Tvorba informační strategie ve firmě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba informační strategie ve firmě"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Tvorba informační strategie ve firmě Diplomová práce Autor: Bc. Alexander Frič Informační technologie a management Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Odborný konzultant: Ing. Otakar Školoud Gauzy, s.r.o. Praha Červenec, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne: 20.července 2012 Bc. Alexander Frič

3 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval mému vedoucímu diplomové práce Ing. Zdeňkovi Vozničkovi CSc. za jeho podporu, ochotu a odborné vedení mojí diplomové práce. Dále děkuji Ing. Otakarovi Školoudovi za odborné konzultace. V neposlední řadě děkuji také mojí manţelce Tereze Fričové za pomoc s korekturami a revizí celé diplomové práce a za její podporu.

4 Anotace Cílem diplomové práce Tvorba informační strategie ve firmě je popsat strukturu a tvorbu informační strategie a následně realizaci IST na konkrétní firmě. Tato strategie bude určovat další vývoj informačního systému a informačních technologií ve firmě. Základem pro informační strategii společnosti bude globální firemní strategie a poţadavky uţivatelů. V rámci procesu tvorby informační strategie je provedena SWOT analýza, která poslouţí jako vodítko pro konkrétní návrhy řešení a další směřování IST. Klíčová slova Globální strategie, informační strategie, informační management, SWOT analýza, informační systémy Annotation The aim of the thesis "Creation of information strategy in the company" is to describe the structure and creation of information strategies and the implementation of IST in the particular company. This strategy will determine the further development of information systems and information technology in the company. The basis for information strategy will be the global corporate strategy and user s requirements. Part of the creation process of information strategy is SWOT analysis which will serve as a guide for specific proposals for dealing with the future IST direction. Keywords Global strategy, information strategy, information management, SWOT analysis, information systems

5 Obsah: Úvod... 7 Zvolené metody zpracování Strategie a strategické řízení Strategické řízení Strategické plánování a jeho proces Formulace vizí a cílů podniku Situační analýza vnějšího a vnitřního prostředí - SWOT analýza Informační strategie Úlohy informačního managementu Úvod do informační strategie Tvorba informační strategie Investice do IT Marketing IST Základní charakteristika zkoumané společnosti Základní informace o společnosti Strategie společnosti Altron Analýza aktuálního stavu zkoumané společnosti SWOT analýza zkoumaného podniku, informačního systému a informačních technologií Analýza fungování IT oddělení Analýza základní infrastruktury IT Analýza informačních systémů společnosti Definice cílového stavu IS/IT Způsob zajištění poţadavků pro tvorbu informační strategie Poţadavky na cílový stav IS/IT Formulace cílů IST... 54

6 5.4. Gap analýza současného stavu IS/IT a potřeb společnosti Obsah informační strategie Řízení a realizace interních IT projektů Metodika vývoje IS HW a SW infrastruktura pro zajištění IST Architektura informačního systému Jednotlivé části IS Zajištění business critical procesů Validace informační strategie Způsob naplnění informační strategie Zvolený způsob realizace Způsob výběru dodavatelů Harmonogram Realizace informační strategie Rizika implementace informační strategie a jak jim předcházet Plánované přínosy a dopady realizace informační strategie Výsledky Závěr Seznam pouţité literatury Seznam pouţitých tabulek Seznam pouţitých obrázků: Seznam pouţitých zkratek:... 85

