Tvorba informační strategie ve firmě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba informační strategie ve firmě"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Tvorba informační strategie ve firmě Diplomová práce Autor: Bc. Alexander Frič Informační technologie a management Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Odborný konzultant: Ing. Otakar Školoud Gauzy, s.r.o. Praha Červenec, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne: 20.července 2012 Bc. Alexander Frič

3 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval mému vedoucímu diplomové práce Ing. Zdeňkovi Vozničkovi CSc. za jeho podporu, ochotu a odborné vedení mojí diplomové práce. Dále děkuji Ing. Otakarovi Školoudovi za odborné konzultace. V neposlední řadě děkuji také mojí manţelce Tereze Fričové za pomoc s korekturami a revizí celé diplomové práce a za její podporu.

4 Anotace Cílem diplomové práce Tvorba informační strategie ve firmě je popsat strukturu a tvorbu informační strategie a následně realizaci IST na konkrétní firmě. Tato strategie bude určovat další vývoj informačního systému a informačních technologií ve firmě. Základem pro informační strategii společnosti bude globální firemní strategie a poţadavky uţivatelů. V rámci procesu tvorby informační strategie je provedena SWOT analýza, která poslouţí jako vodítko pro konkrétní návrhy řešení a další směřování IST. Klíčová slova Globální strategie, informační strategie, informační management, SWOT analýza, informační systémy Annotation The aim of the thesis "Creation of information strategy in the company" is to describe the structure and creation of information strategies and the implementation of IST in the particular company. This strategy will determine the further development of information systems and information technology in the company. The basis for information strategy will be the global corporate strategy and user s requirements. Part of the creation process of information strategy is SWOT analysis which will serve as a guide for specific proposals for dealing with the future IST direction. Keywords Global strategy, information strategy, information management, SWOT analysis, information systems

5 Obsah: Úvod... 7 Zvolené metody zpracování Strategie a strategické řízení Strategické řízení Strategické plánování a jeho proces Formulace vizí a cílů podniku Situační analýza vnějšího a vnitřního prostředí - SWOT analýza Informační strategie Úlohy informačního managementu Úvod do informační strategie Tvorba informační strategie Investice do IT Marketing IST Základní charakteristika zkoumané společnosti Základní informace o společnosti Strategie společnosti Altron Analýza aktuálního stavu zkoumané společnosti SWOT analýza zkoumaného podniku, informačního systému a informačních technologií Analýza fungování IT oddělení Analýza základní infrastruktury IT Analýza informačních systémů společnosti Definice cílového stavu IS/IT Způsob zajištění poţadavků pro tvorbu informační strategie Poţadavky na cílový stav IS/IT Formulace cílů IST... 54

6 5.4. Gap analýza současného stavu IS/IT a potřeb společnosti Obsah informační strategie Řízení a realizace interních IT projektů Metodika vývoje IS HW a SW infrastruktura pro zajištění IST Architektura informačního systému Jednotlivé části IS Zajištění business critical procesů Validace informační strategie Způsob naplnění informační strategie Zvolený způsob realizace Způsob výběru dodavatelů Harmonogram Realizace informační strategie Rizika implementace informační strategie a jak jim předcházet Plánované přínosy a dopady realizace informační strategie Výsledky Závěr Seznam pouţité literatury Seznam pouţitých tabulek Seznam pouţitých obrázků: Seznam pouţitých zkratek:... 85

