Tvorba informační strategie ve firmě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba informační strategie ve firmě"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Tvorba informační strategie ve firmě Diplomová práce Autor: Bc. Alexander Frič Informační technologie a management Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Odborný konzultant: Ing. Otakar Školoud Gauzy, s.r.o. Praha Červenec, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne: 20.července 2012 Bc. Alexander Frič

3 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval mému vedoucímu diplomové práce Ing. Zdeňkovi Vozničkovi CSc. za jeho podporu, ochotu a odborné vedení mojí diplomové práce. Dále děkuji Ing. Otakarovi Školoudovi za odborné konzultace. V neposlední řadě děkuji také mojí manţelce Tereze Fričové za pomoc s korekturami a revizí celé diplomové práce a za její podporu.

4 Anotace Cílem diplomové práce Tvorba informační strategie ve firmě je popsat strukturu a tvorbu informační strategie a následně realizaci IST na konkrétní firmě. Tato strategie bude určovat další vývoj informačního systému a informačních technologií ve firmě. Základem pro informační strategii společnosti bude globální firemní strategie a poţadavky uţivatelů. V rámci procesu tvorby informační strategie je provedena SWOT analýza, která poslouţí jako vodítko pro konkrétní návrhy řešení a další směřování IST. Klíčová slova Globální strategie, informační strategie, informační management, SWOT analýza, informační systémy Annotation The aim of the thesis "Creation of information strategy in the company" is to describe the structure and creation of information strategies and the implementation of IST in the particular company. This strategy will determine the further development of information systems and information technology in the company. The basis for information strategy will be the global corporate strategy and user s requirements. Part of the creation process of information strategy is SWOT analysis which will serve as a guide for specific proposals for dealing with the future IST direction. Keywords Global strategy, information strategy, information management, SWOT analysis, information systems

5 Obsah: Úvod... 7 Zvolené metody zpracování Strategie a strategické řízení Strategické řízení Strategické plánování a jeho proces Formulace vizí a cílů podniku Situační analýza vnějšího a vnitřního prostředí - SWOT analýza Informační strategie Úlohy informačního managementu Úvod do informační strategie Tvorba informační strategie Investice do IT Marketing IST Základní charakteristika zkoumané společnosti Základní informace o společnosti Strategie společnosti Altron Analýza aktuálního stavu zkoumané společnosti SWOT analýza zkoumaného podniku, informačního systému a informačních technologií Analýza fungování IT oddělení Analýza základní infrastruktury IT Analýza informačních systémů společnosti Definice cílového stavu IS/IT Způsob zajištění poţadavků pro tvorbu informační strategie Poţadavky na cílový stav IS/IT Formulace cílů IST... 54

6 5.4. Gap analýza současného stavu IS/IT a potřeb společnosti Obsah informační strategie Řízení a realizace interních IT projektů Metodika vývoje IS HW a SW infrastruktura pro zajištění IST Architektura informačního systému Jednotlivé části IS Zajištění business critical procesů Validace informační strategie Způsob naplnění informační strategie Zvolený způsob realizace Způsob výběru dodavatelů Harmonogram Realizace informační strategie Rizika implementace informační strategie a jak jim předcházet Plánované přínosy a dopady realizace informační strategie Výsledky Závěr Seznam pouţité literatury Seznam pouţitých tabulek Seznam pouţitých obrázků: Seznam pouţitých zkratek:... 85

