Náklady práce a jejich struktura v ČR v období konjunktury po roce Jan Vlach Tomáš Kozelský

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náklady práce a jejich struktura v ČR v období konjunktury po roce 2000. Jan Vlach Tomáš Kozelský"

Transkript

1 Náklady práce a jejich struktura v ČR v období konjunktury po roce 2000 Jan Vlach Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i., Praha 2010

2 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Holub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. (FSV UK Praha) Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (MU Brno) Ing. David Prušvic, Ph.D. (MF ČR) Ing. Jan Mertl, Ph.D. (VŠFS Praha) Ing. Jan Molek, CSc. (JU České Budějovice) Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 jako svou 420. publikaci Vyšlo v roce vydání, náklad 220 výtisků, počet stran 95 Tisk: VÚPSV, v.v.i. Recenze: prof. Ing. Jaromír Gottwald, CSc. (VŠB Ostrava) Ing. David Prušvic, Ph.D. (MF ČR) ISBN

3 Abstrakt Autoři se pokoušejí definovat stěžejní problémy vývoje nákladů práce po roce 2000 v podmínkách konjunktury a integrace české ekonomiky do jednotného vnitřního evropského trhu. V důsledku cenové a mzdové konvergence postupně slábne konkurenční výhoda levné práce v ČR. První kapitola popisuje základní aspekty postavení úplných nákladů práce v reprodukci ekonomických a sociálních vztahů. Druhá kapitola vymezuje základní makroekonomický a institucionální rámec pohybu nákladů práce v ČR od roku Třetí kapitola charakterizuje použité informační zdroje a jejich metodická omezení. Problematice pohybu nákladů práce a jejich diferenciace se věnuje 4. kapitola. Pohyb nákladů práce v ČR autoři sledují v relacích se zeměmi EU. Klíčová slova: náklady práce, přímé náklady práce, nepřímé náklady práce, produktivita práce, zdanění práce Abstract The authors attempt to define the core issues of labour costs development after 2000 in terms of boom and integration of the Czech economy into the single European market. The price and wage convergence gradually diminishes the competitive advantage of cheap labour in the Czech Republic. The first chapter describes basic aspects of the position of total labour costs in the reproduction of economic and social relations. The second chapter defines the basic macroeconomic and institutional framework for the movement of labour costs since 2000 in the Czech Republic. The third chapter describes the information sources and their methodological limitations. The issue of labour costs movement and its differentiation is dedicated to the fourth chapter. The authors follow the movements of labour costs in the Czech Republic in relation to the EU countries. Keywords: labour costs, direct labour costs, indirect labour costs, productivity, labour taxation

4

5 Obsah Úvod Obsah a postavení nákladů práce v sociálně-ekonomických vztazích Makroekonomický a institucionální rámec pohybu nákladů práce v ČR Zdroje dat o nákladech práce a jejich využití pro mezinárodní srovnání Eurostat OECD Monitoring nákladů práce VÚPSV, v.v.i Struktura sledování nákladů práce Interpretace výsledků nadnárodních statistických šetření Náklady práce v ČR a ve státech EU Pohyb úplných nákladů práce a jejich struktury Pohyb úplných nákladů práce a produktivity práce v ČR Vývoj nákladů práce v ČR a v EU Zdanění práce Náklady práce v odvětvích Diferenciace úplných nákladů práce v ČR Odvětvové náklady práce v ČR a EU Shrnutí a závěr...73 Literatura...77 Příloha

