VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění odpovědnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění odpovědnosti"

Transkript

1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění odpovědnosti Název tématického celku: Pojištění odpovědnosti za škodu, jeho význam, historie, jednotlivé druhy pojištění podle právní závaznosti, pojistné produkty v tomto pojištění Cíl: Podat ucelený pohled na strukturální skladbu daného pojištění, seznámení s jeho významem v současnosti, v minulosti, s pohledem do budoucna Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat: I. Vymezení pojmu odpovědnost za škodu Odpovědnost dle právních předpisů, odpovědnost dle dohodnutých obchodně závazkových vztahů, odpovědnost subjektivní, objektivní, absolutní Pojištění odpovědnosti za škodu v návaznosti na odpovědnost dle zákonných ustanovení (rozsah pojištění, tarifikace) II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Zák.č.262/ 2006 Sb., který nabyl účinnosti dnem a odkazuje na zákonnou právní úpravu v ust. 365 a násl. s odkazem na nový zákon o úrazovém pojištění, který by měl nabýt účinnosti dnem III. Povinná pojištění Povinné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidel Povinná pojištění odpovědnosti za škodu v profesní odpovědnosti Ostatní povinná pojištění (mimo pojištění profesní odpovědnosti) IV. Dobrovolná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění odpovědnosti za výrobek Územní rozsah pojistné ochrany Časový rozsah pojistné ochrany (loss occurance, claims made) Základní a doplňková pojištění Ke všem těmto dílčím tématům si pečlivě prostudujte: Daňhel J. a kol. Vybrané kapitoly z pojišťovnictví, ČAP, Praha 1996 Hradec M. a kol.: Pojištění odpovědnosti za škodu- obecná část Hradec, M., Křivohlávek, V., Zárybnická, J.: Pojištění a pojišťovnictví, VŠFS, EUPRESS, Praha 2005 Při studiu věnujte pozornost zejména těmto hlavním problémům: - Skladbě pojistných produktů v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu na českém pojistném trhu - Základnímu a doplňkovému rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu, územnímu a časovému rozsahu pojistné ochrany, - Specifickým znakům pojištění odpovědnosti za škodu (ve srovnání s ostatními druhy pojištění), - Rozsahu pojištěných osob, oprávněných osob

2 Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - právní odpovědnost, - odpovědnost smluvní (ze smluvně závazkových vztahů) Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli získat základní přehled o jednotlivých pojistných produktech v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu dle následujícího rozčlenění dle shora uvedeného schématu : - Zákonná pojištění, minulost, přítomnost, budoucnost, jejich význam, důvod jejich vzniku, ukončení této právní úpravy, převedení do režimu povinných pojištění (odpovědnosti za škodu či jiných typů pojištění) - Povinná pojištění v odpovědnosti za škodu - Dobrovolná pojištění v odpovědnosti za škodu Pokud jste čemukoliv z výše uvedených textů a zadání (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) zformulovat to, co se Vám zdá nejasné. Pokud jste zvládli celý tento tematický celek, pokuste se (písemně) o řešení následujících problémů: 1) Vysvětlete pojem pojistné nebezpečí a definujte je u jednotlivých druhů pojištění v odpovědnosti za škodu 2) Vysvětlete tyto druhy pojištění odpovědnosti za škodu, jejich právní úpravu : a. Pojištění zákonné b. Pojištění povinné smluvní c. Pojištění dobrovolné smluvní U každého druhu pojištění uveďte příklady. 3) Uveďte základní pojištění v produktové skladbě pojistitelů na českém pojistném trhu pro občanská rizika, pro podnikatelská rizika a uveďte, jakou pojistnou ochranu poskytují

