Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/2009 kterou se upravuje poskytování dotací v rámci Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/2009 kterou se upravuje poskytování dotací v rámci Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR"

Transkript

1 Úřad vlády České republiky Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/2009 kterou se upravuje poskytování dotací v rámci Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Směrnice stanoví závazné postupy, pravidla a metodiky v rámci organizační struktury Úřadu vlády ČR ve smyslu Organizačního řádu v platném znění při procesu poskytování dotací v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR. 2) Dotace může být v rámci Koncepce Úřadem poskytnuta žadatelům o dotaci jen na základě předloženého projektu vypracovaného dle závazných metodik uvedených v příloze č. 2 této směrnice a vybraných nezávislými komisemi konajícími ve smyslu přílohy č. 3 této směrnice. Čl. 2 Výklad pojmů Pro účely této směrnice: a) Dotací se rozumí poskytnutí neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu na stanovený účel. b) Finančním plněním se rozumí poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na základě rozhodnutí poskytovatele dotace. c) Finančním vypořádáním se rozumí přehled o poskytnutých dotacích, o výši jejich čerpání a vrácení nepoužitých peněžních prostředků. d) Integrovaným informačním systémem se rozumí internetový portál Euroskop.cz, bezplatná informační linka Eurofon a regionální Eurocentra. e) Komise jsou nezávislými výběrovými orgány OEZ a jsou tvořeny zástupci veřejné správy, soukromého i neziskového sektoru. Komise nejsou hodnotícími komisemi ve smyslu zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. f) Koncepcí se rozumí Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na daný rok. g) Neoprávněným použitím finančních prostředků ze státního rozpočtu se rozumí jejich použití, při kterém došlo k porušení povinností stanovených zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), rozhodnutím o poskytnutí těchto prostředků ze státního rozpočtu, a rovněž v případě, nelze-li prokázat, jak byly prostředky ze státního rozpočtu použity. h) OEK se rozumí odbor ekonomický Úřadu vlády ČR. i) OEZ se rozumí odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR. j) OIA se rozumí odbor interního auditu a kontroly Úřadu vlády ČR. 1

2 k) Předkladatelem projektu se rozumí subjekt, který podal poskytovateli dotace žádost o přidělení dotace spolu s projektem zaměřeným na jeden z komunikačních okruhů zveřejněných ve vyhlášení dotačního řízení OEZ na daný kalendářní rok na a Předkladatelem projektu mohou být fyzické i právnické osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v České republice, vyjma příspěvkových organizací dle zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů. l) Příjemcem dotace se rozumí předkladatel projektu, kterému byla dotace poskytnuta na základě rozhodnutí. m) Poskytovatelem dotace se rozumí Úřad vlády ČR, za který rozhoduje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu vedoucí Úřadu vlády ČR a který vykonává prostřednictvím svých odborů (viz výše) s tím spojené úkony. n) Rozhodnutím se rozumí rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu formou neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly 304 -Úřad vlády na příslušný kalendářní rok. o) Správním řádem se rozumí zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (s účinností od ), ve znění pozdějších předpisů. p) Vrácením finančních prostředků ze státního rozpočtu (dále jen vratkou ) se rozumí finanční vypořádání poskytnuté dotace, případně vrácení finančních prostředků při rozhodnutí o odnětí dotace či odstoupení příjemce dotace od projektu do státního rozpočtu kapitoly 304 Úřad vlády. q) Vyúčtováním dotace se rozumí přehled o čerpání a použití prostředků poskytnutých na realizaci příslušného projektu účelově určených na schválený projekt, vč. vyčíslení případné vratky nepoužitých peněžních prostředků. r) Zadržením finančních prostředků ze státního rozpočtu se rozumí porušení povinnosti vrácení prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ve stanoveném termínu na předepsaný účet poskytovatele. s) Zákonem o finanční kontrole se rozumí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. t) Zákonem o rozpočtových pravidlech se rozumí zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 3 Finanční prostředky 1) Finanční prostředky určené na dotace v rámci dotačního řízení jsou čerpány ze státního rozpočtu kapitoly 304 Úřad vlády. 2) OEK za tímto účelem zřídí samostatné účty určené na příslušný kalendářní rok na Dotační řízení informování o EU", ze kterých budou uvolňovány finanční prostředky jednotlivým příjemcům dotací. OEK zajistí oddělené sledování poskytnutých dotací. Podklady předloží OEZ OEK. 3) OEK zřizuje a vede účty tak, aby bylo možné identifikovat jednotlivé příjemce dotace a sledovat výši dotací (včetně jejich vratek) jim poskytnutých v daném rozpočtovém roce. Číslo rozhodnutí se stává variabilním symbolem, jenž slouží k přímé identifikaci toku a mechanismů poskytování finančních prostředků. 2

3 Čl. 4 Metodické postupy a pravidla 1) OEZ zajišťuje a organizuje průběh dotačního řízení v souladu s ustanoveními příloh č. 2, č. 3 a č. 4 této směrnice. 2) OEZ specifikuje organizační detaily dotačního řízení v jeho vyhlášení. Všechny informace o dotačním řízení jsou zveřejňovány na internetových stránkách a v souladu s odstavcem 6 tohoto článku. 3) OEZ vystaví rozhodnutí zvlášť pro každého příjemce dotace. OEZ odpovídá za přesnost a správnost údajů o příjemci dotace, uváděných v rozhodnutí, včetně ověření právní subjektivity příjemce dotace. Vzor rozhodnutí je uveden v příloze č. 1 této směrnice. 4) OEZ zasílá pro informaci seznam příjemců dotací OIA do jednoho měsíce od vydání rozhodnutí. 5) OEZ odpovídá za zaslání podepsaných rozhodnutí příslušným příjemcům dotací. Kopie schválených rozhodnutí předává OEZ na OEK. Součástí rozhodnutí jsou podmínky, které je příjemce dotace povinen dodržet při čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu. Poskytnuté finanční prostředky ze státního rozpočtu lze použít jen na účel uvedený v rozhodnutí. 6) Rozhodnutí vydává vedoucí Úřadu vlády ČR jakožto statutární orgán poskytovatele dotace. 7) Dotace jsou příjemcům poskytovány prostřednictvím OEK ve výši stanovené rozhodnutím ve formě dvou splátek. 8) OEK odpovídá za finančního plnění příjemcům dotací formou platebních příkazů na účet příjemce dotace, uvedený v příslušném rozhodnutí. 9) Finanční plnění je realizováno OEK na základě požadavku OEZ. OEZ odpovídá za dodržení podmínek pro uskutečnění finančního plnění. Čl. 5 Kontrola finančních prostředků 1) Řídící kontrola nakládání s finančními prostředky, které jsou poskytnuty příjemcům dotace na základě příslušných rozhodnutí, probíhá ve třech fázích, a to v souladu se zákonem o finanční kontrole a vyhláškou Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a odpovídá ustanovením uvedeným ve směrnici č. 10/2008 vedoucího Úřadu vlády ČR o finanční kontrole a ve směrnici č. 11/2008 vedoucího Úřadu vlády ČR o oběhu účetních dokladů. Na kontrole se podílí OEZ a OEK. 2) Veřejnosprávní kontrolu podle příslušných ustanovení zákona o finanční kontrole, a zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů provádí u příjemce dotace OIA. Spoluúčast na kontrole věcného plnění příslušného projektu zabezpečují zástupci OEZ. 3

