PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KRNOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KRNOVA"

Transkript

1 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KRNOVA Schválena na 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova dne usnesením č. 468/15. Tato Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Krnova se vztahují na dotace poskytované od roku 2013 v oblasti sportu a pohybové rekreace a kultury a zájmové činnosti a nahrazují v těchto oblastech Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory schválena usnesením zastupitelstva města č. 248/8 dne Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory schválena usnesením zastupitelstva města č. 248/8 dne jsou nadále platná pro oblast sociální a zdravotní a oblast prevence kriminality.

2 Úvod Cílem poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města je podpora aktivit fyzických nebo právnických osob a jejich iniciativ, které slouží kuspokojování potřeb obyvatel města a k reprezentaci města v ČR a zahraničí. Účelem těchto pravidel je stanovení jednotných procesních postupů a závazných podmínek pro žadatele a příjemce veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu poskytovatele formou dotací jako doplňkového zdroje financování, kterým se bude poskytovatel spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů v rámci vyhlášených dotačních programů. Článek 1 Vymezení pojmů 1. Dotace jsou účelově určené finanční prostředky veřejné finanční podpory definované zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a poskytované v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 2. Dotační program je tématická oblast vyhlášená Radou města Krnova. Obsahuje ucelený soubor priorit poskytovatele a stanovuje závazné cíle, které mají být s využitím dotace realizovány a v rámci termínu realizace dosaženy. Každý vyhlášený dotační program obsahuje konkrétní podmínky pro poskytnutí a použití dotace. 3. Účelové určení je vymezení cílů projektu, které musí příjemce v období realizace dosáhnout a splnit v plném rozsahu tak, jak byly definovány v projektu, na který příslušný orgán města rozhodl poskytnout dotaci, a jejichž plnění bylo realizováno v souladu s obsahem projektu, smlouvou o poskytnutí dotace, podmínkami vyhlášeného dotačního programu a platnými pravidly. 4. Neoprávněné použití dotace je výdej finančních prostředků dotace na úhradu nákladu projektu, jehož provedením byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, platnou smlouvou, vyhlášeným dotačním programem, nebo se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byla dotace použita. 5. Zadržení dotace je porušení povinnosti vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace zpět na účet poskytovatele ve stanoveném termínu nebo porušení povinnosti předložit závěrečné vyúčtování ve stanoveném termínu. 6. Příslušný orgán města je Rada města Krnova nebo Zastupitelstvo města Krnova. 7. Poskytovatel je Město Krnov, Hlavní nám. 96/1, Krnov Pod Bezručovým vrchem, které prostřednictvím příslušného orgánu města rozhoduje o poskytnutí dotace jako své finanční spoluúčasti na úhradě uznatelných nákladů projektů realizovaných v rámci dotačních programů vyhlášených radou města. 8. Příjemce je žadatel, který obdržel od poskytovatele dotaci na realizaci svého projektu, kterou schválil příslušný orgán města. 9. Projektovým přístupem se rozumí proces, v rámci něhož se poskytovatel podílí formou dotace na úhradě uznatelných nákladů konkrétního realizovaného projektu schváleného příslušným orgánem města a příjemce přijímá plnou zodpovědnost za jeho finanční a obsahovou realizaci. 10. Projekt je soubor všech činností zahrnující přípravu akcí a samotnou fyzickou realizaci akcí. Tyto činnosti musí být vzájemně koordinované, řízené a časově omezené termínem realizace projektu a musí směřovat v souladu s prioritami a cíli poskytovatele k úplnému dosažení a naplnění všech cílů stanovených žadatelem v projektu. 2/17

3 11. Termínem zahájení projektu se rozumí první den, od kterého mohou: příjemci začít realizovat činnosti spojené s realizací projektu, vznikat uznatelné náklady projektu, být realizovány výdaje na úhradu uznatelných nákladů. 12. Termínem ukončení projektu se rozumí poslední den, kdy: příjemce realizuje činnosti spojené s realizací projektu a současně mohou vznikat uznatelné náklady projektu a také mohou být realizovány výdaje na úhradu uznatelných nákladů a zároveň příjemce musí v plném rozsahu dosáhnout a naplnit všechny cíle, které stanovil a definoval v projektu. 13. Termínem/dobou realizace projektu se rozumí období, časově omezené termínem zahájení projektu a termínem ukončení projektu. 14. Žádost je soubor písemných dokumentů předložených žadatelem za účelem získání dotace z rozpočtu poskytovatele jako finanční spoluúčasti na úhradě uznatelných nákladů realizovaného projektu. 15. Příslušná komise je pracovní skupina, která navrhne radě a zastupitelstvu města seznam projektů s doporučenou výší dotace. 16. Příslušný odbor je odbor Městského úřadu Krnov, který v rámci rozpisu rozpočtu Města Krnova spravuje účelově určené finanční prostředky dotace. 17. Zaměstnanec je zaměstnancem Města Krnova, zařazený do městského úřadu a příslušného odboru. 18. Administrátor je zaměstnanec Města Krnova, zařazený do městského úřadu a příslušného odboru, který kontroluje věcnou a formální správnost přijatých žádostí o dotaci dle podmínek vyhlášených v dotačních programech a provádí předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu celého procesu realizace projektu. 19. Závěrečné vyúčtování je soubor činností, který obsahuje písemné zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování finančních prostředků daného projektu. 3/17