3 Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění odpovědnosti Název tématického celku: Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidel, povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu Cíl: Cílem tohoto soustředění je podat ucelený výklad o tomto druhu povinného pojištění Tento tématický celek je rozčleněn do následujících dílčích celků: I. Historický vývoj pojištění nejstarší, nejznámější pojištění, i v historickém měřítku nejobjemnějšího pojištění odpovědnosti za škodu (co se týče portfolia) A. zákonné pojištění zák.č.56/ 1950 Sb., s účinností od , vyhl.č.197/ 1064 Sb., vyhl.č.492/ 1991 Sb., do B. pojištění povinné smluvní - zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla), zřízení ČKP, jeho funkce, garanční fond, plnění z garančního fondu zásadní novela zák.č.47/ 2004 Sb., s účinností od (přístup ČR do EU, implementace 4. motorové směrnice C. harmonizace české právní úpravy s právem EU (1-5 motorová směrnice ) Směrnice Rady 72/166/EEC Směrnice Rady 84/5/EEC Směrnice Rady 90/232/EEC Směrnice Rady 2000/26/EC Směrnice Rady 2005/14/ES II. Současný právní stav, novela zákona č. 168/1999 Sb zákonem č.47/ 2004 Sb., v souvislosti s přístupem ČR do EU (4.motorová směrnice) 5. motorová směrnice, její implementace do českého právního řádu (časový rozměr implementace do práva ČR jako členského státu EU) III. Rozsah pojistné ochrany dle zákona, rozsah pojistného plnění dle OZ (případně Zpr) Způsob a rozsah náhrady škody poškozeným osobám (Občanský zákoník v ust. 442 až 449) - věcná škoda - škoda na zdraví (bolestné, ztížení společenského uplatnění, náhradu na ztrátu na výdělku (po dobu a po skončení pracovní neschopnosti), náhrada za ztrátu na důchodu, pozůstalým pak peněžitý důchod (výživné), jednorázové odškodné. - ušlý zisk - účelné náklady spojené s léčením - přiměřené náklady spojení s pohřbem Ke všem těmto tématům si pečlivě prostudujte:

4 Hradec M. a kol.: Pojištění odpovědnosti v likvidační praxi, VŠFS, 2001 (pozor- s ohledem na datum zpracování je zde již překonaná právní úprava) Při studiu věnujte pozornost především těmto hlavním problémům: - Limity pojistné plnění podle stávající právní úpravy a právní úpravy platné od Další právní úpravy, které zák.č.47/2004 Sb. (novela zák.č.168/1999 Sb.) přináší (škodní zástupce, evidence pojištění odpovědnosti, apod.) Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - ČKP - hraniční pojištění - garanční fond - škodní zástupce Doporučená literatura ( + příslušné právní předpisy ): Hradec, Zárybnická : Vybrané statě z pojišťovnictví, VŠFS, 2003 Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů Zákon č. 307/1999 Sb., kterým se mění zákon č.168/1999sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Zákon č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Zákon č. 47/2004 Sb., kterým se mění zákon č.168/1999sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Zákon č. 410/2004 Sb., úplné znění zákona č.168/1999sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Směrnice EU (tzv. 1-5 motorová směrnice ) : Směrnice Rady 72/166/EEC, Směrnice Rady 84/5/EEC, Směrnice Rady 90/232/EEC, Směrnice Rady 2000/26/EC, Směrnice Rady 2005/14/ES Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli znát: - rozsah pojistného krytí - základní výluky z pojištění, - charakterizovat, kdy vzniká pojistiteli právo na náhradu jím vyplaceného pojistného plnění Pokud jste čemukoli z výše uvedených textů a zadání (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně / písemně/ zformulovat to, co se Vám zdá nejasné. Pokud jste zvládli celý tento tématický celek, pokuste se /písemně/ o řešení následujících problémů (otázek) : - Pokuste se navrhnout rozsah tohoto pojištění tak, aby poskytoval pojištěnému adekvátní pojistnou ochranu s tím, že využijete možností doplňkových připojištění. - Vypracujte variantu pro pojištěného, který používá své vozidlo pouze příležitostně a dále pro pojištěného ( třeba i podnikatele), který velmi často cestuje i do zahraničí.