7 Úvod Cílem diplomové práce Tvorba informační strategie ve firmě je popsat strukturu a tvorbu informační strategie a následně realizaci IST na konkrétní firmě. Tato strategie bude určovat další vývoj informačního systému a informačních technologií ve firmě. Základem pro informační strategii společnosti bude globální firemní strategie a poţadavky managementu a uţivatelů. V rámci procesu tvorby informační strategie bude provedena SWOT analýza, která poslouţí jako vodítko pro konkrétní návrhy řešení a další směřování IST. Návrh informační strategie bude vypracován tak, aby měl co největší vypovídací hodnotu a byl pouţitelný i mimo rámec této práce. V současné době je nezbytné pro kaţdý podnikatelský subjekt zajištění konkurenceschopnosti na trhu. Jedním z pilířů, na kterém je moţné konkurenceschopnost postavit, je efektivní informační systém připravený přímo na míru dle potřeb konkrétní společnosti. Správně mířené investice do IT se společnosti vrátí. Díky vybudování efektivního informačního systému lze docílit úspor v době ekonomické krize, coţ je v současné době velmi aktuální téma. Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu informační strategie podniku. Téma jsem si nezvolil náhodou. Vychází z aktuální potřeby společnosti ALTRON, a.s., ve které v současné době pracuji. Vzhledem k tomu, ţe společnost ALTRON má na základě výsledků posledních několika let perspektivu dalšího rozvoje a rozšíření svých aktivit, jeví se současný informační systém jako nevyhovující pro budoucí rozvoj společnosti. Je proto zapotřebí vytvořit informační strategii, která by podpořila dosaţení cílů společnosti a vedla k výraznému zvýšení efektivity rozhodovacích, marketingových, obchodních, servisních a logistických procesů a povede k automatizaci těchto procesů. Cílem této práce je vypracování informační strategie, tak aby podpořila dosaţení cílů stanovených v globální strategii společnosti. Teoretická část práce vysvětluje základní pojmy, které jsou pak dále v textu pouţívány. Jedná se zejména o vizi, strategii společnosti, informační management a jejich úlohu ve společnosti. V praktické části budou poznatky z teoretické části aplikovány do reálného podniku. První kapitola se věnuje strategii a strategickému řízení podniku. V úvodu je popsána globální strategie firmy, jeţ určuje základní cíle, kterých chce společnost dosáhnout. Dále je nastíněn proces tvorby globální strategie, kritéria, která by měla splňovat, a v neposlední řadě

8 strategické operace, kterými je naplňována. V závěru první kapitoly je popsána metoda, která byla vybrána pro tvorbu globální strategie - SWOT analýza. V druhé kapitole je pak popsána informační strategie a její návaznost na globální podnikovou strategii. Je zde zdůrazněna důleţitost informační strategie, protoţe ta představuje dlouhodobou orientaci podniku v oblasti informačních zdrojů, sluţeb a technologií, coţ je spojeno s velkými investicemi, jejichţ návratnost musí být viděna v dlouhodobém horizontu. Třetí kapitola je jiţ praktická část diplomové práce a je věnována představení společnosti, pro kterou je návrh informační strategie zpracováván. Jedná se o společnost ALTRON, a.s., jejímţ hlavním předmětem činnosti je oblast datových center a kritických infrastruktur. Čtvrtá kapitola popisuje analýzu současného stavu společnosti. Jsou zde pouţity teoretické poznatky z druhé kapitoly, které jsou přizpůsobeny konkrétním podmínkám dané společnosti. V této kapitole je popsán tedy konkrétní průběh získávání podkladů pro tvorbu IST. Získávání podkladů bylo postaveno na třech základních pilířích definování business poţadavků, analýza současného stavu a analýza zjištěných rozdílů mezi současným a poţadovaným stavem v budoucnu. Pátá kapitola se zaměřuje na způsob zajištění podkladů pro tvorbu informační strategie a formulací cílů, kterých chce společnost dosáhnout a zlepšit tak svoji trţní pozici. Šestá kapitola se zaobírá jiţ návrhem konkrétní informační strategie pro společnost Altron, a.s. Jsou zde popsány jednotlivé části IST a také změny v HW a SW infrastruktuře. Velmi důleţitou částí této kapitoly je návrh řešení Business Critical procesů, jako je například řešení dohledového centra nebo realizace zakázek. V sedmé kapitole je nastíněna implementace nové IST, ta bude pro všechny zaměstnance velkou změnou, které se bude potřeba přizpůsobit. Je proto nutné, aby strategie byla dostatečně podpořena managementem a komunikována zaměstnancům. Bez tohoto kroku můţe dojít k tomu, ţe informační strategie nebude vnímána pozitivně a můţe být tak ohroţena její úspěšnost. Závěr kapitoly je věnován přínosu nové strategie a také dopadu implementace nové informační strategie na celou společnost.

9 Zvolené metody zpracování Svou diplomovou práci jsem vypracoval na základě níţe uvedeného schématu. Obrázek 1: Schéma zpracování diplomové práce 1. Příprava koncepce diplomové práce 2. Analýza odborné literatury a dostupných zdrojů 3. Vypracovnání teoretické části 5. Aplikace vlastních poznatků a vypracování praktické části 6. Formulace závěrů a doporučení Zdroj: vlastní zpracování Metodologie vyuţitá v teoretické části bude zejména literární rešerše, v praktické části pak další metody, např. SWOT analýza pro definování silných, slabých stránek a příleţitostí a hrozeb podniku jako celku a SWOT analýza zaměřená na současný stav IS/IT. Dále proběhne dotazníkové šetření pro zjištění poţadavků uţivatelů IS. V neposlední řadě vyuţiji pro získání informací odborných konzultací a rozhovorů.

