Nostalgie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nostalgie 2010 840 112 113 840 112 113"

Transkript

1 Nostalgie

2 Vážení pøíznivci železnice, je pro nás potìšením, že Vám mùžeme pøedstavit další vydání publikace, jejímž cílem je informovat Vás o akcích, které mají pøipomenout dlouhý vývoj, jímž se železnice ubírala, než mohla dospìt do souèasné podoby. Pøipomenout, že než bylo možné usednout do moderních klimatizovaných vozù a dopøát si nièím nerušenou cestu do svého cíle, absolvovaly pøedchozí generace cestujících nekoneèné množství kilometrù v doprovodu kouøe a šmíru ve vozech, jež se nám z dnešního pohledu mohou zdát nepohodlné, avšak ve své dobì pøedstavovaly jeden z nejkomfortnìjších zpùsobù pøepravy. Pøipomenout, že než bylo možné uvést vlak do pohybu pomocí drobné páèky, prošly celé generace lokomotivních èet tìžkou službou na stanovištích parních lokomotiv, kde se kromì samotného øízení vlaku musely potýkat i s nutností nepøetržitého pøísunu uhlí do kotle, omezeným výhledem na tra a nepøízní poèasí. Navzdory tìmto obtížným podmínkám získala železnice za éry parních strojù svou noblesu, jejíž odraz mùžeme dodnes pozorovat v bìžném provozu. A právì díky muzeím a spolkùm, které se zabývají údržbou a provozováním historických vozidel, se lze v duchu pøenést prostorem a èasem do dob, kdy kolejím vévodily parní lokomotivy a nad tratìmi se vznášely závoje dýmu. Vìøíme, že na této cestì Vám bude naše brožura dobrým spoleèníkem. Vaše Èeské dráhy, a. s. Dear Railway Friends, It is our pleasure to introduce a new edition of a brochure whose aim it is to inform you about events commemorating the long development which the railway underwent to arrive at its present form. We would like to remind you that past generations travelled countless kilometres in the company of smoke and soot before we could take our seats in modern air-conditioned carriages and enjoy the journey to our destination. Today, the carriages of our predecessors may seem uncomfortable, but in their times they represented one of the most relaxing means of travel. We would also like to commemorate the fact that entire generations of locomotive crews served their time in steam locomotives before we could set the train in motion by switching a tiny lever. They not only faced the challenges of operating the train, but also had to ensure a continuous supply of coal under the engine- s boiler, cope with limited forward visibility and adverse weather conditions. Despite all these difficulties, it was during the time of the steam engine when the railway acquired its air of refinement which even regular train services have preserved to this days. Thanks to museums and clubs whose activities are devoted to restoring and operating historical engines, we can embark on a mental journey in space and time, and arrive in a period when steam engines ruled the rails and wisps of smoke hovered above them. We hope this brochure will be a good companion on this exciting journey. Yours sincerely, Èeské dráhy, a. s. (Czech Railways) V roce 2010 vydaly České dráhy, a. s. Publikaci sestavil: Ing. Ondřej Havlena Odborná spolupráce: Ing. Karel Beneš, Mgr. Radek Panchartek, Ing. Olga Šmejkalová, Ing. Karel Vítek Foto: Ing. Radko Friml, Ing. Ondřej Havlena, Michal Málek, Tomáš Tarant NEPRODEJNÉ 2 Sehr geehrte Freunde der Bahn, wir freuen uns, Ihnen eine neue Ausgabe einer Publikation vorstellen zu können, die Sie über Veranstaltungen informieren soll, die an die lange Entwicklung erinnern, die die Bahn durchlaufen ist, bis sie es zu ihrer heutigen Form gebracht hat. Die daran erinnern, dass die Fahrgastgenerationen vor uns unendlich viele Kilometer mit den unvermeidlichen Begleiterscheinungen Rauch und Schmiere zurückgelegt haben in Waggons, die uns aus heutiger Sicht unbequem erscheinen mögen, doch seinerzeit eine der komfortabelsten Fortbewegungsarten darstellten, bis man in modernen, klimatisierten Wagen Platz nehmen und sich eine von nichts getrübte Reise an das Ziel seiner Wahl gönnen konnte. Die daran erinnern, dass ganze Generationen von Besatzungen einen schweren Dienst im Führerhaus zu leisten hatten, wo sie neben der Führung der Lokomotive unaufhörlich mit der Fütterung des Kessels mit Kohle beschäftigt waren und mit einer beschränkten Sicht auf die Strecke und den Wetterunbilden zu kämpfen hatten, bis der Zug wie heute mittels kleiner Hebel in Bewegung gesetzt werden konnte. Trotz der erschwerten Bedingungen hat die Ära der Dampfloks der Eisenbahn ihre Noblesse verliehen, die sich bis heute im täglichen Bahnbetrieb widerspiegelt. Und den Museen und Vereinen, die sich mit der Instandhaltung und dem Betrieb historischer Fahrzeuge beschäftigen, ist es zu verdanken, dass man sich im Geist durch Raum und Zeit in die Vergangenheit versetzt fühlen kann, als noch die Dampflokomotive Herr der Schienen war und Rauchschwaden über die Strecken zogen. Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Broschüre Ihnen auf dieser Reise ein guter Begleiter sein wird. Ihre Èeské dráhy, a. s. (Tschechischen Bahnen) Použité symboly / Verwendete Symbole / Used symbols sobota / Samstag / Saturday neděle a státem uznávané svátky / Sonntag und staatliche Feiertage / Sundays and holidays confirmed by the state další termíny / weitere Termine / another dates of rides parní lokomotiva / Dampflok / steam locomotive ostatní lokomotivy a motorové vozy / andere Loktyps und Triebwagen / other types of locomotives and DMU s druh osobních vozů / Art der Personenwagens / type of passenger coaches trasa a jízdní řád / Trasse und Fahrplan / route and timetable INFO: informace pořadatel / Informationen / information telefon (fax, , www) Při telefonování ze zahraničí do České republiky volte před číslem telefonu +420 (např ). Beim Telefonieren von Ausland in die Tschechische Republik bitte vor der Telefonnummer +420 vorwählen (z. B ). For telephone from foreign countries to the Czech Republic please preset +420 before the telephone numer (e. g ). Důležité upozornění: Před konáním akce doporučujeme ověřit aktuální informace o jízdách zvláštních vlaků přímo u pořadatelů. Informace uvedené v publikaci jsou bez záruky. 3 Uzávěrka dat do

3 Víkendový vlečkový speciál na Kladensku 001 Zvláštní projížděčský vlak po zajímavých vlečkách a tratích Sonderzug, der auf interessanten Werkbahnen und Strecken fährt A special sightseeing train to visit interesting sidings and tracks M , Dopravce: KŽC Doprava s.r.o : Lysá n. L. Neratovice Kralupy n. V. Kladno-Dubí (vlečky Poldi Kladno, DLT) Nové Strašecí; : Nové Strašecí Kamenné Žehrovice (vlečka Libušín) Hostivice Rudná u Prahy Beroun INFO: KŽC s.r.o., Meinlinova 336, Praha 9, , internet: Víkend s motoráčkem v Králíkách 002 Zvláštní výletní vlak po zajímavých tratích v oblasti Orlických hor a Jeseníků Ein Sonderausflugszug, der auf interessanten Strecken im Adlergebirge und Altvatergebirge fährt A special excursion train to see interesting tracks in the area of Jeseníky and Orlické hory M , Dopravce: KŽC Doprava s.r.o. trasa a jízdní řád vlaku budou včas zveřejněny na webu INFO: KŽC s.r.o., Meinlinova 336, Praha 9, , internet: Velikonoce na Křivoklátě vlak Křivoklát ex. 003 Zvláštní vlak na hradní slavnost a do železničního muzea v Lužné u Rakovníka Ein Sonderzug, der zum Burgfest und ins Eisenbahnmuseum in Lužná u Rakovníka fährt A special train to castle festivities and to the Railway Museum in Lužná u Rakovníka (Křivořezání), (Křivoklání), (Advent) , patrová jednotka Btjo + 8 Ce + Ce Bufet, Dopravce: ČD Praha-Braník (9.20) Praha-Vršovice ( ) Praha-Smíchov ( ) Beroun ( ) Křivoklát ( ) Lužná u Rak. ( ) Křivoklát ( ) Beroun (16.34) Praha-Smíchov (17.29) Praha-Vršovice (17.41) Praha-Braník (17.56) internet: Výtopna Zdice zahájení sezóny Zvláštní vlaky u příležitosti zahájení sezóny 2010 aneb setkání vozů řady M (830) + jízdy historického autobusu RTO Sonderzüge anlässlich der Saisoneröffnung 2010 und Treffen der Wagen der Baureihe M (830) + Fahrten mit dem historischen Autobus RTO Special trains mark the beginning of the 2010 season or the meeting of the M (830) series carriages and rides on the historical RTO bus M ,124,180, T 334.0, T 212.0, BN 60, Dopravce: KŽC Praha (8.00) Karlštejn Beroun Zdice, Heroldexpres Zdice (12.45) Březnice a zpět, Podbrdský motoráček Zdice (12.00) Lochovice Liteň Z. Třebáň a zpět INFO: SAXI, Chyňava 223, Chyňava, , , internet: Velikonoční jízdy 005 Projíž ka po historické úzkorozchodné řepařské trati Spazierfahrt auf historischer schmalspuriger Rübenbahn A ride on the historical narrow-gauge sugar-beet growers track BS 80, krytý vagon a otevřené vagony, bufetový vůz, vagon pro kočárky a vozíčkáře Kolín-Sendražice Výrovna a zpět; jízdné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, rodinné 195 Kč INFO: Kolínská řepařská drážka, Ovčárecká ulice, Kolín Sendražice, , , internet: Polabský motoráček Velikonoční jízdy 006 Pravidelný sezónní provoz historického motoráčku k návštěvě turistických cílů a slavností v Polabí Regelmäßiger Saisonbetrieb eines historischen Motorwagens zur Besichtigung touristischer Ziele und Feste in der Elbniederung Regular service of a seasonal historical diesel train to visit festivities and points of interest in the region along the Labe river (Májové jízdy), (Cyrilometodějské jízdy), (Nymburské slavnosti), (Šporkovské jízdy) a 4. 9., (Mikulášský vlak) M , Dopravce: KŽC Doprava s.r.o. Mochov Čelákovice Lysá n. L. Milovice Nymburk hl. n. Libice n. C. a zpět (2 páry vlaků), jízdní řád uveden v KJŘ tratě 231, 232, 233; jízdné dle tarifu dopravce uvedeno v KJŘ u tratě 233 INFO: KŽC Doprava s.r.o., Meinlinova 336, Praha 9, , internet: Křivoklátský motoráček 007 Zvláštní vlak na slavnosti hradu Křivoklátu Sonderzug zum Fest auf Burg Křivoklát A special train to the Křivoklát castle festivities 3 M 262.0, 2 020, Dopravce: KŽC Doprava s.r.o. Praha-Braník Praha-Smíchov Beroun Křivoklát a zpět, jízdní řád uveden v KJŘ tratě 171, 174, 212, jízdné dle tarifu dopravce INFO: KŽC Doprava s.r.o., Meinlinova 336, Praha 9, , internet: Motoráčkem do Lednice 008 Pravidelné vlaky s historickým motorovým vozem, jede pouze v a od do Regelmäßig verkehrende Züge mit historischem Motorwagen, fährt nur an und ab dem bis zum Regular trains with a historical diesel carriage operate only on and from 10 April 2010 to 28 September 2010 M všechny vlaky, M jen vlaky Brno, Bix Post, Dopravce: ČD 5

4 Brno hl. n. (8.40) Vranovice (9.13) Břeclav (9.55) Lednice ( ) Břeclav ( ) Lednice ( ) Břeclav ( ) Lednice ( ) Břeclav (17.12) Vranovice (17.54) Brno hl. n. (18.22). V úseku Břeclav Lednice vlaky zastavují ve všech stanicích a zastávkách. INFO: ČD, a.s., KCOD Brno, Kounicova 26, Brno, , Motoráčkem do Lednice 009 Vlakové taxi, jede pouze v a od do Zugtaxi, fährt nur an und ab dem bis zum Taxi train, operates only on and from 10 April 2010 to 28 September 2010 M , Dopravce: ČD Lednice (odj a 13.34) Břeclav (příj a 13.55) nebo Valtice město (příj a 14.01), Břeclav (odj a 14.36), nebo Valtice město (odj a 14.30) Lednice (příj a 14.59). Vlak jede po zaplacení 40 jízdenek s globální cenou za 45 Kč. INFO: ČD, a.s., KCOD Brno, Kounicova 26, Brno, , Pou na Říp 010 Zvláštní vlak Sv. Jiří u příležitosti Řípské pouti a jarního otvírání Zlonického železničního muzea Sonderzug St. Georg anlässlich der Kirmes auf Berg Říp und der Eröffnung des Eisenbahnmuseums in Zlonice im Frühjahr The special Sv. Jiří (St. George) train to the Říp mountain fair and to the spring opening of the railway museum in Zlonice , 6 Ce + Ce Bufet, Dopravce: ČD Praha-Braník (8.17) Kralupy n. V. ( ) Ctiněves (11.20) Straškov (11.33) Zlonice ( ) Ctiněves (16.17) Kralupy n. V. (16.52) Praha- Braník (18.39) internet: Český ráj dětem 011 Český ráj dětem Das Böhmische Paradies für Kinder Český ráj (the Bohemian Paradise) for children , Baa, Dopravce: SŽV Jaroměř Turnov Rovensko p.tr. a zpět INFO: Klub přátel železnic Českého Ráje, U nádraží 1296, Turnov, , internet: Primátor 012 Pravidelný vlak Regelmäßig verkehrender Zug Regular service 5. 6., 3. 7., a , D + 3 Clm + WRlm + Blm, Dopravce: SŽV Jaroměř Jaroměř Hradec Králové Hněvčeves Jaroměř Náchod Jaroměř INFO: SŽVJ o.s., Nádražní 227, Jaroměř, , , , , internet: Napříč Valašským královstvím 013 Zvláštní vlak na hradní slavnost Sonderzug zum Burgfest A special train to castle festivities , T , Ce, Dopravce: ČD Rožnov p. R. Vsetín Brumov-Bylnice INFO: ČD, a.s., KCOD Zlín, Kroměřížská dráha, internet: Výletní vlak 014 Pravidelný vlak návazný spoj na vlak Primátor Regelmäßig verkehrender Zug Anschluss an den Zug Primátor A regular train the Primátor train connection 5. 6., 3. 7., a (pouze a 7. 8.), M (mimo a 7. 8.), D + 3 Clm + WRlm + Blm (pouze 3. 7, a 7. 8.), Dopravce: SŽV Jaroměř Jaroměř Hradec Králové Hněvčeves Jaroměř Hradec Králové Jaroměř INFO: SŽVJ o.s., Nádražní 227, Jaroměř, , , , , internet: Zahájení sezóny Musea Rosice n. L. 015 Zvláštní vlaky okružní vlak po chrudimských lokálkách, Pardubice Slatiňany a zpět, Pardubice Hradec Králové a zpět Sonderzüge Rundfahrt auf Lokalbahnen in der Region Chrudimsko, Pardubice Slatiňany und zurück, Pardubice Hradec Králové und zurück Special trains a sightseeing train to visit the local tracks of the Chrudim area, from Pardubice to Slatiňany and back, from Pardubice to Hradec Králové and back M 131.1, Ztrc, Dopravce: LG bude upřesněno, sledujte INFO: Pardubický spolek historie železniční dopravy, Na Staré poště depo, Pardubice, , , internet: Slavnostní zahájení 016 Projíž ka po historické úzkorozchodné řepařské trati Spazierfahrt auf historischer schmalspuriger Rübenbahn A ride on the historical narrow-gauge sugar-beet growers track BS 80, krytý vagon a otevřené vagony, bufetový vůz, vagon pro kočárky a vozíčkáře Kolín-Sendražice Výrovna a zpět, jízdné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, rodinné 195 Kč INFO: Kolínská řepařská drážka, Ovčárecká ulice, Kolín Sendražice, , , internet: Pálavský okruh 017 Okružní parní vlak, výlet pěšky i na kole do Zahrady Evropy Rundfahrt mit Dampfzug, Ausflug mit dem Rad oder zu Fuß in den Garten Europas A sightseeing steam train; a walk or a bike trip in the Garden of Europe , T , Ce + Bmx s přepravou kol + bufet, Dopravce: ČD Brno hl. n. (odj. 9.08) Mikulov na Moravě (příj / odj ) Lednice (příj ), Lednice (odj ) Mikulov na Moravě (příj ), Mikulov na Moravě (odj ) Břeclav (příj ), Lednice (odj ) Břeclav (příj ), po spojení obou vlaků Břeclav (odj ) Brno hl. n. (příj ) 7

