OBEC DOUBRAVA Doubrava čp. 599, Doubrava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC DOUBRAVA Doubrava čp. 599, 735 33 Doubrava"

Transkript

1 OBEC DOUBRAVA Doubrava čp. 599, Doubrava ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOUBRAVA Zastupitelstvo obce Doubrava na svém jednání dne Usnesením číslo 46/2/2014 schválilo Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu obce Doubrava. I. Úvodní ustanovení 1. Dotací je účelově a časově vymezený výdaj rozpočtu obce podle 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje se na stanovený účel ve smyslu příslušných ustanovení obecně závazných předpisů, upravujících poskytování dotací jako veřejnou finanční podporu. 2. Účelem těchto zásad je stanovit jednotný postup při poskytování finančních prostředků pro podporu rozvoje činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti: - zabezpečování volnočasových aktivit občanů, zejména dětí a mládeže - sportu, tělovýchovy a kultury - ochrany přírody - sociální péče a zdravotnictví - prezentace obce - požární ochrany - církví II. Použití dotací 1. Dotace na činnost a) finanční prostředky na podporu činnosti (dále jen dotace na činnost) lze použít: - na úhradu nutných provozních nákladů žadatele (pronájmy prostor a techniky, materiál, apod.) - na údržbu a opravy užívaných zařízení ve vlastnictví příjemce - na pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku prokazatelně sloužícího pro představovanou oblast činnosti - na propagaci činnosti vedoucí k rozšíření členské základny - na úhradu nákladů na dopravné, zápisné aj. při sportovních, kulturních a společenských akcích, apod. (mimo úhradu cestovních náhrad u zahraničních cest). b) Nestanoví-li smlouva o poskytnutí dotace jinak, nelze dotaci použít: - na nevyrovnané závazky - na úhradu mezd, platů a souvisejících plateb - investiční náklady - nákup nemovitosti - úhrada telefonních služeb - nákup občerstvení (pokud se nejedná o formu věcné odměny) - peněžní dary - dotaci jiným fyzickým nebo právnickým osobám - na úhradu škod. 2. Dotace na projekt a) finanční prostředky na konkrétní projekt (dále jen dotace na projekt) lze použít: - na vydání propagačních materiálů pro příslušnou akci Stránka 1 z 17

2 - na úhradu služeb souvisejících s projektem - na pronájem prostor potřebných k zajištění akce - na vydání určité publikace i tiskoviny, příspěvek na technické zabezpečení akce) - na zajištění cen do soutěží (věcné odměny soutěžícím) - na úhradu dopravy a jiných nezbytných nákladů. b) Dotaci na projekt nelze použít: - na úhradu mezd, platů a souvisejících plateb - na úhradu odměn členů a funkcionářů, pořadatelů, trenérů, rozhodčích, odměny hostům apod. - na nevyrovnané závazky - investiční náklady - nákup nemovitosti - úhrada telefonních služeb - nákup občerstvení (pokud se nejedná o formu věcné odměny) - peněžní dary - dotaci jiným fyzickým nebo právnickým osobám - na úhradu škod. III. Žadatelé o dotaci 1. O dotaci na činnost a na projekt: - dle těchto zásad mohou žádat subjekty, které zajišťují neziskové volnočasové, sportovní a sociální aktivity zejména pro občany obce Doubrava a vytvářejí zázemí pro rozvoj kulturního, společenského, sportovního života a zajišťují sociální služby. Poskytnuté finanční prostředky nelze použít k úhradám, které by přímo vedly k účelu zisku. IV. Žádosti o dotaci 1. Podmínky pro přidělení žádosti o dotaci na činnost a na projekt: a) žádosti o dotaci se podávají písemně, a to poštou, prostřednictvím podatelny OÚ nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky obce Doubrava nebo prostřednictvím u ; opatřeného elektronickým podpisem na předepsaném formuláři. Tiskopis žádosti je k dispozici na internetových stránkách obce Písemná žádost směřuje na adresu: Obec Doubrava, č.p. 599, nejpozději do 15. února kalendářního roku, ve kterém má být dotace poskytnuta. b) žádost o dotaci viz příloha č. 1 musí obsahovat: - název organizace a právní subjektivita (subjektu) - adresa organizace (subjektu), identifikační a kontaktní údaje - počet členů organizace (osoby starší 18 let / osoby mladší 18 let) - statutární orgán (odpovědná osoba žadatel o dotaci) - kontakty na odpovědnou osobu (žadatele): adresa, tel. číslo, - výše požadované dotace - účel a způsob použití dotace (v souladu se Zásadami pro poskytování dotací ) - podpis předsedy organizace (žadatele o dotaci) - datum - čestné prohlášení, že žadatel má vyrovnané závazky vůči státu, vůči obci Doubrava. c) žadatel musí k žádosti o dotaci doložit přílohy: - fyzická osoba živnostenský list - právnická osoba výpis z obchodního rejstříku, který není starší šesti měsíců - neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadace aj. zřizovací listinu, statut sdružení, registrace u MV ČR nebo u MK ČR, stanovy apod. Stránka 2 z 17

