MĚSTO LITOMĚŘICE NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO LITOMĚŘICE NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014"

Transkript

1 MĚSTO LITOMĚŘICE NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zpracoval: ekonomický odbor Datum vyvěšení: Datum sejmutí:

2 Strana 1 Komentář k závěrečnému účtu města Litoměřice za rok Schválený rozpočet na rok 2014 Rozpočet města Litoměřice na rok 2014 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů a z návrhů rozpočtů zřízených příspěvkových organizací. Rozpočet byl projednán a schválen na 9. jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 12. prosince Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet na rok 2014 byl schválen v těchto parametrech (údaje v tis. Kč): PŘÍJMY CELKEM, Z TOHO daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) VÝDAJE CELKEM, Z TOHO běžné výdaje kapitálové výdaje Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu) FINANCOVÁNÍ Úpravy rozpočtu v roce 2014 V průběhu roku 2014 byl rozpočet upravován devíti rozpočtovými opatřeními. Tato rozpočtová opatření byla schválena radou města a zastupitelstvem města. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ (RO) SCHVÁLENÁ RM A ZM V ROCE 2014 (údaje v tis. Kč) RO PŘÍJMY VÝDAJE FINANCOVÁNÍ P V F SR (P) (V) (F) RM = Dodatky UR CELKOVÁ VÝŠE RO Rozpočtová opatření prováděná v průběhu roku 2014 se týkala zejména investičních akcí vázaných na dotační tituly, do rozpočtu bylo tedy promítáno postupně ve vazbě na přiznané dotace, tím docházelo ke zvyšování financování (zapojování zdrojů z minulých let).

3 Strana 2 Největší investiční akce: Základní škola Havlíčkova zateplení a výměna oken 1. RO akce celkem 42,5 mil. Kč (z toho dotace ze SFŽP 19 mil. Kč, podíl města 23,5 mil. Kč) Rekonstrukce Jiráskových sadů 2. RO akce celkem 47 mil. Kč (z toho dotace z Nadace Proměny 22 mil. Kč, podíl města 25 mil. Kč) Jiráskovy sady rekonstrukce dětského dopravního hřiště 4. RO akce celkem 15,2 mil. Kč (z toho dotace z ROP SZ 12,9 mil. Kč, podíl města 2,3 mil. Kč) zde v rámci 4. RO řešeno předfinancování dotační části akce ze zdrojů města, k proplacení větší části dotace ve výši cca 11 mil. Kč dojde až v roce 2015) Od 6. RO (ZM 16.9.) začalo docházet ke snižování financování (tj. zapojování zdrojů z minulých let) z těchto důvodů: 6. RO (ZM 16.9.) snížení financování (tj. zapojení zdrojů z minulých let) o 12 mil. Kč, z toho: 12 mil. Kč - navýšení daňových příjmů vzhledem k vývoji plnění rozpočtu (z principu opatrnosti nejsou při schvalování rozpočtu daňové příjmy nastavovány na maximální očekávanou skutečnost, v průběhu roku pak upravováno dle skutečného vývoje) 8. RO (ZM ) - snížení financování (tj. zapojení zdrojů z minulých let) o 33 mil. Kč, z toho: 13 mil. Kč přesuny výdajů z roku 2014 do roku mil. Kč skutečné zvýšení finančních prostředků (z toho cca 12 mil. Kč zvýšení příjmů, 8 mil. Kč snížení výdajů z toho cca 2 mil. Kč skutečné úspory výdajů, 6 mil. Kč nečerpaná dotace na spoluúčast na revitalizaci katedrály Svatého Štěpána z důvodu nepřiznání dotace pro Katedrální kapitulu) 9. RO (ZM ) - snížení financování (tj. zapojení zdrojů z minulých let) o 28 mil. Kč, z toho: 15 mil. Kč přesuny výdajů z roku 2014 do roku mil. Kč skutečné zvýšení finančních prostředků (z toho cca 8 mil. Kč zvýšení příjmů, 5 mil. Kč úspory výdajů) Celkový objem upraveného rozpočtu k (údaje v tis. Kč): PŘÍJMY CELKEM, Z TOHO daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) VÝDAJE CELKEM, Z TOHO běžné výdaje kapitálové výdaje Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu) FINANCOVÁNÍ 5 027

