Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii"

Transkript

1 Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Itálii

2 Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení (MISSOC) z jednotlivých států. Více informací o síti MISSOC je k dispozici na internetové stránce Tento průvodce obsahuje obecný popis předpisů v oblasti sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích. Více informací lze získat z dalších publikací sítě MISSOC, přičemž všechny tyto publikace jsou k dispozici na výše uvedené internetové adrese. Můžete rovněž kontaktovat příslušné orgány a instituce uvedené v příloze tohoto průvodce. Evropská komise ani žádná osoba, která jedná jejím jménem, nenesou odpovědnost za způsob využití informací v této publikaci. Evropská unie, 2012 Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje. červenec

3 OBSAH Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování... 4 Obecné informace... 4 Organizace sociální ochrany... 5 Financování... 5 Kapitola II: Zdravotní péče... 8 Kdy máte nárok na zdravotní péči?... 8 Co je kryto?... 8 Jak získat přístup ke zdravotní péči?... 9 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci...11 Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci?...11 Co je kryto?...11 Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci?...11 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky...12 Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky?...12 Co je kryto?...12 Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám?...13 Kapitola V: Dávky v invaliditě...14 Kdy máte nárok na dávky v invaliditě?...14 Co je kryto?...14 Jak získat přístup k dávkám v invaliditě?...15 Kapitola VI: Starobní důchody a starobní dávky...16 Kdy máte nárok na starobní dávky?...16 Co je kryto?...17 Jak získat přístup ke starobním dávkám?...17 Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé...19 Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé?...19 Co je kryto?...19 Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé?...19 Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání...20 Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání?...20 Co je kryto?...20 Jak získat přístup k dávkám při pracovních úrazech a nemocech z povolání?...22 Kapitola IX: Rodinné dávky...23 Kdy máte nárok na rodinné dávky?...23 Co je kryto?...23 Jak získat přístup k rodinným dávkám?...23 Kapitola X: Nezaměstnanost...24 Kdy máte nárok na dávky v nezaměstnanosti?...24 Co je kryto?...24 Jak získat přístup k dávkám v nezaměstnanosti?...26 Kapitola XI: Minimální zdroje...27 Kdy máte nárok na dávky vázané na minimální zdroje?...27 Co je kryto?...27 Jak získat přístup k dávkám vázaným na minimální zdroje?...27 Kapitola XII: Dlouhodobá péče...28 Kdy máte nárok na dlouhodobou péči?...28 Co je kryto?...28 Jak získat přístup k dlouhodobé péči?...28 Příloha: Užitečné kontaktní údaje a internetové stránky...30 červenec

4 Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování Obecné informace Podle italských právních předpisů se sociální zabezpečení vztahuje na následující oblasti: důchodový věk, invalidita, pozůstalí, nemoc, nezaměstnanost, předčasný odchod do důchodu, rodina, mateřství a ekvivalentní otcovské dávky a dávky související s pracovními úrazy a s nemocemi z povolání. Všichni pracovníci, kteří vykonávají výdělečnou činnost na území Itálie, jsou povinně pojištěni v rámci sociálního zabezpečení. Jak zaměstnanci v soukromém sektoru, tak osoby samostatně výdělečně činné jsou povinni se zaregistrovat v systému povinného všeobecného pojištění (tzv. AGO, Assicurazione Generale Obbligatoria ). Většina výše uvedených dávek spravovaných systémem povinného všeobecného pojištění je vyplácena těmto kategoriím pracovníků: zaměstnanci v soukromém sektoru, osoby samostatně výdělečně činné včetně obchodníků, řemeslníků, zemědělských pachtýřů, samostatně hospodařících rolníků a nájemců a ekonomicky závislí nebo neformální zaměstnanci, přičemž všichni jsou registrovaní u INPS (Státní institut sociálního pojištění). Státní úřednici, kteří nebyli registrováni u INPDAP, pracovníci v showbusinessu a sportovci, vyjma registrovaných u ENPALS, jsou rovněž pojištěni u INPS s platností od ledna Mimo to INPS spravuje určitý počet zvláštních pojišťovacích pokladen a fondů pro určité kategorie pracovníků (železniční zaměstnanci, řidiči a průvodčí tramvají, personál daňových a licenčních úřadů, telefonních společností a soukromých plynárenských společností, duchovní a vzdušný personál civilního letectví). Ostatní zvláštní penzijní systémy/fondy vybírají příspěvky a vyplácejí dávky pro tyto kategorie pracovníků: novináři (registrovaní u INPGI); svobodná povolání, jako jsou právníci, lékaři, inženýři, architekti atd. jsou registrovaní u jednotlivých specializovaných systémů nebo penzijních fondů. Systém pojištění poskytující ochranu pracovníkům v případě nemocí z povolání, zranění či úmrtí v práci, který je financován z příspěvků zaměstnavatelů a spravován institutem INAIL (Státní institut pojištění pracovních úrazů), vyplácí buď dočasné dávky, nebo doživotní rentu v případě trvalého postižení, nebo pohřebné. Tento systém rovněž poskytuje na základě ověření majetkových poměrů příspěvky k příjmu a dávky na dlouhodobou péči, které se udělují rodinám a potřebným s ohledem na věk, nízký příjem nebo tělesné postižení. Tyto sociální dávky jsou financovány z daní a vyplácí je buď INPS, nebo příslušné obce. Věcné dávky zdravotní péče poskytuje Státní zdravotní správa (Servizio Sanitario Nazionale), jsou hrazeny z daní a spravovány na regionální úrovni. Jelikož systém povinného všeobecného pojištění, který spravuje INPS, poskytuje sociální zabezpečení téměř 80 % obyvatel pojištěných v souladu s italskou legislativou v oblasti sociálního zabezpečení, dále se na tento systém a jeho hlavní činnosti zaměříme podrobněji, k ostatním systémům uvedeme jen všeobecné informace: více informací můžete získat na internetových stránkách příslušných institucí. červenec

