekonstruované koupalištì a kvalita vody splnila veškeré požadavky vyhlášky è. 135/2004 Sb. o provozu veøejných bazénù a koupališ. Projekèní práce zajistila spoleènost Bazenservis, s. r. o., Týništì nad Orlicí spoleènì s projekèním ateliérem INS., s. r. o., Náchod. Generálním dodavatelem prací byla spoleènost Prùmstav Náchod, s. r. o., a Sportakcent, s. r. o., Praha. K zahájení vlastních prací došlo , dokonèení stavby zkolaudováním Hodnota tohoto dokonèeného díla je Kè vèetnì DPH. V prùbìhu výstavby došlo ke zmìnì zdrojové vody pro zásobování Jiráskova koupalištì. Pùvodní dodavatel zdrojové vody spoleènost Harpen ÈR, teplárna Náchod provedla v roce 2006 tzv. optimalizaci vlastní úpravny užitkové vody a to takovým zpùsobem, že výstupní vodu již není možné použít pro zásobování Jiráskova koupalištì. ho zákona pouze nájemní byty, ve kterých služby tìmto nájemníkùm poskytuje terénní peèovatelská služba. Podle nového zákona o sociálních službách je tedy nutná zmìna pøi uvažování o výbìru. Nyní je zapotøebí volit typ poskytovaných služeb, nikoli objekty, tedy budovy, ve kterých se daná služba nachází. Protože v jednotlivých budovách jsou poskytovány služby naprosto odlišné a ne podobné jako tomu bylo døíve. Další odlišnost od døívìjšího zpùsobu je ve výbìru žadatelù pro umístìní. Výbìr žadatelù o nájemní byt nebo o místo v domovì pro seniory bude probíhat nadále podle pøedem stanovených pravidel. Budou však sledována kritéria v oblasti potøebnosti péèe. Do nájemních bytù mohou být umístìni ti žadatelé, kteøí potøebují peèovatelské služby, ale nejsou na nì plnì odkázáni. Do domova pro seniory musí být umístìni jen žadatelé, kteøí jsou na péèi závislí! Náklady na provozování sociálních služeb jsou na celém svìtì vysoké. Každý, kdo chce sociální služby provozovat, má v našem státì za povinnost podle nového zákona 108/06 Sb. se zaregistrovat jako poskytovatel. Podmínky k registraci jsou obsáhlé a je zapotøebí doložit spoustu vìcí, mimo jiné také ekonomickou rozvahu, tedy to, jak služby budou financovány. Každý, kdo využívá služeb MìSSS Marie, a už jde o služby terénní èi pobytové, dostává od mìsta na tyto služby dotaci. To, co uživatel za služby zaplatí sám, je menší èást z celkového nákladu na službu. I když v porovnání s vlastním pøíjmem to bývá pro vìtšinu uživatelù èástka velká. Prostor pro poskytování služeb je stanoven zákonem, který je nutné dodržet. Zøizovatel se snažil vybrat takové typy služeb, aby jejich nabídka mohla uspokojit co nejširší spektrum seniorù, kteøí by jejich prostøednictvím dosáhli svých životních cílù. Stávajícím obyvatelùm v budovách Marie a Harmonie byla nabídnuta možnost zmìnit typ služby již v bøeznu tohoto roku. Tuto možnost využil ze všech témìø 150 uživatelù služeb pouze jeden. Tato skuteènost vypovídá o mnoha vìcech, jednou z nich je ta, že myšlení lidí se mìní velice nesnadno. Ve stáøí nechceme pøijímat zmìny, je to pro nás obtížnìjší než ve kterékoli jiné etapì života. Naše doba je však plná velkých zmìn. Proto se nám nedaøí ještì ani po pùl roce pøijmout zmìny vyplývající z nového zákona o sociálních službách. Není ale zapotøebí se pøíliš znepokojovat. Je to pøirozený vývoj. Je potøeba trpìlivosti a vzájemného pochopení. Èas nám v tom pomùže. Za pracovníky MìSSS MARIE Náchod Bc. Irena Svozilová, sociální pracovnice Po vyhodnocení dostupných dat se jako nejvýhodnìjší zdroj vody ukázala možnost použití vody povrchové z pøilehlé vodoteèe, potoka Radechovka. Proto rada mìsta Náchoda schválila vybudování nové pøedúpravny zdrojové vody a to v hodnotì Kè vèetnì DPH. Dodavatelem pøedúpravny zdrojové vody je ing. František Svoboda z Brna. Zmìnou, kterou rada mìsta chtìla pøekvapit naše obèany, je stavba ètyødráhové skluzavky. Možná se zeptáte, proè skluzavka a ne tobogán. Odpovìï je jednoduchá, za stejný èasový interval odbaví tato skluzavka ètyønásobné množství osob než tobogán. Náklady na ètyødráhovou skluzavku èinily Kè vèetnì DPH. Generálním dodavatelem skluzavky byla spoleènost Prùmstav Náchod, s. r. o., a Sportakcent, s. r. o., Praha. Mìsto Náchod myslelo pøi rekonstrukce koupalištì i na osoby tìlesnì postižené vèetnì osob imobilních a provedlo potøebné úpravy takovým zpùsobem, aby i osoby tìlesnì postižené mohly rekonstruované koupalištì využívat. Celkové náklady rekonstrukce Jiráskova koupalištì vèetnì pøedúpravny zdrojové vody a ètyødráhové skluzavky èiní Kè vèetnì DPH. Mìsto Náchod získalo ze státního rozpoètu v roce 2006 dotaci ve výši 15 mil. Kè, zbývající èást ve výši Kè financovalo z vlastních zdrojù.

