OBEC DOUBRAVA Doubrava čp. 599, Doubrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC DOUBRAVA Doubrava čp. 599, 735 33 Doubrava"

Transkript

1 OBEC DOUBRAVA Doubrava čp. 599, Doubrava ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOUBRAVA Zastupitelstvo obce Doubrava na svém jednání dne Usnesením číslo 46/2/2014 schválilo Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu obce Doubrava. I. Úvodní ustanovení 1. Dotací je účelově a časově vymezený výdaj rozpočtu obce podle 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje se na stanovený účel ve smyslu příslušných ustanovení obecně závazných předpisů, upravujících poskytování dotací jako veřejnou finanční podporu. 2. Účelem těchto zásad je stanovit jednotný postup při poskytování finančních prostředků pro podporu rozvoje činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti: - zabezpečování volnočasových aktivit občanů, zejména dětí a mládeže - sportu, tělovýchovy a kultury - ochrany přírody - sociální péče a zdravotnictví - prezentace obce - požární ochrany - církví II. Použití dotací 1. Dotace na činnost a) finanční prostředky na podporu činnosti (dále jen dotace na činnost) lze použít: - na úhradu nutných provozních nákladů žadatele (pronájmy prostor a techniky, materiál, apod.) - na údržbu a opravy užívaných zařízení ve vlastnictví příjemce - na pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku prokazatelně sloužícího pro představovanou oblast činnosti - na propagaci činnosti vedoucí k rozšíření členské základny - na úhradu nákladů na dopravné, zápisné aj. při sportovních, kulturních a společenských akcích, apod. (mimo úhradu cestovních náhrad u zahraničních cest). b) Nestanoví-li smlouva o poskytnutí dotace jinak, nelze dotaci použít: - na nevyrovnané závazky - na úhradu mezd, platů a souvisejících plateb - investiční náklady - nákup nemovitosti - úhrada telefonních služeb - nákup občerstvení (pokud se nejedná o formu věcné odměny) - peněžní dary - dotaci jiným fyzickým nebo právnickým osobám - na úhradu škod. 2. Dotace na projekt a) finanční prostředky na konkrétní projekt (dále jen dotace na projekt) lze použít: - na vydání propagačních materiálů pro příslušnou akci Stránka 1 z 17

2 - na úhradu služeb souvisejících s projektem - na pronájem prostor potřebných k zajištění akce - na vydání určité publikace i tiskoviny, příspěvek na technické zabezpečení akce) - na zajištění cen do soutěží (věcné odměny soutěžícím) - na úhradu dopravy a jiných nezbytných nákladů. b) Dotaci na projekt nelze použít: - na úhradu mezd, platů a souvisejících plateb - na úhradu odměn členů a funkcionářů, pořadatelů, trenérů, rozhodčích, odměny hostům apod. - na nevyrovnané závazky - investiční náklady - nákup nemovitosti - úhrada telefonních služeb - nákup občerstvení (pokud se nejedná o formu věcné odměny) - peněžní dary - dotaci jiným fyzickým nebo právnickým osobám - na úhradu škod. III. Žadatelé o dotaci 1. O dotaci na činnost a na projekt: - dle těchto zásad mohou žádat subjekty, které zajišťují neziskové volnočasové, sportovní a sociální aktivity zejména pro občany obce Doubrava a vytvářejí zázemí pro rozvoj kulturního, společenského, sportovního života a zajišťují sociální služby. Poskytnuté finanční prostředky nelze použít k úhradám, které by přímo vedly k účelu zisku. IV. Žádosti o dotaci 1. Podmínky pro přidělení žádosti o dotaci na činnost a na projekt: a) žádosti o dotaci se podávají písemně, a to poštou, prostřednictvím podatelny OÚ nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky obce Doubrava nebo prostřednictvím u ; opatřeného elektronickým podpisem na předepsaném formuláři. Tiskopis žádosti je k dispozici na internetových stránkách obce Písemná žádost směřuje na adresu: Obec Doubrava, č.p. 599, nejpozději do 15. února kalendářního roku, ve kterém má být dotace poskytnuta. b) žádost o dotaci viz příloha č. 1 musí obsahovat: - název organizace a právní subjektivita (subjektu) - adresa organizace (subjektu), identifikační a kontaktní údaje - počet členů organizace (osoby starší 18 let / osoby mladší 18 let) - statutární orgán (odpovědná osoba žadatel o dotaci) - kontakty na odpovědnou osobu (žadatele): adresa, tel. číslo, - výše požadované dotace - účel a způsob použití dotace (v souladu se Zásadami pro poskytování dotací ) - podpis předsedy organizace (žadatele o dotaci) - datum - čestné prohlášení, že žadatel má vyrovnané závazky vůči státu, vůči obci Doubrava. c) žadatel musí k žádosti o dotaci doložit přílohy: - fyzická osoba živnostenský list - právnická osoba výpis z obchodního rejstříku, který není starší šesti měsíců - neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadace aj. zřizovací listinu, statut sdružení, registrace u MV ČR nebo u MK ČR, stanovy apod. Stránka 2 z 17

