Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2009"

Transkript

1 Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2009 O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu městského obvodu 2 III. Příjmová část rozpočtu 3-7 IV. Oblast financování 8 V. Výdajová část rozpočtu / Neinvestiční část rozpočtu / Investiční část rozpočtu VI. Hospodářská činnost, FOR T a b u l k y : č.1 Bilance Návrh rozpočtu na rok 2009 č.2 Návrh - Příjmová část rozpočtu roku 2009 č. 3/1 Návrh - Rozpočet neinvestičních výdajů na rok 2009 č. 3/2 Návrh - Rozpočet investičních výdajů na rok 2009 č. 4 Plán hospodářské činnosti MO Neštěmice na rok 2009 Příloha č. 1: zásobník investičních akcí Příloha č. 2: zápis z jednání Finančního výboru ZMO Neštěmice P r oj e d n á n o: 1/ v RMO dne usnesení č. 6/09 2/ ve finančním výboru dne FV doporučil návrh rozpočtu na rok 2009 schválit 1

2 Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2009 byl schválen v Zastupitelstvu MO Neštěmice dne 24. února 2009 I. Úvod V souladu se zákonem o obcích č. 128//2000 Sb., 84 odst c) je úkolem předkládaného materiálu navrhnout Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice ke schválení rozpočet pro rok Rozpočet městského obvodu je základním materiálem, podle kterého se řídí veškeré hospodaření městského obvodu v daném rozpočtovém roce. Pravidla jeho sestavení, projednání a schválení jsou daná zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. a dále zákonem o státním rozpočtu. Pro zpracování návrhu rozpočtu byly použity především tyto materiály a informace: - zákon č. 128//2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - vyhláška č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů - sdělení finančního odboru MmÚ o výši schválených dotací pro obvod - návrhy rozpočtů jednotlivých odborů - uzavřené smlouvy - schválený a upravený rozpočet roku 2008 Návrh rozpočtu městského obvodu je předkládán ke schválení v objemu: (Tab. č. 1) - příjmů ,00 tis. Kč - výdajů ,00 tis. Kč - financování 6.405,00 tis. Kč Oblast financování vyrovnává záporné saldo příjmů a výdajů. Zahrnuje změnu stavu peněžních prostředků na bankovních účtech. II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu obvodu Základní strategií při sestavování rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2009 byla snaha o zodpovědné a uvážlivé využívání finančních zdrojů obvodu s cílem zajistit jeho rozvoj a vyrovnané hospodaření. Předkládaný materiál zahrnuje návrh příjmové základny hospodaření městského obvodu, dále provozní a investiční výdaje a dále výnosy a náklady na vedlejší hospodářskou činnost. 2

3 Příjmová část rozpočtu V příjmové části rozpočtu jsou vyčleněny příjmy pro provozní část rozpočtu a dále příjmy pro investiční rozpočet městského obvodu. Celkové příjmy hospodářství městského obvodu tvoří podle zdrojů čtyři základní skupiny. Jedná se o příjmy daňové, nedaňové a kapitálové, které plynou do rozpočtu obvodu ze spravovaného území obvodu, přijaté dotace, jako příspěvek státu a EU na financování vybraných oblastí a dále dotace města Ústí nad Labem.Součástí přijatých dotací jsou převody z fondu vedlejší hospodářské činnosti. Neinvestiční část rozpočtu Z neinvestiční části rozpočtu jsou financovány především pravidelné provozní výdaje městského obvodu. Jsou to výdaje na zajištění funkce obvodu v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a vdalších oblastech, jejichž plnění vyplývá z obecně závazných právních předpisů a Statutu města Ústí nad Labem. Do této části rozpočtu jsou směrovány především běžné rozpočtové příjmy, kterých obvod dosahuje vlastní činností a na základě zákonných předpisů a dále přijaté dotace. Investiční část rozpočtu V investiční části rozpočtu jsou financovány akce nad běžný rámec hospodaření. Do této části rozpočtu jsou směrovány mimořádné rozpočtové příjmy. Základním zdrojem pro financování investic jsou příjmy z prodeje majetku, mimořádné účelové prostředky státního rozpočtu, účelové dotace města a případné jiné zdroje. Základním zdrojem pro financování investičních akci v roce 2009 jsou výnosy majetku, zapojení zisku z vedlejší hospodářské činnosti městského obvodu a účelová dotace prostředků města Ústí nad Labem. Z investiční části rozpočtu se hradí : 1) projektové dokumentace 2) rozestavěné investiční akce 3) investice do rekonstrukce majetku 4) provozní investice III. Příjmová část rozpočtu Příjmovou základnu tvoří příjmy, které jsou Statutem města Ústí nad Labem městskému obvodu svěřeny. Jedná se o příjmy ze správních a místních poplatků, vybraných pokut, přijaté peněžní dary a příspěvky, příjmy z hospodaření se svěřeným majetkem a z fondů městského obvodu, dotace z rozpočtu města a státního rozpočtu. Metodika stanovení dotací městským obvodům pro rok 2009 se ve srovnání s rokem 2008 nemění. Je dělena na dotaci ze státního rozpočtu jako příspěvek na výkon státní správy a dále dotace z prostředků města. Součástí návrhu rozpočtu již není účelová dotace ze státního rozpočtu na dávky pomoci v hmotné nouzi. Tato bude stejně jako v roce minulém zapojována do rozpočtu roku 2009 až rozpočtovým opatřením. 3