5 INFO: ČD, a.s., KCOD Brno, Kounicova 26, Brno, , Květen 1945 na železnici aneb Kotláři útočí 018 Zvláštní vlak s náletem maket letadel Sonderzug mit Anflug von Modellflugzeugen A special train with model airplane simulation , 1 Dd + 4 Ce/Ci + Ce Bufet, Dopravce: ČD Lužná u R. (9.52) Kolešovice ( ) Lužná u R. ( ) Kolešovice ( ) Lužná u R. (16.46); jízdné: jednosměrné 70 Kč, zpáteční 120 Kč, děti a důchodci sleva 50%, rodinná zpáteční 300 Kč INFO: HERKULES KHKD s.r.o., U Hranic 15, Praha 10, , , internet: Slavnosti svobody 019 Oslavy svobody, parní jizdy s doprovodným programem Fest der Freiheit, Dampflokfahrten samt Rahmenprogramm Freedom celebrations, steam train rides with an accompanying programme , Bam, Dopravce: ČD Plzeň Přeštice a zpět, Plzeň Horní Bříza a zpět, Plzeň Blovice a zpět, Plzeň Mirošov a zpět INFO: IMC Plzeň, Resslova 20, Plzeň, , , internet: Víkendové jízdy 020 Projíž ka po historické úzkorozchodné řepařské trati Spazierfahrt auf historischer schmalspuriger Rübenbahn A ride on the historical narrow-gauge sugar-beet growers track BS 80, krytý vagon a otevřené vagony, vagon pro kočárky a vozíčkáře Kolín-Sendražice Výrovna a zpět, jízdné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, rodinné 195 Kč INFO: Kolínská řepařská drážka, Ovčárecká ulice, Kolín Sendražice, , , internet: Pohádkový les 021 Parním vlakem na Pohádkový les v Rovensku p. Troskami Mit einem Dampfzug in den Märchenwald in Rovensko pod Troskami A steam train to Pohádkový les (Fairy-tale Forest) in Rovensko pod Troskami , Baa, Dopravce: SŽV Jaroměř Turnov Rovensko p.tr. a zpět INFO: Klub přátel železnic Českého Ráje, U nádraží 1296, Turnov, , internet: Hamerník expres ročník tradičních jízd při příležitosti konání Hamernického dne v Dobřívě 15. Jahrgang der traditionellen Fahrten zum Tag des Hammerwerks in Dobřív 15th annual traditional train service to accompany the Forest Ironsmiths Day in Dobřív M historický autobus, Clm, Dopravce: LG Po celý den kyvadlová doprava Rokycany Mirošov a Mirošov Dobřív INFO: Lokálka Group, P.O.Box 30, Rokycany, , internet: Oslavy 125 let trati Rudoltice v Č. Lanškroun 023 Oslavy 125 let zahájení provozu na trati Rudoltice v Čechách Lanškroun Fest zum 125. Jahrestag der Inbetriebnahme der Strecke Rudoltice v Čechách Lanškroun Celebration of the 125th anniversary of the track from Rudoltice v Čechách to Lanškroun nebo , 1 Ci, 2 Ba(Ce), 1 Rlm, 2 Ba(Ce), 1 Ce, Dopravce: ČD Ústí nad Orlicí Česká Třebová Rudoltice v Čechách Lanškroun a zpět; jízdní řád bude zveřejněn na plakátech INFO: Chornický železniční klub, Nádražní 144, Chornice; Doručovací adresa: Dušan Stolarik, Třebovice 230, PSČ , , , První parní víkend v Železničním muzeu ČD 024 Parní vlaky do Železničního muzea ČD v Lužné u Rakovníka a v jeho okolí Dampfzüge ins Eisenbahnmuseum der Tschechischen Bahnen in Lužná u Rakovníka und Umgebung A steam train to the ČD Railway Museum in Lužná u Rakovníka and surroundings , , M , T , Bai, Dopravce: ČD Praha Mas.n. (08.10) Lužná u R. ( ) Praha Mas.n. (16.40), Lužná Milostín a zpět INFO: Železniční muzeum ČD, 9. května 255, Lužná u Rakovníka, , internet: Víkendové jízdy 025 Projíž ka po historické úzkorozchodné řepařské trati Spazierfahrt auf historischer schmalspuriger Rübenbahn A ride on the historical narrow-gauge sugar-beet growers track BNE 50, krytý vagon a otevřené vagony, vagon pro kočárky a vozíčkáře Kolín-Sendražice Výrovna a zpět, jízdné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, rodinné 195 Kč INFO: Kolínská řepařská drážka, Ovčárecká ulice, Kolín Sendražice, , , internet: Do Pohádkového lesa 026 Zvláštní vlak k Mezinárodnímu dni dětí Sonderzug zum Weltkindertag A special International Children s Day train , Ce, Dopravce: ČD Valašské Meziříčí Kroměříž Zborovice INFO: ČD, a.s., KCOD Zlín, Kroměřížská dráha, internet: Motoráčkem za permoníky 027 Motorové historické vlaky, návštěva Muzea průmyslových železnic ve Zbýšově, Muzea hornictví a energetiky v Oslavanech Historische Motorzüge, Besichtigung des Industriebahnmuseums in Zbýšov sowie des Bergbau- und Energiemuseums in Oslavany Historical diesel trains, a visit to the Museum of Industrial Railways in Zbýšov and the Museum of Mining and the Power Industry in Oslavany , , , a M 131.1, Dopravce: ČD Brno hl. n. (odj. 9.08) Zastávka u Brna ( ) Oslavany ( ) Brno hl. n. (příj ) INFO: ČD, a.s., KCOD Brno, Kounicova 26, Brno, , 9

6 Vlak na Dobříš 028 Zvláštní parní vlak do Dobříše Dobříšské májové slavnosti Sonderzug mit Dampflok nach Dobříš Maifeier in Dobříš A special steam train to Dobříš to the Dobříš May Day festivities Zvláštní parní vlak do Dobříše Svatováclavské slavnosti , 6 Ce + Ce Bufet, Dopravce: ČD Praha-Braník (9.46) Měchenice ( ) Dobříš ( ) Praha- Braník (17.08) internet: Víkendové jízdy 029 Viz akce č. 020 / Siehe Aktion Nr. 020 / See action No S Posázavským pacifikem za zlatým pokladem a na zámek Jemniště 030 Zvláštní parní vlak k otevření hornického muzea v Jílovém u Prahy a návštěvě zámku Jemniště Sonderzug mit Dampflok zur Eröffnung des Bergbaumuseums in Jílové u Prahy und Besichtigung des Schlosses Jemniště A special steam train to the opening of a mining museum in Jílové u Prahy and to the Jemniště castle , Zvláštní parní vlak k návštěvě zámku Jemniště , 6 Ce + Ce Bufet, Dopravce: ČD Praha-Braník (9.46) Týnec nad Sázavou Čerčany ( ) Benešov ( ) Postupice ( ) a zpět Praha-Braník (19.08) internet: Den dětí, zahájení sezóny na zubačce 031 Zvláštní vlaky s ozubnicovou lokomotivou, Den dětí v prostorách kořenovského nádraží, zahájení 3. sezóny Muzea ozubnicové dráhy v Kořenově Sonderzüge mit Zahnradlok, Kindertag im Bahnhof Kořenov, Eröffnung der 3. Saison des Zahnradbahnsmuseums in Kořenov Special trains with a rack locomotive, Children s Day at the train station in Kořenov, 3rd annual opening of the Rack Railway Museum in , , , , , a M a M , T 426.0, T 211.1, Balm, historické drezíny Tanvald Kořenov Harrachov a zpět INFO: Železniční společnost Tanvald, o.p.s., Krkonošská 256, Tanvald, , , , internet: let EGRONETu 032 Propagační jízda Werbefahrt A promotional journey 310, 3 Be, Dopravce: ČD Mariánské Lázně Bečov nad Teplou INFO: ČD, a.s., KCOD Karlovy Vary, , , Víkendové jízdy 033 Viz akce č. 025 / Siehe Aktion Nr. 025 / See action No Den Dětí s Posázavským pacifikem 034 Oslavy Dne dětí na nádraží Praha-Braník, zvláštní vlaky, výstava vozidel, doprovodný program, vyhlídkové jízdy na most Inteligence Kindertag im Bahnhof Prag-Braník, Sonderzüge, Fahrzeugausstellung, Rahmenprogramm, Panoramafahrten zur Brücke der Intelligenz Children s Day celebration at the Praha-Braník train station, exhibition of carriages, theme programme, sightseeing tours to the Bridge of Intelligence , M 131.1, 814, 3 Ce + Ce Bufet, Dopravce: ČD 10 Praha-Braník Praha-Modřany / Praha hl. n. a zpět, Praha-Braník odb.tunel a zpět ( ), internet: Dětský den v železničním muzeu 035 Parním vlakem do železničního muzea ČD v Lužné u Rakovníka na Dětský den Am Kindertag mit einem Dampfzug ins Eisenbahnmuseum der Tschechischen Bahnen in Lužná u Rakovníka A steam train to the ČD Railway Museum in Lužná u Rakovníka to celebrate Children s Day , T , Bai, Dopravce: ČD Louny Rakovník Lužná u R. a zpět INFO: Železniční muzeum ČD, 9. května 255, Lužná u Rakovníka, , internet: Brno město uprostřed Evropy 036 Festival zábavy, parní vlaky v rámci dnů dopravní nostalgie Unterhaltungsfestival, Dampfzüge an Tagen der Verkehrsnostalgie Entertainment festivities, steam trains on the occasion of transport nostalgia days , Ce, Dopravce: ČD Brno hl. n. (odj. 9.10) Šlapanice a zpět (odj. 9.53), Brno hl. n. (odj ) Hrušovany u Brna a zpět (odj ), Brno hl. n. (odj ) Střelice a zpět (odj ) INFO: ČD, a.s., KCOD Brno, Kounicova 26, Brno, , Dětský den 037 Projíž ka po historické úzkorozchodné řepařské trati Spazierfahrt auf historischer schmalspuriger Rübenbahn A ride on the historical narrow-gauge sugar-beet growers track BS 80, krytý vagon a otevřené vagony, vagon pro kočárky a vozíčkáře Kolín-Sendražice Výrovna a zpět; jízdné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, rodinné 195 Kč INFO: Kolínská řepařská drážka, Ovčárecká ulice, Kolín Sendražice, , , internet: Podbrdský motoráček 038 Pravidelný sezónní provoz historického motoráčku každou neděli od do po liteňské lokálce Regelmäßiger Saisonbetrieb eines historischen Motorwagens; jeden Sonntag ab dem bis zum auf der Lokalbahn von Liteň 11

