OBEC DOUBRAVA Doubrava čp. 599, Doubrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC DOUBRAVA Doubrava čp. 599, 735 33 Doubrava"

Transkript

1 OBEC DOUBRAVA Doubrava čp. 599, Doubrava ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOUBRAVA Zastupitelstvo obce Doubrava na svém jednání dne Usnesením číslo 46/2/2014 schválilo Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu obce Doubrava. I. Úvodní ustanovení 1. Dotací je účelově a časově vymezený výdaj rozpočtu obce podle 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje se na stanovený účel ve smyslu příslušných ustanovení obecně závazných předpisů, upravujících poskytování dotací jako veřejnou finanční podporu. 2. Účelem těchto zásad je stanovit jednotný postup při poskytování finančních prostředků pro podporu rozvoje činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti: - zabezpečování volnočasových aktivit občanů, zejména dětí a mládeže - sportu, tělovýchovy a kultury - ochrany přírody - sociální péče a zdravotnictví - prezentace obce - požární ochrany - církví II. Použití dotací 1. Dotace na činnost a) finanční prostředky na podporu činnosti (dále jen dotace na činnost) lze použít: - na úhradu nutných provozních nákladů žadatele (pronájmy prostor a techniky, materiál, apod.) - na údržbu a opravy užívaných zařízení ve vlastnictví příjemce - na pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku prokazatelně sloužícího pro představovanou oblast činnosti - na propagaci činnosti vedoucí k rozšíření členské základny - na úhradu nákladů na dopravné, zápisné aj. při sportovních, kulturních a společenských akcích, apod. (mimo úhradu cestovních náhrad u zahraničních cest). b) Nestanoví-li smlouva o poskytnutí dotace jinak, nelze dotaci použít: - na nevyrovnané závazky - na úhradu mezd, platů a souvisejících plateb - investiční náklady - nákup nemovitosti - úhrada telefonních služeb - nákup občerstvení (pokud se nejedná o formu věcné odměny) - peněžní dary - dotaci jiným fyzickým nebo právnickým osobám - na úhradu škod. 2. Dotace na projekt a) finanční prostředky na konkrétní projekt (dále jen dotace na projekt) lze použít: - na vydání propagačních materiálů pro příslušnou akci Stránka 1 z 17

2 - na úhradu služeb souvisejících s projektem - na pronájem prostor potřebných k zajištění akce - na vydání určité publikace i tiskoviny, příspěvek na technické zabezpečení akce) - na zajištění cen do soutěží (věcné odměny soutěžícím) - na úhradu dopravy a jiných nezbytných nákladů. b) Dotaci na projekt nelze použít: - na úhradu mezd, platů a souvisejících plateb - na úhradu odměn členů a funkcionářů, pořadatelů, trenérů, rozhodčích, odměny hostům apod. - na nevyrovnané závazky - investiční náklady - nákup nemovitosti - úhrada telefonních služeb - nákup občerstvení (pokud se nejedná o formu věcné odměny) - peněžní dary - dotaci jiným fyzickým nebo právnickým osobám - na úhradu škod. III. Žadatelé o dotaci 1. O dotaci na činnost a na projekt: - dle těchto zásad mohou žádat subjekty, které zajišťují neziskové volnočasové, sportovní a sociální aktivity zejména pro občany obce Doubrava a vytvářejí zázemí pro rozvoj kulturního, společenského, sportovního života a zajišťují sociální služby. Poskytnuté finanční prostředky nelze použít k úhradám, které by přímo vedly k účelu zisku. IV. Žádosti o dotaci 1. Podmínky pro přidělení žádosti o dotaci na činnost a na projekt: a) žádosti o dotaci se podávají písemně, a to poštou, prostřednictvím podatelny OÚ nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky obce Doubrava nebo prostřednictvím u ; opatřeného elektronickým podpisem na předepsaném formuláři. Tiskopis žádosti je k dispozici na internetových stránkách obce Písemná žádost směřuje na adresu: Obec Doubrava, č.p. 599, nejpozději do 15. února kalendářního roku, ve kterém má být dotace poskytnuta. b) žádost o dotaci viz příloha č. 1 musí obsahovat: - název organizace a právní subjektivita (subjektu) - adresa organizace (subjektu), identifikační a kontaktní údaje - počet členů organizace (osoby starší 18 let / osoby mladší 18 let) - statutární orgán (odpovědná osoba žadatel o dotaci) - kontakty na odpovědnou osobu (žadatele): adresa, tel. číslo, - výše požadované dotace - účel a způsob použití dotace (v souladu se Zásadami pro poskytování dotací ) - podpis předsedy organizace (žadatele o dotaci) - datum - čestné prohlášení, že žadatel má vyrovnané závazky vůči státu, vůči obci Doubrava. c) žadatel musí k žádosti o dotaci doložit přílohy: - fyzická osoba živnostenský list - právnická osoba výpis z obchodního rejstříku, který není starší šesti měsíců - neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadace aj. zřizovací listinu, statut sdružení, registrace u MV ČR nebo u MK ČR, stanovy apod. Stránka 2 z 17

