MĚSTO LITOMĚŘICE NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO LITOMĚŘICE NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014"

Transkript

1 MĚSTO LITOMĚŘICE NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zpracoval: ekonomický odbor Datum vyvěšení: Datum sejmutí:

2 Strana 1 Komentář k závěrečnému účtu města Litoměřice za rok Schválený rozpočet na rok 2014 Rozpočet města Litoměřice na rok 2014 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů a z návrhů rozpočtů zřízených příspěvkových organizací. Rozpočet byl projednán a schválen na 9. jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 12. prosince Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet na rok 2014 byl schválen v těchto parametrech (údaje v tis. Kč): PŘÍJMY CELKEM, Z TOHO daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) VÝDAJE CELKEM, Z TOHO běžné výdaje kapitálové výdaje Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu) FINANCOVÁNÍ Úpravy rozpočtu v roce 2014 V průběhu roku 2014 byl rozpočet upravován devíti rozpočtovými opatřeními. Tato rozpočtová opatření byla schválena radou města a zastupitelstvem města. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ (RO) SCHVÁLENÁ RM A ZM V ROCE 2014 (údaje v tis. Kč) RO PŘÍJMY VÝDAJE FINANCOVÁNÍ P V F SR (P) (V) (F) RM = Dodatky UR CELKOVÁ VÝŠE RO Rozpočtová opatření prováděná v průběhu roku 2014 se týkala zejména investičních akcí vázaných na dotační tituly, do rozpočtu bylo tedy promítáno postupně ve vazbě na přiznané dotace, tím docházelo ke zvyšování financování (zapojování zdrojů z minulých let).

3 Strana 2 Největší investiční akce: Základní škola Havlíčkova zateplení a výměna oken 1. RO akce celkem 42,5 mil. Kč (z toho dotace ze SFŽP 19 mil. Kč, podíl města 23,5 mil. Kč) Rekonstrukce Jiráskových sadů 2. RO akce celkem 47 mil. Kč (z toho dotace z Nadace Proměny 22 mil. Kč, podíl města 25 mil. Kč) Jiráskovy sady rekonstrukce dětského dopravního hřiště 4. RO akce celkem 15,2 mil. Kč (z toho dotace z ROP SZ 12,9 mil. Kč, podíl města 2,3 mil. Kč) zde v rámci 4. RO řešeno předfinancování dotační části akce ze zdrojů města, k proplacení větší části dotace ve výši cca 11 mil. Kč dojde až v roce 2015) Od 6. RO (ZM 16.9.) začalo docházet ke snižování financování (tj. zapojování zdrojů z minulých let) z těchto důvodů: 6. RO (ZM 16.9.) snížení financování (tj. zapojení zdrojů z minulých let) o 12 mil. Kč, z toho: 12 mil. Kč - navýšení daňových příjmů vzhledem k vývoji plnění rozpočtu (z principu opatrnosti nejsou při schvalování rozpočtu daňové příjmy nastavovány na maximální očekávanou skutečnost, v průběhu roku pak upravováno dle skutečného vývoje) 8. RO (ZM ) - snížení financování (tj. zapojení zdrojů z minulých let) o 33 mil. Kč, z toho: 13 mil. Kč přesuny výdajů z roku 2014 do roku mil. Kč skutečné zvýšení finančních prostředků (z toho cca 12 mil. Kč zvýšení příjmů, 8 mil. Kč snížení výdajů z toho cca 2 mil. Kč skutečné úspory výdajů, 6 mil. Kč nečerpaná dotace na spoluúčast na revitalizaci katedrály Svatého Štěpána z důvodu nepřiznání dotace pro Katedrální kapitulu) 9. RO (ZM ) - snížení financování (tj. zapojení zdrojů z minulých let) o 28 mil. Kč, z toho: 15 mil. Kč přesuny výdajů z roku 2014 do roku mil. Kč skutečné zvýšení finančních prostředků (z toho cca 8 mil. Kč zvýšení příjmů, 5 mil. Kč úspory výdajů) Celkový objem upraveného rozpočtu k (údaje v tis. Kč): PŘÍJMY CELKEM, Z TOHO daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) VÝDAJE CELKEM, Z TOHO běžné výdaje kapitálové výdaje Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu) FINANCOVÁNÍ 5 027

