PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KRNOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KRNOVA"

Transkript

1 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KRNOVA Schválena na 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova dne usnesením č. 468/15. Tato Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Krnova se vztahují na dotace poskytované od roku 2013 v oblasti sportu a pohybové rekreace a kultury a zájmové činnosti a nahrazují v těchto oblastech Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory schválena usnesením zastupitelstva města č. 248/8 dne Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory schválena usnesením zastupitelstva města č. 248/8 dne jsou nadále platná pro oblast sociální a zdravotní a oblast prevence kriminality.

2 Úvod Cílem poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města je podpora aktivit fyzických nebo právnických osob a jejich iniciativ, které slouží kuspokojování potřeb obyvatel města a k reprezentaci města v ČR a zahraničí. Účelem těchto pravidel je stanovení jednotných procesních postupů a závazných podmínek pro žadatele a příjemce veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu poskytovatele formou dotací jako doplňkového zdroje financování, kterým se bude poskytovatel spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů v rámci vyhlášených dotačních programů. Článek 1 Vymezení pojmů 1. Dotace jsou účelově určené finanční prostředky veřejné finanční podpory definované zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a poskytované v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 2. Dotační program je tématická oblast vyhlášená Radou města Krnova. Obsahuje ucelený soubor priorit poskytovatele a stanovuje závazné cíle, které mají být s využitím dotace realizovány a v rámci termínu realizace dosaženy. Každý vyhlášený dotační program obsahuje konkrétní podmínky pro poskytnutí a použití dotace. 3. Účelové určení je vymezení cílů projektu, které musí příjemce v období realizace dosáhnout a splnit v plném rozsahu tak, jak byly definovány v projektu, na který příslušný orgán města rozhodl poskytnout dotaci, a jejichž plnění bylo realizováno v souladu s obsahem projektu, smlouvou o poskytnutí dotace, podmínkami vyhlášeného dotačního programu a platnými pravidly. 4. Neoprávněné použití dotace je výdej finančních prostředků dotace na úhradu nákladu projektu, jehož provedením byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, platnou smlouvou, vyhlášeným dotačním programem, nebo se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byla dotace použita. 5. Zadržení dotace je porušení povinnosti vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace zpět na účet poskytovatele ve stanoveném termínu nebo porušení povinnosti předložit závěrečné vyúčtování ve stanoveném termínu. 6. Příslušný orgán města je Rada města Krnova nebo Zastupitelstvo města Krnova. 7. Poskytovatel je Město Krnov, Hlavní nám. 96/1, Krnov Pod Bezručovým vrchem, které prostřednictvím příslušného orgánu města rozhoduje o poskytnutí dotace jako své finanční spoluúčasti na úhradě uznatelných nákladů projektů realizovaných v rámci dotačních programů vyhlášených radou města. 8. Příjemce je žadatel, který obdržel od poskytovatele dotaci na realizaci svého projektu, kterou schválil příslušný orgán města. 9. Projektovým přístupem se rozumí proces, v rámci něhož se poskytovatel podílí formou dotace na úhradě uznatelných nákladů konkrétního realizovaného projektu schváleného příslušným orgánem města a příjemce přijímá plnou zodpovědnost za jeho finanční a obsahovou realizaci. 10. Projekt je soubor všech činností zahrnující přípravu akcí a samotnou fyzickou realizaci akcí. Tyto činnosti musí být vzájemně koordinované, řízené a časově omezené termínem realizace projektu a musí směřovat v souladu s prioritami a cíli poskytovatele k úplnému dosažení a naplnění všech cílů stanovených žadatelem v projektu. 2/17

3 11. Termínem zahájení projektu se rozumí první den, od kterého mohou: příjemci začít realizovat činnosti spojené s realizací projektu, vznikat uznatelné náklady projektu, být realizovány výdaje na úhradu uznatelných nákladů. 12. Termínem ukončení projektu se rozumí poslední den, kdy: příjemce realizuje činnosti spojené s realizací projektu a současně mohou vznikat uznatelné náklady projektu a také mohou být realizovány výdaje na úhradu uznatelných nákladů a zároveň příjemce musí v plném rozsahu dosáhnout a naplnit všechny cíle, které stanovil a definoval v projektu. 13. Termínem/dobou realizace projektu se rozumí období, časově omezené termínem zahájení projektu a termínem ukončení projektu. 14. Žádost je soubor písemných dokumentů předložených žadatelem za účelem získání dotace z rozpočtu poskytovatele jako finanční spoluúčasti na úhradě uznatelných nákladů realizovaného projektu. 15. Příslušná komise je pracovní skupina, která navrhne radě a zastupitelstvu města seznam projektů s doporučenou výší dotace. 16. Příslušný odbor je odbor Městského úřadu Krnov, který v rámci rozpisu rozpočtu Města Krnova spravuje účelově určené finanční prostředky dotace. 17. Zaměstnanec je zaměstnancem Města Krnova, zařazený do městského úřadu a příslušného odboru. 18. Administrátor je zaměstnanec Města Krnova, zařazený do městského úřadu a příslušného odboru, který kontroluje věcnou a formální správnost přijatých žádostí o dotaci dle podmínek vyhlášených v dotačních programech a provádí předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu celého procesu realizace projektu. 19. Závěrečné vyúčtování je soubor činností, který obsahuje písemné zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování finančních prostředků daného projektu. 3/17