3 - dále je povinností doložit: - doklad o zřízení bankovního účtu lze nahradit aktuálním výpisem z účtu - doklad o statutárním zástupci - doklad o udělení identifikačního čísla d) OÚ Doubrava soustřeďuje žádosti o dotace od všech žadatelů. Pověřený pracovník OÚ zkontroluje formální správnost vyplněných žádostí včetně všech příloh a tyto předloží příslušnému orgánu obce. e) Na základě posouzení žádostí předá pověřený pracovník OÚ přehled žádostí všech žadatelů, včetně doporučených finančních částek, příslušnému orgánu obce ke schválení. f) Na každý jednotlivý projekt se podává jedna samostatná žádost. g) Žádost, která nesplňuje všechny formální náležitosti, bude vrácena k doplnění. Žadateli se stanoví lhůta k doplnění dle jeho rozsahu a náročnosti nejdéle však 30 dnů. V. Posouzení žádostí 1. Dotace na činnost: dotace se rozděluje mezi oprávněné žadatele s přihlédnutím k následujícím kritériím: - stávající poskytování jiné podpory činnosti (např. bezplatný či zvýhodněný pronájem v prostorách ve vlastnictví obce apod.) - zkušenosti se spoluprací s žadatelem z předchozího období - zohlednění organizací, které pomáhají řešit celoobecní nebo celospolečenský problém - podíl organizace (subjektu) na kulturním, sportovním životě v obci nebo řešení sociální problematiky v obci. 2. Dotace na projekt: dotace se hodnotí a přiděluje zejména podle následujících kritérií: - zapojení mládeže a veřejnosti na projektu - účelnost využití dotace dle zaměření akce a její dopad na veřejnost obce - zda se jedná o akci místního, regionálního, celostátního či mezinárodního charakteru - prezentace obce Doubrava na akcích regionálního, celostátního či mezinárodního charakteru (především na akcích pořádaných ve spolupráci s partnerskými obcemi a městy obce Doubrava) - hospodárnost projektu, podíl spolufinancování - zkušenosti se spoluprací s žadatelem z předchozího období. 3. Při posuzování všech žádostí o dotaci na činnost i na projekt se přihlíží k tomu, zda žadatel o dotaci nemá vůči Obci Doubrava pohledávky (nevyrovnané závazky). VI. Poskytnutí dotace Poskytnutí dotace na činnost a na projekt: - o poskytnutí dotace na činnost i na projekt rozhodují příslušné orgány obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. - prostřednictvím odpovědné osoby obce Doubrava bude žadatel informován o poskytnutí nebo neposkytnutí dotace do 15 dnů od přijetí usnesení příslušného orgánu obce - po oznámení o schválení přidělené dotace bude prostřednictvím odpovědné osoby Obce Doubrava se žadatelem uzavřena smlouva o poskytnutí dotace - celkové vyúčtování poskytnuté dotace je žadatel povinen předložit nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku pověřenému pracovníkovi obecního úřadu viz. příloha č.2. Stránka 3 z 17