7 Úvod Cílem diplomové práce Tvorba informační strategie ve firmě je popsat strukturu a tvorbu informační strategie a následně realizaci IST na konkrétní firmě. Tato strategie bude určovat další vývoj informačního systému a informačních technologií ve firmě. Základem pro informační strategii společnosti bude globální firemní strategie a poţadavky managementu a uţivatelů. V rámci procesu tvorby informační strategie bude provedena SWOT analýza, která poslouţí jako vodítko pro konkrétní návrhy řešení a další směřování IST. Návrh informační strategie bude vypracován tak, aby měl co největší vypovídací hodnotu a byl pouţitelný i mimo rámec této práce. V současné době je nezbytné pro kaţdý podnikatelský subjekt zajištění konkurenceschopnosti na trhu. Jedním z pilířů, na kterém je moţné konkurenceschopnost postavit, je efektivní informační systém připravený přímo na míru dle potřeb konkrétní společnosti. Správně mířené investice do IT se společnosti vrátí. Díky vybudování efektivního informačního systému lze docílit úspor v době ekonomické krize, coţ je v současné době velmi aktuální téma. Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu informační strategie podniku. Téma jsem si nezvolil náhodou. Vychází z aktuální potřeby společnosti ALTRON, a.s., ve které v současné době pracuji. Vzhledem k tomu, ţe společnost ALTRON má na základě výsledků posledních několika let perspektivu dalšího rozvoje a rozšíření svých aktivit, jeví se současný informační systém jako nevyhovující pro budoucí rozvoj společnosti. Je proto zapotřebí vytvořit informační strategii, která by podpořila dosaţení cílů společnosti a vedla k výraznému zvýšení efektivity rozhodovacích, marketingových, obchodních, servisních a logistických procesů a povede k automatizaci těchto procesů. Cílem této práce je vypracování informační strategie, tak aby podpořila dosaţení cílů stanovených v globální strategii společnosti. Teoretická část práce vysvětluje základní pojmy, které jsou pak dále v textu pouţívány. Jedná se zejména o vizi, strategii společnosti, informační management a jejich úlohu ve společnosti. V praktické části budou poznatky z teoretické části aplikovány do reálného podniku. První kapitola se věnuje strategii a strategickému řízení podniku. V úvodu je popsána globální strategie firmy, jeţ určuje základní cíle, kterých chce společnost dosáhnout. Dále je nastíněn proces tvorby globální strategie, kritéria, která by měla splňovat, a v neposlední řadě

8 strategické operace, kterými je naplňována. V závěru první kapitoly je popsána metoda, která byla vybrána pro tvorbu globální strategie - SWOT analýza. V druhé kapitole je pak popsána informační strategie a její návaznost na globální podnikovou strategii. Je zde zdůrazněna důleţitost informační strategie, protoţe ta představuje dlouhodobou orientaci podniku v oblasti informačních zdrojů, sluţeb a technologií, coţ je spojeno s velkými investicemi, jejichţ návratnost musí být viděna v dlouhodobém horizontu. Třetí kapitola je jiţ praktická část diplomové práce a je věnována představení společnosti, pro kterou je návrh informační strategie zpracováván. Jedná se o společnost ALTRON, a.s., jejímţ hlavním předmětem činnosti je oblast datových center a kritických infrastruktur. Čtvrtá kapitola popisuje analýzu současného stavu společnosti. Jsou zde pouţity teoretické poznatky z druhé kapitoly, které jsou přizpůsobeny konkrétním podmínkám dané společnosti. V této kapitole je popsán tedy konkrétní průběh získávání podkladů pro tvorbu IST. Získávání podkladů bylo postaveno na třech základních pilířích definování business poţadavků, analýza současného stavu a analýza zjištěných rozdílů mezi současným a poţadovaným stavem v budoucnu. Pátá kapitola se zaměřuje na způsob zajištění podkladů pro tvorbu informační strategie a formulací cílů, kterých chce společnost dosáhnout a zlepšit tak svoji trţní pozici. Šestá kapitola se zaobírá jiţ návrhem konkrétní informační strategie pro společnost Altron, a.s. Jsou zde popsány jednotlivé části IST a také změny v HW a SW infrastruktuře. Velmi důleţitou částí této kapitoly je návrh řešení Business Critical procesů, jako je například řešení dohledového centra nebo realizace zakázek. V sedmé kapitole je nastíněna implementace nové IST, ta bude pro všechny zaměstnance velkou změnou, které se bude potřeba přizpůsobit. Je proto nutné, aby strategie byla dostatečně podpořena managementem a komunikována zaměstnancům. Bez tohoto kroku můţe dojít k tomu, ţe informační strategie nebude vnímána pozitivně a můţe být tak ohroţena její úspěšnost. Závěr kapitoly je věnován přínosu nové strategie a také dopadu implementace nové informační strategie na celou společnost.

9 Zvolené metody zpracování Svou diplomovou práci jsem vypracoval na základě níţe uvedeného schématu. Obrázek 1: Schéma zpracování diplomové práce 1. Příprava koncepce diplomové práce 2. Analýza odborné literatury a dostupných zdrojů 3. Vypracovnání teoretické části 5. Aplikace vlastních poznatků a vypracování praktické části 6. Formulace závěrů a doporučení Zdroj: vlastní zpracování Metodologie vyuţitá v teoretické části bude zejména literární rešerše, v praktické části pak další metody, např. SWOT analýza pro definování silných, slabých stránek a příleţitostí a hrozeb podniku jako celku a SWOT analýza zaměřená na současný stav IS/IT. Dále proběhne dotazníkové šetření pro zjištění poţadavků uţivatelů IS. V neposlední řadě vyuţiji pro získání informací odborných konzultací a rozhovorů.

