Zásady pro poskytování dotací a grantů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady pro poskytování dotací a grantů"

Transkript

1 Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů jednotné procesní postupy a podmínky při poskytování dotací a grantů z rozpočtu města Vyškova. 1. Účel poskytování dotací a grantů Město Vyškov považuje podporu ve formě dotací a grantů za důležitý nástroj k plnění úkolů rozvoje města, uspokojování potřeb jeho obyvatel a neziskového sektoru v něm působícího. Tato finanční podpora neziskovému sektoru slouží jako doplňkový zdroj jeho financování. 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Dotace finanční příspěvek účelově vymezený na činnost organizace za splnění stanovených podmínek nebo na konkrétní projekt navržený k realizaci žadatelem o poskytnutí dotace. 2.2 Grant konkrétní projekt vyhlášený městem, na jehož realizaci může město poskytnout finanční příspěvek se stanovením kriterií. 2.3 Projekt žadatelem navrhovaný soubor činností k realizaci za účelem splnění stanoveného cíle. 2.4 Žadatel fyzická nebo právnická osoba žádající o poskytnutí dotace nebo grantu z rozpočtu města Vyškova, vyvíjející svoji neziskovou činnost na území města Vyškova nebo pro občany města Vyškova. 2.5 Příjemce právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace nebo grantu. 2.6 Poskytovatel město Vyškov. 2.7 Příslušný orgán města rozhodující o poskytnutí dotace nebo grantu: Rada města Vyškova při poskytování finančních prostředků do ,- Kč včetně jednomu žadateli v jednom kalendářním roce; Zastupitelstvo města Vyškova při poskytování finančních prostředků nad ,- Kč jednomu žadateli v jednom kalendářním roce. 2.8 Neoprávněné použití prostředků výdaj, provedený v rozporu s účelem použití a podmínkami stanovenými ve smlouvě. 2.9 Zadržení peněžních prostředků porušení povinnosti vrácení prostředků ve stanoveném termínu Porušení rozpočtové kázně každé neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků 2.11 Vyúčtování průkazné doložení použití přijatých finančních prostředků, jehož součástí je zpráva o plnění stanovených cílů projektu nebo činnosti Hodnotitelská skupina poradní orgán Rady města Vyškova, který posuzuje žádosti o dotace a granty a doporučuje příslušným orgánům města poskytnutí finančních prostředků Vzory Vzor č.1 Žádost o poskytnutí dotace/grantu z rozpočtu města Vyškova Vzor č. 2 Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace/grantu z rozpočtu města Vyškova Vzor č. 3 Vyúčtování záloh na služby s nájmem spojené z dotace nebo grantu z rozpočtu města Vyškova

2 3. Úvodní ustanovení 3.1 Dotace mohou být poskytnuty občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, církevním, náboženským společnostem nebo církevním právnickým osobám a jiným fyzickým nebo právnickým osobám, které mají sídlo (bydliště) nebo působí na území města Vyškova, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných městem Vyškovem, a jejich nezisková činnost je zaměřena na níže uvedené oblasti: A. Tělovýchova a sport B. Vzdělání a věda C. Volnočasové aktivity mládeže, protidrogové aktivity a prevence kriminality D. Kultura E. Sociální služby (mimo služby, registrované na základě z. č. 108/2006 Sb., v platném znění), podpora rodin a zdravotnictví, F. Ochrana životního prostředí a požární ochrana 3.2 Granty mohou být poskytnuty všem výše uvedeným žadatelům ve vyjmenovaných oblastech včetně příspěvkových organizací zřizovaných městem Vyškov. 4. Obecná ustanovení o dotacích a grantech 4.1 Na poskytnutí dotace nebo grantu není právní nárok a důvody neposkytnutí, případně pouze částečného poskytnutí, se žadatelům nesdělují. 4.2 Dotace i grant se poskytují na výdaje vynaložené na projekty nebo činnosti realizované v kalendářním roce, na který byla poskytnuta dotace nebo grant. 4.3 Poskytnuté dotace nebo granty nemohou být převedeny na jiný subjekt, ani použity k jinému než stanovenému účelu. 4.4 Dotace nebo granty se neposkytují fyzickým a právnickým osobám: které nemají k datu podání žádosti vyrovnány všechny závazky po lhůtě splatnosti vůči městu a jeho zřízeným a založeným organizacím, Jihomoravskému kraji nebo státu, které se dopustily vážného zkreslení předaných informací požadovaných městem Vyškov k poskytnutí dotací nebo grantů, na jejichž majetek byl prohlášen konkurz nebo proti nim bylo zahájeno insolvenční řízení, nebo byl konkurz zrušen pro nedostatek majetku žadatele nebo jsou v likvidaci, které byly pravomocně odsouzené pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti žadatele nebo trestný čin proti majetku tato podmínka se vztahuje na osoby vykonávající funkci statutárního orgánu nebo všechny členy statutárního orgánu. 4.5 Z poskytnuté dotace nebo grantu lze hradit výdaje nezbytné pro realizaci projektu, které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty. 4.6 Z poskytnuté dotace nebo grantu nelze hradit: stavební investice, zálohové platby, které nebudou zúčtovány do konce kalendářního roku, na který byla poskytnuta dotace nebo grant, s výjimkou zálohových plateb za služby s nájmem spojené, uvedené v nájemních smlouvách, jenž má příjemce dotace nebo grantu uzavřeny, platby pokut, penále, cla, pojištění, úroků, leasingových splátek, platy (mzdy) zaměstnanců, zákonné odvody zaměstnavatele, platby za pojištění zaměstnanců a odměny statutárních orgánů žadatele, kteří se nepodílejí na