9 9 èervenec srpen 2007 Titul Náchodský pedagog roku 2007 Mìsto Náchod oceòuje každoroènì vždy v závìru školního roku nìkolik pedagogù za jejich práci udìlením titulu Náchodský pedagog roku. Pøipomíná tak veøejnosti záslužnou práci pracovníkù ve školství. Návrhy na ocenìní uèitelù pøedkládají øeditelé pøíslušných základních škol, za tøi menší školy navrhují vždy jednoho po vzájemné dohodì. Návrh na ocenìní jediného zástupce pedagogù v mateøských školách vzniká na základì dohody øeditelek náchodských mateøských škol. Náchodské Kuronské slavnosti Široko daleko se rozhlásilo, že bohatý vévoda Kuronský a Zaháòský sídlí v Náchodì, a tak se sem pøicházeli pøedvádìt mnozí umìlci zkrátka bylo málo dní, kdy by se nedalo nìco vidìt... Mladý zámecký úøedník Jan Müller, jehož Pamìtihodnosti panství Náchod si budou moci zájemci pøeèíst již letos na podzim, kdy bude vydána jejich edice s bohatým doprovodným aparátem, jako oèitý svìdek zaznamenává èilý ruch na náchodském zámku i ve mìsteèku pod ním, který zavládl bìhem pobytu nového majitele Petra vévody Kuronského. Pøedvádìli se skuteèní hudební mistøi i umìlci akrobatiètí, své hudební umìní ukázali i místní muzikanti a náchodští kupci si mnuli ruce nad bohatým ziskem z dodávek na zajištìní živobytí tolika novým pøíchozím a navíc, když bohatý vévoda rád vše zaplatil. V letošním roce si pøipomínáme 210. výroèí náchodského uvedení Mozartovy opery Don Giovanni, jednoho z prvních mimopražských. A tak vznikla myšlenka pøiblížit dobu Kuronských založením slavností, které by tak jako v minulosti oživily zámek i mìsto Náchod. Pracovní skupina se snaží pøipravit rozmanitý program, jenž by uspokojil široké publikum. Poèínaje záøím se uskuteèní koncerty, divadelní pøedstavení, zámecká nádvoøí ožijí akrobatickými kousky kejklíøù i dílnami øemeslníkù, na náchodský zámek pøijede samotný vévoda Kuronsky se svým doprovodem a vyvrcholením bude slavnostní pøedstavení opery Don Giovanni. Podrobný program bude uveøejnìn v záøijovém èísle Zpravodaje. Ale již nyní vìøíme, že všechny Náchoïany i ty pøespolní potìší nová tradice Náchodských Kuronských slavností, které budou pøitahovat zájemce nejen o historii mìsta a zámku, jejichž zástupci na programu a nejen letošním pilnì pracují. Vìra Vlèková * * * Zároveò mùže mìsto Náchod udìlit Ocenìní za dlouholetou práci ve školství za kvalitní øízení školy a Ocenìní za práci s dìtmi za jinou nároènou práci s dìtmi, návrh ocenìných pøedkládá odbor školství, kultury a sportu Mìstského úøadu Náchod. V letošním roce se tato malá slavnost uskuteènila ve ètvrtek 7. èervna v obøadní síni náchodské radnice a titul Náchodský pedagog roku 2007 obdrželi: Mgr. Iva Prouzová zástupkynì øeditele pro první stupeò na základní škole T. G. Masaryka Ing. Jiøí Dusbaba druhým rokem uèitel druhého stupnì ZŠ T. G. Masaryka Mgr. Venuše Zelená zástupkynì øeditele ZŠ Komenského Mgr. Šárka Havlíèková osmým rokem uèitelkou Základní školy Náchod-Plhov Dana Roušarová od roku 1992 uèitelkou v mateøské škole na Plhovì Èestné uznání za práci s dìtmi udìlilo mìsto Náchod Bc. Helenì Nekulové pedagogické pracovnici Galerie výtvarného umìní v Náchodì Irenì Macurové odborné pracovnici Mìstské knihovny v Náchodì Èestné uznání za dlouholetou práci ve školství udìlilo mìsto Náchod Janu Schejbalovi øediteli ZUŠ J. Falty. Státní zámek Náchod Kulturní akce pro èervenec Setkání s lidovou písnièkou (vystoupení folklorního souboru Barunka a pìveckých souborù Kumy a Jaskier z Polska III. nádvoøí) Klára Matìnová a Anna Matìjková (hudební vystupování v areálu Náchodského zámku III. nádvoøí, Velký sál) Jiøí Vavøina Fantastické obrazy a podivuhodnosti (Výstava umìleckých dìl Jiøího Vavøiny Velký Sál) Skupina historického šermu Buhurt, 18 hod. Køenovice u Slavkova (samostatné veèerní divadelnì šermíøské pøedstavení III. nádvoøí) Skupina historického šermu Buhurt, 9 17 hod. Køenovice u Slavkova (šermíøské scénky v gotickém sklepì v rámci jednotlivých prohlídek zámku) Renesanèní a barokní hudba pøi hod. veèerních prohlídkách zámeckých expozic s èernou paní (ZUŠ Police nad Metují) Veèerní prohlídky nutno objednat pøedem na tel.:

10 Náchodský zpravodaj 10 * * * INFORMACE Z MÌSTSKÉHO PIVOVARU * * * Primátor Diamant z Èeských Budìjovic s titulem PIVO ÈESKÉ REPUBLIKY 2007 Ve dnech se na výstavišti v Èeských Budìjovicích uskuteènily po jedenácté Slavnosti piva. Nedomyslitelnou souèástí výstavy Slavnosti piva 2007 byla i degustaèní soutìž Pivo Èeské republiky Hlavním garantem letošního roèníku byla TÜV SÜD Czech. Soutìž probìhla pod záštitou Ministerstva zemìdìlství ÈR a hejtmana Jihoèeského kraje. Poøadatelem akce je Výstavištì Èeské Budìjovice, a. s. ve spolupráci s firmou REVEL. Degustaci provádìlo anonymnì 60 kvalifikovaných odborníkù z pivovarù celé Èeské republiky. Do soutìže se letos pøihlásilo 42 tuzemských pivovarù (a 1 slovenský) s 181 vzorkem piv a piva se hodnotila celkem v 11 kategoriích. Pivovaru Náchod se opìt letos daøilo a Primátor Diamant zvítìzil v kategorii piv se sníženým obsahem cukrù a získal právo užívat titul PIVO ÈESKÉ REPUBLIKY Náchodské pivo tak obhájilo své prvenství z loòského roku, v roce 2005 získalo místo druhé. Diamant získal od roku 1993, kdy je pivovar akciovou spoleèností 100% vlastnìnou mìstem Náchod, na rùzných veletrzích a soutìžích celkovì již 14 ocenìní. Pivovar Náchod je podle oficiálních statistik Èeského svazu pivovarù a sladoven za rok 2006 také druhým nejvìtším výrobcem tohoto druhu piva u nás, vyrobil pøes 3 tis. hl a jeho podíl na trhu èiní 13,9 %. Soutìž Pivo Èeské republiky je poètem pøihlášených znaèek nejvýznamnìjší akcí svého druhu v zemi. S výjimkou nejvìtších pivovarù, jako jsou Budìjovický Budvar a Plzeòský Prazdroj, se jí úèastní všichni významní výrobci piva z celé zemì. Mezi prvních pìt piv se dostal v dalších kategoriích Primátor Svìtlý velmi tìsnì 4. místo a Primátor Nealko a Primátor Premium Dark obì piva obsadila shodnì pátá místa. Dokonèení rekonstrukce pøetlaèných tankù a sanitaèní stanice Pivovaru Náchod a. s. Dobré hospodáøské výsledky pøedchozích let vedly vedení spoleènosti Pivovar Náchod k rozhodnutí zahájit v roce 2006 