MĚSTO LITOMĚŘICE NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO LITOMĚŘICE NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014"

Transkript

1 MĚSTO LITOMĚŘICE NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zpracoval: ekonomický odbor Datum vyvěšení: Datum sejmutí:

2 Strana 1 Komentář k závěrečnému účtu města Litoměřice za rok Schválený rozpočet na rok 2014 Rozpočet města Litoměřice na rok 2014 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů a z návrhů rozpočtů zřízených příspěvkových organizací. Rozpočet byl projednán a schválen na 9. jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 12. prosince Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet na rok 2014 byl schválen v těchto parametrech (údaje v tis. Kč): PŘÍJMY CELKEM, Z TOHO daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) VÝDAJE CELKEM, Z TOHO běžné výdaje kapitálové výdaje Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu) FINANCOVÁNÍ Úpravy rozpočtu v roce 2014 V průběhu roku 2014 byl rozpočet upravován devíti rozpočtovými opatřeními. Tato rozpočtová opatření byla schválena radou města a zastupitelstvem města. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ (RO) SCHVÁLENÁ RM A ZM V ROCE 2014 (údaje v tis. Kč) RO PŘÍJMY VÝDAJE FINANCOVÁNÍ P V F SR (P) (V) (F) RM = Dodatky UR CELKOVÁ VÝŠE RO Rozpočtová opatření prováděná v průběhu roku 2014 se týkala zejména investičních akcí vázaných na dotační tituly, do rozpočtu bylo tedy promítáno postupně ve vazbě na přiznané dotace, tím docházelo ke zvyšování financování (zapojování zdrojů z minulých let).

3 Strana 2 Největší investiční akce: Základní škola Havlíčkova zateplení a výměna oken 1. RO akce celkem 42,5 mil. Kč (z toho dotace ze SFŽP 19 mil. Kč, podíl města 23,5 mil. Kč) Rekonstrukce Jiráskových sadů 2. RO akce celkem 47 mil. Kč (z toho dotace z Nadace Proměny 22 mil. Kč, podíl města 25 mil. Kč) Jiráskovy sady rekonstrukce dětského dopravního hřiště 4. RO akce celkem 15,2 mil. Kč (z toho dotace z ROP SZ 12,9 mil. Kč, podíl města 2,3 mil. Kč) zde v rámci 4. RO řešeno předfinancování dotační části akce ze zdrojů města, k proplacení větší části dotace ve výši cca 11 mil. Kč dojde až v roce 2015) Od 6. RO (ZM 16.9.) začalo docházet ke snižování financování (tj. zapojování zdrojů z minulých let) z těchto důvodů: 6. RO (ZM 16.9.) snížení financování (tj. zapojení zdrojů z minulých let) o 12 mil. Kč, z toho: 12 mil. Kč - navýšení daňových příjmů vzhledem k vývoji plnění rozpočtu (z principu opatrnosti nejsou při schvalování rozpočtu daňové příjmy nastavovány na maximální očekávanou skutečnost, v průběhu roku pak upravováno dle skutečného vývoje) 8. RO (ZM ) - snížení financování (tj. zapojení zdrojů z minulých let) o 33 mil. Kč, z toho: 13 mil. Kč přesuny výdajů z roku 2014 do roku mil. Kč skutečné zvýšení finančních prostředků (z toho cca 12 mil. Kč zvýšení příjmů, 8 mil. Kč snížení výdajů z toho cca 2 mil. Kč skutečné úspory výdajů, 6 mil. Kč nečerpaná dotace na spoluúčast na revitalizaci katedrály Svatého Štěpána z důvodu nepřiznání dotace pro Katedrální kapitulu) 9. RO (ZM ) - snížení financování (tj. zapojení zdrojů z minulých let) o 28 mil. Kč, z toho: 15 mil. Kč přesuny výdajů z roku 2014 do roku mil. Kč skutečné zvýšení finančních prostředků (z toho cca 8 mil. Kč zvýšení příjmů, 5 mil. Kč úspory výdajů) Celkový objem upraveného rozpočtu k (údaje v tis. Kč): PŘÍJMY CELKEM, Z TOHO daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) VÝDAJE CELKEM, Z TOHO běžné výdaje kapitálové výdaje Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu) FINANCOVÁNÍ 5 027