4 Čl. 6 Řízení o odnětí dotace 1) V případech uvedených v 15 zákona o rozpočtových pravidlech zahájí poskytovatel dotace řízení o odnětí dotace. 2) Na řízení o odnětí dotace se vztahují obecné předpisy o správním řízení (správní řád včetně prováděcích předpisů k zákonu). 3) V případě nedostatků zjištěných průběžnou kontrolou vydává vedoucí Úřadu vlády ČR rozhodnutí o odnětí dotace nebo její části na základě podkladů příslušných odborů v souladu s článkem 5. 4) V případě, že by důvodem k zahájení správního řízení bylo uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů, které měly zásadní vliv na poskytnutí dotace, je příjemce dotace povinen poskytnuté prostředky státního rozpočtu v celém rozsahu vrátit na účet poskytovatele, ze kterého byla dotace poskytnuta. 5) Rozhodnutí o odnětí dotace vydává poskytovatel dotace na základě podkladů zpracovaných OEZ, svým podpisem ho potvrzuje vedoucí Úřadu vlády ČR. O tomto kroku OEZ informuje OEK a OIA. Příjemce dotace může podat vedoucímu Úřadu vlády ČR zvláštní řádný opravný prostředek rozklad. Čl. 7 Vratky dotací 1) Nevyčerpané přidělené finanční prostředky příjemce dotace vrátí: a) V případě předčasného ukončení projektu (viz případy uvedené v čl. 6 výše) na číslo účtu, ze kterého byla příjemci dotace poskytnuta. b) V rámci závěrečného finančního vypořádání na depozitní účet poskytovatele dotace č / ) Při nesplnění takové povinnosti postupuje kontrolující v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem o finanční kontrole a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, popř. zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.. Čl. 8 Závěrečná ustanovení 1) Informace o výsledku dotačního řízení a o výši přidělených dotací jsou zveřejňovány na internetových stránkách a poté, kdy bylo vedoucím Úřadu ČR vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. 2) Tato směrnice ruší Směrnici vedoucího Úřadu vlády ČR č. 4/ ) Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. V Praze dne 29. ledna 2009 Zpracovatel: odbor informování o evropských záležitostech Jan Novák vedoucí Úřadu vlády ČR 4

5 Přílohy ke Směrnici vedoucího Úřadu vlády č. 1/2009 č. 1 Vzor Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu formou neinvestiční dotace č. 2 Metodika pro vypracování projektů a způsob jejich financování č. 3 Statut a jednací řád výběrových komisí, kritéria výběru projektů č. 4 Metodika pro kontrolu projektů a odnětí dotace 5

6 Příloha č. 1 ke Směrnici vedoucího Úřadu vlády č. 1/2009 Vzor Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu formou neinvestiční dotace Česká republika Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Malá Strana (dále jen poskytovatel ) vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů Rozhodnutí č. x/20xx OEZ o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu formou neinvestiční dotace z kapitoly 304 Úřad vlády na rok 20xx Příjemce dotace: Právní forma příjemce dotace: IČ: Číslo a datum registrace u MV (občanské sdružení) Oddíl a vložka o.p.s. v obchodním rejstříku (obecně prospěšná společnost) Datum evidence na MK (církevní právnická společnost) Číslo OP žadatele (pokud je žadatel fyzická osoba) Ulice: Město: Kraj: Telefon / mob.: Statutární orgán: Bankovní spojení: Dotace bude poskytnuta: Převodem na účet příjemce PSČ: Kód kraje: 6

7 Název programu: Účelové určení dotace: Cíl dotace: Název projektu: Číslo projektu: Splátkový kalendář: Koncepce informování o evropských záležitostech Koncepce informování o evropských záležitostech neinvestiční finanční prostředky Informování o evropských záležitostech dle schváleného projektu 1. Splátka datum: Výše (Kč): Variabilní symbol 2. Splátka datum: Výše (Kč): Celkový rozpočet projektu: (údaje v Kč) Přidělená dotace: (údaje v Kč) Minimální podíl žadatele na financování projektu, ke kterému se žadatel zavázal (v %): Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo provedeno na základě závěrů výběrové komise ze dne. Příjemce dotace je povinen realizovat projekt nejpozději do xx. Odsouhlasená výše dotace bude příjemcům poskytnuta ve dvou splátkách dle splátkového kalendáře. Nejpozději 7 pracovních dnů před datem druhé splátky uvedeným v rozhodnutí je příjemce dotace povinen předložit poskytovateli dotace zprávu o realizaci projektu k datu jejího zpracování. Podmínky poskytnutí a použití dotace, povinnosti příjemce dotace a podmínky zúčtování dotace: A) Podmínky, jejichž použití bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně (podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů ve stejné výši v jaké byla rozpočtová kázeň porušena (porušení rozpočtové kázně (odvod) lze konkrétně vyčíslit). 1) Příjemce dotace je povinen použít dotaci výhradně k účelovému financování projektu v souladu se schváleným projektem a v souladu s tímto rozhodnutím o poskytnutí dotace. Z dotace nesmí být realizován zisk. Příjemce dotace odpovídá poskytovateli za hospodárný způsob využití finančních prostředků, vedoucí k dosažení cíle uvedeného v projektu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 2) V případě snížení finanční spoluúčasti ze strany příjemce dotace se jedná o porušení rozpočtové kázně. O porušení rozpočtové kázně se nejedná, pokud je zachována poměrnost čerpání dotace, tj. finanční spoluúčast bude činit stejný procentní podíl vzhledem k čerpané dotaci a současně bude řádně a včas splněn účel, na který byla dotace poskytnuta. Ve všech případech předpokládané změny ve výši spoluúčasti je příjemce dotace povinen o této skutečnosti předem informovat poskytovatele dotace. 7