10 1. Strategie a strategické řízení V této kapitole jsou vysvětleny základní pojmy, které jsou spojeny s tvorbou strategie v podniku. Jsou zde objasněny základní procesy, jako jsou strategické řízení, plánování, určování vizí a cílů organizace. V závěru kapitoly jsou stručně popsány analýzy, které jsou vyuţívány pro tvorbu globální strategie a pro tuto práci zvolená SWOT analýza je vysvětlena podrobněji. V současné době se mění trh tak dynamicky, ţe si management firmy můţe klást otázku, zda je ještě místo pro efektivní firemní strategii nebo zda je jednodušší pouze rychle reagovat na aktuální změny a poţadavky. Pokud ale firma nemá nadefinovanou vizi a misi, tj. základní strategický cíl, kam své podnikání chce dovést, bude neustále rozptylována nekonečným mnoţstvím změn, podnětů a aktuálních potřeb, na které musí reagovat teď hned. Jak se stát silným a stabilním partnerem ve stávajícím hyperkonkurenčním prostředí? Odpověď můţe dát právě jasná vize podnikání, nastavení priorit a cílené zaměření pozornosti na firemní strategii. Ta se odvíjí od základních stavebních kamenů, kterými jsou právě vize a mise. Podrobněji se budu věnovat vizi, strategii a cílům později, ale shrňme si na začátek jednoduše co je vize, mise, strategie a cíle: Vize je základní představa o budoucnosti, tedy čeho chce firma v budoucnu dosáhnout. Strategie jednoduše řečeno popisuje způsob, jak chceme dosáhnout vize a zajistit stabilní vývoj. Obecně lze říci, ţe Strategie předurčuje budoucí činnosti podniku, jejichţ realizací podnik dojde k naplnění svých cílů. [4, str.: 5] V literatuře můţeme najít několik přístupů k pojmu strategie, můţe být vnímána jako dlouhodobý plán, nebo vnímáme potřebu strategii upravovat kontinuálně tak, jak se mění prostředí. Zvolený přístup souvisí s dynamikou podnikatelského prostředí dané společnosti. Strategické cíle popisují, co konkrétně a měřitelně musíme splnit na cestě k naplnění naší vize. Podnik musí neustále usilovat o dosahování strategických cílů a míru jejich naplnění pak můţe vyuţít k hodnocení své činnosti. Jedná se tedy o konkrétní výsledek, kterého chceme dosáhnout. Měřitelnost cílů zajišťují zpravidla ekonomické ukazatele.

11 Stanovit správnou vizi, strategii a cíle není nic jednouchého. Firma si vytváří obraz svého budoucího vývoje, málokdy dokáţe odhadnout, jaký bude stav za 3 nebo 5 let. Špatné stanovení vize bývá tragickou chybou. Pokud firma neví, kým chce být a jakého stavu nebo postavení na trhu v jejím segmentu chce dosáhnout, neví např.: jaké marketingové nástroje pouţít zda má správně postavený business plán na které cílové skupiny se orientovat jaký informační systém pořídit jakou kvalifikaci mají mít její zaměstnanci apod. Tato kapitola se dále zabývá: Strategickým řízením Strategickým plánováním Formulací vizí a cílů podniku Situační analýzou vnějšího a vnitřního prostředí a SWOT analýzou 1.1. Strategické řízení Strategické řízení jsou manaţerské aktivity vrcholové úrovně managementu, u menších podniků tyto aktivity často vykonávají samotní vlastníci. Je zaměřeno na klíčové podmínky fungování společnosti a utváření koncepce jejího rozvoje. Z časového hlediska patří tyto plány k dlouhodobějším, vytvářejí se zpravidla na horizont 3 5 let. Na strategické řízení poté navazuje taktické a operativní. Taktické řízení je na období zpravidla jednoho roku, v praxi má formu například rozpočtů. Kratší čtvrtletní, měsíční, směnové plány jsou nástrojem operativního řízení. Strategické řízení se oproti běţnému řízení vyznačuje specifickými rysy opírá se o rozhodování se značným stupněm rizika, neboť budoucí vývoj je ovlivňován řadou faktorů, jejichţ změny a vlivy nejsme schopni přesně predikovat. [12, str.:25] Strategické řízení můţeme chápat jako souhrn nástrojů a aktivit, které slouţí k analýze současné situace i pravděpodobného vývoje. Umoţňuje určit směr budoucího vývoje podniku