6

7 Úvod Úvod Úroveň nákladů práce se významně podílí na tržním a výnosovém postavení podnikatelských subjektů a je důležitým faktorem podnikatelských aktivit (podnikatelské klima, substituce kapitálu a práce). Náklady na práci jsou v jednotlivých státech základnou národních výrobních a celkových reprodukčních nákladů a svou váhou a specifickým postavením v podstatné míře rozhodují o konkurenční pozici na globálním a evropském integrovaném trhu. V nadnárodním rozměru investoři při svém rozhodování přihlížejí ke komparativní pozici nákladů na práci. Struktura nákladů práce, tj. poměr mezi mzdovou složkou a sociálně personálními nákladovými složkami, odráží základní mechanismy rozdělovacích a přerozdělovacích procesů a ovlivňuje vztahy mezi zaměstnavateli, zaměstnanci, státem a jejich vzájemné aktivity. Cílem autorů je vyhodnotit změny faktorů utváření úplných nákladů práce (sociální model, cenová konvergence vč. ceny práce, hospodářská politika, produktivita práce, chování sociálních partnerů). S využitím metody deskriptivní analýzy a mezinárodní komparace studie ověřuje rozsah snižování výhody levné práce v ČR ve vzájemných souvislostech s integrací do jednotného vnitřního evropského trhu. Vyhodnocení pohybu ceny práce v období konjunktury a konvergenčních procesů po roce 2000 je východiskem pro identifikaci rizik a možných východisek. Předkládaná studie navazuje na úvodní studii z roku 2004 Náklady práce, 1 která stručně charakterizovala období let a kterou ve spolupráci s odborníky ze Svazu průmyslu a dopravy a ČMKOS zpracoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (dále jen VÚPSV ) v roce 2004 pro Úřad vlády. Vedle zpracování metodiky zkoumání práce jako determinanty konkurenceschopnosti české ekonomy bylo výsledkem potvrzení relativně a absolutně nízkých nákladů práce v ČR v relaci k EU. Identifikace faktorů utváření ceny práce a jejich zhodnocení vyplynul trend zvyšování ceny práce v důsledku čerpání mzdového polštáře. Studie byla předmětem jednání sociálních partnerů na různých úrovních až po 52. zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR v dubnu Tripartita doporučila věnovat sledování nákladů práce v ČR v komparaci s ostatními zeměmi EU soustavnou pozornost. Zhodnocení základních problémů pohybu nákladů práce z pohledu proporcí změn makroekonomického rámce se opírá o výsledky výzkumu, které formulovaly studie vydané VÚPSV a odborné články z let , v rámci výzkumného záměru VÚPSV na léta Postavení úplných nákladů práce v reprodukci ekonomických a sociálních vztahů v ČR a výstupy výzkumu českých a zahraničních institucí. Významným zdrojem informací byly závěry analýzy Náklady práce v ČR a v EU po roce 2003, kterou zpracoval VÚPSV, v.v.i. pro Svaz průmyslu a dopravy ČR v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb sociálních partnerů, který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. První kapitola popisuje základní aspekty postavení úplných nákladů práce v reprodukci ekonomických a sociálních vztahů. Na ni navazuje druhá kapitola, která vymezuje základní makroekonomický a institucionální rámec pohybu nákladů práce v ČR od roku Třetí kapitola charakterizuje použité informační zdroje a jejich metodická omezení. Problematice pohybu nákladů práce a jejich diferenciaci se věnuje 4. kapitola. Pohyb nákladů práce autoři sledují v relacích s ostatními zeměmi EU. Závěr 1 Baštýř, I., Prušvic, D., Vlach, J. Náklady práce. Praha: VÚPSV, Dostupné na 7

8 Úvod studie shrnuje získané poznatky a hledá směry doporučeného chování sociálních partnerů v období očekávaného oživení a následné konjunktury. Autoři děkují expertům Svazu průmyslu a dopravy ČR, Českého statistického úřadu a MPSV za poskytnuté konzultace k řešené problematice. 8

9 1. Obsah a postavení nákladů práce v sociálně-ekonomických vztazích 1. Obsah a postavení nákladů práce v sociálněekonomických vztazích Náklady práce obsahují výdaje a náklady vynakládané zaměstnavateli na zaměstnance. Základní složkou nákladů práce jsou mzdy a platy zaměstnanců, další složkou jsou nemzdové náklady, zejména sociální náklady, výdaje a požitky a personální náklady, dílčí složkou jsou daně a dotace spojené se zaměstnanými osobami. Náklady práce vyjadřují cenu nákupu práce zaměstnavateli na trhu. Jejich úroveň a vývoj osciluje kolem rovnovážného stavu mezi nabídkovou a poptávkovou stranou trhu práce. Pozice a politická síla sociálních partnerů při sjednávání mzdových a pracovních podmínek ovlivňují utváření nákladů práce. Minimálně roční platnost kolektivních smluv se odráží ve zpoždění, rigiditě nákladů práce za vývojem ekonomického výkonu a makro- a mikroekonomických proporcí. Objem nákladů práce na makroekonomické úrovni v daném období ovlivňuje rovnováhu národní ekonomiky, spotřebu a chování podnikatelských subjektů a státu a finanční zajištění systému sociálního a zdravotního zabezpečení. Úroveň a dynamika nákladů práce jsou ve vzájemné interakci s úrovní a dynamikou produktivity práce, relativní hladinou výrobních a spotřebitelských cen. V ekonomických vztazích jsou náklady práce významným faktorem konkurenční pozice: - v mezinárodním měřítku na makroekonomické úrovni; výše pracovních nákladů v jednotlivých zemích, popř. odvětvích, - vnitrostátně; výše nákladů práce jednotlivých podnikatelských subjektů uvnitř odvětví. Struktura nákladů práce představuje spojnici mezi ekonomickou a sociální sférou. Náklady práce jsou zdrojem převažující části příjmů nejpočetnější sociální skupiny - zaměstnanců. Je to především odměna za práci, tj. mzdy, platy a odměny za pracovní pohotovost, popř. ve statutárně nebo smluvně stanovených případech za neodpracovanou, avšak placenou dobu zahrnutou do náhrady mzdy. Mzdová a platová plnění zaměstnancům se spolu s dalšími zdroji podílejí na tvorbě finančních prostředků pro fondy sociální ochrany, z nichž se vyplácejí starobní a invalidní důchody, peněžní a naturální dávky v nemoci, kryjí se náklady zdravotní péče, popř. další sociální potřeby obyvatelstva. 2 Náklady práce současně zahrnují personální výdaje na získání a udržení zaměstnance a péči o jeho kvalifikaci. Výše a struktura nákladů práce ovlivňuje podnikatelské aktivity, motivuje zaměstnance a působí na vztahy mezi státem, zaměstnavateli a zaměstnanci a dalšími sociálními skupinami obyvatelstva. Limity možných úprav proporcí a architektury nákladů práce jsou vyrovnanost veřejných rozpočtů a konkurenceschopnost národní ekonomiky. Změny struktury úplných nákladů na práci musejí korelovat se změnami financování sociálního, zdravotního a vzdělávacího systému. Analýza nákladů práce představuje zodpovězení komplexu otázek o jejich úrovni, struktuře, produktivitě práce a souvislosti s pohybem sociálních vztahů. Struktura nákladů práce je utvářena aktivitami subjektů na trhu práce (tj. zaměstnavatelů a zaměstnanců) a systémem sociální ochrany a zdravotního zabezpečení. Vliv konkrétní pozice zaměstnavatelů a zaměstnanců na pracovním trhu se promítá do přímých nákladů práce (výše výdělku a formy a složky mezd a platů), sociálních požitků a smluvně, popř. zaměstnavateli dobrovolně poskytovaných sociál- 2 Pozicí nákladů práce v sociální oblasti se tento text dále zabývá jen pokud bezprostředně souvisí s postavením nákladů práce v ekonomických vztazích. 9

