INVESTICE A INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTICE A INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D."

Transkript

1 INOVACE BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA INVESTICE A INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ESF napomáhá rozvoji lidských zdrojů a podnikatelského ducha.

2 Pojem investice Investice - kapitálová aktiva tvořena statky, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu (investiční statky, kapitálové statky nebo výrobní statky), ale jsou určeny pro užití ve výrobě spotřebních statků nebo dalších kapitálových statků.

3 Makroekonomické pojetí investic Z makroekonomického (národohospodářského) pohledu se rozlišují: hrubé investice, čisté investice.

4 Hrubé investice Hrubé investice - celková částka nových investičních statků (budov, strojů, výrobního a jiného zařízení, hmotných zásob), přidaná k existujícím investičním statkům v ekonomice za určité období.

5 Celkový produkt společnosti: spotřební statky + investiční statky Vyšší výroba investičních statků znamená v téže době nižší spotřebu a naopak. Dnes obětovaná spotřeba ve prospěch investičních statků vytváří předpoklady pro rychlejší růst ekonomiky v budoucnosti a tím i pro vyšší výrobu a spotřebu samotných spotřebních statků. Jedním z nejdůležitějších rozhodování na národohospodářské úrovni: rozhodování o vztahu investice spotřeba.

6 Čisté investice: jsou tvořeny čistým přírůstkem zásob investičních statků v ekonomice v průběhu daného období. jsou hrubé investice snížené o opotřebovaný majetek (finančně o odpisy). V případě, že by hodnota opotřebovaného (znehodnoceného) majetku byla vyšší než nové investice, pak čisté investice budou mít zápornou hodnotu.

7 Investice snižují momentální spotřebu, současně zvyšují poptávku (nejprve po investičních statcích a následně po spotřebních předmětech), tím i výrobu a zaměstnanost. Investice jsou zdrojem dlouhodobého ekonomického růstu celé společnosti.

8 Při rozdělování zdrojů na investice a spotřebu hrají důležitou úlohu: výnosy (resp. míra výnosů), která investice v budoucnosti slibují, jistota s jakou tyto výnosy přinesou.

9 Míra investování v národním hospodářství je závislá na: tempu růstu hrubého národního produktu, výši úrokových měr, daňovém systému a výši zdanění příjmů, míře očekávané jistoty, se kterou investoři mohou očekávat budoucí výnosy.

10 Důležitou úlohu v ovlivňování investiční aktivity má hospodářská politika vlády: fiskální (rozpočtová) politika, kterou vláda provádí pomocí státních (vládních) výdajů a daní, monetární (peněžní a úvěrová) politika, kterou vláda provádí pomocí stanovení povinných rezerv bank a jejich změn.

11 Podnikové pojetí investic statky, které nejsou určeny k bezprostřední spotřebě, ale k výrobě dalších statků (spotřebních i výrobních) v budoucnu, jde také o odloženou spotřebu (užitek) do budoucna, z finančního hlediska - jednorázově (v relativně krátké době) vynaložené zdroje, které budou přinášet peněžní příjmy během delšího budoucího období.

12 Rozhodování o investicích: kolik, do čeho, kdy, kde, jak investovat kapitál. Rozhodování o investicích patří k nejdůležitějším manažerským rozhodnutím o budoucím vývoji podniku a jeho efektivnosti.

13 Investiční plán podniku vychází nebo je přímo součástí strategického podnikatelského plánu, který stanoví dlouhodobé cíle podniku.

14 Plánování investic vychází z dlouhodobých strategických cílů podniku, hledá způsoby a cesty jak tyto cíle splnit, hledá zdroje pro zamýšlené investiční akce, sestavuje kapitálové rozpočty, hledá použití pro volné finanční zdroje, tj. vyhledává investiční příležitosti, hodnotí efektivnost investičních projektů a vybírá nejefektivnější z nich, hodnotí uskutečněné investiční projekty aj.

15 Věcná stránka plánování investic - rozhodování o technickém a výrobním charakteru investice: jaké stroje a zařízení mají být obnoveny, nebo nově pořízeny, jak mají být výrobní kapacity rozšířeny, kdo zajistí projektovou přípravu, kdo bude dodavatelem, jaký bude časový průběh výstavby apod.

16 Fáze přípravy a realizace investičních projektů předinvestiční fáze, investiční fáze (zpracování projektové dokumentace, získání pozemků, výstavbu budov, kolaudace), provozní fáze - záběh výroby a vlastní výroba.

17 Etapy předinvestiční fáze identifikace investičních příležitostí (oportunity study), předběžný výběr projektů (pre-feasibility study), hodnocení projektů a jeho schválení nebo zamítnutí (feasibility study).

18 Metody používané při plánování investic analýza citlivosti, analýza bodu zvratu, simulační metody, rozhodovací stromy.

19 Analýza citlivosti (sensitivity analysis) zkoumá vliv proměnných veličin (tržeb, nákladů, velikosti trhu, podílu firmy na trhu) na plánovaný nebo prognózovaný zisk nebo cash flow.