4 Článek 2 Poskytování dotací v rámci vyhlášených dotačních programů 1. Město Krnov ze svého rozpočtu poskytuje tyto dotace: a) nepřímá dotace finanční prostředky uvedeny v rozpočtu města souhrnně pro konkrétní dotační program v oblasti sportu a pohybové rekreace, kultury a zájmové činnosti, b) přímá dotace uvedená na konkrétního příjemce v příloze rozpočtu města jmenovité akce, poskytována v případech, kdy nelze použít dotačních programů daných oblastí. Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány do předchozího roku, ve kterém bude dotace poskytnuta. Zařazení žádosti o přímou dotaci do rozpočtu města na následující kalendářní rok doporučuje příslušná komise. 2. Rada města vyhlašuje dotační programy včetně jejich podmínek. 3. Po vyhlášení dotačních programů radou města zabezpečí příslušný odbor jejich vyvěšení včetně podmínek na úřední desce Městského úřadu Krnov, webových stránkách poskytovatele a v Krnovských listech. 4. O poskytování dotací na úhradu uznatelných nákladů předložených projektů v rámci vyhlášených dotačních programů rozhoduje příslušný orgán města. Článek 3 Podmínky pro poskytování dotací 1. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které příjemci budou spolufinancovat v minimálně 25% výši zjiných finančních zdrojů. V případě, že požadovaná částka dotace bude na základě rozhodnutí příslušného orgánu krácena, minimální 25% spoluúčast bude požadovaná ke skutečně přidělené částce dotace. Výjimka v dotačním programu Nájmy sportovišť pro děti a mládež, kdy platí, že: Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které příjemci budou spolufinancovat v minimálně 15% výši z jiných finančních zdrojů. 2. Dotace je určena na úhradu uznatelných nákladů projektu dle termínu zahájení a ukončení realizace projektu, nejvýše však od do daného roku, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 3. Dotace bude poskytnuta na základě oboustranně podepsané písemné smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž součástí bude i celkový nákladový rozpočet projektu (Tento není součástí smluv o poskytnutí dotace na pravidelnou podporu činnosti dětí a mládeže). 4. Finanční prostředky dotace budou příjemci poskytnuty jednorázově formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet, a to způsobem stanoveným ve smlouvě, pokud smlouva nestanoví jinak. 5. Na poskytnutí dotace není právní nárok a důvody neudělení dotace se jednotlivým žadatelům nesdělují. 6. V případě, že příjemce v době trvání právního vztahu založeného smlouvou uvede údaje, které poskytovatele uvedou v omyl, může poskytovatel od smlouvy jednostranně odstoupit a příjemce je povinen přijatou dotaci vrátit zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši. 4/17