4 Článek 2 Poskytování dotací v rámci vyhlášených dotačních programů 1. Město Krnov ze svého rozpočtu poskytuje tyto dotace: a) nepřímá dotace finanční prostředky uvedeny v rozpočtu města souhrnně pro konkrétní dotační program v oblasti sportu a pohybové rekreace, kultury a zájmové činnosti, b) přímá dotace uvedená na konkrétního příjemce v příloze rozpočtu města jmenovité akce, poskytována v případech, kdy nelze použít dotačních programů daných oblastí. Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány do předchozího roku, ve kterém bude dotace poskytnuta. Zařazení žádosti o přímou dotaci do rozpočtu města na následující kalendářní rok doporučuje příslušná komise. 2. Rada města vyhlašuje dotační programy včetně jejich podmínek. 3. Po vyhlášení dotačních programů radou města zabezpečí příslušný odbor jejich vyvěšení včetně podmínek na úřední desce Městského úřadu Krnov, webových stránkách poskytovatele a v Krnovských listech. 4. O poskytování dotací na úhradu uznatelných nákladů předložených projektů v rámci vyhlášených dotačních programů rozhoduje příslušný orgán města. Článek 3 Podmínky pro poskytování dotací 1. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které příjemci budou spolufinancovat v minimálně 25% výši zjiných finančních zdrojů. V případě, že požadovaná částka dotace bude na základě rozhodnutí příslušného orgánu krácena, minimální 25% spoluúčast bude požadovaná ke skutečně přidělené částce dotace. Výjimka v dotačním programu Nájmy sportovišť pro děti a mládež, kdy platí, že: Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které příjemci budou spolufinancovat v minimálně 15% výši z jiných finančních zdrojů. 2. Dotace je určena na úhradu uznatelných nákladů projektu dle termínu zahájení a ukončení realizace projektu, nejvýše však od do daného roku, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 3. Dotace bude poskytnuta na základě oboustranně podepsané písemné smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž součástí bude i celkový nákladový rozpočet projektu (Tento není součástí smluv o poskytnutí dotace na pravidelnou podporu činnosti dětí a mládeže). 4. Finanční prostředky dotace budou příjemci poskytnuty jednorázově formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet, a to způsobem stanoveným ve smlouvě, pokud smlouva nestanoví jinak. 5. Na poskytnutí dotace není právní nárok a důvody neudělení dotace se jednotlivým žadatelům nesdělují. 6. V případě, že příjemce v době trvání právního vztahu založeného smlouvou uvede údaje, které poskytovatele uvedou v omyl, může poskytovatel od smlouvy jednostranně odstoupit a příjemce je povinen přijatou dotaci vrátit zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši. 4/17

5 Článek 4 Projekt 1. Projekt musí být zpracovaný písemně na formulářích předepsaných pro daný vyhlášený dotační program v souladu s jeho podmínkami a platnými pravidly. 2. Žadatelem předložený projekt/žádost o dotaci musí mimo jiné obsahovat tyto údaje: a) účelové určení, b) termín realizace projektu (tzn. období od kdy do kdy chce žadatel projekt realizovat), c) důvody realizace projektu (tzn. proč chce žadatel projekt realizovat, pro koho je projekt určen), d) reálně a pravdivě sestavený celkový nákladový rozpočet projektu v položkovém členění dle příslušné přílohy, který bude obsahovat uznatelné náklady projektu (nepředkládá se u dotace na pravidelnou činnost dětí a mládeže v oblasti sportu a pohybové rekreace a kultury a zájmové činnosti), e) procentuálně vyjádřený podíl požadované dotace a jiných zdrojů financování na celkových uznatelných nákladech projektu (nepředkládá se u dotace na pravidelnou činnost dětí a mládeže v oblasti sportu a pohybové rekreace a kultury a zájmové činnosti), f) souhlas se zařazením do databáze poskytovatele, prohlášení o souhlasu se zveřejněním identifikačních údajů o jeho osobě a výši poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 3. Seznam požadovaných náležitostí může být v rámci podmínek vyhlášených dotačních programů dále rozšířen a doplněn. Článek 5 Předkládání žádostí o dotace 1. Žádost se skládá z písemně zpracovaných formulářů předepsaných pro daný vyhlášený dotační program. Je tvořena obecnou částí, projektovou částí a celkovým nákladovým rozpočtem projektu nebo jmenným seznamem aktivních členů dle oddílu/zájmového útvaru. Formuláře jsou dostupné na internetových stránkách města v sekci Formuláře příslušného odboru (odbor školství, kultury a sportu), případně k vyzvednutí na zmíněném odboru. V případech hodných zvláštního zřetele lze připustit i jinou formu podání žádosti (např. zrakově postižení žadatelé). 2. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost poskytovateli 1x písemně a současně 1x v elektronické podobě, ve formátu stanoveném podmínkami dotačních programů na daný rok (např. em, na CD). 3. Termíny předkládání žádostí: a) žádosti o nepřímou dotaci se předkládají po vyhlášení dotačních programů radou města dle termínu stanovených v Podmínkách dotačních programů pro daný rok, b) zpravidla je pro 1. kolo uzávěrka předložení žádostí k předchozího roku, ve kterém bude dotace poskytnuta a pro 2. kolo k roku, ve kterém je dotace poskytnuta, c) v případě, že nebudou finanční prostředky rozděleny ani ve 2. kole, může rada města vyhlásit kolo 3., d) mimořádnou žádost o dotaci (nepřímou) na sportovní či kulturní akci lze podat nejdříve po schválení dotací 2. kola vyhlášených dotačních programů příslušným orgánem města. 5/17