20 Simulace Monte Carlo počítá se rozdělení pravděpodobnosti výsledku projektu, umožňuje řešit i úlohy s mnoha proměnnými a zjistit jejich pravděpodobnostní vliv na zisk nebo cash flow.

21 Rozhodovací strom graficky zachycuje víceetapová, postupná rozhodnutí, která ovlivňují výsledky projektu, umožňuje zachytit nejistotu a riziko spojené s projektem.

22 Rozhodovací stromy jsou užívány ve víceetapových rozhodovacích procesech, představují grafický nástroj zobrazení rozhodovacích procesů, který využívá elementů teorie grafů, stromy se skládají z uzlů a hran, které tyto uzly spojují, rozlišujeme rozhodovací uzly a situační uzly.

23 hrany vycházející z rozhodovacích uzlů (znázorněných čtverečkem) odpovídají možným variantám rozhodování, ze situačních uzlů (kolečka) vycházejí větve znázorňující možné rizikové situace, které mohou nastat s danou pravděpodobností

24 nalezení optimální varianty je založeno na výpočtu očekávané hodnoty kriteria hodnocení pro situační uzly, jako optimální je zvolena varianta s nejlepší očekávanou hodnotou daného kriteria, v případě kriteria výnosového typu je to varianta s nejvyšší očekávanou hodnotou, v případě kriteria nákladového typu varianta s nejnižší očekávanou hodnotou.

25 Příklad Investor má v průběhu následujících deseti let provést několik rozhodnutí. Nejprve se musí rozhodnout, zda koupí činžovní dům nebo pozemek. Jestliže koupí činžovní dům, mohou nastat dvě rizikové situace, které ovlivní budoucí výnos z investice: buď počet obyvatel města vzroste (s pravděpodobností 0,6) nebo zůstane stejný (s pravděpodobností 0,4). Pokud investor investuje do pozemku, za tři roky bude muset provést další rozhodnutí v závislosti na využití půdy.

26 Kč koupě činžovního domu ( Kč) 2 0,60 0,4 neměnný počet obyvatel růst počtu obyvatel Kč výstavba bytů ( Kč) Kč růst počtu obyvatel 0,8 0, Kč neměnný počet obyvatel 1 koupě pozemku ( Kč) růst počtu obyvatel (3 roky, výnos 0 Kč) 3 0,6 0,4 neměnný počet obyvatel (3 roky, výnos 0 Kč) 4 5 prodej půdy komerční využití pozemku ( Kč) Kč Kč růst počtu obyvatel 0,3 7 0, Kč neměnný počet obyvatel prodej pozemku Kč

27 Klasifikace investičních projektů Klasifikace se provádí: z důvodů volby metody hodnocení efektivnosti investic, stanovení řídící úrovně v podniku, která o investici rozhoduje.

28 Klasifikace investičních projektů 1. náhrada zařízení jde obvykle o nezbytnou náhradu opotřebovaného zařízení, provede se bez zvláštních analýz a rozhodovacích procesů, 2. výměna zařízení za účelem snížení nákladů jde o výměnu provozuschopného, ale zastaralého zařízení, na němž je výroba nákladná, výměna musí být zdůvodněna podrobnější analýzou, obvykle srovnáním investičních nákladů (nákladů na výměnu) s úsporou výrobních nákladů. Rozhodovací úroveň je obvykle stanovena podle výše nákladů.

29 3. expanze dosavadního výrobku a rozšíření trhu rozhodnutí je více komplexní a vyžaduje i průzkum trhu (odhad poptávky a budoucí ceny výrobku), rozhodnutí je v rukou vyšších stupňů řízení. 4. vývoj, výroba a prodej nového výrobku a expanze na nové trhy - vysoce nákladná a riziková záležitost, proto se vyžaduje detailní analýza, používají se náročné metody, schválení je obvykle v rukou vrcholového řídícího orgánu a celá akce bývá přímo součástí strategického plánu.

30 5. investiční projekty v oblasti bezpečnosti práce a ekologie a jiné, které podnik musí provést, aby vyhověl různým nařízením a předpisům. Jsou nazývány mandatorními investicemi. 6. výzkum a rozvoj (R&D) pro řadu podniků hlavní a nejdůležitější kapitálové výdaje, jsou značně rizikové, k jejich hodnocení se kromě metod hodnocení hmotných investic používá metoda rozhodovacích stromu.

31 7. dlouhodobé smlouvy, které přinášejí výnosy a vyžadují náklady po řadu let, jako jsou smlouvy o poskytování výrobků (např. počítačů) nebo služeb (údržba počítačů) specifickým zákazníkům. 8. ostatní investiční projekty - patří sem všechny ostatní investiční projekty, jako budování parkoviště nebo výstavba administrativní budovy. Jak se posuzují a kdo o nich rozhoduje, závisí na jejich velikosti.

32 Vzájemně zaměnitelné projekty a projekty nezaměnitelné vzájemně zaměnitelné (vzájemně se vylučující projekty) jsou ty, z nichž můžeme vybrat jenom jeden. vzájemně nezaměnitelné projekty můžeme uskutečnit všechny, pokud na ně máme finanční prostředky.

