V Praze dne 17. května Vážený pane náměstku,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Praze dne 17. května 2009. Vážený pane náměstku,"

Transkript

1 UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY doc.lng. Jiří Marek, CSc. výkonný ředitel V Praze dne 17. května 2009 e náměstku, z popudu jedné členské organizace si dovoluji požádat Vás o konzultaci a případné řešení jednoho problému, který bude zřejmě obecnější než právě u jedné organizace. Tato organizace požádala MK o dotaci ve výši cca Kč na projekt o celkových nákladech cca Kč, tedy ve výši cca 40% podílu. Obdržela od MK rozhodnutím cca Kč, což je 6% původních nákladů projektu. Zároveň v rozhodnutí je ustanovení, které říká, že při zkrácení celkového rozpočtu musí být zachován podíl dotace MK. Toto ustanovení má na žadatele následující možný dopad: a) získá z jiných zdrojů dalších Kč a realizuje projekt v původním rozsahu (vzhledem ke krizi nepravděpodobná varianta), b) bude nucen snížit rozpočet projektu (jeho rozsah) na cca Kč Kč má z jiných zdrojů, Kč je cca 6% podíl dotace MK, bude muset vrátit z již tak velmi zkrácené dotace ministerstvu kultury, c) celý projekt jakéhosi výtvarného ateliéru pro lidi s duševním onemocněním odpíská z důvodu výše uvedeného postupu MK. Nevím, vážený pane náměstku, jak se rozhodne naše členská organizace, která ani nežádá o navýšení ministerstvem kultury přidělené výše dotace, ale spíše se intuitivně brání nadměrné byrokratické zátěži, kterou při takovéto výši dotace lze považovat přinejmenším za obtížně zdůvodnitelnou. MKsice formálně nepochybilo, pracovnice MK nemohla vědět, zda-li je projekt realizovatelný jen v celém původním rozsahu či při přidělení nižší dotace v rozsahu menším, ale pak zřejmě měla nechat původní podíl MK40% jako minimální rozsah projektu nebo by obecně procento podílu dotace MK mělo být stanoveno dohodou či z rozhodnutí vypuštěno úplně. Dovoluji si požádat, vážený pane náměstku, o osobní konzultaci, jak výše uvedený problém systémově řešit, samozřejmě mohu obratem dodat konkrétní údaje o konkrétní organizaci k individuálnímu dořešení problému. Děkuji za Vaši vstřícnost a těším se na naši obnovenou spolupráci, byť nyní v trochu jiných pozicích. V úctě Váženýpan JUDr. František Mikeš 1. náměstek ministra kultury tel fax: IČ

2 JUDr. František Mikeš 1. náměstek ministra kultury V Praze dne Č.j.MK 719/2009 ORNK e řediteli. elektronickou poštou jsem obdržel Váš dotaz ohledně poskytování dotací Ministerstva kultury v rámci výběrového dotačního řízení. V souvislosti s tímto dotazem bych Vás rád informoval o postupu, který Ministerstvo kultury při poskytování dotací uplatňuje. V úvodu musím upozornit na skutečnost, že na dotace není právní nárok a přidělení nebo nepřidělení dotace doporučuje vždy příslušná komise pro dané výběrové dotační řízení. Pracovníci Ministerstva kultury jsou zpravidla tajemníky těchto komisí bez možnosti zásahu do posuzování projektů, které provádí komise na svém zasedání. Komise však může vždy rozdělit pouze finanční částku, která jev rozpočtu Ministerstva kultury v příslušném kalendářním roce pro daný dotační program vyčleněna, což je mnohdy velmi složité vzhledem ke stále stoupajícímu počtu žádostí. Komise při posuzování projektů postupuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a také podle Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválených usnesením vlády č. 1333/2008, které poskytování dotací upravují v návaznosti na výše uvedený zákon, s výjimkou dotací na financování programů podle 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb. Uvedený požadavek na zachování původního maximálního procentuálního podílu dotace poskytnuté ústředním orgánem vyplývá zvýše uvedených Zásad", část druhá, odst. 7). Pracovníci při tvorbě rozhodnutí postupují i v souladu s požadavky, jež vyplynuly již z dřívějších kontrol některých dotačních programů, které prováděl Nej vyšší kontrolní úřad. Ministerstvo kultury vyhlašuje každoročně mnoho výběrových dotačních řízení, do kterých se mohou hlásit fyzické i právnické osoby a to za splnění podmínek i do více výběrových řízení. Zároveň žadatelé mají možnost financovat své projekty z rozpočtů samospráv, což se při organizování zvláště lokálních aktivit jeví jako nej vhodnější. Vzhledem kvýše uvedenému musím konstatovat, že bohužel ne všechny požadavky žadatelů mohou být uspokojeny a je tedy nutné, aby subjekty hledaly i další zdroje financování svých aktivit.