10 1. Strategie a strategické řízení V této kapitole jsou vysvětleny základní pojmy, které jsou spojeny s tvorbou strategie v podniku. Jsou zde objasněny základní procesy, jako jsou strategické řízení, plánování, určování vizí a cílů organizace. V závěru kapitoly jsou stručně popsány analýzy, které jsou vyuţívány pro tvorbu globální strategie a pro tuto práci zvolená SWOT analýza je vysvětlena podrobněji. V současné době se mění trh tak dynamicky, ţe si management firmy můţe klást otázku, zda je ještě místo pro efektivní firemní strategii nebo zda je jednodušší pouze rychle reagovat na aktuální změny a poţadavky. Pokud ale firma nemá nadefinovanou vizi a misi, tj. základní strategický cíl, kam své podnikání chce dovést, bude neustále rozptylována nekonečným mnoţstvím změn, podnětů a aktuálních potřeb, na které musí reagovat teď hned. Jak se stát silným a stabilním partnerem ve stávajícím hyperkonkurenčním prostředí? Odpověď můţe dát právě jasná vize podnikání, nastavení priorit a cílené zaměření pozornosti na firemní strategii. Ta se odvíjí od základních stavebních kamenů, kterými jsou právě vize a mise. Podrobněji se budu věnovat vizi, strategii a cílům později, ale shrňme si na začátek jednoduše co je vize, mise, strategie a cíle: Vize je základní představa o budoucnosti, tedy čeho chce firma v budoucnu dosáhnout. Strategie jednoduše řečeno popisuje způsob, jak chceme dosáhnout vize a zajistit stabilní vývoj. Obecně lze říci, ţe Strategie předurčuje budoucí činnosti podniku, jejichţ realizací podnik dojde k naplnění svých cílů. [4, str.: 5] V literatuře můţeme najít několik přístupů k pojmu strategie, můţe být vnímána jako dlouhodobý plán, nebo vnímáme potřebu strategii upravovat kontinuálně tak, jak se mění prostředí. Zvolený přístup souvisí s dynamikou podnikatelského prostředí dané společnosti. Strategické cíle popisují, co konkrétně a měřitelně musíme splnit na cestě k naplnění naší vize. Podnik musí neustále usilovat o dosahování strategických cílů a míru jejich naplnění pak můţe vyuţít k hodnocení své činnosti. Jedná se tedy o konkrétní výsledek, kterého chceme dosáhnout. Měřitelnost cílů zajišťují zpravidla ekonomické ukazatele.

11 Stanovit správnou vizi, strategii a cíle není nic jednouchého. Firma si vytváří obraz svého budoucího vývoje, málokdy dokáţe odhadnout, jaký bude stav za 3 nebo 5 let. Špatné stanovení vize bývá tragickou chybou. Pokud firma neví, kým chce být a jakého stavu nebo postavení na trhu v jejím segmentu chce dosáhnout, neví např.: jaké marketingové nástroje pouţít zda má správně postavený business plán na které cílové skupiny se orientovat jaký informační systém pořídit jakou kvalifikaci mají mít její zaměstnanci apod. Tato kapitola se dále zabývá: Strategickým řízením Strategickým plánováním Formulací vizí a cílů podniku Situační analýzou vnějšího a vnitřního prostředí a SWOT analýzou 1.1. Strategické řízení Strategické řízení jsou manaţerské aktivity vrcholové úrovně managementu, u menších podniků tyto aktivity často vykonávají samotní vlastníci. Je zaměřeno na klíčové podmínky fungování společnosti a utváření koncepce jejího rozvoje. Z časového hlediska patří tyto plány k dlouhodobějším, vytvářejí se zpravidla na horizont 3 5 let. Na strategické řízení poté navazuje taktické a operativní. Taktické řízení je na období zpravidla jednoho roku, v praxi má formu například rozpočtů. Kratší čtvrtletní, měsíční, směnové plány jsou nástrojem operativního řízení. Strategické řízení se oproti běţnému řízení vyznačuje specifickými rysy opírá se o rozhodování se značným stupněm rizika, neboť budoucí vývoj je ovlivňován řadou faktorů, jejichţ změny a vlivy nejsme schopni přesně predikovat. [12, str.:25] Strategické řízení můţeme chápat jako souhrn nástrojů a aktivit, které slouţí k analýze současné situace i pravděpodobného vývoje. Umoţňuje určit směr budoucího vývoje podniku