3 - dále je povinností doložit: - doklad o zřízení bankovního účtu lze nahradit aktuálním výpisem z účtu - doklad o statutárním zástupci - doklad o udělení identifikačního čísla d) OÚ Doubrava soustřeďuje žádosti o dotace od všech žadatelů. Pověřený pracovník OÚ zkontroluje formální správnost vyplněných žádostí včetně všech příloh a tyto předloží příslušnému orgánu obce. e) Na základě posouzení žádostí předá pověřený pracovník OÚ přehled žádostí všech žadatelů, včetně doporučených finančních částek, příslušnému orgánu obce ke schválení. f) Na každý jednotlivý projekt se podává jedna samostatná žádost. g) Žádost, která nesplňuje všechny formální náležitosti, bude vrácena k doplnění. Žadateli se stanoví lhůta k doplnění dle jeho rozsahu a náročnosti nejdéle však 30 dnů. V. Posouzení žádostí 1. Dotace na činnost: dotace se rozděluje mezi oprávněné žadatele s přihlédnutím k následujícím kritériím: - stávající poskytování jiné podpory činnosti (např. bezplatný či zvýhodněný pronájem v prostorách ve vlastnictví obce apod.) - zkušenosti se spoluprací s žadatelem z předchozího období - zohlednění organizací, které pomáhají řešit celoobecní nebo celospolečenský problém - podíl organizace (subjektu) na kulturním, sportovním životě v obci nebo řešení sociální problematiky v obci. 2. Dotace na projekt: dotace se hodnotí a přiděluje zejména podle následujících kritérií: - zapojení mládeže a veřejnosti na projektu - účelnost využití dotace dle zaměření akce a její dopad na veřejnost obce - zda se jedná o akci místního, regionálního, celostátního či mezinárodního charakteru - prezentace obce Doubrava na akcích regionálního, celostátního či mezinárodního charakteru (především na akcích pořádaných ve spolupráci s partnerskými obcemi a městy obce Doubrava) - hospodárnost projektu, podíl spolufinancování - zkušenosti se spoluprací s žadatelem z předchozího období. 3. Při posuzování všech žádostí o dotaci na činnost i na projekt se přihlíží k tomu, zda žadatel o dotaci nemá vůči Obci Doubrava pohledávky (nevyrovnané závazky). VI. Poskytnutí dotace Poskytnutí dotace na činnost a na projekt: - o poskytnutí dotace na činnost i na projekt rozhodují příslušné orgány obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. - prostřednictvím odpovědné osoby obce Doubrava bude žadatel informován o poskytnutí nebo neposkytnutí dotace do 15 dnů od přijetí usnesení příslušného orgánu obce - po oznámení o schválení přidělené dotace bude prostřednictvím odpovědné osoby Obce Doubrava se žadatelem uzavřena smlouva o poskytnutí dotace - celkové vyúčtování poskytnuté dotace je žadatel povinen předložit nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku pověřenému pracovníkovi obecního úřadu viz. příloha č.2. Stránka 3 z 17

