Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 é ž ř ř ř Í Í Š Á Í Ú ř ě é ý ě ě ž é ý ě ě é ř ř ž ě ř é ě ý ř ě ý ě ě ř ů ý ú ů ě ě ř ů ý ú ů

2 ě ř é ě ě ě ě ě ř é ý ř ý ý ó ý é ý ř ý ý ů ř ě ý ě Á ý ě ě ý Ž Ž é ě ú é ú ů ě ř ú ř ý Íůů ě ů ě ý é ú ž ř ř ě é ř ř ě ú ý ý ů ý ý ř ř ř ů ř ě é ě é é é ý ý é é ě é ě ř é ř ý ů é ř ý ř ř é ý ó ž ž é ý ř ř ý ý é ů é ř ž ě é ě ú é ř ě ě ř ý ý ž Ť é ě ž ř ě ž é é Ž é ý ý ů ě ý ý ž ž ý Ž ž ž ě Á ř ý ý ý ů ý ř ž ř ó ý ě

3 7 4. Přjemce je povinen použtdotaci maximlně hospodmým způsobem a výhradně k úeluuvedenémuv l.i. tétosmlouvy. 5. Dotaci ze použtnauznate né výdaje projektu,kterévznikly v době od až do dne uvedenéhov odst. 1 tohoto ělnku. 6. Vechny naklady mus bý kalkulovny bez daně zpřidané hodnoty v přpadě, kdy přjemcem nrok na jej odeet. 7 ' Je-li přjemce veřejným zadavate emnebo spln-li přjemce definici zadavate epodle $ 2 odst. 2 psm.b)zkona ě. I Sb., o veřejných zakzkch, ve zněnpozdějch předpisů,je dle povinen postupovat při výběru dodavatele podle tohoto zkona, 8. Přjemce je povinen vést úetnictvv souladu s obecně platn;ými předpisy, zejm. zkonem Sb., o úetnictv, ve zněnpozdějchpředpisů,a zajistit Ťdnéa oddělené sledovn erpndotace' Přjemce, který nevede úetnictvpodle tohoto zkona,je povinen vést daňovou evidenci podle zkona Sb., o danch z přjmů' ve zněn pozdějch předpisů, rozřenou tak' aby přsluné doklady vztahqc se k dotaci splňovaly nležitosti úetnho dokladu ve smyslu $ 11 zkona o úetnictv, s výjimkou $ 11 odst. 1 psm. f) a aby předmětnédoklady byly sprvné, úplné' prttkazné,srozumitelné' vedené v psemnéformě chronologicky a způsobem zaruujcmjejich trvanlivost a aby uskuteněnépřjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k dotaci,popř. jinou evidenci jedn-li se o Fo. 9. Přjemce je povinen zajistit, aby osoby povinné spolupůsobitpři kontrole (zejména dodavatelézboža služeb, přp. stavebnchprac pro přjemce) umožnily kontrolnmu orgnu prověřit jejich úěetnictva úetn doklady v rozsahu ke splněnúelukontroly. je povinen předložit poskýovateli vtermnu nejpozději do 31.I Přjemce finannvýtovn erpndotace. Nejpozději k tomuto termnuje přjemce rovněž povinen vrtit převodem na úetposkýovatele, uvedený v zh avi této smlouvy' přpadnou nepoužitou ěst dotace (dle jen ',vratka dotace..). Přjemce ďolož r,yútovnerpndotace se soupisem vech prvotnch úetncha dalch dokladů prokazujcchjej erpns potvrzenmpravdivosti a sprvnosti finaněnhovýtovan v souladu s l. V. odst. 4 této smlour,y a také kopiemi vech prvotnch úěetncha dalchdokladůprokazujccherpndotace. 11. Přjemce je povinen průběžněinformovat poskytovatele o vech změnch, kteréby mohly při vymhni zadržených nebo neoprvněně použitých prostředků dotace zhorit jeho pozici věřitele nebo dob1tnostjeho pohledvky, Zejménaje přjemce povinen oznmit poskýovateli do 15 dnů ode dne' kdy dolo kudlosti, skutenosti, které maj nebo mohou mt za nsledek znik, transformaci' slouen, změnu statutrnhozstupce apod., i změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskyuje. 12. Přjemce souhlas Se zveřejněnm svého nuvu, sdla, nézvu Projektu a výe poskýnuté dotace, přpadně dalch údajů uvedených Ve zvltnch prvnch předpisech. 13. Přjemce se Zavazuje, že při přpadnéprezentaci Projektu bude uvdět obec Hruky jako poskýovatele sti finannchprostředků. Při použit loga nebo znaku obce je povinen dodržetzsadypro jejich použit 14. Přjemce se zavazqe, žejak při rcalizaci Projektu, tak po jeho ukonen,bude dbt dobréhojména poskýovatele a akci rea izovat v souladu s touto smlouvou, prvnmi předpisy a ostatnmipodmnkami stanovenými poskytovatelem.