7 A regular seasonal service of a historical diesel train every Sunday from 6 June to 26 September 2010 on the local liteňská track 13., 20. a , 4., 11., 18. a , 1., 8., 15., 22. a , 5., 12., 19. a M , Dopravce: KŽC Doprava s.r.o. Zdice Lochovice Zadní Třebaň Karlštejn a zpět, jízdní řád uveden v KJŘ tratě 171, 172, 200; jízdné dle tarifu dopravce uvedeno v KJŘ u tratě 172 INFO: KŽC Doprava s.r.o., Meinlinova 336, Praha 9, , internet: Kmochův Kolín 039 Projíž ka po historické úzkorozchodné řepařské trati Spazierfahrt auf historischer schmalspuriger Rübenbahn A ride on the historical narrow-gauge sugar-beet growers track BS 80, krytý vagon a otevřené vagony, vagon pro kočárky a vozíčkáře Kolín-Sendražice Výrovna a zpět; jízdné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, rodinné 195 Kč INFO: Kolínská řepařská drážka, Ovčárecká ulice, Kolín Sendražice, , , internet: Podlipanský motoráček 040 Pravidelný sezónní provoz historického motoráčku každou sobotu a neděli od do na podlipanské lokálce Regelmäßiger Saisonbetrieb eines historischen Motorwagens; jeden Samstag und Sonntag ab dem bis zum auf der Lokalbahn von Lipany A regular seasonal service of a historical diesel train every Saturday and Sunday from 13 June to 26 September 2010 on the local podlipanská track 19., 20., 26. a , 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25. a , 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28. a , 4., 5., 11., 12., 18., 19., 25. a M , Dopravce: KŽC Doprava s.r.o. Zásmuky Bečváry Bošice Pečky a zpět (2 páry vlaků), jízdní řád uveden v KJŘ tratě 012, 013; jízdné dle tarifu dopravce uvedeno v KJŘ u tratě 013 INFO: KŽC Doprava s.r.o., Meinlinova 336, Praha 9, , internet: Parní víkend v Rosicích 041 Pardubice Slatiňany a zpět Pardubice Slatiňany und zurück From Pardubice to Slatiňany and back M 131.1, BDlm, Dopravce: LG bude upřesněno, sledujte INFO: Pardubický spolek historie železniční dopravy, Na Staré poště depo, Pardubice, , , internet: Víkendové jízdy 042 Viz akce č. 025 / Siehe Aktion Nr. 025 / See action No Motoráčkem za permoníky 043 Viz akce č. 027 / Siehe Aktion Nr. 027 / See action No Bitva o Brod u Zbořeného kostelce a návštěva zámku Jemniště 044 Zvláštní parní vlak k bitvě o Zbořený Kostelec a návštěvě zámku Jemniště Sonderzug mit Dampflok zur Schlacht um die Burg Zbořený Kostelec und Besichtigung des Schlosses Jemniště A special train to the battle of Zbořený Kostelec and to the Jemniště castle Zvláštní parní vlak k návštěvě zámku Jemniště , 6 Ce + Ce Bufet, Dopravce: ČD Praha-Braník (9.46) Týnec nad Sázavou Čerčany ( ) Benešov ( ) Postupice ( ) a zpět Praha-Braník (19.08) internet: Začátek prázdnin na zubačce 045 Zvláštní vlaky s ozubnicovými lokomotivami a historickými motorovými vozy Sonderzüge mit Zahnradloks, Lokomotiven und historischen Motorwagen Special trains with rack locomotives and historical diesel carriages , a , , a M a M , T a T , Balm Tanvald Kořenov Harrachov a zpět INFO: Železniční společnost Tanvald, o.p.s., Krkonošská 256, Tanvald, , , , internet: Setkání parních lokomotiv řady Zvláštní vlaky na setkání parních lokomotiv a v okolí muzea Sonderzüge zum Dampfloktreffen und in der Umgebung des Museums Special trains at the meeting of steam engines and in the museum s surroundings , , , , , Bai, Bam, Dopravce: ČD Praha Mas. n. Lužná u R., Děčín Lužná u R., Plzeň Lužná u R., Lužná u R. Žatec a zpět INFO: Železniční muzeum ČD, 9. května 255, Lužná u Rakovníka, , internet: Víkendové jízdy 047 Viz akce č. 020 / Siehe Aktion Nr. 020 / See action No Posázavský motoráček 048 Pravidelný sezónní provoz historického motoráčku do různých turistických cílů Posázaví Regelmäßiger Saisonbetrieb eines historischen Motorwagens zu diversen Ausflugszielen im Einzugsgebiet der Sázava A regular seasonal service of a historical diesel train to various places of interest along the Sázava river 10., 17., 24. a , 7., 14. a , 4. a M , 050 / Daak, Dopravce: KŽC Doprava s.r.o. Lysá n. L. Praha hl. n. Čerčany Ledečko Kácov a zpět, jízdní řád uveden v KJŘ tratě 210, 212, 221, 231; jízdné dle tarifu dopravce uvedeno v KJŘ u tratě 212 INFO: KŽC Doprava s.r.o., Meinlinova 336, Praha 9, , internet: Bezdězský motoráček 049 Zvláštní vlak do různých turistických cílů severních Čech Sonderzug zu diversen touristischen Zielen in Nordböhmen A special train to various tourist destinations in northern Bohemia M 262.0, Daak, Dopravce: KŽC Doprava s.r.o : Praha hl. n. Mladá Boleslav hl. n. Doksy Česká Lípa hl. n. Jedlová Kamenický Šenov, 31.8.: Kamenický Šenov Jedlová Česká Lípa hl. n. Doksy Mladá Boleslav hl. n. Praha hl. n., jízdní řád uveden v KJŘ tratě 070, 080, 081, 901; jízdné dle tarifu dopravce 13

8 INFO: KŽC Doprava s.r.o., Meinlinova 336, Praha 9, , internet: Kamenický motoráček 050 Pravidelný sezónní provoz po znovuobnovené muzejní trati č. 901 Česká Kamenice Kamenický Šenov Regelmäßiger Saisonbetrieb auf der rekonstruierten Museumsstrecke Nr. 901 Česká Kamenice Kamenický Šenov Regular seasonal service on the renovated museum track No. 901 from Česká Kamenice to Kamenický Šenov 6., 8., 13., 15., 20., 22., 27. a , 3., 5., 10., 12., 17., 19., 24., 26. a T , 020, Dopravce: KŽC Doprava s.r.o. Česká Kamenice Kamenický Šenov (2 páry vlaků), jízdní řád uveden v KJŘ tratě 901; jízdné dle tarifu dopravce uvedeno v KJŘ u tratě 901 INFO: KŽC Doprava s.r.o., Meinlinova 336, Praha 9, , internet: Sázavská pou 051 Zvláštní parní vlak k návštěvě Sázavské pouti a zámku Český Šternberk Sonderzug mit Dampflok zum Besuch der Kirmes Sázavská pou und des Schlosses Český Šternberk A special steam train to the Sázava Fair and the Český Šternberk castle Zvláštní parní vlak k návštěvě Kácovské pouti , 6 Ce + Ce Bufet, Dopravce: ČD Praha-Braník (9.46) Týnec nad Sázavou Čerčany ( ) Sázava-Černé Budy ( ) Č. Šternberk (13.09) Kácov ( ) a zpět z Čerčan po trati č. 221, Praha-Vršovice (20.10) internet: KOLEŠOVKA Muzejní provoz na trati č. 125 (Lužná u Rakovníka ) Krupá Kolešovice, výstava vozidel v Kněževsi od 10 do 17 hod. Museumsbetrieb auf der Strecke Nr. 125 (Lužná u Rakovníka ) Krupá Kolešovice, Fahrzeugausstellung in Kněževes von 10 bis 17 Uhr Operation on the museum track No. 125 (Lužná u Rakovníka) to Krupá and Kolešovice, carriage exhibition in Kněževes 10 a.m. 5 p.m. 10., 17., 24. a , 7., 14. a nebo , Dd + 3 Ci + Ce Bufet, Dopravce: ČD Lužná (9.52) Kolešovice ( ) Lužná ( ) Kolešovice ( ) Lužná (16.46); jízdné: jednosměrné 70 Kč, zpáteční 120 Kč, děti a důchodci sleva 50%, rodinná zpáteční 300 Kč INFO: HERKULES KHKD s.r.o., U Hranic 15, Praha 10, , , internet: Parním vlakem Českým rájem 053 Parním vlakem Českým rájem Mit der Dampflok durch das Böhmische Paradies A steam train ride in Český ráj (the Bohemian Paradise) , , a , Baa, Dopravce: SŽV Jaroměř Turnov Semily a zpět, Turnov Rovensko p. Tr. a zpět INFO: Klub přátel železnic Českého Ráje, U nádraží 1296, Turnov, , internet: Podbrdské linky 054 Zvláštní parní vlak po trati č. 172 Sonderzug mit Dampflok auf der Strecke Nr. 172 A special steam train on track No , , 3 Clm, Dopravce: KŽC Doprava s.r.o. Zadní Třebaň Lochovice a zpět, jízdní řád uveden v KJŘ tratě 172; jízdné dle tarifu dopravce uvedeno v KJŘ u tratě 172 INFO: KŽC Doprava s.r.o., Meinlinova 336, Praha 9, , internet: Slavnosti Pernštejnského panství 055 Nasazení nostalgických vozidel na pravidelné vlaky Einsatz nostalgischer Fahrzeuge bei regelmäßig verkehrenden Zügen Service of nostalgic carriages with regular trains , (jen 3.a ), M , M , T , T , T , T , vozy Bai, Be, BRam, Dopravce: ČD Jízdní řády jsou zveřejněny v knižním jízdním řádu na tratích č. 250 a 251 INFO: ČD, a.s., KCOD Brno a Jihlava, , , , internet: Zahájení prázdnin 056 Projíž ka po historické úzkorozchodné řepařské trati Spazierfahrt auf historischer schmalspuriger Rübenbahn A ride on the historical narrow-gauge sugar-beet growers track BS 80, krytý vagon a otevřené vagony, vagon pro kočárky a vozíčkáře Kolín-Sendražice Výrovna a zpět; jízdné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, rodinné 195 Kč INFO: Kolínská řepařská drážka, Ovčárecká ulice, Kolín Sendražice, , , internet: 15

9 Kuksáček 057 Pravidelný prázdninový vlak, jede pouze v a od do Regelmäßiger Ferienzug, fährt nur an und ab dem bis zum Regular holiday train, operates only on and from 4 July 2010 to 29 September (pouze a 8. 8.), M (mimo a 8. 8.), D + 3 Clm + WRlm + Blm (pouze 3. 7, a 7. 8.), Dopravce: SŽV Jaroměř Jaroměř Hradec Králové Jaroměř Dvůr Králové nad Labem Jaroměř Hradec Králové Jaroměř INFO: SŽVJ o.s., Nádražní 227, Jaroměř, , , , , internet: KOLEŠOVKA Muzejní provoz na trati č. 125 (Lužná u Rakovníka ) Krupá Kolešovice, výstava vozidel v Kněževsi od 10 do 17 hod. Museumsbetrieb auf der Strecke Nr. 125 (Lužná u Rakovníka ) Krupá Kolešovice, Fahrzeugausstellung in Kněževes von 10 bis 17 Uhr Service on the museum track No. 125 (Lužná u Rakovníka) to Krupá and Kolešovice, carriage exhibition in Kněževes 10 a.m. 5 p.m. 11., 18. a , 1., 8., 15. a M , Dopravce: ČD Lužná (10.38) Kolešovice ( ) Lužná ( ) Kolešovice ( ) Lužná (15.20); jízdné: jednosměrné 70 Kč, zpáteční 120 Kč, děti a důchodci sleva 50%, rodinná zpáteční 300 Kč INFO: HERKULES KHKD s.r.o., U Hranic 15, Praha 10, , , internet: Dovolená s motoráčkem 2010 z Jižní Moravy do Rakouska a na Vysočinu 059 Týdenní turistický zájezd historickým motoráčkem po kulturních a přírodních zajímavostech jižní Moravy a Dolního Rakouska Wöchentliche Fahrt in einem historischen Motorwagen zu kulturellen Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten in Südmähren und Niederösterreich A one-week tour with a historical diesel train to places of natural and cultural interest in southern Moravia and Lower Austria M , 020, Dopravce: KŽC Doprava s.r.o. trasa a jízdní řád vlaku budou včas zveřejněny na webu INFO: KŽC s.r.o., Meinlinova 336, Praha 9, , internet: Lužický motoráček 060 Pravidelný sezónní provoz historického motoráčku za zábavou a návštěvou města Liberce Regelmäßiger Saisonbetrieb eines historischen Motorwagens nach Liberec (Vergnügen und Stadbesichtigung) 16 Regular seasonal service of a historical diesel train to Liberec 14., 21. a , 4., 11., 18. a M , Daak, Dopravce: KŽC Doprava s.r.o. Kamenický Šenov Česká Kamenice Benešov n. P. Česká Lípa hl. n. Liberec, jízdní řád uveden v KJŘ tratě 081, 086, 901; jízdné dle tarifu dopravce uvedeno v KJŘ u tratě 901 INFO: KŽC Doprava s.r.o., Meinlinova 336, Praha 9, , internet: Motoráčkem za permoníky 061 Viz akce č. 027 / Siehe Aktion Nr. 027 / See action No Historickým vlakem na Svijanské slavnosti piva 062 Zvláštní historický vlak na Svijanské slavnosti piva Historischer Sonderzug zum Bierfest in Svijany A special historical train to the Svijany Beer Festival , , , a M Tanvald Železný Brod Turnov Příšovice, Turnov Železný Brod Tanvald INFO: Železniční společnost Tanvald, o.p.s., Krkonošská 256, Tanvald, , , , internet: KOLEŠOVKA Viz akce č. 052 / Siehe Aktion Nr. 052 / See action No Víkendové jízdy 064 Viz akce č. 025 / Siehe Aktion Nr. 025 / See action No KOLEŠOVKA Viz akce č. 058 / Siehe Aktion Nr. 058 / See action No Zubačkou na Harrachovské slavnosti 066 Zvláštní vlaky s ozubnicovou lokomotivou a historickými motorovými vozy na ozubnicové trati u příležitosti Harrachovských slavností Sonderzüge mit Zahnradlok und historischen Motorzügen auf einer Zahnradbahn anlässlich der Feierlichkeiten in Harrachov Special trains with rack locomotives and historical diesel carriages on a rack railway on the occasion of the Harrachov Festivities , , a M a M , T 426.0, Balm Tanvald Kořenov Harrachov a zpět INFO: Železniční společnost Tanvald, o.p.s., Krkonošská 256, Tanvald, , , , internet: 17