10 1. Obsah a postavení nákladů práce v sociálně-ekonomických vztazích ních plnění nebo plnění zajišťujících personální rozvoj zaměstnanců. Systém sociální ochrany určuje úroveň povinných sociálních výdajů do veřejných rozpočtů. Rozsah státem zabezpečované péče o pracovní sílu se odráží ve výši nákladů zaměstnavatele na zaměstnance a daňovém zatížení práce. Přímé náklady práce bezprostředně vyplývají z pozic sociálních partnerů na pracovním trhu, objem mezd se dynamicky vyvíjí. Charakter a intenzita pohybu závisí na uplatňovaných mechanismech utváření mzdového ocenění práce. V podnikatelské sféře je rozhodující formou smluvní stanovení úrovně a podmínek jejich poskytování. Nepodnikatelská sféra se řídí politickými rozhodnutími ohledně příjmů a výdajů státního rozpočtu, resp. spotřeby vlády. Pohyb nákladů práce je v obou sférách vzájemně provázaný. Výdaje z centralizovaných fondů sociální ochrany (zákonné sociální výdaje) mají charakter zaručených plnění v dlouhém časovém horizontu (příjmové zajištění v nemoci, úhrady zdravotní péče, invalidní a starobní důchody aj.). Důsledkem a současně předpokladem je podmínka co nejvyšší stability finančních zdrojů. Úroveň taxativně stanovených plateb do fondů sociálního a zdravotního zabezpečení musí být pokud možno dlouhodobá. Rovnováhu příjmů a výdajů zajišťuje zavýšení odvodů do solidárních fondů a zdanění na hrubých mzdách a platech. Zákonné sociální výdaje jsou sekundární, odvozenou veličinou. Prioritním faktorem rozhodným pro jejich výši je celková architektura utváření solidárních centralizovaných fondů sociální ochrany. Pro jejich výši jsou určující druhová rozmanitost, výše a konstrukce dávek poskytovaných z centralizovaných fondů a proporce, v nichž se na krytí finančních potřeb centralizovaných fondů sociální ochrany účastní na jedné straně adresně povinné odvody zaměstnavatelů a zaměstnanců a na druhé straně neadresné výnosy přímých a nepřímých daní. Rozsáhlé možnosti kombinace vedou ke značné různorodosti konkrétního uspořádání národních systémů. Z mezinárodních srovnání vystupuje různorodost konkrétních systémů tvorby zdrojů a zaměření centralizovaných sociálně-ochranných fondů uplatňovaných v jednotlivých zemích. Enormní je rozdílnost sazeb povinných odvodů u zaměstnavatelů z hlediska jejich výše a účelu. Na tvorbě zdrojů pro centralizované sociálně-ochranné fondy se v jednotlivých zemích značně diferencovaně podílejí i povinné odvody z hrubé mzdy zaměstnanců nebo ostatní výnosy daňové soustavy. Souhrnné sazby povinných odvodů i úhrnné daňové zatížení hrubých mezd, tj. část nákladů práce, které směřují do veřejného sektoru, tzv. daňová mezera, v mezinárodním srovnání vykazují značné rozdíly. Jejich interpretace musí přihlížet ke konkrétnímu modelu sociální ochrany. Údaje naznačují dva základní typy systémů sociální ochrany: 1. Vysoký stupeň sociální solidarity a přerozdělovacích procesů, pro který je typická vysoká úroveň povinných odvodů zaměstnavatelů i zaměstnanců do centralizovaných sociálně-ochranných fondů a značný rozsah i výše plnění z těchto fondů poskytovaných podle principu solidarity a na druhé straně relativně nižší úroveň čistých výdělků. Typickými představiteli států, které uplatňují tento systém, jsou kontinentální státy jako Francie, Itálie, Rakousko a Německo a severské země jako Švédsko nebo Finsko. Tento typ sociální ochrany uplatňuje také ČR a postkomunistické státy. 2. Individuální odpovědnost za řešení sociálních a zdravotních rizik, anglosaský model, je systém uplatňovaný ve Velké Británii a v Irsku. Nízkým povinným odvodům zaměstnavatelů i zaměstnanců odpovídají nízká zaručená plnění, avšak na druhé straně relativně vysoká úroveň hrubých a zejména čistých mezd, z nichž musí 10