3 - dále je povinností doložit: - doklad o zřízení bankovního účtu lze nahradit aktuálním výpisem z účtu - doklad o statutárním zástupci - doklad o udělení identifikačního čísla d) OÚ Doubrava soustřeďuje žádosti o dotace od všech žadatelů. Pověřený pracovník OÚ zkontroluje formální správnost vyplněných žádostí včetně všech příloh a tyto předloží příslušnému orgánu obce. e) Na základě posouzení žádostí předá pověřený pracovník OÚ přehled žádostí všech žadatelů, včetně doporučených finančních částek, příslušnému orgánu obce ke schválení. f) Na každý jednotlivý projekt se podává jedna samostatná žádost. g) Žádost, která nesplňuje všechny formální náležitosti, bude vrácena k doplnění. Žadateli se stanoví lhůta k doplnění dle jeho rozsahu a náročnosti nejdéle však 30 dnů. V. Posouzení žádostí 1. Dotace na činnost: dotace se rozděluje mezi oprávněné žadatele s přihlédnutím k následujícím kritériím: - stávající poskytování jiné podpory činnosti (např. bezplatný či zvýhodněný pronájem v prostorách ve vlastnictví obce apod.) - zkušenosti se spoluprací s žadatelem z předchozího období - zohlednění organizací, které pomáhají řešit celoobecní nebo celospolečenský problém - podíl organizace (subjektu) na kulturním, sportovním životě v obci nebo řešení sociální problematiky v obci. 2. Dotace na projekt: dotace se hodnotí a přiděluje zejména podle následujících kritérií: - zapojení mládeže a veřejnosti na projektu - účelnost využití dotace dle zaměření akce a její dopad na veřejnost obce - zda se jedná o akci místního, regionálního, celostátního či mezinárodního charakteru - prezentace obce Doubrava na akcích regionálního, celostátního či mezinárodního charakteru (především na akcích pořádaných ve spolupráci s partnerskými obcemi a městy obce Doubrava) - hospodárnost projektu, podíl spolufinancování - zkušenosti se spoluprací s žadatelem z předchozího období. 3. Při posuzování všech žádostí o dotaci na činnost i na projekt se přihlíží k tomu, zda žadatel o dotaci nemá vůči Obci Doubrava pohledávky (nevyrovnané závazky). VI. Poskytnutí dotace Poskytnutí dotace na činnost a na projekt: - o poskytnutí dotace na činnost i na projekt rozhodují příslušné orgány obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. - prostřednictvím odpovědné osoby obce Doubrava bude žadatel informován o poskytnutí nebo neposkytnutí dotace do 15 dnů od přijetí usnesení příslušného orgánu obce - po oznámení o schválení přidělené dotace bude prostřednictvím odpovědné osoby Obce Doubrava se žadatelem uzavřena smlouva o poskytnutí dotace - celkové vyúčtování poskytnuté dotace je žadatel povinen předložit nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku pověřenému pracovníkovi obecního úřadu viz. příloha č.2. Stránka 3 z 17