4 VII. Kontrola použití dotací Kontrola použití dotace na činnost a na projekt - kontrolu použití a vyúčtování poskytnuté dotace na činnost i na projekt zajišťuje a provádí obecní úřad ve smyslu platného zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. - vyúčtování dotace předkládá žadatel kontrolnímu orgánu - na výzvu k předložení originálů účetních dokladů je příjemce povinen tyto doklady doložit -viz. příloha č.3 - komise provede kontrolu předložených účetních dokladů - o výsledku kontroly je zhotovena písemná zpráva, se kterou seznámí kontrolní orgán radu obce a ta následně seznámí s výsledky kontrol zastupitelstvo obce. VIII. Povinnosti příjemců dotací Příjemce dotace na činnost a na projekt je povinen: - vést průkaznou a přehlednou účetní evidenci o nakládání s poskytnutou dotací dle zákona o účetnictví 563/1991 Sb., v platném znění a souvisejících právních předpisů - na všech účetních dokladech, které se vztahují k poskytnuté dotaci, vyznačit uhrazeno z dotace obce Doubrava č (doplní číslo dotace) - poskytnutou dotaci použít s maximální hospodárností a efektivností výhradně ke sjednanému účelu - fakturace mezi subjekty ekonomicky spojenými by měla být za ceny obvyklé s uvedením rozpisu prací a ceníku - vrátit příslušnou částku na účet obce Doubrava v případě nevyužití dotace k určenému účelu do následujícího kalendářního roku. - vyúčtovat poskytnutou dotaci do následujícího kalendářního roku. - akceptovat veškeré povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace a dodržovat veškeré termíny a lhůty, které rovněž vyplývají z výše uvedené smlouvy. IX. Závěrečná ustanovení 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 2. Rozhodnutí příslušného orgánu obce o výši poskytnuté dotace je rozhodnutím kolektivního orgánu. 3. Žadatelé o dotaci odpovídají za pravdivost údajů v žádostech i v poskytnutých dokladech. 4. Při zjištění nesrovnalostí bude požadováno objasnění žadatele. 5. Při zjištění zkreslených nebo nepravdivých údajů v žádosti má právo finanční výbor Zastupitelstva obce Doubrava vyřadit organizaci (subjekt) ze seznamu žadatelů. Tyto zásady nabývají účinnosti dne 1. ledna 2015 Zpracoval: Šárka Hugáňová, referent úseku vnitřních věcí Přílohy: 1. Žádost 2. Závěrečná zpráva 3. Soupis dokladů 4. Smlouva o poskytnutí dotace Stránka 4 z 17

5 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Doubrava Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace Obecní úřad Doubrava č.p Doubrava ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE Číslo žádosti: (NEVYPLŇOVAT) Pro rok: ŽADATEL Název: Právní forma žadatele: Adresa sídla: Identifikační číslo: Telefon: Internetová prezentace: Členská základna celkem: Počet dětí a mládeže z členské základny: Jméno, příjmení statutárního orgánu nebo osoby oprávněné jednat a podepisovat se za žadatele: Trvalé bydliště: Telefon: Jméno, příjmení kontaktní osoby odpovědné za realizaci projektu nebo činností: Trvalé bydliště: Telefon: Stránka 5 z 17

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název projektu/předmět činnosti (pokud se jedná o dotaci na činnost, uveďte předmět činnosti) Popis projektu: (pokud se jedná o dotaci na činnost, uveďte aktivity v daném roce, ve kterém budete čerpat dotaci a vypište, které náklady byste chtěli z dotace pokrýt) (max znaků): Odůvodnění žádosti o dotaci: Stránka 6 z 17

