Mohou příjemci dotací podávat po nálezu Ústavního soudu k 14e Rozpočtových pravidel správní žaloby dodatečně?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mohou příjemci dotací podávat po nálezu Ústavního soudu k 14e Rozpočtových pravidel správní žaloby dodatečně?"

Transkript

1 V Praze, dne Mohou příjemci dotací podávat po nálezu Ústavního soudu k 14e Rozpočtových pravidel správní žaloby dodatečně? Poté, co Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 12/14, ze dne , vyhlášeným pod č. 177/2015 Sb. (dále je Nález ) shledal, že výluka ze soudního přezkumu zakotvená v ust. 14e odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění do (dále jen Rozpočtová pravidla ), která znemožňovala soudní přezkoumání opatření (resp. pozastavení výplaty dotace ) ve smyslu 14e odst. 1 až 3 Rozpočtových pravidel, byla protiústavní, je zřejmé, že soudní spory příjemců dotací vedené proti poskytovatelům dotace, v nichž bylo soudní řízení přerušeno s odkazem na předmětné řízení před Ústavním soudem, budou moci řádně pokračovat. Zároveň však vyvstala otázka, zda ti z příjemců dotací, kteří se proti takovému opatření nebránili správní žalobou, a uplynula jim tak lhůta stanovená zákonem pro její podání, mohou nyní dodatečně (v náhradní lhůtě) správní žalobu podat. Nabízí se úvaha, že nedával li dosud zákon žádný prostor k napadení takového opatření správní žalobou, a byl li tento stav protiústavní, měl by být soudní přezkum, doposud zákonem zapovídaný, umožněn alespoň dodatečně, v přiměřené náhradní lhůtě, v zájmu napravení uvedené protiústavnosti. Ústavní soud se ve svém Nálezu této otázce nevěnoval, a jelikož se dostatečně jasně nevyslovil ani k intertemporálním účinkům svého Nálezu, neposkytl žádné vodítko, jak nastíněnou situaci řešit. Předně je třeba vyjít z toho, že byť Ústavní soud posuzované ustanovení 14e odst. 4 Rozpočtových pravidel, jež shledal protiústavním, nezrušil 1, jelikož již bylo s účinností od novelizováno, vyslovil, že orgány veřejné moci jsou povinny důsledky shledané protiústavnosti pomítnout do své rozhodovací praxe a tudíž při řešení konkrétních případů ust. 14e odst. 4 Rozpočtových pravidel, ve znění účinném do , ve slovech a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání neaplikovat. S ohledem na uvedené je zřejmé, že samotný Ústavní soud přiznává svému Nálezu určité retroaktivní účinky, když zavazuje soudy a jiné orgány veřejné moci, aby předmětné ustanovení zpětně (tzn. s účinky před vyhlášením Nálezu) neaplikovaly. 1 K tomuto postupu srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 38/06 ze dne