4 Návrh jednotlivých druhů příjmů: ( porovnání s rokem 2008 viz tab. č. 2 ) Příjmová základna rozpočtu městského obvodu je pro rok 2009 navrhována ve výši ,00 tis. Kč, kterou tvoří: Není nové znění Vlastní příjmy ( tř. 1 3 ) 7.550,00 tis. Kč Vlastní příjmy ( tř. 4, převody z VHČ ) ,00 tis. Kč Dotace ( tř. 4) ,00 tis Kč Příjmy jsou členěny dle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd: 1) Daňové příjmy ( tř. 1 ) 2) Nedaňové příjmy ( tř. 2 ) 3) Kapitálové příjmy ( tř. 3 ) 4) Dotace ( tř. 4 ) Daňové příjmy celkem 7.310,00 tis.kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč Správní poplatky 2.560,00 tis. Kč Poplatky jsou vyměřovány dle zákona č. 634/04 Sb., o správních poplatcích, za vydaná rozhodnutí, jejichž plnění se nedá ovlivnit. Podstatnou část tvoří poplatky za povolení provozování výherních hracích přístrojů (dále VHP) vydaná finančním odborem. Návrh počítá s příjmem ve výši tis. Kč (po odvodu 50 % do StR), který je nižší o 200 tis. Kč oproti roku 2008 (provozovatelé ve větší míře žádali o vydání povolení na rok) a dále s příjmem z ostatních správních poplatků, vyměřených a vybraných na odborech správy a údržby obecního majetku a kanceláře tajemníka matrika, evidence obyvatel v celkové výši 360 tis. Kč Poplatky ze psů 600,00 tis. Kč Návrh rozpočtu poplatku ze psů je nižší oproti roku Sazby poplatku jsou stanoveny OZV města Ústí nad Labem č. 8/2003, o místních poplatcích ze psů, za užívání veřejného prostranství a ze vstupného. Snížení příjmů tohoto poplatku ovlivní schválení nové OZV města k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů Poplatky za užívání veřejného prostranství 250,00 tis. Kč Návrh rozpočtu je mírně navýšen ve srovnání s rokem 2008 V roce 2008 byly prováděny opravy panelových domů v našem obvodě, část užívaného veřejného prostranství bude zpoplatněna ještě v roce Poplatek se platí dle OZV č. 8/2003 za užívání veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, k umístění 4

5 předzahrádek, reklamních zařízení, stavebních zařízení a provádění výkopových prací, pro provoz lunaparků a další Poplatky ze vstupného 0,00 tis. Kč Vzhledem ke skutečnosti, že OZV č. 8/2003 osvobozuje poplatek ze vstupného na akce kulturní a sportovní, není příjem na tomto poplatku rozpočtován Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj 2.600,00 tis. Kč Poplatky jsou vybírány v souladu s OZV města Ústí nad Labem č. 56/1998 a 7/2003, o místním poplatku za provozovaný VHP ( Kč ročně). Rozpočet je navržen s přihlédnutím k vydaným povolením k provozování VHP na rok 2009 a je shodný s rokem Odvod výtěžku z provozování loterií 1.300,00 tis. Kč Zahrnuje odvod části výtěžku z provozování VHP vždy za uplynulý rok, který jsou provozovatelé VHP povinni poukázat městskému obvodu na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel. Návrh rozpočtu na rok 2009 je na úrovni roku Případné vyšší plnění tohoto poplatku v roce 2009 bude upraveno rozpočtovým opatřením a částka bude zapojena do výdajů. Nedaňové příjmy celkem 240,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč Příjmy z úroků 100,00 tis. Kč Návrh rozpočtu těchto příjmů je nižší ve srovnání s rokem 2008, vychází z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech během roku. Jsou zohledněny i skutečně přijaté úroky na účtech v minulém roce Sankční platby 80,00 tis. Kč Zahrnují platby pokut, které mají sankční povahu a jsou ukládány podle obecně závazných norem (zák. 200/90 Sb., o přestupcích, zák. 202/90 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, apod.). Navrhovaný rozpočet je ve srovnání s rokem 2008 mírně navýšen. Zahrnuje plnění pokut vyměřených a vymáhaných odborem kanceláře tajemníka oddělení přestupků. 5

6 Ostatní příjmy z finančního vypořádání minulých let 0,00 tis. Kč Nejsou součástí návrhu rozpočtu roku Budou zahrnuty do upraveného rozpočtu po schváleném finančním vypořádání roku 2008 (jedná se o částku 197,00 tis. Kč za financování voleb) Ostatní nedaňové příjmy 60,00 tis. Kč V této skupině příjmů budou účtovány především nahodilé příjmy, které zahrnují jednorázové platby, přijaté neinvestiční dary, náhrady škod, pojistné náhrady, příjem náhrady za náklady soudního řízení apod., dále vratky přeplatků záloh z minulých let a náhrady od fyzických osob za jimi způsobené škody. Vzhledem k tomu, že část těchto příjmů je nahodilá, jejich výši lze pouze předpokládat. Rozpočet je oproti roku 2008 mírně navýšen. Kapitálové příjmy 0,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč Ostatní příjmy z dlouhodobého majetku 0,00 tis. Kč V minulých letech se jednalo o příjmy zprodejů plynárenského zařízení dle schválených kupních smluv a smluv o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy ve smyslu 289 a následujících obchodního zákoníku a o spolupráci a součinnosti při realizaci podle 269 odst.2 obchodního zákoníku (usn. ZMO č. Z/42/03 ze dne ). Platba byla v roce 2008 poslední. Dotace celkem ,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,88 tis. Kč Dotace pro Městský obvod Neštěmice na rok 2009 je schválena Zastupitelstvem města Ústí nad Labem takto: Dotace z prostředků státního rozpočtu ,00 tis. Kč Jedná se o podíl na výkonu státní správy, kterou obvod zajišťuje (na úrovni roku 2008). Dotace z prostředků MmÚ celkem ,00 tis. Kč Pro rok 2009 je dotace ve stejné výši jako v roce