33 Klasifikace investic v podniku Z hlediska financování, účetnictví a daňových předpisů rozlišujeme tři základní skupiny investic: finanční investice hmotné investice nehmotné investice

34 Finanční investice (dlouhodobý finanční majetek) nákup dlouhodobých cenných papírů (obligace, zástavní listy, dlouhodobé směnky), vklady do investičních a jiných společností (účasti, podílové listy), dlouhodobé půjčky, nákup nemovitostí aj. s cílem obchodovat s nimi a získat úroky, dividendy nebo zisk.

35 Hmotné (věcné, fyzické) investice (dlouhodobý hmotný majetek) vytváří nebo rozšiřuje výrobní kapacitu podniku, výstavba nových budov, staveb, dopravních cest, nákup pozemků (vše bez ohledu na pořizovací cenu), strojů, výrobního zařízení, dopravních prostředků k další výrobě (s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok), označujeme je jako stálá aktiva.

36 Nehmotné (nemateriální) investice (dlouhodobý nehmotný majetek) nákup know-how, licencí, softwaru, autorských práv, výdaje na výzkumné a podobné činnosti, na vzdělání, sociální rozvoj, výdaje na zřízení podniku aj.

37 Podnik může investiční majetek získat: koupí stroje, výrobní zařízení, pozemky aj. nemovitosti, dlouhodobé cenné papíry investiční výstavbou, a to: dodavatelským způsobem např. výstavbu haly provádí stavební firma, ve vlastní režii (obvykle menší akce) bezúplatným nabytím na základě smlouvy o koupi najaté věci - finanční leasing, darováním.

38 Zdroje financování investic Investice mohou být financovány: z vlastních zdrojů (vlastním kapitálem) z cizích zdrojů (cizím kapitálem).

39 Vlastní zdroje vklady vlastníků nebo společníků, nerozdělený zisk (samofinancování), odpisy, výnosy z prodeje a z likvidace hmotného majetku a zásob.

40 Cizí zdroje obligace, nepřímo i krátkodobý úvěr (uvolní vlastní zdroje vázané v oběžném majetku), dlouhodobé rezervy, splátkový prodej, leasing (nájem výrobního zařízení, dopravních prostředků), dotace ze státního nebo místního rozpočtu, prostředky z fondů EU

41 Hodnocení efektivnosti investic

42 Rozhodující kritéria pro posuzování investice : výnosnost (rentabilita) vztah mezi výnosy, které investice za dobu své existence přinese, a náklady, které její pořízení a provoz stojí, rizikovost stupeň nebezpečí, že nebude dosaženo očekávaných výnosů, doba splacení (stupeň likvidity investice) doba (rychlost) přeměny investice zpět do peněžní formy.

43 Ideální investice - má vysokou výnosnost, je bez rizika a co nejdříve se zaplatí. Ve skutečnosti jsou tato kritéria protikladná: - investice s vysokou výnosností je obvykle i vysoce riskantní, - málo riskantní a vysoce likvidní investice je zase málo výnosná.

44 Podstata hodnocení investic porovnání nákladů na investici s výnosy, které přinese, jedná se o rozpočtování jednorázových nákladů a ročních výnosů za období životnosti investice, výnosem z investice je přírůstek čistého zisku (tj. zisku po zdanění) a přírůstek odpisů, které se vracejí podniku v ceně prodaných výrobků. Tyto dvě položky (a některé další) tvoří cash flow z investice.

45 Výsledek rozpočtování rozhodnutí, zda danou investici realizovat, v případě více investičních variant výběr nejlepší varianty

46 Hodnocení investice spočívá v následujících krocích: v určení kapitálových výdajů na investici, v odhadu budoucích čistých peněžních příjmů, které investice přinese (cash flow), a rizika, se kterým jsou tyto příjmy spojeny, v určení nákladů na kapitál (podnikové diskontní míry), ve výpočtu současné hodnoty očekávaných výnosů a její porovnání s kapitálovými výdaji na investici.

47 Určení kapitálových výdajů na investici Stanovení kapitálových výdajů (investičních nákladů) na stroje, výrobní zařízení a dopravní prostředky je možné určit poměrně přesně: skládají se z nákupní ceny, dopravného a nákladů na instalaci včetně výdajů na projektovou a přípravnou dokumentaci, jedná-li se o hmotný investiční majetek pořízený ve vlastní režii, ocení se vlastními náklady.

48 Odhad ostatních výdajů stavebních, výdajů na výzkum a vývoj, na přeškolení pracovníků, na ochranu životního a pracovního prostředí obtížný a méně přesný

49 Nová investice obvykle vyvolá přírůstek zásob surovin, materiálů, nedokončené výroby a jiných součástí oběžného majetku - je nutné tuto částku, zvyšující majetek podniku, přičíst ke kapitálovým výdajům nové investice. Na druhé straně v souvislosti s novou investicí obvykle vzrostou i krátkodobé závazky (např. dluhy u obchodních dodavatelů),

50 Přírůstek pracovního kapitálu investiční výdaje zvýšíme o rozdíl přírůstku oběžného majetku a přírůstku krátkodobých pasiv - přírůstek pracovního kapitálu.