7 Celkový roční rozpočet žadatele: Podíl na rozpočtu žadatele: Výše finančního podílu ostatních subjektů na projektu nebo činnosti v Kč: Výše požadované dotace z rozpočtu obce Doubrava v Kč: Číslo bankovního účtu žadatele: DOTACE NA PROJEKT: (NEVYPLŇOVAT U ŽÁDOSTI NA ČINNOST) Uveďte, jaká je cílová skupina projektu a počet účastníků, které projekt může oslovit. Uveďte udržitelnost projektu (jak bude projekt dále pokračovat, co získáte realizací projektu a jaký přínos bude mít pro obec): Přínosy projektu: Výstupy projektu: Celkový rozpočet projektu: (podrobný rozpočet nutno doložit k žádosti) PROHLÁŠENÍ ŽADATELE Prohlašuji, že vůči obci Doubrava nemám závazky po lhůtě splatnosti, nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, nebo na pojistném a na penále na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a žadatel není v prodlení se splácením splátek. Prohlašuji, že na majetek žadatele nebyl prohlášen konkurz, nebylo zahájeno konkurzní, případně insolvenční řízení nebo reorganizace a návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka. Prohlašuji, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuji žádné okolnosti důležité pro dotační řízení. Jsem si vědom povinnosti písemně ohlásit adresátu do sedmi kalendářních dnů veškeré změny údajů uvedených v této žádosti. Souhlasím s využitím svých osobních údajů uvedených v této žádosti pro účely dotačního řízení... místo datum podpis 1 Přílohy: - doklad o registraci organizace (např. stanovy, zřizovací listina apod.; kopie, není nutné úřední ověření) - doklad ustanovující statutárního zástupce (např. plná moc, doklad o volbě nebo jmenování; kopie, není nutné úřední ověření) - doklad o vlastnictví bankovního účtu organizací (kopie, není nutné úřední ověření; musí obsahovat identifikaci organizace a celé číslo účtu) 1 V případě právnické osoby statutární orgán nebo osoba oprávněná jednat a podepisovat se za žadatele. Stránka 7 z 17

8 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Doubrava Příloha č. 2 - Závěrečná zpráva o realizaci projektu Závěrečná zpráva o realizaci činnosti/projektu 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Číslo dotace: Příjemce dotace (název organizace): Adresa, IČ: 2. ÚDAJE O SMLOUVĚ: Datum podpisu smlouvy: Datum ukončení smlouvy: Smlouva byla změněna dodatkem ANO NE Údaje o dodatcích: Datum uzavření: Důvod dodatku: 3. POPIS REALIZACE ČINNOSTI/PROJEKTU Stránka 8 z 17

9 4. NAPLNĚNÍ CÍLŮ PROJEKTU A VÝSTUPY PROJEKTU (NEVYPLŇOVAT U DOTACE NA ČINNOST) (srovnání plánovaných a skutečně dosažených cílů projektu; např.: počty akcí, vydaných publikací, tisků, výrobků, účastníků, účinkujících atd.) Pokud byly skutečně dosažené cíle nižší než plánované, je nutné k tomu podat zdůvodnění! 5. PROBLÉMY VZNIKLÉ V PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU A PŘIJATÁ NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ (pokud žádné problémy nevznikly, tuto skutečnost uveďte) U závěrečné zprávy poskytnuté dotace na činnost nevyplňovat!! 6. UDRŽITELNOST PROJEKTU (JAK BUDE NADÁLE PROJEKT POKRAČOVAT): U závěrečné zprávy poskytnuté dotace na činnost nevyplňovat!! Stránka 9 z 17

