na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS"

Transkript

1 na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS Valašsko Horní Vsacko: REALIZACE PROJEKTŮ

2 1. Úvod Cílem této příručky je pomoci příjemci dotace z programu LEADER zorientovat se v podmínkách poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova. Jsou zde vymezeny povinnosti příjemce vůči MAS. Příručka vychází z PRAVIDEL, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR na období Představuje takové shrnutí nejzásadnějších informací, v žádném případě však PRAVIDLA nenahrazuje. Příručka se snaží rekapitulovat základní pravidla při jednotlivých etapách realizace projektu: Příprava podkladů k podpisu Dohody o poskytnutí dotace Realizace projektu Zadávací řízení Podklady k žádosti o proplacení Publicita projektu Kontrola na místě 1.1 Základní povinnosti žadatele vůči MAS Příjemce dotace má vůčí MAS tyto povinnosti: Předat kopii Dohody o poskytnutí dotace na MAS (lze zaslat i elektronicky) Konzultovat s MAS změny týkající se realizace projektu Pokud se jedná o změnu v realizaci projektu je podáno Hlášení o změně, které musí podepsat i pracovník MAS (s vyhotovením pomůže také MAS) Konzultovat realizaci zadávacího řízení Předložit MAS podklady k Žádosti o proplacení (min. 1 týden před stanoveným termínem) Podat na MAS monitorovací zprávu o projektu (nejpozději v termínu žádosti o proplacení) 2. Podklady k podpisu Dohody o poskytnuní dotace 1) POTVRZENÍ FINANČNÍHO ÚŘADU žadatel má vypořádány splatné závazky vůči územním finančním orgánům ČR. Datum potvrzení NESMÍ BÝT STARŠÍ než datum zaregistrování žádosti o dotaci prostá kopie 2) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DE MINIMIS POKUD JE PROJEKT V REŽIMU DE MINIMIS originál Pozn.: Kopii Dohody o poskytnutí dotace odevzdává příjmce dotace na MAS! EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ. 2

3 3. Realizace projektu 1) HLÁŠENÍ O ZMĚNÁCH VEŠKERÉ ZMĚNY SE SOUHLASEM MAS, tzv. Hlášení o změnách musí být podepsáno pracovníkem MAS; posunutí termínu žádosti o proplacení max. 3 krát. Po třetí se termín automaticky posunuje na termín 2 roky od podpisu Dohody. 2) PLATBY DOKLADŮ U plateb v hotovosti je stanovený limit Kč bez DPH na projekt. Vyšší částky je nutné platit bezhotovostně! 3) ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ A) U zakázky do ,- Kč (bez DPH) zadavatel vybere dodavatele transparentně a nediskriminačně. Pro kontrolu vyhotoví žadatel Záznam o výběru dodavatele (viz. / Dotace LEADER /Dokumentace pro příjemce) B) při zakázce nad ,- Kč (bez DPH) je žadatel povinen uskutečnit zadávací řízení (dle Pravidel PRV) a vybrat dodavatele z min. 3 obdržených nabídek a průběh zadávacího řízení náležitě dokladovat: - písemná výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky - nabídky (doporučujeme dát do zadávacích podmínek požadavek na předložení 2 originálů nabídek od každého dodavatele 1 originál si nechá SZIF!) - vyhodnocení předložených nabídek - prohlášení členů hodnotící komise o nepodjatosti (pokud je komise ustavena) - oznámení o výběru nejlepší nabídky, dopisy se sdělením o vyloučení uchazečů (pokud jsou někteří vyloučeni) DODAVATEL, KTERÝ PODAL NABÍDKU, NESMÍ BÝT SOUČASNĚ SUBDODAVATELEM JINÉHO DODAVATELE V TOMTÉŽ ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ. DODAVATEL, KTERÝ PODAL NABÍDKU NESMÍ BÝT PERSONÁLNĚ ANI MAJTEKOVĚ PROPOJEN SE ZADAVATELEM NEBO JINÝM DODAVATELEM V TOMTÉŽ ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PROSÍM KONZULTUJTE S PRACOVNÍKY MAS! 4) OBJEDNÁVKY / SMLOUVY Ve smlouvě / objednávce, která je uzavřená s dodavatelem úvest dodatek: EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ. 3