51 Je-li pořízení nové investice spojeno s prodejem nebo likvidací dosavadního strojního zařízení nebo jiného majetku, potom o tyto příjmy upravíme kapitálové výdaje (včetně daňových vlivů vyplývajících z daňových zákonů).

52 Kapitálové výdaje tvoří: pořizovací cena investice (nákupní cena plus veškeré pořizovací aj. náklady), zvýšení čistého pracovního kapitálu (zvýšení oběžného majetku mínus zvýšení krátkodobých závazků), výdaje spojené s prodejem a likvidací nahrazovaného investičního majetku (o příjmy se investiční náklady snižují), daňové vlivy aj.

53 Příklad 1: Strojírenská akciová společnost buduje nový závod: v 1. roce činí investiční náklady 80 mil. Kč (převážně náklady na stavební práce), ve 2. roce zaplatí za stroje a výrobní zařízení včetně dopravních montážních prací 120 mil. Kč, koncem druhého roku bude závod uveden do provozu, což vyvolá zvýšení všech druhů zásob (materiálů, rozpracované výroby, hotových výrobků) o 16 mil. Kč, růst pohledávek o 4 mil. Kč, růst krátkodobých závazků o 2 mil. Kč.

54 Příklad 1 pokračování: v souvislosti s vybudováním nového provozu budou likvidovány staré stroje a výrobní zařízení v zůstatkové ceně 26 mil. Kč a předpokládá se jejich prodej za 32 mil. Kč, diskontní míra je 16%, podnik platí daň z příjmu ve výši 31 %. Stanovte celkové kapitálové výdaje (investiční náklady) na výstavbu nového provozu:

55 Řešení: výstavba trvá 2 roky, musíme náklady diskontovat, tj. přepočítat náklady 2. roku na hodnotu 1. roku: ,16 103,45 připočteme přírůstek čistého pracovního kapitálu odečteme prodejní cenu 32 mil. Kč připočteme daňový efekt: ,31 1, 86

56 Celkem , ,86 171,31

57 Odhad budoucích příjmů obtížný, působí celá řada vlivů, jejichž sílu je obtížné odhadnout (vliv faktoru času, vliv inflace, vliv měnících se podmínek na trhu), zvýšené riziko, že očekávané příjmy nebudou dosaženy

58 Peněžní příjmy z investice - cash flow skutečný peněžní tok, který plyne z investice, při jeho výpočtu vycházíme z tržeb - tržby jsou peněžním výnosem získaným za prodanou produkci oproti příjmům stojí výdaje - mzdy zaměstnanců, platby za suroviny, materiál, energii, různé služby atd. - tedy platby za všechny nákladové položky kromě odpisů.

59 Zvláštní postavení úroků z úvěrů úroky podobně jako odpisy jsou náklady, tedy snižují čistý zisk, úroky se však berou v úvahu při diskontování peněžních příjmů na současnou hodnotu., kdybychom je odečetli, snižovaly by zisk 2x: jednou jako součást nákladů, podruhé při diskontování jako součást diskontní míry. Úroky z cizího kapitálu proto nesmíme do nákladů zahrnovat, resp. je nesmíme odečítat z provozního zisku.

60 Oportunitní náklady do nákladů je nutno zahrnout i oportunitní náklady, výnos z nejlepší varianty, který nemohl být získán, protože zdroje byly vynaloženy na danou investici, ušlý zisk proto připočteme k nákladům analyzované varianty, snadno zjistitelným nejnižším ušlým výnosem je úrok z termínovaného vkladu v bance nebo výnos ze státních obligací.

61 investice obvykle vyvolá přírůstek zásob všeho druhu a předpokládaný růst tržeb zvyšuje pohledávky, růst obou položek aktiv vyvolá potřebu dodatečných zdrojů (pasiv), rozdíl mezi přírůstkem provozních aktiv a přírůstkem provozních pasiv je změna čistého pracovního kapitálu, je-li tato změna kladná, ukazuje se, že jsou nutné dodatečné finanční zdroje.

62 po vyřazení investice z provozu na konci její životnosti se čistý pracovní kapitál mění v peníze (nepotřebné zásoby surovin a materiálu, paliva, hotových výrobků jsou prodány), v peníze se mění i celá opotřebovaná investice (stroje, výrobní zařízení atd.), je-li na konci životnosti prodána.

63 Rozpočet cash flow sestavujeme v tabulce, první sloupec zachycuje výdaje na investici, další sloupce příjmy z investice.

64 2. příklad Podnik chce uvést na trh nový výrobek, pro jehož výrobu musí vybudovat nové výrobní kapacity (pořídit nové strojní zařízení): pořizovací cena strojů a zařízení je 58 mil. Kč, výdaje na dopravu a instalaci strojů a zařízení činí 4, mil. Kč, odpisová sazba hmotného majetku je 12,5 % (životnost 8 let, pro zjednodušení počítáme stejnou výši odpisů po celou dobu životnosti),

65 2. příklad - pokračování předpokládaná prodejní cena strojů a zařízení při jejich vyřazení je 10 mil. Kč, počáteční přírůstek pracovního kapitálu bude 14,5 mil. Kč (růst zásob o 16 mil. Kč, růst krátkodobých pasiv o 1,5 mil. Kč, prodej nového výrobku by měl přinést zvýšení tržeb, a to v 1. roce o 80 mil. Kč, v dalších letech o 120 mil. Kč, provozní náklady (kromě odpisů) činí 60 % z celkových tržeb, odpisy se počítají podle výše uvedené odpisové sazby,

66 2. příklad - pokračování daň z příjmu je 31 %, výrobek by se měl prodávat 5 let, po ukončení jeho výroby bude přírůstek pracovního kapitálu uvolněn v předpokládané výši 14,5 mil. Kč.