12 tak, aby byla zajištěna jeho konkurenceschopnost a prosperita. Neustálým prověřováním a aktualizováním strategických návrhů a zvolené strategie se docílí kontinuity strategie a změn. Plánování a realizace jednotlivých strategií je základem uskutečňování strategického řízení. Během tohoto procesu se formuluje strategie podniku a jeho dlouhodobé strategické cíle, s ohledem na vyuţití všech zdrojů společnosti a také příleţitostí, které trh nabízí. Cílem těchto činností je minimalizovat moţnost vzniku chyby a zajistit, aby se společnost dostala do situace, kdy je schopna předvídat přicházejí změny a adekvátně na ně reagovat Strategické plánování a jeho proces Plánování je rozhodovací proces, zahrnující stanovení organizačních cílů, výběr vhodných prostředků a způsob jejich dosaţení a definování očekávaných výsledků ve stanoveném čase a poţadované úrovni. [1, str.: 93] Strategickým plánováním chce vrcholový management společnosti získat konkurenční výhodu. Během procesu strategického plánování jsou přijímána rozhodnutí, která mají tuto konkurenční výhodu společnosti zajistit. Zajištění lepšího postavení podniku ve srovnání s konkurencí bývá označováno za klíčový prvek strategického řízení a strategického plánování. Strategické plánování a řízení je soubor činností, který zahrnuje všechny oblasti managementu. Celý proces je velmi obsáhlý je tedy nutné se v průběhu činnosti drţet jednotlivých kroků, které na sebe logicky navazují. Na následujícím obrázku je zachycen proces strategického plánování, jedná se o nekončící proces, jehoţ cykly by měly kontinuálně navazovat a zajistit tak aktuálnost strategie podniku.

13 Obrázek 2: Proces strategického plánování 2.Strategická analýza 3.Strategické vize/cíle 1.Formulace poslání společnosti 4.Výběr strategie 6.Monitorování a vyhodnocení 5.Implementac e strategie Zdroj: KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O.: Firemní strategie, plánování a realizace Formulace vizí a cílů podniku Poslání podniku Poslání podniku slouţí managementu jako základ pro tvorbu strategií podniku. Jeho určení je proto důleţité na samotném počátku celého cyklu tvorby strategie. Globální strategie není jedenkrát vytvořený neměnný dokument prochází podobně jako všechny ostatní strategické dokumenty, ţivotním cyklem, který jednak zajišťuje realizaci stanovené GST a jednak umoţňuje přizpůsobení GST změnám hospodářského prostředí, změnám vizí vrcholového managementu a změnám interních podnikových podmínek. [13, str.: 237]

14 Obrázek 3: Cyklus globální strategie Zdroj: VOŘÍŠEK, J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace Ţivotní cyklus zachycený na obrázku zobrazuje posloupnost kroků globální strategie. Jako první bod je formulace globální firemní strategie na základě určených cílů, dalším krokem je postupná realizace následovaná vyhodnocením dosaţení cílů. Tento cyklus zpravidla trvá 1 3 roky. Poslání říká jednoduše, proč organizace existuje a co dělá. Nastiňuje zásadní, jedinečný účel organizace, a to stručným popsáním, co organizace dělá a pro koho to dělá. Poslání můţeme popsat jako účel firmy, který spolu s hodnotami společnosti zůstává dlouhodobě beze změny. Vyjasnění poslání musí předcházet zformulování strategie. Poslání společnosti předurčuje základní směr pro vizi společnosti. Společnost ve svém prohlášení poslání stručně říká, za jakým účelem existuje. Poslání by mělo popisovat základní účel dané entity, zejména to, co poskytuje zákazníkům a klientům. Prohlášení poslání by mělo vedoucí pracovníky a ostatní zaměstnance informovat o celkovém cíli, o jehoţ dosaţení musí společně usilovat. [3, str.: 50]. Někdy také zahrnuje popis, jak bude organizace dosahovat svého účelu existence, aby její poslání bylo unikátní a odlišovalo je od konkurentů a podobných organizací.