5 Organizace sociální ochrany Všechny výše uvedené instituce sociálního zabezpečení a zaměstnanecké penzijní fondy mají na starosti jak výběr příspěvků, tak poskytování dávek. Při provádění předpisů o sociálním zabezpečení jednají pod vedením a dohledem příslušných ministerských orgánů, jimiž jsou ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), ministerstvo hospodářství a financí (Ministero dell Economia e Finanza) a ministerstvo zdravotnictví (Ministero della Salute). Poskytování věcných dávek zdravotní péče a nemocenských dávek spadá do kompetence ministerstva zdravotnictví (Ministero della Salute), které spravuje zdroje a přiděluje je regionům a obecním orgánům, které jsou pověřeny poskytováním dávek prostřednictvím místních zdravotnických středisek (tzv. Aziende Sanitarie Locali), a tím zajišťuje poskytování minimálních dávek, tedy nezbytného rozsahu/úrovně zdravotní péče (tzv. LEA, Livelli Essenziali di Assistenza ). Financování Italský systém sociálního pojištění je financován z příspěvků na státní pojištění odváděných zaměstnavateli a zaměstnanci, ale i prostřednictvím výnosů z daní. Státní zdravotní správa (Servizio Sanitario Nazionale) je financovaná z daní, které odvádějí všechny osoby s pobytem na italském území. Přihlášení do povinného systému sociálního pojištění Jste-li zaměstnancem, provádí všechny nezbytné formality váš zaměstnavatel. Jste-li osoba samostatně výdělečně činná, je vaší povinnosti se sám pojistit u příslušné instituce sociálního zabezpečení. Povinné příspěvky Příspěvky zaměstnanců se vypočítávají jako poměrná část z platu. Sazby jsou stanoveny právním řádem. Sazba se mění podle odvětví činnosti podniku (průmysl, obchod, řemeslná výroba, úvěry, poskytování pojištění atd.) a podle kvalifikace zaměstnanců, jejich počtu, polohy podniku atd. Ke stanovení zdanitelného základu pro výpočet příspěvků je za odměnu považováno vše, co zaměstnanec v důsledku pracovního vztahu dostává od svého zaměstnavatele v peněžité nebo nepeněžité podobě, a to před veškerými srážkami, kromě položek výslovně stanovených zákonem. Odměna za jednotku práce (hodinová, denní, měsíční podle druhu pracovního poměru) nesmí být nižší než spodní hranice stanovená pro kategorii, do které pracovník patří. Do příslušného institutu sociálního zabezpečení odvádí příspěvky zaměstnavatel, a to i tu část, která přísluší zaměstnanci. Příspěvky se obvykle hradí měsíčně. Příspěvek osob samostatně výdělečně činných se vypočítává ze součtu všech profesních příjmů, které byly přiznány pro daň z příjmu fyzických osob za rok, ke kterému se příspěvek vztahuje. Na některé kategorie osob samostatně výdělečně činných se vztahují zvláštní ustanovení: členové rodiny osoby samostatně výdělečně činné, kteří se aktivně účastní výdělečné činnosti (kteří hradí příspěvky v nižší sazbě, jsou-li mladší 21 let); rolníci, zemědělští pachtýři a nájemci (kteří hradí příspěvky v poměrné výši k průměrnému zdanitelnému příjmu, který je každoročně stanoven zákonem). červenec

6 Dobrovolné příspěvky Příspěvky na sociální zabezpečení mohou rovněž na dobrovolné bázi hradit pojištěnci, kteří přeruší nebo ukončí svou profesní závislou nebo samostatnou činnost. Mohou si tak ponechat nebo zlepšit nároky vyplývající ze starobního pojištění tím, že dále dobrovolně přispívají; zákon tyto příspěvky staví na stejnou úroveň jako příspěvky povinné. K tomu je třeba za celý profesní život vykázat alespoň 5 let pracovních příspěvků nebo 3 roky příspěvků během posledních 5 let, které předcházejí žádosti o dobrovolné pojištění nebo volitelné pokračování pojištění. Pouze pro některé kategorie pracovníků (sezónní pracovníci, pracovníci na poloviční úvazek parasubordinati ) stačí 1 rok platby příspěvků během posledních 5 let, které předcházejí žádosti. Požadované podmínky pro příspěvky lze splnit součtem příspěvků odváděných jako pracovník v pracovním poměru a jako pracovník samostatně výdělečně činný. Pracovníci parasubordinati mohou dostat povolení dále dobrovolně přispívat do speciálního penzijního fondu (tzv. gestione sepjata, což znamená, že tento fond uplatňuje vlastní kvalifikační podmínky) v obdobích, během kterých nevykonávají žádnou výdělečnou činnost. Dobrovolné příspěvky za účelem splnění kvalifikujících podmínek pojištění lze rovněž odvádět v případě: rodičovské dovolené (rodiče, kteří přestali pracovat, aby se mohli věnovat výchově dětí ve věku od 3 do 8 let), období volna pro rodiče na ošetřování nemocného kojence nebo dítěte. Částka příspěvku vychází z průměrného výdělku v posledním roce, který předcházel vydání povolení; je stanovena minimální částka odpovídající 40 % minimální výše důchodu, která je zákonem upravována vždy k 1. lednu každého roku. Platby provedené v třídě, která je nižší než třída přidělená, znamenají poměrné snížení počtu týdenních příspěvků, které jsou skutečně splatné. Příspěvky se platí čtvrtletně. Zpětná úhrada nepojištěných období Za určitých podmínek je možné zaplatit příspěvky za období, kdy jste nebyli pojištěni. Jako příklad lze uvést roky vysokoškolských studií a dobu práce v zahraničí v zemi, s níž Itálie neuzavřela smlouvu o sociálním zabezpečení. Navíc jestliže už jste alespoň po dobu 5 let příspěvky odváděli, můžete si zpětně uhradit období nepojištěná kvůli výchově dítěte nebo péči o postižené rodinné příslušníky. Fiktivní příspěvky V některých případech mohou být období hrazení příspěvků považována za pojištěná období, i když jste je ve skutečnosti neuhradili. O fiktivních příspěvcích je možno uvažovat jak pro dosažení nároku na důchod, tak pro zvýšení jeho částky. Doby nemoci a období, za která byly pobírány dávky v nezaměstnanosti, však nemohou být použity k dosažení nároku na dávky v případě předčasného odchodu do důchodu. Fiktivní příspěvky mohou být připisovány za: vojenskou službu, období politické nebo rasové perzekuce, pracovní úraz nebo nemoc z povolání, nezaměstnanost, nemoc, onemocnění tuberkulózou, těhotenství a porod, rodičovskou dovolenou, červenec