67 Řešení: celkové investiční náklady: mil. Kč pořizovací cena strojů a zařízení 58,0 : výdaje na dopravu a instalaci strojů a zařízení 4,4 přírůstek pracovního kapitálu 14,5 investiční náklady 62,4 výdaje celkem 76,9

68 Položka 1. rok 1. rok 1. rok 1. rok 1. rok tržby 80, , , , ,000 provozní náklady kromě odpisů 48,000 72,000 72,000 72,000 72,000 odpisy 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 zisk před zdaněním 24,200 40,200 40,200 40,200 40,200 daň 7,502 12,462 12,462 12,462 12,462 zisk po zdanění 16,698 27,738 27,738 27,738 27,738 odpisy 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 cash flow z provozu 24,498 35,538 35,538 35,538 35,538 uvolnění pracovního kapitálu 14,500 příjem z prodeje strojů a zařízení 10,000 cash flow 24,498 35,538 35,538 35,538 60,038 roční peněžní příjmy a výdaje (cash flow):

69 Určení podnikové diskontní míry Investice může být financována různými způsoby, které se liší použitým druhem kapitálu: podnik může financovat investici z vlastních zdrojů (vlastním kapitálem), pak nákladem je požadovaný výnos z kapitálu (vyjádřený např. v dividendách) nebo výnos dosahovaný jinými možnými projekty, jestliže je investice financována cizími zdroji (úvěrem, obligacemi), pak nákladem je úrok z úvěru; úroky, za které podnik obdržel úvěr, musíme upravit na úroky po zdanění: úroková míra po zdanění = nominální úroková míra * (1-daňová sazba).

70 investice může být financována i kombinovaným způsobem, tj. částečně z vlastních zdrojů a částečně z cizích zdrojů. Náklady na tento druh financování se nazývají průměrné kapitálové náklady (Weighted Average Cost of Capital - WACC) a vypočítají jako vážený aritmetický průměr podle následujícího vztahu: k 0 W k (1 t) i i W p k p W e k e

71 K 0 průměrná míra kapitálových nákladů podniku (podniková diskontní míra), K i T K p K e úroková míra pro nové úvěry před zdaněním, míra zdanění zisku vyjádřená desetinným číslem, míra nákladů na prioritní akcie (míra prioritních dividend), míra nákladů na nerozdělený zisk a základní jmění (ve výši míry dividend ze společných akcií), W i, W p, W e váhy jednotlivých kapitálových složek určené procentem z celkových zdrojů (vše měřeno v tržních hodnotách).

72 Příklad Jednotlivé položky kapitálu mají následující podíl na celkových zdrojích: dluhy W i =30 % prioritní akcie W p =10 % základní kapitál a nerozdělený zisk W e =60 % Náklady na tyto složky jsou: k i =18 % k p =14 % k e =19 % Firma platí 31 % daň z příjmu (t=0,31). Vypočítejte podnikovou diskontní míru.

73 Řešení: k 0 =0,3*18*(1-0,31) +0,1*14+0,6*19=16,526 %

74 4. příklad Základní kapitál firmy je rozdělen na: akcií, tržní cena 1 akcie je 980 Kč, akcionáři očekávají výnosnost 18 %, cizí kapitál je ve formě obligací o účetní hodnotě 25 mil. Kč, které se obchodují za 96 % své nominální hodnoty, výnos do doby splatnosti je 14 %, daň z příjmu je 31 %.

75 Řešení: Vypočteme strukturu kapitálu: vlastní kapitál = *980 = , tj. 67,12 % cizí kapitál = *0,96 = , tj. 32,88 % celkový kapitál = , tj. 100 % vlastní kapitál = 0,6712*18 = 12,082 % cizí kapitál = 0,3288*14*(1-0,31)= 3,176 % k 0 =15,258 %

76 Výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů SHCF CF 1 (1 k) 1 CF 2 (1 k) 2 CF n (1 k) n n t 1 CF t 1 k t kde: SHCF současná hodnota cash flow v období t, CF t očekávaná hodnota cash flow v období t (t = 1 až n), k míra kapitálových nákladů na investici (podniková diskontní míra), t období 1 až n (roky), n očekávaná životnost investice v letech.

