PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KRNOVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KRNOVA"

Transkript

1 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KRNOVA Schválena na 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova dne usnesením č. 468/15. Tato Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Krnova se vztahují na dotace poskytované od roku 2013 v oblasti sportu a pohybové rekreace a kultury a zájmové činnosti a nahrazují v těchto oblastech Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory schválena usnesením zastupitelstva města č. 248/8 dne Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory schválena usnesením zastupitelstva města č. 248/8 dne jsou nadále platná pro oblast sociální a zdravotní a oblast prevence kriminality.

2 Úvod Cílem poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města je podpora aktivit fyzických nebo právnických osob a jejich iniciativ, které slouží kuspokojování potřeb obyvatel města a k reprezentaci města v ČR a zahraničí. Účelem těchto pravidel je stanovení jednotných procesních postupů a závazných podmínek pro žadatele a příjemce veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu poskytovatele formou dotací jako doplňkového zdroje financování, kterým se bude poskytovatel spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů v rámci vyhlášených dotačních programů. Článek 1 Vymezení pojmů 1. Dotace jsou účelově určené finanční prostředky veřejné finanční podpory definované zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a poskytované v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 2. Dotační program je tématická oblast vyhlášená Radou města Krnova. Obsahuje ucelený soubor priorit poskytovatele a stanovuje závazné cíle, které mají být s využitím dotace realizovány a v rámci termínu realizace dosaženy. Každý vyhlášený dotační program obsahuje konkrétní podmínky pro poskytnutí a použití dotace. 3. Účelové určení je vymezení cílů projektu, které musí příjemce v období realizace dosáhnout a splnit v plném rozsahu tak, jak byly definovány v projektu, na který příslušný orgán města rozhodl poskytnout dotaci, a jejichž plnění bylo realizováno v souladu s obsahem projektu, smlouvou o poskytnutí dotace, podmínkami vyhlášeného dotačního programu a platnými pravidly. 4. Neoprávněné použití dotace je výdej finančních prostředků dotace na úhradu nákladu projektu, jehož provedením byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, platnou smlouvou, vyhlášeným dotačním programem, nebo se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byla dotace použita. 5. Zadržení dotace je porušení povinnosti vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace zpět na účet poskytovatele ve stanoveném termínu nebo porušení povinnosti předložit závěrečné vyúčtování ve stanoveném termínu. 6. Příslušný orgán města je Rada města Krnova nebo Zastupitelstvo města Krnova. 7. Poskytovatel je Město Krnov, Hlavní nám. 96/1, Krnov Pod Bezručovým vrchem, které prostřednictvím příslušného orgánu města rozhoduje o poskytnutí dotace jako své finanční spoluúčasti na úhradě uznatelných nákladů projektů realizovaných v rámci dotačních programů vyhlášených radou města. 8. Příjemce je žadatel, který obdržel od poskytovatele dotaci na realizaci svého projektu, kterou schválil příslušný orgán města. 9. Projektovým přístupem se rozumí proces, v rámci něhož se poskytovatel podílí formou dotace na úhradě uznatelných nákladů konkrétního realizovaného projektu schváleného příslušným orgánem města a příjemce přijímá plnou zodpovědnost za jeho finanční a obsahovou realizaci. 10. Projekt je soubor všech činností zahrnující přípravu akcí a samotnou fyzickou realizaci akcí. Tyto činnosti musí být vzájemně koordinované, řízené a časově omezené termínem realizace projektu a musí směřovat v souladu s prioritami a cíli poskytovatele k úplnému dosažení a naplnění všech cílů stanovených žadatelem v projektu. 2/17

3 11. Termínem zahájení projektu se rozumí první den, od kterého mohou: příjemci začít realizovat činnosti spojené s realizací projektu, vznikat uznatelné náklady projektu, být realizovány výdaje na úhradu uznatelných nákladů. 12. Termínem ukončení projektu se rozumí poslední den, kdy: příjemce realizuje činnosti spojené s realizací projektu a současně mohou vznikat uznatelné náklady projektu a také mohou být realizovány výdaje na úhradu uznatelných nákladů a zároveň příjemce musí v plném rozsahu dosáhnout a naplnit všechny cíle, které stanovil a definoval v projektu. 13. Termínem/dobou realizace projektu se rozumí období, časově omezené termínem zahájení projektu a termínem ukončení projektu. 14. Žádost je soubor písemných dokumentů předložených žadatelem za účelem získání dotace z rozpočtu poskytovatele jako finanční spoluúčasti na úhradě uznatelných nákladů realizovaného projektu. 15. Příslušná komise je pracovní skupina, která navrhne radě a zastupitelstvu města seznam projektů s doporučenou výší dotace. 16. Příslušný odbor je odbor Městského úřadu Krnov, který v rámci rozpisu rozpočtu Města Krnova spravuje účelově určené finanční prostředky dotace. 17. Zaměstnanec je zaměstnancem Města Krnova, zařazený do městského úřadu a příslušného odboru. 18. Administrátor je zaměstnanec Města Krnova, zařazený do městského úřadu a příslušného odboru, který kontroluje věcnou a formální správnost přijatých žádostí o dotaci dle podmínek vyhlášených v dotačních programech a provádí předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu celého procesu realizace projektu. 19. Závěrečné vyúčtování je soubor činností, který obsahuje písemné zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování finančních prostředků daného projektu. 3/17

