Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2009"

Transkript

1 Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2009 O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu městského obvodu 2 III. Příjmová část rozpočtu 3-7 IV. Oblast financování 8 V. Výdajová část rozpočtu / Neinvestiční část rozpočtu / Investiční část rozpočtu VI. Hospodářská činnost, FOR T a b u l k y : č.1 Bilance Návrh rozpočtu na rok 2009 č.2 Návrh - Příjmová část rozpočtu roku 2009 č. 3/1 Návrh - Rozpočet neinvestičních výdajů na rok 2009 č. 3/2 Návrh - Rozpočet investičních výdajů na rok 2009 č. 4 Plán hospodářské činnosti MO Neštěmice na rok 2009 Příloha č. 1: zásobník investičních akcí Příloha č. 2: zápis z jednání Finančního výboru ZMO Neštěmice P r oj e d n á n o: 1/ v RMO dne usnesení č. 6/09 2/ ve finančním výboru dne FV doporučil návrh rozpočtu na rok 2009 schválit 1

2 Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2009 byl schválen v Zastupitelstvu MO Neštěmice dne 24. února 2009 I. Úvod V souladu se zákonem o obcích č. 128//2000 Sb., 84 odst c) je úkolem předkládaného materiálu navrhnout Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice ke schválení rozpočet pro rok Rozpočet městského obvodu je základním materiálem, podle kterého se řídí veškeré hospodaření městského obvodu v daném rozpočtovém roce. Pravidla jeho sestavení, projednání a schválení jsou daná zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. a dále zákonem o státním rozpočtu. Pro zpracování návrhu rozpočtu byly použity především tyto materiály a informace: - zákon č. 128//2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - vyhláška č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů - sdělení finančního odboru MmÚ o výši schválených dotací pro obvod - návrhy rozpočtů jednotlivých odborů - uzavřené smlouvy - schválený a upravený rozpočet roku 2008 Návrh rozpočtu městského obvodu je předkládán ke schválení v objemu: (Tab. č. 1) - příjmů ,00 tis. Kč - výdajů ,00 tis. Kč - financování 6.405,00 tis. Kč Oblast financování vyrovnává záporné saldo příjmů a výdajů. Zahrnuje změnu stavu peněžních prostředků na bankovních účtech. II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu obvodu Základní strategií při sestavování rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2009 byla snaha o zodpovědné a uvážlivé využívání finančních zdrojů obvodu s cílem zajistit jeho rozvoj a vyrovnané hospodaření. Předkládaný materiál zahrnuje návrh příjmové základny hospodaření městského obvodu, dále provozní a investiční výdaje a dále výnosy a náklady na vedlejší hospodářskou činnost. 2

3 Příjmová část rozpočtu V příjmové části rozpočtu jsou vyčleněny příjmy pro provozní část rozpočtu a dále příjmy pro investiční rozpočet městského obvodu. Celkové příjmy hospodářství městského obvodu tvoří podle zdrojů čtyři základní skupiny. Jedná se o příjmy daňové, nedaňové a kapitálové, které plynou do rozpočtu obvodu ze spravovaného území obvodu, přijaté dotace, jako příspěvek státu a EU na financování vybraných oblastí a dále dotace města Ústí nad Labem.Součástí přijatých dotací jsou převody z fondu vedlejší hospodářské činnosti. Neinvestiční část rozpočtu Z neinvestiční části rozpočtu jsou financovány především pravidelné provozní výdaje městského obvodu. Jsou to výdaje na zajištění funkce obvodu v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a vdalších oblastech, jejichž plnění vyplývá z obecně závazných právních předpisů a Statutu města Ústí nad Labem. Do této části rozpočtu jsou směrovány především běžné rozpočtové příjmy, kterých obvod dosahuje vlastní činností a na základě zákonných předpisů a dále přijaté dotace. Investiční část rozpočtu V investiční části rozpočtu jsou financovány akce nad běžný rámec hospodaření. Do této části rozpočtu jsou směrovány mimořádné rozpočtové příjmy. Základním zdrojem pro financování investic jsou příjmy z prodeje majetku, mimořádné účelové prostředky státního rozpočtu, účelové dotace města a případné jiné zdroje. Základním zdrojem pro financování investičních akci v roce 2009 jsou výnosy majetku, zapojení zisku z vedlejší hospodářské činnosti městského obvodu a účelová dotace prostředků města Ústí nad Labem. Z investiční části rozpočtu se hradí : 1) projektové dokumentace 2) rozestavěné investiční akce 3) investice do rekonstrukce majetku 4) provozní investice III. Příjmová část rozpočtu Příjmovou základnu tvoří příjmy, které jsou Statutem města Ústí nad Labem městskému obvodu svěřeny. Jedná se o příjmy ze správních a místních poplatků, vybraných pokut, přijaté peněžní dary a příspěvky, příjmy z hospodaření se svěřeným majetkem a z fondů městského obvodu, dotace z rozpočtu města a státního rozpočtu. Metodika stanovení dotací městským obvodům pro rok 2009 se ve srovnání s rokem 2008 nemění. Je dělena na dotaci ze státního rozpočtu jako příspěvek na výkon státní správy a dále dotace z prostředků města. Součástí návrhu rozpočtu již není účelová dotace ze státního rozpočtu na dávky pomoci v hmotné nouzi. Tato bude stejně jako v roce minulém zapojována do rozpočtu roku 2009 až rozpočtovým opatřením. 3