15 Vize Vize určuje budoucí stav podniku, jak by mělo podnik vnímat okolí. Na rozdíl od poslání, které souvisí spíše se způsobem chování a má nadčasový charakter, vize vyjadřuje představu nějakého budoucího stavu týkajícího se konkrétního elementu organizace. [12, str.: 550] Vize stejně jako posláni podniku má nadčasový charakter, i přesto se musí přizpůsobovat podmínkám, které podnik obklopují. Pokud se podmínky zásadním způsobem změní, musí na tento fakt reagovat vedení společnosti a vizi upravit. Strategické cíle podniku Na poslání a vizi podniku dále navazují strategické cíle, jejichţ hlavním smyslem je poslání a vizi doplnit a konkretizovat. Strategické cíle jsou tedy méně obecné a určují očekávaný budoucí stav, tvoří samotnou podstatu strategií. Pro správné stanovení cílů organizace se doporučuje vyuţívat metodu SMART. Tato metoda zajistí, aby stanovené cíle splňovaly základní kritéria a bylo moţné na jejich základě formulovat strategii společnosti. Metoda SMART[4, str.:7]: Stimulating cíle musí stimulovat k dosaţení co nejlepších výsledků. Measurable dosaţení či nedosaţení cíle by mělo být měřitelné. Accetable cíle by měli být akceptovatelné i ze strany těch, kteří je budou plnit. Realistic cíle by měli být reálné a dosaţitelné za daných podmínek. Timed cíle by měli být vymezené v čase.

16 1.4. Situační analýza vnějšího a vnitřního prostředí - SWOT analýza Pro tvorbu globální strategie společnosti můţeme vyuţít celou řadu metod. Jedná se například o analýzu metodou 4C, Porterovu strukturální analýzu konkurenčního prostředí, PEST analýzu, SWOT analýzu. Pro účely této práce byla vybrána SWOT analýza, v dalším textu je popsána podrobněji, ostatní strategie jsou zmíněny jen ve stručnosti. Analýza metodou 4C slouţí k analýze globalizačních trendů i lokálního trhu. Jak je z názvu patrné, zohledňuje čtyři faktory Customers (zákazníci), Country (národní specifika), Costs (náklady) a Competitors (konkurence). Strukturální analýza konkurenčního prostředí, tzv. Porterova se pouţívá pro objasnění vlivů prostředí. Informuje nás tak o situaci, v níţ se společnost nachází. Analyzuje síly, které působí na výnosnost odvětví. Jako hlavní faktory označuje konkurenty v odvětví, potenciální nově vstupující, dodavatele, odběratele a náhradní výrobky. PEST analýza je zaměřena na vnější prostředí. Faktory, které sleduje, vycházejí z jejího názvu P - politické E- ekonomické S - sociální T - technologické Tato analýza vychází z poznání minulého vývoje a snaţí se o předvídání a analyzování budoucích vlivů prostředí ve 4 hlavních oblastech a snaţí se odhadnout vliv změn vnějšího prostředí na další aktivity konkrétní firmy. Analýza SWOT je nástroj pro strategické plánování. Cílem SWOT analýzy je přehled o současné situaci a výhled strategických moţností do budoucnosti. Je to vhodný začátek pro vytváření jakékoli strategie, protoţe si tím můţe management firmy vymezit rámec pro úvahy. Díky SWOT analýze lze získat přehled minimálně o 4 základních strategiích. SWOT analýza je zaloţena na kombinaci: Silných stránek (Strenghts) Slabých stránek (Weaknesses)

17 Příleţitostí (Opportunities) Hrozeb (Threats) Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje na vnitřní prostředí firmy. Analýza příleţitostí a hrozeb se zaměřuje na vnější prostředí firmy. Nejčastěji se SWOT analýza zpracovává ve formě matice. Vnitřní (interní) faktory Silné a slabé stránky jsou tzv. interní faktory, které popisují firmu. Jako vnitřní prvky vhodné k hodnocení jsou například pracovníci společnosti, vrcholný management, podniková kultura, a nebo třeba informační systém. Faktorů je moţné nalézt mnoho a to podle toho, proč se SWOT dělá. Je vhodné se podle odvětví a trţního segmentu zaměřit na ty nejdůleţitější prvky. Vnější (externí) faktory Vnější faktory (příleţitosti a hrozby) jsou do jisté míry společné všem konkurentům. Přesto ji nikdy neudělají dva stejně. Někdo totiţ na stejnou událost či změnu pohlíţí jako na riziko, jiný jako na příleţitost. Po identifikaci těchto faktorů můţe podnik vytvořit strategii tak, aby co nejlépe vyuţil silné stránky a naopak se snaţil eliminovat vliv slabých stránek, které tato analýza odhalí. Zároveň ji také zaměří na vyuţití příleţitostí, které na trhu existují a zamezení vzniku rizik a sníţení dopadu hrozeb na podnik. Analýza SWOT je multidimenzionální. Kaţdá dimenze představuje skupinu věcně souvisejících faktorů, které významně ovlivňují činnost podniku. [15, str.: 202]. Body pro všechny dimenze jsou uvedeny v jednotlivých kvadrantech matice SWOT. Jejich řazení a ohodnocení se provádí s ohledem na jejich důleţitost pro organizaci, coţ zvyšuje vypovídací hodnotu analýzy. Řazení jednotlivých bodů je na základě párového porovnání. Rozbor takto vytvořené matice SWOT poté slouţí jako základ pro tvorbu jednotlivých strategických variant.