4 Strana 3 3. Skutečné plnění rozpočtu k Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2014 (údaje v tis. Kč): druhové třídění A B C D E schválený upravený skutečnost rozdíl rozpočet k k D - B Celkové příjmy třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté transfery Celkové výdaje třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Saldo příjmů a výdajů třída 8 - financování PŘÍJMY Skutečné příjmy byly realizovány ve výši 512,6 mil. Kč (o 136 mil. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu) a to dle jednotlivých tříd příjmů takto: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) Celkem + 23 mil. Kč + 10 mil. Kč + 29 mil. Kč + 74 mil. Kč mil. Kč Daňové příjmy Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 23 mil. Kč, z toho daně + 15 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky daň z přidané hodnoty cca + 12 mil. Kč (položka 1211) daň z příjmů právnických osob cca + 7 mil. Kč (položka 1121) daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti cca + 2 mil. Kč (položka 1111) daň z nemovitostí cca + 1 mil. Kč (položka 1511) daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti cca - 4 mil. Kč (položka 1112) daň z příjmů právnických osob za obce cca - 4 mil. Kč (položka 1122) (tato daň obsažena v příjmech i výdajích obce, protože dle rozpočtového určení daní je tato daň 100 % příjmem obce v praxi tedy neprobíhá příjem ani výdej peněžních prostředků, výše daně je vždy rozpočtována v příjmech i výdajích dle skutečnosti vykázané v daňovém přiznání za předchozí rok, poté upravena dle skutečně podaného daňového přiznání, pro účely porovnávání meziročního vývoje plnění daní tato daň neuvažována) poplatky + 8 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení (JTHZ) cca + 6 mil. Kč (položka 1355)

5 Strana 4 Oproti skutečnosti roku 2013 nárůst daňových příjmů o 18 mil. Kč, z toho daně + 14 mil. Kč (bez daně z příjmů právnických osob za obce), z toho nejvýznamnější odchylky daň z přidané hodnoty cca + 6 mil. Kč (položka 1211) daň z příjmů právnických osob cca + 6 mil. Kč (položka 1121) daň z nemovitostí cca + 1,5 mil. Kč (položka 1511) poplatky + 4 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení (JTHZ) cca + 4 mil. Kč (položka 1355) Detailní přehled plnění daňových příjmů v meziročním srovnání je uveden v přílohách (tabulky č. 3 a 4) Nedaňové příjmy Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 10 mil. Kč z toho nejvýznamnější odchylky vratky příspěvků příspěvkových organizací za rok 2013 cca + 3,6 mil. Kč pojistná náhrada za škodu v důsledku povodní 2013 na majetku města (letní koupaliště, ubytovna v Želeticích) cca + 4,4 mil. Kč příspěvek na třídění odpadu cca 0,9 mil. Kč Kapitálové příjmy Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 29 mil. Kč z toho nejvýznamnější odchylky dar od Nadace Proměny na akci Rekonstrukce Jiráskových sadů ve výši 22 mil. Kč (vzhledem k tomu, že nejedná o dotaci z veřejných peněz, vykazováno jako kapitálový příjem) příjmy z prodeje bytů cca + 5,5 mil. Kč Přijaté transfery (dotace) Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 74 mil. Kč velký rozdíl způsoben skutečností, že ve schváleném rozpočtu jsou vždy zahrnuty pouze dotace známé v době schvalování rozpočtu a je k dispozici rozhodnutí o dotaci, konkrétní dotace jsou tedy do rozpočtu zapojovány průběžně během roku nejvýznamnější dotace investiční dotace ze SFŽP na akci zateplení a výměna oken na ZŠ Havlíčkova ve výši 19 mil. Kč investiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice z IOP iktové centrum ve výši 14,4 mil. Kč I. etapa - (dotace pro PO prochází přes rozpočet zřizovatele) investiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice z ROP SZ modernizace centrálních operačních sálů ve výši 19,6 mil. Kč I. etapa (dotace pro PO prochází přes rozpočet zřizovatele) investiční dotace z ROP SZ na akci Jiráskovy sady rekonstrukce dětského dopravního hřiště I. etapa ve výši 2 mil. Kč

6 Strana 5 neinvestiční dotace agenda sociálně právní ochrana dětí ve výši 5,4 mil. Kč neinvestiční dotace agenda výkon pěstounské péče ve výši 3,2 mil. Kč Detailní přehled o jednotlivých dotacích je uveden v přílohách (tabulka č. 8). Podrobné plnění rozpočtu v oblasti celkových příjmů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz příloha PŘÍJMY podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2014). Meziroční srovnání (období ) celkových příjmů podle jednotlivých tříd příjmů a položek rozpočtové skladby je uveden v přílohách (tabulka č. 1). Poměrové zobrazení jednotlivých tříd příjmů skutečnost k daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace Celkové příjmy za rok 2014 činily částku tis. Kč, z toho daňové příjmy tis. Kč (61 %) nedaňové příjmy tis. Kč (10 %) kapitálové příjmy tis. Kč (7 %) přijaté dotace tis. Kč (22 %)