4 Strana 3 3. Skutečné plnění rozpočtu k Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2014 (údaje v tis. Kč): druhové třídění A B C D E schválený upravený skutečnost rozdíl rozpočet k k D - B Celkové příjmy třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté transfery Celkové výdaje třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Saldo příjmů a výdajů třída 8 - financování PŘÍJMY Skutečné příjmy byly realizovány ve výši 512,6 mil. Kč (o 136 mil. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu) a to dle jednotlivých tříd příjmů takto: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) Celkem + 23 mil. Kč + 10 mil. Kč + 29 mil. Kč + 74 mil. Kč mil. Kč Daňové příjmy Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 23 mil. Kč, z toho daně + 15 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky daň z přidané hodnoty cca + 12 mil. Kč (položka 1211) daň z příjmů právnických osob cca + 7 mil. Kč (položka 1121) daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti cca + 2 mil. Kč (položka 1111) daň z nemovitostí cca + 1 mil. Kč (položka 1511) daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti cca - 4 mil. Kč (položka 1112) daň z příjmů právnických osob za obce cca - 4 mil. Kč (položka 1122) (tato daň obsažena v příjmech i výdajích obce, protože dle rozpočtového určení daní je tato daň 100 % příjmem obce v praxi tedy neprobíhá příjem ani výdej peněžních prostředků, výše daně je vždy rozpočtována v příjmech i výdajích dle skutečnosti vykázané v daňovém přiznání za předchozí rok, poté upravena dle skutečně podaného daňového přiznání, pro účely porovnávání meziročního vývoje plnění daní tato daň neuvažována) poplatky + 8 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení (JTHZ) cca + 6 mil. Kč (položka 1355)

5 Strana 4 Oproti skutečnosti roku 2013 nárůst daňových příjmů o 18 mil. Kč, z toho daně + 14 mil. Kč (bez daně z příjmů právnických osob za obce), z toho nejvýznamnější odchylky daň z přidané hodnoty cca + 6 mil. Kč (položka 1211) daň z příjmů právnických osob cca + 6 mil. Kč (položka 1121) daň z nemovitostí cca + 1,5 mil. Kč (položka 1511) poplatky + 4 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení (JTHZ) cca + 4 mil. Kč (položka 1355) Detailní přehled plnění daňových příjmů v meziročním srovnání je uveden v přílohách (tabulky č. 3 a 4) Nedaňové příjmy Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 10 mil. Kč z toho nejvýznamnější odchylky vratky příspěvků příspěvkových organizací za rok 2013 cca + 3,6 mil. Kč pojistná náhrada za škodu v důsledku povodní 2013 na majetku města (letní koupaliště, ubytovna v Želeticích) cca + 4,4 mil. Kč příspěvek na třídění odpadu cca 0,9 mil. Kč Kapitálové příjmy Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 29 mil. Kč z toho nejvýznamnější odchylky dar od Nadace Proměny na akci Rekonstrukce Jiráskových sadů ve výši 22 mil. Kč (vzhledem k tomu, že nejedná o dotaci z veřejných peněz, vykazováno jako kapitálový příjem) příjmy z prodeje bytů cca + 5,5 mil. Kč Přijaté transfery (dotace) Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 74 mil. Kč velký rozdíl způsoben skutečností, že ve schváleném rozpočtu jsou vždy zahrnuty pouze dotace známé v době schvalování rozpočtu a je k dispozici rozhodnutí o dotaci, konkrétní dotace jsou tedy do rozpočtu zapojovány průběžně během roku nejvýznamnější dotace investiční dotace ze SFŽP na akci zateplení a výměna oken na ZŠ Havlíčkova ve výši 19 mil. Kč investiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice z IOP iktové centrum ve výši 14,4 mil. Kč I. etapa - (dotace pro PO prochází přes rozpočet zřizovatele) investiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice z ROP SZ modernizace centrálních operačních sálů ve výši 19,6 mil. Kč I. etapa (dotace pro PO prochází přes rozpočet zřizovatele) investiční dotace z ROP SZ na akci Jiráskovy sady rekonstrukce dětského dopravního hřiště I. etapa ve výši 2 mil. Kč

6 Strana 5 neinvestiční dotace agenda sociálně právní ochrana dětí ve výši 5,4 mil. Kč neinvestiční dotace agenda výkon pěstounské péče ve výši 3,2 mil. Kč Detailní přehled o jednotlivých dotacích je uveden v přílohách (tabulka č. 8). Podrobné plnění rozpočtu v oblasti celkových příjmů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz příloha PŘÍJMY podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2014). Meziroční srovnání (období ) celkových příjmů podle jednotlivých tříd příjmů a položek rozpočtové skladby je uveden v přílohách (tabulka č. 1). Poměrové zobrazení jednotlivých tříd příjmů skutečnost k daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace Celkové příjmy za rok 2014 činily částku tis. Kč, z toho daňové příjmy tis. Kč (61 %) nedaňové příjmy tis. Kč (10 %) kapitálové příjmy tis. Kč (7 %) přijaté dotace tis. Kč (22 %)