10 KOLEŠOVKA Viz akce č. 052 / Siehe Aktion Nr. 052 / See action No Víkendové jízdy 068 Viz akce č. 020 / Siehe Aktion Nr. 020 / See action No KOLEŠOVKA Viz akce č. 058 / Siehe Aktion Nr. 058 / See action No Parním vlakem Českým rájem 070 Parním vlakem Českým rájem Mit der Dampflok durch das Böhmische Paradies A steam train ride in Český ráj (the Bohemian Paradise) , a , Baa, Dopravce: SŽV Jaroměř Turnov Semily a zpět, Turnov Rovensko p. Tr. a zpět INFO: Klub přátel železnic Českého Ráje, U nádraží 1296, Turnov, , internet: Zubačkou na Svatoanenskou pou na Jizerce 071 Zvláštní vlaky s ozubnicovou lokomotivou a historickými motorovými vozy na ozubnicové trati u příležitosti pouti na Jizerce Sonderzüge mit Zahnradlok und historischen Motorzügen auf einer Zahnradbahn anlässlich der Kirmes in Jizerka Special trains with rack locomotives and historical diesel carriages on a rack railway on the occasion of the Jizerka Fair , a M a M , T 426.0, Balm Tanvald Kořenov Harrachov a zpět INFO: Železniční společnost Tanvald, o.p.s., Krkonošská 256, Tanvald, , , , internet: KOLEŠOVKA Viz akce č. 052 / Siehe Aktion Nr. 052 / See action No Údolská pou 073 Údolská pou Kirmes in Kryštofovo Údolí Údolská Fair , Baa, Dopravce: SŽV Jaroměř Liberec Kryštofovo údolí a zpět INFO: Obec Kryštofovo Údolí, , internet: Parní léto na Vysočině 074 Jízdy zvláštních parních vlaků Fahrten mit Sonderdampfzüge Service of special steam trains , 1. 8., , , 2 Be, BDlm, Ci, Ce, Dopravce: ČD Jízdní řády jsou zveřejněny na konci knižního jízdního řádu ve zvláštní tabulce INFO: ČD, a.s., KCOD Jihlava a Společnost telčské místní dráhy, Masarykova 156, Telč, , , internet: Víkendové jízdy 075 Viz akce č. 020 / Siehe Aktion Nr. 020 / See action No KOLEŠOVKA Viz akce č. 058 / Siehe Aktion Nr. 058 / See action No Parním vlakem z muzea k Berounce 077 Prázdninový výlet k řece s možností návštěvy hradu Křivoklát Ferienfahrt zum Fluss; bei Wunsch Besichtigung der Burg Křivoklát A holiday trip to the river with the option to visit the Křivoklát castle , Bai, Dopravce: ČD Lužná u R. Rakovník Zbečno a zpět INFO: Železniční muzeum ČD, 9. května 255, Lužná u Rakovníka, , internet: KOLEŠOVKA Viz akce č. 052 / Siehe Aktion Nr. 052 / See action No Parním vlakem Českým rájem 079 Parním vlakem Českým rájem Mit dem Dampfzug durch das Böhmische Paradies A steam train ride in Český ráj (the Bohemian Paradise) a , Baa, Dopravce: SŽV Jaroměř Turnov Semily a zpět, Turnov Rovensko p. Tr. a zpět INFO: Klub přátel železnic Českého Ráje, U nádraží 1296, Turnov, , internet: Motoráčkem za permoníky 080 Viz akce č. 027 / Siehe Aktion Nr. 027 / See action No Parní léto na Vysočině 081 Jízdy zvláštních parních vlaků Fahrten mit Sonderdampfzüge Service of special steam trains , , 2 Be, BDlm, Ci, Ce, Dopravce: ČD Jízdní řády jsou zveřejněny na konci knižního jízdního řádu ve zvláštní tabulce INFO: ČD, a.s., KCOD Jihlava a Společnost telčské místní dráhy, Masarykova 156, Telč, , , internet: Víkendové jízdy 082 Viz akce č. 025 / Siehe Aktion Nr. 025 / See action No KOLEŠOVKA Viz akce č. 058 / Siehe Aktion Nr. 058 / See action No Křivořezání na Křivoklátě vlak Křivoklát ex. 084 Zvláštní vlak na hradní slavnost a do železničního muzea v Lužné u Rakovníka Sonderzug zum Burgfest und ins Eisenbahnmuseum in Lužná u Rakovníka A special train to castle festivities and to the Railway Museum in Lužná u Rakovníka (Křivoklání), (Advent) , patrová jednotka Btjo + 4 Ce + Ce Bufet, Dopravce: ČD 19

11 Praha-Braník (9.20) Praha-Vršovice ( ) Praha-Smíchov ( ) Beroun ( ) Křivoklát ( ) Lužná u Rak. ( ) Křivoklát ( ) Beroun (16.34) Praha-Smíchov (17.29) Praha-Vršovice (17.41) Praha-Braník (17.56) internet: KOLEŠOVKA Viz akce č. 052 / Siehe Aktion Nr. 052 / See action No Parní léto na Vysočině 086 Jízdy zvláštních parních vlaků Fahrten mit Sonderdampfzüge Service of special steam trains , 2 Be, BDlm, Ci, Ce, Dopravce: ČD Jízdní řády jsou zveřejněny na konci knižního jízdního řádu ve zvláštní tabulce INFO: ČD, a.s., KCOD Jihlava a Společnost telčské místní dráhy, Masarykova 156, Telč, , , internet: Víkendové jízdy 087 Viz akce č. 020 / Siehe Aktion Nr. 020 / See action No KOLEŠOVKA Viz akce č. 058 / Siehe Aktion Nr. 058 / See action No KOLEŠOVKA Viz akce č. 052 / Siehe Aktion Nr. 052 / See action No Parním vlakem Českým rájem 090 Parním vlakem Českým rájem Mit dem Dampfzug durch das Böhmische Paradies A steam train ride in Český ráj (the Bohemian Paradise) , Baa, Dopravce: SŽV Jaroměř Turnov Semily a zpět, Turnov Rovensko p.tr. a zpět INFO: Klub přátel železnic Českého Ráje, U nádraží 1296, Turnov, , internet: Tovačovský Portál 091 Kyvadlová doprava na tradiční hudební festival Pendelverkehr zum traditionellen Musikfestival 20 Shuttle service to a traditional music festival M 131.1, Dopravce: ČD Kroměříž Kojetín Tovačov INFO: ČD, a.s., KCOD Zlín, Kroměřížská dráha, internet: Chodské slavnosti Skolení draka 092 Tradiční oslavy v Domažlicích a Furthu Traditionsreiches Fest in Domažlice und Furth im Wald Traditional festivals in Domažlice and Furth , Bam, Dopravce: ČD Plzeň Domažlice Furth im Wald Domažlice Plzeň INFO: IMC Plzeň, Resslova 20, Plzeň, , , internet: Parní léto na Vysočině 093 Jízdy zvláštních parních vlaků Fahrten mit Sonderdampfzüge Service of special steam trains , 2 Be, BDlm, Ci, Ce, Dopravce: ČD Jízdní řády jsou zveřejněny na konci knižního jízdního řádu ve zvláštní tabulce INFO: ČD, a.s., KCOD Jihlava a Společnost telčské místní dráhy, Masarykova 156, Telč, , , internet: Víkendové jízdy 094 Viz akce č. 020 / Siehe Aktion Nr. 020 / See action No KOLEŠOVKA Viz akce č. 058 / Siehe Aktion Nr. 058 / See action No Chodovar expres 096 Slavnosti piva v Chodové Plané Bierfest in Chodová Planá Beer Festival in Chodová Planá 742, Bam bistro + 3 Bam, Dopravce: ČD Plzeň Staňkov Poběžovice Tachov Planá u M. L. Chodová Planá a zpět. Rámcový jízdní řád: Plzeň 9.30 Chodová Planá 12.30, zpět Plzeň INFO: ČD, a.s., KCOD Plzeň, , , internet: Pivní slavnosti Chodovar 097 Zvláštní vlak na slavnosti piva Sonderzug zum Bierfest A special train to the beer festival 21

12 742, 2 Bdt + BDs, Dopravce: ČD Karlovy Vary Bečov nad Teplou Mariánské Lázně Chodová Planá INFO: ČD, a.s., KCOD Karlovy Vary, , , Motoráčkem za permoníky 098 Viz akce č. 027 / Siehe Aktion Nr. 027 / See action No KOLEŠOVKA Viz akce č. 052 / Siehe Aktion Nr. 052 / See action No Kácovská pou 100 Zvláštní parní vlak k návštěvě zámku Český Šternberk a Kácovské pouti Sonderdampfzug zur Besichtigung des Schlosses Český Šternberk und der Kirmes ins Kácov A special steam train to the Český Šternberk castle and to the Kácov Fair , 6 Ce + Ce Bufet, Dopravce: ČD Praha-Braník (9.46) Týnec nad Sázavou Čerčany ( ) Sázava-Černé Budy ( ) Č. Šternberk (13.09) Kácov ( ) a zpět z Čerčan po trati 221, Praha-Vršovice (20.10) internet: Parní sobota na zubačce 101 Zvláštní vlaky s ozubnicovou lokomotivou v úseku Tanvald Kořenov a zpět, parní lokomotivou v úseku Kořenov Harrachov a zpět a historickými motorovými vozy Sonderzüge mit Zahnradlok im Abschnitt Tanvald Kořenov und zurück, mit einer Dampflok im Abschnitt Kořenov Harrachov und zurück und mit historischen Motorwagen Special trains with a rack locomotive from Tanvald to Kořenov and back; steam engines and historical diesel carriages from Kořenov to Harrachov and back a , M a M , T 426.0, Balm, historické vozy Tanvald Kořenov a zpět, Kořenov Harrachov a zpět INFO: Železniční společnost Tanvald, o.p.s., Krkonošská 256, Tanvald, Klub přátel železnic Českého ráje, Nádražní 1109, Turnov, , , , , internet: web.telecom.cz/firmy/310/ Osecké slavnosti 102 Zvláštní vlaky na Osecké slavnosti Sonderzüge zu den Feierlichkeiten in Osek Special trains to the Osek festival , 3 Be, Dopravce: ČD 22 Most Osek město Hrob a zpět INFO: ČD, a.s., KCOD Ústí nad Labem, Vojtěšská 2, Ústí nad Labem 2, , , Víkendové jízdy 103 Viz akce č. 025 / Siehe Aktion Nr. 025 / See action No KOLEŠOVKA Viz akce č. 058 / Siehe Aktion Nr. 058 / See action No Tankový den v Lešanech a návštěva zámku Jemniště 105 Zvláštní parní vlak k Tankovému dni a návštěvě zámku Jemniště Sonderdampfzug zum Panzertag und Besichtigung des Schlosses Jemniště A special steam train to the Tank Day and to the Jemniště castle , 6 Ce + Ce Bufet, Dopravce: ČD Praha-Braník (9.46) Krhanice (10.56) Čerčany ( ) Benešov ( ) Postupice ( ) a zpět Praha-Braník (19.08) internet: Parním vlakem Českým rájem 106 Parním vlakem Českým rájem Mit dem Dampfzug durch das Böhmische Paradies A steam train ride in Český ráj (the Bohemian Paradise) , Baa, Dopravce: SŽV Jaroměř Turnov Semily a zpět, Turnov Rovensko p.tr. a zpět INFO: Klub přátel železnic Českého Ráje, U nádraží 1296, Turnov, , internet: Parním vlakem na rozloučení s prázdninami 107 Prázdninový výlet parním vlakem z muzea do muzea Ferienfahrt mit dem Dampfzug von Museum zu Museum A holiday excursion a steam train from museum to museum , Bai, Dopravce: ČD Lužná u R. Chomutov a zpět INFO: Železniční muzeum ČD, 9. května 255, Lužná u Rakovníka, , internet: Rozloučení s prázdninami 108 Projíž ka po historické úzkorozchodné řepařské trati Spazierfahrt auf historischer schmalspuriger Rübenbahn A ride on the historical narrow-gauge sugar-beet growers track BS 80, krytý vagon a otevřené vagony, vagon pro kočárky a vozíčkáře Kolín-Sendražice Výrovna a zpět; jízdné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, rodinné 195 Kč 23

13 INFO: Kolínská řepařská drážka, Ovčárecká ulice, Kolín Sendražice, , , internet: Parní léto na Horácku 109 Jízdy zvláštních parních vlaků Fahrten mit Sonderdampfzüge Service of special steam trains , M , 2 Be, BDlm, Dopravce: ČD Jízdní řády budou zveřejněny na plakátech INFO: Společnost telčské místní dráhy, Masarykova 156, Telč, , , internet: Víkendové jízdy 110 Viz akce č. 020 / Siehe Aktion Nr. 020 / See action No Oslavanské historické slavnosti 111 Parní vlaky na trati Brno Oslavany Moravský Krumlov, v Oslavanech historické slavnosti Dampfzüge auf der Strecke Brünn Oslavany Moravský Krumlov; in Oslavany historisches Fest Steam train service from Brno to Oslavany and Moravský Krumlov; historical festivities in Oslavany , Ce, Dopravce: ČD Brno hl. n. (9.08) Oslavany ( ) Moravský Krumlov ( ) Oslavany ( ) Brno hl. n. (16.30) INFO: ČD, a.s., KCOD Brno, Kounicova 26, Brno, , Svatováclavské slavnosti v Dobříši 112 Zvláštní parní vlak do Dobříše na Svatováclavské slavnosti Sonderdampfzug nach Dobříš zum St.-Wenzelsfest A special steam train to Dobříš and the St. Wenceslas Festivities , 6 Ce + Ce Bufet, Dopravce: ČD Praha-Braník (10.45) Dobříš ( ) M. Hraštice ( ) Praha- Braník (17.08) internet: Model-víkend 113 Výstava železničních modelů a jízdy parního vlaku Ausstellung von Modelleisenbahnen und Dampfzugfahrt Exhibition of model railways and steam train service , M , Bai, Dopravce: ČD Hvězdicové jízdy z Lužné u R. do Řevničova, Krupé a Rakovníka INFO: Železniční muzeum ČD, 9. května 255, Lužná u Rakovníka, , internet: Víkendové jízdy 114 Viz akce č. 025 / Siehe Aktion Nr. 025 / See action No let tratě Nezamyslice Šternberk let tratě Nezamyslice Šternberk 140 Jahre seit dem Bau der Strecke Nezamyslice Šternberk 140th anniversary of the track from Nezamyslice to Šternberk , 10 Be + bufet, Dopravce: ČD Olomouc hl. n. Nezamyslice Šternberk Olomouc hl. n., jízdné: celodenní 160 Kč, úsekové 80 Kč, děti sleva 50%, rodinná celodenní 333 Kč INFO: ČD, a.s., KCOD Olomouc, Jeremenkova 231/9, Olomouc, Motoráčkem za permoníky 116 Viz akce č. 027 / Siehe Aktion Nr. 027 / See action No Historickým vlakem na Mělnické vinobraní 117 Zvláštní historický vlak na vinobraní do Mělníka Historischer Sonderzug zur Weinlese nach Mělník A special historical train to a vintage in Mělník M a M Tanvald Turnov Mladá Boleslav Mělník a zpět INFO: Železniční společnost Tanvald, o.p.s., Krkonošská 256, Tanvald, , , , internet: let UTD Česká Lípa Liberec 118 Oslavy výročí trati Fest zum Jahrestag der Streckenlegung Celebrations of track anniversaries , , D + 3 Clm + WRlm + Blm, Da + 3 Be, Dopravce: SŽV Jaroměř Vlaky v relacich Liberec Česká Lípa Liberec INFO: SŽVJ o.s., Nádražní 227, Jaroměř, ČD, a.s., KCOD Liberec Nákladní 344, Liberec, , , , , , , internet: Víkendové jízdy 119 Viz akce č. 020 / Siehe Aktion Nr. 020 / See action No Den železnice 120 Parní vlak na trati Brno Zastávka u Brna, den otevřených dveří v Muzeu průmyslových železnic ve Zbýšově, program v obci Zastávka Dampfzug auf der Strecke Brünn Zastávka u Brna, Tag der offenen Tür im Industriebahnmuseum in Zbýšov, Programm in der Gemeinde Zastávka Steam train service from Brno to Zastávka u Brna, an open house day in the Museum of Industrial Railways in Zbýšov, theme programme in Zastávka , Ce, Dopravce: ČD Brno hl. n. (8.45) Zastávka u Brna ( ) Brno hl. n. (15.40) INFO: ČD, a.s., KCOD Brno, Kounicova 26, Brno, , Pražský železniční den 121 Výstava vozidel v Praze-Braníku, den otevřených dveří Pražské železnice, zvláštní jízdy v okolí Prahy Fahrzeugausstellung in Prag-Braník, Tag der offenen Tür der Prager Eisenbahn, Sonderfahrten in der Umgebung Prags Exhibition of carriages in Praha-Braník, open house day of Prague railway, special service in Prague surroundings 25