11 1. Obsah a postavení nákladů práce v sociálně-ekonomických vztazích zaměstnanci zajišťovat svou osobní ochranu před sociálními riziky (nemoc, stáří, nezaměstnanost aj.). Uvedená typologie má velice hrubý a schematický charakter. 3 V praxi jednotlivých zemí se oba typy vzájemně prolínají, v Evropě se nesetkáme s jejich ryzí podobou (např. systém státního zdravotního zabezpečení ve Velké Británii). Specifické postavení zaujímá dánský model sociální ochrany financovaný z vysokých nepřímých daní, který vykazuje vysoký stupeň solidarity s výraznými rysy rovnostářství. Dominantní postavení daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ) pro financování sociálního zabezpečení se následně projevuje v její výši a v nízkém přímém zdanění práce, vysoké výdělkové a cenové hladině. 3 Většina zahraničních analytiků se odvolává na tří historicky vyvinuté typy sociálně-ekonomického modelu: - liberální s individuální odpovědností za řešení své sociální situace a své rodiny, vč. zdravotní péče, s výhradně osobní odpovědností za uplatnění na trhu a s nízkým rozsahem sociální politiky, např. USA, Kanada, Austrálie, - konzervativní, který charakterizuje paternalismus v rámci tradičního hierarchického uspořádání společnosti (křesťanská tradice a rodina), např. Německo a země kontinentální Evropy, - sociálně demokratický, s komplexní vládní sociální politikou zajišťující záchrannou síť a rovnost příležitostí a s vysokým stupněm solidarity v pojišťovenském a fiskálním systému, např. skandinávské země. Blíže: Esping-Anderson, G. The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton University, Press, New Jersey, 1990 Karel Zeman ve studii Reflexe vývoje specializačních profilů ekonomik členských států EU v české ekonomice, Institut integrace České republiky do evropské a světové ekonomiky, VŠE, Praha 2009 vymezuje podle stupně regulace trhů práce na s. 32 následující typy sociálně-ekonomického modelu v EU: - severský model (Dánsko, Finsko, Švédsko, Nizozemsko), - anglosaský model (Irsko, V. Británie), - kontinentální model (Belgie, Lucembursko, Rakousko, Francie, Německo), - středomořský model (Itálie, Španělsko, Portugalsko a Řecko), - skupinu nových členských postkomunistických států. 11

12 2. Makroekonomický a institucionální rámec pohybu nákladů práce v ČR 2. Makroekonomický a institucionální rámec pohybu nákladů práce v ČR Pro vývoj nákladů práce od 90. let do současností mělo v duchu konceptu levné práce v ČR zásadní význam nastavení základních vztahů mezi zaměstnanci, zaměstnavateli a státem v prvních letech ekonomické transformace: - tržní utváření mezd, kolektivní vyjednávání mzdových a pracovních podmínek, - státní rozpočet hradí náklady spojené se sociální situací zaměstnance a jeho rodiny, - na počátku transformace stát na sebe převedl náklady na výchovu nových pracovních sil, - pojišťovenský režim pokrývá základní finanční toky pro zajištění funkcí sociálního a zdravotního pojištění. Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání a zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě vytvořily institucionální rámec tržního utváření mezd a nákladů práce v podnikatelské sféře (zhruba 4/5 zaměstnanosti). Role státu se omezila na stanovení minimálních mzdových plnění (minimální mzda, minimální úroveň příplatků, zaručená mzda). Smyslem tohoto postupu je zabránit neodůvodněné diskriminaci zaměstnanců (např. podle pohlaví, věku, národnosti) a zajistit minimální rovné konkurenční prostředí na trhu zboží a služeb. Utváření platů v nepodnikatelské sféře si podrželo direktivní určování platových tarifů a dalších osobních náležitostí právními normami (zhruba 1/5 zaměstnanosti). Smyslem tohoto postupu je zajištění trvalého, kvalitního a racionálního výkonu činností a služeb institucí rozpočtové sféry a ochrana zájmů daňových poplatníků na efektivním vynakládání veřejných financí v oblasti odměňování za práci. Odměňování ve vysoké míře chrání zaměstnance před výkyvy nabídky a poptávky na trhu práce a tak zajišťuje stabilní podmínky funkcí veřejné zprávy, vzdělávacího systému, sociálního a zdravotního zabezpečení. Konkrétní projevy pohybu mezd, jako základní položky nákladů práce, v závislosti na společensko-ekonomické situaci, se projevují skrze chování rozdílných firemních mzdových systémů. Jejich podobu a pružnost určují: - vnější faktory: - situace na trhu zboží a služeb, - situace na trhu práce, - hospodářská a sociální politika, - vnitřní faktory: - způsob řízení firmy, - zájmy vlastníků, - zájmy managementu, - zájmy vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, - zájmy středně kvalifikovaných, popř. ostatních zaměstnanců, - zájmy sociálních skupin, - odborářská politika. 12