7 Strana VÝDAJE Skutečné výdaje byly realizovány ve výši 512,2 mil. Kč (o 145 mil. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu) a to dle jednotlivých tříd výdajů takto: běžné výdaje kapitálové výdaje Celkem + 16 mil. Kč mil. Kč mil. Kč oproti schválenému rozpočtu Běžné výdaje Při schválení rozpočtu na rok 2014 činily běžné výdaje částku cca 335 mil. Kč. V průběhu roku 2014 došlo k nárůstu o cca 16 mil. Kč na konečnou výši 351 mil. Kč (v převážné míře se jednalo o výdaje vykompenzované zároveň na straně příjmů běžnými dotacemi, do rozpočtu promítáno postupně v průběhu roku týká se zejména odboru sociálních věcí a zdravotnictví - agendy pěstounská péče a sociálně právní ochrana dětí). U běžných provozních výdajů na chod města a úřadu nedošlo v průběhu roku k zásadním změnám Kapitálové výdaje Ve schváleném rozpočtu na rok 2014 byly obsaženy kapitálové výdaje ve výši cca 32 mil. Kč. V průběhu roku 2014 došlo zejména v souvislosti s postupnou realizací velkých investičních dotačních akcí (ve vazbě na postupně přiznávané dotace) k nárůstu o cca 129 mil. Kč na konečnou výši 161 mil. Kč (z toho výdaje města cca 75 mil. Kč, dotace cca 86 mil. Kč z toho cca 34 mil. Kč investiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice, které prochází přes rozpočet zřizovatele). Skutečné výdaje města bez dotací pro PO Městská nemocnice tedy činily částku 127 mil. Kč (z toho výdaje města 75 mil. Kč, dotace 52 mil. Kč). Největší investiční akce roku 2014: Základní škola Havlíčkova zateplení a výměna oken akce celkem 42,5 mil. Kč (z toho dotace ze SFŽP 19 mil. Kč, podíl města 23,5 mil. Kč) celá akce realizována v roce 2014 Rekonstrukce Jiráskových sadů akce celkem 47 mil. Kč (z toho dotace z Nadace Proměny 22 mil. Kč, podíl města 25 mil. Kč) akce realizována z větší části v roce 2014 (ve výši cca 40 mil. Kč, zbylá část ve výši cca 7 mil. Kč přesun do výdajů roku 2015) Jiráskovy sady rekonstrukce dětského dopravního hřiště akce celkem 15,2 mil. Kč (z toho dotace z ROP SZ 12,9 mil. Kč, podíl města 2,3 mil. Kč) akce realizována z větší části v roce 2014 (ve výši cca 11 mil. Kč, zbylá část ve výši cca 4 mil. Kč přesun do výdajů roku 2015) Podrobné plnění rozpočtu v oblasti celkových výdajů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz příloha VÝDAJE podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2014). Meziroční srovnání (období ) celkových výdajů podle jednotlivých tříd výdajů a položek rozpočtové skladby je uveden v přílohách (tabulka č. 2).

8 Strana 7 Poměrové zobrazení jednotlivých tříd výdajů skutečnost k běžné výdaje kapitálové výdaje Celkové výdaje za rok 2014 činily částku tis. Kč, z toho běžné výdaje (včetně běžných dotací) tis. Kč (69 %) kapitálové výdaje (včetně kapitálových dotací) tis. Kč (31 %) 3.3 SALDO ROZPOČTU Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů za rok 2014 vyplývá, že hospodaření města Litoměřice za rok 2014 bylo celkově přebytkové se saldem (rozdíl mezi příjmy a výdaji) ve výši tis. Kč. Z pohledu rozdělení na běžný a kapitálový rozpočet: Běžný (provozní) rozpočet Běžné příjmy a běžné provozní dotace Běžné výdaje Saldo běžného rozpočtu tis. Kč tis. Kč tis. Kč Kapitálový (investiční) rozpočet Kapitálové příjmy a kapitálové dotace Kapitálové (investiční) výdaje Saldo kapitálového rozpočtu Celkové saldo tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Z výše uvedených údajů je zřejmé, že i v roce 2014 byla dodržena základní zásada nezbytná pro dlouhodobé zdravé hospodaření města přebytkový běžný rozpočet, který vytváří potřebné zdroje, které je možno spolu s úsporami z minulých let použít k financování investic.