77 5. příklad Vyjdeme z údajů příkladu 2. Vypočítáme současnou hodnotu cash flow. Řešení: SHCF 24,498 35,538 35,538 35, , , , , ,165 21,028 26,184 22,476 19,293 27, ,958 60,038 5

78 Metody hodnocení efektivnosti investic Obecně lze výnosnost (míru výnosnosti) určit následovně: výnosnost ( míra výnosnosti ) částka obdržená částka investovaná částka investovaná

79 Metody hodnocení investic se obvykle dělí na : metody statické, které nepřihlížejí k působení faktoru času, metody dynamické, které přihlížejí k působení faktoru času a jejichž základem je aktualizace (diskontování) všech vstupních dat vstupujících do výpočtu. Statické metody se používají u méně významných projektů u projektů s krátkou dobou životnosti a v případech, kdy diskontní faktor je nízký. V ostatních případech se používají dynamické metody.

80 Metody hodnocení efektivnosti investic metoda výnosnosti investic (Return on Investment ROI), metoda doby splácení (doby návratnosti, Payback Method), metoda čisté současné hodnoty (Net Present Value of Investment - NPV), metoda vnitřního výnosového procenta (Internal Rate of Return = IRR), metoda nákladová.

81 Metoda výnosnosti (ziskovosti, kde: rentability) investic Za efekt z investice se považuje zisk. Vychází se z toho, že jak změny v objemu výroby, tak změny v nákladech, které investice vyvolá, se promítnou v zisku, který tak dostatečně charakterizuje přínos investice. Z r IN ROI průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice, náklady na investici. Z r IN

82 6. příklad Vyjdeme z údajů příkladu 2. Vypočítáme výnosnost investice. Řešení: Vypočteme průměrný roční zisk: 16, , , Pak výnosnost investice je: ROI 25,53 76,9 0,332 25,53, tj. 33,2 %

83 Metoda doby splacení Dobou splacení (dobou návratnosti nebo úhrady payback period) rozumíme období (počet let, resp. měsíců), za které tok příjmů (čistý cash flow) přinese hodnotu rovnající se původním nákladům na investici. Jsou-li příjmy v každém roce životnosti investice stejné, pak DS náklady na investici roční cash flow

84 Doba splacení investice v případě rozdílných hodnot výnosů v jednotlivých letech Dobu splacení zjistíme postupným načítáním ročních částek cash flow, až se kumulovaná hodnota cash flow bude rovnat investičním nákladům.

85 7. příklad Investice přinese: 1. rok Kč, 2. rok Kč, 3. rok Kč, 4. rok Kč. Investice stála Kč. Vypočítejte dobu splacení.

86 Řešení: Rok Cash flow cash flow kumulovaně doba splacení: DS = 3roky + 20/60 = 3 1/3 roku (20 v čitateli zlomku je chybějící část od 180 do 200).

87 8. příklad Vypočítejte dobu splacení investice z příkladu 2. Rok Cash flow cash flow kumulovaně 0-76,900-76, ,498-52, ,538-16, ,538 18, ,538 54, , ,250 celkem 114,25 x

88 Z tabulky je zřejmé, že investice se zaplatí za více než 2 roky, přesněji: 35,538 1 rok 16,864 x roku x/1 = 16,864/35,538, tedy x = 0,475 roku, tj, 5,7 měsíce. Investice se tedy zaplatí za 2 roky a 5,7 měsíců.

89 Metoda čisté současné hodnoty Čistá současná hodnota (Net Present Value) představuje rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných příjmů (cash flow) a náklady na investici. NPV PVCF IN n CFt (1 k) t t 1 IN

90 NPV 0, pak investici lze přijmout. Je-li v diskontní míře zahrnuta i riziková prémie, pak investici můžeme přijmout i přes její riziko NPV = 0, pak bylo docíleno právě požadované výnosnosti (požadovaného zúročení) investovaných peněz, investici lze přijmout, NPV 0, pak investici musíme odmítnout.

91 9. příklad Vypočítejte čistou současnou hodnotu investice z příkladu 2. Řešení: SHCF = (viz příklad 5.) IN=76,9 ČSH=SHCF - IN = 16,958-76,9 = 40,058

92 Index současné hodnoty (index výnosnosti) IV PVCF IN Je-li hodnota indexu IV 1, pak lze investici přijmout. Výpočet je zbytečný, když čistá současná hodnota investice je kladná. Index současné hodnoty se využívá i při srovnávání variant ze dvou variant se vybere ta, jejíž index výnosnosti je větší.

93 10. příklad Vypočítejte index výnosnosti pro investici z příkladu 2. Řešení: IV 116,958 76,9 1,521

94 Metoda vnitřního výnosového procenta (IRR Internal Rate of Return) založena na koncepci současné hodnoty. jde o nalezení takové diskontní úrokové míry, při které se současná hodnota očekávaných výnosů z investice rovná současné hodnotě výdajů na investici, což znamená, že čistá současná hodnota je rovna nule: PVCF n t CF 1 (1 k) t IN t IN

95 vnitřního výnosového procenta se stanovuje iterativně, postupně se rozdíl levé a pravé strany rovnice snižuje, až dosáhneme jeho nulové hodnoty. je-li vnitřní výnosové procento větší než diskontní míra zahrnující riziko, je projekt přes své riziko přijatelný je-li investice na úvěr, mělo by být vnitřní výnosové procento vyšší, než je úroková míra.