7 Účelová dotace ze státního rozpočtu ,00 tis. Kč Je poskytována na základě dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu uzavřené s Úřadem práce Ústí nad Labem a Děčín. Návrh rozpočtu počítá s vyšší částkou ( od 6/2008 došlo k navýšení příspěvku na jednoho zaměstnance z původních 7.000,00 Kč na ,00 Kč ). Investiční dotace z MmÚ ,00 tis. Kč Dotace na rekonstrukce chodníků, v roce 2008 nebyla dotace součástí schváleného rozpočtu. Převody z vlastních fondů 9.576,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč (zapojení zisku vytvořeného ve vedlejší hospodářské činnosti) Zapojení Fondu obnovy a rozvoje FOR 3.446,00 tis. Kč z toho: z výsledku hospodaření minulých let 3.058,00 tis. Kč zálohové zapojení zisku roku 2009 (tab. č. 4) 388,00 tis. Kč Zapojení zisku z ostatní činnosti 6.120,00 tis. Kč z toho: z výsledku hospodaření minulých let 4.000,00 tis. Kč zálohové zapojení zisku roku 2009 (tab. č. 4) 2.120,00 tis. Kč Z výsledků hospodaření minulých let jsou odhadem zapojeny použitelné prostředky, přesné údaje budou známé až po zpracování a projednání Závěrečného účtu hospodaření za rok Zapojení zisku z hospodaření správců bytového fondu 0 tis. Kč V roce 2009 nebude nerozdělený zisk hospodaření z minulých let zapojován. Tyto prostředky budou použity na výměnu oken v bytových objektech a další opravy bytového fondu. Převod z DÚ 10,00 tis. Kč - převod zůstatku z prostředků převedených koncem roku na depozitní účet na mzdy a odvody za prosinec 2008 Příjmy celkem ,00 tis Kč 7

8 IV. Oblast financování (tab. č.1) Oblast financování třída 8 zahrnuje zejména přijaté půjčky a úvěry a jejich splátky. Oblast financování vždy vyrovnává saldo příjmové a výdajové části rozpočtu (kladné saldo vyrovnává schodkový rozpočet, záporné vyrovnává přebytkový rozpočet). Dále zahrnuje změnu počátečního stavu peněžních prostředků na bankovních účtech, která je odrazem příjmových a výdajových operací. V návrhu rozpočtu pro rok 2009 oblast financování zahrnuje: 1. zapojení volných zdrojů na bankovních účtech městského obvodu k takto: a) zdroje účtu sociálního fondu ve výši 77,00 tis. Kč b) zdroje ZBÚ v celkové výši 6.328,00 tis. Kč, z toho: - nevyčerpané prostředky určené v roce 2008 na investice ve výši 3.200,00 tis. Kč - ostatní volné zdroje ve výši 3.128,00 tis. Kč C e l k e m financování (třída 8) 6.405,00 tis. Kč V. Výdajová část rozpočtu ( srovnání s rokem 2008 viz tab. č. 3/1, 3/2 ) Veškeré prostředky, které městský obvod vynakládá,jsou uvolňovány prostřednictvím výdajové části rozpočtu. Z hlediska určení jsou výdaje rozpočtu obvodu členěny dle platné rozpočtové skladby na část neinvestiční (provozní výdaje tř.5) a část investiční ( kapitálové - tř.6), dále dle funkčního třídění (včetně stručného komentáře) a dle požadavku jednotlivých odborů. 1/ Neinvestiční část rozpočtu Jsou zde financovány především pravidelné provozní výdaje na zajištění funkce městského obvodu v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a v dalších oblastech, jejichž plnění vyplývá z obecně závazných právních předpisů. 22 Doprava 725,00 tis. Kč SR 2008 UR ,00 tis. Kč 2.578,00 tis. Kč 2212 Silnice 225,00 tis. Kč Údržba městského mobiliáře, pohonné hmoty celkem 225,00 tis. Kč posypový materiál pro zaměstnance VPP 5, nákup náhradních dílů a materiálu k nákl.vozu KIA, náhradní díly na zametací vůz 60,00 8

9 údržba a opravy nákl.vozu KIA 50, pohonné hmoty 70, čištění a opravy kanálových vpustí, zhotovení nových krytů 40,00 Opravy chodníků celkem 500,00 tis. Kč drobné opravy a havarijní opravy chodníků dle uvedeného seznamu k.ú. Krásné Březno U Pivovarské zahrady, pod Priorem oprava povrchu 95,00 k.ú. Neštěmice Májová, opěrná zeď u čp. 342, pročištění odtokových trubek, oprava povrchu 29,00 Hluboká čp. 482 až 485 lokální opravy betonového povrchu 184,00 k.ú. Mojžíř- je součástí projektu IPRM na mimořádné havárie 192,00 Návrh rozpočtu na tomto úseku je ve srovnání s rokem 2008 nižší.o 900,00 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že MmÚ poskytl investiční dotaci na rekonstrukce chodníků ve výši 2.529,00 tis. Kč, na opravy a údržbu chodníků je vyčleněna pouze částka 500,00 tis. Kč. 23 Vodní hospodářství 100,00 tis.kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 2333 Úpravy drobných vodních toků 100,00 tis. Kč úpravy potoků v obvodu Návrh rozpočtu na tomto úseku je navýšen o 90,00 tis. Kč. Ke konci roku 2008 byl již schválený rozpočet upraven. V korytě Dobětického potoka a na jeho březích je nutné odstranit naplaveniny, odpad a zajistit výřez dřevin bránících řádnému průtoky. Plánované práce nemohly být z časových a technických důvodů uskutečněny v roce Kultura 155,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 110,00 tis. Kč vydávání Obvodního zpravodaje (počítáno se čtyřmi výtisky) 3399 Zajištění občanských obřadů 45,00 tis. Kč představení, zájmová činnost 15, věcné dárky 20, nákup materiálu 10,00 9