2 Dále je třeba odmítnout již snad překonaný názor, že je třeba se (formalisticky) řídit účinnou (byť protiústavní) právní úpravou až do data její derogace. Naopak, deklarování protiústavnosti zákona již zákonodárcem zrušeného musí mít dopad na existující právní vztahy. Jinak by přeci bylo zbytečné, aby takovouto činnost Ústavní soud vůbec prováděl, nálezy by v takových případech ztrácely praktický význam a staly by se pouhými akademickými výroky, a to nejen pro řízení před obecným soudem, ze kterého vzešel podnět pro posouzení ústavnosti aplikovaného právního předpisu, ale i pro všechny další skutkově totožné nebo obdobné případy. 2 Nutnost přihlížet zpětně k tomu, že zákon byl Ústavním soudem shledán protiústavním, byť byl zrušen až posléze, respektuje i judikatura Nejvyššího soudu: musí být současně přihlédnuto k tomu, že nález Ústavního soudu přičítá zrušenému zákonu ( ) též vlastnost protiústavnosti ( ), která se k němu pojila již od počátku (od jeho účinnosti) a která v době rozhodování Ústavního soudu ( ) trvala. Rozpor s ústavním pořádkem sice může být závazně deklarován pouze nálezem Ústavního soudu, avšak následky jeho zjištění platí i pro dobu předcházející nálezem provedeného zrušení protiústavního zákona ( ). 3 Ovšem Nejvyšší soud zde argumentoval nepřesně, když při úvaze, že bez ohledu na okamžik deklarování protiústavnosti je daný právní předpis protiústavní od svého počátku, nevzal dostatečně v potaz, že nález Ústavního soudu nemá deklaratorní, nýbrž konstitutivní účinky. Účinek ex tunc nelze nálezům Ústavního soudu přisuzovat takto široce, naopak, zrušení právního předpisu se zpravidla děje pro futuro. 4 V souladu s tím platí, že právní názor vyjádřený v nálezu Ústavního soudu musí od jeho vydání obecné soudy respektovat a zohlednit ho do budoucna ve své rozhodovací činnosti. 5 Pokud ( ) došlo ke změně judikatury v důsledku nálezu Ústavního soudu, je povinností soudů takovou změnu akceptovat a postupovat podle právního názoru Ústavního soudu ve všech probíhajících a v budoucnu zahájených řízeních. 6 Přitom judikatura dovodila, že případný judikatorní odklon nelze aplikovat zpětně v neprospěch účastníků řízení, resp. soukromých subjektů. 7 Avšak judikatura zároveň zastává názor, že pozdější judikatorní odklon není dostatečným důvodem pro využití mimořádných opravných prostředků ve věcech již pravomocně skončených ve správním řízení, proti kterým nebyla v odpovídající lhůtě podána správní žaloba. 8 K tomu je třeba dodat, že derogace zákona pro protiústavnost má zřejmě závažnější povahu, než judikaturní odklon, mohla by tudíž na rozdíl od něj mít dopady nejen do budoucnosti, ale i do minulosti. 2 Srov. Kühn, Z.: Intertemporální dopady zrušení právního předpisu Ústavním soudem, Jurisprudence, 2011, č. 11, str. 9. Srov. poměrně kontroverzní stanovisko pléna ÚS ze dne , sp. zn. Pl. ÚS st. 31/10. 3 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 21 Cdo 1704/2007. Shodně viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 27/2005 ze dne Viz nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1777/07 ze dne Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 1 Afs 2/2010 ze dne Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1611/07 ze dne Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , čj. 1 Afs 2/ V podmínkách právního státu je totiž s ohledem na ochranu legitimního očekávání a zásadu in dubio mitius nepřípustné, aby se v důsledku judikatorního odklonu zpětně zhoršilo postavení účastníka řízení, který v době správního řízení nemohl předjímat (a nebylo to po něm ani možno spravedlivě požadovat), že k nějakému odklonu vůbec dojde, natož v jakém směru vyzní. Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 34/ a 9 As 37/ Viz usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne , čj. 6 As 7/ Obdobně viz např. nález ÚS ze dne , sp. zn. IV. ÚS 792/02, Sb. n. u. ÚS, sv. 32, č. 31, s. 281 či nález ÚS ze dne , sp. zn. IV. ÚS 178/03, Sb. n. u. ÚS, sv. 33, č. 20, s Zmiňované nálezy se týkají nemožnosti obnovy trestního řízení. 2

3 V právním řádu ČR jsou koncepčně pojaty nálezy Ústavního soudu jako konstitutivní, mající zpravidla účinky ex nunc. 9 Ústavnímu soudu přísluší role pouhého negativního normotvůrce, proto v souladu s principem právní jistoty a zákazem retroaktivity neruší právní předpis zpětně, ale teprve od vyhlášení nálezu. 10 Ústavní soud judikoval, že součástí zásady právního státu, vyjádřené v čl. 1 odst. 1 Ústavy, je princip právní jistoty, jehož komponenty tvoří i zásada ochrany důvěry v zákon, jakož i zásada zákazu retroaktivity, a že zrušení zákona podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy nezpůsobuje jeho zpětné zrušení. 11 Přesto mohou mít nálezy Ústavního soudu výjimečně také účinky ex tunc ; v takovém případě je třeba, aby tak Ústavní soud uvedl v nálezu výslovně. 12 Účinky ex tunc lze připustit tehdy, kdy jsou jako ultima ratio nezbytné k ochraně ústavnosti a kdy nedojde k neproporcionálnímu zásahu do právní jistoty, tedy zejména tehdy, pokud derogovaná protiústavní norma upravuje vztah mezi orgánem veřejné moci a nositelem základních práv a svobod a zároveň je její derogace ve prospěch nositele základních práv a svobod. 13 Ústavní soud ve své judikatuře připouští, že v případě vertikálních vztahů (mezi jednotlivcem a státem) může mít vyslovení neústavnosti retroaktivní dopad na práva založená na základě neústavního právního předpisu, neboť v případě těchto vztahů je třeba dát přednost ochraně základních práv před právní jistotou a důvěrou v právo. Pravá retroaktivita v případě vyslovení protiústavnosti již zrušeného zákona a posouzení předchozích skutkových jednání ústavně konformní právní úpravou s účinky ex tunc na straně veřejné moci nezakládá porušení principu ochrany důvěry občanů v právo, příp. zásah do právní jistoty, resp. nabytých práv. 14 Zároveň Ústavní soud ve své judikatuře rozlišuje mezi derogačními účinky a neaplikovatelností. Zatímco derogační účinky určují, kdy přestává být derogovaný předpis platným, neaplikovatelnost znamená, že obecné soudy nemají aplikovat ustanovení zákona, které bylo jako protiústavní zrušeno Ústavním soudem, a to i v případě, že účinky nálezu nastanou teprve v budoucnosti. 15 Ústavní soud také judikoval, že ačkoliv k pozbytí platnosti derogovaného zákona dochází s účinkem ex nunc, rozpor s ústavním pořádkem, který byl důvodem zrušení zákona, nastává již během jeho platnosti. Účinek ex nunc nevylučuje, že právě aplikace protiústavního právního předpisu ze strany orgánu veřejné moci mohla vést k zásahu do základního práva nebo svobody jednotlivce. Proto nelze v některých případech aplikovat právní úpravu účinnou v relevantní době, přestože byla zrušena derogačním nálezem pro neústavnost až posléze. 16 Byl li tedy zákon zrušen pro rozpor s ústavním pořádkem, v zásadě sice nepřestává být ve vztahu k právním skutečnostem nastalým během jeho platnosti aplikovatelným, ale až na dvě výjimky: 9 Viz Koudelka, Z.: OBŽIVNUTÍ ZRUŠENÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU V ČECHÁCH, NA MORAVĚ, VE SLEZSKU A NA SLOVENSKU, Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno, ČR, Sborník z konference Dny práva Viz Mikule, S.: Může Ústavní soud zrušit ústavní zákon?. Jurisprudence 1/2010, ISSN , s Viz nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1777/07 ze dne Viz Vojíř, P. Obnovení platnosti zrušeného zákona nálezem Ústavního soudu, Časopis pro právní vědu a praxi, 2011, roč. 19, č. 2, s Viz Vojíř, P. Obnovení platnosti zrušeného zákona nálezem Ústavního soudu, Časopis pro právní vědu a praxi, 2011, roč. 19, č. 2, s Viz nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 38/06 ze dne Viz nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 15/09 ze dne (č. 244/2010 Sb.). 16 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1777/07 ze dne