7 přírodní katastrofy, integraci příspěvků pro pracovníky se sníženou pracovní schopností, pomoc vážně postiženým členům rodiny, solidární smlouvy, dobrovolné dárcovství krve, zvláštní volna na veřejné nebo odborové povinnosti, sociálně a veřejně prospěšné práce. červenec

8 Kapitola II: Zdravotní péče Kdy máte nárok na zdravotní péči? Veřejná zdravotnická služba se zakládá na místě pobytu. Zdravotní péče je poskytována osobám, které jsou zapsány v místních zdravotních střediscích (Azienda sanitaria locale, ASL) svého bydliště, a osobám, které na ni mají nárok podle příslušných předpisů vnitrostátního práva a práva Společenství. Všichni Italové bydlící v Itálii, všechny osoby spadající do systému zdravotní pomoci nebo pojištění v nemoci jiného členského státu Evropské unie, kteří pracují v Itálii, a nezaopatřené osoby, o které se jmenovaní občané starají, mají nárok na zdravotní péči. Co je kryto? Péče nebo léčiva mohou být poskytnuty buď zdarma místním zdravotním střediskem nebo smluvními lékaři a lékárníky, nebo tak, že pacient zaplatí náklady na poskytnuté služby a následně si je nechá proplatit. Většina léčiv je uvedena v rejstříku farmaceutických výrobků, který obsahuje dvě kategorie léčiv. První kategorie je zcela bezplatná a obsahuje léky určené k léčení naléhavých situací, vysoce rizikových nemocí, chronických onemocnění a onemocnění s následky. U druhé kategorie je třeba uhradit část nákladů, která se platí přímo lékárníkovi při nákupu léku. Za každý předpis vydaný lékařem se musí platit určitá částka, kterou hradíte vy. Jestliže vám lékař předepíše lék, který není v rejstříku farmaceutických výrobků, musíte zaplatit jeho cenu v plné výši. U diagnostických a laboratorních vyšetření je stanovena určitá spoluúčast pojištěnce. Nemocniční péče je však poskytována bezplatně v nemocnicích a v soukromých klinikách, pokud tyto ústavy mají smlouvy se Státní zdravotní správou (Servizio Sanitario Nazionale, SSN). Kromě naléhavého případu musí být při hospitalizaci předložena žádost sepsaná lékařem. Přijetí do smluvních zařízení poskytujících zdravotní péči musí být předem povoleno vaším místním zdravotním střediskem. Hospitalizace je bezplatná. Chcete-li ale mít zvláštní nadstandardní podmínky (samostatný pokoj, telefon, televizi), platíte doplňkové náklady. Co se týče věcných dávek v mateřství, péče obecného porodnictví je poskytována přímo a bezplatně v ordinacích místních zdravotních středisek, včetně veškerých analýz před početím i prenatálních analýz. Může být poskytována i doma porodní asistentkou, která má smlouvu se Státní zdravotní správou (Servizio Sanitario Nazionale, SSN). Pokud rodinný příjem nepřesahuje roční zákonem stanovenou částku, jsou návštěvy lékaře a laboratorní vyšetření pro matky a děti do věku 6 let poskytovány také bezplatně. I když je zaručena stejná minimální úroveň zdravotních služeb na celém území státu, jsou mezi regiony vzhledem ke značné autonomii, kterou italský stát poskytuje svým regionům v oblasti zdravotní péče, možné drobné odchylky, pokud jde o podmínky a způsoby poskytování lékařských, lékárenských a doplňkových služeb. Poskytovaná zdravotní péče zahrnuje: léčbu praktickým lékařem poskytnutou doma nebo v lékařské ambulanci, červenec