7 Strana VÝDAJE Skutečné výdaje byly realizovány ve výši 512,2 mil. Kč (o 145 mil. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu) a to dle jednotlivých tříd výdajů takto: běžné výdaje kapitálové výdaje Celkem + 16 mil. Kč mil. Kč mil. Kč oproti schválenému rozpočtu Běžné výdaje Při schválení rozpočtu na rok 2014 činily běžné výdaje částku cca 335 mil. Kč. V průběhu roku 2014 došlo k nárůstu o cca 16 mil. Kč na konečnou výši 351 mil. Kč (v převážné míře se jednalo o výdaje vykompenzované zároveň na straně příjmů běžnými dotacemi, do rozpočtu promítáno postupně v průběhu roku týká se zejména odboru sociálních věcí a zdravotnictví - agendy pěstounská péče a sociálně právní ochrana dětí). U běžných provozních výdajů na chod města a úřadu nedošlo v průběhu roku k zásadním změnám Kapitálové výdaje Ve schváleném rozpočtu na rok 2014 byly obsaženy kapitálové výdaje ve výši cca 32 mil. Kč. V průběhu roku 2014 došlo zejména v souvislosti s postupnou realizací velkých investičních dotačních akcí (ve vazbě na postupně přiznávané dotace) k nárůstu o cca 129 mil. Kč na konečnou výši 161 mil. Kč (z toho výdaje města cca 75 mil. Kč, dotace cca 86 mil. Kč z toho cca 34 mil. Kč investiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice, které prochází přes rozpočet zřizovatele). Skutečné výdaje města bez dotací pro PO Městská nemocnice tedy činily částku 127 mil. Kč (z toho výdaje města 75 mil. Kč, dotace 52 mil. Kč). Největší investiční akce roku 2014: Základní škola Havlíčkova zateplení a výměna oken akce celkem 42,5 mil. Kč (z toho dotace ze SFŽP 19 mil. Kč, podíl města 23,5 mil. Kč) celá akce realizována v roce 2014 Rekonstrukce Jiráskových sadů akce celkem 47 mil. Kč (z toho dotace z Nadace Proměny 22 mil. Kč, podíl města 25 mil. Kč) akce realizována z větší části v roce 2014 (ve výši cca 40 mil. Kč, zbylá část ve výši cca 7 mil. Kč přesun do výdajů roku 2015) Jiráskovy sady rekonstrukce dětského dopravního hřiště akce celkem 15,2 mil. Kč (z toho dotace z ROP SZ 12,9 mil. Kč, podíl města 2,3 mil. Kč) akce realizována z větší části v roce 2014 (ve výši cca 11 mil. Kč, zbylá část ve výši cca 4 mil. Kč přesun do výdajů roku 2015) Podrobné plnění rozpočtu v oblasti celkových výdajů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz příloha VÝDAJE podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2014). Meziroční srovnání (období ) celkových výdajů podle jednotlivých tříd výdajů a položek rozpočtové skladby je uveden v přílohách (tabulka č. 2).

8 Strana 7 Poměrové zobrazení jednotlivých tříd výdajů skutečnost k běžné výdaje kapitálové výdaje Celkové výdaje za rok 2014 činily částku tis. Kč, z toho běžné výdaje (včetně běžných dotací) tis. Kč (69 %) kapitálové výdaje (včetně kapitálových dotací) tis. Kč (31 %) 3.3 SALDO ROZPOČTU Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů za rok 2014 vyplývá, že hospodaření města Litoměřice za rok 2014 bylo celkově přebytkové se saldem (rozdíl mezi příjmy a výdaji) ve výši tis. Kč. Z pohledu rozdělení na běžný a kapitálový rozpočet: Běžný (provozní) rozpočet Běžné příjmy a běžné provozní dotace Běžné výdaje Saldo běžného rozpočtu tis. Kč tis. Kč tis. Kč Kapitálový (investiční) rozpočet Kapitálové příjmy a kapitálové dotace Kapitálové (investiční) výdaje Saldo kapitálového rozpočtu Celkové saldo tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Z výše uvedených údajů je zřejmé, že i v roce 2014 byla dodržena základní zásada nezbytná pro dlouhodobé zdravé hospodaření města přebytkový běžný rozpočet, který vytváří potřebné zdroje, které je možno spolu s úsporami z minulých let použít k financování investic.