5 Článek 4 Projekt 1. Projekt musí být zpracovaný písemně na formulářích předepsaných pro daný vyhlášený dotační program v souladu s jeho podmínkami a platnými pravidly. 2. Žadatelem předložený projekt/žádost o dotaci musí mimo jiné obsahovat tyto údaje: a) účelové určení, b) termín realizace projektu (tzn. období od kdy do kdy chce žadatel projekt realizovat), c) důvody realizace projektu (tzn. proč chce žadatel projekt realizovat, pro koho je projekt určen), d) reálně a pravdivě sestavený celkový nákladový rozpočet projektu v položkovém členění dle příslušné přílohy, který bude obsahovat uznatelné náklady projektu (nepředkládá se u dotace na pravidelnou činnost dětí a mládeže v oblasti sportu a pohybové rekreace a kultury a zájmové činnosti), e) procentuálně vyjádřený podíl požadované dotace a jiných zdrojů financování na celkových uznatelných nákladech projektu (nepředkládá se u dotace na pravidelnou činnost dětí a mládeže v oblasti sportu a pohybové rekreace a kultury a zájmové činnosti), f) souhlas se zařazením do databáze poskytovatele, prohlášení o souhlasu se zveřejněním identifikačních údajů o jeho osobě a výši poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 3. Seznam požadovaných náležitostí může být v rámci podmínek vyhlášených dotačních programů dále rozšířen a doplněn. Článek 5 Předkládání žádostí o dotace 1. Žádost se skládá z písemně zpracovaných formulářů předepsaných pro daný vyhlášený dotační program. Je tvořena obecnou částí, projektovou částí a celkovým nákladovým rozpočtem projektu nebo jmenným seznamem aktivních členů dle oddílu/zájmového útvaru. Formuláře jsou dostupné na internetových stránkách města v sekci Formuláře příslušného odboru (odbor školství, kultury a sportu), případně k vyzvednutí na zmíněném odboru. V případech hodných zvláštního zřetele lze připustit i jinou formu podání žádosti (např. zrakově postižení žadatelé). 2. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost poskytovateli 1x písemně a současně 1x v elektronické podobě, ve formátu stanoveném podmínkami dotačních programů na daný rok (např. em, na CD). 3. Termíny předkládání žádostí: a) žádosti o nepřímou dotaci se předkládají po vyhlášení dotačních programů radou města dle termínu stanovených v Podmínkách dotačních programů pro daný rok, b) zpravidla je pro 1. kolo uzávěrka předložení žádostí k předchozího roku, ve kterém bude dotace poskytnuta a pro 2. kolo k roku, ve kterém je dotace poskytnuta, c) v případě, že nebudou finanční prostředky rozděleny ani ve 2. kole, může rada města vyhlásit kolo 3., d) mimořádnou žádost o dotaci (nepřímou) na sportovní či kulturní akci lze podat nejdříve po schválení dotací 2. kola vyhlášených dotačních programů příslušným orgánem města. 5/17

6 4. Všechny vyplněné formuláře v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými přílohami lze podat poštou nebo osobně na podatelně Městského úřadu Krnov na adresu: Městský úřad Krnov /název příslušného odboru/ Hlavní nám. 96/ KRNOV Pod Bezručovým vrchem 5. Dnem podání se rozumí den osobního podání na podatelnu Městského úřadu Krnov nebo den předání žádosti vlastníkovi poštovní licence (podací razítko pošty) nebo den zaslání přes datovou schránku nebo den zaslání žádosti s elektronickým podpisem na 6. Předepsanou a nedílnou přílohou k žádosti o dotaci jsou tyto platné doklady: a) kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti relevantní pro realizaci cílů vyhlášeného dotačního programu (zejména stanovy, zřizovací listina apod.), b) kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního zástupce (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených v odst. 6, písm. a) tohoto článku), současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek (podepisovat smlouvy), c) kopie dokladu o přidělení IČ zástupce (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených v odst. 6, písm. a) tohoto článku) a kopii Osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost zda je žadatel plátce DPH /pozn.: v případě, že je příjemce dotace plátce DPH, a předkládá ve vyúčtování účetní doklad vystavený plátcem DPH, je DPH neuznatelný náklad a nelze jej uplatňovat z dotace/, d) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné finanční závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu Města Krnova (tato doložka je součástí obecné části žádosti o dotaci). 7. Seznam požadovaných dokladů může být v rámci vyhlášených dotačních programů dále doplněn dle jejich konkrétní povahy v Podmínkách dotačních programů pro daný rok. 8. V případě, že žadatel předkládá několik žádostí o dotace jednomu příslušnému odboru, předloží požadovaný soubor platných dokladů (odst. 6 tohoto článku) jen v jednom vyhotovení. 9. V případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky, bude administrátorem jeho žádost z dalšího řízení vyřazena. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či neprovedené vyúčtování za předchozí období ve stanoveném termínu. 10. Žádosti předložené poskytovateli jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem, jen em), doručené na jiné adresy, po termínu uzávěrky, podepsané osobou neoprávněnou jednat za žadatele, nebo žádosti, které nebudou splňovat minimální 25% spolupodíl příjemce (výjimka v dotačním programu na pronájem sportovišť pro děti a mládež, kdy platí, že: žádosti, které nebudou splňovat minimální 15% spolupodíl příjemce), budou z dalšího posuzování vyloučeny. 11. Pokud žádost bude obsahovat formální nedostatky, vyzve administrátor žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost administrátorem z dalšího řízení vyřazena. 12. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí. 6/17