8 3) Příjemce dotace souhlasí s oprávněním poskytovatele zveřejnit veškeré údaje, týkající se schváleného projektu a všech činností z něho vyplývajících. Údaje o příjemcích dotace budou uveřejněny také v Centrální evidenci dotací z rozpočtu (CEDR), vedeného Ministerstvem financí. 4) Příjemce dotace souhlasí se zpracováním a uchováváním jeho osobních údajů poskytnutých v souvislosti s projektem poskytovateli. Poskytovatel disponuje příslušným osvědčením o provedení registrace zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 5) Jestliže kdykoli vyjde najevo, že nastaly skutečnosti v rozporu s body 1) 7) Přílohy č. 2, Čl. 2 Minimální požadavky na předkladatele projektu, nebo že se čestné prohlášení podle bodu 8) Přílohy č. 2, Čl. 2 Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/2009 nebo údaje v žádosti o dotaci či jejích přílohách nezakládají na pravdě, anebo předkladatel neplnil informační povinnost při změně skutečností, má Úřad vlády ČR právo rozhodnout o odnětí dotace. Předkladatel v tom případě musí vrátit veškeré finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté formou neinvestiční dotace, které od poskytovatele obdržel 6) Příjemce dotace odpovídá za řádné a oddělené vedení účetní evidence týkající se realizace projektu. 7) Před případným zánikem (likvidací) je příjemce dotace povinen přednostně vypořádat vztahy se státním rozpočtem a vrátit nepoužité prostředky poskytnuté dotace. 8) Poskytovatel dotace stanovuje formu komunikace s příjemcem dotace při implementaci projektu, zejména schvalování výsledků, oznamování skutečností apod. Tato forma je pro příjemce dotace závazná. 9) Poskytovatel dotace má právo od příjemce dotace kdykoli vyžádat informaci o plnění projektu v rámci jednotlivých pracovních akcí vedoucích k výsledku projektu. Příjemce dotace je povinen tuto informaci poskytnout. 10) Příjemce dotace odpovídá za dodání výsledků projektu v kvalitě a rozsahu dle jejich specifikace v části B, kap. 3 přílohy č. 2 Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/2009 a za realizaci projektu a dodání výsledků dle celkového časového harmonogramu dle části C, kap. č. 5 přílohy č. 2 Směrnice. V případě nesplnění těchto povinností má poskytovatel právo na rozhodnutí o odnětí dotace nebo její části. Finanční prostředky poskytnuté na výsledky projektu, které již byly řádně realizované se souhlasem poskytovatele, při rozhodnutí o odnětí příjemci dotace zůstávají, případně budou doplaceny. Veškeré ostatní finanční prostředky poskytnuté příjemci dotace musí být vráceny poskytovateli. 11) Poskytovatel schvaluje každý výsledek projektu v hmotné podobě před jeho dokončením. Schvalování probíhá následovně: 8

9 1. Před koncem poslední pracovní akce vedoucí k výsledku projektu ve lhůtě dostatečné k provedení případných změn, minimálně však 5 pracovních dní před jeho koncem, předá realizátor projektu konečnou verzi výsledku projektu. 2. Během 10 pracovních dní ode dne předání konečné verze výsledku projektu ho poskytovatel schválí, příp. navrhne jeho změny. 3. Změny jsou příjemcem dotace neprodleně zapracovány, přičemž se lhůta pro dodání výsledku projektu posouvá o 10 pracovních dní od navržení změn poskytovatelem podle předchozího bodu. Při schvalování výsledku projektu poskytovatelem bude hlavním kritériem pro posouzení kvality splnění detailní specifikace podoby výsledku projektu dle části B kap. 3 přílohy č. 2 Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/2009 a minimálních požadavků vyplývajících z téže metodiky. Poskytovatel bude také posuzovat úroveň expertního zpracování výsledku projektu pro danou cílovou skupinu. V případě nesplnění bodu 3 tohoto odstavce má poskytovatel dotace právo na rozhodnutí o odnětí dotace nebo její části. Finanční prostředky poskytnuté na výsledky projektu, které již byly řádně realizované se souhlasem poskytovatele dotace, budou doplaceny. Veškeré ostatní finanční prostředky poskytnuté příjemci dotace musí být vráceny poskytovateli dotace. 12) V případě nedodržení časového harmonogramu dodání výsledků projektu dle části C kap č. 5 přílohy č. 2 Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/2009 je možný odklad dodání se souhlasem poskytovatele dotace v případě, že se jedná: 1. O prokazatelné komplikace uvedené v části B, kap. 4.4 přílohy č. 2 Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/2009 a aplikaci scénáře pro přístup k jejich řešení uvedený tamtéž, nebo 2. O závažné důvody akceptované poskytovatelem. V případě prodloužení dodání výsledku projektu z důvodů uvedených v bodech 1. a 2. tohoto odstavce stanoví poskytovatel dotace po dohodě s příjemcem dotace náhradní termín pro dodání výsledku projektu. 13) Pokud projekt vytváří výsledky v hmotné podobě (zejména příručky, manuály, letáky, CD-ROM apod.) musí být minimálně jedna třetina všech výtisků, resp. kusů těchto výsledků dodána podle pokynů poskytovatele do distribučního centra OEZ, které zajistí jejich další distribuci mezi Eurocentra. Pokud projekt vytváří výsledky v nehmotné podobě (zejména semináře, diskuse, kulaté stoly apod.) musí příjemce při registraci a propagaci těchto výsledků spolupracovat s Eurocentrem/ry, pod které teritoriálně spadají cílové skupiny, pro něž jsou výsledky určeny. 14) Výsledky projektu v nehmotné podobě jsou zejména semináře, přednášky, školení apod. Příjemce dotace má povinnost informovat poskytovatele dotace v dostatečném předstihu o místě a dalších detailech konání výsledku v nehmotné podobě. Příjemce dotace má dále povinnost zaslat poskytovateli dotace doklady o konání nehmotného výsledku. Doklady o konání se rozumí zejména prezenční listiny, evaluační dotazníky vyplněné účastníky, fotodokumentace apod. Poskytovatel dotace má právo detailně monitorovat výsledky projektu v nehmotné podobě. V případě shledání zásadních nedostatků v kvalitě těchto výsledků projektu stanoví poskytovatel dotace přiměřenou lhůtu k nápravě a vyzve příjemce dotace k jejímu okamžitému provedení. Pokud příjemce dotace neprovede nápravu v dostatečné kvalitě a v časové lhůtě pro nápravu (viz výše), má poskytovatel dotace právo na rozhodnutí o odnětí dotace nebo její části. Finanční prostředky poskytnuté 9