9 Strana 8 4. Finanční prostředky na bankovních účtech k : účet číslo účtu zůstatek v Kč název účtu 231/ / ,89 základní účet KB 231/ / ,30 základní účet ČNB 231/ / ,21 výdajový účet 231/ / ,74 příjmový účet 231/ / ,96 základní účet ČS 231/ / ,89 příjmový účet odbor dopravy 231/ / ,34 příjmový účet poplatky odpady 231/ / ,49 účet akce Jiráskovy sady 231/ / ,79 účet akce Dětské dopravní hřiště 231 Celkem účty města ,61 236/ / ,47 fond bydlení 236/ / ,06 sociální fond 236 Celkem účty fondů ,53 241/ / ,96 účet hospodářské činnosti 245/ / ,71 depozitní účet - zádržné 245/ / ,94 depozitní účet - zádržné 245 Celkem jiné běžné účty ,61 Finanční vypořádání účelových dotací roku 2014 (provedené začátkem roku 2015) ÚZ Dotace Finanční vypořádání (údaje v Kč) Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Sociálně právní ochrana dětí (nárok na doplatek) , Podpora prevence kriminality Výdaje spojené s volbami do zastupitelstva obce , Výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu ,39 Celkem ,57 Převody nedočerpaných účelových dotací roku 2014 a výdajů města do rozpočtu roku 2015 (k součástí zůstatku účtu 231) ÚZ Dotace a podíly města k dotacím (vlastní zdroje) údaje v Kč Státní příspěvek na výkon pěstounské péče , Podpora rozvoje meziobecní spolupráce , MAESTRO - česko-švýcarská spolupráce , MAESTRO - česko-švýcarská spolupráce vlastní zdroje , Jiráskovy sady - dětské dopravní hřiště Jiráskovy sady - dětské dopravní hřiště vlastní zdroje Jiráskovy sady - dotace Nadace Proměny Jiráskovy sady - vlastní zdroje Celkem ,39

10 Strana 9 Finanční vypořádání (vratky) příspěvků na rok 2014 mezi městem a příspěvkovými organizacemi (provedené začátkem roku 2015) ORG. Příspěvková organizace neinvestiční příspěvek Finanční vypořádání (údaje v Kč) 1000 TSM Litoměřice, Na Kocandě 661/22 - provoz CCR Litoměřice, Mírové nám. 16/8a - energie ,97 MSZ v Litoměřicích, Zahradnická 215/28 - energie MSZ v Litoměřicích, Zahradnická 215/28 - provoz Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30 - energie , Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30 - provoz 1 743,06 Základní škola Litoměřice, B. Němcové 873/2 - energie , Základní škola Litoměřice, B. Němcové 873/2 - provoz 41,30 Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5 - energie , Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5 - energie , Základní škola, U Stadionu 522/4 - energie , Základní škola, Havlíčkova 1830/32-energie , Zákl. uměl. škola Litoměřice, Masarykova 621/46 - energie , CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 2027/7 - provoz , Knihovna K.H.Máchy v Litom., Mírové nám. 153/26 - energie , MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - provoz , DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15 - provoz , Centrum pro zdravotně postižené děti Srdíčko - energie ,00 Celkem ,03 Skutečná výše disponibilních finančních prostředků (po zohlednění fin. vypořádání dotací a příspěvků příspěvkových organizací a přesunu výdajů a dotací z roku 2014 do roku 2015) údaje v tis. Kč fin. prostředky města na bank. účtech k (účet 231) vratky dotací roku 2014 provedené začátkem roku přesuny výdajů z roku 2014 do roku 2015 (zahrnuté ve SR 2015) přesuny výdajů z roku 2014 do roku 2015 (provedené v roce 2015) vratky příspěvků od příspěvkových organizací skutečné disponibilní finanční prostředky Hospodářská činnost Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: - pronájmy bytů a nebytových prostor V rámci hospodářské činnosti bylo za rok 2014 dosaženo hospodářského výsledku ve výši ,23 Kč.

11 Strana Údaje o hospodaření s majetkem Vybrané ukazatele z rozvahy Města Litoměřice (údaje v mil. Kč) stav k stav k rozdíl AKTIVA CELKEM STÁLÁ AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek, z toho Pozemky Stavby Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek OBĚŽNÁ AKTIVA V průběhu roku 2014 došlo k nárůstu celkových aktiv o 132 mil. Kč (z toho 112 mil. Kč stálá aktiva, 20 mil. Kč oběžná aktiva). V případě stálých aktiv se jednalo zejména o navýšení majetku v souvislosti s velkými dotačními investičními akcemi města. Na účtu 021 Stavby navýšení o 49 mil. Kč největší nárůst představovala akce Základní škola Havlíčkova zateplení a výměna oken ve výši cca 43 mil. Kč). Dále došlo k navýšení majetku na účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek navýšení o 69 mil. Kč - největší nárůst - akce Rekonstrukce Jiráskových sadů ve výši cca 47 mil. Kč a akce Jiráskovy sady rekonstrukce dětského dopravního hřiště ve výši cca 12 mil. Kč). 7. Zřízené organizace a založené právnické osoby Příspěvkové organizace: K bylo město Litoměřice zřizovatelem 17 příspěvkových organizací. Detailní přehled o výši příspěvků poskytnutých městem Litoměřice svým zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2014 a o výši jejich dosažených hospodářských výsledků je uveden v přílohách (tabulka č. 9). Založené právnické osoby: K mělo město Litoměřice obchodní podíl v těchto právnických osobách: 1. Geotermální Litoměřice a.s., IČ: Zahrada Čech s.r.o., IČ: Údaje o hospodaření za rok 2014 a Přílohy k účetním závěrkám za rok 2014 jsou uvedeny v přílohách.

