Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/2009 kterou se upravuje poskytování dotací v rámci Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/2009 kterou se upravuje poskytování dotací v rámci Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR"

Transkript

1 Úřad vlády České republiky Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/2009 kterou se upravuje poskytování dotací v rámci Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Směrnice stanoví závazné postupy, pravidla a metodiky v rámci organizační struktury Úřadu vlády ČR ve smyslu Organizačního řádu v platném znění při procesu poskytování dotací v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR. 2) Dotace může být v rámci Koncepce Úřadem poskytnuta žadatelům o dotaci jen na základě předloženého projektu vypracovaného dle závazných metodik uvedených v příloze č. 2 této směrnice a vybraných nezávislými komisemi konajícími ve smyslu přílohy č. 3 této směrnice. Čl. 2 Výklad pojmů Pro účely této směrnice: a) Dotací se rozumí poskytnutí neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu na stanovený účel. b) Finančním plněním se rozumí poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na základě rozhodnutí poskytovatele dotace. c) Finančním vypořádáním se rozumí přehled o poskytnutých dotacích, o výši jejich čerpání a vrácení nepoužitých peněžních prostředků. d) Integrovaným informačním systémem se rozumí internetový portál Euroskop.cz, bezplatná informační linka Eurofon a regionální Eurocentra. e) Komise jsou nezávislými výběrovými orgány OEZ a jsou tvořeny zástupci veřejné správy, soukromého i neziskového sektoru. Komise nejsou hodnotícími komisemi ve smyslu zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. f) Koncepcí se rozumí Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na daný rok. g) Neoprávněným použitím finančních prostředků ze státního rozpočtu se rozumí jejich použití, při kterém došlo k porušení povinností stanovených zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), rozhodnutím o poskytnutí těchto prostředků ze státního rozpočtu, a rovněž v případě, nelze-li prokázat, jak byly prostředky ze státního rozpočtu použity. h) OEK se rozumí odbor ekonomický Úřadu vlády ČR. i) OEZ se rozumí odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR. j) OIA se rozumí odbor interního auditu a kontroly Úřadu vlády ČR. 1

2 k) Předkladatelem projektu se rozumí subjekt, který podal poskytovateli dotace žádost o přidělení dotace spolu s projektem zaměřeným na jeden z komunikačních okruhů zveřejněných ve vyhlášení dotačního řízení OEZ na daný kalendářní rok na a Předkladatelem projektu mohou být fyzické i právnické osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v České republice, vyjma příspěvkových organizací dle zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů. l) Příjemcem dotace se rozumí předkladatel projektu, kterému byla dotace poskytnuta na základě rozhodnutí. m) Poskytovatelem dotace se rozumí Úřad vlády ČR, za který rozhoduje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu vedoucí Úřadu vlády ČR a který vykonává prostřednictvím svých odborů (viz výše) s tím spojené úkony. n) Rozhodnutím se rozumí rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu formou neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly 304 -Úřad vlády na příslušný kalendářní rok. o) Správním řádem se rozumí zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (s účinností od ), ve znění pozdějších předpisů. p) Vrácením finančních prostředků ze státního rozpočtu (dále jen vratkou ) se rozumí finanční vypořádání poskytnuté dotace, případně vrácení finančních prostředků při rozhodnutí o odnětí dotace či odstoupení příjemce dotace od projektu do státního rozpočtu kapitoly 304 Úřad vlády. q) Vyúčtováním dotace se rozumí přehled o čerpání a použití prostředků poskytnutých na realizaci příslušného projektu účelově určených na schválený projekt, vč. vyčíslení případné vratky nepoužitých peněžních prostředků. r) Zadržením finančních prostředků ze státního rozpočtu se rozumí porušení povinnosti vrácení prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ve stanoveném termínu na předepsaný účet poskytovatele. s) Zákonem o finanční kontrole se rozumí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. t) Zákonem o rozpočtových pravidlech se rozumí zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 3 Finanční prostředky 1) Finanční prostředky určené na dotace v rámci dotačního řízení jsou čerpány ze státního rozpočtu kapitoly 304 Úřad vlády. 2) OEK za tímto účelem zřídí samostatné účty určené na příslušný kalendářní rok na Dotační řízení informování o EU", ze kterých budou uvolňovány finanční prostředky jednotlivým příjemcům dotací. OEK zajistí oddělené sledování poskytnutých dotací. Podklady předloží OEZ OEK. 3) OEK zřizuje a vede účty tak, aby bylo možné identifikovat jednotlivé příjemce dotace a sledovat výši dotací (včetně jejich vratek) jim poskytnutých v daném rozpočtovém roce. Číslo rozhodnutí se stává variabilním symbolem, jenž slouží k přímé identifikaci toku a mechanismů poskytování finančních prostředků. 2