10 Na tomto úseku jsou zajišťována divadelní představení a dárky pro prvňáčky, dárky ke zlaté svatbě, zájmová činnost v MŠ a jeslích. Návrh rozpočtu je na úrovni roku Tělovýchova a zájmová činnost 351,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 3412 Péče o sportovní zařízení obce 351,00 tis. Kč 5163, 5169, pojištění, revize, likvidace a opravy sportovních a dětských zařízení, pískovišť 351,00 Rozpočet je ve srovnání s rokem 2008 navýšen o 151,00 tis. Kč. Naopak již nejsou zahrnuty prostředky na dofinancování studie. Volnočasové centrum Mojžíř v částce 210,00 tis. Kč. 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 859,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 3613 Nebytové hospodářství 30,00 tis. Kč 5169, oprava a údržba, zabezpečení nepronajatých objektů 30, Veřejné osvětlení (vánoční výzdoba) 325,00 tis. Kč 5137 dokoupení nových prvků vánoční výzdoby 50, instalace vánoční výzdoby, revize 100, spotřeba elektrické energie 25, údržba a opravy stávající výzdoby 150, Komunální služby a územní rozvoj 504,00 tis. Kč konzultační,poradenské, právní informace, posudky, analýzy,aj. 30, geometrické plány na oddělení pozemků,, právní služby aj. 70, elektrická energie (provoz veřejných hodin,tv signál) 11, správní poplatky KÚ 3,00 Celkem výdaje na úseku majetku 114 tis. Kč nákup odpadkových košů 30, nákup materiálu (sáčky do košů pro psy, nářadí, barvy, pojízdné popelnice, nákup materiálu na opravy košů a ostatního městského mobiliáře ) 120, ochranné pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance VPP 80, výdaje na provoz vysavače psích exkrementů a mopedu ( pohonné hmoty, náhradní díly a opravy ) 80, pojištění vozidel 30, zhotovení a instalace uličních a ostatních cedulí 20,00 vyhotovení znaleckých posudků a likvidace autovraků 10, opravy odpadkových košů 20,00 10

11 Celkem výdaje na úseku životního prostředí 390 tis. Kč Návrh rozpočtu je ve srovnání s rokem 2008 navýšen o celkem o 130,00 tis. Kč (opravy a údržba prvků vánočního osvětlení vyšší o 140,00 tis. Kč, snížení pojištění vozidel o 10,00 tis. Kč). 37 Ochrana životního prostředí 1.115,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,80 tis. Kč 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 470,00 tis. Kč odvoz kontejnerů 400,00 uložení odpadu do sběrných dvorů 70, Ostatní nakládání s odpady 80,00 tis. Kč likvidace skládek v obvodu 80, Péče vzhled obce a veřejnou zeleň 565,00 tis. Kč údržba trávníkové plochy fotbal. hřiště TJ Mojžíř 100, oprava zařízení v zeleni (laviček, lávek, zábradlí, apod.) 265,00 úprava zelených ploch ( oddychové koutky, park) 200,00 Návrh rozpočtu na tomto úseku je ve srovnání s rokem 2008 nižší celkem o 743 tis. Kč. Vývoz košů a svoz nadměrného odpadu již hradí MmÚ ( snížení o 620,00 tis. Kč ), dále již nejsou součástí rozpočtu finanční prostředky na dofinancování studií Nový život pro rybníček Hankáč, Výukové arboretum a klidová zóna Krásné Březno, Regenerace parkové plochy v ul. Hluboká ve výši 173 tis. Kč. Naopak úsek zeleně je navýšen o 50 tis. Kč. 41 Sociální věci 0,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 417. Dávky pomoci v hmotné nouzi 0,00 tis. Kč Do výdajů rozpočtu roku 2009 budou dávky pomoci zapojeny až rozpočtovým opatřením. 52 Civilní připravenost na krizové stavy 0,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 5299 Příspěvky z povodňového fondu 0,00 tis. Kč 11