7 Článek 6 Hodnocení a výběr žádostí 1. Žádosti o nepřímou dotaci se projednávají v příslušných komisích. Příslušná komise navrhne radě města seznam projektů s doporučenou výší dotace. Poskytování dotací na úhradu uznatelných nákladů předložených projektů v rámci vyhlášených dotačních programů v 1. a 2., případně 3. kole schvaluje zastupitelstvo města na doporučení rady města. 2. Příslušný odbor zveřejní do 14 pracovních dnů po vydání usnesení zastupitelstva města o poskytnutí dotace přehledové tabulky žádostí s výši poskytnuté/neposkytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele. 3. O usnesení příslušného orgánu města budou žadatelé písemně vyrozuměni do 14 pracovních dní. Důvody neudělení dotace se jednotlivým žadatelům nesdělují. 4. V případě rozhodnutí příslušného orgánu města o přiznání dotace vypracuje příslušný odbor písemnou smlouvu o poskytnutí dotace. Článek 7 Uznatelný náklad projektu 1. Uznatelný náklad projektu je náklad, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele nebo z jiných finančních zdrojů, za současného splnění všech níže uvedených podmínek: a) vznikl příjemci v období realizace projektu, b) byl příjemcem uhrazen do řádného termínu podání vyúčtování, c) byl vynaložen v souladu s účelovým určením za předpokladu, že toto účelové určení bylo příjemcem v rámci realizace projektu plně dosaženo, splněno a doloženo, d) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, e) byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy, rozpočtem projektu, podmínkami vyhlášených dotačních programů, podmínkami těchto pravidel. 2. Za uznatelný náklad jsou také považovány výdaje spojené s pořízením movitých věcí a softwaru, a to za podmínky, že byl tento pořízený majetek v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání a splňuje všechny podmínky definované v odst. 1 tohoto článku. 3. V případě, že náklad podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku nebude splňovat, bude klasifikován jako neuznatelný náklad. 4. Uznatelné cestovní náhrady jsou: a) pouze ty náklady, které prokazují cestu mimo Krnov, b) uplatňovány dle skutečné výše ceny za kilometr při použití veřejného dopravního prostředku, c) maximálně 4 Kč za kilometr při použití soukromého osobního vozidla, d) maximálně 8 Kč za kilometr při použití vlastní autobusové přepravy, e) stravné v rámci cestovních náhrad je uznatelným nákladem maximálně do výše limitu dle 151 a násl. zákona 262/2006 Sb., Zákoník práce a příslušných prováděcích předpisů. 5. Uznatelné náklady dle dotačních programů jsou specifikovány v Podmínkách dotačních programů pro daný rok. 7/17

8 Článek 8 Neuznatelné náklady 1. Pokud podmínky dotačních programů pro daný rok nestanoví jinak, neuznatelnými náklady jsou: a) náklady na reprezentaci (přípitky, kytice, dárková balení) a občerstvení, b) nákupy tabákových výrobků a alkoholických nápojů, c) telefonní poplatky, d) mzdy funkcionářů, osobní náklady, e) výdaje na pořízení pozemků, staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor, uměleckých děl a sbírek, f) odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, g) výdaje na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, h) poskytování záloh, jejichž termín zúčtování přesáhne termín realizace projektu (vyjma provozních nákladů energie, teplo, voda, nájemné, služby spojené s nájmem), i) poskytování úvěrů či půjček a návratných finančních výpomocí, j) podnikatelskou odměnu a osobní spotřebu vlastníka účetní jednotky, k) zákonné odvody do sociálního fondu a jiných fondů, l) cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční pracovní cesty, m) externě zajišťované administrativní služby a práce, poradenské služby, konzultace, auditorské služby, n) úhradu směnek, o) daně a dotace (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace je neplátce DPH), p) celní, správní a soudní poplatky a dovozní přirážky, q) závazky vůči společníkům a sdružení, včetně závazků z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů, r) závazky z koupě podniku, pevných terminovaných operací, nakoupených opcí, s) náklady příštích období, t) tvorbu kapitálových fondů, emisního ážia, u) úhradu ztráty z minulých let, v) tvorbu rezerv, w) akontaci leasingu, leasingové splátky a nájem věcí s následným odkupem, x) splácení bankovních úvěrů, bankovních poplatků, úroků z bankovního úvěru a ostatních přijatých výpomocí, y) poskytování finančních darů, z) pokuty, úroky z prodlení a penále, manka a škody, aa) převody podílů na výsledku hospodaření společníkům, bb) úhrada členského příspěvku, 8/17