18 2. Informační strategie Kapitola nazvaná Informační strategie je rozdělena do šesti základních podkapitol, ve kterých se seznámíme s úlohou informačního managementu v organizaci a jeho podílem na realizaci informační strategie. Druhá podkapitola nám osvětlí pojem informační strategie, která je jednou z dílčích strategií navazující na globální strategii podniku. Díky třetí podkapitole si utvoříme základní představu o tom, jak probíhá samotný proces tvorby informační strategie, které faktory se při její tvorbě musí brát v potaz a jaké metody je moţné pro její formulaci vyuţít. Podkapitola Investice do IT hodnotí IST z pohledu nákladů a přínosů z ní plynoucích a poukazuje na to, jak můţe správně definovaná informační strategie přinést IT oddělení další prostředky. Poslední podkapitola je věnována marketingu IST, tomu, jak motivovat podnik pro další rozvoj IS/IT. Marketing IST je důleţitý zejména proto, aby všichni zaměstnanci přijali IST za svou a nebránili se změnám, které přináší, jedině tak je moţné její úspěšné nasazení. Shrnutí kapitoly: Úlohy informačního managementu Úvod do informační technologie Tvorba informační strategie Realizace informační strategie Investice do IT Marketing informační strategie V současné době by mělo být jiţ standardem, ţe IT oddělení má na základě vize a strategických cílů definovanou svoji informační strategii. Informační strategie je jednou z dílčích strategií, které rozpracovávají nadřazenou globální strategii do jednotlivých dílčích oblastí. Dílčí strategie jsou přechodem od tvorby globální strategie k její realizaci. V předchozí kapitole bylo popsáno obecně, co je strategie a jak se vytváří. Tato kapitola bude jiţ věnována bliţšímu popisu informační strategie.

19 2.1. Úlohy informačního managementu Aby mohl informační manaţer správně plnit své funkce, musí se v organizační struktuře nacházet na úrovni vrcholového managementu, to by mělo zajistit patřičné kompetence. Důleţité je také, aby disponoval dostatečně velkým finančním fondem, který zajistí údrţbu a rozvoj informačního systému a informačních a komunikačních technologií. Mají-li být výsledky práce informačního manaţera pro společnost uspokojivé, je důleţité jasně definovat jeho pravomoci a povinnosti na jednotlivých úrovních řízení a to strategické, taktické i operativní. Na úrovni operativní a taktické má mít informační manaţer spíše monitorovací a kontrolní funkci. Na strategické úrovni, by měl být tvůrčí, aktivní a vysoce kvalifikovaný. Osoba informačního manaţera zodpovídá za realizaci informační strategie v praxi, školení dalších pracovníků v uţívání IS/IT, tvorbu finančních rezerv na inovaci IS/IT, ochranu proti narušení dat a úniku informací, analýzu a návrhy nových informačních sluţeb, formulaci strategie prezentace firmy v globálních počítačových sítích, řešení vztahu informačních a ostatních projektů rozvoje organizace, výběr poskytovatele outsourcingových sluţeb. V neposlední řadě musí vyhodnocovat a kontrolovat účinnost informační strategie podniku, odhalovat moţná rizika jednotlivých projektů i informační strategie jako celku Úvod do informační strategie Informační strategie je hlavním výstupem strategického řízení IS/IT. Cílem IST je podporovat dosahování cílů podniku a jednotlivých procesů a to díky informačním technologiím. Na informační strategii se můţeme dívat jako na projekt všech projektů IS/IT v podniku. Informační strategie zadává a koordinuje všechny informatické projekty. [15, str.: 215] Informační strategie má, přestoţe je jednou z funkčních strategií, zvláštní postavení. Nejen ţe musí jako ostatní funkční strategie podporovat strategii globální, ale je také nutné, aby podporovala jednotlivé funkční strategie a napomáhala tím naplnění všech stanovených cílů společnosti. Informační strategie má dvě části, IS a IT součást. IS strategie stanovuje potřebu nebo poptávku podniku po informacích a systémech, aby byla podpořena globální strategie. Je tedy