3 Věřím, že se organizaci, jíž se Váš dotaz týká, podaří i přes výše zmíněné podmínky projekt zrealizovat. Závěrem bych ale chtěl zdůraznit, že příjemci dotací mohou i v průběhu realizace projektů spolupracovat s odpovědným pracovníkem ministerstva, s nímž mohou konzultovat také všechny případné změny v projektu. S pozdravem Doc. Ing. Jiří Marek, CSc,, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR

4 UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY doc. Ing. Jiří Marek, CSc. výkonný ředitel V Praze 8. června 2009 Č.j.: e náměstku, děkuji velmi za Vaši vstřícnost a rychlou odpověď na můj dotaz na formální postup při poskytování dotace. Problém spočíval primárně nikoli ve skutečnosti, že byla poskytnuta nižší dotace, protože se samozřejmě nejedná o nárokovou položku. Problém dotazu spočíval vtom, že v rámci rozhodnutí byl uveden přepočtený a nikoli původně požadovaný podíl dotace MK na celkovém rozpočtu projektu. Tento postup nutí příjemce získat prostředky jinde nebo vracet část již tak snížené dotace MK. Ve své odpovědi píšete, že požadavek na zachování původního maximálního procentního podílu dotace je v souladu se Zásadami" jejich poskytování. Stejné přání vznesla organizace s krácenou dotací, ale nebylo ji pracovníky MK vyhověno. Dovoluji si požádat, vážený pane náměstku, o kontakt na odpovědného pracovníka MK ČR, se kterým bude možné na pracovní úrovni dojednat opravu rozhodnutí o poskytnutí dotace tak, aby bylo v souladu s citovanými Zásadami". Bylo by jistě užitečné interně zjistit, zda-li šlo o pochybení jen v jednom případě či zda-li uvedeným postupem byla zatížena i další rozhodnutí MK o poskytnutí dotace. V úctě JUDr. František Mikeš I. náměstek ministra kultury Maltézské nám Praha 1 tel fax: IČ

5 Ministerstvo kultury Maltézské námésti 1 telefon: Praha 1 fax: Doc. Ing. Jiří Marek, CSc., výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje / linka V Praze dne č.j. MK 4739/2009 ORNK Mgr. Matějková/ e řediteli, obdržela jsem k vyřízení Váš dopis ze dne 8. června 2009 týkající se postupu Ministerstva kultury při poskytování dotací. KVámi uváděnému problému sděluji, že při vydávání rozhodnutí nedošlo ze strany pracovníků Ministerstva kultury k žádnému pochybení. Postup, který je v souvislosti s vystavováním rozhodnutí uplatňován, vychází z doporučení NKÚ, jež bylo výsledkem prováděné kontroly a je v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Problém spočívá v tom, že v roce 2008 byly vydány nové Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválené usnesením vlády č. 1333/2008, které poskytování dotací upravují v návaznosti na výše uvedený zákon, s výjimkou dotací na financování programů podle 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb. a z nich, z části druhé, odst. 7) vychází požadavek na zachování původního maximálního procentuálního podílu dotace poskytnuté ústředním orgánem. Vzhledem ktomu, že si uvědomujeme obtížné postavení neziskových organizací při realizaci projektů v případech, kdy jim nemohla být poskytnuta dotace v požadované výši, vyvolali jsme se zástupci Úřadu vlády jednání k této problematice, jehož zápis pro informaci přikládáme. V návaznosti na výsledek tohoto jednání byla následně všem neziskovým organizacím, které o to písemně požádaly, schválena úprava rozpočtu tak, aby své projekty mohly v uznatelné míře zrealizovat. Kontakty na odpovědné pracovníky mají všichni příjemci dotací k dispozici a jsou také zveřejněny ve vyhlašovacích textech jednotlivých programů na webových stránkách Ministerstva kultury. Bylo by tedy v zájmu věci, aby se předmětná organizace spojila přímo spracovníkem odpovědným za daný program a spolu sním svůj požadavek řešila. Věřím, že tento postup bude pro danou organizaci vyhovující a že se podaří problém k oboustranné spokojenosti vyřešit. S pozdravem PhDr. Zuzana Malcová ředitelka odboru regionální a národnostní kultury

Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007

Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007 Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007 Obecné podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na program Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků 2008 podprogram B. Prevence sociálního

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení Metodika pro poskytování finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky MZ pro rok 2014 Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje

Více

Část III. Přehled vyhlašovaných programů

Část III. Přehled vyhlašovaných programů Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Část I. Úvodní

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX

Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu

Více

03/35 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

03/35 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 205 03/35 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Kontrolní akce byla

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Odbor veřejné diplomacie Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 tel.: +420 224 183 230, fax: +420 224 182 036 www.mzv.cz MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í

M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Oddělení koncepce financování sociálních služeb Informace o situaci v sociálních službách

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

S 77/03-OK-4890/03-ORP V Brně dne 12. září 2003

S 77/03-OK-4890/03-ORP V Brně dne 12. září 2003 S 77/03-OK-4890/03-ORP V Brně dne 12. září 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl ve správním řízení, zahájeném dne 7. května 2003 z vlastního podnětu dle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním

Více

Ministerstvo kultury odbor umění a knihoven

Ministerstvo kultury odbor umění a knihoven Ministerstvo kultury odbor umění a knihoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2014 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 01.02.2014 Obsah: A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Výroční zpráva o činnosti finančního arbitra. podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva o činnosti finančního arbitra. podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů Výroční zpráva o činnosti finančního arbitra podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů Obsah: I. Úvodní slovo 3 II. Právní postavení finančního arbitra v českém

Více

(dále jen Zásady ) 1. Úvodní ustanovení. 2. Výklad pojmů

(dále jen Zásady ) 1. Úvodní ustanovení. 2. Výklad pojmů Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv Část první

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 Příloha č. 1 k Metodice vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu integrace romské komunity v roce 2014 V Praze dne 15. 10. 2013 č.j.:msmt

Více

Uveřejňování dlužníků

Uveřejňování dlužníků Vyšlo 21. 9. 2012 9/2012 VERLAG DASHÖFER Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek Uveřejňování dlužníků Stále častěji se setkáváme s dotazy

Více

Zpráva o šetření. ve věci odměňování pedagogických pracovnic v mateřských školách. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci odměňování pedagogických pracovnic v mateřských školách. A - Předmět šetření Nedostatek finančních prostředků nemůže být jediným důvodem pro zařazení pedagogického pracovníka či pracovnice do nižší platové třídy, než která mu/jí přísluší podle náročnosti požadované a vykonávané

Více

1. Železnice aktuálně (změna zákona o dráhách)... 2. 2. Strategie výběru mýta po roce 2016... 6

1. Železnice aktuálně (změna zákona o dráhách)... 2. 2. Strategie výběru mýta po roce 2016... 6 Obsah 1. Železnice aktuálně (změna zákona o dráhách)... 2 2. Strategie výběru mýta po roce 2016... 6 3. Likvidace škod vzniklých v důsledku povodní 2013 na dopravní infrastruktuře; místní komunikace a

Více

ávrh zákona o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa

ávrh zákona o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Z Á Z A M ze zasedání Pracovní skupiny RHSD ČR pro daně a pojištění, které se konalo dne 4. 8. 2011 v 9.00 hod. v budově Ministerstva financí Letenská 15, Praha 1, v zasedací místnosti č. 116B Přítomni:

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

PRAVIDLA DOTAČNÍHO PROGRAMU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2015 PŘÍSPĚVKY. (VERZE č. 2)

PRAVIDLA DOTAČNÍHO PROGRAMU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2015 PŘÍSPĚVKY. (VERZE č. 2) PRAVIDLA DOTAČNÍHO PROGRAMU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2015 PŘÍSPĚVKY (VERZE č. 2) Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 29.04.2015 na základě usnesení č. 684/2015

Více

Rozhodnutí č. 25/2015/03. o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015

Rozhodnutí č. 25/2015/03. o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015 ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA Nerudova 3, 118 50 Praha 1 VYDÁVÁ PODLE ZÁKONA Č.218/2000 SB., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A PODLE ZÁKONA 151/2010 Sb. Rozhodnutí č.

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více