PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ LIBERECKÉHO KRAJE"

Transkript

1 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ LIBERECKÉHO KRAJE Posouzení vlivu Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje na životní prostředí dle zák. č. 244/92 Sb.

2 Posouzení vlivu Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje na životní prostředí dle zák. č. 244/92 Sb. Zhotovitel: ECO-ENVI-CONSULT Sladkovského Jičín Oprávněná osoba: RNDr. Tomáš Bajer, CSc. Bělehradská 292 Sladkovského Pardubice Jičín tel.: držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01 Sb., č.osvědčení 2719/4343/OEP/92/93 (leden 2004 ) 2

3 Posouzení vlivu Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje na životní prostředí dle zák. č. 244/92 Sb. Posouzení vlivu Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje na životní prostředí zpracoval: RNDr. Tomáš Bajer, CSc. držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01 Sb., č.osvědčení 2719/4343/OEP/92/93 Ing. Zdeněk Obršál držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01 Sb., č.osvědčení 6890/218/OPV/93 (leden 2004) ) 3

4 OBSAH ÚVOD... 7 A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI A ZPRACOVATELI POH LIBERECKÉHO KRAJE A 1. OZNAMOVATEL A 2. IČO: A.3. SÍDLO A.4. JMÉNA A PŘÍJMENÍ OPRÁVNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ OZNAMOVATELE A.5. ZPRACOVATEL POH LIBERECKÉHO KRAJE A.6. SÍDLO ZPRACOVATELE A.7. JMÉNA A PŘÍJMENÍ OPRÁVNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ ZPRACOVATELE B. ÚDAJE O ZÁMĚRU B.1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STÁVAJÍCÍM ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V LIBERECKÉM KRAJI - (POSOUZENÍ ANALYTICKÉ ČÁSTI POH) B.2.SOULAD OBSAHU POH LIBERECKÉHO KRAJE S 41 A 43 ZÁKONA ČÍSLO 185/2001 SB. A 27 VYHLÁŠKY MŽP ČÍSLO 383/2001 SB B.3.SOULAD POH LIBERECKÉHO KRAJE SE ZÁVAZNOU ČÁSTÍ POH ČR NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÍSLO 197/2003 SB. 20 B.3.1. Opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností dle POH ČR B.3.2. Zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady dle POH ČR B.3.3. Zásady pro nakládání s vybranými odpady a zařízeními podle části čtvrté zákona o odpadech B Odpady s obsahem PCB a zařízení je obsahující B Odpadní oleje B Baterie a akumulátory B Kaly z čistíren odpadních vod B Odpady z výroby oxidu titaničitého B Odpady z azbestu B Autovraky B.3.4. ZÁSADY PRO VYTVÁŘENÍ JEDNOTNÉ A PŘIMĚŘENÉ SÍTĚ ZAŘÍZENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY DLE POH ČR B.3.5. ZÁSADY PRO ROZHODOVÁNÍ VE VĚCECH DOVOZU A VÝVOZU ODPADŮ DLE POH ČR B.3.6. PODÍL RECYKLOVANÝCH ODPADŮ POH ČR B.3.7. PODÍL ODPADŮ UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY B.3.8. MAXIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ ORGANICKÉ SLOŽKY VE HMOTĚ UKLÁDANÉ DO SKLÁDEK POH ČR B.4. SOULAD A PROVÁZANOST HLAVNÍCH CÍLŮ POH LIBERECKÉHO KRAJE S KONCEPČNÍMI A ROZVOJOVÝMI KRAJSKÝMI DOKUMENTY C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ D.1. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH STRATEGICKÝCH CÍLŮ A ZVOLENÝCH INDIKÁTORŮ POH LIBERECKÉHO KRAJE D.1.1. OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ, OMEZOVÁNÍ JEJICH MNOŽSTVÍ A NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ D.1.2. ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY D.1.3. ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S VYBRANÝMI ODPADY A ZAŘÍZENÍMI PODLE ČÁSTI 4 ZÁKONA O ODPADECH D Odpady s obsahem PCB a zařízení je obsahující D Odpadní oleje...46 D Baterie a akumulátory D Kaly z čistíren odpadních vod D Odpady z výroby oxidu titaničitého

5 D Odpady z azbestu D Autovraky D Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady D Zásady pro rozhodování ve věcech dovozu a vývozu odpadů D Podíl recyklovaných odpadů D Podíl odpadů ukládaných na skládky D Maximální množství organické složky ve hmotě ukládané do skládek D.2. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ POH LIBERECKÉHO KRAJE (SMĚRNÁ ČÁST POH) Z HLEDISKA VLIVŮ NA OBYVATELSTVO A ŽP D.3. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MIMOŘÁDNÝCH STAVECH D.4. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ D.5. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI ZPRACOVÁNÍ POH LIBERECKÉHO KRAJE D.6.CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ POH LIBERECKÉHO KRAJE E. VARIANTY ŘEŠENÍ F. ZÁVĚR G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU H. PŘÍLOHA

6 POUŽITÉ ZKRATKY BAT BRKO CeHO CEMC ČEÚ ČGÚ ČHMÚ ČSÚ ČIŽP EMS/EMAS EU/ES EVVO FCHÚ FNM GIS HDP CHOPAV IMS ISS IPCC IPPC ISO ISO ISOH ICZÚJ ISVS KISO MMR MPO KOH KÚ LK MŠMT MV MZd MZe MŽP NSKO NUTS OECD OEEZ OKEČ OkÚ PCB POH POHK ppm PZP RAMIS RES ROC SEA SFŽP ČR SDO SISD SLSD SNO SPŽP SEZ SZÚ ÚSES VÚC VÚV T.G.M Nejlepší dostupné technologie z hlediska životního prostředí Biologicky rozložitelný kompostovatelný odpad Centrum pro hospodaření s odpady České ekologické manažerské centrum Český ekologický ústav Český geologický ústav Český hydrometeorologický ústav Český statistický ústav Česká inspekce životního prostředí Systémy environmentálního řízení Evropská unie/společenství Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Fyzikálně-chemická úprava Fond národního majetku Geografický informační systém Hrubý domácí produkt Chráněná oblast přirozené akumulace vod Institut pro místní správu Institut státní správy Mezinárodní panel o změnách klimatu Integrovaná prevence a kontrola znečištění Mezinárodní organizace pro standardizaci Informační systém o odpadech (ČEÚ) Informační systém odpadového hospodářství (CeHO) Identifikační číslo základní územní jednotky Informační systém veřejné správy Krajský informační systém o odpadech Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu Koncepce odpadového hospodářství Krajský úřad Liberecký kraj Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo vnitra Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí Nebezpečné složky komunálního odpadu Územní statistická jednotka používaná v EU Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Odpad elektrických a elektronických zařízení Odvětvová klasifikace ekonomických činností Okresní úřad Polychlorované bifenyly Program/plán odpadového hospodářství Plán odpadového hospodářství kraje Podíl z miliónu Přenosné zdroje proudu Regionální a municipální informační systém Registr ekonomických subjektů Regionální odpadové centrum Strategic Environmental Assessment Státní fond životního prostředí České republiky Stavební a demoliční odpady Stabilní integrovaný sběrný dvůr Stabilní lokální sběrný dvůr Spalovna nebezpečných odpadů Státní politika životního prostředí Staré ekologické zátěže Společnost pro zvláštní účel Územní systém ekologické stability Velký územní celek Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka 6