6 4. Všechny vyplněné formuláře v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými přílohami lze podat poštou nebo osobně na podatelně Městského úřadu Krnov na adresu: Městský úřad Krnov /název příslušného odboru/ Hlavní nám. 96/ KRNOV Pod Bezručovým vrchem 5. Dnem podání se rozumí den osobního podání na podatelnu Městského úřadu Krnov nebo den předání žádosti vlastníkovi poštovní licence (podací razítko pošty) nebo den zaslání přes datovou schránku nebo den zaslání žádosti s elektronickým podpisem na 6. Předepsanou a nedílnou přílohou k žádosti o dotaci jsou tyto platné doklady: a) kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti relevantní pro realizaci cílů vyhlášeného dotačního programu (zejména stanovy, zřizovací listina apod.), b) kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního zástupce (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených v odst. 6, písm. a) tohoto článku), současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek (podepisovat smlouvy), c) kopie dokladu o přidělení IČ zástupce (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených v odst. 6, písm. a) tohoto článku) a kopii Osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost zda je žadatel plátce DPH /pozn.: v případě, že je příjemce dotace plátce DPH, a předkládá ve vyúčtování účetní doklad vystavený plátcem DPH, je DPH neuznatelný náklad a nelze jej uplatňovat z dotace/, d) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné finanční závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu Města Krnova (tato doložka je součástí obecné části žádosti o dotaci). 7. Seznam požadovaných dokladů může být v rámci vyhlášených dotačních programů dále doplněn dle jejich konkrétní povahy v Podmínkách dotačních programů pro daný rok. 8. V případě, že žadatel předkládá několik žádostí o dotace jednomu příslušnému odboru, předloží požadovaný soubor platných dokladů (odst. 6 tohoto článku) jen v jednom vyhotovení. 9. V případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky, bude administrátorem jeho žádost z dalšího řízení vyřazena. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či neprovedené vyúčtování za předchozí období ve stanoveném termínu. 10. Žádosti předložené poskytovateli jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem, jen em), doručené na jiné adresy, po termínu uzávěrky, podepsané osobou neoprávněnou jednat za žadatele, nebo žádosti, které nebudou splňovat minimální 25% spolupodíl příjemce (výjimka v dotačním programu na pronájem sportovišť pro děti a mládež, kdy platí, že: žádosti, které nebudou splňovat minimální 15% spolupodíl příjemce), budou z dalšího posuzování vyloučeny. 11. Pokud žádost bude obsahovat formální nedostatky, vyzve administrátor žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost administrátorem z dalšího řízení vyřazena. 12. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí. 6/17

7 Článek 6 Hodnocení a výběr žádostí 1. Žádosti o nepřímou dotaci se projednávají v příslušných komisích. Příslušná komise navrhne radě města seznam projektů s doporučenou výší dotace. Poskytování dotací na úhradu uznatelných nákladů předložených projektů v rámci vyhlášených dotačních programů v 1. a 2., případně 3. kole schvaluje zastupitelstvo města na doporučení rady města. 2. Příslušný odbor zveřejní do 14 pracovních dnů po vydání usnesení zastupitelstva města o poskytnutí dotace přehledové tabulky žádostí s výši poskytnuté/neposkytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele. 3. O usnesení příslušného orgánu města budou žadatelé písemně vyrozuměni do 14 pracovních dní. Důvody neudělení dotace se jednotlivým žadatelům nesdělují. 4. V případě rozhodnutí příslušného orgánu města o přiznání dotace vypracuje příslušný odbor písemnou smlouvu o poskytnutí dotace. Článek 7 Uznatelný náklad projektu 1. Uznatelný náklad projektu je náklad, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele nebo z jiných finančních zdrojů, za současného splnění všech níže uvedených podmínek: a) vznikl příjemci v období realizace projektu, b) byl příjemcem uhrazen do řádného termínu podání vyúčtování, c) byl vynaložen v souladu s účelovým určením za předpokladu, že toto účelové určení bylo příjemcem v rámci realizace projektu plně dosaženo, splněno a doloženo, d) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, e) byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy, rozpočtem projektu, podmínkami vyhlášených dotačních programů, podmínkami těchto pravidel. 2. Za uznatelný náklad jsou také považovány výdaje spojené s pořízením movitých věcí a softwaru, a to za podmínky, že byl tento pořízený majetek v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání a splňuje všechny podmínky definované v odst. 1 tohoto článku. 3. V případě, že náklad podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku nebude splňovat, bude klasifikován jako neuznatelný náklad. 4. Uznatelné cestovní náhrady jsou: a) pouze ty náklady, které prokazují cestu mimo Krnov, b) uplatňovány dle skutečné výše ceny za kilometr při použití veřejného dopravního prostředku, c) maximálně 4 Kč za kilometr při použití soukromého osobního vozidla, d) maximálně 8 Kč za kilometr při použití vlastní autobusové přepravy, e) stravné v rámci cestovních náhrad je uznatelným nákladem maximálně do výše limitu dle 151 a násl. zákona 262/2006 Sb., Zákoník práce a příslušných prováděcích předpisů. 5. Uznatelné náklady dle dotačních programů jsou specifikovány v Podmínkách dotačních programů pro daný rok. 7/17

8 Článek 8 Neuznatelné náklady 1. Pokud podmínky dotačních programů pro daný rok nestanoví jinak, neuznatelnými náklady jsou: a) náklady na reprezentaci (přípitky, kytice, dárková balení) a občerstvení, b) nákupy tabákových výrobků a alkoholických nápojů, c) telefonní poplatky, d) mzdy funkcionářů, osobní náklady, e) výdaje na pořízení pozemků, staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor, uměleckých děl a sbírek, f) odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, g) výdaje na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, h) poskytování záloh, jejichž termín zúčtování přesáhne termín realizace projektu (vyjma provozních nákladů energie, teplo, voda, nájemné, služby spojené s nájmem), i) poskytování úvěrů či půjček a návratných finančních výpomocí, j) podnikatelskou odměnu a osobní spotřebu vlastníka účetní jednotky, k) zákonné odvody do sociálního fondu a jiných fondů, l) cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční pracovní cesty, m) externě zajišťované administrativní služby a práce, poradenské služby, konzultace, auditorské služby, n) úhradu směnek, o) daně a dotace (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace je neplátce DPH), p) celní, správní a soudní poplatky a dovozní přirážky, q) závazky vůči společníkům a sdružení, včetně závazků z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů, r) závazky z koupě podniku, pevných terminovaných operací, nakoupených opcí, s) náklady příštích období, t) tvorbu kapitálových fondů, emisního ážia, u) úhradu ztráty z minulých let, v) tvorbu rezerv, w) akontaci leasingu, leasingové splátky a nájem věcí s následným odkupem, x) splácení bankovních úvěrů, bankovních poplatků, úroků z bankovního úvěru a ostatních přijatých výpomocí, y) poskytování finančních darů, z) pokuty, úroky z prodlení a penále, manka a škody, aa) převody podílů na výsledku hospodaření společníkům, bb) úhrada členského příspěvku, 8/17