9 cc) náklad podle článku 7, odst V případě, že příslušný orgán města uzná v žádosti obsažené zdůvodnění neuznatelného nákladu jako možný uznatelný náklad, je tato skutečnost upravena ve smlouvě. 3. Seznam neuznatelných nákladů může být upraven Podmínkami dotačních programů na daný rok. Článek 9 Podmínky použití dotace 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami vyhlášených dotačních programů, platnými pravidly a strukturou celkového nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy (vyjma dotace na pravidelnou činnost dětí a mládeže v oblasti sportu a pohybové rekreace a kultury a zájmové činnosti), 2. Dotace má po dobu realizace projektu charakter zálohy, a to až do doby vyúčtování čerpaných prostředků a na základě vyhodnocení splněných podmínek. 3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. 4. Realizaci celého projektu musí příjemce sledovat v účetní evidenci odděleně, a to v členění na náklady financované z prostředků dotace a náklady financované z jiných zdrojů. Tato evidence musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví. 5. Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných nákladů realizovaného projektu není považováno za účetní doklad. 6. V průběhu realizace projektu může příjemce bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu, že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu, stanovený procentuální podíl finanční spoluúčasti na celkových uznatelných nákladech projektu a změny nebudou mít vliv na stanovené účelové určení. 7. V průběhu realizace projektu může příjemce bez souhlasu poskytovatele upravit výši použití poskytnuté dotace na jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v celkovém nákladovém rozpočtu projektu, který tvoří přílohu smlouvy) maximálně o 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace, stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení. O této skutečnosti je příjemce povinen informovat poskytovatele v závěrečném vyúčtování. 8. V případě, že příslušný orgán města rozhodne v rámci vyhlášeného dotačního programu o uznatelnosti osobních nákladů a příjemce bude v rámci realizace projektu hradit z prostředků dotace náklady spojené s dohodami o provedení práce, dohodami o pracovní činnosti musí příjemce poskytovateli doložit: a) jaký druh práce smluvní strana vykonala včetně prokázání konečného výstupu, b) počet odpracovaných hodin včetně způsobu jejich evidence. 9. V případě, že příjemce nezahájí realizaci projektu nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude uskutečňovat, je povinen do 14 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost administrátorovi písemně. Následně je povinen vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 14 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení podle předchozí věty povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na běžný účet poskytovatele je považován den jejich odepsání z účtu příjemce. 9/17

10 10. Příjemce se zavazuje ve všech informačních a propagačních materiálech, tisku a veřejných vystoupeních, které se přímo vztahují k podpořenému projektu, uvádět, že příslušná aktivita byla podpořena poskytovatelem. Na webových stránkách města v sekci Formuláře příslušného odboru (odbor školství, kultury a sportu) najde příjemce dotace k tomuto účelu logotyp ke stažení. Článek 10 Vyúčtování projektu 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Tento termín je závazný. 2. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro daný vyhlášený dotační program, který je dostupný na internetových stránkách města v sekci Formuláře příslušného odboru (odbor školství, kultury a sportu). 3. Závěrečné vyúčtování tvoří: a) závěrečná zpráva jako slovní popis realizace projektu s uvedením jeho výstupů a celkového zhodnocení, b) ukázky informačních a propagačních materiálů, ze kterých je patrné, že projekt byl podpořen z rozpočtu města, c) seznam účetních dokladů, vztahujících se k uznatelným nákladům, včetně uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů, d) závěrečné finanční vyúčtování zpracované na formulářích předepsaných pro daný vyhlášený dotační program, a to ve stejné struktuře a rozsahu jako celkový nákladový rozpočet projektu, který tvoří přílohu smlouvy. 4. Příjemce doloží závěrečné vyúčtování celého projektu kopiemi účetních dokladů s veškerými náležitostmi dle odst. 8 tohoto článku, včetně dokladů o jejich úhradě (příslušný bankovní výpis nebo pokladní doklad). 5. Příjemce musí v rámci závěrečného vyúčtování projektu prokázat poskytovateli skutečnost, že uznatelné náklady projektu byly prokazatelně a jednoznačně vynaloženy v přímé souvislosti s realizací projektu, a že k uskutečnění dokladovaného plnění skutečně došlo. 6. V případě, že předložené účetní doklady neprokáží skutečnosti uvedené v odst. 5 tohoto článku, vyzve administrátor písemně příjemce, aby je dodatečně prokázal v náhradním termínu do 15 kalendářních dnů. Pokud i po tomto termínu nebudou uvedené skutečnosti prokázány, vyřadí administrátor takto doložené náklady z vyúčtování. V případě, že na jejich úhradu byly použity prostředky dotace, pak budou považovány za neoprávněně použité se všemi právními důsledky. 7. Originály všech účetních dokladů vztahujících se k projektu budou uloženy pro další případnou kontrolu u příjemce dotace po dobu 5 let od ukončení realizace projektu a budou obsahovat: a) název projektu, či jiné označení, které název daného projektu jasně identifikuje, b) u dokladů, k jejichž úhradě byla použita dotace pak navíc formulaci Financováno z rozpočtu Města Krnova, uvedení čísla smlouvy o poskytnutí dotace, uvedení výše použité dotace. 8. Příjemce je povinen vrátit nevyčerpané finanční prostředky dotace zpět na běžný účet poskytovatele, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytovateli, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od stanoveného termínu pro předložení závěrečného vyúčtování uvedeného 10/17