3 Čl. 4 Metodické postupy a pravidla 1) OEZ zajišťuje a organizuje průběh dotačního řízení v souladu s ustanoveními příloh č. 2, č. 3 a č. 4 této směrnice. 2) OEZ specifikuje organizační detaily dotačního řízení v jeho vyhlášení. Všechny informace o dotačním řízení jsou zveřejňovány na internetových stránkách a v souladu s odstavcem 6 tohoto článku. 3) OEZ vystaví rozhodnutí zvlášť pro každého příjemce dotace. OEZ odpovídá za přesnost a správnost údajů o příjemci dotace, uváděných v rozhodnutí, včetně ověření právní subjektivity příjemce dotace. Vzor rozhodnutí je uveden v příloze č. 1 této směrnice. 4) OEZ zasílá pro informaci seznam příjemců dotací OIA do jednoho měsíce od vydání rozhodnutí. 5) OEZ odpovídá za zaslání podepsaných rozhodnutí příslušným příjemcům dotací. Kopie schválených rozhodnutí předává OEZ na OEK. Součástí rozhodnutí jsou podmínky, které je příjemce dotace povinen dodržet při čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu. Poskytnuté finanční prostředky ze státního rozpočtu lze použít jen na účel uvedený v rozhodnutí. 6) Rozhodnutí vydává vedoucí Úřadu vlády ČR jakožto statutární orgán poskytovatele dotace. 7) Dotace jsou příjemcům poskytovány prostřednictvím OEK ve výši stanovené rozhodnutím ve formě dvou splátek. 8) OEK odpovídá za finančního plnění příjemcům dotací formou platebních příkazů na účet příjemce dotace, uvedený v příslušném rozhodnutí. 9) Finanční plnění je realizováno OEK na základě požadavku OEZ. OEZ odpovídá za dodržení podmínek pro uskutečnění finančního plnění. Čl. 5 Kontrola finančních prostředků 1) Řídící kontrola nakládání s finančními prostředky, které jsou poskytnuty příjemcům dotace na základě příslušných rozhodnutí, probíhá ve třech fázích, a to v souladu se zákonem o finanční kontrole a vyhláškou Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a odpovídá ustanovením uvedeným ve směrnici č. 10/2008 vedoucího Úřadu vlády ČR o finanční kontrole a ve směrnici č. 11/2008 vedoucího Úřadu vlády ČR o oběhu účetních dokladů. Na kontrole se podílí OEZ a OEK. 2) Veřejnosprávní kontrolu podle příslušných ustanovení zákona o finanční kontrole, a zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů provádí u příjemce dotace OIA. Spoluúčast na kontrole věcného plnění příslušného projektu zabezpečují zástupci OEZ. 3

4 Čl. 6 Řízení o odnětí dotace 1) V případech uvedených v 15 zákona o rozpočtových pravidlech zahájí poskytovatel dotace řízení o odnětí dotace. 2) Na řízení o odnětí dotace se vztahují obecné předpisy o správním řízení (správní řád včetně prováděcích předpisů k zákonu). 3) V případě nedostatků zjištěných průběžnou kontrolou vydává vedoucí Úřadu vlády ČR rozhodnutí o odnětí dotace nebo její části na základě podkladů příslušných odborů v souladu s článkem 5. 4) V případě, že by důvodem k zahájení správního řízení bylo uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů, které měly zásadní vliv na poskytnutí dotace, je příjemce dotace povinen poskytnuté prostředky státního rozpočtu v celém rozsahu vrátit na účet poskytovatele, ze kterého byla dotace poskytnuta. 5) Rozhodnutí o odnětí dotace vydává poskytovatel dotace na základě podkladů zpracovaných OEZ, svým podpisem ho potvrzuje vedoucí Úřadu vlády ČR. O tomto kroku OEZ informuje OEK a OIA. Příjemce dotace může podat vedoucímu Úřadu vlády ČR zvláštní řádný opravný prostředek rozklad. Čl. 7 Vratky dotací 1) Nevyčerpané přidělené finanční prostředky příjemce dotace vrátí: a) V případě předčasného ukončení projektu (viz případy uvedené v čl. 6 výše) na číslo účtu, ze kterého byla příjemci dotace poskytnuta. b) V rámci závěrečného finančního vypořádání na depozitní účet poskytovatele dotace č / ) Při nesplnění takové povinnosti postupuje kontrolující v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem o finanční kontrole a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, popř. zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.. Čl. 8 Závěrečná ustanovení 1) Informace o výsledku dotačního řízení a o výši přidělených dotací jsou zveřejňovány na internetových stránkách a poté, kdy bylo vedoucím Úřadu ČR vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. 2) Tato směrnice ruší Směrnici vedoucího Úřadu vlády ČR č. 4/ ) Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. V Praze dne 29. ledna 2009 Zpracovatel: odbor informování o evropských záležitostech Jan Novák vedoucí Úřadu vlády ČR 4

5 Přílohy ke Směrnici vedoucího Úřadu vlády č. 1/2009 č. 1 Vzor Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu formou neinvestiční dotace č. 2 Metodika pro vypracování projektů a způsob jejich financování č. 3 Statut a jednací řád výběrových komisí, kritéria výběru projektů č. 4 Metodika pro kontrolu projektů a odnětí dotace 5

6 Příloha č. 1 ke Směrnici vedoucího Úřadu vlády č. 1/2009 Vzor Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu formou neinvestiční dotace Česká republika Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Malá Strana (dále jen poskytovatel ) vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů Rozhodnutí č. x/20xx OEZ o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu formou neinvestiční dotace z kapitoly 304 Úřad vlády na rok 20xx Příjemce dotace: Právní forma příjemce dotace: IČ: Číslo a datum registrace u MV (občanské sdružení) Oddíl a vložka o.p.s. v obchodním rejstříku (obecně prospěšná společnost) Datum evidence na MK (církevní právnická společnost) Číslo OP žadatele (pokud je žadatel fyzická osoba) Ulice: Město: Kraj: Telefon / mob.: Statutární orgán: Bankovní spojení: Dotace bude poskytnuta: Převodem na účet příjemce PSČ: Kód kraje: 6