4 Strana 3 3. Skutečné plnění rozpočtu k Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2014 (údaje v tis. Kč): druhové třídění A B C D E schválený upravený skutečnost rozdíl rozpočet k k D - B Celkové příjmy třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté transfery Celkové výdaje třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Saldo příjmů a výdajů třída 8 - financování PŘÍJMY Skutečné příjmy byly realizovány ve výši 512,6 mil. Kč (o 136 mil. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu) a to dle jednotlivých tříd příjmů takto: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) Celkem + 23 mil. Kč + 10 mil. Kč + 29 mil. Kč + 74 mil. Kč mil. Kč Daňové příjmy Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 23 mil. Kč, z toho daně + 15 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky daň z přidané hodnoty cca + 12 mil. Kč (položka 1211) daň z příjmů právnických osob cca + 7 mil. Kč (položka 1121) daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti cca + 2 mil. Kč (položka 1111) daň z nemovitostí cca + 1 mil. Kč (položka 1511) daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti cca - 4 mil. Kč (položka 1112) daň z příjmů právnických osob za obce cca - 4 mil. Kč (položka 1122) (tato daň obsažena v příjmech i výdajích obce, protože dle rozpočtového určení daní je tato daň 100 % příjmem obce v praxi tedy neprobíhá příjem ani výdej peněžních prostředků, výše daně je vždy rozpočtována v příjmech i výdajích dle skutečnosti vykázané v daňovém přiznání za předchozí rok, poté upravena dle skutečně podaného daňového přiznání, pro účely porovnávání meziročního vývoje plnění daní tato daň neuvažována) poplatky + 8 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení (JTHZ) cca + 6 mil. Kč (položka 1355)

5 Strana 4 Oproti skutečnosti roku 2013 nárůst daňových příjmů o 18 mil. Kč, z toho daně + 14 mil. Kč (bez daně z příjmů právnických osob za obce), z toho nejvýznamnější odchylky daň z přidané hodnoty cca + 6 mil. Kč (položka 1211) daň z příjmů právnických osob cca + 6 mil. Kč (položka 1121) daň z nemovitostí cca + 1,5 mil. Kč (položka 1511) poplatky + 4 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení (JTHZ) cca + 4 mil. Kč (položka 1355) Detailní přehled plnění daňových příjmů v meziročním srovnání je uveden v přílohách (tabulky č. 3 a 4) Nedaňové příjmy Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 10 mil. Kč z toho nejvýznamnější odchylky vratky příspěvků příspěvkových organizací za rok 2013 cca + 3,6 mil. Kč pojistná náhrada za škodu v důsledku povodní 2013 na majetku města (letní koupaliště, ubytovna v Želeticích) cca + 4,4 mil. Kč příspěvek na třídění odpadu cca 0,9 mil. Kč Kapitálové příjmy Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 29 mil. Kč z toho nejvýznamnější odchylky dar od Nadace Proměny na akci Rekonstrukce Jiráskových sadů ve výši 22 mil. Kč (vzhledem k tomu, že nejedná o dotaci z veřejných peněz, vykazováno jako kapitálový příjem) příjmy z prodeje bytů cca + 5,5 mil. Kč Přijaté transfery (dotace) Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 74 mil. Kč velký rozdíl způsoben skutečností, že ve schváleném rozpočtu jsou vždy zahrnuty pouze dotace známé v době schvalování rozpočtu a je k dispozici rozhodnutí o dotaci, konkrétní dotace jsou tedy do rozpočtu zapojovány průběžně během roku nejvýznamnější dotace investiční dotace ze SFŽP na akci zateplení a výměna oken na ZŠ Havlíčkova ve výši 19 mil. Kč investiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice z IOP iktové centrum ve výši 14,4 mil. Kč I. etapa - (dotace pro PO prochází přes rozpočet zřizovatele) investiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice z ROP SZ modernizace centrálních operačních sálů ve výši 19,6 mil. Kč I. etapa (dotace pro PO prochází přes rozpočet zřizovatele) investiční dotace z ROP SZ na akci Jiráskovy sady rekonstrukce dětského dopravního hřiště I. etapa ve výši 2 mil. Kč

6 Strana 5 neinvestiční dotace agenda sociálně právní ochrana dětí ve výši 5,4 mil. Kč neinvestiční dotace agenda výkon pěstounské péče ve výši 3,2 mil. Kč Detailní přehled o jednotlivých dotacích je uveden v přílohách (tabulka č. 8). Podrobné plnění rozpočtu v oblasti celkových příjmů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz příloha PŘÍJMY podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2014). Meziroční srovnání (období ) celkových příjmů podle jednotlivých tříd příjmů a položek rozpočtové skladby je uveden v přílohách (tabulka č. 1). Poměrové zobrazení jednotlivých tříd příjmů skutečnost k daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace Celkové příjmy za rok 2014 činily částku tis. Kč, z toho daňové příjmy tis. Kč (61 %) nedaňové příjmy tis. Kč (10 %) kapitálové příjmy tis. Kč (7 %) přijaté dotace tis. Kč (22 %)