4 Článek 2 Poskytování dotací v rámci vyhlášených dotačních programů 1. Město Krnov ze svého rozpočtu poskytuje tyto dotace: a) nepřímá dotace finanční prostředky uvedeny v rozpočtu města souhrnně pro konkrétní dotační program v oblasti sportu a pohybové rekreace, kultury a zájmové činnosti, b) přímá dotace uvedená na konkrétního příjemce v příloze rozpočtu města jmenovité akce, poskytována v případech, kdy nelze použít dotačních programů daných oblastí. Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány do předchozího roku, ve kterém bude dotace poskytnuta. Zařazení žádosti o přímou dotaci do rozpočtu města na následující kalendářní rok doporučuje příslušná komise. 2. Rada města vyhlašuje dotační programy včetně jejich podmínek. 3. Po vyhlášení dotačních programů radou města zabezpečí příslušný odbor jejich vyvěšení včetně podmínek na úřední desce Městského úřadu Krnov, webových stránkách poskytovatele a v Krnovských listech. 4. O poskytování dotací na úhradu uznatelných nákladů předložených projektů v rámci vyhlášených dotačních programů rozhoduje příslušný orgán města. Článek 3 Podmínky pro poskytování dotací 1. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které příjemci budou spolufinancovat v minimálně 25% výši zjiných finančních zdrojů. V případě, že požadovaná částka dotace bude na základě rozhodnutí příslušného orgánu krácena, minimální 25% spoluúčast bude požadovaná ke skutečně přidělené částce dotace. Výjimka v dotačním programu Nájmy sportovišť pro děti a mládež, kdy platí, že: Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které příjemci budou spolufinancovat v minimálně 15% výši z jiných finančních zdrojů. 2. Dotace je určena na úhradu uznatelných nákladů projektu dle termínu zahájení a ukončení realizace projektu, nejvýše však od do daného roku, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 3. Dotace bude poskytnuta na základě oboustranně podepsané písemné smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž součástí bude i celkový nákladový rozpočet projektu (Tento není součástí smluv o poskytnutí dotace na pravidelnou podporu činnosti dětí a mládeže). 4. Finanční prostředky dotace budou příjemci poskytnuty jednorázově formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet, a to způsobem stanoveným ve smlouvě, pokud smlouva nestanoví jinak. 5. Na poskytnutí dotace není právní nárok a důvody neudělení dotace se jednotlivým žadatelům nesdělují. 6. V případě, že příjemce v době trvání právního vztahu založeného smlouvou uvede údaje, které poskytovatele uvedou v omyl, může poskytovatel od smlouvy jednostranně odstoupit a příjemce je povinen přijatou dotaci vrátit zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši. 4/17

5 Článek 4 Projekt 1. Projekt musí být zpracovaný písemně na formulářích předepsaných pro daný vyhlášený dotační program v souladu s jeho podmínkami a platnými pravidly. 2. Žadatelem předložený projekt/žádost o dotaci musí mimo jiné obsahovat tyto údaje: a) účelové určení, b) termín realizace projektu (tzn. období od kdy do kdy chce žadatel projekt realizovat), c) důvody realizace projektu (tzn. proč chce žadatel projekt realizovat, pro koho je projekt určen), d) reálně a pravdivě sestavený celkový nákladový rozpočet projektu v položkovém členění dle příslušné přílohy, který bude obsahovat uznatelné náklady projektu (nepředkládá se u dotace na pravidelnou činnost dětí a mládeže v oblasti sportu a pohybové rekreace a kultury a zájmové činnosti), e) procentuálně vyjádřený podíl požadované dotace a jiných zdrojů financování na celkových uznatelných nákladech projektu (nepředkládá se u dotace na pravidelnou činnost dětí a mládeže v oblasti sportu a pohybové rekreace a kultury a zájmové činnosti), f) souhlas se zařazením do databáze poskytovatele, prohlášení o souhlasu se zveřejněním identifikačních údajů o jeho osobě a výši poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 3. Seznam požadovaných náležitostí může být v rámci podmínek vyhlášených dotačních programů dále rozšířen a doplněn. Článek 5 Předkládání žádostí o dotace 1. Žádost se skládá z písemně zpracovaných formulářů předepsaných pro daný vyhlášený dotační program. Je tvořena obecnou částí, projektovou částí a celkovým nákladovým rozpočtem projektu nebo jmenným seznamem aktivních členů dle oddílu/zájmového útvaru. Formuláře jsou dostupné na internetových stránkách města v sekci Formuláře příslušného odboru (odbor školství, kultury a sportu), případně k vyzvednutí na zmíněném odboru. V případech hodných zvláštního zřetele lze připustit i jinou formu podání žádosti (např. zrakově postižení žadatelé). 2. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost poskytovateli 1x písemně a současně 1x v elektronické podobě, ve formátu stanoveném podmínkami dotačních programů na daný rok (např. em, na CD). 3. Termíny předkládání žádostí: a) žádosti o nepřímou dotaci se předkládají po vyhlášení dotačních programů radou města dle termínu stanovených v Podmínkách dotačních programů pro daný rok, b) zpravidla je pro 1. kolo uzávěrka předložení žádostí k předchozího roku, ve kterém bude dotace poskytnuta a pro 2. kolo k roku, ve kterém je dotace poskytnuta, c) v případě, že nebudou finanční prostředky rozděleny ani ve 2. kole, může rada města vyhlásit kolo 3., d) mimořádnou žádost o dotaci (nepřímou) na sportovní či kulturní akci lze podat nejdříve po schválení dotací 2. kola vyhlášených dotačních programů příslušným orgánem města. 5/17