7 Úvod PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ LIBERECKÉHO KRAJE Zákon číslo185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, definuje v 4 odstavec d) pojem nakládání s odpady jako shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přepravu a dopravu, skladování, úpravu, využívání a odstraňování odpadů. Nejvýznamnějšími činnostmi v oblasti nakládání s odpady, z hlediska vlivů na životní prostředí, jsou způsoby jejich využívání nebo odstraňování. Způsoby využívání odpadů jsou specifikovány v příloze číslo 3 zákona a pod kódovým označením R1 R13 jsou rozděleny do 13 oblastí. Způsoby odstraňování jsou specifikovány v příloze číslo 4 zákona a pod kódovým označením D1 D15 jsou rozděleny do 15 oblastí. Posouzení vlivů POH na životní prostředí nemůže pracovat s tak rozsáhlým souborem způsobů využívání nebo odstraňování odpadů. V POH neexistuje ani dostatečně podrobná informační základna o jednotlivých způsobech, ze které by se daly hodnotit konkrétní vlivy jednotlivých způsobů na životní prostředí. Vlivy každého konkrétního zařízení na využívání nebo odstraňování odpadů, provozované v různých místech kraje, různými provozovateli a často i na různých technologických zařízeních, na jednotlivé složky životní prostředí mohou být velmi významně odlišné. Činnosti je proto nutno agregovat tak, aby členění v co největší míře respektovalo základní pojmy uváděné v zákonných předpisech, a současně aby bylo co nejjednodušší, odpovídající dosažitelným informacím a v praxi používaným postupům, ale i potřebám strategického hodnocení vlivu na životní prostředí. Na základě uvedených argumentů jsou například v posouzení vlivu POH ČR na životní prostředí způsoby nakládání s odpady vymezeny takto: 1. Sběr, třídění a přeprava odpadů 2. Materiálové využití odpadů 3. Energetické využití odpadů (spalování s využitím energetického obsahu) 4. Úprava odpadů fyzikálními, chemickými a biologickými postupy 5. Kompostování odpadů 6. Spalování odpadů bez využití energetického obsahu 7. Skládkování odpadů 8. Konečné uložení odpadů. Způsoby 1-5 lze řadit pod pojem využívání odpadů, způsoby 6-8 patří mezi základní postupy odstraňování odpadů. V rámci POH Libereckého kraje jsou specifikovány následující způsoby nakládání s odpady: Fyzikálně chemické postupy Třídění Recyklace, získání složek, druhotné suroviny Regenerace Solidifikace, vitrifikace Chemická úprava Biologické metody Kompostování Biologická dekontaminace Anaerobní rozklad Zneškodnění Spalování Spalování s využitím tepla Skládkování Ukládání do podzemních prostor 7

8 Skladování Využití jako druhotná suroviny Dovoz Vývoz Liberecký kraj vznikl na základě zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Liberecký kraj se administrativně člení na 4 okresy (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily) a 21 spádových území pověřených úřadů, které dohromady zahrnují 216 obcí, z toho 36 se statutem města. Liberecký kraj byl podle nomenklatury územních statistických jednotek EU - NUTS vymezen Usnesením vlády ČR č. 707 ze dne jako součást NUTS 2 Severovýchod, která se skládá ze tří krajů Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického. Severovýchod patří jak rozlohou, tak i počtem obyvatel k největším v republice. Vypracování POH, na který je vypracována předkládaná SEA, předcházelo vypracování Koncepce odpadového hospodářství Libereckého kraje. Koncepce OH Libereckého kraje konstatuje, že dominantním způsobem nakládání s odpady na území Libereckého kraje v roce 1999 byla úprava nebo využití odpadů fyzikálními a biologickými postupy, které představovalo 41% z veškerých evidovaných odpadů (pro neúplnou evidenci odpadů za rok 1998 není analyzován rok 1998 ani meziroční pohyby index 99/98). Skládkováno bylo 22% evidovaných odpadů; materiálově bylo využito 16% evidovaných odpadů; energeticky bylo využito 9% evidovaných odpadů. Skladováno bylo 9% evidovaných odpadů na území Libereckého kraje; kompostování, anaerobní rozklad a vývoz představovaly souhrnně pouze 3% evidovaných odpadů. Ve srovnání s ČR je nadprůměrným způsobem nakládání s odpady na území Libereckého především solidifikace, vitrifikace, bitumenizace (41% evidovaných odpadů v ČR), regenerace kyselin, zásad, rozpouštědel (11%); chemická úprava (11%); spalování a termické zneškodnění s využitím tepla (7%). Dominantním způsobem nakládání s odpady na území Libereckého kraje v roce 2000 byla stejně jako v roce 1999 úprava nebo využití fyzikálními a biologickými postupy, které představovalo 33% z veškerých evidovaných odpadů. Materiálově bylo využito 29% evidovaných odpadů, skládkováno bylo 17% evidovaných odpadů; energeticky využito 16% evidovaných odpadů. Skladováno bylo 4% evidovaných odpadů na území Libereckého kraje; dovoz a vývoz představovaly souhrnně pouze 1% evidovaných odpadů. V případě nakládání s nebezpečnými odpady na území Libereckého kraje v roce 2000 bylo nejvíce odpadů podrobeno úpravě nebo využití fyzikálními postupy - 81% evidovaných odpadů, skladováno bylo 9% a materiálově využito 7%. V rámci KOH jsou prezentovány základní informace o systémech nakládání s vybranými odpady na území kraje. Z uvedených informací o systémech nakládání s odpady vyplývá, že v Libereckém kraji existují významné regionální kapacity pro skládkování odpadů, energetické využití odpadů, sběr a úpravu šrotů a druhotných surovin (plastů), zpracování odpadů elektrošrotu, regeneraci odpadních olejů, kompostování odpadů, zpracování a využití stavebních odpadů, zpracování živočišných odpadů, dekontaminaci a biodegradaci odpadů, úpravu odpadů fyzikálními a biologickými postupy. 8