12 tak, aby byla zajištěna jeho konkurenceschopnost a prosperita. Neustálým prověřováním a aktualizováním strategických návrhů a zvolené strategie se docílí kontinuity strategie a změn. Plánování a realizace jednotlivých strategií je základem uskutečňování strategického řízení. Během tohoto procesu se formuluje strategie podniku a jeho dlouhodobé strategické cíle, s ohledem na vyuţití všech zdrojů společnosti a také příleţitostí, které trh nabízí. Cílem těchto činností je minimalizovat moţnost vzniku chyby a zajistit, aby se společnost dostala do situace, kdy je schopna předvídat přicházejí změny a adekvátně na ně reagovat Strategické plánování a jeho proces Plánování je rozhodovací proces, zahrnující stanovení organizačních cílů, výběr vhodných prostředků a způsob jejich dosaţení a definování očekávaných výsledků ve stanoveném čase a poţadované úrovni. [1, str.: 93] Strategickým plánováním chce vrcholový management společnosti získat konkurenční výhodu. Během procesu strategického plánování jsou přijímána rozhodnutí, která mají tuto konkurenční výhodu společnosti zajistit. Zajištění lepšího postavení podniku ve srovnání s konkurencí bývá označováno za klíčový prvek strategického řízení a strategického plánování. Strategické plánování a řízení je soubor činností, který zahrnuje všechny oblasti managementu. Celý proces je velmi obsáhlý je tedy nutné se v průběhu činnosti drţet jednotlivých kroků, které na sebe logicky navazují. Na následujícím obrázku je zachycen proces strategického plánování, jedná se o nekončící proces, jehoţ cykly by měly kontinuálně navazovat a zajistit tak aktuálnost strategie podniku.

13 Obrázek 2: Proces strategického plánování 2.Strategická analýza 3.Strategické vize/cíle 1.Formulace poslání společnosti 4.Výběr strategie 6.Monitorování a vyhodnocení 5.Implementac e strategie Zdroj: KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O.: Firemní strategie, plánování a realizace Formulace vizí a cílů podniku Poslání podniku Poslání podniku slouţí managementu jako základ pro tvorbu strategií podniku. Jeho určení je proto důleţité na samotném počátku celého cyklu tvorby strategie. Globální strategie není jedenkrát vytvořený neměnný dokument prochází podobně jako všechny ostatní strategické dokumenty, ţivotním cyklem, který jednak zajišťuje realizaci stanovené GST a jednak umoţňuje přizpůsobení GST změnám hospodářského prostředí, změnám vizí vrcholového managementu a změnám interních podnikových podmínek. [13, str.: 237]

14 Obrázek 3: Cyklus globální strategie Zdroj: VOŘÍŠEK, J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace Ţivotní cyklus zachycený na obrázku zobrazuje posloupnost kroků globální strategie. Jako první bod je formulace globální firemní strategie na základě určených cílů, dalším krokem je postupná realizace následovaná vyhodnocením dosaţení cílů. Tento cyklus zpravidla trvá 1 3 roky. Poslání říká jednoduše, proč organizace existuje a co dělá. Nastiňuje zásadní, jedinečný účel organizace, a to stručným popsáním, co organizace dělá a pro koho to dělá. Poslání můţeme popsat jako účel firmy, který spolu s hodnotami společnosti zůstává dlouhodobě beze změny. Vyjasnění poslání musí předcházet zformulování strategie. Poslání společnosti předurčuje základní směr pro vizi společnosti. Společnost ve svém prohlášení poslání stručně říká, za jakým účelem existuje. Poslání by mělo popisovat základní účel dané entity, zejména to, co poskytuje zákazníkům a klientům. Prohlášení poslání by mělo vedoucí pracovníky a ostatní zaměstnance informovat o celkovém cíli, o jehoţ dosaţení musí společně usilovat. [3, str.: 50]. Někdy také zahrnuje popis, jak bude organizace dosahovat svého účelu existence, aby její poslání bylo unikátní a odlišovalo je od konkurentů a podobných organizací.