7 Název programu: Účelové určení dotace: Cíl dotace: Název projektu: Číslo projektu: Splátkový kalendář: Koncepce informování o evropských záležitostech Koncepce informování o evropských záležitostech neinvestiční finanční prostředky Informování o evropských záležitostech dle schváleného projektu 1. Splátka datum: Výše (Kč): Variabilní symbol 2. Splátka datum: Výše (Kč): Celkový rozpočet projektu: (údaje v Kč) Přidělená dotace: (údaje v Kč) Minimální podíl žadatele na financování projektu, ke kterému se žadatel zavázal (v %): Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo provedeno na základě závěrů výběrové komise ze dne. Příjemce dotace je povinen realizovat projekt nejpozději do xx. Odsouhlasená výše dotace bude příjemcům poskytnuta ve dvou splátkách dle splátkového kalendáře. Nejpozději 7 pracovních dnů před datem druhé splátky uvedeným v rozhodnutí je příjemce dotace povinen předložit poskytovateli dotace zprávu o realizaci projektu k datu jejího zpracování. Podmínky poskytnutí a použití dotace, povinnosti příjemce dotace a podmínky zúčtování dotace: A) Podmínky, jejichž použití bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně (podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů ve stejné výši v jaké byla rozpočtová kázeň porušena (porušení rozpočtové kázně (odvod) lze konkrétně vyčíslit). 1) Příjemce dotace je povinen použít dotaci výhradně k účelovému financování projektu v souladu se schváleným projektem a v souladu s tímto rozhodnutím o poskytnutí dotace. Z dotace nesmí být realizován zisk. Příjemce dotace odpovídá poskytovateli za hospodárný způsob využití finančních prostředků, vedoucí k dosažení cíle uvedeného v projektu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 2) V případě snížení finanční spoluúčasti ze strany příjemce dotace se jedná o porušení rozpočtové kázně. O porušení rozpočtové kázně se nejedná, pokud je zachována poměrnost čerpání dotace, tj. finanční spoluúčast bude činit stejný procentní podíl vzhledem k čerpané dotaci a současně bude řádně a včas splněn účel, na který byla dotace poskytnuta. Ve všech případech předpokládané změny ve výši spoluúčasti je příjemce dotace povinen o této skutečnosti předem informovat poskytovatele dotace. 7

8 3) Příjemce dotace souhlasí s oprávněním poskytovatele zveřejnit veškeré údaje, týkající se schváleného projektu a všech činností z něho vyplývajících. Údaje o příjemcích dotace budou uveřejněny také v Centrální evidenci dotací z rozpočtu (CEDR), vedeného Ministerstvem financí. 4) Příjemce dotace souhlasí se zpracováním a uchováváním jeho osobních údajů poskytnutých v souvislosti s projektem poskytovateli. Poskytovatel disponuje příslušným osvědčením o provedení registrace zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 5) Jestliže kdykoli vyjde najevo, že nastaly skutečnosti v rozporu s body 1) 7) Přílohy č. 2, Čl. 2 Minimální požadavky na předkladatele projektu, nebo že se čestné prohlášení podle bodu 8) Přílohy č. 2, Čl. 2 Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/2009 nebo údaje v žádosti o dotaci či jejích přílohách nezakládají na pravdě, anebo předkladatel neplnil informační povinnost při změně skutečností, má Úřad vlády ČR právo rozhodnout o odnětí dotace. Předkladatel v tom případě musí vrátit veškeré finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté formou neinvestiční dotace, které od poskytovatele obdržel 6) Příjemce dotace odpovídá za řádné a oddělené vedení účetní evidence týkající se realizace projektu. 7) Před případným zánikem (likvidací) je příjemce dotace povinen přednostně vypořádat vztahy se státním rozpočtem a vrátit nepoužité prostředky poskytnuté dotace. 8) Poskytovatel dotace stanovuje formu komunikace s příjemcem dotace při implementaci projektu, zejména schvalování výsledků, oznamování skutečností apod. Tato forma je pro příjemce dotace závazná. 9) Poskytovatel dotace má právo od příjemce dotace kdykoli vyžádat informaci o plnění projektu v rámci jednotlivých pracovních akcí vedoucích k výsledku projektu. Příjemce dotace je povinen tuto informaci poskytnout. 10) Příjemce dotace odpovídá za dodání výsledků projektu v kvalitě a rozsahu dle jejich specifikace v části B, kap. 3 přílohy č. 2 Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/2009 a za realizaci projektu a dodání výsledků dle celkového časového harmonogramu dle části C, kap. č. 5 přílohy č. 2 Směrnice. V případě nesplnění těchto povinností má poskytovatel právo na rozhodnutí o odnětí dotace nebo její části. Finanční prostředky poskytnuté na výsledky projektu, které již byly řádně realizované se souhlasem poskytovatele, při rozhodnutí o odnětí příjemci dotace zůstávají, případně budou doplaceny. Veškeré ostatní finanční prostředky poskytnuté příjemci dotace musí být vráceny poskytovateli. 11) Poskytovatel schvaluje každý výsledek projektu v hmotné podobě před jeho dokončením. Schvalování probíhá následovně: 8