5 Metodický list pro třetí soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění odpovědnosti Název tématického celku: Pojištění profesní odpovědnosti povinná pojištění a dobrovolně smluvní, ostatní povinná pojištění odpovědnosti za škodu Cíl: Cílem tohoto tematického celku je seznámit posluchače s ostatními druhy povinných pojištění v odpovědnosti za škodu a pojištěním profesní odpovědnosti profesní odpovědností, a to v režimu povinných i dobrovolných pojištění. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat: I. Profesní odpovědnost, vymezení pojmu Specifika pojištění profesní odpovědnosti, pojištění v základním rozsahu, doplňková pojištění, pojištění pod příslušnou komorou, souběžné pojištění A/ 1 Povinná pojištění 1. právnické profese - advokát (zák. č. 85/96 Sb, o advokacii), - notář (zák. č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti), 2. lékařské profese - veterinární lékař (zák. č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky), - privátní lékař, stomatolog, lékárník (zák. č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře), - provozovatel nestátního zdravotnického zařízení (zák. č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních), 3. ekonomické profese - auditor (zák. č. 254/2000 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, - autorizovaný architekt a autorizovaný inženýr a technik (zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě), - daňový poradce (zák. č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky), - dražebník (zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách), - energetický auditor (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií), - oceňovatel majetku pro věci movité, nemovité, nehmotného a finančního majetku a podniků (zákon č. 455/ 1991, živnostenský zákon) - pojišťovací nebo zajišťovací makléř a pojišťovací agent (zákon č. 363/1999 Sb., pojišťovnictví a zákon č. 38/2004 Sb., pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí), - zprostředkovatel pojištění a samostatný likvidátor pojistných událostí (zákon č. 38/2004 Sb., pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí), - soudní exekutor (zákon č. 120/2001 Sb, o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů), - správce konkurzní podstaty (zák. č. 328/1991 Sb. zákon o konkurzu a vyrovnání ve znění pozdějších předpisů), 4. ostatní profese - autorizovaná osoba (zák. č. 22/1997 Sb.o technických požadavcích na výrobky),

6 - patentový zástupce (zák. č. 359/1999 Sb. o patentových zástupcích), II. Pojištění profesní odpovědnosti dobrovolné smluvní Výběr nejdůležitějších těchto pojištění níže uvedených, vysvětlení, jejich zvláštnosti IV. Ostatní povinná pojištění, kde povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škody mají následující subjekty: - provozovatel letadla (zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví), - provozovatel vnitrozemského plavidla (zák. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě), - provozovat drážního vozidla ( zák.č.266/1994 Sb., zákon o drahách, úplné znění pod č.460/ 2006,) - provozovatel státního zdravotnického zařízení (zák. č. 20/1966 Sb. zákon o péči o zdraví lidu), - provozovatel objektů a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek (zák. č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky), - provozovatel jaderného zařízení (zák. č. 18/1997 Sb.), - provozovatel dobrovolnické služby (zákon č. 198/ 2002 Sb., o dobrovolnické službě a změně některých zákonů, - výrobce tepelné energie a rozvoje tepelné energie, nepodléhající licenci (zákon č. 455/ 1991, živnostenský zákon) K těmto dílčím tématům si pečlivě prostudujte: Hradec, M., Křivohlávek, V., Zárybnická, J.: Pojištění a pojišťovnictví, VŠFS, EUPRESS, Praha 2005 Hradec, M., Zárybnická, J.: Vybrané statě z pojišťovnictví, VŠFS, Praha 2003 Hradec M. a kol.: Pojištění odpovědnosti za škodu- obecná část Při studiu věnujte pozornost především těmto hlavním problémům: - Právní úprava pojištění profesní odpovědnosti (pojištění povinné a pojištění dobrovolné), důvodům, které vedly a vedou k úpravě pojištění profesní odpovědnosti v pojištění povinné smluvní a současný trend, kdy obecně dochází ke zvyšování počtu povinných pojištění v odpovědnosti za škodu - Rozsah pojištění, pojistná rizika, výluky z pojištění - Pojištění D+O, právní úprava odpovědnosti za finanční škody dozorčí rady, představenstva společnosti a vedoucích podniku - Rozsah pojištění D + O, výluky z pojistné ochrany Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - sériová pojistná událost - princip loss occurance a claims made v pojištění profesní odpovědnosti - strict liability v pojištění profesní odpovědnosti Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli znát: - Právní úpravu odpovědnosti a rozsah pojistného krytí v jednotlivých pojistných produktech všech doplňkových pojištění