11 ve smlouvě. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na běžný účet poskytovatele je považován den jejich odepsání z účtu příjemce. 9. V případě, že realizace projektu bude během kalendářního roku předčasně ukončena, je příjemce povinen předložit závěrečné vyúčtování projektu, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení jeho realizace a vrátit nevyčerpané finanční prostředky dotace na účet poskytovatele v souladu s odst. 7 tohoto článku. Článek 11 Kontrola a sankční ujednání 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve státní správě a o změně některých zákonů. Po obdržení závěrečného vyúčtování provede poskytovatel kontrolu: a) formální správnosti, b) dodržení účelového určení, c) celkové evidence projektu, d) uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu. 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace je poskytovatelem klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 3. Po provedení veřejnosprávní kontroly, která zjistila porušení rozpočtové kázně, zpracuje poskytovatel zprávu o výsledku finanční kontroly, na základě níž bude zpracován platební výměr na odvod částky. 4. Do závěrečného vyúčtování mohou nahlížet oprávněné osoby - členové příslušných komisí, výborů, členové zastupitelstva a další osoby, které mají k tomuto oprávnění vyplývající z platných zákonů. 5. Odvod za porušení stanovených podmínek se stanoví následujícím procentním rozmezím: a) za předložení závěrečného vyúčtování po termínu stanoveném smlouvou 10 % poskytnuté dotace, b) za porušení článku 10 odst. 4 a současně odst. 8 řádně neoznačené doklady 10 % poskytnuté dotace, c) opakované pochybení (stejná chyba další rok) 30 % poskytnuté dotace a neposkytnutí dotace po dobu následujícího roku po ukončení kontroly vyúčtování. 6. Povinnosti a oprávnění kontrolních pracovníků: a) oznámit příjemci dotace zahájení kontroly a předložit písemné pověření starosty města, b) vstupovat do objektů, zařízení na pozemky a do jiných prostor příjemce dotace, pokud to souvisí s předmětem kontroly, c) požadovat po příjemci dotace poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech, d) neodnášet žádné originály účetních dokladů z objektů příjemce (zajistit případné kopie), e) vypracovat protokol o provedené kontrole, jehož obsahem je zejména popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a označením smlouvy, zásad nebo právních předpisů, které byly porušeny, stejnopis protokolu obdrží i příjemce dotace. 11/17

12 Článek 12 Závěrečné ustanovení Tato Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Krnova byla schválena na 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova dne usnesením č. 468/15. Tato Pravidla se vztahují na dotace poskytované od roku 2013 v oblasti sportu a pohybové rekreace a kultury a zájmové činnosti a nahrazují v těchto oblastech Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory schválena usnesením zastupitelstva města č. 248/8 dne Příloha: Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krnova 12/17

13 N Á V R H S M L O U V A č. /rok o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krnova I. Smluvní strany 1. Město Krnov se sídlem: Hlavní nám. 96/1, Krnov Pod Bezručovým vrchem zastoupené: Mgr. Alenou Krušinovou, starostkou města IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: KB Krnov, č. ú /0100 a (dále jen poskytovatel ) 2. příjemce se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: bankovní spojení: (dále jen příjemce ) II. Základní ustanovení 1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole ), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona. 2. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená ve vyhlášeném dotačním programu, o jehož vyhlášení rozhodl příslušný orgán města svým usnesením č. ze dne Neoprávněné použití dotace nebo zadržení prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb. ). Vpřípadě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb. III. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou. IV. Účelové určení a výše dotace 1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci dotaci v maximální výši 75 % (u dotačního programu Nájmy sportovišť 85 %) celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci 13/17