9 1. Před koncem poslední pracovní akce vedoucí k výsledku projektu ve lhůtě dostatečné k provedení případných změn, minimálně však 5 pracovních dní před jeho koncem, předá realizátor projektu konečnou verzi výsledku projektu. 2. Během 10 pracovních dní ode dne předání konečné verze výsledku projektu ho poskytovatel schválí, příp. navrhne jeho změny. 3. Změny jsou příjemcem dotace neprodleně zapracovány, přičemž se lhůta pro dodání výsledku projektu posouvá o 10 pracovních dní od navržení změn poskytovatelem podle předchozího bodu. Při schvalování výsledku projektu poskytovatelem bude hlavním kritériem pro posouzení kvality splnění detailní specifikace podoby výsledku projektu dle části B kap. 3 přílohy č. 2 Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/2009 a minimálních požadavků vyplývajících z téže metodiky. Poskytovatel bude také posuzovat úroveň expertního zpracování výsledku projektu pro danou cílovou skupinu. V případě nesplnění bodu 3 tohoto odstavce má poskytovatel dotace právo na rozhodnutí o odnětí dotace nebo její části. Finanční prostředky poskytnuté na výsledky projektu, které již byly řádně realizované se souhlasem poskytovatele dotace, budou doplaceny. Veškeré ostatní finanční prostředky poskytnuté příjemci dotace musí být vráceny poskytovateli dotace. 12) V případě nedodržení časového harmonogramu dodání výsledků projektu dle části C kap č. 5 přílohy č. 2 Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/2009 je možný odklad dodání se souhlasem poskytovatele dotace v případě, že se jedná: 1. O prokazatelné komplikace uvedené v části B, kap. 4.4 přílohy č. 2 Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/2009 a aplikaci scénáře pro přístup k jejich řešení uvedený tamtéž, nebo 2. O závažné důvody akceptované poskytovatelem. V případě prodloužení dodání výsledku projektu z důvodů uvedených v bodech 1. a 2. tohoto odstavce stanoví poskytovatel dotace po dohodě s příjemcem dotace náhradní termín pro dodání výsledku projektu. 13) Pokud projekt vytváří výsledky v hmotné podobě (zejména příručky, manuály, letáky, CD-ROM apod.) musí být minimálně jedna třetina všech výtisků, resp. kusů těchto výsledků dodána podle pokynů poskytovatele do distribučního centra OEZ, které zajistí jejich další distribuci mezi Eurocentra. Pokud projekt vytváří výsledky v nehmotné podobě (zejména semináře, diskuse, kulaté stoly apod.) musí příjemce při registraci a propagaci těchto výsledků spolupracovat s Eurocentrem/ry, pod které teritoriálně spadají cílové skupiny, pro něž jsou výsledky určeny. 14) Výsledky projektu v nehmotné podobě jsou zejména semináře, přednášky, školení apod. Příjemce dotace má povinnost informovat poskytovatele dotace v dostatečném předstihu o místě a dalších detailech konání výsledku v nehmotné podobě. Příjemce dotace má dále povinnost zaslat poskytovateli dotace doklady o konání nehmotného výsledku. Doklady o konání se rozumí zejména prezenční listiny, evaluační dotazníky vyplněné účastníky, fotodokumentace apod. Poskytovatel dotace má právo detailně monitorovat výsledky projektu v nehmotné podobě. V případě shledání zásadních nedostatků v kvalitě těchto výsledků projektu stanoví poskytovatel dotace přiměřenou lhůtu k nápravě a vyzve příjemce dotace k jejímu okamžitému provedení. Pokud příjemce dotace neprovede nápravu v dostatečné kvalitě a v časové lhůtě pro nápravu (viz výše), má poskytovatel dotace právo na rozhodnutí o odnětí dotace nebo její části. Finanční prostředky poskytnuté 9

10 na výsledky projektu, které již byly řádně realizované se souhlasem poskytovatele dotace při rozhodnutí o odnětí, příjemci dotace zůstávají, případně budou doplaceny. Veškeré ostatní finanční prostředky poskytnuté příjemci dotace musí být vráceny poskytovateli. Pokud poskytovatel dotace neprovede detailní monitoring nehmotného výsledku, platí výsledek za schválený. Za zásadní nedostatky u nehmotného výsledku lze považovat: 1. Nerespektování minimálních požadavků na projekty přílohy č. 2 Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/ Nesplnění detailní specifikace podoby výsledku projektu dle části B kap. 3 přílohy č. 2 Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/ Neprokázání dostatečné kvality výstupů z jednotlivých pracovních akcí vedoucích k výsledku projektu. 15) V případě shledání nedostatků má poskytovatel právo rozhodnout o odnětí dotace nebo její části, a to formou: a) rozhodnutí o odnětí dotace nebo její části, pokud shledá že: 1. Pracovní úkoly v jednotlivých pracovních akcích vedoucích k výsledkům projektu specifikované v části C přílohy č. 2 Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/2009 nebyly provedeny, nebo byly provedeny v nedostatečné kvalitě, nebo 2. Výstupy z jednotlivých pracovních akcí vedoucích k výsledkům projektu specifikované v části C přílohy č. 2 Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/2009 chybí, nebo jsou k dispozici v nedostatečné kvalitě. V případě naplnění bodu 1 nebo 2 stanoví poskytovatel dotace přiměřenou lhůtu k nápravě a vyzve příjemce dotace k jejímu okamžitému provedení. Pokud příjemce dotace neprovede nápravu v dostatečné kvalitě a v časové lhůtě pro nápravu, má poskytovatel dotace právo na odnětí dotace nebo její části. Finanční prostředky poskytnuté na výsledky projektu, které již byly řádně realizované se souhlasem poskytovatele dotace, při rozhodnutí o odnětí dotace příjemci dotace zůstávají, případně budou doplaceny. Veškeré ostatní finanční prostředky poskytnuté příjemci dotace musí být vráceny poskytovateli dotace. b) vyhrazení změny předmětu rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě kontroly: Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo pozměnit předmět rozhodnutí o poskytnutí dotace zejména jeho zúžením. V případě existence pouze jednoho výsledku projektu se jedná o rozhodnutí o odnětí dotace v plném rozsahu. Veškeré finanční prostředky poskytnuté příjemci dotace v rámci financování daných výsledků projektu, kvůli kterým se mění předmět rozhodnutí o poskytnutí dotace, musí být vráceny poskytovateli dotace, případně budou odečteny od další splátky stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace. 16) Příjemce dotace je oprávněn do finančního plnění dotace zahrnout náklady, které vznikly na daný účel v roce, na který byla dotace poskytnuta. Finanční prostředky nejsou převoditelné do následujícího roku. 17) Z dotace nelze financovat zejména tyto druhy nákladů: a) na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 10