9 Strana 8 4. Finanční prostředky na bankovních účtech k : účet číslo účtu zůstatek v Kč název účtu 231/ / ,89 základní účet KB 231/ / ,30 základní účet ČNB 231/ / ,21 výdajový účet 231/ / ,74 příjmový účet 231/ / ,96 základní účet ČS 231/ / ,89 příjmový účet odbor dopravy 231/ / ,34 příjmový účet poplatky odpady 231/ / ,49 účet akce Jiráskovy sady 231/ / ,79 účet akce Dětské dopravní hřiště 231 Celkem účty města ,61 236/ / ,47 fond bydlení 236/ / ,06 sociální fond 236 Celkem účty fondů ,53 241/ / ,96 účet hospodářské činnosti 245/ / ,71 depozitní účet - zádržné 245/ / ,94 depozitní účet - zádržné 245 Celkem jiné běžné účty ,61 Finanční vypořádání účelových dotací roku 2014 (provedené začátkem roku 2015) ÚZ Dotace Finanční vypořádání (údaje v Kč) Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Sociálně právní ochrana dětí (nárok na doplatek) , Podpora prevence kriminality Výdaje spojené s volbami do zastupitelstva obce , Výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu ,39 Celkem ,57 Převody nedočerpaných účelových dotací roku 2014 a výdajů města do rozpočtu roku 2015 (k součástí zůstatku účtu 231) ÚZ Dotace a podíly města k dotacím (vlastní zdroje) údaje v Kč Státní příspěvek na výkon pěstounské péče , Podpora rozvoje meziobecní spolupráce , MAESTRO - česko-švýcarská spolupráce , MAESTRO - česko-švýcarská spolupráce vlastní zdroje , Jiráskovy sady - dětské dopravní hřiště Jiráskovy sady - dětské dopravní hřiště vlastní zdroje Jiráskovy sady - dotace Nadace Proměny Jiráskovy sady - vlastní zdroje Celkem ,39

10 Strana 9 Finanční vypořádání (vratky) příspěvků na rok 2014 mezi městem a příspěvkovými organizacemi (provedené začátkem roku 2015) ORG. Příspěvková organizace neinvestiční příspěvek Finanční vypořádání (údaje v Kč) 1000 TSM Litoměřice, Na Kocandě 661/22 - provoz CCR Litoměřice, Mírové nám. 16/8a - energie ,97 MSZ v Litoměřicích, Zahradnická 215/28 - energie MSZ v Litoměřicích, Zahradnická 215/28 - provoz Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30 - energie , Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30 - provoz 1 743,06 Základní škola Litoměřice, B. Němcové 873/2 - energie , Základní škola Litoměřice, B. Němcové 873/2 - provoz 41,30 Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5 - energie , Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5 - energie , Základní škola, U Stadionu 522/4 - energie , Základní škola, Havlíčkova 1830/32-energie , Zákl. uměl. škola Litoměřice, Masarykova 621/46 - energie , CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 2027/7 - provoz , Knihovna K.H.Máchy v Litom., Mírové nám. 153/26 - energie , MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - provoz , DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15 - provoz , Centrum pro zdravotně postižené děti Srdíčko - energie ,00 Celkem ,03 Skutečná výše disponibilních finančních prostředků (po zohlednění fin. vypořádání dotací a příspěvků příspěvkových organizací a přesunu výdajů a dotací z roku 2014 do roku 2015) údaje v tis. Kč fin. prostředky města na bank. účtech k (účet 231) vratky dotací roku 2014 provedené začátkem roku přesuny výdajů z roku 2014 do roku 2015 (zahrnuté ve SR 2015) přesuny výdajů z roku 2014 do roku 2015 (provedené v roce 2015) vratky příspěvků od příspěvkových organizací skutečné disponibilní finanční prostředky Hospodářská činnost Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: - pronájmy bytů a nebytových prostor V rámci hospodářské činnosti bylo za rok 2014 dosaženo hospodářského výsledku ve výši ,23 Kč.

11 Strana Údaje o hospodaření s majetkem Vybrané ukazatele z rozvahy Města Litoměřice (údaje v mil. Kč) stav k stav k rozdíl AKTIVA CELKEM STÁLÁ AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek, z toho Pozemky Stavby Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek OBĚŽNÁ AKTIVA V průběhu roku 2014 došlo k nárůstu celkových aktiv o 132 mil. Kč (z toho 112 mil. Kč stálá aktiva, 20 mil. Kč oběžná aktiva). V případě stálých aktiv se jednalo zejména o navýšení majetku v souvislosti s velkými dotačními investičními akcemi města. Na účtu 021 Stavby navýšení o 49 mil. Kč největší nárůst představovala akce Základní škola Havlíčkova zateplení a výměna oken ve výši cca 43 mil. Kč). Dále došlo k navýšení majetku na účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek navýšení o 69 mil. Kč - největší nárůst - akce Rekonstrukce Jiráskových sadů ve výši cca 47 mil. Kč a akce Jiráskovy sady rekonstrukce dětského dopravního hřiště ve výši cca 12 mil. Kč). 7. Zřízené organizace a založené právnické osoby Příspěvkové organizace: K bylo město Litoměřice zřizovatelem 17 příspěvkových organizací. Detailní přehled o výši příspěvků poskytnutých městem Litoměřice svým zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2014 a o výši jejich dosažených hospodářských výsledků je uveden v přílohách (tabulka č. 9). Založené právnické osoby: K mělo město Litoměřice obchodní podíl v těchto právnických osobách: 1. Geotermální Litoměřice a.s., IČ: Zahrada Čech s.r.o., IČ: Údaje o hospodaření za rok 2014 a Přílohy k účetním závěrkám za rok 2014 jsou uvedeny v přílohách.