9 Dále z KOH Libereckého kraje vyplývá, že u komunálního odpadu je k dispozici moderní spalovací kapacita (spalovna komunálního odpadu TERMIZO) t/rok. Jedná se o dostatečnou kapacitu nejen pro Liberecký kraj, ale je využívána také z okolních krajů. Ve spalovně existuje stavební připravenost i pro případné rozšíření kapacity na dvojnásobek. Spalovací kapacita je v Libereckém kraji také saturována u odpadů z humánní a veterinární medicíny (kapacita zařízení 400 t/rok), produkce odpadů 442 tun/1999. Opačně lze hodnotit situaci u nebezpečných průmyslových odpadů, kde významná krajská spalovací kapacita na odpovídající technické a ekologické úrovni chybí (produkce nebezpečných průmyslových odpadů cca 9600 tun/1999). Otázkou je i další životnost stávajících spalovacích zařízení a případná potřeba rekonstrukce s ohledem na emisní požadavky nových právních předpisů. Celková kapacita skládek skupiny I a II je na území Libereckého kraje m 3. Celková kapacita skládek komunálního odpadu na území Libereckého kraje je 2,9 mil. m 3 (z toho skládka Košťálov 2,5 mil. m 3 ), což při produkci komunálního odpadu t/rok a způsobu ukládání (koeficient hutnění min. 1) dává výhled do roku V meziokresním srovnání z pohledu životnosti skládek komunálního odpadu si nejlépe stojí okres Semily (104 let). Tyto hodnoty mají jen hrubě orientační charakter, protože nezohledňují meziokresní a mezikrajový pohyb komunálního odpadu. Skládka nebezpečného odpadu skupiny IV. v Libereckém kraji chybí. Z celkového počtu obcí Libereckého kraje má zaveden v nějaké podobě sběr druhotných surovin cca 56% obcí. Do systému EKO-KOM je pak v Libereckém kraji zapojeno k obcí (76% obyvatel kraje). Na základě výsledků I. pololetí roku 2001 je reálný předpoklad na vytřídění tun druhotných surovin; průměrná měrná výtěžnost dosáhne úrovně 13 kg/obyvatele.rok (včetně výkupu ve sběrnách a sběrných dvorech). Nejvyšší výtěžnost dosahují kovy (37% z celkového výskytu v komunálním odpadu, včetně výkupu ve sběrnách), papír (28% z celkového výskytu v komunálním odpadu, včetně výkupu ve sběrnách), sklo (23% z celkového výskytu v komunálním odpadu) a plasty (11%). Pro každý strategický cíl jsou potom v návrhové části Koncepce odpadového hospodářství Libereckého kraje formulovány varianty jeho dosažení. Výběr optimální varianty byl proveden v rámci analýzy proveditelnosti na základě předem definovaných kriterií, která reflektují jednak priority rozvoje Libereckého kraje, jednak respektují významné dokumenty v oblasti odpadového hospodářství. Protože varianty pro dosažení jednotlivých strategických cílů byly řešeny v KOH a v rámci schvalování KOH byla vybrána optimální varianta, je v rámci posuzovaného POH již hodnoceno pouze vybrané řešení pro splnění konkrétních strategických cílů. 9

10 A. Údaje o oznamovateli a zpracovateli POH Libereckého kraje A 1. Oznamovatel A 2. IČO: Liberecký kraj U jezu 642/2a Liberec A.3. Sídlo Liberecký kraj U jezu 642/2a Liberec A.4. Jména a příjmení oprávněných zástupců oznamovatele RNDr. Pavel Pavlík hejtman Libereckého kraje Ing. Jaroslava Janečková vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství A.5. Zpracovatel POH Libereckého kraje ISES s.r.o. M.J.Lermontova Praha 6 A.6. Sídlo zpracovatele ISES s.r.o. M.J.Lermontova Praha 6 A.7. Jména a příjmení oprávněných zástupců zpracovatele Ing. Vladimír Klatovský Csc. Ing. Pavel Rejlek Ing. Bohumil Černík 10

11 B. Údaje o záměru B.1. Základní údaje o stávajícím způsobu nakládání s odpady v Libereckém kraji - (posouzení analytické části POH) Základní údaje o stávajícím způsobu nakládání s odpady v Libereckém kraji jsou v rámci posuzovaného POH Libereckého kraje předmětem kapitoly 2.2. analytické části POH Libereckého kraje. Údaje jsou členěny do následujících kapitol: 2.2 Základní údaje o nakládání s odpady Produkce odpadů Celková produkce odpadů Produkce komunálního odpadu Nakládání s odpady Způsoby nakládání s odpady Nakládání s komunálním odpadem Zařízení pro nakládání s odpady Zařízení pro nakládání s odpady krajského významu a celorepublikového významu Vyhodnocení dostatečnosti technické vybavenosti území Zabezpečení odpadového hospodářství Oprávněné osoby Informační zabezpečení výkonu veřejné správy Náklady na odpadové hospodářství Regionální specifika Vztah ke koncepčním a rozvojovým dokumentům kraje Staré zátěže Souhrn kapitoly Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství Klíčové problémy odpadového hospodářství Libereckého kraje Vyhodnocení souladu OH kraje se závaznou částí POH ČR Základní charakteristika produkce odpadů je v POH LK uvedena v tabulce a. V kapitole Celková produkce odpadů je uvedena rozsáhlá specifikace odpadů, kde z celorepublikového srovnání v závěru vyplývá, že Liberecký kraj byl v roce 2001 nadprůměrný, dále jsou specifikovány odpady, které jsou v celkové produkci nejvýznamněji zastoupeny jakož i odpady, které při meziokresním srovnání v rámci Libereckého kraje vycházejí jako výjimečné. Kromě jiného lze v uvedeném materiálu této kapitoly zaznamenat informace, kde nelze zcela vystihnout smysl a podstatu uváděných skutečností. Pro ilustraci lze uvést, že POH v této kapitole uvádí: Dominantním způsobem nakládání s odpady na území Libereckého kraje v roce 2000 byla stejně jako v roce 1999 úprava nebo využití fyzikálními a biologickými postupy, které představovalo 33% veškerých evidovaných odpadů. Materiálově bylo využito 29% evidovaných odpadů, skládkováno bylo 17% evidovaných odpadů; energeticky využito 16% evidovaných odpadů. Skladováno bylo 4% evidovaných odpadů na území Libereckého kraje; dovoz a vývoz představovaly souhrnně pouze 1% evidovaných odpadů. 11

