Nostalgie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nostalgie 2010 840 112 113 840 112 113"

Transkript

1 Nostalgie

2 Vážení pøíznivci železnice, je pro nás potìšením, že Vám mùžeme pøedstavit další vydání publikace, jejímž cílem je informovat Vás o akcích, které mají pøipomenout dlouhý vývoj, jímž se železnice ubírala, než mohla dospìt do souèasné podoby. Pøipomenout, že než bylo možné usednout do moderních klimatizovaných vozù a dopøát si nièím nerušenou cestu do svého cíle, absolvovaly pøedchozí generace cestujících nekoneèné množství kilometrù v doprovodu kouøe a šmíru ve vozech, jež se nám z dnešního pohledu mohou zdát nepohodlné, avšak ve své dobì pøedstavovaly jeden z nejkomfortnìjších zpùsobù pøepravy. Pøipomenout, že než bylo možné uvést vlak do pohybu pomocí drobné páèky, prošly celé generace lokomotivních èet tìžkou službou na stanovištích parních lokomotiv, kde se kromì samotného øízení vlaku musely potýkat i s nutností nepøetržitého pøísunu uhlí do kotle, omezeným výhledem na tra a nepøízní poèasí. Navzdory tìmto obtížným podmínkám získala železnice za éry parních strojù svou noblesu, jejíž odraz mùžeme dodnes pozorovat v bìžném provozu. A právì díky muzeím a spolkùm, které se zabývají údržbou a provozováním historických vozidel, se lze v duchu pøenést prostorem a èasem do dob, kdy kolejím vévodily parní lokomotivy a nad tratìmi se vznášely závoje dýmu. Vìøíme, že na této cestì Vám bude naše brožura dobrým spoleèníkem. Vaše Èeské dráhy, a. s. Dear Railway Friends, It is our pleasure to introduce a new edition of a brochure whose aim it is to inform you about events commemorating the long development which the railway underwent to arrive at its present form. We would like to remind you that past generations travelled countless kilometres in the company of smoke and soot before we could take our seats in modern air-conditioned carriages and enjoy the journey to our destination. Today, the carriages of our predecessors may seem uncomfortable, but in their times they represented one of the most relaxing means of travel. We would also like to commemorate the fact that entire generations of locomotive crews served their time in steam locomotives before we could set the train in motion by switching a tiny lever. They not only faced the challenges of operating the train, but also had to ensure a continuous supply of coal under the engine- s boiler, cope with limited forward visibility and adverse weather conditions. Despite all these difficulties, it was during the time of the steam engine when the railway acquired its air of refinement which even regular train services have preserved to this days. Thanks to museums and clubs whose activities are devoted to restoring and operating historical engines, we can embark on a mental journey in space and time, and arrive in a period when steam engines ruled the rails and wisps of smoke hovered above them. We hope this brochure will be a good companion on this exciting journey. Yours sincerely, Èeské dráhy, a. s. (Czech Railways) V roce 2010 vydaly České dráhy, a. s. Publikaci sestavil: Ing. Ondřej Havlena Odborná spolupráce: Ing. Karel Beneš, Mgr. Radek Panchartek, Ing. Olga Šmejkalová, Ing. Karel Vítek Foto: Ing. Radko Friml, Ing. Ondřej Havlena, Michal Málek, Tomáš Tarant NEPRODEJNÉ 2 Sehr geehrte Freunde der Bahn, wir freuen uns, Ihnen eine neue Ausgabe einer Publikation vorstellen zu können, die Sie über Veranstaltungen informieren soll, die an die lange Entwicklung erinnern, die die Bahn durchlaufen ist, bis sie es zu ihrer heutigen Form gebracht hat. Die daran erinnern, dass die Fahrgastgenerationen vor uns unendlich viele Kilometer mit den unvermeidlichen Begleiterscheinungen Rauch und Schmiere zurückgelegt haben in Waggons, die uns aus heutiger Sicht unbequem erscheinen mögen, doch seinerzeit eine der komfortabelsten Fortbewegungsarten darstellten, bis man in modernen, klimatisierten Wagen Platz nehmen und sich eine von nichts getrübte Reise an das Ziel seiner Wahl gönnen konnte. Die daran erinnern, dass ganze Generationen von Besatzungen einen schweren Dienst im Führerhaus zu leisten hatten, wo sie neben der Führung der Lokomotive unaufhörlich mit der Fütterung des Kessels mit Kohle beschäftigt waren und mit einer beschränkten Sicht auf die Strecke und den Wetterunbilden zu kämpfen hatten, bis der Zug wie heute mittels kleiner Hebel in Bewegung gesetzt werden konnte. Trotz der erschwerten Bedingungen hat die Ära der Dampfloks der Eisenbahn ihre Noblesse verliehen, die sich bis heute im täglichen Bahnbetrieb widerspiegelt. Und den Museen und Vereinen, die sich mit der Instandhaltung und dem Betrieb historischer Fahrzeuge beschäftigen, ist es zu verdanken, dass man sich im Geist durch Raum und Zeit in die Vergangenheit versetzt fühlen kann, als noch die Dampflokomotive Herr der Schienen war und Rauchschwaden über die Strecken zogen. Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Broschüre Ihnen auf dieser Reise ein guter Begleiter sein wird. Ihre Èeské dráhy, a. s. (Tschechischen Bahnen) Použité symboly / Verwendete Symbole / Used symbols sobota / Samstag / Saturday neděle a státem uznávané svátky / Sonntag und staatliche Feiertage / Sundays and holidays confirmed by the state další termíny / weitere Termine / another dates of rides parní lokomotiva / Dampflok / steam locomotive ostatní lokomotivy a motorové vozy / andere Loktyps und Triebwagen / other types of locomotives and DMU s druh osobních vozů / Art der Personenwagens / type of passenger coaches trasa a jízdní řád / Trasse und Fahrplan / route and timetable INFO: informace pořadatel / Informationen / information telefon (fax, , www) Při telefonování ze zahraničí do České republiky volte před číslem telefonu +420 (např ). Beim Telefonieren von Ausland in die Tschechische Republik bitte vor der Telefonnummer +420 vorwählen (z. B ). For telephone from foreign countries to the Czech Republic please preset +420 before the telephone numer (e. g ). Důležité upozornění: Před konáním akce doporučujeme ověřit aktuální informace o jízdách zvláštních vlaků přímo u pořadatelů. Informace uvedené v publikaci jsou bez záruky. 3 Uzávěrka dat do

3 Víkendový vlečkový speciál na Kladensku 001 Zvláštní projížděčský vlak po zajímavých vlečkách a tratích Sonderzug, der auf interessanten Werkbahnen und Strecken fährt A special sightseeing train to visit interesting sidings and tracks M , Dopravce: KŽC Doprava s.r.o : Lysá n. L. Neratovice Kralupy n. V. Kladno-Dubí (vlečky Poldi Kladno, DLT) Nové Strašecí; : Nové Strašecí Kamenné Žehrovice (vlečka Libušín) Hostivice Rudná u Prahy Beroun INFO: KŽC s.r.o., Meinlinova 336, Praha 9, , internet: Víkend s motoráčkem v Králíkách 002 Zvláštní výletní vlak po zajímavých tratích v oblasti Orlických hor a Jeseníků Ein Sonderausflugszug, der auf interessanten Strecken im Adlergebirge und Altvatergebirge fährt A special excursion train to see interesting tracks in the area of Jeseníky and Orlické hory M , Dopravce: KŽC Doprava s.r.o. trasa a jízdní řád vlaku budou včas zveřejněny na webu INFO: KŽC s.r.o., Meinlinova 336, Praha 9, , internet: Velikonoce na Křivoklátě vlak Křivoklát ex. 003 Zvláštní vlak na hradní slavnost a do železničního muzea v Lužné u Rakovníka Ein Sonderzug, der zum Burgfest und ins Eisenbahnmuseum in Lužná u Rakovníka fährt A special train to castle festivities and to the Railway Museum in Lužná u Rakovníka (Křivořezání), (Křivoklání), (Advent) , patrová jednotka Btjo + 8 Ce + Ce Bufet, Dopravce: ČD Praha-Braník (9.20) Praha-Vršovice ( ) Praha-Smíchov ( ) Beroun ( ) Křivoklát ( ) Lužná u Rak. ( ) Křivoklát ( ) Beroun (16.34) Praha-Smíchov (17.29) Praha-Vršovice (17.41) Praha-Braník (17.56) internet: Výtopna Zdice zahájení sezóny Zvláštní vlaky u příležitosti zahájení sezóny 2010 aneb setkání vozů řady M (830) + jízdy historického autobusu RTO Sonderzüge anlässlich der Saisoneröffnung 2010 und Treffen der Wagen der Baureihe M (830) + Fahrten mit dem historischen Autobus RTO Special trains mark the beginning of the 2010 season or the meeting of the M (830) series carriages and rides on the historical RTO bus M ,124,180, T 334.0, T 212.0, BN 60, Dopravce: KŽC Praha (8.00) Karlštejn Beroun Zdice, Heroldexpres Zdice (12.45) Březnice a zpět, Podbrdský motoráček Zdice (12.00) Lochovice Liteň Z. Třebáň a zpět INFO: SAXI, Chyňava 223, Chyňava, , , internet: Velikonoční jízdy 005 Projíž ka po historické úzkorozchodné řepařské trati Spazierfahrt auf historischer schmalspuriger Rübenbahn A ride on the historical narrow-gauge sugar-beet growers track BS 80, krytý vagon a otevřené vagony, bufetový vůz, vagon pro kočárky a vozíčkáře Kolín-Sendražice Výrovna a zpět; jízdné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, rodinné 195 Kč INFO: Kolínská řepařská drážka, Ovčárecká ulice, Kolín Sendražice, , , internet: Polabský motoráček Velikonoční jízdy 006 Pravidelný sezónní provoz historického motoráčku k návštěvě turistických cílů a slavností v Polabí Regelmäßiger Saisonbetrieb eines historischen Motorwagens zur Besichtigung touristischer Ziele und Feste in der Elbniederung Regular service of a seasonal historical diesel train to visit festivities and points of interest in the region along the Labe river (Májové jízdy), (Cyrilometodějské jízdy), (Nymburské slavnosti), (Šporkovské jízdy) a 4. 9., (Mikulášský vlak) M , Dopravce: KŽC Doprava s.r.o. Mochov Čelákovice Lysá n. L. Milovice Nymburk hl. n. Libice n. C. a zpět (2 páry vlaků), jízdní řád uveden v KJŘ tratě 231, 232, 233; jízdné dle tarifu dopravce uvedeno v KJŘ u tratě 233 INFO: KŽC Doprava s.r.o., Meinlinova 336, Praha 9, , internet: Křivoklátský motoráček 007 Zvláštní vlak na slavnosti hradu Křivoklátu Sonderzug zum Fest auf Burg Křivoklát A special train to the Křivoklát castle festivities 3 M 262.0, 2 020, Dopravce: KŽC Doprava s.r.o. Praha-Braník Praha-Smíchov Beroun Křivoklát a zpět, jízdní řád uveden v KJŘ tratě 171, 174, 212, jízdné dle tarifu dopravce INFO: KŽC Doprava s.r.o., Meinlinova 336, Praha 9, , internet: Motoráčkem do Lednice 008 Pravidelné vlaky s historickým motorovým vozem, jede pouze v a od do Regelmäßig verkehrende Züge mit historischem Motorwagen, fährt nur an und ab dem bis zum Regular trains with a historical diesel carriage operate only on and from 10 April 2010 to 28 September 2010 M všechny vlaky, M jen vlaky Brno, Bix Post, Dopravce: ČD 5