4 VII. Kontrola použití dotací Kontrola použití dotace na činnost a na projekt - kontrolu použití a vyúčtování poskytnuté dotace na činnost i na projekt zajišťuje a provádí obecní úřad ve smyslu platného zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. - vyúčtování dotace předkládá žadatel kontrolnímu orgánu - na výzvu k předložení originálů účetních dokladů je příjemce povinen tyto doklady doložit -viz. příloha č.3 - komise provede kontrolu předložených účetních dokladů - o výsledku kontroly je zhotovena písemná zpráva, se kterou seznámí kontrolní orgán radu obce a ta následně seznámí s výsledky kontrol zastupitelstvo obce. VIII. Povinnosti příjemců dotací Příjemce dotace na činnost a na projekt je povinen: - vést průkaznou a přehlednou účetní evidenci o nakládání s poskytnutou dotací dle zákona o účetnictví 563/1991 Sb., v platném znění a souvisejících právních předpisů - na všech účetních dokladech, které se vztahují k poskytnuté dotaci, vyznačit uhrazeno z dotace obce Doubrava č (doplní číslo dotace) - poskytnutou dotaci použít s maximální hospodárností a efektivností výhradně ke sjednanému účelu - fakturace mezi subjekty ekonomicky spojenými by měla být za ceny obvyklé s uvedením rozpisu prací a ceníku - vrátit příslušnou částku na účet obce Doubrava v případě nevyužití dotace k určenému účelu do následujícího kalendářního roku. - vyúčtovat poskytnutou dotaci do následujícího kalendářního roku. - akceptovat veškeré povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace a dodržovat veškeré termíny a lhůty, které rovněž vyplývají z výše uvedené smlouvy. IX. Závěrečná ustanovení 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 2. Rozhodnutí příslušného orgánu obce o výši poskytnuté dotace je rozhodnutím kolektivního orgánu. 3. Žadatelé o dotaci odpovídají za pravdivost údajů v žádostech i v poskytnutých dokladech. 4. Při zjištění nesrovnalostí bude požadováno objasnění žadatele. 5. Při zjištění zkreslených nebo nepravdivých údajů v žádosti má právo finanční výbor Zastupitelstva obce Doubrava vyřadit organizaci (subjekt) ze seznamu žadatelů. Tyto zásady nabývají účinnosti dne 1. ledna 2015 Zpracoval: Šárka Hugáňová, referent úseku vnitřních věcí Přílohy: 1. Žádost 2. Závěrečná zpráva 3. Soupis dokladů 4. Smlouva o poskytnutí dotace Stránka 4 z 17

5 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Doubrava Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace Obecní úřad Doubrava č.p Doubrava ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE Číslo žádosti: (NEVYPLŇOVAT) Pro rok: ŽADATEL Název: Právní forma žadatele: Adresa sídla: Identifikační číslo: Telefon: Internetová prezentace: Členská základna celkem: Počet dětí a mládeže z členské základny: Jméno, příjmení statutárního orgánu nebo osoby oprávněné jednat a podepisovat se za žadatele: Trvalé bydliště: Telefon: Jméno, příjmení kontaktní osoby odpovědné za realizaci projektu nebo činností: Trvalé bydliště: Telefon: Stránka 5 z 17

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název projektu/předmět činnosti (pokud se jedná o dotaci na činnost, uveďte předmět činnosti) Popis projektu: (pokud se jedná o dotaci na činnost, uveďte aktivity v daném roce, ve kterém budete čerpat dotaci a vypište, které náklady byste chtěli z dotace pokrýt) (max znaků): Odůvodnění žádosti o dotaci: Stránka 6 z 17