4 VII. Kontrola použití dotací Kontrola použití dotace na činnost a na projekt - kontrolu použití a vyúčtování poskytnuté dotace na činnost i na projekt zajišťuje a provádí obecní úřad ve smyslu platného zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. - vyúčtování dotace předkládá žadatel kontrolnímu orgánu - na výzvu k předložení originálů účetních dokladů je příjemce povinen tyto doklady doložit -viz. příloha č.3 - komise provede kontrolu předložených účetních dokladů - o výsledku kontroly je zhotovena písemná zpráva, se kterou seznámí kontrolní orgán radu obce a ta následně seznámí s výsledky kontrol zastupitelstvo obce. VIII. Povinnosti příjemců dotací Příjemce dotace na činnost a na projekt je povinen: - vést průkaznou a přehlednou účetní evidenci o nakládání s poskytnutou dotací dle zákona o účetnictví 563/1991 Sb., v platném znění a souvisejících právních předpisů - na všech účetních dokladech, které se vztahují k poskytnuté dotaci, vyznačit uhrazeno z dotace obce Doubrava č (doplní číslo dotace) - poskytnutou dotaci použít s maximální hospodárností a efektivností výhradně ke sjednanému účelu - fakturace mezi subjekty ekonomicky spojenými by měla být za ceny obvyklé s uvedením rozpisu prací a ceníku - vrátit příslušnou částku na účet obce Doubrava v případě nevyužití dotace k určenému účelu do následujícího kalendářního roku. - vyúčtovat poskytnutou dotaci do následujícího kalendářního roku. - akceptovat veškeré povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace a dodržovat veškeré termíny a lhůty, které rovněž vyplývají z výše uvedené smlouvy. IX. Závěrečná ustanovení 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 2. Rozhodnutí příslušného orgánu obce o výši poskytnuté dotace je rozhodnutím kolektivního orgánu. 3. Žadatelé o dotaci odpovídají za pravdivost údajů v žádostech i v poskytnutých dokladech. 4. Při zjištění nesrovnalostí bude požadováno objasnění žadatele. 5. Při zjištění zkreslených nebo nepravdivých údajů v žádosti má právo finanční výbor Zastupitelstva obce Doubrava vyřadit organizaci (subjekt) ze seznamu žadatelů. Tyto zásady nabývají účinnosti dne 1. ledna 2015 Zpracoval: Šárka Hugáňová, referent úseku vnitřních věcí Přílohy: 1. Žádost 2. Závěrečná zpráva 3. Soupis dokladů 4. Smlouva o poskytnutí dotace Stránka 4 z 17

5 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Doubrava Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace Obecní úřad Doubrava č.p Doubrava ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE Číslo žádosti: (NEVYPLŇOVAT) Pro rok: ŽADATEL Název: Právní forma žadatele: Adresa sídla: Identifikační číslo: Telefon: Internetová prezentace: Členská základna celkem: Počet dětí a mládeže z členské základny: Jméno, příjmení statutárního orgánu nebo osoby oprávněné jednat a podepisovat se za žadatele: Trvalé bydliště: Telefon: Jméno, příjmení kontaktní osoby odpovědné za realizaci projektu nebo činností: Trvalé bydliště: Telefon: Stránka 5 z 17

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název projektu/předmět činnosti (pokud se jedná o dotaci na činnost, uveďte předmět činnosti) Popis projektu: (pokud se jedná o dotaci na činnost, uveďte aktivity v daném roce, ve kterém budete čerpat dotaci a vypište, které náklady byste chtěli z dotace pokrýt) (max znaků): Odůvodnění žádosti o dotaci: Stránka 6 z 17

7 Celkový roční rozpočet žadatele: Podíl na rozpočtu žadatele: Výše finančního podílu ostatních subjektů na projektu nebo činnosti v Kč: Výše požadované dotace z rozpočtu obce Doubrava v Kč: Číslo bankovního účtu žadatele: DOTACE NA PROJEKT: (NEVYPLŇOVAT U ŽÁDOSTI NA ČINNOST) Uveďte, jaká je cílová skupina projektu a počet účastníků, které projekt může oslovit. Uveďte udržitelnost projektu (jak bude projekt dále pokračovat, co získáte realizací projektu a jaký přínos bude mít pro obec): Přínosy projektu: Výstupy projektu: Celkový rozpočet projektu: (podrobný rozpočet nutno doložit k žádosti) PROHLÁŠENÍ ŽADATELE Prohlašuji, že vůči obci Doubrava nemám závazky po lhůtě splatnosti, nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, nebo na pojistném a na penále na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a žadatel není v prodlení se splácením splátek. Prohlašuji, že na majetek žadatele nebyl prohlášen konkurz, nebylo zahájeno konkurzní, případně insolvenční řízení nebo reorganizace a návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka. Prohlašuji, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuji žádné okolnosti důležité pro dotační řízení. Jsem si vědom povinnosti písemně ohlásit adresátu do sedmi kalendářních dnů veškeré změny údajů uvedených v této žádosti. Souhlasím s využitím svých osobních údajů uvedených v této žádosti pro účely dotačního řízení... místo datum podpis 1 Přílohy: - doklad o registraci organizace (např. stanovy, zřizovací listina apod.; kopie, není nutné úřední ověření) - doklad ustanovující statutárního zástupce (např. plná moc, doklad o volbě nebo jmenování; kopie, není nutné úřední ověření) - doklad o vlastnictví bankovního účtu organizací (kopie, není nutné úřední ověření; musí obsahovat identifikaci organizace a celé číslo účtu) 1 V případě právnické osoby statutární orgán nebo osoba oprávněná jednat a podepisovat se za žadatele. Stránka 7 z 17