7 Strana VÝDAJE Skutečné výdaje byly realizovány ve výši 512,2 mil. Kč (o 145 mil. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu) a to dle jednotlivých tříd výdajů takto: běžné výdaje kapitálové výdaje Celkem + 16 mil. Kč mil. Kč mil. Kč oproti schválenému rozpočtu Běžné výdaje Při schválení rozpočtu na rok 2014 činily běžné výdaje částku cca 335 mil. Kč. V průběhu roku 2014 došlo k nárůstu o cca 16 mil. Kč na konečnou výši 351 mil. Kč (v převážné míře se jednalo o výdaje vykompenzované zároveň na straně příjmů běžnými dotacemi, do rozpočtu promítáno postupně v průběhu roku týká se zejména odboru sociálních věcí a zdravotnictví - agendy pěstounská péče a sociálně právní ochrana dětí). U běžných provozních výdajů na chod města a úřadu nedošlo v průběhu roku k zásadním změnám Kapitálové výdaje Ve schváleném rozpočtu na rok 2014 byly obsaženy kapitálové výdaje ve výši cca 32 mil. Kč. V průběhu roku 2014 došlo zejména v souvislosti s postupnou realizací velkých investičních dotačních akcí (ve vazbě na postupně přiznávané dotace) k nárůstu o cca 129 mil. Kč na konečnou výši 161 mil. Kč (z toho výdaje města cca 75 mil. Kč, dotace cca 86 mil. Kč z toho cca 34 mil. Kč investiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice, které prochází přes rozpočet zřizovatele). Skutečné výdaje města bez dotací pro PO Městská nemocnice tedy činily částku 127 mil. Kč (z toho výdaje města 75 mil. Kč, dotace 52 mil. Kč). Největší investiční akce roku 2014: Základní škola Havlíčkova zateplení a výměna oken akce celkem 42,5 mil. Kč (z toho dotace ze SFŽP 19 mil. Kč, podíl města 23,5 mil. Kč) celá akce realizována v roce 2014 Rekonstrukce Jiráskových sadů akce celkem 47 mil. Kč (z toho dotace z Nadace Proměny 22 mil. Kč, podíl města 25 mil. Kč) akce realizována z větší části v roce 2014 (ve výši cca 40 mil. Kč, zbylá část ve výši cca 7 mil. Kč přesun do výdajů roku 2015) Jiráskovy sady rekonstrukce dětského dopravního hřiště akce celkem 15,2 mil. Kč (z toho dotace z ROP SZ 12,9 mil. Kč, podíl města 2,3 mil. Kč) akce realizována z větší části v roce 2014 (ve výši cca 11 mil. Kč, zbylá část ve výši cca 4 mil. Kč přesun do výdajů roku 2015) Podrobné plnění rozpočtu v oblasti celkových výdajů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz příloha VÝDAJE podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2014). Meziroční srovnání (období ) celkových výdajů podle jednotlivých tříd výdajů a položek rozpočtové skladby je uveden v přílohách (tabulka č. 2).

8 Strana 7 Poměrové zobrazení jednotlivých tříd výdajů skutečnost k běžné výdaje kapitálové výdaje Celkové výdaje za rok 2014 činily částku tis. Kč, z toho běžné výdaje (včetně běžných dotací) tis. Kč (69 %) kapitálové výdaje (včetně kapitálových dotací) tis. Kč (31 %) 3.3 SALDO ROZPOČTU Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů za rok 2014 vyplývá, že hospodaření města Litoměřice za rok 2014 bylo celkově přebytkové se saldem (rozdíl mezi příjmy a výdaji) ve výši tis. Kč. Z pohledu rozdělení na běžný a kapitálový rozpočet: Běžný (provozní) rozpočet Běžné příjmy a běžné provozní dotace Běžné výdaje Saldo běžného rozpočtu tis. Kč tis. Kč tis. Kč Kapitálový (investiční) rozpočet Kapitálové příjmy a kapitálové dotace Kapitálové (investiční) výdaje Saldo kapitálového rozpočtu Celkové saldo tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Z výše uvedených údajů je zřejmé, že i v roce 2014 byla dodržena základní zásada nezbytná pro dlouhodobé zdravé hospodaření města přebytkový běžný rozpočet, který vytváří potřebné zdroje, které je možno spolu s úsporami z minulých let použít k financování investic.