4 Fakturace bude provedena dle Pravidel PRV způsobem, který umožní zařazení do jednotlivých položek výdajů dle Dohody. A) OBJEDNÁVKA hodnota zakázky nepřesáhne ,- Kč (bez DPH) vystavená příjemcem dotace B) SMLOUVA hodnota zakázky nad ,- Kč (bez DPH) Pokud jsou součástí projektu stavební práce, JE VŽDY třeba POLOŽKOVÝ ROZPOČET V MĚRNÝCH JEDNOTKÁCH A LIMITECH DLE CENÍKU KATALOGU STAVEBNÍCH PRACÍ RTS (včetně kódů jednotlivých položek ceníku RTS), neuznávají se soubory/komplety vše musí být jasně rozepsáno a čitelné. Položkový rozpočet musí být součástí smlouvy nebo objednávky a následné fakturace. 5) FAKTURY Dodavatel musí do vystavené faktury nebo její přílohy rozepsat položkový rozpočet prací a služeb včetně cen za jednotku. Na faktuře musí být označen kód způsobilých výdajů - dle položek uvedených v Dohodě (lze dopsat i rukou). Pokud vede žadatel podvojné účetnictví, součástí faktury musí být tzv. košilka a musí být provedena kontrola věcné správnosti = na faktuře 2 podpisy o zaúčtování (majitel+ účetní). 6) MONITOROVACÍ ZPRÁVY Příjemce dotace má za povinnost dodat na MAS Závěrečnou monitorovací zprávu, předá jí společně s Žádostí o proplacení. 4. Podklady k Žádosti o proplacení TYTO PODKLADY SE ODEVZDÁVAJÍ MIN. TÝDEN PŘEDEM NA MAS!!! účetní/daňové doklady (faktury, paragony) včetně dokladu o jejich zaúčtování, ze kterých je patrné vedení samostané účetní evidence pro projekt prostá kopie každé faktuře/paragonu musí předcházet objednávka (kopie) nebo smlouva (originál nebo ověřená kopie) doklad o uhrazení závazku dodavateli (výpis z bankovního účtu včetně smlouvy o zřízení nebo dokladu o vedení účtu. V případě platby v hotovosti - pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti výdajový pokladní doklad vystavený příjemcem dotace) prostá kopie položkový rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých kategorií dle číselníku způsobilých výdajů. U stavebních prací soupis stavebních prací s výkazem výměr 1 vyhotovení jako příloha smlouvy + 1 vyhotovení jako příloha faktury u nákupu strojů nebo technologií (v hodnotě nad Kč /kus nebo komplet bez DPH) doklad o posouzení shody ES prohlášení o shodě prostá kopie EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ. 4

5 u staveb kolaudační souhlas nebo oznámení stavebního úřadu o užívání stavby prostá kopie. Nebo čestné prohlášení, že kolaudační souhlas nebo oznámení od stavebního úřadu není zapotřebí originál Dokumentace k zadávacímu řízení pokud bylo provedeno viz. předchozí bod a (viz. / Dotace LEADER /Dokumentace pro příjemce) Nedílnou součástí jsou smlouvy (originál nebo ověřená kopie) nebo objednávky (prostá kopie). V případě, že projekt vytvořil pracovní místo příjemce dokladuje každoročně po dobu 5 let od podpisu Dohody o poskytnutí dotace vznik nově vytvořeného pracovního místa. Žadatel vytvoří pracovní místo nejpozději 6 měsíců od převedení dotace. ZDE PROSÍM KONZULTUJTE INDIVIDUÁLNĚ! Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům originál. Konzultujte na MAS! V žádosti o proplacení se vyplňují data z účetnictví za poslední 2 uzavřené účetní období DÁLE SPECIFICKÉ PŘÍLOHY DLE FICHE! 5. Publicita projektu Při prezentaci dotačního titulu prosím uvádějte: Projekt byl realizován z programu LEADER přes MAS Valašsko Horní Vsacko. POVINNÁ PUBLICITA Informační tabule je povinná a to v případě, že celkové náklady projektu přesahují EUR (cca Kč) dle aktuálního kurzu ČNB v den Žádosti o proplacení. Tabule musí mít min. formát A3 a musí být umístěna viditelně od doby převedení dotace po dobu udržitelnosti (5 let od podpisu Dohody). Vzor informační tabule najdete na (viz. / Dotace LEADER /Dokumentace pro příjemce). 6. Kontrola na místě Po odevzdání žádosti o proplacení (cca do 1 měsíce, spíše dříve) proběhne kontrola projektu na místě. PRACOVNÍCI SZIF PŘI KONTROLE NA MÍSTĚ KONTROLUJÍ: Originály faktur a originály dokladů o uhrazení faktur Zaúčtování dokladů k projektu - samostatnou účetní analytickou evidenci u podvojného účetnictví V případě investic inventární karty majetku Účetní evidenci za posl. 3 roky kontrola poskytnutých dotací dle účtu dotací, peněžních deníků apod. Pokud je příjemcem dotace obec, předkládá výkazy FIN. Majetkoprávní vztahy pokud žadatel není vlastníkem, musí být nájemní smlouva nebo smlouva o výpůjčce na dobu nejméně 5 let, výpovědní lhůta nejméně 5 let a do o podání Žádosti o proplacení. EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ. 5