8 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Doubrava Příloha č. 2 - Závěrečná zpráva o realizaci projektu Závěrečná zpráva o realizaci činnosti/projektu 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Číslo dotace: Příjemce dotace (název organizace): Adresa, IČ: 2. ÚDAJE O SMLOUVĚ: Datum podpisu smlouvy: Datum ukončení smlouvy: Smlouva byla změněna dodatkem ANO NE Údaje o dodatcích: Datum uzavření: Důvod dodatku: 3. POPIS REALIZACE ČINNOSTI/PROJEKTU Stránka 8 z 17

9 4. NAPLNĚNÍ CÍLŮ PROJEKTU A VÝSTUPY PROJEKTU (NEVYPLŇOVAT U DOTACE NA ČINNOST) (srovnání plánovaných a skutečně dosažených cílů projektu; např.: počty akcí, vydaných publikací, tisků, výrobků, účastníků, účinkujících atd.) Pokud byly skutečně dosažené cíle nižší než plánované, je nutné k tomu podat zdůvodnění! 5. PROBLÉMY VZNIKLÉ V PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU A PŘIJATÁ NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ (pokud žádné problémy nevznikly, tuto skutečnost uveďte) U závěrečné zprávy poskytnuté dotace na činnost nevyplňovat!! 6. UDRŽITELNOST PROJEKTU (JAK BUDE NADÁLE PROJEKT POKRAČOVAT): U závěrečné zprávy poskytnuté dotace na činnost nevyplňovat!! Stránka 9 z 17

10 7. ZHODNOCENÍ PROJEKTU Z FINANČNÍHO HLEDISKA: (Srovnání plánovaných a skutečných nákladů a příjmů projektu, co vedlo k nedočerpání nebo přečerpání jednotlivých kapitol apod.) U závěrečné zprávy poskytnuté dotace na činnost nevyplňovat!! 8. OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY A INFORMOVÁNÍ O ČINNOSTI/PROJEKTU TISKOVÉ A MEDIÁLNÍ ZPRÁVY OSTATNÍ OZNÁMENÍ V MÉDIÍCH OZNÁMENÍ VE VŠECH MATERIÁLECH OZNÁMENÍ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH JINÉ FORMY PUBLICITY A INFORMOVÁNÍ K závěrečně zprávě přiložte materiály, jejichž výroba byla hrazena v rámci projektu, k doložení skutečnosti, že bylo vhodně a správně zviditelněno spolufinancování projektu ze strany Obce Doubrava (např. pozvánky na akce, letáky, brožurky tiskové zprávy, inzeráty v tisku, studie atd.). Doložte také veškeré tiskoviny, ve kterých byl projekt zmíněn. 9. PŘÍLOHY ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY: 1. Soupis účetních dokladů vztahujících se k čerpání dotace. 2. Kopie účetních dokladů vztahujících se k čerpání dotace. 3. Ostatní prosím vypište (např. výtisk materiálů tištěných v rámci projektu): Stránka 10 z 17

11 10. PODPISY ZA PŘÍJEMCE DOTACE VYHOTOVIL: Jméno statutárního zástupce: Datum: Podpis statutárního zástupce: Razítko: Vyplní pověřený pracovník obecního úřadu PŘEDBĚŽNOU KONTROLU SPRÁVNOSTI PODANÝCH MATERIÁLŮ PROVEDL: Datum: Jméno: SCHVÁLIL: Jméno: Datum: Podpis: Razítko: Veškeré podklady budou po schválení předány příslušnému kontrolnímu orgánu obce, který provede veřejnosprávní kontrolu dle příslušných norem. Stránka 11 z 17