12 Strana Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2014 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolními pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014: I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2014 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst, 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2014 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 8,88 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,36 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,14 % Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2014 je uvedena v příloze Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k návrhu Závěrečného účtu města Litoměřice za rok 2014 je stanovena do 17. června 2015, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem města Litoměřice dne 25. června Písemné připomínky možno směřovat na ing. Ivetu Zalabákovou, vedoucí ekonomického odboru města Litoměřice ( Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 25. června

13 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9. RO UZM DODATKY k Strana 12 Kapitola Příjmy Výdaje Financování 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče , ,00 04 odbor správy nemovitého majetku města , ,00 05 odbor životního prostředí , ,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 07 odbor - stavební úřad ,00 08 odbor územního rozvoje 3 956, ,00 09 městská policie ,00-56,00 23 útvar obrany a krizového řízení 31,00 762,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad odbor dopravy a silničního hospodářství , oddělení projektů a strategií 7 326, ,00 Celkem , ,00

14 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM DODATKY k Strana 13 Příjmy Výdaje Financování 01 KAP odbor ekonomický Uz daň z příjmu práv. osob placená obcí 8 393, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r TSM, PO - neinv. přísp. na provoz TSM, PO - mandátní odměna 2 539, bankovní popl. za vedení účtu FÚ - daň z nemovitostí 13 87, FÚ - odvod DPH KODAP - daňové poradenství fin. vypořádání - účel. dot. - "ZS - multifunkční 6 hala" FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl , daň z nemovitých věcí , daň z přidané hodnoty , daň z příjmů právn. osob , daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn , daň z příjmů právn. osob za obce 8 393, daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 5 922, daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti , daňové příjmy , SFÚ - odvod (30 %) z loterií správní poplatek (VHP) FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ , poplatek ze psů poplatek z ubytovací kapacity místní a správní poplatky , úroky z bankovních účtů 247, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu poplatek za likvidaci komunálního odpadu , peněžní plnění nájmu poplatek za logo a ochrannou známku 5 493,00 411, Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 5 904, FRB - financování splátky z poskytnutých půjček 203,00-203, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 203,00-203, odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP - odbor ekonomický , , ,00 02 KAP odbor správní Uz Sdružení tajemníků Národní síť Zdravých měst ČR Destinační agentura České středohoří SESO MAS (České středohoří), Euroregion Labe, Český institut interních auditorů Energy Cities Sdružení historických sídel Čech 2,00 46, ,00 134,00 6, , Svaz měst a obcí ČR Hosp. a sociální rada Litoměřicka 49,00 25, příspěvky a poplatky sdružením 643, obměna služebních vozidel frankovací stroj hmotný investiční majetek náhrady škod Radniční zpravodaj 459, renovace tonerů, opravy hardware do 40 tis. Kč 371, technologické centrum - provoz řešitelský servis, registrace domén, konzultace ND k PC + spotřební materiál software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 65, nájem kabelu UPC 72, hardware nad 40 tis. Kč 99, informační technologie 2 217, budova ul. Topolčianská 616, zaměstnanci úřadu - stravné propagační materiály pro město 10

15 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM DODATKY k Strana 14 Příjmy Výdaje Financování ND + mat. na opravu služ. vozidel kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy noviny, zákony, odborná literatura, CD ,00 9,00 121, oprava služebních aut, kopírek opr. budov a výtahů, vymalování kanceláří DHDM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 625, spotřeb.mat., DHDM + opravy řešitelský servis software s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 148, hardware do 40 tis. Kč 25, GIS 483, zavádění ICT v ÚVS - vlastní zdroje teplo 335, dálniční známky 18, myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet nové karty CCS 2, pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ elektrická energie plyn 791, vodné, stočné, srážková voda 316, pohonné hmoty, energie a voda 3 192, nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo 13, kolky - právní zastoupení pohřebné + náklady exekuce strava, ubytování, parkovné, cestovní poj konference 59, Benchmarking semináře, školení, kurzy + RENTEL inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring lékařská preventivní péče práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé úklidové práce, stěhování, skartace odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty telefony, internet poštovné, certifikáty výbory, komise, volební komise - občerstvení 543, , , placené práce a služby 4 768, pojištění (auta) pojištění majetku města pojištění majetku města radní a členové zastupitelstva 1 046, starosta, místostarostové 2 293, pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ povinné pojištění úrazové , prostředky na platy a zákonné pojistné nákup květin, tiskopisů ošatné 15, zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady svatební obřady 175, správní poplatky, legalizace, vidimace příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost příjmy Ploskovice - svatební obřady dotace od obcí - přestupky 146, správní poplatky a ostatní příjmy 3 176, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy , účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti finanční vypořádání účel. dotace z r , účel.dot. na volby do Parlamentu ČR 196, finanční vypořádání účel. dotace z r účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích účel.dot. na volby do zastup. obcí 728,00 709, účelové dotace na volby do EU , odbor správní , , fond starosty (občerstvení, dárky) příděl - penzijní připojištění 551, příděl - 2 % z hrubých mezd 1 22