4 Návrh jednotlivých druhů příjmů: ( porovnání s rokem 2008 viz tab. č. 2 ) Příjmová základna rozpočtu městského obvodu je pro rok 2009 navrhována ve výši ,00 tis. Kč, kterou tvoří: Není nové znění Vlastní příjmy ( tř. 1 3 ) 7.550,00 tis. Kč Vlastní příjmy ( tř. 4, převody z VHČ ) ,00 tis. Kč Dotace ( tř. 4) ,00 tis Kč Příjmy jsou členěny dle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd: 1) Daňové příjmy ( tř. 1 ) 2) Nedaňové příjmy ( tř. 2 ) 3) Kapitálové příjmy ( tř. 3 ) 4) Dotace ( tř. 4 ) Daňové příjmy celkem 7.310,00 tis.kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč Správní poplatky 2.560,00 tis. Kč Poplatky jsou vyměřovány dle zákona č. 634/04 Sb., o správních poplatcích, za vydaná rozhodnutí, jejichž plnění se nedá ovlivnit. Podstatnou část tvoří poplatky za povolení provozování výherních hracích přístrojů (dále VHP) vydaná finančním odborem. Návrh počítá s příjmem ve výši tis. Kč (po odvodu 50 % do StR), který je nižší o 200 tis. Kč oproti roku 2008 (provozovatelé ve větší míře žádali o vydání povolení na rok) a dále s příjmem z ostatních správních poplatků, vyměřených a vybraných na odborech správy a údržby obecního majetku a kanceláře tajemníka matrika, evidence obyvatel v celkové výši 360 tis. Kč Poplatky ze psů 600,00 tis. Kč Návrh rozpočtu poplatku ze psů je nižší oproti roku Sazby poplatku jsou stanoveny OZV města Ústí nad Labem č. 8/2003, o místních poplatcích ze psů, za užívání veřejného prostranství a ze vstupného. Snížení příjmů tohoto poplatku ovlivní schválení nové OZV města k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů Poplatky za užívání veřejného prostranství 250,00 tis. Kč Návrh rozpočtu je mírně navýšen ve srovnání s rokem 2008 V roce 2008 byly prováděny opravy panelových domů v našem obvodě, část užívaného veřejného prostranství bude zpoplatněna ještě v roce Poplatek se platí dle OZV č. 8/2003 za užívání veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, k umístění 4

5 předzahrádek, reklamních zařízení, stavebních zařízení a provádění výkopových prací, pro provoz lunaparků a další Poplatky ze vstupného 0,00 tis. Kč Vzhledem ke skutečnosti, že OZV č. 8/2003 osvobozuje poplatek ze vstupného na akce kulturní a sportovní, není příjem na tomto poplatku rozpočtován Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj 2.600,00 tis. Kč Poplatky jsou vybírány v souladu s OZV města Ústí nad Labem č. 56/1998 a 7/2003, o místním poplatku za provozovaný VHP ( Kč ročně). Rozpočet je navržen s přihlédnutím k vydaným povolením k provozování VHP na rok 2009 a je shodný s rokem Odvod výtěžku z provozování loterií 1.300,00 tis. Kč Zahrnuje odvod části výtěžku z provozování VHP vždy za uplynulý rok, který jsou provozovatelé VHP povinni poukázat městskému obvodu na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel. Návrh rozpočtu na rok 2009 je na úrovni roku Případné vyšší plnění tohoto poplatku v roce 2009 bude upraveno rozpočtovým opatřením a částka bude zapojena do výdajů. Nedaňové příjmy celkem 240,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč Příjmy z úroků 100,00 tis. Kč Návrh rozpočtu těchto příjmů je nižší ve srovnání s rokem 2008, vychází z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech během roku. Jsou zohledněny i skutečně přijaté úroky na účtech v minulém roce Sankční platby 80,00 tis. Kč Zahrnují platby pokut, které mají sankční povahu a jsou ukládány podle obecně závazných norem (zák. 200/90 Sb., o přestupcích, zák. 202/90 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, apod.). Navrhovaný rozpočet je ve srovnání s rokem 2008 mírně navýšen. Zahrnuje plnění pokut vyměřených a vymáhaných odborem kanceláře tajemníka oddělení přestupků. 5

6 Ostatní příjmy z finančního vypořádání minulých let 0,00 tis. Kč Nejsou součástí návrhu rozpočtu roku Budou zahrnuty do upraveného rozpočtu po schváleném finančním vypořádání roku 2008 (jedná se o částku 197,00 tis. Kč za financování voleb) Ostatní nedaňové příjmy 60,00 tis. Kč V této skupině příjmů budou účtovány především nahodilé příjmy, které zahrnují jednorázové platby, přijaté neinvestiční dary, náhrady škod, pojistné náhrady, příjem náhrady za náklady soudního řízení apod., dále vratky přeplatků záloh z minulých let a náhrady od fyzických osob za jimi způsobené škody. Vzhledem k tomu, že část těchto příjmů je nahodilá, jejich výši lze pouze předpokládat. Rozpočet je oproti roku 2008 mírně navýšen. Kapitálové příjmy 0,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč Ostatní příjmy z dlouhodobého majetku 0,00 tis. Kč V minulých letech se jednalo o příjmy zprodejů plynárenského zařízení dle schválených kupních smluv a smluv o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy ve smyslu 289 a následujících obchodního zákoníku a o spolupráci a součinnosti při realizaci podle 269 odst.2 obchodního zákoníku (usn. ZMO č. Z/42/03 ze dne ). Platba byla v roce 2008 poslední. Dotace celkem ,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,88 tis. Kč Dotace pro Městský obvod Neštěmice na rok 2009 je schválena Zastupitelstvem města Ústí nad Labem takto: Dotace z prostředků státního rozpočtu ,00 tis. Kč Jedná se o podíl na výkonu státní správy, kterou obvod zajišťuje (na úrovni roku 2008). Dotace z prostředků MmÚ celkem ,00 tis. Kč Pro rok 2009 je dotace ve stejné výši jako v roce