9 cc) náklad podle článku 7, odst V případě, že příslušný orgán města uzná v žádosti obsažené zdůvodnění neuznatelného nákladu jako možný uznatelný náklad, je tato skutečnost upravena ve smlouvě. 3. Seznam neuznatelných nákladů může být upraven Podmínkami dotačních programů na daný rok. Článek 9 Podmínky použití dotace 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami vyhlášených dotačních programů, platnými pravidly a strukturou celkového nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy (vyjma dotace na pravidelnou činnost dětí a mládeže v oblasti sportu a pohybové rekreace a kultury a zájmové činnosti), 2. Dotace má po dobu realizace projektu charakter zálohy, a to až do doby vyúčtování čerpaných prostředků a na základě vyhodnocení splněných podmínek. 3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. 4. Realizaci celého projektu musí příjemce sledovat v účetní evidenci odděleně, a to v členění na náklady financované z prostředků dotace a náklady financované z jiných zdrojů. Tato evidence musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví. 5. Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných nákladů realizovaného projektu není považováno za účetní doklad. 6. V průběhu realizace projektu může příjemce bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu, že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu, stanovený procentuální podíl finanční spoluúčasti na celkových uznatelných nákladech projektu a změny nebudou mít vliv na stanovené účelové určení. 7. V průběhu realizace projektu může příjemce bez souhlasu poskytovatele upravit výši použití poskytnuté dotace na jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v celkovém nákladovém rozpočtu projektu, který tvoří přílohu smlouvy) maximálně o 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace, stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení. O této skutečnosti je příjemce povinen informovat poskytovatele v závěrečném vyúčtování. 8. V případě, že příslušný orgán města rozhodne v rámci vyhlášeného dotačního programu o uznatelnosti osobních nákladů a příjemce bude v rámci realizace projektu hradit z prostředků dotace náklady spojené s dohodami o provedení práce, dohodami o pracovní činnosti musí příjemce poskytovateli doložit: a) jaký druh práce smluvní strana vykonala včetně prokázání konečného výstupu, b) počet odpracovaných hodin včetně způsobu jejich evidence. 9. V případě, že příjemce nezahájí realizaci projektu nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude uskutečňovat, je povinen do 14 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost administrátorovi písemně. Následně je povinen vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 14 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení podle předchozí věty povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na běžný účet poskytovatele je považován den jejich odepsání z účtu příjemce. 9/17

10 10. Příjemce se zavazuje ve všech informačních a propagačních materiálech, tisku a veřejných vystoupeních, které se přímo vztahují k podpořenému projektu, uvádět, že příslušná aktivita byla podpořena poskytovatelem. Na webových stránkách města v sekci Formuláře příslušného odboru (odbor školství, kultury a sportu) najde příjemce dotace k tomuto účelu logotyp ke stažení. Článek 10 Vyúčtování projektu 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Tento termín je závazný. 2. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro daný vyhlášený dotační program, který je dostupný na internetových stránkách města v sekci Formuláře příslušného odboru (odbor školství, kultury a sportu). 3. Závěrečné vyúčtování tvoří: a) závěrečná zpráva jako slovní popis realizace projektu s uvedením jeho výstupů a celkového zhodnocení, b) ukázky informačních a propagačních materiálů, ze kterých je patrné, že projekt byl podpořen z rozpočtu města, c) seznam účetních dokladů, vztahujících se k uznatelným nákladům, včetně uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů, d) závěrečné finanční vyúčtování zpracované na formulářích předepsaných pro daný vyhlášený dotační program, a to ve stejné struktuře a rozsahu jako celkový nákladový rozpočet projektu, který tvoří přílohu smlouvy. 4. Příjemce doloží závěrečné vyúčtování celého projektu kopiemi účetních dokladů s veškerými náležitostmi dle odst. 8 tohoto článku, včetně dokladů o jejich úhradě (příslušný bankovní výpis nebo pokladní doklad). 5. Příjemce musí v rámci závěrečného vyúčtování projektu prokázat poskytovateli skutečnost, že uznatelné náklady projektu byly prokazatelně a jednoznačně vynaloženy v přímé souvislosti s realizací projektu, a že k uskutečnění dokladovaného plnění skutečně došlo. 6. V případě, že předložené účetní doklady neprokáží skutečnosti uvedené v odst. 5 tohoto článku, vyzve administrátor písemně příjemce, aby je dodatečně prokázal v náhradním termínu do 15 kalendářních dnů. Pokud i po tomto termínu nebudou uvedené skutečnosti prokázány, vyřadí administrátor takto doložené náklady z vyúčtování. V případě, že na jejich úhradu byly použity prostředky dotace, pak budou považovány za neoprávněně použité se všemi právními důsledky. 7. Originály všech účetních dokladů vztahujících se k projektu budou uloženy pro další případnou kontrolu u příjemce dotace po dobu 5 let od ukončení realizace projektu a budou obsahovat: a) název projektu, či jiné označení, které název daného projektu jasně identifikuje, b) u dokladů, k jejichž úhradě byla použita dotace pak navíc formulaci Financováno z rozpočtu Města Krnova, uvedení čísla smlouvy o poskytnutí dotace, uvedení výše použité dotace. 8. Příjemce je povinen vrátit nevyčerpané finanční prostředky dotace zpět na běžný účet poskytovatele, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytovateli, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od stanoveného termínu pro předložení závěrečného vyúčtování uvedeného 10/17