4 Brno hl. n. (8.40) Vranovice (9.13) Břeclav (9.55) Lednice ( ) Břeclav ( ) Lednice ( ) Břeclav ( ) Lednice ( ) Břeclav (17.12) Vranovice (17.54) Brno hl. n. (18.22). V úseku Břeclav Lednice vlaky zastavují ve všech stanicích a zastávkách. INFO: ČD, a.s., KCOD Brno, Kounicova 26, Brno, , Motoráčkem do Lednice 009 Vlakové taxi, jede pouze v a od do Zugtaxi, fährt nur an und ab dem bis zum Taxi train, operates only on and from 10 April 2010 to 28 September 2010 M , Dopravce: ČD Lednice (odj a 13.34) Břeclav (příj a 13.55) nebo Valtice město (příj a 14.01), Břeclav (odj a 14.36), nebo Valtice město (odj a 14.30) Lednice (příj a 14.59). Vlak jede po zaplacení 40 jízdenek s globální cenou za 45 Kč. INFO: ČD, a.s., KCOD Brno, Kounicova 26, Brno, , Pou na Říp 010 Zvláštní vlak Sv. Jiří u příležitosti Řípské pouti a jarního otvírání Zlonického železničního muzea Sonderzug St. Georg anlässlich der Kirmes auf Berg Říp und der Eröffnung des Eisenbahnmuseums in Zlonice im Frühjahr The special Sv. Jiří (St. George) train to the Říp mountain fair and to the spring opening of the railway museum in Zlonice , 6 Ce + Ce Bufet, Dopravce: ČD Praha-Braník (8.17) Kralupy n. V. ( ) Ctiněves (11.20) Straškov (11.33) Zlonice ( ) Ctiněves (16.17) Kralupy n. V. (16.52) Praha- Braník (18.39) internet: Český ráj dětem 011 Český ráj dětem Das Böhmische Paradies für Kinder Český ráj (the Bohemian Paradise) for children , Baa, Dopravce: SŽV Jaroměř Turnov Rovensko p.tr. a zpět INFO: Klub přátel železnic Českého Ráje, U nádraží 1296, Turnov, , internet: Primátor 012 Pravidelný vlak Regelmäßig verkehrender Zug Regular service 5. 6., 3. 7., a , D + 3 Clm + WRlm + Blm, Dopravce: SŽV Jaroměř Jaroměř Hradec Králové Hněvčeves Jaroměř Náchod Jaroměř INFO: SŽVJ o.s., Nádražní 227, Jaroměř, , , , , internet: Napříč Valašským královstvím 013 Zvláštní vlak na hradní slavnost Sonderzug zum Burgfest A special train to castle festivities , T , Ce, Dopravce: ČD Rožnov p. R. Vsetín Brumov-Bylnice INFO: ČD, a.s., KCOD Zlín, Kroměřížská dráha, internet: Výletní vlak 014 Pravidelný vlak návazný spoj na vlak Primátor Regelmäßig verkehrender Zug Anschluss an den Zug Primátor A regular train the Primátor train connection 5. 6., 3. 7., a (pouze a 7. 8.), M (mimo a 7. 8.), D + 3 Clm + WRlm + Blm (pouze 3. 7, a 7. 8.), Dopravce: SŽV Jaroměř Jaroměř Hradec Králové Hněvčeves Jaroměř Hradec Králové Jaroměř INFO: SŽVJ o.s., Nádražní 227, Jaroměř, , , , , internet: Zahájení sezóny Musea Rosice n. L. 015 Zvláštní vlaky okružní vlak po chrudimských lokálkách, Pardubice Slatiňany a zpět, Pardubice Hradec Králové a zpět Sonderzüge Rundfahrt auf Lokalbahnen in der Region Chrudimsko, Pardubice Slatiňany und zurück, Pardubice Hradec Králové und zurück Special trains a sightseeing train to visit the local tracks of the Chrudim area, from Pardubice to Slatiňany and back, from Pardubice to Hradec Králové and back M 131.1, Ztrc, Dopravce: LG bude upřesněno, sledujte INFO: Pardubický spolek historie železniční dopravy, Na Staré poště depo, Pardubice, , , internet: Slavnostní zahájení 016 Projíž ka po historické úzkorozchodné řepařské trati Spazierfahrt auf historischer schmalspuriger Rübenbahn A ride on the historical narrow-gauge sugar-beet growers track BS 80, krytý vagon a otevřené vagony, bufetový vůz, vagon pro kočárky a vozíčkáře Kolín-Sendražice Výrovna a zpět, jízdné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, rodinné 195 Kč INFO: Kolínská řepařská drážka, Ovčárecká ulice, Kolín Sendražice, , , internet: Pálavský okruh 017 Okružní parní vlak, výlet pěšky i na kole do Zahrady Evropy Rundfahrt mit Dampfzug, Ausflug mit dem Rad oder zu Fuß in den Garten Europas A sightseeing steam train; a walk or a bike trip in the Garden of Europe , T , Ce + Bmx s přepravou kol + bufet, Dopravce: ČD Brno hl. n. (odj. 9.08) Mikulov na Moravě (příj / odj ) Lednice (příj ), Lednice (odj ) Mikulov na Moravě (příj ), Mikulov na Moravě (odj ) Břeclav (příj ), Lednice (odj ) Břeclav (příj ), po spojení obou vlaků Břeclav (odj ) Brno hl. n. (příj ) 7

5 INFO: ČD, a.s., KCOD Brno, Kounicova 26, Brno, , Květen 1945 na železnici aneb Kotláři útočí 018 Zvláštní vlak s náletem maket letadel Sonderzug mit Anflug von Modellflugzeugen A special train with model airplane simulation , 1 Dd + 4 Ce/Ci + Ce Bufet, Dopravce: ČD Lužná u R. (9.52) Kolešovice ( ) Lužná u R. ( ) Kolešovice ( ) Lužná u R. (16.46); jízdné: jednosměrné 70 Kč, zpáteční 120 Kč, děti a důchodci sleva 50%, rodinná zpáteční 300 Kč INFO: HERKULES KHKD s.r.o., U Hranic 15, Praha 10, , , internet: Slavnosti svobody 019 Oslavy svobody, parní jizdy s doprovodným programem Fest der Freiheit, Dampflokfahrten samt Rahmenprogramm Freedom celebrations, steam train rides with an accompanying programme , Bam, Dopravce: ČD Plzeň Přeštice a zpět, Plzeň Horní Bříza a zpět, Plzeň Blovice a zpět, Plzeň Mirošov a zpět INFO: IMC Plzeň, Resslova 20, Plzeň, , , internet: Víkendové jízdy 020 Projíž ka po historické úzkorozchodné řepařské trati Spazierfahrt auf historischer schmalspuriger Rübenbahn A ride on the historical narrow-gauge sugar-beet growers track BS 80, krytý vagon a otevřené vagony, vagon pro kočárky a vozíčkáře Kolín-Sendražice Výrovna a zpět, jízdné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, rodinné 195 Kč INFO: Kolínská řepařská drážka, Ovčárecká ulice, Kolín Sendražice, , , internet: Pohádkový les 021 Parním vlakem na Pohádkový les v Rovensku p. Troskami Mit einem Dampfzug in den Märchenwald in Rovensko pod Troskami A steam train to Pohádkový les (Fairy-tale Forest) in Rovensko pod Troskami , Baa, Dopravce: SŽV Jaroměř Turnov Rovensko p.tr. a zpět INFO: Klub přátel železnic Českého Ráje, U nádraží 1296, Turnov, , internet: Hamerník expres ročník tradičních jízd při příležitosti konání Hamernického dne v Dobřívě 15. Jahrgang der traditionellen Fahrten zum Tag des Hammerwerks in Dobřív 15th annual traditional train service to accompany the Forest Ironsmiths Day in Dobřív M historický autobus, Clm, Dopravce: LG Po celý den kyvadlová doprava Rokycany Mirošov a Mirošov Dobřív INFO: Lokálka Group, P.O.Box 30, Rokycany, , internet: Oslavy 125 let trati Rudoltice v Č. Lanškroun 023 Oslavy 125 let zahájení provozu na trati Rudoltice v Čechách Lanškroun Fest zum 125. Jahrestag der Inbetriebnahme der Strecke Rudoltice v Čechách Lanškroun Celebration of the 125th anniversary of the track from Rudoltice v Čechách to Lanškroun nebo , 1 Ci, 2 Ba(Ce), 1 Rlm, 2 Ba(Ce), 1 Ce, Dopravce: ČD Ústí nad Orlicí Česká Třebová Rudoltice v Čechách Lanškroun a zpět; jízdní řád bude zveřejněn na plakátech INFO: Chornický železniční klub, Nádražní 144, Chornice; Doručovací adresa: Dušan Stolarik, Třebovice 230, PSČ , , , První parní víkend v Železničním muzeu ČD 024 Parní vlaky do Železničního muzea ČD v Lužné u Rakovníka a v jeho okolí Dampfzüge ins Eisenbahnmuseum der Tschechischen Bahnen in Lužná u Rakovníka und Umgebung A steam train to the ČD Railway Museum in Lužná u Rakovníka and surroundings , , M , T , Bai, Dopravce: ČD Praha Mas.n. (08.10) Lužná u R. ( ) Praha Mas.n. (16.40), Lužná Milostín a zpět INFO: Železniční muzeum ČD, 9. května 255, Lužná u Rakovníka, , internet: Víkendové jízdy 025 Projíž ka po historické úzkorozchodné řepařské trati Spazierfahrt auf historischer schmalspuriger Rübenbahn A ride on the historical narrow-gauge sugar-beet growers track BNE 50, krytý vagon a otevřené vagony, vagon pro kočárky a vozíčkáře Kolín-Sendražice Výrovna a zpět, jízdné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, rodinné 195 Kč INFO: Kolínská řepařská drážka, Ovčárecká ulice, Kolín Sendražice, , , internet: Do Pohádkového lesa 026 Zvláštní vlak k Mezinárodnímu dni dětí Sonderzug zum Weltkindertag A special International Children s Day train , Ce, Dopravce: ČD Valašské Meziříčí Kroměříž Zborovice INFO: ČD, a.s., KCOD Zlín, Kroměřížská dráha, internet: Motoráčkem za permoníky 027 Motorové historické vlaky, návštěva Muzea průmyslových železnic ve Zbýšově, Muzea hornictví a energetiky v Oslavanech Historische Motorzüge, Besichtigung des Industriebahnmuseums in Zbýšov sowie des Bergbau- und Energiemuseums in Oslavany Historical diesel trains, a visit to the Museum of Industrial Railways in Zbýšov and the Museum of Mining and the Power Industry in Oslavany , , , a M 131.1, Dopravce: ČD Brno hl. n. (odj. 9.08) Zastávka u Brna ( ) Oslavany ( ) Brno hl. n. (příj ) INFO: ČD, a.s., KCOD Brno, Kounicova 26, Brno, , 9

6 Vlak na Dobříš 028 Zvláštní parní vlak do Dobříše Dobříšské májové slavnosti Sonderzug mit Dampflok nach Dobříš Maifeier in Dobříš A special steam train to Dobříš to the Dobříš May Day festivities Zvláštní parní vlak do Dobříše Svatováclavské slavnosti , 6 Ce + Ce Bufet, Dopravce: ČD Praha-Braník (9.46) Měchenice ( ) Dobříš ( ) Praha- Braník (17.08) internet: Víkendové jízdy 029 Viz akce č. 020 / Siehe Aktion Nr. 020 / See action No S Posázavským pacifikem za zlatým pokladem a na zámek Jemniště 030 Zvláštní parní vlak k otevření hornického muzea v Jílovém u Prahy a návštěvě zámku Jemniště Sonderzug mit Dampflok zur Eröffnung des Bergbaumuseums in Jílové u Prahy und Besichtigung des Schlosses Jemniště A special steam train to the opening of a mining museum in Jílové u Prahy and to the Jemniště castle , Zvláštní parní vlak k návštěvě zámku Jemniště , 6 Ce + Ce Bufet, Dopravce: ČD Praha-Braník (9.46) Týnec nad Sázavou Čerčany ( ) Benešov ( ) Postupice ( ) a zpět Praha-Braník (19.08) internet: Den dětí, zahájení sezóny na zubačce 031 Zvláštní vlaky s ozubnicovou lokomotivou, Den dětí v prostorách kořenovského nádraží, zahájení 3. sezóny Muzea ozubnicové dráhy v Kořenově Sonderzüge mit Zahnradlok, Kindertag im Bahnhof Kořenov, Eröffnung der 3. Saison des Zahnradbahnsmuseums in Kořenov Special trains with a rack locomotive, Children s Day at the train station in Kořenov, 3rd annual opening of the Rack Railway Museum in , , , , , a M a M , T 426.0, T 211.1, Balm, historické drezíny Tanvald Kořenov Harrachov a zpět INFO: Železniční společnost Tanvald, o.p.s., Krkonošská 256, Tanvald, , , , internet: let EGRONETu 032 Propagační jízda Werbefahrt A promotional journey 310, 3 Be, Dopravce: ČD Mariánské Lázně Bečov nad Teplou INFO: ČD, a.s., KCOD Karlovy Vary, , , Víkendové jízdy 033 Viz akce č. 025 / Siehe Aktion Nr. 025 / See action No Den Dětí s Posázavským pacifikem 034 Oslavy Dne dětí na nádraží Praha-Braník, zvláštní vlaky, výstava vozidel, doprovodný program, vyhlídkové jízdy na most Inteligence Kindertag im Bahnhof Prag-Braník, Sonderzüge, Fahrzeugausstellung, Rahmenprogramm, Panoramafahrten zur Brücke der Intelligenz Children s Day celebration at the Praha-Braník train station, exhibition of carriages, theme programme, sightseeing tours to the Bridge of Intelligence , M 131.1, 814, 3 Ce + Ce Bufet, Dopravce: ČD 10 Praha-Braník Praha-Modřany / Praha hl. n. a zpět, Praha-Braník odb.tunel a zpět ( ), internet: Dětský den v železničním muzeu 035 Parním vlakem do železničního muzea ČD v Lužné u Rakovníka na Dětský den Am Kindertag mit einem Dampfzug ins Eisenbahnmuseum der Tschechischen Bahnen in Lužná u Rakovníka A steam train to the ČD Railway Museum in Lužná u Rakovníka to celebrate Children s Day , T , Bai, Dopravce: ČD Louny Rakovník Lužná u R. a zpět INFO: Železniční muzeum ČD, 9. května 255, Lužná u Rakovníka, , internet: Brno město uprostřed Evropy 036 Festival zábavy, parní vlaky v rámci dnů dopravní nostalgie Unterhaltungsfestival, Dampfzüge an Tagen der Verkehrsnostalgie Entertainment festivities, steam trains on the occasion of transport nostalgia days , Ce, Dopravce: ČD Brno hl. n. (odj. 9.10) Šlapanice a zpět (odj. 9.53), Brno hl. n. (odj ) Hrušovany u Brna a zpět (odj ), Brno hl. n. (odj ) Střelice a zpět (odj ) INFO: ČD, a.s., KCOD Brno, Kounicova 26, Brno, , Dětský den 037 Projíž ka po historické úzkorozchodné řepařské trati Spazierfahrt auf historischer schmalspuriger Rübenbahn A ride on the historical narrow-gauge sugar-beet growers track BS 80, krytý vagon a otevřené vagony, vagon pro kočárky a vozíčkáře Kolín-Sendražice Výrovna a zpět; jízdné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, rodinné 195 Kč INFO: Kolínská řepařská drážka, Ovčárecká ulice, Kolín Sendražice, , , internet: Podbrdský motoráček 038 Pravidelný sezónní provoz historického motoráčku každou neděli od do po liteňské lokálce Regelmäßiger Saisonbetrieb eines historischen Motorwagens; jeden Sonntag ab dem bis zum auf der Lokalbahn von Liteň 11