10 na výsledky projektu, které již byly řádně realizované se souhlasem poskytovatele dotace při rozhodnutí o odnětí, příjemci dotace zůstávají, případně budou doplaceny. Veškeré ostatní finanční prostředky poskytnuté příjemci dotace musí být vráceny poskytovateli. Pokud poskytovatel dotace neprovede detailní monitoring nehmotného výsledku, platí výsledek za schválený. Za zásadní nedostatky u nehmotného výsledku lze považovat: 1. Nerespektování minimálních požadavků na projekty přílohy č. 2 Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/ Nesplnění detailní specifikace podoby výsledku projektu dle části B kap. 3 přílohy č. 2 Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/ Neprokázání dostatečné kvality výstupů z jednotlivých pracovních akcí vedoucích k výsledku projektu. 15) V případě shledání nedostatků má poskytovatel právo rozhodnout o odnětí dotace nebo její části, a to formou: a) rozhodnutí o odnětí dotace nebo její části, pokud shledá že: 1. Pracovní úkoly v jednotlivých pracovních akcích vedoucích k výsledkům projektu specifikované v části C přílohy č. 2 Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/2009 nebyly provedeny, nebo byly provedeny v nedostatečné kvalitě, nebo 2. Výstupy z jednotlivých pracovních akcí vedoucích k výsledkům projektu specifikované v části C přílohy č. 2 Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/2009 chybí, nebo jsou k dispozici v nedostatečné kvalitě. V případě naplnění bodu 1 nebo 2 stanoví poskytovatel dotace přiměřenou lhůtu k nápravě a vyzve příjemce dotace k jejímu okamžitému provedení. Pokud příjemce dotace neprovede nápravu v dostatečné kvalitě a v časové lhůtě pro nápravu, má poskytovatel dotace právo na odnětí dotace nebo její části. Finanční prostředky poskytnuté na výsledky projektu, které již byly řádně realizované se souhlasem poskytovatele dotace, při rozhodnutí o odnětí dotace příjemci dotace zůstávají, případně budou doplaceny. Veškeré ostatní finanční prostředky poskytnuté příjemci dotace musí být vráceny poskytovateli dotace. b) vyhrazení změny předmětu rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě kontroly: Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo pozměnit předmět rozhodnutí o poskytnutí dotace zejména jeho zúžením. V případě existence pouze jednoho výsledku projektu se jedná o rozhodnutí o odnětí dotace v plném rozsahu. Veškeré finanční prostředky poskytnuté příjemci dotace v rámci financování daných výsledků projektu, kvůli kterým se mění předmět rozhodnutí o poskytnutí dotace, musí být vráceny poskytovateli dotace, případně budou odečteny od další splátky stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace. 16) Příjemce dotace je oprávněn do finančního plnění dotace zahrnout náklady, které vznikly na daný účel v roce, na který byla dotace poskytnuta. Finanční prostředky nejsou převoditelné do následujícího roku. 17) Z dotace nelze financovat zejména tyto druhy nákladů: a) na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 10

11 b) na reprezentaci (tj. dary, pohoštění). Z dotace lze financovat pouze náklady na poskytnutí občerstvení, které jsou v přímé souvislosti s realizací projektu (školení, semináře) a to vždy při dodržení obvyklé ceny v daném místě a čase. Z každé takové akce musí příjemce dotace doložit prezenční listinu informující o počtu účastníků. Nelze však hradit náklady na alkohol a tabákové výrobky. c) na mzdy funkcionářů (např. na odměny členů statutárních orgánů právnických osob), d) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, e) na splátky finančních závazků a leasingové splátky, f) na odpisy majetku, g) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), h) na výzkum a vývoj, i) na rekondiční a rekreační pobyty, j) na příspěvek zaměstnavatele zaměstnancům na stravné, jízdné (mimo cestovních náhrad), k) na zahraniční pracovní cesty, l) na provedení účetního auditu, na pokuty a sankce, n) na nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit). 18) Poskytovatel dotace má na základě žádosti příjemce dotace právo schválit změny menšího rozsahu v projektu, zejména změnu v implementačním harmonogramu, nebo převedení úspor do jiné pracovní sekce projektu. Zajištění výsledků projektu nesmí být v žádném případě ohroženo. 19) Příjemce dotace má v průběhu plnění projektu možnost od projektu odstoupit. Finanční prostředky poskytnuté na výsledky projektu, které již byly řádně realizované se souhlasem poskytovatele dotace příjemci zůstávají, případně budou doplaceny. Veškeré ostatní finanční prostředky poskytnuté příjemci dotace musí být vráceny poskytovateli. 20) V případě, že vyvstane povinnost vrátit finanční prostředky poskytnuté příjemci dotace v případě rozhodnutí o odnětí dotace nebo v případě odstoupení příjemce dotace od projektu vzniká příjemci dotace povinnost do 30 ti dnů vrátit finanční prostředky, které v rámci splátek určených ve splátkovém kalendáři na základě tohoto rozhodnutí přijal. V případě prodlení v poukázání finančních prostředků musí být vratka navýšená o úrok stanovený dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, platného v den vypršení povinnosti vrátit finanční prostředky. Číslo účtu pro vrácení finančních prostředků bude příjemci dotace sděleno OEZ. Variabilním symbolem je číslo rozhodnutí. 21) Příjemce dotace je povinen dle 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyhotovit v rámci účetní závěrky vyúčtování dotace v návaznosti na vyhlášku MF ČR č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. Příjemce dotace zašle vyúčtování dotace poskytovateli dotace do xx. Nevyčerpané prostředky dotace poukáže ke stejnému datu na účet poskytovatele dotace. 11