9 pediatrickou, porodnickou a gynekologickou péči, léčbu lékařskými specialisty (včetně zubní péče) poskytovanou ve státních střediscích a ve střediscích soukromých, která podepsala smlouvu se Státní zdravotní správou, hospitalizaci (také v případě porodu) ve státních nemocnicích, klinikách atd. a v zařízeních soukromých, která podepsala smlouvu se Státní zdravotní správou, léčiva a léčivé přípravky na předpis vystavený praktickým lékařem nebo odborným lékařem, který pracuje v rámci zařízení Státní zdravotní správy nebo struktur uznaných Státní zdravotní správou. Dávky pro pacienty trpící tuberkulózou Pro osoby, které trpí tuberkulózou, existuje zvláštní pojistný režim. Tyto osoby jsou také pojištěny z titulu systému pojištění pro dávky v nemoci a dávky v mateřství. Zvláštní režim obsahuje lékařskou péči a peněžité dávky. Jde o peněžité dávky přiznávané pracovníkům a členům jejich rodiny, kteří mají tuberkulózu, a to za určitých podmínek a jestliže pojištěnec může za celý svůj profesní život prokázat alespoň jeden rok odvádění příspěvků. Další doplňkové dávky Státní zdravotní systém nabízí zvláštní doplňkové dávky. Doplňkové dávky jsou obvykle nepřímé a je hrazena pouze část nákladů na ně. Pediatrická péče je poskytována do dvanácti let věku. Jedná se výhradně o lázeňskou léčbu, o zvláštní ortopedickou péči, o protézy a určité instrumentální diagnostické úkony. Aby vám byly doplňkové dávky poskytnuty, musíte místnímu zdravotnímu středisku předložit žádost se stanoviskem ošetřujícího lékaře. Jak získat přístup ke zdravotní péči? Obecná lékařská péče je poskytována zdravotními středisky vašeho místa bydliště (Azienda sanitaria locale). Ta jsou součástí Státní zdravotní správy (Servizio Sanitario Nazionale, SSN). Musíte zajít do místního zdravotního střediska, kde se přihlásíte do Státní zdravotní správy a obdržíte průkaz zdravotního pojištění (Tessera Sanitaria). Osoby, které jsou v zaměstnaneckém poměru nebo pracují jako osoby samostatně výdělečně činné, se mohou k pojištění přihlásit, jakmile začnou být do italského státního systému pojištění odváděny příspěvky. Při zápisu si můžete ve svém regionu svobodně zvolit ošetřujícího lékaře, který je uveden na seznamu smluvních lékařů státní zdravotní služby. Léčba praktických lékařů je poskytována přímo ve zdravotním středisku lékařem, který patří do Státní zdravotní správy (Servizio sanitario nazionale, SSN) nebo v jiných zařízeních, která Státní zdravotní správa uznala. Musíte se obrátit výhradně na lékaře, kterého jste si zvolili, nebo v jeho nepřítomnosti na jeho jmenovaného zástupce. Pokud jste dočasně vzdáleni od svého trvalého nebo přechodného bydliště, můžete v naléhavém případě navštívit jakéhokoli lékaře, který má smlouvu se Státní zdravotní správou. V takových případech musíte náklady na zdravotní péči přímo zaplatit, přičemž tyto náklady vám budou následně proplaceny v hranicích stanovených sazeb. Pro naléhavé noční, nedělní a sváteční případy existuje lékařská pohotovost. červenec

10 Při každém přestěhování se musíte přihlásit do místního zdravotního střediska vašeho nového bydliště. Jestliže pracujete u námořnictva nebo patříte k vzdušnému personálu civilního letectví, spravuje tyto služby zvláštní správa ministerstva zdravotnictví (Ufficio di sanità marittima ed aerea). Pobočky místních zdravotních středisek včetně kontaktních údajů naleznete na internetové stránce ministerstva zdravotnictví na adrese červenec

11 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci? Peněžité dávky v nemoci jsou denní dávky představující náhradu za plat, o který zaměstnanec v důsledku nemoci přijde. Vyplácejí se pracovníkům v případě nemoci od 4. dne po jejím propuknutí (první 3 dny tedy nejsou hrazeny, kromě případu recidivy) a maximální hrazená doba představuje 180 dní za kalendářní rok. V případě pracovníků se smlouvou na dobu určitou platí odlišná kritéria. Co je kryto? S výjimkou určitých kategorií pracovníků je dávka vyplácena přímo zaměstnavatelem a odečítá se od částek, které mají být odváděny jako příspěvky Státnímu institutu sociálního pojištění (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, INPS). Výše dávek obvykle činí 50 % odměny během prvních 20 dní nemoci a po 20. dni se zvyšuje na 66,66 %. V případě tuberkulózy není léčba časově omezena, je zde však po dobu maximálně 2 let vyplácena dávka po léčbě v sanatoriu a po dobu 2 let příspěvek na léčbu (s možností obnovení jednou za 2 roky). Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci? Lékař musí zaslat doklad o nemoci do INPS elektronickou cestou a kopii musí předat pracovníkovi. Zaměstnavatel má nárok pouze na informaci o prognóze nemoci pracovníka, přihlásí-li se přiděleným PINem. Jestliže je pracovník při kontrolní návštěvě neodůvodněně nepřítomen, ztrácí celou dávku v nemoci po dobu maximálně 10 dnů. Kdyby k nepřítomnosti došlo podruhé, dávka se na zbývající dobu sníží na 50 %. Dávka se nevyplácí za dny, o které se zpozdí předání lékařského potvrzení. červenec