7 Účelová dotace ze státního rozpočtu ,00 tis. Kč Je poskytována na základě dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu uzavřené s Úřadem práce Ústí nad Labem a Děčín. Návrh rozpočtu počítá s vyšší částkou ( od 6/2008 došlo k navýšení příspěvku na jednoho zaměstnance z původních 7.000,00 Kč na ,00 Kč ). Investiční dotace z MmÚ ,00 tis. Kč Dotace na rekonstrukce chodníků, v roce 2008 nebyla dotace součástí schváleného rozpočtu. Převody z vlastních fondů 9.576,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč (zapojení zisku vytvořeného ve vedlejší hospodářské činnosti) Zapojení Fondu obnovy a rozvoje FOR 3.446,00 tis. Kč z toho: z výsledku hospodaření minulých let 3.058,00 tis. Kč zálohové zapojení zisku roku 2009 (tab. č. 4) 388,00 tis. Kč Zapojení zisku z ostatní činnosti 6.120,00 tis. Kč z toho: z výsledku hospodaření minulých let 4.000,00 tis. Kč zálohové zapojení zisku roku 2009 (tab. č. 4) 2.120,00 tis. Kč Z výsledků hospodaření minulých let jsou odhadem zapojeny použitelné prostředky, přesné údaje budou známé až po zpracování a projednání Závěrečného účtu hospodaření za rok Zapojení zisku z hospodaření správců bytového fondu 0 tis. Kč V roce 2009 nebude nerozdělený zisk hospodaření z minulých let zapojován. Tyto prostředky budou použity na výměnu oken v bytových objektech a další opravy bytového fondu. Převod z DÚ 10,00 tis. Kč - převod zůstatku z prostředků převedených koncem roku na depozitní účet na mzdy a odvody za prosinec 2008 Příjmy celkem ,00 tis Kč 7

8 IV. Oblast financování (tab. č.1) Oblast financování třída 8 zahrnuje zejména přijaté půjčky a úvěry a jejich splátky. Oblast financování vždy vyrovnává saldo příjmové a výdajové části rozpočtu (kladné saldo vyrovnává schodkový rozpočet, záporné vyrovnává přebytkový rozpočet). Dále zahrnuje změnu počátečního stavu peněžních prostředků na bankovních účtech, která je odrazem příjmových a výdajových operací. V návrhu rozpočtu pro rok 2009 oblast financování zahrnuje: 1. zapojení volných zdrojů na bankovních účtech městského obvodu k takto: a) zdroje účtu sociálního fondu ve výši 77,00 tis. Kč b) zdroje ZBÚ v celkové výši 6.328,00 tis. Kč, z toho: - nevyčerpané prostředky určené v roce 2008 na investice ve výši 3.200,00 tis. Kč - ostatní volné zdroje ve výši 3.128,00 tis. Kč C e l k e m financování (třída 8) 6.405,00 tis. Kč V. Výdajová část rozpočtu ( srovnání s rokem 2008 viz tab. č. 3/1, 3/2 ) Veškeré prostředky, které městský obvod vynakládá,jsou uvolňovány prostřednictvím výdajové části rozpočtu. Z hlediska určení jsou výdaje rozpočtu obvodu členěny dle platné rozpočtové skladby na část neinvestiční (provozní výdaje tř.5) a část investiční ( kapitálové - tř.6), dále dle funkčního třídění (včetně stručného komentáře) a dle požadavku jednotlivých odborů. 1/ Neinvestiční část rozpočtu Jsou zde financovány především pravidelné provozní výdaje na zajištění funkce městského obvodu v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a v dalších oblastech, jejichž plnění vyplývá z obecně závazných právních předpisů. 22 Doprava 725,00 tis. Kč SR 2008 UR ,00 tis. Kč 2.578,00 tis. Kč 2212 Silnice 225,00 tis. Kč Údržba městského mobiliáře, pohonné hmoty celkem 225,00 tis. Kč posypový materiál pro zaměstnance VPP 5, nákup náhradních dílů a materiálu k nákl.vozu KIA, náhradní díly na zametací vůz 60,00 8