11 b) na reprezentaci (tj. dary, pohoštění). Z dotace lze financovat pouze náklady na poskytnutí občerstvení, které jsou v přímé souvislosti s realizací projektu (školení, semináře) a to vždy při dodržení obvyklé ceny v daném místě a čase. Z každé takové akce musí příjemce dotace doložit prezenční listinu informující o počtu účastníků. Nelze však hradit náklady na alkohol a tabákové výrobky. c) na mzdy funkcionářů (např. na odměny členů statutárních orgánů právnických osob), d) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, e) na splátky finančních závazků a leasingové splátky, f) na odpisy majetku, g) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), h) na výzkum a vývoj, i) na rekondiční a rekreační pobyty, j) na příspěvek zaměstnavatele zaměstnancům na stravné, jízdné (mimo cestovních náhrad), k) na zahraniční pracovní cesty, l) na provedení účetního auditu, na pokuty a sankce, n) na nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit). 18) Poskytovatel dotace má na základě žádosti příjemce dotace právo schválit změny menšího rozsahu v projektu, zejména změnu v implementačním harmonogramu, nebo převedení úspor do jiné pracovní sekce projektu. Zajištění výsledků projektu nesmí být v žádném případě ohroženo. 19) Příjemce dotace má v průběhu plnění projektu možnost od projektu odstoupit. Finanční prostředky poskytnuté na výsledky projektu, které již byly řádně realizované se souhlasem poskytovatele dotace příjemci zůstávají, případně budou doplaceny. Veškeré ostatní finanční prostředky poskytnuté příjemci dotace musí být vráceny poskytovateli. 20) V případě, že vyvstane povinnost vrátit finanční prostředky poskytnuté příjemci dotace v případě rozhodnutí o odnětí dotace nebo v případě odstoupení příjemce dotace od projektu vzniká příjemci dotace povinnost do 30 ti dnů vrátit finanční prostředky, které v rámci splátek určených ve splátkovém kalendáři na základě tohoto rozhodnutí přijal. V případě prodlení v poukázání finančních prostředků musí být vratka navýšená o úrok stanovený dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, platného v den vypršení povinnosti vrátit finanční prostředky. Číslo účtu pro vrácení finančních prostředků bude příjemci dotace sděleno OEZ. Variabilním symbolem je číslo rozhodnutí. 21) Příjemce dotace je povinen dle 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyhotovit v rámci účetní závěrky vyúčtování dotace v návaznosti na vyhlášku MF ČR č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. Příjemce dotace zašle vyúčtování dotace poskytovateli dotace do xx. Nevyčerpané prostředky dotace poukáže ke stejnému datu na účet poskytovatele dotace. 11

12 22) Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat v souladu s právními předpisy České republiky veškeré dokumenty související s podpořeným projektem a prokazující čerpání poskytnutých peněžních prostředků na realizaci projektu. 23) Poskytovatel dotace může rozhodnout o odnětí dosud neposkytnuté dotace nebo její části, v případě, že vláda rozhodla o vázání rozpočtových prostředků [zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů]. 24) Neoddělitelnou součástí tohoto rozhodnutí je Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/2009, kterou se upravuje poskytování dotací v rámci Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR včetně jejích následně uvedených příloh - Metodiky pro vypracování projektů a způsobu jejich financování, Statutu a jednacího řádu výběrových komisí a kritérií výběru projektů a Metodiky pro kontrolu projektů a odnětí dotace. Tyto metodiky jsou pro účely tohoto rozhodnutí závazné a tvoří podmínky přidělení dotace. B) Ostatní (méně závažné) podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně (podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) ve výši 5% z celkové částky poskytnuté dotace. Podmínky, při jejichž porušení nelze porušení rozpočtové kázně (odvod) konkrétně vyčíslit. 25) Příjemce je povinen podepsat sublicenční smlouvu s poskytovatelem o používání loga Integrovaného informačního systému odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a při jeho používání je povinen postupovat dle pokynů poskytovatele. 26) Každý výsledek projektu v hmotné podobě musí obsahovat oficiální logo Integrovaného informačního systému odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR v souladu s použitím loga stanoveným v sublicenční smlouvě a musí obsahovat větu: Projekt byl podpořen odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky. Každý výsledek projektu uváděný v nehmotné podobě musí být doprovázen oficiálním logem Integrovaného informačního systému odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR. 27) Příjemce dotace je povinen bez prodlení oznámit změnu všech identifikačních a dalších údajů a skutečností uvedených v žádosti o dotaci v rámci dotačního řízení, a to v průběhu období, na které byla dotace poskytnuta. 28) Příjemce je povinen předložit poskytovateli v tištěné i elektronické podobě závěrečnou zprávu projektu informující zejména o výsledcích a dopadu projektu. Při vypracování zprávy je povinen postupovat dle přílohy č. 2, čl. 6 Směrnice vedoucího Úřadu vlády č.1/2009 a pokynů poskytovatele. 12