4 1) Neaplikovatelnost pro zásah do ústavně garantovaných základních práv a svobod, neboť jejich ochrana není paralelní platností protiústavního zákona derogována; 17 2) Neaplikovatelnost v případech předvídaných v ust. 71 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jenž mj. zakládá překážku výkonu práv a povinností z některých rozhodnutí vydaných na základě zrušeného právního předpisu. S ohledem na odůvodnění Nálezu je patrné, že alespoň neaplikovatelnost ve smyslu ad 1) může být v případě napadené části ust. 14e odst. 4 Rozpočtových pravidel splněna, přičemž případná aplikace neústavního právního předpisu, pokud by znamenala zásah do ústavně zaručených práv a svobod, by byla protiústavní. V jiné kauze, konkrétně v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 15/09 ze dne (č. 244/2010 Sb.), Ústavní soud ve vztahu k neaplikovatelnosti derogovaného ustanovení zákona konstatoval, že stanovení pozdějšího dne zrušení napadeného ustanovení zákona nemůže vést k závěru, že obecné soudy musejí uvedené ustanovení aplikovat v rozsahu, na který dopadá derogační důvod, pokud by v důsledku takovéto aplikace mohlo dojít k zásahu do základního práva nebo svobody účastníka řízení. V návaznosti na to pak v nálezu sp. zn. II. ÚS 405/09 Ústavní soud dodal, že v případech, kdy jsou relevantní derogační důvody vyslovené v nálezu Pl. ÚS 15/09 musí obecné soudy přímo aplikovat určitá ustanovení Listiny a Úmluvy a projednat tak návrh, byť by tento byl podán až po lhůtě, která byla zakotvena v nálezem derogováném ustanovení. V případě Nálezu (k ust. 14e odst. 4 Rozpočtových pravidel) je však problematickou zejména okolnost, že tímto Nálezem byla posuzována a jako protiústavní shledána toliko výluka ze soudního přezkumu zakotvená v ust. 14e odst. 4 Rozpočtových pravidel, nikoliv lhůty pro podání správních žalob stanovené zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s.ř.s. ), přičemž tyto lhůty, pokud již uplynuly, představují rovněž nemožnost soudního přezkumu. Nálezem vyslovená neaplikovatelnost napadené části ust. 14e odst. 4 Rozpočtových pravidel tak sama o sobě neznamená, že Ústavní soud Nálezem otevřel prostor pro dodatečné podávání správních žalob. Žalobu proti rozhodnutí ve smyslu ust. 65 s.ř.s. lze podle ust. 72 odst. 1 s.ř.s. podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví li zvláštní zákon lhůtu jinou. Žalobu na ochranu před nezákonným zásahem ve smyslu ust. 82 s.ř.s. lze podle 84 odst. 1 s.ř.s. podat do dvou měsíců ode dne, kdy se žalobce dozvěděl o nezákonném zásahu, avšak nejpozději lze žalobu podat do dvou let od okamžiku, kdy k němu došlo. Žalobu na ochranu proti nečinnosti ve smyslu ust. 79 odst. 1 s.ř.s. lze podle 80 odst. 1 s.ř.s podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy ve věci, v níž se žalobce domáhá ochrany, marně 17 Neaplikovatelným je zákon ovšem až když Ústavní soud konstatuje ve svém nálezu jeho rozpor s ústavním pořádkem, a aplikace zákona by v konkrétní věci znamenala porušení ústavně garantovaného základního práva jednotlivce (tzn. jde o zásah do ústavně garantovaných základních práv jednotlivce takové intenzity, jenž by odůvodňoval zrušení příslušného rozhodnutí v řízení o ústavní stížnosti). S ohledem na čl. 89 odst. 2 Ústavy a ve vztahu k obecným soudům s ohledem na čl. 4 Ústavy tedy musí příslušný orgán reflektovat důvody zrušujícího nálezu a zrušený právní předpis aplikovat pouze tehdy, nedojde li jeho aplikací k porušení základních práv a svobod. Viz nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1777/07 ze dne Shodně srov. rozsudek velkého senátu Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího sp. zn. 31 Cdo 152/