9 Strana 8 4. Finanční prostředky na bankovních účtech k : účet číslo účtu zůstatek v Kč název účtu 231/ / ,89 základní účet KB 231/ / ,30 základní účet ČNB 231/ / ,21 výdajový účet 231/ / ,74 příjmový účet 231/ / ,96 základní účet ČS 231/ / ,89 příjmový účet odbor dopravy 231/ / ,34 příjmový účet poplatky odpady 231/ / ,49 účet akce Jiráskovy sady 231/ / ,79 účet akce Dětské dopravní hřiště 231 Celkem účty města ,61 236/ / ,47 fond bydlení 236/ / ,06 sociální fond 236 Celkem účty fondů ,53 241/ / ,96 účet hospodářské činnosti 245/ / ,71 depozitní účet - zádržné 245/ / ,94 depozitní účet - zádržné 245 Celkem jiné běžné účty ,61 Finanční vypořádání účelových dotací roku 2014 (provedené začátkem roku 2015) ÚZ Dotace Finanční vypořádání (údaje v Kč) Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Sociálně právní ochrana dětí (nárok na doplatek) , Podpora prevence kriminality Výdaje spojené s volbami do zastupitelstva obce , Výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu ,39 Celkem ,57 Převody nedočerpaných účelových dotací roku 2014 a výdajů města do rozpočtu roku 2015 (k součástí zůstatku účtu 231) ÚZ Dotace a podíly města k dotacím (vlastní zdroje) údaje v Kč Státní příspěvek na výkon pěstounské péče , Podpora rozvoje meziobecní spolupráce , MAESTRO - česko-švýcarská spolupráce , MAESTRO - česko-švýcarská spolupráce vlastní zdroje , Jiráskovy sady - dětské dopravní hřiště Jiráskovy sady - dětské dopravní hřiště vlastní zdroje Jiráskovy sady - dotace Nadace Proměny Jiráskovy sady - vlastní zdroje Celkem ,39

10 Strana 9 Finanční vypořádání (vratky) příspěvků na rok 2014 mezi městem a příspěvkovými organizacemi (provedené začátkem roku 2015) ORG. Příspěvková organizace neinvestiční příspěvek Finanční vypořádání (údaje v Kč) 1000 TSM Litoměřice, Na Kocandě 661/22 - provoz CCR Litoměřice, Mírové nám. 16/8a - energie ,97 MSZ v Litoměřicích, Zahradnická 215/28 - energie MSZ v Litoměřicích, Zahradnická 215/28 - provoz Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30 - energie , Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30 - provoz 1 743,06 Základní škola Litoměřice, B. Němcové 873/2 - energie , Základní škola Litoměřice, B. Němcové 873/2 - provoz 41,30 Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5 - energie , Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5 - energie , Základní škola, U Stadionu 522/4 - energie , Základní škola, Havlíčkova 1830/32-energie , Zákl. uměl. škola Litoměřice, Masarykova 621/46 - energie , CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 2027/7 - provoz , Knihovna K.H.Máchy v Litom., Mírové nám. 153/26 - energie , MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - provoz , DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15 - provoz , Centrum pro zdravotně postižené děti Srdíčko - energie ,00 Celkem ,03 Skutečná výše disponibilních finančních prostředků (po zohlednění fin. vypořádání dotací a příspěvků příspěvkových organizací a přesunu výdajů a dotací z roku 2014 do roku 2015) údaje v tis. Kč fin. prostředky města na bank. účtech k (účet 231) vratky dotací roku 2014 provedené začátkem roku přesuny výdajů z roku 2014 do roku 2015 (zahrnuté ve SR 2015) přesuny výdajů z roku 2014 do roku 2015 (provedené v roce 2015) vratky příspěvků od příspěvkových organizací skutečné disponibilní finanční prostředky Hospodářská činnost Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: - pronájmy bytů a nebytových prostor V rámci hospodářské činnosti bylo za rok 2014 dosaženo hospodářského výsledku ve výši ,23 Kč.

11 Strana Údaje o hospodaření s majetkem Vybrané ukazatele z rozvahy Města Litoměřice (údaje v mil. Kč) stav k stav k rozdíl AKTIVA CELKEM STÁLÁ AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek, z toho Pozemky Stavby Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek OBĚŽNÁ AKTIVA V průběhu roku 2014 došlo k nárůstu celkových aktiv o 132 mil. Kč (z toho 112 mil. Kč stálá aktiva, 20 mil. Kč oběžná aktiva). V případě stálých aktiv se jednalo zejména o navýšení majetku v souvislosti s velkými dotačními investičními akcemi města. Na účtu 021 Stavby navýšení o 49 mil. Kč největší nárůst představovala akce Základní škola Havlíčkova zateplení a výměna oken ve výši cca 43 mil. Kč). Dále došlo k navýšení majetku na účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek navýšení o 69 mil. Kč - největší nárůst - akce Rekonstrukce Jiráskových sadů ve výši cca 47 mil. Kč a akce Jiráskovy sady rekonstrukce dětského dopravního hřiště ve výši cca 12 mil. Kč). 7. Zřízené organizace a založené právnické osoby Příspěvkové organizace: K bylo město Litoměřice zřizovatelem 17 příspěvkových organizací. Detailní přehled o výši příspěvků poskytnutých městem Litoměřice svým zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2014 a o výši jejich dosažených hospodářských výsledků je uveden v přílohách (tabulka č. 9). Založené právnické osoby: K mělo město Litoměřice obchodní podíl v těchto právnických osobách: 1. Geotermální Litoměřice a.s., IČ: Zahrada Čech s.r.o., IČ: Údaje o hospodaření za rok 2014 a Přílohy k účetním závěrkám za rok 2014 jsou uvedeny v přílohách.