12 V případě nakládání s nebezpečnými odpady na území Libereckého kraje v roce 2000 bylo nejvíce odpadů podrobeno úpravě nebo využití fyzikálními postupy 81% evidovaných odpadů, skladováno 9% a materiálově využito 7%. Uvedené konstatování POH bude komentováno v závěru této kapitoly. POH konstatuje, že nakládání s odpady je první kapitolou analytické části, která vedle oficiálních statistických údajů prezentuje také specifické lokální informace o reálné situaci v nakládání s odpady. Základní informace o způsobech nakládání s odpady na území Libereckého kraje byly zpracovány na základě databáze Informačního systému o odpadech CeHO VÚV T.G.M. Obsah a náplň této sumarizační tabulky je komentován v další části předkládané SEA. Kapitola POH Libereckého kraje obsahuje Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství a základní klíčové problémy odpadového hospodářství. Z hlediska vyhodnocení stavu odpadového hospodářství je konstatováno, že dominantním způsobem nakládání s odpady na území Libereckého kraje byla v roce 2000 úprava nebo využití fyzikálními a biologickými postupy, které představovalo 33% veškerých evidovaných odpadů; v případě komunálních odpadů bylo v roce 2000 nejvýznamnější spalování a energetické využití 36,8% evidovaného komunálního odpadu. Je uvedeno, že ve srovnání s ČR se na území Libereckého kraje v roce 2000 jednalo o významně vyšší podíl energetického využití komunálního odpadu. Z hlediska budoucích požadavků na technickou vybavenost území pro nakládání s odpady z POH Libereckého kraje vyplývá, že vyřešenou oblastí je v současné době pouze zařízení pro energetické využití směsného komunálního odpadu (TERMIZO Liberec) a skládky komunálních odpadů; významný deficit je uváděn především v oblasti separace a materiálového využití komunálního odpadu, nakládání s objemnými odpady a zařízeních pro demontáž autovraků a elektrošrotu. V POH Libereckého kraje je dále uvedeno, že na území Libereckého kraje působí dostatek kapitálově silných oprávněných osob s bohatým zahraničním know-how, schopných zvládnout budoucí požadavky na moderní odpadové hospodářství. Závěr analytické části POH Libereckého kraje konstatuje následující skutečnosti: a) chybějící technická vybavenost území (s výjimkou zařízení na energetické využití komunálního odpadu a skládek), b) chybějící nástroje kraje (administrativní, ekonomické) k podstatnému ovlivnění systému nakládání s odpady na svém území, c) disproporce mezi požadavky ze strany státu v oblasti materiálového využití komunálního odpadu a možnostmi (především finančními) obcí a občanů, d) absence věrohodných dat o produkci a způsobech nakládání s odpady e) geologická bariéra a těsnění skládek neodpovídá požadavkům Směrnice 1999/31/EC (kromě skládek Chotyně II. a Košťálov). V tabulce a. je poté uveden soulad odpadového hospodářství kraje se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství ČR. Stanovisko zpracovatelského týmu SEA: Hodnocení potenciálního rizika způsobů nakládání s odpady pro životní prostředí je v souladu s POH ČR založeno na předpokladu, že na jedné straně je užit způsob nakládání s odpady respektující platnou právní úpravu a že užitá technologie je porovnatelná s nejlepší dostupnou technologií, avšak na druhé straně daný způsob 12

13 nakládání s odpady svou podstatou nemůže vyloučit problematické situace, jejichž dopad na životní prostředí je nutno odpovědně zvážit. V tomto smyslu obdobně jako v POH ČR nejsou zvažovány ani technologicky již překonané a právně nepřijatelné způsoby nakládání s odpady, ani mimořádně vyspělé technologie, jejichž běžná aplikace zatím není reálná a ani právně vyžadovaná. Dle názoru zpracovatelského týmu SEA uvedená analytická část obecně postrádá základní objasnění uváděných způsobů nakládání s odpady uvedených v tabulce a, přičemž některé zde uvedené způsoby nakládání lze označit za ne zcela konkrétní jak z hlediska způsobu odstranění odpadů, tak z hlediska struktury odpadů takto odstraňovaných. Kromě již uvedeného způsobu fyzikálně chemické postupy se jedná například v tabulce a o uváděný způsob nakládání zneškodnění nebo recyklace, získání složek, DS nebo skladování. Je však skutečností, že uvedená struktura tabulky není výsledkem podkladů řešených zpracovatelským týmem POH, ale byla převzata z ISOH CeHO. Názorem zpracovatelského týmu SEA je, že řada údajů jak z hlediska způsobu odstraňování odpadů (viz výše citované některé způsoby odstraňování odpadů), tak i z hlediska uváděného podílu kraje na ČR je nepřesná a nevěrohodná. Pro zvýšení věrohodnosti dat o produkci odpadů jsou u některých odpadů uvedeny i další hodnoty, které jsou prezentovány jako data z výpočtu nebo vlastního šetření, provedeného zpracovateli POH. Tak např. evidovaná produkce komunálního odpadu byla konfrontována z výsledky vlastních výpočtů provedených na základě údajů o počtech obyvatel, způsobu vytápění a měrných hodnot produkce komunálního odpadu na obyvatele podle způsobu vytápění bytů (Program VaV MŽP 720/2/00 Intenzifikace sběru, přepravy a třídění komunálního odpadu, 2002). Produkce odpadů, stanovená těmito postupy vykazuje významné odchylky od evidované produkce. K těmto výsledkům bylo přihlíženo i při formulování požadavků na dovybavenost území. Podrobnější rozbor by dle názoru zpracovatelského týmu SEA zasluhovala pro potřeby strategie požadavků a závěrů vyplývající z POH Libereckého kraje minimálně problematika týkající se obecných údajů o vývoji vývozu odpadů z Libereckého kraje (co do struktury vyvážených odpadů a cílového způsobu odstraňování po jeho vyvezení). Uvedené údaje by z hlediska požadavků vyplývajících z POH mohly mít význam, pokud by se jednalo o strukturu odpadů, pro které není v rámci kraje příslušná odpovídající kapacita z hlediska konečného odstranění vyvážených odpadů, které představují 3,59% ( tun/rok) z celkové produkce odpadů v Libereckém kraji v roce Například POH České republiky udává následující stručné charakteristiky způsobů nakládání s odpady: Sběr, třídění a přeprava odpadů Způsob nakládání, při kterém jsou odpady soustřeďovány, tříděny a případně přepravovány za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění. Materiálové využití odpadů Způsob nakládání, při kterém jsou odpady využity k náhradě prvotních surovin nebo k využití látkových vlastností odpadů (především technologie R2 - R9 dle přílohy č.3 zákona č.185/2001 Sb.). Energetické využití odpadů (spalování s využitím energetického obsahu) Způsob nakládání, při kterém jsou odpady využity k získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie (především technologie R1 přílohy č.3 zákona č.185/2001 Sb.). 13