7 A regular seasonal service of a historical diesel train every Sunday from 6 June to 26 September 2010 on the local liteňská track 13., 20. a , 4., 11., 18. a , 1., 8., 15., 22. a , 5., 12., 19. a M , Dopravce: KŽC Doprava s.r.o. Zdice Lochovice Zadní Třebaň Karlštejn a zpět, jízdní řád uveden v KJŘ tratě 171, 172, 200; jízdné dle tarifu dopravce uvedeno v KJŘ u tratě 172 INFO: KŽC Doprava s.r.o., Meinlinova 336, Praha 9, , internet: Kmochův Kolín 039 Projíž ka po historické úzkorozchodné řepařské trati Spazierfahrt auf historischer schmalspuriger Rübenbahn A ride on the historical narrow-gauge sugar-beet growers track BS 80, krytý vagon a otevřené vagony, vagon pro kočárky a vozíčkáře Kolín-Sendražice Výrovna a zpět; jízdné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, rodinné 195 Kč INFO: Kolínská řepařská drážka, Ovčárecká ulice, Kolín Sendražice, , , internet: Podlipanský motoráček 040 Pravidelný sezónní provoz historického motoráčku každou sobotu a neděli od do na podlipanské lokálce Regelmäßiger Saisonbetrieb eines historischen Motorwagens; jeden Samstag und Sonntag ab dem bis zum auf der Lokalbahn von Lipany A regular seasonal service of a historical diesel train every Saturday and Sunday from 13 June to 26 September 2010 on the local podlipanská track 19., 20., 26. a , 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25. a , 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28. a , 4., 5., 11., 12., 18., 19., 25. a M , Dopravce: KŽC Doprava s.r.o. Zásmuky Bečváry Bošice Pečky a zpět (2 páry vlaků), jízdní řád uveden v KJŘ tratě 012, 013; jízdné dle tarifu dopravce uvedeno v KJŘ u tratě 013 INFO: KŽC Doprava s.r.o., Meinlinova 336, Praha 9, , internet: Parní víkend v Rosicích 041 Pardubice Slatiňany a zpět Pardubice Slatiňany und zurück From Pardubice to Slatiňany and back M 131.1, BDlm, Dopravce: LG bude upřesněno, sledujte INFO: Pardubický spolek historie železniční dopravy, Na Staré poště depo, Pardubice, , , internet: Víkendové jízdy 042 Viz akce č. 025 / Siehe Aktion Nr. 025 / See action No Motoráčkem za permoníky 043 Viz akce č. 027 / Siehe Aktion Nr. 027 / See action No Bitva o Brod u Zbořeného kostelce a návštěva zámku Jemniště 044 Zvláštní parní vlak k bitvě o Zbořený Kostelec a návštěvě zámku Jemniště Sonderzug mit Dampflok zur Schlacht um die Burg Zbořený Kostelec und Besichtigung des Schlosses Jemniště A special train to the battle of Zbořený Kostelec and to the Jemniště castle Zvláštní parní vlak k návštěvě zámku Jemniště , 6 Ce + Ce Bufet, Dopravce: ČD Praha-Braník (9.46) Týnec nad Sázavou Čerčany ( ) Benešov ( ) Postupice ( ) a zpět Praha-Braník (19.08) internet: Začátek prázdnin na zubačce 045 Zvláštní vlaky s ozubnicovými lokomotivami a historickými motorovými vozy Sonderzüge mit Zahnradloks, Lokomotiven und historischen Motorwagen Special trains with rack locomotives and historical diesel carriages , a , , a M a M , T a T , Balm Tanvald Kořenov Harrachov a zpět INFO: Železniční společnost Tanvald, o.p.s., Krkonošská 256, Tanvald, , , , internet: Setkání parních lokomotiv řady Zvláštní vlaky na setkání parních lokomotiv a v okolí muzea Sonderzüge zum Dampfloktreffen und in der Umgebung des Museums Special trains at the meeting of steam engines and in the museum s surroundings , , , , , Bai, Bam, Dopravce: ČD Praha Mas. n. Lužná u R., Děčín Lužná u R., Plzeň Lužná u R., Lužná u R. Žatec a zpět INFO: Železniční muzeum ČD, 9. května 255, Lužná u Rakovníka, , internet: Víkendové jízdy 047 Viz akce č. 020 / Siehe Aktion Nr. 020 / See action No Posázavský motoráček 048 Pravidelný sezónní provoz historického motoráčku do různých turistických cílů Posázaví Regelmäßiger Saisonbetrieb eines historischen Motorwagens zu diversen Ausflugszielen im Einzugsgebiet der Sázava A regular seasonal service of a historical diesel train to various places of interest along the Sázava river 10., 17., 24. a , 7., 14. a , 4. a M , 050 / Daak, Dopravce: KŽC Doprava s.r.o. Lysá n. L. Praha hl. n. Čerčany Ledečko Kácov a zpět, jízdní řád uveden v KJŘ tratě 210, 212, 221, 231; jízdné dle tarifu dopravce uvedeno v KJŘ u tratě 212 INFO: KŽC Doprava s.r.o., Meinlinova 336, Praha 9, , internet: Bezdězský motoráček 049 Zvláštní vlak do různých turistických cílů severních Čech Sonderzug zu diversen touristischen Zielen in Nordböhmen A special train to various tourist destinations in northern Bohemia M 262.0, Daak, Dopravce: KŽC Doprava s.r.o : Praha hl. n. Mladá Boleslav hl. n. Doksy Česká Lípa hl. n. Jedlová Kamenický Šenov, 31.8.: Kamenický Šenov Jedlová Česká Lípa hl. n. Doksy Mladá Boleslav hl. n. Praha hl. n., jízdní řád uveden v KJŘ tratě 070, 080, 081, 901; jízdné dle tarifu dopravce 13

8 INFO: KŽC Doprava s.r.o., Meinlinova 336, Praha 9, , internet: Kamenický motoráček 050 Pravidelný sezónní provoz po znovuobnovené muzejní trati č. 901 Česká Kamenice Kamenický Šenov Regelmäßiger Saisonbetrieb auf der rekonstruierten Museumsstrecke Nr. 901 Česká Kamenice Kamenický Šenov Regular seasonal service on the renovated museum track No. 901 from Česká Kamenice to Kamenický Šenov 6., 8., 13., 15., 20., 22., 27. a , 3., 5., 10., 12., 17., 19., 24., 26. a T , 020, Dopravce: KŽC Doprava s.r.o. Česká Kamenice Kamenický Šenov (2 páry vlaků), jízdní řád uveden v KJŘ tratě 901; jízdné dle tarifu dopravce uvedeno v KJŘ u tratě 901 INFO: KŽC Doprava s.r.o., Meinlinova 336, Praha 9, , internet: Sázavská pou 051 Zvláštní parní vlak k návštěvě Sázavské pouti a zámku Český Šternberk Sonderzug mit Dampflok zum Besuch der Kirmes Sázavská pou und des Schlosses Český Šternberk A special steam train to the Sázava Fair and the Český Šternberk castle Zvláštní parní vlak k návštěvě Kácovské pouti , 6 Ce + Ce Bufet, Dopravce: ČD Praha-Braník (9.46) Týnec nad Sázavou Čerčany ( ) Sázava-Černé Budy ( ) Č. Šternberk (13.09) Kácov ( ) a zpět z Čerčan po trati č. 221, Praha-Vršovice (20.10) internet: KOLEŠOVKA Muzejní provoz na trati č. 125 (Lužná u Rakovníka ) Krupá Kolešovice, výstava vozidel v Kněževsi od 10 do 17 hod. Museumsbetrieb auf der Strecke Nr. 125 (Lužná u Rakovníka ) Krupá Kolešovice, Fahrzeugausstellung in Kněževes von 10 bis 17 Uhr Operation on the museum track No. 125 (Lužná u Rakovníka) to Krupá and Kolešovice, carriage exhibition in Kněževes 10 a.m. 5 p.m. 10., 17., 24. a , 7., 14. a nebo , Dd + 3 Ci + Ce Bufet, Dopravce: ČD Lužná (9.52) Kolešovice ( ) Lužná ( ) Kolešovice ( ) Lužná (16.46); jízdné: jednosměrné 70 Kč, zpáteční 120 Kč, děti a důchodci sleva 50%, rodinná zpáteční 300 Kč INFO: HERKULES KHKD s.r.o., U Hranic 15, Praha 10, , , internet: Parním vlakem Českým rájem 053 Parním vlakem Českým rájem Mit der Dampflok durch das Böhmische Paradies A steam train ride in Český ráj (the Bohemian Paradise) , , a , Baa, Dopravce: SŽV Jaroměř Turnov Semily a zpět, Turnov Rovensko p. Tr. a zpět INFO: Klub přátel železnic Českého Ráje, U nádraží 1296, Turnov, , internet: Podbrdské linky 054 Zvláštní parní vlak po trati č. 172 Sonderzug mit Dampflok auf der Strecke Nr. 172 A special steam train on track No , , 3 Clm, Dopravce: KŽC Doprava s.r.o. Zadní Třebaň Lochovice a zpět, jízdní řád uveden v KJŘ tratě 172; jízdné dle tarifu dopravce uvedeno v KJŘ u tratě 172 INFO: KŽC Doprava s.r.o., Meinlinova 336, Praha 9, , internet: Slavnosti Pernštejnského panství 055 Nasazení nostalgických vozidel na pravidelné vlaky Einsatz nostalgischer Fahrzeuge bei regelmäßig verkehrenden Zügen Service of nostalgic carriages with regular trains , (jen 3.a ), M , M , T , T , T , T , vozy Bai, Be, BRam, Dopravce: ČD Jízdní řády jsou zveřejněny v knižním jízdním řádu na tratích č. 250 a 251 INFO: ČD, a.s., KCOD Brno a Jihlava, , , , internet: Zahájení prázdnin 056 Projíž ka po historické úzkorozchodné řepařské trati Spazierfahrt auf historischer schmalspuriger Rübenbahn A ride on the historical narrow-gauge sugar-beet growers track BS 80, krytý vagon a otevřené vagony, vagon pro kočárky a vozíčkáře Kolín-Sendražice Výrovna a zpět; jízdné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, rodinné 195 Kč INFO: Kolínská řepařská drážka, Ovčárecká ulice, Kolín Sendražice, , , internet: 15

9 Kuksáček 057 Pravidelný prázdninový vlak, jede pouze v a od do Regelmäßiger Ferienzug, fährt nur an und ab dem bis zum Regular holiday train, operates only on and from 4 July 2010 to 29 September (pouze a 8. 8.), M (mimo a 8. 8.), D + 3 Clm + WRlm + Blm (pouze 3. 7, a 7. 8.), Dopravce: SŽV Jaroměř Jaroměř Hradec Králové Jaroměř Dvůr Králové nad Labem Jaroměř Hradec Králové Jaroměř INFO: SŽVJ o.s., Nádražní 227, Jaroměř, , , , , internet: KOLEŠOVKA Muzejní provoz na trati č. 125 (Lužná u Rakovníka ) Krupá Kolešovice, výstava vozidel v Kněževsi od 10 do 17 hod. Museumsbetrieb auf der Strecke Nr. 125 (Lužná u Rakovníka ) Krupá Kolešovice, Fahrzeugausstellung in Kněževes von 10 bis 17 Uhr Service on the museum track No. 125 (Lužná u Rakovníka) to Krupá and Kolešovice, carriage exhibition in Kněževes 10 a.m. 5 p.m. 11., 18. a , 1., 8., 15. a M , Dopravce: ČD Lužná (10.38) Kolešovice ( ) Lužná ( ) Kolešovice ( ) Lužná (15.20); jízdné: jednosměrné 70 Kč, zpáteční 120 Kč, děti a důchodci sleva 50%, rodinná zpáteční 300 Kč INFO: HERKULES KHKD s.r.o., U Hranic 15, Praha 10, , , internet: Dovolená s motoráčkem 2010 z Jižní Moravy do Rakouska a na Vysočinu 059 Týdenní turistický zájezd historickým motoráčkem po kulturních a přírodních zajímavostech jižní Moravy a Dolního Rakouska Wöchentliche Fahrt in einem historischen Motorwagen zu kulturellen Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten in Südmähren und Niederösterreich A one-week tour with a historical diesel train to places of natural and cultural interest in southern Moravia and Lower Austria M , 020, Dopravce: KŽC Doprava s.r.o. trasa a jízdní řád vlaku budou včas zveřejněny na webu INFO: KŽC s.r.o., Meinlinova 336, Praha 9, , internet: Lužický motoráček 060 Pravidelný sezónní provoz historického motoráčku za zábavou a návštěvou města Liberce Regelmäßiger Saisonbetrieb eines historischen Motorwagens nach Liberec (Vergnügen und Stadbesichtigung) 16 Regular seasonal service of a historical diesel train to Liberec 14., 21. a , 4., 11., 18. a M , Daak, Dopravce: KŽC Doprava s.r.o. Kamenický Šenov Česká Kamenice Benešov n. P. Česká Lípa hl. n. Liberec, jízdní řád uveden v KJŘ tratě 081, 086, 901; jízdné dle tarifu dopravce uvedeno v KJŘ u tratě 901 INFO: KŽC Doprava s.r.o., Meinlinova 336, Praha 9, , internet: Motoráčkem za permoníky 061 Viz akce č. 027 / Siehe Aktion Nr. 027 / See action No Historickým vlakem na Svijanské slavnosti piva 062 Zvláštní historický vlak na Svijanské slavnosti piva Historischer Sonderzug zum Bierfest in Svijany A special historical train to the Svijany Beer Festival , , , a M Tanvald Železný Brod Turnov Příšovice, Turnov Železný Brod Tanvald INFO: Železniční společnost Tanvald, o.p.s., Krkonošská 256, Tanvald, , , , internet: KOLEŠOVKA Viz akce č. 052 / Siehe Aktion Nr. 052 / See action No Víkendové jízdy 064 Viz akce č. 025 / Siehe Aktion Nr. 025 / See action No KOLEŠOVKA Viz akce č. 058 / Siehe Aktion Nr. 058 / See action No Zubačkou na Harrachovské slavnosti 066 Zvláštní vlaky s ozubnicovou lokomotivou a historickými motorovými vozy na ozubnicové trati u příležitosti Harrachovských slavností Sonderzüge mit Zahnradlok und historischen Motorzügen auf einer Zahnradbahn anlässlich der Feierlichkeiten in Harrachov Special trains with rack locomotives and historical diesel carriages on a rack railway on the occasion of the Harrachov Festivities , , a M a M , T 426.0, Balm Tanvald Kořenov Harrachov a zpět INFO: Železniční společnost Tanvald, o.p.s., Krkonošská 256, Tanvald, , , , internet: 17