12 Finanční prostředky ze SFRB, schválené majitelům rodinných domů v ul. Veslařská. na opravy bytového fondu poškozeného povodní v roce 2006, byly vyplaceny v roce Požární ochrana 295,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,20 tis. Kč 5512 Požární ochrana (činnost dobrovolných hasičů v obci) 295,00 tis. Kč nákup výstroje, výzbroje 40, plyn, el. energie, voda 75, pohonné hmoty 40, pojištění členů JSDH a havarijní pojištění vozidel 50, různé služby (revize, preventivní prohlídky, školení aj.) 20, opravy (požární technika, objekt PZ) 70,00 Předložený návrh rozpočtu je navýšen ve srovnání s rokem 2008 o 22,00 tis. Kč. Navýšení se týká nárůstu cen energií a předpokládaných oprav propadlých kanalizačních jímek a betonové plochy objektu požární zbrojnice. Územní samospráva ,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 6112 Zastupitelstva obcí 2.570,00 tis. Kč odměny členů zastupitelstva dle nař. vl.č. 37/2003 Sb ,00 (z toho neuvolnění členové ZMO 592 tis. Kč) povinné pojistné na SZ 363, povinné pojistné na VZP 179, školení 15, cestovné 50,00 Návrh rozpočtu počítá s předpokládaným navýšením odměn členů ZMO a s tím souvisejících odvodů Místní správa celkem ,00 tis. Kč I. Provozní výdaje 4.020,00 tis. Kč Návrh rozpočtu provozních výdajů je zpracován s ohledem na zajištění provozu úřadu a potřeb jednotlivých odborů. Zahrnuje nezbytné výdaje na opravy, údržbu, energie, materiálové výdaje, služby a ostatní výdaje dle níže uvedeného členění. Ve srovnání s rokem 2008 je navýšen celkem o 105,00 tis. Kč. Jsou navýšeny položky energií celkem o 70,00 tis. Kč, knihy, časopisy, školení, služby (na konání mimořádných akcí), ošatné a peněžité dary celkem o 75,00 tis. Kč. Naopak nižší je položka poštovného na výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi o 40,00 tis. Kč. Ostatní položky jsou na úrovni SR roku Při 12

13 sestavování návrhu rozpočtu bylo přihlédnuto i ke skutečnému čerpání výdajů na jednotlivých položkách v roce knihy, předplatné, časopisy, noviny 55, drobný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč) 200, kancelářský materiál, čistící prostředky, tiskopisy, apod. 200, vodné 80, pára 420, elektrická energie 350, pohonné hmoty 40, poštovné ( za odesílání sociálních dávek cca 200 tis., ostatní poštovné 180 tis. ) 380, služby telekomunikací 300, služby peněž.ústavů( poplatky KB, a.s., pojištění majetku) 120, poradenské, právní konzultace, posudky, analýzy, studie 40, služby školení a vzdělávání 170, nákup služeb ( inzerce, odvoz popelnic, revize, zhotovení tiskopisů, stravování zaměstnanců, střežení objektu radnice, zkoušky elektronického požárního a zabezpečovacího systému, kontrola HP, PO a BOZP, hudební produkce při svatbách, zajištění informací pro tisk, rozhlas a internet, nově právní služby, poplatky za rozhlas a TV, provoz webových stránek, slavnostní akce pořádané radnicí a ostatní různé služby ) 740, opravy a údržba (běžná údržba kancelářské a počítačové techniky, budovy, vývěsních informačních skříněk,apod.) 200, cestovné 120, výdaje na pohoštění čl. ZMO, komisí, fond starosty 80, ostatní nákupy (příspěvek na ošacení zaměstnanců, přísp. na úpravu zevnějšku pro oddávající a matrikářky) 240, věcné dary fond starosty 30, platby daní a poplatků (soudní poplatky) 5, peněžité dary za práci v komisích a výborech, vč.odvodů 250,00 (jedná se o členy těchto orgánů, kteří nejsou členy ZMO) II. Platy zaměstnanců, odvody na SZ a VZP ,00 tis. Kč Celková částka stanovena na platy vychází ze skutečně přiznaných platů dle nař. vl. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platného od , schválenému počtu zaměstnanců (k zaměstnanců, k je celkový počet zaměstnanců stanoven na 35). Návrh rozpočtu počítá i s předpokládaným navýšením platů. Částka odvodů na sociální a zdravotní pojištění vychází z plánovaného objemu mzdových prostředků. Součástí je povinné pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace dle vyhl. MF č.125/93 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Částka stanovena na platy zaměstnanců a OOV činí celkem ,00 tis. Kč, z toho je v rozpočtu hlavní činnosti zahrnuto ,00 tis. Kč a ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) je zahrnuta částka 1.097,00 tis. Kč. 13

14 Platy SR 2008 UR 2008 NR 2009 platy zaměstnanců 7 445, , ,00 platy zaměstnanců - VPP z Úřadu práce 2 195, , ,00 * platy zaměstnanců - VPP z prostředků MO 1 687, ,00 659,00 Ostatní osobní výdaje (dohody) 50,00 70,00 100,00 Celkem platy , , ,00 platy zaměstnanců zahrnuté ve VHČ 1 131, , ,00 Odvody SR 2008 UR 2008 NR 2009 pojistné na sociální zabezpečení 2 446, , ,00 pojistné na veřejné zdravotní pojištění 847,00 847,00 821,00 Ostatní povinné pojistné 55,00 55,00 50,00 pojistné na sociální zabezpečení VPP 571,00 571,00 716,00 * pojistné na veřejné zdravotní pojištění VPP 197,00 197,00 248,00 * Celkem odvody 4 116, , ,00 Pro rok 2009 je v rozpočtu počítáno s 31 zaměstnanci veřejně prospěšných prací (VPP). Výdaje na mzdy 2.755,00 tis. Kč* a odvody 964,00 tis. Kč * v celkové výši 3.719,00 tis. Kč budou financovány z účelové státní dotace (viz. komentář na str. 7). Z částky 659,00 tis. Kč, která je určena v rozpočtu obvodu na zaměstnance VPP, bude hrazen doplatek do minimální mzdy ( Úřadu práce poskytuje příspěvek na mzdu zaměstnance jen ve výši 7.406,00 Kč ), příplatek za vedení, osobní ohodnocení a případné odměny za mimořádnou práci. Zvýšení celkového příspěvku z původních 7.000,00 Kč na ,00 Kč snižuje výdaje městského obvodu na zaměstnance VPP. III. Výdaje Sociálního fondu 637,00 tis. Kč Návrh přídělu do sociálního fondu vychází z návrhu mzdových prostředků pro rok 2009 a činí 560,00 tis. Kč. Do výdajů je zapojen i zůstatek nevyčerpaných prostředků z roku 2008 ve výši 77,00 tis. Kč. Na jednotlivé položky budou výdaje rozděleny po schválení rozpočtu sociálního fondu v RMO - v souladu se Statutem fondu. Rekapitulace návrhu rozpočtu na činnost místní správy v roce 2009 (v tis. Kč) SR 2008 NR 2009 I. Provozní výdaje 3.915, ,00 II.. Platy zaměstnanců, vč. OOV , ,00 Odvody na VZP a SP 4.116, ,00 III. Sociální fond 665,00 637,00 Celkem , ,00 14