14 Úprava odpadů (fyzikálními, chemickými a biologickými postupy) Způsob nakládání, při kterém jsou řízeně měněny fyzikální, chemické nebo biologické vlastnosti odpadů za účelem jejich lepšího využití, odstraňování nebo pro snížení objemu, případně nebezpečných vlastností (například technologiemi R11, R12, D8, D9, D13, D14 dle příloh č.3 a č.4 zákona č.185/2001 Sb.). Kompostování odpadů Způsob nakládání, při kterém jsou odpady využity k následné aplikaci do půdy, která je přínosem pro zemědělství využitím biologických vlastností odpadů (například technologie R10 dle přílohy č.3 zákona č.185/2001 Sb.). Spalování odpadů (bez využití energetického obsahu) Způsob nakládání, při kterém jsou vzniklé odpady odstraňovány spalováním na pevnině bez využití jejich energetického obsahu (především technologie D10 přílohy č.4 zákona č.185/2001 Sb.). Skládkování odpadů Způsob nakládání, při kterém jsou odpady trvale a řízeně odstraňovány ukládáním na skládky v úrovni nebo pod úrovní terénu (především technologie D1 přílohy č.4 zákona č.185/2001 Sb.) Konečné uložení odpadů Způsob nakládání, při kterém jsou odpady trvale a řízeně odstraňovány ukládáním do podzemních prostor s úmyslem je tam ponechat, přičemž tyto prostory nejsou zabezpečeny jako skládky odpadů (především technologie D12 přílohy č.4 zákona č.185/2001 Sb.) Ze souhrnné tabulky porovnávající soulad odpadového hospodářství Libereckého kraje se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství ČR (tab a) vyplývá různá míra shody, přičemž v některých zásadách pro nakládání s vybranými odpady a zařízeními není míra shody díky absenci informací uvedena vůbec. V tabulce a. se sice hodnotí podíl Libereckého kraje na celkové produkci ČR v procentech což lze ze strany zpracovatelského týmu SEA označit za vcelku nevýznamné porovnání avšak ve vztahu ke smyslu a využití celého materiálu není hodnocen trend vývoje. Zatímco u většiny odpadů v bilanci ČR je produkce ustálená, klesající nebo stoupající, ale vždy bez větších výkyvů, z prezentovaných materiálů POH LK vyplývá, že vývoj produkce některých odpadů v Libereckém kraji má opačný trend a v řadě případů však roční produkce značně kolísá a liší se až o několik set procent, aniž by tyto významné odchylky byly nějak podrobněji v POH komentovány. Uvedená skutečnost by v rámci analytické části POH měla být dle názoru zpracovatelského týmu SEA primárním východiskem pro celkové plnění vytyčených strategických cílů, stanovených jako výsledek zpracované KOH. Kapitola analytické části je zatížena řadou údajů (str.13 až 15) jejichž význam respektive smysl pro celkovou koncepci a význam POH je diskutabilní. Kromě toho uvedená kapitola obsahuje některé pasáže, jejichž smysl respektive význam není zcela zřejmý. Jako příklad lze uvést text 4 odstavců před tabulkou f, kde je uvedeno: V roce 2000 veřejná správa a obrana; zemědělství; stavebnictví; velkoobchod; výroba dvoustopých motorových vozidel, přívěsů a návěsů; výroba nábytku a ostatní zpracovatelský průmysl; výroba ostatních nekovových minerálních výrobků; výroba a rozvod vody. V roce 2001 veřejná správa a obrana; zemědělství a myslivost; stavebnictví; výroba ostatních nekovových minerálních výrobků; odstraňování odpadních vod; výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé vody, výroba dvoustopých motorových vozidel. V roce 2000 to je velkoobchod; výroba dvoustopých motorových vozidel, přívěsů a návěsů; výroba ostatních nekovových minerálních výrobků; vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek; zemědělství; výroba kovů vč. hutního zpracování. V roce 14