12 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky? Zaměstnané matky, popřípadě otcové (viz níže), mají ze zákona povinnost/nárok na placenou mateřskou (otcovskou) dovolenou v délce pěti měsíců před a po porodu. Co je kryto? Dávky v mateřství zpravidla pokrývají placenou dovolenou, na niž mají těhotné zaměstnankyně nárok. Jsou povinny přestat pracovat 2 měsíce před datem předpokládaného porodu a nepracují po dobu 3 měsíců, které následují po datu skutečného porodu. Přestat pracovat mohou i jeden měsíc před porodem a vrátit se do práce čtyři měsíce po porodu, pokud získají souhlas svého lékaře. Za určitých podmínek má na dávky nárok i otec, který se o dítě stará místo matky ve zvláštních případech (úmrtí nebo závažné onemocnění matky, matka, která opustí dítě atd.). Pracovnice samostatně výdělečně činné, příslušnice svobodných povolání a pracovnice na smlouvu na dobu určitou zaregistrované u zvláštního penzijního systému nemají povinnost přerušit výkon profesní činnosti. Dávky jsou také vypláceny pracovnicím, které jsou adoptivními matkami, nebo kterým byly svěřeny děti mladší 6 let (18 let u adopcí nebo mezinárodních umístění za účelem adopce), a to maximálně po dobu 3 měsíců. Během období povinné nepřítomnosti se dávka rovná 80 % odměny. INPS také přiznává přímo samostatně výdělečně činným pracovnicím (rolnice, zemědělské pachtýřky, řemeslnice a živnostnice zabývající se obchodní činností) denní mateřskou dávku během 2 měsíců předcházejících předpokládanému porodu a po dobu 3 měsíců po skutečném datu porodu. Výše uvedené dávky zpravidla hradí přímo zaměstnavatel a jsou strhávány z částek určených na příspěvky odváděné Státnímu institutu sociálního pojištění (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, INPS). Pokud jde o rodičovskou dovolenou, během prvních 8 let dítěte mají zaměstnaný otec a zaměstnaná matka nárok vzít si pracovní volno, a to dokonce i současně, ale celkově může volno trvat jen 11 měsíců. Platí to i pro případ adopce nebo svěření. Otec může volno využít i během doby povinného volna matky, nebo když má matka volno na kojení. I pracovnice samostatně výdělečně činné mohou využít rodičovské volno. Pokud tohoto volna využijí, nesmějí v té době nepracovat. Při rodičovské dovolené je vyplácena dávka rovnající se 30 % platu nebo smluvní odměny náleží oběma rodičům po celkovou maximální dobu 6 měsíců během prvních 3 let dítěte (v případě adopce nebo svěření během 3 let, která následují po příchodu dítěte do rodiny). Po vypršení těchto 6 měsíců (což platí až do dosažení 8 let dítěte), je dávka poskytována, jestliže individuální příjem žádajícího rodiče dva a půl krát nepřekračuje minimální důchod za odpracované roky, který je platný k tomuto datu. červenec

13 Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám? Žádosti o mateřskou i otcovskou dovolenou se podávají jak zaměstnavateli, tak INPS. Jestliže se žádost o dávku týká volna na kojení, podává se pouze zaměstnavateli a je nutné k ní připojit příslušné potvrzení od dětského lékaře a čestné prohlášení, že druhý rodič dítěte nepožívá ve stejný okamžik volna stejného typu. červenec

14 Kapitola V: Dávky v invaliditě Kdy máte nárok na dávky v invaliditě? Všichni pracovníci v zaměstnaneckém poměru i některé kategorie samostatně výdělečně činných pracovníků (samostatně hospodařící rolníci, zemědělští pachtýři a nájemci, řemeslníci a obchodníci) jsou pojištěni proti riziku invalidity. Jste-li příslušníkem svobodného povolání (lékaři apod.), máte také nárok na invalidní důchod, ale pravidla se v této oblasti podle kategorií pojištěnců značně liší. Příspěvek v invaliditě Všichni pojištění pracovníci, jejichž pracovní schopnost je trvale snížena o více než 2/3 a kteří odváděli příspěvky minimálně po dobu 5 let, z toho 3 roky v průběhu posledních 5 let před podáním příslušné žádosti, mohou mít nárok na řádný příspěvek v invaliditě. Tento příspěvek se vyplácí po dobu 3 let, ale je možné vyplácení prodloužit o další 3 roky. Po přehodnocení nároku na základě tří lékařských posudků na žádost příjemce a poté, co byl příspěvek dvakrát po sobě prodloužen, může být potvrzen na neomezenou dobu. Příspěvky v invaliditě jsou tudíž spojeny s dlouhým obdobím pozorování invalidního pracovníka, aby bylo možno prověřit možnost uzdravení. Kromě toho, ji nelze přenášet na žádné pozůstalé. Invalidní důchod Pojištěný invalidní pracovník, u něhož byla shledána úplná a trvalá neschopnost vykonávat veškeré činnosti, ke kterým byl způsobilý, v důsledku vady nebo fyzického či mentálního postižení, má nárok na invalidní důchod. Nárok je podmíněn hrazením příspěvků minimálně po dobu 5 let, z toho 3 roky v průběhu posledních 5 let před podáním příslušné žádosti, a neexistencí veškerých dalších forem příjmu, včetně příjmů ze samostatně výdělečné činnosti a dávek v nezaměstnanosti. Invalidní důchod je možné přenášet na pozůstalé po zesnulém důchodci a v důchodovém věku se nahrazuje starobním důchodem. Co je kryto? Dočasná a trvalá invalidita jsou dvě mimořádné situace kryté na základě výše vysvětlených kvalifikujících podmínek. Je důležité zmínit, že když: dosáhnete věku, kdy vzniká nárok na odchod do důchodu, přemění se příspěvek v invaliditě ve starobní důchod, pokud splňujete a) podmínku týkající se doby účasti na pojištění a odváděných příspěvků a b) podmínku, že pracovní poměr skončil (pokud jste předtím vykonávali práci v zaměstnaneckém poměru). Pro vznik nároku se přihlíží i k dobám pobírání dávky, během nichž jste nevykonávali žádnou profesní činnost, ne však pro výpočet výše dávky, není možné vyplácet řádný příspěvek v invaliditě po pracovním úrazu nebo z důvodu nemoci z povolání souběžně s doživotním důchodem uděleným po stejné události, která způsobila invaliditu, a to až do výše tohoto důchodu. Výhodnější ustanovení, která platila před důchodovou reformou přijatou v září 1995, zůstávají v platnosti, ale jejich použití bude postupně eliminováno při provádění dalších červenec