5 proběhla lhůta stanovená zvláštním zákonem pro vydání rozhodnutí nebo osvědčení, a není li taková lhůta stanovena, ode dne, kdy byl žalobcem vůči správnímu orgánu nebo správním orgánem proti žalobci učiněn poslední úkon. Zmeškání lhůt pro podání těchto správních žalob nelze prominout. 18 V situaci, kdy tyto lhůty uplynuly dříve, než mohl mít příjemce dotace vědomost o tom, že mu zákon nebrání vyvolat správní žalobou soudní přezkum, jeví se taková nemožnost soudního přezkumu obdobnou té, která byla shledána Nálezem protiústavní. Důvody protiustavnosti přitom spatřoval Ústavní soud v tom, že předmětná výluka ze soudního přezkumu byla rozporná s čl. 1 odst. 1 Ústavy, který garantuje zachovávání základních principů materiálního právního státu, a to ochrany právní jistoty, zákazu arbitrárnosti a přístupu k soudu, a že opatření (resp. pozastavení výplaty části dotace) podle ust. 14e Rozpočtových pravidel je zásahem do legitimního očekávání příjemce na nabytí majetku, tedy zásahem do práva na ochranu majetku a vlastnického práva, zakotveného v čl. 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina ) a čl. 1 Dodatkového protokolu k evropské Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen Úmluva ), a proto jeho soudní přezkum nelze podle čl. 36 odst. 2 Listiny vyloučit. Ústavní soud tedy považuje opatření podle ust. 14e Rozpočtových pravidel za způsobilé zasáhnout do základních práv a svobod příjemce dotace 19 a jako takové je patrně považuje za rozhodnutí, když dovozuje, že jeho soudní přezkum musí být umožněn s odkazem na ust. čl. 36 odst. 2 Listiny 20, které hovoří toliko o rozhodnutí. 21 Ovšem s ohledem na to, že pojem rozhodnutí ve smyslu čl. 36 odst. 2 Listiny má autonomní obsah 22 a že v právní doktríně, ani v judikatuře 23 dosud není zcela jasno, zda a kdy opatření podle ust. 14e Rozpočtových pravidel představuje rozhodnutí, nezákonný zásah či nečinnost, je zatím třeba z procesní opatrnosti operovat v zásadě se všemi alternativami. V závislosti na povaze opatření podle ust. 14e Rozpočtových pravidel lze dospět k následujícím úvahám o možnostech obrany příjemce dotace, kterému již uplynuly lhůty stanovené s.ř.s. k podání správních žalob: a) Pokud je opatření podle ust. 14e Rozpočtových pravidel nezákonným rozhodnutím, resp. rozhodnutím nicotným pro vady, jež je činí zjevně vnitřně rozporným nebo právně či fakticky neuskutečnitelným, anebo jiné vady, pro něž je nelze vůbec považovat za rozhodnutí správního orgánu, patrně se lze s odkazem na Nález domáhat jeho soudního 18 Viz ust. 72 odst. 4, 80 odst. 2 a 84 odst. 2 s.ř.s. 19 Třebaže Ústavní soud v Nálezu charakterizuje opatření podle ust. 14e Rozpočtových pravidel jako pouhé dočasné pozastavení výplaty dotace, potvrdil, že i takovéto opatření může citelně zasáhnout do právní sféry příjemce dotace. Lze mít za to, že tím spíše dochází k zásahu do právní sféry příjemce dotace rozhodnutím či jiným postupem poskytovatele dotace, kterým s odkazem na ust. 14e Rozpočtových pravidel příjemci snížil či krátil dotaci s konečnou platností. 20 Ust. čl. 36 odst. 2 Listiny zní: Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny. 21 Srov. Wagnerová, E.; Šimíček, V.; Langášek, T.; Pospíšil, I.; aj.: Listina základních práv a svobod : komentář, Praha, Wolters Kluwer, 2012, k čl. 36 odst Srov. např. nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2239/07 ze dne Srov. např. Odlišné stanovisko soudce Vladimíra Kůrky k Nálezu nebo rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne , sp. zn. 8 Ans 4/2013 a ze dne , sp. zn. 9 As 132/