3 realizaci konkrétního schváleného projektu nebo činnosti, členské příspěvky v mezinárodních institucích, odpisy majetku, tvorbu fondů, provedení účetního auditu. 4.7 Příslušné orgány města při schvalování dotace nebo grantu mohou stanovit další podmínky jejich poskytnutí, které budou uvedeny ve smlouvě o poskytnutí dotace nebo grantu. V případě schválení použití dotace nebo grantu na osobní výdaje stanoví příslušný orgán města vždy jejich maximální výši. 4.8 Příjemce je povinen oznámit do 15-ti dnů každou změnu údajů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace nebo grantu a skutečností majících vliv na jejich poskytnutí (např. zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárních zástupců, sídla apod.). 5. Postup při poskytování dotací a grantů 5.1 Město zveřejní na své úřední desce, internetu a ve Vyškovském zpravodaji záměr poskytnout dotace a granty pro daný rok. Termín pro podávání žádostí o poskytnutí dotací a grantů stanovuje Rada města Vyškova pro příslušný rok a je nejméně do 30 dnů po zveřejnění záměru poskytnutí dotací a grantů na úřední desce města Vyškova; nejpozději v poslední den stanovené lhůty. Je možné také předání k doručení poštovní doporučenou zásilkou, přičemž rozhodující je den uvedený na podacím razítku pošty. Při osobním doručení žádosti bude žadateli doručení potvrzeno razítkem na dalším písemném vyhotovení žádosti. 5.2 Zveřejněný záměr obsahuje oblasti, v jejichž rámci mohou zájemci předkládat žádosti o dotace a granty; u grantů také názvy grantových projektů, které pro daný rok vyhlásí město včetně věcně příslušných odborů, které budou žádosti předkládat k dalšímu řízení. 5.3 Příslušný odbor podle oblasti své činnosti žádosti zkontroluje po formální stránce. V případě zjištěných nedostatků vyzve žadatele k jejich odstranění a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. V případě, že žadatel ve stanovené lhůtě nedostatky neodstraní, nebude žádost podle těchto zásad projednána. 5.4 Příslušný odbor podle oblasti své činnosti vydá ke každé žádosti stanovisko, které bude obsahovat doporučení zda dotaci či grant žadateli poskytnout, v jaké výši, nebo neposkytnout. Poté předá kompletní žádosti o poskytnutí dotací a grantů včetně svého stanoviska hodnotitelské skupině 5.5 Hodnotitelská skupina žádosti projedná, vyhodnotí a předá příslušným odborům návrhy na poskytnutí finančních prostředků pro jednotlivé žadatele. Příslušné odbory předloží radě a zastupitelstvu města společný souhrnný materiál s návrhy na poskytnutí finančních prostředků pro jednotlivé žadatele. 5.6 Konečné rozhodnutí o poskytnutí dotací a grantů konkrétním žadatelům učiní příslušný orgán města. 5.7 O výsledku rozhodnutí orgánů města budou žadatelé informováni do 30 dnů příslušnými odbory dle oblasti činnosti. 5.8 Příslušný odbor zajistí uzavření smlouvy o poskytnutí dotace nebo grantu s příjemci, kterým bylo schváleno poskytnutí dotace nebo grantu z rozpočtu města Vyškova. 6. Přijímání žádostí 6.1 Místem podání žádosti o poskytnutí dotace nebo grantu je podatelna Městského úřadu ve Vyškově, Masarykovo nám. 1 nebo příslušný odbor podle oblasti činnosti uvedený ve zveřejněném záměru, nejpozději poslední den stanovené lhůty. 6.2 Žádosti není možné podávat elektronickou poštou nebo faxem. 6.4 Žadatel předkládá poskytovateli písemnou žádost na předepsaném formuláři se všemi požadovanými přílohami.