dlouhodobì odkládanou rekonstrukci technologie sklepa. Jedná se o vybudování nového prostoru pøetlaèného oddìlení, výmìnu pøetlaèných tankù (sloužících ke skladování nafiltrovaného a stabilizovaného piva do doby jeho stoèení do transportních obalù tzn. sudù nebo spotøebitelských obalù tzn. láhví), nahrazení sklenìných potrubních rozvodù nerezovými a vybudování nové sanitaèní stanice. Jednalo se pomìrnì o komplikovanou a èasovì nároènou investièní akci. Menší objem finanèních prostøedkù byl investován do stavební pøípravy nového oddìlení. Tato èást byla spuštìna v podzimním období roku Realizace technologického zaøízení vèetnì automatizovaného systému øízení a sanitaèní stanice probíhala v jarním období roku 2007 a celková hodnota této investice dosáhla cca 20 milionù korun. Ke slavnostnímu uvedení nového oddìlení do provozu došlo ve støedu 20. èervna Do budoucna tato investice umožní pivovaru realizovat další možnosti inovací výrobkù v požadovaných objemech a kvalitì pro pøípadný nárùst produkce èi udržení se na trhu s nápoji a touto investicí dochází i k završení celkovì 15leté rekonstrukce studené èásti pivovaru. Pivovarská prodejna o prázdninách Kompletní lahvový sortiment pivovaru, jak piv, tak limonád, širokou paletu multipackù a dárkových balení a 0,5 l plechovky svìtlého ležáku Premium lze i bìhem prázdnin zakoupit v naši pivovarské prodejnì (Dobrošovská 130), kde navíc mùžete poøídit i rùzné reklamní pøedmìty a sklenice. Bìžná provozní doba prodejny bude i v èervenci a srpnu v plném rozsahu, tzn. v pracovní dny 9 17 hod., sobota 8 12 hod. a bez uzavøení z dùvodu dovolené. V prodejnì je možné si po pøedchozí dohodì zajistit i pivo sudové (15, 30 a 50 l KEG sudy), chlazení èi ruèní pípu pro zpestøení Vaší dovolené, sportovní a spoleèenské akce èi zahradní párty. V prùbìhu mìsíce èervence bude také pokraèovat úspìšná akce, kdy pøi zakoupení jedné pøepravky piva Primátor získáte dárek zdarma v podobì jedné lahve speciálního piva. Velká letní jízda s Primátorem I o prázdninách pokraèuje naše letní spotøebitelská soutìž s názvem Velká letní jízda, ve které mùžete soutìžit s náchodským pivovarem. Nasbírejte 20 zátek z lahvového piva Primátor v pomìru 15 zátek od piv ze standardního sortimentu (Primátor: Premium, Premium Dark, Svìtlý, Nealko a Diamant v libovolném pomìru) a 5 zátek od pivních speciálù (Primátor: Polotmavý 13 %, Exkluziv 16 %, Rytíøský 21 %, Double 24 %, Weizenbier, Pale Ale opìt v libovolném pomìru) a spoleènì s odpovìdí na soutìžní otázku, která zní: Kolik zátek od piva Primátor váží stejnì jako pìt skútrù v hlavní cenì? je jednorázovì zašlete nejpozdìji do na adresu Peacock, a. s., PO Box 121, Náchod. Nezapomeòte uvést zpáteèní adresu a oznaèit obálku nápisem: Soutìž Primátor. Vyhodnocení soutìže probìhne nejpozdìji do O co se soutìží? O více než 130 hodnotných cen: cena: skútr, cena: horské kolo, cena: stan, cena: spací pytel, cena: multipack Primátor Paleta chutí z Náchoda a koneènì cena: multipack Primátor Premium. Více informací a úplná pravidla soutìže najdete na Soutìž o nejhezèí rozkvetlé místo Žijete v kvìtinovém ráji? Pochlubte se krásou svého rozkvetlého domova a zúèastnìte se soutìže o nejhezèí rozkvetlé místo. Letos vyhlašujeme již 3. roèník. Pravidla soutìže: Soutìž je vyhlášena stejnì jako v loòském roce v kategoriích okno, balkon, rodinný dùm a celková úprava. Novì pro letošní rok vyhlašujeme kategorii školy a školky. Poøadatel si vyhrazuje možnost pøípadného udìlení zvláštní ceny. Každý, kdo se bude chtít zúèastnit soutìže, doruèí na Mìstský úøad Náchod, odbor životního prostøedí v období od 1. èervence do 15. záøí 2006 jednu až dvì fotografie s rozkvetlým místem. Spoleènì s fotografií je nutné uvést èitelnì své jméno, adresu bydlištì, adresu místa, kde je možné kvìtinovou výzdobu zhlédnout a kategorii, ve které se chcete zúèastnit. Místo, kde se kvìtinová výzdoba nachází, musí být v Náchodì. Fotografie budou zveøejòovány v Náchodském zpravodaji a na internetových stránkách mìsta. Vyhodnocení soutìže provedou èlenové komise životního prostøedí v mìsíci øíjnu, pøièemž vítìzové všech kategorií budou odmìnìni.

11 11 èervenec srpen 2007 EKOutek Horké letní dny nás zajisté zlákají ke koupání. Èastokrát se nám stane, že pøijdeme na oblíbené koupalištì, øeku, rybník, èi jezero a místo vody nalezneme jen zapáchající zelenožlutou tekutinu. Èasto se v létì ozývá ze sdìlovacích prostøedkù varování pøed koupáním z dùvodu výskytu sinic. Sinice jsou pøíbuzní baktérií. Jde jen o shluk molekul nukleových kyselin. Žijí v podstatì na celém zemském povrchu. Nalezneme je i v termálních pramenech (až 85 C) èi v blízkosti zemských pólù (až -180 C). Dokáží pøežít v klidových formách výtrusech i stovky let, dokud se nedostanou do vhodných podmínek, kde by opìt mohly rùst a množit se. Jsou dùležitou složkou pùdní mikroflóry, sladkovodního i moøského planktonu. Výskyt sinic byl potvrzen už v období asi pøed 3,5 miliardami let. Souèasným problémem je silný rozvoj sinic ve vodních nádržích spojený zejména s postupující eutrofizací životního prostøedí (obohacování vody dusíkem a fosforem). Sinice dokáží tvoøit celou øadu velmi jedovatých látek toxinù, nebo mohou fungovat jako spouštìèe alergické reakce alergeny. V dobì pøemnožení sinic dochází pøes den k silnému okyslièování vody a pøes noc zase pro zmìnu k silnému odkyslièování. Sinice jako i jiné zelené, fotosyntetizující organismy v noci kyslík neuvolòují, ale naopak spotøebovávají. Po pøemnožení sinic následuje silné namnožení zooplanktonu, který se sinicemi živí. Výsledkem tohoto pøemnožení je zrychlené vydýchání kyslíku z vody, vedoucí k následnému udušení nejen tìchto organismù, ale i jiných obyvatel kvetoucích vod. Díky rozkladným procesùm se pak do vody uvolní velké množství živin, které samozøejmì nahrává vzniku nového vodního kvìtu sinicím. Zda jsou ve vodì sinice nebo øasy lze pomìrnì dobøe rozeznat následujícím zpùsobem: lahev se zúženým hrdlem naplníme zcela vodou a necháme alespoò 20 minut stát v klidu na svìtle. V pøípadì, že se u hladiny vytvoøí zelený kroužek tvoøený zelenými organismy ve tvaru sekaného jehlièí nebo