6 4. Všechny vyplněné formuláře v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými přílohami lze podat poštou nebo osobně na podatelně Městského úřadu Krnov na adresu: Městský úřad Krnov /název příslušného odboru/ Hlavní nám. 96/ KRNOV Pod Bezručovým vrchem 5. Dnem podání se rozumí den osobního podání na podatelnu Městského úřadu Krnov nebo den předání žádosti vlastníkovi poštovní licence (podací razítko pošty) nebo den zaslání přes datovou schránku nebo den zaslání žádosti s elektronickým podpisem na 6. Předepsanou a nedílnou přílohou k žádosti o dotaci jsou tyto platné doklady: a) kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti relevantní pro realizaci cílů vyhlášeného dotačního programu (zejména stanovy, zřizovací listina apod.), b) kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního zástupce (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených v odst. 6, písm. a) tohoto článku), současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek (podepisovat smlouvy), c) kopie dokladu o přidělení IČ zástupce (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených v odst. 6, písm. a) tohoto článku) a kopii Osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost zda je žadatel plátce DPH /pozn.: v případě, že je příjemce dotace plátce DPH, a předkládá ve vyúčtování účetní doklad vystavený plátcem DPH, je DPH neuznatelný náklad a nelze jej uplatňovat z dotace/, d) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné finanční závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu Města Krnova (tato doložka je součástí obecné části žádosti o dotaci). 7. Seznam požadovaných dokladů může být v rámci vyhlášených dotačních programů dále doplněn dle jejich konkrétní povahy v Podmínkách dotačních programů pro daný rok. 8. V případě, že žadatel předkládá několik žádostí o dotace jednomu příslušnému odboru, předloží požadovaný soubor platných dokladů (odst. 6 tohoto článku) jen v jednom vyhotovení. 9. V případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky, bude administrátorem jeho žádost z dalšího řízení vyřazena. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či neprovedené vyúčtování za předchozí období ve stanoveném termínu. 10. Žádosti předložené poskytovateli jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem, jen em), doručené na jiné adresy, po termínu uzávěrky, podepsané osobou neoprávněnou jednat za žadatele, nebo žádosti, které nebudou splňovat minimální 25% spolupodíl příjemce (výjimka v dotačním programu na pronájem sportovišť pro děti a mládež, kdy platí, že: žádosti, které nebudou splňovat minimální 15% spolupodíl příjemce), budou z dalšího posuzování vyloučeny. 11. Pokud žádost bude obsahovat formální nedostatky, vyzve administrátor žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost administrátorem z dalšího řízení vyřazena. 12. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí. 6/17

7 Článek 6 Hodnocení a výběr žádostí 1. Žádosti o nepřímou dotaci se projednávají v příslušných komisích. Příslušná komise navrhne radě města seznam projektů s doporučenou výší dotace. Poskytování dotací na úhradu uznatelných nákladů předložených projektů v rámci vyhlášených dotačních programů v 1. a 2., případně 3. kole schvaluje zastupitelstvo města na doporučení rady města. 2. Příslušný odbor zveřejní do 14 pracovních dnů po vydání usnesení zastupitelstva města o poskytnutí dotace přehledové tabulky žádostí s výši poskytnuté/neposkytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele. 3. O usnesení příslušného orgánu města budou žadatelé písemně vyrozuměni do 14 pracovních dní. Důvody neudělení dotace se jednotlivým žadatelům nesdělují. 4. V případě rozhodnutí příslušného orgánu města o přiznání dotace vypracuje příslušný odbor písemnou smlouvu o poskytnutí dotace. Článek 7 Uznatelný náklad projektu 1. Uznatelný náklad projektu je náklad, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele nebo z jiných finančních zdrojů, za současného splnění všech níže uvedených podmínek: a) vznikl příjemci v období realizace projektu, b) byl příjemcem uhrazen do řádného termínu podání vyúčtování, c) byl vynaložen v souladu s účelovým určením za předpokladu, že toto účelové určení bylo příjemcem v rámci realizace projektu plně dosaženo, splněno a doloženo, d) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, e) byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy, rozpočtem projektu, podmínkami vyhlášených dotačních programů, podmínkami těchto pravidel. 2. Za uznatelný náklad jsou také považovány výdaje spojené s pořízením movitých věcí a softwaru, a to za podmínky, že byl tento pořízený majetek v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání a splňuje všechny podmínky definované v odst. 1 tohoto článku. 3. V případě, že náklad podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku nebude splňovat, bude klasifikován jako neuznatelný náklad. 4. Uznatelné cestovní náhrady jsou: a) pouze ty náklady, které prokazují cestu mimo Krnov, b) uplatňovány dle skutečné výše ceny za kilometr při použití veřejného dopravního prostředku, c) maximálně 4 Kč za kilometr při použití soukromého osobního vozidla, d) maximálně 8 Kč za kilometr při použití vlastní autobusové přepravy, e) stravné v rámci cestovních náhrad je uznatelným nákladem maximálně do výše limitu dle 151 a násl. zákona 262/2006 Sb., Zákoník práce a příslušných prováděcích předpisů. 5. Uznatelné náklady dle dotačních programů jsou specifikovány v Podmínkách dotačních programů pro daný rok. 7/17