14 , M 131.1, 471, 6 Ce +Ce Bufet, Dopravce: ČD Jízdy po pražském uzlu s centrem oslav v Praze-Braníku, podvečerní jízda do Prahy- Zličína a zpět internet: Den železnice 122 Nostalgická jízda, výstava historie, drezíny, kinematovlak, Vláček Hráček Nostalgiefahrt, Geschichtsausstellung, Draisinen, Kinozug, der Spielzug Vláček Hráček A nostalgic ride, history exhibition, trolleys, cinematrain, the Little Train of Toys for children , souprava Clm, Dopravce: ČD Mirošov Rokycany a zpět, Mirošov Nezvěstice a zpět; celodenní akce INFO: ČD, a.s., KCOD Plzeň, , , internet: Den železnice Zvláštní vlak v rámci oslav Dne železnice 2010 Sonderzug im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag der Eisenbahn 2010 A special train to celebrate the Railway Day , 4 Bai, Dopravce: ČD Cheb Luby u Chebu INFO: ČD, a.s., KCOD Karlovy Vary, , , Ukončení sezóny na zubačce 124 Zvláštní vlaky s ozubnicovou lokomotivou a historickými motorovými vozy na ozubnicové trati Sonderzüge mit Zahnradlok und historischen Motorzügen auf einer Zahnradbahn Special trains with a rack locomotive and historical diesel carriages on a rack railway M a M , T 426.0, Balm Tanvald Kořenov Harrachov a zpět INFO: Železniční společnost Tanvald, o.p.s., Krkonošská 256, Tanvald, , , , internet: Řepánkovy slavnosti 125 Projíž ka po historické úzkorozchodné řepařské trati Spazierfahrt auf historischer schmalspuriger Rübenbahn A ride on the historical narrow-gauge sugar-beet growers track BS 80, krytý vagon a otevřené vagony, vagon pro kočárky a vozíčkáře Kolín-Sendražice Výrovna a zpět; jízdné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, rodinné 195 Kč INFO: Kolínská řepařská drážka, Ovčárecká ulice, Kolín Sendražice, , , internet: Sváteční jízdy 126 Projíž ka po historické úzkorozchodné řepařské trati Spazierfahrt auf historischer schmalspuriger Rübenbahn A ride on the historical narrow-gauge sugar-beet growers track BNE 50, krytý vagon a otevřené vagony, vagon pro kočárky a vozíčkáře Kolín-Sendražice Výrovna a zpět; jízdné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, rodinné 195 Kč INFO: Kolínská řepařská drážka, Ovčárecká ulice, Kolín Sendražice, , , internet: Hubertské slavnosti 127 Hubertské slavnosti na Kuksu Hubertusfest in Kuks The St. Hubert Festivities at Kuks , D + 3 Clm + WRlm + Blm, Dopravce: SŽV Jaroměř Jaroměř Hradec Králové Dvůr Králové nad Labem Hradec Králové Dvůr Králové nad Labem Hradec Králové Jaroměř INFO: SŽVJ o.s., Nádražní 227, Jaroměř, , , , , internet: Víkendové jízdy 128 Viz akce č. 020 / Siehe Aktion Nr. 020 / See action No Ukončení sezóny Musea Rosice n. L. Velká pardubická 129 Pardubice Rosice závodiště a zpět Pardubice Rosice Rennbahn und zurück From Pardubice to Rosice and the Pardubice racecourse and back M 131.1, Dopravce: LG bude upřesněno, sledujte INFO: Pardubický spolek historie železniční dopravy, Na Staré poště depo, Pardubice, , , internet: Křivoklání na Křivoklátě vlak Křivoklát ex. 130 Zvláštní vlak na hradní slavnost a do železničního muzea v Lužné u Rakovníka Sonderzug zum Burgfest und ins Eisenbahnmuseum in Lužná u Rakovníka A special train to castle festivities and to the Railway Museum in Lužná u Rakovníka (Advent) , patrová jednotka Btjo + 4 Ce + Ce Bufet, Dopravce: ČD Praha-Braník (9.20) Praha-Vršovice ( ) Praha-Smíchov ( ) Beroun ( ) Křivoklát ( ) Lužná u Rak.( ) Křivoklát ( ) Beroun (16.34) Praha-Smíchov (17.29) Praha-Vršovice (17.41) Praha-Braník (17.56) internet: Výlov Hradeckého rybníka 131 Kyvadlová doprava na kulturně-sportovní akci Pendelverkehr zu Kultur- und Sportveranstaltung Shuttle service to a sports and cultural event M 262.0, Dopravce: ČD Kroměříž Kojetín Tovačov INFO: ČD, a.s., KCOD Zlín, Kroměřížská dráha, internet: Poslední parní víkend v Železničním muzeu ČD 132 Parní vlaky do Železničního muzea ČD v Lužné u Rakovníka a v jeho okolí Dampfzüge ins Eisenbahnmuseum der Tschechischen Bahnen in Lužná u Rakovníka und Umgebung Steam train service to the ČD Railway Museum in Lužná u Rakovníka and surroundings , , M , T , Bai, Bi, Ci, Dopravce: ČD Praha Mas.n. (8.10) Lužná u R. ( ) Praha Mas.n. (16.40), Lužná u R. Kolešovice a zpět, Lužná Krupá a zpět 27

15 INFO: Železniční muzeum ČD, 9. května 255, Lužná u Rakovníka, , internet: Mikulášský vlak do Třebechovic 133 Pardubice Hradec Králové Třebechovice a zpět Pardubice Hradec Králové Třebechovice und zurück From Pardubice to Hradec Králové, Třebechovice and back M 131.1, BDlm, Dopravce: LG bude upřesněno, sledujte INFO: Pardubický spolek historie železniční dopravy, Na Staré poště depo, Pardubice, , , internet: Mikuláš 134 Parní vlaky na trati Brno Oslavany, v Oslavanech program pro děti Dampfzüge auf der Strecke Brünn Oslavany, in Oslavany gibt es ein Programm für Kinder Steam train service from Brno to Oslavany; programme for children in Oslavany , Ce, Dopravce: ČD Brno hl. n. (odj ) Oslavany (příj ), Oslavany (odj ) Brno hl. n. (příj ) INFO: ČD, a.s., KCOD Brno, Kounicova 26, Brno, , Mikulášská jízda 135 Tradiční jízdy s Mikulášskou družinou Traditionelle Fahrten mit Nikolaus und seinem Gefolge A traditional ride with St. Nicholas and his retinue , Ce, Ci, Rlm, 2 Be, Dopravce: ČD Choceň (7.44) Litomyšl ( ) Choceň ( ) Litomyšl ( ) Choceň (18.16) INFO: ČD, a.s., KCOD Pardubice, Nám. Jana Pernera 217, Pardubice, , internet: Mikulášská jízda aneb plnou parou přijíždí Mikuláš ročník nejstarší Mikulášské jízdy na české železniční síti 22. Jahrgang der ältesten Nikolausfahrt im tschechischen Bahnnetz 22nd annual St. Nicholas ride with the longest tradition in the Czech railway network , 6 Bt, Dopravce: ČD Letohrad (9.55) Jablonné nad Orlicí (10.20) Lichkov (11.00) Dolní Lipka ( ) Lichkov (12.12) Jablonné nad Orlicí (12.43) Letohrad (13.04) INFO: ČD, a.s., KCOD Pardubice, Nám. Jana Pernera 217, Pardubice, , internet: Mikulášské jízdy v Praze 137 Parní vlaky s Mikulášskou nadílkou Dampfzüge mit Nikolaus und Geschenken Steam trains with presents from St. Nicholas , T , 10 Ce + Ce Bufet, Dopravce: ČD Praha-Braník; od 9.00 do jízdy po pražském uzlu a po Pražském Semmeringu: Praha-Braník (16.00) Praha-Zličín Praha-Braník , , internet: Čertovské jízdy 138 Projíž ka po historické úzkorozchodné řepařské trati Spazierfahrt auf historischer schmalspuriger Rübenbahn A ride on the historical narrow-gauge sugar-beet growers track BS 80, krytý vagon a otevřené vagony, bufetový vůz, vagon pro kočárky a vozíčkáře Kolín-Sendražice Výrovna a zpět; jízdné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, rodinné 195 Kč INFO: Kolínská řepařská drážka, Ovčárecká ulice, Kolín Sendražice, , , internet: Advent na Křivoklátě vlak Křivoklát ex. 139 Zvláštní vlak na hradní slavnost Sonderzug zum Burgfest A special train to castle festivities , patrová jednotka Btjo + 4 Ce + Ce Bufet, Dopravce: ČD Praha-Braník (9.20) Praha-Vršovice ( ) Praha-Smíchov ( ) Beroun ( ) Křivoklát ( ) Beroun (16.34) Praha-Smíchov (17.29) Praha-Vršovice (17.41) Praha-Braník (17.56) internet: 29

16 Železnièní muzea v ÈR 17 K raslice 18 K řimov 14 Kněževes 5 Děčín 6 Frýdlant 38 Zubrnice 31 S udoměř u Ml.Boleslavi 37 Zlonice 13 K amen. Šenov 9 J ablonné v P. 33 Tanvald 10 J aroměř Eisenbahn-Museen in der Tschechischen Republik und Interessantes für Eisenbahnfreunde Railway museums and train-related items of interest in the Czech Republic 20 Meziměstí 25 Plzeň 19 Lužná u Rakovníka 36 Zdice 26 Praha 27 Praha 23 Nymburk 15 K olín 8 Hradec Králové 29 R osice n.l. 7 Horní Lipová 24 Osoblaha 21 Mladějov 32 Tábor 30 S tudénka 3 Čachrov 4 Č.B udějovice 12 Kamenice nad Lipou 11 J indřichův Hradec 35 Zbýšov 34 Vyškov na Moravě 16 K opřivnice 22 Nové Údolí 2 B ujanov 28 R atíškovice 1 B rumov-b ylnice 1. Brumov-Bylnice, Městské muzeum Podzámčí 861, Brumov-Bylnice, tel.: , , Ve stálé expozici jsou předměty se železniční tématikou stavědlový přístroj, kolejový číselník, jízdenková výdejní skříň, datový označovač jízdenek (komposter) a jiné. Die Dauerausstellung zeigt Gegenstände rund um das Thema Bahn: ein Stellwerk, einen Gleismelder, einen Fahrkartenautomaten, einen Fahrkartenentwerter u.v.m. The permanent exhibition displays items related to the railway a signalling machine,a track indicator, a ticket vending machine, a ticket-dating machine and other items. 2. Bujanov, Muzeum Bujanov, Rožmitál na Šumavě, tel.: , , Expozice historie koněspřežní železnice České Budějovice Linz, dokumentace výstavby a provozu železnice. Ausstellung zur Geschichte der Pferdebahn České Budějovice (Budweis) Linz, Dokumentation zum Bau und Betrieb der Bahn. An exposition on the history of the horse-drawn České Budějovice Linz railway, documentation of its construction and the railway s operation Čachrov, Muzeum drezín Čachrov 44, okr. Klatovy, tel.: , , muzeum-dresin.cachrov.cz, provozovatel: Ing. Václav Zahrádka, Jedličkova 814, Lysá nad Labem Muzeum je zaměřeno na záchranu a udržování historických železničních drezín, jejich vystavování a provozování při historických železničních oslavách a výročích. Der Schwerpunkt des Museums liegt auf der Rettung, Instandhaltung, Ausstellung und dem Betrieb historischer Draisinen bei historischen Eisenbahnfesten und -jahrestagen. The work of the museum focuses on preserving and maintaining historical trolleys as well as on their display and operation at railway festivities and anniversaries. 4. České Budějovice, Muzeum koněspřežné železnice Mánesova 10, České Budějovice, tel.: provozovatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská 1, České Budějovice, tel.: , fax: , Expozice historie koněspřežní železnice České Budějovice Linz, dokumentace, modely vozů a staničních budov. Ausstellung zur Geschichte der Pferdebahn České Budějovice (Budweis) Linz, Dokumentation, Waggon- und Bahnhofmodelle. An exposition of the history of the horse drawn České Budějovice Linz railway, documentation, models of the carriages and station buildings. 31