10 KOLEŠOVKA Viz akce č. 052 / Siehe Aktion Nr. 052 / See action No Víkendové jízdy 068 Viz akce č. 020 / Siehe Aktion Nr. 020 / See action No KOLEŠOVKA Viz akce č. 058 / Siehe Aktion Nr. 058 / See action No Parním vlakem Českým rájem 070 Parním vlakem Českým rájem Mit der Dampflok durch das Böhmische Paradies A steam train ride in Český ráj (the Bohemian Paradise) , a , Baa, Dopravce: SŽV Jaroměř Turnov Semily a zpět, Turnov Rovensko p. Tr. a zpět INFO: Klub přátel železnic Českého Ráje, U nádraží 1296, Turnov, , internet: Zubačkou na Svatoanenskou pou na Jizerce 071 Zvláštní vlaky s ozubnicovou lokomotivou a historickými motorovými vozy na ozubnicové trati u příležitosti pouti na Jizerce Sonderzüge mit Zahnradlok und historischen Motorzügen auf einer Zahnradbahn anlässlich der Kirmes in Jizerka Special trains with rack locomotives and historical diesel carriages on a rack railway on the occasion of the Jizerka Fair , a M a M , T 426.0, Balm Tanvald Kořenov Harrachov a zpět INFO: Železniční společnost Tanvald, o.p.s., Krkonošská 256, Tanvald, , , , internet: KOLEŠOVKA Viz akce č. 052 / Siehe Aktion Nr. 052 / See action No Údolská pou 073 Údolská pou Kirmes in Kryštofovo Údolí Údolská Fair , Baa, Dopravce: SŽV Jaroměř Liberec Kryštofovo údolí a zpět INFO: Obec Kryštofovo Údolí, , internet: Parní léto na Vysočině 074 Jízdy zvláštních parních vlaků Fahrten mit Sonderdampfzüge Service of special steam trains , 1. 8., , , 2 Be, BDlm, Ci, Ce, Dopravce: ČD Jízdní řády jsou zveřejněny na konci knižního jízdního řádu ve zvláštní tabulce INFO: ČD, a.s., KCOD Jihlava a Společnost telčské místní dráhy, Masarykova 156, Telč, , , internet: Víkendové jízdy 075 Viz akce č. 020 / Siehe Aktion Nr. 020 / See action No KOLEŠOVKA Viz akce č. 058 / Siehe Aktion Nr. 058 / See action No Parním vlakem z muzea k Berounce 077 Prázdninový výlet k řece s možností návštěvy hradu Křivoklát Ferienfahrt zum Fluss; bei Wunsch Besichtigung der Burg Křivoklát A holiday trip to the river with the option to visit the Křivoklát castle , Bai, Dopravce: ČD Lužná u R. Rakovník Zbečno a zpět INFO: Železniční muzeum ČD, 9. května 255, Lužná u Rakovníka, , internet: KOLEŠOVKA Viz akce č. 052 / Siehe Aktion Nr. 052 / See action No Parním vlakem Českým rájem 079 Parním vlakem Českým rájem Mit dem Dampfzug durch das Böhmische Paradies A steam train ride in Český ráj (the Bohemian Paradise) a , Baa, Dopravce: SŽV Jaroměř Turnov Semily a zpět, Turnov Rovensko p. Tr. a zpět INFO: Klub přátel železnic Českého Ráje, U nádraží 1296, Turnov, , internet: Motoráčkem za permoníky 080 Viz akce č. 027 / Siehe Aktion Nr. 027 / See action No Parní léto na Vysočině 081 Jízdy zvláštních parních vlaků Fahrten mit Sonderdampfzüge Service of special steam trains , , 2 Be, BDlm, Ci, Ce, Dopravce: ČD Jízdní řády jsou zveřejněny na konci knižního jízdního řádu ve zvláštní tabulce INFO: ČD, a.s., KCOD Jihlava a Společnost telčské místní dráhy, Masarykova 156, Telč, , , internet: Víkendové jízdy 082 Viz akce č. 025 / Siehe Aktion Nr. 025 / See action No KOLEŠOVKA Viz akce č. 058 / Siehe Aktion Nr. 058 / See action No Křivořezání na Křivoklátě vlak Křivoklát ex. 084 Zvláštní vlak na hradní slavnost a do železničního muzea v Lužné u Rakovníka Sonderzug zum Burgfest und ins Eisenbahnmuseum in Lužná u Rakovníka A special train to castle festivities and to the Railway Museum in Lužná u Rakovníka (Křivoklání), (Advent) , patrová jednotka Btjo + 4 Ce + Ce Bufet, Dopravce: ČD 19

11 Praha-Braník (9.20) Praha-Vršovice ( ) Praha-Smíchov ( ) Beroun ( ) Křivoklát ( ) Lužná u Rak. ( ) Křivoklát ( ) Beroun (16.34) Praha-Smíchov (17.29) Praha-Vršovice (17.41) Praha-Braník (17.56) internet: KOLEŠOVKA Viz akce č. 052 / Siehe Aktion Nr. 052 / See action No Parní léto na Vysočině 086 Jízdy zvláštních parních vlaků Fahrten mit Sonderdampfzüge Service of special steam trains , 2 Be, BDlm, Ci, Ce, Dopravce: ČD Jízdní řády jsou zveřejněny na konci knižního jízdního řádu ve zvláštní tabulce INFO: ČD, a.s., KCOD Jihlava a Společnost telčské místní dráhy, Masarykova 156, Telč, , , internet: Víkendové jízdy 087 Viz akce č. 020 / Siehe Aktion Nr. 020 / See action No KOLEŠOVKA Viz akce č. 058 / Siehe Aktion Nr. 058 / See action No KOLEŠOVKA Viz akce č. 052 / Siehe Aktion Nr. 052 / See action No Parním vlakem Českým rájem 090 Parním vlakem Českým rájem Mit dem Dampfzug durch das Böhmische Paradies A steam train ride in Český ráj (the Bohemian Paradise) , Baa, Dopravce: SŽV Jaroměř Turnov Semily a zpět, Turnov Rovensko p.tr. a zpět INFO: Klub přátel železnic Českého Ráje, U nádraží 1296, Turnov, , internet: Tovačovský Portál 091 Kyvadlová doprava na tradiční hudební festival Pendelverkehr zum traditionellen Musikfestival 20 Shuttle service to a traditional music festival M 131.1, Dopravce: ČD Kroměříž Kojetín Tovačov INFO: ČD, a.s., KCOD Zlín, Kroměřížská dráha, internet: Chodské slavnosti Skolení draka 092 Tradiční oslavy v Domažlicích a Furthu Traditionsreiches Fest in Domažlice und Furth im Wald Traditional festivals in Domažlice and Furth , Bam, Dopravce: ČD Plzeň Domažlice Furth im Wald Domažlice Plzeň INFO: IMC Plzeň, Resslova 20, Plzeň, , , internet: Parní léto na Vysočině 093 Jízdy zvláštních parních vlaků Fahrten mit Sonderdampfzüge Service of special steam trains , 2 Be, BDlm, Ci, Ce, Dopravce: ČD Jízdní řády jsou zveřejněny na konci knižního jízdního řádu ve zvláštní tabulce INFO: ČD, a.s., KCOD Jihlava a Společnost telčské místní dráhy, Masarykova 156, Telč, , , internet: Víkendové jízdy 094 Viz akce č. 020 / Siehe Aktion Nr. 020 / See action No KOLEŠOVKA Viz akce č. 058 / Siehe Aktion Nr. 058 / See action No Chodovar expres 096 Slavnosti piva v Chodové Plané Bierfest in Chodová Planá Beer Festival in Chodová Planá 742, Bam bistro + 3 Bam, Dopravce: ČD Plzeň Staňkov Poběžovice Tachov Planá u M. L. Chodová Planá a zpět. Rámcový jízdní řád: Plzeň 9.30 Chodová Planá 12.30, zpět Plzeň INFO: ČD, a.s., KCOD Plzeň, , , internet: Pivní slavnosti Chodovar 097 Zvláštní vlak na slavnosti piva Sonderzug zum Bierfest A special train to the beer festival 21

12 742, 2 Bdt + BDs, Dopravce: ČD Karlovy Vary Bečov nad Teplou Mariánské Lázně Chodová Planá INFO: ČD, a.s., KCOD Karlovy Vary, , , Motoráčkem za permoníky 098 Viz akce č. 027 / Siehe Aktion Nr. 027 / See action No KOLEŠOVKA Viz akce č. 052 / Siehe Aktion Nr. 052 / See action No Kácovská pou 100 Zvláštní parní vlak k návštěvě zámku Český Šternberk a Kácovské pouti Sonderdampfzug zur Besichtigung des Schlosses Český Šternberk und der Kirmes ins Kácov A special steam train to the Český Šternberk castle and to the Kácov Fair , 6 Ce + Ce Bufet, Dopravce: ČD Praha-Braník (9.46) Týnec nad Sázavou Čerčany ( ) Sázava-Černé Budy ( ) Č. Šternberk (13.09) Kácov ( ) a zpět z Čerčan po trati 221, Praha-Vršovice (20.10) internet: Parní sobota na zubačce 101 Zvláštní vlaky s ozubnicovou lokomotivou v úseku Tanvald Kořenov a zpět, parní lokomotivou v úseku Kořenov Harrachov a zpět a historickými motorovými vozy Sonderzüge mit Zahnradlok im Abschnitt Tanvald Kořenov und zurück, mit einer Dampflok im Abschnitt Kořenov Harrachov und zurück und mit historischen Motorwagen Special trains with a rack locomotive from Tanvald to Kořenov and back; steam engines and historical diesel carriages from Kořenov to Harrachov and back a , M a M , T 426.0, Balm, historické vozy Tanvald Kořenov a zpět, Kořenov Harrachov a zpět INFO: Železniční společnost Tanvald, o.p.s., Krkonošská 256, Tanvald, Klub přátel železnic Českého ráje, Nádražní 1109, Turnov, , , , , internet: web.telecom.cz/firmy/310/ Osecké slavnosti 102 Zvláštní vlaky na Osecké slavnosti Sonderzüge zu den Feierlichkeiten in Osek Special trains to the Osek festival , 3 Be, Dopravce: ČD 22 Most Osek město Hrob a zpět INFO: ČD, a.s., KCOD Ústí nad Labem, Vojtěšská 2, Ústí nad Labem 2, , , Víkendové jízdy 103 Viz akce č. 025 / Siehe Aktion Nr. 025 / See action No KOLEŠOVKA Viz akce č. 058 / Siehe Aktion Nr. 058 / See action No Tankový den v Lešanech a návštěva zámku Jemniště 105 Zvláštní parní vlak k Tankovému dni a návštěvě zámku Jemniště Sonderdampfzug zum Panzertag und Besichtigung des Schlosses Jemniště A special steam train to the Tank Day and to the Jemniště castle , 6 Ce + Ce Bufet, Dopravce: ČD Praha-Braník (9.46) Krhanice (10.56) Čerčany ( ) Benešov ( ) Postupice ( ) a zpět Praha-Braník (19.08) internet: Parním vlakem Českým rájem 106 Parním vlakem Českým rájem Mit dem Dampfzug durch das Böhmische Paradies A steam train ride in Český ráj (the Bohemian Paradise) , Baa, Dopravce: SŽV Jaroměř Turnov Semily a zpět, Turnov Rovensko p.tr. a zpět INFO: Klub přátel železnic Českého Ráje, U nádraží 1296, Turnov, , internet: Parním vlakem na rozloučení s prázdninami 107 Prázdninový výlet parním vlakem z muzea do muzea Ferienfahrt mit dem Dampfzug von Museum zu Museum A holiday excursion a steam train from museum to museum , Bai, Dopravce: ČD Lužná u R. Chomutov a zpět INFO: Železniční muzeum ČD, 9. května 255, Lužná u Rakovníka, , internet: Rozloučení s prázdninami 108 Projíž ka po historické úzkorozchodné řepařské trati Spazierfahrt auf historischer schmalspuriger Rübenbahn A ride on the historical narrow-gauge sugar-beet growers track BS 80, krytý vagon a otevřené vagony, vagon pro kočárky a vozíčkáře Kolín-Sendražice Výrovna a zpět; jízdné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, rodinné 195 Kč 23