8 Článek 8 Neuznatelné náklady 1. Pokud podmínky dotačních programů pro daný rok nestanoví jinak, neuznatelnými náklady jsou: a) náklady na reprezentaci (přípitky, kytice, dárková balení) a občerstvení, b) nákupy tabákových výrobků a alkoholických nápojů, c) telefonní poplatky, d) mzdy funkcionářů, osobní náklady, e) výdaje na pořízení pozemků, staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor, uměleckých děl a sbírek, f) odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, g) výdaje na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, h) poskytování záloh, jejichž termín zúčtování přesáhne termín realizace projektu (vyjma provozních nákladů energie, teplo, voda, nájemné, služby spojené s nájmem), i) poskytování úvěrů či půjček a návratných finančních výpomocí, j) podnikatelskou odměnu a osobní spotřebu vlastníka účetní jednotky, k) zákonné odvody do sociálního fondu a jiných fondů, l) cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční pracovní cesty, m) externě zajišťované administrativní služby a práce, poradenské služby, konzultace, auditorské služby, n) úhradu směnek, o) daně a dotace (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace je neplátce DPH), p) celní, správní a soudní poplatky a dovozní přirážky, q) závazky vůči společníkům a sdružení, včetně závazků z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů, r) závazky z koupě podniku, pevných terminovaných operací, nakoupených opcí, s) náklady příštích období, t) tvorbu kapitálových fondů, emisního ážia, u) úhradu ztráty z minulých let, v) tvorbu rezerv, w) akontaci leasingu, leasingové splátky a nájem věcí s následným odkupem, x) splácení bankovních úvěrů, bankovních poplatků, úroků z bankovního úvěru a ostatních přijatých výpomocí, y) poskytování finančních darů, z) pokuty, úroky z prodlení a penále, manka a škody, aa) převody podílů na výsledku hospodaření společníkům, bb) úhrada členského příspěvku, 8/17

9 cc) náklad podle článku 7, odst V případě, že příslušný orgán města uzná v žádosti obsažené zdůvodnění neuznatelného nákladu jako možný uznatelný náklad, je tato skutečnost upravena ve smlouvě. 3. Seznam neuznatelných nákladů může být upraven Podmínkami dotačních programů na daný rok. Článek 9 Podmínky použití dotace 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami vyhlášených dotačních programů, platnými pravidly a strukturou celkového nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy (vyjma dotace na pravidelnou činnost dětí a mládeže v oblasti sportu a pohybové rekreace a kultury a zájmové činnosti), 2. Dotace má po dobu realizace projektu charakter zálohy, a to až do doby vyúčtování čerpaných prostředků a na základě vyhodnocení splněných podmínek. 3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. 4. Realizaci celého projektu musí příjemce sledovat v účetní evidenci odděleně, a to v členění na náklady financované z prostředků dotace a náklady financované z jiných zdrojů. Tato evidence musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví. 5. Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných nákladů realizovaného projektu není považováno za účetní doklad. 6. V průběhu realizace projektu může příjemce bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu, že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu, stanovený procentuální podíl finanční spoluúčasti na celkových uznatelných nákladech projektu a změny nebudou mít vliv na stanovené účelové určení. 7. V průběhu realizace projektu může příjemce bez souhlasu poskytovatele upravit výši použití poskytnuté dotace na jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v celkovém nákladovém rozpočtu projektu, který tvoří přílohu smlouvy) maximálně o 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace, stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení. O této skutečnosti je příjemce povinen informovat poskytovatele v závěrečném vyúčtování. 8. V případě, že příslušný orgán města rozhodne v rámci vyhlášeného dotačního programu o uznatelnosti osobních nákladů a příjemce bude v rámci realizace projektu hradit z prostředků dotace náklady spojené s dohodami o provedení práce, dohodami o pracovní činnosti musí příjemce poskytovateli doložit: a) jaký druh práce smluvní strana vykonala včetně prokázání konečného výstupu, b) počet odpracovaných hodin včetně způsobu jejich evidence. 9. V případě, že příjemce nezahájí realizaci projektu nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude uskutečňovat, je povinen do 14 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost administrátorovi písemně. Následně je povinen vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 14 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení podle předchozí věty povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na běžný účet poskytovatele je považován den jejich odepsání z účtu příjemce. 9/17

10 10. Příjemce se zavazuje ve všech informačních a propagačních materiálech, tisku a veřejných vystoupeních, které se přímo vztahují k podpořenému projektu, uvádět, že příslušná aktivita byla podpořena poskytovatelem. Na webových stránkách města v sekci Formuláře příslušného odboru (odbor školství, kultury a sportu) najde příjemce dotace k tomuto účelu logotyp ke stažení. Článek 10 Vyúčtování projektu 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Tento termín je závazný. 2. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro daný vyhlášený dotační program, který je dostupný na internetových stránkách města v sekci Formuláře příslušného odboru (odbor školství, kultury a sportu). 3. Závěrečné vyúčtování tvoří: a) závěrečná zpráva jako slovní popis realizace projektu s uvedením jeho výstupů a celkového zhodnocení, b) ukázky informačních a propagačních materiálů, ze kterých je patrné, že projekt byl podpořen z rozpočtu města, c) seznam účetních dokladů, vztahujících se k uznatelným nákladům, včetně uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů, d) závěrečné finanční vyúčtování zpracované na formulářích předepsaných pro daný vyhlášený dotační program, a to ve stejné struktuře a rozsahu jako celkový nákladový rozpočet projektu, který tvoří přílohu smlouvy. 4. Příjemce doloží závěrečné vyúčtování celého projektu kopiemi účetních dokladů s veškerými náležitostmi dle odst. 8 tohoto článku, včetně dokladů o jejich úhradě (příslušný bankovní výpis nebo pokladní doklad). 5. Příjemce musí v rámci závěrečného vyúčtování projektu prokázat poskytovateli skutečnost, že uznatelné náklady projektu byly prokazatelně a jednoznačně vynaloženy v přímé souvislosti s realizací projektu, a že k uskutečnění dokladovaného plnění skutečně došlo. 6. V případě, že předložené účetní doklady neprokáží skutečnosti uvedené v odst. 5 tohoto článku, vyzve administrátor písemně příjemce, aby je dodatečně prokázal v náhradním termínu do 15 kalendářních dnů. Pokud i po tomto termínu nebudou uvedené skutečnosti prokázány, vyřadí administrátor takto doložené náklady z vyúčtování. V případě, že na jejich úhradu byly použity prostředky dotace, pak budou považovány za neoprávněně použité se všemi právními důsledky. 7. Originály všech účetních dokladů vztahujících se k projektu budou uloženy pro další případnou kontrolu u příjemce dotace po dobu 5 let od ukončení realizace projektu a budou obsahovat: a) název projektu, či jiné označení, které název daného projektu jasně identifikuje, b) u dokladů, k jejichž úhradě byla použita dotace pak navíc formulaci Financováno z rozpočtu Města Krnova, uvedení čísla smlouvy o poskytnutí dotace, uvedení výše použité dotace. 8. Příjemce je povinen vrátit nevyčerpané finanční prostředky dotace zpět na běžný účet poskytovatele, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytovateli, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od stanoveného termínu pro předložení závěrečného vyúčtování uvedeného 10/17