15 Příspěvky organizacím, stipendium 315,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč Částka navržená pro r na poskytování příspěvků ve výši 300,00 tis, Kč Po schválení rozpočtu budou jednotlivé žádosti v souladu s 85, zákona o obcích předloženy k projednání a schválení v RMO nebo ZMO Neštěmice. Stipendium starosty MO Neštěmice 15,00 tis. Kč ( tradice zavedená od r. 1996, předáváno nejlepším studentům UJEP Ústí n/labem ) 64 Ostatní činnost 665,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,74 tis. Kč V této části rozpočtu jsou vždy rozpočtovány výdaje spojené s finančním vypořádáním minulého roku. Vzhledem k tomu, že je rozpočet předkládán ke schválení před zpracováním finančního vypořádání roku 2008, budou výdaje zapojeny až rozpočtovým opatřením Ostatní činnost 665,00 tis. Kč rezerva na mimořádné neinvestiční výdaje nebo případný propad příjmů Neinvestiční výdaje celkem ,00 tis Kč 2/ Investiční část rozpočtu Je určena na financování investičních akcí do majetku a provozních investic. Jsou zde financovány výdaje nad běžný rámec hospodaření, Zdrojovou část toho rozpočtu tvoří příjmy, které nejsou běžnými příjmy obvodu. Jedná se především o využití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje (FOR), který je tvořen příjmy prodeje majetku, dále příjmy z prodeje kapitálového majetku, převody z vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), dotace z MmÚ a případně ze státního rozpočtu. Pro rok 2009 jsou zdroje následující. Celkem zdroje ,00 tis. Kč prostředky FOR - zůstatek z roku ,00 prostředky FOR - zálohově z roku ,00 zapojení zisku z VHČ MO 2.500,00 dotace z MmÚ na rok ,00 dotace z MmÚ (nevyčerpaná z roku 2008) 1.454,00 Celkem výdaje, vč. rezervy ,00 tis. Kč 15

16 22 Doprava 5.329,00 tis. Kč 1. Prodloužení parkoviště a úprava kontejnerových stání v ul. Železná, Neštěmice Investor: Město ÚL-MO Ústí n.l.-neštěmice Připravenost: Potřeba fin. prostředků v r Projektová dokumentace: 50,00 tis. Kč Inženýrská činnost: Realizace stavby: 1.200,00 tis. Kč Termín zahájení: 5/2009 Termín dokončení: 11/2009 Zdroj: vlastní Zdůvodnění: akce řeší rozšíření parkovacích ploch v ul. Železná 2. Napojení průjezdné komunikace ul. Dvojdomí, Krásné Březno Investor: Město ÚL-MO Ústí n.l.-neštěmice Připravenost: zpracována PD Potřeba fin. prostředků v r Projektová dokumentace(úprava): 50,00 tis. Kč Inženýrská činnost: Realizace stavby: 1.500,00 tis. Kč Termín zahájení: 3/2009 Termín dokončení: 5/2009 Zdroj: vlastní Zdůvodnění: akce řeší napojení průjezdné komunikace v ul. Dvojdomí pro obytné domy, sanitní vozy, HZS, apod., v současné době není žádná přístupová komunikace 3. Rekonstrukce chodníků v obvodě Investor: Město ÚL-MO Ústí n.l.-neštěmice Potřeba fin. prostředků v r Projektová dokumentace: Inženýrská činnost: Realizace stavby: 2.529,00 tis. Kč Termín realizace: v průběhu celého roku Zdroj: dotace MmÚ Zdůvodnění: řeší neutěšené stavy chodníků, nebezpečí úrazu k.ú. Krásné Březno v tis. Kč A.České, spojka k Přemyslovců č.p reko podkladu,odvodnění, nový povrh z AB 393,30 Neštěmická, pod parkovištěm, u č.p reko podkladu, osazení obrubníků, nový povrh z AB 454,80 k.ú. Neštěmice Sibiřská č.p. 356 až reko podkladu, odvodnění, nový povrh z AB 214,50 Plocha areálu Květ - reko podkladu, odvodnění, povrh žulová mozaika 801,20 Mlýnská, frézovanka u školky - rozšíření a zpevnění plochy komunikace 44,70 k.ú. Mojžíř Peškova č.p , bezbariérové úpravy - vybudování bezbariérových obrubníků 229,00 Peškova č.p rekonstrukce podkladu,odvodnění nový povrch 200,00 celkem 2 337,50 Rezerva 191,50 16