12 Strana Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2014 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolními pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014: I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2014 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst, 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2014 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 8,88 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,36 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,14 % Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2014 je uvedena v příloze Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k návrhu Závěrečného účtu města Litoměřice za rok 2014 je stanovena do 17. června 2015, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem města Litoměřice dne 25. června Písemné připomínky možno směřovat na ing. Ivetu Zalabákovou, vedoucí ekonomického odboru města Litoměřice ( Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 25. června

13 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9. RO UZM DODATKY k Strana 12 Kapitola Příjmy Výdaje Financování 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče , ,00 04 odbor správy nemovitého majetku města , ,00 05 odbor životního prostředí , ,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 07 odbor - stavební úřad ,00 08 odbor územního rozvoje 3 956, ,00 09 městská policie ,00-56,00 23 útvar obrany a krizového řízení 31,00 762,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad odbor dopravy a silničního hospodářství , oddělení projektů a strategií 7 326, ,00 Celkem , ,00

14 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM DODATKY k Strana 13 Příjmy Výdaje Financování 01 KAP odbor ekonomický Uz daň z příjmu práv. osob placená obcí 8 393, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r TSM, PO - neinv. přísp. na provoz TSM, PO - mandátní odměna 2 539, bankovní popl. za vedení účtu FÚ - daň z nemovitostí 13 87, FÚ - odvod DPH KODAP - daňové poradenství fin. vypořádání - účel. dot. - "ZS - multifunkční 6 hala" FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl , daň z nemovitých věcí , daň z přidané hodnoty , daň z příjmů právn. osob , daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn , daň z příjmů právn. osob za obce 8 393, daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 5 922, daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti , daňové příjmy , SFÚ - odvod (30 %) z loterií správní poplatek (VHP) FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ , poplatek ze psů poplatek z ubytovací kapacity místní a správní poplatky , úroky z bankovních účtů 247, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu poplatek za likvidaci komunálního odpadu , peněžní plnění nájmu poplatek za logo a ochrannou známku 5 493,00 411, Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 5 904, FRB - financování splátky z poskytnutých půjček 203,00-203, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 203,00-203, odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP - odbor ekonomický , , ,00 02 KAP odbor správní Uz Sdružení tajemníků Národní síť Zdravých měst ČR Destinační agentura České středohoří SESO MAS (České středohoří), Euroregion Labe, Český institut interních auditorů Energy Cities Sdružení historických sídel Čech 2,00 46, ,00 134,00 6, , Svaz měst a obcí ČR Hosp. a sociální rada Litoměřicka 49,00 25, příspěvky a poplatky sdružením 643, obměna služebních vozidel frankovací stroj hmotný investiční majetek náhrady škod Radniční zpravodaj 459, renovace tonerů, opravy hardware do 40 tis. Kč 371, technologické centrum - provoz řešitelský servis, registrace domén, konzultace ND k PC + spotřební materiál software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 65, nájem kabelu UPC 72, hardware nad 40 tis. Kč 99, informační technologie 2 217, budova ul. Topolčianská 616, zaměstnanci úřadu - stravné propagační materiály pro město 10

15 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM DODATKY k Strana 14 Příjmy Výdaje Financování ND + mat. na opravu služ. vozidel kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy noviny, zákony, odborná literatura, CD ,00 9,00 121, oprava služebních aut, kopírek opr. budov a výtahů, vymalování kanceláří DHDM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 625, spotřeb.mat., DHDM + opravy řešitelský servis software s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 148, hardware do 40 tis. Kč 25, GIS 483, zavádění ICT v ÚVS - vlastní zdroje teplo 335, dálniční známky 18, myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet nové karty CCS 2, pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ elektrická energie plyn 791, vodné, stočné, srážková voda 316, pohonné hmoty, energie a voda 3 192, nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo 13, kolky - právní zastoupení pohřebné + náklady exekuce strava, ubytování, parkovné, cestovní poj konference 59, Benchmarking semináře, školení, kurzy + RENTEL inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring lékařská preventivní péče práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé úklidové práce, stěhování, skartace odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty telefony, internet poštovné, certifikáty výbory, komise, volební komise - občerstvení 543, , , placené práce a služby 4 768, pojištění (auta) pojištění majetku města pojištění majetku města radní a členové zastupitelstva 1 046, starosta, místostarostové 2 293, pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ povinné pojištění úrazové , prostředky na platy a zákonné pojistné nákup květin, tiskopisů ošatné 15, zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady svatební obřady 175, správní poplatky, legalizace, vidimace příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost příjmy Ploskovice - svatební obřady dotace od obcí - přestupky 146, správní poplatky a ostatní příjmy 3 176, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy , účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti finanční vypořádání účel. dotace z r , účel.dot. na volby do Parlamentu ČR 196, finanční vypořádání účel. dotace z r účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích účel.dot. na volby do zastup. obcí 728,00 709, účelové dotace na volby do EU , odbor správní , , fond starosty (občerstvení, dárky) příděl - penzijní připojištění 551, příděl - 2 % z hrubých mezd 1 22