11 ve smlouvě. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na běžný účet poskytovatele je považován den jejich odepsání z účtu příjemce. 9. V případě, že realizace projektu bude během kalendářního roku předčasně ukončena, je příjemce povinen předložit závěrečné vyúčtování projektu, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení jeho realizace a vrátit nevyčerpané finanční prostředky dotace na účet poskytovatele v souladu s odst. 7 tohoto článku. Článek 11 Kontrola a sankční ujednání 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve státní správě a o změně některých zákonů. Po obdržení závěrečného vyúčtování provede poskytovatel kontrolu: a) formální správnosti, b) dodržení účelového určení, c) celkové evidence projektu, d) uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu. 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace je poskytovatelem klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 3. Po provedení veřejnosprávní kontroly, která zjistila porušení rozpočtové kázně, zpracuje poskytovatel zprávu o výsledku finanční kontroly, na základě níž bude zpracován platební výměr na odvod částky. 4. Do závěrečného vyúčtování mohou nahlížet oprávněné osoby - členové příslušných komisí, výborů, členové zastupitelstva a další osoby, které mají k tomuto oprávnění vyplývající z platných zákonů. 5. Odvod za porušení stanovených podmínek se stanoví následujícím procentním rozmezím: a) za předložení závěrečného vyúčtování po termínu stanoveném smlouvou 10 % poskytnuté dotace, b) za porušení článku 10 odst. 4 a současně odst. 8 řádně neoznačené doklady 10 % poskytnuté dotace, c) opakované pochybení (stejná chyba další rok) 30 % poskytnuté dotace a neposkytnutí dotace po dobu následujícího roku po ukončení kontroly vyúčtování. 6. Povinnosti a oprávnění kontrolních pracovníků: a) oznámit příjemci dotace zahájení kontroly a předložit písemné pověření starosty města, b) vstupovat do objektů, zařízení na pozemky a do jiných prostor příjemce dotace, pokud to souvisí s předmětem kontroly, c) požadovat po příjemci dotace poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech, d) neodnášet žádné originály účetních dokladů z objektů příjemce (zajistit případné kopie), e) vypracovat protokol o provedené kontrole, jehož obsahem je zejména popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a označením smlouvy, zásad nebo právních předpisů, které byly porušeny, stejnopis protokolu obdrží i příjemce dotace. 11/17

12 Článek 12 Závěrečné ustanovení Tato Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Krnova byla schválena na 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova dne usnesením č. 468/15. Tato Pravidla se vztahují na dotace poskytované od roku 2013 v oblasti sportu a pohybové rekreace a kultury a zájmové činnosti a nahrazují v těchto oblastech Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory schválena usnesením zastupitelstva města č. 248/8 dne Příloha: Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krnova 12/17

13 N Á V R H S M L O U V A č. /rok o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krnova I. Smluvní strany 1. Město Krnov se sídlem: Hlavní nám. 96/1, Krnov Pod Bezručovým vrchem zastoupené: Mgr. Alenou Krušinovou, starostkou města IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: KB Krnov, č. ú /0100 a (dále jen poskytovatel ) 2. příjemce se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: bankovní spojení: (dále jen příjemce ) II. Základní ustanovení 1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole ), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona. 2. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená ve vyhlášeném dotačním programu, o jehož vyhlášení rozhodl příslušný orgán města svým usnesením č. ze dne Neoprávněné použití dotace nebo zadržení prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb. ). Vpřípadě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb. III. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou. IV. Účelové určení a výše dotace 1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci dotaci v maximální výši 75 % (u dotačního programu Nájmy sportovišť 85 %) celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci 13/17

14 projektu... (dále jen projekt ), maximálně však ve výši... Kč (slovy korun českých), účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu vymezených v čl. VI této smlouvy. 2. Minimálně 25 % (u dotačního programu Nájmy sportovišť 15 %) celkových uznatelných nákladů na realizaci projektu uhradí příjemce z jiných finančních zdrojů. V. Závazky smluvních stran 1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na projekt převodem na účet příjemce uvedený v čl. I této smlouvy jednorázovou úhradou ve výši... Kč (slovy korun českých) ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 2. Příjemce se zavazuje: a) řídit se při použití a vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města schválenými Zastupitelstvem města Krnova dne usnesením č. xxx/15 a Podmínkami dotačních programů pro daný rok a právními předpisy, b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit účelové určení dle čl. IV této smlouvy, c) použít poskytnutou dotaci v souladu s jejím účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a pouze k úhradě uznatelných nákladů vymezených v čl. VI této smlouvy, d) ukončit realizaci projektu nejpozději do (doplnit datum dle termínu ukončení realizace projektu uvedeného v žádosti, nejpozději však daného roku, ve kterém je dotace poskytnuta), e) nepřekročit stanovený 75 % (u dotačního programu Nájmy sportovišť 85 %) podíl poskytovatele na skutečně vynaložených uznatelných nákladech projektu, f) dodržet vlastní podíl na financování realizace projektu, tedy minimálně 25 % (u dotačního programu Nájmy sportovišť 15 %) z celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, g) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, a to v členění na náklady financované z prostředků dotace a náklady financované z jiných zdrojů. Tato evidence musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných nákladů realizovaného projektu není považováno za účetní doklad, h) označit originály všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita dotace, pak navíc uvést formulaci Financováno z rozpočtu Města Krnova, číslo smlouvy a výši použité dotace v Kč, i) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících se projektu, j) dodržet nákladový rozpočet, který tvoří přílohu této smlouvy a je její nedílnou součástí. Od tohoto nákladového rozpočtu je možno se odchýlit jen následujícím způsobem: - bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu, že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu, stanovený procentuální podíl finanční spoluúčasti na celkových uznatelných nákladech projektu a změny nebudou mít vliv na stanovené účelové určení, - upravit výši použití poskytnuté dotace na jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém rozpočtu projektu), maximálně o ± 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace, stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení, k) předložit poskytovateli na předepsaných formulářích Závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu včetně 14/17