96 11. příklad Vypočítejte vnitřní výnosové procento investice z příkladu 2. Řešení: Pro úrokovou míru 16,5 % vyšla čistá současná hodnota kladná, tedy hodnota vnitřního výnosového procenta musí být vyšší než 16,5 %. Zvolíme např. diskontní míru 30 %. Touto mírou diskontujeme všechny hodnoty cash flow:

97 SHCF 24,498 35,538 35,538 35, ,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 18,845 21,028 16,176 12,443 16,170 84,662 60,038 5 Dostáváme 84,666, což je hodnota vyšší než 76,9, proto musíme zvýšit diskontní míru. Pro 35 % je SHCF=76,18, pro 0,345 je SHCF=76,96. Vnitřní výnosové procento investice je tedy 34,5 %.

98 Porovnávání investičních variant Je-li pouze jedna možnost investování kapitálu, pak rozhodnutím může být buď přijetí nebo odmítnutí této možnosti. Použije-li se k hodnocení: metoda doby splacení, musí být vypočtená doba kratší než je doba životnosti investice, metoda čisté současné hodnoty, musí velikost čisté současné hodnoty být kladná, metoda vnitřního výnosového procenta, musí pak vnitřní výnosové procento vyšší než minimálně přijatelné procento (např. podniková diskontní sazba nebo tržní úroková míra.

99 Existuje-li více možností pro investování kapitálu, mohou nastat dvě situace: kapitál stačí na jednu akci pak je nutné vybrat ze zaměnitelných variant tu nejvýhodnější, kapitál stačí na více akcí pak je nutné stanovit pořadí jejich výhodnosti.

100 Výběr ze zaměnitelných vzájemně se vylučujících variant pro hodnocení investičních variant s krátkou dobou výstavby a se stejnou dobou životnosti lze použít statickou nákladovou metodu založenou na srovnávání provozních a jednorázových nákladů. vychází se z toho, že jedna varianta má vyšší provozní náklady, druhá vyšší jednorázové náklady, přičemž se svými výnosy neliší.

101 Koeficient efektivnosti, doba návratnosti dodatečných investičních nákladů koeficient efektivnosti k ef N N p j ( A) ( B) N N p j ( B) ( A) doba návratnosti d n 1 k ef N N j p ( B) ( A) N N j p ( A) ( B) kde: N p provozní náklady, N j jednorázové náklady, A, B investiční varianty.

102 12. příklad Máme se rozhodnout mezi dvěma technologickými variantami: varianta A má jednorázové náklady 250 tis. Kč a roční provozní náklady 160 tis. Kč, varianta B 300 tis. Kč a 140 tis. Kč. Předpokládaná životnost obou variant je 4 roky.

103 Řešení: k d ef n , ,5 20 Výhodnější je varianta B, neboť její dodatečné náklady (20 tis. Kč) se uhradí již za 2,5 roku, přičemž v provozu bude ještě dalšího 1,5 roku.

104 Řešení pomocí absolutních hodnot Varianta A bude během životnosti stát celkem Kč varianta B celkem Kč

105 Investiční riziko riziko charakterizujeme pravděpodobností možných výsledků, očekávaná (střední) hodnota zisku: Z n Z p i i i 1 kde: Z i zisk dosažený s pravděpodobností p i, p i pravděpodobnost výskytu určité výše zisku Z i, n počet možných velikostí zisku.

106 Riziko Riziko vyjádříme pomocí rozptylu, resp. variačního koeficientu: n rozptyl= Z i Z 2 p i i=1 směrodatná odchylka= rozptyl variační směrodatná odchylka koeficient= očekávaná hodnota zisku

107 Přizpůsobení diskontní míry riziku očekávaná výnosnost jakéhokoli investičního projektu se skládá ze tří částí: očekávaná výnosnost = bezriziková úroková míra + inflační prémie + riziková prémie, za bezrizikovou investici se považují státní dluhopisy, jejichž úroková míra s inflací počítá: očekávaná výnosnost = úroková míra státních obligací + tržní riziková prémie.

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti:

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Investiční činnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie: Kapitálové statky, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu, nýbrž pro užití ve výrobě spotřebních nebo

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI

KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTICE - Investiční rozhodování má dlouhodobé účinky - Je nutné se vyrovnat s faktorem času - Investice zvyšují poptávku, výrobu a zaměstnanost a jsou zdrojem dlouhodobého

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy:

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy: I~...~- --.---._m.. HODNOCENí INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladu na investici) s výnosy, které investice prinese. Jde o rozpoctování jednorázových (investicních)

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic. Lukáš Nový ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Analýza návratnosti investic/akvizic. Lukáš Nový ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Analýza návratnosti investic/akvizic Lukáš Nový ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Obsah Definice investice/akvizice, Vliv času a rizika Postup hodnocení investic

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Nové trendy v investování

Nové trendy v investování AC Innovation s.r.o. Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Vzdělávací oblast: Nové trendy v investování Ing. Yveta Tomášková, Ph. D.