16 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM DODATKY k Strana 15 Příjmy Výdaje Financování příděl ze zdrojů minulých let poskytnutí půjček splátky půjček bankovní poplatky penzijní připojištění výročí rekreace stravné příspěvek na kulturní akce úroky na bank. účtu příspěvek na sportovní akce sociální fond - tvorba, příspěvky 57, , , expozice - Dominikánská bašta Vinařské Litoměřice mezinárodní vztahy čestní občané města kulturní akce kancelář starosty a tajemníka MěÚ 57, , ,00 02 Celkem KAP - odbor správní , , ,00 56,00 1,00 8 4,00 551,00 288,00 175, ,00 11,00 65,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče Uz neinv. přísp. PO na provoz 2 374, neinv. přísp. PO na platy 4 294, neinv. přísp. PO na energie 1 357, fin. vypořádání neinv. přísp. na platy r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 112, CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a, PO 112, , studie - "Strategie rozvoje sportu LTM" příspěvek sportovcům 195, různé výdaje na sport 245, hokejbalový areál - mantinely obnova tenisových kurtů TJ Slavoj HC Stadion Litoměřice - splátka půjčky HC Stadion Litoměřice - úroky z půjčky 74, MS, šampionáty, handicap sportovci, nej. sportovci 35, dotace sport - členská základna Závod míru juniorů 45, přímá dot. sportovním oddílům na činnost dot. na činn. a investice sport. odd , dot. na činn.sport.odd. -odvod z loterií odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 6 074, , neinv. přísp. PO na provoz 5 457, neinv. přísp. PO na energie , neinv. přísp. PO na platy , fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r odvod z IF odvody ze zisku a jiné odvody od PO MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO , přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí náklady na regionální školství účelové granty pro školství NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 15 25, ,00 5, společné provozní výdaje a příspěvky 395, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 395, neinv. přísp. PO na provoz 2 837, neinv. přísp. PO na energie inv. přísp. PO 84, neinv. přísp. PO na platy 2 138, MŠ Litoměřice, Masarykova 30, PO 8 919,00

17 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM DODATKY k Strana 16 Příjmy Výdaje Financování neinv. přísp. PO na provoz 1 177, neinv. přísp. PO na energie 1 179, neinv. přísp. PO na platy 564, odvod z IF odvody ze zisku a jiné odvody od PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO neinv. přísp. PO na provoz 979, neinv. přísp. PO na energie 1 127, neinv. přísp. PO na platy 577, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 2 683, neinv. přísp. PO na provoz 1 115, neinv. přísp. PO na energie 963, neinv. přísp. PO na platy 577, finanční vypořádání účel. dot. z r , účel. dot. - EU peníze školám 4,00 4, Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 4, , účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK 23,00 23, neinv. přísp. PO na provoz 1 165, neinv. přísp. PO na energie 1 832, neinv. přísp. PO na platy 648, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 23, , účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK neinv. přísp. PO na provoz 915, neinv. přísp. PO na energie 1 375, neinv. přísp. PO na platy 577, účel. dot. - Integrace cizinců 41,00 41, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 61, , účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK neinv. přísp. PO na provoz neinv. přísp. PO na energie 1 274, neinv. přísp. PO na platy 701, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO , neinv. přísp. PO na provoz 385, neinv. přísp. PO na energie 815, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 287, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 551, Severočeská státní filharmonie Teplice Kinoklub ostrov - filmový festival 5, Hasičské slavnosti na Mírovém nám kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. 291, granty na podporu kultury dotace na činnost sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory Litoměřické svátky hudby dot. kultur. org. vč. staveb. akce 1 586, smlouva s kronikářem Den evropského dědictví 6 1