15 - závěrečné zprávy jako slovního popisu realizace projektu s uvedením jeho výstupů a celkového zhodnocení, - seznamu účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu včetně uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů, - kopií účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu), - čestného prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti závěrečného vyúčtování, a to nejpozději do (doplnit datum dle termínu ukončení realizace projektu v žádosti, nejpozději však 31.1.roku následujícím po roce, ve kterém byla dotace poskytnuta). Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně městského úřadu. l) v případě, že realizace projektu bude předčasně ukončena, předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování /s náležitostmi dle odst. 2 písm. k) tohoto článku smlouvy/ nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu, m) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než 10 Kč, zpět na účet poskytovatele, a to do 30 kalendářních dnů ode dne předložení Závěrečného vyúčtování, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od termínu stanoveného pro předložení Závěrečného vyúčtování. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce, n) v případě, že příjemce realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat, je povinen do 14 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost administrátorovi písemně a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 14 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce, o) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo v sídle poskytovatele, p) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele /0100 a variabilní symbol (doplnit 10-místný VS) v případě, že peněžní operace je prováděna v roce poskytnutí dotace nebo na účet poskytovatele /0100 a variabilní symbol (doplnit 10-místný VS) v případě, že peněžní operace je prováděna v následujícím roce po poskytnutí dotace, q) nepřevést realizaci projektu ani poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt, r) po dobu pěti let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený z prostředků dotace poskytnuté na základě této smlouvy, s) neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními údaji příjemce. Z důvodu změn identifikačních údajů smluvních stran či změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. VI. Uznatelný náklad 1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: a) vznikl příjemci v období realizace projektu, tj. v období od (doplnit datum dle termínu zahájení a ukončení realizace projektu uvedené v žádosti, nejvýše však 1.1. až daného roku, ve kterém je dotace poskytnuta), 15/17

16 b) byl příjemcem uhrazen do řádného termínu podání vyúčtování, tj. nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace akce, c) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy, ostatními podmínkami této smlouvy a Podmínkami dotačního programu, d) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a e) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu, který je přílohou této smlouvy. 2. Za uznatelné náklady jsou rovněž považovány výdaje spojené s pořízením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, a to za podmínky, že byl tento pořízený majetek v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání a tyto výdaje splňují všechny podmínky definované v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. 3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. VII. Sankční ujednání 1. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace je poskytovatelem klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 2. Odvod za porušení stanovených podmínek se stanoví následujícím procentním rozmezím: d) za předložení závěrečného vyúčtování po termínu stanoveném smlouvou 10 % poskytnuté dotace, e) za porušení článku 10 odst. 4 a současně odst. 8 pravidel řádně neoznačené doklady 10 % poskytnuté dotace, f) opakované pochybení (stejná chyba další rok) 30 % poskytnuté dotace a neposkytnutí dotace po dobu následujícího roku po ukončení kontroly vyúčtování. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce poruší rozpočtovou kázeň. 2. V případě, že poskytovatel odstoupí od smlouvy, je příjemce povinen přijatou dotaci vrátit zpět na účet poskytovatele, a to v plně poskytnuté výši. 3. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny. 4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden příjemce. 5. Nedílnou součástí této smlouvy je nákladový rozpočet projektu, který tvoří přílohu této smlouvy. 6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 8. Doložka platnosti právního úkonu dle 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č.... ze dne... 16/17

17 V Krnově dne V... dne... za poskytovatele za příjemce Mgr. Alena Krušinová starostka města 17/17

N Á V R H S M L O U V A č. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Krnova

N Á V R H S M L O U V A č. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Krnova Příloha č. 1 dotačního programu N Á V R H S M L O U V A č. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Krnova 1. Město Krnov a I. SMLUVNÍ STRANY se sídlem: Hlavní nám. 96/1, 794 01 Krnov

Více

S M L O U V A č. 2/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Dunajovice I. SMLUVNÍ STRANY

S M L O U V A č. 2/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Dunajovice I. SMLUVNÍ STRANY S M L O U V A č. 2/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Dunajovice I. SMLUVNÍ STRANY 1. Obec Dolní Dunajovice se sídlem: Zahradní 613, 691 85 Dolní Dunajovice zastoupen: IČ: 00283126 DIČ: CZ00283126

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j. 13775/2016/RMI/MJA/SML/66 uzavřená podle 10a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Evidenční číslo smlouvy: 9122/2016/SKT/HAD/SMLD/28 Smlouva o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu sportovní činnosti a odměn trenérům mládeže pro rok 2016 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice I. SMLUVNÍ STRANY 1. Město Kopřivnice se sídlem: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupen: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města IČ:

Více

:. QMQ^ * IQ.jí. [jřs KUMSP00F54V8

:. QMQ^ * IQ.jí. [jřs KUMSP00F54V8 MOLW.-.-Jt Í.-,Í : / } ; AR/. : A'- -\.< -. C Í.-.I i - :,\'j i ]i.;x \ ; A _,; ) v, ; KUMSP00F54V8 :. QMQ^ * IQ.jí. [jřs / SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY

Více

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 1 S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov 1. Město Mikulov se sídlem: zastoupen: Náměstí 1, 692 20 Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY a IČ: 7000283347 DIČ: CZ 00283347 bankovní

Více

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE j Mi }Rf\\ ^KuSLh/NK V M< ~.s ícrajskv"uraď ČÍSLO SMLOUVY ;DODATKU;' SMLOUVA ^ - ^ í - SS\ S& K o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem:

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice S/2016/00080 S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice I. SMLUVNÍ STRANY 1. Město Kopřivnice se sídlem: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: a IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní

Více

PŘÍLOHA č. 3 Programu

PŘÍLOHA č. 3 Programu Návrh PŘÍLOHA č. 3 Programu Sdělení zvýšení závazného ukazatele Oslovení, zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne usnesením č. rozhodlo Vaší příspěvkové organizaci dle 28 odst. 4 zákona č. 250/2000

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 530/OŽP/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Janou Návratovou, vedoucí

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Příloha č. 1 Programu NÁVRH S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: a IČ: 70890692