zelené krupice (a voda pøitom zùstane èirá), jedná se s nejvìtší pravdìpodobností o sinice. Jestliže zùstane voda zakalena rovnomìrnì nebo se zaène tvoøit vìtší zákal u dna, pùjde pravdìpodobnì o øasy. Ještì jednodušším testem je vstupovat do vody opatrnì (aby se nezvíøily usazeniny ze dna) a pozorovat, zda se okolo kolen ve vodì nevznášejí drobné zelené èásteèky. Když ano, jedná se pravdìpodobnì o sinice. (Zdroj: Co se namìøilo? V øíjnu loòského roku probìhlo v našem mìstì 24hodinové mìøení ovzduší, provádìné nìkolika mìøicími systémy najednou. Byla získána øada dat o zneèištìní ovzduší jednotlivými zneèiš ujícími látkami, která byla zpracována a vyhodnocena. Byly získány údaje o prostorovém rozložení zneèištìní ovzduší mìsta, emisním zatížením jednotlivých lokalit, prùbìhu emisní zátìže bìhem 24 hodin Navigaèní systém pro øidièe je v provozu od letošního kvìtna Ještì pøedtím, než ho staèila zkontrolovat, odstranit chyby a pøevzít, sklidila radnice za nový informaèní systém pro øidièe veøejnou kritiku. Budiž. Podstatné dnes je, zda systém INAS øidièe v našem mìstì navede k cílùm, které se vybrali (pochopitelnì bude záležet na tom, zda daný cíl bude v systému zaøazen) a zda se tímto krokem podaøí mìstu a policii odstranit bezpeènost silnièního provozu snižující a mìsto hyzdící les zbyteèných znaèek, reklamních panelù a smìrovek. Není jistì na škodu uvést pár informací o tom, jak vlastnì systém funguje. Jeho projektantem, realizátorem i provozovatelem je firma INAS JABLONEC, s. r. o. Ještì pøed instalací probìhla celá øada jednání. Výsledkem byla realizace úplnì nového uceleného navigaèního systému a úprav dopravního znaèení. Celý systém je jednoduchý. Øidiè pøijíždìjící do mìsta má možnost zastavit v odstavném pruhu u vstupní informaèní tabule. Jsou ètyøi na pøíjezdech od Trutnova, Broumova, Polska a Hradce Králové. Hledanému cíli v systému zaøazenému je pøiøazeno èíslo. Každý si mùže na jednoduché schematické mapì zjistit, kde se pøibližnì hledaný cíl nachází. Pokud ho ten, ke komu jede, už pøedem informoval o svém pøidìleném èíslu v systému (tøeba na vizitce), tak ani u vstupní informaèní tabule zastavovat nemusí. Øidiè se pøi prùjezdu mìstem øídí èíselnými smìrovými tabulemi. Pro kruhové køižovatky je použita jiná grafika, pøièemž na výjezdech z nich jsou uvedeny pøíslušné názvy ulic. Celý systém doplòují tzv. a další údaje, které umožnily získat více informací o celkovém charakteru zneèištìní ovzduší na území mìsta ve sledovaném èasovém úseku. Ve ètvrtek 6. záøí 2007 v odpoledne se bude v Beránku, v pøednáškovém sále, konat veøejná prezentace uskuteènìného mìøení a interpretace získaných dat. Pøednášet bude RNDr. Bohumil Kotlík ze Státního zdravotního ústavu v Praze a na závìr pøednášky se uskuteèní diskuse. (odbor životního prostøedí) koneèné smìrové tabule, které pro komunální cíle mají hnìdý podklad a pro ostatní cíle bílý podklad. Èasto se stává, že èíselné a koneèné smìrové tabule se nacházejí na jednom nosièi. Hlavní význam systému spoèívá v jeho jednoduchosti a schopnosti pøesné navigace k danému cíli, z kteréhokoliv ze ètyø hlavních pøíjezdových smìrù do Náchoda. Systém je na tìchto pøíjezdových komunikacích avizován dopravní znaèkou IJ è. 5 s uvedením vzdálenosti ke vstupní informaèní tabuli. Èíselné smìrové tabule jsou oznaèeny v horní èásti logem INASu. Výhodou je, že když øidiè použije systém INAS v jednom mìstì napøíklad ve Vrchlabí nebo v Semilech, pak se v dalším místì se stejnou navigací tøeba v Jablonci n. N. nebo v Chomutovì orientuje velmi rychle a bezpeènì. Z. Skoøepa

12 Náchodský zpravodaj 12 S P O R T s p o r t s p o r t Opìt vzhùru pøírodou na kopeèek: Náchod Dobrošov již po dvaadvacáté 22. roèník Èeského poháru v bìhu do vrchu 2007 má v t. r. již 41 dílù a pokraèuje v nedìli 15. èervence 2007 závodem Náchod Dobrošov, XXII. roèník. Dvacet let se bìhalo po silnici a za souèasného pro úèastníky zcela neúnosného provozu na komunikacích, byl závod v r pøeložen do pøírodních partií se zpevnìnými cestami. Má délku 8,9 km s výhledy na Pekelské údolí nad Ostrovy, na Krkonoše se Snìžkou pøed Lipím a na Jiráskovu chatu na Dobrošovì, z jejíž rozhledny úèastníci mohou spatøit až 1/3 Èech. Pøed Jiráskovou turistickou chatou s rozhlednou, zrekonstruovanou Klubem èeských turistù, je též staronový cíl. Doplòková, atraktivní jízda pro cyklisty je po známé trati v délce 7,4 km. XXII. roèník závodu na kopeèek Dobrošov nad Náchodem, s n.m. výškou 622 m, je pod patronací s finanèní podporou Nadace mìsta Náchod a dalších... Bezpeènost pohybu úèastníkùm na nezbytných komunikaèních úsecích zajistí Mìstská policie Náchod. Bìžci startují v hodin od lávky pøes Metuji pod zimním stadionem v Náchodì. Cyklisté následnì tamtéž, již do VIII. roèníku, v hodin. Sokol Slavné vítìzství V dnešních dnech mùžete vidìt na náchodské sokolovnì kytici u desky padlých sokolù-legionáøù v 1. sv. válce. Desku, dílo akademického sochaøe Jaroslava Horejce, odhalili náchodští sokolové za rok po otevøení sokolovny, v roce 1931, jako dík bratøím, kteøí obìtovali život pro svobodu národa. Vzniku Èeskoslovenské republiky v roce 1918 pøedcházelo vybudování èeskoslovenského vojska v zahranièí. Legionáøské pluky vznikly a bojovaly ve Francii, Itálii a hlavnì v Rusku. Jedním z legionáøù, kteøí se z války vrátili, byl bratr Karel Roth, pøímý úèastník bitvy, která se zapsala slavnì do dìjin naší republiky. Pamìtníci bývali svìdky jeho vyprávìní o této události. Letos je to již devadesát let, kdy u obce Zborov na Ukrajinì svedly naše legie , za 1. sv. války, vítìznou bitvu proti rakousko-nìmeckým vojskùm. Zapsaly se tak nesmrtelným písmem do dìjin našeho národa v boji za samostatnost. Na ruské frontì bojovali naši legio- Šatna, prezentace úèastníkù je v restauraci hotelu Zimní stadion od 8.15 hod. do 9.45 hod. Pøeprava svrškù a zavazadel závodníkù do cíle je zajištìna. Závod je vypsán pro všechny vìkové kategorie od 10 let obého pohlaví, pro rekreaèní a kondièní sportovce. Mládež do 15 let startuje jen se souhlasem a nejlépe i se spoluúèastí rodièe. Každý pak jen na vlastní nebezpeèí. Zdravotní služba bude na Lipím a v cíli