13 Poučení o odvolání: Dle 14 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, není na poskytnutí dotace právní nárok. Proti výši a způsobu udělení dotace není možné se odvolat. Za organizační složku státu Úřad vlády ČR: V Praze dne.. Vedoucí Úřadu vlády ČR Podpis a razítko: Za příjemce dotace převzal a souhlasí s výše uvedenými podmínkami poskytnutí dotace, které též zahrnují podmínky plynoucí z odkazované Směrnice vedoucího úřadu vlády ČR č. 1/2009, kterou se upravuje poskytování dotací v rámci Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR a jejích výše uvedených příloh. V Praze dne Podpis osoby oprávněné jednat za příjemce dotace (statutární orgán nebo osoba oprávněná na základě úředně ověřené plné moci) 13

14 Příloha č. 2 ke Směrnici vedoucího Úřadu vlády č. 1/2009 Metodika pro vypracování projektů a způsob jejich financování Čl. 1 Minimálními požadavky na projekty 1) Projekt musí prokázat schopnost poskytnout kvalitní informace o zvoleném komunikačním okruhu pro příslušný rok identifikovaném ve vyhlášení dotačního řízení a Koncepci informování o evropských záležitostech v ČR pro danou cílovou skupinu, včetně schopnosti výsledky garantovat. 2) Projekt by měl mít v rámci České republiky maximální možný regionální dopad, přesahující čistě místní úroveň. 3) Návrh výše celkového rozpočtu projektu ze strany předkladatele projektu není omezen, ale je limitován výší alokovaných finančních prostředků vyčleněných poskytovatelem dotace pro účely dotačního řízení. 4) Minimální výše spolufinancování ze strany příjemce dotace je stanovena na 10% celkových nákladů projektu. Návrh, ve kterém předkladatel projektu určí výši jeho spolufinancování nad výše uvedenou hranici, je plně v jeho kompetenci. 5) Jakékoli aktivity a výsledky projektu nesmí směřovat k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásat národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť, nebo zášť vůči jiné skupině osob. 6) Projekt dle této metodiky musí být napsán v češtině. 7) Pokud projekt vytváří výsledky v hmotné podobě (zejména příručky, manuály, letáky, CD-ROM apod.), musí být minimálně jedna třetina všech výtisků, resp. kusů těchto výsledků dodána podle pokynů poskytovatele do distribučního centra OEZ, které zajistí jejich další distribuci mezi Eurocentra. Pokud projekt vytváří výsledky v nehmotné podobě (zejména semináře, diskuse, kulaté stoly apod.), musí příjemce při registraci a propagaci těchto výsledků spolupracovat s Eurocentrem/ry, pod které teritoriálně spadají cílové skupiny, pro něž jsou výsledky určeny. 8) Veškeré finanční prostředky musí být prokazatelně vynaloženy a výsledky schváleného projektu musí být realizovány v roce, na který byla dotace poskytnuta. Čl. 2 Minimální požadavky na předkladatele projektu 1) Předkladatel projektu je přímo zodpovědný za přípravu podání a řízení projektu, nemůže působit jako prostředník. 2) Předkladatel se nepodílí na aktivitách, které jsou v rozporu s právním pořádkem ČR, nebo které prokazatelně směřují k potlačení práv a svobod člověka, nebo které hlásají národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť, nebo zášť vůči jiné skupině osob. 3) Proti předkladateli projektu nesměl být v uplynulých 3 letech vyhlášen konkurs podle zákona č. 45/2001 Sb. o konkursu a vyrovnání, nebo nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku 14

15 podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobilosti jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo nesměl být podán návrh na zahájení insolvenčního řízení podle zákona č. 182/2006 Sb.(insolvenční zákon), nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek zamítnut pro nedostatek majetku podle zákona č. 45/2001 Sb. o konkursu a vyrovnání. 4) Předkladatel projektu nemá v evidenci daní daňové nedoplatky. 5) Předkladatel projektu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, nebo u něj nedošlo k zahlazení odsouzení k trestnému činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo činnosti předkladatele. 6) Předkladatel projektu nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek. 7) Je-li předkladatelem projektu právnická osoba, musí výše uvedené podmínky v bodě 3) - 6) splňovat každý člen statutárního orgánu. 8) O skutečnostech podle bodů 3), 5) a 6) předkladatel předloží čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem. O skutečnosti, uvedené v bodě 4), předloží originál nebo úředně ověřené písemné potvrzení od příslušného finančního úřadu ne starší než tři měsíce. V případě změny skutečností podle bodů 3) 6), nebo údajů uvedených v žádosti o dotaci nebo jejích přílohách, je předkladatel povinen bez prodlení informovat OEZ o nově nastalých skutečnostech. 9) Jestliže kdykoli vyjde najevo, že nastaly skutečnosti v rozporu s body 1) 7), nebo že se čestné prohlášení podle bodu 8), nebo údaje v žádosti o dotaci či jejích přílohách nezakládají na pravdě, anebo předkladatel neplnil informační povinnost při změně skutečností, má poskytovatel právo na rozhodnutí o odnětí dotace. Předkladatel v tom případě musí vrátit veškeré finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté formou neinvestiční dotace, které od poskytovatele obdržel. 15