14 projektu... (dále jen projekt ), maximálně však ve výši... Kč (slovy korun českých), účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu vymezených v čl. VI této smlouvy. 2. Minimálně 25 % (u dotačního programu Nájmy sportovišť 15 %) celkových uznatelných nákladů na realizaci projektu uhradí příjemce z jiných finančních zdrojů. V. Závazky smluvních stran 1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na projekt převodem na účet příjemce uvedený v čl. I této smlouvy jednorázovou úhradou ve výši... Kč (slovy korun českých) ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 2. Příjemce se zavazuje: a) řídit se při použití a vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města schválenými Zastupitelstvem města Krnova dne usnesením č. xxx/15 a Podmínkami dotačních programů pro daný rok a právními předpisy, b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit účelové určení dle čl. IV této smlouvy, c) použít poskytnutou dotaci v souladu s jejím účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a pouze k úhradě uznatelných nákladů vymezených v čl. VI této smlouvy, d) ukončit realizaci projektu nejpozději do (doplnit datum dle termínu ukončení realizace projektu uvedeného v žádosti, nejpozději však daného roku, ve kterém je dotace poskytnuta), e) nepřekročit stanovený 75 % (u dotačního programu Nájmy sportovišť 85 %) podíl poskytovatele na skutečně vynaložených uznatelných nákladech projektu, f) dodržet vlastní podíl na financování realizace projektu, tedy minimálně 25 % (u dotačního programu Nájmy sportovišť 15 %) z celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, g) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, a to v členění na náklady financované z prostředků dotace a náklady financované z jiných zdrojů. Tato evidence musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných nákladů realizovaného projektu není považováno za účetní doklad, h) označit originály všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita dotace, pak navíc uvést formulaci Financováno z rozpočtu Města Krnova, číslo smlouvy a výši použité dotace v Kč, i) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících se projektu, j) dodržet nákladový rozpočet, který tvoří přílohu této smlouvy a je její nedílnou součástí. Od tohoto nákladového rozpočtu je možno se odchýlit jen následujícím způsobem: - bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu, že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu, stanovený procentuální podíl finanční spoluúčasti na celkových uznatelných nákladech projektu a změny nebudou mít vliv na stanovené účelové určení, - upravit výši použití poskytnuté dotace na jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém rozpočtu projektu), maximálně o ± 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace, stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení, k) předložit poskytovateli na předepsaných formulářích Závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu včetně 14/17

15 - závěrečné zprávy jako slovního popisu realizace projektu s uvedením jeho výstupů a celkového zhodnocení, - seznamu účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu včetně uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů, - kopií účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu), - čestného prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti závěrečného vyúčtování, a to nejpozději do (doplnit datum dle termínu ukončení realizace projektu v žádosti, nejpozději však 31.1.roku následujícím po roce, ve kterém byla dotace poskytnuta). Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně městského úřadu. l) v případě, že realizace projektu bude předčasně ukončena, předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování /s náležitostmi dle odst. 2 písm. k) tohoto článku smlouvy/ nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu, m) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než 10 Kč, zpět na účet poskytovatele, a to do 30 kalendářních dnů ode dne předložení Závěrečného vyúčtování, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od termínu stanoveného pro předložení Závěrečného vyúčtování. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce, n) v případě, že příjemce realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat, je povinen do 14 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost administrátorovi písemně a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 14 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce, o) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo v sídle poskytovatele, p) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele /0100 a variabilní symbol (doplnit 10-místný VS) v případě, že peněžní operace je prováděna v roce poskytnutí dotace nebo na účet poskytovatele /0100 a variabilní symbol (doplnit 10-místný VS) v případě, že peněžní operace je prováděna v následujícím roce po poskytnutí dotace, q) nepřevést realizaci projektu ani poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt, r) po dobu pěti let od ukončení realizace projektu nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený z prostředků dotace poskytnuté na základě této smlouvy, s) neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními údaji příjemce. Z důvodu změn identifikačních údajů smluvních stran či změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. VI. Uznatelný náklad 1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: a) vznikl příjemci v období realizace projektu, tj. v období od (doplnit datum dle termínu zahájení a ukončení realizace projektu uvedené v žádosti, nejvýše však 1.1. až daného roku, ve kterém je dotace poskytnuta), 15/17