Obìd (kuøecí stehna s bramborem) pro každého startujícího zúèastnìné a vyhlášení výsledkù s pøedáním cen bude již v 5 let zprovoznìné Jiráskovì turistické chatì s rozhlednou. Nejstaršími bìžci v roce 2006 byli 72letý Jan Buchar z Vrchlabí a 63letá Zdeòka Pùlpánová z Chrudimi. Nejmadší úèastnicí byla 12letá Alena Schejbalová ze Skuhrova n. B. Titulem Miss XXI. r. byla ocenìna bìžkynì Renata Horáková z Dìèína a úspìšným kolektivem byl vyhlášen AC Náchod. Neváhejte, pøijïte se setkat s pøáteli a provìøit svou kondièku vypotit deka! K úèasti za organizátory SC Dobrošov zve J. Kolisko náøi již od roku 1915 jako elitní prùzkumné jednotky ve svazku ruských vojenských útvarù. Když se v létì roku 1917 plánovala ofenziva, bylo to první nasazení èeskoslovenské brigády. Již její nástup na frontovou pozici byl výjimeèný. Zcela se odlišovala od rozkládajících se ruských jednotek. Bylo to jednak tím, že doma legionáøi prošli sokolskou výchovou, a jednak tím, že mìli za co bojovat. Politický dopad tohoto vítìzství byl nesmírný. Vítìzství našich legionáøù bylo zaznamenáno v celém svìtì a pøispìlo k uznání snah T. G. Masaryka, E. Beneše a M. R. Štefánika mocnostmi Dohody pøi vytváøení ÈR. Legie, vytvoøené sokolskými ideály a pod vedením sokolských velitelù, bojovaly na tøech bojištích svìta. Když však v Rusku vzplála obèanská válka a øíjnová revoluce, zùstali naši legionáøi uvìznìni na Sibiøi. Aby se mohli vrátit, museli podstoupit mnoho zápasù s bolševiky a probíjet se na Dálný východ. Ruští legionáøi, kteøí nalezli svùj poslední odpoèinek na daleké Sibiøi, jsou našimi prvními obì mi bolševické diktatury. Jejich stateèný postoj jim naši komunisté nikdy neodpustili. Již v roce 1918 èeští komunisté pøipravili a zpracovali pro sovìtskou vládu plán zni- Požární sport Náchodská hasièská primátor liga IV. kolo Vysokov ve 13 hodin V. kolo Nový Hrádek ve 13 hodin VI. kolo Èervený Kostelec ve 13 hodin Kramolna ve 13 hodin Letošní zahájení se uskuteènilo ve VII. kolo Velkém Tøebešovì. Domácí družstvo ukázalo, kdo je tady pánem. Jejich rozjezd ještì neskonèil. Zatím se drží na prvním místì. Družstvo Jizbice se prozatím nachází na 16. místì. Což není žádná sláva, ale i pøes velkou konkurenci to lze považovat za urèitý pokrok. Ono obstát v konkurenci 23 sborù je dosti tìžké. Zde se totiž projevuje materiální zabezpeèení jednotlivých družstev. Družstvo žen z Lipího bohužel také nezaèalo moc dobøe. Jejich souèasná pozice je 7. místo, což není jejich obvyklé umístìní. Ale doufejme, že se jim v druhé èásti ligy bude daøit mnohem lépe. A jako poslední bych zmínil družstvo z Dobrošova, které se bohužel letos s námi nezapojilo do ligy vùbec. Když zhodnotíme náchodskou hasièskou primátor ligu celkovì, lze øíct, že zatím nám poèasí pøálo, i vztahy mezi hasièi jsou na velmi dobré úrovni. Jenom aby nám to všechno vydrželo po celou ligu. Mnoho zdaru pøeje Petr Bøenda, starosta SDH Jizbice èení celého ès. legionáøského sboru v Rusku. První léta samostatného státu, kdy Sokol vzrostl v mohutnou organizaci, byla poznamenána komunistickými útoky proti nìmu. Mìly být narušovány sokolské slety v roce 1920 a 1926 a instrukce pøicházely pøímo z Moskvy. To se však nemohlo dotknout organizace, která mìla ve svých øadách nejlepší obèany tohoto státu v èele s prezidentem T. G. Masarykem. Pøíhodná doba nastala však po 2. sv. válce. Po komunistickém puèi v únoru 1948 byl Sokol jednou z prvních obìtí nastoupené diktatury. V. Zelená

13 13 èervenec srpen 2007 Pojïte s námi do muzea Jedineèné exponáty Dle beletrie èi filmù s historickou tématikou by se mohlo zdát, že v muzeích je nìkterých dobových pøedmìtù nadbytek. Skuteènost je však jiná. Tak se stává, že se i nejvìtší èeská muzea èi naši pøední odborníci obracejí s žádostí o pomoc na regionální instituce. To se mnohokrát potvrdilo i v pøípadì náchodského muzea. Malý rozsah tohoto pøíspìvku umožòuje zmínit pouze nìkteré pøípady. V naší expozici je výzbroj a výstroj ze starších èeských dìjin vèetnì husitského období shromáždìna v nevelké vitrínì. Pøesto se ze starých reversù dovídáme, že nìkteré z tìchto exponátù si zapùjèilo v roce 1966 Husitské muzeum v Táboøe, kde by se dal pøedpokládat dostatek vlastních sbírkových pøedmìtù. Takovou prezentací zøejmì tato kolekce vstoupila v ještì širší známost tak, že o ètyøi roky pozdìji požádal o zápùjèku jednoho z vystavených pøedmìtù zádového plechu z gotické destièkové výzbroje Vojenský historický ústav Praha, aby si mohl zhotovit pro své sbírky alespoò odlitek z originálu. V roce 1974 jsme si pøipomínali 550. výroèí úmrtí našeho geniálního vojevùdce Jana Žižky. Národní muzeum tehdy uspoøádalo stejnojmennou výstavu. Opìt si pro tento úèel na doplnìní zapùjèilo naše exponáty. Vedle vzpomínané èásti brnìní to bylo zejména kování cepu pocházející z hradu Èervená hora a biják. Pùvodnì to mìlo být jenom na rok, ale výstava zøejmì mìla takový úspìch, že náchodské exponáty zùstaly v Praze až do roku Tehdy naše muzeum bylo požádáno o další prodloužení zápùjèky, aby výstava mohla být prezentována ve svém celku až v Berlínì a Moskvì. Proto se naše sbírkové pøed- Festival pohádek V nedìli se v partnerském mìstì Kudowa-Zdrój konalo vyvrcholení festivalu pohádek, kterého se, v rámci projektu Kulturní most, zúèastnily i tøi náchodské školy. Sboreèek Srdíèko MŠ Vanèurova Náchod, pod vedením paní øeditelky Lenky Jirákové a uèitelek Jaroslavy Pøibylové a Vlaïky Balcarové. Dìti vystoupily s hudební pohádkou Alibaba a 40 loupežníkù, kterou mají témìø profesionálnì zvládnutou. Dále pak diváci mìli možnost zhlédnout hudební pohádku Lotrando a Zubejda, na motivy stejnojmenné pohádky Zdeòka Svìráka, v provedení divadelního kroužku ZŠ TGM Náchod, pod vedením paní Mgr. Bohuslavy Provazníkové. Tato dvì pøedstavení byla souèástí odpoledního programu v Lázeòském parku. Dìti nejenže pobavily pøítomné rodièe, ale se zájmem je sledovalo i polské publikum a sklidily v obou pøípadech veliký aplaus. V Moniuszkovì divadle pak v podveèer zakonèil èesko-polský festival HIstoricko DRAmatický Kroužek HIDRAK, Jiráskova gymnázia v Náchodì, pod vedením PaedDr. Blanky Dvoøáèkové. Ten mìl v repertoáru