6 Předmět realizovaného projektu - kontrola výstupů, měření a počítání Cenový marketing u zakázek pod 500 tis. Kč bez DPH musí příjemce vyhotovit záznam (tabulku) o výběru dodavatele ze 3 nabídek 7. Nejčastější chyby 1. Podklady k žádosti o proplacení nejsou na MAS doručeny s dostatečným předstihem včasná konzultace napomůže odhalit mnohé nedostatky 2. Žadatel nemá předložené faktury ještě zaúčtované 3. Na fakturách chybí datum a podpis příjemce 4. Jsou fakturovány položky, které nejsou uvedeny v žádosti o dotaci a tudíž nejsou způsobilé 5. Fakturované položky nejsou přesně rozepsány chybí počet jednotek a jednotková cena (např. u dopravy, montáže atd.) 6. U stavebních prací je uvedena práce a materiál v jedné položce musí být vždy zvlášť 7. K fakturám chybí objednávky (vzor možno vyžádat na MAS) nebo smlouvy o dílo 8. Příjemce nevede žádnou evidenci příjmů v případě, že si uplatňuje výdaje paušálně musí mít vypracovaný alespoň nějaký přehled o příjmech za jednotlivé roky. Ten předkládá při kontrole 9. U investic chybí inventární karty majetku 10. Kontrola na místě odhalí změny technického řešení, které nebyly předem nahlášeny a schváleny nutno hlásit před odevzdáním žádosti o proplacení 11. Špatné znění nájemních smluv musí být uzavřeny min. na 5 let od data podání žádosti o proplacení. V této lhůtě nelze ustanovit možnost jejího vypovězení. 12. Není proveden cenový marketing výběr ze 3 dodavatelů (Vzor tabulky lze získat od MAS) 8. Konzultace V případě jakýchkoli dotazů ohledně realizace a vyúčtování projektů nás neváhejte kdykoli kontaktovat. Konzultace poskytujeme na základě předchozí domluvy v kanceláři nad pálenicí v Hovězí nebo také telefonicky nebo em. Kontakty: Ing.Šárka Kamencová, tel. : , Mgr. Petra Zádilská, tel.: , Další informace na: EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ. 6

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Místní akční skupina Via rustica, o.s. Registrační číslo MAS: 08/005/41100/563/000178 Sídlo: nám. Svobody 320, 39501 Pacov Kancelář: Španovského 319, 39501 Pacov Příručka pro žadatele ucházející se o podporu

Více

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství Č.j.: 30540/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 IV. 2. 1 7. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření IV. 2. 1 Realizace projektů spolupráce Ministerstvo

Více

Pokyny k předložení Žádosti o proplacení

Pokyny k předložení Žádosti o proplacení Pokyny k předložení Žádosti o proplacení Výtah z obecných podmínek opatření IV.1.2. (Kompletní znění Pravidel IV.1.2. je uvedeno v Příručce pro žadatele) Kap. 2. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR. Modernizace zemědělských podniků

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR. Modernizace zemědělských podniků 30.4.2008 17:34:02 I.1.1 18. KOLO KVĚTEN DUBEN 2008 PRAVIDLA, PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ SE STANOVUJÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ NA PROJEKTY DOTACE NA PROJEKTY

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche Název Fiche 4 Podpora místního podnikání a rozvoj řemesel

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 45027/2008 10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE 14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 14932/2009 10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 90314/2012-MZE 14112 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 3815/2014-MZE-14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 I.3.2 12. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ministerstvo

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Obnova a rozvoj vesnic Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují

PRAVIDLA, kterými se stanovují I. 1. 1 13. KOLO PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 Opatření I. 1. 1 Modernizace zemědělských podniků Podopatření

Více

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Podhůří Železných hor Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 10 Investice do zemědělských a potravinářských produktů Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 27600/2008 10000 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Název MAS Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví), o. s. Číslo Fiche Název Fiche 4 Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví Fiche opatření (dále jen Fiche) Vymezení Fiche

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Vymezení Fiche Cíle fiche: Podporovat obnovu a rozvoj obcí, jejich

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche Spolkový život a sport Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche Název Fiche 1 Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků Přiřazení Fiche k opatření

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond Odbor kontrol projektových opatření RV 11.06.2009 Žádost o proplacení výdajů realizace SPL - Žádost o proplacení předkládá a podepisuje příjemce dotace před pracovníkem

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více