6 přezkumu přímo 24 z Listiny na základě jejího čl. 36 odst. 2 správní žalobou proti rozhodnutí ve smyslu ust. 65 a násl. s.ř.s. 25 v analogické 26 dvouměsíční lhůtě podle ust. 72 odst. 1 s.ř.s. od vyhlášení Nálezu ve Sbírce zákonů, když až od tohoto okamžiku je Nález závazný erga omnes a vykonatelný. 27 Lze mít za to, že odepření soudní ochrany by zde bylo v rozporu s čl. 36 odst. 2, čl. 4 odst. 3 a 4 a čl. 1 Listiny i čl. 1 odst. 1 Ústavy. (Pro úplnost je třeba dodat, že ve lhůtě do tří let od právní moci rozhodnutí může podle ust. 72 odst. 2 ve spojení s ust. 66 odst. 1 až 3 s.ř.s. tuto žalobu podat nejvyšší státní zástupce nebo veřejný ochránce práv, jestliže k jejímu podání prokáže závažný veřejný zájem, nebo zvláštním zákonem oprávněný správní orgán). b) Je li opatření podle ust. 14e Rozpočtových pravidel rozhodnutím nicotným z důvodu, že k jeho vydání nebyl správní orgán vůbec věcně příslušný, zřejmě by se mohl příjemce dotace v souladu s ust. 77 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) dožadovat toho, aby správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který nicotné rozhodnutí vydal, rozhodnutím tuto nicotnost prohlásil. Vydání takového rozhodnutí by se příjemce dotace případně mohl domáhat správní žalobou na ochranu proti nečinnosti, ale to případně až po bezvýsledném vyčerpání prostředků ochrany dle ust. 80 správního řádu. c) Přestavuje li opatření podle ust. 14e Rozpočtových pravidel nečinnost (např. z důvodu, že poskytovatel dotace nevydal řádné rozhodnutí, ač jej vydat měl, včetně případu, kdy jde o nicotné rozhodnutí), mohl by se po uplynutí lhůty (tzn. jednoho roku ode dne, kdy byl žalobcem vůči správnímu orgánu nebo správním orgánem proti žalobci učiněn poslední úkon) příjemce dotace domáhat soudní ochrany v náhradní lhůtě správní žalobou na ochranu proti nečinnosti ve smyslu ust. 79 s.ř.s. 28 patrně jen tehdy, pokud lze dovodit, že odepření soudní ochrany by i zde bylo v rozporu s čl. 36 odst. 2 (extenzivní výklad), čl. 4 odst. 3 a 4 nebo čl. 1 Listiny, popř. i čl. 1 odst. 1 Ústavy. d) Jestliže opatření podle ust. 14e Rozpočtových pravidel není rozhodnutím, nýbrž jen faktickou činností, včetně případu, kdy jde o nicotné rozhodnutí, mohlo by se jednat o nezákonný zásah. V takovém případě by se po uplynutí lhůty (tzn. dvou měsíců ode dne, kdy se žalobce dozvěděl o nezákonném zásahu, nejpozději do dvou let od okamžiku, kdy k němu došlo) bylo možné domáhat soudní ochrany v náhradní lhůtě správní žalobou na ochranu před nezákonným zásahem ve smyslu ust. 82 s.ř.s. patrně jen tehdy, pokud lze dovodit, že odepření soudní ochrany by i zde bylo v rozporu s čl. 36 odst. 2 (extenzivní výklad), čl. 4 odst. 3 a 4 nebo čl. 1 Listiny, popř. i čl. 1 odst. 1 Ústavy. V případě, že by dodatečný soudní přezkum nebyl vůbec možný, lze uvažovat o domáhání se náhrady škody z titulu nesprávného úředního postupu ve smyslu ust. 13 zákona č. 82/1998 Sb., 24 Srov. a contrario čl. 41 odst. 1 Listiny. 25 Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne , čj. 8 As 47/ aktivní žalobní legitimace v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ( 65 a násl. s. ř. s.) bude dána vždy tehdy, pokud s ohledem na tvrzení žalobce není možné zjevně a jednoznačně konstatovat, že k zásahu do jeho právní sféry v žádném případě dojít nemohlo. 26 Užití analogie je zde legitimováno nutností překlenout tzv. nepravou mezeru v právu, která spočívá v nerovnosti (rozporné s čl. 1 Listiny) vzniklé mezi příjemci dotace, kteří žalobu ve lhůtě podali, a příjemci dotace, kteří tak učinit nestihli, neboť vycházeli z toho, že jim to zákon neumožňuje. 27 Nález byl sice vydán již dne a veřejně vyhlášen dne , ale vyhlášen ve Sbírce zákonů byl až dne , a to pod č. 177/2015 Sb. Posléze uvedené datum je rozhodující pro erga omnes závaznost a vykonatelnost Nálezu viz čl. 89 odst. 1 a 2 Ústavy ve spojení s ust. 58 odst. 1 a 57 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. 28 Třebaže tato žaloba je přípustná až po bezvýsledném vyčerpání prostředků ochrany, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k ochraně proti nečinnosti správního orgánu, pro opatření dle ust. 14e Rozpočtových pravidel se uvedená podmínka neuplatní, neboť žádné takové prostředky nepřipadají v úvahu, jelikož na toto opatření se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. 6