Více

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín Příloha č. 3: Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2017 Veřejnoprávní smlouva č. o

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC Schválena na 5. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec dne 25. února 2015 usnesením č. 104/5Z/2015. Tato Pravidla pro poskytování

Více

Dodatek k PODMÍNKÁM VYHLÁŠENÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2014

Dodatek k PODMÍNKÁM VYHLÁŠENÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2014 Dodatek k PODMÍNKÁM VYHLÁŠENÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2014 schváleným na 65. schůzi Rady města Krnova dne 15. 10. 2013 usnesením č. 2381/65. Tento dodatek se vztahuje pouze na dotační programy v oblasti

Více

Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016,

Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016, Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016 1. Název Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové

Více

I. SMLUVNÍ STRANY. 28. října 117, Ostrava. Miroslavem Novákem CZ Česká spořitelna, /0800

I. SMLUVNÍ STRANY. 28. října 117, Ostrava. Miroslavem Novákem CZ Česká spořitelna, /0800 I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava Miroslavem Novákem IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, 1650676349/0800

Více

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 I. Název dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017. II. Vyhlašovatel

Více

Příloha č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Příloha č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Příloha č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28.

Více

o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních a kulturních zařízení pro rok 2016

o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních a kulturních zařízení pro rok 2016 Evidenční číslo smlouvy: 9152/2016/SKT/HAD/SMLD/37 Smlouva o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních a kulturních zařízení pro rok

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 42 /OŠK/216 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 1 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Martinou Dresslerovou, vedoucí

Více

Podmínky dotačního programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom - rok

Podmínky dotačního programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom - rok Podmínky dotačního programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom - rok 2017-2019 článek I. Název programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom rok

Více

Program na podporu sportovních aktivit v roce 2016

Program na podporu sportovních aktivit v roce 2016 Program na podporu sportovních aktivit v roce 2016 1. Název programu Program na podporu sportovních aktivit v rámci Městského obvodu Pardubice II v roce 2016. 2. Jednotlivé dotační tituly V dalších bodec

Více

Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016

Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 1. Název programu Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 v oblasti - taneční - hudební - divadelní - přednáškové

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Příloha č. 1 S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: a IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Více

KUÍ1SP00QDZV4 SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

KUÍ1SP00QDZV4 SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje UillIi.WSKiiSI! /SKV KÍÍA1 KiíAlSKÝ VÍÍ.W) KUÍ1SP00QDZV4 SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje \ib. I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

Obecné zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Břasy

Obecné zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Břasy Směrnice č. 9/2015 Obecné zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Břasy Článek 1 Úvod 1. Tato směrnice upřesňuje poskytování dotací dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

SMLOUVA -- o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA -- o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje SMLOUVA -- o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyn hejtmana kraje

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 135/OŠK/216 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 1 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Martinou Dresslerovou, vedoucí

Více

KUt1SP0QSG?EU S M L O U V A I póř.fíšif'*' ^_ '^"roíí " /kr.uiib"" o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

KUt1SP0QSG?EU S M L O U V A I póř.fíšif'*' ^_ '^roíí  /kr.uiib o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje IM'""?K/\V'iKí. IÍJÍ i'/sk V KRA. Í-TAJITY._._-./.. ( ^. _..'. '.'.... Olši O SMLOUVY (DODATKU; -3 KUt1SP0QSG?EU S M L O U V A I póř.fíšif'*' ^_ '^"roíí " /kr.uiib"" o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Smluvní strany

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace I. Smluvní strany Město Kralupy nad Vltavou se sídlem Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, PSČ 278 01 IČO: 236977 jeho jménem starosta města pan

Více

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Smlouva o poskytnutí finanční dotace pro rok 2016 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle 159 a násl. zákona č. 500/2004

Více

KUMSP00QGIBF SMLOUVA LlJi^í-.. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

KUMSP00QGIBF SMLOUVA LlJi^í-.. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP00QGIBF SMLOUVA LlJi^í-.. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje MORAVSKOSÍ t-7sj

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Příloha č. 1 S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: a IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Více

Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Fondu primátora města Karviné

Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Fondu primátora města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/8809/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Hübnerová Marcela Materiál pro 7. zasedání

Více

PODMÍNKY VYHLÁŠENÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2015

PODMÍNKY VYHLÁŠENÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2015 PODMÍNKY VYHLÁŠENÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2015 Rada města Krnova na 87. schůzi, která se konala dne 30. 9. 2014 usnesením č. 3166/87 vyhlásila dotační programy pro rok 2015 v oblasti sportu dotační

Více

PŘÍLOHA č. 1 S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

PŘÍLOHA č. 1 S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje PŘÍLOHA č. 1 S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: a IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/1161/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/1161/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/1161/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

28. října 117, Ostrava Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje CZ Česká spořitelna, a.s., /0800

28. října 117, Ostrava Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje CZ Česká spořitelna, a.s., /0800 se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen poskytovatel") 28. října 117, 702 18 Ostrava Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s., 1650676349/0800

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

KUÍ1SP00QE í 9F Pii H Ifiif ÍO(L

KUÍ1SP00QE í 9F Pii H Ifiif ÍO(L KUÍ1SP00QE í 9F Pii H Ifiif ÍO(L SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing-. RsSr.