15 úprav životních nákladů. Kromě toho s platností od data účinnosti uvedené reformy se v případě souběhu příspěvku v invaliditě s příjmy z práce v zaměstnaneckém poměru, ze samostatné výdělečné činnosti nebo z podnikání, které převyšují určité horní hranice, uplatňují snížení dávky o 25 až 50 %. I v tomto případě zůstávají výhodnější ustanovení, která nabyla účinnosti před 1. zářím 1995, v platnosti a jejich použití bude postupně eliminováno při provádění dalších úprav životních nákladů, invalidní důchod zahrnuje částku dávek v pracovní neschopnosti a poměrné zvýšení za pojistné roky, kterých byste dosáhli, kdybyste pracovali až do důchodového věku. Je neslučitelný s příjmy z práce v zaměstnaneckém poměru nebo ze samostatné výdělečné činnosti, s dávkami v nezaměstnanosti nebo s jinými dávkami, které nahrazují nebo doplňují odměnu, příjemci invalidních důchodů, kteří přestanou být schopni vykonávat většinu nejběžnějších každodenních činností na základě pracovního úrazu, mohou mít rovněž nárok na měsíční příspěvek na osobní péči (assegno di assistenza personale e continuativa), jehož výše je stanovena povinným pojištěním pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání, které spravuje Státní pojišťovací institut pro případ pracovních úrazů (INAIL). K žádosti musí být přiloženy doklady o zdravotním stavu žadatele. Nesmí nastat souběh této dávky s odpovídající dávkou z oblasti sociálního zabezpečení, kterou poskytuje INAIL. Jak získat přístup k dávkám v invaliditě? Žádost o dávky v invaliditě a invalidní důchod musí být podána u příslušné instituce. Formuláře jsou k dispozici u příslušných institucí. Žádost se odesílá elektronicky a s jejím vyplněním vám zdarma pomohou úředníci Patronati. Dávky v invaliditě a invalidní důchody se vyplácejí od 1. dne měsíce, který následuje po měsíci, kdy jste předložili žádost nebo v jehož průběhu tato mimořádná situace nastala. červenec

16 Kapitola VI: Starobní důchody a starobní dávky Kdy máte nárok na starobní dávky? Zákon o penzijní reformě číslo 214 z 22. prosince 2011 snížil počet způsobů vyplácení důchodů na dva: starobní důchod a předčasný důchod. Změny, která přinesla nová zákonná opatření, jsou: důchodový věk u starobního důchodu byl zvýšen a předpokládá se jeho další zvyšování vzhledem k rostoucí průměrné délce života; větší flexibilita při vyplácení předčasného důchodu. S platností od 1. ledna 2012 je minimální důchodový věk pro muže (zaměstnance soukromého sektoru, státní úředníky a osoby samostatně výdělečně činné) a pro ženy zaměstnané ve státní sféře 66 let. Pro ženy zaměstnané v soukromém sektoru je věk nastaven na 62 (63 let + 6 měsíců u žen samostatně výdělečně činných), ale tento věk se bude postupně zvyšovat na 66 let v roce Původní systém předčasných a starobních důchodů původně určen podle systémů kvót (součet příspěvků + věk) s odloženou platbou v závislosti na systému odkladu (tzv. okna ) byl nahrazen systémem předčasných důchodů, který také vymezuje věkové rozpětí umožňující předčasných odchod do důchodu (věkové rozpětí pro ženy činí let, přičemž maximální věk, při kterém se zaměstnanec může rozhodnout, zda opustí své zaměstnání nebo ne, je 70 let). Aby se podporovala aktivita seniorů, byly upraveny transformační koeficienty používané při výměře důchodu tak, aby reflektovaly věk (čím vyšší věk, tím vyšší důchod). Nárok na důchod nezávisle na věku stále pokrývá systém předčasných důchodů vyžadující minimální pojistné období o délce 42 let + 1 měsíc u mužů a 41 let + 1 měsíc pro ženy. Tato délka se bude zvyšovat na základě zvyšující se průměrné délky života. Mimo to, v případě, že by důchod pobírala osoba mladší 62 let, bude mu snížena celková výše důchodu. Úprava výše příspěvků a důchodového věku na základě průměrné délky života se bude revidovat každé tři roky do roku Od roku 2019 poté každé dva roky. Pro zaměstnance, kteří jsou pojištěni výhradně pod systémem založeným na příspěvcích (tj. od 31. prosince 1995), je věk předčasného odchodu do důchodu stanoven na 63 let za předpokladu, že platili minimálně 20 let platné příspěvky a výměra dávky, na kterou by získali nárok, by činila alespoň 1,5 násobek sociálních dávek pro současný rok. Výpočtový systém založený na příspěvcích Od 1. ledna 2012 vstoupil, pro všechny pojištěné zaměstnance a pro všechny pojistná období od ledna 2012 dále, v platnost výpočtový systém založený na příspěvcích. Tento systém zajišťuje konverzi příspěvků na důchody za použití transformačních koeficientů určených podle věku důchodce a jeho/její očekávané délky života. Konkrétně může výše transformačního koeficientu nabývat hodnot od 6,38% do 8,41% (čím starší je žadatel/ka, tím vyšší důchod mu/jí bude přidělen). Tato metoda výpočtu (tzv. Sistema Contributivo), která při výpočtu starobního důchodu zohledňuje příspěvky) poprvé vstoupila v platnost zákonem číslo 335/1995 je již platná pro zaměstnance, kteří své důchodové pojištění zahájili 1. ledna 1996 a později. červenec