18 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM DODATKY k Strana 17 Příjmy Výdaje Financování vítání občánků, zlaté svatby kulturní akce pronájem divadel. prostor (smlouva) 49, fotodokumentace a archivace kulturních památek 4, Městská památková rezervace k MKČR pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 453, správní popl., pokuty, poj. náhr. 52, Česko-německý fond budoucnosti 119,00 119, účel. dot. na program regenerace MPR 595,00 595, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 766, , "Knihovna plná příběhů i o víkendu" účel. dot.-"volný čas 2014" neinv. přísp. PO na provoz 1 668, neinv. přísp. PO na energie 478, neinv. přísp. PO na platy 4 017, účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven odvod z IF 175, odvody ze zisku a jiné odvody od PO 175, projekt - "Knihovna - Svět plný příběhů" 16, účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 16,00 16, PO Knih.K.H.Máchy v Ltm.,Mír.nám.153/ , , Divadlo K. H. Máchy Kino Máj Dům kultury , , neinv. přísp. PO na provoz 4 382, Dům kultury Divadlo K. H. Máchy 655,00 552, neinv. přísp. PO na energie 1 207, Divadlo K. H. Máchy Dům kultury neinv. přísp. PO na platy neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu neinv. přísp. na kulturní akce, PO neinv. přísp.na festival klasické hudby vratka omylové platby z r , Dům kultury 2 059, Divadlo K. H. Máchy 138, Kino Máj nebytové prostory - nájemné , DK - provoz 299, vinobraní 55, LVH 23, rozsvícení vánočního stromu 26, odvody ze zisku a jiné odvody od PO 403, MKZ-Vinobraní MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028, PO 2 603, , PB - kompletní výměna dlažby, odtok.kanalizace LK - chrliče vody 1 346,00 147, MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 1 493, MŠ ul. Masarykova - zateplení/výměna oken - PD MŠ ul. Baarova, Plešivecká, Stránského - 243,00 zateplení/výměna oken - PD 67, MŠ ul. Plešivecká - podlimitní VŘ ZŠ ul. U Stadionu - zateplení/výměna oken - PD ZŠ ul. U Stadionu/MŠ Masarykova - zateplení/výměna oken - PD ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci ZŠ Masarykova, ul. Svojsíkova - pojistná událost 143, ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 448, ZŠ, MŠ - oprava střech přípojky k vrtu Jiráskovy sady pro ZŠ ul B. Němcové/Masarykova ZŠ a MŠ 143, , výměna oken 1 216, MŠ Litoměřice, Eliášova 1/ ,00 3

19 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM DODATKY k Strana 18 Příjmy Výdaje Financování patro - oprava stropů 733, Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 733, ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení a výměna oken ,00 vlastní zdroje ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO , bezbariérový chodník havárie okapy/svody - poškození římsy 199, PD - využití objektu VUUS pro ZUŠ 86, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 345, zřízení bezbariérové přístupu 1 932, dot. kultur. org. vč. staveb. akce 1 932, DK - náhradní zdroj 433, MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028, PO 433, ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení a výměna oken , účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje , , ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení a výměna oken 1 057, účel.dot.-oper. program ŽP 1 057, , odbor ŠKSaPP, stavební akce , , "Technické hry" účel. dot.-"volný čas 2014" 38,00 38, neinv. přísp. PO na provoz 1 556, neinv. přísp. PO na energie 245, neinv. přísp. PO na platy 2 132, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 1, dotace z KÚÚK - DDM- "Zlatá včela 2014" 8,00 8, DDM Rozmarýn Ltm, Plešivecká 1863/15,PO 47, ,00 03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče , ,00 38,00 04 KAP odbor správy nemovitého majetku města Uz úhrada pojistných událostí ČP a.s. - pojistná událost (povodně v r. 2013) 4 352, , protipovodňová opatření 4 352, , vratka za pozemek 75, prohlášení vlastníka, advokátní služby kolky (vč. dálk. přístupu do KN) + MV - sankce 45, neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda 25, výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení) dendrologický průzkum odhady a geometrické plány odhady nemovitostí, právníci, výpisy 375, TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek ul. Na Valech - pozemek nákup pozemku - p. Hejduch nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org Miřejovice - komunikace a ostatní komunikace nákup pozemků a nemovitostí daň z převodů nemovitostí Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) PF - nájem 4, nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena zahrádky + ČSZ pozemky pod garážemi , ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 2, Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 37, nájemné z nemovitostí + ostatní 631,00 81, části bývalého objektu POHODY (splátky do r. 2019) KÚÚK - SOŠ techn. a zeměděl., ul. Brožíkova byty , Diecézní charita Litoměřice KD - prodej technologického zařízení prodej hrobových příslušenství ul. Havlíčkova - pozemek prodej pozemků dle předložených žádostí , prodej pozemků a nemovitostí ,00