13 INFO: Kolínská řepařská drážka, Ovčárecká ulice, Kolín Sendražice, , , internet: Parní léto na Horácku 109 Jízdy zvláštních parních vlaků Fahrten mit Sonderdampfzüge Service of special steam trains , M , 2 Be, BDlm, Dopravce: ČD Jízdní řády budou zveřejněny na plakátech INFO: Společnost telčské místní dráhy, Masarykova 156, Telč, , , internet: Víkendové jízdy 110 Viz akce č. 020 / Siehe Aktion Nr. 020 / See action No Oslavanské historické slavnosti 111 Parní vlaky na trati Brno Oslavany Moravský Krumlov, v Oslavanech historické slavnosti Dampfzüge auf der Strecke Brünn Oslavany Moravský Krumlov; in Oslavany historisches Fest Steam train service from Brno to Oslavany and Moravský Krumlov; historical festivities in Oslavany , Ce, Dopravce: ČD Brno hl. n. (9.08) Oslavany ( ) Moravský Krumlov ( ) Oslavany ( ) Brno hl. n. (16.30) INFO: ČD, a.s., KCOD Brno, Kounicova 26, Brno, , Svatováclavské slavnosti v Dobříši 112 Zvláštní parní vlak do Dobříše na Svatováclavské slavnosti Sonderdampfzug nach Dobříš zum St.-Wenzelsfest A special steam train to Dobříš and the St. Wenceslas Festivities , 6 Ce + Ce Bufet, Dopravce: ČD Praha-Braník (10.45) Dobříš ( ) M. Hraštice ( ) Praha- Braník (17.08) internet: Model-víkend 113 Výstava železničních modelů a jízdy parního vlaku Ausstellung von Modelleisenbahnen und Dampfzugfahrt Exhibition of model railways and steam train service , M , Bai, Dopravce: ČD Hvězdicové jízdy z Lužné u R. do Řevničova, Krupé a Rakovníka INFO: Železniční muzeum ČD, 9. května 255, Lužná u Rakovníka, , internet: Víkendové jízdy 114 Viz akce č. 025 / Siehe Aktion Nr. 025 / See action No let tratě Nezamyslice Šternberk let tratě Nezamyslice Šternberk 140 Jahre seit dem Bau der Strecke Nezamyslice Šternberk 140th anniversary of the track from Nezamyslice to Šternberk , 10 Be + bufet, Dopravce: ČD Olomouc hl. n. Nezamyslice Šternberk Olomouc hl. n., jízdné: celodenní 160 Kč, úsekové 80 Kč, děti sleva 50%, rodinná celodenní 333 Kč INFO: ČD, a.s., KCOD Olomouc, Jeremenkova 231/9, Olomouc, Motoráčkem za permoníky 116 Viz akce č. 027 / Siehe Aktion Nr. 027 / See action No Historickým vlakem na Mělnické vinobraní 117 Zvláštní historický vlak na vinobraní do Mělníka Historischer Sonderzug zur Weinlese nach Mělník A special historical train to a vintage in Mělník M a M Tanvald Turnov Mladá Boleslav Mělník a zpět INFO: Železniční společnost Tanvald, o.p.s., Krkonošská 256, Tanvald, , , , internet: let UTD Česká Lípa Liberec 118 Oslavy výročí trati Fest zum Jahrestag der Streckenlegung Celebrations of track anniversaries , , D + 3 Clm + WRlm + Blm, Da + 3 Be, Dopravce: SŽV Jaroměř Vlaky v relacich Liberec Česká Lípa Liberec INFO: SŽVJ o.s., Nádražní 227, Jaroměř, ČD, a.s., KCOD Liberec Nákladní 344, Liberec, , , , , , , internet: Víkendové jízdy 119 Viz akce č. 020 / Siehe Aktion Nr. 020 / See action No Den železnice 120 Parní vlak na trati Brno Zastávka u Brna, den otevřených dveří v Muzeu průmyslových železnic ve Zbýšově, program v obci Zastávka Dampfzug auf der Strecke Brünn Zastávka u Brna, Tag der offenen Tür im Industriebahnmuseum in Zbýšov, Programm in der Gemeinde Zastávka Steam train service from Brno to Zastávka u Brna, an open house day in the Museum of Industrial Railways in Zbýšov, theme programme in Zastávka , Ce, Dopravce: ČD Brno hl. n. (8.45) Zastávka u Brna ( ) Brno hl. n. (15.40) INFO: ČD, a.s., KCOD Brno, Kounicova 26, Brno, , Pražský železniční den 121 Výstava vozidel v Praze-Braníku, den otevřených dveří Pražské železnice, zvláštní jízdy v okolí Prahy Fahrzeugausstellung in Prag-Braník, Tag der offenen Tür der Prager Eisenbahn, Sonderfahrten in der Umgebung Prags Exhibition of carriages in Praha-Braník, open house day of Prague railway, special service in Prague surroundings 25

14 , M 131.1, 471, 6 Ce +Ce Bufet, Dopravce: ČD Jízdy po pražském uzlu s centrem oslav v Praze-Braníku, podvečerní jízda do Prahy- Zličína a zpět internet: Den železnice 122 Nostalgická jízda, výstava historie, drezíny, kinematovlak, Vláček Hráček Nostalgiefahrt, Geschichtsausstellung, Draisinen, Kinozug, der Spielzug Vláček Hráček A nostalgic ride, history exhibition, trolleys, cinematrain, the Little Train of Toys for children , souprava Clm, Dopravce: ČD Mirošov Rokycany a zpět, Mirošov Nezvěstice a zpět; celodenní akce INFO: ČD, a.s., KCOD Plzeň, , , internet: Den železnice Zvláštní vlak v rámci oslav Dne železnice 2010 Sonderzug im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag der Eisenbahn 2010 A special train to celebrate the Railway Day , 4 Bai, Dopravce: ČD Cheb Luby u Chebu INFO: ČD, a.s., KCOD Karlovy Vary, , , Ukončení sezóny na zubačce 124 Zvláštní vlaky s ozubnicovou lokomotivou a historickými motorovými vozy na ozubnicové trati Sonderzüge mit Zahnradlok und historischen Motorzügen auf einer Zahnradbahn Special trains with a rack locomotive and historical diesel carriages on a rack railway M a M , T 426.0, Balm Tanvald Kořenov Harrachov a zpět INFO: Železniční společnost Tanvald, o.p.s., Krkonošská 256, Tanvald, , , , internet: Řepánkovy slavnosti 125 Projíž ka po historické úzkorozchodné řepařské trati Spazierfahrt auf historischer schmalspuriger Rübenbahn A ride on the historical narrow-gauge sugar-beet growers track BS 80, krytý vagon a otevřené vagony, vagon pro kočárky a vozíčkáře Kolín-Sendražice Výrovna a zpět; jízdné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, rodinné 195 Kč INFO: Kolínská řepařská drážka, Ovčárecká ulice, Kolín Sendražice, , , internet: Sváteční jízdy 126 Projíž ka po historické úzkorozchodné řepařské trati Spazierfahrt auf historischer schmalspuriger Rübenbahn A ride on the historical narrow-gauge sugar-beet growers track BNE 50, krytý vagon a otevřené vagony, vagon pro kočárky a vozíčkáře Kolín-Sendražice Výrovna a zpět; jízdné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, rodinné 195 Kč INFO: Kolínská řepařská drážka, Ovčárecká ulice, Kolín Sendražice, , , internet: Hubertské slavnosti 127 Hubertské slavnosti na Kuksu Hubertusfest in Kuks The St. Hubert Festivities at Kuks , D + 3 Clm + WRlm + Blm, Dopravce: SŽV Jaroměř Jaroměř Hradec Králové Dvůr Králové nad Labem Hradec Králové Dvůr Králové nad Labem Hradec Králové Jaroměř INFO: SŽVJ o.s., Nádražní 227, Jaroměř, , , , , internet: Víkendové jízdy 128 Viz akce č. 020 / Siehe Aktion Nr. 020 / See action No Ukončení sezóny Musea Rosice n. L. Velká pardubická 129 Pardubice Rosice závodiště a zpět Pardubice Rosice Rennbahn und zurück From Pardubice to Rosice and the Pardubice racecourse and back M 131.1, Dopravce: LG bude upřesněno, sledujte INFO: Pardubický spolek historie železniční dopravy, Na Staré poště depo, Pardubice, , , internet: Křivoklání na Křivoklátě vlak Křivoklát ex. 130 Zvláštní vlak na hradní slavnost a do železničního muzea v Lužné u Rakovníka Sonderzug zum Burgfest und ins Eisenbahnmuseum in Lužná u Rakovníka A special train to castle festivities and to the Railway Museum in Lužná u Rakovníka (Advent) , patrová jednotka Btjo + 4 Ce + Ce Bufet, Dopravce: ČD Praha-Braník (9.20) Praha-Vršovice ( ) Praha-Smíchov ( ) Beroun ( ) Křivoklát ( ) Lužná u Rak.( ) Křivoklát ( ) Beroun (16.34) Praha-Smíchov (17.29) Praha-Vršovice (17.41) Praha-Braník (17.56) internet: Výlov Hradeckého rybníka 131 Kyvadlová doprava na kulturně-sportovní akci Pendelverkehr zu Kultur- und Sportveranstaltung Shuttle service to a sports and cultural event M 262.0, Dopravce: ČD Kroměříž Kojetín Tovačov INFO: ČD, a.s., KCOD Zlín, Kroměřížská dráha, internet: Poslední parní víkend v Železničním muzeu ČD 132 Parní vlaky do Železničního muzea ČD v Lužné u Rakovníka a v jeho okolí Dampfzüge ins Eisenbahnmuseum der Tschechischen Bahnen in Lužná u Rakovníka und Umgebung Steam train service to the ČD Railway Museum in Lužná u Rakovníka and surroundings , , M , T , Bai, Bi, Ci, Dopravce: ČD Praha Mas.n. (8.10) Lužná u R. ( ) Praha Mas.n. (16.40), Lužná u R. Kolešovice a zpět, Lužná Krupá a zpět 27

15 INFO: Železniční muzeum ČD, 9. května 255, Lužná u Rakovníka, , internet: Mikulášský vlak do Třebechovic 133 Pardubice Hradec Králové Třebechovice a zpět Pardubice Hradec Králové Třebechovice und zurück From Pardubice to Hradec Králové, Třebechovice and back M 131.1, BDlm, Dopravce: LG bude upřesněno, sledujte INFO: Pardubický spolek historie železniční dopravy, Na Staré poště depo, Pardubice, , , internet: Mikuláš 134 Parní vlaky na trati Brno Oslavany, v Oslavanech program pro děti Dampfzüge auf der Strecke Brünn Oslavany, in Oslavany gibt es ein Programm für Kinder Steam train service from Brno to Oslavany; programme for children in Oslavany , Ce, Dopravce: ČD Brno hl. n. (odj ) Oslavany (příj ), Oslavany (odj ) Brno hl. n. (příj ) INFO: ČD, a.s., KCOD Brno, Kounicova 26, Brno, , Mikulášská jízda 135 Tradiční jízdy s Mikulášskou družinou Traditionelle Fahrten mit Nikolaus und seinem Gefolge A traditional ride with St. Nicholas and his retinue , Ce, Ci, Rlm, 2 Be, Dopravce: ČD Choceň (7.44) Litomyšl ( ) Choceň ( ) Litomyšl ( ) Choceň (18.16) INFO: ČD, a.s., KCOD Pardubice, Nám. Jana Pernera 217, Pardubice, , internet: Mikulášská jízda aneb plnou parou přijíždí Mikuláš ročník nejstarší Mikulášské jízdy na české železniční síti 22. Jahrgang der ältesten Nikolausfahrt im tschechischen Bahnnetz 22nd annual St. Nicholas ride with the longest tradition in the Czech railway network , 6 Bt, Dopravce: ČD Letohrad (9.55) Jablonné nad Orlicí (10.20) Lichkov (11.00) Dolní Lipka ( ) Lichkov (12.12) Jablonné nad Orlicí (12.43) Letohrad (13.04) INFO: ČD, a.s., KCOD Pardubice, Nám. Jana Pernera 217, Pardubice, , internet: Mikulášské jízdy v Praze 137 Parní vlaky s Mikulášskou nadílkou Dampfzüge mit Nikolaus und Geschenken Steam trains with presents from St. Nicholas , T , 10 Ce + Ce Bufet, Dopravce: ČD Praha-Braník; od 9.00 do jízdy po pražském uzlu a po Pražském Semmeringu: Praha-Braník (16.00) Praha-Zličín Praha-Braník , , internet: Čertovské jízdy 138 Projíž ka po historické úzkorozchodné řepařské trati Spazierfahrt auf historischer schmalspuriger Rübenbahn A ride on the historical narrow-gauge sugar-beet growers track BS 80, krytý vagon a otevřené vagony, bufetový vůz, vagon pro kočárky a vozíčkáře Kolín-Sendražice Výrovna a zpět; jízdné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, rodinné 195 Kč INFO: Kolínská řepařská drážka, Ovčárecká ulice, Kolín Sendražice, , , internet: Advent na Křivoklátě vlak Křivoklát ex. 139 Zvláštní vlak na hradní slavnost Sonderzug zum Burgfest A special train to castle festivities , patrová jednotka Btjo + 4 Ce + Ce Bufet, Dopravce: ČD Praha-Braník (9.20) Praha-Vršovice ( ) Praha-Smíchov ( ) Beroun ( ) Křivoklát ( ) Beroun (16.34) Praha-Smíchov (17.29) Praha-Vršovice (17.41) Praha-Braník (17.56) internet: 29