7 Úvod Cílem diplomové práce Tvorba informační strategie ve firmě je popsat strukturu a tvorbu informační strategie a následně realizaci IST na konkrétní firmě. Tato strategie bude určovat další vývoj informačního systému a informačních technologií ve firmě. Základem pro informační strategii společnosti bude globální firemní strategie a poţadavky managementu a uţivatelů. V rámci procesu tvorby informační strategie bude provedena SWOT analýza, která poslouţí jako vodítko pro konkrétní návrhy řešení a další směřování IST. Návrh informační strategie bude vypracován tak, aby měl co největší vypovídací hodnotu a byl pouţitelný i mimo rámec této práce. V současné době je nezbytné pro kaţdý podnikatelský subjekt zajištění konkurenceschopnosti na trhu. Jedním z pilířů, na kterém je moţné konkurenceschopnost postavit, je efektivní informační systém připravený přímo na míru dle potřeb konkrétní společnosti. Správně mířené investice do IT se společnosti vrátí. Díky vybudování efektivního informačního systému lze docílit úspor v době ekonomické krize, coţ je v současné době velmi aktuální téma. Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu informační strategie podniku. Téma jsem si nezvolil náhodou. Vychází z aktuální potřeby společnosti ALTRON, a.s., ve které v současné době pracuji. Vzhledem k tomu, ţe společnost ALTRON má na základě výsledků posledních několika let perspektivu dalšího rozvoje a rozšíření svých aktivit, jeví se současný informační systém jako nevyhovující pro budoucí rozvoj společnosti. Je proto zapotřebí vytvořit informační strategii, která by podpořila dosaţení cílů společnosti a vedla k výraznému zvýšení efektivity rozhodovacích, marketingových, obchodních, servisních a logistických procesů a povede k automatizaci těchto procesů. Cílem této práce je vypracování informační strategie, tak aby podpořila dosaţení cílů stanovených v globální strategii společnosti. Teoretická část práce vysvětluje základní pojmy, které jsou pak dále v textu pouţívány. Jedná se zejména o vizi, strategii společnosti, informační management a jejich úlohu ve společnosti. V praktické části budou poznatky z teoretické části aplikovány do reálného podniku. První kapitola se věnuje strategii a strategickému řízení podniku. V úvodu je popsána globální strategie firmy, jeţ určuje základní cíle, kterých chce společnost dosáhnout. Dále je nastíněn proces tvorby globální strategie, kritéria, která by měla splňovat, a v neposlední řadě

8 strategické operace, kterými je naplňována. V závěru první kapitoly je popsána metoda, která byla vybrána pro tvorbu globální strategie - SWOT analýza. V druhé kapitole je pak popsána informační strategie a její návaznost na globální podnikovou strategii. Je zde zdůrazněna důleţitost informační strategie, protoţe ta představuje dlouhodobou orientaci podniku v oblasti informačních zdrojů, sluţeb a technologií, coţ je spojeno s velkými investicemi, jejichţ návratnost musí být viděna v dlouhodobém horizontu. Třetí kapitola je jiţ praktická část diplomové práce a je věnována představení společnosti, pro kterou je návrh informační strategie zpracováván. Jedná se o společnost ALTRON, a.s., jejímţ hlavním předmětem činnosti je oblast datových center a kritických infrastruktur. Čtvrtá kapitola popisuje analýzu současného stavu společnosti. Jsou zde pouţity teoretické poznatky z druhé kapitoly, které jsou přizpůsobeny konkrétním podmínkám dané společnosti. V této kapitole je popsán tedy konkrétní průběh získávání podkladů pro tvorbu IST. Získávání podkladů bylo postaveno na třech základních pilířích definování business poţadavků, analýza současného stavu a analýza zjištěných rozdílů mezi současným a poţadovaným stavem v budoucnu. Pátá kapitola se zaměřuje na způsob zajištění podkladů pro tvorbu informační strategie a formulací cílů, kterých chce společnost dosáhnout a zlepšit tak svoji trţní pozici. Šestá kapitola se zaobírá jiţ návrhem konkrétní informační strategie pro společnost Altron, a.s. Jsou zde popsány jednotlivé části IST a také změny v HW a SW infrastruktuře. Velmi důleţitou částí této kapitoly je návrh řešení Business Critical procesů, jako je například řešení dohledového centra nebo realizace zakázek. V sedmé kapitole je nastíněna implementace nové IST, ta bude pro všechny zaměstnance velkou změnou, které se bude potřeba přizpůsobit. Je proto nutné, aby strategie byla dostatečně podpořena managementem a komunikována zaměstnancům. Bez tohoto kroku můţe dojít k tomu, ţe informační strategie nebude vnímána pozitivně a můţe být tak ohroţena její úspěšnost. Závěr kapitoly je věnován přínosu nové strategie a také dopadu implementace nové informační strategie na celou společnost.

9 Zvolené metody zpracování Svou diplomovou práci jsem vypracoval na základě níţe uvedeného schématu. Obrázek 1: Schéma zpracování diplomové práce 1. Příprava koncepce diplomové práce 2. Analýza odborné literatury a dostupných zdrojů 3. Vypracovnání teoretické části 5. Aplikace vlastních poznatků a vypracování praktické části 6. Formulace závěrů a doporučení Zdroj: vlastní zpracování Metodologie vyuţitá v teoretické části bude zejména literární rešerše, v praktické části pak další metody, např. SWOT analýza pro definování silných, slabých stránek a příleţitostí a hrozeb podniku jako celku a SWOT analýza zaměřená na současný stav IS/IT. Dále proběhne dotazníkové šetření pro zjištění poţadavků uţivatelů IS. V neposlední řadě vyuţiji pro získání informací odborných konzultací a rozhovorů.