15 2001 to je výroba ostatních nekovových minerálních výrobků; výroba dvoustopých motorových vozidel, přívěsů a návěsů; odstraňování odpadních vod; výroba kovů vč. hutního zpracování. V roce 2000 obory dobývání a úprava uranových a thoriových rud (44%); výroba nábytku a ostatní zpracovatelský průmysl (22%); vydavatelství,tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek (15%); textilní průmysl (11%); výroba dvoustopých motorových vozidel (10%); rekreační, kulturní a sportovní činnost (9%). V roce 2001 obory dobývání a úprava uranových a thoriových rud (34%); výroba dvoustopých motorových vozidel (11%); textilní průmysl (10%); lesnictví, těžba dříví (10%); výroba nábytku a ostatní zpracovatelský průmysl (9%). V roce 2000 vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek (74%); výroba nábytku a ostatní zpracovatelský průmysl (50%); dobývání a úprava uranových a thoriových rud (49%); výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (33%); výroba dvoustopých motorových vozidel (31%); textilní průmysl (25%); velkoobchod (23%); výroba strojů a zařízení (14%); výroba a rozvod vody (14%); lesnictví a těžba dříví (11%); zpracování druhotných surovin (11%); zemědělství (10%). V roce 2001 dobývání a úprava uranových a thoriových rud (75%); výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (59%); výroba dvoustopých motorových vozidel (27%); textilní průmysl (24%); výroba nábytku a ostatní zpracovatelský průmysl (14%); prodej, údržba a opravy motorových vozidel a prodej pohonných hmot (13%); výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (12%); výroba a rozvod vody (12%). Dále se v meziokresním porovnání uvádí okresy s nadprůměrnou produkcí a tyto, odchylky se zdůvodňují různou evidenční disciplinou v jednotlivých okresech. Dle názoru zpracovatelského týmu SEA však absentuje posouzení vazby na možné producenty a s nimi související vznik charakteristických odpadů, které se pak nestávají výjimečnou produkcí. Jsou-li tedy v rámci zájmového území taková odvětví, měl by být proveden odpovídající podrobnější rozbor důvodů vzniku vybraných druhů odpadů, v POH nyní specifikovaných jako výjimečné odpady. Obdobně by v základní textové části analytické části POH mohlo být provedeno zhodnocení vývoje způsobu nakládání s odpady v Libereckém kraji (tab a), Z tohoto vývoje by měly vycházet i následné koncepční návrhy na způsoby řešení odstraňování odpadů v rámci řešených časových horizontů. Klasickým příkladem v této tabulce, vyžadující nutně bližší komentář je způsob nakládání s odpady označený jako zneškodnění (aniž je tento způsob odstranění odpadů v této tabulce nějak konkretizován), kde pro rok 1999 je uvedeno množství odpadů tun, v roce 2000 potom tun a v roce 2001pouze 25 tun. Uvedené informace bez podrobnějšího vysvětlení nemají prakticky žádnou vypovídací schopnost a nelze z nich odvozovat návrhy opatření pro další období. Obdobně lze komentovat další informaci této kapitoly POH, která uvádí, že dominantním způsobem nakládání s odpady na území Libereckého kraje v roce 2000 byla stejně jako v roce 1999 úprava nebo využití fyzikálními a biologickými postupy, které představovalo 33% veškerých evidovaných odpadů. Pokud není konkrétněji uvedeno jaké odpady a jakými konkrétními postupy byly tyto odpady upravovány, má takto prezentovaná informace poměrně nízkou vypovídací schopnost. Obdobně by bylo vhodné objasnit způsob odstraňování některých odpadů v kontextu údajů o produkci a stávajících kapacitách, uváděných v posuzovaném POH. Např. procesem solidifikace bylo v roce 2001 dle tabulky a odstraněno tun odpadů, přičemž dle tabulky a je roční kapacita odstraňování solidifikací 15

16 v rámci Libereckého kraje pouze tun/rok. Je tudíž žádoucí dokladovat způsob odstraňování těch predikovaných objemů odpadů, které převyšují kapacity zařízení k úpravě, využití nebo odstranění odpadů uváděných v příslušných pasážích posuzovaného POH. Kromě výše uvedených dílčích připomínek k analytické části však pokládají zpracovatelé SEA za základní nedostatek této části POH Libereckého kraje úplnou absenci údajů o produkci a způsobu nakládání s odpady za rok Výše uvedené bilance a údaje se vztahují obvykle k období let , tj. k době kdy byl v platnosti starý zákon o odpadech 125/1997 Sb. a starý katalog odpadů 337/1997 Sb. Dnem vstoupil v platnost nový zákon o odpadech 185/2001 Sb., nový katalog odpadů 381/2001 Sb. a nový soubor prováděcích vyhlášek. Nová právní úprava v oblasti odpadového hospodářství se ve svých důsledcích musela zákonitě projevit i do údajích o produkcích jednotlivých druhů nebo skupin odpadů a následně i do jednotlivých způsobů jejich využívání a odstraňování. Tím, že tyto údaje v POH chybí, chybí i jakýkoliv bilanční údaj vycházející z platné legislativy. Vzhledem k tomu, že POH se zpracovává na dobu 10 let, měly by tyto údaje v POH bezpodmínečně být. Zpracovatelům SEA je známo, že ani v době dokončení POH nebyly tyto údaje dostupné. Přesto doporučují, aby v konečné formě materiálu POH LK byly tabulky analytické části upraveny tak, aby do nich údaje za rok 2002 mohly být dodatečně doplněny. V případě zjištění významných odchylek jak v oblasti produkce tak i v oblasti nakládání s odpady by měla být odpovídajícím způsobem upravena i následná návrhová část POH LK. Na základě uvedených skutečností lze doporučit formulování následujících doporučení: při konečné redakci POH LK upravit tabulky v analytické části tak, aby do nich mohly být doplněny údaje za rok 2002 podrobnější objasnění disproporcí v produkci odpadů v letech 1999, 2000, (tabulka a podrobnější rozpracování posouzení vazby na možné producenty a s nimi související vznik charakteristických odpadů pro upřesnění stanovených strategických cílů provést podrobnější zhodnocení vývoje způsobu nakládání s odpady v Libereckém kraji (tab a), zejména zdůvodnění řádových disproporcí u příslušných odpadů, protože z tohoto vývoje by měl vycházet i následný návrh na další způsob řešení odstraňování odpadů. 16

17 B.2. Soulad obsahu POH Libereckého kraje s 41 a 43 zákona číslo 185/2001 Sb. a 27 vyhlášky MŽP číslo 383/2001 Sb. Zákon číslo 185/2001 Sb. o odpadech část sedmá plány odpadového hospodářství, v 41 stanovuje: 1. Plán odpadového hospodářství v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem zpracovává ministerstvo, kraje v samostatné působnosti a původci odpadů. 2. Plán odpadového hospodářství se zpracovává za účelem vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi podle tohoto zákona 3. Plán odpadového hospodářství podle odstavce 1 musí vždy obsahovat: a) vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, včetně bilance vztahů mezi produkci odpadů a nakládáním s odpady b) stanovení cílů a postupů pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a dále pro jejich využívání a odstraňování c) podmínky pro splnění stanovených cílů a postupů a pro průběžnou kontrolu a změny plánu odpadového hospodářství 4. Ministerstvo stanoví vyhláškou další náležitosti obsahů plánů odpadového hospodářství České republiky, kraje a původce odpadů Ustanovení 41 odstavec 1) je splněno POH Libereckého kraje je vypracován a je předmětem tohoto hodnocení. Ustanovení 41 odstavec 2) je v obecné rovině splněno, bližší hodnocení je předmětem následujících kapitol. Ustanovení 41 odstavec 3) písmeno a) je splněno, POH obsahuje analytickou část, její obsah byl hodnocen v předešlé kapitole dokumentace SEA B.1. Ustanovení 41 odstavec 3) písmeno b) je splněno, POH obsahuje závaznou část, ve které jsou uvedeny jednotlivé cíle a postupy. Bližší hodnocení je provedeno v dokumentaci SEA - kapitola D.1. Ustanovení 41 odstavec 3) písmeno c) je splněno, POH obsahuje směrnou část, ve které jsou tyto podmínky uvedeny. Bližší hodnocení je provedeno v dokumentaci SEA - kapitola D.2. Ustanovení 41 odstavec 4) bylo z hlediska legislativy naplněno vydáním vyhlášky číslo 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Dosažení souladu s touto vyhláškou je provedeno v závěru této kapitoly. Dále zákon číslo 185/2001 Sb. o odpadech část sedmá plány odpadového hospodářství, v 43 plán odpadového hospodářství kraje stanovuje: 1. kraj v samostatné působnosti zpracovává plán odpadového hospodářství kraje pro jím zpravované území a jeho změny 2. plán odpadového hospodářství kraje musí být v souladu se závaznou částí řešení plánu odpadového hospodářství České republiky a jejími změnami 3. plán odpadového hospodářství kraje obsahuje závaznou část a směrnou část řešení 17