7 Celkový roční rozpočet žadatele: Podíl na rozpočtu žadatele: Výše finančního podílu ostatních subjektů na projektu nebo činnosti v Kč: Výše požadované dotace z rozpočtu obce Doubrava v Kč: Číslo bankovního účtu žadatele: DOTACE NA PROJEKT: (NEVYPLŇOVAT U ŽÁDOSTI NA ČINNOST) Uveďte, jaká je cílová skupina projektu a počet účastníků, které projekt může oslovit. Uveďte udržitelnost projektu (jak bude projekt dále pokračovat, co získáte realizací projektu a jaký přínos bude mít pro obec): Přínosy projektu: Výstupy projektu: Celkový rozpočet projektu: (podrobný rozpočet nutno doložit k žádosti) PROHLÁŠENÍ ŽADATELE Prohlašuji, že vůči obci Doubrava nemám závazky po lhůtě splatnosti, nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, nebo na pojistném a na penále na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a žadatel není v prodlení se splácením splátek. Prohlašuji, že na majetek žadatele nebyl prohlášen konkurz, nebylo zahájeno konkurzní, případně insolvenční řízení nebo reorganizace a návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka. Prohlašuji, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuji žádné okolnosti důležité pro dotační řízení. Jsem si vědom povinnosti písemně ohlásit adresátu do sedmi kalendářních dnů veškeré změny údajů uvedených v této žádosti. Souhlasím s využitím svých osobních údajů uvedených v této žádosti pro účely dotačního řízení... místo datum podpis 1 Přílohy: - doklad o registraci organizace (např. stanovy, zřizovací listina apod.; kopie, není nutné úřední ověření) - doklad ustanovující statutárního zástupce (např. plná moc, doklad o volbě nebo jmenování; kopie, není nutné úřední ověření) - doklad o vlastnictví bankovního účtu organizací (kopie, není nutné úřední ověření; musí obsahovat identifikaci organizace a celé číslo účtu) 1 V případě právnické osoby statutární orgán nebo osoba oprávněná jednat a podepisovat se za žadatele. Stránka 7 z 17

8 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Doubrava Příloha č. 2 - Závěrečná zpráva o realizaci projektu Závěrečná zpráva o realizaci činnosti/projektu 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Číslo dotace: Příjemce dotace (název organizace): Adresa, IČ: 2. ÚDAJE O SMLOUVĚ: Datum podpisu smlouvy: Datum ukončení smlouvy: Smlouva byla změněna dodatkem ANO NE Údaje o dodatcích: Datum uzavření: Důvod dodatku: 3. POPIS REALIZACE ČINNOSTI/PROJEKTU Stránka 8 z 17

9 4. NAPLNĚNÍ CÍLŮ PROJEKTU A VÝSTUPY PROJEKTU (NEVYPLŇOVAT U DOTACE NA ČINNOST) (srovnání plánovaných a skutečně dosažených cílů projektu; např.: počty akcí, vydaných publikací, tisků, výrobků, účastníků, účinkujících atd.) Pokud byly skutečně dosažené cíle nižší než plánované, je nutné k tomu podat zdůvodnění! 5. PROBLÉMY VZNIKLÉ V PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU A PŘIJATÁ NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ (pokud žádné problémy nevznikly, tuto skutečnost uveďte) U závěrečné zprávy poskytnuté dotace na činnost nevyplňovat!! 6. UDRŽITELNOST PROJEKTU (JAK BUDE NADÁLE PROJEKT POKRAČOVAT): U závěrečné zprávy poskytnuté dotace na činnost nevyplňovat!! Stránka 9 z 17

10 7. ZHODNOCENÍ PROJEKTU Z FINANČNÍHO HLEDISKA: (Srovnání plánovaných a skutečných nákladů a příjmů projektu, co vedlo k nedočerpání nebo přečerpání jednotlivých kapitol apod.) U závěrečné zprávy poskytnuté dotace na činnost nevyplňovat!! 8. OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY A INFORMOVÁNÍ O ČINNOSTI/PROJEKTU TISKOVÉ A MEDIÁLNÍ ZPRÁVY OSTATNÍ OZNÁMENÍ V MÉDIÍCH OZNÁMENÍ VE VŠECH MATERIÁLECH OZNÁMENÍ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH JINÉ FORMY PUBLICITY A INFORMOVÁNÍ K závěrečně zprávě přiložte materiály, jejichž výroba byla hrazena v rámci projektu, k doložení skutečnosti, že bylo vhodně a správně zviditelněno spolufinancování projektu ze strany Obce Doubrava (např. pozvánky na akce, letáky, brožurky tiskové zprávy, inzeráty v tisku, studie atd.). Doložte také veškeré tiskoviny, ve kterých byl projekt zmíněn. 9. PŘÍLOHY ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY: 1. Soupis účetních dokladů vztahujících se k čerpání dotace. 2. Kopie účetních dokladů vztahujících se k čerpání dotace. 3. Ostatní prosím vypište (např. výtisk materiálů tištěných v rámci projektu): Stránka 10 z 17