16 Železnièní muzea v ÈR 17 K raslice 18 K řimov 14 Kněževes 5 Děčín 6 Frýdlant 38 Zubrnice 31 S udoměř u Ml.Boleslavi 37 Zlonice 13 K amen. Šenov 9 J ablonné v P. 33 Tanvald 10 J aroměř Eisenbahn-Museen in der Tschechischen Republik und Interessantes für Eisenbahnfreunde Railway museums and train-related items of interest in the Czech Republic 20 Meziměstí 25 Plzeň 19 Lužná u Rakovníka 36 Zdice 26 Praha 27 Praha 23 Nymburk 15 K olín 8 Hradec Králové 29 R osice n.l. 7 Horní Lipová 24 Osoblaha 21 Mladějov 32 Tábor 30 S tudénka 3 Čachrov 4 Č.B udějovice 12 Kamenice nad Lipou 11 J indřichův Hradec 35 Zbýšov 34 Vyškov na Moravě 16 K opřivnice 22 Nové Údolí 2 B ujanov 28 R atíškovice 1 B rumov-b ylnice 1. Brumov-Bylnice, Městské muzeum Podzámčí 861, Brumov-Bylnice, tel.: , , Ve stálé expozici jsou předměty se železniční tématikou stavědlový přístroj, kolejový číselník, jízdenková výdejní skříň, datový označovač jízdenek (komposter) a jiné. Die Dauerausstellung zeigt Gegenstände rund um das Thema Bahn: ein Stellwerk, einen Gleismelder, einen Fahrkartenautomaten, einen Fahrkartenentwerter u.v.m. The permanent exhibition displays items related to the railway a signalling machine,a track indicator, a ticket vending machine, a ticket-dating machine and other items. 2. Bujanov, Muzeum Bujanov, Rožmitál na Šumavě, tel.: , , Expozice historie koněspřežní železnice České Budějovice Linz, dokumentace výstavby a provozu železnice. Ausstellung zur Geschichte der Pferdebahn České Budějovice (Budweis) Linz, Dokumentation zum Bau und Betrieb der Bahn. An exposition on the history of the horse-drawn České Budějovice Linz railway, documentation of its construction and the railway s operation Čachrov, Muzeum drezín Čachrov 44, okr. Klatovy, tel.: , , muzeum-dresin.cachrov.cz, provozovatel: Ing. Václav Zahrádka, Jedličkova 814, Lysá nad Labem Muzeum je zaměřeno na záchranu a udržování historických železničních drezín, jejich vystavování a provozování při historických železničních oslavách a výročích. Der Schwerpunkt des Museums liegt auf der Rettung, Instandhaltung, Ausstellung und dem Betrieb historischer Draisinen bei historischen Eisenbahnfesten und -jahrestagen. The work of the museum focuses on preserving and maintaining historical trolleys as well as on their display and operation at railway festivities and anniversaries. 4. České Budějovice, Muzeum koněspřežné železnice Mánesova 10, České Budějovice, tel.: provozovatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská 1, České Budějovice, tel.: , fax: , Expozice historie koněspřežní železnice České Budějovice Linz, dokumentace, modely vozů a staničních budov. Ausstellung zur Geschichte der Pferdebahn České Budějovice (Budweis) Linz, Dokumentation, Waggon- und Bahnhofmodelle. An exposition of the history of the horse drawn České Budějovice Linz railway, documentation, models of the carriages and station buildings. 31

17 5. Děčín, Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky Železniční stanice Děčín hl.n., Stavědlo 15 sever, ul. Čs. mládeže 89/4, Děčín, tel.: , provozovatel: SŽDC, s.o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10/2363, Praha 9, tel.: , fax.: , Původní budova stavědla s čtyřřadým elektrodynamickým zabezpečovacím zařízením, vývoj tohoto typu zařízení, telekomunikační zařízení, historie železničního uzlu Děčín. Das ehemalige Gebäude des Stellwerks mit dem vierreihigen elektrodynamischen Stellwerk, Entwicklung derartiger Anlagen, Fernmeldeanlagen, Geschichte des Eisenbahnknotenpunkts Děčín (Tetschen). The original interlock building with a four-rowed electro-dynamic safety equipment, the development of this type of equipment, telecommunications equipment and the history of the Děčín rail junction. 6. Frýdlant, Heřmanička Železniční stanice Frýdlant v Čechách provozovatel: Spolek Frýdlantské okresní dráhy, Žitavská 867, Frýdlant v Čechách, tel.: , , Spolek Frýdlantské okresní dráhy usiluje o obnovu úzkorozchodné železnice Frýdlant v Čechách Heřmanice. Sbírka spolku zahrnuje úzkorozchodná historická vozidla (dieselhydraulickou lokomotivu T36.002, služební vůz D/ú 600, poštovní/služební vůz DF/ú 651 aj.), fotografie, zajímavé a vzácné předměty z různých údobí provozu dráhy. Der Verein der Friedländer Kreisbahn ( Frýdlantské okresní dráhy ) bemüht sich um eine Wiederaufnahme des Verkehrs auf der Schmalspurstrecke Frýdlant v Čechách Heřmanice. Die Sammlung des Vereins umfasst historische Schmalspurfahrzeuge (eine dieselhydraulische Lokomotive T36.002, Dienstwagen D/ú 600, Postwagen/Dienstwagen DF/ú 651 etc.) sowie Fotografien, interessante und seltene Gegenstände aus der Streckengeschichte. The Frýdlantské okresní dráhy [Frýdlant district railways] society is pressing for the return of the narrow-gauge Bohemian Frýdlant Heřmanice railway line. The group s collection includes narrow-gauge historic vehicles (the diesel-hydraulic T locomotive, the D/ú 600 service car, the postal/service car DF/ú 651 and others), photographs, interesting and rare items from various periods in the railway s operation. 7. Horní Lipová, Muzeum Slezského Semmeringu Železniční stanice Horní Lipová, Lipová Lázně 331, tel.: , Dokumenty z historie tratě Branná Ramzová Lipová Lázně v bývalém ústředním stavědle, sdělovací a zabezpečovací technika, modely, fotografie, jízdenky, návěstní prostředky. Dokumente zur Geschichte der Strecke Branná Ramzová Lipová Lázně (Goldenstein Hainspach) in dem ehemaligen zentralen Stellwerk, Melde- und Stellwerktechnik, Modelle, Fotografien, Fahrkarten, Signalisierungssysteme. Documents from the history of the line Branná Ramzová Lipová Lázně in the former central interlock, communications and safety technology, models, photographs, tickets, signalling media. 8. Hradec Králové, Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky Kydlinovská 1300, Hradec Králové, areál Signal Mont, s.r.o., tel.: , , , provozovatel: SŽDC, s.o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10/2363, Praha 9, tel.: , fax.: , Expozice vývoje železničních sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, vývojová řada telegrafních a telefonních přístrojů, prostředky pro návěštění, ovládání výměn a zabezpečování jízdních cest, kolejové brzdy, dopravní předpisy. Další informace o muzeu jsou uvedeny v samostatném článku na konci publikace. 32 Ausstellung zur Entwicklung der Melde- und Stellwerktechnik der Eisenbahn, Entwicklungsreihe von Telegrafen- und Telefongeräten, Signalisierungssysteme, Bedienung von Weichen und Sicherung der Fahrstrecken, Gleisbremsen, Verkehrsvorschriften. An exposition of the development of rail communications and safety equipment, the development of telegraph and telephone devices, signalling media, controlling exchanges and securing travel routes, track brakes, transport regulations. 9. Jablonné v Podještědí, Železniční expozice Švermova 280, Jablonné v Podještědí, tel.: , provozovatel ČD, a.s., železniční stanice Česká Lípa Expozice historie Ústecko-teplické dráhy a lužických lokálek, expozice ke 20. výročí zastavení provozu na trati Cvikov Jablonné v P., vybavení dopravní kanceláře. Ausstellung zur Geschichte der Eisenbahn Ústí Teplice (Außig Teplitz) und der Lausitzer Kleinbahnen, Ausstellung zum 20. Jahrestag der Einstellung des Fahrtbetriebs auf der Strecke Cvikov (Zwickau) Jablonné v Podještědí (Deutsch Gabel), Einrichtung eines Verkehrsbüros. An exposition of the history of the Ústecko-teplické railway and the lužických local trains, an exposition for the 20th anniversary of ending operations on the Cvikov Jablonné v P. line, the equipment in a transport office. 10. Jaroměř, Společnost železniční, Výtopna Jaroměř Nádražní 227, Jaroměř, tel.: , , , Expozice parních lokomotiv, osobních a nákladních vozů v bývalém lokomotivním depu ČSD, zařízení lokomotivního depa (kolejiště, točna). Ausstellung von Dampflokomotiven, Personen- und Güterwagen in dem ehemaligen Bahnbetriebswerk der Tschechoslowakischen Bahnen ČSD, Anlagen des Bahnbetriebswerkes (Gleise, Drehscheibe). An exposition of steam trains, passenger and freight trains in the former ČSD locomotive depot, the equipment in a locomotive depot (trackage, turn-table). 11. Jindřichův Hradec, Jindřichohradecké místní dráhy Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec, tel./fax: , Dvě úzkorozchodné tratě s rozchodem 760 mm, provoz vlaků s dieselovými a parními lokomotivami, turistické vlaky s programem podle jízdního řádu i na objednávku. Zwei Schmalspurbahnen mit einer Spurbreite von 760 mm, Zugbetrieb mit Diesel- und Dampfloks, Ausflugszüge mit Programm lt. Regelfahrplan und auf Bestellung. 2 narrow-gauge rails with a 760 mm gauge, trains with diesel and steam locomotives, tourist trains with a set programme and also catering for special orders. 33

18 12. Kamenice nad Lipou, Městské muzeum Nám. Čs. armády 1 zámek, Kamenice n. Lipou, tel.: , Ve sbírkách muzea jsou zastoupeny dokumenty a fotografie z historie úzkorozchodné železnice Jindřichův Hradec Kamenice n. L. Obrataň, replika kupé úzkokolejky. Železniční expozice není momentálně přístupná. In den Sammlungen des Museums befinden sich Dokumente und Fotografien zur Geschichte der Schmalspurbahn Jindřichův Hradec Kamenice n. L. Obrataň (Neuhaus Kirnitzsch Obratan), Replik des Abteils einer Schmalspurbahn. Die Eisenbahnausstellung ist momentan nicht zugänglich. The museum s collection has documents and photographs from the history of the narrow gauge railway Jindřichův Hradec Kamenice n. L. Obrataň, a replica of the narrow gauge coupe. The railway exhibition is not currently accessible. 13. Kamenický Šenov, KŽC Doprava s.r.o. Železniční stanice Kamenický Šenov provozovatel: KŽC, Meinlinova 336, Praha 9, tel.: , , Expozice historie tratě Česká Kamenice Česká Lípa, historická vozidla, jízdy nostalgických vlaků. Ausstellung zur Geschichte der Strecke Česká Kamenice Česká Lípa (Böhmisch Kamnitz Böhmisch Leipa), historische Fahrzeuge, nostalgische Zugfahrten. An exposition of the history of the line Česká Kamenice Česká Lípa, historic vehicles, rides on nostalgic trains. 14. Kněževes, Výstava historických vozidel KHKD Vlečka Kněževes, Kněževes, okres Rakovník provozovatel: HERKULES KHKD s.r.o., U Hranic 15, Praha 10, tel.: , , fax: , Výstava historických vozidel ze sbírky Klubu historie kolejové dopravy parní a motorové lokomotivy, osobní, služební, poštovní a nákladní vozy, speciální vozidla. Výstavu lze navštívit historickým parním vlakem KHKD z Lužné u Rakovníka. Ausstellung historischer Fahrzeuge aus der Sammlung des Klubs der Geschichte der Schienenfahrzeuge Dampf- und Motorlokomotiven, Personen-, Dienst-, Bahnpost- und Güterwagen, Sonderwagen der Eisenbahn. Die Ausstellung ist mit dem historischen Zug KHKD von Lužná u Rakovníka aus erreichbar. A display of the historic vehicles from the collection of the Klub historie kolejové dopravy KHKD (Rail Transport History Club) steam and motorised locomotives, passenger, service, postal and freight carriages, special vehicles. The display can be visited by the KHKD historic steam train from Lužné u Rakovníka. 15. Kolín, Kolínská řepařská drážka Ovčárecká ul., Kolín Sendražice, provozovatel: Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky, Kunětická 373, Kolín IV, tel.: , , , zeleznicka.bloudil.cz, Úzkorozchodná tra s rozchodem 600 mm, pravidelné víkendové vlaky tažené dieselovou nebo parní lokomotivou i jízdy na objednávku. Schmalspurstrecke mit einer Spurweite von 600 mm, regelmäßige Wochenendfahrten mit Diesellokomotiv-Zügen oder Dampflokomotiv-Zügen sowie Fahrten auf Bestellung. Narrow-gauge track with a 600mm gauge, regular weekend trains pulled by a diesel or steam locomotive as well as rides by appointment. 16. Kopřivnice, Technické muzeum Záhumenní 367/1, Kopřivnice, tel.: , tel./fax: provozovatel: Regionální muzeum v Kopřivnici, Expozice historie výroby dopravních prostředků v Kopřivnici, motorový vůz Slovenská strela. 34 Ausstellung zur Herstellung von Verkehrsmitteln in Kopřivnice, Triebwagen Slovenská strela (Slowakische Kanonenkugel). An exposition of the history of producing rail transport in Kopřivnici, the motorised vehicle Slovenská strela. 17. Kraslice, Muzeum kraslické dráhy Kpt. Jaroše 713/9, Kraslice, tel.: , , fax: , V expozici je řada trojrozměrných exponátů z železničního provozu a infrastruktury, písemných a obrazových dokumentů k historii železnice v regionu včetně vleček a průmyslových drah. Zur Ausstellung gehören zahlreiche dreidimensionale Exponate aus dem Eisenbahnbetrieb und seiner Infrastruktur, schriftliche Dokumente und Bilder zur Geschichte der Eisenbahn in der Region sowie Werk- und Industriebahnen. The exhibition shows a number of items related to railway service and infrastructure, written documents and images from the history of the railway in the region, including sidings and industrial railways. 18. Křimov, Železniční muzeum Železniční stanice Křimov, provozovatel: LOKO-MOTIV, Písečná 5061, Chomutov, tel.: , Expozice vozidel, vztahujících se ke tratím pod Krušnými horami, parní a motorové lokomotivy, motorové vozy. Ausstellung von Fahrzeugen, die auf den Strecken im Vorland des Erzgebirges eingesetzt wurden, Dampf- und Motorlokomotiven, Triebwagen. An expositions of vehicles relating to the line running below the Krušný Mountains, steam and motorised locomotives, motorised vehicles. 19. Lužná u Rakovníka, Železniční muzeum Českých drah ul. 9. května 255, Lužná, tel./fax: , provozovatel: České dráhy, a. s., Depo historických vozidel, Informace o muzeu jsou uvedeny v samostatném článku. Informationen über das Museum finden Sie in einem speziellen Artikel. Information about the museum is available in a separate article. 20. Meziměstí, železniční expozice Železniční stanice Meziměstí, ul. 5. května, Meziměstí, tel.: provozovatel: Město Meziměstí, Expozice vzniklá z dokumentů a historických památek, uspořádaná s cílem propagace železniční dopravy a seznámení s historií drah na Broumovsku. Die Ausstellung basiert auf Dokumenten und historischen Denkmälern; das Ziel ist es, die Besucher für den Bahnverkehr zu begeistern und über die Geschichte der Bahn in der Region Broumovsko zu informieren. This exhibition shows documents and historical memorabilia. Its aim is to promote railway transport and to acquaint visitors with the history of the railway in the Broumov region. 21. Mladějov, Průmyslové muzeum Mladějov Mladějov na Moravě 121 provozovatel: Průmyslové muzeum Mladějov, tel.: , , Expozice úzkorozchodné průmyslové dráhy, sbírka vozidel a parních strojů, jízdy muzejních vlaků. Ausstellung zur industriell genutzten Schmalspurbahn, Sammlung von Fahr zeugen und Dampfmaschinen, Fahrten mit Museumszügen. An exposition of the narrow-gauge industrial railway, a collection of vehicles and stream engines, rides on the museum s trains. 35