18 4. závazná část řešení plánu odpadového hospodářství kraje stanoví zejména: a) opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností b) zásady pro nakládání s komunálními odpady c) zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady d) zásady pro nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona e) zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady f) podíl recyklovaných odpadů g) podíl odpadů ukládaných na skládku Ustanovení 43 odstavec 1) bylo splněno, předložený POH Libereckého kraje je zpracován pro celé území Libereckého kraje. Plnění ustanovení 43 odstavec 2) je předmětem hodnocení v dokumentaci SEA v kapitole B.3. Ustanovení 43 odstavec 3) bylo splněno, předložený POH Libereckého kraje obsahuje závaznou a směrnou část řešení. Podrobnější hodnocení těchto částí je provedeno v dokumentaci SEA v kapitolách D.1. resp. D.2. Ustanovení 43 odstavec 4) písmeno a) bylo splněno, tato problematika je předmětem kapitoly předloženého POH Libereckého kraje. Ustanovení 43 odstavec 4) písmeno b) bylo splněno, tato problematika je předmětem kapitoly předloženého POH Libereckého kraje. Ustanovení 43 odstavec 4) písmeno c) bylo splněno, tato problematika je předmětem kapitoly předloženého POH Libereckého kraje. Ustanovení 43 odstavec 4) písmeno d) bylo splněno, tato problematika je předmětem kapitoly předloženého POH Libereckého kraje (PCB, odpadní oleje, baterie a akumulátory, kaly z ČOV, odpady z výroby oxidu titaničitého, odpady z azbestu, autovraky). Tato kapitola je dále rozšířena o další odpady (stavební a demoliční odpady, zářivky, pneumatiky, elektrošrot a zdravotnické odpady). Ustanovení 43 odstavec 4) písmeno e) bylo splněno, tato problematika je předmětem kapitoly předloženého POH Libereckého kraje. Ustanovení 43 odstavec 4) písmeno f) bylo splněno, tato problematika je předmětem kapitoly předloženého POH Libereckého kraje. Ustanovení 43 odstavec 4) písmeno g) bylo splněno, tato problematika je předmětem kapitoly předloženého POH Libereckého kraje. Závazná část řešení POH Libereckého kraje je dále doplněna o kapitolu staré zátěže území a odpadové hospodářství Libereckého kraje v mimořádných situacích. Obsah POH kraje dále upřesňuje 27 vyhlášky MŽP číslo 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve kterém se stanovuje: Plán odpadového hospodářství kraje vedle náležitostí uvedených v 41 odstavec 3 a 43 odstavec 4 zákona obsahuje dále: a) vyhodnocení stavu odpadového hospodářství kraje se zaměřením na: 1. vymezení klíčových problémů odpadového hospodářství kraje 2. podrobné vyhodnocení stavu v produkci a nakládání s komunálním odpadem 3. náklady na odpadové hospodářství a dynamiku ve využívání zdrojů 4. informační zabezpečení výkonu veřejné správy 18

19 5. vyhodnocení souladu odpadového hospodářství kraje se závaznou částí plánu odpadového hospodářství České republiky 6. podnikovou sféru zajišťující nakládání s odpady b) přehled a množství produkovaných odpadů, pro které v kraji nejsou zařízení k jejich využití, případně odstranění nebo jsou kapacitně nedostačující, a opatření zaměřená na dosažení stavu stanoveného zákonem c) přehled zařízení pro nakládání s odpady krajského významu a celorepublikového významu s vyhodnocením dostatečnosti kapacit a vyjádřením objemu chybějících kapacit d) řízení změn v odpadovém hospodářství kraje a zabezpečení kontroly plnění stanovených cílů a postupů e) spolupráci správních úřadů s veřejností f) mapovou a grafickou část Ustanovení 27 odstavec a) bod 1) bylo splněno, tato problematika je předmětem kapitoly analytické části předloženého POH Libereckého kraje. Ustanovení 27 odstavec a) bod 2) bylo splněno, tato problematika je předmětem kapitol a analytické části předloženého POH Libereckého kraje. Ustanovení 27 odstavec a) bod 3) bylo splněno, tato problematika je předmětem kapitoly analytické části předloženého POH Libereckého kraje. Ustanovení 27 odstavec a) bod 4) bylo splněno, tato problematika je předmětem kapitoly analytické části předloženého POH Libereckého kraje. Ustanovení 27 odstavec a) bod 5) bylo splněno, tato problematika je předmětem kapitoly analytické části předloženého POH Libereckého kraje a ze strany zpracovatele SEA je předmětem následující kapitoly B.3. Ustanovení 27 odstavec a) bod 6) bylo splněno, tato problematika je předmětem kapitol a analytické části předloženého POH Libereckého kraje. Ustanovení 27 odstavec b) bylo splněno. Nedostatek zařízení nebo kapacit pro využití nebo zneškodnění odpadů v Libereckém kraji vyplývá z porovnání produkce jednotlivých odpadů a uvedených kapacit jednotlivých zařízení. Nedostatek těchto zařízení nebo kapacit je pak uveden v jednotlivých kapitolách směrné části jako potřeba na doplnění technické vybavenosti území. Ustanovení 27 odstavec c) bylo splněno, tato problematika je předmětem kapitoly analytické části předloženého POH Libereckého kraje. Ustanovení 27 odstavec d) bylo splněno, tato problematika je předmětem kapitoly 3.3. směrné části předloženého POH Libereckého kraje. Ustanovení 27 odstavec e) bylo splněno, tato problematika je předmětem kapitol a směrné části předloženého POH Libereckého kraje. Ustanovení 27 odstavec f) bylo splněno, mapové i grafické podklady jsou součástí jednotlivých kapitol a příloh předloženého POH Libereckého kraje. Dle názoru zpracovatelů SEA je tato část zcela postačující. Stanovisko zpracovatelského týmu SEA: K této části POH není ze strany zpracovatelů SEA podstatných připomínek. POH Libereckého kraje je vypracován v souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb. 19