13 2. Makroekonomický a institucionální rámec pohybu nákladů práce v ČR Institucionálním rámcem utváření mezd se ČR blíží liberálnímu modelu Velké Británie. Mzdové vyjednávání neprobíhá na národohospodářské úrovni, maximálně se omezuje na odvětví, těžištěm je atomizovaná podniková úroveň. Závaznost vyšších kolektivních smluv je omezená a sjednaná minimální úroveň mzdových tarifů v praxi komplexně nepokrývá odvětví. Sociální partneři při mzdových vyjednáváních nemají možnost se opřít o doporučení speciálních institucí. V mnoha zemích generální a odvětvové dohody při sjednávání mzdové dynamiky operují s doporučením vyplývajícím ze mzdového indexačního mechanismu (Belgie, Řecko, Lucembursko, Finsko, Irsko, Portugalsko, Itálie). Významná role připadá i relaci k pohybu mezd a produktivity v okolních zemích, tj. k udržení konkurenceschopnosti (Belgie, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko). Sociální partneři se při vyjednávání často opírají o speciálně zřízené instituce na národohospodářské nebo odvětvové úrovni (např. Belgie, Finsko, Řecko, Nizozemsko, Irsko, Německo, Portugalsko, Švédsko, Itálie). 4 Rozsah a úroveň kolektivního vyjednávání stát ani sociální partneři v 90. letech systematicky nesledovali. Na vině byla rozdrobenost zaměstnavatelských organizací a odborů. Podle expertních odhadů v polovině 90. let kolektivní smlouvy vymezovaly a ochraňovaly mzdy pouze 1/3 zaměstnanců. Od roku 2002 rozšíření kolektivních smluv sleduje MPSV v Informačním systému o průměrném výdělku, od něhož data přejímá ČSÚ. Srovnatelné údaje za podnikatelskou sféru jsou k dispozici od roku Tabulka č. 1 Podíly zaměstnanců, placený čas, hrubé výdělky v podnikatelské sféře v režimu kolektivních smluv, relace k ostatním organizacím v % podíl zaměstnanců podnikatelské sféry 38,21 49,15 48,43 47,66 46,38 relace placených hodin v měsíci k průměru ostatních organizací relace průměrného měsíčního výdělku k průměru ostatních organizací relace mediánu měsíčního výdělku k mediánu ostatních organizací relace mediánu a průměrného měsíčního výdělku v režimu kolektivních smluv relace mediánu a průměrného měsíčního výdělku v ostatních organizacích 98,2 99,2 99,0 99,0 99,6 101,2 100,9 100,0 100,0 100,4 101,3 103,3 102,7 104,6 104,9 85,1 86,3 86,0 86,7 85,7 86,6 85,0 83,7 82,8 82,4 Zdroj: řada publikací ČSÚ Struktura mezd zaměstnanců za léta 2004 až 2008, kódy , , , , w , propočet VÚPSV Poznámka: Ostatní organizace jsou souhrnem údajů respondentů, kteří v šetření deklarovali, že kolektivní smlouvu nemají nebo údaj neuvedli. Uvedený rozsah kolektivního vyjednávání v ČR je v relaci k většině evropských zemí nízký. Navíc ve vysokém rozsahu mzdové a pracovní podmínky určuje zaměstnavatel svým jednostranným rozhodnutím a zaměstnanec se přizpůsobí nebo přechází do jiné organizace. Představu o rozšíření kolektivního vyjednávání v zemích EU, kde stát neurčuje statutární minimální mzdu, může poskytnout podíl zaměstnanců, jejichž minimální mzda se nachází v režimu kolektivního vyjednávání. 4 Blíže Barošová, M. Mzdová koordinácia na mikroúrovni v jednotlivých krajinách EÚ a v Nórsku. Bratislava: Výzkumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny,