10 1. Strategie a strategické řízení V této kapitole jsou vysvětleny základní pojmy, které jsou spojeny s tvorbou strategie v podniku. Jsou zde objasněny základní procesy, jako jsou strategické řízení, plánování, určování vizí a cílů organizace. V závěru kapitoly jsou stručně popsány analýzy, které jsou vyuţívány pro tvorbu globální strategie a pro tuto práci zvolená SWOT analýza je vysvětlena podrobněji. V současné době se mění trh tak dynamicky, ţe si management firmy můţe klást otázku, zda je ještě místo pro efektivní firemní strategii nebo zda je jednodušší pouze rychle reagovat na aktuální změny a poţadavky. Pokud ale firma nemá nadefinovanou vizi a misi, tj. základní strategický cíl, kam své podnikání chce dovést, bude neustále rozptylována nekonečným mnoţstvím změn, podnětů a aktuálních potřeb, na které musí reagovat teď hned. Jak se stát silným a stabilním partnerem ve stávajícím hyperkonkurenčním prostředí? Odpověď můţe dát právě jasná vize podnikání, nastavení priorit a cílené zaměření pozornosti na firemní strategii. Ta se odvíjí od základních stavebních kamenů, kterými jsou právě vize a mise. Podrobněji se budu věnovat vizi, strategii a cílům později, ale shrňme si na začátek jednoduše co je vize, mise, strategie a cíle: Vize je základní představa o budoucnosti, tedy čeho chce firma v budoucnu dosáhnout. Strategie jednoduše řečeno popisuje způsob, jak chceme dosáhnout vize a zajistit stabilní vývoj. Obecně lze říci, ţe Strategie předurčuje budoucí činnosti podniku, jejichţ realizací podnik dojde k naplnění svých cílů. [4, str.: 5] V literatuře můţeme najít několik přístupů k pojmu strategie, můţe být vnímána jako dlouhodobý plán, nebo vnímáme potřebu strategii upravovat kontinuálně tak, jak se mění prostředí. Zvolený přístup souvisí s dynamikou podnikatelského prostředí dané společnosti. Strategické cíle popisují, co konkrétně a měřitelně musíme splnit na cestě k naplnění naší vize. Podnik musí neustále usilovat o dosahování strategických cílů a míru jejich naplnění pak můţe vyuţít k hodnocení své činnosti. Jedná se tedy o konkrétní výsledek, kterého chceme dosáhnout. Měřitelnost cílů zajišťují zpravidla ekonomické ukazatele.

11 Stanovit správnou vizi, strategii a cíle není nic jednouchého. Firma si vytváří obraz svého budoucího vývoje, málokdy dokáţe odhadnout, jaký bude stav za 3 nebo 5 let. Špatné stanovení vize bývá tragickou chybou. Pokud firma neví, kým chce být a jakého stavu nebo postavení na trhu v jejím segmentu chce dosáhnout, neví např.: jaké marketingové nástroje pouţít zda má správně postavený business plán na které cílové skupiny se orientovat jaký informační systém pořídit jakou kvalifikaci mají mít její zaměstnanci apod. Tato kapitola se dále zabývá: Strategickým řízením Strategickým plánováním Formulací vizí a cílů podniku Situační analýzou vnějšího a vnitřního prostředí a SWOT analýzou 1.1. Strategické řízení Strategické řízení jsou manaţerské aktivity vrcholové úrovně managementu, u menších podniků tyto aktivity často vykonávají samotní vlastníci. Je zaměřeno na klíčové podmínky fungování společnosti a utváření koncepce jejího rozvoje. Z časového hlediska patří tyto plány k dlouhodobějším, vytvářejí se zpravidla na horizont 3 5 let. Na strategické řízení poté navazuje taktické a operativní. Taktické řízení je na období zpravidla jednoho roku, v praxi má formu například rozpočtů. Kratší čtvrtletní, měsíční, směnové plány jsou nástrojem operativního řízení. Strategické řízení se oproti běţnému řízení vyznačuje specifickými rysy opírá se o rozhodování se značným stupněm rizika, neboť budoucí vývoj je ovlivňován řadou faktorů, jejichţ změny a vlivy nejsme schopni přesně predikovat. [12, str.:25] Strategické řízení můţeme chápat jako souhrn nástrojů a aktivit, které slouţí k analýze současné situace i pravděpodobného vývoje. Umoţňuje určit směr budoucího vývoje podniku