pohádku O Smíškovi, podle pøedlohy jaromìøského spisovatele Václava Erbena v podání mladších studentù nižšího gymnázia a trilogii Honzové v èeských pohádkách, podle pohádek Boženy Nìmcové, kterou nastudovali starší studenti nižšího gymnázia. Všechna tøi pøedstavení mìla svou diváckou adresu a skvìle reprezentovala dramatickou èinnost jednotlivých škol. Dìti se skvìle popraly s cizojazyèným prostøedím a svou chutí hrát zboøily jazykovou bariéru. Vždy pohádkový svìt je srozumitelný všem. Velký dík proto patøí pedagogùm, ale hlavnì dìtem samotným za skvìlou reprezentaci našeho mìsta. Lucie Peterková, koordinátorka projektu Kulturní most mìty vrátily do Náchoda až na sklonku následujícího roku. Zádový plech je vyobrazen v reprezentativních Dìjinách hmotné kultury I. II. Pøedmìtem nadregionální pozornosti se staly i skuteèné poklady. Je jím napøíklad na 1500 pražských grošù nalezených v roce 1928 pøi kopání základù pro budovu mìstské spoøitelny (dnes Komerèní banka). Také tento soubor opustil Náchod pro úèely vìdeckého zkoumání. Získané poznatky byly opìt nìkolikrát prezentovány v celostátní odborné literatuøe (napø. Rostislav Nový Mince a mìna v dobì Karla IV.). Mimoøádné pozornosti se tìšila i samostatná nádoba, v níž byly mince nalezeny (èervenì malovaný džbán s uchem a hubièkou). Již v roce 1963 byla opìt Národnímu muzeu zapùjèena na výstavu støedovìké keramiky. Z této oblasti je ještì tøeba zmínit habánskou fajáns mísa èi talíø z roku 1662 a další pøíbuzné exponáty, které byly zapùjèeny na celostátní výstavu již v dobì první republiky a naposledy v roce 1983 na výstavu Krajského muzea východních Èech Hradec Králové pod názvem V zrcadle staletí poklady východoèeských muzeí. Skuteènì rozsáhlý soubor v naší expozici pøedstavuje výzbroj a výstroj z války I tentokrát byly nìkteré z tìchto sbírkových pøedmìtù prezentovány pro svou výjimeènost v odborné literatuøe. Jde napøíklad o pruské pikolové flétny. Když si je v roce 1969 zapùjèoval odborný pracovník muzea v Hradci Králové pro fotodokumentaci, zdùvodnil svou žádost tím, že tyto pøedmìty se jinde nenacházejí. Nadcházející doba prázdnin jistì bude pro mnohé pøíležitostí ke strávení dovolené v zahranièí. Nìkteøí zde budou obdivovat skvosty zdejších muzeí. To naše si s nimi nijak nezadá. Staèí si prolistovat návštìvní knihy naší muzejní expozice s nadšenými zápisy návštìvníkù doslova z celého svìta. (rmn) Pøehled kulturních akcí v èervenci a srpnu 2007 v Regionálním muzeu Výstava fotografií Ve dnech 3. až mohou návštìvníci ve výstavní síni Regionálního muzea v Náchodì (roh Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout výstavu fotografií døevìného evangelického kostela z polské Svídnice od Boženy Pytel. Otevøeno je dennì mimo nedìle a pondìlí 9 12; hod., v sobotu 8 12 hod. Jiøí Kodym: Obrazy, grafika a kresby U pøíležitosti významného životního jubilea akademického malíøe Jiøího Kodyma poøádá muzeum ve dnech 1. až výstavu vìnovanou jeho tvorbì. Bude se konat ve výstavní síni Regionálního muzea v Náchodì (roh Zámecké a Tyršovy ulice). Otevírací doba: dennì mimo nedìle a pondìlí 9 12; hod., v sobotu 8 12 hod. Výstava koláží Hynka Šnajdara Od 4. do si mohou návštìvníci v pøednáškovém salonku a chodbì budovy muzea na Masarykovì nám., èp. 18 v Náchodì prohlédnout výstavu koláží Hynka Šnajdara. Otevøeno je dennì mimo pondìlí 9 12; hod. Setkání Ve dnech až pøipomene muzeum výstavou s názvem Setkání nedožité 75. narozeniny kameramana, profesora FAMU Jana Špáty a nedožité 70. narozeniny akademického malíøe Iva Švorèíka. Probíhat bude v pøednáškovém salonku a chodbì budovy muzea na Masarykovì nám., èp. 18. Otevøeno je dennì mimo pondìlí 9 12; hod.

14 Náchodský zpravodaj 14 Stomatologická pohotovost èervenec, srpen MUDr. Petr Juran Komenského 10 Nové Mìsto nad Metují tel.: MUDr. Miroslava Jirmanová Komenského 48 Nové Mìsto nad Metují tel.: a MUDr. Milan Hýbl Hálkova 367 Náchod tel.: a MUDr. Juraj Beseda Komenského 48 Nové Mìsto nad Metují tel.: a MUDr. Hana Jelenová Denisovo nábøeží 665 Náchod tel.: a MUDr. Miroslava Jirmanová Komenského 48 Nové Mìsto nad Metují tel.: a MUDr. Petr Juran Komenského 10 Nové Mìsto nad Metují tel.: a MUDr. Anna Klikarová Havlíèkova 377 Hronov tel.: a MUDr. Jan Klimek Èeských bratøí 407 Náchod tel.: a MUDr. Jana Malíková Denisovo nábøeží 665 Náchod tel.: a MUDr. Hana Matoušová Komenského 134 Nové Mìsto nad Metují tel.: V a v øin e c k á p o u Kulturní program Masarykovo námìstí a Karlovo námìstí v Náchodì Sobota DJ Iceman a DJ Noel kapela Errory Dobruška Nedìle 9.00 Slavnostní poutní mše svatá, vystupuje velký chrámový sbor, svìcení chleba Prùvod kapela z Hronova, vystoupení mažoretek z Náchoda a Hronova Pekaøské soutìže pro dìti a dospìlé Pauza kapela Relax z Dobrušky Pekaøské soutìže pro dìti a dospìlé kapela Klapeto Náchod kapela Wa ák (Kabát revival Vsetín) Den dobrých skutkù a Muž roku Letos se opìt uskuteèní v Náchodì celorepubliková akce Den dobrých skutkù. Na 24. a 25. srpna 2007 je pro návštìvníky Mìstského divadla Dr. J. Èížka pøipraven kulturní program v podobì koncertu Evy Pilarové a jejích hostù a letos po osmé i exkluzivní celorepublikové soutìže Muž roku Tato akce je urèena postiženým dìtem a lidem, kteøí do Náchoda zavítají z celé ÈR ze stacionáøù, ústavù a dìtských domovù. Celý výtìžek bude vìnován Stacionáøi Cesta v Náchodì, Stacionáøi Nona v Novém Mìstì nad Metují a Ústavu sociální péèe v Èeské Skalici. Akci, která se v letošním roce koná již podesáté, podpoøila Kulturní a sportovní Nadace mìsta Náchoda a koná se i za mediální podpory polské televize TVP. Záštitu pøevzali pøedseda Senátu ÈR Pøemysl Sobotka, ing. Jana Bobošíková, poslankynì Evropského parlamentu a èlenka výboru pro regionální rozvoj, starosta polského mìsta Kudowa Zdroj Czeslaw Krecichwost, starosta mìsta Náchoda ing. Oldøich Ètvrteèka a slovenský velvyslanec v ÈR Mgr. Ladislav Ballek. Poøadatelé jsou David Novotný za podpory Jaro Management Praha, Renaty Øíhové z Pardubic a Petry Jansové. Poosmé se uskuteèní soutìž MUŽ ROKU 2007, tentokrát v pátek od hodin. Z celkového poètu 812 pøihlášených uchazeèù bylo vybráno dvanáct