17 Na základě tohoto výpočtového systému jsou příspěvky vypláceny na individuální účet pojištění vybraný na základě kategorie, do které zaměstnanec spadá. Výše příjmů vytvořená příspěvky je ročně valorizována podle sazby, která se rovná pětileté průměrné změně nominálního hrubého domácího produktu, který speciálně vypočítává ISTAT (Italský statistický úřad) a opírá se při tom o 5 let, které předcházely roku valorizace. Takto získaná částka (výnos příspěvků + valorizace, tzv. montante contributivo) se násobí konverzním koeficientem, který souvisí s věkem pracovníka k datu podání žádosti o důchod. Důchody vyplácené na základě tohoto systému nejde navýšit o minimální důchod (viz níže). Předčasný odchod do důchodu Pro předčasný odchod do důchodu byl zaveden kvótní systém, v rámci něhož pojištěnci, kteří za rok 2011 dosáhli kvóty 96 (součet jejich věku a jejich příspěvků), mají v roce 2011 nárok na předčasný důchod ve věku 60 let. Předčasný důchod mohou také získat zaměstnanci v podnicích postižených ekonomickými problémy. Co je kryto? Všichni zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (rolníci, zemědělští pachtýři a nájemci, řemeslníci a obchodníci) a pracovníci svobodných povolání jsou pojištěni pro případ pracovní neschopnosti z důvodu vysokého věku a mohou mít podmínečně nárok na předčasný důchod nebo na starobní důchod při splnění určitých požadavků, které budou postupně upravovány tak, aby vyrovnaly rozdíly mezi pohlavím a zaměstnáním (např. důchodový věk pro všechny pojištěné zaměstnance v roce 2018 bude 66 let). Vzhledem k tomu, že přechod na výpočtový systém založený na příspěvcích bude mít za důsledek menší objem důchodů, které nebudou navyšovány do doby, než jejich výše dosáhne nejnižšího důchodu, bude nárok na starobní důchod přidělen jen za podmínky, že jeho výše dosáhne 1,5 násobku současné výše sociálních dávek. U předčasného důchodu bude nárok na něj přidělen za podmínky, že příspěvky byly placeny minimálně 20 let a výše důchodu dosáhla minimální výše 2,8 násobku sociálních dávek. Nejnižší důchod U osob pojištěných od 1. ledna 1996 neexistuje žádný zákonem stanovený nejnižší důchod. Na základě toho mohou být důchody vypláceny přes systém založený na výdělcích navyšovány pouze do výše nejnižšího důchodu. Jde o příspěvek vyplácený na základě příjmů, z čehož vyplývá, že nárok na něj vzniká pouze tehdy, když váš osobní příjem nebo příjem domácnosti (tj. váš osobní příjem plus příjem manžela/manželky) nepřekročí stanovený limit, který je upravován každý rok (tento limit činí EUR, resp EUR). Jak získat přístup ke starobním dávkám? Žádost o přiznání dávek důchodu musí být podána přímo příslušné instituci sociálního zabezpečení. Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách dané instituce a červenec

18 žádosti se odesílají elektronicky. Úředník Patronati vám může zdarma poskytnout asistenci při vyplňování žádosti. červenec

19 Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé? Dávky pro pozůstalé jsou vypláceny určitým členům rodiny zemřelého: pozůstalostní důchod (pensione di reversibilità), který je poskytován, pokud byl zemřelý důchodce příjemcem přímého nebo nepřímého důchodu (pensione indiretta), a jestliže zemřelý důchodce v době úmrtí nebyl příjemcem přímého důchodu, ale splňoval podmínky předepsané v oblasti pojištění a délky přispívání, na jejichž základě by mohl dostávat řádný příspěvek v invaliditě nebo invalidní důchod, či splňoval podmínky vyžadované pro vznik nároku na starobní důchod. Členové rodiny, kteří mají nárok na důchod, jsou: manžel nebo manželka; děti, které jsou v době úmrtí nezletilé, studují nebo jsou invalidní; rodiče starší 65 let, kteří v době úmrtí nepobírají důchod a které zaopatřoval zemřelý, pokud neexistuje manžel nebo manželka a děti, nebo pokud existují, nemají nárok na pozůstalostní důchod; nesezdaní sourozenci, kteří jsou v době úmrtí právního předchůdce invalidní, nemají přímý nebo nepřímý důchod a zaopatřoval je zemřelý, pokud neexistuje manžel nebo manželka, děti a rodiče, nebo existují, ale nemají nárok na pozůstalostní důchod. Co je kryto? Sazba důchodu přímých pozůstalých činí 60 % pro pozůstalého/ou manžela/ku a 20 % pro každé dítě. Mají-li na pozůstalostní důchod nárok rodiče nebo sourozenci zemřelého, každý pobírá 15 %. Součet procent nesmí přesáhnout 100 % přímého důchodu. Pokud je pozůstalým jen jedno dítě, zvyšuje se procento u důchodů platných od 1. září 1995 z 60 na 70 %, a na 80 % v případě dvou dětí. Jsou-li příjmy příjemce vyšší než určité horní hranice, musí být od 1. září 1995 částka pozůstalostních důchodů proporčně snížena o 25, %. Od téhož data nemůže existovat souběh pozůstalostních důchodů vyplácených z povinného všeobecného pojištění, které byly vyměřeny po pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání, s doživotním důchodem vyměřeným po stejné události, která způsobila invaliditu, a to až do výše tohoto důchodu (vypláceny INAIL). Výhodnější podmínky sociálního zabezpečení, které byly uděleny před 1. zářím 1995, zůstávají v platnosti, ale jejich uplatňování bude postupně eliminováno z důvodu provádění úprav. Důchod se vyplácí na základě žádosti od 1. dne měsíce, který následuje po dni úmrtí pracovníka v důchodu nebo pojištěnce. Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé? Žádost o přiznání pozůstalostního důchodu musí být podána přímo příslušné instituci sociálního zabezpečení. Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách dané instituce a žádosti se odesílají elektronicky. S vyplněním a odesláním žádosti vám můžou zdarma pomoci úředníci Patronati. červenec