11 ve smlouvě. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na běžný účet poskytovatele je považován den jejich odepsání z účtu příjemce. 9. V případě, že realizace projektu bude během kalendářního roku předčasně ukončena, je příjemce povinen předložit závěrečné vyúčtování projektu, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení jeho realizace a vrátit nevyčerpané finanční prostředky dotace na účet poskytovatele v souladu s odst. 7 tohoto článku. Článek 11 Kontrola a sankční ujednání 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve státní správě a o změně některých zákonů. Po obdržení závěrečného vyúčtování provede poskytovatel kontrolu: a) formální správnosti, b) dodržení účelového určení, c) celkové evidence projektu, d) uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu. 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace je poskytovatelem klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 3. Po provedení veřejnosprávní kontroly, která zjistila porušení rozpočtové kázně, zpracuje poskytovatel zprávu o výsledku finanční kontroly, na základě níž bude zpracován platební výměr na odvod částky. 4. Do závěrečného vyúčtování mohou nahlížet oprávněné osoby - členové příslušných komisí, výborů, členové zastupitelstva a další osoby, které mají k tomuto oprávnění vyplývající z platných zákonů. 5. Odvod za porušení stanovených podmínek se stanoví následujícím procentním rozmezím: a) za předložení závěrečného vyúčtování po termínu stanoveném smlouvou 10 % poskytnuté dotace, b) za porušení článku 10 odst. 4 a současně odst. 8 řádně neoznačené doklady 10 % poskytnuté dotace, c) opakované pochybení (stejná chyba další rok) 30 % poskytnuté dotace a neposkytnutí dotace po dobu následujícího roku po ukončení kontroly vyúčtování. 6. Povinnosti a oprávnění kontrolních pracovníků: a) oznámit příjemci dotace zahájení kontroly a předložit písemné pověření starosty města, b) vstupovat do objektů, zařízení na pozemky a do jiných prostor příjemce dotace, pokud to souvisí s předmětem kontroly, c) požadovat po příjemci dotace poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech, d) neodnášet žádné originály účetních dokladů z objektů příjemce (zajistit případné kopie), e) vypracovat protokol o provedené kontrole, jehož obsahem je zejména popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a označením smlouvy, zásad nebo právních předpisů, které byly porušeny, stejnopis protokolu obdrží i příjemce dotace. 11/17

12 Článek 12 Závěrečné ustanovení Tato Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Krnova byla schválena na 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova dne usnesením č. 468/15. Tato Pravidla se vztahují na dotace poskytované od roku 2013 v oblasti sportu a pohybové rekreace a kultury a zájmové činnosti a nahrazují v těchto oblastech Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory schválena usnesením zastupitelstva města č. 248/8 dne Příloha: Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krnova 12/17

13 N Á V R H S M L O U V A č. /rok o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krnova I. Smluvní strany 1. Město Krnov se sídlem: Hlavní nám. 96/1, Krnov Pod Bezručovým vrchem zastoupené: Mgr. Alenou Krušinovou, starostkou města IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: KB Krnov, č. ú /0100 a (dále jen poskytovatel ) 2. příjemce se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: bankovní spojení: (dále jen příjemce ) II. Základní ustanovení 1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole ), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona. 2. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená ve vyhlášeném dotačním programu, o jehož vyhlášení rozhodl příslušný orgán města svým usnesením č. ze dne Neoprávněné použití dotace nebo zadržení prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb. ). Vpřípadě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb. III. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou. IV. Účelové určení a výše dotace 1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci dotaci v maximální výši 75 % (u dotačního programu Nájmy sportovišť 85 %) celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci 13/17