10 7. ZHODNOCENÍ PROJEKTU Z FINANČNÍHO HLEDISKA: (Srovnání plánovaných a skutečných nákladů a příjmů projektu, co vedlo k nedočerpání nebo přečerpání jednotlivých kapitol apod.) U závěrečné zprávy poskytnuté dotace na činnost nevyplňovat!! 8. OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY A INFORMOVÁNÍ O ČINNOSTI/PROJEKTU TISKOVÉ A MEDIÁLNÍ ZPRÁVY OSTATNÍ OZNÁMENÍ V MÉDIÍCH OZNÁMENÍ VE VŠECH MATERIÁLECH OZNÁMENÍ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH JINÉ FORMY PUBLICITY A INFORMOVÁNÍ K závěrečně zprávě přiložte materiály, jejichž výroba byla hrazena v rámci projektu, k doložení skutečnosti, že bylo vhodně a správně zviditelněno spolufinancování projektu ze strany Obce Doubrava (např. pozvánky na akce, letáky, brožurky tiskové zprávy, inzeráty v tisku, studie atd.). Doložte také veškeré tiskoviny, ve kterých byl projekt zmíněn. 9. PŘÍLOHY ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY: 1. Soupis účetních dokladů vztahujících se k čerpání dotace. 2. Kopie účetních dokladů vztahujících se k čerpání dotace. 3. Ostatní prosím vypište (např. výtisk materiálů tištěných v rámci projektu): Stránka 10 z 17

11 10. PODPISY ZA PŘÍJEMCE DOTACE VYHOTOVIL: Jméno statutárního zástupce: Datum: Podpis statutárního zástupce: Razítko: Vyplní pověřený pracovník obecního úřadu PŘEDBĚŽNOU KONTROLU SPRÁVNOSTI PODANÝCH MATERIÁLŮ PROVEDL: Datum: Jméno: SCHVÁLIL: Jméno: Datum: Podpis: Razítko: Veškeré podklady budou po schválení předány příslušnému kontrolnímu orgánu obce, který provede veřejnosprávní kontrolu dle příslušných norem. Stránka 11 z 17

12 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Doubrava Příloha č. 3 Soupis účetních dokladů Soupis účetních dokladů Účel použití dle smlouvy (vypsat) Pořadové číslo dokladu Doklad číslo: (faktura, paragon, pokladní doklad) Datum: Účel výdaje vydáno za: Částka v Kč: (částka na dokladu) Z dotace hrazeno Kč: CELKEM: Stránka 12 z 17

13 - vyplní pracovník obecního úřadu Výše schválené neinvestiční dotace: Kč Celkové náklady: Kč Uznatelné náklady (dle kontroly pověřeným pracovníkem): Kč Závady ve vyúčtování nebyly byly (stručný výpis) Stručný výpis závad: Vyúčtování ověřeno dle kopií/originálů dokladů: Datum: Podpis pověřeného pracovníka: Veškeré podklady budou po schválení předány příslušnému kontrolnímu orgánu obce, který provede veřejnosprávní kontrolu dle příslušných norem. Stránka 13 z 17

14 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Doubrava Příloha č. 4 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřená v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany Obec Doubrava sídlo obecního úřadu: č. p. 599, Doubrava, zastoupená: IČ: , DIČ: CZ , bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: /0100, jako poskytovatel a. se sídlem:. zastoupený:. IČ:. DIČ: bankovní spojení: č. účtu:. jako příjemce. uzavírají tuto smlouvu II. Předmět smlouvy 1. Poskytovatel, v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu obce Doubrava schválenými Zastupitelstvem obce Doubrava poskytne ze svého rozpočtu na rok..příjemci finanční účelovou dotaci ve výši Kč (slovy: korun českých). 2. Dotace bude příjemci poskytnuta převodem na jeho shora uvedený účet do 30-ti dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. III. Účel a podmínky použití dotace 1. Dotace je příjemci poskytována na účel Příjemce je povinen poskytnutou dotaci použít s maximální hospodárností a efektivností výhradně ke sjednanému účelu. 3. Příjemce poskytnutou dotaci vyčerpá nejpozději do daného kalendářního roku, ve kterém je smlouva o poskytnutí dotace sjednána. Finanční prostředky nelze převádět do následujícího roku. Čerpáním dotace se rozumí úhrada prokazatelných nákladů vynaložených na realizaci sjednaného účelu převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bezhotovostním převodem ve prospěch dodavatele(ů). Tyto náklady musí být do Stránka 14 z 17