16 Čl. 3 Metodika pro vypracování projektů Část A: Základní charakteristika projektu NÁZEV PROJEKTU: REALIZÁTOR PROJEKTU: KOMUNIKAČNÍ OKRUH: VÝČET VÝSLEDKŮ: VÝČET CÍLOVÝCH SKUPIN: ZÁKLADNÍ POPIS PROJEKTU: [max znaků včetně mezer] FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 1 : Tabulka financování projektu Celková cena projektu: Výše spolufinancování (faktická a procentní): Částka nárokovaná na Úřadu vlády ČR: 1 Podrobný rozpočet projektu vyplňuje předkladatel projektu v rámci části C Implementace do Tabulky Rozpočet projektu. 16

17 Část B: Popis projektu 1. Cíl projektu 2. Cílové skupiny 2.1 Cílová skupina 1: Definice cílové skupiny: Regionální rozložení cílové skupiny: Stav informovanosti a potřeb cílové skupiny k danému komunikačnímu okruhu: 2.2 Cílová skupina 2: (analogicky) 3. Výsledky projektu Výčet všech výsledků projektu: Zdůvodnění, jak výsledky projektu splňují celkový cíl: 3.1 Výsledek projektu č 1: Detailní popis výsledku projektu: Výčet zdrojů informací pro výsledek projektu: Vztah výsledku projektu č. 1 k cílové skupině 1: Vztah výsledku projektu č. 1 k cílové skupině 2: (analogicky) 3.2 Výsledek projektu č. 2: (analogicky) 4. Zabezpečení výsledků projektu 4.1 Relevantní zkušenost Shrnutí relevantních zkušeností předkladatele: 4.2 Lidské zdroje Profily realizátorů projektů, jejich zkušenosti a znalosti (CV jsou přílohou žádosti o dotaci ): Organizace řízení projektu včetně rozdělení odpovědnosti: Pracovně-právní vztah mezi realizátory projektu: 4.3 Vztah projektu k probíhajícím/uskutečněným aktivitám Vztah právě probíhajících nebo již uskutečněných aktivit (předkladatele projektu a ostatních realizátorů) k výsledkům projektu: Analýza možnosti použití již dostupných výsledků a zkušeností (předkladatele projektu a ostatních realizátorů): 4.4 Vyhodnocení rizik Výčet potenciálních rizik (vnějších a vnitřních) při dosahování výsledků projektu: Vyhodnocení a návrhy řešení jednotlivých rizik s přihlédnutím k jejich negativnímu dopadu na výsledky projektu: 4.5 Dlouhodobá udržitelnost Jak metody projektu přispějí k dlouhodobé udržitelnosti výsledků projektu: Jak budou výsledky projektu po jeho skončení navazovat na vlastní aktivity předkladatele projektu, příp. na další aktivity ostatních subjektů: 17

18 Část C: Implementace 2 5. Harmonogram projektu Výsledky projektu Pracovní akce Pracovní úkoly leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Výsledek projektu č. 1 (od-do) Pracovní akce č. 1 (od-do) Pracovní úkol č. 1 (od-do) Pracovní úkol č. 2 (od-do) Pracovní akce č. 2 (od-do) Pracovní úkol č. 1 (od-do) Pracovní úkol č. 2 (od-do) Výsledek projektu č. 2 (od-do) Výsledek projektu č. 3 (od-do) Vysvětlivky: * Počet sloupců jednotlivých měsíců je roven počtů týdnů * Výsledky projektu, pracovní akce a pracovní úkoly specifikujte a uveďte předpokládané datum či dobu konání * Barevným vyplněním políčka vyznačte dobu realizace výsledku, pracovní akce, pracovních úkolů 6. Rozpočet projektu Rozpočet projektu* VÝSTUPY Výsledky projektu Pracovní akce Výstupy Realizátor 1. OSOBNÍ NÁKLADY Počet jednotek Jednotková cena Cena celkem SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY Specifikace nákladů Cena celkem Specifikace nákladů SLUŽBY Cena celkem Kč 0 Kč 0 Kč V1 celkem: 0 Kč Kč 0 Kč 0 Kč V2 celkem: 0 Kč Kč 0 Kč 0 Kč V3 celkem: 0 Kč Vysvětlivky: Rozdělení nákladů v projektu * Tabulku lze přizpůsobit dle počtu výsledků a pracovních akcí projektu Osobní náklady celkem 0 Kč * Vyplňují se pouze žlutá políčka (sčítání nákladů je nastaveno automaticky) Spotřebované nákupy 0 Kč * Osobní náklady = mzdové náklady (hodinová sazba x počet hodin) včetné zákonných odvodů Služby celkem 0 Kč * Spotřebovaní nákupy = spotřeba materiálu (např. kancelářské potřeby apod.) Celková cena projektu: 0 Kč * Služby = služby nezbytné pro realizaci projektu (např. tuzemské cestovné, poštovné, pronájem místností na semináře apod.) 2 Předkladatel vyplňuje údaje do připravených excelových tabulek, které budou žadatelům poskytnuty ve vyhlášení. 18