14 2. Makroekonomický a institucionální rámec pohybu nákladů práce v ČR Tabulka č. 2 Podíl zaměstnanců, pokrytých minimální mzdou prostřednictvím kolektivních smluv ve vybraných zemích v roce 2004 (v %) země míra pokrytí Dánsko Finsko 90 Itálie 100 Rakousko 98 Německo¹ 69 Zdroj: Funk, Lesch: Minimum wage in Europe. Research Summary. Cologne Institute for Economic Research, 200,. s.7 Poznámka: ¹ rok 2003 V uvedených zemích v roce 2004 minimální mzdu negarantoval stát, byla výsledkem dohody sociálních partnerů. Příčiny malého rozšíření kolektivních smluv spočívají v nízké odborové organizovanosti českých zaměstnanců (diskreditace odborového hnutí vzhledem k jeho funkcím v totalitním režimu) a v relativně silných pozicích malých a středně velkých zaměstnavatelů, kteří vznikli v procesu transformace. Ve většině podniků, ve kterých působily odborové organizace před rokem 1990, pracují i v současnosti. Pro nové malé a středně velké firmy je typická absence odborů. Význam kolektivního vyjednávání v procesu utváření mezd a podmínek výkonu práce v ČR oslabují i omezené možnosti státu rozšiřovat platnost kolektivních smluv uzavřených na nadpodnikové úrovni na další subjekty. 5 Institut vyšších kolektivních smluv má zabránit neodůvodněným konkurenčním výhodám těch zaměstnavatelů, kteří se brání poskytovat svým zaměstnancům odměnu za práci a výhody v daném tržním segmentu a regionu obvyklé a přiměřené. V roce 1993 nahradily 50% daň z objemu mezd, kterou hradil zaměstnavatel, příspěvky na sociální a zdravotní pojištění (dále jen sociální pojištění ) ve výši 49,5 % vyplacených hrubých mzdových prostředků, které se rozložily na zaměstnavatele ve výši 36 % a na zaměstnance ve výši 13,5 %. 6 Výše zákonného pojištění se postupně snižovala na 45 % v roce Tabulka č. 3 Sazby sociálního a zdravotního pojištění a příspěvku na politiku zaměstnanosti (zdanění mezd) v % zúčtovaných mezd plátce zaměstnavatel 50,00 1) 36,00 35,25 35,00 34,00 zaměstnanec - 13,50 13,25 12,50 11,00 celkem 50,00 49,50 48,50 47,50 45,00 Zdroj: Höhne, S., Šťastná,A., Šlapák, M., Kozelský, T. Bulletin No 24, Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky Praha: VÚPSV, v.v.i. 2009, ISBN , dostupné na Poznámka: 1) daň z objemu mezd 5 6 blíže: nález Ústavního soudu č. 199/2003 Sb. ve věci návrhu na zrušení ustanovení 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání Forma financování systému sociálního a zdravotního zabezpečení pojistným je pro svůj parafiskální charakter (předem stanovený účel použití) výnosově bezpečná. 14

15 2. Makroekonomický a institucionální rámec pohybu nákladů práce v ČR Dislokace části sociálního pojištění na zaměstnance v roce 1993 provázela úprava daně z příjmu fyzických osob. Celkově se však daňové zatížení mezd zaměstnanců zvýšilo. Mzdová vyjednávání přihlížejí k daňovému břemenu a zaměstnanci, resp. odbory vyvíjejí v obdobích konjunktury tlak na růst hrubého výdělku, 7 tzn. zvyšují náklady práce. Tabulka č. 4 Skutečné zdanění hrubého výdělku na straně zaměstnance v % rok výdělek na fyzické osoby v metodice platné do roku 2008 výdělek na přepočtený počet zaměstnanců v metodice daňové břemeno daň z příjmů daňové břemeno daň z příjmů ,27 18, ,11 18, ,59 18, ,00 20, ,70 7, ,70 8, ,40 9, ,10 9, ,90 9, ,80 9, ,60 9, ,58 9,08 22,38 9, ,47 8,97 22,42 9, ,87 9,37 22,98 10, ,85 9,35 23,37 10, ,13 9,63 23,77 11, ,09 11,59 24,06 11, ,51 10,01 22,43 9, ,84 8,34 22,92 10, ,55 11, ,62 11, ,28 11,28 1 Zdroj: MPSV: Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech , MPSV 2009, dostupné na propočet VÚPSV. Poznámka: 1) superhrubá mzda, daňovým základem je hrubý výdělek zvýšený o zákonné sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem. Do roku 2007 se odvedené zákonné sociální pojištění při výpočtu daňového základu pro daň z příjmu ze závislé činnosti odečítalo. Zvýšení daňového břemene zaměstnance v roce 2008 o 3 procentní body, resp. o 0,7 p.b. v metodice sledování průměrné mzdy platné od roku 2009, vyplynulo z reformy veřejných financí , 9 která není kontinuální s procesem daňové blíže Baštýř I., Prušvic D., Vlach J. Náklady práce. Praha: VÚPSV, 2004, s , dostupné na blíže Průměrná mzda a evidenční počet zaměstnanců - Metodika. Praha: ČSÚ dostupné na Blíže Reforma veřejných financí Praha: MF ČR dostupné na 15