4 ř é ů ú ťě ř é ě ř ř é ě ě ě ě ý ě ě ě ř ů ě ě ě ř ů é ý ú ů ě ě ř ů ž ý ř ý ř ý é ř Ž ů é ú ů ý ů ž ř ů ú ř Ž é ě ý ě ú ě é ř ě ýě ě ů ř ř é ě ž ý ú ě ů ě ě ř ů ř ě Ž ř ě ř ž ú Ž é ř ž é ý ú ů ř é ř ě ý ý ď ž é ř ě ý ž ý ř ů ž ý é ě é ř ú ý ý ý ď ž ý ř ů ř ě ě é ž ř ý ř ě ě ž ě é ž úě ý ě ý ě ě ě Ž ý ř ů ý ý ě ě ž ý ř ů ř Ž ě ě ž é ž Ý ě é Ž Ž é ě é ý Ž ý é ř ě ú ý

5 c) nedodržentermnůpro použit dotace stanovených touto smlouvou d) rea iza,ceprojektu v rozporu s prvnmi předpisý e) vedenúetnictv způsobem,který je.r,.'pó.u s l.n. odst. 8 tétosmlouvy a ne ze z něj zjistit' zdaby adotace použitav souladu s touto smlouvou 5. Smluvn strany se dohodly pro pťpad,ie poskytovatel nebo přjemce odstoup od smlouvy podle l' VII. odst. 2 tetó smlouiy, zl přjemce poskytnutou dotaci vrt poskýovateli do 30 dnů po doruenodstoupen. Ňevrt-li přjemce dotaci v tomto termnu, považý se vekeréfinannprostředky poskýnuté.aó oouy odstoupenza zadrženéve smyslu zkona o.o'po8tovych prvidlech uzemnci rozpotů,kdy přjemce je povinen poskytnutéfinannprostředky a zap atitpenle ve výi 1 -vrtit promile denně ze zadržených prostře dkůzakazi, den upiynulý ode dne, kdy měly byt nejpozději připsny na úet poskýovatele do dňe- jejich.prlpsani na úet poskýovatele, nejvýevak do výestky zadrženýchp.o.iróohi. 6. Pokud přjemceporujakoukoli jinou povinnost výplývajcpro něj ztéíosmlouvy a toto poruennen poruenmrozpotovékuně por. odst. 1 až 3 tototo lnku může poskýovatel požadovat zap acensmluvn pot<uty ve výi 5Yo zstky uvedenévl. II. odst. 1. této smlouvy. Tm nen doteno prao poskyovatele na,,ar''ua., kody. Přjemce je povinen uhradit poskýovateli tuio smluvn pokutu za zkladě psemné výzvy a ve lhůtě stanovené touto výzvou. Ve výzvě poskytovatel rovněž ozna povinnost, kter byla poruena. 7. Vekeré platby jako důsledky poruen zvazkli provede přjemce formou bezhotovostnho převodu na úótposkytovatele, v termnu a na ěslo úětu' které poskytovatel přjemci sděl. nek V I Ukonensmlouly, odstoupenod smloury 1' Zvazkový vztah za oženýtouto smlouvou lze ukonit na zékladěpsemnédohody smluvnch stran nebo výpověd. 2. Kterkoliv smluvn strana je oprvněna tuto smlouvu psemně vypovědět bez udn důvodu. Výpovědn lhůta in 14 dnů a ponběžet 1. dnem nsledujcmpo dni doruenvýpovědi druhé smluvn.straně. VpřpadJ pochybnost se m za to, že. výpověď byla doruena3. den od jejho odesln. 3. Ve výpovědn lhůtěposkýovatel pozastavuvolňovn finannchprostředků. 4. odstoupenod smlouvy mza nsledek, že poskyto"ut.r nepoukžepřjemci dotaci a přjemce se j nemůžeplatně domhat. Poku poskyovatel odstoupod smlouly potó' co dotaci poukzal, postupujepřjemcepodle ol. vt.odst. 3 této.-io.,uy. 5. V přpadě ukonen smlouvy_ die tohóto lnku ;e pri3"mce povinen vrtit dotaci poskýovateli ke dni ukonenplatnosti a úinnosti iéto,mlo.,,,v. Hnek VIII. Zvěren ustanoven 1. Nen-li vtéto smlouvě uvedeno jinak, je kúkonům podle této smlouvy jménem poskytovatele oprvněn kontaktn osoba uveden v zb av smlouvy nebo jiný pověřený zaměstnanec obecnho úřadu Hruky. Toto ustanoven se nevžahuje na podpis dodatkůk tétosmlouvě a na odstoupeni oa tétosmlouvy. 2. Tato smlouvanabývplatnosti a úinnosti.dn.- podpisu oběma smluvnmi stranami. 3. Jakékoli změny této smlouvy vyjma změn t1ikajiciln se údajůuvedených v zh av tétosmlouvy, ze provdět pouze formou psemnýchpostupně slovanýchdodatkůna