20 pevně spojená s businessem a zohledňuje jednak konkurenční dopad a shodu s poţadavky IT. Investice do IS/IT musí být rozděleny mezi všechny aplikace, které budou podporovat potřeby podniku[7, str.: 44]. Existují různé pohledy na to, kdo by měl informační strategii zformulovat. Extrémní příklady jsou formulace IST top managementem a její plná integrace do strategického řízení podniku, opakem pak je strategické řízení IS/IT sám za sebe. Optimální z hlediska úspěšnosti realizace strategie je tým sloţený ze zástupců top managementu a specialistů. Moţné je také vyuţití externích poradců. Návrh IST má v závislosti na zapojení specialistů do jeho tvorby různé přístupy. Při menším zapojení specialistů do formulace IST se jedná více o vytyčování cílů v oblasti IS/IT, stanovuje se rámec, který pak specialisté musí při realizaci strategie respektovat. Je-li zapojeno do návrhu IST větší mnoţství odborníků, je pojetí IST orientované nejen na cíle, ale i na řešení, tedy na konkrétněji vymezené způsoby realizace. Druhé zpracování návrhu IST bývá časově a finančně náročnější. Obsah informační strategie se musí vţdy přizpůsobovat konkrétní organizaci a jejím podmínkám. Velmi důleţité je, aby všichni zainteresovaní vnímali strategii stejně, aby se ztotoţnili s cíli, které sleduje. V opačném případě, kdyţ se zaměstnanci společnosti neztotoţní se zvolenou strategií a necítí za ni odpovědnost, je velmi těţké ji realizovat v praxi. Hlavní cíle IST jsou následující: IST musí vycházet z podnikové strategie stanovit priority pro investice zapojením IT získat konkurenční výhodu, zlepšit vyuţití příleţitostí z okolí při výstavbě infrastruktury zajistit její efektivnost a flexibilitu i s ohledem na budoucnost zdroje a schopnosti pro zapojení IT rozvíjet napříč celou organizací

21 Informační strategie řeší následující oblasti: vztah s externími partnery základní poţadavky na komponenty nebo sluţby IS/IT vzájemnou koordinaci a kontrolu řešení jednotlivých projektů vazby mezi projekty týkající se IS/IT a ostatními projekty probíhajícími v rámci podnikového rozvoje mantinely pro řešitele jednotlivých projektů, ať z řad interních, či externích řešitelů kontrola vývoje informačního systému, z hlediska obsahu, dodrţování termínů i nákladů Kaţdá společnost by se měla snaţit vytvořit právě takovou IST, která přináší konkurenční výhodu. Tato konkurenční výhoda by měla být je dlouhodobě udrţitelná. Měla by společnosti pomoci generovat vyšší zisk v delším časovém horizontu. Aby toto bylo moţné, musí informační strategie společnosti umoţnit identifikovat nové strategické příleţitosti. K vytvoření strategie, která společnosti zajistí konkurenční výhodu a prosperitu je třeba správně vyhodnotit podnikové okolí a jeho příleţitosti společně s komunikací mezi IT a businessem. Význam informační strategie pro společnost je velký. Nemělo by se ale zabíhat k druhému extrému, tedy jejímu přeceňování. Investice do IT musí být vţdy účelné a podnik musí dobře zváţit, zda daný produkt přinese kýţené výsledky. Přístup některých společností je vytvoření důkladné informační strategie, která vyuţívá co nejméně informačních technologií a snaţí se pracovat s co nejjednodušším informačním systémem. Tento minimalistický přístup vyuţívá sice malé mnoţství technologií, ale tyto technologie jsou vyuţívány velice efektivně, tím tato strategie získává vysokou přidanou hodnotu. Díky dobrému a efektivnímu nasazení technologií pak podnik získává konkurenční výhodu.

22 2.3. Tvorba informační strategie Metodika MDIS( Multidimensional Development of Information System) = jeden způsob pojetí IS/IT strategie Strategické řízení IS/IT je kontinuální proces, který musí budovat a neustále udrţovat integritu IS/IT na pěti úrovních[13, str.:248]: integrace vizí o IS/IT ve vrcholovém managementu integrace podniku s okolím integrace interních podnikových procesů technologická integrace (datová, hardwarová, softwarová, uţivatelského rozhraní) Obrázek 4: Úrovně systémové integrace Zdroj: VOŘÍŠEK, J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. 2003

Globální a informační strategie podniku v praxi

Globální a informační strategie podniku v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Globální a informační strategie podniku v praxi Diplomová práce Bc. Michal Šebek Březen, 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a

Více

Programové řešení informační systém podniku

Programové řešení informační systém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Programové řešení informační systém podniku Bakalářská práce Autor: Thomas Herzog Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Význam personální politiky ve firemní strategii