12 Strana Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2014 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolními pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014: I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2014 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst, 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2014 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 8,88 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,36 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,14 % Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2014 je uvedena v příloze Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k návrhu Závěrečného účtu města Litoměřice za rok 2014 je stanovena do 17. června 2015, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem města Litoměřice dne 25. června Písemné připomínky možno směřovat na ing. Ivetu Zalabákovou, vedoucí ekonomického odboru města Litoměřice ( Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 25. června

13 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9. RO UZM DODATKY k Strana 12 Kapitola Příjmy Výdaje Financování 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče , ,00 04 odbor správy nemovitého majetku města , ,00 05 odbor životního prostředí , ,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 07 odbor - stavební úřad ,00 08 odbor územního rozvoje 3 956, ,00 09 městská policie ,00-56,00 23 útvar obrany a krizového řízení 31,00 762,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad odbor dopravy a silničního hospodářství , oddělení projektů a strategií 7 326, ,00 Celkem , ,00

14 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM DODATKY k Strana 13 Příjmy Výdaje Financování 01 KAP odbor ekonomický Uz daň z příjmu práv. osob placená obcí 8 393, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r TSM, PO - neinv. přísp. na provoz TSM, PO - mandátní odměna 2 539, bankovní popl. za vedení účtu FÚ - daň z nemovitostí 13 87, FÚ - odvod DPH KODAP - daňové poradenství fin. vypořádání - účel. dot. - "ZS - multifunkční 6 hala" FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl , daň z nemovitých věcí , daň z přidané hodnoty , daň z příjmů právn. osob , daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn , daň z příjmů právn. osob za obce 8 393, daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 5 922, daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti , daňové příjmy , SFÚ - odvod (30 %) z loterií správní poplatek (VHP) FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ , poplatek ze psů poplatek z ubytovací kapacity místní a správní poplatky , úroky z bankovních účtů 247, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu poplatek za likvidaci komunálního odpadu , peněžní plnění nájmu poplatek za logo a ochrannou známku 5 493,00 411, Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 5 904, FRB - financování splátky z poskytnutých půjček 203,00-203, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 203,00-203, odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP - odbor ekonomický , , ,00 02 KAP odbor správní Uz Sdružení tajemníků Národní síť Zdravých měst ČR Destinační agentura České středohoří SESO MAS (České středohoří), Euroregion Labe, Český institut interních auditorů Energy Cities Sdružení historických sídel Čech 2,00 46, ,00 134,00 6, , Svaz měst a obcí ČR Hosp. a sociální rada Litoměřicka 49,00 25, příspěvky a poplatky sdružením 643, obměna služebních vozidel frankovací stroj hmotný investiční majetek náhrady škod Radniční zpravodaj 459, renovace tonerů, opravy hardware do 40 tis. Kč 371, technologické centrum - provoz řešitelský servis, registrace domén, konzultace ND k PC + spotřební materiál software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 65, nájem kabelu UPC 72, hardware nad 40 tis. Kč 99, informační technologie 2 217, budova ul. Topolčianská 616, zaměstnanci úřadu - stravné propagační materiály pro město 10

15 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM DODATKY k Strana 14 Příjmy Výdaje Financování ND + mat. na opravu služ. vozidel kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy noviny, zákony, odborná literatura, CD ,00 9,00 121, oprava služebních aut, kopírek opr. budov a výtahů, vymalování kanceláří DHDM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 625, spotřeb.mat., DHDM + opravy řešitelský servis software s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 148, hardware do 40 tis. Kč 25, GIS 483, zavádění ICT v ÚVS - vlastní zdroje teplo 335, dálniční známky 18, myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet nové karty CCS 2, pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ elektrická energie plyn 791, vodné, stočné, srážková voda 316, pohonné hmoty, energie a voda 3 192, nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo 13, kolky - právní zastoupení pohřebné + náklady exekuce strava, ubytování, parkovné, cestovní poj konference 59, Benchmarking semináře, školení, kurzy + RENTEL inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring lékařská preventivní péče práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé úklidové práce, stěhování, skartace odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty telefony, internet poštovné, certifikáty výbory, komise, volební komise - občerstvení 543, , , placené práce a služby 4 768, pojištění (auta) pojištění majetku města pojištění majetku města radní a členové zastupitelstva 1 046, starosta, místostarostové 2 293, pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ povinné pojištění úrazové , prostředky na platy a zákonné pojistné nákup květin, tiskopisů ošatné 15, zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady svatební obřady 175, správní poplatky, legalizace, vidimace příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost příjmy Ploskovice - svatební obřady dotace od obcí - přestupky 146, správní poplatky a ostatní příjmy 3 176, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy , účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti finanční vypořádání účel. dotace z r , účel.dot. na volby do Parlamentu ČR 196, finanční vypořádání účel. dotace z r účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích účel.dot. na volby do zastup. obcí 728,00 709, účelové dotace na volby do EU , odbor správní , , fond starosty (občerstvení, dárky) příděl - penzijní připojištění 551, příděl - 2 % z hrubých mezd 1 22