12 tak, aby byla zajištěna jeho konkurenceschopnost a prosperita. Neustálým prověřováním a aktualizováním strategických návrhů a zvolené strategie se docílí kontinuity strategie a změn. Plánování a realizace jednotlivých strategií je základem uskutečňování strategického řízení. Během tohoto procesu se formuluje strategie podniku a jeho dlouhodobé strategické cíle, s ohledem na vyuţití všech zdrojů společnosti a také příleţitostí, které trh nabízí. Cílem těchto činností je minimalizovat moţnost vzniku chyby a zajistit, aby se společnost dostala do situace, kdy je schopna předvídat přicházejí změny a adekvátně na ně reagovat Strategické plánování a jeho proces Plánování je rozhodovací proces, zahrnující stanovení organizačních cílů, výběr vhodných prostředků a způsob jejich dosaţení a definování očekávaných výsledků ve stanoveném čase a poţadované úrovni. [1, str.: 93] Strategickým plánováním chce vrcholový management společnosti získat konkurenční výhodu. Během procesu strategického plánování jsou přijímána rozhodnutí, která mají tuto konkurenční výhodu společnosti zajistit. Zajištění lepšího postavení podniku ve srovnání s konkurencí bývá označováno za klíčový prvek strategického řízení a strategického plánování. Strategické plánování a řízení je soubor činností, který zahrnuje všechny oblasti managementu. Celý proces je velmi obsáhlý je tedy nutné se v průběhu činnosti drţet jednotlivých kroků, které na sebe logicky navazují. Na následujícím obrázku je zachycen proces strategického plánování, jedná se o nekončící proces, jehoţ cykly by měly kontinuálně navazovat a zajistit tak aktuálnost strategie podniku.

13 Obrázek 2: Proces strategického plánování 2.Strategická analýza 3.Strategické vize/cíle 1.Formulace poslání společnosti 4.Výběr strategie 6.Monitorování a vyhodnocení 5.Implementac e strategie Zdroj: KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O.: Firemní strategie, plánování a realizace Formulace vizí a cílů podniku Poslání podniku Poslání podniku slouţí managementu jako základ pro tvorbu strategií podniku. Jeho určení je proto důleţité na samotném počátku celého cyklu tvorby strategie. Globální strategie není jedenkrát vytvořený neměnný dokument prochází podobně jako všechny ostatní strategické dokumenty, ţivotním cyklem, který jednak zajišťuje realizaci stanovené GST a jednak umoţňuje přizpůsobení GST změnám hospodářského prostředí, změnám vizí vrcholového managementu a změnám interních podnikových podmínek. [13, str.: 237]

14 Obrázek 3: Cyklus globální strategie Zdroj: VOŘÍŠEK, J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace Ţivotní cyklus zachycený na obrázku zobrazuje posloupnost kroků globální strategie. Jako první bod je formulace globální firemní strategie na základě určených cílů, dalším krokem je postupná realizace následovaná vyhodnocením dosaţení cílů. Tento cyklus zpravidla trvá 1 3 roky. Poslání říká jednoduše, proč organizace existuje a co dělá. Nastiňuje zásadní, jedinečný účel organizace, a to stručným popsáním, co organizace dělá a pro koho to dělá. Poslání můţeme popsat jako účel firmy, který spolu s hodnotami společnosti zůstává dlouhodobě beze změny. Vyjasnění poslání musí předcházet zformulování strategie. Poslání společnosti předurčuje základní směr pro vizi společnosti. Společnost ve svém prohlášení poslání stručně říká, za jakým účelem existuje. Poslání by mělo popisovat základní účel dané entity, zejména to, co poskytuje zákazníkům a klientům. Prohlášení poslání by mělo vedoucí pracovníky a ostatní zaměstnance informovat o celkovém cíli, o jehoţ dosaţení musí společně usilovat. [3, str.: 50]. Někdy také zahrnuje popis, jak bude organizace dosahovat svého účelu existence, aby její poslání bylo unikátní a odlišovalo je od konkurentů a podobných organizací.