15 daného kalendářního roku dodavatelem vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví příjemce. 4. Příjemce předloží poskytovateli nejpozději do následujícího kalendářního roku Závěrečnou zprávu o realizaci činnosti/projektu a doloží vyúčtování finanční dotace vše na předepsaném formuláři včetně kopií pokladních či jiných daňových dokladů a dokladů prokazujících jejich zaplacení (např. bankovní výpis). Pokud dotaci, případně její část, nevyčerpá do daného kalendářního roku, je povinen dotaci, případně její nevyčerpanou část, vrátit nejpozději do následujícího kalendářního roku zpět na účet poskytovatele. IV. Povinnosti příjemce 1. O podporovaných aktivitách příjemce průběžně zpracovává stručné písemné informace (dle možností také v elektronické podobě a včetně fotodokumentace), které neprodleně po uskutečnění konkrétní aktivity postoupí obecnímu úřadu (min. 1x za dobu čerpání dotace). 2. Příjemce se zavazuje označit originály všech účetních dokladů vztahujících se k dotaci textem: Uhrazeno z dotace obce Doubrava č. a doplní číslo dotace. 3. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost vhodným způsobem o realizaci aktivity za finanční podpory obce. 4. Uzavřením této smlouvy se zároveň povoluje příjemci dotace použít znak obce Doubrava k prezentaci obce jako poskytovatele finančních prostředků na akcích a v materiálech přímo souvisejícími s účelem dotace. Znak obce musí být použit v souladu se všemi náležitostmi, které vyplývají ze zákona. 5. Příjemce dotace je povinen informovat poskytovatele o všech změnách, vztahujících se k předmětu dotace a veškerých informacím vyplývajících z této smlouvy. Zejména pak změna statutárního zástupce, bankovního účtu, kontaktních osob apod., a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo a tyto změny také doložit příslušnými doklady. V. Kontrola hospodaření s poskytnutými prostředky 1. Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanoveními zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů provádět kontrolu plnění této smlouvy a příjemce je povinen tuto kontrolu akceptovat a poskytnout poskytovateli při výkonu kontroly patřičnou součinnost. 2. Nebude-li dotace použita ke sjednanému účelu nebo dojde-li k porušení kteréhokoliv ustanovení této smlouvy ze strany příjemce, je povinností příjemce dotaci nebo její nesprávně použitou část poskytovateli vrátit, a to nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení takovéhoto kontrolního zjištění. VI. Sankce 1. Je-li příjemce v prodlení s předložením Závěrečné zprávy a vyúčtování dle bodu č. III této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů avšak méně než 60 kalendářních dnů, je poskytovatel oprávněn požadovat od příjemce smluvní pokutu ve výši 10% schválené dotace. Stránka 15 z 17