15 Vize Vize určuje budoucí stav podniku, jak by mělo podnik vnímat okolí. Na rozdíl od poslání, které souvisí spíše se způsobem chování a má nadčasový charakter, vize vyjadřuje představu nějakého budoucího stavu týkajícího se konkrétního elementu organizace. [12, str.: 550] Vize stejně jako posláni podniku má nadčasový charakter, i přesto se musí přizpůsobovat podmínkám, které podnik obklopují. Pokud se podmínky zásadním způsobem změní, musí na tento fakt reagovat vedení společnosti a vizi upravit. Strategické cíle podniku Na poslání a vizi podniku dále navazují strategické cíle, jejichţ hlavním smyslem je poslání a vizi doplnit a konkretizovat. Strategické cíle jsou tedy méně obecné a určují očekávaný budoucí stav, tvoří samotnou podstatu strategií. Pro správné stanovení cílů organizace se doporučuje vyuţívat metodu SMART. Tato metoda zajistí, aby stanovené cíle splňovaly základní kritéria a bylo moţné na jejich základě formulovat strategii společnosti. Metoda SMART[4, str.:7]: Stimulating cíle musí stimulovat k dosaţení co nejlepších výsledků. Measurable dosaţení či nedosaţení cíle by mělo být měřitelné. Accetable cíle by měli být akceptovatelné i ze strany těch, kteří je budou plnit. Realistic cíle by měli být reálné a dosaţitelné za daných podmínek. Timed cíle by měli být vymezené v čase.

16 1.4. Situační analýza vnějšího a vnitřního prostředí - SWOT analýza Pro tvorbu globální strategie společnosti můţeme vyuţít celou řadu metod. Jedná se například o analýzu metodou 4C, Porterovu strukturální analýzu konkurenčního prostředí, PEST analýzu, SWOT analýzu. Pro účely této práce byla vybrána SWOT analýza, v dalším textu je popsána podrobněji, ostatní strategie jsou zmíněny jen ve stručnosti. Analýza metodou 4C slouţí k analýze globalizačních trendů i lokálního trhu. Jak je z názvu patrné, zohledňuje čtyři faktory Customers (zákazníci), Country (národní specifika), Costs (náklady) a Competitors (konkurence). Strukturální analýza konkurenčního prostředí, tzv. Porterova se pouţívá pro objasnění vlivů prostředí. Informuje nás tak o situaci, v níţ se společnost nachází. Analyzuje síly, které působí na výnosnost odvětví. Jako hlavní faktory označuje konkurenty v odvětví, potenciální nově vstupující, dodavatele, odběratele a náhradní výrobky. PEST analýza je zaměřena na vnější prostředí. Faktory, které sleduje, vycházejí z jejího názvu P - politické E- ekonomické S - sociální T - technologické Tato analýza vychází z poznání minulého vývoje a snaţí se o předvídání a analyzování budoucích vlivů prostředí ve 4 hlavních oblastech a snaţí se odhadnout vliv změn vnějšího prostředí na další aktivity konkrétní firmy. Analýza SWOT je nástroj pro strategické plánování. Cílem SWOT analýzy je přehled o současné situaci a výhled strategických moţností do budoucnosti. Je to vhodný začátek pro vytváření jakékoli strategie, protoţe si tím můţe management firmy vymezit rámec pro úvahy. Díky SWOT analýze lze získat přehled minimálně o 4 základních strategiích. SWOT analýza je zaloţena na kombinaci: Silných stránek (Strenghts) Slabých stránek (Weaknesses)

17 Příleţitostí (Opportunities) Hrozeb (Threats) Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje na vnitřní prostředí firmy. Analýza příleţitostí a hrozeb se zaměřuje na vnější prostředí firmy. Nejčastěji se SWOT analýza zpracovává ve formě matice. Vnitřní (interní) faktory Silné a slabé stránky jsou tzv. interní faktory, které popisují firmu. Jako vnitřní prvky vhodné k hodnocení jsou například pracovníci společnosti, vrcholný management, podniková kultura, a nebo třeba informační systém. Faktorů je moţné nalézt mnoho a to podle toho, proč se SWOT dělá. Je vhodné se podle odvětví a trţního segmentu zaměřit na ty nejdůleţitější prvky. Vnější (externí) faktory Vnější faktory (příleţitosti a hrozby) jsou do jisté míry společné všem konkurentům. Přesto ji nikdy neudělají dva stejně. Někdo totiţ na stejnou událost či změnu pohlíţí jako na riziko, jiný jako na příleţitost. Po identifikaci těchto faktorů můţe podnik vytvořit strategii tak, aby co nejlépe vyuţil silné stránky a naopak se snaţil eliminovat vliv slabých stránek, které tato analýza odhalí. Zároveň ji také zaměří na vyuţití příleţitostí, které na trhu existují a zamezení vzniku rizik a sníţení dopadu hrozeb na podnik. Analýza SWOT je multidimenzionální. Kaţdá dimenze představuje skupinu věcně souvisejících faktorů, které významně ovlivňují činnost podniku. [15, str.: 202]. Body pro všechny dimenze jsou uvedeny v jednotlivých kvadrantech matice SWOT. Jejich řazení a ohodnocení se provádí s ohledem na jejich důleţitost pro organizaci, coţ zvyšuje vypovídací hodnotu analýzy. Řazení jednotlivých bodů je na základě párového porovnání. Rozbor takto vytvořené matice SWOT poté slouţí jako základ pro tvorbu jednotlivých strategických variant.