16 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM DODATKY k Strana 15 Příjmy Výdaje Financování příděl ze zdrojů minulých let poskytnutí půjček splátky půjček bankovní poplatky penzijní připojištění výročí rekreace stravné příspěvek na kulturní akce úroky na bank. účtu příspěvek na sportovní akce sociální fond - tvorba, příspěvky 57, , , expozice - Dominikánská bašta Vinařské Litoměřice mezinárodní vztahy čestní občané města kulturní akce kancelář starosty a tajemníka MěÚ 57, , ,00 02 Celkem KAP - odbor správní , , ,00 56,00 1,00 8 4,00 551,00 288,00 175, ,00 11,00 65,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče Uz neinv. přísp. PO na provoz 2 374, neinv. přísp. PO na platy 4 294, neinv. přísp. PO na energie 1 357, fin. vypořádání neinv. přísp. na platy r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 112, CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a, PO 112, , studie - "Strategie rozvoje sportu LTM" příspěvek sportovcům 195, různé výdaje na sport 245, hokejbalový areál - mantinely obnova tenisových kurtů TJ Slavoj HC Stadion Litoměřice - splátka půjčky HC Stadion Litoměřice - úroky z půjčky 74, MS, šampionáty, handicap sportovci, nej. sportovci 35, dotace sport - členská základna Závod míru juniorů 45, přímá dot. sportovním oddílům na činnost dot. na činn. a investice sport. odd , dot. na činn.sport.odd. -odvod z loterií odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 6 074, , neinv. přísp. PO na provoz 5 457, neinv. přísp. PO na energie , neinv. přísp. PO na platy , fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r odvod z IF odvody ze zisku a jiné odvody od PO MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO , přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí náklady na regionální školství účelové granty pro školství NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 15 25, ,00 5, společné provozní výdaje a příspěvky 395, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 395, neinv. přísp. PO na provoz 2 837, neinv. přísp. PO na energie inv. přísp. PO 84, neinv. přísp. PO na platy 2 138, MŠ Litoměřice, Masarykova 30, PO 8 919,00

17 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM DODATKY k Strana 16 Příjmy Výdaje Financování neinv. přísp. PO na provoz 1 177, neinv. přísp. PO na energie 1 179, neinv. přísp. PO na platy 564, odvod z IF odvody ze zisku a jiné odvody od PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO neinv. přísp. PO na provoz 979, neinv. přísp. PO na energie 1 127, neinv. přísp. PO na platy 577, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 2 683, neinv. přísp. PO na provoz 1 115, neinv. přísp. PO na energie 963, neinv. přísp. PO na platy 577, finanční vypořádání účel. dot. z r , účel. dot. - EU peníze školám 4,00 4, Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 4, , účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK 23,00 23, neinv. přísp. PO na provoz 1 165, neinv. přísp. PO na energie 1 832, neinv. přísp. PO na platy 648, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 23, , účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK neinv. přísp. PO na provoz 915, neinv. přísp. PO na energie 1 375, neinv. přísp. PO na platy 577, účel. dot. - Integrace cizinců 41,00 41, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 61, , účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK neinv. přísp. PO na provoz neinv. přísp. PO na energie 1 274, neinv. přísp. PO na platy 701, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO , neinv. přísp. PO na provoz 385, neinv. přísp. PO na energie 815, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 287, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 551, Severočeská státní filharmonie Teplice Kinoklub ostrov - filmový festival 5, Hasičské slavnosti na Mírovém nám kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. 291, granty na podporu kultury dotace na činnost sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory Litoměřické svátky hudby dot. kultur. org. vč. staveb. akce 1 586, smlouva s kronikářem Den evropského dědictví 6 1