16 2. Je-li příjemce v prodlení s předložením Závěrečné zprávy a vyúčtování dle bodu č. III této smlouvy o více než 60 kalendářních dnů je poskytovatel oprávněn požadovat od příjemce smluvní pokutu ve výši 25% schválené dotace. 3. Neodstraní-li příjemce ve lhůtě stanovené poskytovatelem nedostatky předložené Závěrečné zprávy a vyúčtování nebo nedodrží lhůtu pro přepracování těchto dokumentů, je poskytovatel oprávněn požadovat od příjemce smluvní pokutu ve výši 0,05% schválené dotace za každý započatý den prodlení. 4. Je-li příjemce v prodlení s vrácením poskytnuté dotace podle bodu č. III této smlouvy, je poskytovatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 6. Nastane-li situace, že je na příjemce dotace vyhlášeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, je příjemce povinen poskytovatele o této situaci informovat. 7. Příjemce dotace je povinen vykázat včas a řádně vyúčtování a předložit Závěrečnou zprávu a v případě, že nebude schopen doložit požadovaným způsobem v souladu se smlouvou, rozpočtem a Zásadami pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu obce Doubrava nebo neumožní jeho kontrolu, bude muset neprokazatelně využitou část dotace neprodleně navrátit poskytovateli, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k jejich vrácení. 8. Příjemce se zavazuje smluvní pokutu uhradit vždy do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k její úhradě. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody, která porušením povinností příjemce vznikla. Povinnost úhrady uplatnění smluvní pokuty a náhrady škody trvá i po skončení platnosti této smlouvy. 9. Příjemce bere na vědomí svou trestněprávní odpovědnost v případě, že použije dotaci na jiný než sjednaný účel dle bodu II. této smlouvy. VII. Ukončení smlouvy 1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením. 2. Poskytovatel může od této smlouvy odstoupit v případě, že příjemce: a) v souvislosti s poskytnutím dotace, vyúčtováním nebo prováděním kontroly sdělí poskytovateli nepravdivé údaje, b) použije dotaci nebo její část k jinému účelu, než bylo uvedeno ve smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace, c) odmítne-li příjemce použití dotace průkazně doložit nebo neumožní poskytovateli přezkoumání či kontrolu použití dotace, d) nepředloží-li Závěrečnou zprávu nebo vyúčtování se všemi požadovanými doklady ani do 60 kalendářních dnů po termínu, v němž měly být dle této smlouvy předloženy, e) bude na příjemce zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, f) poruší-li jakoukoli další z povinností dle této smlouvy a neodstraní takovéto porušení ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k dodržení smluvních závazků. 3. Odstoupí-li poskytovatel od této smlouvy, je příjemce povinen vrátit poskytnutou dotaci nebo její část do 30 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o této skutečnosti poskytovatelem. VI. Závěrečná ustanovení 1. O poskytnutí dotace a o uzavření této smlouvy rozhodl příslušný orgán obce Doubrava dne usnesením č. Stránka 16 z 17

17 2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží po jednom vyhotovení. 4. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků schválených Zastupitelstvem obce Doubrava a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 5. Poskytovatel a příjemce shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany své podpisy. Obsah smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Doubrava č ze dne V Doubravě dne:... poskytovatel příjemce Stránka 17 z 17

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU (dále jen Zásady ) I. Základní ustanovení 1.

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 1 S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov 1. Město Mikulov se sídlem: zastoupen: Náměstí 1, 692 20 Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY a IČ: 7000283347 DIČ: CZ 00283347 bankovní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 3. zasedání dne 25. 3. 2015 USNESENÍ č. 36/15/ZMČ k poskytnutí účelové dotace Českému svazu ochránců přírody Zastupitelstvo MČ po projednání I.

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací rezervací Strana 1 (celkem 5) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací Smluvní strany: Město Česká

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE j Mi }Rf\\ ^KuSLh/NK V M< ~.s ícrajskv"uraď ČÍSLO SMLOUVY ;DODATKU;' SMLOUVA ^ - ^ í - SS\ S& K o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

číslo smlouvy: /2015/GCS

číslo smlouvy: /2015/GCS Příloha usn. RM10 č. 10/165/V/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č.

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.8/2015 Smluvní strany Obec Hodonice, se sídlem Obecní 287, 671 25 Hodonice zast. Bc. Pavlem Houštěm, starostou obce IČ: 00 29 27 88 DIČ: CZ 00292788 bankovní

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy Smlouva o poskytnutí účelové dotace (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) mezi těmito

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419. číslo smlouvy... I.

Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419. číslo smlouvy... I. Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419 číslo smlouvy..... I. Smluvní strany Obec Janov nad Nisou se sídlem: Janov nad Nisou č. p. 520 468 11,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Finanční příspěvek na provoz Potravinové banky Liberec, o. s. na rok 2014 Zpracovala: odbor,

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1480/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 5.11.2013 usnesením č. 1639/13/RK Smluvní strany : Liberecký

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

1. Obecná ustanovení

1. Obecná ustanovení Zásady pro poskytování programových dotací z rozpočtu obce Hroznová Lhota 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Zásady pro poskytování programových dotací z rozpočtu obce Hroznová Lhota (dále jen Zásady ) stanoví

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK OLP/3203/2013 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu.