20 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM DODATKY k Strana 19 Příjmy Výdaje Financování Azylový dům Želetice - nákup sporáků (převod HČ) výsledek hospodaření OSN odbor správy nemovitého majetku města , , elektrorevize služ. bank. ústavů, pojištění vozidel knihy, tisk, předplatné časopisů poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače členské příspěvky + škody zvěří zdravotnický mat nájemné honitby Varhošť kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání energie pohonné hmoty, maziva a zák. poj všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) soudní popl. - historický maj. města dálniční známka ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH oprava a údržba (revize, údržba hájovny) nájemné za pozemky školení způsobilosti 5,00 15,00 2,00 3,00 6,00 2, ,00 48, ,00 3 2,00 12,00 197,00 1,00 5, provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 1 636, platy, odměny a zák. pojistné 1 152, prodej dřevní hmoty myslivost prodej dřeva, myslivost, nájemné odd. lesního hospodářství (OLH) ,00 04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města , ,00 05 KAP odbor životního prostředí Uz kontejnerová stání - opravy platby za odvoz separovaného odpadu likvidace odpadů z recyklační zařízení svoz bioodpadu nákup kontejnerů na separovaný odpad likvidace černých skládek platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) nakládání s odpady příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší členský příspěvek na SONO monitoring povodňového stavu 96, příspěvky a ekologická výchova 826, platby za psy v psím útulku omezení škod černou zvěří úklid uhynulých zvířat deratizace + odchyt holubů Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata ekologické služby (psi, deratizace) vodní hospodářství 35, sanace nepovolených skládek 25, odpady ZPF 5, ovzduší 15, ochrana přírody - ÚSES, VKP myslivost lesní hospodářství státní správa poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 197, projekty, kolky, poplatky 5, správní poplatky ovzduší, zeleň, odpady odvody za odnětí ze ZPF 111, místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 561, příspěvek na třídění sběru odpadu příspěvek na ekologickou výchovu žáků podzemní kontejnery 513, příspěvek na solární ohřev TUV - občané instalace solárních systémů na budovách města 445, MěN - změna osvětlení 1 092, neinvestiční transfer Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard bioodpad ostatní příjmy 3

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 2. RO - (UZM 26.2.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 295 914,50 53 602,00 35 062,00 02 odbor správní 35 523,50 82 48 1 978,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 624,00 144 252,00 0,00 04 odbor

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 1. RO - (UZM 29.1.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 295 914,50 53 602,00 35 062,00 02 odbor správní 35 487,50 82 614,00 1 978,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 424,00 143 887,00 0,00 04

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2013 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2012 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2012 Sejmuto: 14.12.2012 1 Kapitola 01

Více

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti:

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti: POZVÁNKA na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 12.12.2013 od 16 hod. v kongresovém sále Gotického hradu se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích Program: I. Zahájení, jmenování

Více

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti:

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti: POZVÁNKA na 10. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 13.12.2012 od 16:00 hod. v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice

Více

Přehled schváleného rozpočtu r. 2008

Přehled schváleného rozpočtu r. 2008 2 / 12 01 KAP Odbor ekonomický 1000 Odbor ekonomický 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 0,00 18 000,00 0,00 01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0,00 14 579,00 0,00 01003 TSM, PO - neinv. přísp.

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Závěrečný účet města Hranic

Závěrečný účet města Hranic Závěrečný účet města Hranic za rok 2011 1 Obsah 1. Úvod strana 3-4 Základní údaje o plnění rozpočtu roku 2011 2. První část strana 5-9 Tabulka příjmů, výdajů a financování dle oddílů paragrafů 3. Druhá

Více

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 21. 2. 2012 usnesením č. 13/2012.

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 21. 2. 2012 usnesením č. 13/2012. ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2012 Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 21. 2. 2012 usnesením č. 13/2012. Veškeré částky jsou v tisících Kč pokud není uvedeno jinak. Obsah I. Úvodní

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

Komentář k rozpočtu 2007

Komentář k rozpočtu 2007 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Komentář k rozpočtu 2007 org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č.j.: MUCL/29772/2012 Č.zveř.dokum.: 011 OF 2012 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2011 Zveřejněno dne: 4.5.2012, sejmuto dne: 24.5.2012 Závěrečný účet v tištěné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 214 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 24.6.215 Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora Zpracoval:

Více

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 Obsah I. Úvod 2 II. Plnění rozpočtu 3 1. Plnění schváleného rozpočtu města 3 2. Změny v rozpočtu v roce 2012 6 2.1 Rozpočtová opatření 6 2.2 Úpravy rozpočtu celkem

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

Komentář k plnění rozpočtu města za rok 2007

Komentář k plnění rozpočtu města za rok 2007 1. Kancelář tajemníka Výdaje : Komentář k plnění rozpočtu města za rok 2007 org. 1 - mzdové výdaje Celkově byly rozpočtové výdaje dodrženy. Platy nebyly vyplaceny v maximálním objemu, t.j. výše vyplacených

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 11. března 2015

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 11. března 2015 Odbor finanční Čj.: MULA 6963/2015 Spisový znak: 101.1.1 Počet listů dokumentu: 18 Počet listů příloh: 20 V Lanškrouně 5. března 2015 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 11. března 2015

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č.j.: MUCL 59686/2011 Č.zveř.dokum.: 025 OF 2011 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2010 Zveřejněno dne: 9.5.2011, sejmuto dne: 26.5.2011 Závěrečný účet v tištěné

Více

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 schválený zastupitelstvem města dne 15.12.2014 usnesením číslo 50/2014-3. Mgr. Terezie Jenisová, v.r. starostka Zdeněk Mráz, v.r. místostarosta Ing. Josef Pindroch, v.r.

Více