11 10. PODPISY ZA PŘÍJEMCE DOTACE VYHOTOVIL: Jméno statutárního zástupce: Datum: Podpis statutárního zástupce: Razítko: Vyplní pověřený pracovník obecního úřadu PŘEDBĚŽNOU KONTROLU SPRÁVNOSTI PODANÝCH MATERIÁLŮ PROVEDL: Datum: Jméno: SCHVÁLIL: Jméno: Datum: Podpis: Razítko: Veškeré podklady budou po schválení předány příslušnému kontrolnímu orgánu obce, který provede veřejnosprávní kontrolu dle příslušných norem. Stránka 11 z 17

12 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Doubrava Příloha č. 3 Soupis účetních dokladů Soupis účetních dokladů Účel použití dle smlouvy (vypsat) Pořadové číslo dokladu Doklad číslo: (faktura, paragon, pokladní doklad) Datum: Účel výdaje vydáno za: Částka v Kč: (částka na dokladu) Z dotace hrazeno Kč: CELKEM: Stránka 12 z 17

13 - vyplní pracovník obecního úřadu Výše schválené neinvestiční dotace: Kč Celkové náklady: Kč Uznatelné náklady (dle kontroly pověřeným pracovníkem): Kč Závady ve vyúčtování nebyly byly (stručný výpis) Stručný výpis závad: Vyúčtování ověřeno dle kopií/originálů dokladů: Datum: Podpis pověřeného pracovníka: Veškeré podklady budou po schválení předány příslušnému kontrolnímu orgánu obce, který provede veřejnosprávní kontrolu dle příslušných norem. Stránka 13 z 17

14 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Doubrava Příloha č. 4 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřená v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany Obec Doubrava sídlo obecního úřadu: č. p. 599, Doubrava, zastoupená: IČ: , DIČ: CZ , bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: /0100, jako poskytovatel a. se sídlem:. zastoupený:. IČ:. DIČ: bankovní spojení: č. účtu:. jako příjemce. uzavírají tuto smlouvu II. Předmět smlouvy 1. Poskytovatel, v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu obce Doubrava schválenými Zastupitelstvem obce Doubrava poskytne ze svého rozpočtu na rok..příjemci finanční účelovou dotaci ve výši Kč (slovy: korun českých). 2. Dotace bude příjemci poskytnuta převodem na jeho shora uvedený účet do 30-ti dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. III. Účel a podmínky použití dotace 1. Dotace je příjemci poskytována na účel Příjemce je povinen poskytnutou dotaci použít s maximální hospodárností a efektivností výhradně ke sjednanému účelu. 3. Příjemce poskytnutou dotaci vyčerpá nejpozději do daného kalendářního roku, ve kterém je smlouva o poskytnutí dotace sjednána. Finanční prostředky nelze převádět do následujícího roku. Čerpáním dotace se rozumí úhrada prokazatelných nákladů vynaložených na realizaci sjednaného účelu převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bezhotovostním převodem ve prospěch dodavatele(ů). Tyto náklady musí být do Stránka 14 z 17