18 2. Informační strategie Kapitola nazvaná Informační strategie je rozdělena do šesti základních podkapitol, ve kterých se seznámíme s úlohou informačního managementu v organizaci a jeho podílem na realizaci informační strategie. Druhá podkapitola nám osvětlí pojem informační strategie, která je jednou z dílčích strategií navazující na globální strategii podniku. Díky třetí podkapitole si utvoříme základní představu o tom, jak probíhá samotný proces tvorby informační strategie, které faktory se při její tvorbě musí brát v potaz a jaké metody je moţné pro její formulaci vyuţít. Podkapitola Investice do IT hodnotí IST z pohledu nákladů a přínosů z ní plynoucích a poukazuje na to, jak můţe správně definovaná informační strategie přinést IT oddělení další prostředky. Poslední podkapitola je věnována marketingu IST, tomu, jak motivovat podnik pro další rozvoj IS/IT. Marketing IST je důleţitý zejména proto, aby všichni zaměstnanci přijali IST za svou a nebránili se změnám, které přináší, jedině tak je moţné její úspěšné nasazení. Shrnutí kapitoly: Úlohy informačního managementu Úvod do informační technologie Tvorba informační strategie Realizace informační strategie Investice do IT Marketing informační strategie V současné době by mělo být jiţ standardem, ţe IT oddělení má na základě vize a strategických cílů definovanou svoji informační strategii. Informační strategie je jednou z dílčích strategií, které rozpracovávají nadřazenou globální strategii do jednotlivých dílčích oblastí. Dílčí strategie jsou přechodem od tvorby globální strategie k její realizaci. V předchozí kapitole bylo popsáno obecně, co je strategie a jak se vytváří. Tato kapitola bude jiţ věnována bliţšímu popisu informační strategie.

19 2.1. Úlohy informačního managementu Aby mohl informační manaţer správně plnit své funkce, musí se v organizační struktuře nacházet na úrovni vrcholového managementu, to by mělo zajistit patřičné kompetence. Důleţité je také, aby disponoval dostatečně velkým finančním fondem, který zajistí údrţbu a rozvoj informačního systému a informačních a komunikačních technologií. Mají-li být výsledky práce informačního manaţera pro společnost uspokojivé, je důleţité jasně definovat jeho pravomoci a povinnosti na jednotlivých úrovních řízení a to strategické, taktické i operativní. Na úrovni operativní a taktické má mít informační manaţer spíše monitorovací a kontrolní funkci. Na strategické úrovni, by měl být tvůrčí, aktivní a vysoce kvalifikovaný. Osoba informačního manaţera zodpovídá za realizaci informační strategie v praxi, školení dalších pracovníků v uţívání IS/IT, tvorbu finančních rezerv na inovaci IS/IT, ochranu proti narušení dat a úniku informací, analýzu a návrhy nových informačních sluţeb, formulaci strategie prezentace firmy v globálních počítačových sítích, řešení vztahu informačních a ostatních projektů rozvoje organizace, výběr poskytovatele outsourcingových sluţeb. V neposlední řadě musí vyhodnocovat a kontrolovat účinnost informační strategie podniku, odhalovat moţná rizika jednotlivých projektů i informační strategie jako celku Úvod do informační strategie Informační strategie je hlavním výstupem strategického řízení IS/IT. Cílem IST je podporovat dosahování cílů podniku a jednotlivých procesů a to díky informačním technologiím. Na informační strategii se můţeme dívat jako na projekt všech projektů IS/IT v podniku. Informační strategie zadává a koordinuje všechny informatické projekty. [15, str.: 215] Informační strategie má, přestoţe je jednou z funkčních strategií, zvláštní postavení. Nejen ţe musí jako ostatní funkční strategie podporovat strategii globální, ale je také nutné, aby podporovala jednotlivé funkční strategie a napomáhala tím naplnění všech stanovených cílů společnosti. Informační strategie má dvě části, IS a IT součást. IS strategie stanovuje potřebu nebo poptávku podniku po informacích a systémech, aby byla podpořena globální strategie. Je tedy