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPrSML/2181/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

28. října 117, 702 18 Ostrava rt. Danielem jnaviucem náměstkem hejtmana kraje

28. října 117, 702 18 Ostrava rt. Danielem jnaviucem náměstkem hejtmana kraje ČÍSl.O SMÍ OÍ:-V...v.yy':. Xr-Á. čss.o.f*sí? Sí-?.;. '-.-.---.V-'"-, se sídlem: zastoupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava rt. Danielem jnaviucem náměstkem hejtmana kraje ICO: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

Smlouva o poskytnutí účelové dotace Smlouva o poskytnutí účelové dotace Město Rabí Rabí 57, Rabí zastoupené: starostou Miroslavem KRAUCHEREM IČ: 00256030 DIČ: CZ00256030 (město Rabí je plátcem DPH) bankovní spojení: 115-115 874 0257/0100

Více

VEŘEJNOPRÁVNf SMLOUVA. o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bruntál. se sídlem : Nádražní 994/20,79201 Bruntál

VEŘEJNOPRÁVNf SMLOUVA. o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bruntál. se sídlem : Nádražní 994/20,79201 Bruntál VEŘEJNOPRÁVNf SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bruntál Město Bruntál, se sídlem : Nádražní 994/20,79201 Bruntál zastoupeno: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města I~: 00295892 DI~ : CZ 00295892

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice S/2016/00040 S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice I. SMLUVNÍ STRANY 1. Město Kopřivnice se sídlem: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupen: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Příloha č. 1 S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: a IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne Dodatek č.1 ke o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne 25.4.2016 uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Zbiroh uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

a) 1. část ve výši 60 % celkové částky do 20 dnů ode dne uzavření smlouvy, b) 2. část ve výši 40 % celkové částky do

a) 1. část ve výši 60 % celkové částky do 20 dnů ode dne uzavření smlouvy, b) 2. část ve výši 40 % celkové částky do některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

V Z O R. V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luby (dále jen smlouva) Článek I.

V Z O R. V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luby (dále jen smlouva) Článek I. Příloha č. 2 pravidel Evidenční číslo smlouvy: V Z O R V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luby (dále jen smlouva) Smlouva se uzavírá mezi: Město Luby Sídlo: nám.

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Právní předpis č.10. Město Jaroměř

Právní předpis č.10. Město Jaroměř Město Jaroměř Právní předpis č.10 Gestor: Ing. Bohumila Steklá, vedoucí OŠKT Zásady pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Jaroměře v gesci odboru školství, kultury a tělovýchovy.

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. i- ytz\<""í^^ 5 ^ ^

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. i- ytz\<í^^ 5 ^ ^ KUÍ1SP88G67JH SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje i- ytz\

Více

Příloha č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Příloha č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Příloha č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B /2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B /2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B08-7368/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní spojení:

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice Město Kopřivnice Mésíský úřad Kopřivnice oat>o.soc..nic.v.ciaz«icw, evid. č. 2016100212 S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice I. SMLUVNÍ STRANY 1. Město Kopřivnice se sídlem: Štefánikova

Více

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Obec Šestajovice Husova 60 250 92 Šestajovice Směrnice č. 1 / 2015 Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Čl. 1 Základní ustanovení 1. Hlavním posláním

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

Podmínky dotačního programu Podpora kultury ve městě Znojmě v roce 2016

Podmínky dotačního programu Podpora kultury ve městě Znojmě v roce 2016 Podmínky dotačního programu Podpora kultury ve městě Znojmě v roce 2016 I. Název dotačního programu Podpora kultury ve městě Znojmě v roce 2016. II. Vyhlašovatel programu a poskytovatel dotace Vyhlašovatelem

Více

^AAAA u ' y^y^a^^ý^^'

^AAAA u ' y^y^a^^ý^^' li ^AAAA u ' y^y^a^^ý^^' KUHSP08G67CG - AAAA:A"A^AKA Aí ý0 SMLOUVA ' ya!a _] ^k 'AZZáb. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskosiezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října

Více

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Číslo poskytovatele: Číslo příjemce: S m l u v n í s t r a n y Poskytovatel: Ústecký kraj se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0377/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0377/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0377/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015

Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015 Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015 Smluvní strany 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Příloha č. 1 S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: a IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví ČI. 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Břeclavi se v souladu s 84 odst. 4 a 85 písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Pravidla čerpání dotací v ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Pravidla čerpání dotací v ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce XIII. Pravidla čerpání dotací v ČFK (ze dne 22.2.2016) Obsah 1. Všeobecná ustanovení 2. Dotační program v ČFK 3. Podmínky poskytnutí dotace 4. Projektová dokumentace

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č.

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 3. zasedání dne 25. 3. 2015 USNESENÍ č. 36/15/ZMČ k poskytnutí účelové dotace Českému svazu ochránců přírody Zastupitelstvo MČ po projednání I.

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála na podporu spolků č. S2016/N

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála na podporu spolků č. S2016/N Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála na podporu spolků č. S2016/N uzavřená dle 1746 zák. č. 89/2012, občanský zákoník a podle 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

. MJLW '' l?ft\.t \,, / ' i rok _!_, ř '' ír '"4!~

. MJLW '' l?ft\.t \,, / ' i rok _!_, ř '' ír '4!~ [ v n;.- -...;,-. K?;KV (ÍKA.Í KRAJSKY URAĎ KUMSP00SFWCO ;" i!-.; r, SMí OWVY (DOnATKLo " 4 -. MJLW '' l?ft\.t \,, / ' i rok _!_, ř '' ír '"4!~ SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského

Více

KunspeeoicJJ """~; u

KunspeeoicJJ ~; u jmoravsk-i** ;-/*K-' t"r\d! KunspeeoicJJ """~; u í (Mffo ; úojfa í $H$ SMLOUVA - - - ;^vv»'._.. ".'.-/'"..; ',k;;av o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I, SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2017 (dále jen program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2017 (dále jen program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2017 (dále jen program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží ke stanovení podmínek pro

Více

SMLOUVA. I. Smluvní strany

SMLOUVA. I. Smluvní strany SMLOUVA o poskytnutí účelové finanční dotace na činnost Sboru dobrovolných hasičů Chotíkov na rok 2016 I. Smluvní strany Obec Chotíkov Se sídlem: Chotíkov 118 IČO: 00257834 DIČ: CZ 00257834 zastoupená:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

PŘÍLOHA č. 1 Programu. S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

PŘÍLOHA č. 1 Programu. S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Návrh PŘÍLOHA č. 1 Programu S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: a IČ: 70890692

Více

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a obnova kulturních památek nacházejících se ve

Více