17 34 Tělovýchova a zájmová činnost 1.610,00 tis. Kč 1. Víceúčelové hřiště Neštěmice osvětlení Investor: Město ÚL - MO Ústí n.l.- Neštěmice Připravenost: zpracována PD Potřeba fin. prostředků v r Projektová dokumentace(úprava): 10,00 tis. Kč Inženýrská činnost: Realizace stavby: 550,00 tis. Kč Termín zahájení: 2/2009 Termín dokončení: 3/2009 Zdroj: vlastní Zdůvodnění: akce řeší možnost využití hřiště i ve večerních hodinách (je zájem veřejnosti), vyšší výnosy z nájmu 2. Dětské hřiště Na Vyhlídce, Krásné Březno Investor: Město ÚL - MO Ústí n.l.- Neštěmice Připravenost: Potřeba fin. prostředků v r Projektová dokumentace: 50,00 tis. Kč Inženýrská činnost: Realizace stavby: 500,00 tis. Kč Termín zahájení: 4/2009 Termín dokončení: 6/2009 Zdroj: vlastní Zdůvodnění: akce řeší zlepšení možností využití volného času dětí a mládeže 3. TJ Mojžíř travnaté tréninkové hřiště Investor: Město ÚL - MO Ústí n.l.- Neštěmice Připravenost: Potřeba fin. prostředků v r Projektová dokumentace: Inženýrská činnost: Realizace stavby: 500,00 tis. Kč Termín zahájení: 4/2009 Termín dokončení: 9/2009 Zdroj: vlastní Zdůvodnění: rozšíření sportovního zařízení s možností dvou tréninkových ploch, a tím dána možnost sportování dvěma družstvům současně, kapacita současnému zájmu nestačí (děti, dorost, dospělí) 17

18 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2.954,00 tis. Kč 1. Zateplení + fasáda obj. Opletalova 276, Neštěmice Investor: Město ÚL - MO Ústí n.l.- Neštěmice Připravenost: zpracována PD Potřeba fin. prostředků v r Inženýrská činnost: Realizace akce : 1.200,00 tis. Kč Termín zahájení: 6/2009 Termín dokončen 10/2009 Zdroj: vlastní Zdůvodnění: akce řeší hlavně úsporu energie a vzhled objektu 2. Výměna oken v obj. Rozcestí 3 stavební práce, Krásné Březno Investor: Město ÚL - MO Ústí n.l.- Neštěmice Připravenost: stavební povolení v právní moci, VŘ, SOD připravena Potřeba fin. prostředků v r Projektová dokumentace: zpracována Inženýrská činnost: 30,00 tis. Kč Realizace stavby: 1.424,00 tis. Kč Termín zahájení: 2/2009 Termín dokončení: 7/2009 Zdroj: dotace MmÚ z roku 2008 Zdůvodnění: akce řeší výměnu oken včetně stavebních úprav meziokenních venkovních stěn a výměny železných konstrukcí lodžií, které jsou v havarijním stavu 3. Výkup pozemkové parcely č. 1480/372 a 1480/470, Krásné Březno Investor: Město ÚL - MO Ústí n.l.- Neštěmice Připravenost: žádost předložena ÚZSVM včetně všech požadovaných dokumentů a příloh Potřeba fin. prostředků v r ,00 tis. Kč Termín zahájení: 1/2009 Termín dokončení: nelze odhadnout (stále se urguje) Zdroj: vlastní Zdůvodnění: pro vybudování parkovacích ploch v ul. Žežická 18

19 61 Místní správa 480,00 tis. Kč 1. Sanace suterénu obj. radnice Neštěmice Investor: Město ÚL-MO Ústí n.l.-neštěmice Připravenost: zpracována PD Potřeba fin. prostředků v r Inženýrská činnost: Realizace akce : 300,00 tis. Kč Termín zahájení: 3/2009 Termín dokončení: r Zdroj: vlastní Zdůvodnění: akce řeší zamezení vlhkosti sklepních prostor radnice, při rozsáhlé celkové rekonstrukci objektu nebyla část provedena, což se odráží v nadměrné vlhkosti, a tím opadávání omítky, znehodnocení archiválií a tvoření plísně, což je z hygienického pohledu nepřípustné (šatny zaměstnanců VPP). 2. Telefonní ústředna Investor: Město ÚL-MO Ústí n.l.-neštěmice Potřeba fin. prostředků v r ,00 tis. Kč Zdroj: vlastní Zdůvodnění: stávající ústředna pořízená v roce 2002 ( běžná životnost 5 6 let) již neodpovídá požadovaným technickým parametrům a potřebné kapacitě. Nelze již rozšiřovat další pobočky, není možné měnit digitální telefonní přístroje, časté výpadky a opravy. 64 Ostatní činnosti 1.302,00 tis. Kč Rezerva na investiční výdaje ( zpracování projektových dokumentací, zajištění IČ ke schváleným akcím, výkup pozemkových parcel a další výdaje, které mohou nastat v průběhu roku 2009 ) Výdaje celkem ,00 tis. Kč 19