18 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM DODATKY k Strana 17 Příjmy Výdaje Financování vítání občánků, zlaté svatby kulturní akce pronájem divadel. prostor (smlouva) 49, fotodokumentace a archivace kulturních památek 4, Městská památková rezervace k MKČR pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 453, správní popl., pokuty, poj. náhr. 52, Česko-německý fond budoucnosti 119,00 119, účel. dot. na program regenerace MPR 595,00 595, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 766, , "Knihovna plná příběhů i o víkendu" účel. dot.-"volný čas 2014" neinv. přísp. PO na provoz 1 668, neinv. přísp. PO na energie 478, neinv. přísp. PO na platy 4 017, účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven odvod z IF 175, odvody ze zisku a jiné odvody od PO 175, projekt - "Knihovna - Svět plný příběhů" 16, účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 16,00 16, PO Knih.K.H.Máchy v Ltm.,Mír.nám.153/ , , Divadlo K. H. Máchy Kino Máj Dům kultury , , neinv. přísp. PO na provoz 4 382, Dům kultury Divadlo K. H. Máchy 655,00 552, neinv. přísp. PO na energie 1 207, Divadlo K. H. Máchy Dům kultury neinv. přísp. PO na platy neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu neinv. přísp. na kulturní akce, PO neinv. přísp.na festival klasické hudby vratka omylové platby z r , Dům kultury 2 059, Divadlo K. H. Máchy 138, Kino Máj nebytové prostory - nájemné , DK - provoz 299, vinobraní 55, LVH 23, rozsvícení vánočního stromu 26, odvody ze zisku a jiné odvody od PO 403, MKZ-Vinobraní MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028, PO 2 603, , PB - kompletní výměna dlažby, odtok.kanalizace LK - chrliče vody 1 346,00 147, MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 1 493, MŠ ul. Masarykova - zateplení/výměna oken - PD MŠ ul. Baarova, Plešivecká, Stránského - 243,00 zateplení/výměna oken - PD 67, MŠ ul. Plešivecká - podlimitní VŘ ZŠ ul. U Stadionu - zateplení/výměna oken - PD ZŠ ul. U Stadionu/MŠ Masarykova - zateplení/výměna oken - PD ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci ZŠ Masarykova, ul. Svojsíkova - pojistná událost 143, ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 448, ZŠ, MŠ - oprava střech přípojky k vrtu Jiráskovy sady pro ZŠ ul B. Němcové/Masarykova ZŠ a MŠ 143, , výměna oken 1 216, MŠ Litoměřice, Eliášova 1/ ,00 3

19 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM DODATKY k Strana 18 Příjmy Výdaje Financování patro - oprava stropů 733, Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 733, ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení a výměna oken ,00 vlastní zdroje ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO , bezbariérový chodník havárie okapy/svody - poškození římsy 199, PD - využití objektu VUUS pro ZUŠ 86, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 345, zřízení bezbariérové přístupu 1 932, dot. kultur. org. vč. staveb. akce 1 932, DK - náhradní zdroj 433, MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028, PO 433, ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení a výměna oken , účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje , , ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení a výměna oken 1 057, účel.dot.-oper. program ŽP 1 057, , odbor ŠKSaPP, stavební akce , , "Technické hry" účel. dot.-"volný čas 2014" 38,00 38, neinv. přísp. PO na provoz 1 556, neinv. přísp. PO na energie 245, neinv. přísp. PO na platy 2 132, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 1, dotace z KÚÚK - DDM- "Zlatá včela 2014" 8,00 8, DDM Rozmarýn Ltm, Plešivecká 1863/15,PO 47, ,00 03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče , ,00 38,00 04 KAP odbor správy nemovitého majetku města Uz úhrada pojistných událostí ČP a.s. - pojistná událost (povodně v r. 2013) 4 352, , protipovodňová opatření 4 352, , vratka za pozemek 75, prohlášení vlastníka, advokátní služby kolky (vč. dálk. přístupu do KN) + MV - sankce 45, neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda 25, výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení) dendrologický průzkum odhady a geometrické plány odhady nemovitostí, právníci, výpisy 375, TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek ul. Na Valech - pozemek nákup pozemku - p. Hejduch nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org Miřejovice - komunikace a ostatní komunikace nákup pozemků a nemovitostí daň z převodů nemovitostí Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) PF - nájem 4, nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena zahrádky + ČSZ pozemky pod garážemi , ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 2, Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 37, nájemné z nemovitostí + ostatní 631,00 81, části bývalého objektu POHODY (splátky do r. 2019) KÚÚK - SOŠ techn. a zeměděl., ul. Brožíkova byty , Diecézní charita Litoměřice KD - prodej technologického zařízení prodej hrobových příslušenství ul. Havlíčkova - pozemek prodej pozemků dle předložených žádostí , prodej pozemků a nemovitostí ,00