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu ČÍSLO: PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015.

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje S m l o u v a o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/879/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 4. 3. 2014 usnesením č. 324/14/RK Smluvní strany : Liberecký kraj se sídlem

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

KUÍ1SP00QDZV4 SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

KUÍ1SP00QDZV4 SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje UillIi.WSKiiSI! /SKV KÍÍA1 KiíAlSKÝ VÍÍ.W) KUÍ1SP00QDZV4 SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje \ib. I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

KUMSP00QGIBF SMLOUVA LlJi^í-.. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

KUMSP00QGIBF SMLOUVA LlJi^í-.. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP00QGIBF SMLOUVA LlJi^í-.. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje MORAVSKOSÍ t-7sj

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu Města Nový Jičín. č. smlouvy poskytovatele: V2016 xxx/ošks

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu Města Nový Jičín. č. smlouvy poskytovatele: V2016 xxx/ošks VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu Města Nový Jičín č. smlouvy poskytovatele: V2016 xxx/ošks V souladu s podmínkami směrnice Města Nový Jičín č.../2015 Poskytování dotací a návratných

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy ZK-04-2015-04, př. 1 počet stran: 6 RK-17-2015-10, př. 1 počet stran: RK-17-2015-xx, př. 1 6 Počet stran: 6 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň Obsah: I. Obecná ustanovení... 2 II. Předkládání žádostí... 2 III. Dotace

Více

Článek I. Předmět a účel smlouvy. který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.255/13/zk ze dne 25.6.2013.

Článek I. Předmět a účel smlouvy. který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.255/13/zk ze dne 25.6.2013. Smluvní strany : S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1548/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 4.6.2013 usnesením č. 909/13/RK

Více

S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města

S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Poskytovatel : Město Český Těšín Zastoupené: Ing. Vítem Slováčkem, starostou města nám.čsa 1, 737 01 Český Těšín IČ: 00297437 CZ00297437 Bankovní

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Lanškroun

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 18783 /2015 Počet listů dokumentu: 8 Počet listů příloh: 7 Spisový znak: 53.2 Pravidla pro poskytování dotací

Více

Smlouva č. [BUDE DOPLNĚNO]/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013

Smlouva č. [BUDE DOPLNĚNO]/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 Smlouva č. [BUDE DOPLNĚNO]/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 Článek 1 Smluvní strany Státní fond dopravní infrastruktury Sokolovská 278,

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy 8 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších

Více

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015 Město Krásná Lípa vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 03-48/2015 ze dne 11. března 2015 Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení 1) Účel dotace: Dotace je určena pro způsobilé

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU NA ROK 2012 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby. Žádosti o grant hl.m. Prahy (dále jen Žádost

Více

VZOR PID... stejnopis č.

VZOR PID... stejnopis č. Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 2245 ze dne 19. 8. 2014 VZOR PID... stejnopis č. mezi: SMLOUVA č. DOT../2015 o poskytnutí účelové dotace - grantu č... na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště:

Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště: Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku místa na zvláštní list): a) osoba

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2013 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento předpis upravuje způsob poskytování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice

Zásady pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice Zásady pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Účelem zásad pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice (dále jen Zásady ) je stanovení závazných, nediskriminačních,

Více

Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů: Materiál byl projednán v KŽP dne 5.9. Stanovisko komise bude sděleno ústně.

Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů: Materiál byl projednán v KŽP dne 5.9. Stanovisko komise bude sděleno ústně. Odbor životního prostředí R6/036 schůze Rady města Brna konaná dne 14. 9. 2011 RM6/ Název: Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna na podporu projektů ekologické výchovy ve městě

Více

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e 1/ Zásady upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb.

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T Zásady 1. Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP ze dne 19. 8.2014 PID Stejnopis č. Vzor Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více