15 daného kalendářního roku dodavatelem vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví příjemce. 4. Příjemce předloží poskytovateli nejpozději do následujícího kalendářního roku Závěrečnou zprávu o realizaci činnosti/projektu a doloží vyúčtování finanční dotace vše na předepsaném formuláři včetně kopií pokladních či jiných daňových dokladů a dokladů prokazujících jejich zaplacení (např. bankovní výpis). Pokud dotaci, případně její část, nevyčerpá do daného kalendářního roku, je povinen dotaci, případně její nevyčerpanou část, vrátit nejpozději do následujícího kalendářního roku zpět na účet poskytovatele. IV. Povinnosti příjemce 1. O podporovaných aktivitách příjemce průběžně zpracovává stručné písemné informace (dle možností také v elektronické podobě a včetně fotodokumentace), které neprodleně po uskutečnění konkrétní aktivity postoupí obecnímu úřadu (min. 1x za dobu čerpání dotace). 2. Příjemce se zavazuje označit originály všech účetních dokladů vztahujících se k dotaci textem: Uhrazeno z dotace obce Doubrava č. a doplní číslo dotace. 3. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost vhodným způsobem o realizaci aktivity za finanční podpory obce. 4. Uzavřením této smlouvy se zároveň povoluje příjemci dotace použít znak obce Doubrava k prezentaci obce jako poskytovatele finančních prostředků na akcích a v materiálech přímo souvisejícími s účelem dotace. Znak obce musí být použit v souladu se všemi náležitostmi, které vyplývají ze zákona. 5. Příjemce dotace je povinen informovat poskytovatele o všech změnách, vztahujících se k předmětu dotace a veškerých informacím vyplývajících z této smlouvy. Zejména pak změna statutárního zástupce, bankovního účtu, kontaktních osob apod., a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo a tyto změny také doložit příslušnými doklady. V. Kontrola hospodaření s poskytnutými prostředky 1. Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanoveními zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů provádět kontrolu plnění této smlouvy a příjemce je povinen tuto kontrolu akceptovat a poskytnout poskytovateli při výkonu kontroly patřičnou součinnost. 2. Nebude-li dotace použita ke sjednanému účelu nebo dojde-li k porušení kteréhokoliv ustanovení této smlouvy ze strany příjemce, je povinností příjemce dotaci nebo její nesprávně použitou část poskytovateli vrátit, a to nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení takovéhoto kontrolního zjištění. VI. Sankce 1. Je-li příjemce v prodlení s předložením Závěrečné zprávy a vyúčtování dle bodu č. III této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů avšak méně než 60 kalendářních dnů, je poskytovatel oprávněn požadovat od příjemce smluvní pokutu ve výši 10% schválené dotace. Stránka 15 z 17

16 2. Je-li příjemce v prodlení s předložením Závěrečné zprávy a vyúčtování dle bodu č. III této smlouvy o více než 60 kalendářních dnů je poskytovatel oprávněn požadovat od příjemce smluvní pokutu ve výši 25% schválené dotace. 3. Neodstraní-li příjemce ve lhůtě stanovené poskytovatelem nedostatky předložené Závěrečné zprávy a vyúčtování nebo nedodrží lhůtu pro přepracování těchto dokumentů, je poskytovatel oprávněn požadovat od příjemce smluvní pokutu ve výši 0,05% schválené dotace za každý započatý den prodlení. 4. Je-li příjemce v prodlení s vrácením poskytnuté dotace podle bodu č. III této smlouvy, je poskytovatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 6. Nastane-li situace, že je na příjemce dotace vyhlášeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, je příjemce povinen poskytovatele o této situaci informovat. 7. Příjemce dotace je povinen vykázat včas a řádně vyúčtování a předložit Závěrečnou zprávu a v případě, že nebude schopen doložit požadovaným způsobem v souladu se smlouvou, rozpočtem a Zásadami pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu obce Doubrava nebo neumožní jeho kontrolu, bude muset neprokazatelně využitou část dotace neprodleně navrátit poskytovateli, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k jejich vrácení. 8. Příjemce se zavazuje smluvní pokutu uhradit vždy do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k její úhradě. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody, která porušením povinností příjemce vznikla. Povinnost úhrady uplatnění smluvní pokuty a náhrady škody trvá i po skončení platnosti této smlouvy. 9. Příjemce bere na vědomí svou trestněprávní odpovědnost v případě, že použije dotaci na jiný než sjednaný účel dle bodu II. této smlouvy. VII. Ukončení smlouvy 1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením. 2. Poskytovatel může od této smlouvy odstoupit v případě, že příjemce: a) v souvislosti s poskytnutím dotace, vyúčtováním nebo prováděním kontroly sdělí poskytovateli nepravdivé údaje, b) použije dotaci nebo její část k jinému účelu, než bylo uvedeno ve smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace, c) odmítne-li příjemce použití dotace průkazně doložit nebo neumožní poskytovateli přezkoumání či kontrolu použití dotace, d) nepředloží-li Závěrečnou zprávu nebo vyúčtování se všemi požadovanými doklady ani do 60 kalendářních dnů po termínu, v němž měly být dle této smlouvy předloženy, e) bude na příjemce zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, f) poruší-li jakoukoli další z povinností dle této smlouvy a neodstraní takovéto porušení ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k dodržení smluvních závazků. 3. Odstoupí-li poskytovatel od této smlouvy, je příjemce povinen vrátit poskytnutou dotaci nebo její část do 30 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o této skutečnosti poskytovatelem. VI. Závěrečná ustanovení 1. O poskytnutí dotace a o uzavření této smlouvy rozhodl příslušný orgán obce Doubrava dne usnesením č. Stránka 16 z 17