14 projektu... (dále jen projekt ), maximálně však ve výši... Kč (slovy korun českých), účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu vymezených v čl. VI této smlouvy. 2. Minimálně 25 % (u dotačního programu Nájmy sportovišť 15 %) celkových uznatelných nákladů na realizaci projektu uhradí příjemce z jiných finančních zdrojů. V. Závazky smluvních stran 1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na projekt převodem na účet příjemce uvedený v čl. I této smlouvy jednorázovou úhradou ve výši... Kč (slovy korun českých) ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 2. Příjemce se zavazuje: a) řídit se při použití a vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města schválenými Zastupitelstvem města Krnova dne usnesením č. xxx/15 a Podmínkami dotačních programů pro daný rok a právními předpisy, b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit účelové určení dle čl. IV této smlouvy, c) použít poskytnutou dotaci v souladu s jejím účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a pouze k úhradě uznatelných nákladů vymezených v čl. VI této smlouvy, d) ukončit realizaci projektu nejpozději do (doplnit datum dle termínu ukončení realizace projektu uvedeného v žádosti, nejpozději však daného roku, ve kterém je dotace poskytnuta), e) nepřekročit stanovený 75 % (u dotačního programu Nájmy sportovišť 85 %) podíl poskytovatele na skutečně vynaložených uznatelných nákladech projektu, f) dodržet vlastní podíl na financování realizace projektu, tedy minimálně 25 % (u dotačního programu Nájmy sportovišť 15 %) z celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, g) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, a to v členění na náklady financované z prostředků dotace a náklady financované z jiných zdrojů. Tato evidence musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných nákladů realizovaného projektu není považováno za účetní doklad, h) označit originály všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita dotace, pak navíc uvést formulaci Financováno z rozpočtu Města Krnova, číslo smlouvy a výši použité dotace v Kč, i) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících se projektu, j) dodržet nákladový rozpočet, který tvoří přílohu této smlouvy a je její nedílnou součástí. Od tohoto nákladového rozpočtu je možno se odchýlit jen následujícím způsobem: - bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu, že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu, stanovený procentuální podíl finanční spoluúčasti na celkových uznatelných nákladech projektu a změny nebudou mít vliv na stanovené účelové určení, - upravit výši použití poskytnuté dotace na jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém rozpočtu projektu), maximálně o ± 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace, stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení, k) předložit poskytovateli na předepsaných formulářích Závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu včetně 14/17

15 - závěrečné zprávy jako slovního popisu realizace projektu s uvedením jeho výstupů a celkového zhodnocení, - seznamu účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu včetně uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů, - kopií účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu), - čestného prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti závěrečného vyúčtování, a to nejpozději do (doplnit datum dle termínu ukončení realizace projektu v žádosti, nejpozději však 31.1.roku následujícím po roce, ve kterém byla dotace poskytnuta). Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně městského úřadu. l) v případě, že realizace projektu bude předčasně ukončena, předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování /s náležitostmi dle odst. 2 písm. k) tohoto článku smlouvy/ nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu, m) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než 10 Kč, zpět na účet poskytovatele, a to do 30 kalendářních dnů ode dne předložení Závěrečného vyúčtování, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od termínu stanoveného pro předložení Závěrečného vyúčtování. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce, n) v případě, že příjemce realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat, je povinen do 14 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost administrátorovi písemně a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 14 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce, o) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo v sídle poskytovatele, p) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele /0100 a variabilní symbol (doplnit 10-místný VS) v případě, že peněžní operace je prováděna v roce poskytnutí dotace nebo na účet poskytovatele /0100 a variabilní symbol (doplnit 10-místný VS) v případě, že peněžní operace je prováděna v následujícím roce po poskytnutí dotace, q) nepřevést realizaci projektu ani poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt, r) po dobu pěti let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený z prostředků dotace poskytnuté na základě této smlouvy, s) neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními údaji příjemce. Z důvodu změn identifikačních údajů smluvních stran či změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. VI. Uznatelný náklad 1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: a) vznikl příjemci v období realizace projektu, tj. v období od (doplnit datum dle termínu zahájení a ukončení realizace projektu uvedené v žádosti, nejvýše však 1.1. až daného roku, ve kterém je dotace poskytnuta), 15/17

16 b) byl příjemcem uhrazen do řádného termínu podání vyúčtování, tj. nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace akce, c) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy, ostatními podmínkami této smlouvy a Podmínkami dotačního programu, d) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a e) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu, který je přílohou této smlouvy. 2. Za uznatelné náklady jsou rovněž považovány výdaje spojené s pořízením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, a to za podmínky, že byl tento pořízený majetek v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání a tyto výdaje splňují všechny podmínky definované v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. 3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. VII. Sankční ujednání 1. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace je poskytovatelem klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 2. Odvod za porušení stanovených podmínek se stanoví následujícím procentním rozmezím: d) za předložení závěrečného vyúčtování po termínu stanoveném smlouvou 10 % poskytnuté dotace, e) za porušení článku 10 odst. 4 a současně odst. 8 pravidel řádně neoznačené doklady 10 % poskytnuté dotace, f) opakované pochybení (stejná chyba další rok) 30 % poskytnuté dotace a neposkytnutí dotace po dobu následujícího roku po ukončení kontroly vyúčtování. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce poruší rozpočtovou kázeň. 2. V případě, že poskytovatel odstoupí od smlouvy, je příjemce povinen přijatou dotaci vrátit zpět na účet poskytovatele, a to v plně poskytnuté výši. 3. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny. 4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden příjemce. 5. Nedílnou součástí této smlouvy je nákladový rozpočet projektu, který tvoří přílohu této smlouvy. 6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 8. Doložka platnosti právního úkonu dle 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č.... ze dne... 16/17

17 V Krnově dne V... dne... za poskytovatele za příjemce Mgr. Alena Krušinová starostka města 17/17

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní

Více

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 1 S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov 1. Město Mikulov se sídlem: zastoupen: Náměstí 1, 692 20 Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY a IČ: 7000283347 DIČ: CZ 00283347 bankovní

Více

:. QMQ^ * IQ.jí. [jřs KUMSP00F54V8

:. QMQ^ * IQ.jí. [jřs KUMSP00F54V8 MOLW.-.-Jt Í.-,Í : / } ; AR/. : A'- -\.< -. C Í.-.I i - :,\'j i ]i.;x \ ; A _,; ) v, ; KUMSP00F54V8 :. QMQ^ * IQ.jí. [jřs / SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY

Více

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE j Mi }Rf\\ ^KuSLh/NK V M< ~.s ícrajskv"uraď ČÍSLO SMLOUVY ;DODATKU;' SMLOUVA ^ - ^ í - SS\ S& K o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem:

