MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ"

Transkript

1 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun, p. Zubko, p. Kaiser, P. Král Omluven: Mgr. Konopiský R12/766 Zahájení a schválení programu Rada města Mimoň s c h v a l u j e program na zasedání rady v tomto pořadí: 1) Projednání a schválení programu jednání 2) Zpráva o kontrole plnění usnesení 3) Žádosti o vydání souhlasu s přidělením bytu, výměny (a-k) 4) Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č ) Schválení víceprací při akci: výměna oken v domě Malá č. p. 181 Mimoň 6) Prodej pozemku v k. ú. Mimoň parc. č ) Zřízení věcných břemen a) rozšíření distribuční sítě NN parc. č. 152, 144, 177 b) rozšíření distribuční sítě NN parc. č. 4120, 3893 c) k.ú. Vranov pod Ralskem, p.č ) Znění smluv a) Zahradnictví Mijana b) smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB c) kupní smlouva 9) Srovnání ceny pozemků v k. ú. Mimoň parc. č. 4394, ) Výsledek šetření ČŠI ZŠ a MŠ Pod Ralskem 11) Změna názvu ulice 12) Změna přílohy ve směrnici č. 23/ ) Rozpočtové změny a) společensky účelné pracovní místo b) přesun mezi položkami rozpočtu nákup nářadí DKR c) přesun mezi položkami veřejné osvětlení d) přesun mezi položkami komunikace chodníky 14) Smlouva o následné péči 15) Smlouva o výpůjčce sběrná nádoba 16) Smlouva s Liberty One CZ 17) Darovací smlouva Unie rodičů 18) Smlouvy o krátkodobém ubytování 19) Dodatek č. 11 k rámcové pojistné smlouvě pojištění vozidel 20) Smlouva s AP-Prosper s.r.o. 21) Jmenování komise pro posouzení hodnocení nabídek na zakázku rek. Komunikace ul. Vrchlického 22) Stanovení cen známek pro fyzické osoby pro rok

2 23) Parkování Letná 24) Zadání zástavbové studie centrum Mimoně 25) Schválení zadávací dokumentace správa veřejného osvětlení 26) Návrh změny podmínek prodeje pozemků JTH Zone s.r.o. R12/767 Zpráva o kontrole plnění usnesení Rada města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění, která je přílohou tohoto usnesení. R12/768 Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu panu Ing. F. S. Rada města Mimoň neschvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č.9 o velikosti 1+2, Ploužnice nájemci Ing. F. S. a ukládá Odboru správy majetku vyzvat nájemce k vyklizení a vrácení bytu do , pokud nedoloží výpis z katastru nemovitostí na nemovitost Nádražní 8 v Mimoni, kde již nebude figurovat jako majitel žádné části této nemovitosti. R12/769 Žádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro P. Š. Rada města Mimoň odkládá projednání přidělení bytu pro P. Š. na příští jednání rady města. Z: OSM T: R12/770 Žádost o vydání souhlasu s výměnou bytu pro N. M. Rada města Mimoň schvaluje výměnu bytu č. 2 o velikosti 1+1, Ploužnice, Mimoň za byt 1+2 na Ploužnici z majetku města Mimoň panu N. M., bytem Mimoň. R12/771 Žádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro R. K. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max.1+2 v Mimoni z majetku města Mimoň a MK a.s. panu R. K., bytem Mimoň

3 R12/772 Žádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro K. S. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max.1+1 v Mimoni z majetku města Mimoň a MK a.s. paní K.S., bytem Mimoň. R12/773 Žádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro A. D. Rada města Mimoň odkládá projednání přidělení bytu pro A. D. na příští jednání rady města. Z: OSM T: R12/774 Žádost o vydání souhlasu s výměnou bytu pro J. K. Rada města Mimoň neschvaluje výměnu bytu č. 6 o velikosti 1+2, Ploužnice, Mimoň za byt stejné velikosti na Ploužnici z majetku města Mimoň paní J. K., bytem Mimoň. Hlasování pro 3 zdržel se 1 R12/775 Žádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro M. H. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max.1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. panu M. H., bytem Mimoň. R12/776 Žádost o vydání souhlasu s výměnou bytu pro V. H. Rada města Mimoň odkládá výměnu bytu č.4 v Mimoni za byt č.1 v přízemí domu paní V. H. na příští jednání rady města. Z:OSM T: R12/777 Žádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro A. B. Rada města Mimoň neschvaluje přidělení bytu max.1+2 na Ploužnici z majetku města Mimoň paní A. B., bytem Mimoň