17 5. Děčín, Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky Železniční stanice Děčín hl.n., Stavědlo 15 sever, ul. Čs. mládeže 89/4, Děčín, tel.: , provozovatel: SŽDC, s.o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10/2363, Praha 9, tel.: , fax.: , Původní budova stavědla s čtyřřadým elektrodynamickým zabezpečovacím zařízením, vývoj tohoto typu zařízení, telekomunikační zařízení, historie železničního uzlu Děčín. Das ehemalige Gebäude des Stellwerks mit dem vierreihigen elektrodynamischen Stellwerk, Entwicklung derartiger Anlagen, Fernmeldeanlagen, Geschichte des Eisenbahnknotenpunkts Děčín (Tetschen). The original interlock building with a four-rowed electro-dynamic safety equipment, the development of this type of equipment, telecommunications equipment and the history of the Děčín rail junction. 6. Frýdlant, Heřmanička Železniční stanice Frýdlant v Čechách provozovatel: Spolek Frýdlantské okresní dráhy, Žitavská 867, Frýdlant v Čechách, tel.: , , Spolek Frýdlantské okresní dráhy usiluje o obnovu úzkorozchodné železnice Frýdlant v Čechách Heřmanice. Sbírka spolku zahrnuje úzkorozchodná historická vozidla (dieselhydraulickou lokomotivu T36.002, služební vůz D/ú 600, poštovní/služební vůz DF/ú 651 aj.), fotografie, zajímavé a vzácné předměty z různých údobí provozu dráhy. Der Verein der Friedländer Kreisbahn ( Frýdlantské okresní dráhy ) bemüht sich um eine Wiederaufnahme des Verkehrs auf der Schmalspurstrecke Frýdlant v Čechách Heřmanice. Die Sammlung des Vereins umfasst historische Schmalspurfahrzeuge (eine dieselhydraulische Lokomotive T36.002, Dienstwagen D/ú 600, Postwagen/Dienstwagen DF/ú 651 etc.) sowie Fotografien, interessante und seltene Gegenstände aus der Streckengeschichte. The Frýdlantské okresní dráhy [Frýdlant district railways] society is pressing for the return of the narrow-gauge Bohemian Frýdlant Heřmanice railway line. The group s collection includes narrow-gauge historic vehicles (the diesel-hydraulic T locomotive, the D/ú 600 service car, the postal/service car DF/ú 651 and others), photographs, interesting and rare items from various periods in the railway s operation. 7. Horní Lipová, Muzeum Slezského Semmeringu Železniční stanice Horní Lipová, Lipová Lázně 331, tel.: , Dokumenty z historie tratě Branná Ramzová Lipová Lázně v bývalém ústředním stavědle, sdělovací a zabezpečovací technika, modely, fotografie, jízdenky, návěstní prostředky. Dokumente zur Geschichte der Strecke Branná Ramzová Lipová Lázně (Goldenstein Hainspach) in dem ehemaligen zentralen Stellwerk, Melde- und Stellwerktechnik, Modelle, Fotografien, Fahrkarten, Signalisierungssysteme. Documents from the history of the line Branná Ramzová Lipová Lázně in the former central interlock, communications and safety technology, models, photographs, tickets, signalling media. 8. Hradec Králové, Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky Kydlinovská 1300, Hradec Králové, areál Signal Mont, s.r.o., tel.: , , , provozovatel: SŽDC, s.o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10/2363, Praha 9, tel.: , fax.: , Expozice vývoje železničních sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, vývojová řada telegrafních a telefonních přístrojů, prostředky pro návěštění, ovládání výměn a zabezpečování jízdních cest, kolejové brzdy, dopravní předpisy. Další informace o muzeu jsou uvedeny v samostatném článku na konci publikace. 32 Ausstellung zur Entwicklung der Melde- und Stellwerktechnik der Eisenbahn, Entwicklungsreihe von Telegrafen- und Telefongeräten, Signalisierungssysteme, Bedienung von Weichen und Sicherung der Fahrstrecken, Gleisbremsen, Verkehrsvorschriften. An exposition of the development of rail communications and safety equipment, the development of telegraph and telephone devices, signalling media, controlling exchanges and securing travel routes, track brakes, transport regulations. 9. Jablonné v Podještědí, Železniční expozice Švermova 280, Jablonné v Podještědí, tel.: , provozovatel ČD, a.s., železniční stanice Česká Lípa Expozice historie Ústecko-teplické dráhy a lužických lokálek, expozice ke 20. výročí zastavení provozu na trati Cvikov Jablonné v P., vybavení dopravní kanceláře. Ausstellung zur Geschichte der Eisenbahn Ústí Teplice (Außig Teplitz) und der Lausitzer Kleinbahnen, Ausstellung zum 20. Jahrestag der Einstellung des Fahrtbetriebs auf der Strecke Cvikov (Zwickau) Jablonné v Podještědí (Deutsch Gabel), Einrichtung eines Verkehrsbüros. An exposition of the history of the Ústecko-teplické railway and the lužických local trains, an exposition for the 20th anniversary of ending operations on the Cvikov Jablonné v P. line, the equipment in a transport office. 10. Jaroměř, Společnost železniční, Výtopna Jaroměř Nádražní 227, Jaroměř, tel.: , , , Expozice parních lokomotiv, osobních a nákladních vozů v bývalém lokomotivním depu ČSD, zařízení lokomotivního depa (kolejiště, točna). Ausstellung von Dampflokomotiven, Personen- und Güterwagen in dem ehemaligen Bahnbetriebswerk der Tschechoslowakischen Bahnen ČSD, Anlagen des Bahnbetriebswerkes (Gleise, Drehscheibe). An exposition of steam trains, passenger and freight trains in the former ČSD locomotive depot, the equipment in a locomotive depot (trackage, turn-table). 11. Jindřichův Hradec, Jindřichohradecké místní dráhy Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec, tel./fax: , Dvě úzkorozchodné tratě s rozchodem 760 mm, provoz vlaků s dieselovými a parními lokomotivami, turistické vlaky s programem podle jízdního řádu i na objednávku. Zwei Schmalspurbahnen mit einer Spurbreite von 760 mm, Zugbetrieb mit Diesel- und Dampfloks, Ausflugszüge mit Programm lt. Regelfahrplan und auf Bestellung. 2 narrow-gauge rails with a 760 mm gauge, trains with diesel and steam locomotives, tourist trains with a set programme and also catering for special orders. 33

18 12. Kamenice nad Lipou, Městské muzeum Nám. Čs. armády 1 zámek, Kamenice n. Lipou, tel.: , Ve sbírkách muzea jsou zastoupeny dokumenty a fotografie z historie úzkorozchodné železnice Jindřichův Hradec Kamenice n. L. Obrataň, replika kupé úzkokolejky. Železniční expozice není momentálně přístupná. In den Sammlungen des Museums befinden sich Dokumente und Fotografien zur Geschichte der Schmalspurbahn Jindřichův Hradec Kamenice n. L. Obrataň (Neuhaus Kirnitzsch Obratan), Replik des Abteils einer Schmalspurbahn. Die Eisenbahnausstellung ist momentan nicht zugänglich. The museum s collection has documents and photographs from the history of the narrow gauge railway Jindřichův Hradec Kamenice n. L. Obrataň, a replica of the narrow gauge coupe. The railway exhibition is not currently accessible. 13. Kamenický Šenov, KŽC Doprava s.r.o. Železniční stanice Kamenický Šenov provozovatel: KŽC, Meinlinova 336, Praha 9, tel.: , , Expozice historie tratě Česká Kamenice Česká Lípa, historická vozidla, jízdy nostalgických vlaků. Ausstellung zur Geschichte der Strecke Česká Kamenice Česká Lípa (Böhmisch Kamnitz Böhmisch Leipa), historische Fahrzeuge, nostalgische Zugfahrten. An exposition of the history of the line Česká Kamenice Česká Lípa, historic vehicles, rides on nostalgic trains. 14. Kněževes, Výstava historických vozidel KHKD Vlečka Kněževes, Kněževes, okres Rakovník provozovatel: HERKULES KHKD s.r.o., U Hranic 15, Praha 10, tel.: , , fax: , Výstava historických vozidel ze sbírky Klubu historie kolejové dopravy parní a motorové lokomotivy, osobní, služební, poštovní a nákladní vozy, speciální vozidla. Výstavu lze navštívit historickým parním vlakem KHKD z Lužné u Rakovníka. Ausstellung historischer Fahrzeuge aus der Sammlung des Klubs der Geschichte der Schienenfahrzeuge Dampf- und Motorlokomotiven, Personen-, Dienst-, Bahnpost- und Güterwagen, Sonderwagen der Eisenbahn. Die Ausstellung ist mit dem historischen Zug KHKD von Lužná u Rakovníka aus erreichbar. A display of the historic vehicles from the collection of the Klub historie kolejové dopravy KHKD (Rail Transport History Club) steam and motorised locomotives, passenger, service, postal and freight carriages, special vehicles. The display can be visited by the KHKD historic steam train from Lužné u Rakovníka. 15. Kolín, Kolínská řepařská drážka Ovčárecká ul., Kolín Sendražice, provozovatel: Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky, Kunětická 373, Kolín IV, tel.: , , , zeleznicka.bloudil.cz, Úzkorozchodná tra s rozchodem 600 mm, pravidelné víkendové vlaky tažené dieselovou nebo parní lokomotivou i jízdy na objednávku. Schmalspurstrecke mit einer Spurweite von 600 mm, regelmäßige Wochenendfahrten mit Diesellokomotiv-Zügen oder Dampflokomotiv-Zügen sowie Fahrten auf Bestellung. Narrow-gauge track with a 600mm gauge, regular weekend trains pulled by a diesel or steam locomotive as well as rides by appointment. 16. Kopřivnice, Technické muzeum Záhumenní 367/1, Kopřivnice, tel.: , tel./fax: provozovatel: Regionální muzeum v Kopřivnici, Expozice historie výroby dopravních prostředků v Kopřivnici, motorový vůz Slovenská strela. 34 Ausstellung zur Herstellung von Verkehrsmitteln in Kopřivnice, Triebwagen Slovenská strela (Slowakische Kanonenkugel). An exposition of the history of producing rail transport in Kopřivnici, the motorised vehicle Slovenská strela. 17. Kraslice, Muzeum kraslické dráhy Kpt. Jaroše 713/9, Kraslice, tel.: , , fax: , V expozici je řada trojrozměrných exponátů z železničního provozu a infrastruktury, písemných a obrazových dokumentů k historii železnice v regionu včetně vleček a průmyslových drah. Zur Ausstellung gehören zahlreiche dreidimensionale Exponate aus dem Eisenbahnbetrieb und seiner Infrastruktur, schriftliche Dokumente und Bilder zur Geschichte der Eisenbahn in der Region sowie Werk- und Industriebahnen. The exhibition shows a number of items related to railway service and infrastructure, written documents and images from the history of the railway in the region, including sidings and industrial railways. 18. Křimov, Železniční muzeum Železniční stanice Křimov, provozovatel: LOKO-MOTIV, Písečná 5061, Chomutov, tel.: , Expozice vozidel, vztahujících se ke tratím pod Krušnými horami, parní a motorové lokomotivy, motorové vozy. Ausstellung von Fahrzeugen, die auf den Strecken im Vorland des Erzgebirges eingesetzt wurden, Dampf- und Motorlokomotiven, Triebwagen. An expositions of vehicles relating to the line running below the Krušný Mountains, steam and motorised locomotives, motorised vehicles. 19. Lužná u Rakovníka, Železniční muzeum Českých drah ul. 9. května 255, Lužná, tel./fax: , provozovatel: České dráhy, a. s., Depo historických vozidel, Informace o muzeu jsou uvedeny v samostatném článku. Informationen über das Museum finden Sie in einem speziellen Artikel. Information about the museum is available in a separate article. 20. Meziměstí, železniční expozice Železniční stanice Meziměstí, ul. 5. května, Meziměstí, tel.: provozovatel: Město Meziměstí, Expozice vzniklá z dokumentů a historických památek, uspořádaná s cílem propagace železniční dopravy a seznámení s historií drah na Broumovsku. Die Ausstellung basiert auf Dokumenten und historischen Denkmälern; das Ziel ist es, die Besucher für den Bahnverkehr zu begeistern und über die Geschichte der Bahn in der Region Broumovsko zu informieren. This exhibition shows documents and historical memorabilia. Its aim is to promote railway transport and to acquaint visitors with the history of the railway in the Broumov region. 21. Mladějov, Průmyslové muzeum Mladějov Mladějov na Moravě 121 provozovatel: Průmyslové muzeum Mladějov, tel.: , , Expozice úzkorozchodné průmyslové dráhy, sbírka vozidel a parních strojů, jízdy muzejních vlaků. Ausstellung zur industriell genutzten Schmalspurbahn, Sammlung von Fahr zeugen und Dampfmaschinen, Fahrten mit Museumszügen. An exposition of the narrow-gauge industrial railway, a collection of vehicles and stream engines, rides on the museum s trains. 35