19 22. Nové Údolí, Muzeum Pošumavských železnic Železniční zastávka Nové Údolí, areál bývalého hraničního přechodu Stožec- Haidmühle provozovatel: Pošumavská jižní dráha, tel.: , Expozice historie železnic v Pošumaví, historické vagony, dokumenty, fotografie. Ausstellung zur Geschichte der Eisenbahn im Böhmerwald, historische Waggons, Dokumente, Fotografien. An exposition of the rail history of the Pošumaví area, historical wagons, documents, photographs. 23. Nymburk, Vlastivědné muzeum Tyršova 174, Nymburk, tel./fax: , Expozice historie dopravy obecně, modely lokomotiv a vozů. Ausstellung zur Verkehrsgeschichte allgemein, Lokomotiv- und Wagenmodelle. Exhibit on the general history of transportation, models of locomotives and wagons. 24. Osoblaha, Úzkorozchodná dráha Pravidelný provoz: České dráhy, a.s., informace ČD centrum Krnov, Nádražní 1, Krnov, tel.: , fax: , jízdy parních vlaků: Slezské zemské dráhy, o.p.s., Obecní úřad Bohušov, Bohušov 15, Osoblaha, tel.: , fax: , Úzkorozchodná tra ČD s rozchodem 760 mm, provoz vlaků s dieselovými a parními lokomotivami, turistické vlaky s programem podle jízdního řádu i na objednávku. Schmalspurbahn der ČD 760 mm, Zugbetrieb mit Diesel- und Dampf lokomotiven, Ausflugszüge mit Programm lt. Regelfahrplan und auf Bestellung. Czech Railways narrow gauge line with a 760 mm gauge, trains with diesel and steam locomotives, tourist trains with a set programme and also catering for special orders. 25. Plzeň, Techmania Techmania science center, Borská ulice, Plzeň (vstup V. bránou Škoda Holding, a.s., nedaleko železniční stanice Plzeň-Jižní předměstí) provozovatel: Regionální technické muzeum, o. p. s., Tylova 1/57, Plzeň, tel.: , fax: , Nová expozice ŠKODA se šesti vitrínami a středovou rampou. Jsou zde archivní materiály, modely lokomotiv, fotografie a dokumentární filmy. V nepřístupném depozitáři jsou umístěna další vozidla, odklizová důlní lokomotiva 17E4, trolejbusy 9TrHT26, 14Tr i 15Tr a další. Die neue ŠKODA-Ausstellung mit sechs Vitrinen und einer zentralen Rampe. Zu sehen gibt es archivalisches Material, Modelllokomotiven, Fotos und Dokumentarfilme. In den nicht der Öffentlichkeit zugänglichen Depots stehen weitere Fahrzeuge: die Abraumlok 17E4, die Oberleitungsbusse 9TrHT26, 14Tr, 15Tr u.v.m. The new ŠKODA exhibition comprises of six showcases and a central ramp. On display are materials from archives, locomotive models, photographs and film documentaries. The depository, which is not accessible to the public, also houses other vehicles a 17E4 strip mine locomotive, trolley-busses 9TrHT26, 14Tr,15Tr and others. 26. Praha, Národní technické muzeum Kostelní 42, Praha 7, tel.: , fax: , V současné době je budova muzea v rekonstrukci, jeho sbírky by měly opět přístupné na podzim roku Expozice, zabývající se přehledem vývoje železniční dopravy na území ČR, vystavené lokomotivy a vozy z počátků železniční dopravy. Momentan wird das Museum renoviert, die Museumssammlungen sollten im Herbst 2010 wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Ausstellung, die eine Übersicht über die Entwicklung des Eisenbahnverkehrs auf dem Gebiet der ČR gibt; ausgestellte Lokomotiven und Waggons aus den Anfängen des Eisenbahnverkehrs. The museum is currently undergoing reconstruction and its collections should be accessible again in autumn An exposition concerning the development of rail transport in the Czech Republic, display of locomotives and wagons from the start of the rail age. 27. Praha, Výtopna Zlíchov Ke Sklárně 2588, Praha 5 Provozovatel: ZABABA, s.r.o., Pod Lipkami 16, Praha 5, tel.: , fax: , V bývalé výtopně probíhají renovace lokomotiv, v současné době není objekt přístupný veřejnosti. Der ehemalige Lokschuppen dient der Sanierung von Lokomotiven; gegenwärtig ist das Objekt der Öffentlichkeit nicht zugänglich. In the former roundhouse locomotives are being renovated. At present, the building is not accessible to the public. 28. Ratíškovice, Ratíškovická železnice tel.: , provozovatel: Obecní úřad Ratíškovice, U Radnice 1300, Ratíškovice, tel.: , Muzeum ve vagónu, otevřené v roce 2006 a zaměřené na historii a současnost průmyslových drah a na důlní těžbu v regionu. Projíž ky šlapacími drezínami po Ba ově dráze tříkilometrovým úsekem okolo Ratíškovic. Ein Museum im Waggon, eröffnet 2006, mit einer Ausrichtung auf die Geschichte und die Gegenwart von Industriebahnen und Bergbau in der Region. Geboten werden Fahrten mit Draisinen über die Ba a-bahn in einem 3 Kilometer langen Abschnitt rund um Ratíškovice. A museum in a train carriage, opened in 2006 focusing on the history and present day of industrial railways and on mining in the region. Rides on a pump trolley are offered on a 3km section of the Ba a railway around Ratíškovice. 29. Rosice n. L., Museum (Stálá expozice Pardubického spolku historie železniční dopravy) Nádražní 53, Pardubice-Rosice n. L., tel.: , , fax: , provozovatel: Pardubický spolek historie železniční dopravy, Na Staré poště depo, Pardubice Expozice historie železniční dopravy a městské dopravy v Pardubickém regionu, umístěná v bývalé vodárně v žst. Rosice nad Labem. K vidění je více než 700 exponátů v interní i venkovní expozici připomínajících historii a vývoj železniční a městské dopravy na Pardubicku. V případě zájmu možná prohlídka pro skupiny osob po předchozí domluvě i mimo běžnou otevírací dobu. Vstup při běžné otevírací době zdarma. Eine Ausstellung zur Geschichte des Eisenbahnverkehrs und des städtischen Verkehrs in der Region Pardubice im ehemaligen Wasserwerk des Bahnhofs Rosice nad Labem. Zu sehen sind hier mehr als 700 Exponate einer Innen- und Außenausstellung zur Geschichte und Entwicklung des Eisenbahnverkehrs und des städtischen Verkehrs in der Region Pardubice. Bei Interesse sind nach vorheriger Vereinbarung Gruppenbesichtigungen auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten möglich. Während der üblichen Öffnungszeiten ist der Eintritt frei. An exhibit on the history of rail transport and civic transport in the Pardubice region, located in the former waterworks at the Rosice nad Labem train station. There are more than 700 items on display in indoor and outdoor exhibits recalling the history and development of rail and city transport in the Pardubice area. If there is interest, tours for groups can be arranged outside regular hours. Entrance is free during regular opening hours. 30. Studénka, Vagonářské muzeum Panská 229, Studénka, tel.: , provozovatel: Městské kulturní středisko Studénka, p. o., 2. května 7, Studénka Expozice historie kolejové dopravy, rozvoje železniční sítě v ČR, historie a výroba vagonky ve Studénce, modely výrobků vyráběných vagonkou ve Studénce, modelové kolejiště HO, technická dokumentace pro modeláře

20 Ausstellung zur Geschichte des Schienenverkehrs, Entwicklung des Eisen bahn netzes in der ČR, Geschichte und Produktion des Waggonherstellers Vagónka Studénka (Waggonwerk Stauding), Modelle der im Waggonwerk Stauding hergestellten Erzeugnisse, HO- Modellbahn, technische Dokumentationen für Modell bauer. An exposition of the history of rail transport, the development of the rail network in the Czech Republic, the history and production of wagons in Studénka, models of the products, wagons made in Studénka, model of the HO trackage, technical documentation for model makers. 31. Sudoměř u Mladé Boleslavi, železniční expozice Železniční stanice Sudoměř u Mladé Boleslavi, tel.: Expozice historie místní dráhy Mělník Mšeno Dolní Cetno, exponáty tra ového hospodářství, drezíny. Ausstellung zur Geschichte der Lokalbahn Mělník Mšeno Dolní Cetno (Melnik Wemschen Dolní Cetno), Exponate zur Streckenwirtschaft, Draisinen. An exposition of the history of the Mělník Mšeno Dolní Cetno local railway, exhibits of rail management, trolleys. 32. Tábor, Elinka Tábor, železniční stanice provozovatel: Klub přátel elektrické dráhy, Komenského 1843, Tábor, tel.: , Jízdy na nejstarší elektrizované trati v České republice elektrickým vozem M z roku 1903, který je dílem českého vynálezce Františka Křižíka. Tra Tábor Bechyně je v současnosti jediná naše tra, elektrizovaná napětím 1500 V. Jízdní řád viz jízdní řád ČD, tra 202. Fahrten auf der ältesten elektrifizierten Strecke in der Tschechischen Republik mit dem Elektrowagen M aus dem Jahr 1903 des tschechischen Erfinders František Křižík. Die Strecke Tábor Bechyně ist gegenwärtig die einzige tschechische Strecke mit einer Spannung von 1500 V. Zum Fahrplan siehe das Kursbuch der Tschechischen Bahnen, Strecke 202. Rides on the oldest electrified track in the Czech Republic on an M electric wagon from 1903, which is the work of Czech inventor František Křižík. The Tábor Bechyně line is currently the only track in the country electrified with a 1,500 volt current. Timetable according to the Czech Railways timetable, line Tanvald, Kořenov, ozubnicová tra Kořenov, železniční stanice provozovatel: Železniční společnost Tanvald, o.p.s., Krkonošská 256, Tanvald, tel.: , , Jízdy na jediné zachované ozubnicové trati v České republice, provozované od roku 1902, sbírka muzejních vozidel a dokumentů. Informace o pravidelném provozu viz jízdní řád ČD, tra 035, o jízdách muzejních vozidel podá informace provozovatel. Fahrten auf der einzigen erhaltenen Zahnradbahn in der Tschechischen Republik, die seit 1902 in Betrieb ist, mit einer Sammlung an musealen Fahrzeugen und Dokumenten. Informationen über den regelmäßigen Betrieb finden Sie im Kursbuch der Tschechischen Bahnen, Strecke 035, über Fahrten mit Ausstellungsfahrzeugen gibt der Betreiber gern Auskunft. Rides on the only remaining cog-railway in the Czech Republic, operated since 1902, collection of museum vehicles and documents. For information on regular operation, see the Czech Railways timetable, line 035, and the operator will provide information for rides on museum vehicles. 34. Vyškov na Moravě, Malé železniční muzeum Železniční stanice Vyškov, Nádražní 22, Vyškov na Moravě, tel.: Historická budova vodárny z r. 1869, parní kotel a další drobné exponáty, funkční expozice zabezpečovací techniky. Historisches Gebäude der Wasserversorgungsanlage aus dem Jahr 1869, Dampf kessel und weitere Kleinexponate, funktionstüchtige Ausstellung von Stellwerken. The historical waterworks building built in 1869, steam boiler and other small exhibits, a working exhibition of the safety equipment Zbýšov, Muzeum průmyslových železnic Masarykova 248, Zbýšov provozovatel: Muzeum Průmyslových Železnic Brno, Schodová 16, Brno, tel.: , Expozice historických lokomotiv průmyslových drah spolu s původními vozy; ukázkové jízdy. Eine Ausstellung historischer Lokomotiven von Industriebahnen mit den ursprüngichen Waggons; Schaufahrten. Exhibition of historical industrial railway locomotives together with original carriages; demonstration rides. 36. Zdice, Výtopna Zdice Železniční stanice Zdice, provozovatel: SAXI, Chyňava 223, Chyňava, tel.: , , Expozice poválečné historie železnic, sbírka lokomotiv a vozů v rotundě bývalého depa ČD. Ausstellung zur Nachkriegsgeschichte der Eisenbahn, Sammlung von Lokomo tiven und Waggons in der Rotunde des früheren Bahnbetriebswerks der ČD. An exposition of the post-war history of the railways, a collection of locomotives and carriages in the rotunda of the former Czech railways depot. 37. Zlonice, Železniční muzeum Tyršova 444, Zlonice, tel.: , Představení nového areálu proběhne 24. dubna Das neue Gelände wird am 24. April 2010 vorgestellt. The new grounds will be presented on 24 April Zubrnice, Zubrnická museální železnice Týniště 25, Zubrnice, pošta Velké Březno provozovatel: ZMŽ, P.O.box 147, Ústí n. L., tel.: , Expozice historie a současnosti místní dráhy Velké Březno Verneřice Úštěk, historická vozidla, zejména drezíny, expozice zabezpečovací, osvětlovací a staniční techniky. Ausstellung zu Geschichte und Gegenwart der Lokalbahn Velké Březno Verneřice Úštěk, historische Fahrzeuge, insbesondere Draisinen, Ausstellung zur Stellwerk-, Beleuchtungs- und Bahnhoftechnik. An exposition of the history and present of the local line Velké Březno Verneřice Úštěk, historical vehicles, especially trolleys, an exposition of the safety, lighting and station technology. 39

Nostalgie 2007. Přehled zvláštních vlaků List der Sonderzüge List of special trains. Katalog vozidel + seznam muzeí. Info: 840 112 113, www.cd.