16 2. Makroekonomický a institucionální rámec pohybu nákladů práce v ČR reformy z roku Dvojí zdanění mzdy, přes daňovou fikci superhrubé mzdy, 10 která operuje s pojmem rovné daně (ve skutečnosti ploché daně), v roce 2009 částečně eliminovalo snížení pojistného na sociální zabezpečení na straně zaměstnance o 1,5 p.b. Daňové břemeno kleslo o 1,4 p.b. V nové metodice vykazování mezd na přepočtené stavy se daňové břemeno zaměstnanců dostalo pod úroveň roku Zaměstnavatelé se z tohoto titulu nemusí obávat tlaku odborů na vyrovnání výdělku o vyšší odvedenou daň z příjmu. Celkové zdanění práce u zaměstnavatelů a zaměstnanců se od roku 1990 vyvíjelo v proporcích, které uvádí následující tabulka. Tabulka č. 5 Skutečné zdanění práce v letech v % (průměrné hodnoty) % ze zúčtovaných mezd daňová mezera % ÚNP rozdíl v p.b. rozdíl v p.b. 68,9 56,7 57,3 57,1 58,9-11,8-10,0 45,3 40,9 40,9 40,7 42,2-4,6-3,1 Zdroj: MPSV: Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech , MPSV 2009, dostupné na Höhne,S., Šťastná,A., Šlapák, M., Kozelský, T. Bulletin No 24, Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky Praha: VÚPSV, v.v.i. 2009, ISBN , dostupné na propočet VÚPSV Poznámka: Daňová mezera je rozdíl mezi náklady práce zaměstnavatele a čistým výdělkem zaměstnance. Hospodářské subjekty, zejména nově vzniklé podniky ve velké privatizaci, se zbavily značné části, resp. zcela, sociálních funkcí, které plnily před rokem V českém právu mzda, definovaná jako odměna za práci, vytvořila prostor, aby na počátku transformace stát na sebe převzal řešení sociální situace zaměstnance a jeho rodiny. Státní rozpočet hradí i výchovu učňů. Podniky tak získaly a využily možnost optimalizace nákladů. Vedle institucionálního rámce formovalo pohyb nákladů práce vytvoření mzdového polštáře. V letech se rozevřela mezera mezi cenou práce a produktivitou. Mzdy, které se pohybují kolem 70 % úplných nákladů práce, reálně klesly o 1/3. 11 Vyrovnávání vzniklé disproporce skončilo až v letech , tj. v letech těsně před přistoupením ČR k EU. Během let tak náklady práce v ČR rostly vysokým tempem bez ohledu na pohyb produktivity práce a inflace. Pohyb mezd zaplňoval mezeru mezi výdělkovou úrovní a produktivitou. 10 Hrubá mzda + sociální a zdravotní pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti, které hradí zaměstnavatel, blíže Stulík R. Sjednocení vyměřovacího základu pro daně a odvody. MPSV, 2009 dostupné na 11 Při poklesu zaměstnanosti a společenské produktivity o necelou 1/10. 16

17 2. Makroekonomický a institucionální rámec pohybu nákladů práce v ČR Graf č. 1 Vývoj výdělku a produktivity práce v ČR v % (1989=100 %) 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60, bazický index v % HDP/pracovník čistý reálný výdělek reálný hrubý výdělek Zdroj: Höhne, S., Šťastná A., Šlapák M., Kozelský, T. Bulletin No 24, Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky Praha: VÚPSV, v.v.i. 2009, ISBN , dostupné na MPSV: Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech , MPSV 2009, dostupné na propočet VÚPSV Devalvace Kčs v letech 1990 a 1991 o zhruba 2/3 vytvořila měnový polštář s následnou vysokou mírou inflace. Cenová hladina podle odhadu VÚPSV v roce 1993 dosahovala zhruba 1/4 úrovně SRN. Měnová opatření provedená na počátku ekonomické transformace na makroúrovni vytvořila podnikům prostor pro nákladovou a mzdovou konkurenceschopnost v procesu orientace na evropské trhy. 12 Česká ekonomika patří k nejvíce otevřeným v rámci EU. 13 Podrobné statistické údaje však zatím nejsou dispozici, ani v rámci EU. Podle odhadů ČSÚ v roce 2007 dosahoval vývoz na produkci 31 % a na tržní produkci 35 %. Více než 90 % exportu tvořily průmyslové výrobky, český průmysl vyvážel přibližně 50 % své produkce. 14 Téměř 50 % podílu vývozu zboží a služeb na produkci v roce 2007 dosahovala Malta, kolem 40 % se pohybovaly Irsko, Belgie a Nizozemsko. Při konvergenci k proporcím EU si česká cenová hladina, vč. ceny práce, stále udržovala svoji nízkou úroveň. Vyrovnávání cenových hladin postupuje cestou inflace nebo zhodnocování národní měny, resp. oběma cestami. V rámci tohoto procesu se přibližují směnný kurz a parita kupní síly. ČR díky protiinflační politice ČNB po roce 2000 postupovala cestou zhodnocování měny. Materiálové a energetické vstupy do 12 blíže Švejcar, J. a kol. Česká republika a ekonomická transformace ve střední a východní Evropě. Academia 1997, ISBN Otevřenost české ekonomiky vyplývá z relativně vysokého podílu průmyslu. Obecně platí, že čím vyšší je váha průmyslu v národní ekonomice, tím vyšší jsou i dovozy a vývozy, služby se zatím v převážné míře spotřebovávají na domácím trhu. 14 blíže Rojíček, M. Statistika upřesňuje představy o otevřenosti české ekonomiky. Tisková zpráva ČSÚ z 5. března 2009, dostupné na 17

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize Tomáš Kozelský Jan Vlach VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc.