9 údržba a opravy nákl.vozu KIA 50, pohonné hmoty 70, čištění a opravy kanálových vpustí, zhotovení nových krytů 40,00 Opravy chodníků celkem 500,00 tis. Kč drobné opravy a havarijní opravy chodníků dle uvedeného seznamu k.ú. Krásné Březno U Pivovarské zahrady, pod Priorem oprava povrchu 95,00 k.ú. Neštěmice Májová, opěrná zeď u čp. 342, pročištění odtokových trubek, oprava povrchu 29,00 Hluboká čp. 482 až 485 lokální opravy betonového povrchu 184,00 k.ú. Mojžíř- je součástí projektu IPRM na mimořádné havárie 192,00 Návrh rozpočtu na tomto úseku je ve srovnání s rokem 2008 nižší.o 900,00 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že MmÚ poskytl investiční dotaci na rekonstrukce chodníků ve výši 2.529,00 tis. Kč, na opravy a údržbu chodníků je vyčleněna pouze částka 500,00 tis. Kč. 23 Vodní hospodářství 100,00 tis.kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 2333 Úpravy drobných vodních toků 100,00 tis. Kč úpravy potoků v obvodu Návrh rozpočtu na tomto úseku je navýšen o 90,00 tis. Kč. Ke konci roku 2008 byl již schválený rozpočet upraven. V korytě Dobětického potoka a na jeho březích je nutné odstranit naplaveniny, odpad a zajistit výřez dřevin bránících řádnému průtoky. Plánované práce nemohly být z časových a technických důvodů uskutečněny v roce Kultura 155,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 110,00 tis. Kč vydávání Obvodního zpravodaje (počítáno se čtyřmi výtisky) 3399 Zajištění občanských obřadů 45,00 tis. Kč představení, zájmová činnost 15, věcné dárky 20, nákup materiálu 10,00 9

10 Na tomto úseku jsou zajišťována divadelní představení a dárky pro prvňáčky, dárky ke zlaté svatbě, zájmová činnost v MŠ a jeslích. Návrh rozpočtu je na úrovni roku Tělovýchova a zájmová činnost 351,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 3412 Péče o sportovní zařízení obce 351,00 tis. Kč 5163, 5169, pojištění, revize, likvidace a opravy sportovních a dětských zařízení, pískovišť 351,00 Rozpočet je ve srovnání s rokem 2008 navýšen o 151,00 tis. Kč. Naopak již nejsou zahrnuty prostředky na dofinancování studie. Volnočasové centrum Mojžíř v částce 210,00 tis. Kč. 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 859,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 3613 Nebytové hospodářství 30,00 tis. Kč 5169, oprava a údržba, zabezpečení nepronajatých objektů 30, Veřejné osvětlení (vánoční výzdoba) 325,00 tis. Kč 5137 dokoupení nových prvků vánoční výzdoby 50, instalace vánoční výzdoby, revize 100, spotřeba elektrické energie 25, údržba a opravy stávající výzdoby 150, Komunální služby a územní rozvoj 504,00 tis. Kč konzultační,poradenské, právní informace, posudky, analýzy,aj. 30, geometrické plány na oddělení pozemků,, právní služby aj. 70, elektrická energie (provoz veřejných hodin,tv signál) 11, správní poplatky KÚ 3,00 Celkem výdaje na úseku majetku 114 tis. Kč nákup odpadkových košů 30, nákup materiálu (sáčky do košů pro psy, nářadí, barvy, pojízdné popelnice, nákup materiálu na opravy košů a ostatního městského mobiliáře ) 120, ochranné pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance VPP 80, výdaje na provoz vysavače psích exkrementů a mopedu ( pohonné hmoty, náhradní díly a opravy ) 80, pojištění vozidel 30, zhotovení a instalace uličních a ostatních cedulí 20,00 vyhotovení znaleckých posudků a likvidace autovraků 10, opravy odpadkových košů 20,00 10

11 Celkem výdaje na úseku životního prostředí 390 tis. Kč Návrh rozpočtu je ve srovnání s rokem 2008 navýšen o celkem o 130,00 tis. Kč (opravy a údržba prvků vánočního osvětlení vyšší o 140,00 tis. Kč, snížení pojištění vozidel o 10,00 tis. Kč). 37 Ochrana životního prostředí 1.115,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,80 tis. Kč 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 470,00 tis. Kč odvoz kontejnerů 400,00 uložení odpadu do sběrných dvorů 70, Ostatní nakládání s odpady 80,00 tis. Kč likvidace skládek v obvodu 80, Péče vzhled obce a veřejnou zeleň 565,00 tis. Kč údržba trávníkové plochy fotbal. hřiště TJ Mojžíř 100, oprava zařízení v zeleni (laviček, lávek, zábradlí, apod.) 265,00 úprava zelených ploch ( oddychové koutky, park) 200,00 Návrh rozpočtu na tomto úseku je ve srovnání s rokem 2008 nižší celkem o 743 tis. Kč. Vývoz košů a svoz nadměrného odpadu již hradí MmÚ ( snížení o 620,00 tis. Kč ), dále již nejsou součástí rozpočtu finanční prostředky na dofinancování studií Nový život pro rybníček Hankáč, Výukové arboretum a klidová zóna Krásné Březno, Regenerace parkové plochy v ul. Hluboká ve výši 173 tis. Kč. Naopak úsek zeleně je navýšen o 50 tis. Kč. 41 Sociální věci 0,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 417. Dávky pomoci v hmotné nouzi 0,00 tis. Kč Do výdajů rozpočtu roku 2009 budou dávky pomoci zapojeny až rozpočtovým opatřením. 52 Civilní připravenost na krizové stavy 0,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 5299 Příspěvky z povodňového fondu 0,00 tis. Kč 11