12 22) Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat v souladu s právními předpisy České republiky veškeré dokumenty související s podpořeným projektem a prokazující čerpání poskytnutých peněžních prostředků na realizaci projektu. 23) Poskytovatel dotace může rozhodnout o odnětí dosud neposkytnuté dotace nebo její části, v případě, že vláda rozhodla o vázání rozpočtových prostředků [zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů]. 24) Neoddělitelnou součástí tohoto rozhodnutí je Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/2009, kterou se upravuje poskytování dotací v rámci Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR včetně jejích následně uvedených příloh - Metodiky pro vypracování projektů a způsobu jejich financování, Statutu a jednacího řádu výběrových komisí a kritérií výběru projektů a Metodiky pro kontrolu projektů a odnětí dotace. Tyto metodiky jsou pro účely tohoto rozhodnutí závazné a tvoří podmínky přidělení dotace. B) Ostatní (méně závažné) podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně (podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) ve výši 5% z celkové částky poskytnuté dotace. Podmínky, při jejichž porušení nelze porušení rozpočtové kázně (odvod) konkrétně vyčíslit. 25) Příjemce je povinen podepsat sublicenční smlouvu s poskytovatelem o používání loga Integrovaného informačního systému odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a při jeho používání je povinen postupovat dle pokynů poskytovatele. 26) Každý výsledek projektu v hmotné podobě musí obsahovat oficiální logo Integrovaného informačního systému odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR v souladu s použitím loga stanoveným v sublicenční smlouvě a musí obsahovat větu: Projekt byl podpořen odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky. Každý výsledek projektu uváděný v nehmotné podobě musí být doprovázen oficiálním logem Integrovaného informačního systému odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR. 27) Příjemce dotace je povinen bez prodlení oznámit změnu všech identifikačních a dalších údajů a skutečností uvedených v žádosti o dotaci v rámci dotačního řízení, a to v průběhu období, na které byla dotace poskytnuta. 28) Příjemce je povinen předložit poskytovateli v tištěné i elektronické podobě závěrečnou zprávu projektu informující zejména o výsledcích a dopadu projektu. Při vypracování zprávy je povinen postupovat dle přílohy č. 2, čl. 6 Směrnice vedoucího Úřadu vlády č.1/2009 a pokynů poskytovatele. 12

13 Poučení o odvolání: Dle 14 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, není na poskytnutí dotace právní nárok. Proti výši a způsobu udělení dotace není možné se odvolat. Za organizační složku státu Úřad vlády ČR: V Praze dne.. Vedoucí Úřadu vlády ČR Podpis a razítko: Za příjemce dotace převzal a souhlasí s výše uvedenými podmínkami poskytnutí dotace, které též zahrnují podmínky plynoucí z odkazované Směrnice vedoucího úřadu vlády ČR č. 1/2009, kterou se upravuje poskytování dotací v rámci Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR a jejích výše uvedených příloh. V Praze dne Podpis osoby oprávněné jednat za příjemce dotace (statutární orgán nebo osoba oprávněná na základě úředně ověřené plné moci) 13

14 Příloha č. 2 ke Směrnici vedoucího Úřadu vlády č. 1/2009 Metodika pro vypracování projektů a způsob jejich financování Čl. 1 Minimálními požadavky na projekty 1) Projekt musí prokázat schopnost poskytnout kvalitní informace o zvoleném komunikačním okruhu pro příslušný rok identifikovaném ve vyhlášení dotačního řízení a Koncepci informování o evropských záležitostech v ČR pro danou cílovou skupinu, včetně schopnosti výsledky garantovat. 2) Projekt by měl mít v rámci České republiky maximální možný regionální dopad, přesahující čistě místní úroveň. 3) Návrh výše celkového rozpočtu projektu ze strany předkladatele projektu není omezen, ale je limitován výší alokovaných finančních prostředků vyčleněných poskytovatelem dotace pro účely dotačního řízení. 4) Minimální výše spolufinancování ze strany příjemce dotace je stanovena na 10% celkových nákladů projektu. Návrh, ve kterém předkladatel projektu určí výši jeho spolufinancování nad výše uvedenou hranici, je plně v jeho kompetenci. 5) Jakékoli aktivity a výsledky projektu nesmí směřovat k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásat národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť, nebo zášť vůči jiné skupině osob. 6) Projekt dle této metodiky musí být napsán v češtině. 7) Pokud projekt vytváří výsledky v hmotné podobě (zejména příručky, manuály, letáky, CD-ROM apod.), musí být minimálně jedna třetina všech výtisků, resp. kusů těchto výsledků dodána podle pokynů poskytovatele do distribučního centra OEZ, které zajistí jejich další distribuci mezi Eurocentra. Pokud projekt vytváří výsledky v nehmotné podobě (zejména semináře, diskuse, kulaté stoly apod.), musí příjemce při registraci a propagaci těchto výsledků spolupracovat s Eurocentrem/ry, pod které teritoriálně spadají cílové skupiny, pro něž jsou výsledky určeny. 8) Veškeré finanční prostředky musí být prokazatelně vynaloženy a výsledky schváleného projektu musí být realizovány v roce, na který byla dotace poskytnuta. Čl. 2 Minimální požadavky na předkladatele projektu 1) Předkladatel projektu je přímo zodpovědný za přípravu podání a řízení projektu, nemůže působit jako prostředník. 2) Předkladatel se nepodílí na aktivitách, které jsou v rozporu s právním pořádkem ČR, nebo které prokazatelně směřují k potlačení práv a svobod člověka, nebo které hlásají národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť, nebo zášť vůči jiné skupině osob. 3) Proti předkladateli projektu nesměl být v uplynulých 3 letech vyhlášen konkurs podle zákona č. 45/2001 Sb. o konkursu a vyrovnání, nebo nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku 14

15 podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobilosti jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo nesměl být podán návrh na zahájení insolvenčního řízení podle zákona č. 182/2006 Sb.(insolvenční zákon), nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek zamítnut pro nedostatek majetku podle zákona č. 45/2001 Sb. o konkursu a vyrovnání. 4) Předkladatel projektu nemá v evidenci daní daňové nedoplatky. 5) Předkladatel projektu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, nebo u něj nedošlo k zahlazení odsouzení k trestnému činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo činnosti předkladatele. 6) Předkladatel projektu nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek. 7) Je-li předkladatelem projektu právnická osoba, musí výše uvedené podmínky v bodě 3) - 6) splňovat každý člen statutárního orgánu. 8) O skutečnostech podle bodů 3), 5) a 6) předkladatel předloží čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem. O skutečnosti, uvedené v bodě 4), předloží originál nebo úředně ověřené písemné potvrzení od příslušného finančního úřadu ne starší než tři měsíce. V případě změny skutečností podle bodů 3) 6), nebo údajů uvedených v žádosti o dotaci nebo jejích přílohách, je předkladatel povinen bez prodlení informovat OEZ o nově nastalých skutečnostech. 9) Jestliže kdykoli vyjde najevo, že nastaly skutečnosti v rozporu s body 1) 7), nebo že se čestné prohlášení podle bodu 8), nebo údaje v žádosti o dotaci či jejích přílohách nezakládají na pravdě, anebo předkladatel neplnil informační povinnost při změně skutečností, má poskytovatel právo na rozhodnutí o odnětí dotace. Předkladatel v tom případě musí vrátit veškeré finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté formou neinvestiční dotace, které od poskytovatele obdržel. 15