7 - Vyjmenovat profesní činnosti, u nichž zákon ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti - Nároky poškozených osob, likvidace škod, promlčecí lhůty nároku na náhradu škody a nároku na plnění z pojištění, vysvětlit průpad práva, jeho důsledky a vyjmenovat, kdy se s ním v praxi setkáváme (v pojištění odpovědnosti za škodu) Pokud jste čemukoliv z výše uvedených textů a zadání (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) zformulovat to, co se Vám zdá nejasné. 1. Vyberte si jeden z druhů povinného pojištění profesní odpovědnosti a stanovte rozsah pojištění, zdůvodněte na příkladech, z jakého důvodu zákon ukládá toto pojištění povinné odpovědnosti za škodu z profesní odpovědnosti uzavřít. 2. Uveďte rozsah možných nároků poškozených osob a vysvětlete, které takto uplatněné nároky - jsou oprávněné - lze obvykle uhradit z pojištění odpovědnosti za škody v základním rozsahu pojištění, - lze obvykle uhradit v případě doplňkově sjednané pojistné ochrany - bude nucen pojištěný uhradí ze svého (nelze poskytnout pojistnou ochranu) V dané případě můžete využít i srovnání pojistných produktů různých pojistitelů na českém trhu, jež dané pojištění provozují.

8 Metodický list pro čtvrté a páté soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění odpovědnosti Název tématického celku 1: Pojištění odpovědnosti z provozu organizace, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem, D+O pojištění Cíl: Cílem tohoto soustředění je seznámit posluchače s dalšími druhy pojištění odpovědnosti za škodu v pojištění podnikatelských rizik, které nejsou právně závazné ( pojištění dobrovolné smluvní) Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat: I. Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu organizace, odpovědnost dle OZ, dle ObZ, výluky z pojistné ochrany Základní + doplňkový rozsah pojistné ochrany II. Pojištění odpovědnosti za výrobek (za škodu způsobenou vadným výrobkem ) Právní úprava odpovědnosti za škodu, pojem výrobek vada výrobku, Směrnice Rady EHS č.85/374/ EEC o sjednocení zákonů, nařízení a administrativních opatření členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky Politika ochrany spotřebitele v právu EU Základní a doplňkový rozsah pojistné ochrany, odvolání výrobku, stažení výrobku z trhu III. Pojištění D + O Rozsah pojistné ochrany (věcný a časový rozsah pojistné ochrany, okruh pojištěných osob), srovnání nabídky na českém pojistném trhu s nabídkou v zahraničí ( ostatní státy EU, USA) K těmto dílčím tématům si pečlivě prostudujte: Hradec, Zárybnická : Vybrané statě z pojišťovnictví, VŠFS, 2003 Hradec M. a kol.: Pojištění odpovědnosti za škodu- obecná část Hradec, M., Křivohlávek, V., Zárybnická, J.: Pojištění a pojišťovnictví, VŠFS, EUPRESS, Praha 2005 Při studiu věnujte pozornost především těmto hlavním problémům: - Právní úprava obecné odpovědnosti, zvláštní odpovědnosti, odpovědnosti za škodu na životním prostředí - Právní úprava odpovědnosti za výrobek, stažení výrobku z trhu, odvolání výrobku - Rozsah pojištění, pojistná rizika, výluky z pojištění Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - principy pojištění v pojištění odpovědnosti za výrobek - základní výluky z pojištění v odpovědnosti za výrobek - územní rozsah pojištění odpovědnosti za výrobek Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli znát: - Právní úprava odpovědnosti a rozsah pojistného krytí v jednotlivých pojistných produktech pojištění odpovědnosti za škody (odpovědnost za škodu z provozu organizace t včetně všech doplňkových pojištění a v pojištění odpovědnosti za výrobek