16 b) byl příjemcem uhrazen do řádného termínu podání vyúčtování, tj. nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace akce, c) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy, ostatními podmínkami této smlouvy a Podmínkami dotačního programu, d) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a e) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu, který je přílohou této smlouvy. 2. Za uznatelné náklady jsou rovněž považovány výdaje spojené s pořízením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, a to za podmínky, že byl tento pořízený majetek v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání a tyto výdaje splňují všechny podmínky definované v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. 3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. VII. Sankční ujednání 1. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace je poskytovatelem klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 2. Odvod za porušení stanovených podmínek se stanoví následujícím procentním rozmezím: d) za předložení závěrečného vyúčtování po termínu stanoveném smlouvou 10 % poskytnuté dotace, e) za porušení článku 10 odst. 4 a současně odst. 8 pravidel řádně neoznačené doklady 10 % poskytnuté dotace, f) opakované pochybení (stejná chyba další rok) 30 % poskytnuté dotace a neposkytnutí dotace po dobu následujícího roku po ukončení kontroly vyúčtování. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce poruší rozpočtovou kázeň. 2. V případě, že poskytovatel odstoupí od smlouvy, je příjemce povinen přijatou dotaci vrátit zpět na účet poskytovatele, a to v plně poskytnuté výši. 3. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny. 4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden příjemce. 5. Nedílnou součástí této smlouvy je nákladový rozpočet projektu, který tvoří přílohu této smlouvy. 6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 8. Doložka platnosti právního úkonu dle 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č.... ze dne... 16/17

17 V Krnově dne V... dne... za poskytovatele za příjemce Mgr. Alena Krušinová starostka města 17/17

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ).

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ). Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Směrnice pro poskytování grantů v sociální oblasti na rok 2015

Směrnice pro poskytování grantů v sociální oblasti na rok 2015 Označení dokumentu: S/21/2014 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 18.11.2014 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platná Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: MĚSTO TŘINEC

Více

^AAAA u ' y^y^a^^ý^^'

^AAAA u ' y^y^a^^ý^^' li ^AAAA u ' y^y^a^^ý^^' KUHSP08G67CG - AAAA:A"A^AKA Aí ý0 SMLOUVA ' ya!a _] ^k 'AZZáb. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskosiezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

KUriSP00F54LM n/,-_,! _,- /*<,

KUriSP00F54LM n/,-_,! _,- /*<, }MOKAV::-KYií>Í r'/a'k ;' '-AA. \ ČÍSLO SMI DI ;\ 'AVA.Y KUriSP00F54LM n/,-_,! _,- /*

Více

KUMSP00QGIBF SMLOUVA LlJi^í-.. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

KUMSP00QGIBF SMLOUVA LlJi^í-.. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP00QGIBF SMLOUVA LlJi^í-.. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje MORAVSKOSÍ t-7sj

Více

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PŘÍLOHA MATERIÁLU 407/ZK/12 Schváleno usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. XXX/2012/ZK-XX ze dne 20. 12. 2012 GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PODPORA MINIMÁLNÍ SÍTĚ PROTIDROGOVÝCH SLUŽEB NA

Více

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace A) Úvodní ustanovení 1. Vymezení pojmů: Poskytovatel: Statutární město Ústí nad

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky

1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2011/0143/OKP (dále jen Smlouva ) uzavřená na základě ustanovení 269

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv Část první

Více

FOND ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

FOND ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE FOND ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE GRANTOVÝ PROGRAM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Vyhlášený v souladu se Statutem Fondu rozvoje Jihomoravského kraje a Obecnými pravidly pro poskytování

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy 8 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na úhradu sociálních služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast Investiční dotace evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-1921/SOC/2014 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Financování JPO (15JPO01 a 15JPO02)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Financování JPO (15JPO01 a 15JPO02) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Financování JPO (15JPO01 a 15JPO02) Smlouva č.: 15JPO01-0023 kterou v souladu s ustanovením 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Část III. Přehled vyhlašovaných programů

Část III. Přehled vyhlašovaných programů Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Část I. Úvodní

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU 1. výzva pro rok 2014 PRAVIDLA Tento grantový program

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 Příloha č. 1 k Metodice vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2013 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento předpis upravuje způsob poskytování

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA ENVIROMENTÁLNÍ UDRŽITELNOST A SOUDRŽNOST REGIONU/VYUŽITÍ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍHO, KULTURNÍHO A HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ

Více