20 Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání? Všichni pracovníci v zaměstnaneckém poměru a osoby samostatně výdělečně činné, které vykonávají určité profesní nebo obchodní činnosti, kde mohou podle italského zákona vzniknout pracovní úrazy nebo nemoci z povolání, jsou proti těmto rizikům pojištěni. Konkrétní legislativní opatření rozšířila ochranu pojištěním na další kategorie pracovníků (např. vedoucí pracovníci, profesionální sportovci, pracovníci parasubordinati ) i na ty, kteří vykonávají výlučně domácí práce ( pojištění hospodyň ). Za nemoci z povolání jsou považovány jak mimořádné zdravotní situace, které uvádějí oficiální seznamy, tak jakékoli jiné onemocnění, u něhož je pracovník schopen prokázat, že je způsobeno jeho povoláním, to znamená, že prokáže příčinnou souvislost s vykonávaným zaměstnáním. Co je kryto? Pojištěný pracovník má v případě pracovního úrazu či nemoci z povolání nárok na lékařskou péči, peněžité dávky a doplňkové dávky poskytované institutem INAIL (Národní institut pro pojištění proti nehodám v práci). Kromě lékařské péče, která je popsaná v příslušné kapitole, spadá následující doplňková péče výhradně pod kompetence institutu INAIL: protézy, lázeňská léčba (hydroterapie a bahenní koupele) a pobyty v klimatických lázních, lékařská vyšetření a forenzní osvědčení, ambulantní péče řízená společně s regiony. Peněžní dávky zahrnují: dávka v případě úplné dočasné neschopnosti výkonu výdělečné činnosti, roční důchod v případě trvalé neschopnosti výkonu výdělečné činnosti, náhrada za trvalé fyzické či psychické poškození (tzv. biologická škoda ) přímá roční dávka poskytovaná v celém období rehabilitace přechodná náhrada v případě silikózy a azbestózy, pozůstalostní důchod, pohřebné, měsíční dávka pro osobní péči (assegno di assistenza personale e continuativa), zvláštní měsíční pozůstalostní dávka, na kterou mají nárok pozůstalí po příjemci důchodu v případě trvalé pracovní neschopnosti (i v případě, že smrt příjemce nesouvisela s prací) Dále jsou podrobněji uvedeny nejvýznamnější peněžní dávky patří: červenec

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění ÚPLNÉ NĚNÍ ÁKONA č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Životní pojištění Můj život T. č. 7159 07/2014 MHA Obsah... Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP. str. 17 Doplňkové pojistné

Více

Identifikační kód předmětu veřejné zakázky: ZVZ 196. označení projektu HR 171/08

Identifikační kód předmětu veřejné zakázky: ZVZ 196. označení projektu HR 171/08 Možnost převodu ( přenechání ) částí získaných individuálních důchodových nároků rodinnému příslušníku nebo jiné fyzické osobě, případně možnost získávání společných důchodových nároků Identifikační kód

Více

SITUACE V OBLASTI PÉČE POSKYTOVANÉ

SITUACE V OBLASTI PÉČE POSKYTOVANÉ SITUACE V OBLASTI PÉČE POSKYTOVANÉ PŘEŽIVŠÍM HOLOCAUSTU A OSTATNÍM OBĚTEM NACISTICKÉ PERZEKUCE NA ÚZEMÍ ITÁLIE PRO POTŘEBY EVROPSKÉHO INSTITUTU ODKAZU ŠOA, O. P. S., ZPRACOVALA MGR. MIROSLAVA LUDVÍKOVÁ

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 251. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení...

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... 3 Článek 1 Předmět pojištění... 3 Článek 2 Pojistná událost... 3 Článek 3 Druhy pojištění...

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Jak sladit rodinný a pracovní život Metodika vzdělávání a informování osob na rodičovské dovolené

Jak sladit rodinný a pracovní život Metodika vzdělávání a informování osob na rodičovské dovolené Jak sladit rodinný a pracovní život Metodika vzdělávání a informování osob na rodičovské dovolené Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Publikace vznikla jako výstup klíčové

Více

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání 221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o vojácích z povolání Změna: 155/2000 Sb. Změna: 129/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. (část) Změna: 546/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb. Změna: 261/2007

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 198/2009 Sb.,

Více

169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 359/1999 Sb. Změna: 3/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 218/2003 Sb. Změna: 52/2004

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

5.2 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce

5.2 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce ODBOR VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 5.2 Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce podle právního

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek

Více