16 Čl. 3 Metodika pro vypracování projektů Část A: Základní charakteristika projektu NÁZEV PROJEKTU: REALIZÁTOR PROJEKTU: KOMUNIKAČNÍ OKRUH: VÝČET VÝSLEDKŮ: VÝČET CÍLOVÝCH SKUPIN: ZÁKLADNÍ POPIS PROJEKTU: [max znaků včetně mezer] FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 1 : Tabulka financování projektu Celková cena projektu: Výše spolufinancování (faktická a procentní): Částka nárokovaná na Úřadu vlády ČR: 1 Podrobný rozpočet projektu vyplňuje předkladatel projektu v rámci části C Implementace do Tabulky Rozpočet projektu. 16

17 Část B: Popis projektu 1. Cíl projektu 2. Cílové skupiny 2.1 Cílová skupina 1: Definice cílové skupiny: Regionální rozložení cílové skupiny: Stav informovanosti a potřeb cílové skupiny k danému komunikačnímu okruhu: 2.2 Cílová skupina 2: (analogicky) 3. Výsledky projektu Výčet všech výsledků projektu: Zdůvodnění, jak výsledky projektu splňují celkový cíl: 3.1 Výsledek projektu č 1: Detailní popis výsledku projektu: Výčet zdrojů informací pro výsledek projektu: Vztah výsledku projektu č. 1 k cílové skupině 1: Vztah výsledku projektu č. 1 k cílové skupině 2: (analogicky) 3.2 Výsledek projektu č. 2: (analogicky) 4. Zabezpečení výsledků projektu 4.1 Relevantní zkušenost Shrnutí relevantních zkušeností předkladatele: 4.2 Lidské zdroje Profily realizátorů projektů, jejich zkušenosti a znalosti (CV jsou přílohou žádosti o dotaci ): Organizace řízení projektu včetně rozdělení odpovědnosti: Pracovně-právní vztah mezi realizátory projektu: 4.3 Vztah projektu k probíhajícím/uskutečněným aktivitám Vztah právě probíhajících nebo již uskutečněných aktivit (předkladatele projektu a ostatních realizátorů) k výsledkům projektu: Analýza možnosti použití již dostupných výsledků a zkušeností (předkladatele projektu a ostatních realizátorů): 4.4 Vyhodnocení rizik Výčet potenciálních rizik (vnějších a vnitřních) při dosahování výsledků projektu: Vyhodnocení a návrhy řešení jednotlivých rizik s přihlédnutím k jejich negativnímu dopadu na výsledky projektu: 4.5 Dlouhodobá udržitelnost Jak metody projektu přispějí k dlouhodobé udržitelnosti výsledků projektu: Jak budou výsledky projektu po jeho skončení navazovat na vlastní aktivity předkladatele projektu, příp. na další aktivity ostatních subjektů: 17

18 Část C: Implementace 2 5. Harmonogram projektu Výsledky projektu Pracovní akce Pracovní úkoly leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Výsledek projektu č. 1 (od-do) Pracovní akce č. 1 (od-do) Pracovní úkol č. 1 (od-do) Pracovní úkol č. 2 (od-do) Pracovní akce č. 2 (od-do) Pracovní úkol č. 1 (od-do) Pracovní úkol č. 2 (od-do) Výsledek projektu č. 2 (od-do) Výsledek projektu č. 3 (od-do) Vysvětlivky: * Počet sloupců jednotlivých měsíců je roven počtů týdnů * Výsledky projektu, pracovní akce a pracovní úkoly specifikujte a uveďte předpokládané datum či dobu konání * Barevným vyplněním políčka vyznačte dobu realizace výsledku, pracovní akce, pracovních úkolů 6. Rozpočet projektu Rozpočet projektu* VÝSTUPY Výsledky projektu Pracovní akce Výstupy Realizátor 1. OSOBNÍ NÁKLADY Počet jednotek Jednotková cena Cena celkem SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY Specifikace nákladů Cena celkem Specifikace nákladů SLUŽBY Cena celkem Kč 0 Kč 0 Kč V1 celkem: 0 Kč Kč 0 Kč 0 Kč V2 celkem: 0 Kč Kč 0 Kč 0 Kč V3 celkem: 0 Kč Vysvětlivky: Rozdělení nákladů v projektu * Tabulku lze přizpůsobit dle počtu výsledků a pracovních akcí projektu Osobní náklady celkem 0 Kč * Vyplňují se pouze žlutá políčka (sčítání nákladů je nastaveno automaticky) Spotřebované nákupy 0 Kč * Osobní náklady = mzdové náklady (hodinová sazba x počet hodin) včetné zákonných odvodů Služby celkem 0 Kč * Spotřebovaní nákupy = spotřeba materiálu (např. kancelářské potřeby apod.) Celková cena projektu: 0 Kč * Služby = služby nezbytné pro realizaci projektu (např. tuzemské cestovné, poštovné, pronájem místností na semináře apod.) 2 Předkladatel vyplňuje údaje do připravených excelových tabulek, které budou žadatelům poskytnuty ve vyhlášení. 18