15 Vize Vize určuje budoucí stav podniku, jak by mělo podnik vnímat okolí. Na rozdíl od poslání, které souvisí spíše se způsobem chování a má nadčasový charakter, vize vyjadřuje představu nějakého budoucího stavu týkajícího se konkrétního elementu organizace. [12, str.: 550] Vize stejně jako posláni podniku má nadčasový charakter, i přesto se musí přizpůsobovat podmínkám, které podnik obklopují. Pokud se podmínky zásadním způsobem změní, musí na tento fakt reagovat vedení společnosti a vizi upravit. Strategické cíle podniku Na poslání a vizi podniku dále navazují strategické cíle, jejichţ hlavním smyslem je poslání a vizi doplnit a konkretizovat. Strategické cíle jsou tedy méně obecné a určují očekávaný budoucí stav, tvoří samotnou podstatu strategií. Pro správné stanovení cílů organizace se doporučuje vyuţívat metodu SMART. Tato metoda zajistí, aby stanovené cíle splňovaly základní kritéria a bylo moţné na jejich základě formulovat strategii společnosti. Metoda SMART[4, str.:7]: Stimulating cíle musí stimulovat k dosaţení co nejlepších výsledků. Measurable dosaţení či nedosaţení cíle by mělo být měřitelné. Accetable cíle by měli být akceptovatelné i ze strany těch, kteří je budou plnit. Realistic cíle by měli být reálné a dosaţitelné za daných podmínek. Timed cíle by měli být vymezené v čase.

16 1.4. Situační analýza vnějšího a vnitřního prostředí - SWOT analýza Pro tvorbu globální strategie společnosti můţeme vyuţít celou řadu metod. Jedná se například o analýzu metodou 4C, Porterovu strukturální analýzu konkurenčního prostředí, PEST analýzu, SWOT analýzu. Pro účely této práce byla vybrána SWOT analýza, v dalším textu je popsána podrobněji, ostatní strategie jsou zmíněny jen ve stručnosti. Analýza metodou 4C slouţí k analýze globalizačních trendů i lokálního trhu. Jak je z názvu patrné, zohledňuje čtyři faktory Customers (zákazníci), Country (národní specifika), Costs (náklady) a Competitors (konkurence). Strukturální analýza konkurenčního prostředí, tzv. Porterova se pouţívá pro objasnění vlivů prostředí. Informuje nás tak o situaci, v níţ se společnost nachází. Analyzuje síly, které působí na výnosnost odvětví. Jako hlavní faktory označuje konkurenty v odvětví, potenciální nově vstupující, dodavatele, odběratele a náhradní výrobky. PEST analýza je zaměřena na vnější prostředí. Faktory, které sleduje, vycházejí z jejího názvu P - politické E- ekonomické S - sociální T - technologické Tato analýza vychází z poznání minulého vývoje a snaţí se o předvídání a analyzování budoucích vlivů prostředí ve 4 hlavních oblastech a snaţí se odhadnout vliv změn vnějšího prostředí na další aktivity konkrétní firmy. Analýza SWOT je nástroj pro strategické plánování. Cílem SWOT analýzy je přehled o současné situaci a výhled strategických moţností do budoucnosti. Je to vhodný začátek pro vytváření jakékoli strategie, protoţe si tím můţe management firmy vymezit rámec pro úvahy. Díky SWOT analýze lze získat přehled minimálně o 4 základních strategiích. SWOT analýza je zaloţena na kombinaci: Silných stránek (Strenghts) Slabých stránek (Weaknesses)

17 Příleţitostí (Opportunities) Hrozeb (Threats) Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje na vnitřní prostředí firmy. Analýza příleţitostí a hrozeb se zaměřuje na vnější prostředí firmy. Nejčastěji se SWOT analýza zpracovává ve formě matice. Vnitřní (interní) faktory Silné a slabé stránky jsou tzv. interní faktory, které popisují firmu. Jako vnitřní prvky vhodné k hodnocení jsou například pracovníci společnosti, vrcholný management, podniková kultura, a nebo třeba informační systém. Faktorů je moţné nalézt mnoho a to podle toho, proč se SWOT dělá. Je vhodné se podle odvětví a trţního segmentu zaměřit na ty nejdůleţitější prvky. Vnější (externí) faktory Vnější faktory (příleţitosti a hrozby) jsou do jisté míry společné všem konkurentům. Přesto ji nikdy neudělají dva stejně. Někdo totiţ na stejnou událost či změnu pohlíţí jako na riziko, jiný jako na příleţitost. Po identifikaci těchto faktorů můţe podnik vytvořit strategii tak, aby co nejlépe vyuţil silné stránky a naopak se snaţil eliminovat vliv slabých stránek, které tato analýza odhalí. Zároveň ji také zaměří na vyuţití příleţitostí, které na trhu existují a zamezení vzniku rizik a sníţení dopadu hrozeb na podnik. Analýza SWOT je multidimenzionální. Kaţdá dimenze představuje skupinu věcně souvisejících faktorů, které významně ovlivňují činnost podniku. [15, str.: 202]. Body pro všechny dimenze jsou uvedeny v jednotlivých kvadrantech matice SWOT. Jejich řazení a ohodnocení se provádí s ohledem na jejich důleţitost pro organizaci, coţ zvyšuje vypovídací hodnotu analýzy. Řazení jednotlivých bodů je na základě párového porovnání. Rozbor takto vytvořené matice SWOT poté slouţí jako základ pro tvorbu jednotlivých strategických variant.