17 2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží po jednom vyhotovení. 4. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků schválených Zastupitelstvem obce Doubrava a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 5. Poskytovatel a příjemce shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany své podpisy. Obsah smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Doubrava č ze dne V Doubravě dne:... poskytovatel příjemce Stránka 17 z 17

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2013 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento předpis upravuje způsob poskytování

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PŘÍLOHA MATERIÁLU 407/ZK/12 Schváleno usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. XXX/2012/ZK-XX ze dne 20. 12. 2012 GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PODPORA MINIMÁLNÍ SÍTĚ PROTIDROGOVÝCH SLUŽEB NA

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ).

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ). Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová ze dne 9.12.2014 Zastupitelstvo obce Zašová schválilo tato pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová: Čl. I Úvodní

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

FOND ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

FOND ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE FOND ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE GRANTOVÝ PROGRAM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Vyhlášený v souladu se Statutem Fondu rozvoje Jihomoravského kraje a Obecnými pravidly pro poskytování

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

Směrnice pro poskytování grantů v sociální oblasti na rok 2015

Směrnice pro poskytování grantů v sociální oblasti na rok 2015 Označení dokumentu: S/21/2014 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 18.11.2014 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platná Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: MĚSTO TŘINEC

Více

Městská část Praha 4 v y h l a š u j e

Městská část Praha 4 v y h l a š u j e Městská část Praha 4 v y h l a š u j e v souladu s usnesením Rady městské části Praha 4 č. 22R-623/2008 ze dne 28.5.2008 výběrové řízení pro poskytnutí dotace městské části Praha 4 z rozpočtu hlavního

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 MĚSTSKÁ ČÁST PRA H A 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 usnesení 6. zasedání ze dne 18.2.2009 číslo 6R-140/2009 k vyhlášení dotace městské části Praha 4 z rozpočtu hlavního města Prahy na poskytování vybraných

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy 8 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na úhradu sociálních služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Část III. Přehled vyhlašovaných programů

Část III. Přehled vyhlašovaných programů Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Část I. Úvodní

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2014 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 01.02.2014 Obsah: A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Financování JPO (15JPO01 a 15JPO02)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Financování JPO (15JPO01 a 15JPO02) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Financování JPO (15JPO01 a 15JPO02) Smlouva č.: 15JPO01-0023 kterou v souladu s ustanovením 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku)

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku) Pravidla pro poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 Městská část Praha 20 (dále též poskytovatel

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

Zásady Grantového a podpůrného fondu. čl. I. Právní rámec poskytování grantů

Zásady Grantového a podpůrného fondu. čl. I. Právní rámec poskytování grantů Zásady Grantového a podpůrného fondu Granty se rozumí veřejná finanční podpora poskytovaná z rozpočtu grantového a podpůrného fondu (dále jen grantového fondu)- městské části Praha 3 zřízeného v souladu

Více

PRAVIDLA DOTAČNÍHO PROGRAMU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2015 PŘÍSPĚVKY. (VERZE č. 2)

PRAVIDLA DOTAČNÍHO PROGRAMU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2015 PŘÍSPĚVKY. (VERZE č. 2) PRAVIDLA DOTAČNÍHO PROGRAMU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2015 PŘÍSPĚVKY (VERZE č. 2) Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 29.04.2015 na základě usnesení č. 684/2015

Více

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace A) Úvodní ustanovení 1. Vymezení pojmů: Poskytovatel: Statutární město Ústí nad

Více