Více

KUÍ1SP00QDZV4 SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

KUÍ1SP00QDZV4 SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje UillIi.WSKiiSI! /SKV KÍÍA1 KiíAlSKÝ VÍÍ.W) KUÍ1SP00QDZV4 SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje \ib. I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

KUt1SP0QSG?EU S M L O U V A I póř.fíšif'*' ^_ '^"roíí " /kr.uiib"" o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

KUt1SP0QSG?EU S M L O U V A I póř.fíšif'*' ^_ '^roíí  /kr.uiib o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje IM'""?K/\V'iKí. IÍJÍ i'/sk V KRA. Í-TAJITY._._-./.. ( ^. _..'. '.'.... Olši O SMLOUVY (DODATKU; -3 KUt1SP0QSG?EU S M L O U V A I póř.fíšif'*' ^_ '^"roíí " /kr.uiib"" o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

KUMSP00QGIBF SMLOUVA LlJi^í-.. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

KUMSP00QGIBF SMLOUVA LlJi^í-.. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP00QGIBF SMLOUVA LlJi^í-.. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje MORAVSKOSÍ t-7sj

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

Smlouva o poskytnutí účelové dotace Smlouva o poskytnutí účelové dotace Město Rabí Rabí 57, Rabí zastoupené: starostou Miroslavem KRAUCHEREM IČ: 00256030 DIČ: CZ00256030 (město Rabí je plátcem DPH) bankovní spojení: 115-115 874 0257/0100

Více

28. října 117, 702 18 Ostrava rt. Danielem jnaviucem náměstkem hejtmana kraje

28. října 117, 702 18 Ostrava rt. Danielem jnaviucem náměstkem hejtmana kraje ČÍSl.O SMÍ OÍ:-V...v.yy':. Xr-Á. čss.o.f*sí? Sí-?.;. '-.-.---.V-'"-, se sídlem: zastoupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava rt. Danielem jnaviucem náměstkem hejtmana kraje ICO: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. i- ytz\<""í^^ 5 ^ ^

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. i- ytz\<í^^ 5 ^ ^ KUÍ1SP88G67JH SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje i- ytz\

Více

^AAAA u ' y^y^a^^ý^^'

^AAAA u ' y^y^a^^ý^^' li ^AAAA u ' y^y^a^^ý^^' KUHSP08G67CG - AAAA:A"A^AKA Aí ý0 SMLOUVA ' ya!a _] ^k 'AZZáb. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskosiezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Smlouva Evidenční číslo:.../2012/oer

Smlouva Evidenční číslo:.../2012/oer Usnesení č. 2/66 - Příloha č. 2 Strana 1 o sdružení finančních prostředků za účelem zajištění Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji Smluvní strany Moravskoslezský kraj Prokešovo

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice

Zásady pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice Zásady pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Účelem zásad pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice (dále jen Zásady ) je stanovení závazných, nediskriminačních,

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 3. zasedání dne 25. 3. 2015 USNESENÍ č. 36/15/ZMČ k poskytnutí účelové dotace Českému svazu ochránců přírody Zastupitelstvo MČ po projednání I.

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP00GAF75 MORAVSkUS! t /SKV KKAJ KJiAjbKV URAD; > yy 0\Mi í.ruv v.;x>í)aíku. -M 1 SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1, Moravskoslezský kraj se sídlem:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména: zákonem

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

I. Název programu (kód) Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2012 RRC/07/2012

I. Název programu (kód) Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2012 RRC/07/2012 I. Název programu (kód) Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2012 RRC/07/2012 II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský

Více

SMLOUVA. ;1 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskosiezského kraje

SMLOUVA. ;1 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskosiezského kraje ÍMU.\.\\-'; ; V.!>;.lv_-h ; r.ií,- ' _,. "'. I... _.... KUMSP80GAPNZ I-.O.-MW,.^u SMLOUVA ;1 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskosiezského kraje Q0033. \. jo Jv. \ ^c. I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu Obce Hrádek (dále jen Pravidla )

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu Obce Hrádek (dále jen Pravidla ) Obec Hrádek Zastupitelstvo obce Hrádek dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příloha č. 1 I. Obecné ustanovení Zastupitelstvo městské části Praha 14 rozhodlo svým usnesením č.../zmč/2015 ze dne 08. 12. 2015 o poskytnutí

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

Článek 1 Předmět a účel smlouvy

Článek 1 Předmět a účel smlouvy - 3-2007-04, př. 2 Počet stran: 5 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran podle 262 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a oprava objektů památkové

Více

Článek I. SMLUVNÍ STRANY. Klub přátel opavského středoškolského sboru LUSCINIA Komenského 397/5, 746 01 Opava

Článek I. SMLUVNÍ STRANY. Klub přátel opavského středoškolského sboru LUSCINIA Komenského 397/5, 746 01 Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00CX1KQ* *MMOPP00CX1KQ* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I.