18 2. Informační strategie Kapitola nazvaná Informační strategie je rozdělena do šesti základních podkapitol, ve kterých se seznámíme s úlohou informačního managementu v organizaci a jeho podílem na realizaci informační strategie. Druhá podkapitola nám osvětlí pojem informační strategie, která je jednou z dílčích strategií navazující na globální strategii podniku. Díky třetí podkapitole si utvoříme základní představu o tom, jak probíhá samotný proces tvorby informační strategie, které faktory se při její tvorbě musí brát v potaz a jaké metody je moţné pro její formulaci vyuţít. Podkapitola Investice do IT hodnotí IST z pohledu nákladů a přínosů z ní plynoucích a poukazuje na to, jak můţe správně definovaná informační strategie přinést IT oddělení další prostředky. Poslední podkapitola je věnována marketingu IST, tomu, jak motivovat podnik pro další rozvoj IS/IT. Marketing IST je důleţitý zejména proto, aby všichni zaměstnanci přijali IST za svou a nebránili se změnám, které přináší, jedině tak je moţné její úspěšné nasazení. Shrnutí kapitoly: Úlohy informačního managementu Úvod do informační technologie Tvorba informační strategie Realizace informační strategie Investice do IT Marketing informační strategie V současné době by mělo být jiţ standardem, ţe IT oddělení má na základě vize a strategických cílů definovanou svoji informační strategii. Informační strategie je jednou z dílčích strategií, které rozpracovávají nadřazenou globální strategii do jednotlivých dílčích oblastí. Dílčí strategie jsou přechodem od tvorby globální strategie k její realizaci. V předchozí kapitole bylo popsáno obecně, co je strategie a jak se vytváří. Tato kapitola bude jiţ věnována bliţšímu popisu informační strategie.

19 2.1. Úlohy informačního managementu Aby mohl informační manaţer správně plnit své funkce, musí se v organizační struktuře nacházet na úrovni vrcholového managementu, to by mělo zajistit patřičné kompetence. Důleţité je také, aby disponoval dostatečně velkým finančním fondem, který zajistí údrţbu a rozvoj informačního systému a informačních a komunikačních technologií. Mají-li být výsledky práce informačního manaţera pro společnost uspokojivé, je důleţité jasně definovat jeho pravomoci a povinnosti na jednotlivých úrovních řízení a to strategické, taktické i operativní. Na úrovni operativní a taktické má mít informační manaţer spíše monitorovací a kontrolní funkci. Na strategické úrovni, by měl být tvůrčí, aktivní a vysoce kvalifikovaný. Osoba informačního manaţera zodpovídá za realizaci informační strategie v praxi, školení dalších pracovníků v uţívání IS/IT, tvorbu finančních rezerv na inovaci IS/IT, ochranu proti narušení dat a úniku informací, analýzu a návrhy nových informačních sluţeb, formulaci strategie prezentace firmy v globálních počítačových sítích, řešení vztahu informačních a ostatních projektů rozvoje organizace, výběr poskytovatele outsourcingových sluţeb. V neposlední řadě musí vyhodnocovat a kontrolovat účinnost informační strategie podniku, odhalovat moţná rizika jednotlivých projektů i informační strategie jako celku Úvod do informační strategie Informační strategie je hlavním výstupem strategického řízení IS/IT. Cílem IST je podporovat dosahování cílů podniku a jednotlivých procesů a to díky informačním technologiím. Na informační strategii se můţeme dívat jako na projekt všech projektů IS/IT v podniku. Informační strategie zadává a koordinuje všechny informatické projekty. [15, str.: 215] Informační strategie má, přestoţe je jednou z funkčních strategií, zvláštní postavení. Nejen ţe musí jako ostatní funkční strategie podporovat strategii globální, ale je také nutné, aby podporovala jednotlivé funkční strategie a napomáhala tím naplnění všech stanovených cílů společnosti. Informační strategie má dvě části, IS a IT součást. IS strategie stanovuje potřebu nebo poptávku podniku po informacích a systémech, aby byla podpořena globální strategie. Je tedy