12 Finanční prostředky ze SFRB, schválené majitelům rodinných domů v ul. Veslařská. na opravy bytového fondu poškozeného povodní v roce 2006, byly vyplaceny v roce Požární ochrana 295,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,20 tis. Kč 5512 Požární ochrana (činnost dobrovolných hasičů v obci) 295,00 tis. Kč nákup výstroje, výzbroje 40, plyn, el. energie, voda 75, pohonné hmoty 40, pojištění členů JSDH a havarijní pojištění vozidel 50, různé služby (revize, preventivní prohlídky, školení aj.) 20, opravy (požární technika, objekt PZ) 70,00 Předložený návrh rozpočtu je navýšen ve srovnání s rokem 2008 o 22,00 tis. Kč. Navýšení se týká nárůstu cen energií a předpokládaných oprav propadlých kanalizačních jímek a betonové plochy objektu požární zbrojnice. Územní samospráva ,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 6112 Zastupitelstva obcí 2.570,00 tis. Kč odměny členů zastupitelstva dle nař. vl.č. 37/2003 Sb ,00 (z toho neuvolnění členové ZMO 592 tis. Kč) povinné pojistné na SZ 363, povinné pojistné na VZP 179, školení 15, cestovné 50,00 Návrh rozpočtu počítá s předpokládaným navýšením odměn členů ZMO a s tím souvisejících odvodů Místní správa celkem ,00 tis. Kč I. Provozní výdaje 4.020,00 tis. Kč Návrh rozpočtu provozních výdajů je zpracován s ohledem na zajištění provozu úřadu a potřeb jednotlivých odborů. Zahrnuje nezbytné výdaje na opravy, údržbu, energie, materiálové výdaje, služby a ostatní výdaje dle níže uvedeného členění. Ve srovnání s rokem 2008 je navýšen celkem o 105,00 tis. Kč. Jsou navýšeny položky energií celkem o 70,00 tis. Kč, knihy, časopisy, školení, služby (na konání mimořádných akcí), ošatné a peněžité dary celkem o 75,00 tis. Kč. Naopak nižší je položka poštovného na výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi o 40,00 tis. Kč. Ostatní položky jsou na úrovni SR roku Při 12

13 sestavování návrhu rozpočtu bylo přihlédnuto i ke skutečnému čerpání výdajů na jednotlivých položkách v roce knihy, předplatné, časopisy, noviny 55, drobný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč) 200, kancelářský materiál, čistící prostředky, tiskopisy, apod. 200, vodné 80, pára 420, elektrická energie 350, pohonné hmoty 40, poštovné ( za odesílání sociálních dávek cca 200 tis., ostatní poštovné 180 tis. ) 380, služby telekomunikací 300, služby peněž.ústavů( poplatky KB, a.s., pojištění majetku) 120, poradenské, právní konzultace, posudky, analýzy, studie 40, služby školení a vzdělávání 170, nákup služeb ( inzerce, odvoz popelnic, revize, zhotovení tiskopisů, stravování zaměstnanců, střežení objektu radnice, zkoušky elektronického požárního a zabezpečovacího systému, kontrola HP, PO a BOZP, hudební produkce při svatbách, zajištění informací pro tisk, rozhlas a internet, nově právní služby, poplatky za rozhlas a TV, provoz webových stránek, slavnostní akce pořádané radnicí a ostatní různé služby ) 740, opravy a údržba (běžná údržba kancelářské a počítačové techniky, budovy, vývěsních informačních skříněk,apod.) 200, cestovné 120, výdaje na pohoštění čl. ZMO, komisí, fond starosty 80, ostatní nákupy (příspěvek na ošacení zaměstnanců, přísp. na úpravu zevnějšku pro oddávající a matrikářky) 240, věcné dary fond starosty 30, platby daní a poplatků (soudní poplatky) 5, peněžité dary za práci v komisích a výborech, vč.odvodů 250,00 (jedná se o členy těchto orgánů, kteří nejsou členy ZMO) II. Platy zaměstnanců, odvody na SZ a VZP ,00 tis. Kč Celková částka stanovena na platy vychází ze skutečně přiznaných platů dle nař. vl. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platného od , schválenému počtu zaměstnanců (k zaměstnanců, k je celkový počet zaměstnanců stanoven na 35). Návrh rozpočtu počítá i s předpokládaným navýšením platů. Částka odvodů na sociální a zdravotní pojištění vychází z plánovaného objemu mzdových prostředků. Součástí je povinné pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace dle vyhl. MF č.125/93 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Částka stanovena na platy zaměstnanců a OOV činí celkem ,00 tis. Kč, z toho je v rozpočtu hlavní činnosti zahrnuto ,00 tis. Kč a ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) je zahrnuta částka 1.097,00 tis. Kč. 13