12 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Doubrava Příloha č. 3 Soupis účetních dokladů Soupis účetních dokladů Účel použití dle smlouvy (vypsat) Pořadové číslo dokladu Doklad číslo: (faktura, paragon, pokladní doklad) Datum: Účel výdaje vydáno za: Částka v Kč: (částka na dokladu) Z dotace hrazeno Kč: CELKEM: Stránka 12 z 17

13 - vyplní pracovník obecního úřadu Výše schválené neinvestiční dotace: Kč Celkové náklady: Kč Uznatelné náklady (dle kontroly pověřeným pracovníkem): Kč Závady ve vyúčtování nebyly byly (stručný výpis) Stručný výpis závad: Vyúčtování ověřeno dle kopií/originálů dokladů: Datum: Podpis pověřeného pracovníka: Veškeré podklady budou po schválení předány příslušnému kontrolnímu orgánu obce, který provede veřejnosprávní kontrolu dle příslušných norem. Stránka 13 z 17

14 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Doubrava Příloha č. 4 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřená v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany Obec Doubrava sídlo obecního úřadu: č. p. 599, Doubrava, zastoupená: IČ: , DIČ: CZ , bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: /0100, jako poskytovatel a. se sídlem:. zastoupený:. IČ:. DIČ: bankovní spojení: č. účtu:. jako příjemce. uzavírají tuto smlouvu II. Předmět smlouvy 1. Poskytovatel, v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu obce Doubrava schválenými Zastupitelstvem obce Doubrava poskytne ze svého rozpočtu na rok..příjemci finanční účelovou dotaci ve výši Kč (slovy: korun českých). 2. Dotace bude příjemci poskytnuta převodem na jeho shora uvedený účet do 30-ti dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. III. Účel a podmínky použití dotace 1. Dotace je příjemci poskytována na účel Příjemce je povinen poskytnutou dotaci použít s maximální hospodárností a efektivností výhradně ke sjednanému účelu. 3. Příjemce poskytnutou dotaci vyčerpá nejpozději do daného kalendářního roku, ve kterém je smlouva o poskytnutí dotace sjednána. Finanční prostředky nelze převádět do následujícího roku. Čerpáním dotace se rozumí úhrada prokazatelných nákladů vynaložených na realizaci sjednaného účelu převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bezhotovostním převodem ve prospěch dodavatele(ů). Tyto náklady musí být do Stránka 14 z 17

15 daného kalendářního roku dodavatelem vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví příjemce. 4. Příjemce předloží poskytovateli nejpozději do následujícího kalendářního roku Závěrečnou zprávu o realizaci činnosti/projektu a doloží vyúčtování finanční dotace vše na předepsaném formuláři včetně kopií pokladních či jiných daňových dokladů a dokladů prokazujících jejich zaplacení (např. bankovní výpis). Pokud dotaci, případně její část, nevyčerpá do daného kalendářního roku, je povinen dotaci, případně její nevyčerpanou část, vrátit nejpozději do následujícího kalendářního roku zpět na účet poskytovatele. IV. Povinnosti příjemce 1. O podporovaných aktivitách příjemce průběžně zpracovává stručné písemné informace (dle možností také v elektronické podobě a včetně fotodokumentace), které neprodleně po uskutečnění konkrétní aktivity postoupí obecnímu úřadu (min. 1x za dobu čerpání dotace). 2. Příjemce se zavazuje označit originály všech účetních dokladů vztahujících se k dotaci textem: Uhrazeno z dotace obce Doubrava č. a doplní číslo dotace. 3. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost vhodným způsobem o realizaci aktivity za finanční podpory obce. 4. Uzavřením této smlouvy se zároveň povoluje příjemci dotace použít znak obce Doubrava k prezentaci obce jako poskytovatele finančních prostředků na akcích a v materiálech přímo souvisejícími s účelem dotace. Znak obce musí být použit v souladu se všemi náležitostmi, které vyplývají ze zákona. 5. Příjemce dotace je povinen informovat poskytovatele o všech změnách, vztahujících se k předmětu dotace a veškerých informacím vyplývajících z této smlouvy. Zejména pak změna statutárního zástupce, bankovního účtu, kontaktních osob apod., a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo a tyto změny také doložit příslušnými doklady. V. Kontrola hospodaření s poskytnutými prostředky 1. Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanoveními zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů provádět kontrolu plnění této smlouvy a příjemce je povinen tuto kontrolu akceptovat a poskytnout poskytovateli při výkonu kontroly patřičnou součinnost. 2. Nebude-li dotace použita ke sjednanému účelu nebo dojde-li k porušení kteréhokoliv ustanovení této smlouvy ze strany příjemce, je povinností příjemce dotaci nebo její nesprávně použitou část poskytovateli vrátit, a to nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení takovéhoto kontrolního zjištění. VI. Sankce 1. Je-li příjemce v prodlení s předložením Závěrečné zprávy a vyúčtování dle bodu č. III této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů avšak méně než 60 kalendářních dnů, je poskytovatel oprávněn požadovat od příjemce smluvní pokutu ve výši 10% schválené dotace. Stránka 15 z 17