20 pevně spojená s businessem a zohledňuje jednak konkurenční dopad a shodu s poţadavky IT. Investice do IS/IT musí být rozděleny mezi všechny aplikace, které budou podporovat potřeby podniku[7, str.: 44]. Existují různé pohledy na to, kdo by měl informační strategii zformulovat. Extrémní příklady jsou formulace IST top managementem a její plná integrace do strategického řízení podniku, opakem pak je strategické řízení IS/IT sám za sebe. Optimální z hlediska úspěšnosti realizace strategie je tým sloţený ze zástupců top managementu a specialistů. Moţné je také vyuţití externích poradců. Návrh IST má v závislosti na zapojení specialistů do jeho tvorby různé přístupy. Při menším zapojení specialistů do formulace IST se jedná více o vytyčování cílů v oblasti IS/IT, stanovuje se rámec, který pak specialisté musí při realizaci strategie respektovat. Je-li zapojeno do návrhu IST větší mnoţství odborníků, je pojetí IST orientované nejen na cíle, ale i na řešení, tedy na konkrétněji vymezené způsoby realizace. Druhé zpracování návrhu IST bývá časově a finančně náročnější. Obsah informační strategie se musí vţdy přizpůsobovat konkrétní organizaci a jejím podmínkám. Velmi důleţité je, aby všichni zainteresovaní vnímali strategii stejně, aby se ztotoţnili s cíli, které sleduje. V opačném případě, kdyţ se zaměstnanci společnosti neztotoţní se zvolenou strategií a necítí za ni odpovědnost, je velmi těţké ji realizovat v praxi. Hlavní cíle IST jsou následující: IST musí vycházet z podnikové strategie stanovit priority pro investice zapojením IT získat konkurenční výhodu, zlepšit vyuţití příleţitostí z okolí při výstavbě infrastruktury zajistit její efektivnost a flexibilitu i s ohledem na budoucnost zdroje a schopnosti pro zapojení IT rozvíjet napříč celou organizací

21 Informační strategie řeší následující oblasti: vztah s externími partnery základní poţadavky na komponenty nebo sluţby IS/IT vzájemnou koordinaci a kontrolu řešení jednotlivých projektů vazby mezi projekty týkající se IS/IT a ostatními projekty probíhajícími v rámci podnikového rozvoje mantinely pro řešitele jednotlivých projektů, ať z řad interních, či externích řešitelů kontrola vývoje informačního systému, z hlediska obsahu, dodrţování termínů i nákladů Kaţdá společnost by se měla snaţit vytvořit právě takovou IST, která přináší konkurenční výhodu. Tato konkurenční výhoda by měla být je dlouhodobě udrţitelná. Měla by společnosti pomoci generovat vyšší zisk v delším časovém horizontu. Aby toto bylo moţné, musí informační strategie společnosti umoţnit identifikovat nové strategické příleţitosti. K vytvoření strategie, která společnosti zajistí konkurenční výhodu a prosperitu je třeba správně vyhodnotit podnikové okolí a jeho příleţitosti společně s komunikací mezi IT a businessem. Význam informační strategie pro společnost je velký. Nemělo by se ale zabíhat k druhému extrému, tedy jejímu přeceňování. Investice do IT musí být vţdy účelné a podnik musí dobře zváţit, zda daný produkt přinese kýţené výsledky. Přístup některých společností je vytvoření důkladné informační strategie, která vyuţívá co nejméně informačních technologií a snaţí se pracovat s co nejjednodušším informačním systémem. Tento minimalistický přístup vyuţívá sice malé mnoţství technologií, ale tyto technologie jsou vyuţívány velice efektivně, tím tato strategie získává vysokou přidanou hodnotu. Díky dobrému a efektivnímu nasazení technologií pak podnik získává konkurenční výhodu.

22 2.3. Tvorba informační strategie Metodika MDIS( Multidimensional Development of Information System) = jeden způsob pojetí IS/IT strategie Strategické řízení IS/IT je kontinuální proces, který musí budovat a neustále udrţovat integritu IS/IT na pěti úrovních[13, str.:248]: integrace vizí o IS/IT ve vrcholovém managementu integrace podniku s okolím integrace interních podnikových procesů technologická integrace (datová, hardwarová, softwarová, uţivatelského rozhraní) Obrázek 4: Úrovně systémové integrace Zdroj: VOŘÍŠEK, J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. 2003