19 Čl. 4 Rozdělení nákladů 1) Návrh celkového rozpočtu projektu musí být rozdělen do tří skupin nákladů - osobní náklady, služby a spotřebované nákupy. V rozpočtu projektu je třeba detailně specifikovat jednotlivé náklady v rámci těchto tří skupin nákladů u každé pracovní akce vedoucí k výsledku projektu. Výši celkových nákladů projektu rozdělených do tří skupin uvádí předkladatel projektu v tabulce Rozpočet projektu, uvedené v části C kap. 6 přílohy č. 2 Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/2009. Z dotace nelze financovat náklady specifikované v čl. 5 přílohy č. 2. 2) Osobní náklady tvoří mzdové náklady jednotlivých realizátorů projektu včetně všech zákonných odvodů. Předkladatel projektu stanoví v části C kap. 6 hodinovou sazbu jednotlivých realizátorů projektu. Celková cena osobních nákladů se stanoví jako součet osobních nákladů všech realizátorů projektu. 3) Služby tvoří náklady na služby nezbytné k zajištění projektu (např. tuzemské cestovné, služby pošt, tlumočení, tisk, pronájem místností na semináře/školení nebo proporcionální podíl na pronájmu kancelářských místností dle rozsahu projektu a ostatní služby). Výši nákladů stanoví předkladatel projektu kvalifikovaným odhadem při dodržení obvyklé ceny v místě nákupu služby v daném časovém období. 4) Spotřebované nákupy tvoří náklady na spotřebu materiálu (např. kancelářské potřeby apod). Čl. 5 Neuznatelné náklady Z dotace nelze financovat zejména tyto druhy nákladů: 1) na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 2) na reprezentaci (tj. dary, pohoštění). Z dotace lze financovat pouze náklady na poskytnutí občerstvení, které je v přímé souvislosti s realizací projektu (školení, semináře) a to vždy při dodržení obvyklé ceny v daném místě a čase. Z každé takové akce musí příjemce dotace doložit prezenční listinu informující o počtu účastníků. Nelze však hradit náklady na alkohol a tabákové výrobky. 3) na mzdy funkcionářů (např. na odměny členů statutárních orgánů právnických osob), 4) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 5) na splátky finančních závazků a leasingové splátky, 6) na odpisy majetku, 7) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 8) na výzkum a vývoj, 9) na rekondiční a rekreační pobyty, 10) na příspěvek zaměstnavatele zaměstnancům na stravné, jízdné (mimo cestovních náhrad), 11) na zahraniční pracovní cesty, 12) na provedení účetního auditu, na pokuty a sankce, 13) na nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit). 19

20 Čl. 6 Závěrečná zpráva Závěrečná zpráva projektu, kterou předkládá příjemce dotace poskytovateli dotace po skončení projektu, musí: 1) mít hodnotící charakter, 2) identifikovat výchozí situaci a srovnat ji se situací na konci projektu, respektive zda výsledky projektu a zvolené prostředky pro jejich dosažení vedly k zamýšlenému cíli, 3) identifikovat všechny ukazatele změny (oproti situaci na počátku projektu), na jejichž základě lze ověřit dopady projektu (dotazníková šetření, testy, průzkumy, apod.). Veškeré údaje ze zmíněných ukazatelů budou uvedeny ve formě přílohy, 4) identifikovat případné komplikace, které vznikly při implementaci projektu a uvést způsob jejich řešení i doporučení, jak takovým situacím předcházet, 5) obsahovat shrnutí projektu zhruba v rozsahu 1 x A4 (plus např. fotografie z akcí, nahrávky, recenze, apod.), které by mohlo v případě potřeby v budoucnu sloužit pro účely obecné propagace projektu (tisk, média). Toto shrnutí bude uvedeno ve formě přílohy. 20

ROZHODNUTÍ č. o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly MPSV státního rozpočtu ČR na rok 2005. na projekt

ROZHODNUTÍ č. o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly MPSV státního rozpočtu ČR na rok 2005. na projekt MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů ROZHODNUTÍ

Více

ROZHODNUTÍ č. o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2006. na projekt

ROZHODNUTÍ č. o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2006. na projekt MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice Obec Sopotnice Sopotnice 273 561 15 Sopotnice Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady upravují jednotný procesní postup a podmínky poskytování

Více

č. 4/2005, kterou se upravuje poskytování dotací v rámci Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR

č. 4/2005, kterou se upravuje poskytování dotací v rámci Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR Úřad vlády České republiky Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 4/2005, kterou se upravuje poskytování dotací v rámci Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Směrnice

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zásady pro poskytování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb z rozpočtu města Vyškova upravují, v návaznosti

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2013.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2013. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2013. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2013 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

pro rok 2016 Čl. 2 Účel použití

pro rok 2016 Čl. 2 Účel použití Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2016

Více

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2009

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2009 Česká republika Úřad vlády České republiky Odbor informování o evropských záležitostech 118 01 Praha 1 - Malá Strana nábřeží Edvarda Beneše 4 telefon: 220 143 761, 220 143 751 fax: 220 143 790 V Praze

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování podpor je všestranně rozvíjet

Více

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 101.01.09 Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, 143 12 Praha 4 vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti pro rok 2010 v souladu

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Obec Šestajovice Husova 60 250 92 Šestajovice Směrnice č. 1 / 2015 Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Čl. 1 Základní ustanovení 1. Hlavním posláním

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace PRAVIDLA A PODMÍNKY pro poskytování dotace z rozpočtu města Fulneku určené k financování poskytování pečovatelské služby na území města Fulneku jako služby sociální I. Úvodní ustanovení 1. Dotací se rozumí

Více

Vyhlášeno usnesením zastupitelstva Z-184/2015 dne Podpora pravidelné celoroční sportovní, kulturní a zájmové činnosti organizací a spolků.

Vyhlášeno usnesením zastupitelstva Z-184/2015 dne Podpora pravidelné celoroční sportovní, kulturní a zájmové činnosti organizací a spolků. Dotace města Úvaly poskytované dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidel územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,zákon ) a souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména: zákonem

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP I. Nadační příspěvek 1. Nadační příspěvek je možné poskytnout právnickým nebo fyzickým osobám (dále jen žadatelé ) pouze v souladu

Více

Pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu městskou částí Praha 22 v sociální oblasti pro rok 2013

Pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu městskou částí Praha 22 v sociální oblasti pro rok 2013 Pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu městskou částí Praha 22 v sociální oblasti pro rok 2013 v rámci J5 programu Podpora financování sociálních služeb na úrovni městských částí HMP Městská část Praha

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více

Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování dotací je všestranně rozvíjet

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program )

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program ) - 1 - GRANTOVÝ PROGRAM Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 2017 (dále jen Program ) Článek 1 Úvodní ustanovení Grantový program s názvem Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 a 2017

Více

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Bc. Jiří Svěrák 20. srpna 2015 Vymezení účelu dotace - zajištění jedné pracovní pozice koordinátora pro romské záležitosti (dále jen koordinátora