finalistù. Celým veèerem bude provázet Lucie Koòaøíková-Salamé. V porotì zasednou a v prùbìhu páteèního finálového veèera vystoupí øada celebrit. David Novotný, hl. organizátor Stomatologická pohotovost je v sobotu, v nedìli a ve svátek vždy od 8.00 do hodin. Lékárenská pohotovostní služba v obchodním domì Kaufland dennì 7 20 hod., v nedìli 8 20 hod. První vìtší akce Komunitního centra v Náchodì se vydaøila Od letošního dubna je v Komunitním centrum v Náchodì živo. Obèanské sdružení Dokoøán pøevzalo na žádost mìsta objekt v Kladské ulici a pod vedením Mgr. Jaroslava Štìpaøe se pomalu zaèínají znovu rozbíhat èinnosti, pro které bylo Komunitní centrum pøed nìkolika lety pùvodnì zøízeno a které zanikly. Komunitní centrum by pøedevším mìlo sloužit dìtem a mládeži, a proto i první vìtší akce byla urèena dìtem. Dne probìhla na dopravním høišti v Bìlovsi oslava Mezinárodního dne dìtí. Program se soutìžemi byl zahájen v 15 hodin. Každé z pøíchozích dìtí, které chtìlo soutìžit o ceny, dostalo oèíslovanou kartièku, se kterou se prokazovalo na každém z osmi stanoviš se soutìžními disciplínami. Za každý splnìný úkol dostalo na kartièku razítko. Ten, kdo splnil všechny úkoly a pøedložil kartièku s osmi razítky, mohl si jít vybrat drobnou cenu. Soutìží se zúèastnilo 114 dìtí. Celkem se akce zúèastnilo asi 200 osob (dìtí i dospìlých, kteøí dìlali dìtem doprovod). Ke zdárnému prùbìhu akce pøispìlo nejen nádherné poèasí, ale i sponzoøi, kteøí na tento den vìnovali obèerstvení. Akci podpoøili a velké podìkování patøí: mìstu Náchod (jmenovitì terénním sociálním pracovníkùm p. Šenkové a p. Vargovi), Kulturní a sportovní nadaci mìsta Náchoda, Pivovaru, a. s. Náchod, Pekaøství U ZVONU, firmì LEPŠ Kamenice, s. r. o. a firmì Skalièan, a. s. Radka Zelená Paní Irena Rácová rozdává na stanovišti razítka za namalování obrázku

15 15 èervenec srpen 2007 Senior klub V èervenci a srpnu jsou v Senior-klubu prázdniny. ICC Náchod Léto je v plném proudu a pro Informaèní centrum nastala hlavní sezona, období kdy nás navštíví nejvíce turistù a to nejen z Èech. Pøesto ani nabídka pro místní není omezena: PRODEJ ABONENTEK D, KH od do probíhá prodej abonentek pro souèasné držitele, od pak pro veøejnost. Nejdùležitìjší datum je asi pondìlí odkdy je možné si stávající abonentku vymìnit za lepší nebo zakoupit úplnì novou, pokud ještì žádnou nemáte. ABONENTKY JOGA probíhá prodej pro pokroèilé i zaèáteèníky VSTUPENKY VÝRAVA pøedprodáváme vstupenky na koncert Support Lesbiens , cena 190 Kè OPATFEST 2007 Hejtmánkovice vstupenky jsou u nás k dispozici, cena 110 Kè TICKETSTREAM novì je u nás možno zakoupit vstupenky pøes Ticketstream pøevážnì na festivaly a místní akce ŠKOPKOVY POHLEDY Sbìratelé pozor!!! Ak. malíø J. Škopek z Jaromìøe nám dodal novou kolekci svých pohledù LAST MINUTE máme velké množství nabídek zájezdù na Last minute. Oslava svátku M. J. Husa Místní ekumenická rada církví srdeènì srdeènì zve obèany bez rozdílu vyznání èi pøesvìdèení na ekumenickou bohoslužbu k uctìní muèednické smrti M. J. Husa, která se uskuteèní v Husovì sboru v Náchodì 5. èervence 2007 v 18 hod. GALERIE Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá v èervenci a srpnu 2007 v zámecké jízdárnì výstavy: Ruské malíøství 19. století Expozice ze sbírek GVU v Náchodì, Národní galerie v Praze, Galerie moderního umìní v Hradci Králové a Moravské galerie v Brnì zaujme rozsahem a šíøí žánrù. (pøízemí zámecké jízdárny do ) Pavel Matyska a Jaroslav Dvorský FOTO a SLOVO Fotografie Pavla Matysky a verše Jaroslava Dvorského vytváøejí lyrickou rovnováhu fotoobrazu a slova. (ochoz jízdárny ) Výstavy jsou otevøeny dennì kromì pondìlí, 9 12 a hodin. CHYBÍ VÁM PENÍZE A BANKA VÁM NEPÙJÈÍ? NEBANKOVNÍ PÙJÈKY Pro zamìstnance, dùchodce, podnikatele i ženy na MD BEZ RUÈITELE!!! NAVŠTIVTE NAŠI NOVÌ OTEVØENOU KANCELÁØ V NÁCHODÌ: Kamenice 155 (budova bývalé Itálie ), 2. patro (naproti výtahu) ŽÁDNÉ POPLATKY PØEDEM! HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY PRO OBLAST: Èeská Skalice, Jaromìø, Police n. Metují, Broumov, Teplice n. Metují Církve v Náchodì Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské Náboženská obec Církve èeskoslovenské husitské v Náchodì, Raisova 806, Faráø Zdenìk Kovalèík. Tel , mobil faráøe , Bohoslužby v Husovì sboru nedìle 9 hod. Úøední hodiny: pondìlí a støeda Kolumbárium pøístupné od 8 17 hod. Sbírky pro Diakonii Broumov v pytlích a krabicích je možno dávat do chodby z Raisovy ul. od pondìlí do soboty od 8 17 hod. Prosíme v nedìli a o svátcích NE! Øímskokatolická farnost Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, Náchod. Telefony: kanceláø , dìkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka , kaplani P. Mgr. Jindøich Tluka , P. Mgr. Mariusz Nowaczyk , Bohoslužby: po 7.00, út 18.00, st 16.00, èt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 9.00, v kostele sv. Vavøince. Èeskobratrská církev evangelická Purkyòova ul. 535, tel.: , bohoslužby v nedìli v 9.00 hod. a pravidelnì v v Evangelickém domovì Betanie (Špreòarova 1053). Mobil: , Biblické hodiny každé úterý v 17 hodin. Faráø Marek Bárta. Farní sbor ÈCE v Náchodì-Šonovì všechny srdeènì zve na Šonovskou misijní slavnost, která se bude konat 24. èervna 2007 v kostele v Šonovì. Hostem bude faráø, písnièkáø a politik Svatopluk Karásek, který ráno od 9.00 poslouží slovem pøi bohoslužbì a po obìdì od bude pøednášet na téma Víra a svìt. Po obìdì, ke kterému jsou rovnìž všichni srdeènì zváni, náš milý host zazpívá i nìkteré ze svých písní. Církev adventistù sedmého dne Tyršova 207, budova Sokola 2. patro (bývalá Soukromá støední podnikatelská škola), kazatel Vít Vurst, tel.: , mobil: , Bohoslužby pravidelnì každou sobotu od 9.30 hod., každé pondìlí v hod. studium Bible. Církev bratrská Purkyòova 584, Náchod, tel./fax: ; mobil: Kazatel Jiøí Hofman, kazatel senior: RNDr. P. Javornický, CSc., Bohoslužby v ne v 9.30, biblické studium ve st v hodin. Køes anská spoleènost Nový Život Raisova 253 (za okresním soudem), tel , Bohoslužby v nedìli v 9.30 hod. Støední škola gastronomie, hotelnictví, obchodu a služeb H R O N O V NAŠI ABSOLVENTI NAŠE VIZITKA J S M E T U P R O V Á S!