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY 01 A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (1) - ŘECKY STRATOS (VOJSKO); AGOS (VŮDCE) STRATEGOS (UMĚNÍ VOJEVŮDCE) - DO ROKU 450 (př. n. l.) ZMĚNA VÝZNAMU: SPRÁVA, VEDENÍ, MLUVENÝ PROJEV, MOC - DOBA

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje Seminární práce Marketingové a manažerské nástroje 1 OBSAH ÚVOD...3 MARKETINGOVÉ A MANAŢERSKÉ NÁSTROJE 1. Marketingové nástroje...4 1. 1. Marketingový mix 4P...4 1. 2. Portfolio analýza BCG (Boston Consulting

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

MODERNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

MODERNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ PROJEKTŮ MODERNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ PROJEKTŮ STUDIJNÍ CÍLE VYSVĚTLIT POJEM PROJEKT, PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. SESTAVIT PROJEKT NA VYMALOVÁNÍ POKOJE. PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PODLE IPMA PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ NEBOLI PROJEKTOVÝ

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Vytvoření dokumentu informační strategie

Vytvoření dokumentu informační strategie Vytvoření dokumentu informační strategie M ě s t o Uh e r s ké H r adi š t ě M ě s t s ký ú ř a d M as ar y ko v o n ám. 1 9 68 6 70 Uh. H r adi š t ě I Č 00 2 9 14 7 1 Smysl informační strategie Důraz

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

ITIL pro malé a střední podniky

ITIL pro malé a střední podniky ITIL pro malé a střední podniky Crux information technology, s.r.o. Ing. Jana Hrdličková Co se změnilo? Kam se dostalo povědomí o ITIL za poslední roky? Rozdíly mezi velkými a malými hráči Proč se probudil

Více

Informační strategie Zlínského kraje

Informační strategie Zlínského kraje Informační strategie Zlínského kraje Strategie užívání informací a nakládání s nimi Hynek Steska, radní Zlínského kraje (územní plánování a informatika) Josef Beneš, Soluziona s.r.o. 14.11.2006 1 2 Motto

Více

D5 Životní cyklus projektu

D5 Životní cyklus projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D5 Životní cyklus projektu Toto téma obsahuje informace o vhodné posloupnosti kroků přípravy a realizace

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 Vývoj ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality Požadavky idt ISO 9001:2008 Struktura a obsah normy Obsah normy ISO 9001:2008 0 Úvod 1 Předmět

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA

PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554 IČ: 634 95 554 Brno, Křiţíkova 68a, okres Brno-město, PSČ 660 90, ČESKÁ REPUBLIKA P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y 2. VYDÁNÍ REVIZE č. 0 Tento dokumentovaný postup je výhradním duševním vlastnictvím společnosti

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. METODY ANALÝZY ZDROJŮ A KOMPETENCÍ ORGANIZACE

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. METODY ANALÝZY ZDROJŮ A KOMPETENCÍ ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky 4b METODY ANALÝZY ZDROJŮ A KOMPETENCÍ ORGANIZACE ÚVOD 1. ANALÝZA S W O T 2. METODA S P A C E 3. METODA V R I O 4. BALANCED

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

Management. Ing. Martin Kocman

Management. Ing. Martin Kocman Management Ing. Martin Kocman XX. hodina 6.10.2011 Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

QUO VADIS ICT. z pohledu ICZ. Roman Zemánek, obchodní ředitel ICZ a.s., Praha, 25. září 2014

QUO VADIS ICT. z pohledu ICZ. Roman Zemánek, obchodní ředitel ICZ a.s., Praha, 25. září 2014 QUO VADIS ICT. z pohledu ICZ Roman Zemánek, obchodní ředitel ICZ a.s., Praha, 25. září 2014 Dokument: Informační prezentace Důvěrnost: Veřejná www.i.cz 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Společnost zaloţena 1997 Jediný

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Audit managementu údržby

Audit managementu údržby Audit managementu údržby Benchmarking a outsourcing v údržbě Etapy životního cyklu 1 Audit integrity majetku a jeho údržby - otázky 1. Je uplatňována správná a moderní politika na majetku a intenzita využívání

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Jak získat do firmy kvalitní lidi Ing. Olga Girstlová, Ph.D. PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka a jeho potřeby na daném trhu Využívá k naplnění svého

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Management projektů. Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT. Plán projektu

Management projektů. Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT. Plán projektu Management projektů Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT Plán projektu Historie Verze Datum Status Kdo Poznámka 0.1 8. 4. 2010 Špaček Petr Vytvoření 0.2 11. 4. 2010 Špaček Petr

Více