4 R12/778 Žádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro O. A. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max.1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. panu O. A., bytem Mimoň. R12/779 Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č Rada města Mimoň schvaluje dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní, pojištění odcizení věcí krádeží vloupáním nebo loupeží) o pojištění elektronických zařízení a ukládá starostovi dodatek podepsat. Z: starosta T: R12/780 Schválení víceprací při akci Výměna oken v domě č.p.181, Mimoň III Rada města Mimoň schvaluje seznam víceprací při zakázce Výměna oken v domě č.p.181, Mimoň III, v hodnotě 35728,- Kč s firmou Kobla s.r.o. IČ: R12/781 Prodej pozemku v k.ú. Mimoň parc. č Rada města Mimoň rozhodla zveřejnit nemovitost v k.ú. Mimoň, pozemek parc.č. 1503, ostatní plocha o výměře 701 m 2, na úřední desce k prodeji, za kupní cenu 300 Kč za 1 m 2 a výše, v souladu se Zásadami pro prodej a pronájem nemovitostí ve vlastnictví města Mimoň. Hlasování pro 3 zdržel se 1 R12/782 Zřízení věcného břemene k rozšíření distribuční sítě NN na parc.č. 152, parc.č. 144, parc.č. 177 Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit návrh usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy přes části pozemků v k.ú. Vranov pod Ralskem parc.č. 152, parc.č. 144, parc.č. 177, v souvislosti se strpěním, opravou a údržbou rozšíření distribuční sítě nízkého napětí, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., IČ Smlouva o smlouvě budoucí bude předložena ke schválení na jednání rady města. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 25,- Kč za m 2 zatížené plochy pozemku věcným břemenem, nejméně však 1 000,- Kč

5 R12/783 Zřízení věcného břemene k rozšíření distribuční sítě NN na parc.č. 4120, 3893 ELPRO- DELICIA a.s. Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit návrh usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy přes části pozemků v k.ú. Mimoň parc.č. 4120, parc.č. 3893, v souvislosti se strpěním, opravou a údržbou rozšíření distribuční sítě vysokého napětí, ve prospěch společnosti ELPRO-DELICIA a.s., IČ Smlouva o smlouvě budoucí bude předložena ke schválení na jednání rady města. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 25,- Kč za m 2 zatížené plochy pozemku věcným břemenem, nejméně však 1 000,- Kč. R12/784 Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Vranov pod Ralskem parc.č. 152 Rada města Mimoň schvaluje v souladu s usnesením Z12/52 ze dne znění Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy přes část pozemku v k.ú. Vranov pod Ralskem parc.č. 152, o výměře 84 m 2 v souvislosti se strpěním přístupu a příjezdu ve prospěch pozemků parc.č. 150, parc.č. 151, parc.č. 153, vše v k.ú. Vranov pod Ralskem, ve vlastnictví O.K., bytem Stráž pod Ralskem a ukládá starostovi podepsat smlouvu, která je přílohou usnesení. Z: starosta T: R12/785 Znění kupní smlouvy Zahradnictví MIJANA s.r.o. Rada města Mimoň v souladu s usnesením zastupitelstva Z12/161 ze dne schvaluje znění kupní smlouvy k odkoupení nemovitostí a příslušenství: pozemek parc.č. 2460/1, zahrada o výměře 3222 m 2 pozemek parc.č. 2460/2, zastavěná plocha o výměře 459 m 2 pozemek parc.č. 2495, zahrada o výměře 10 m 2 pozemek parc.č. 2496, zastavěná plocha o výměře 22 m 2 pozemek parc.č. 2508, zastavěná plocha o výměře 114 m 2 objekt na parc.č. 2460/2 zázemí prodejna, kotelna, soc. zař, kancelář plechový sklad na pozemku parc.č. 2460/1 a parc.č zahradnický skleník na parc.č. 2460/2 zahradnický skleník na parc.č. 2460/1 oplocení areálu společnosti, vše v k.ú. Mimoň, od společnosti Zahradnictví MIJANA, s.r.o., IČ , a ukládá starostovi podepsat smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T:

6 R12/786 Znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Rada města Mimoň schvaluje v souladu s usnesením zastupitelstva Z12/150 ze dne znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu chůze a jízdy přes části pozemků v k.ú. Vranov pod Ralskem parc.č. 172, parc.č. 176, v souvislosti se strpěním přístupu a příjezdu ve prospěch nově vzniklých pozemků parc.č. 176/2, parc.č. 172/3, ve vlastnictví města Mimoň, a ukládá starostovi podepsat smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: R12/787 Znění kupní smlouvy Rada města Mimoň schvaluje v souladu s usnesením zastupitelstva Z12/150 ze dne znění kupní smlouvy k prodeji částí pozemků v k.ú. Vranov pod Ralskem parc.č. 172, parc.č. 176, (geometrickým plánem č /2011 oddělenými pod novými parc.č. 176/2 a parc.č. 172/3) o celkové výměře 2860m 2, za kupní cenu ve výši Kč, do společného jmění manželů A. R., bytem Doksy, a T. R., bytem Mimoň, a ukládá starostovi podepsat smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: R12/788 Srovnání ceny pozemků v k.ú. Mimoň parc.č. 4394, parc.č Rada města Mimoň ruší usnesení R12/718 ze dne a ukládá starostovi města jednat s p. K. o možnosti směny pozemků parc.č a parc.č. 4392, nebo jejich částí, v poměru ocenění vyplývajícího ze znaleckého posudku č /2012, popřípadě s finančním doplatkem. R12/789 Výsledek šetření ČŠI Rada města Mimoně b e r e n a v ě d o m í výsledek šetření stížnosti České školní inspekce podanou dne na postup Základní školy a Mateřské školy Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace a ukládá starostovi města projednat výsledek tohoto šetření s ředitelem školy. Z: starosta T:

7 R12/790 Změna názvu ulice Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit usnesení v tomto znění: Zastupitelstvo města Mimoň, z důvodu zachování pokojného stavu, rozhodlo zachovat stávající stav názvů ulic. R12/791 Změna přílohy - tvorba rozpočtu ve Směrnici č. 23/ Zásady rady města Mimoň Řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Mimoň Rada města Mimoň s c h v a l u j e Dodatek č. 1 Směrnice č. 23/2009 Řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Mimoň ze dne Tímto dodatkem se mění dnem schválení příloha č. 1 - Tabulka návrh rozpočtu, která je přílohou tohoto usnesení. R12/792 Změna rozpočtu č. R30 navýšení příjmů o Kč zaslání finančních prostředků na společensky účelné pracovní místo Rada města Mimoně schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R30 - navýšení příjmů a snížení financování o Kč poskytnutí finančních prostředků na společensky účelné pracovní místo dle přílohy důvodové zprávy. R12/793 Přesun finančních prostředků mezi položkami Dům kultury Ralsko, nákup nářadí Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci zastupitelstvem města schválených závazných ukazatelů 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv, dle přílohy důvodové zprávy. R12/794 Rozpočtová změna přesun mezi položkami veřejné osvětlení Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o změně využití prostředků ve výši 26 tis. Kč na Pořízení podkladů pro zadávací řízení Správa a údržba veřejného osvětlení na rok dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

8 R12/795 Změna rozpočtu č. 31 snížení a navýšení výdajů o 20 tis. Kč přesun finančních prostředků z 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací na 2212 Silnice Rada města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č snížení a navýšení výdajů o 20 tis Kč přesun finančních prostředků z 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací na 2212 Silnice z důvodu výstižnějšího zatřídění dle rozpočtové skladby. R12/796 Smlouva o následné péči Rada města Mimoň projednala návrh Smlouvy o následné péči se společností Čmelák společnost přátel přírody, o.s., IČ: , se sídlem Švermova 32, Liberec X - Františkov, o zajištění řádné následné péče o poskytnuté dřeviny po dobu pěti let a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Z: starosta T: R12/797 Smlouva o výpůjčce Rada města Mimoň projednala návrh Smlouvy o výpůjčce s firmou EKO-KOM, a.s., IČ: , se sídlem Na Pankráci 1685/17,19, Praha 4, o bezplatném vypůjčení 1 ks sběrné nádoby na odpad a ukládá starostovi smlouvu podepsat. R12/798 Smlouva s Liberty One CZ Z: starosta T: Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o zprostředkování umělce s Liberty One CZ s.ro., Sarajevská 9, Praha 2 - Vinohrady, IČO: DIČ:CZ , a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou, podepsat. Z: starosta T: R12/799 Darovací smlouva Unie rodičů Gymnázia Mimoň Rada města Mimoň s c h v a l u j e uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 150 tis. Kč sdružení Unií rodičů Gymnázia Mimoň, Letná 263, Mimoň Mimoň IV a u k l á d á starostovi města darovací smlouvu podepsat. Darovací smlouva je přílohou č. 1 tohoto usnesení. Z: starosta T:

9 R12/800 Smlouvy o krátkodobém ubytování Rada města Mimoň schvaluje smlouvy o krátkodobém ubytování na dobu tří měsíců od do pro: J. P., trvale bytem Mimoň K. P., trvale bytem Mimoň E. D., trvale bytem Mimoň P. D., trvale bytem Sabinov V. R., trvale bytem Mimoň J. R., trvale bytem Mimoň a ukládá starostovi smlouvy podepsat. Z: starosta T: R12/801 Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č Rada města Mimoň schvaluje dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní, pojištění odcizení věcí krádeží vloupáním nebo loupeží) o pojištění elektronických zařízení a ukládá starostovi dodatek podepsat. Z: starosta T: R12/802 Smlouva s AP-Prosper s.r.o. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o uskutečnění divadelního představení s AP- PROSPER spol.s.r.o., Davídkova 2101/ Praha 8, IČO: DIČ:CZ , a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou, podepsat. Z: starosta T: R12/803 jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zakázku: Město Mimoň rekonstrukce místní komunikace v ulici Vrchlického Rada města Mimoň, jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na zakázku: Město Mimoň rekonstrukce místní komunikace v ulici Vrchlického ve složení: paní Mgr. Šárka Krousová (zastupitelka), Ing. Stanislav Baloun (místostarosta), Pavel Škubal (vedoucí ORM), Ing. Jiří Šťastný (SVS a.s.) Náhradníci: Ing. Lenka Grešlová (zastupitelka), František Kaiser (starosta), Pavel Soukup (referent ORM). První jednání komise se uskuteční dne v hod. v kanceláři Odboru rozvoje města

10 R12/804 Stanovení cen známek pro fyzické osoby pro rok 2013, zahrnující sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování odpadů na území města Mimoně Rada města Mimoň odkládá projednání stanovení cen známek pro fyzické osoby pro rok 2013, zahrnující sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování odpadů na území města Mimoně na příští jednání rady města. Z: OZŽP T: R12/805 Parkování Letná Rada města Mimoň odkládá projednání parkování na sídlišti Letná do doby přijetí konkrétního návrhu. Z: ORM T: R12/806 Nabídka na zpracování zadání územní studie zástavby Nám. 1. Máje v Mimoni Rada města Mimoň bere na vědomí nabídku na zpracování zadání územní studie zástavby 1. Máje v Mimoni od firmy Cityplan spol. s r.o. Rada města Mimoň s c h v a l u j e smlouvu o dílo na zpracování územní studie zástavby náměstí 1. Máje v Mimoni s firmou Cityplan Praha spol. s r.o. za cenu 68 tis. Kč bez DPH která je přílohou důvodové zprávy, a u k l á d á starostovi města Mimoně tuto smlouvu podepsat. Z: starosta T: R12/807 Odsouhlasení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Správa a údržba Veřejného osvětlení v Mimoni na rok Rada města Mimoň schvaluje: 1. Znění zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Správa a údržba Veřejného osvětlení v Mimoni na rok Uchazeče, kterým bude výzva k podání nabídek zaslána Rada města Mimoň ukládá zkonzultovat zadávací dokumentaci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. R12/808 Návrh změny podmínek prodeje pozemků pro zástavbu OC Mimoň JTH Zone s.r.o. Rada města Mimoň bere na vědomí rozsah budoucího prodeje nemovitostí v souvislosti se stavební akcí OC Mimoň a stanovisko společnosti JTH Zone s.r.o., IČ , ve

11 věci změny kupní smlouvy a ukládá starostovi před projednáním zastupitelstvem jednat s budoucím kupujícím o: - ponechat stávající podmínky prodeje a plnění dle uzavřené smlouvy budoucí kupní ze dne odstoupení od uzavřené smlouvy budoucí kupní ze dne (otisk úředního razítka) František Kaiser, v.r. Ing. Stanislav Baloun, v.r. starosta města místostarosta města V souladu s platnou právní úpravou je dle Úřadu pro ochranu osobních údajů v usneseních u fyzických osob uveden pouze iniciál jména a příjmení a obec bydliště dotčené osoby

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.12.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ Omluven: Petr Král R09/166 z 6. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 25.3.2009 v

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz. W 487 805 001, ~ 487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz. W 487 805 001, ~ 487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 20 7 2, MimoD III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz. W 87 805 00, ~ 87 805 0 USNESENÍ z 9. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 2. listopadu 2008 v zasedací místnosti c. MeÚ

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz.w487805001.gb 487805044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz.w487805001.gb 487805044 USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 20 7 2, Mimon III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz.w878000.gb 87800 USNESENÍ z 3. zasedání Rady mesta Mimon, které se konalo dne 9.7.200 v zasedací místnosti c. Mestského úradu Mimon

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

1. schvaluje následující rozpočtová opatření:

1. schvaluje následující rozpočtová opatření: MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. schůze Rady města Hranic, dne 15. 12. 2014 Usnesení 29/2014 - RM 2 ze dne 15. 12. 2014 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více