7 o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů. Nárok na náhradu škody by bylo třeba uplatnit podle ust. 14 a násl. a ve lhůtách podle ust. 15 a 32 uvedeného zákona. Proti nepřípustnosti dodatečného soudního přezkumu lze namítnout mj. to, že jeho neumožnění by bylo v rozporu se zásadou rovnosti zakotvenou v čl. 1 Listiny 29 a vyjádřenou i v čl. 4 odst. 3 Listiny. 30 V případě neumožnění dodatečného soudního přezkumu by totiž tomu, kdo se choval (formálně) podle zákona, když žalobu nepodal, byl soudní přezkum odepřen, na rozdíl od toho, kdo se (formálně) podle zákona nechoval, když podal k soudu žalobu a domáhal se soudního přezkumu, přestože zákon soudní přezkum vylučoval. V takovém případě by tedy došlo ke znevýhodnění jedné skupiny osob, aniž by tím však byl sledován legitimní cíl a aniž by takový nerovný přístup byl založen na objektivních a rozumných důvodech. 31 Zároveň by tím došlo k neproporcionálnímu zvýhodnění druhé skupiny osob, aniž by k tomu byl důvod, který by byl způsobilý odůvodnit nerovnost v přístupu k jednotlivým skupinám příjemců dotací. 32 Ve prospěch umožnění dodatečného soudního přezkumu lze argumentovat mj. tím, že v případě výše uvedeného protiústavního stavu se jedná o nepravou mezeru v právu (tj. neúplnost psaného práva vyvěrající ze srovnání s explicitní úpravou obdobných případů, tedy z pohledu rovnosti nebo z pohledu právních principů), kterou je třeba překlenout pomocí analogie. Ostatně takový postup, kdy se analogickou aplikací ústavně konformní úpravy vyplní mezera v právu vzniklá v důsledku neaplikovatelnosti právní úpravy derogované nálezem pro její protiústavnost, je soudy v praxi užíván. 33 Patrně lze mít za to, že příjemce dotace jednal racionálně a ve smyslu čl. 1 odst. 1 Ústavy v souladu s důvěrou v zákon, když žalobu podal teprve poté, co se z Nálezu dozvěděl, že zákonem stanovená výluka ze soudního přezkumu byla protiústavní. V souladu s tím by v daném případě nejspíš bylo možné dovodit, že pokud lhůty pro podání správních žalob uplynuly, když protiústavní zákon v době plynutí lhůt soudní přezkum neumožňoval, byla a je tím příjemcům dotací protiústavně odepřena možnost domáhat se soudní ochrany, a proto je nyní nutné připustit podání správních žalob ve lhůtách náhradních (analogicky dlouhých), jinak by došlo k nepřiměřenému omezení základního práva na přístup k soudu a na spravedlivý proces, což by bylo v rozporu s příkazem šetřit podstatu základních práv vyjádřeným v čl. 4 odst. 4 Listiny. 34 Zmíněný protiústavní stav by tudíž měl být napraven na uvedeném právním základě pomocí judiciálního vyplnění nepravé mezery v právu a umožnění prostoru pro přístup k soudu. 29 Čl. 1 Listiny zní: Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Situace, kdy zákon konstituuje nerovnost mezi určitými skupinami subjektů, která neodpovídá žádnému veřejnému zájmu na zvýhodnění jedné skupiny subjektů a současné znevýhodnění skupiny druhé, představuje porušení čl. 1 Listiny, vyjadřujícího zásadu rovnosti v právech. Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 2/02, publ. pod č. 278/2004 Sb. 30 Čl. 4 odst. 3 Listiny zní: Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky. 31 Srov. např. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 47/ Viz např. nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3168/ Viz rozsudek Městského soudu v Brně čj. 35 C 35/ a rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1440/2014. Shodně srov. nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1882/09 ze dne Opačně srov. rozsudek Krajského soudu v Brně čj. 15 Co 103/ , který však byl na základě dovolání změněn rozsudkem Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1440/2014. Přímou interpretací a aplikací ústavních norem mohou podle judikatury Ústavního soudu napravit soudy také případnou nečinnost zákonodárce, pokud nabyla protiústavních dimenzí. Srov. nález Ústavního soudu ze dne sp. zn. Pl. ÚS 20/05 (252/2006 Sb.). 34 Čl. 4 odst. 4 Listiny zní: Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena. 7

8 S ohledem na shora uvedené lze závěrem předložit odůvodněný názor, že příjemcům dotací coby subjektům, jejichž práva byla ve vertikálních vztazích dotčena neústavní výlukou soudního přezkumu, by měl být v souladu s ústavněprávními principy nyní umožněn soudní přezkum dodatečně. Jednalo by se však o postup zcela výjimečný, založený na ústavněkonformním překlenutí nepravé mezery v právu. Správní soud by tudíž s ohledem na závěry konstantní judikatury umožnil takový dodatečný přezkum patrně jen tehdy, jestliže by v dané kauze šlo o zásah do ústavně garantovaných základních práv jednotlivce takové intenzity, že by podle důvodů uvedených v Nálezu Ústavního soudu odůvodňoval zrušení příslušného rozhodnutí Ústavním soudem v řízení o ústavní stížnosti. Jelikož opatření ve smyslu ust. 14e Rozpočtových pravidel patrně představuje rozhodnutí (případně by mohlo jít také o nezákonný zásah, popř. nečinnost) připadá v úvahu analogická aplikace dvouměsíční lhůty pro podání žaloby proti rozhodnutí. S ohledem na to, že k vyhlášení Nálezu ve Sbírce zákonů došlo dne , příjemce dotace by patrně mohl podat správní žalobu proti rozhodnutí nejpozději do Mgr. Jan Dudák, advokátní koncipient AK HOLEC, ZUSKA & Partneři 8