9 - Nároky poškozených osob, likvidace škod, promlčecí lhůty nároku na náhradu škody a nároku na plnění z pojištění, vysvětlit průpad práva, jeho důsledky a vyjmenovat, kdy se s ním v praxi setkáváme (v pojištění odpovědnosti za škodu) Pokud jste čemukoli z výše uvedených textů a zadání (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně / písemně/ zformulovat to, co se Vám zdá nejasné. Pokud jste zvládli celý tento tématický celek, pokuste se /písemně/ o řešení následujících problémů (otázek): 1. Vysvětlete rozdíl mezi principem claims made a loss occurance, jak a kde se používá, uveďte na příkladech. 2. Uveďte obvyklý územní rozsah pojistného krytí v pojištění odpovědnosti za výrobek, uveďte obvyklé omezení územní rozsahu krytí, zdůvodněte tato omezení. 3. Vysvětlete rozsah pojistného krytí v pojištění odpovědnosti za škody na životním prostředí, uveďte, proč je toto pojištění ze základního rozsahu pojištění vyloučeno, uveďte, zda existuje na českém pojistném trhu pojištění odpovědnosti za škodu, kde je uvedená pojistná ochrana zakotvena v základním rozsahu pojištění. Pokud ano, zdůvodněte proč. 4. Uveďte důvody, které vedou pojistníky firmy k tomu, aby uzavřeli pojištění managementu, členy představenstva a dozorčích rad společností pro případ odpovědnosti za škodu 5. Uveďte možné škodné události takto vzniklé (D+O pojištění), na modelovém případě se pokuste zvážit, zda v daném, Vámi vykonstruovaném příkladu má: případě - poškozený nárok na náhradu škody vůči pojištěnému (tedy zda pojištěný za takto vzniklou škodu odpovídá) - pojištěný má nárok na plnění z pojištění (daný případ je pokryt sjednanou pojistnou ochranou) Název tématického celku 2: škodu Ostatní dobrovolná smluvní pojištění odpovědnosti za Cíl: Cílem tohoto posledního soustředění je seznámení s ostatními druhy dobrovolného pojištění v odpovědnosti za škodu v pojištění občanských rizik a dále v pojištění odpovědnosti za škodu podnikatelských rizik Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat: I. Pojištění občanských rizik pouze stručně pojištění odpovědnosti za škodu členů domácnosti (jako občana v běžném občanském životě), pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti, pojištění občana jako zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu zaměstnání II. pojištění odpovědnosti silničního nákladového dopravce a zasílatele

10 Odpovědnost silničního nákladového dopravce, poddopravce případně odpovědnost zasílatele včetně práva samovstupu dle příslušných právních předpisů Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Mezinárodní dohody- Dohoda AETR, Dohoda ADR, Úmluva TIR, Úmluva CMR, Dohoda ATP, jejich význam, zaměření Pojištění odpovědnosti za škodu zasílatele, silničního nákladového dopravce, základní rozsah pojištění, doplňková pojištění K oběma dílčím tématům si pečlivě prostudujte: Hradec, Zárybnická : Vybrané statě z pojišťovnictví, VŠFS, 2003 Hradec, M., Křivohlávek, V., Zárybnická, J.: Pojištění a pojišťovnictví, VŠFS, EUPRESS, Praha 2005 Poradce 6-7, Kolektiv autorů : Silniční doprava, Český Těšín 2002 U níže uvedených skript upozorňujeme, že právní úprava zde uvedená je již překonaná (s ohledem na datum jejich vydání) Hradec M. a kol.: Pojištění odpovědnosti za škodu- obecná část, VŠFS 2001 Hradec M. a kol.: Pojištění odpovědnosti za škodu v likvidační praxi, VŠFS 2001 Při studiu věnujte pozornost především těmto hlavním problémům: - Odpovědnost silničního nákladového dopravce, poddopravce případně odpovědnost zasílatele včetně práva samovstupu dle příslušných právních předpisů Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Mezinárodní dohody- Dohoda AETR, Dohoda ADR, Úmluva TIR, Úmluva CMR, Dohoda ATP, jejich význam, zaměření Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - zasílatel, mezizasílatel - dopravce, poddopravce (skutečný dopravce) - doprava x přeprava - provedení dopravy, obstarávání přepravy - special drawing right (SDR) Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli znát: - základní a doplňkový rozsah pojištění v pojištění odpovědnosti občanských rizik, včetně příslušné právní úpravy odpovědnosti za škodu - právní úpravu pojištění odpovědnosti dopravce a zasílatele v mezinárodní a vnitrostátní dopravě - základní a doplňkový rozsah pojistné ochrany v pojištění odpovědnosti silničního dopravce, - rozdíly právní úpravy podle občanského zákona, obchodního zákona a Úmluvy CMR pro stanovení rozsahu náhradové povinnosti silničního nákladového dopravce a zasílatele Pokud jste zvládli celý tento tématický celek, pokuste se /písemně/ o řešení následujících problémů (otázek) : 1. Co znamená zkratka CMR, specifikujte tuto úmluvu a uveďte (obecně), pro jaké přepravy ji lze použít. 2. Uveďte základní rozdíly mezi likvidací škod, pokud k ní došlo a) při vnitrostátní přepravě

11 b) při mezinárodní přepravě 3. Co znamená zkratka SDR, příp.xdr, vysvětlete k čemu slouží, kdy a jak ji použijete, kde ji najdete, 4. Vysvětlete pojem stěhovaný svršek, kdy lze toto riziko převzít do pojistné ochrany 5. Co je výhodnější pro majitele zásilky, kterou přepravuje dopravce- zbožové pojištění či pojištění dopravce a proč- vysvětlete na příkladě! 6. Jaká rizika kryje pojištění odpovědnosti zasílatele? 7. Kdy je výhodnější použít rámcové smlouvy s přihlašováním zásilek do pojištění než pojištění jiného typu - (kterého) a proč? Uveďte na příkladě (podle četnosti expedice zásilek ) Pokud jste čemukoliv z výše uvedených textů a zadání (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) zformulovat to, co se Vám zdá nejasné.