16 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM DODATKY k Strana 15 Příjmy Výdaje Financování příděl ze zdrojů minulých let poskytnutí půjček splátky půjček bankovní poplatky penzijní připojištění výročí rekreace stravné příspěvek na kulturní akce úroky na bank. účtu příspěvek na sportovní akce sociální fond - tvorba, příspěvky 57, , , expozice - Dominikánská bašta Vinařské Litoměřice mezinárodní vztahy čestní občané města kulturní akce kancelář starosty a tajemníka MěÚ 57, , ,00 02 Celkem KAP - odbor správní , , ,00 56,00 1,00 8 4,00 551,00 288,00 175, ,00 11,00 65,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče Uz neinv. přísp. PO na provoz 2 374, neinv. přísp. PO na platy 4 294, neinv. přísp. PO na energie 1 357, fin. vypořádání neinv. přísp. na platy r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 112, CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a, PO 112, , studie - "Strategie rozvoje sportu LTM" příspěvek sportovcům 195, různé výdaje na sport 245, hokejbalový areál - mantinely obnova tenisových kurtů TJ Slavoj HC Stadion Litoměřice - splátka půjčky HC Stadion Litoměřice - úroky z půjčky 74, MS, šampionáty, handicap sportovci, nej. sportovci 35, dotace sport - členská základna Závod míru juniorů 45, přímá dot. sportovním oddílům na činnost dot. na činn. a investice sport. odd , dot. na činn.sport.odd. -odvod z loterií odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 6 074, , neinv. přísp. PO na provoz 5 457, neinv. přísp. PO na energie , neinv. přísp. PO na platy , fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r odvod z IF odvody ze zisku a jiné odvody od PO MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO , přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí náklady na regionální školství účelové granty pro školství NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 15 25, ,00 5, společné provozní výdaje a příspěvky 395, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 395, neinv. přísp. PO na provoz 2 837, neinv. přísp. PO na energie inv. přísp. PO 84, neinv. přísp. PO na platy 2 138, MŠ Litoměřice, Masarykova 30, PO 8 919,00

17 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM DODATKY k Strana 16 Příjmy Výdaje Financování neinv. přísp. PO na provoz 1 177, neinv. přísp. PO na energie 1 179, neinv. přísp. PO na platy 564, odvod z IF odvody ze zisku a jiné odvody od PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO neinv. přísp. PO na provoz 979, neinv. přísp. PO na energie 1 127, neinv. přísp. PO na platy 577, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 2 683, neinv. přísp. PO na provoz 1 115, neinv. přísp. PO na energie 963, neinv. přísp. PO na platy 577, finanční vypořádání účel. dot. z r , účel. dot. - EU peníze školám 4,00 4, Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 4, , účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK 23,00 23, neinv. přísp. PO na provoz 1 165, neinv. přísp. PO na energie 1 832, neinv. přísp. PO na platy 648, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 23, , účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK neinv. přísp. PO na provoz 915, neinv. přísp. PO na energie 1 375, neinv. přísp. PO na platy 577, účel. dot. - Integrace cizinců 41,00 41, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 61, , účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK neinv. přísp. PO na provoz neinv. přísp. PO na energie 1 274, neinv. přísp. PO na platy 701, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO , neinv. přísp. PO na provoz 385, neinv. přísp. PO na energie 815, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 287, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 551, Severočeská státní filharmonie Teplice Kinoklub ostrov - filmový festival 5, Hasičské slavnosti na Mírovém nám kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. 291, granty na podporu kultury dotace na činnost sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory Litoměřické svátky hudby dot. kultur. org. vč. staveb. akce 1 586, smlouva s kronikářem Den evropského dědictví 6 1