Význam personální politiky ve firemní strategii Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomie a sociálních věd Význam personální politiky ve firemní strategii Diplomová práce Autor: Martin Event Finance, Evropská unie Vedoucí práce: Ing. Radka

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více

Tvorba a řízení změn architektury informačního systému

Tvorba a řízení změn architektury informačního systému Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Tvorba a řízení změn architektury informačního systému Diplomová práce Autor: Bc. Lubomír Bejšovec Informační

Více

Aplikace principů projektového managementu na konkrétní akci

Aplikace principů projektového managementu na konkrétní akci Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Michaela Halvová Aplikace principů projektového managementu na konkrétní akci Bakalářská

Více

SW nástroje pro podporu řízení projektu

SW nástroje pro podporu řízení projektu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií SW nástroje pro podporu řízení projektu Bakalářská práce Autor: Jan Macháček Informační technologie Vedoucí

Více

Návrh projektu implementace personálního. Slovácké strojírny, a.s.

Návrh projektu implementace personálního. Slovácké strojírny, a.s. Návrh projektu implementace personálního controllingu a jeho nástrojů ve společnosti Slovácké strojírny, a.s. Bc. Radka Juřenová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na zavedení

Více

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci

Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci Diplomová práce Autor: Bc. Eduard Jozífek Obor Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více

Procesně řízený podnik

Procesně řízený podnik Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Procesně řízený podnik Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Klíma, DiS. Informační technologie a management Vedoucí práce: Ing.

Více

Portálové řešení informačního systému pro personalistiku z pohledu personalisty

Portálové řešení informačního systému pro personalistiku z pohledu personalisty Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Portálové řešení informačního systému pro personalistiku z pohledu personalisty Bakalářská práce Autor: Vladana Pacovská

Více

Nástroje řízení podnikové logistiky

Nástroje řízení podnikové logistiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Nástroje řízení podnikové logistiky Bakalářská práce Autor: Michaela Kirchová bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jaromír

Více

ICT projektové řízení v mezinárodních společnostech

ICT projektové řízení v mezinárodních společnostech Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií ICT projektové řízení v mezinárodních společnostech Bakalářská práce Autor: Martin Hudák Informační technologie,

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

STRATEGIE DIFERENCIACE MALÉHO PODNIKU

STRATEGIE DIFERENCIACE MALÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS STRATEGIE DIFERENCIACE MALÉHO PODNIKU DIFFERENTIATION

Více

Analýza a návrh marketingové strategie firmy Boucheron

Analýza a návrh marketingové strategie firmy Boucheron Analýza a návrh marketingové strategie firmy Boucheron Diplomová práce Bc. Aneta Vazačová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor: Marketingové

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O.

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Bakalářská práce Vedoucí

Více

Strategie expanze firmy Proman s.r.o. na nové trhy

Strategie expanze firmy Proman s.r.o. na nové trhy Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Strategie expanze firmy Proman s.r.o. na nové trhy Bc. Marcela Nekutová Diplomová práce 2009 Děkuji vedoucímu své diplomové práce Ing. Jindřichu Jeţkovi,

Více

Marketing ve vědě a výzkumu. Renáta Pavlíčková

Marketing ve vědě a výzkumu. Renáta Pavlíčková Marketing ve vědě a výzkumu Renáta Pavlíčková Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

Metodika řízení lidských zdrojů

Metodika řízení lidských zdrojů Metodika řízení lidských zdrojů Krajský úřad Karlovarského kraje 2011 Strana 1 OBSAH: A.METODIKA PRO STANOVENÍ OPTIMÁLNÍCH KAPACIT PRO ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB V KONKRÉTNÍCH PODMÍNKÁCH KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO

Více

Aplikace vybraného účetního software ve firmě XY, s.r.o. Petra Vašicová

Aplikace vybraného účetního software ve firmě XY, s.r.o. Petra Vašicová Aplikace vybraného účetního software ve firmě XY, s.r.o. Petra Vašicová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce Aplikace vybraného účetního software ve firmě XY, s.r.o. se zabývá obecnou charakteristikou

Více

Řízení projektů v národních korporacích

Řízení projektů v národních korporacích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Řízení projektů v národních korporacích Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Drbal Informační technologie a management Vedoucí

Více

Analýza organizační struktury vybrané firmy

Analýza organizační struktury vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza organizační struktury vybrané firmy Bakalářská práce Autor: Irina Tarasova Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

Analýza trhu a marketingová strategie vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingová strategie vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingová strategie vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Petra Capoušková Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více