Nostalgie 2007. Přehled zvláštních vlaků List der Sonderzüge List of special trains. Katalog vozidel + seznam muzeí. Info: 840 112 113, www.cd. Nostalgie 2007 Přehled zvláštních vlaků List der Sonderzüge List of special trains Katalog vozidel + seznam muzeí Info: 840 112 113, www.cd.cz Vážení příznivci železnice, dostává se Vám do rukou publikace,

Více

Přehled jízd nostalgických vlaků

Přehled jízd nostalgických vlaků Přehled jízd nostalgických vlaků www.cd.cz/nostalgie VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ŽELEZNICE, Tím, že jste otevřeli tento kalendář nostalgických jízd historických vlaků Nostalgie 2015, máte možnost cestovat po železnici

Více

Nostalgické jízdy v Praze a středních Čechách

Nostalgické jízdy v Praze a středních Čechách Upomínkové předměty Jako věčnou vzpomínku z jízdy vlakem si lze na některých osobních pokladnách zakoupit suvenýry s železniční tématikou. Zastavte se na nádraží v osobní pokladně Beroun, Benešov u Prahy,

Více

Nostalgické a výletní vlaky Česká Třebová - Ústí nad Orlicí - Dolní Lipka, Ústí nad Orlicí - Choceň a zpět 5048 20060/1 20019

Nostalgické a výletní vlaky Česká Třebová - Ústí nad Orlicí - Dolní Lipka, Ústí nad Orlicí - Choceň a zpět 5048 20060/1 20019 Nostalgické a výletní vlaky Choceň - Litomyšl a zpět 20070 km 20071 9 52 0 Choceň 24 13 08 M 10 01 5 Slatina u Vysokého Mýta 19 M 12 59 I 10 13 8 Vysoké Mýto 16 I 12 52 K 10 20 9 Vysoké Mýto město 15 K

Více

Saxi_kniha_KZC:Saxi_kniha_KZC 20.5.2010 10:10 Stránka 1

Saxi_kniha_KZC:Saxi_kniha_KZC 20.5.2010 10:10 Stránka 1 Saxi_kniha_KZC:Saxi_kniha_KZC 20.5.2010 10:10 Stránka 1 KALENDÁŘ VÝLETNÍCH NOSTALGICKÝCH VLAKŮ nabídka veřejných nostalgických vlaků, turistické trasy jízdní řády, tarif a ceník Poctivá nostalgie Pražský

Více

Nostalgické a výletní vlaky

Nostalgické a výletní vlaky Nostalické a výletní vlaky 1 Platí od neděle 11. prosince 2011 do soboty 8. prosince 2012 2 Nostalické a výletní vlaky Mochov - Milovice - Lysá nad Labem - Kolín - Pečky - Kouřim - Bečváry a zpět h PID

Více

KALENDÁŘ VÝLETNÍCH NOSTALGICKÝCH VLAKŮ 2014

KALENDÁŘ VÝLETNÍCH NOSTALGICKÝCH VLAKŮ 2014 ... historické motoráčky a parní vlaky KALENDÁŘ VÝLETNÍCH NOSTALGICKÝCH VLAKŮ 2014 Nabídka veřejných nostalgických vlaků, turistické trasy, jízdní řády, tarif a ceník. Tradiční nostalgie Kokořínský motoráček

Více

Město Moravský Krumlov Vás vítá Obsah Contents Guide to Moravský Krumlov Inhalt Willkommen in der Stadt Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov Vás vítá Obsah Contents Guide to Moravský Krumlov Inhalt Willkommen in der Stadt Moravský Krumlov Město Moravský Krumlov Vás vítá Na následujících stranách se Vám pokusíme ukázat město tak, jak jej mnozí neznáte. Krumlov není pouze městem se Slovanskou epopejí A. Muchy, ale i městem mnoha dalších zajímavostí.

Více

DEN VEŘEJNÉ DOPRAVY - 10 LET EGRONETU. Informace o projektu a jízdní řády zvláštních vlaků a autobusů

DEN VEŘEJNÉ DOPRAVY - 10 LET EGRONETU. Informace o projektu a jízdní řády zvláštních vlaků a autobusů DEN VEŘEJNÉ DOPRAVY - 10 LET EGRONETU Informace o projektu a jízdní řády zvláštních vlaků a autobusů 1 Rozvojový dopravní svaz, občanské sdružení Rozvojový dopravní svaz (RDS) je nezávislou dobrovolnou

Více

1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000

1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000 GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000 1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I Central Bohemia: from Prague, the city of a hundred spires, to Tabor, the

Více

Užij si Plzeň Enjoy Pilsen Pilsen erleben

Užij si Plzeň Enjoy Pilsen Pilsen erleben časopis pro návštěvníky města A journal for the visitors of the city Magazin für Besucher der Stadt Léto Summer 2015 Užij si Plzeň Enjoy Pilsen Pilsen erleben Vítejte, já jsem Plzeň! Plzeň založil král

Více

ROČENKA. cestovního ruchu Moravskoslezského kraje

ROČENKA. cestovního ruchu Moravskoslezského kraje ROČENKA cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2010 1 Vážení příznivci cestovního ruchu, dostává se Vám do rukou vůbec 1. vydání ročenky cestovního ruchu Moravskoslezského kraje, kterou bychom rádi každoročně

Více

KRAJ IDEÁLNÍ DOVOLENÉ EINE IDEALE URLAUBSGEGEND AN IDEAL VACATIONLAND. Katalog cestovního ruchu Reiseverkehrkatalog Tourist catalogue

KRAJ IDEÁLNÍ DOVOLENÉ EINE IDEALE URLAUBSGEGEND AN IDEAL VACATIONLAND. Katalog cestovního ruchu Reiseverkehrkatalog Tourist catalogue MIKULOV-UMGEBUNG MIKULOV REGION KRAJ IDEÁLNÍ DOVOLENÉ EINE IDEALE URLAUBSGEGEND AN IDEAL VACATIONLAND Katalog cestovního ruchu Reiseverkehrkatalog Tourist catalogue _Kraj burčáku a vína Vítejte v kolébce

Více

PuppJournal. www.pupp.cz www.summithotels.com

PuppJournal. www.pupp.cz www.summithotels.com J A R O I F R Ü H L I N G I S P R I N G 1 I 2 0 1 3 PuppJournal G R A N D H O T E L P U P P www.pupp.cz www.summithotels.com No Better Place To Go American Roulette Blackjack Russian Poker Slots all games

Více

LÉTO NA MIKULOVSKU 2014 SOMMER IN MIKULOV-UMGEBUNG / SUMMER IN MIKULOV REGION

LÉTO NA MIKULOVSKU 2014 SOMMER IN MIKULOV-UMGEBUNG / SUMMER IN MIKULOV REGION KVĚTEN ŘÍJEN MAI OKTOBER MAY OCTOBER 2014 LÉTO NA MIKULOVSKU 2014 SOMMER IN MIKULOV-UMGEBUNG / SUMMER IN MIKULOV REGION KULTURA SPORT ZÁBAVA KULTUR SPORT UNTERHALTUNG CULTURE SPORTS ENTERTAINMENT PRAVIDELNÉ

Více

Informační rozcestník pro snadné putování Prahou

Informační rozcestník pro snadné putování Prahou Informační rozcestník pro snadné putování Prahou Informational directory for easy wandering around Prague Ein Informationswegweiser zum einfachen Wandern durch Prag OBSAH / CONTENTS / INHALT PŘES BARIÉRY

Více

od 22. 6. do 22. 7. 2006

od 22. 6. do 22. 7. 2006 Armáda České republiky Velitelství Sil podpory a výcviku Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Brněnské kulturní centrum Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno Folklorní sdružení České republiky uvádějí LETNÍ FOLKLORNÍ

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od 14.12.2014 do 12.12.2015

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od 14.12.2014 do 12.12.2015 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 10037 110 00 1 Čj: 58014-O16 NÁVRH železničního jízdního řádu pro období od 141014 do 11015 Obsahuje tratě, na kterých

Více

www.olomoucregioncard.cz

www.olomoucregioncard.cz Karta, se kterou ušetříte! Podrobné informace k turistické kartě pro rok 2015 Szczegółowe informacje o karcie turystycznej na rok 2015 Ausführliche Informationen zu der touristischen Karte für das Jahr

Více

Marketing Labské stezky v Českém středohoří a Podřipsku 16. 4. 2015

Marketing Labské stezky v Českém středohoří a Podřipsku 16. 4. 2015 Marketing Labské stezky v Českém středohoří a Podřipsku 16. 4. 2015 www.ceskestredohori.info Kontakty a základní údaje Destinační agentury České středohoří, o.p.s. Kontakt: Destinační agentura České středohoří,

Více

Prameny TURISTICK Ý BULLETIN JIŽNÍHO PL ZEŇSK A. Tourismus Bulletin der Region Pilsen-Süden I The South Pilsner region s tourist bulletin

Prameny TURISTICK Ý BULLETIN JIŽNÍHO PL ZEŇSK A. Tourismus Bulletin der Region Pilsen-Süden I The South Pilsner region s tourist bulletin Prameny TURISTICK Ý BULLETIN JIŽNÍHO PL ZEŇSK A Tourismus Bulletin der Region Pilsen-Süden I The South Pilsner region s tourist bulletin 1 ÚVODNÍ SLOVO Einführungswort / An Introductory Word OBSAH Úvodní

Více

content KALEIDOSKOP King George of Poděbrady 8 Rok krále Jiřího v Poděbradech Year of King George in Poděbrady

content KALEIDOSKOP King George of Poděbrady 8 Rok krále Jiřího v Poděbradech Year of King George in Poděbrady KALEIDOSCOPE 1 content 3 Editorial Editorial 4 Cestovní navigátor Navigator 5 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 Král

Více

Historie hornictví v mikroregionu KAHAN

Historie hornictví v mikroregionu KAHAN Historie hornictví v mikroregionu KAHAN OBSAH: Historie těžby uhlí v rosicko-oslavanském uhelném revíru 4 8 Rozvoj báňské technologie 8 12 Nejvýznamnější doly Rosicko-oslavanské pánve 12 17 Hornický slovník,

Více

Litvínov District. Litvínov

Litvínov District. Litvínov Litvínovsko Pětadvacetitisícové město Litvínov se rozkládá na jižním úpatí mostecké části Krušných hor, které mu tvoří výraznou dominantu. Severozápadní část hor proslula svým bohatstvím rud a hornictvím.

Více

PuppJournal. www.pupp.cz www.summithotels.com

PuppJournal. www.pupp.cz www.summithotels.com P O D Z I M I H E R B S T I A U T U M N 3 I 2 0 1 3 PuppJournal www.pupp.cz www.summithotels.com Content Události I Ereignisse I Events 5-8 Rozhovor I Gespräch I Interview 10-11 Sága rodu Puppů I Die

Více

www.dreilaendereck-bayerischer-wald.de Ihr Urlaubsland zu Füßen von Almberg, Dreisessel und Haidel

www.dreilaendereck-bayerischer-wald.de Ihr Urlaubsland zu Füßen von Almberg, Dreisessel und Haidel www.dreilaendereck-bayerischer-wald.de Ihr Urlaubsland zu Füßen von Almberg, Dreisessel und Haidel Willkommen im Dreiländereck Bayerischer Wald WELCOME TO THE BORDER TRIANGLE Vítejte na trojmezí Das Dreiländereck

Více

Camping. Kategorizované kempy ČR Certified camping sites of the Czech Republic

Camping. Kategorizované kempy ČR Certified camping sites of the Czech Republic Camping 2015 Kategorizované kempy ČR Certified camping sites of the Czech Republic ČESKÁ REPUBLIKA Czech Republic Tschechische Republik Tsjechische Republiek E GB F Vydavatel / Published by / Herausgeber

Více

www.moraviaconvention.cz česky english deutsch

www.moraviaconvention.cz česky english deutsch www.moraviaconvention.cz česky english deutsch Kongresy na jižní Moravě Congresses in South Moravia Kongresse in Südmähren Úvod Introduction Anleitung Díky ideální poloze ve středu Evropy a široké škále

Více

TOP. Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region

TOP. Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region KALEIDOSCOPE 1 1. 2. TOP 10 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 1. Český ráj chráněná krajinná oblast Bohemian Paradise Protected

Více

JARO FRÜHLING 1/2008 WWW.PUPP.CZ

JARO FRÜHLING 1/2008 WWW.PUPP.CZ Pupp JARO FRÜHLING Journal 1/2008 WWW.PUPP.CZ EDITORIAL, OBSAH inhalt content Vážení a milí hosté Grandhotelu Pupp, vítejte v prostorách jednoho z nejstarších a nejkrásnějších hotelů ve střední Evropě,

Více