Více

Úroveň a pohyb nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných členských státech EU v letech 2000 a 2006

Úroveň a pohyb nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných členských státech EU v letech 2000 a 2006 Úroveň a pohyb nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných členských státech EU v letech 2000 a 2006 (monografie zaměřená na mezinárodní komparaci) Ivo Baštýř VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Publikace

Více

Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i.

Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. za rok 2013 1 Obsah Charakteristika VÚPSV, v.v.i... 6 1. Informace o složení orgánů VÚPSV, v.v.i. a o jejich činnosti...

Více

Srovnání úrovně a pohybu nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných státech EU

Srovnání úrovně a pohybu nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných státech EU Srovnání úrovně a pohybu nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných státech EU (Metodická a statistická analýza) Ivo Baštýř VÚPSV Praha 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Více

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti (sborník analýz sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných v české společnosti a v zemích Evropské

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

Jednotkové náklady práce - analýza vývoje a úrovně. David Prušvic Jan Vlach

Jednotkové náklady práce - analýza vývoje a úrovně. David Prušvic Jan Vlach Jednotkové náklady - analýza vývoje a úrovně David Prušvic Jan Vlach VÚPSV Praha 2006 Vydal Výzkumný ústav a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 27 výtisků,

Více

Flexibilní formy práce ve vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková Miriam Kotrusová Helena Vychová

Flexibilní formy práce ve vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková Miriam Kotrusová Helena Vychová Flexibilní formy práce ve vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková Miriam Kotrusová Helena Vychová VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša,

Více

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3.

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3. VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická Katedra regionální ekonomiky Regional analysis and programming (Studijní texty 3. vydání) Analýza a prognóza Ostrava 2007 OBSAH 1 Úvod 4 2 Pojetí a cíle ekonomické

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998

VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998 Ing. Jindra Čutková VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998 VP č. 8 Praha 1999 2 Názory a stanoviska v této studii jsou názory autorů a nemusí nutně odpovídat názorům ČNB. 3 4 Obsah

Více

Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a existenčního minima. Ivo Baštýř Jan Vlach Simona Severová

Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a existenčního minima. Ivo Baštýř Jan Vlach Simona Severová Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a existenčního minima Ivo Baštýř Jan Vlach Simona Severová VÚPSV, v.v.i. Praha 2014 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc.

Více

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti II

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti II Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti II (sborník analýz sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti) program Moderní společnost

Více

Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu

Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu Identifikační kód předmětu veřejné zakázky: ZVZ 184 označení projektu HR 165/07 Martin Holub, Milan Šlapák, Tomáš Kozelský, Robert

Více

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva Markéta Nekolová VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša,

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 ČERVEN 2007 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány GF VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost

Více

NÁRODNÍ PROGRAM REFOREM ČESKÉ REPUBLIKY 2008-2010

NÁRODNÍ PROGRAM REFOREM ČESKÉ REPUBLIKY 2008-2010 NÁRODNÍ PROGRAM REFOREM ČESKÉ REPUBLIKY 2008-2010 ČESKÁ REPUBLIKA říjen 2008 OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...4 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ...6 I. ÚVOD...7 II. VÝVOJ ČESKÉ EKONOMIKY...9 III. MAKROEKONOMICKÁ

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Ministerstvo financí Č.j. 10/46716/2003 ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR USNESENÍM Č. 624/2003 - červen 2003-1 OBSAH: I. Usnesení vlády II. Předkládací

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Národohospodářská poptávka a makroekonomická rovnováha. Vojtěch Spěváček. Working Paper CES VŠEM N o 4/2006

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Národohospodářská poptávka a makroekonomická rovnováha. Vojtěch Spěváček. Working Paper CES VŠEM N o 4/2006 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM Working Paper CES VŠEM N o 4/2006 Národohospodářská poptávka a makroekonomická rovnováha Vojtěch Spěváček

Více

Moderní společnost a její proměny. Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti

Moderní společnost a její proměny. Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti Moderní společnost a její proměny Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti program Moderní společnost a její proměny TP5 - DP1, registrační číslo projektu: 1J 047/05-DP1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Martina Malá Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie Důchodová reforma v České republice Martina Malá Bakalářská

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

NÁKLADY PRÁCE A VLIV JEJICH VÝŠE NA PŘÍLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC DO ČR

NÁKLADY PRÁCE A VLIV JEJICH VÝŠE NA PŘÍLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC DO ČR NÁKLADY PRÁCE A VLIV JEJICH VÝŠE NA PŘÍLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC DO ČR Úřad vlády České republiky Odbor analýz a informací Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Definice...

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2007 Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových

Více