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 82/2012-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

II. ÚS 2924/13. Text judikátu. Exportováno: , 16: , Ústavní soud

II. ÚS 2924/13. Text judikátu.  Exportováno: , 16: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 17. 3. 2017, 16:43 II. ÚS 2924/13 7. 10. 2014, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 53/2002-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 3 Afs 14/2004-53 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 256/2015-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a Mgr. Ondřeje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 95/2013-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

JUDr. Pavlína Vondráčková (Rödl&Partner): Předurčuje rozhodnutí Městského soudu v Praze vítězství solárníků?

JUDr. Pavlína Vondráčková (Rödl&Partner): Předurčuje rozhodnutí Městského soudu v Praze vítězství solárníků? JUDr. Pavlína Vondráčková (Rödl&Partner): Předurčuje rozhodnutí Městského soudu v Praze vítězství solárníků? Publikováno: 19.8.2011 Solarnews.cz Mezi solárníky se vzedmula vlna vzrušení z očekávaného úspěchu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Ads 37/2003-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 47/2010-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Davida

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

A. CIVILNÍ ČÁST. I. Obecně. 1. Ústavní zásada ochrany rodiny. tzv. vyživovací povinnosti rodičů. vůči dětem. Obecně

A. CIVILNÍ ČÁST. I. Obecně. 1. Ústavní zásada ochrany rodiny. tzv. vyživovací povinnosti rodičů. vůči dětem. Obecně A. CIVILNÍ ČÁST I. Obecně 1. Ústavní zásada ochrany rodiny a vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem čl. 32 Listiny a rodičovství je obsažen v čl. 32 Listiny základních práv a svobod. Konkrétně pak čl.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 226/2016-27 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Lenky

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 154/2005-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa

Více

Žaloba na ochranu proti nečinnosti a řízení o ní. Filip Dienstbier

Žaloba na ochranu proti nečinnosti a řízení o ní. Filip Dienstbier Žaloba na ochranu proti nečinnosti a řízení o ní Filip Dienstbier osnova 1. pojem nečinnosti v právních předpisech 2. žalobní legitimace (účastníci řízení) 3. žaloba 4. řízení 5. rozsudek (pravomoc soudu)

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Aps 2/2009-160 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Ads 319/2014-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 59/2006-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 67/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz APLIKACE PRÁVA Aplikací práva se rozumí kvalifikovaná forma realizace práva uskutečňovaná orgány veřejné moci, při

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 45/2006-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy Působnost Nejvyššího státního zastupitelství v Brně je v souladu s působností Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, je činné při

Více

Správní akty Pojem správního aktu V české nauce pojem správní akt chápán dvěma způsoby 1) v širším slova smyslu: : označení pro veškeré mocenské právně závazné akty vydávané na základě zákona orgány veřejné

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2Ad 72/2010-16 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci žalobkyně L.Š., proti žalovanému Krajskému úřadu Jihočeského

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce zpravodaje Miloslava Výborného o ústavní

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení. 62 A 11/2013-52 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců Mgr. Kateřiny Kopečkové, Ph.D. a Mgr. Petra Šebka v právní věci žalobce: ČEZ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 26/2011-103 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky

NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové a soudců Ludvíka Davida a Jaroslava Fenyka (soudce zpravodaje) ve věci ústavní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 264/2014-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

Žalobce: Statutární město Jihlava, se sídlem Magistrátu Masarykovo nám. 1, Jihlava, IČ , není zapsáno v obchodním rejstříku,

Žalobce: Statutární město Jihlava, se sídlem Magistrátu Masarykovo nám. 1, Jihlava, IČ , není zapsáno v obchodním rejstříku, Společníci JUDr. Radek Ondruš JUDr. Aleš Ondruš Advokátní koncipienti Mgr. Petr Vytopil JUDr. Marta Nedvědová Mgr. Miroslav Šianský Spolupracující advokáti Mgr. Marcela Štraitová Mgr. Martin Bílý Mgr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Aps 2/2004-69 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 19/2005-105 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A U S N E S E N Í. Ú s t a v n í h o s o u d u. Ústavní stížnost s e odmí t á. O d ůvod n ění :

Č E S K Á R E P U B L I K A U S N E S E N Í. Ú s t a v n í h o s o u d u. Ústavní stížnost s e odmí t á. O d ůvod n ění : Č E S K Á R E P U B L I K A U S N E S E N Í Ú s t a v n í h o s o u d u Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Davida Uhlíře, soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové a soudce Tomáše Lichovníka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 64/2012-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 27/2004-71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 51/2005-76 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Aps 11/2013-11 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Vojtěcha