18 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM DODATKY k Strana 17 Příjmy Výdaje Financování vítání občánků, zlaté svatby kulturní akce pronájem divadel. prostor (smlouva) 49, fotodokumentace a archivace kulturních památek 4, Městská památková rezervace k MKČR pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 453, správní popl., pokuty, poj. náhr. 52, Česko-německý fond budoucnosti 119,00 119, účel. dot. na program regenerace MPR 595,00 595, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 766, , "Knihovna plná příběhů i o víkendu" účel. dot.-"volný čas 2014" neinv. přísp. PO na provoz 1 668, neinv. přísp. PO na energie 478, neinv. přísp. PO na platy 4 017, účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven odvod z IF 175, odvody ze zisku a jiné odvody od PO 175, projekt - "Knihovna - Svět plný příběhů" 16, účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 16,00 16, PO Knih.K.H.Máchy v Ltm.,Mír.nám.153/ , , Divadlo K. H. Máchy Kino Máj Dům kultury , , neinv. přísp. PO na provoz 4 382, Dům kultury Divadlo K. H. Máchy 655,00 552, neinv. přísp. PO na energie 1 207, Divadlo K. H. Máchy Dům kultury neinv. přísp. PO na platy neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu neinv. přísp. na kulturní akce, PO neinv. přísp.na festival klasické hudby vratka omylové platby z r , Dům kultury 2 059, Divadlo K. H. Máchy 138, Kino Máj nebytové prostory - nájemné , DK - provoz 299, vinobraní 55, LVH 23, rozsvícení vánočního stromu 26, odvody ze zisku a jiné odvody od PO 403, MKZ-Vinobraní MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028, PO 2 603, , PB - kompletní výměna dlažby, odtok.kanalizace LK - chrliče vody 1 346,00 147, MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 1 493, MŠ ul. Masarykova - zateplení/výměna oken - PD MŠ ul. Baarova, Plešivecká, Stránského - 243,00 zateplení/výměna oken - PD 67, MŠ ul. Plešivecká - podlimitní VŘ ZŠ ul. U Stadionu - zateplení/výměna oken - PD ZŠ ul. U Stadionu/MŠ Masarykova - zateplení/výměna oken - PD ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci ZŠ Masarykova, ul. Svojsíkova - pojistná událost 143, ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 448, ZŠ, MŠ - oprava střech přípojky k vrtu Jiráskovy sady pro ZŠ ul B. Němcové/Masarykova ZŠ a MŠ 143, , výměna oken 1 216, MŠ Litoměřice, Eliášova 1/ ,00 3

19 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM DODATKY k Strana 18 Příjmy Výdaje Financování patro - oprava stropů 733, Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 733, ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení a výměna oken ,00 vlastní zdroje ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO , bezbariérový chodník havárie okapy/svody - poškození římsy 199, PD - využití objektu VUUS pro ZUŠ 86, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 345, zřízení bezbariérové přístupu 1 932, dot. kultur. org. vč. staveb. akce 1 932, DK - náhradní zdroj 433, MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028, PO 433, ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení a výměna oken , účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje , , ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení a výměna oken 1 057, účel.dot.-oper. program ŽP 1 057, , odbor ŠKSaPP, stavební akce , , "Technické hry" účel. dot.-"volný čas 2014" 38,00 38, neinv. přísp. PO na provoz 1 556, neinv. přísp. PO na energie 245, neinv. přísp. PO na platy 2 132, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 1, dotace z KÚÚK - DDM- "Zlatá včela 2014" 8,00 8, DDM Rozmarýn Ltm, Plešivecká 1863/15,PO 47, ,00 03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče , ,00 38,00 04 KAP odbor správy nemovitého majetku města Uz úhrada pojistných událostí ČP a.s. - pojistná událost (povodně v r. 2013) 4 352, , protipovodňová opatření 4 352, , vratka za pozemek 75, prohlášení vlastníka, advokátní služby kolky (vč. dálk. přístupu do KN) + MV - sankce 45, neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda 25, výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení) dendrologický průzkum odhady a geometrické plány odhady nemovitostí, právníci, výpisy 375, TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek ul. Na Valech - pozemek nákup pozemku - p. Hejduch nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org Miřejovice - komunikace a ostatní komunikace nákup pozemků a nemovitostí daň z převodů nemovitostí Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) PF - nájem 4, nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena zahrádky + ČSZ pozemky pod garážemi , ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 2, Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 37, nájemné z nemovitostí + ostatní 631,00 81, části bývalého objektu POHODY (splátky do r. 2019) KÚÚK - SOŠ techn. a zeměděl., ul. Brožíkova byty , Diecézní charita Litoměřice KD - prodej technologického zařízení prodej hrobových příslušenství ul. Havlíčkova - pozemek prodej pozemků dle předložených žádostí , prodej pozemků a nemovitostí ,00