19 Čl. 4 Rozdělení nákladů 1) Návrh celkového rozpočtu projektu musí být rozdělen do tří skupin nákladů - osobní náklady, služby a spotřebované nákupy. V rozpočtu projektu je třeba detailně specifikovat jednotlivé náklady v rámci těchto tří skupin nákladů u každé pracovní akce vedoucí k výsledku projektu. Výši celkových nákladů projektu rozdělených do tří skupin uvádí předkladatel projektu v tabulce Rozpočet projektu, uvedené v části C kap. 6 přílohy č. 2 Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/2009. Z dotace nelze financovat náklady specifikované v čl. 5 přílohy č. 2. 2) Osobní náklady tvoří mzdové náklady jednotlivých realizátorů projektu včetně všech zákonných odvodů. Předkladatel projektu stanoví v části C kap. 6 hodinovou sazbu jednotlivých realizátorů projektu. Celková cena osobních nákladů se stanoví jako součet osobních nákladů všech realizátorů projektu. 3) Služby tvoří náklady na služby nezbytné k zajištění projektu (např. tuzemské cestovné, služby pošt, tlumočení, tisk, pronájem místností na semináře/školení nebo proporcionální podíl na pronájmu kancelářských místností dle rozsahu projektu a ostatní služby). Výši nákladů stanoví předkladatel projektu kvalifikovaným odhadem při dodržení obvyklé ceny v místě nákupu služby v daném časovém období. 4) Spotřebované nákupy tvoří náklady na spotřebu materiálu (např. kancelářské potřeby apod). Čl. 5 Neuznatelné náklady Z dotace nelze financovat zejména tyto druhy nákladů: 1) na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 2) na reprezentaci (tj. dary, pohoštění). Z dotace lze financovat pouze náklady na poskytnutí občerstvení, které je v přímé souvislosti s realizací projektu (školení, semináře) a to vždy při dodržení obvyklé ceny v daném místě a čase. Z každé takové akce musí příjemce dotace doložit prezenční listinu informující o počtu účastníků. Nelze však hradit náklady na alkohol a tabákové výrobky. 3) na mzdy funkcionářů (např. na odměny členů statutárních orgánů právnických osob), 4) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 5) na splátky finančních závazků a leasingové splátky, 6) na odpisy majetku, 7) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 8) na výzkum a vývoj, 9) na rekondiční a rekreační pobyty, 10) na příspěvek zaměstnavatele zaměstnancům na stravné, jízdné (mimo cestovních náhrad), 11) na zahraniční pracovní cesty, 12) na provedení účetního auditu, na pokuty a sankce, 13) na nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit). 19

20 Čl. 6 Závěrečná zpráva Závěrečná zpráva projektu, kterou předkládá příjemce dotace poskytovateli dotace po skončení projektu, musí: 1) mít hodnotící charakter, 2) identifikovat výchozí situaci a srovnat ji se situací na konci projektu, respektive zda výsledky projektu a zvolené prostředky pro jejich dosažení vedly k zamýšlenému cíli, 3) identifikovat všechny ukazatele změny (oproti situaci na počátku projektu), na jejichž základě lze ověřit dopady projektu (dotazníková šetření, testy, průzkumy, apod.). Veškeré údaje ze zmíněných ukazatelů budou uvedeny ve formě přílohy, 4) identifikovat případné komplikace, které vznikly při implementaci projektu a uvést způsob jejich řešení i doporučení, jak takovým situacím předcházet, 5) obsahovat shrnutí projektu zhruba v rozsahu 1 x A4 (plus např. fotografie z akcí, nahrávky, recenze, apod.), které by mohlo v případě potřeby v budoucnu sloužit pro účely obecné propagace projektu (tisk, média). Toto shrnutí bude uvedeno ve formě přílohy. 20

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv Část první

Více

Část III. Přehled vyhlašovaných programů

Část III. Přehled vyhlašovaných programů Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Část I. Úvodní

Více

Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007

Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007 Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007 Obecné podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na program Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků 2008 podprogram B. Prevence sociálního

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PŘÍLOHA MATERIÁLU 407/ZK/12 Schváleno usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. XXX/2012/ZK-XX ze dne 20. 12. 2012 GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PODPORA MINIMÁLNÍ SÍTĚ PROTIDROGOVÝCH SLUŽEB NA

Více

Dotační program Rodina

Dotační program Rodina Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 18/2015 Dotační program Rodina Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 příloha č. 1 OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 Základní informace Městská část Praha 14 podporuje poskytovatele sociálních a návazných

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Identifikační číslo: MAD 31 Příloha Operačního manuálu N Neřízená kopie 7.9.2006 Číslo vydání: 2 Číslo revize:

Více

1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky

1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2011/0143/OKP (dále jen Smlouva ) uzavřená na základě ustanovení 269

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

POKYNY PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

POKYNY PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj POKYNY PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE z operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 Vydání č. 7, platné od 1. 7. 2012 Za obsah zodpovídá:

Více

Vyhlášení programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015

Vyhlášení programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015 Vyhlášení programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, sekce ekonomiky a politiky životního prostředí vyhlašuje PROGRAM NA PODPORU PROJEKTŮ

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Identifikační číslo: MAD 31 Příloha Operačního manuálu N Neřízená kopie 1.5.2005 Číslo vydání: 1 Číslo revize:

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Příručka pro příjemce grantu

Příručka pro příjemce grantu Příloha VII Příručka pro příjemce grantu Phare 2003 RLZ CZ2003/005-601.08.02 CZ2003/005-601.08.03 Květen 2006 Příručka pro příjemce grantu Strana: 1/39 Obsah: Příloha VII...1 1. Základní definice a zkratky...4

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Odbor veřejné diplomacie Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 tel.: +420 224 183 230, fax: +420 224 182 036 www.mzv.cz MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více