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV Účinnost: 01.01.2010 1 Obsah: strana: Článek I Legislativní rámec 3 Článek II Základní pojmy 3 Článek III. Účel

Více

Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5

Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5 Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Dotace městské části Praha 5 (dále jen MČ Praha 5 ) je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu MČ Praha 5 fyzickým

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7 podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7 Město vyhlašuje dotační program pro oblast kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem

Více

JEDNIČKA PRO ROK podpora MHMP v sociální oblasti

JEDNIČKA PRO ROK podpora MHMP v sociální oblasti Městská část Praha 1 vyhlašuje II. kolo výběrového řízení grantového programu: JEDNIČKA PRO ROK 2012 - podpora MHMP v sociální oblasti Dotace se vztahuje na následující druhy sociálních služeb: Pečovatelská

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012. I. Úvodní ustanovení Nestátní neziskové

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017 Článek 1 Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty Dotace je určena na podporu projektů se zaměřením na veřejně prospěšnou

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016

Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 1. Název programu Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 v oblasti - taneční - hudební - divadelní - přednáškové

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016,

Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016, Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016 1. Název Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Pravidla čerpání dotací v ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Pravidla čerpání dotací v ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce XIII. Pravidla čerpání dotací v ČFK (ze dne 22.2.2016) Obsah 1. Všeobecná ustanovení 2. Dotační program v ČFK 3. Podmínky poskytnutí dotace 4. Projektová dokumentace

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016

Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016 Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016 1. Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2016 (dále jen program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2016 (dále jen program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2016 (dále jen program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA. Platnost od: 14.04.2015 Účinnost od: 15.05.2015 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA. Platnost od: 14.04.2015 Účinnost od: 15.05.2015 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci v sociální oblasti města Kolína pro rok 2015 (Pravidla) Platnost od: 14.04.2015 Účinnost od:

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a

Více

Čl. 1 Důvod a účel podpory

Čl. 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast rozvoj. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel podpory

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová rozhodlo o stanovení oblastí pro

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci programu

Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci programu Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci programu Prevence korupčního jednání v roce 2011 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) K zabezpečení plnění

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2010. I. Úvodní ustanovení Nestátní neziskové

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví ČI. 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Břeclavi se v souladu s 84 odst. 4 a 85 písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit I. Úvodní ustanovení Rada obce Vendryně vydává tato pravidla pro poskytování

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV SMĚRNICE Č. 3/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE IV Poskytování dotací z Programu podpory sportu, volného času

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje Dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností či s realizací akcí v oblasti životního prostředí.

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Právní předpis č.10. Město Jaroměř

Právní předpis č.10. Město Jaroměř Město Jaroměř Právní předpis č.10 Gestor: Ing. Bohumila Steklá, vedoucí OŠKT Zásady pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Jaroměře v gesci odboru školství, kultury a tělovýchovy.

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Směrnice rektora č. 13/2015

Směrnice rektora č. 13/2015 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady Interní soutěže v rámci institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě Vydáno: V Opavě, září 2015 I) Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady

Více

Pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu Městskou částí Praha 22 v sociální oblasti pro rok 2014

Pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu Městskou částí Praha 22 v sociální oblasti pro rok 2014 Pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu Městskou částí Praha 22 v sociální oblasti pro rok 2014 v rámci programu J5 Podpora financování sociálních služeb na úrovni městských částí HMP Městská část Praha

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, Čechtice IČ: SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, Čechtice IČ: SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, 257 65 Čechtice IČ: 00231975 SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Keblov Obec : KEBLOV Adresa :

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy jednoleté. Obecné ustanovení

Návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy jednoleté. Obecné ustanovení Návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy jednoleté příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace I. Obecné ustanovení Zastupitelstvo městské části Praha 14 rozhodlo svým usnesením č.../zmč/2016 ze

Více

SMĚRNICE Č. 2/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE

SMĚRNICE Č. 2/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic SMĚRNICE Č. 2/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE Zastupitelstvo města Pardubic, v souladu s ustanovením

Více

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. MAS Zlatá cesta, o. p. s. (dále jen společnost ) vznikla dne 3. srpna 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 12. 12. 2013 Zásady financování sociálních služeb SML Předkládá: Kamil Jan Svoboda Zpracoval: telefon:

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel

Více

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen Podmínky ) Příjemce: IČ: DIČ: Číslo účtu/podúčtu, na který bude převedena dotace: Obecná ustanovení Část I 1. Stanovují se následující Podmínky, které

Více

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 I. Název dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017. II. Vyhlašovatel

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2017 (dále jen program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2017 (dále jen program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2017 (dále jen program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží ke stanovení podmínek pro

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 I. Úvodní ustanovení 1. Dotace městské části Praha 4 (dále jen MČ Praha 4 ) je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu MČ Praha 4 fyzickým nebo právnickým

Více

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 I. Název programu Program města Fulneku určený k financování poskytování pečovatelské služby

Více

Program na podporu sportovních aktivit v roce 2016

Program na podporu sportovních aktivit v roce 2016 Program na podporu sportovních aktivit v roce 2016 1. Název programu Program na podporu sportovních aktivit v rámci Městského obvodu Pardubice II v roce 2016. 2. Jednotlivé dotační tituly V dalších bodec

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

do 23. ledna 2017 DOTAČNÍ PROGRAM Činnost v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2017

do 23. ledna 2017 DOTAČNÍ PROGRAM Činnost v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2017 Dotace města Ústí nad Orlicí poskytované dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon") a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta (dále je Zásady ) I. Úvodní ustanovení 1. Město Vysoké Mýto poskytuje finanční dotaci například na sport, kulturu, školství, volnočasové

Více

Čl. 2 Příjemce dotace Příjemcem dotace je žadatel, kterým může být obec nebo městská část hlavního města Prahy. Čl. 3 Účel použití

Čl. 2 Příjemce dotace Příjemcem dotace je žadatel, kterým může být obec nebo městská část hlavního města Prahy. Čl. 3 Účel použití č. j. MV-61163-38/OBP-2014 Zásady poskytování dotací a hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v rámci dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.)..

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.).. Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory oblasti města Český Krumlov v roce 20xx. 1.2. Zdůvodnění Programu Podpora oblasti (vychází ze schválených

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Obecné zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Břasy

Obecné zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Břasy Směrnice č. 9/2015 Obecné zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Břasy Článek 1 Úvod 1. Tato směrnice upřesňuje poskytování dotací dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více