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 2. května 2016 Řádné opravné Přehled přednášky Řádné opravné Řádné opravné Druhy Řízení nalézací směřuje k vydání, kterým bude zjištěno

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 7 As 22/2013-35 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: V. M., zastoupen

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 64/2011-65 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 134/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Afs 132/2014-40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Michaely Bejčkové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Ads 153/2015-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 55/2012-21 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 22/2008 Označení stanoviska: Postup Ministerstva vnitra při hodnocení souladu obecně závazných vyhlášek obcí se zákonem Právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 64/2009-153 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Ans 18/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 37/2006-126 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 68/2006-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

Územně plánovací judikatura Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu

Územně plánovací judikatura Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Územně plánovací judikatura - 2013 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Vztah vydaných územních rozhodnutí a nového ÚP Nový ÚP musí vydaná územní rozhodnutí respektovat

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Azs 157/2005-47 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

SLEZSKÁ PRAHA 2 Č ESKÁ REPUBLIKA TEL , FAX

SLEZSKÁ PRAHA 2 Č ESKÁ REPUBLIKA TEL , FAX A TOMÁŠ PECINAA SLEZSKÁ 56 120 00 PRAHA 2 Č ESKÁ REPUBLIKA TEL. 724029083, 222211784 FAX 222211785 E-MAIL tomas@pecina.cz Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 1100 00 Praha 1 Žalobce: Zastoupen: 413

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 76/2005-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 134/2012-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 23/2004 73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 As 49/2015-42 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci

Více

II. ÚS 114/14. Text judikátu. Exportováno: , 10: , Ústavní soud

II. ÚS 114/14. Text judikátu.  Exportováno: , 10: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 17. 3. 2017, 10:46 II. ÚS 114/14 26. 8. 2014, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Radovana Suchánka (soudce

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 289/2015-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR (4) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR Porušení zásady rychlosti řízení. Nesprávným úředním postupem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 8/2013-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 111/2002-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Milana

Více

ŘEDITELKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, V.V.I. PROF. EVA SEMOTANOVÁ, DRSC. ROZHODNUTÍ

ŘEDITELKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, V.V.I. PROF. EVA SEMOTANOVÁ, DRSC. ROZHODNUTÍ ŘEDITELKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, V.V.I. PROF. EVA SEMOTANOVÁ, DRSC. V Praze dne 7. 12. 2015 č.j. HIU-758/2015 ROZHODNUTÍ Jako příslušný orgán ve smyslu ust. 16 odst. 3 ve spojení s ust. 20 odst. 5

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Aps 2/2007-79 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 68/2012-19 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Jaroslava

Více

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem www.iudictum.cz Exportováno: 7. 2. 2017, 09:46 3 Ads 102/2006 - Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem 28. 2. 2007, Nejvyšší

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 37/2013-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 132/2012-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Jany Brothánkové a JUDr. Tomáše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 49/2004-83 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr.

Více

I. ÚS 230/08. Text judikátu. Exportováno: , 00: , Ústavní soud

I. ÚS 230/08. Text judikátu.  Exportováno: , 00: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 7. 3. 2017, 00:45 I. ÚS 230/08 9. 6. 2008, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 93/2013-31 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava

Více

Právní rámec a otázky evropských strukturálních fondů v kontextu českého práva

Právní rámec a otázky evropských strukturálních fondů v kontextu českého práva Právní rámec a otázky evropských strukturálních fondů v kontextu českého práva Tématický okruh: Autor: Název instituce: Okruh č. 1 (legislativa) JUDr. Karel Zuska AK HOLEC, ZUSKA & Partneři Popis tématu:

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 3 Ads 58/2010-115 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně: Lighthouse

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 35/2009-103 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jana Passera

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Azs 101/2006-85 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Ans 10/2012-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 28. února 2013 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Vladimíra Kůrky a soudců Jana Musila

Více

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Doručování (1) Doručení rozhodčího nálezu vyvěšením na úřední desce rozhodce nenahrazuje zákonem předpokládané vyvěšení na úřední

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 12/29/2014 Spisová značka: 21 Cdo 1440/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2014:21.CDO.1440.2014.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Mzda (a jiné obdobné příjmy) Ústavní soud Dotčené

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 17/2004-55 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 30/2014-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 54/2011-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše

Více

René Příhoda. Odvolání proti rozhodnutím sdruženích v judikatuře českých soudů

René Příhoda. Odvolání proti rozhodnutím sdruženích v judikatuře českých soudů René Příhoda Odvolání proti rozhodnutím sdruženích v judikatuře českých soudů 1 Spolková autonomie Čl. 2 odst. 3 z. 83/90 Sb. Sdružení jsou právnickými osobami. Do jejich postavení a činnosti mohou státní

Více

26 Cdo 1924/2006 Stránka č. 1 z 5 ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Roberta

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 298/2016-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Filipa Dienstbiera a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Azs 212/2016-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 19/2004-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 132/2013-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 15/2010-96 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více