20 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM DODATKY k Strana 19 Příjmy Výdaje Financování Azylový dům Želetice - nákup sporáků (převod HČ) výsledek hospodaření OSN odbor správy nemovitého majetku města , , elektrorevize služ. bank. ústavů, pojištění vozidel knihy, tisk, předplatné časopisů poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače členské příspěvky + škody zvěří zdravotnický mat nájemné honitby Varhošť kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání energie pohonné hmoty, maziva a zák. poj všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) soudní popl. - historický maj. města dálniční známka ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH oprava a údržba (revize, údržba hájovny) nájemné za pozemky školení způsobilosti 5,00 15,00 2,00 3,00 6,00 2, ,00 48, ,00 3 2,00 12,00 197,00 1,00 5, provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 1 636, platy, odměny a zák. pojistné 1 152, prodej dřevní hmoty myslivost prodej dřeva, myslivost, nájemné odd. lesního hospodářství (OLH) ,00 04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města , ,00 05 KAP odbor životního prostředí Uz kontejnerová stání - opravy platby za odvoz separovaného odpadu likvidace odpadů z recyklační zařízení svoz bioodpadu nákup kontejnerů na separovaný odpad likvidace černých skládek platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) nakládání s odpady příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší členský příspěvek na SONO monitoring povodňového stavu 96, příspěvky a ekologická výchova 826, platby za psy v psím útulku omezení škod černou zvěří úklid uhynulých zvířat deratizace + odchyt holubů Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata ekologické služby (psi, deratizace) vodní hospodářství 35, sanace nepovolených skládek 25, odpady ZPF 5, ovzduší 15, ochrana přírody - ÚSES, VKP myslivost lesní hospodářství státní správa poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 197, projekty, kolky, poplatky 5, správní poplatky ovzduší, zeleň, odpady odvody za odnětí ze ZPF 111, místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 561, příspěvek na třídění sběru odpadu příspěvek na ekologickou výchovu žáků podzemní kontejnery 513, příspěvek na solární ohřev TUV - občané instalace solárních systémů na budovách města 445, MěN - změna osvětlení 1 092, neinvestiční transfer Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard bioodpad ostatní příjmy 3

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U Z A O B D O B Í 1-9/2014 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol.,

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 1. RO - (UZM 29.1.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 295 914,50 53 602,00 35 062,00 02 odbor správní 35 487,50 82 614,00 1 978,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 424,00 143 887,00 0,00 04

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 2. RO - (UZM 26.2.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 295 914,50 53 602,00 35 062,00 02 odbor správní 35 523,50 82 48 1 978,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 624,00 144 252,00 0,00 04 odbor

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5. RO - (UZM 17.9.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 310 832,50 62 656,00 40 888,00 02 odbor správní 35 943,50 86 072,00 2 073,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 37 402,00 177 267,00 0,00 04

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (údaje uváděné v tis. Kč) prosinec 2013 Zpracoval: ekonomický odbor SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 1 Kapitola 01 odbor ekonomický

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2013 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2012 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2012 Sejmuto: 14.12.2012 1 Kapitola 01

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: 17.1.2012 (zápis) 26.1.2012 (usnesení zastupitelstva)

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2013

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2013 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Datum vyvěšení: 20.5.2014 Datum sejmutí: 6.6.2014 Strana 1 Komentář k závěrečnému účtu Města Litoměřice

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í

Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: 15.8.2012 (zápis) 23.8.2012 (UZ) ÚZ/ORG kap. 1 - odbor

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79 celkem příjmy 307 897,86 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY ZA ROK 2008 v tisících Kč NÁVRH P Ř Í J M Y ORG položka rozpočtu Daňové příjmy - celkem 28722 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2400 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin.

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 PŘÍJMY (v Kč) Daně a poplatky 24 880 587,01 Splátky půjček od obyv., org. 461 700,00 Dotace na volby prezidenta 61 042,00 Dotace na volby do Parlamentu ČR 96 400,00

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2015. Rekapitulace příjmů

NÁVRH ROZPOČTU 2015. Rekapitulace příjmů NÁVRH ROZPOČTU 2015 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 224 060,00 nedaňové 8 000,00 přijaté transfery 31 090,00 kapitálové 7 200,00 ostatní 38 260,00 celkem příjmy 308 610,00 Financování 92 412,00 Příjmy

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: 6.9.2011 (zápis) 15.9.2011 (usnesení zastupitelstva) ÚZ/ORG

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Přehled schváleného rozpočtu r. 2008

Přehled schváleného rozpočtu r. 2008 2 / 12 01 KAP Odbor ekonomický 1000 Odbor ekonomický 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 0,00 18 000,00 0,00 01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0,00 14 579,00 0,00 01003 TSM, PO - neinv. přísp.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24 celkem příjmy 313 185,81 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ Příloha č. 03 usnesení ze 03. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15. prosince 2014 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e : Rozpočet města Stříbra na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Závěrečný účet Obce Vřesová za rok 2013 Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Rozpočtové hospodaření 2013 Příjmy běžného roku 2013 Daň z příjmu

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015. Rekapitulace příjmů

Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 224 060,00 nedaňové 8 050,00 přijaté transfery 42 765,95 kapitálové 7 200,00 ostatní 38 919,81 celkem příjmy 320 995,76 Financování 123 082,00 Příjmy + financování

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více