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Předmětem pojištění je vznik odpovědnosti pojištěného/povinnost pojištěného nahradit (+spolupojištěné osoby) za škodu/ újmu za kterou odpovídá dle právní předpisů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

2. Pojištění technických rizik, stavebně montážní pojištění, šomážní pojištění

2. Pojištění technických rizik, stavebně montážní pojištění, šomážní pojištění 1. Uvod do pojištění podnikatelských rizik, zemědělské pojištění 1. Pojistné produkty v pojištění podnikatelských rizik, posuzování rizik, upisovací politika pojistitelů v rozsahu velkých, malých a středních

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Bc. Jan Čech Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Vývojové trendy v pojištění odpovědnosti Bc. Jan Čech Diplomová práce 2013

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

STRATEGIE A VZNIK FIRMY NA POJISTNÉM TRHU EU

STRATEGIE A VZNIK FIRMY NA POJISTNÉM TRHU EU Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně STRATEGIE A VZNIK FIRMY NA POJISTNÉM TRHU EU (Bakalářská práce) Autor: Vlastimil LUBĚNA Vedoucí práce: Ing. Ivo HORÁK

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Název tématického celku: Vývoj právní úpravy pojišťovnictví v EU základní charakteristika, zásady povolovací

Více

Praha, září 2008. Páté přepracované vydání

Praha, září 2008. Páté přepracované vydání odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí podle zákona č. 38 / 2004 Sb., o pojišťovacích

Více

tudijní texty Jedenácté přepracované vydání

tudijní texty Jedenácté přepracované vydání s Jedenácté přepracované vydání tudijní texty odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace neživotního pojištění vybraných pojišťoven Jana Semrádová Bakalářská práce 2009 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie

Více

Praha, únor 2013. Deváté přepracované vydání

Praha, únor 2013. Deváté přepracované vydání Studijní texty odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí podle zákona č. 38 / 2004 Sb.,

Více

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu podnikatelů

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu podnikatelů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví Pojištění profesní odpovědnosti za škodu podnikatelů Diplomová práce Autor: Bc. Serhii Kravchenko Finance Vedoucí práce: Doc.

Více

VPP OPR 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním odborných služeb OBSAH

VPP OPR 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním odborných služeb OBSAH ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Neživotní

Více

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra práva Diplomová práce Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Vypracovala: Bc. Kristýna Mrvíková Vedoucí práce: JUDr. Rudolf Hrubý

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance Cover of a Selected Subject Diplomová práce

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd. Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání Milena Škrachová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd. Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání Milena Škrachová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání Milena Škrachová Bakalářská práce 2012 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracovala

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Diplomová práce 2009 ANOTACE Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu

Více

Projekt komplexní pojistné ochrany firmy XY. Bc. Natália Lukašíková

Projekt komplexní pojistné ochrany firmy XY. Bc. Natália Lukašíková Projekt komplexní pojistné ochrany firmy XY Bc. Natália Lukašíková Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Počet nových podniků v dnešní době stále roste. Tyto společnosti jsou ohrožovány různými riziky. Některá

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16]

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16] Vzor citace: Kameník, P., Hrabánková, M., Orlová, M. Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 404 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kameník,

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE NÁHRADA ŠKODY Z POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE NÁHRADA ŠKODY Z POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE NÁHRADA ŠKODY Z POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA COMPENSATION FOR DAMAGE ARISING FROM MOTOR THIRD PARTY

Více

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁKLADY PRÁVA II Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký, Mgr. Petr Pruš, Studijní

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VE ZDRAVOTNICTVÍ

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VE ZDRAVOTNICTVÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VE ZDRAVOTNICTVÍ Liability insurance in a health service Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů. Akceptace návrhu smlouvy Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu. Aktuální hodnota individuálního účtu

Více