19 22. Nové Údolí, Muzeum Pošumavských železnic Železniční zastávka Nové Údolí, areál bývalého hraničního přechodu Stožec- Haidmühle provozovatel: Pošumavská jižní dráha, tel.: , Expozice historie železnic v Pošumaví, historické vagony, dokumenty, fotografie. Ausstellung zur Geschichte der Eisenbahn im Böhmerwald, historische Waggons, Dokumente, Fotografien. An exposition of the rail history of the Pošumaví area, historical wagons, documents, photographs. 23. Nymburk, Vlastivědné muzeum Tyršova 174, Nymburk, tel./fax: , Expozice historie dopravy obecně, modely lokomotiv a vozů. Ausstellung zur Verkehrsgeschichte allgemein, Lokomotiv- und Wagenmodelle. Exhibit on the general history of transportation, models of locomotives and wagons. 24. Osoblaha, Úzkorozchodná dráha Pravidelný provoz: České dráhy, a.s., informace ČD centrum Krnov, Nádražní 1, Krnov, tel.: , fax: , jízdy parních vlaků: Slezské zemské dráhy, o.p.s., Obecní úřad Bohušov, Bohušov 15, Osoblaha, tel.: , fax: , Úzkorozchodná tra ČD s rozchodem 760 mm, provoz vlaků s dieselovými a parními lokomotivami, turistické vlaky s programem podle jízdního řádu i na objednávku. Schmalspurbahn der ČD 760 mm, Zugbetrieb mit Diesel- und Dampf lokomotiven, Ausflugszüge mit Programm lt. Regelfahrplan und auf Bestellung. Czech Railways narrow gauge line with a 760 mm gauge, trains with diesel and steam locomotives, tourist trains with a set programme and also catering for special orders. 25. Plzeň, Techmania Techmania science center, Borská ulice, Plzeň (vstup V. bránou Škoda Holding, a.s., nedaleko železniční stanice Plzeň-Jižní předměstí) provozovatel: Regionální technické muzeum, o. p. s., Tylova 1/57, Plzeň, tel.: , fax: , Nová expozice ŠKODA se šesti vitrínami a středovou rampou. Jsou zde archivní materiály, modely lokomotiv, fotografie a dokumentární filmy. V nepřístupném depozitáři jsou umístěna další vozidla, odklizová důlní lokomotiva 17E4, trolejbusy 9TrHT26, 14Tr i 15Tr a další. Die neue ŠKODA-Ausstellung mit sechs Vitrinen und einer zentralen Rampe. Zu sehen gibt es archivalisches Material, Modelllokomotiven, Fotos und Dokumentarfilme. In den nicht der Öffentlichkeit zugänglichen Depots stehen weitere Fahrzeuge: die Abraumlok 17E4, die Oberleitungsbusse 9TrHT26, 14Tr, 15Tr u.v.m. The new ŠKODA exhibition comprises of six showcases and a central ramp. On display are materials from archives, locomotive models, photographs and film documentaries. The depository, which is not accessible to the public, also houses other vehicles a 17E4 strip mine locomotive, trolley-busses 9TrHT26, 14Tr,15Tr and others. 26. Praha, Národní technické muzeum Kostelní 42, Praha 7, tel.: , fax: , V současné době je budova muzea v rekonstrukci, jeho sbírky by měly opět přístupné na podzim roku Expozice, zabývající se přehledem vývoje železniční dopravy na území ČR, vystavené lokomotivy a vozy z počátků železniční dopravy. Momentan wird das Museum renoviert, die Museumssammlungen sollten im Herbst 2010 wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Ausstellung, die eine Übersicht über die Entwicklung des Eisenbahnverkehrs auf dem Gebiet der ČR gibt; ausgestellte Lokomotiven und Waggons aus den Anfängen des Eisenbahnverkehrs. The museum is currently undergoing reconstruction and its collections should be accessible again in autumn An exposition concerning the development of rail transport in the Czech Republic, display of locomotives and wagons from the start of the rail age. 27. Praha, Výtopna Zlíchov Ke Sklárně 2588, Praha 5 Provozovatel: ZABABA, s.r.o., Pod Lipkami 16, Praha 5, tel.: , fax: , V bývalé výtopně probíhají renovace lokomotiv, v současné době není objekt přístupný veřejnosti. Der ehemalige Lokschuppen dient der Sanierung von Lokomotiven; gegenwärtig ist das Objekt der Öffentlichkeit nicht zugänglich. In the former roundhouse locomotives are being renovated. At present, the building is not accessible to the public. 28. Ratíškovice, Ratíškovická železnice tel.: , provozovatel: Obecní úřad Ratíškovice, U Radnice 1300, Ratíškovice, tel.: , Muzeum ve vagónu, otevřené v roce 2006 a zaměřené na historii a současnost průmyslových drah a na důlní těžbu v regionu. Projíž ky šlapacími drezínami po Ba ově dráze tříkilometrovým úsekem okolo Ratíškovic. Ein Museum im Waggon, eröffnet 2006, mit einer Ausrichtung auf die Geschichte und die Gegenwart von Industriebahnen und Bergbau in der Region. Geboten werden Fahrten mit Draisinen über die Ba a-bahn in einem 3 Kilometer langen Abschnitt rund um Ratíškovice. A museum in a train carriage, opened in 2006 focusing on the history and present day of industrial railways and on mining in the region. Rides on a pump trolley are offered on a 3km section of the Ba a railway around Ratíškovice. 29. Rosice n. L., Museum (Stálá expozice Pardubického spolku historie železniční dopravy) Nádražní 53, Pardubice-Rosice n. L., tel.: , , fax: , provozovatel: Pardubický spolek historie železniční dopravy, Na Staré poště depo, Pardubice Expozice historie železniční dopravy a městské dopravy v Pardubickém regionu, umístěná v bývalé vodárně v žst. Rosice nad Labem. K vidění je více než 700 exponátů v interní i venkovní expozici připomínajících historii a vývoj železniční a městské dopravy na Pardubicku. V případě zájmu možná prohlídka pro skupiny osob po předchozí domluvě i mimo běžnou otevírací dobu. Vstup při běžné otevírací době zdarma. Eine Ausstellung zur Geschichte des Eisenbahnverkehrs und des städtischen Verkehrs in der Region Pardubice im ehemaligen Wasserwerk des Bahnhofs Rosice nad Labem. Zu sehen sind hier mehr als 700 Exponate einer Innen- und Außenausstellung zur Geschichte und Entwicklung des Eisenbahnverkehrs und des städtischen Verkehrs in der Region Pardubice. Bei Interesse sind nach vorheriger Vereinbarung Gruppenbesichtigungen auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten möglich. Während der üblichen Öffnungszeiten ist der Eintritt frei. An exhibit on the history of rail transport and civic transport in the Pardubice region, located in the former waterworks at the Rosice nad Labem train station. There are more than 700 items on display in indoor and outdoor exhibits recalling the history and development of rail and city transport in the Pardubice area. If there is interest, tours for groups can be arranged outside regular hours. Entrance is free during regular opening hours. 30. Studénka, Vagonářské muzeum Panská 229, Studénka, tel.: , provozovatel: Městské kulturní středisko Studénka, p. o., 2. května 7, Studénka Expozice historie kolejové dopravy, rozvoje železniční sítě v ČR, historie a výroba vagonky ve Studénce, modely výrobků vyráběných vagonkou ve Studénce, modelové kolejiště HO, technická dokumentace pro modeláře

20 Ausstellung zur Geschichte des Schienenverkehrs, Entwicklung des Eisen bahn netzes in der ČR, Geschichte und Produktion des Waggonherstellers Vagónka Studénka (Waggonwerk Stauding), Modelle der im Waggonwerk Stauding hergestellten Erzeugnisse, HO- Modellbahn, technische Dokumentationen für Modell bauer. An exposition of the history of rail transport, the development of the rail network in the Czech Republic, the history and production of wagons in Studénka, models of the products, wagons made in Studénka, model of the HO trackage, technical documentation for model makers. 31. Sudoměř u Mladé Boleslavi, železniční expozice Železniční stanice Sudoměř u Mladé Boleslavi, tel.: Expozice historie místní dráhy Mělník Mšeno Dolní Cetno, exponáty tra ového hospodářství, drezíny. Ausstellung zur Geschichte der Lokalbahn Mělník Mšeno Dolní Cetno (Melnik Wemschen Dolní Cetno), Exponate zur Streckenwirtschaft, Draisinen. An exposition of the history of the Mělník Mšeno Dolní Cetno local railway, exhibits of rail management, trolleys. 32. Tábor, Elinka Tábor, železniční stanice provozovatel: Klub přátel elektrické dráhy, Komenského 1843, Tábor, tel.: , Jízdy na nejstarší elektrizované trati v České republice elektrickým vozem M z roku 1903, který je dílem českého vynálezce Františka Křižíka. Tra Tábor Bechyně je v současnosti jediná naše tra, elektrizovaná napětím 1500 V. Jízdní řád viz jízdní řád ČD, tra 202. Fahrten auf der ältesten elektrifizierten Strecke in der Tschechischen Republik mit dem Elektrowagen M aus dem Jahr 1903 des tschechischen Erfinders František Křižík. Die Strecke Tábor Bechyně ist gegenwärtig die einzige tschechische Strecke mit einer Spannung von 1500 V. Zum Fahrplan siehe das Kursbuch der Tschechischen Bahnen, Strecke 202. Rides on the oldest electrified track in the Czech Republic on an M electric wagon from 1903, which is the work of Czech inventor František Křižík. The Tábor Bechyně line is currently the only track in the country electrified with a 1,500 volt current. Timetable according to the Czech Railways timetable, line Tanvald, Kořenov, ozubnicová tra Kořenov, železniční stanice provozovatel: Železniční společnost Tanvald, o.p.s., Krkonošská 256, Tanvald, tel.: , , Jízdy na jediné zachované ozubnicové trati v České republice, provozované od roku 1902, sbírka muzejních vozidel a dokumentů. Informace o pravidelném provozu viz jízdní řád ČD, tra 035, o jízdách muzejních vozidel podá informace provozovatel. Fahrten auf der einzigen erhaltenen Zahnradbahn in der Tschechischen Republik, die seit 1902 in Betrieb ist, mit einer Sammlung an musealen Fahrzeugen und Dokumenten. Informationen über den regelmäßigen Betrieb finden Sie im Kursbuch der Tschechischen Bahnen, Strecke 035, über Fahrten mit Ausstellungsfahrzeugen gibt der Betreiber gern Auskunft. Rides on the only remaining cog-railway in the Czech Republic, operated since 1902, collection of museum vehicles and documents. For information on regular operation, see the Czech Railways timetable, line 035, and the operator will provide information for rides on museum vehicles. 34. Vyškov na Moravě, Malé železniční muzeum Železniční stanice Vyškov, Nádražní 22, Vyškov na Moravě, tel.: Historická budova vodárny z r. 1869, parní kotel a další drobné exponáty, funkční expozice zabezpečovací techniky. Historisches Gebäude der Wasserversorgungsanlage aus dem Jahr 1869, Dampf kessel und weitere Kleinexponate, funktionstüchtige Ausstellung von Stellwerken. The historical waterworks building built in 1869, steam boiler and other small exhibits, a working exhibition of the safety equipment Zbýšov, Muzeum průmyslových železnic Masarykova 248, Zbýšov provozovatel: Muzeum Průmyslových Železnic Brno, Schodová 16, Brno, tel.: , Expozice historických lokomotiv průmyslových drah spolu s původními vozy; ukázkové jízdy. Eine Ausstellung historischer Lokomotiven von Industriebahnen mit den ursprüngichen Waggons; Schaufahrten. Exhibition of historical industrial railway locomotives together with original carriages; demonstration rides. 36. Zdice, Výtopna Zdice Železniční stanice Zdice, provozovatel: SAXI, Chyňava 223, Chyňava, tel.: , , Expozice poválečné historie železnic, sbírka lokomotiv a vozů v rotundě bývalého depa ČD. Ausstellung zur Nachkriegsgeschichte der Eisenbahn, Sammlung von Lokomo tiven und Waggons in der Rotunde des früheren Bahnbetriebswerks der ČD. An exposition of the post-war history of the railways, a collection of locomotives and carriages in the rotunda of the former Czech railways depot. 37. Zlonice, Železniční muzeum Tyršova 444, Zlonice, tel.: , Představení nového areálu proběhne 24. dubna Das neue Gelände wird am 24. April 2010 vorgestellt. The new grounds will be presented on 24 April Zubrnice, Zubrnická museální železnice Týniště 25, Zubrnice, pošta Velké Březno provozovatel: ZMŽ, P.O.box 147, Ústí n. L., tel.: , Expozice historie a současnosti místní dráhy Velké Březno Verneřice Úštěk, historická vozidla, zejména drezíny, expozice zabezpečovací, osvětlovací a staniční techniky. Ausstellung zu Geschichte und Gegenwart der Lokalbahn Velké Březno Verneřice Úštěk, historische Fahrzeuge, insbesondere Draisinen, Ausstellung zur Stellwerk-, Beleuchtungs- und Bahnhoftechnik. An exposition of the history and present of the local line Velké Březno Verneřice Úštěk, historical vehicles, especially trolleys, an exposition of the safety, lighting and station technology. 39

Stav informací k 1. 4. 2016. Změny v období po termínu uzávěrky vyhrazeny.

Stav informací k 1. 4. 2016. Změny v období po termínu uzávěrky vyhrazeny. Stav informací k 1. 4. 2016. Změny v období po termínu uzávěrky vyhrazeny. 14. května Odemykání točny Valašské Meziříčí Olomouc a zpět Lok.: T334.090, Souprava: Ce Olomouc - Prostějov a zpět Lok.: 534.432,

Více

Příjezdy a odjezdy vlaků Platí od do

Příjezdy a odjezdy vlaků Platí od do 05:53 05:53 MOs 25900 (05:40) RUDNÁ U PRAHY (06:27) Jede v V (06:52) přípoj Beroun (07:20) V (06:34) přípoj (06:53) 05:28 05:28 MOs 25901 Rudná u Prahy (05:35) PRAHA-SMÍCHOV NA KNÍŽECÍ (06:21) Jede v 06:53

Více

Příjezdy a odjezdy vlaků Platí od do

Příjezdy a odjezdy vlaků Platí od do 05:47 05:47 MOs 25900 (05:40) RUDNÁ U PRAHY (06:27) Jede v 1 V (06:52) přípoj směr Beroun (07:20) V (06:34) přípoj směr (06:53) 06:14 06:14 MOs 25901 Rudná u Prahy (05:35) PRAHA-SMÍCHOV NA KNÍŽECÍ (06:21)

Více

Stav informací k Změny vyhrazeny.

Stav informací k Změny vyhrazeny. Stav informací k 17.6.2016. Změny vyhrazeny. 18. června Léto na Bechyňce j Tábor Bechyně a zpět INFO: o 972 552 831, email: TAR@cdcentrum.cz, internet: www.cd.cz/nostalgiev 18. června 145 let trati Havlíčkův

Více

Nostalgie 200 9. Den železnice 26. září 200 9. Přehled zvláštních vlaků. Liste der Sonderzüge List of special trains. Seznam muzeí

Nostalgie 200 9. Den železnice 26. září 200 9. Přehled zvláštních vlaků. Liste der Sonderzüge List of special trains. Seznam muzeí Den železnice 26. září 200 9 Nostalgie 200 9 Již 184 let uplyne od vzniku veřejné dopravy na kolejích! Oslavte tento den s námi a využijte naši akviziční nabídku. S jízdenkou SONE+ může v sobotu 26. září

Více

Přehled jízd nostalgických vlaků 2017 aktualizace k

Přehled jízd nostalgických vlaků 2017 aktualizace k Přehled jízd nostalgických vlaků 2017 aktualizace k 1.5.2017 ***************************************************************************************************************** VYSVĚTLIVKY: g parní lokomotiva

Více

Zažijte historii železnice na nostalgických jízdách!

Zažijte historii železnice na nostalgických jízdách! Zažijte historii železnice na nostalgických jízdách! Místo na vaše poznámky... Akce v roce 2014 Historickými vlaky za kulturou a zábavou v Praze a středních Čechách zážitky na výletě parním vlakem kalendář

Více

Přehled jízd nostalgických vlaků

Přehled jízd nostalgických vlaků Přehled jízd nostalgických vlaků www.cd.cz/nostalgie VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ŽELEZNICE, Tím, že jste otevřeli tento kalendář nostalgických jízd historických vlaků Nostalgie 2015, máte možnost cestovat po železnici

Více

Uzávěrka dat 30. 11. 2007

Uzávěrka dat 30. 11. 2007 Vážení příznivci železnice, dostává se vám do rukou publikace, jejímž prvotním záměrem je připomenout trochu méně viditelnou tvář naší železnice. Ta je dnes obecně vnímána především jako dopravní prostředek,

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 1

Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 1 Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 zveřejnit text směrovky pod traťovou tabulkou; od vlaku / na vlak na tratích KJŘ v případě časového vymezení

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Nostalgie 2007. Přehled zvláštních vlaků List der Sonderzüge List of special trains. Katalog vozidel + seznam muzeí. Info: 840 112 113, www.cd.