20 VI. Hospodářská činnost Městský obvod Neštěmice má kromě příjmů z poslání i příjmy, které plynou z prodeje a pronájmu majetku a z ostatních činností, které mají charakter podnikání. Nově od roku 2005 je do této činnosti zařazeno i provozování nově zřízeného Sportovního areálu pro míčové hry FK ČL Neštěmice (víceúčelové hřiště). Finanční prostředky získané touto činností se evidují ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) odděleně od hospodaření s prostředky rozpočtu hlavní činnosti na zvláštním, k tomuto účelu zřízeném, bankovním účtu. Oddělená evidence je nezbytná pro výpočet daně z příjmu právnických osob (zák. 586/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Vypočtená daň je pak v plné výši příjmem rozpočtu města. Hospodářská činnost je na rozpočet z poslání napojena pouze svým saldem (výnosy mínus náklady) - viz. text na str. 7 a tab. č. 2. Náklady spojené s hospodářskou činností jsou v plné výši pokryty zjejich výnosů. Výsledek hospodaření (zisk) lze použít na krytí potřeb investičního i neinvestičního charakteru. Zdroje hospodářské činnosti - výnosy z nájmu pozemků - výnosy z nájmu nebytových prostor - výnosy z prodeje majetku ( budovy, pozemky, byty) - ostatní výnosy Výnosy z prodeje majetku ( po odečtení nákladů souvisejících s prodejem ) jsou zdrojem Fondu obnovy a rozvoje ( dále FOR ) 80% FOR MmÚ, 20% FOR MO Neštěmice, který je jedním ze zdrojů investiční části rozpočtu. Součástí hospodářské činnosti městského obvodu je správa bytového fondu, která přešla na městské obvody od roku Od roku 2003 výkon správy zajišťuje v městské části Mojžíř Neštěmice i Krásném Březně jediný správce - TOMMI-SEVER, s.r.o. Plán správy bytového fondu je předkládán jako samostatný materiál. Výnosy celkem ( srovnání s rokem 2008 viz tab. č. 4 ) 7.656,00 tis. Kč 602 nájem pozemků ,00 tis. Kč 602 nájem nebytových prostor 2.383,00 tis. Kč ( dle uzavřených smluv ) 602 nájem za užívání víceúčelového hřiště 30,00 tis. Kč ( dle vývoje výnosů r ) 602 ostatní služby.. 105,00 tis. Kč ( výnos za inzerci v Obvodním zpravodaji, kopírování, popl. za výběrová řízení, sepis nájemních a kupních smluv, krátkodobý nájem - jde o výnosy, které dle zákona o DPH podléhají odvodu DPH ) 641 smluvní pokuty + úroku z prodlení ,00 tis Kč 20

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012 O b s a h materiálu: Bude projednán dne 4. 6. 2013 na jednání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem- Neštěmice.

Více

R O Z P O Č T U MĚSTSKÉHO OBVODU. Městský obvod Ústí nad Labem město. na rok 2007. Návrh. Ústí nad Labem město

R O Z P O Č T U MĚSTSKÉHO OBVODU. Městský obvod Ústí nad Labem město. na rok 2007. Návrh. Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem město Návrh R O Z P O Č T U MĚSTSKÉHO OBVODU Ústí nad Labem město na rok 2007 Pro jednání ZMO ÚL - město dne 27. února 2007. OBSAH: Str. I. Používané zkratky 3 II. Úvod: 4

Více

XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu:

XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu: XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město Dne: Bod programu: 22. června 2010 2/1 Věc: Závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok 2009 Důvod předloţení: 17 zákona 250/2000

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 18.2.2015 věc : Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2015 důvod předložení: Zákon č. 128/00 Sb., o obcích Zákon č. 250/00 Sb., o rozpočtových

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 214 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 24.6.215 Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora Zpracoval:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 6.6.213 Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Rozpočet města Třince na rok 2014 a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016

Rozpočet města Třince na rok 2014 a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016 Rozpočet města Třince na a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016 Schváleno na 20. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 10.12.2013 usnesením č. 20/615/2013. I. Úvod II. III. Rozpočtový výhled města

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

Plnění příjmové části rozpočtu roku 2013

Plnění příjmové části rozpočtu roku 2013 Plnění příjmové části rozpočtu roku 2013 (v tis Kč) tab. č. 1 Druh příjmů SR UR SK Plnění k Zůstatek 2013 2013 2013 UR v % SK- UR D A Ň O V É PŘÍJMY 2 030,00 2 030,00 1 708,87 84,18-321,13 136 Správní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET NA ROK 2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2012 Usnesení Zastupitelstva města číslo 308/ ze dne 15. prosince Zastupitelstvo města České Budějovice

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Název: Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Označení: Poč. str.: 10 Poč. př.: 7 Předkládá: Podpis : Zpracoval: Podpis: Ing.

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Komentář k rozpočtu 2007

Komentář k rozpočtu 2007 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Komentář k rozpočtu 2007 org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice

Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET NA ROK 2014 Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice I. oddíl textová část II. III. IV. oddíl tabulková část oddíl souhrnná část oddíl vybrané ukazatele

Více

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč.

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. 1. Úvod Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. Příjmy Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.244.507

Více

Rozpočet města Třince na rok 2015 a rozpočtový výhled města na rok 2016-2017

Rozpočet města Třince na rok 2015 a rozpočtový výhled města na rok 2016-2017 Rozpočet města Třince na a rozpočtový výhled města na rok 2016-2017 Schváleno na 2. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 9.12.2014 Obsah: I. Úvod II. III. Rozpočtový výhled města Třince Dluhová služba

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013 Odbor finanční Čj.: MULA 7025/2013 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 27 Počet listů příloh: 26 V Lanškrouně 7. března 2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Více

Komentář k plnění rozpočtu města za rok 2007

Komentář k plnění rozpočtu města za rok 2007 1. Kancelář tajemníka Výdaje : Komentář k plnění rozpočtu města za rok 2007 org. 1 - mzdové výdaje Celkově byly rozpočtové výdaje dodrženy. Platy nebyly vyplaceny v maximálním objemu, t.j. výše vyplacených

Více