14 Platy SR 2008 UR 2008 NR 2009 platy zaměstnanců 7 445, , ,00 platy zaměstnanců - VPP z Úřadu práce 2 195, , ,00 * platy zaměstnanců - VPP z prostředků MO 1 687, ,00 659,00 Ostatní osobní výdaje (dohody) 50,00 70,00 100,00 Celkem platy , , ,00 platy zaměstnanců zahrnuté ve VHČ 1 131, , ,00 Odvody SR 2008 UR 2008 NR 2009 pojistné na sociální zabezpečení 2 446, , ,00 pojistné na veřejné zdravotní pojištění 847,00 847,00 821,00 Ostatní povinné pojistné 55,00 55,00 50,00 pojistné na sociální zabezpečení VPP 571,00 571,00 716,00 * pojistné na veřejné zdravotní pojištění VPP 197,00 197,00 248,00 * Celkem odvody 4 116, , ,00 Pro rok 2009 je v rozpočtu počítáno s 31 zaměstnanci veřejně prospěšných prací (VPP). Výdaje na mzdy 2.755,00 tis. Kč* a odvody 964,00 tis. Kč * v celkové výši 3.719,00 tis. Kč budou financovány z účelové státní dotace (viz. komentář na str. 7). Z částky 659,00 tis. Kč, která je určena v rozpočtu obvodu na zaměstnance VPP, bude hrazen doplatek do minimální mzdy ( Úřadu práce poskytuje příspěvek na mzdu zaměstnance jen ve výši 7.406,00 Kč ), příplatek za vedení, osobní ohodnocení a případné odměny za mimořádnou práci. Zvýšení celkového příspěvku z původních 7.000,00 Kč na ,00 Kč snižuje výdaje městského obvodu na zaměstnance VPP. III. Výdaje Sociálního fondu 637,00 tis. Kč Návrh přídělu do sociálního fondu vychází z návrhu mzdových prostředků pro rok 2009 a činí 560,00 tis. Kč. Do výdajů je zapojen i zůstatek nevyčerpaných prostředků z roku 2008 ve výši 77,00 tis. Kč. Na jednotlivé položky budou výdaje rozděleny po schválení rozpočtu sociálního fondu v RMO - v souladu se Statutem fondu. Rekapitulace návrhu rozpočtu na činnost místní správy v roce 2009 (v tis. Kč) SR 2008 NR 2009 I. Provozní výdaje 3.915, ,00 II.. Platy zaměstnanců, vč. OOV , ,00 Odvody na VZP a SP 4.116, ,00 III. Sociální fond 665,00 637,00 Celkem , ,00 14

15 Příspěvky organizacím, stipendium 315,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč Částka navržená pro r na poskytování příspěvků ve výši 300,00 tis, Kč Po schválení rozpočtu budou jednotlivé žádosti v souladu s 85, zákona o obcích předloženy k projednání a schválení v RMO nebo ZMO Neštěmice. Stipendium starosty MO Neštěmice 15,00 tis. Kč ( tradice zavedená od r. 1996, předáváno nejlepším studentům UJEP Ústí n/labem ) 64 Ostatní činnost 665,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,74 tis. Kč V této části rozpočtu jsou vždy rozpočtovány výdaje spojené s finančním vypořádáním minulého roku. Vzhledem k tomu, že je rozpočet předkládán ke schválení před zpracováním finančního vypořádání roku 2008, budou výdaje zapojeny až rozpočtovým opatřením Ostatní činnost 665,00 tis. Kč rezerva na mimořádné neinvestiční výdaje nebo případný propad příjmů Neinvestiční výdaje celkem ,00 tis Kč 2/ Investiční část rozpočtu Je určena na financování investičních akcí do majetku a provozních investic. Jsou zde financovány výdaje nad běžný rámec hospodaření, Zdrojovou část toho rozpočtu tvoří příjmy, které nejsou běžnými příjmy obvodu. Jedná se především o využití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje (FOR), který je tvořen příjmy prodeje majetku, dále příjmy z prodeje kapitálového majetku, převody z vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), dotace z MmÚ a případně ze státního rozpočtu. Pro rok 2009 jsou zdroje následující. Celkem zdroje ,00 tis. Kč prostředky FOR - zůstatek z roku ,00 prostředky FOR - zálohově z roku ,00 zapojení zisku z VHČ MO 2.500,00 dotace z MmÚ na rok ,00 dotace z MmÚ (nevyčerpaná z roku 2008) 1.454,00 Celkem výdaje, vč. rezervy ,00 tis. Kč 15

16 22 Doprava 5.329,00 tis. Kč 1. Prodloužení parkoviště a úprava kontejnerových stání v ul. Železná, Neštěmice Investor: Město ÚL-MO Ústí n.l.-neštěmice Připravenost: Potřeba fin. prostředků v r Projektová dokumentace: 50,00 tis. Kč Inženýrská činnost: Realizace stavby: 1.200,00 tis. Kč Termín zahájení: 5/2009 Termín dokončení: 11/2009 Zdroj: vlastní Zdůvodnění: akce řeší rozšíření parkovacích ploch v ul. Železná 2. Napojení průjezdné komunikace ul. Dvojdomí, Krásné Březno Investor: Město ÚL-MO Ústí n.l.-neštěmice Připravenost: zpracována PD Potřeba fin. prostředků v r Projektová dokumentace(úprava): 50,00 tis. Kč Inženýrská činnost: Realizace stavby: 1.500,00 tis. Kč Termín zahájení: 3/2009 Termín dokončení: 5/2009 Zdroj: vlastní Zdůvodnění: akce řeší napojení průjezdné komunikace v ul. Dvojdomí pro obytné domy, sanitní vozy, HZS, apod., v současné době není žádná přístupová komunikace 3. Rekonstrukce chodníků v obvodě Investor: Město ÚL-MO Ústí n.l.-neštěmice Potřeba fin. prostředků v r Projektová dokumentace: Inženýrská činnost: Realizace stavby: 2.529,00 tis. Kč Termín realizace: v průběhu celého roku Zdroj: dotace MmÚ Zdůvodnění: řeší neutěšené stavy chodníků, nebezpečí úrazu k.ú. Krásné Březno v tis. Kč A.České, spojka k Přemyslovců č.p reko podkladu,odvodnění, nový povrh z AB 393,30 Neštěmická, pod parkovištěm, u č.p reko podkladu, osazení obrubníků, nový povrh z AB 454,80 k.ú. Neštěmice Sibiřská č.p. 356 až reko podkladu, odvodnění, nový povrh z AB 214,50 Plocha areálu Květ - reko podkladu, odvodnění, povrh žulová mozaika 801,20 Mlýnská, frézovanka u školky - rozšíření a zpevnění plochy komunikace 44,70 k.ú. Mojžíř Peškova č.p , bezbariérové úpravy - vybudování bezbariérových obrubníků 229,00 Peškova č.p rekonstrukce podkladu,odvodnění nový povrch 200,00 celkem 2 337,50 Rezerva 191,50 16