Nostalgie 2007. Přehled zvláštních vlaků List der Sonderzüge List of special trains. Katalog vozidel + seznam muzeí. Info: 840 112 113, www.cd. Nostalgie 2007 Přehled zvláštních vlaků List der Sonderzüge List of special trains Katalog vozidel + seznam muzeí Info: 840 112 113, www.cd.cz Vážení příznivci železnice, dostává se Vám do rukou publikace,

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 15. prosince 2013 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil Všeobecně : Příloha je zpracována podle směrnice SŽDC č. 69, čl. 16.2, při

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Nostalgické a výletní vlaky

Nostalgické a výletní vlaky Nostalgické a výletní vlaky 1 Platí od 6. března 2011 do 10. prosince 2011 Mikulášská jízda na trati 018 Sp 1916 Sp 1918 km Vlak SŽDC, státní organizace / Vlak km Sp 1917 Sp 1919 M 7 44 M 13 45 0 Choceň

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

km Vlak SŽDC, státní organizace / Vlak km 15473 15463 15475 g $ M B M, s.r.o. km km Vlak SŽDC, státní organizace / Vlak km km 19482/3 Sp 1837

km Vlak SŽDC, státní organizace / Vlak km 15473 15463 15475 g $ M B M, s.r.o. km km Vlak SŽDC, státní organizace / Vlak km km 19482/3 Sp 1837 Mikulášská jízda na trati 018 Sp 1916 Sp 1918 km Vlak SŽDC, státní oranizace / Vlak km Sp 1917 Sp 1919, M 7 44, M 13 45 0 }Choceň / 24, M 11 10,M 18 15 Ý I 7 54 Ý I 13 55 5 Slatina u Vysokého Mýta 3 19

Více

Nostalgické jízdy v Praze a středních Čechách

Nostalgické jízdy v Praze a středních Čechách Upomínkové předměty Jako věčnou vzpomínku z jízdy vlakem si lze na některých osobních pokladnách zakoupit suvenýry s železniční tématikou. Zastavte se na nádraží v osobní pokladně Beroun, Benešov u Prahy,

Více

ŽST Vlečka Dopravce Smlouva č. Platnost Humpolec Vlečka RSM Humpolec SŽDC, s.o. PDD-V 550/14 neurčito

ŽST Vlečka Dopravce Smlouva č. Platnost Humpolec Vlečka RSM Humpolec SŽDC, s.o. PDD-V 550/14 neurčito Seznam dopravců provozujících drážní dopravu na vlečkách ČD, a.s. Stav ke dni: 19. 11. 2015 ČD, a.s. může provozovat drážní dopravu na všech svých vlečkách. RSM Hradec Králové Solnice ŠKODA AUTO Solnice

Více

Číslo 3/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 20. února 2015 ISSN 1805-9864

Číslo 3/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 20. února 2015 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 3/2015 20. února 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl N: Železniční nákladní přeprava

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Přehled jízd nostalgických vlaků. lgie_2016_brozura_dl_198x210_v11_tisk.indd 1 06/05/16 09

Přehled jízd nostalgických vlaků.  lgie_2016_brozura_dl_198x210_v11_tisk.indd 1 06/05/16 09 Přehled jízd nostalgických vlaků www.cd.cz/nostalgie lgie_2016_brozura_dl_198x210_v11_tisk.indd 1 06/05/16 09 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ŽELEZNICE, Tím, že jste otevřeli tento kalendář nostalgických jízd historických

Více

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 a _ w K[ 54-173/3 Porta Bohemica Hamburg-Langenfelde

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Vlaky osobní dopravy

Vlaky osobní dopravy České dráhy, a.s. Krajské centrum osobní dopravy Pardubice Vlaky osobní dopravy Část 3 - Spěšné a osobní vlaky Jen pro služební potřebu JŘ 2008 / 2009 KCOD Pardubice Platí od 14.12.2008 České dráhy, a.s.

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE Strana 1 24.11.2014 PŮJČOVNY KOL ČD Doplňková služba ČD funguje již od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku (některé půjčovny celoročně) V roce 2014 aktuálně

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Regionální osobní doprava v obvodu KCOD Praha

Regionální osobní doprava v obvodu KCOD Praha Regionální osobní doprava v obvodu KCOD Praha Přednášející: ČD, a.s OJ KCOD Praha Ing. Tomáš Pojsl České dráhy, a.s., www.cd.cz Základní informace obsluhovaného regionu Počet obyvatel (k 31. 3. 2014) Stč

Více

Hranice na Moravě Ing. Suchomel Hrušovany n.jev. Benešov nad Ploučnicí Ing. Hošek Benešov u Prahy Bc. Pechková Ing. Kolomazník

Hranice na Moravě Ing. Suchomel Hrušovany n.jev. Benešov nad Ploučnicí Ing. Hošek Benešov u Prahy Bc. Pechková Ing. Kolomazník setřídění podle stanic Bakov nad Jizerou Hradec Králové hl.n. Bečov nad Teplou Ing. Vrtěl Hranice na Moravě Bečváry Hrušovany n.jev. Benešov nad Ploučnicí Hulín Benešov u Prahy Bc. Pechková Cheb Beroun

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

11. prosince 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

11. prosince 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 24/2015 11. prosince 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Věci přepravní a tarifní... 2 060/24/2015

Více

Číslo 51-52/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18.

Číslo 51-52/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 51-52/2013, ročník LXIX 18. prosince 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 29.03.2016 Bod pořadu jednání: 71. : Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 89/16 navýšení příjmů kraje a navýšení kapitoly 917 06 Transfery, odbor dopravy;

Více

Výluky na období 10.11.2014-16.11.2014 160 Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb:

Výluky na období 10.11.2014-16.11.2014 160 Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb: Výluky na období 10.11.2014-16.11.2014 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Datum konání: 13.09.2014 00:00 hod. - 22.12.2014 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň

Více

Nostalgické a výletní vlaky

Nostalgické a výletní vlaky 1 Nostalgické a výletní vlaky Platí od neděle 9. prosince 2012 do soboty 14. prosince 2013 Nostalgické a výletní vlaky Pardubice - Ústí nad Orlicí - Letohrad - Králíky, Česká Třebová - Ústí nad Orlicí,

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Číslo 11/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

Číslo 11/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 11/2015 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2 024/11/2015

Více

Novinky v železničním jízdním řádu 2016/2017

Novinky v železničním jízdním řádu 2016/2017 Novinky v železničním jízdním řádu 2016/2017 Stručný přehled - Na trati mezi Šumperkem a Kouty nad Desnou bude spuštěn nový provozní koncept zahrnující vlaky Nezamyslice Kouty nad Desnou v hodinovém intervalu

Více

Nostalgické a výletní vlaky

Nostalgické a výletní vlaky 1 Nostalické a výletní vlaky Platí od neděle 9. června 2013 do soboty 14. prosince 2013 u Nostalické a výletní vlaky Pardubice - Ústí nad Orlicí - Letohrad - Králíky, Česká Třebová - Ústí nad Orlicí, Litice

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

SEŠIT JÍZDNÍCH ŘÁDŮ ZVLÁŠTNÍCH VLAKŮ

SEŠIT JÍZDNÍCH ŘÁDŮ ZVLÁŠTNÍCH VLAKŮ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠIT JÍZDNÍCH ŘÁDŮ ZVLÁŠTNÍCH VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu (č.j. 39153/2014-O16) Jen pro služební potřebu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Příloha k č. j. 2013/33749

Příloha k č. j. 2013/33749 Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na živobytí - rok 2012 Kraj Okres Kontaktní pracoviště Průměrný měsíční počet vyplacených dávek Kontaktní pracoviště Praha 2 355 Kontaktní pracoviště Praha

Více

Nostalgické a výletní vlaky Česká Třebová - Ústí nad Orlicí - Dolní Lipka, Ústí nad Orlicí - Choceň a zpět /

Nostalgické a výletní vlaky Česká Třebová - Ústí nad Orlicí - Dolní Lipka, Ústí nad Orlicí - Choceň a zpět / Nostalgické a výletní vlaky Choceň - Litomyšl a zpět jede 30.XI. 20070 20072 km 20071 20073 8 07 13 22 0 Choceň 24 11 34 18 07 M 8 17 M 13 32 5 Slatina u Vysokého Mýta 19 11 25 17 58 I 8 22 I 13 37 8 Vysoké

Více

Výluky na období 13.04.2015-19.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 13.04.2015-19.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluky na období 13.04.2015-19.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Plzeň hlavní nádraží Datum konání: 04.03.2015 00:00 hod. - 14.04.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň

Více

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. Číslo 6/2015

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. Číslo 6/2015 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 6/2015 3. dubna 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Věci přepravní a tarifní...

Více

Program dne. (Programm auf, Program on) Neděle 21. 8. 2011. Výlet Telč

Program dne. (Programm auf, Program on) Neděle 21. 8. 2011. Výlet Telč Program dne Neděle 21. 8. 2011 Výlet Telč 9:00 Odjezd autobusové nádraží Jihlava stanoviště 27 směr Telč Schauen Sie sich die Busstation Station 27 Jihlava Richtung Telc Check out the bus station station

Více

Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v-neratovice-mělník-kokořín-mšeno-houska-doksy-mladá Boleslav/Česká Lípa Letní prázdniny - sobota

Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v-neratovice-mělník-kokořín-mšeno-houska-doksy-mladá Boleslav/Česká Lípa Letní prázdniny - sobota Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v--mělník--mšeno-houska--mladá Boleslav/Česká Lípa Linka / Trať t 076 t 076 250086 t 070 t 072 t 076 t 070 t 072 155731 250017 t 092 250086 t 070 t 072 t

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011)

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011) Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011) Úterý 5. 7. 2011 od 13:30 do 20:30 hodin Linka R2 IDS JMK Praha Česká Třebová Brno Vlaky v uvedené době nebudou vedeny přes Brno hl.

Více

Akce spolku Posázavský Pacifik

Akce spolku Posázavský Pacifik Akce spolku Posázavský Pacifik V sobotu 29.8.2015 se koná několik železničních akcí a 2 z nich pořádá i spolek Posázavský Pacifik. Jedná se o oslavy výročí 120 let od zahájení provozu na trati Benešov

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ VPR VPZ NKP Sv.D. Počet památek pro stanovení

Více

Kontakty na dopravce zvláštních vlaků: dopravce KŽC Doprava, s.r.o. Rádi pro vás zorganizujeme na klíč:

Kontakty na dopravce zvláštních vlaků: dopravce KŽC Doprava, s.r.o. Rádi pro vás zorganizujeme na klíč: 2 3 Kontakty na dopravce zvláštních vlaků: 606 366 199, 776 628 728, 608 801 830 vlaky@kzc.cz www.kzc.cz Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 SLUŽBY VE VLACÍCH: větším skupinám osob doporučujeme zajistit si

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

OPATŘENÍ PRO VLAKY DÁLKOVOU DOPRAVU - STÁVKA DNE 13.VI. 2011

OPATŘENÍ PRO VLAKY DÁLKOVOU DOPRAVU - STÁVKA DNE 13.VI. 2011 OPATŘÍ PO VLAKY DÁLKOVOU DOPAVU - STÁVKA DNE 13.VI. 2011 Druh EC 70 Wiener Neustadt 12:04 Praha hl.n. 17:19 vlak odřeknut v celé trase EC 71 Praha hl.n. 4:39 Wiener Neustadt 9:55 vlak odřeknut v celé trase

Více

Vyhláška PTV. změna Č. 8

Vyhláška PTV. změna Č. 8 Vyhláška PTV A 35/ 23-24 /2010 AKVIZiČNí SLEVY, euška (meziregionální kontingentní jízdenka) změna Č. 8 Vyhl. 169/31 /19-20/2010 V souladu s článkem 14 Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Výluky na období Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice:

Výluky na období Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Výluky na období 16.03.2015-22.03.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Plzeň hlavní nádraží Datum konání: 04.03.2015 00:00 hod. - 14.04.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Nostalgické a výletní vlaky Česká Třebová - Ústí nad Orlicí - Dolní Lipka, Ústí nad Orlicí - Choceň a zpět 5048 20060/1 20019

Nostalgické a výletní vlaky Česká Třebová - Ústí nad Orlicí - Dolní Lipka, Ústí nad Orlicí - Choceň a zpět 5048 20060/1 20019 Nostalgické a výletní vlaky Choceň - Litomyšl a zpět 20070 km 20071 9 52 0 Choceň 24 13 08 M 10 01 5 Slatina u Vysokého Mýta 19 M 12 59 I 10 13 8 Vysoké Mýto 16 I 12 52 K 10 20 9 Vysoké Mýto město 15 K

Více

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE Strana 1 17.10.2016 ČD BIKE představení produktu Půjčovny kol ČD Doplňková služba ČD fungující od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku (některé půjčovny celoročně)

Více

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE Strana 1 27.10.2016 představení produktu Půjčovny kol ČD Doplňková služba ČD fungující od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku (některé půjčovny celoročně) V

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte O firmě / About / Gessellschaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

25. listopadu 2016 Vydává Ministerstvo dopravy

25. listopadu 2016 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 23/2016 25. listopadu 2016 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Věci přepravní a tarifní... 2 Prohlášení

Více

Ing. Zuzana Čechová, Ph. D. Louny,

Ing. Zuzana Čechová, Ph. D. Louny, ČD a autobusová doprava Ing. Zuzana Čechová, Ph. D. Louny, 8.10.2015 Agenda 1. Projekty spolupráce ČD a autobus 2. Konkurenceschopnost vlak vs autobus v dálkové dopravě 3. Rozhodovací mechanismus o budoucím

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy

Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy říjen 2010 Bc. Marek Binko Bc. Marek Binko: Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy Kapacita žst. Praha hlavní

Více

Výluky na období 20.04.2015-26.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 20.04.2015-26.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plasy - Plzeň hlavní nádraží Výluky na období 20.04.2015-26.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Datum konání: 15.04.2015 00:00 hod. - 30.04.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň - Žatec (a

Více

Zaměstnanci OJ spoluodpovědní za přípojové vazby v odbočných stanicích - setřídění podle stanic (naposledy aktualizováno ) Horní Cerekev

Zaměstnanci OJ spoluodpovědní za přípojové vazby v odbočných stanicích - setřídění podle stanic (naposledy aktualizováno ) Horní Cerekev setřídění podle stanic Horní Cerekev Babčan Benešov nad Ploučnicí Vlk Hrušovany n.jev. Babčan Česká Lípa hl.n. Vlk Jihlava Babčan Frýdlant v Čechách Vlk Jindřichův Hradec Babčan Jedlová Vlk Kostelec u

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Majakovského

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Trať 017 Česká Třebová Dzbel - nová objednávka vlaků Dzbel Moravská Třebová v rozsahu 4 páry denně v pracovní dny a 2 páry denně

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

Úvod. OMHD - cvičení 1

Úvod. OMHD - cvičení 1 Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz o Konzultace: v rámci cvičení přes e mail úterý 8:45 9:45 A 438 (po dohodě) o Materiály a požadavky: h:\studenti\k612\omhd o Vypracování a odevzdání

Více