4 Přílohy žádosti jsou: a) fotokopie aktuálního dokladu o právní subjektivitě žadatele, b) doklad o volbě či jmenování statutárního zástupce (např. jmenovací dekret, usnesení z ustavujícího zasedání či valné hromady apod.) současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek (podepisovat smlouvy) u právnických osob, c) fotokopii dokladu o přidělení identifikačního, případně daňového identifikačního čísla, d) kopie smlouvy o zřízení účtu, na který budou dotace nebo grant převedeny, e) originál čestného prohlášení, že žadatel nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči městu a jeho zřízeným a založeným organizacím, Jihomoravskému kraji nebo státu, f) akreditace je-li pro danou oblast neziskové činnosti vyžadována, Pokud žadatel předkládá žádost na stejný odbor, není nutné v případě podávání žádosti přikládat v následujících letech přílohy opětovně, pokud nedojde ke změnám. Jestliže žadatel deklaruje, že nedošlo od posledního podání žádosti ke změnám, je povinen toto osvědčit čestným prohlášením. 6.5 Formulář žádosti o dotaci nebo o grant a zásady pro poskytování dotací a grantů lze získat na příslušných odborech města Vyškova podle oblasti činnosti nebo na internetových stránkách 6.6 Žádosti doručené po termínu nebudou projednávány podle těchto zásad. 6.7 Žádosti a jejich přílohy se žadatelům nevracejí. 7. Čerpání a vyúčtování dotací a grantů 7.1 Město Vyškov (dále jen poskytovatel) uzavře s příjemcem na základě rozhodnutí příslušného orgánu města Smlouvu o poskytnutí dotace nebo grantu z rozpočtu města Vyškova k realizaci projektu nebo na činnost (dále jen smlouva ). 7.2 Dotace nebo granty budou příjemci uvolněny v termínu stanoveném smlouvou a zaslány na jeho účet bezhotovostním převodem nebo na adresu statutárního zástupce. 7.3 Příjemce je povinen poskytnuté prostředky použít v souladu s uzavřenou smlouvou a k účelu, na který mu byly poskytnuty. 7.4 Pokud je k danému účelu stanovena výše částky, nelze tyto prostředky použít na jiný účel. 7.5 Příjemce je povinen vyčerpat prostředky z poskytnuté dotace/grantu do konce kalendářního roku, v němž mu byly prostředky poskytnuty. Do následujícího roku podá příslušnému odboru vyúčtování (viz. Závěrečná zpráva) včetně zprávy o plnění stanovených cílů projektu nebo činnosti. Ve stejném termínu vrátí případné nevyčerpané prostředky na účet města Příjemce je povinen do následujícího roku podat vyúčtování záloh poskytnutých na služby s nájmem spojené (vzor. 3), pokud tak nemohl učinit v termínu podání řádného vyúčtování dle odst Pokud vznikne ze záloh poskytnutých na služby s nájmem spojené příjemci přeplatek, je příjemce povinen tento přeplatek ve stejném termínu vrátit poskytovateli. 7.7 Příjemce ve vyúčtování, doloží soupisem a kopiemi všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících čerpání poskytnuté dotace nebo grantu.