17 34 Tělovýchova a zájmová činnost 1.610,00 tis. Kč 1. Víceúčelové hřiště Neštěmice osvětlení Investor: Město ÚL - MO Ústí n.l.- Neštěmice Připravenost: zpracována PD Potřeba fin. prostředků v r Projektová dokumentace(úprava): 10,00 tis. Kč Inženýrská činnost: Realizace stavby: 550,00 tis. Kč Termín zahájení: 2/2009 Termín dokončení: 3/2009 Zdroj: vlastní Zdůvodnění: akce řeší možnost využití hřiště i ve večerních hodinách (je zájem veřejnosti), vyšší výnosy z nájmu 2. Dětské hřiště Na Vyhlídce, Krásné Březno Investor: Město ÚL - MO Ústí n.l.- Neštěmice Připravenost: Potřeba fin. prostředků v r Projektová dokumentace: 50,00 tis. Kč Inženýrská činnost: Realizace stavby: 500,00 tis. Kč Termín zahájení: 4/2009 Termín dokončení: 6/2009 Zdroj: vlastní Zdůvodnění: akce řeší zlepšení možností využití volného času dětí a mládeže 3. TJ Mojžíř travnaté tréninkové hřiště Investor: Město ÚL - MO Ústí n.l.- Neštěmice Připravenost: Potřeba fin. prostředků v r Projektová dokumentace: Inženýrská činnost: Realizace stavby: 500,00 tis. Kč Termín zahájení: 4/2009 Termín dokončení: 9/2009 Zdroj: vlastní Zdůvodnění: rozšíření sportovního zařízení s možností dvou tréninkových ploch, a tím dána možnost sportování dvěma družstvům současně, kapacita současnému zájmu nestačí (děti, dorost, dospělí) 17

18 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2.954,00 tis. Kč 1. Zateplení + fasáda obj. Opletalova 276, Neštěmice Investor: Město ÚL - MO Ústí n.l.- Neštěmice Připravenost: zpracována PD Potřeba fin. prostředků v r Inženýrská činnost: Realizace akce : 1.200,00 tis. Kč Termín zahájení: 6/2009 Termín dokončen 10/2009 Zdroj: vlastní Zdůvodnění: akce řeší hlavně úsporu energie a vzhled objektu 2. Výměna oken v obj. Rozcestí 3 stavební práce, Krásné Březno Investor: Město ÚL - MO Ústí n.l.- Neštěmice Připravenost: stavební povolení v právní moci, VŘ, SOD připravena Potřeba fin. prostředků v r Projektová dokumentace: zpracována Inženýrská činnost: 30,00 tis. Kč Realizace stavby: 1.424,00 tis. Kč Termín zahájení: 2/2009 Termín dokončení: 7/2009 Zdroj: dotace MmÚ z roku 2008 Zdůvodnění: akce řeší výměnu oken včetně stavebních úprav meziokenních venkovních stěn a výměny železných konstrukcí lodžií, které jsou v havarijním stavu 3. Výkup pozemkové parcely č. 1480/372 a 1480/470, Krásné Březno Investor: Město ÚL - MO Ústí n.l.- Neštěmice Připravenost: žádost předložena ÚZSVM včetně všech požadovaných dokumentů a příloh Potřeba fin. prostředků v r ,00 tis. Kč Termín zahájení: 1/2009 Termín dokončení: nelze odhadnout (stále se urguje) Zdroj: vlastní Zdůvodnění: pro vybudování parkovacích ploch v ul. Žežická 18

19 61 Místní správa 480,00 tis. Kč 1. Sanace suterénu obj. radnice Neštěmice Investor: Město ÚL-MO Ústí n.l.-neštěmice Připravenost: zpracována PD Potřeba fin. prostředků v r Inženýrská činnost: Realizace akce : 300,00 tis. Kč Termín zahájení: 3/2009 Termín dokončení: r Zdroj: vlastní Zdůvodnění: akce řeší zamezení vlhkosti sklepních prostor radnice, při rozsáhlé celkové rekonstrukci objektu nebyla část provedena, což se odráží v nadměrné vlhkosti, a tím opadávání omítky, znehodnocení archiválií a tvoření plísně, což je z hygienického pohledu nepřípustné (šatny zaměstnanců VPP). 2. Telefonní ústředna Investor: Město ÚL-MO Ústí n.l.-neštěmice Potřeba fin. prostředků v r ,00 tis. Kč Zdroj: vlastní Zdůvodnění: stávající ústředna pořízená v roce 2002 ( běžná životnost 5 6 let) již neodpovídá požadovaným technickým parametrům a potřebné kapacitě. Nelze již rozšiřovat další pobočky, není možné měnit digitální telefonní přístroje, časté výpadky a opravy. 64 Ostatní činnosti 1.302,00 tis. Kč Rezerva na investiční výdaje ( zpracování projektových dokumentací, zajištění IČ ke schváleným akcím, výkup pozemkových parcel a další výdaje, které mohou nastat v průběhu roku 2009 ) Výdaje celkem ,00 tis. Kč 19