16 2. Je-li příjemce v prodlení s předložením Závěrečné zprávy a vyúčtování dle bodu č. III této smlouvy o více než 60 kalendářních dnů je poskytovatel oprávněn požadovat od příjemce smluvní pokutu ve výši 25% schválené dotace. 3. Neodstraní-li příjemce ve lhůtě stanovené poskytovatelem nedostatky předložené Závěrečné zprávy a vyúčtování nebo nedodrží lhůtu pro přepracování těchto dokumentů, je poskytovatel oprávněn požadovat od příjemce smluvní pokutu ve výši 0,05% schválené dotace za každý započatý den prodlení. 4. Je-li příjemce v prodlení s vrácením poskytnuté dotace podle bodu č. III této smlouvy, je poskytovatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 6. Nastane-li situace, že je na příjemce dotace vyhlášeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, je příjemce povinen poskytovatele o této situaci informovat. 7. Příjemce dotace je povinen vykázat včas a řádně vyúčtování a předložit Závěrečnou zprávu a v případě, že nebude schopen doložit požadovaným způsobem v souladu se smlouvou, rozpočtem a Zásadami pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu obce Doubrava nebo neumožní jeho kontrolu, bude muset neprokazatelně využitou část dotace neprodleně navrátit poskytovateli, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k jejich vrácení. 8. Příjemce se zavazuje smluvní pokutu uhradit vždy do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k její úhradě. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody, která porušením povinností příjemce vznikla. Povinnost úhrady uplatnění smluvní pokuty a náhrady škody trvá i po skončení platnosti této smlouvy. 9. Příjemce bere na vědomí svou trestněprávní odpovědnost v případě, že použije dotaci na jiný než sjednaný účel dle bodu II. této smlouvy. VII. Ukončení smlouvy 1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením. 2. Poskytovatel může od této smlouvy odstoupit v případě, že příjemce: a) v souvislosti s poskytnutím dotace, vyúčtováním nebo prováděním kontroly sdělí poskytovateli nepravdivé údaje, b) použije dotaci nebo její část k jinému účelu, než bylo uvedeno ve smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace, c) odmítne-li příjemce použití dotace průkazně doložit nebo neumožní poskytovateli přezkoumání či kontrolu použití dotace, d) nepředloží-li Závěrečnou zprávu nebo vyúčtování se všemi požadovanými doklady ani do 60 kalendářních dnů po termínu, v němž měly být dle této smlouvy předloženy, e) bude na příjemce zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, f) poruší-li jakoukoli další z povinností dle této smlouvy a neodstraní takovéto porušení ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k dodržení smluvních závazků. 3. Odstoupí-li poskytovatel od této smlouvy, je příjemce povinen vrátit poskytnutou dotaci nebo její část do 30 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o této skutečnosti poskytovatelem. VI. Závěrečná ustanovení 1. O poskytnutí dotace a o uzavření této smlouvy rozhodl příslušný orgán obce Doubrava dne usnesením č. Stránka 16 z 17

17 2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží po jednom vyhotovení. 4. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků schválených Zastupitelstvem obce Doubrava a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 5. Poskytovatel a příjemce shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany své podpisy. Obsah smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Doubrava č ze dne V Doubravě dne:... poskytovatel příjemce Stránka 17 z 17

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE KŘEŠICE

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE KŘEŠICE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE KŘEŠICE Zastupitelstvo obce Křešice na svém jednání dne 18.12.2015 usnesením č. 100/2015 schválilo Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Křešice.