20 pevně spojená s businessem a zohledňuje jednak konkurenční dopad a shodu s poţadavky IT. Investice do IS/IT musí být rozděleny mezi všechny aplikace, které budou podporovat potřeby podniku[7, str.: 44]. Existují různé pohledy na to, kdo by měl informační strategii zformulovat. Extrémní příklady jsou formulace IST top managementem a její plná integrace do strategického řízení podniku, opakem pak je strategické řízení IS/IT sám za sebe. Optimální z hlediska úspěšnosti realizace strategie je tým sloţený ze zástupců top managementu a specialistů. Moţné je také vyuţití externích poradců. Návrh IST má v závislosti na zapojení specialistů do jeho tvorby různé přístupy. Při menším zapojení specialistů do formulace IST se jedná více o vytyčování cílů v oblasti IS/IT, stanovuje se rámec, který pak specialisté musí při realizaci strategie respektovat. Je-li zapojeno do návrhu IST větší mnoţství odborníků, je pojetí IST orientované nejen na cíle, ale i na řešení, tedy na konkrétněji vymezené způsoby realizace. Druhé zpracování návrhu IST bývá časově a finančně náročnější. Obsah informační strategie se musí vţdy přizpůsobovat konkrétní organizaci a jejím podmínkám. Velmi důleţité je, aby všichni zainteresovaní vnímali strategii stejně, aby se ztotoţnili s cíli, které sleduje. V opačném případě, kdyţ se zaměstnanci společnosti neztotoţní se zvolenou strategií a necítí za ni odpovědnost, je velmi těţké ji realizovat v praxi. Hlavní cíle IST jsou následující: IST musí vycházet z podnikové strategie stanovit priority pro investice zapojením IT získat konkurenční výhodu, zlepšit vyuţití příleţitostí z okolí při výstavbě infrastruktury zajistit její efektivnost a flexibilitu i s ohledem na budoucnost zdroje a schopnosti pro zapojení IT rozvíjet napříč celou organizací

21 Informační strategie řeší následující oblasti: vztah s externími partnery základní poţadavky na komponenty nebo sluţby IS/IT vzájemnou koordinaci a kontrolu řešení jednotlivých projektů vazby mezi projekty týkající se IS/IT a ostatními projekty probíhajícími v rámci podnikového rozvoje mantinely pro řešitele jednotlivých projektů, ať z řad interních, či externích řešitelů kontrola vývoje informačního systému, z hlediska obsahu, dodrţování termínů i nákladů Kaţdá společnost by se měla snaţit vytvořit právě takovou IST, která přináší konkurenční výhodu. Tato konkurenční výhoda by měla být je dlouhodobě udrţitelná. Měla by společnosti pomoci generovat vyšší zisk v delším časovém horizontu. Aby toto bylo moţné, musí informační strategie společnosti umoţnit identifikovat nové strategické příleţitosti. K vytvoření strategie, která společnosti zajistí konkurenční výhodu a prosperitu je třeba správně vyhodnotit podnikové okolí a jeho příleţitosti společně s komunikací mezi IT a businessem. Význam informační strategie pro společnost je velký. Nemělo by se ale zabíhat k druhému extrému, tedy jejímu přeceňování. Investice do IT musí být vţdy účelné a podnik musí dobře zváţit, zda daný produkt přinese kýţené výsledky. Přístup některých společností je vytvoření důkladné informační strategie, která vyuţívá co nejméně informačních technologií a snaţí se pracovat s co nejjednodušším informačním systémem. Tento minimalistický přístup vyuţívá sice malé mnoţství technologií, ale tyto technologie jsou vyuţívány velice efektivně, tím tato strategie získává vysokou přidanou hodnotu. Díky dobrému a efektivnímu nasazení technologií pak podnik získává konkurenční výhodu.