20 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM DODATKY k Strana 19 Příjmy Výdaje Financování Azylový dům Želetice - nákup sporáků (převod HČ) výsledek hospodaření OSN odbor správy nemovitého majetku města , , elektrorevize služ. bank. ústavů, pojištění vozidel knihy, tisk, předplatné časopisů poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače členské příspěvky + škody zvěří zdravotnický mat nájemné honitby Varhošť kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání energie pohonné hmoty, maziva a zák. poj všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) soudní popl. - historický maj. města dálniční známka ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH oprava a údržba (revize, údržba hájovny) nájemné za pozemky školení způsobilosti 5,00 15,00 2,00 3,00 6,00 2, ,00 48, ,00 3 2,00 12,00 197,00 1,00 5, provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 1 636, platy, odměny a zák. pojistné 1 152, prodej dřevní hmoty myslivost prodej dřeva, myslivost, nájemné odd. lesního hospodářství (OLH) ,00 04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města , ,00 05 KAP odbor životního prostředí Uz kontejnerová stání - opravy platby za odvoz separovaného odpadu likvidace odpadů z recyklační zařízení svoz bioodpadu nákup kontejnerů na separovaný odpad likvidace černých skládek platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) nakládání s odpady příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší členský příspěvek na SONO monitoring povodňového stavu 96, příspěvky a ekologická výchova 826, platby za psy v psím útulku omezení škod černou zvěří úklid uhynulých zvířat deratizace + odchyt holubů Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata ekologické služby (psi, deratizace) vodní hospodářství 35, sanace nepovolených skládek 25, odpady ZPF 5, ovzduší 15, ochrana přírody - ÚSES, VKP myslivost lesní hospodářství státní správa poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 197, projekty, kolky, poplatky 5, správní poplatky ovzduší, zeleň, odpady odvody za odnětí ze ZPF 111, místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 561, příspěvek na třídění sběru odpadu příspěvek na ekologickou výchovu žáků podzemní kontejnery 513, příspěvek na solární ohřev TUV - občané instalace solárních systémů na budovách města 445, MěN - změna osvětlení 1 092, neinvestiční transfer Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard bioodpad ostatní příjmy 3

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 328 859,40 72 662,00 33 7 02 odbor správní 36 136,60 88 59 2 083,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 1 839,00 117 994,00 0,00 04 odbor správy nemovitého majetku

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U Z A O B D O B Í 1-9/2014 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol.,

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

MĚSTO LITOMĚŘICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 MĚSTO LITOMĚŘICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zpracoval: ekonomický odbor Datum vyvěšení: 26.6.2015 Strana 1 Komentář k závěrečnému účtu města Litoměřice za rok 2014 1. Schválený rozpočet na rok 2014 Rozpočet

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 3. RO - (UZM 24.4. 2014) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 288 719,80 58 438,00 56 43 02 odbor správní 35 643,20 80 998,00 2 119,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 32 059,00 169 66 0,00 04 odbor

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 1. RO - (UZM 29.1.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 295 914,50 53 602,00 35 062,00 02 odbor správní 35 487,50 82 614,00 1 978,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 424,00 143 887,00 0,00 04

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 2. RO - (UZM 26.2.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 295 914,50 53 602,00 35 062,00 02 odbor správní 35 523,50 82 48 1 978,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 624,00 144 252,00 0,00 04 odbor

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5. RO - (UZM 17.9.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 310 832,50 62 656,00 40 888,00 02 odbor správní 35 943,50 86 072,00 2 073,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 37 402,00 177 267,00 0,00 04

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009 1 / 12 01 odbor ekonomický 349 172,00 40 15 25 041,00 02 odbor správní 41 162,00 107 874,00 1 870,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 14 3 111 541,00 0,00 04 odbor správy majetku města a byt.

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (údaje uváděné v tis. Kč) prosinec 2013 Zpracoval: ekonomický odbor SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 1 Kapitola 01 odbor ekonomický

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 (údaje uváděné v tis. Kč) prosinec 2015 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 11.12.2015 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 328 860,00 61 702,00 14 562,00

Více

ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2015 Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k Návrhu rozpočtu na rok 2016 Města Litoměřice je stanovena do 2.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

Zápis z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice Zápis z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice Finanční výbor (FV) konaného dne 21. 1. 2015 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS Přítomni: ing. Radek Lončák, MBA předseda FV Václav Knotek ing.

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2013 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2012 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2012 Sejmuto: 14.12.2012 1 Kapitola 01

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2013

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2013 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Datum vyvěšení: 20.5.2014 Datum sejmutí: 6.6.2014 Strana 1 Komentář k závěrečnému účtu Města Litoměřice

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5 M ě s t o Česká Skalice Příloha usn. RM24 č. 24/338/XI/2014 Česká Skalice 19. listopadu 2014 Pro jednání zastupitelstva města dne 15.prosince 2014 Pro jednání rady města dne 19.listopadu 2014 Pro jednání

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: 17.1.2012 (zápis) 26.1.2012 (usnesení zastupitelstva)

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ Návrh rozpočtu pro rok 2011 P Ř Í J M Y Par. Pol. Popis rozpočet návrh ke schválení 0 1111 daň z příjmu FO ZČ 3 500 000 1112 daň z příjmu OSVČ 850 000 1113 daň z příjmů FO z kapitál. 300 000 1121 daň z

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

OBEC VYSOČINA IČ 00271217. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2010

OBEC VYSOČINA IČ 00271217. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2010 OBEC VYSOČINA IČ 00271217 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2010 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů). Adresa: Dřevíkov čp.

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Rozpočet 2015

Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Rozpočet 2015 Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Rozpočet 2015 P Ř Í J E M V Ý D E J Odpa Pol Uz Md Odpa Pol Uz celkem 1032 5169 Těžba dřeva 30 000 1111 Daň z příjmu fyz.os.ze zav.č.(zaměstnanci) 2 628 600 1112

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více