20 B.3. Soulad POH Libereckého kraje se závaznou částí POH ČR Nařízení vlády číslo 197/2003 Sb. POH ČR byl vydán jako Nařízení vlády číslo 197/2003 Sb. Závazná část POH ČR je uvedena jako příloha 1 tohoto Nařízení vlády. Jak vyplývá z posuzovaného materiálu, podkladem pro zpracování Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje je plán odpadového hospodářství České republiky. Závazná část řešení plánu odpadového hospodářství České republiky, včetně jejích změn, je závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 42, odst.5). Závazná část řešení plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje je závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 43, odst.12). Členění kapitol závazné části POH LK odpovídá členění POH ČR a obsahově je závazná část POH LK rozšířena o kapitoly korespondující se schválenou Koncepcí odpadového hospodářství Libereckého kraje, a to v následujícím členění: Závazná část řešení POH LK Opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností odpadů Zásady pro nakládání s komunálními odpady Zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady Zásady pro nakládání s vybranými odpady Odpady s obsahem PCB Odpadní oleje Odpadní baterie a akumulátory Kaly z čistíren odpadních vod Odpady z výroby oxidu titaničitého Odpady z azbestu Autovraky Stavební a demoliční odpady Zářivky Pneumatiky Elektrošrot Zdravotnické odpady Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady Podíl využívaných odpadů Podíl odpadů ukládaných na skládku Staré zátěže území a odpadové hospodářství Libereckého kraje v mimořádných situacích Souhrn kapitoly Směrná část řešení POH LK Základní nástroje Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje Technická a technologická opatření Technicko-organizační opatření Administrativní opatření Evidence odpadů a informační systém Využívání ekonomických nástrojů Způsoby a zdroje financování Posouzení rentability investic z hlediska zajištění závazné části POH ČR Podpůrné aktivity pro omezování vzniku odpadů na území Libereckého kraje Osvěta a práce s veřejností Schválené zásady spolupráce orgánů kraje s dalšími orgány veřejné správy a veřejností 20

Část 4 - Směrná část

Část 4 - Směrná část P l á n o d p a d o v é h o h o s p o d á ˇr s t v í M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Část 4 - Směrná část Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje Část 4 - Směrná část str.2 Obsah

Více

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Praha, MŽP říjen 2004 1 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Oblast použití...

Více

Příloha č. 1: Specifikace Díla 1. Stěžejní charakteristické body metodiky Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 140010 Analýzy budou provedeny nejenom na úrovni ČR, ale také na regionální

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2011 Autoři jednotlivých kapitol: Kapitola 1 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

II. Předkládací zpráva

II. Předkládací zpráva II. Předkládací zpráva Ministerstvo životního prostředí na základě Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 předkládá do meziresortního připomínkového řízení návrh věcného záměru zákona

Více

Věcný záměr zákona o odpadech III.

Věcný záměr zákona o odpadech III. Věcný záměr zákona o odpadech III. Obsah (A) Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... 4 (B) Zhodnocení stávající právní úpravy... 7 (C) Návrh věcného řešení... 8 1. Předmět úpravy...

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Leden 2010 ANOTACE

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Praha, 2004 Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství IREAS, Institut pro strukturální politiku,

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 Oznámení koncepce podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 Květen 2015 České Budějovice pro období 2016-2025

Více

METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Leden 2010 METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Mgr. Tomáš Chudárek Dipl. Ing. Zdeněk Horsák Ph.D. Ing. František Piliar Ing. Jiří Kalina SITA CZ

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Směrná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

Plán odpadového hospodářství města Náchoda

Plán odpadového hospodářství města Náchoda Plán odpadového hospodářství města Náchoda 06/2010 Obsah: 1. Účel a důvod zpracování POH 3 2. Působnost a doba platnosti POH 3 3. Identifikační údaje 3 4. Zpracovatel POH 3 5. Analýza stávajícího stavu

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Kralupy nad Vltavou Srpen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Kralupy nad Vltavou Zastoupený

Více

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí Fakulta životního prostředí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ v Ústí nad Labem Pracovní verze ING.VĚRA KRENÍKOVÁ O B S A H 1. Úvod 2. Legislativa 3. Vznik odpadů 4. Nakládání s odpady 5. Nebezpečné odpady 6. Komunální

Více

AKTUALIZACE INTEGROVANÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE III

AKTUALIZACE INTEGROVANÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE III OZNÁMENÍ KONCEPCE PODLE ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Č. 100/2001 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ, 10C A DLE PŘÍLOHY Č. 7 AKTUALIZACE INTEGROVANÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Leden 2012

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Město Kojetín Masarykovo nám.20; 752 01 Kojetín tel.: 581 277 411; fax: 581 277 403; e-mail: radnice@radnice.cz; http://www.kojetin.cz Plán odpadového hospodářství Města Kojetín 2005-2013 evidenční číslo

Více

REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU SOUDRŽNOSTI NUTS II - SEVEROZÁPAD (PRO OBDOBÍ 2007-2013) Liberecký. Královehradecký. Pardubický.

REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU SOUDRŽNOSTI NUTS II - SEVEROZÁPAD (PRO OBDOBÍ 2007-2013) Liberecký. Královehradecký. Pardubický. Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E F A K U L T A L E S N I C K Á A E N V I R O N M E N T Á L N Í L A B O R A T O Ř E K O L O G I E K R A J I N Y VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

NÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROST

NÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROST ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ pro období 2007-2013 Praha 7. března 2007 2 OBSAH ÚVOD...9 KAPITOLA 1. Současná ekonomická a sociální situace...13 1.1

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 20. 10. 2009 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Město Nový Jičín IČ 00298212

Město Nový Jičín IČ 00298212 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ dle 44 zákona č. 185/21 Sb., vplatném znění na období 211 216 Město Nový Jičín IČ 298212 se sídlem: Masarykovo Nám. 1, 741 11 Nový Jičín Příslušný kraj: Moravskoslezský kraj

Více