22 2.3. Tvorba informační strategie Metodika MDIS( Multidimensional Development of Information System) = jeden způsob pojetí IS/IT strategie Strategické řízení IS/IT je kontinuální proces, který musí budovat a neustále udrţovat integritu IS/IT na pěti úrovních[13, str.:248]: integrace vizí o IS/IT ve vrcholovém managementu integrace podniku s okolím integrace interních podnikových procesů technologická integrace (datová, hardwarová, softwarová, uţivatelského rozhraní) Obrázek 4: Úrovně systémové integrace Zdroj: VOŘÍŠEK, J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. 2003

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE ---------------------------------

PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE --------------------------------- PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE --------------------------------- Tato má pro veřejnost informativní charakter a odkazy v ní uvedené slouţí pro práci zaměstnanců MěÚ. kopírován, upravován nebo

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Tvorba informační strategie ve firmě

Tvorba informační strategie ve firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Tvorba informační strategie ve firmě Bakalářská práce Autor: Jiří Blacký Informační technologie, Manažer projektů

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Úloha marketingu v řízení podniku Praktická tvorba marketingového plánu Marketingový a obchodní plán patří k hlavním dokumentům společnosti, potřebných pro její řízení (dále finanční plán, plán výroby,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY 01 A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (1) - ŘECKY STRATOS (VOJSKO); AGOS (VŮDCE) STRATEGOS (UMĚNÍ VOJEVŮDCE) - DO ROKU 450 (př. n. l.) ZMĚNA VÝZNAMU: SPRÁVA, VEDENÍ, MLUVENÝ PROJEV, MOC - DOBA

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Management. Tvorba a struktura plánu

Management. Tvorba a struktura plánu Management Tvorba a struktura plánu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Program INOVACE - Inovační projekt, Výzva č. IV - prodloužení Dělení výběrových kritérií Pro kaţdý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Léto 2014 Interní audit vymezení IA a outsourcing, benchmarking Ing. Petr Mach 1. Vymezení interního auditu, vztah k EA 2. Interní audit a outsourcing 3. Interní audit a benchmarking 2 Cíle auditu: Externí

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů Ing. Petra Plevová Kvalita Norma ČSN EN ISO 9000:2001 Jakost (resp. synonymum kvalita) je stupeň splnění požadavků souborem typických znaků. Požadavkem

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Představení výsledků projektu Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Procesy Městského úřadu Prostějov Identifikováno 923 procesů Setříděno do 173 procesů Jeden proces

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly. Základní pojmy. Kam patří ICT plán?

Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly. Základní pojmy. Kam patří ICT plán? Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly Podrobněji přiblížit proces plánování, začlenění ICT plánu do systému plánů ve škole a předložení oblastí, které je třeba v ICT plánu popsat ve fázích: popisu aktuálního

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

QUO VADIS ICT. z pohledu ICZ. Roman Zemánek, obchodní ředitel ICZ a.s., Praha, 25. září 2014

QUO VADIS ICT. z pohledu ICZ. Roman Zemánek, obchodní ředitel ICZ a.s., Praha, 25. září 2014 QUO VADIS ICT. z pohledu ICZ Roman Zemánek, obchodní ředitel ICZ a.s., Praha, 25. září 2014 Dokument: Informační prezentace Důvěrnost: Veřejná www.i.cz 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Společnost zaloţena 1997 Jediný

Více

Marketingové plánování

Marketingové plánování Marketingové plánování Úkol plánování vytvořit a udržet vztah mezi stanovenými cíli podniku a strategiemi zvolenými pro dosažení cílů je to impuls k inovacím, dokáže nasměrovat firmu správným směrem Marketingové

Více

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Příspěvek do panelu Metodologické výzvy v rámci konference Evaluace pro budoucnost Praha, 30. května 2012 Obsah

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 Vývoj ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality Požadavky idt ISO 9001:2008 Struktura a obsah normy Obsah normy ISO 9001:2008 0 Úvod 1 Předmět

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči?

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Miloš Suchý 1, Martina Pátá 1, Richard Matyáš 2 1 Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví,

Více

3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY

3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY 3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Metoda HOS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Metoda HOS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Metoda HOS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 41 1 Hodnocení vyváženosti IS/IT 3 2 1 321 Vysoká úroveň Střední úroveň Nízká úroveň 0 Hardw are Softw are Orgw are Metoda HOS 3 41 2 Úroveň IS 3 2

Více

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Miroslav Černík Segment středních a malých firem, Business Partner Cloud 10.03.2011 UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Co je Midmarket?

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Management. Ing. Martin Kocman

Management. Ing. Martin Kocman Management Ing. Martin Kocman XX. hodina 6.10.2011 Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA

PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více