6 é ě ř ě ě ě ý ý ř ř ž Ž é ú ěž é ú Í é ě é ž é ě ř ě é ř ř ý é ě ř ů ž é ř ž ě ý ú é Ě é ů ů ř é ř ý ú ů ý éů é ř ě ú ý é ď ě Š Š ř ý ř

7 ř ú é Ť é ě é é ý ý ř ú ě ú Í é ř ů ěď é ú ř éž ř é ý ě ř ůž é ř ě ř é é ě ěž éý ě ř é ř ě ř é é ě

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy 8 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na úhradu sociálních služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ň Č ý Á Ž ř Ř ě Í Ě Á Í ý úč ř ě ů ď ž ů č é ř č ř ý ě ě š ř ů ř é ě č ě č č ř é č ýů éů š ř ě ř é ž ď ď š ř é ž ý ř ř ě Í ř ě é č ú ů š ý ř ř ě č ú ů ů č ř ě č č é ý ě é ř Ř č é čů ě úř ě é úř Ú Č ě é

Více

ý Č š Á Ž Ě Ý Í ť ř ě Í Ě Á ý úč ř ě ů ř ů č é ř ě ř ý ě ě š ř ů ú č ě čňčš ó óí č ě ě ž Ž š ř š ř ř ě ř é ě ř š ů ů Áé ó ďé ř ú č ě ť Ť Ť ů ě é Í ý ě é Í Ř ě é čů ě úř ě é úř Č ě é úř ř ř ž č ě ů š ř

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 3. zasedání dne 25. 3. 2015 USNESENÍ č. 36/15/ZMČ k poskytnutí účelové dotace Českému svazu ochránců přírody Zastupitelstvo MČ po projednání I.

Více

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy ZK-04-2015-04, př. 1 počet stran: 6 RK-17-2015-10, př. 1 počet stran: RK-17-2015-xx, př. 1 6 Počet stran: 6 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Financování JPO (15JPO01 a 15JPO02)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Financování JPO (15JPO01 a 15JPO02) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Financování JPO (15JPO01 a 15JPO02) Smlouva č.: 15JPO01-0023 kterou v souladu s ustanovením 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419. číslo smlouvy... I.

Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419. číslo smlouvy... I. Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419 číslo smlouvy..... I. Smluvní strany Obec Janov nad Nisou se sídlem: Janov nad Nisou č. p. 520 468 11,

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

FOND ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

FOND ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE FOND ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE GRANTOVÝ PROGRAM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Vyhlášený v souladu se Statutem Fondu rozvoje Jihomoravského kraje a Obecnými pravidly pro poskytování

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů I l S M L O U V A o obstaráváni správy domu uzavřená podle 724 a násl. občanského zákoníku a zákona č. 72/94 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast Investiční dotace evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-1921/SOC/2014 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání

Více

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015.

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany Smlouva o dílo č. objednatele: č. zhotovitele: uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění Smluvní strany Název zadavatele: Město Vlašim Právní forma: 801 - obec

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami Článek I Smluvní strany Objednatel: Město Pohořelice, se sídlem

Více

(PR01221.0001) Čl. 1 Smluvní strany

(PR01221.0001) Čl. 1 Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví Smlouva o vedení účetnictví Objednatel: Sídlo (adresa): IČ: DIČ: zastoupený registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl., vložka dále jen "objednatel" na straně jedné a Zhotovitel: Ta-reform s.r.o. registrovaná

Více