Více

OBEC DOUBRAVA Doubrava čp. 599, Doubrava

OBEC DOUBRAVA Doubrava čp. 599, Doubrava OBEC DOUBRAVA Doubrava čp. 599, 735 33 Doubrava ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOUBRAVA Zastupitelstvo obce Doubrava na svém zasedání dne 15.02.2016 usnesením číslo 183/10/2016

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Vyhlášeno usnesením zastupitelstva Z-184/2015 dne Podpora pravidelné celoroční sportovní, kulturní a zájmové činnosti organizací a spolků.

Vyhlášeno usnesením zastupitelstva Z-184/2015 dne Podpora pravidelné celoroční sportovní, kulturní a zájmové činnosti organizací a spolků. Dotace města Úvaly poskytované dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidel územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,zákon ) a souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací subjektům působícím v oblasti požární ochrany k zajištění akceschopnosti. 2.

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací subjektům působícím v oblasti požární ochrany k zajištění akceschopnosti. 2. PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací subjektům působícím v oblasti požární ochrany k zajištění akceschopnosti 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací Městem Chotěboř

Více

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Smluvní strany Poskytovatel: Název : Město Jirkov se sídlem : nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov zastoupen : Ing. Radkem Štejnarem, starostou města Jirkov IČ

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j. 13775/2016/RMI/MJA/SML/66 uzavřená podle 10a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Evidenční číslo smlouvy: 9122/2016/SKT/HAD/SMLD/28 Smlouva o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu sportovní činnosti a odměn trenérům mládeže pro rok 2016 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9.

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění Poskytovatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1,

Více

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Zastupitelstvo města Toužim se usneslo na těchto pravidlech pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim (dále jen Pravidla

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne Dodatek č.1 ke o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne 25.4.2016 uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV Účinnost: 01.01.2010 1 Obsah: strana: Článek I Legislativní rámec 3 Článek II Základní pojmy 3 Článek III. Účel

Více

Právní předpis č.10. Město Jaroměř

Právní předpis č.10. Město Jaroměř Město Jaroměř Právní předpis č.10 Gestor: Ing. Bohumila Steklá, vedoucí OŠKT Zásady pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Jaroměře v gesci odboru školství, kultury a tělovýchovy.

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Program Městského obvodu Martinov

Program Městského obvodu Martinov Program Městského obvodu Martinov na podporu kulturních, sportovních a volnočasových aktivit v roce 2016 1/5 Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu městského obvodu Martinov I. Úvodní ustanovení

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Směrnice č. 1/2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Předměřice nad Jizerou

Směrnice č. 1/2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Předměřice nad Jizerou Obec : Předměřice nad Jizerou Sídlo: Předměřice nad Jizerou 132, 294 74 IČ: 00238473 Směrnici zpracovala: Hana Bláhová Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.1.2016 Směrnice

Více

SMLOUVA o poskytnutí grantu č. S-16

SMLOUVA o poskytnutí grantu č. S-16 SMLOUVA o poskytnutí grantu č. S-16 město Lipník nad Bečvou Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou IČO: 00301493 Zastoupené: Ing. Miloslavem Přikrylem, starostou Bankovní spojení: Číslo

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle části páté

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č.

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín Příloha č. 3: Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2017 Veřejnoprávní smlouva č. o

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 3. zasedání dne 25. 3. 2015 USNESENÍ č. 36/15/ZMČ k poskytnutí účelové dotace Českému svazu ochránců přírody Zastupitelstvo MČ po projednání I.