20 VI. Hospodářská činnost Městský obvod Neštěmice má kromě příjmů z poslání i příjmy, které plynou z prodeje a pronájmu majetku a z ostatních činností, které mají charakter podnikání. Nově od roku 2005 je do této činnosti zařazeno i provozování nově zřízeného Sportovního areálu pro míčové hry FK ČL Neštěmice (víceúčelové hřiště). Finanční prostředky získané touto činností se evidují ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) odděleně od hospodaření s prostředky rozpočtu hlavní činnosti na zvláštním, k tomuto účelu zřízeném, bankovním účtu. Oddělená evidence je nezbytná pro výpočet daně z příjmu právnických osob (zák. 586/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Vypočtená daň je pak v plné výši příjmem rozpočtu města. Hospodářská činnost je na rozpočet z poslání napojena pouze svým saldem (výnosy mínus náklady) - viz. text na str. 7 a tab. č. 2. Náklady spojené s hospodářskou činností jsou v plné výši pokryty zjejich výnosů. Výsledek hospodaření (zisk) lze použít na krytí potřeb investičního i neinvestičního charakteru. Zdroje hospodářské činnosti - výnosy z nájmu pozemků - výnosy z nájmu nebytových prostor - výnosy z prodeje majetku ( budovy, pozemky, byty) - ostatní výnosy Výnosy z prodeje majetku ( po odečtení nákladů souvisejících s prodejem ) jsou zdrojem Fondu obnovy a rozvoje ( dále FOR ) 80% FOR MmÚ, 20% FOR MO Neštěmice, který je jedním ze zdrojů investiční části rozpočtu. Součástí hospodářské činnosti městského obvodu je správa bytového fondu, která přešla na městské obvody od roku Od roku 2003 výkon správy zajišťuje v městské části Mojžíř Neštěmice i Krásném Březně jediný správce - TOMMI-SEVER, s.r.o. Plán správy bytového fondu je předkládán jako samostatný materiál. Výnosy celkem ( srovnání s rokem 2008 viz tab. č. 4 ) 7.656,00 tis. Kč 602 nájem pozemků ,00 tis. Kč 602 nájem nebytových prostor 2.383,00 tis. Kč ( dle uzavřených smluv ) 602 nájem za užívání víceúčelového hřiště 30,00 tis. Kč ( dle vývoje výnosů r ) 602 ostatní služby.. 105,00 tis. Kč ( výnos za inzerci v Obvodním zpravodaji, kopírování, popl. za výběrová řízení, sepis nájemních a kupních smluv, krátkodobý nájem - jde o výnosy, které dle zákona o DPH podléhají odvodu DPH ) 641 smluvní pokuty + úroku z prodlení ,00 tis Kč 20

III. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17

III. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17 Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2010 byl schválen v Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice dne 21. 1. 2010 usn. č. Z/358/10 O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II.

Více

Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2008

Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2008 Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2008 O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu městského obvodu 2 III. Příjmová část rozpočtu 3-7 IV.

Více

II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu obvodu

II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu obvodu I. Úvod V souladu se zákonem o obcích č. 128//2000 Sb., 84 odst c) je úkolem předkládaného materiálu navrhnout Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice ke schválení rozpočet pro rok 2007.

Více

Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2011 byl schválen v Zastupitelstvu městského obvodu Neštěmice dne 25. 1. 2011 usn.č.

Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2011 byl schválen v Zastupitelstvu městského obvodu Neštěmice dne 25. 1. 2011 usn.č. Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2011 byl schválen v Zastupitelstvu městského obvodu Neštěmice dne 25. 1. 2011 usn.č. Z/26/11 O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II. Základní zaměření,

Více

Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2014 bude projednávat zastupitelstvo dne 4. 3. 2014

Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2014 bude projednávat zastupitelstvo dne 4. 3. 2014 Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2014 bude projednávat zastupitelstvo dne 4. 3. 2014 Důvodová zpráva: O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II. Základní zaměření, struktura a členění

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 O b s a h materiálu: Zpráva auditora Str. 1. Úvod 2 2. Výsledek hospodaření. 2 3. Příjmová část rozpočtu.. 3 5 4. Výdajová

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 360 000 0 1112 Daň z

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 , Závěrečný účet obce za rok 2008 Rozpočet obce Sojovice na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 10.l2.2007, Č. usn. 109/07 v celkové výši 5.276.300,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako schodkový

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

- 1 - Z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t s k é h o o b v o d u Ústí nad Labem - Severní Terasa. programu:

- 1 - Z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t s k é h o o b v o d u Ústí nad Labem - Severní Terasa. programu: - 1 - Z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t s k é h o o b v o d u Ústí nad Labem - Severní Terasa Dne: 17. 12. 2012 Věc: Bod programu: Č. j.: Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5 M ě s t o Česká Skalice Příloha usn. RM24 č. 24/338/XI/2014 Česká Skalice 19. listopadu 2014 Pro jednání zastupitelstva města dne 15.prosince 2014 Pro jednání rady města dne 19.listopadu 2014 Pro jednání

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více