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

KUÍ1SP00F2K28. SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

KUÍ1SP00F2K28. SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje l 1 KUÍ1SP00F2K28 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD 5l_:2,Ei L íí Y, V ČOODATKU) SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ~JL"Í Í5jíl._...tok zkt. odb. I. SMLUVNÍ STRANY i. Moravskoslezský

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

28. října 117, 702 18 Ostrava Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje 70890692 CZ70890692 Česká spontelna, a.s., 1650676349/0800

28. října 117, 702 18 Ostrava Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje 70890692 CZ70890692 Česká spontelna, a.s., 1650676349/0800 se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen poskytovatel") 28. října 117, 702 18 Ostrava Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje 70890692 CZ70890692 Česká spontelna, a.s., 1650676349/0800

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu obce Dobré Pole (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu obce Dobré Pole (dále jen Pravidla) Obec Dobré Pole Zastupitelstvo obce Dobré Pole dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.8/2015 Smluvní strany Obec Hodonice, se sídlem Obecní 287, 671 25 Hodonice zast. Bc. Pavlem Houštěm, starostou obce IČ: 00 29 27 88 DIČ: CZ 00292788 bankovní

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY *MMOPP007K68H*

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY *MMOPP007K68H* STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP007K68H* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 z.č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Článek I. SMLUVNÍ STRANY Poskytovatel

Více

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 Schváleno: Radou města Varnsdorf dne 27.11.2014 usnesením č. 414/2014 1 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2015 (zásady pro poskytování

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Zásady poskytování dotací z rozpočtu Plzeňského kraje pro oblast podpory sociálních služeb v rámci gesce odboru sociálních věcí I.

Zásady poskytování dotací z rozpočtu Plzeňského kraje pro oblast podpory sociálních služeb v rámci gesce odboru sociálních věcí I. Zásady poskytování dotací z rozpočtu Plzeňského kraje pro oblast podpory sociálních služeb v rámci gesce odboru sociálních věcí I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Plzeňský kraj v souladu se zákonem č. 250/2006 Sb.,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.)..

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.).. Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory oblasti města Český Krumlov v roce 20xx. 1.2. Zdůvodnění Programu Podpora oblasti (vychází ze schválených

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP00F544Z P0ř. &.! SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY i. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117; 702 18 Ostrava zastoupen: Ing RSDr. Svatomír Recman

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa na rok 2015 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015 I. Vyhlašovatel programu Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21,

Více

Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419. číslo smlouvy... I.

Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419. číslo smlouvy... I. Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419 číslo smlouvy..... I. Smluvní strany Obec Janov nad Nisou se sídlem: Janov nad Nisou č. p. 520 468 11,

Více

SMLOUVA L >- :^ o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA L >- :^ o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP00HSE6I ~ Hn f ; j 0fr ; jj^ SMLOUVA L >- :^ o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje i. SMLUVNÍ STRANY MORAVSKOSLEZSKÝ KRA3 se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy ZK-04-2015-04, př. 1 počet stran: 6 RK-17-2015-10, př. 1 počet stran: RK-17-2015-xx, př. 1 6 Počet stran: 6 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP ze dne 19. 8.2014 PID Stejnopis č. Vzor Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města

S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Poskytovatel : Město Český Těšín Zastoupené: Ing. Vítem Slováčkem, starostou města nám.čsa 1, 737 01 Český Těšín IČ: 00297437 CZ00297437 Bankovní

Více

uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I. SMLUVNÍ STRANY Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Břevnov

uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I. SMLUVNÍ STRANY Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Břevnov STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00CWVL4* *MMOPP00CWVL4* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I.

Více

ze dne 15. 2. 2005 č. 1/05

ze dne 15. 2. 2005 č. 1/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření ze dne 15. 2. 2005 č. 1/05 Čl. 1

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Obecná ustanovení. i. Smluvní strany

Obecná ustanovení. i. Smluvní strany KUMSP88QK6KY I^^^OSLEZSKÝ KRAJ- KRAJSKÝ Ú:UD ÍÍSLO SMLOÍ IVY f DODATkl h OOtfJŽ poř, čísio Ti... - [ 2o A" mk zkr. utib. i 1 1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje Se sídlem: Zastoupen: Bankovní spojení:

Více

Smlouva o financování z Fondu mikroprojektů regionu Praděd v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika Polsko č..

Smlouva o financování z Fondu mikroprojektů regionu Praděd v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika Polsko č.. Smlouva o financování z Fondu mikroprojektů regionu Praděd v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika Polsko č.. Euroregion Praděd česká část se sídlem: Nádražní 389, Vrbno

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

uzavřená podle zákona č. 306/Í999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

uzavřená podle zákona č. 306/Í999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů KUMSP80QK55Í, Í0 RAVSKOKS5Ý^ -- K * A 1 S ]^' \ ;;^- CÍSUV$ÍVIX'KJVV {Doa-vTKij j ^ uzavřená podle zákona č. 306/Í999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění

Více

METODIKA města Kroměříže pro poskytování dotací

METODIKA města Kroměříže pro poskytování dotací METODIKA města Kroměříže pro verze 1.1 platnost od zpracoval Město Kroměříž Odbor kanceláře úřadu Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž Obsah dokumentu Obsah dokumentu...2 Popis dotačních programů...3 Dotace

Více

uzavřená podie zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

uzavřená podie zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP88QK6SN ČÍSI/) SMLOUVY (DODATKU) -2- i 0039/ j *ío#~ poř. čísio ] rok JA-ií?kt. odh. uzavřená podie zákona č. 6/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám,

Více

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP I. Nadační příspěvek 1. Nadační příspěvek je možné poskytnout právnickým nebo fyzickým osobám (dále jen žadatelé ) pouze v souladu

Více

SMLOUVA O VYPLACENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU VÍTĚZŮM SOUTĚŽE ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ MĚSTO NA MÍRU

SMLOUVA O VYPLACENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU VÍTĚZŮM SOUTĚŽE ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ MĚSTO NA MÍRU SMLOUVA O VYPLACENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU VÍTĚZŮM SOUTĚŽE ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ MĚSTO NA MÍRU mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou

Více

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9.

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění Poskytovatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1,

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM Podpora činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit a zájmové činnosti na území městyse Nedvědice Článek 1 Základní

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha č. 7 k Pravidlům dotačního programu města České Budějovice na podporu oblasti v roce 201x S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu

Více