Více

Pravidla Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2015

Pravidla Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2015 Pravidla Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2015 Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Příspěvkem se pro účely těchto pravidel rozumí účelová dotace na neinvestiční

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESŇEN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Pro dotační titul Dotace na činnost, akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová rozhodlo o stanovení oblastí pro

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace O BEC MORAVANY Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1/ Obec Moravany sídlo:, 66448 Moravany IČO: 00282120 DIČ: CZ 00282120 Zastoupena: RNDr. Marií Barešovou, starostkou obce Kontaktní osoba: Bc. Helena

Více

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 04 působnosti č. OLP/14/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením č. 52/13/RK Smluvní strany:

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY. (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY. (dále jen program ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY (dále jen program ) I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Účelem tohoto programu je stanovit souhrn věcných, časových a finančních podmínek pro

Více

Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016,

Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016, Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016 1. Název Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména: zákonem

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 101.01.09 Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, 143 12 Praha 4 vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti pro rok 2010 v souladu

Více

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice Obec Sopotnice Sopotnice 273 561 15 Sopotnice Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady upravují jednotný procesní postup a podmínky poskytování

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE Smlouva č.01/2016 kultura MĚSTO KUTNÁ HORA dále jen m ě s t o Mozaika Kaňk z.s. zastoupené starostou města panem Bc. Martinem Starým, DiS sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora IČO: 00236195

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 (dále jen Smlouva ) podle 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 I. Název dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017. II. Vyhlašovatel

Více

Pravidla pro poskytování neinvestičních transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské

Pravidla pro poskytování neinvestičních transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Neinvestiční transfer neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfer poskytovaný z rozpočtu městské části Brno-Nový Lískovec

Více

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 201/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 192 ze dne 22.03.2016 Zásady poskytování dotací mimo vyhlášené dotační programy městské části Praha 3 Zastupitelstvo

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

PRAVIDLA pro poskytování dotací Městys Kunvald

PRAVIDLA pro poskytování dotací Městys Kunvald PRAVIDLA pro poskytování dotací Městys Kunvald Číslo dokumentu: S 0116 Vydání č.: 02 Platnost od: 12. 02. 2016 Účinnost od: 01. 03. 2016 Zpracoval: Ing. Josef Paďour Dne: 10. 02. 2016 Podpis: Schválil:

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPrSML/2181/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016

Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 1. Název programu Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 v oblasti - taneční - hudební - divadelní - přednáškové

Více

Článek I Předmět smlouvy

Článek I Předmět smlouvy SML/MMPr/2280/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Přerova podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

Více

Směrnice č. 1 / Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice

Směrnice č. 1 / Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Program na podporu sportovních aktivit v roce 2016

Program na podporu sportovních aktivit v roce 2016 Program na podporu sportovních aktivit v roce 2016 1. Název programu Program na podporu sportovních aktivit v rámci Městského obvodu Pardubice II v roce 2016. 2. Jednotlivé dotační tituly V dalších bodec

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Zbiroh uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM Podpora činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit a zájmové činnosti na území městyse Nedvědice Článek 1 Základní

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Pravidla čerpání dotací v ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Pravidla čerpání dotací v ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce XIII. Pravidla čerpání dotací v ČFK (ze dne 22.2.2016) Obsah 1. Všeobecná ustanovení 2. Dotační program v ČFK 3. Podmínky poskytnutí dotace 4. Projektová dokumentace

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví ČI. 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Břeclavi se v souladu s 84 odst. 4 a 85 písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 I. Název programu Program města Fulneku určený k financování poskytování pečovatelské služby

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež ze dne 17. 12. 2014 č. 13/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, Staré Město

MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, Staré Město MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město č. 36/2016 uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací rezervací Strana 1 (celkem 5) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací Smluvní strany: Město Česká

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice S/2016/00080 S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice I. SMLUVNÍ STRANY 1. Město Kopřivnice se sídlem: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou

Více

PRAVIDLA MĚSTYSE PERUC Č. 1/2016 pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Peruc a kontrolu jejich využití

PRAVIDLA MĚSTYSE PERUC Č. 1/2016 pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Peruc a kontrolu jejich využití PRAVIDLA MĚSTYSE PERUC Č. 1/2016 pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Peruc a kontrolu jejich využití ČI. 1 Úvodní ustanovení Účelem těchto pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Chýně

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Chýně Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Chýně I. Základní ustanovení 1.1. Účelem těchto zásad je stanovení jednotného postupu při poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce Chýně ve smyslu

Více

Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016

Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016 Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016 1. Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017 Článek 1 Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty Dotace je určena na podporu projektů se zaměřením na veřejně prospěšnou

Více

Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice

Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice Počet stran: 5 Účinnost od 1. 1. 2015 Tyto zásady slouží

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více