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Předinvestiční fáze 21.2.2015. Typické výnosnosti investic u technologických staveb. Obsah studie proveditelnosti

Předinvestiční fáze 21.2.2015. Typické výnosnosti investic u technologických staveb. Obsah studie proveditelnosti Předinvestiční fáze Investor se rozhoduje, zda se zvolený projekt zahájí, nebo nikoli očekává zhodnocení vložených prostředků do projektu zhodnocení musí být vyšší, než např. úroky z vkladů Pro rozhodnutí

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA INŢENÝRSKÉ STUDIUM specializace Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy školní rok 2006/2007 TEST Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

CBA - HOTOVOSTNÍ TOKY - Varianta A

CBA - HOTOVOSTNÍ TOKY - Varianta A VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY ROZPOČET PROJEKTU Harmonogram realizace Náklady v tis. Kč Neopráv. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 Celkem Zahájení projektu 2007 Ukončení projektu 2009 Celkové stavební náklady

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

FinAnalysis Vstupní údaje Tisk:

FinAnalysis Vstupní údaje Tisk: FinAnalysis Vstupní údaje Tisk: 4.11.218 Vstupní data pro finanční analýzu Atlantis PC s.r.o. Gerská 4, 323 Plzeň +42 63 425 485 atlantispc@email.cz Plnou verzi aplikace si můžete zakoupit na www.finanalysis.cz

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE. COST BENEFIT ANALÝZA Část II.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE. COST BENEFIT ANALÝZA Část II. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE COST BENEFIT ANALÝZA Část II. Diskontní sazba Diskontní sazba se musí objevit při výpočtu ukazatelů ve stejné podobě jako hotovostní toky. Diskontní sazba = výnosová

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

(Verze 04/05) Metodický list č. 1

(Verze 04/05) Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (Verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční rozhodování (IFR)

Více

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ EVA, CFROI Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ lenkazah@kpm.zcu.cz 9. 4. 2015 Pojmová mapa Výkonnost VBM EVA Náklady kapitálu CFROI Náklady CK Náklady VK Komplexní stavebnicová metoda CAPM Dividendový model INFA WACC

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné. Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění nových výrobků

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku

Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku Investice představují peněžní výdaje, u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2002 A ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2002 A ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU PVS A.S. K 31. 12. 2002 v tis. Kč Běžné Minulé Minulé Řád. č. úč. období 2002 úč. ob. 2001 úč. ob. 2000 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 498 951 (19 973) 478 978

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto ROZVAHA k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Označ. A K T I V A Běžné účetní období Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 336 106 625 112

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 8 MANAŽERSKÉ FINANCE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY Úročení 2 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Projekt. Globální parametry. Požadovaná výnosnost vlastního kapitálu PPP

Projekt. Globální parametry. Požadovaná výnosnost vlastního kapitálu PPP RK-19-2014-23, př. 2 počet stran: 11 Projekt Globální parametry Inflace Kumulovaná inflace Koeficient aplikace inflace Reálná diskontní sazba Nominální diskontní sazba Sazba daně z příjmu u PO Sazba daně

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

FRP 6. cvičení Měření rizika

FRP 6. cvičení Měření rizika FRP 6. cvičení Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění

Více

Investiční rozhodování statická metoda část 1

Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování je dlouhodobé a kapitálově náročné a proto každý podnik musí investice pečlivě plánovat a zvažovat, jakou cestou dospěje k nejlepšímu

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

Zaměřuje na obnovu a rozšíření: - Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku - Trvalý přírůstek oběžného majetku

Zaměřuje na obnovu a rozšíření: - Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku - Trvalý přírůstek oběžného majetku Zaměřuje na obnovu a rozšíření: - Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku - Trvalý přírůstek oběžného majetku - Investice představují peněžní výdaje, u nichž se očekává jejich přeměna na

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Náklady kapitálu. Finanční struktura by měla korespondovat s majetkovou strukturou z hlediska časovosti. Stálá aktiva. Dlouhodobý.

Náklady kapitálu. Finanční struktura by měla korespondovat s majetkovou strukturou z hlediska časovosti. Stálá aktiva. Dlouhodobý. Náklady na kapitál Náklady kapitálu Finanční struktura by měla korespondovat s majetkovou strukturou z hlediska časovosti Aktiva (majetek) Stálá aktiva Oběžná aktiva Dlouhodobý majetek Trvalý OM Dlouhodobý

Více

Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Luděk Benada

Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Luděk Benada Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Dagmar.Linnertova@mail.muni.cz Luděk Benada 75970@mail.muni.cz Definujte zápatí - název prezentace / pracoviště 1 Hodnotící kritéria Úvod do problematiky

Více

Finanční trhy. Finanční aktiva

Finanční trhy. Finanční aktiva Finanční trhy Finanční aktiva Magický trojúhelník investování (I) Riziko Výnos Likvidita Magický trojúhelník investování (II) Tři prvky magického trojúhelníku (výnos, riziko a likvidita) vytváří určitý

Více

5 CASH FLOW (tok hotovosti)

5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5.1 Peněžní toky firmy - poslední z triády kategorií: majetková struktura finanční struktura CF (peněžní toky) - rozvaha & výsledovka (výkaz CF) - CF byl vynucen praxí finančního

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více