16 Náchodský zpravodaj 16 Mìstská knihovna Náchod informuje èervenec, srpen 2007 Provozní doba v èervenci a srpnu 2007: Oddìlení pro dospìlé, studovna, èítárna: Oddìl. pro dìti: Pondìlí Úterý Ètvrtek Pátek Sobota zavøeno zavøeno Oddìlení pro dìti Vandrovníèek Milé dìti, máme tady prázdniny. Budete chodit do lesa, na koupalištì, navštívíte blízká nebo vzdálená mìsta a kraje. Máme pro vás návrh. Udìlejte si vandrovníèek. Nechte se inspirovat malíøem Michalem Cihláøem. Kupte si malý nebo velký sešit. Mùžete si ho i vyrobit a zapisujte si do nìj, kde jste byli, co se vám líbilo, co jste zažili, tu si nalepte peøíèko nalezené v trávì, jízdenku z vlaku, vstupenku z muzea, namalujte obrázek, nalepte fotku A na konci prázdnin budete mít váš vlastní vandrovníèek, který vám bude už navždy pøipomínat jedny krásné prázdniny. A když nám ho pøinesete do knihovny, stane se z nìj vandrovníèek soutìžní. Z vandrovníèkù udìláme výstavu a vybereme ten nejhezèí, který získá speciální cenu. Tak hurá na prázdniny a koukejte se kolem sebe, pište, malujte, sbírejte. A tu kousek toho krásného léta zùstane s námi. Rytíøka krásného slova je z Náchoda Jmenuje se Hanka Plachtová, je jí jedenáct let a byla 1. èervna 2007 pasována v Zrcadlové kapli pražského Klementina. Ten den se v tìchto nádherných prostorách sešli nejlepší dìtští ètenáøi z celé Èeské republiky, knihovnice, rodièe a umìlci, aby byli svìdky vstupu deseti dìtí a tøí dospìlých do øad Rytíøù krásného slova. Stalo se tak v rámci akce Kde Pozvánka NA VÝSTAVKU která byla uspoøádána ke 115. výroèí založení Obecné školy v Malé Èermné Výstavka bude otevøena o prodlouženém víkendu èervence 2007 vždy od do hod. Pøijïte si prohlédnout dobové doklady, fotografie, staré školní knihy a pomùcky, sešity, výkresy apod. Na výstavce jsou také vzácné exponáty zapùjèené z Muzea východních Èech v Hradci Králové, Regionálního muzea v Náchodì a SokA v Náchodì. SRDEÈNÌ ZVEME více na konèí svìt, tedy dlouhodobého projektu dìtských oddìlení knihoven k podpoøe ètení, ale i vlastní tvorby dìtí. Hanka se stala novodobou rytíøkou za Královéhradecký kraj. Této pocty se jí dostalo nejen za to, že je výborná ètenáøka, ale hlavnì proto, že je i zaèínající spisovatelka, která si titul vysloužila pohádkovou knížkou o dvou skøítcích Vip a Pip, kterou nejen napsala, ale i ilustrovala a vlastnì celou vyrobila a opatøila ji i tiráží. Spolu s ní a dalšími devíti dìtmi byla za herce, vìnující se tvorbì pro dìti, pasována Libuše Šafránková a za spisovatele Iva Procházková. Obì shodou okolností byly zastoupeny Josefem Abrhámem, Janem Jirákem a Markétou Prachatickou. Všichni rytíøi složili slib, že budou chránit a ctít knihy a vše dobré, co je v nich napsáno Jak je vidìt, rytíøské ctnosti mohou mít zcela neokázalou podobu a nemusíme je hájit zrovna meèem. Nìkdy staèí s perem a knihou v ruce. Blahopøejeme Hance Plachtové k velkému úspìchu! Fotoalbum ze slavnosti v pražském Klementinu si mùžete prohlédnout na (Mìk) Mìsíèník Náchodský zpravodaj. Vydává Mìsto Náchod, IÈO: , Masarykovo námìstí 40, Náchod. Odpovìdný redaktor: Nina Svobodová. Redakèní rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Èejchanová, Hana Kopecká, Libor Fiedler, Bc. Martin Hurdálek, Petr Bøenda, Michal Kudrnáè, Luboš Galba, Mgr. Vìra Vlèková, Daniel Šárka a MVDr. Pavel Bìlobrádek. Fotografie poøídila redakce, autoøi èlánkù a archiv. Titulní foto Bc. Martin Hurdálek. Grafická úprava a tisk Garmond, tel.: Èíslo 7 8/2007 vychází Náklad 5000 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ÈR E Za zmìny v programech zodpovídají poøadatelé jednotlivých akcí a poøadù. Pøíspìvky jsou vítány, nevyžádané se nevracejí. Neoznaèené a nepodepsané pøíspìvky poøídila redakce. Adresa èasopisu: NZ, Mìstský úøad v Náchodì, Masarykovo námìstí 40, , tel./fax: , (POZOR ZMÌNA): Uzávìrka tohoto èísla byla Uzávìrka záøijového èísla bude !

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s,

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s, OBSAH 1 OBSAH I. Úvodní slovo...2 II. Základní údaje a kontakty...3 III. Poslání...4 IV. Historie...4 V. Mapa pùsobnosti...5 VI. Správa spoleènosti...6 VII. Èinnost v r. 2006...8 1. Služby sociální intervence...8

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Úvodní slovo...2 Základní údaje a kontakty...3 Poslání, historie...4 Mapa pùsobnosti...5 Správa spoleènosti...6 Èinnost v r. 2007...8 Služby sociální intervence...8 Služby

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Rájem mladých ètenáøù

Rájem mladých ètenáøù Náchodský zpravodaj 1 Rájem mladých ètenáøù Náchodský zpravodaj èervenec srpen 2004 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Staromìstský høbitov... str. 4 ZŠ Komenského... str. 5 140 let evang.

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více