5 7.8 Příjemce odpovídá za řádné a oddělené sledování poskytnutí a čerpání prostředků dotace nebo grantu ve svém účetnictví (pokud je účetní jednotkou) v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Originály dokladů prokazujících využití dotace nebo grantu z finančních prostředků města Vyškova musí být viditelně označeny způsobem stanoveným ve smlouvě. 7.9 V případě, že se projekt neuskuteční, informuje příjemce o této skutečnosti neprodleně písemně poskytovatele, a dotace či grant se vrací v plné výši na účet města. Příjemce je povinen vrátit nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním nejpozději do 30 dnů od předčasného ukončení nebo zastavení projektu Pokud příjemce dotace nebo grantu zjistí, že není schopen zabezpečit její čerpání v souladu s uzavřenou smlouvou, neprodleně o tomto zjištění písemně informuje poskytovatele finančních prostředků a současně předloží návrh na řešení V případě, že příjemce v termínu pro dodání vyúčtování nevrátí převodem na účet poskytovatele nevyčerpané prostředky dotace nebo grantu, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). V takovém případě je příjemce povinen vrátit tyto prostředky včetně penále Pokud příjemce použije poskytnuté prostředky na dotaci nebo grant (případně jejich část) k jinému účelu, než který je uveden ve smlouvě, považují se tyto prostředky (případně jejich část) za prostředky neoprávněně použité ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V takovém případě je příjemce povinen takto neoprávněně použité prostředky vrátit včetně penále Pokud příjemce poruší povinnosti vyplývající pro něj z uzavřené smlouvy a toto porušení není porušením rozpočtové kázně, může poskytovatel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši do 5 % z částky poskytnuté dotace nebo grantu. Tím není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody. 8. Kontrola V rámci uzavřené smlouvy na poskytnutí dotace nebo grantu si město vyhrazuje právo provedení kontroly použití a dodržení účelovosti poskytnuté dotace nebo grantu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 9. Přechodná a závěrečná ustanovení 9.1 Postupy u dotací a grantů poskytnutých před nabytím účinnosti těchto zásad se řídí dosavadními zásadami. 9.2 Tyto zásady pro poskytování dotací a grantů byly schváleny Zastupitelstvem města Vyškova dne usnesením č. XI.ZM/ a nabývají účinnosti dnem Za aktualizaci zásad pro poskytování dotací a grantů a jejich soulad s platnými právními předpisy a vnitřními normami odpovídá KST/OP. 9.4 Tyto Zásady pro poskytování dotací a grantů ruší a nahrazují: Zásady pro poskytování dotací a grantů účinné od , včetně pozdějších dodatků. Ing. Karel Goldemund starosta města

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ).

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ). Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015

Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 Základní informace Městská část Praha 13 podporuje poskytovatele sociálních služeb působící v zájmu klientů s trvalým

Více

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2013 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento předpis upravuje způsob poskytování

Více

Směrnice pro poskytování grantů v sociální oblasti na rok 2015

Směrnice pro poskytování grantů v sociální oblasti na rok 2015 Označení dokumentu: S/21/2014 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 18.11.2014 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platná Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: MĚSTO TŘINEC

Více

Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007

Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007 Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007 Obecné podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na program Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků 2008 podprogram B. Prevence sociálního

Více

Část III. Přehled vyhlašovaných programů

Část III. Přehled vyhlašovaných programů Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Část I. Úvodní

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová ze dne 9.12.2014 Zastupitelstvo obce Zašová schválilo tato pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová: Čl. I Úvodní

Více

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže METODIKA dotačních titulů města verze 2.1 platnost od zpracoval Kroměřížská rozvojová kancelář o. p. s. Velké nám 115 767 01 Kroměříž krok@mesto-kromeriz.cz Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž

Více

Městská část Praha 4 v y h l a š u j e

Městská část Praha 4 v y h l a š u j e Městská část Praha 4 v y h l a š u j e v souladu s usnesením Rady městské části Praha 4 č. 22R-623/2008 ze dne 28.5.2008 výběrové řízení pro poskytnutí dotace městské části Praha 4 z rozpočtu hlavního

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 MĚSTSKÁ ČÁST PRA H A 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 usnesení 6. zasedání ze dne 18.2.2009 číslo 6R-140/2009 k vyhlášení dotace městské části Praha 4 z rozpočtu hlavního města Prahy na poskytování vybraných

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PŘÍLOHA MATERIÁLU 407/ZK/12 Schváleno usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. XXX/2012/ZK-XX ze dne 20. 12. 2012 GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PODPORA MINIMÁLNÍ SÍTĚ PROTIDROGOVÝCH SLUŽEB NA

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv Část první

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2014 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 01.02.2014 Obsah: A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Odbor veřejné diplomacie Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 tel.: +420 224 183 230, fax: +420 224 182 036 www.mzv.cz MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE

Více

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace A) Úvodní ustanovení 1. Vymezení pojmů: Poskytovatel: Statutární město Ústí nad

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení Metodika pro poskytování finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky MZ pro rok 2014 Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje

Více

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU EVROPSKÝ ROK ROZVOJE 2015 PŘÍPRAVNÁ FÁZE (GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA) PREAMBULE PŘEDLOŽENÝCH NESTÁTNÍMI

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Financování JPO (15JPO01 a 15JPO02)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Financování JPO (15JPO01 a 15JPO02) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Financování JPO (15JPO01 a 15JPO02) Smlouva č.: 15JPO01-0023 kterou v souladu s ustanovením 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T Zásady 1. Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více